- י"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוויסב ז"כ * חרוק 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תוקלחתהמ הלעמלש תודחא


אלוליהה םויד יוצר-יתלבה דצה ךלוהו תחופ הנשל הנשמ
םוי * ובש "ץראה ברקב תועושי לעופ"ה ןיינע רבגתמו
םיכייש וינפלש תבשב ול תונכההו רודה אישנ לש אלוליהה
"לארשי להק לכ בל" אוה אישנה ירהש ,רודבש דחאו דחא לכל
ףוג לש לגרו שאר ומכ קר אל איה אישנה ידי-לעש תודחאה *
ר"ומדא ק"כ תוחישמ * "תחא הדוקנ" לש ןפואב אלא ,דחא
אלוליהה םויל ונרוד אישנ


אב רבדהש יפכ ,יוצר-יתלב ןיינע - דחא דצמ :תווצק 'ב - םיקידצ לש תוקלתסה םויב
הז ירה ,ךדיאלו ,'וכו תוקלתסהה ןיינע שגדומ םהבש םיגהנמו תוכלה המכב יוטיב ידיל
דע ,1"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכמ נ"מ תאלעה" - הלענ יכה ןיינע
לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו הלגתמ" הז לכו ,2ןוילע יכה רוקמו שרושל
.1"ץראה ברקב תועושי

יוליעה ,ךדיאלו ,הנשל הנשמ ךלוהו תחופ - אלוליהה םויבש יוצר-יתלבה ןיינעהש ,ןבומו
.3ליח לא ליחמ וכליי" ,יוליע רחא יוליעב הנשל הנשמ ףסותינו ךלוה - אלוליהה םויד

עגונב - םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא יוטיב ידיל אב רבדהש יפכו
תרימא ידי -לע תישענש (ןדע-ןגד ךפיה) יוצר יתלב םוקממ היילעה ,ןכש ,שידק תרימאל
ירה שדוח ב"י ירחאלש ןוויכמ ,(שידק תרימאד םישדח א"י) הנושאר הנשב אלא הניא שידקה
טייצראיב שידק תרימאד ןיינעה ,אלימבו .4ןדע-ןגב רבכ אצמנ םיתוחפבש תוחפ וליפא
.5אפוג ןדע-ןגב אגרדל אגרדמ המשנה תיילע - אוה (הנשו הנש לכבו ,שדוח ב"י ירחאל)

ךרוצה הליחתכלמ ךייש אל םלצאש) לארשי יאישנו םיקידצל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
אלוליהה םויד ןיינעה לכש יאדוובו יאדווב ירה - (ו"ח ןדע-ןגד ךפיה אוהש םוקממ היילעב
םצע ירהש] ירמגל ךורע ןיאבש יוליעל לעו ,אפוג ןדע-ןגב יוליע רחא יוליע אלא וניא
ךורע-ןיאבש ןפואב איה אלוליהה םויד היילעה ,ןכ םאו ,ידימת ןפואב אוה תוילעה ןיינע
הנשב רבדל םיקוקזה ולא לצא) ןדע-ןגל םונהיגמ היילעה תמגודבו ךרד לע - [ירמגל
.הז ינפלש יוליעה יבגל ךורע-ןיאב רתוי לודג יוליע ףסותינ הנשל הנשמו ,(הנושארה
413 'מע ב ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה טבשב 'ח ,אב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

* * *

גהנמ יפ -לע תוגהנהה יטרפ עודיכ - אלוליהה יניינעב קוסעל םיליחתמ תבשב רבכ
.8("היטשפו ארהנ 7ארהנ") הזב אצויכו ,6הרותל היילע ,אלוליהה ינפלש תבשב לארשי

אלוליהה םויב הז ךרד-לעו) ותוקלתסה םויבש ,קידצ לש אלוליהה םויב המכו-המכ-תחא-לעו
םיללכנו םילוע 9"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" ,(הנש ידימ ולש
."ץראה ברקב תועושי 11לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו 10הלגתמ"ו ,הלעמל

להק לכ בל" 13ם"במרה ןושלבו ,12"לכה אוה אישנה"ש ,רודה אישנ לש אלוליהה םויב טרפבו
דחאו דחא לכל םיכייש וינפלש תבשב ךכל תונכההו ולש אלוליהה םויש ,ןבומ - "לארשי
.רודבש

אוהש אישנו ךלמל עגונב ל"נה ם"במרה ןושל קוידב רואיבה םדקהב רתוי תויטרפב ןבויו
לכ" תויח ךכ ,בלב יולת ףוגה לכ תויחש םשכ :תוטשפב רבדה שוריפש ."לארשי להק לכ בל"
.ךלמב יולת "לארשי להק

רקיע" :הברדאו ,14שארבש חומב רקיעב יולת ירה ףוגה תויח :ןיבהל ךירצ ןיידעש אלא
ןכ םאו .16(בלל םג) ףוגה ירביא לכל תויח ךשמנ ונממו ,15שארבש ןיחומב "המשנה ןכשמ
?17חומל אלו בלל ךלמ ם"במרה המדמ עודמ

והזו .18"םאיבי רשאו םאיצוי רשא" - םעה תא גיהנמש אוה ךלמה לש וניינע :הזל ףסונו
20"שאר" ארקנ ךלמהש תומוקמ המכב וניצמ ןכלו] 19ףוגה ירביא לכ תא גיהנמה שארה תמגודב
?בלל ךלמה תא ם"במרה המדמ עודמ ןכ םאו ,[

:הזב רואיבה רמול שיו

םילבקמ ףוגה ירביאש ךכב איה םהילא חומה תעפשה יבגל ףוגה ירביאל בלה תעפשהבש הלעמה
.תויחה התוא תא בלהמ

רביא לכש ןפואב איה ,שארבש חומהמ ףוגה ירביאל (יולגב) תעפשנש תויחה ןכ-ןיאש-המ
רבדל הפהו עומשל ןזואהו תוארל ןיעה ,ותנוכתו וגזמ יפכ" ול ךיישה "חוכו תויח" לבקמ
.21"ךולהל םיילגרהו

