- ט"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוויסב 'כ * חלש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה יברהמ תוארוה הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ליטהש תוחילשה לע ףיסוהל ןיא
ונבר השמ


דע ,הער הצע םיסכטמ םילגרמהש ששח ונבר השמש ןוויכמ
אופא עודמ ,"םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" ללפתהל ךרצוהש
ואטח המב ,אסיג ךדיאל * ץראה תא רותל םחלושל םיכסה
םעה תאו ץראה תא לגרל םחלש ומצעב השמ ירה ,םילגרמה
ק"כ תחישמ * !םתייווהכ םירבד ורפיס קר םהו ,הילע בשויה
ונרוד אישנ ר"ומדאלע התקלש יפל ,םירמ תשרפל םילגרמה תשרפ הכמסנ המל" :י"שר בתוכ - 1ונתשרפ תלחתהב
תא ארוק י"שרש ,רמולכ ,"רסומ וחקל אלו ואר וללה םיעשרו ,היחאב הרבידש הביד יקסע
םישנא לכ" :י"שר שרפמ - "םישנא םלוכ" - 2הז ירחאלש קוספבו ."םיעשר" םשב םילגרמה
םיעשרו" הז ינפל בתכש המל הריתס וז ןיאו ,"ויה םירשכ העש התואו ,תובישח ןושל ארקמבש
ושענ ךכ רחא לבא ,השמ םחלשש העשב ,"ויה םירשכ העש התוא"ש שיגדמ ירהש - "'וכ וללה
."םיעשר"

וילע ללפתנ"ש י"שר שרפמו 3"עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו" קוספה תא םידמולשכ ,םנמא
:המוצע הישוק תררועתמ - "םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י

ששח (םחלשש תעב) זא רבכש ,חכומ ,"םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" עשוהי לע ללפתהש ןוויכמ
-המ] "םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" - עשוהי לע ללפתה ןכלו ,הער הצע םיסכטמ םילגרמהש השמ
4ל"זח ורמא ירהש ,הז לע ללפתהל ול היה אל - רבדב ששחל םוקמ היה אל וליא ןכ-ןיאש
תלחתהב י"שר רמואש המל הריתסב הז ירה ,ןכ םאו ,["'וכ ויפ םדא חתפי לא םלועל"
!?"ויה םירשכ העש התוא" ןיינעה

םיסכטמ םילגרמהש ששח השמש ןוויכמ :רבדה הומת - י"שר ירבדב הריתסה ילול םג - ללכבו
ןכתיי דציכ ,ןכ םא -"םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" ללפתהל ךרצוהש ,ךכ ידכ דע ,הער הצע
!?הזכ בצמב םתוא חלשש

:ןיבהל ךירצ םג

ךעישוי ה-י" ,"'וג םילגרמ תשרפ הכמסנ המל" - "םילגרמ" ןושלב י"שר שמתשמ עודמ (א
!?"םילגרמ"ןושלה םעפ ףא רכזנ אל השרפבש םיקוספה לכב ירה - הזב אצויכו ,"םילגרמ תצעמ

:לבא ,5"'וג םילגרמ םישנא םיינש . . עשוהי חלשיו" - הרטפהב רכזנ "םילגרמ" ןושלה
,הרטפהה תא ןיידע דמל אל ארקמל שמח ןבהש ךכל ףסונ

םעפב אל - םינפ-לכ-לעו ,הרטפהה תא םינטק םידלי ודמל אל - יתדמל ובש "רדח"ב]
וגהנש תומוקמ שי .תחא םעפ הרות ישמוח השימח ומייסש ינפל ,חלש תשרפ םידמולש הנושארה
ול ונתישכ הרטפהה תא אורקל עדייש ידכ ,'וכ םימעטה םע םינטקל הרטפהה תא דמלל
וגהנ אל - םידיסח לצא ,םנמא .6איבנב ריטפהלו ריטפמל תולעל לוכי ןטק ירהש ,"ריטפמ"
,['וכ ללכהמ םיאצוי םירקמב ןכ םא אלא ,ןטקל ריטפמ תתל

עגונב) השרפב וליאו ,(עשוהיל עגונב) "םילגרמ" ןושלה רמאנ הרטפהבש אפוג הזמ ,ירה
"םילגרמ" חלש עשוהיש ,ונייה ,םהיניב קוליח שיש חכומ - "םילגרמ" ןושלה רמאנ אל (השמל
!?"םילגרמ" ןושלב י"שר שמתשמ עודמ ,ןכ םאו .םתס םישנא אלא "םילגרמ" חלש אל השמו

חטתשנ . . בלכ" ,"םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" -"םילגרמ תצע"ד ןיינעה תא שיגדמ י"שר (ב
שמתשהל רתוי םיאתמ היה ,הרואכלו .7"םתצעב תויהל וירבחל תסינ אהי אלש תובא ירבק לע
:ןיינעה תלחתהב י"שר בתוכש יפכ] 8"'וג ץראה תביד ואיצויו" ,"הביד" - בותכה ןושלב
ןיינעה ךשמהב ןכו ,"'וכ הביד יקסע לע התקלש יפל ,םירמ תשרפל םילגרמ תשרפ הכמסנ המל"
עודמו ,(םילגרמה אטח) "אטח" - אד ןוגכב ליגרה ןושלב וא ,["ונווכתנ הביד איצוהל" :9
?אד ןוגכב ליגר וניאש ןושל - "הצע" ןושלב י"שר רחב

:י"שר שוריפב רואיבה

הלאש ולצא תררועתמ - םילגרמה תוחילש תודוא רופיסה יטרפ תא דמול ארקמל שמח ןבה רשאכ
:10הטושפ

בשויה םעה תאו ץראה תא תוארל ידכ השמ םחלשש ןוויכמ - םילגרמה לש םאטח לדוג והמ
!?ןתייווהכ םירבד ,וארש המ ורפיסש םתאטח המו םעשפ המ ,ןכ םא ,הילע

:תעדל השמ שקיבש המ לכ לע תובושת קר וניצמ םילגרמה לש םהירבד לכב

,12"איה שבדו בלח תבז" :ובישה - 11"הער םא איה הבוטה . . איה המ ץראה תא" ותלאש לע
.13"ץראה ירפמ םתחקלו" :השמ םוויצש יפכ ,1217"הירפ הזו" ,ץראה ירפמ ואיבה םגו

אל בלכו עשוהי ,ןומיר דחאו הנאת לטנ דחא ,לוכשא ולטנ הנומש"ש שרפמ 9י"שר :בגא-ךרד]
."הנושמ המע ךכ הנושמ הירפש םשכ ,ונווכתנ הביד איצוהל םמצע לכש יפל ,םולכ ולטנ
עודמ - 14"ץראה ירפמ םתחקלו" השמ ידי-לע ווטצנש ןוויכמ :רואיב שרוד הז ןיינעו
- ('וכ הביד איצוהל) םילגרמה ראש לש םתנווכ ינפמ םאו ?"םולכ ולטנ אל בלכו עשוהי"
ירפמ םתחקלו" ורמואב השמ לש ותנווכ התיהש יפכ ,הבוט הנווכ ךותמ איבהל םה ולכי
.["ץראה

םגו . . ץראב בשויה םעה זע" :ובישה - 15"הפרה אוה קזחה ,הילע בשויה םעה" ותלאש לע
.16"'וג קנעה ידילי

םירעהו" :ובישה 17"םירצבמב םא םינחמבה ,הנהב בשוי אוה רשא םירעה המו" ותלאש לעו
.16"דואמ תולודג תורוצב

הז םג ירה - 18"איה היבשוי תלכוא ץרא התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה" ורמאש המ ןכו
המ הז ירהש ,הנוכנ התיה וז הדבוע םגו ,ץראה לש התנוכת תודוא םירבדה רופיסל ךייש
השע ה"בקה"ש איה תמאה - .19"םיתמ ירבוק םונאצמ ונרבעש םוקמ לכב" - םהיניע וארש
!?תאז תעדל םהל ןינמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,19"ולאל בל ונתי אלו םלבאב םדרוטל ידכ הבוטל
!םהיניע וארש המ רפסל םיכירצ םה

התיה רשאכ - ןתייווהכ םירבד - םהיניע וארש המ ורפיסש םתאטח המו םעשיפ המ ,ןכ םאו
!?םהיניע ואריש המ ורפסיש ,השמ םחלש הרובעבש הרטמה וז

