- ח"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוויסב ג"י * ךתולעהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע"


תראשנ הניאש ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותמשנ תקלדה
לכב תרדוח איה אלא ,ויתוחוכו ימשגה ופוג לע ףסונ רבדכ
םע ותדובע םג * ותוליגרו ועבטמ קלח תישענש דע ותואיצמ
עיפשהל לעופב קיספישכ םגש ןפואב תויהל הכירצ תלוזה
ק"כ תחישמ * ומצע תוחוכב "ריאהל" תלוזה ךישמי ,וילע
ונרוד אישנ ר"ומדא


ןפואב תמייק הזב הדובעהש ,ךכ ידכ דע יללכו ירקיע ןיינע אוה "תורנה תא ךתולעהב"
ןמז לכ תונברוקה"ש ,1ן"במרה ראבמש ומכו - םוקמ לכבו ןמז לכב ,תוימשגב םג יחצינ
-תיב ןברוח רחאל וליפא ,"םלועל םילטב ןניא תורנה לבא ,ןיגהונ ןה םייק שדקמה-תיבש
."וניתולגב ןברוחה רחאל ףא תגהונ איהש 'וכ הכונח לש תורנ"מ חכומש יפכו ,שדקמה

תורודה לכל תויחצינ תוארוה םיאטבמו םייחצינ םה הרותה יניינע לכש יפ-לע-ףא :רמולכ
ןמזב םג - ןמז לכב תוימשגב תמייק איהש ,תורנה תקלדהד הדובעהב והז יוליגב ירה - םלוכ
,הכונח רנד ןיינעה תוטשפכ] ץראל -ץוחבו 2שדקמה-תיבל ץוחמ םג - םוקמ לכבו ,תולגה
תורנה תא קילדמש (ןהכ קר אל) ידוהי לכ ידי-לעו ,[3"ץוחבמ ותיב חתפ לע" אוה םמוקמש
.(הכונח לש)

לכב ןמז לכב תיללכו תירקיע יכה הדובע אוה "תורנה תא ךתולעהב" ןיינעש ,ןבומ הזמו
.בצמו דמעמ לכבו םוקמ

:הזב רואיבהו

יתנכשו שדקמ יל ושעו"ב ידוהי לכ תדובעב הנווכהו תילכתה אוה "תורנה תא ךתולעהב"
ךירצ ידוהי לכו ,5"םדא תמשנ 'ה רנ" ,יקולא רוא איהש המשנ ול שי ידוהי 4לכ :"םכותב
הריאמש ,יתימאה הרואב ריאת הז ידי-לעו ,6"רוא הרותו הווצמ רנ" לש רואב התוא קילדהל
,ולש תושרה ירבד - םלועב וקלחו (שפנה תוחוכ לכו ולש ףוגה) ותואיצמ לכ תא ,המצע תא
ריאהל - דע ,ביבסמש םישנאה תא םג ריאמו ,7והעד ךיכרד לכבו םימש םשל ויהי ךישעמ לכ
םלועה לכל האצוי הרוא הנממ - (רתסהו םלעה ןושלמ ומצע דצמ אוהש) ה"בקה לש ומלוע תא
- 9רוביחו אתווצ ןושלמ הווצמ - רשקמ אוהש הזכ רואו ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב - 8ולוכ
ול הריד - 10עודיה ןושלב - היהנ ולוכ םלועה לכש ךכ ,ה"בקה םע ימשגה םלועה תא לוכיבכ
.םינותחתב ךרבתי

לש אגרדה הז ךרד-לעו ,הרונמה תא קילדמש ,לודג ןהוכ ןורהא ידי-לע אוה הזל חוכהו
רנ"ב ריאיש "'ה רנ" תא קילדהל - 11"םינהכ תכלממ" - ידוהי לכבש לודג ןהוכ ןורהא
."רוא הרותו הווצמ

םירחא םידוהי לש "'ה רנ"ל עגונב ןהו ,ריאמ רנ ומצעב היהיש ,ולש "'ה רנ"ל עגונב ןה
,םידוהיה לכש דע ,עגמב אב אוה ותיא "םדא תמשנ 'ה רנ" לכ(ב רוא ףיסוהל וא) קילדהל -
,םימכ ךושמ הבהאמ דבוע שי) הרונמה ינק העבש דגנכ ('ה תדובעב) םיגוס העבשל םיקלחנש
לכש ,"תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא" היהיש - 12('וכו שא יפשרכ הבהאמ שיו
.תחא 13"הלוכ בהז תרונמ" השענ דחי םלוכמש ךיא םגו ,דחוימה ורואב ריאי ידוהי

םדאה תדובע לש תיללכה תילכתה תא אטבמ "תורנה תא ךתולעהב"ד ןיינעה תוללכש םשכו
:וז הדובעב תוירקיע תודוקנ םיאטבתמ יוויצה יטרפב םג ךכ ,ונוק תא שמשל

תויהל ךירצש ,"'וג ךתולעהב וילא תרמאו ןורהא לא רבד" - "רנה קילדמ"ל עגונב ןה
ןושלבו ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב הדובעה תא השעיש - דסחה שיא ,ןהוכה ןורהא תמגודב
ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ןורהא לש וידימלתמ יווה" - 14הנשמה
15"אמלעב תוירב" ותויה איה הדיחיה ותלעמש הזכ וליפא ,ידוהי לכ בוהאל ךירצ :"הרותל
,הזל ףסונ] "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ריאיש - הרותל ותוא ברקלו ,(ה"בקה לש ותיירב)
,[16"ינאשעש ןמוא"ה ,ה"בקה לש "הירב" אוה ךיא יולגב הארנ היהיו ולצא ריאיש

'ה רנ"ה תא ול שיש ןוויכמ ,"תורנה תעבש"מ דחא אוה ידוהי לכש - ,"תורנ"ל עגונב ןהו
שי - (םיבר ןושל) "תורנה תא ךתולעהב" ול הווטצנש תויהד ןבומ אלימבו ,ולש "םדא תמשנ
לע עיפשהל חוכ שי םדא לכלש עודיכ ,ידוהי לכב "'ה רנ"ה תא "קילדהל" חוכה תא ול
חוכ ול תנתונש ,ובש ןורהא תניחב דצמ המכו-המכ-תחא-לעו ,םישנאה לכ לע - דעו ,תלוזה
."תורנה תא ךתולעהב" לש ןפואב היהת העפשההש

הזל ףסונ) ירה ,םישנא לש םצמוצמ ןיינמ לע עיפשהל קר ותלוכיבש בשוח אוהשכ וליפא]
םצע - (אוה יתימא ולש ןובשחהש ןפואב םג ירה ,יטרפה ונובשחב תועטל לוכי םדו רשבש
רחא לכויש ןויסנו תועידי ולצא ףיסומ ,הזב אצויכו ךוניחו העפשהב קסעתמ אוהש ןיינעה
;[םיפסונ םישנא לע עיפשהל לגוסמ תויהל ךכ

לודגב ןיב ,"'ה רנ" לש רואהב הפסוה תויהל דימת הלוכי םדא לכב :אסיג ךדיאל םג ןכו
םיליחתמש ,םלועה רדסב וליפא ,ךוניחה רדסמ םיאורש יפכו] םינטקבש ןטקב ןיבו ,םילודגבש
אצויכו םיידיב תועונת ול םיארמ - יהשלכ הנבה ול שיש ינפל דוע ,דלונשמ ףכית דלי ךנחל
.['וכו תוקחל ותוא םידמלמו ,הזב

ךירצ "ךתולעהב"ש שרפמ י"שרש ומכו ,הקלדהה ןפוא תא םג השיגדמ הרותה - רקיעו דועו
:"הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדהל ךירצש" הזכ ןפואב תויהל

קלודו אוה ריאמ ךכ-רחאש הזכ ןפואב קלדנ "רנ"ה רשאכ איה הדובעה תיתימאו תומילש
הז ירחאלו - 17ומצע חוכב אהת ארבנה תדובעש תרמוא תאז ,"הילאמ" הלוע תבהלשה ,ומצעמ
.ותוא קילדיש "ינש"ל קוקז היהי אל

הכירצ ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב ידוהי לש ותמשנ תקלדה :תיטרפה ותדובעל עגונב ןיב
לכל תרדוח איהש אלא ,ויתוחוכו ימשגה ופוג לע ףסונ רבדכ תראשנ הניאש הזכ ןפואב תויהל
הרות דמול השענ - "הילאמ" - ומצעמ אוהש ,ותוליגרו ועבטמ קלח תישענש ךכ ,ותואיצמ
.18"ערכ הישפנמ" ךרד לע ,תווצמ םייקמו