יפ-לע-ףא הנה ,םירביאה לכ תא גיהנמה ,שארבש חומב שבולמה ןוצרה וליפאש :ףיסוהל שיו
ןוצרל הווש אוה "לגרה עינהל" ןוצרה - הוושב םירביאה לכב אצמנ ןוצרה רדגו ןיינעש
- 22ליכשהל ןוצרל - וליפאו ,"שארה עינהל"

ןוצר ,שארה עינהל ןוצר ,לגרה עינהל ןוצר :םינוש תונוצר םה לעופבש תוטשפב ןבומ הנה
.ליכשהל

התוא םילבקמ םירביאה לכש ןפואב אוה ףוגה ירביא לכל בלה ןמ ךשמנה תויחה ןכ-ןיאש-המ
.24םדה ותוא םירביאה לכב - םירביאה לכל םד ךשמנ בלהמש ,תוטשפב םיאורש יפכו .23תויחה

ךשמנ םירביאה לכבש ,ןבומ ירה - 25"שפנה אוה םדה יכ" - תויחה שבולמ םדבש ןוויכמו
.תויחה ותוא

ךלמהש הז לע ףסונ יכ - "לארשי להק לכ בל" אוה ךלמהש ם"במרה בתכש המ ןבוי הז יפ-לעו
שאר" ארקנ הז דצמש ,(ויכרצ דחאו דחא לכל) 26ויכרצ לכ וילא עיפשמו ,םעה תא גיהנמ
וניינעמ םעה לא (וניינע רקיע והז ,הברדאש ,רמול שיו) עיפשמ םג אוה ירה ,27"רודה
.28הוושב םלוכל עפשנ הזש ,אוה (ךלמה לש)

לש וחולש רותב "להקה"ב ארוק היה ךלמהש הרותה תוישרפ תאירקל עגונב וניצמש יפכו
םיניבמ םניאש הלאו "םילודג םימכח"] דחאו דחא לכלש ,29"לאה ירבד עימשהל" ,ה"בקה
.29"לאה ירבד" (ד) ןיינעה ותוא עפשנ [שדוקה-ןושלב םיניבמ אל יכ תולימה שוריפ

ישנאל ןתונ אישנ לכש תוארוההל ףסונבש ,רוד לכבש לארשי יאישנל עגונב ןבומ הזמו
אוה וניינעמ םהילא עיפשמ םג אוה ירה ,[תויטרפ תוארוה ןהו תויללכ תוארוה ןה] ורוד
ץמשו והצק ספא" (םינפ -לכ-לע) תושעל םהל ןתונש חוכ-תניתנה ידי-לע ,(אישנה לש)
.שדוקב ותדובעמ 30"והנימ

םילבקמ רודה ישנאש םיניינעהש ,רמול שי - "לארשי להק לכ בל" אוה אישנהש ןוויכמו
רודה לש דחוימה ודיקפת אוה ירה - [אישנה לש ותגהנהמ םידמלש "תוארוה"ה טרפבו] אישנהמ
.הזה

הווצמ שי דחא לכלש ,"יפט ריהז יווה יאמב" 32ל"זר רמאמ שוריפב 31עודיה ךרד-לעו
הווצמש דעו ,יקולא רואה רתויב (רואו רהוז ןושלמ ריהז) ריאמ הבש ,דחוימב וילא תעגונה
.וז הווצמב "יפט (וטושפכ) ריהז" תויהל ךירצ ןכלש ,םייקמש תווצמה לכל "רעש"ה איה וז

לעב) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנהמ דומלל םילוכיש םידחוימה םיניינעהמ
:ל"נכ ,הז ונרודל דחוימב םיעגונה םיניינע - (טבשב ירישעד אלוליהה

ןה .'וכ ןמזה לכ ךשמב הזב דוע ףיסוהל אלא ,רבעה לש םיגשיהה םע קפתסהל אל (א
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהד הדובעב ןהו ,ומצע םע ותדובעב

הכירצ (תלוזה לע עיפשהל הדובעה ןהו ,ומצע םע ותדובעב ןה) םשה תדובעב ןיינע לכ (ב
.בבל בוטבו החמשב תושעיהל

לצא םג גונעתו החמשל םורגתש ,הזכ ןפואב תויהל הכירצ תלוזה לע העפשהה :הזל ףסונו
.תלוזה
-268 'מע ב ךרכ ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה טבשב 'ד ,אב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 270

* * *

לארשי לכ תא ללוכ אישנהש ,רמולכ ,33"לכה אוה אישנה" - אוה רודה אישנ לש וניינע
אוה הז ןיינעו ,אישנה לש ותואיצמ - תחא תואיצמ םישענש ,ףטהו םישנהו םישנאה ,("לכה")
.33"השמ םה לארשיו לארשי אוה השמ"ש ךכ ידכ דע יוליגב

- בקעי לש וניינעו ,34"וניבא בקעי לש וצוצינ" תובית ישאר "אישנ" רשא עודיהמ ריעהלו
.35"םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכמ הלולכ . . ותמשנ"ש

,36"הלוכ בהז תרונמ" - תחא תואיצמ תויהל לארשי לש םתודחא תישענ אישנה ידי-לע ,ןכלו
.37"החרפ דע הכרי דע בהז השקמ הרונמה"

,המילש תחא המוק םה לארשי לכש ןפואב קר אל איה אישנה ידי-לעש תודחאהש ,רמול שיו
.ירמגל תוקלחתהמ הלעמלש תחא הדוקנ - הזמ הריתי םג אלא ,38דחא ףוג לש לגרו שאר ומכ

:המדקהבו

תומיאתמ ןלוכ"ש ב"ל קרפ אינתב ןקזה וניבר ראבמ - 39"ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ רואיבב
םיידי 'במ לשמה ,40ימלשוריהמ ריעהלו ,"שממ םיחא לארשי לכ וארקנ ןכלו הנלוכל דחא באו
.לארשי-תבהא תווצמ קדצ-חמצהל תווצמה רפסב הכוראב ראובמכ ,דחא ףוג לש