,"םילגרמ תצע" ןכו ,"םילגרמ" ןושלה תא שיגדמו י"שר ףיסומ - 20תאז ראבל ידכו
.ןמקלדכ

ףסויל עגונב 21ץקמ תשרפב ארקמל שמח ןבה רבכ דמל - "םילגרמ"ד ןיינעה תודוא
ורמאיו ,םתאב ץראה תוורע תא תוארל םתא םילגרמ (ויחאל ףסוי) םהילא רמאיו" :ויחאו
."םילגרמ ךידבע ויה אל ונחנא םינכ . . לכוא רבשל ואב ךידבעו ינודא אל ,וילא

הביס אוצמל - תמאה תא ריתסהלו םירעהל "םילגרמ" לש םכרדש ארקמל שמח ןב עדוי הזמו
- תיתימאה הרטמהו הביסה תמלעה ידכ ךות ,הזב אצויכו "לכוא רבשל" ,םאוב תרטמל תמייוסמ
."ץראה תוורע תא תוארל"

:"םילגרמ תצע"ד ןיינעה ןכות םג והזו

,הלובחת תאצמהב ךרוצה לע הרומ - הזב אצויכו ,22"'וג הצע וצוע" :ומכ ,"הצע" ןושלה
.הזב אצויכו ,בייואל עדווית אלש המלענו הרתסנ הנווכ ךותמ םייוסמ רבד תושעל

ריתסהלו םירעהל םיכירצש ןוויכמד - ("םילגרמ תצע") "םילגרמ"ל ךיישו םיאתמ הז ןיינעו
אלש ןפואב םתמישמ תא אלמל וחילצי דציכ תולובחתו תוצע סכטל םהילע ,םאוב תרטמ תא
.םתמיזמ תא תולגל וחילצי

םתנוכתל תכיישו הרושקה ,"הצע"ד ןיינעה םצעל םא יכ ,"הער הצעל" הנווכה ןיאש ,ןבומו
המלענ הנווכ ךותמ םהישעמ תא תושעל ,תולובחתו תוצע סכטל םיכירצש ,"םילגרמ" לש
.ל"נכ ,תרתסנו

ןכו ,(בותכב רמאנ אלש) "םילגרמ" ןושלה תא שיגדמו ףיסומ י"שרש המ ןבומ הז יפ לע
:רבדבש אטחה היה המ י"שר ראבמ הזבש - "םילגרמ תצע"

אל ותו ,וארש המ רפסלו ץראה תא תוארל ,רמולכ ,23"ןענכ ץרא תא רותל" התיה םתוחילש
,"םילגרמ"כ םמצע תא וארש ךכב ,וז תוחילש לע ופיסוהו וניש - לעופל עגונב ,םנמא ;ידימ
,'וכ תמלענ הבשחמו הנווכ םג םהל שי לעופב השעמה דבלמש ,ונייה ,"םילגרמ תצע" םהל שיש
,"ץראה תא רותל" תוחילשהמ תונקסמ קיסהל ובשחש ךכב יוטיב ידיל רבדה אב ןדיד ןודינבו
.לעופב גהנתהל שי דציכ םתבשחמו םתעד תא ועיביו

ובשחש הנווכה ןיא ,ןדיד ןודינבו ,אקווד "הער הצע" הניא "םילגרמ תצע" ,רומאכו
םירשכ"ש טרפבו ,ןכ רמול ו"ח -24"םעה לא תולעל לכונ אל" לארשי ינבל רמול הליחתכלמ
ופיסוי ,"ץראה תא רותל" ,תוחילשה השעמ דבלמש ובשחש ךכב ,אופא היה ןורסיחה :"ויה
תא ואריש ירחאל םלצא לבקתיש יפכ ,ץראה שוביכו הסינכה ןיינעב םתעד תווח תא עיבהל
ללכנ אלש רבד - (ב"ויכו תינולפ ךרדב סנכהלו תולעל :ומכ ,"הבוט הצע" םא וליפא) ץראה
אלו ,(דבלב לעופב השעמ) "ץראה תא רותל" ידכ קרו ךא וחלשנש ,תוחילשה תרגסמב יהוז
.("םילגרמ תצע") תעד תווח עיבהלו תונקסמ קיסהל

תא רותל" םחלש השמ ,ןכש - תוחילשה רבדב ונישש ךכב ליחתה םילגרמה לש םאטחש ,אצמנו
-לע ,םמצע תעד לע תונקסמ קיסהל ובשחש ךכב וז תוחילשב וניש םהו ,ידימ אל ותו "ץראה
תוחילשה השעמ - ןדיד-ןודינבו) םהלש הלועפה דבלמש ,"םילגרמ" לש םתנוכתל םאתהבו ךרד
.(תונקסמ קיסהל הנווכה - ןדיד-ןודינבו) "םילגרמ תצע" םג הנשי ("ץראה תא רותל"

25הכלהב וניצמש יפכ ,םתוחילש הלטב - הזכ ירקיע ןיינעב תוחילשה רבדב ונישש ןוויכמו
אל) ירקיע ןיינעב תוחילשה תא הנשמ חילשה רשאכש (ארקמל שמח ןב לש ולכשב םג ןבומו)
.תוחילשה הלטב ,הבוטל אוה יונישה רשאכ םג ירה - (םייוסמ טרפב הפסוה קר

- (םתוחילשל םאתהב) םירבדה רופיס דבלמש ךכב היה םילגרמה לש םאטחש 26םישרפמ שי
וניא הז ץורית ,םנמא ,2417"ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל" :ורמאו ופיסוה
הלענ הלע רמאיו . . בלכ סהיו"ש ירחאל התיה "'וג תולעל לכונ אל" הרימאה ירהש - קיפסמ
,ןכלו ,28יוצר יתלב ןיינע רבכ היה הז ינפל דועש עמשמ אפוג הזמו ,27"התוא ונשריו
תודבועה רופיס דבלמ ,תונקסמ קיסהל הליחתכלמ ובשחש ךכב היה ןורסיחהש רמול חרכהב
.ןמצע

"םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" עשוהי לע השמ לש ותליפתש ,ןבומ ,ליעל רומאה יפ לע
:"ויה םירשכ העש התוא"ש ךכל הריתסב הניא

,הבוט הצע םג תויהל הלוכיש ,רומאכ ,הער הצע תויהל תחרכומ הניא "םילגרמ תצע"
,"ויה םירשכ העש התוא" (א) :יכ ,"הער הצע"ל הזב הנווכהש רמול רשפא-יא ,ןדיד ןודינבו
."הער הצע" םהל שיש דשוחש העשב הב םחלשי השמש ןכתיי אל (ב)

תצע"ד ןיינעה םצעל סחיב - "םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" השמ לש ותליפת התיה יאדו אלא
.הבוט הצע אל םג ,תוחילשה לע המואמ ףיסוי אלש ,ונייה ,"םילגרמ

,(םחלוש היה אל יאדווב זאש) וזכ תורשפא השמ לש ותעד לע התלע אל - הער הצעל עגונבו
העש התוא"ש ןוויכמ ,םוקמ לכמ ,"םילגרמ תצע" איה "םילגרמ" לש םתנוכתש עדיש ףא ,ןכש
.ו"ח הער הצע סכטל םילולעש דשח אל ,"ויה םירשכ

היהש ירחאל - תאזו ,"הער הצע"ל ועיגה ןכאו ,'וכ ולשכינ שממ לעופב ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ןכ-ןיאש -המ ."הער הצע" ךכ רחא הלשלתשנ הזמש ,"םילגרמ תצע"ד ןיינעה תוללכ םלצא
תוחילשה תא םייק ,ןכל ,"םילגרמ תצעמ ךעישוי ה-י" השמ וילע ללפתהש ןוויכמ ,עשוהי
.הער הצעב לשכנ אל ,אלימבו ,"םילגרמ תצע" ףיסוהל ילבמ

תצע"ד ןיינעהמש ןכתיי דציכ - "ויה םירשכ"ש ןוויכמ :ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא
!?"'וג תולעל לכונ אל" ורמאש ,"הער הצע"ב ולשכנש דע ךכ לכ ורדרדתנ "םילגרמ

:הז ינפל "ארקמל שמח ןב"ה רבכ דמלש המ יפ-לע - הזב רואיבהו

ומצע ןיקתה" - ושע תא שוגפל ןנוכתה בקעי רשאכש "ארקמל שמח ןב"ה דמל 29חלשיו תשרפב
."המחלמלו הליפתל ,ןורודל ,םירבד השולשל

,30"'וגו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו" בקעי רמוא ה"בקל ותליפתב :ןבומ וניא הרואכלו
ללגבש) "ןורוד"ל קקזוה המ םשלו ,ושע דימ וליצי ה"בקהש חוטב תויהל ךירצ היה ,ןכ םאו
רמאש דע ,"המחלמ"ל המכו-המכ-תחא-לעו ,(3117"הז לכל ךירצ היהש סעכב יורש אוה ףא" הז
!?ו"ח וזכ תורשפא תמייקש ,ונייה ,29"'וג והכיהו תחאה הנחמה לא ושע אובי םא"