"'ה רנ" תא קילדהל תלוזה לע תמלשומהו תיתימאה העפשהה :םירחא םע ותדובעל עגונב ןיבו
- "הילאמ הלוע תבהלש" השענ תלוזהש העשב אקווד איה "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ריאתש ולש
ךישממ (ףוגה ללוכ ,ולש תואיצמה) אוה ירה ,ונממ ךלוה ("קילדמ") עיפשמה רשאכ םגש
.ומצעמ ריאהל

.הרותל ותוא ובריקו "אמלעב תוירב" תגרדמ תלוזה תא ואיצוהש ךכב ידש ,בושחל רשפא ירה
אוה םייקמ יתמ :"תורנה תא ךתולעהב"ב ותבוח ידי אצי אל ןיידע ךכבש ,השרפה ותוא תדמלמ
תודהיב תועידי קיפסמ שכרש האורש דע עפשומהמ זז וניאש העשב אקווד - תומילשב הז תא
אוהשכ וליפאש ךכ ,"הילאמ הלוע" איה "רוא הרותו הווצמ רנ" לש תבהלשהש תווצמו הרותבו
."רוא הרותו הווצמ רנ"ב ומצעמ אוה ריאמ ,לבת יווצקב ,ונממ קוחר םוקמב אצמנ

- 20םידוהי םניא לצא םג אלא םידוהי לצא קר אלו ,19ךוניחה רדסב הז תא םיאורש יפכו
ויהי ולאש תורשי תוגהנהו תודימב ותוא ךירדהל ,איה דליה ךוניח תומילשו תנווכש
ומצע תוחוכבש ןפואב ,22(הנממ רוסי אל ןיקזי יכ 21םגש דע) תיעבטהו הליגרה ותגהנהל
אלא ,ויכנחמו וירוהל קקדזיש אלו ,"הילאמ הלוע" תויהל לכוי ("סיפ ענעגייא ףיוא")
החפשמו יטרפ תיב םיקהל ,תיטרפה ותסנרפל גואדל ,םייטרפה ויתוחוכב ומצעב לועפל לכוי
.'וכו

ךשמהב ,רנמ רנו ,םיפסונ תורנ קילדהל חוכה ול שיש ,"ריאהל רנ"ל השענ ךנוחמהש ,ךכ
.קסופ יתלב

ןושל ןתקלדהב בותכ הלוע בהלהש םש לע - ךתולעהב") "הילאמ הלוע" ןושלה קוידב ףיסוהלו
הנה ,הלעמל תולעל אוה שאה עבטש ןוויכמ הז ירה תוטשפבש יפ-לע-ףאד - ("'וכ היילע
:דומיל ונשי הזב םגש רמול שי ,ירה ,קוידב אוה רבד לכ הרותבש ןוויכ

ול ןיא ,(ומצעמ) "הילאמ" לש ןפואב "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ריאמ אוהש ירחאל וליפא
,הובג רתויו הובג רתוי דימת "הלוע" דימת תויהל וילע אלא ,וז הגרדמב דומעלו ראשיהל
ועבט דצמ ,ומצעמ - "הילאמ" םג תויהל ךירצ ("הלוע"ה) אפוג הזו .23ליח לא ליחמ וכליי
.(קילדמה תעפשה דצמ אלו) ותוליגרו

דמוע ןהכה הילעש הרונמה ינפל התיה הלעמ") י"שר שוריפב ינשה שוריפה יפל ,ףיסוהלו]
,("הילאמ הלוע תבהלש אהתש" ןפואל דע) "תורנה תא ךתולעהב" תדובע ידי-לעש ,("ביטמו
.[הלעמב הלוע - ליחתמה אוהו 24עיפשמב םג ("ךתולעהב") היילע תישענ

:םיקלח ינשל תקלחנ - םדאה תדובע תוללכ - "תורנה תא ךתולעהב" לש תיללכה הדובעה
יניינעב הדובעה - "רוא הרותו הווצמ רנ" תועצמאב "םדא תמשנ 'ה רנ"ה תקלדה תדובע (א
לכבש שדקמהו ןכשמה ךותמ הדובעה יהוז - תוללכבו .תווצמה םויקו הרותה דומיל ,השודק
ץוח ,ולוכ םלועה לכל (ריאהל) הרוא האצוי הנממ - םלועה תא ריאהל הדובעה (ב .דחאו דחא
,םלועה רוריבו ,תימהבה שפנו ףוגה רוריבב הדובעה - תוללכבו ,יטרפה שדקמהו ןכשמהמ
.והעד (ךלש םיכרד) ךיכרד לכבו םימש םשל ויהי (ךלש םישעמ) ךישעמ לכ - תושר ירבד

ידוהיה לש "'ה רנ"ה תא ולצא קילדהל םדוק - 25"הליחת ךמצע טושק" אוה הדובעה רדסו
,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,הדובעה רקיע והזש ,"רוא הרותו הווצמ רנ" תועצמאב
ידוהי ךותב (שדקמו ןכשמ) הרידה - (שארל לכלו) רקיעב והזו 26תומוקמ המכב ראובמכ
הדובעה האב ,הז ידי-לעו ,הז ירחאלו ;ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב אצמנש
.םלועה ךותב - םינותחתב ךרבתי ול תושעל

,ןכשמב "תורנה תא ךתולעהב" - ונתשרפב םיניינעה ינש לש ךשמההו רדסה והזש ,רמול שיו
"ועסי" זאש ,"להואה לעמ ןנעה תולעה" רשאכ ,27רבדמב תועסמה רדס - ךשמהב ךכ רחאו
:(םתוא ואשנו ןכשמה ילכו ןכשמה תא "וזרא"ו)

- "רוא הרותו הווצמ רנ" ידי-לע "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד הדובעה האב םדוק
.(ל"נה םיטרפה לכ םע) "תורנה תא ךתולעהב"

לארשי ינבו ,"להואה לעמ ןנעה תולעה" תעשב םגש ,הדובעה האב ,הזל ךשמהבו ,ךכ-רחאו
עיגהל ידכב יעצמאכ קר אלא ,השודקב הדובע הניא המצע דצמש) "ךיכרד" ,ךרדב םיכלוה
תועיסנה םגש ואריש ,םלועה לכל האצוי הרוא אהת םש םגש - יניס רבדמב ,(לארשי-ץראל
שחומב הז תא ואר םהש דע ,"ונחי 'ה יפ לעו ועסי 'ה יפ לע" - "'ה יפ לע" םניה ךרדב
.םתוא ךירדהש 'ה ןנעב רשב יניעב

הלוע תבהלש אהת"ש איה "תורנה תא ךתולעהב"ד הדובעה תילכתש תויה :רמול שי הזמ הריתיו
הז ןיאש) הזל תיתימאה הניחבהו הזב תומילשהש ןבומ - םדאה תואיצמל רודחי הזש ,"הילאמ
אל) םדאה לש תושרה קלח ךות לא םג רדוח רבדהש העשב איה ("הילאמ" אלא ,וילע ףסונ רבד
םגש - (שרדמה-תיבו תסנכה-תיב ,ןכשמב "רוא הרותו הווצמ רנ"ד הדובעה תא השועש העשב קר
,ומצעמ אוה ךלוה ,םדאה לש (תושרה יכרד) "ךיכרד"ב םגש ,ונייהד ,"'ה יפ לע" אוה הז
ךכ ,ותוא ךילומ ה"בקהש ןאל ,"'ה יפ לע - (אלא ,ול הארנה ןפואבו םוקמב אל) "הילאמ"
ןורא"הש ,('ה ןנע ירחאל) 28"ןוראה עוסנב יהיו"ש (אלא ,ךלוהה הז אוהש אל) ולצא שגרנש
.וירחא ךלוה אוהו ,29ךלוה "'ה תירב

דומעל ראשנ וניאש ,תועיסנה ןיינע תוטשפכ - "הילאמ הלוע" לש ןפואב והז אפוג הזבו
אוה ףא ןתיינח םוקמ" םגש דע ,(הובג רתוי) האלה תכלל ןמזה לכ ךישממ םא יכ ,דחא םוקמב
תישענ היילעהש ךכ ,30"תועסמ ןלוכ וארקנ ךכל ,ועסנו ורזח הינחה םוקממש יפל ,עסמ יורק
אוה םדאה לש (עבטה) "הילאמ"הש ןוויכמ ,הזל םעטה רמול שיו .(ולש עבטהמ קלח) "הילאמ"
ןפואב אוה ולש "הילאמ"הש אלא ,ועבטב ול הארנש המב קפתסמ וניא ןכל ,"'ה יפ לע" ירמגל
.31"'ה יפ לע" ,ה"בקה ירחא ךלוהש - "הלוע" לש

:הזה ןמזב םדאה תדובעב םג ךכ

הרותו הווצמ רנ"ב הדובעה תא השוע אוה ובש ןמזה (א :םיינשל םיקלחנ ידוהי לש וייח
לכ םע ,"הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואבו ,םירחא םידוהיבו ובש "'ה רנ"ה תקלדהב ,"רוא
.הזבש םיטרפה