,אלא ,ךערו התא - םהיניבש תוקלחתהה םג תשגדומ אפוג "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצב ,הנהו
תוקלחתהה תשגדומ "הנלוכל דחא בא" ןושלב ןכו ."ךומכ ךערל תבהאו" תויהל ךירצש
תודחאה תגרדב וליפאו .דחא אוה םהלש (רוקמו שרוש) בא"הש ,אלא ,םיבר ןושל ,"הנלוכ"ד
-לכמ ,םדאה ותוא ירביא םהש םהלש תוימינפהש תויה םע ירה ,(םיחא קר אל) שממ דחא ףוגד
שאר - הצקה לא הצקה ןמ קוליחל דע ,'וכ םיידי יתש ,ףוגה ירביאד תוקלחתהה הנשי ,םוקמ
.לגרו

םינב ,41"םכיקולא 'הל םתא םינב" תגרדב םה לארשי ינבש יפכ אוה הז ןיינעש ,רמול שיו
לע הרומה ראות ,"בא" ראותה הילע רמול ךיישש תוקולאה תגרדב םישרשומש יפכ ,ונייה ,באל
.םייטרפ םירביא ,"הנלוכ"ד תוקלחתהה םג תרכינ ,ןכלש ,םינבל (רוקמ ,שרוש) תוכיישה

קתענו לדבומש תוקולאה תניחבב םרוקמו םשרוש דצמ ,רתוי דוע תילענה םתגירדמב לבא
תחא הדוקנ לש ןפואב אוה תודחאה ןיינע - 42םינבל (רוקמו שרוש) "בא" תניחבמ םג ירמגל
.ירמגל תוקלחתה לש רדגמ הלעמלש

תוימינפה הלגתמו ריאמ ובש ,קיתע תוימינפל דע) קיתע תניחב - תודיסחהו הלבקה ןושלבו
אלוכ . . אקיתע יאהב אלאמש תיל" ,ללכ תוקלחתה לש ןיינע ךייש אל םשש ,(תוהמו תומצעד
אלוליהה לעב ידי-לע ןתינש ,ת"יש'ה ינגל יתאב ךשמהד 44י"ח קרפב םג ראובמכ) 43"אנימי
.(ולש אלוליהה םוי תארקל

:אישנה ידי-לע תילגתמו תכשמנ - ירמגל תוקלחתהמ הלעמלש תודחאה תגרדש רמול שיו

אשונמ םג אוה ירה ,45"םע אלב ךלמ ןיא"ש דעו ,םעה תא גיהנמ ותויה םע - "אישנ"
.46"םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ" ,םעה ןמ לדבומו

םישנאה ,לארשי ינב לכ ללוכש קר אל) אוה אישנה ידי-לע תילגתמו תכשמנש תודחאה ,ןכלו
,48הושב "ףטהו םישנהו םישנאה" ,47ירמגל תוקלחתהמ הלעמלש ןפואב (םג אלא ,ףטהו םישנהו
.49"לודגו ןטק הושמו הושה"
'מע ,ב ךרכ ,ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה טבש א"י ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(298-297
.ח-ז"כס ק"הגא (1

.מ"כבו .רמועב ג"לה רעש רודיס האר (2

.מ"כבו .םש םויה הז ה"ד .ב,חצ א"ות הארו .ןפוסב ק"ומו תוכרב .ח,דפ םיליהת (3

.דועו .ד"ס ו"עשס ד"וי א"מר .ןאכמ ה"ד םש י"שרפבו ב,אל ןישודיק (4

.םש הכרב-ירוישבו םינפה-םחלב אבוה ,ל"זירא (5

- םיגהנמה 'סב אבוה - .ד"פרס ח"וא ע"וש ףסוי-יכרב .ב"מס ט רעש םירפא-ירעש האר - ריטפמל (בוט המ) (6
.79 'מע ד"בח

(ב"ויכו הקדצה תניתנב ,הרותה דומילב הפסוה ומכ) טייצראיהל תונכה םע םירושקה םיגהנמה ראשל עגונב
ינפלש תבשל אקווד תכייש הרותל היילעה לבא ;תבשה ירחאלש עובשה ימיב םג םמייקל אטישפו םמילשהל רשפא
.אבה ישימחו ינש תאירקב ומילשהל רשפא םאב ג"עצו ,(טייצראיה ךרבתמ הינימש ינפמ - ל"יו) טייצראיה
החנמ תליפתד ת"הירקב תויהל הלוכי תבשב היילעהש ל"תא ףאו) חלשב 'פ - ד"ודנב ,תרחא תשרפב אוהש טרפבו
.((ד"ודנב) אב 'פ תבשמ קלח ז"ה מ"מ ,(חלשב תשרפב איהש)

.א,זנ .ב,חי ןילוח (7

.(םש םיגהנמה 'סב אבוה) 'יח לכל דעומ' 'סב ואבוה םהמ המכ (8

.דועו .(ג-ב,שד) רמועב ג"לה רעש רודיס הארו .(ב-א ,זמק) ךז 'יס ק"הגא (9

.(א ,חמק) חכ 'יס ק"הגא (10

.בי,דע םיליהת (11

.אכ,אכ תקוח י"שרפ (12

.ו"ה ג"פ םיכלמ 'לה (13

.(ע"נהדמב) א,חלק א"חז הארו .(מ"ערב) א,גנק ב"חז - "אדבכו אבלו אחומ 'וכ ןוניא ןיטילש תלת" (14
.'וכ ןוניא אכלמ אתלת :א,פ שדח רהוז הארו

יבצ םכחה תעדכ אלד ,(שאר אלב תויחל פ"אאש ףא) בל אלב תויחל (פ"כע ח"עבל) רשפא תועיד המכלש דעו (15
'מע א"ישת מ"הסב ןמסנהב .ד"קס מ"ס יתלפו יתרכ .גל 'יס ז"מרהמ ת"וש - (ב ,אכר ג"חז הארו .זע-דע 'יס)
.הרעהב 186