יל םורגיו אטחב יתכלכלתנ ינתחטבהשמ אמש ינא ארי" :אטחה םרג אמש ששחש - הזב רואיבהו
.32"ושע דיב רסמיהל

וניבא בקעי םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו - םילגרמה לש ךתעד-אקלס-אקה םג ןבומ הז יפ-לעו
,ןדיד-ןודינב ירה ,אטחב ךלכלתנ אמש קפתסנש ללגב ו"ח ושע דיב רסמייש ןכתייש ששח
םתס אלו ,("אטחב יתכלכלתנ אמש" קפס קר אל) לעופב אטח היה ןכאש םילגרמה ועדיש ןוויכמ
אלו אטחה םרגש - םילגרמה ובשח - יאדווב ירה ,לגעה אטח - רומח יכה אטח אלא ,אטח
.'וכ תולעל ולכוי

- וזכ הנקסמל ועיגיש םוקמ-תניתנו תורשפא התיה "ויה םירשכ העש התוא"ש תורמל ,ןכלו
ה"בקה השעי אל םתעד יפלש ןוויכמד ,"ויה םירשכ"ש ללגב םלצא הלבקתנ וז הנקסמ :הברדאו
!לארשי ינב אוביר םישיש הנכסב דימעהל רוסאש יאדווב ירה ,אטחה םרגש ינפמ סנ

םייואר םניא הווהה בצמבש םילגרמה ורבס - ץראל םסינכהל חיטבה ה"בקהש ועדיש ףאו
דומלל ,רבדמב בכעתהל ןיידע םיכירצ ,ןכלו ,ץראה תא שובכל ולכויש סנ םהל השעי ה"בקהש
ה"בקהו ,'וכ םתבושת הלבקתנש םיחוטב ויהיש דע ,'וכ הבושתב רוזחלו תווצמ םייקלו הרות
.ץראל סנכיהל ולכויש סנ םהל השעי
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2341-2333 'מע ד ךרכ ה"משת'ה
.ב,גי (1

.ג קוספ (2

.זט קוספ (3

.נ"שו .א"עס ,טי תוכרב (4

.א,ב עשוהי (5

.ח"ס ד"פרס ח"וא ז"הדא ע"וש (6

.בכ,םש ונתשרפ (7

.בל ,םש (8

.גכ ,םש (9

.ונתשרפ שיר ן"במר םג האר (10

.טי-חי ,םש ונתשרפ (11

.זכ ,םש (12

.כ ,םש (13

.93-92 'מע ג"כח ש"וקל םג האר (14

.חי ,םש (15

.חכ ,םש (16

.טי ,םש (17

.ונתשרפ שיר ן"במר הארו .בל ,םש (18

.פ"הע י"שרפ (19

.(רחא ןפואב) ךליאו 141 'מע ח"יח ש"וקל םג האר (20

.ךליאו ט,במ (21

.י,ח היעשי (22

.זי ,םש ונתשרפ (23

.אל ,םש (24

.ךליאו ב"ס ב"פקס מ"וח ע"וש .ךליאו ב"ה א"פ ןיפתושו ןיחולש 'לה ם"במר (25

.ם"אר (26

.ל ,םש (27

.א"וגה 'יפ םג האר (28

.י"שרפבו ט,בל (29

.גי ,םש (30

.בכ ,םש י"שרפ (31

.אי ,םש י"שרפ (32


-לכ-לעו ,הרטפהה תא םינטק םידלי ודמל אל - יתדמל ובש "רדח"ב
השימח ומייסש ינפל ,חלש תשרפ םידמולש הנושארה םעפב אל םינפ
...תחא םעפ הרות ישמוח

לע ריתסהלו םירעהל "םילגרמ" לש םכרדש עדוי 'ארקמל שמח ןב'ה
הביסה תמלעה ידכ ךות ,םאוב תרטמל תמייוסמ הביס אוצמל - תמאה
תויתימאה הרטמהו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ראשיהל ןיא ,הלואגב םיחוטבש ףא
םישידא


?"ךדבע דוד חמצ תא" תליפת תא רמול הווצמ הרותב וניצמ אל

רמאנש ,םק אוהו םוק ול רמוא ,השעת המ ה"בקהל םירמוא םיקידצה" :םיליהת שרדמב ראובמ
רמאנש ררועתמ אוהו ,ןשית המל הרוע רמאנש ,ררועתמ אוהו ןשית לא ול רמוא . . 'ה המוק
,םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ רמאנש עמוש אוהו ימד לע ול רמוא .'ה ןשיכ ץקיו
שרחת לא . . ול ימד ונתת לאו 'וג םירמוש יתדקפה םילשורי ךייתמוח לע רמוא והיעשי ןכו
."ךינב ןובלעב האור התאש דע ל-א טוקשת לאו

ןוצר לוכיבכ תינשמ התיהש לגעמה ינוח לש ותליפת ךרד-לע" והזש דיגמה ראבמש יפכו
ונוצר הנשמו ךליל ותוא חינמ וניאו דיה לצא ורבח תא חקולש דחא לשמ(כ) . . ארובה
."'וכ

אובת הלואגהש םה םילעופ - הלואגה תודוא םיקעוצו םישקבמ לארשיש הז ידי-לעש אצמנו
!וז העיבתו השקב ילול התיהש ומכמ רתוי תוזירזו תוריהמב

וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" העיבתהו השקבה ןכות םג והזו
ונשי ירה ,וז הליפת רמול הווצמ וניצמ אל תווצמה ןיינמ לכבש תורמל רשא - "םויה לכ
ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש" - איה הליפתד השע-תווצמהש ם"במרב רורב ןיד-קספ
ול ןתיש ה"בקהמ הז לע שקבל וילע - והשמ ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכש ,ונייה ,"םהל
."יחיוור ינוזמ"

תוצרל ךירצו רתומ ןכאו ,אקווד "יחיוור ינוזמ" ונוצר לבא ,םוצמצב ןוזמ ול שי םנמא -
םג ירה ,בקעיו קחצי ,םהרבא ןב אוה ידוהי לכש ןוויכמש הנשמה ןיד-קספכ ,הרות יפ-לע ןכ
- !הבוח ידי םיאצוי ןיא ,"ותעשב המלש תדועסכ" ול םינתונ רשאכ

חוטב ותויה תורמל הנה - הלואגה ןיינע תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לע ירה
ותלוכיב רשאכ ,"םייתרחמ" אובת הלואגהש ןיתמהלו שידא ראשיהל לוכי וניא ,אובת הלואגהש
!רחמ אובתש לועפל

לכ ךירצ" :ם"במרה ןיד-קספכ ,םויה אובת הלואגהש לועפל ותלוכיב - הצרי םא :וזמ הרתיו
יאכז ויצח וליאכ ["םירופיכה-םוי דעו הנשה-שארמ" קר אל] הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא
תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הווצמ השע . . ויצחו יאכז ויצח םלועה לכ ןכו ,בייח ויצחו
העושת"ל הזב הנווכהש ,ןבומו ."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ
רשאכש ,הלוקש םיינזאמ ףכד לשמה תוטשפכ ,םייתרחמ וא תרחמל קר אל ,תידיימ "הלצהו
לשמנב אוה ןכו ,דימו ףכית עירכמ הז ירה ,םיינזאמה תופכמ תחא לע ןטק טרפ םיפסומ
תאו ומצע תא עירכה" תחא הווצמ ידי-לעש ,[ויטרפ לכב ןווכמ "תמא תרות"ד "לשמ"ה ירהש]
:ם"במרה ןושלבו ,שממ דימו ףכית - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ
."ןילאגנ ןה דימ"
(הגומ יתלב - 1686 -1687 'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת ינש חספ תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


-הרמ' םתואכ אל"
..."'סעקינ'הרוחש


"קדצ ןובשח" תכירעל םיעובק םינמז שי

םשכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו - הז ונרודד הלעמה תא םיעדויש רחאמ
יעבדכ םלצנל ידכ ,ומצע תולעמ עדיל ךירצ ןכ ומכ ,םנקתל ידכ ,ומצע תונורסח עדיל ךירצש
.בבל בוטו החמש ךותמ תישענ הדובעה תוללכש ,ןבומ -