ךשמב תועסמה ב"מ תא רבוע ידוהי לכש עודיכ - וייח ימי ךשמהב םוקמל םוקממ ויתועסמ (ב
,ולש תושרה יניינעב םג םא יכ ,תווצמו הרותד תוחילש ידי-לע אקווד ואל - 32וייח ימי
הזב אצויכו תומחלמ ,הנידמה בצמ יוניש דצמ םדאה ילוטלט וא ,הזב אצויכו הסנרפ ךרוצל
לש לודג יובירש הנידמל הנידממ תונושה תועיסנה - הז ונרודב דחוימב םיאורש יפכו]
.[ורבע םידוהי

דחא םוקמבש דע] "םיבר םימי" ,הינחה ןמז ךשמב םייוניש ויה רבדמב תועסמה ב"מבש םשכו
,הלילו םמוי וא 'וג רקוב דעו ברעמ" ,"רפסמ םימי" וא ,[הנש (הרשע-הנומש) י"ח ואצמנ
.וייח ימי ךשמב ידוהיה (תולועפ וא תועסמב םג ךכ - 33(הנש) םימי וא ,שדוח וא םימי וא
םוי קרש םירחא ,םינש המכו המכ וכראש תולועפ וא ולאכ תומוקמ ,תונוש תופוקת וכשמנש
.הזב אצויכו ,םיימוי ,דחא

הווצמ רנ"ב "תורנה תא ךתולעהב" ולצא תויהל ךירצש הזל ףסונש - תעדל ידוהיה לע ,ירה
יניינעב תוערואמו תועיסנב ןנובתהל םג וילע ,(ולש יטרפה שדקמו ןכשמב) "רוא הרותו
"ךיכרד"ב - (ולש שדקמו ןכשמל ץוח הרואכל ןהש) (וייח ימי ךשמב רבוע אוהש תושר
.34"ונחי 'ה יפ לעו ועסי 'ה יפ-לע" ןה ולא םגש - "ךישעמ"ו

ךלוה אוה רשאכש תעדל ךירצ ידוהי" - "ץפחי וכרדו וננוכ רבג ידעצמ 'המ" 35בותככו
איה הנווכהו ,הלעמלמ ותוא םיכילומש אלא ומצעב ךלוה וניא ,ירה ,והנשמל דחא םוקממ
.36"אצמנ אוהש םוקמב תוקולא םסרפל ,םש ומש ןכשל

וכרדו וננוכ רבג ידעצמ 'המ") קוספה לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרותכ - רתוי תויטרפבו
ןיינבה תדובעב קסעתהל אוהו ,םייחב תינחור הדועת ול שי לארשימ דחא לכל" :37("ץפחי
יצמאמ לכב ןיינעתהל ךירצ אוהש םוקמ לכבו אוה רשאב דחא לכו ,ךרבתי ול הריד תושעל
- וכרדש יפל אוהו .תימשג הסנרפ רחא שפחמ אוהש ומכ תינחור הסנרפ הזיא אוצמל . . וחוכ
:םיכרד ינש שי יכ ,'ה ךרד ורמשו 'וג ויתעדי יכ 38םהרבאב ביתכדכ ,ץפחי - ה"בקה לש
- עבטה ךרדב אוהש ומכ הארנ תויהל ה"בקה וארב םלועה ,עבטה ךרדמ הלעמלשו עבטה ךרד
עבטה ןמ הלעמלש הכשמה איהו 'יוה ךרד םה תווצמו הרות .םיקלא ךרד אוהו - רשב יניעב
."עבטב עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה הנה תאז ללגב רשא ,עבטב

ךשמב ידוהי לש תועסמה םג ךכ ,"'ה יפ לע" תועסמה ויה רבדמבש ומכ קוידבש ,תרמוא תאז
תועסמה לכב הנה - אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרודל דע ,תולגה ןמזב םג ללוכ ,תורודה לכ
!ותוא ךילומ ה"בקה אלא ,ומצעב ךלוה ונניא
ךרכ ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת ןוויסב א"כ ,ךתולעהב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיימ םוגרת - 373-368 'מע ג
.ונתשרפ שיר (1

תורנה תא ןהכה ביטה םא ךכיפל .םירזב הרשכ תורנה תקלדה" םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב םגש ריעהלו (2
תקלדהב הליחתכל ה"ה הזה ןמזב לבא .(ז"ה ט"פ שדקמה תאיב 'לה ם"במר) "ןקילדהל רזל רתומ ץוחל ןאיצוהו
.הכונח תורנ

.ב,אכ תבש (3

.ונתשרפ שיר ת"וקל האר - ןמקל אבהב (4

.זכ,כ ילשמ (5

.גכ,ו םש (6

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ .ב"ימ ב"פ תובא (7

.ב,ופ תוחנמ י"תכ י"שר .ה"ה ד"פ תוכרב ימלשורי (8

.ג,המ יתוקוחב ת"וקל (9

.דועו .ו"לפ אינת .זט אשנ אמוחנת (10

.פ"הע ט"העבבו ו,טי ורתי (11

.ונתשרפ שיר ת"וקל (12

.ב,ד הירכז (13

.ב"ימ א"פ תובא (14

.ב"לפ אינת האר (15

.ב,כ תינעת (16

.ת"ש'ה ךתולעהב ה"דס האר (17

.ב,חיק תבש - ןויע ה"דות .ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי (18

לכ" הרונמה תקלדהבש ,ונתשרפ שיר 'קה ח"הוא 'יפ האר - ךוניח לש ע"וה "תורנה תא ךתולעהב"ש ריעהלו (19
.ךליאו 99 'מע ח"יח ש"וקל הארו ."הקלדהו הקלדה לכב הרונמה אוה ךנחמש שדח השעמ השועכ םוי

ךוניח לש ןיינע וניא תורנה תקלדהש (ו-הכק 'מע ו"סרת ךשמה .גנש ע"ס ונתשרפ ת"הוא) א"מב ראבתנש ףאו
תאלעה איה הרונמה תקלדה" יכ ,םש ת"הואב ראובמ ירה - (םיאישנה תונברוק תברקה י"ע חבזמה תכונח ומכ)
הארו) םינפב ןאכ ת"נשמ פ"ע לבא ."הילאמ הלוע תבהלש איה יכ ךוניח צ"א א"הנ תאלעהו 'וכ המצע א"הנה
ריאת ('וכ ולש תושרה ירבדו ףוגה םג) םדאה תואיצמ לכש איה "הילאמ הלוע" ןיינע תומילשש (ד"ס ןמקל
.ע"צעו .ךוניחה ןיינע ל"צ הזבש ,ל"י - המשנה רואב "הילאמ"

הריחבה ןיינע היהיש ידכ) ע"הואב םג ןכ לשלתשנ םהמו ,י"נבל אקווד ךייש הז ןיינעש ל"יש ףאד (20
רדסו קלח והזש רמול רבתסמ - הברדאו ,ןכ רמול חרכה ןיא ירה - (םיניינע כ"וכל עגונב אוהש ומכ ,ב"ויכו
קוקז וניאש ליגל םיעיגמש דע םהידלי םיכנחמש ,םייח-ילעב עבטב רדסה םג אוה ןכש הזמ הארנכ ,האירבה עבט
,ךוניחה רמג ירחאל ,ח"עב ינימ המכבש דעו] 'וכו ולש "החפשמ" דימעהלו ומצע לע ןגהל וחוכבו ,םאה תרימשל
.[התוירחא תחתמ הידלי תא תכנחמה םאה תשרגמ

והמ :הרואכלד ,הלעמלמ העפשהה י"ע אלו ,"הילאמ" שממ איה "הילאמ הלוע תבהלש"ד ןיינעהש רמול שי ז"פעו
תואיצמ דצמ ,"הילאמ" אלו ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ו "'ה רנ"מ הלוע תבהלשה ירה - "הילאמ הלוע"ב שודיחה
האירבה עבטמ קלח אוה "הילאמ הלוע"ש ןפואב ךוניחהו העפשההש ,ל"נה פ"ע לבא (19 הרעה האר) ומצע םדאה
"הילאמ הלוע תבהלש" השענש ירחאלש ,ןבומ ירה - םינותחתה רדג והזש ונייה ,('וכ י"נבב ,השודקב קר אלו)
,םתוא םיכנחמ הזבש צ"מות יניינעב אוה "הילאמ"ד עבטה י"נבבש אלא) שממ "הילאמ" ז"ה ,יעבדכ ךוניחה י"ע
.ע"צעו .(ב"ויכו םתליכא רדס ,םהלש עבט יניינעב ז"ה ,לידבהל ,ח"עבב כ"אשמ