.א"נפ אינת (16

ש"ייעו .(ד,גל ש"הש ת"וקל) חומ םשב אלו בל םשב ארקנ ה"בקהש הזל עגונב התמגוד הלאשמ ריעהל (17
.בלו חומ ןיב שרפההב רואיבה

.זי,זכ סחניפ (18

םש ק"ודהמבו .ד"ס ב"ס ת"ודהמ ח"וא ז"הדא ע"וש .א,אס תבש) "וירביא לכ לע ךלמ" שארה ארקנ ןכלו (19
.םש ג"ח .ב"עס ,זטק ב"חז - םירביאה ראשל ךרעב "ךלמ" םשב ארקנ בלה םג תויטרפבש ףא) בלה לע םג .(ו"ס
.(א,הלר .א"עס ,בלר

שאר ירהו ,(נ"שו .א ,גנק ב"חזל רהוז-יצוצינו תורוא-יצוצינ האר) דבכל ,חומ - "ךלמ" ת"רהמ ריעהלו
.חומ - ם"מ תוא אוה הביתה לכ

יפלא ישאר :ב"פ אינת הארו .חכ ,ט"יפ ר"בדמב .גכ תקוח אמוחנת - "רודה שאר" .דועו .זי,וט א"ש (20
- "שאר תא אשנ" מ"כב נ"שממ ריעהלו .םרודבש לארשי ינב ישאר 'וכ חומו שאר 'יחבב םה םהיתומשנש לארשי
.הלשת'א 'מע (ו ךרכ) אשנ ת"הוא .בי ,ד"פ ר"בדמב הארו .בכ,ד אשנ .א,ד רבדמב

.א"נפ אינת (21

גער 'מע ו"סרת ךשמה) ו"סרת חרק חקיו ה"ד הארו .(א"ע שיר ,ופ) שדקמ ןיינב תוצמ צ"צהל צ"מהס (22
ב,איש ב"ח םיסרטנוק מ"הס) ד"צרת יתליפת ינאו ה"ד .(ט-חמר 'מע) ח"סרת אנ לדגי התעו ה"ד .(ךליאו
.(ךליאו

.א"עס ,גי רבדמב ת"וקל האר (23

ותכלהכ אוה הז ךוליהו בוביסשכ אקוודו ,בלה לא רזוח כ"חאו 'וכ םירביאה לכ לא בלהמ ךלוהו בבוסש (24
ךלמה םע ה"ד .םש ש"הש ת"וקל הארו .א"לס ק"הגא) 'וכ תילכתב אירב םדאה יזא 'וכ ול רדוסמה ורדסכ דימת
.(דועו .ג"סרת

.גכ,בי האר (25

.התלחתב ךלמ יונימ תווצמ צ"צהל צ"מהס האר (26

.20 הרעהבש שרדמ (27

- לארשי לכ תדובעב ףתושמה רבד (א :(חומהו בלה תמגודב) םיניינע 'ב שי 'א לכ תדובעב םג תויטרפבש (28
ןמזבו ולש ףוגו המשנ י"ע אקווד ,תדחוימה ותוחילש (ב .(הפוסב ןישודיק) ינוק תא שמשל יתארבנ ינאש
:ולש צ"מותב ןכו ,[(הנשמב א,זל ןירדהנס) "םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" ןכלו] לש םוקמו
,"ךתרותב ונקלח ןתו" ,הרותב וקלח א"ואכל שי - ללכב תווצמה לכ םויקו הרותה דומילב בויחה לע ףסונ
.(םינפב ןמקלדכ) "יפט 'יב ריהז הווה"ד הווצמהו

.הגיגח 'לה ףוס ם"במר (29

.(א,גס) ד"מפ אינתה 'ל (30

.דועו .22 'מע ת"ש'ה תוחישה 'ס .240 'מע ח"שת מ"הס (31

.ב,חיק תבש (32

.אכ,אכ תקוח י"שרפ (33

.(18 הרעה 1051 'מע ד"ח ש"וקלב 'תנ) יבר 'עמ י"הק (34

.(ב"עס ,איק) ז"ס ק"הגא (35

.ב,ד הירכז (36

.ךתולעהב 'פ ת"וקל הארו .ד,ח ךתולעהב (37

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל האר (38

.חי,טי םישודק (39

.ד"ה ט"פ םירדנ (40

.א,די האר 'פ (41

"ול ןיא חאו ןב םג" (ח,ד תלהק) נ"זעש ,תומצעד תואשנתההו תוממורה תניחבב םג םישרשומ לארשי ירהש (42
.(נ"שו .י"פ (ח"משת ה"ר סרטנוק) א"משת םויה הז ה"ד האר)

.א,טפר םש ז"דעו .א,טכק ג"חז (43

לכב דומלל גהנמה םסרפתנו ,(רתכ תניחב) םיקרפ ף"כ ללוכ אלוליהה ךשמה ,יכ - וז הנשל דחוימב ךיישה (44
,י"ח קרפ םידמול ,ח"לה תנש ,וז הנשבו ,ןושאר קרפמ פ"הוע םיליחתמ ,הנש םירשע ירחאלו ,דחא קרפ הנש
."הישותל םיילפכ" - הינשה םעפבו

.לארשימ א"ואכ תדובעל קיתע תניחבד תוכיישה ד"ע - תודעוותהב רמאנש ינגל יתאב ה"ד הארו

'ש מ"המע .ב"פ העושיו הלואג 'ס םייחה רפס .(ב) ה"ר 'מע חמקה-דכ .קלב פ"ר םש .ל,חל בשיו ייחב (45
.מ"כבו .ז"פר א"הויהעש .א"פר ךלמה יעושעש

.דועו .ךליאו דית 'מע (ב ךרכ) ש"הש .ב,דסשת (ד ךרכ) אריו ת"הוא הארו .ב,ט א-לאומש (46