הנקסמה יהוזש םתנעטב ,תובצע לש העונתב דימת םיאצמנה "סעקינ'הרוחש-הרמ" םתואכ אלדו
ירה ,יתימא אוה ל"נה "קדצ ןובשח" רשאכ וליפא יכ - "קדצ ןובשח" תיישע ירחאל האבה
ךירצ ןמזהמ ולוככ ובור וליאו ,"קדצ ןובשח" תכירע םשל םידחוימו םיעובק םינמז םנשי
אלו ,(לעופב השעמ ,ץעה לע ןזרגה) "וחאלפ-אד-וראפאט" ,שממ לעופב הדובעל שדקומ תויהל
."קדצ ןובשח" תכירעל

הדובעה תוללכל עגונב "קדצ ןובשח" תכירעל עובקה ןמזהש (י"פ) הבושתה-תרגיאב ראובמכו
ןפואב תויהל ךירצ הז ירה - זא םגו ."תבשה םוי ינפל עובשב תחא םעפ" - אוה ,עובשה לכד
אינתה רפסד ןושאר קלחב םג ראובמכו ,(א"יפ םש) "'וכ אד ארטיסמ יאבילב אעיקת הוודח"ד
.(ד"לפס)

ברעב - עובשה לכל עגונב :"קדצ ןובשח" תכירעל םיעובק םינמז םנשיש ה"לשה רמאמ עודיכו
-תרשעו תוחילסה ימיב - הלוכ הנשה לכל עגונבו ,שדוח-שאר ברעב - שדוחה לכל עגונב ,תבש
.םירופיכה-םויב - דחוימבו ,הבושת-ימי

בושחל אלו ,בבל בוטו החמש ךותמ לעופב הדובעב קוסעל םיכירצ - ןמזה בור ךשמב לבא
.םיאתמה ןפואב הדובעה םצעב תוקסעתהל לבלבמ הז יכ - 'וכו "קדצ ןובשח" תודוא

החמשב תמגופ הניא "ךשוח"ה תורבגתה

איה רחסמה בצמו דמעמ תודוא יללכה ןובשחה תכירעש - "םירחוס" לצא שחומב םיאורש יפכו
ךותמ ומצע רחסמב תוקסעתהל שדקומ ןמזה בור וליאו ,םויו םוי לכב אלו ,ןמזל ןמזמ קר
.'וכו תויחו ץרמ

:לעופל עגונבו

"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה"ד ןיינעה תוללכב ףסונ "םירקבל םישדח"ש םיאור רשאכ םג
דבלב וז אלו ,ןל-עמשמ-אק-יאמ יכ ,ו"ח שואיי ידיל איבמ הז ןיאש דבלב וז אל הנה -
אינתב רואיבה תוכירא ירחאל טרפבו ,ןל-עמשמ-אק-יאמ יכ ,ו"ח תובצע ידיל איבמ הז ןיאש
ןועריג לעופ וניא הז לכ אלא - לכו לכמ תובצעה ןיינע תלילש תודוא (ךליאו ו"כפ)
.בבל בוטו החמש ךותמ הדובעה תוללכב ירמגל תושילחו
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה ןוויס שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ תבש)
(הגומ יתלב - 1522-1521 'מע ג ךרכ ב"משת

יבר יצוצינ


'ד"בח ץיפש'


הגהנהה תגסיפל ישיא ןפואב עיגהל םיפאושה םידיסח
םיגהונ ,וניאישנ וניתובר יגהנמב םלשומ קוידלו תידיסחה
ינפמ רהזיהל םהילע דבב דב לבא * יוצר ףאו ןוכנ ןפואב
תלוזה ןובשח לע אובת רשא 'ד"בח ץיפש' לש ןפואב תוגהנתה
רבד ךכמ אצייש תופצלו יברה תוארוה לע רובעל רשפא יא *
תוגהנהמו םייטרפ םישודיח ינפמ רהזיהל ,רקיעהו * בוט
בוט-םש-לעבה תרותמ םידוהי תוקחרמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

- גשומה לש ושוריפ .הפ-לעבו בתכב ,תובר םימעפ יברה ידי-לע רכזוה 'ד"בח ץיפש' חנומה
המוד ךא ,בויחל הז גשומ רכזוה םיתיעל .'םידיסח-רפוס' אלא ,םידיסח םתס אל םהש הלא
'ץיפש' תויהל םיסנמש ימ יפלכ ,הרהזא וא תרוקיב ירבד לש רשקהב יוטיבה רכזוה רקיעבש
.ךירצ אלש םוקמב

:יבויח רשקהב 'ד"בח ץיפש' ראותה רוכזיאב המישרה תא חתפנ

.םש רקבל ךישמה ,בלסונירטקיל ותחפשמו ויבא רקעשכ םגו ,ביילוקינב דלונ יברה ,עודיכ
תסנכ-יתב ינש ויה ביילוקינב" יכ (אמר 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) יברה רפיס םינשה תוברב
."ד"בח ץיפשו ד"בח - םיידיסח

:תודיסחל םידוהי לש םבוריק ןפואל יברה סחייתה תונמדזה התואב

םהבש םיניינע המכו המכ םנשי תודיסחב ירהש ,וניינע יפל דחא לכ ברקל שי
!'ד"בח ץיפש'מו דיסח היהי ברוקמהש לכה תילכת ךא ,וברקל ןתינ

...וילא עגונ הזש דע ,לעפתמ אל

רמא (344 'מע ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת לולאב י"ח) אובת תשרפ תבש תודעוותהב
:יברה

,רומאכ ,םיתפומ יניינעמ לעפתהל המ ןיאש םינעוטש 'ד"בח ץיפש' םנשי
...םיתפומה ןיינעמ דחוימ 'םערוטש' ושע אל ד"בחבש

רשאכ ,'וכו אנוזמו ייח ,ינב ,םיימשגה ויניינעב ,תמאב ול עגונש רבדב
ושעיש עבותו שקבמו ,תומלוע שיערמ יזא ,הצור אוהש ומכ קוידב וניא בצמה
שרפה שי"ש בטיה שיגרמו סנ לש ןיינעמ "לעפתמ" רבכ אוה ןאכ !סנ... ול
...!סנל עבט ןיב "קוליחו
.("'וכ ןיינע לש ופוגלו" :םש דוע הארו)

אה אלו אה אל

רמא (242 'מע ד ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תבטב ד"כ תודעוותהב
:יברה

תודיסח דומיל לש=] הז וקב םתבוח ידי תאצל םיצורש 'םידיסח ץיפש' םנשישכ
לש=] הז וקב םתבוח ידי תאצל םיצורש ,'םידיסח עוועראפ' ךדיאל וא ,[דבלב
"רוא ינש" תויהל םיכירצ אלא ,אה אלו אה אל :םהל םירמוא - [דבלב הלגנ
וידחי םידחאתמש יפכ תודיסחה תרותו הלגנה תרותד תורואה ינש ,אקווד
...אקווד

ןילוח ירבדב רהזיי

:יברה רמא (286 'מע ז ךרכ 'םחנמ-תרות') ג"ישת תומש תשרפ תבש תודעוותהב

םילוכי - הרותה תוימינפ דומילל ןמזה אוה תבשה םויש ליעל רכזומהל עגונב
דומלל "רוסא" וא ךירצ אל תבשבש םירבדה תא שרפלו "סעקינ'ד"בח ץיפש" אובל
.הרותד הלגנ

םילוכי תבשה םויבש יאדו אלא ,ןכ תמאה ןיאש ריהבהל ךרוצ שי ,ןכלו
...הרותד הלגנ םג דומלל םיכירצו
,(302-303 'מע א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת תוכוסה גחד 'ו לילב ,םינשה תוברב
:ןיינע ותואל יברה סחייתה

דומלל ןכתייה ,םינעוטו 'ד"בח ץיפש' םשב םמצע תא םינכמש ולאכ םנשי
...!?תבשה םויב 'הלגנ'
וניתובר תגהנה - 'בר השעמ'ו" תבשה םויב הלגנ דמול היה ל"זיראה םגש ריבסה יברה
םירועישה לכ תא דמול היה תבשה םויב םגש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ
ץיפש' ותוא יפלכ ןעוטו יברה ףיסומ החישה ךשמהב ."הלגנב ןהו תודיסחב ןה ,םיעובקה
לש רובידמ שארל לכל רהזיי - הרותד הלגנ יניינעב רובידו דומילב רהזנש ינפל"ש 'ד"בח
."...ןילוח

תלוזל אל ,ומצעל עגונב

:(בצר 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא - ו"טשת רדאב ט"י ךיראתמ תרגיאב) תשרופמ הארוה הנהו