.ו,בכ ילשמ (21

.דועו .ד"נרת ךתולעהב ה"דר .ומקתת 'מע צ"מאהדא ירמאמב ךתולעהב ה"ד האר (22

אוצרה עבט תא הלגמו ררועמש ןרהא לש וחכב) תוליצאה םלועל ע"יבד תומשנד היילעה קר אל ונייה (23
ה"ד .זכש .גכש 'מע ונתשרפ ת"הואב ךתולעהב ה"ד האר - םלעהב אוה םהב הז עבטש ,ע"יבד תומשנבש הילעהו
איהש ,(איה הרוהט) תוליצאב איהש יפכ המשנהב םג היילע אלא - (ת"ש'ה .ת"רטע .ת"רדע .ד"לרת .ל"רת ל"נה
.(ב"ס ד"לשת ךתולעהב ה"ד האר) תוליצאמ הלעמלש 'יחבב - התדירי םדוק התיהש ומכמ םג רתוי הלעמל הלעתמ
,המשנבש ןויצ 'יחב ,"ןויצב םיקולא לא האריי" תגרדל דע ,ליח לא ליחמ ,יוליע ירחא יוליע - אפוג הזבו
.'תי ותומצעל (אמלעב אנמיס אנא) ןמיסו ןויצ קר איהש המשנה םצע

המשנה םצע תורשקתה םושמ אלא ,"הילאמ" ,המשנהבש היילעה עבט דצמ קר אל איה וז היילעש ,רמול שיו
וז היילעש - אוה שודיחהו .הלש היילעה עבטל הדודמ הניאו ,הלעמ הלעמל איה התיילע ןכלו ,'תי ותומצעב
.ד"ס ןמקל הארו .הלש עבטה ,"הילאמ" השענ (הלש עבטהמ הלעמלש) אפוג

.בי-א"יס ח"משת ךתולעהב פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב האר (24

.ב,זק מ"ב (25

.נ"שו .477 'מע ז"טח ש"וקל הארו .חסת ע"ס ו"סרת ךשמה (26

- 'וכ ןוראהמ יוליג אוה הרונמהו ,'וכ הרות 'יחב איה הרונמהש ,ח"ערת ךתולעהב ה"דסמ ריעהלו (27
ה"ד .א,גפרת ךל .בכש 'מע ונתשרפ ת"הוא הארו .(רבדמב תועסמהל רשקב רמאנש) "ןוראה עוסנב יהיו"ד ןיינעה
.(זלר 'מע) ד"לרת ךתולעהב

.הל,י ונתשרפ (28

.גל,םש (29

.ידוקפ פ"ס י"שרפ (30

איה "הלוע" ,םדאה (עבטו) תואיצמ לע הרומ - "הילאמ" :םיכפה 'ב רוביח אוה "הילאמ הלוע"ש ונייה (31
הז ןיינעו ."ועסי 'ה יפ לע" ,דימת "הלוע" איה ןכלו ,ולש עבטו ותואיצממ הלעמלש ,'הל ולש לוטיבה דצמ
.ולש עבטהו תואיצמה - "הילאמ" השענ אפוג

.(ט"שעבה םשב) יעסמ 'פ שיר 'םירפא הנחמ לגד' (32

.(בנש'א ע"ס יעסמ ת"הוא) םוי לכ ךשמב תועסמ ב"מה םנשי - רתוי תויטרפבו

.ךליאו טי,ט ונתשרפ (33

ןייק אטינ זיא'ס זא - (תועסמה תשרפ ינפלש הרות השרפה) ונתשרפב ינש חספמ דומילה הזב שיו (34
."'ה יפ לע" םה םדאה תועסמ לכש הז קדצ ןובשחו ןיינעהב םג .ןלאפראפ

.גכ,זל םיליהת (35

תורעהב .ה"כקס ט"שכב ותרות הארו .ג"ס תופסוה 'בוט םש רתכ' .לולא י"ח "םוי םויה" - ט"שעבה תרותכ (36
.ונר 'ע םירצקה ז"הדא ירמאמ .ב,חי ת"וקלל תופסוהב - ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ

.ןוושח ד"י "םוי םויה" (37

.טי,חי אריו (38


ומצעב ךלוה אוה ןיא ,םוקמל םוקממ ךלוה אוה רשאכש תעדל ידוהי לע
םסרפל ,םש ומש ןכשל איה הנווכהו ,הלעמלמ ותוא םיכילומ אלא
אצמנ אוהש םוקמב תוקולא

ךירצ ,אוהש םוקמ לכבו ,םייחב תינחור הדועת שי לארשימ דחא לכל
אוהש ומכ תינחור הסנרפ הזיא אוצמל ,וחוכ יצמאמ לכב ןיינעתהל
תימשג הסנרפ רחא שפחמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


היהת ה"בקה תבהאש ןמזה עיגה
היולג


רחא ןחוטד בצמו דמעמב היהי ךלמ ןבש ןכתיי ךיא
?םייחירה

הז קוספבש ,ונייה ,ןושאר תיב ןברוח ירחאל (ב,א) יכאלמב רמאנ "םכתא יתבהא" קוספה
לארשי-ינבש קוספה ךשמהב רמאנ ןכלו ,םלעהב איהש יפכ ,לארשיל ה"בקה תבהא תודוא רבודמ
שיגדהל םיכירצ ןכלו ,יולג ןפואב תאז ןיאור ןיאש רחאמ ,"ונתבהא המב" ה"בקהל םירמוא
."יתאנש וישע תאו בקעי תא בהואו" ןכ -יפ-לע-ףא ,"בקעיל וישע חא"ש יפ-לע-ףאש

דמעמ תודוא רבודמש החכוה וז ירה ,"ונתבהא המב" םילאוש לארשי-ינבש הדבועה םצע ,הנהד
המב" הלאשה יהמ :ןבומ וניא ,הרואכלד ,יולגב הניא לארשי-ינבל ה"בקה תבהאש בצמו
תומוא וליאו הבחרו הבוט ץראל לארשי-ינב תא סינכה ה"בקהש לעופב םיאור ירה - "ונתבהא
רבודמש רמול חרכהב אלא - !?("ןסירעגסיוא ןרעוו ייז") 'וכ םיקנאנו םילבוס םלועה
ה"בקה תבהא תא םיאור אל זאש ,"ונצראמ ונילג" רשאכ לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ תודוא
-ינב !"ונתבהא המב" לארשי -ינב םינעוט ןכלו ,'וכ הברדאו ,יולג ןפואב לארשי-ינבל
ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"יתאנש ושע תאו בקעי תא בהואו"ש קפס לכ אלל םנמא םינימאמ לארשי
!יולג ןפואב תאז תוארל םיצורש םה םינעוט

לעופב ונקדצ חישמ תאיב םיכירצו םיצורש קדצ-חמצה ר"ומדאל ש"רהמ ר"ומדא הנעמ עודיכו
"הרות יטוקל"ה תספדהבש יוליעה לדוג לע טבה ילבמ :תרמוא תאז !םיחפט הרשעמ הטמל שממ
ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םגתפ עודיכו ,(ש"רהמ ר"ומדא ידי-לע ל"נה םגתפ רמאנ הזל רשקבש)
- "ויתייה ויתעדי" ,תוהמו תומצע אוה שיגרמ יזא "הרות יטוקל" דמולו ורדחב בשוי רשאכש
ונקדצ חישמ תאיב םיכירצו םיצור לארשי-ינב אלא ,הזב קפתסהל םילוכי ןיא ןכ-יפ-לע-ףא
!םיחפט הרשעמ הטמל

...!הנש 1900-מ רתוי 'וכ תורורצ תורצ םילבוסו תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש ירחאל טרפבו

רשאכ וליפא ירה - 'וכ םייחירה רחא ןחוטד בצמו דמעמבו ,תולגב היהי ידוהיש ןכתייה
המכו-המכ -תחא-לעו ,ול ךרטצמה לכ תא ול תתל ןודאה בייח ,דבלב "דבע" תודוא רבודמ
לע אטחתמ אוהש ןבכ" אוה לארשימ דחאו דחא לכ ירהש ,ה"בקה לש ונב תודוא רבודמ רשאכ
ןחוטד בצמו דמעמב היהי ךלמ ןבש ןכתייה ,ןכ-םאו ,(א,טי תינעת) "ונוצר ול השועו ויבא
!םה םיכלמ לארשי לכש תרמוא הרותה רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו - !?םייחירה רחא

עיגה רבכש יאדווב ירה - תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש םינש הברה ךכ-לכ ורבעש רחאל ,ןכלו
!יולג ןפואב היהת ה"בקה תבהאש ןמזה

("ןטלעוו ןעמערוטשפוא") תומלוע שיערהל םיכירצ - תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכו
!!"ואנ חישמ טנאוו יוו" שקבלו זירכהלו
(הגומ יתלב - 1653-1652 'מע ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