יעצמאה הנקמ םיאצויו םיכשמנ ,םירבוחמ הרונמה ינקש קר אל - ("הלוכ בהז תרונמ") הרונמב ותמגודו (47
.תוקלחתהו רויצמ הלעמל ,"השקמ"ד ןפואב םרוקמו םשרושב םהש יפכ - הזמ הריתי אלא ,וינפ רבע לא םיריאמו

,םיווש לארשי לכש - "ל -אה ירבד עימשהל חילש" - ךלמה י"ע "להקה"ד תוישרפה תאירקב וניצמש ד"עו (48
ם"במר) שדוקה-ןושל ןיבמ וניאש ,"עומשל לוכי וניאש ימ"ל דע ,"הלוכ הרותה לכ םיעדויש םילודג םימכח"מ
.(הגיגח 'לה ףוס

- ("לארשי להק לכ בל") "בל"ו ("רודה שאר") "חומ"ד םיראותה 'בל םאתהב םה ל"נה תוגרד 'בש ,ל"יו (49
ןפואב) ותנוכתו וגזמ יפכ רביא לכל חוכו תויח ונממ ךשמנ ,ףוגה לכד תויחה ללוכ ותויה םע ,"חומ"ה :יכ
הכוראב האר) הוושב םירביאה לכל ,"שפנה אוה םדה" ,תויחה םצע ךישממ "בל"ה וליאו ,(אקווד תוקלחתה לש
.(החישה ףוגב) םינפב ןמקל הארו .(נ"שו .ב"ס ח"משת'ה אב פ"ש תחיש


לכ תא גיהנמה שארה תמגודב ,םעה תא גיהנמש אוה ךלמה לש וניינע
להק לכ בל" - בלל ךלמה תא ם"במרה המדמ עודמ ןכ םאו ףוגה ירביא
?"לארשי

- ונרוד אישנ לש ותגהנהמ דומלל םילוכיש םידחוימה םיניינעהמ
תושעיהל ךירצ םשה תדובעב ןיינע לכשו רבעה יגשיהב קפתסהל אלש
בבל בוטבו החמשב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תאצל הנוצרש תקעוצ תיקולאה שפנה
תולגה ןמ


?תולגה תוכירא ןיינע תא לכשב ןיבהל רשפא-יא המל

,תולגה תוכירא טרפבו תולגה ןיינע תוללכ ירה - היילע ךרוצ הדיריד םירואיבה לכ ירחאל
(השודקד לכש וליפא) לכשב הרבסהו םוקמ ול ןיא ,ונעשונ אל ןיידעו "ןיציקה לכ ולכ"ש דע
לכ תא איבהל ותלוכיבש יאדווב ירה ,"לוכי לכ" אוה ה"בקהש ןוויכמד ,ללכו ללכ
!תורובג לש ןיינעב ךרוצ אלל רתויב הלעמ הלעמל היילעה לש "םערוטש"ה

תדימד תיקולא העפשהו הראה אל ,ונייה - ןטושפכ תורובג תודוא אוה רבודמהש טרפבו
,םייוצר יתלב םיניינע - הטמלד םלועב ןהש יפכ תורובגה ןיינע םא-יכ ,הלעמלש הרובגה
!רתויב הטמ הטמל הדירי לש ןפואב - אפוג הזבו

לע ה"בקהל לארשי ינב ודוי אובל-דיתעלש ,"יב תפנא יכ 'יוה ךדוא"ד ןיינעה הז יפ-לעו
לש ןפואב אוה הז ןיינע אלא ,םדאה לש ולכשב הגשהו הנבהל ךייש וניא ,תולגה ןיינע
.דבלב הנומא

"שינרעטאמ"ה לכ תא םיכירצ המ םשל :תולגה ןיינעל ללכ םוקמ ןיא לכשה דצמ - רומאכו
ןפואבו ...אתולגב לארשימ תחאו דחא לכו ,אתולגב חישמ ,אתולגב אתניכשד ...(תונעתה=)
...!?"ורבח לשמ 'וכ הבורמ ...םויו םוי לכב" ,אתוילעמל אלש - ףיסומו ךלוהד

-דיתעלש ןימאיו ..."'יוה רשיו בוט"ש ...הטושפ הנומאב ןימאי ידוהיש הצור םנמא ה"בקה
וליפא) לכשב חנוי הז ןיינעש םולשו סח לבא ,"יב תפנא יכ 'יוה ךדוא" ורמאי אובל
יכ" תויתימאב קועצל ה"בקה לש ונוצר תא םייקל לכוי אל זא ירהש ,(דבלב לכשה תדוקנב
!םויבש עגרו עגר לכ ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל

יכ 'יוה ךדוא" ורמאי אובל-דיתעלש ןימאהל וילע דחא דצמ :וכופיהו רבד ידוהימ םיעבות
...!תולגהמ תאצל ונוצרש תיקולאה ושפנ תוחוכ לכב קועצל וילע - הז םע דחיבו ,"יב תפנא

,ןל-עמשמ -אק יאמד - תולגה ןמ תאצל הנוצרש תקעוצ תימהבה ושפנש דבלב וז אל :רמולכ
- אוה הזב שודיחה אלא ...(המהב תויהל הצור הניא איה=) "המהב ןייק ןייז טינ ליוו יז"
הקולא קלח" תודוא רבודמ רשאכ ,הרואכלד ,תולגה ןמ תאצל הנוצרש תקעוצ תיקולאה שפנ םגש
,ןכ-יפ-לע-ףאו !?תאצמנ ובש םוקמה הרובע הנימ-אקפנ יאמל ירה ,שממ תוקולא ,"שממ לעממ
!תולגה ןמ תאצל הנוצרש תקעוצ תיקולאה שפנה םג

הנה - "ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,לפוכמו לופכ ךשוח ,תולגה ןמז ףוסב םיאצמנ רשאכ טרפבו
וב ריאמש ןפואב קר אלו ,ריאי ףוגה םגש ...המשנה לש הנוצר ,"'יוה חרזי ךיילע"ש ףא
[...] אובל-דיתעל היהי ןכאש יפכ - ימצעה ורואב ריאיש אלא ,(המשנה רוא) רחא רוא