תויהל םיכירצש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ הזב עודי ד"בח ץיפשד יגהנמ ללכב
...ותלוזל עגונב אלו ומצעל עגונב
האבה תרגיאה ןמ םידמל ונא ,'ד"בח ץישפ' יגהנמל עגונה לכב טוקנל שיש תוריהזה לע דוע
:םידיסחה דחאל יברה חלשש ,(ק 'מע בי ךרכ שדוק-תורגיא)

ויתוחוכו ונמזמ שידקיש ויבתכמ לכמ רכינ ןיאש ,וררועל יננה וז תונמדזהב
םעונ יכרדבו ,ויחיש םהידליו ותגוז לע ונייה ,ומצע תיבב העפשהל
לש ןיינע והז יכ שידקיש ןושלה קוידב יננה בתוכו .בוריק לש םיניינעבו
םיבייוחמש ומכש . . ךינבל םתננשו . . שודק םע םויקל עגונש ןוויכ השודק
לעו השאה לע העפשהל ונמזמ שידקהל םיבייוחמ ןכ ,םוי לכב ןיליפת תחנהב
ד"בח ץיפש לש םיניינעב הבוח ידי תאצל ןיאש ןבומו .'וכו 'וכ םינבה
.ומצע ןובשח לע ןכ םג והז ףוס ףוסו .םירחא ןובשח לע םילכ ילב תורואו
ןבומו .וידידיו וירבחל םג הז ןיינעב היח המגוד שמשל וחילצי ךרבתי םשהו
הז ידי-לע ,ל"נכ ,יכ ,ולא תולועפל שורדה ןמזה לע רצימ תויהל ןיאש
.הווצמו השודק תוררוג הווצמו השודקו ,ןמזה תא םישדקמ

"ךעלדיירדו ךעל'טשפ ילב"

:םידיסחה דחאל (חמ 'מע די ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ ךכו

הטושפ יכה ארבסה דבל הבשחמב תולוע תורבסה לכש ,אד ןוגכ בצמ לע אלפל הנה
.המכ אלא אד ןוגכב דיחיה אוה אל וננובאדל ,[תייצל=] ןעגלאפ -
:בתוכו ףיסומו

שדחש ןיינע םהילא םיבתוכשכ "םימעפל" הנה ,ד"בח ץיפשמ וליפאו ש"נאמ המכ
םיכרדו םינפוא המכב םהלש לכשה םיקיסעמ דימו ףכית ,םתעד יפל ,םלצא אוה
ילבמו ךעל'טשפ ילבמ וטושפכ בתכנה תואלמל ,אוהו ,הטושפ יכה ךרדה[מ] דבל
.ךעלדיירד

'ד"בח ץיפש' אלו םימש-תארי אל

ןקזה ונברש ןוויכ 'וכ 'ד"בח ץיפש' ינפמ וא םימש-תארי ינפמ והזש םמצע תא ועטי לאו"
שדוק-תורגיא - ז"טשת רייאב 'ד) יברה בתוכ ךכ - "ךפיהל ובתכ ורודב םיאישנהמ דחא לכו
.ותלוז לעו ומצע לע םדאה תולכתסה אשונב תקסועה תרגיאב (טי 'מע גי ךרכ

:בתוכו ךישממו

המו ,םיווקה םיפילחמ תוררועתהה ירחאל וליפא םימעפל רשא םידחא םנשי
ידכ דע תוכז ףכל וריבח תא ןודלו ,ולש םיניינע לע הבושת תושעל םיכירצש
. . ותימאל תמאב ,יווהו . . םדאה לכ ינפב חור-לפש יווהו םייוקיש ,ךכ
אל תובהלתהבו ,הבושת ושעיש תובהלתהב םירחא לע הווצמש ,ךפיהה םישוע םהו
-לפש ויהיש הביבסהב םיעבותו . . רודיהבו םמצע לע תוכז םידמלמ הזמ התוחפ
ןוא שיאו וכרד עשר בוזעי שממ בורקב רשא . . ןוצר-יהיו . . םדגנ חור
-לעו ,דחא שיאכ םלוכ ודחאתי אלימבו . . חוכו ןוא ןושלמ ןוא ,ויתובשחמ
- 'רבחמה עצוממ'ד ןפואב - םידמועה - םישודקה וניאישנ םע - הז ידי
ינבו דחאו דחא לכ לע וניגי וז תודחאו םולשהו ,וניקולא 'ה ןיבו וניניב
דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב ,בותכש ומכו ,הרוצב המוחכ לארשי ללכ ךותב ותיב
.םייח ךלמ ינפ רואבו ,ךינפ רואב

תולבגה םע 'הקשמ'

תולבגהה םע תויהל ךירצ - "םימש םשל"ד ןפואב הקשמ תייתש - הז ןיינעש טושפו ןבומ"
ךרד לע םא יכ ,תולודג תוסוכ אלו ,דבלב םימעפ 'ד - ונרוד אישנ ידי-לע ועבקנש תועודיה
'תויודעוותה') מ"דשת קלב תשרפ תבש תודעוותהב יברה ריהבה - "םסרופמו עודיכ ,ליגרה
.(2122 'מע ג ךרכ מ"דשת

:באכב ףיסוהו

וגהנתיש הז ידי-לע 'ד"בח ץיפש' תויהל םיבשוחש םידימלת םנשי ,וננובאדל
תודיסחה תנבהב ףיסוי הז ןיינעש בושחל ןכתיי דציכ !ל"נה הארוה ךפיה
...!?ונרוד אישנ תארוה ךפיה איה וז הגהנהש םיעדוי רשאכ - הזב אצויכו

- הברדא אלא ,ףוגה 'רמוח' לע תורבגתהל האיבמ הניא וזכ הגהנה :הברדא
...!ףוגה רמוח - "ךאנוש רומח" - רמוחה תורבגתה

ועירפי אלש יאוולה

.םיזמרו םישוריפ םירבדב ףיסוהל "תויוטש" ושעי אלש 'ד"בח ץיפש' תא יננה שקבמ"
ןיאו ,("ךיא גאז ןיימ ךיא סאוו סאד") רמוא ינא - בשוח ינאש המ .ךכו ךכ התיה יתנווכש
:םעפ דוע שיגדמו יננה רזוח ןכלו ...רזעה ךפיה ולעפי אל יאוולה ,הזב םהלש רזעב ךרוצ
אישנ לש חילשה אוה רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנ לש חילש אוה דחאו דחא לכ
ק"כ ,הז ונרודד אנמיהמ איערל דע ,ןושארה אנמיהמ איער - וניבר השמ ידי-לע ,םלועה
ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת בא-םחנמב א"כ תודעוותהב יברה רמא ךכ - !ר"ומדא ח"ומ
.(2453 'מע ד

לע ורבדב יברה רמא (232 'מע א ךרכ) ה"משת תוכוסה גחד 'א לילב - ךכ רחא הרצק הפוקת
לש ןפואב אב חישמ לש וניינע" - 'וכו דוד ,דוד ןבל תפסותכ "חישמה ךלמ"ד תועמשמה
:ףיסוה דימו "םהילע ולבק ןוצרב ותוכלמו"ש הז ידי-לע . . םעה לצא תולגתה

םיזמרו םישוריפ ופיסוי אלש 'ד"בח ץיפש' תא ריהזהל שי - ל"נהל ךשמהב
סח תודיסחה תרות דומילמ ידוהי קחרל םילוכי הז ידי-לע ןכש ,'וכ רבדב
...!םולשו

לש "היח המגוד" תוארהל ,"םיברל יתייה תפומכ" - אוה "דיסח" לש ודיקפת
םילוכי וילע םילכתסמ רשאכ . . תודיסחה דומילב קסועש דיסח .יתימא דיסח
!הצוח תונייעמה תצפה - ונייעמ לכש ידוהי "דיסח ךלוה הנה" רמולו ,עיבצהל

תודיסחה דומילמ םיקחרמ

ה"משת הרות-תחמש לילב ויתוחישמ תחא תא יברה חתפ ךכ .ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ
:(465 'מע א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה')

דציכו תושעל םיכירצ המ םיעדויש ולא םהש םיבשוחה 'ד"בח ץיפש' "םנשי"
רבד םישועש םימעפל םהל ריעהל םיסנמש ,םביבסמש ולא לכו ,גהנתהל םיכירצ
ריעהל םילוכיש ולא םה ימ םבשוחב ,ללכ םהל ליעומ רבדה ןיא - יוצר יתלב
...!'ד"בח ץיפש' םה ירהש ,םתגרדל עיגמ וניא םהמ דחא ףאש העשב הב ,םהל