רקיעה אוה השעמה


יברה לצא רחשה תוכרב תרימא רדס
ע"נ


ה"בקה םע רשקתהלו "ןולחה תא חותפל" וחוכב

יברה - [...] ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא לש ותגהנה תודוא רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
רמוא אוה דציכ עומשל ליגר היה לבא ,"ינא הדומ" ויבא רמוא דציכ עמש אל םלועמש ,רמא
היה (ב) .טנבא רגוח ע"נ יברה היה אל (א) :רחשה תוכרב תרימא תעבש רפיסו .רחשה תוכרב
.ןולחב לכתסהל גהונ

ןכלש ,"לארשי ךיקולא תארקל ןוכיה" - הניינע טנבא תריגח :םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו
הכירצ ,("לארשי ךיקולא תארקל") הליפתה םדוקש ןוויכ ,"ללפתמשכ ויצלח רוזאל ךירצ"
.םדאה לש ("ןוכיה") הנכה תויהל

המשנ"ד בצמו דמעמב ,הדובעה םדוק ,ותנשמ ומוקב ףכית התויהל ,רחשה תוכרב תרימא לבא
- הז בצמו דמעמב םג ןכ-יפ-לע-ףאו ,טנבא תריגחד הנכהה אלל םג איה ירה - דבלב "ופאב
!רחשה תוכרב רמול ותלוכיב - ללכ הנכה אלל

םוש אלל ,ותנשמ רועינשכ דימו ףכית "'וכ ינא הדומ" תרימאד ןיינעה ןכות ךרד-לעו
-המ ,םיידי תליטנ ינפל םג תויהל הלוכי "'וכ ינא הדומ" תרימאש ,אלא .תומדקומ תונכה
תליטנ ירחאל לבא ;אקווד םיידי תליטנ ירחאל תויהל הכירצ רחשה תוכרב תרימא ןכ-ןיאש
.תופסונ תונכה אלל ןרמואל רשפא ,םיידי

ןיידעש ךכ לע טבה ילבמ םג רשא - ידוהי לש תדחוימה ותלעמ יוטיב ידיל האב הז ןיינעבו
טשרע זיא רע") ותנשמ רועינ התע הז ירהש ,םשה תדובעל ללכ ומצע תא ןיכה אל
תא לטנש ירחאל ,םוקמ-לכמ ,דבלב "ופאב המשנ" אלא ול ןיאו ...("ףאלש ןופ ןענאטשעגפיוא
!רחשה תוכרב דימו ףכית ךרבל וחוכב שי - האמוטל תוכייש ול ןיא רבכו וידי

ושאר) ןיב קיספהל"ד ןיינעהב םג תומילש ףסותינ טנבא תריגח ידי-לע :הזב ןיינע דועו
בלהו חומה ןיב דוריפהו קספהה השענש ,ונייה ,םדאה תדובעב אוהש יפכ ."הוורעל וביל(ו
יניינעב םדאה תוקסעתהש ליעל רבודמכ ,(הוורע תניחבבש) םיירמוחו םיימשג םיניינע ןיבו
תויהל םיכירצ ובילו וחומ וליאו ,דבלב "ךיפכ עיגי"ד ןפואב תויהל הכירצ הזה-םלוע
.םיינחורו םילענ םיניינעב םיעוקש

ובילו וחומש ,הוורעל ובל ןיבש קספהה תומילש ולצא רסחש בצמו דמעמב םגש ,אצמנו
הנה - (דבלב "ךיפכ עיגי" אלו) "ךשאר עיגי" תניחבב ,םיירמוחו םיימשג םיניינעב םיעוקש
!רחשה תוכרב ךרבל וחוכב שי זא םג

תוכרב תרימא תעב ןולחב לכתסהל ע"נ יברה לש וגהנמב שגדומה - רתוי דוע לודג שודיחו
תונכה לכ אלל רחשה תוכרב תא ךרבל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכבש ךכל ףסונ :רחשה
- וב לכתסהלו ןולח חותפל וליפא ותוירשפאבו ותלוכיב שיש ,הזמ הריתי ירה ,ודיצמ
.'וכו "םינוי ךייניע" תניחב ,תולכתסהד ןיינעה ןכות תומוקמ המכב ראובמכ

- ר"ומדא ח"ומ ק"כ ודיחי ונב לא ל"נה םיגהנמ רסמ ע"נ יברהש םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
דמעמ לכב רשא ,לארשימ דחאו דחא לכל תיללכ הארוהו דומיל ונשי הלא םיגהנמבש ןוויכ
תניחבב אצמנש אלא ,דוע אלו ,דבלב "ופאב המשנ" אלא ול ןיא רשאכ וליפא ,היהיש בצמו
חותפל ,("טנאוו יד ןראפשכרוד") לתוכה תא רובשל ותוירשפאבו וחוכב שי - "ךשאר עיגי"
.ה"בקה םע רשקתהלו ("רעטצנעפ א ןענעפע") ןולח
(הגומ יתלב - 85-83 'מע ,ב קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

יבר יצוצינ


(ב) הרוביחו הנשמה


יברה בתוכ ,"םילודגה םירה ןיב שאר סינכהל ןיא"
* הנשמה תביתכ דעומ רבדב םינושארה תקולחמל וסחייתהב
ןפואב קלחמו 'הפ-לעב תוינשמה תרבח' שארב דמוע יברה
* םירבחה ןיב דומיל ירועישל םירדסה תשש תא ישיא
רבעש הכילה-לקמו תוינשמ ,'שידק' לע 'יט"שעב רופיס'
רודל רודמ השוריב

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) ח"כשת תבטב ג"ימ תרגיאב יברה בתוכ הנשמה תביתכ דעומ לע
:(הס-דס

ריכזמ אוה םג הנהו ,הנשמה תביתכ ןמז עגונב יתעד לאוש וב ובתכמל הנעמב
וניתוברמ המכו (ב,בס ןיבוריע) י"שר תעדד - הזב תוטישה רבד-לע ובתכמב
תוא וליפא ןהימיב הבותכ הכלה רבד היה אל" ייבא ארומאה ימיב וליפאש ל"ז
רשא (הקזחה די רפסל ותמדקהב) ם"במרה תטישו ."תינעת תליגממ ץוח ,תחא
."ולוכ הובתכו לארשי לכב הלגנו 'וכ הנשמה רפס לכהמ רביח שודקה וניבר"

רמול םוקמ היה הרואכלש ףא ,םילודגה םירה ןיב שאר סינכהל ןיאש ןבומו
,ןואג ארירש וניברד תרגיאב תאצמנ ותעד ,םינואגה יבתכ הארש ם"במרהש
-ןיאש-המ 'וכו לבבמ םוקמ קוחירב אצמנ ירהש) וז תרגיא י"שר האר אל ילואו
.ודיל האב התיה וליא ןכ-ןיאש-המ ,ל"נכ בתכ ןכלו (ם"במרה ןכ

:יברה םכסמו

תויאר ואיבהו הזב י"שר תעדכ םתעד ,םינורחאה ל"ז וניתוברמ המכ ירה ,לבא
.הרומאה הלאשב םינדה םירפסב םירבדה םיטרופמו ,הז לע

תוקוספ תוכלה

תווצמ ג"ירתה שוריפ . . (םימעט ילב) תוקוספ תוכלה" אוה ירקיעה הניינע - הנשמ"
ם"במרה לע םינרדה - םחנמ -תרות') יברה ראבמ ןכלו ."םהיקודקדו םהיאנת לכב הרותבש
שודיחה םג שגדומ - לארשיל םייוויצ שממ תוכלה יקספ - הנשמה תמיתחב :(זלת 'מע 'ס"שו
הדובעה ידי-לע שדחתנש אפוג םלועה רדג לש יונישה ,תוכלהה ידי-לע םלועב השענש
."םולשב ומע תא ךרבי 'יוה" ,"אלמא םהיתורצואו" םג ףיסומ ןכלו ,לארשיד

:הנשמה םויסו תחיתפ יבגל ,םש ראבמו ךישממו

,תונושאר תוחולד םוי םיעברא דגנכ" איה ם"מ תואב (תוכלה) הנשמה תמיתחו תחיתפ
- אוה םניינע ,תוחולה תא לבקל רהב השמ היהש םוי םיעברא ."תוינש תוחולד םוי םיעבראו
םינותחתב הרותה תלועפ אלא ,םלועל הרותה תדירי קר אל ,ונייהד .הלעמל םינותחתה תיילע
.הלעמל ולעיו וככדזי םמצע םהש

םג ,םדאה תדובע תלחתהב יכ - תונושאר תוחול דגנכ ("יתמיאמ") הנשמה תלחתהד ם"מה
;הרותה דצמ (םלועה לע תטלוש הרותהש ןפואב) איה םלועב הרותה תלועפ