ןיינע לע תוסכל ךרוצה והמ - הנעטה תרבוג ירה ,לעופב הז ןיינע ונשי רבכש ןוויכמו
!?הז

המילשהו תיתימאה הלואגה אובתש ןמזה רבכ עיגה יאדווב ירה - ליעל רומאה לכ רואלו
."יב תפנא יכ 'יוה ךדוא אוהה םויב תרמאו" דועייה םייוקי זאש ,שממ לעופב
יתלב - 291-290 'מע א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה הבר-אנעשוה ליל תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


אוה אלוליהה םויל הנכהה ןמז
לבגומו עובק


תומלשב עגרו עגר לכ לצנל שי

...רהמל המ ןיא ,אלוליהה םויל דע הצחמו םוי ראשנש ןוויכמש בושחל והשימ לוכי

םישוריפה דחאש - אלוליהה םוי תארקל אלוליהה לעב ןתנש רמאמב הארוהה האב הז לע הנה
תויטרפבו ,"עובק ןמז שי םדא לכל"ש םש ראובמכ ,"לבגומ ןמז" אוה ("םשה תואבצ") "אבצ"ב
.תיטרפ הדובע לכל לבגומו עובק ןמז - רתוי

,לבגומו עובק אוה אלוליהה םוי תארקל ןנוכתהל םילוכי ובש ןמזה :ונניינעל עגונבו
תושעל רשפא-יא בוש ,ןמזה רבעש ירחאל ןכש ,ותומילשב עגרו עגר לכ לצנל שי ,אלימבו
.וז הדובע

- (ןמז ירחאל וז הדובע תושעל לכוי םא םג) המצעלשכ תוזירזה תלעמ לדוג דבלמ - הז לכו
,תוזירזה ןינעב אטבתמ יוליעה רקיע ,הדיקעה ןיינעל עגונב וליפאש שדוקה-תרגיאב ראובמכ
ךכ-לכ תבשחנ הניא המצע הדיקעה יכ ,'וכ דעל תדמועה איה ה"ע וניבא םהרבאד היתוזירז"
תוזירזב תאז השע ה"ע וניבא םהרבאש קר . . ה"ע וניבא םהרבא תלעמ ךרעל לודג ןויסינל
."'וכ וצפחו ותחמש תוארהל האלפנ

יד" השע רבכש בושחל והשימ לוכי ,הרואכלד - 'וכ הברמה לכד ןינעל עגונב הז ךרד-לעו
...ולא םינינע לכב "רתוהו

ליחמ וכליי" ,"שדוקב ןילעמ" יוויצה ונשי השודק יניינע לכבש ,ול םירמוא הז לע הנה
םג ירה ,ןכש ןוויכמו ,תמדוקה ותגרד יבגל ךורע-ןיאב - תיתימא הכילהל דע ,"ליח לא
דע ,רתוי דוע הזב ףיסוהל ,ךירצ אלימבו ,לוכי ,יעבדכ ולא םיניינע לכב קסעש ירחאל
.ךורע-ןיאבש הפסוהל

:רקיעה אוה השעמהו [...]

םיליגר ויהש ןושלבו ,םוקמו םוקמ לכב ולא םיניינע לכ ומסרפי - תבש יאצומב דימ
ךרוצ ןיא - ונימיבו ,"תומרגלט" חולשל ,ושוריפש ,"ןשעפעד ןפאלק" :היסור תנידמב
."ןופלט"ה תועצמאב דימ רשקתהל םילוכי ירהש ,"תומרגלט"ב

,םתלועפ ולעפי םירבדה םא קפס שיש םוקמב וליפא ,םוקמו םוקמ לכב תאז םסרפל ,רומאכו
;"תורשכ תקזחב לארשי לכ" ירהש ,רבדב קפסל םוקמ לכ ןיא ,םצעבו ,אצי אל קפס ידימ ,ןכש
לכב ולעפי יאדווב זאו ,היח אמגוד תוארהלו ,בלה ןמ םיאצויה םירבדב רבדל קר םיכירצ
.םוקמו םוקמ

,"ןלוכ דגנכ" אלוליהה םויל רשקב הדובעה יניינע לכ ףיסוהל - רומאכ - ןיינעה תדוקנו
...התע דע ושענש תולועפה לכ דגנכ

,"הנשיחא" קר אל - המילשהו תיתימאה הלואגה זוריזו תשחהב רתוי םיפיסומ הז ידי-לעו
.אפוג "הנשיחא"ב "הנשיחא" אלא

םויד הדובעה יטרפ לכש ךכ ,םשארב אלוליהה לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" ,רומאכו
.ומצעב אלוליהה לעב םע דחיב ויהי אלוליהה
יתלב - 439-437 'מע ,ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ו"משת אב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


לכה אוה אישנה

-תורגיאב רקיעב יוטיב ידיל האב "שיאו שיא לכ לש וחור דגנכ ךולהל" יברה לש ותלוכי
שקבמ אוהש רסמהו ןכותה תא םיאתמ יברה * ויתוחישב םג ךא ,'תודיחי'ה תושיגפבו שדוקה
;תויצה תבוח לע בתוכ אוה אבצ שיאל * ארוקה וא עמושה לש ותבישח ךרדלו ותפשל ריבעהל
םירוהל תחנ תמירג לע - םידלילו ורבצש המכוחה לע - םינקזל ,םיללצו תורוא לע - רייצל
זומתב 'ג אלוליהה םוי לגרל *
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:םבילל 'ורבדי'ש ןונגסו הפשב תישענה תוסחייתה ,םידליל יברה לש תוסחייתהב חתפנ

,'ה תאמ הכרב ואשו ,היתווצמ םויקבו הרות דומילב ופיסוה ,םיביבח םידלי
הרוא . . ונמע לכל אוביו הלעי םכתוכזבו .א"טילש ,םכתחפשמ ינב לכלו םכל
...הכרבבו הביחב . . רקיו ןוששו החמשו