:רמאו ךישמה יברה

וא וסיפדהש סופד יניינע ,םהלש םירובידמ האצותכש ולאל - םירבדה תנווכ
תודיסחה דומיל ,ט"שעבה תרותמ םידוהי תורשע קחרל ומרג ,'וכו םינוגינ
דומלל וליחתה רבכש םידוהי וליפא אלא דוע אלו .תודיסחה יכרדב הגהנהו
םישיבלמ רשאכ םגו ...!ולא לש םהיתולועפמ האצותכ ,דומלל וקיספה - תודיסח
םידוהי וקיחרה הז ידי-לעש הדבועה תא הנשמ הז ןיא ...השודקד אלטציאב תאז
...!םתוירחא לע ץבור הז לכש ,רבדבש תואצותה לכ םע ,תודיסחה תרותמ

,תודיסח ירבד רבדל ךנוצר !םיבר םינוגינ םנשי - ידיסח ןוגינ ןגנל ךנוצר
וללסש ךרדב ךל .תודיסח ירבד לש םוצע יוביר ונשי - תודיסח יניינע ץיפהל
הדיחיה תלעותהש ,ךלש "םישודיח"ל קוקז וניא דחא ךא !וניאישנ וניתובר ונל
דמלו בש !ןלציל אנמחר ,ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה דגנ השדח תקולחמ - איה םהבש
...ךתוא דמלי רמאמהש - רקיעהו ,הדובע ירמאמ - תודיסח

...'דרפנ' אוהש םינעוט

תבשב 'ד"בח ץיפש' םינוכמה לע (400 'מע ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') תרוקיב ירבד בושו
:ז"משת םיבצנ תשרפ

ירמאמב רוריבו אירטו-אלקשל עגונב - םינעוטש 'ד"בח ץיפש'ל םג הנעמ
רמאש ר"ומדאה והימ הנימ-אקפנ יאמל ...רמאמה לעב והימ וניאישנ וניתובר
ןושלה השענש יפכ) 'דרפנ' אוה - םה םינעוט - ןכ גהנתמש ימ !?ינולפ רמאמ
...עודיה ראותב ותונכל םיפיסומו ,(...ליגרה

,רמאמו רמאמ לכל עגונב קיידלו ררבל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תגהנה התיה ןכ
ןושלב םימכח ונש"] הרותה יניינע לכב רדסה אוה ןכו ,רמאמה לעב והימ
ינולפ ןיינע םא קיידל ["איה אתיירב ךליאו ןאכמש עידוהל ךרצוה"ש "הנשמה
.'וכו ארמג וא ,אתיירב וא ,הנשמ ,הפ-לעבש-הרות וא בתכבש-הרותמ אוה

הבושת התא השע

םייוארו םינכומ אל ןיידעש ןעוטו - 'ד"בח ץיפש'ה ךפיה - והשימ אב רשאכ
- ?ולא םיניינעב ברעתמ התא המ ?ךתוא לאוש ימ :ול םירמוא ,'וכ הלואגל
אלא ,תולגה םויס קר אל ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש הרותב רורב ןיד-קספ ונשי
םייואר אל ןיידעש הלה בשוחש ,ךב אוה ןורסיחה - הברדאו !ןיציקה םויס םג
.ונקדצ חישמ תאיבל םינכומו םייוארש התא םג הארת זאו ,הבושת השע .'וכו
.(85 'מע ב ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ,ח"משת בשיו תשרפ תבש תודעוותהמ)

תעבוק הכלה - השעמל עגונב

אלש ויתונווכ תא שרפל םייושעה ,'סקינד"בח ץיפש'ה ינפמ וששח יברה הלעה רפסמ םימעפ
.תתוועמ הרוצב ןציפהלו יעבדכ

ימויס תכירע ןיינעל יברה סחייתה (2649 'מע ה ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת תנשב
םא יכ תועובשה 'ג לכב 'וכ תוליבא יניינע איבמ וניא ם"במרהש ןוויכמש רמאו ,ם"במר
שדוח-שאר ינפל תאז לולשל םוקמ ןיא ם"במרה םויסל עגונב ןכל ,ךליאו בא-םחנמ שדוח-שארמ
.בא-םחנמ

:רמאו ךישמה יברהו

רימחהל ןיאש ולוכ םלועה לכב ומסרפיו וזירכיש 'ד"בח ץיפש' ויהיש ינששוח
.ךליאו בא שדוח-שארמ אלא תועובשה 'גד םינידב

- א"מרה ןיד-קספכ גהנתהל שי לעופב השעמל עגונבש טושפ םגו ןבומ ,ןכבו
דיב םיאצוי לארשי ינבו" . . ךליאו זומת ז"ימ ולא םיניינע לכב םירימחמש
לש הרמג" םע הרושקה החמשל עגונב אוה ליעל רבודמה ,םנמא .א"מר . . "המר
עגונבש - ןיינעה תקתמהל - םיפיסומ הזבו ,תועדה לכל רתומה רבד ,"הרות
...רבדב תפסונ השגדה הנשי ם"במרה "םויס"ל

וטושפכ רואיב

רמא - "שפנה תולכ"ד ןיינע והזש ראבתנ "אריז 'רל היטחש הבר םק ארמגה רופיסל עגונב"
:ףיסוהו .(106 'מע ג ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת ןסינב ג"י תודעוותהב יברה
רופיסה שוריפש - (...ךפיהל ילואו) 'ד"בח ץיפש' םהש הלא לצא ךתעד-אקלס-אק ררועתנ"
."ידימ אל ותו ,שפנה תולכ לש ןיינע אלא וניא אריז 'רו הברד

ףוגהמ שפנה קוליסו ,תימשג הדועס וז התיה" :ריבסהלו ריהבהל ןוכנל יברה אצמ ךכיפל
ןיי תועצמאב אלא ןיכס תועצמאב השענ אל רבדהש אלא (תופלעתה וא תושילח אלו) ,וטושפכ
."'וכו

הרזומ הגהנה" לע יברה ריעה (73 'מע ב ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') תרחא תונמדזהב
:"ןוקית תשרודה

תפשש עומשל יתהמת ,'וכו וידחי רבדתהל םיפסאתמ 'סעקינ'ד"בח ץיפש' רשאכ
..."םנושל תא וניש אל"ד יוליעה לדוג עודי ירהש !תילגנא - איה רובידהתודיסחה ינייעממ


חלש תשרפ


(כ,וט) המורת ומירת הלח םכיתוסירע תישאר

(י"שר) הנומשו םיעבראמ דחא - םותחנלו ,העבראו םירשעמ דחא - תיבה לעב

ןוויכמ .ןכומה ןמ םיצעה תאו חמקה תא תלבקמ ,התיב-ינב רובעב םחל הפואה ,תיב תרקע
רועישב םימכח הובייח ןכל .ה"בקה תאמ הל הנתינ וז הסיעש ךכ-לכ השיגרמ איה ןיא ,ןכש
האור ,קסע-לעב אוהש ,םותחנה ,תאז תמועל ."לוכה ךממ"ש הריכזהל ידכ ,ד"כמ דחא ,לודג
,ןטק רועישב ול יד ךכ םושמו ;ותסנרפ תא ול ןמזמ ה"בקה דציכ ,תיטרפה החגשהה תא לילעב
.ח"ממ דחא
(186 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


אלו וגשת יכו . . המורת 'הל ונתת םכיתוסירע תישארמ
(בכ-אכ,וט) הלאה תווצמה לכ תא ושעת

לטיב וליאכ הלח תווצמ םייקמה לכש ,ךל רמול ?הרז-הדובע תשרפל הלח תשרפ הכמסנ המל
(ו"טפ ר"קיו) הרז-הדובע

תועצמאבו עבטה ךרדב לביקש ,וז הסיעש ,ךכב ריהצמו דיעמ הלח תווצמ םייקמש ימ לכ
.וב בצוחה דיב ןזרגכ אלא םניא עבטה תוחוכ ןכש ,ה"בקהמ םצעב ול האב ,תויעבט תולועפ
הטילש שי עבטה תוחוכלש הנומאה ירהש ,הרז-הדובע לוטיבכ ,אופא אוה וז הווצמ םויק
.הרז-הדובע ללכב איה ,תיאמצע העפשהו
(183 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(חל,וט) תלכת ליתפ

ידיל האיבמ תלכתה תייארו ;ןיד אסיכ ,טפשמו ןיד לע זמור תלכתש (טלק ב"ח) רהזב רמאנ
.אטח תארי