הרותה תלועפ תומילשו רמגב יכ - תונורחא תוחולד םוי ם"מ דגנכ אוה ס"שה םויסד ם"מו
לועפל חוכהו ,הרותה תארוהכ תויהל הצור ומצע דצמ םלועהש (אובל דיתעל הלגתתש) םלועב
."םולשב ומע תא ךרבי 'ה" - תוינש תוחולד ם"מהמ ךשמנ הז ןפואב

"הפ-לעב תוינשמה תרבח"

זא - ר"ומדא ק"כ דקפוה הילעש - "לארשי הנחמ" ןוגראב תפסונ הקלחמ החתפנ ב"שת תנשב
"הפ-לעב תוינשמ תרבח" ,השדחה הקלחמה .ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח ידי-לע - "ש"מרה"
."ריוואה תא רהטל" הרטמב הדסונ ,המש

ימשר רבח תויהל ידכ) "לארשי הנחמ"ל יברה חלשש ('רבח סיטרכ') היולגב בתכנ ךכו
:'תישארב ימי' רפסב םסרופ המוליצש ,(דומילה תקולחב ףתתשהלו 'הרבח'ב

ןהאסרואינש .מ "הפ לעב תוינשמ" תרבחל רבח יתונמל השקבב

הבוגב .ק"יתכב יברה לש 'קה ומש ינש דצמו "רבח יתונמל" היינפה דחא דצמ :היולגה
יברה לש ולרוגב ולעש םיקרפה םה ולאש הארנ .ק"יכב "ה-א םיבז .ג" םילימה - היולגה
לרוגב ולעש םיקרפה ,הארנכ - הלרגה יסיטרכ ינש דוע היולגה לע םיחנומ ןכ .םינשה תחאב
.תורחא םינשב יברה


תחא רובע יברה ךרעש םיקרפל תוינשמה תקולח תמישרמ רידנ םוליצ שי 179 'מעב םשו
לביק הקולח התוא יפל .ו"שת-ב"שת םינשה ןיב וכרענש ,"הפ לעב תוינשמ תרבח" לש תולרגהה
.םיקרפ השישל השולש ןיב דומלל םירבחהמ דחא לכ

םש הארו ,113-112 'מע (ג"נשת ולסכ) 'ג תרבוח 'ךלמל ק"ידצ'ב המסרפתה תפסונ המישר]
.[111-110 'מעב ורואיב

םישודקה תומוקמב הליפת

'מע 'ה תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' - תרחא היולג יבג לע) יברה שקיב ל"נה הרבחב רבח רותב
תינברה ותגוז רובעבו ורובעב א"בבות לארשי-ץראב םישודקה תומוקמב ללפתהל (126-125
תב הנח" תרמ תינקדצה תינברה ומא רובעב ןכו ."הניד-המחנ תב אקשומ-היח" תרמ תינקדצה
."הנח ןב בייל-הירא-לארשי" ויחאו הנבו "לחר

ט"שעבה לקמל הרומתב תוינשמו 'שידק'

ידוהי תמשנ-יוליעל תוינשמ דמלו שידק רמא וכלהמבו ב"משת תנשב שחרתהש ןיינעמ עוריא לע
ןאכ םסרפתמ) 770-מ 'תה דחא לש ןמויב רפוסמ ,בוט-םש-לעבהמ לקמ יברל קינעה ונבש
:(ןמזלג 'יש יכדרמ 'ר ת"הרה תובידאב

:ב"משת בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ"

ותיא רבידו וקסיצנארפ .סב דחא ידוהי ןמצלז 'יש לרעב 'ר ח"הרה שגפ םימי רפסמ ינפל"
ךלהמב .החפשמה לכ תא םשר ךכ-רחאו [לארשי ללכ תודחאל הרותה-רפס עצבמ=] הרות-רפס לע
'ר ...'?בוט-םש-לעבה תא יכרד םושרל הצרת טעמ דוע םאה' :לרעב 'ר תא שיאה לאש החישה
לקמ יל שי' :ףיסוהו .'ודכנ ינא' :רמא הלה .'?בוט-םש-לעבה םע ךלש רשקה המ' לאש לרעב
ןמ םויב=] ורסומלו לקמה לע רומשל ינוויצו ילש הוצמ-רבב יל קינעה יבאש בוט-םש-לעבהמ
.'בוט -םש-לעבל ךיישש קידצל [?םימיה

דרפיהל הליחתב בריס הלה .א"טילש ר"ומדא ק"כל לקמה תא רוסמל ול עיצה לרעב 'ר"
ולסכב א"כב הכרענש ותב תנותחל ונימזהו םיטילקת ול קינעה) וענכיש לרעב 'ר ךא ,לקמהמ
אוהש ר"ומדא ק"כל קתפ סינכהו לרעב 'ר לש ותב תנותחב חכנ ,ןאכל עיגה אוה .(.י.נב ןאכ
ונוצר יזא ,ויבא לע שידק רמוא אל דחא ףאש ןוויכמו .ויבאמ לביקש לקמה תא וידיל רסומ
.שידק וילע רמאי והשימש אוה

ינבו םינתח השולש 'ןותחתה ןדע-ןג'ב ודמע ,החנמ תליחת ינפל ,ולסכב א"כ 'ה םויב"
אוה .םש דמע ,ודיב ולקמשכ ,רכזנה ידוהיה םג .ר"ומדא ק"כמ רודיסה תא לבקל םהיתוחפשמ
ק"כ .םיישקה לכ תורמל לקמה לע רמש ,םלועה תמחלמ ןמזבש רפיסו ר"ומדא ק"כ םע חחוש
שיאהו ,תיציצו ןיליפת ,תורשכ ,תבש - רמש םג אוה םירחא םירבד םא ותוא לאש ר"ומדא
.קתש

ר"ומדא ק"כ .(ליעל האר) יברל קתפ רקובב חלש אוהש ר"ומדא ק"כל הלה רמא ךכ-רחא"
לע - ול רסמ שיאהש - לקמה חינה ורדחל רזח ש"דא ק"כ .'ותוא יתארקו יתלביק' :ביגה
.'ןיליפת גוז ךל ןתא ינא' :ול רמא ךכ-רחאו הטימה

תוינשמ רמא ךכ-רחא .(ךכל ןנוכתה אל דחא ףא) שידק יברה רמא החנמ תליפת םויסב"
הנפ החנממ ר"ומדא ק"כ תאצב .שידק רמאו איננח 'ר תנשמו רודיסה ךותמ "ןמוקמ והזיא"
עיבה יברה .ןיליפת תונקל ךלה הלהש הנע לרעב 'ר ?שיאה אוה ןכיה :הלאשב לרעב 'רל
.'ול ןתא ינאש יתרמא ינא ירה' :ותאילפ

ונרבידש המ תא םייקי הלהש וישכעו .םישידק ינש יתרמא ינא' :ר"ומדא ק"כ רמא ךכ רחא
.['וכו ןיליפת תחנה=] 'ויתודוא

םע ידוהיה ןכיה :ר"ומדא ק"כ לאש לרעב 'ר רבעשכ "תיללכ תודיחי" המייקתה ברע ותואב"
ול רמאו רלוד ול ןתנ ר"ומדא ק"כו סנכנ ל"נה ידוהיה ...רלוד לביק אוה םאהו ,לקמה
.רבודש המ תא םייקל ךירצ אוהש

ר"ומדא ק"כו ,'םייחל' רמא רכזנה ידוהיה (ולסכ ג"כ) בשיו תשרפ שדוק תבש תודעוותהב"
."וילא ךייחתודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


(הל,י) ךינפמ ךיאנשמ וסניו ךיביא וצפיו 'ה המוק

(י"שר) םלועה היהו רמאש ימ תא אנוש לארשי תא אנושה לכש

וצופי םיקולא םוקי" (חס םיליהת) ביתכ םיבותכב ;"'יוה המוק" רמאנ שמוחב :אנשילב קוד
."םלועה היהו רמאש ימ" אוה יוטיבה ,הפ-לעבש -הרות ,י"שרב וליאו ;"ויביוא

םש וב רמאנ ןכלו ,רבד לכ לש שרושה ריאמ ,בתכבש-הרותה רקיע אוהש ,שמוחב :רבדה םעט
הגרדל הרותה יניינע םיכשמנ םהבש ,םיבותכב ."ךיביוא וצופי" תויהל ךשמנ ונממש ,'יוה
היירטמיגב 'םיקלא') םלועה םלעהל רוקמו שרוש אוהש ,םיקולא םש רמאנ ,רתוי הכומנ
רמאש ימ" רמאנ םש ,לבקמה תגשהב תשבלתמו תדרוי איהש ,הפ-לעבש-הרותב וליאו .('עבטה'
.'םלעה' ןושלמ 'םלוע' - "םלועה היהו
(80 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ו,אי) וניניע ןמה לא יתלב

."הדעה יניע" וארקנש ,רודה ימכחל זמור - "וניניע"