'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ו"לשת םירופה ימיל תוכימסב לארשי ידליל יברה בתוכ ךכ
.(486

רפסב ומוליצ .ת 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגיא - ז"כשת תוחילסה ימי) םינג ידליל בתכמבו
:(179 'מע 'ייח תוחילש'

לכ תא ךרבי "והבהואו לארשי רענ יכ" ויאיבנ ידי-לע רמא רשא ךרבתי םשהו
םיאירב ,םכלש הגהנהבו םידומילב חילצהל הקותמו הבוט הנשב םכמ תחאו דחא
תחנ בור םכמ ועבשי ויחיש םכירומו םכירוהש ןוצר-יהיו . . בל יבוטו םיחמש
.יתרוסמ ידוהי תחנ ,יתימא

םינינהו םידכנה ,םינבהמ תחנ

תראפת" ירבח םינקזל (55 'מע ב ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') יברה תחיש - ינשה הצקל ןאכמו
:"םישנ תומכח" תורבח תונקזלו ,"םינקז

הניא םינשב תורגבתה :הנקזה ליגל ועיגהש םידוהי - ןאכ םיפסאתמהל עגונב
הנש דוע הפסותינש ןוויכ - הברדא אלא ,תושילח ,םולשו סח ,לועפל הכירצ
,בוט יניינע לכבו ,תודהי יניינעב תולועפ יובירו ,תווצמ יוביר ומייק הבש
- םינש יוביר ינפלו ,םייתנש ינפל ,הרבעש הנשב ול היהש קזוחהו ףקותה ירה
יניינע יוביר ולצא ופסותינש ירחאל ,התע ול שיש קזוחו ףקותל עיגמ וניא
ולצא לעופש ,ימשג קזוחו ףקות םג אלימבו ,ינחור קזוחו ףקות ,השודקו בוט
עגונב ןה ,תווצמה םויקו הרותה דומיל ,תודהי יניינע לכב רתוי דוע ףיסוהל
.תלוזה לע העפשהל עגונב ןהו ומצעל

,רומאכ ,ךרטצמה לכב תוכרבה תכשמהב רתוי דוע ףיסומ ה"בקהש יאדוובו
ךותמ ,תימשגו תינחור תואירבמ לחה ,ףוס-ןיא דע םה ה"בקה לש ויתוכרבש
,וינב ינבו וינבמ ,ומצעמ ידוהי תחנ בור .בבל בוטו החמש ,םולשו החונמ
.תואירבו םיבוט םינשו םימי ךרואל ,וינינו וידכנ

םירענ םע םינקז

'תויודעוותה') יברהו ,תודליו םידלי םע תונקזו םינקזל ףתושמ סוניכ םייקתה ו"משת תנשב
ונממ קיפהל רשפאש המ לעו דחוימה שגפמה לש ותועמשמ לע דמע (125-124 'מע ב ךרכ ו"משת
:רמא ךכו .תווצמו הרות יניינעב

תרדהו םוקת הביש ינפמ" הרותה יוויצ תא םייקל תונמדזהה תנתינ - םידליל
םיבשוי םניאש הנקז האור הדליו ןקז האור דלי רשאכ :תוטשפבו ."ןקז ינפ
הז ידי-לע ,םדבכל םה םילדתשמ - 'וכ תופיפצה ינפמ ךכ לכ החונ הרוצב
.הזב אצויכו בוט רתוי םוקמ םהל םינתונו החמש ךותמ םהילא םינופש

ןכש ,ישיאה םינויסינמו םתמכחמ םידליל קינעהל תונמדזה תנתינ - םינקזל
םייזיפה ויתוחוכ דצמש תורמל ירה - "המכח ועידוי םינש בור" רמאנה יפ-לע
הנבהו המכח ,תויח ולצא הפסונ ךדיאמ ירה - םינש רשע ינפל ומכ ריעצ ונניא
!םינש רשעב ןקדזהש ללגב אקווד רתוי הקומע

דדועל יושע יונישה םצע

רמושה -לתב אביש יאופרה זכרמה להנמ היהש ,ינש יכדרמ 'פורפל יברה לש תרגיא ןלהל
:םתשיגפ תובקעב ,(83 'מע ,לדנימ נ"ר ,רוא יצוצינ)

ןכ םג רכוזש יתווקתו .וירבח םע דחיב ןאכ רקיבשכ ותשיגפ ינרכוז יאדווב
."האופר תיב" ול וארקי "םילוח תיב" יוטיבב שמתשהל םוקמבש יתעצה

וב שי יונישה םצע לבא ,םילימו תוביתב אוה קוליחה הנושאר הפקשהבש ףאו
.דודיע איבהל ידכ

ותרטמו ותילכתש ,הז תיב לש ותתימאל רתוי םיאתמ והזש :רקיעה אוהו דועו
תא הפי םלוה וניאש םשב ארקיי המלו ,המילש האופרל דעו האופר איבהל
...ןיינעה

רוא תויהל ודיקפתו ,םלוע ירדסמ יוניש אוה ותואיצמ םצע רשא ,ידוהיה םע
לכב אוה קייודמ ,תמא תרות ,ונתרותב ןתינש רואת והזש ןוויכו .םייוגל
אוהש ומכ רבדה הלגמו הארמש . . אוה רואה ןיינעש ןכ םג ללוכ ,םיטרפה
ןיבש ערהו בוטה ןיב לידבהל ידכב אוה ירקיע םימעפה בורב רשא ,ותתימאל
ילוחלו בוט ערל םירמואהמ לידבהל ,ילוחהו תואירבהו האמוטהו השודקה
.תואירב

החינצה ןיינעמ הארוה

רפכ'ב הנורחאל םסרופ) ןוחטבה תכרעמ ישארמ דחאל ל"שת ןוושחרמב א"יב יברה בתוכ ךכו
:(13 'מע 907 ןוילג 'ד"בח