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

לדוגב תוננובתהה ,רמולכ) התייאר ,(ןיד אסיכ) אטחה לע שנועל תזמור תלכתהש יפ-לע-ףא
יכ ,המשנה תבוטל אוה שנועה ירהש .שנועה תאריל קר אלו אטח תארי ידיל האיבמ (שנועה
עורג ומצע אטחהש ,אופא ןבומ .אטחה םגפ הב ראשיישמ שנועה ירוסיי תא לובסל הל בטומ
.אטחה ןמ רהטיהל ידכ שנועה תא לבקל יאדכ ןכלש ,רתוי דוע
(גנ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)

* * *

הנהו .ןבל לש םה םיטוחה תנומש לכו ,(ל"זיראה יבתכב רמאנכ) תלכת ונל ןיא הזה ןמזב
רקיעש ,םידמל ונאצמנ .בוט השע - הבהאל זמור ןבלו ,ערמ רוס - האריל תזמור תלכתש עודי
.בוט השע - הבהאה וק אוה וננמזב הדובעה
(101 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל)


. . םכבבל ירחא ורותת אלו . . םתרכזו ותוא םתיארו
(טל,וט) םהירחא םינוז םתא רשא

ימ קר :ןאכ ףאו .הלעב תחת הנזמה שיא תשא איה הנוהכל רוסיא יבגל הרותב הרומאה הנוזה
- ויניעו וביל ירחא ךלוה אוה רשאכ ירה ,("לעב" ול שי=) ערה ןמ קחרתמו םיקולאב קבדש
."ורותת אלו (ךכ-רחא קרו) 'וג ותוא םתיארו" בותכש והז ."הנוז" רדגב אוה

תוריהזב רהזיהל וילע ןכ ,רתוי תוימינפב םיקולא תברק גישמ םדאש לככ :רמוא יווה
.ב"ויכו רתיה תוואת ומכ ,תוקדד תוקדב וליפא - "תונז"מ רתוי הלודג
(גנ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(טל,וט) 'ה תווצמ לכ תא םתרכזו

(י"שר) ג"ירת ירה - םירשק השימחו םיטוח הנומשו ,תואמ שש תיציצ לש היירטמיג ןיינמש

שובל איה תילטה .תילטב םג ךרוצ שי םוקמ-לכמ ,תיציצב תוזמרנ תווצמה ג"ירת לכש ףא
.תינויגהו תילכש הסיפתל תנתינ אלש ,תילכש-לע הניחבל זמר ,ץוחבמ םדאה תא בבוסו ףיקמ
.לכשהמ הלעמל איהש הגרדמ תוכשמנו תואצוי תוווצמה ג"ירתש דימת רוכזלו תעדל שי
(324 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טל,וט) םכיניע ירחאו םכבבל ירחא

?דמוח בלהו האור ןיעהש אוה רדסה אולהו ,"םכיניע"ל "םכבבל" בותכה םידקה עודמ

םימש תוכלמ לוע תקירפ ונייהד ,ערל "המלענ הכשמה" ובילב םדא שיגרמ םימעפל ,אלא
ןכמ רחאל האיבמ וז הייאר ;תוארל םיכירצ ןיאש םוקמב ןיעה תייארל הביס יהוזו ,תימינפ
.יולגב בלה תדמח ידיל
(338 'מע א"ישת םירמאמה רפס)


(טל,וט) םכיניע ירחאו םכבבל ירחא

.תיציצ תווצמ יטרפב םיזמרנ ןיעה םגו בלה םג

.ןיעבש ןבללו רוחשל םיזמור תיציצבש ןבלהו תלכתה - ןיע .תיציצד ןיטוח ב"ל - בל
(דרת 'מע רבדמב הרותה-רוא)

תובא יקרפ


תוכלמ לש המולשב ללפתמ יווה

םייח והער תא הארומ אלמלאש תוכלמ לש המולשב ללפתמ יווה :רמוא םינהכה ןגס אנינח יבר
בשומ הז ירה הרות ירבד םהיניב ןיאו ןיבשויש םיינש :רמוא ןוידרת ןב אנינח יבר .ועלב
הניכש ,הרות ירבד םהיניב שיו ןיבשויש םינש לבא .בשי אל םיצל בשומבו ,רמאנש ,םיצל
רפס בתכייו עמשיו 'ה בשקיו והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא ,רמאנש ,םהיניב היורש
קסועו בשויש דחא וליפא ןינמ םיינש אלא יל ןיא .ומש יבשוחלו 'ה יאריל וינפל ןורכז
.וילע לטנ יכ םודיו דדב בשיי ,רמאנש ?רכש ול עבוק ה"בקהש ,הרותב

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

םדא השעתו ,(א קוקבח) ביתכד - ועלב םייח .םלועה תומוא לש וליפאו - תוכלמ לש המולשב
,םדא ינב ףא ,וריבח תא עלוב ורבחמ לודגה לכ םיבש םיגד המ [ב"ע ד ז"ע] ,םיה יגדכ
.ורבח תא עלוב ורבחמ לודגה לכ תוכלמ לש הארומ אלמלא

:ר"ומדא ק"כ שריפו

לש ןיינעה - הברדאו .תודיסח תדימ םושמ וז הארוהב ןיא הרואכל (א :ונתנשמב תולאשה
בותכה ןושלכ) "גרה" אלו ,"ועלב םייח" קוידה והמ (ב .רומח רוסיא אוה "ועלב םייח"
אלולש רמול רשפא ךיא (ג .הזב אצויכו "לזג" וא ("ינוגרהו הזה םוקמב םיקולא תארי ןיא"
(ד .(תודיסח תדימ לש הגהנהב רבודמשכ טרפבו) וריבח תא עלוב ידוהי היה תוכלמ לש הארומ
.םינהכה ןגס אנינח יבר - רמאמה לעבל רשקה

:רואיבהו

הלהש הנקסמל עיגהל לולע ,תלוזה לש וכרע תותיחפ עדוי ךדיאמו ,ומצע תולעמ ריכמה םדא
לש ומויק ו"ח ללוש וניא םנמאש ונייה .אוה ותואיצמ ךותב "עולב"ו וילא לטב תויהל ךירצ
.אוה ותואיצמב "םיעולב" תויהל םיכירצ ולש "םייח"ה לבא ,תלוזה

"תוכלמ לש הארומ" השורד ,תלוזה יבגל הזכ סחיל םוקמ שי לכש יפ-לעש ןכתייש ןוויכמו
הטמל תוכלמהש ונייה ,"עיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ" ורמא ל"זר הנהד .ולטבל ידכב
ותוכלמל דע עיגמ רשה לש ושרושו ,ולש "רש"ב שרשומ הטמל ךלמה) עיקרד אתוכלממ תלשלתשמ
ךכב היולת "אעראד אתוכלמ" לש הנוקיתו המולשש אצמנ .(ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש
.רתוי הב אטבתת "עיקרד אתוכלמ"ש

"עיקרד אתוכלמ"ב הרכהה התועמשמ וז הליפת :"תוכלמ לש המולשב ללפתמ יווה" והזו
ךרבתי ותוכלמב הרכהו םימש-תאריל םדאה תא האיבמ איהו ,"אעראד אתוכלמ"ב תאטבתמה
.וריבח יפלכ ותואשנתה תא תלטבמו העינכמ וז הרכהו ."לודגו ןטק הוושמו הוושה"

אתוכלמ"ב ותרכהו ולכש לע ךומסל יאשר וניא םדא :אקווד "ללפתמ יווה" קיידמ אנתהו
,הנוכנה הרכהה תא ול ןתיש 'הל ללפתהל וילע אלא ,"אעראד אתוכלמ"ב תאטבתמה "עיקרד
."ול לוכי ןיא ורזוע ה"בקה אלמלא" ל"זר רמאמכ

דחא היה ירה אנינח יבר :םינהכה ןגס אנינח יבר - רמאמה לעבל דחוימב ךייש הז ןיינעו
.ה"בקה לש ותוחילשב ותוא הגרה תוכלמהש ונייה ,תוכלמ יגורה הרשעמ
(365 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןוראה תחיתפ יגהנמ

ר"ומדא ק"כ יגהנמ ואבוה ,20 'מע (תועובשה גח יגהנמ) 'תורשקתה' לש המ ןויליגב :הלאש
טעמ קר קתענ םש) 14 'מע םיגהנמה רפסמ וטמשנ םבורש המ םאה .ןוראה תחיתפב ב"שרוהמ
הארוה ונניא - םש ספדנ אלש המש החכוה אוה (456 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל - רוקמהמ
?םיברל

והז ,םיגהנמה רפסמ וטמשוהש ,ןודינב צ"יירה ר"ומדא תחישמ םיגהנמ םתוא ,ןכא :הבושת
.םיברל הארוה םניאש ינפמ