אל ךא ,דבלב הלוגס ידיחיל אלא םיאתמ וניא ,ינחור לכוא אוהש ,ןמה - "וניניע ןמה לא"
.ולוכ םעל
(גס ןמיס (תופסוה) בקעיל וירבד דיגמ)


(י,אי) ויתחפשמל הכב םעה תא השמ עמשיו

(י"שר) םהל תורסאנה תוירע לע ,תוחפשמ יקסע לע

אלא ,םילענ םידוחיי םה ,תוליצאה םלועב ,הלעמל םהש יפכ ,'תוירע'ש תודיסחב ראובמ
אוה הלעמלש ,הירא ומכו) תוירעל םיכפהנ םהו ,ולא םידוחיי דחייל רשפא-יא הזה םלועבש
.(האמט היח אוה הטמל ותדיריבו ,הבכרמה תויחמ דחא

םתותיחפו םתולפש ללגבש לע ורעטצה םה - םעה תייכב לש תימינפה תועמשמה אופא יהוז
.ולא םידוחיי דחייל םהמ רצבנ
(הק 'מע ח"אד םע רודיס)

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

םינוילעה םידוחייב ונא םיצור :רמולכ ,"הגדה תא ונרכז" (ה קוספ) ליעל רמאנש והז
ובש םילצאנהו ,םיל לשמנ ,"איסכתאד אמלע" ארקנה ,תוליצאה םלוע ,עודיכ ןכש .תוליצאבש
.םיה יגדל םילושמ
(הפש 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(גי,אי) הזה םעה לכל תתל רשב יל ןיאמ

ןמ אלא םעל עיפשהל לגוסמ אוה ןיא ,אמלעד יליממ טשפומ אוהו ליאוהש ,ןעט ונבר השמ
תעפשהל דע ומצע תא ליפשהל לוכי וניא לבא ,ינחור לכוא אוהש ,(ותוכזב דרי ןמהש עודיכ)
.רשב

םתועצמאבו םדי-לעש ידכ ,ותגרדל ועיגה אלש ,םינקז םיעבש תחקל ה"בקה ול הרוה ךכיפל
.רשב םג םעל עיפשהל לכוי
(זי 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(זט,אי) שיא םיעבש יל הפסא

,גחה ימי הנומשו ,חספה ימי העבש :םה ולאו ,ה"בקה םהל ןתנש םיבוט םימי םיעבש דגנכ
(טוקלי) תותבש םייתשו םישימחו ,תרצעו ,םירופיכה-םויו הנשה-שארו

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ רמוא

םיעבש"ה ירהש ,ןיליפת וב םיחינמ ןיאו בוט-םוי בשחנ דעומה-לוח םגש ,רכזו ךמס ונינפל
.דעומה-לוח ימי תא םג םיללוכ "םיבוט םימי
(טצש 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(וכ,אי) הנחמב ואבנתיו

(י"שר) ץראל לארשי תא סינכמ עשוהיו תמ השמ :םיאבנתמ ויהש

עודמ :הזב קדקדל שיו ."והיתישמ םימה ןמ יכ רמאתו השמ ומש ארקתו" :רמאנ תומש תשרפב
לש 'הה תאו "ןמ" תבית לש 'נה תא םיכסוח ונייהו ,"והיתישמ םיממ יכ" הרצקב רמאנ אל
?"םימה" תבית

.סינכמ עשוהי תמ השמ תובית ישאר איהש ,"םיממ" תביתב שמתשהל התצר אל הערפ תבש אלא

'נ תייחמ - "הנחמ") "םימה ןמ" ןמ 'ה 'נ תויתואה תא קוחמנשכ :"הנחמב ואבנתיו" והז
."סינכמ עשוהי תמ השמ" תובית-ישאר - "םיממ" ראשיי ,('ה
(ומ 'מע הרות-רוא)


(ג,בי) דאמ ונע השמ שיאהו

ךכב אתובר המ :ןבומ וניאו .ה"בקהל הענכהו לוטיב - איה הוונעה תדימש ,םירפסב ראובמ
?ךרבתי ארובה ינפל ומצע ןיטקהל - הלפאו הלפש היירב - םדאה לעש

,ללכ םוקמ ספות היהי אלש אוה ,ה"בקה יבגל םדאה לש ותונתוונע ןיינעו שוריפ ,אלא
."בישח אלכ - הימק אלוכ" תניחבב ,שממ 'ןיא'ל ומצע תא קיזחיש ונייהד

"המ" ,טלחומ לוטיב ונייה ,"המ ונחנו" רמאנ השמב יכ ."דואמ וינע השמ שיאהו" והז
רמאנש לודג" (א,טפ ןילוח) ל"זר רמאמכ ."רפאו רפע יכונאו" לש לוטיבהמ הלעמלש ,שממ
."םהרבאב רמאנש הממ רתוי . . השמב
(ד,בפ תוטמ הרות-יטוקל)


(גי,בי) הל אנ אפר אנ ל-א

דמוע אוהו הרצב תדמוע ותוחא :םירמוא לארשי ויהי אלש ?הליפתב השמ ךיראה אל המ ינפמ
(י"שר) הליפתב הברמו

רשאמ הרצב ותוחאש םדאל רתוי יעבט רבד שי יכו ,ךכב שי לוספ הזיא ,הרואכל :ןיבהל שיו
!?הליפתב ךיראהלו דומעל

תא תלעופ איהו ,הרצק הליפת םג הקיפסמ יזא ,בלה קמועב םיעגונ באכהו רעצה רשאכ ,אלא
היה ,םירופיכה -םויב םישדוקה-שדוקל לודגה ןהוכה סנכנ רשאכש וניצמש יפכ .התלועפ
.אקווד הרצק הליפת ללפתמ
(העומשה יפמ)

תובא יקרפ


"תושרב םיריהז ווה"


דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ"ש ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע
תבש לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו
(תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ
ארועיש םופל דחו דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה םע
םיאיבמ ונא (597 'מע ב"ח א"שנת תוחישה -רפס) "היליד
וז תבשב רמאנה ב קרפמ ג הנשמל רואיבןיבהואכ ןיארנ ;ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש תושרב ןיריהז ווה
וקחוד תעשב םדאל ול ןידמוע ןיאו ןתאנה תעשב

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

עדוותהל םיכירצ םתאש יפ-לע-ףא ,רוביצ יכרוצב םיקסעתמה םתא - תושרב ןיריהז ווה
.'וכו םיריהז ווה ,םיבר יקסע לע חקפל ידכ תושרל

:ר"ומדא ק"כ שריפו

םדאה יכ ,"תושרב ןיריהז ווה" רמאו .ויתודימו ולכש - םדאבש "םיטילש"ה איה "תושר"
רבדל בלהו חומה םיוואתמ םימעפל יכ .וב ריהז תויהל וילע ךא ,הז "ןוטלש"ל קוקזו חרכומ
הז ירה ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל ול ןיברקמ" ןהש ףאש תעדל םדאה לע זאו ,יוצר-יתלב
.דבלב "ןתאנהל"ו "ןמצע ךרוצל"

ול ןיברקמ"ב שוריפהו ,ערה-רציה לש ןוטלשל "תושר"ב הנווכהד ,רמול שי תצק רחא ןפואבו
עיפוהל אוה ערה-רציה תולובחתמ דחאש ,עודיה יפ-לע ראובמ ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל
וילע עיפשמש קר ,הבוט הגהנהב םג ,השעי רשא לכב ול "םיכסמ"ש ימכו םדא לש "ובהוא"כ
הז ידי-לעו ,"הדמולמ םישנא תווצמ" ךרדב ,תורירקב וא ,היינפ ךותמ וז הגהנה תושעל
.ןלציל-אנמחר םירוסא םירבדל םג ותיסמש דע ותשרב םדאה תא דכול

"תושר"ה םע ללכ קוסעל אל םדאה יאשר ןידה תדיממ יכ ,אתודיסחד ילימב איה וז הדובעו
ערה-רציה םע קסעתהל בייח תודיסח תדימב ךא ;(לעופב השעמב םלש היהיש דבלבו) ערה-רציהד
תאז תושעל וילעש אלא ."ךירצי ינשב - ךבבל לכב" ל"זר רמאמכו ,בוטל וכפוהל תנמ-לע
."תושרב ןיריהז ווה" - הריתי תוריהז ךותמ

,ל"נכ ,"תושר"ה םע קסעתהל םיכירצ :"תושרל עדוותת לאו" שוריפב רמול שי הז ךרד לעו)
.(תורבחתהו תורשקתה ןושלמ - "תעד" לש ןפואב אל ךא

םירקמב .השודקד תודימהו לכשה - בוטה-רציל איה "תושר"ב הנווכהש דוע רמול שיו
שפנ-תוריסמ לש הדובע ידוהימ שרדנשכ ונייה - הז "תושר"ל וליפא תייצל ןיא םימייוסמ
.תעדו םעטמ הלעמלש

דצמ :"ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ"ו "ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש" והזו
לכשד תומילשה) התומילשל האיבמה הדובעב הנוצר (תודימו לכש) המשנה לש םייולגה היתוחוכ
ןיארנ" קר הז ירה םוקמ-לכמו .התואיצמ תלילשו לוטיב - שפנ-תוריסמ אלו ;(תודימו
.האנההו בוטה תיתימא םדאל ול עיגמ שפנ-תוריסמ לש הדובעה ידי-לע יכ ,"ןיבהואכ
(םיעמושה תמישר יפ-לע - ט"לשת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש יאצומ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ולגתנש ןיקשמ

רועיש םייולג והשש ,שותכ םושו שבדו בלח ,ןיי ,םימ) ולגתנש ןיקשמ תייתש ורסא 1ל"זח
ןיאש ,וננמזב םלוא .הנכס םושמ ("ורוחל רוזחיו ילכה ןזוא תחתמ שחנה אצייש ידכ" ןמז
רמוש" וננמזב םגש 4ה"לשהמ איבה 3הבושת -יחתפב םנמא .2רתומ - וניניב םייוצמ םישחנה
רוציקב הזב ריהזה ןכו ,דואמ דואמ הזב רהזנ א"רגהש איבה 5בר השעמבו ."הזמ קחרי ושפנ
.6ךורע -ןחלוש

גהונו ה"לשה רפס תא דמולה ידוהי] "דיא ה"לש א" היה ןקזה ר"ומדאש ףא הנהו
הז אשונ טימשה 8ולש טפשמ-ןשוח קלחב 'שפנו ףוג תרימש תוכלה'ב הנה ,7[ויתוארוהכ
ןיא וישכעש יפ-לע-ףא" - הלגתנש ןיי לע שודיק ןידב ,9תבש תוכלהב וריכזהשכ ףאו .ירמגל
אל - "'ךתחפל אנ והבירקה' ןכ יפ-לע-ףא ,וניניב םייוצמ םישחנ ןיאש יפל יוליגב םירהזנ
.10הזב הרימחמה העדה תא ללכ ריכזה

ויבאמ ןודנב לביק המ ,קרב-ינבד ד"בא בר ,א"טילש אדנל השמ 'ר ג"הרה תא יתלאש ,השעמל
.ללכ הזב םירהזנ ןיא ונגהנמלש תורורב הנעו ,ל"ז בקעי 'ר ג"הרה


.ךליאו ו"ה א"יפ חצור 'לה ם"במר .ב,טמ ןילוח .ךליאו ד"מ ח"פ תומורת (1

.א"בשרהו 'סותה פ"ע זטק ד"וי ע"ושוט (2

.א ק"ס םש (3

.ב"ע טע ףד םדרטשמא סופד ,'ק תוא תויתואה רעש (4

.ש"ייע ,הצ תוא ,םלשה (5

.תוכיראב דמ 'יס שפנהו ףוגה תרימש 'סב הארו .ה"ס גל 'יס (6

.190 'מע ח"שת םירמאמה רפס (7

ריאמ-בקעי 'ר ג"הרהל) מ"וח ז"הדא ע"וש לע 'בקעי ירמא' 'סבש אלפלו .1772 'מע ו-ה קלח ע"ושב ספדנ (8
.ללכ הזב ונבר תעד ררבל תיחנ אלו ,םירימחמה תא קיתעמ (זי ק"ס 'י 'יס ,ס"שת קרב-ינב ,ןרטש 'יש

.א"ס ברע 'יס (9

ע"ושמ הארוההו םיקסופה יללכ' 'סב האר ,ע"ושב האבוה אלש העדב בשחתהל שי המכ דע הלאשהמ ריעהלו (10
.נ"שו אי 'יס 'ז"הדא

תועבצאב תרוטקה ינממס תריפס

תרוטקה ינממס א"י םירמואש םעפ לכש וגהנ םילבוקמה קר" :בתכ (בי ס"וס ג"פ) ללוכה-רעשב
תליפת תכסמ] םידיסח תנשמב אוה ןכ :ןויליגה לע יברה היגהו) םהיתועבצאב םתוא םינומ
גהונ היה ןכש רוריבב עודיו ,([ה"פ היישעה םלוע רעש] םייח-ץע-ירפו [א"מ ה"פ היישעה
-לע-ףא ,הליפתה םדוק [תרוטקה תרימאב] םג ןכ גהונ היהש ותוא וארו ,ע"יז ןקזה ר"ומדא
."הלוגס ידיחיל קר ךייש וניא הזו ,וב ןישמשממ לוכה דיש ורודיסב הז בתכ אל ןכ-יפ

סורג והילא 'ר ח"הרה לש ונמוימ ,יברה תוגהנה רואיתב ,206 'מע 'תישארב ימי' רפסבו
הנומ אוה ,ב"ויכו ,'וכ ירצה ,תרוטקה םוטיפב ומכ ,ןיינמבש רבד הזיא רמואשכ" :ל"ז
ק"כ לש ונחלוש דיל דמע םעפש ,רפסמ 'יש סורג ברה" :םש 7 הרעהבו ."'קה ויתועבצאב
לכ תא ר"ומדאה הנמ (ןוזמה תכרבבש) 'ןמחרה' תרימא תעבש ןיחבהו ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
הנשב ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא ולש תויודיחיה תחאבו .'קה ויתועבצאב 'ןמחרה' תרשע
א"טילש ר"ומדא ק"כ ול ריבסהו ,רבדה םעטל לאשו א"טילש ר"ומדא ק"כל תאז רפיס ,הנושארה
.םיידיב ותונמל שי ןיינמבש רבד לכש

גהונ א"טילש ר"ומדא ק"כ היה תואישנה ינפלש םינשבש ,רפסמ ןייטשדלוג 'יש י"ר ח"הרהו"
היהש) ל"נהו .תורחואמה הלילה תועשל דע ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא לש 'קה ורדחב תוהתשהל
א"טילש ר"ומדא ק"כש דע 'לאז'ב הכחמ היה (רמושה היה יכ ,'770'ב דחוימ רדחב ררוגתמ
(רמועה תריפסבש) 'חוכב אנא' תרימא תעבש ןיחבה םעפו .תיברע תליפת ללפתהל דרוי היה
ףיעס שגיו 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבבו] .ןאכ דע ."'קה ויתועבצאב א"טילש ר"ומדא ק"כ הנמ
.["ויתועבצאב םתוא הנמיש ,בותכ יתאצמו" :חבתשיבש םיחבש ג"י לע םג ןכ בתכ וט

-תרז לופיק :(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה יפמ) היה ,ויתועבצאב תרוטקה ינממס תריפס ןפוא
.הב א"יה םייסמו ,הלילח רזוחו לדוגאל דע - רדסה יפל הירחאלש תועבצאהו ,המינפ ןימי

קדצ-רגל תדלוה םוי

יגהנמו םיליהתה קרפל רשקב יברה תארוה המסרופ 17 'מע איר ןויליג 'תורשקתה'ב :הלאש
.("דלונש ןטקכ") רויגה םויב ותדלוה םוי תא עבקי רגש ,תדלוה-םוי

לוכי אוהש ,ןיד-תיב תעד-לע וא ויבא תעד-לע ,ןטקכ רייגתהש ימל םג רבדה ןוכנ םאה
?(ורויג םלשוהש בשחנ זא קר אמשו) תווצמל עיגמשכ תוחמל

םא לבא ,תורגה תא לטבלו זא תוחמל ודיב םנמוא יכ ,וילע םג הלח הרומאה הארוהה :הבושת
-יטוקל האר) רויגה עגרמ (אתיירואדמ ףא תועד הברהל) תדמועו הפקת תורגה - ןכ השע אל
.(דועו גנר 'יס ד"וי ב"ח רפוס-םתח ת"וש .נ"שו 69 'מע חי ךרכ תוחיש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ךתולעהב תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ד"י

"אוה דג ערזכ ןמהו" דע "םיננואתמכ םעה יהיו"מ לוקה תא טעמ םיכימנמ הרותה תאירקב
.1(ו-א,אי) ללכב דע אלו

.2ב קרפ - תובא-יקרפ
תוארהל" ידכ ,חכת 'יס ח"רפמ ורוקמו ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה גהנ ןכ (1
םינייצמו .ןבומכ ,וללה םיקוספה תא םג רוביצה לכ עמשיש הזכ לוקב ארקיש םש ריהזה מ"מו ."םיטרחתמ םהש
.(ג,ג) 'םירפא ירעש' לע 'םימחר ירעש' שוריפלו (א,אס ב"ח) ח"ירהמ יטוקלל

.םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב הארו .ד"בח-ללוכ חול (2


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il