.י.נ ,ןילקורב ,רנורג בייל-הדוהי ברה


םיידי תליטנ לע

םדוק הליטנה לע ךרבל ,אתיא (ד"ס) ז"הומדא רודיסבש הדועסל-םיידי-תליטנ ינידב :הלאש
ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש אתיא (896 'מע) םירוביד-יטוקלב וליאו .וזב וז םידיה ףושפיש
?ונרוד אישנ יברה גהנ דציכ .ףושפשה תעשב ךריב ע"נ

.ףושפשה תעב ךישמהו ,ףושפשה ינפל הכרבה תא ליחתה יברה :הבושת

ל"נה


תבשב הלוחל 'ךריבש ימ'

סרטנוק' ירבד המ-םושמ וטמשנ ,18 'מע הש ןויליג 'תורשקתה'ב רוא הארש ,אשונב ןוידב
,(ךליאו גכ ףיעס א,חעש ףד 'רוא הרות' רודיסב םג וספדנ) ל"ז האנ ח"ארגהל 'רודיסה
.םש ואבוהש 'ללוכה רעש' לעב ינוקיתו תורעה לע הבוגתב

דול ,ןזור הדוהי-קחצי ברה


תנכס" ןיב ןיחבה אל (חפר ס"וס) םש איבהש ב"נשמהש יפ-לע-ףאו .ןכ םנמא :תכרעמה תרעה
ת"ושב םג האר] תאזכ הנחבה שי ('וכו א"מרהכ) ז"הומדא יפל ךא ,םתס הנכסל "םויה
תדלוי היפלו ,["םויה תנכס היה אל לבא ,ןכוסמ היהו" :הק ס"ר א"ח ח"וא 'השמ תורגיא'
םגש) לומינה ךרה ךא ,המילש האופר םרובעב שרופמב םישקבמ ןיא ,םתס ןכוסמ הלוחו 'ז ךות
,דליל השקמה ןכו ,םויה השענ ןוכיסה יכ ,"םויה תנכס" ןבומכ אוה (ןאכ וריכזמ כ"העשה
םיסנכנ ןיא השעמלש אלא .תבשב םג שרופמב םכרבל ןתינו

.(88 'מע 'יברד אתבכשא' 'סב םג האר) 'הלוח' םש ןיריכזמ ןיאש ומכ ילוא ,הז קוליחל

,'ללוכה רעש'ה ותוא ללשש ,תבשב המלש האופרב שרופמב הלוח ךרבל םלועה גהנמ יבגל ,בגא
'יס 'לכור תקבא' ת"ושב ומצע י"בה הנה - וילע והמת חפר 'יסב 'וכו ש"הורעו א"גמה רבכו
ימ'מ קלחכ) עובק חסונ הזש ךכב וקידצמו ,היהש םוקמ לכב רתויב גהנמה חוור ךכש איבמ בי
הלוחה בל קזחל האבש ותוכז תרכזה קר אלא תרעצמש הליפת וז ןיאש םגו ,(ליגרה 'ךרבש
.תאז ללש ז"הומדאש אלא .ז"חאלש םינמיסבו ש"ייע ,ויבהואו

ומיא תייוולהב ןב

,םידכנ ,תונב ,םינבה ןיא ,היוולה תעב" :אתיא (77 'מע) תוחמש יגהנמ - םיגהנמה רפסב
."םאל ןהו באל ןה ,הטימה ירחא םיכלוה ,תודכנ

לש םידכנל קר - איה הרואכל הנווכה ?"םא"ה תייולהל םיכלוה ןיא "םידכנ"ש שוריפה המ
.ה"ע הנח תינברה ומיא לש הנורא רחא ךלה יברה ירהו .(תבה ינב) םאה דצמ שיא

'ר ח"הרה לש ותגוז תיוולהב היהש השעמ ,רנורג 'יש ל"ירה ח"הרה ריכזמה יל רפיס םנמא
ינמודמכ" :ריעה ,םידכנה דחא תא הארשכו ,וכרדכ היוולהל אצי יברה .ה"ע ןודרוג ןנחוי
לארשי ברה ק"חה ברל ל"ירה תאז רמאשכ .(?הטימה רחא ךלוה אוה עודמו=) "!דכנה והזש
?לדבהה המ :יברה ביגהו ?אבס אל ,אתבס וז ירה :לאשו יברל הלה הנפ ,ה"ע ןאסבוקיי'ג

רשקב םגו) תאז סינכהל םא יברה תא לאשו רזח ,םיגהנמה רפס תא ל"ירה ךרעשכ ,תאז םע
!ןושארה גהנמכ וסינכהלו ,ןכ :יברה הנעו ,םיגהנמה רפסל (השאל

:בתכ (ד ףיעס טס קרפ א"ח) תולבא 'לה לע 'לאירבג יעטנ' רפסב הנה :תורוקמל רשקב
םינב אל םיוולמ ןיא (יריצב 'א) םאב ףאש וגהנש שיו ,םינבה התוא םיוולמ םאה תיוולהב"
ל"נה םיגהנמה רפס תא "וגהנש שי"ל רוקמכ ןייצ גי הרעהב ."תודכנו םידכנ ,תונב אלו
תורוקמ י"פעש ,פ 'מע כ"ח שדוק -תורגיא כ"כו" :ףיסוהו ,(ל"ירה תא הליחת לאשש ררבתמ)
הרוה ןכו ,םידכנו תונבו םינבל הנווכהש ראובמ 'םייחה רשג'ו 'דמח ידש'בש םרחה חסונה
ב"ע ו"נ ףד 'תונווכה רעש'ב ראובמה י"פע אוה םעטהש רשפאו .ל"צז ןאסאקמ ר"ומדא ק"כ
[ט קרפ יעצמאה ר"ומדאל םירוויע חקופ סרטנוק הארו .ב"עס דנ תישארב רהז פ"ע :ה"א]
םילודג המכמ אצוי ןכו .ןיבתו ש"ייע ןיקיזמ תארובש שיא ילב תבשויש השאב םג ךיישד
.ל"כע ."ןכ וגהנש ב תואב ל"נה

הנה - וביבסו "םרחה חסונ"ל עגונבו .תרטפנל רשקב המואמ אבומ אל םש ק"גאב יכ ,אלפלו
תספדנה) 'דמח ידש'ה לעב תאווצב ףאו ."רכז תמ" קר שרופמ םש אבומה ב"יפ 'םייחה רשג'ב
םיקוחרה קר . . וערזמ דחא םוש ךלי אלש" :רמאנ (3959 'מע י ךרכ ת"הק תאצוה ורפסב
אמייק לש םהש ןיב . . תופיט לכל" :ומצע םרחה חסונבו ."ויתונבו וינב םניאש םיבורקהו
הלעמל אל ותטימ רחאל אלו ותטימ ינפל אל ךליל תושר םהל אהי אלש . . ןיחור םהש ןיב
."ללכ יירחא יערזמ דחא םוש אציי אלש . . וריהזי" :ךשמהבו ,"וידדצ לכמ אלו הטמל אלו

תונבו םינבל - הנווכהש ל"נהב ראובמו" ךישממו ,תושגדומה תוביתה וקתענ ק"גאב ,בגא
,תועמשמ קר אוה 'דמח ידש'ב ךא ,םידכנל םג הנווכהש שרופמ 'םייחה רשג'ב - "'וכו םידכנ
יכ ,םידכנל תוכיישב אלו םרחה ףקות תא שיגדהל ידכ קר וקתענ "וידדצ לכמ אלו" תוביתהו
.םש ןבומכ ,הברוק-ידדצל אלו הטימה ידיצל םש הנווכה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוה


1םידומילה םויס ןיינעב

- רקובב הטורפ ,הקדצל אוהה םויב שירפת - 'ית תומייסמהמ תחאו תחא לכש - ןוכנ [א]
.וירחאל - הטורפו ,םויסה ינפל

א"כ=] ל"נה םויד - םוי םויה) רמאמה - ןכרע יפל - ןהל הנראבת 'ית תורומה [ב]
."תוקלאמ ['דרפנ' םולשו-סח תויהל הצור וניאו לוכי וניא ידוהי=] . . דיא א" :([ןוויסםויס גח לע יברל וחווידש ,ןילקורבב 'הקבר תיב' לש 'הבוח ןג'ב תורומ תצובקל (ד"מלה תונשמ) תוארוה (1
.נ"פה ןכותל ןויצה-לע ןריכזא :םש םייסמו .(14 'מע ,ט"נשת זומת 'ד ,מ"יב) ןוויס א"כ םויב םידומילה
."םוי-םויה"ב ולש רמאמב - ךיראת לכב ךכ גוהנל שי אמשו ."בוט הנרשבתו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il