הדוקפ יולימב לוע תלבקב ליגר תויהל אבצב דקפמ טרפבו ,יאבצ שיא עבטמ
תאז .עמשנול השענ תמדקה - יתרוסמה ןונגסבו . . הרבסהו םעט לואשל ילבמ
,לעופב השעמב לארשי תד לע דסוימ ,ותיב ינב לכו רמ לש ותגהנהש ,תרמוא
רבדה רושק םא וליפא ןכלו .הזב וירחא וכלייש םיבר ידי-לע המכ יפ תלפכנ
.הזב םיברה תא הכזמש ןוויכ ןה תויאדכש יאדווב ,תולדתשהו העיגיב

.םירחאל יוקיחל לדומ תווהלו הווצמהו הרותה ךרדב תכלל ול ארוק יברה ,תורחא םילימב
החינצה ןיינעמ חקל קיפמו יברה ףיסומ בתכמה ךשמהב ,ןכש ,ןחנצכ תריש הלהש הארנכ
:("תונחנצ")

הארוה דומלל שי רבד לכמש בוט-םש-לעבה תרות יפ-לע הדוקנ ףיסוהל קרו
הז לע דסוימ תונחנצה ןיינע לכ הנה יכ :ונוקלו וארובל םדאה תדובעב
םילצנמ הברדאו ,תונחנצב הדיריה טיאהל ריוואה לש רוצעמה חוכ תא םילצנמש
.ןבומ לשמנהו .החלצהב תונחנצה היהתש עייסמ חוכ תויהל ותוא

ריווא-ימרזב ליעי שומיש

רגיש ,תפרצב תיריוואה היישעתה גיצנ היהש ,ידעלג 'י רמ :המוד ןיינעב ןיינעל ןיינעמ
,'רוא יצוצינ') יברה ול בתכ הבוגתב .גצייש לעפמה תודלות לע רפסו תרכזמ - הנתמ יברל
:(69 'מע ,ל"ז לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה

ל"נה תרכזמה יניינע . . הבשחמבש ןיינע םע רבד לכ רשקמ ידוהיש ליגרכ
חוכב םישמתשמש ,ןוריווא תארמהב עודיה ןורקיעהל רשקב הבשחמה תא םיררועמ
תהבגהל לועפיש ונממ קלח םיכפהמו ןוריוואה תעונתל דגנמה יריוואה
...עייסמ חוכל דגנמ חוכ םיכפהמש תרמוא תאז .ןוריוואה

ירה ,המשנה דצמש חורהו הרוצהל אוה דגנמ ועבטמש ףוגה דצמש םשגהו רמוחה
אלא ,וילא ענכיהל אלש קר אל ,הז דגנמ חוכ לע רבגתהל תוחוכה םדאהל ונתינ
תרבגה לש העודיה אמסיסה יפ-לע ,המשנה ייחל עייסמ חוכל וכפוהל הברדא
.ףוגה לע המשנהו רמוחה לע הרוצה

בלהמ היגרנא תקפה

היגרנא תקפה תוירשפא" רבדב ,ומש יול יכדרמ,ןולוח בשות ידוהי יברה לא הנפ ו"משת ץיקב
לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה ,'רוא יצוצינ') יברה ול בתכ הבוגתב ."טושפ ךילהתב למשח רוצייל
.ךכב םיקסועה םיכמסומה םימרוגל תונפל וילע יכ (80 'מע ,ל"ז

:בתכו ףיסוה העצהה םצע לע ותבושת דצל

יפ-לע ירה ,רומאה ןיינעב ילא אקווד בתכו ,תיטרפ החגשהב ערואמ לכש ןוויכ
רבד-לע ריעהל תונמדזה יל תתל ידכב אוהש רמול םוקמ שי רבדה יטרפ
.רוא הרותו הווצמ רנד רוא רוצייל היגרנא תקפה לש תויורשפאה

ינבמ תחאו דחא לכב םיאצמנה םיימצעה תוחוכה קיפהל :רתוי תוטושפ םילמב
אלמל ,האלו לחר ,הקבר ,הרש ,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ,לארשי תונבו
תולגלו קיפהל תורשפא שי ירה ,םדאב תרבוג תוירמוחה הרואכלש ףאו .םדיקפת
ומכ ,היתווצמו הרותה יהוזש ,ותמשנ םצעל דעו ,ובש תוכיאהו ובש תוימינפה
.ולוכ םלועה תמשנו ידוהיה םדאה תמשנ - ונימי ךרואו ונייח םה יכ רמאנש

םירבד ידי-לע ונייה ,טושפ ךילהתב רבדה ירשפא ,ובתכמ ןונגסב שמתשהלו
ידי-לע - רקיעו דועו ,םתלועפ םילעופו בלה לא םיסנכנש בלה ןמ םיאצויה
.היח המגוד

ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ


םשורה לבא ,ילש חטשב אל ירמגלש יפ-לע-ףאש ,רדהנה םובלאה דעב הדות הנשמו
.תונמאב החמומ וניאש ימ לש וליפא ןיעה תא ביהרמ יללכה

.(86 'מע ל"נה 'רוא יצוצינ') םגא בקעי ןמאל יברה בתכ ךכ

:רויצבש רואהו םיללצה ןיינעמ חקל יברה קיפמ ךשמהב

"םירופא"ה םימיב םג - םדאה ייחב תיטרפ םג הז םע דחיבו תיללכ הארוה הזמו
תורואה לע םיבורמ םיללצה ,ירמוחהו ימשגה הז ונמלועב ןושאר טבמבש ףאש -
לצה םגש . . הזה םלועב ותוחילש אלמל םדאה לע ירה ,'וכו חורה לע רמוחהו
ידי-לעו ךותמ רמולכ ,ךשוחה ןמ רואה ןורתי . . ארובה לש ודובכל היהי
.ךשוחה םע ופוריצבו

םידעומ" תרדיסמ ראוד-ילוב השולש בציע רשא ןורדלק רשא רמ ןמאה :תונמאה אשונב דועו
הכז הבוגתב .ל"ז ןידיירפ קחצי-יול 'ר םלצה תועצמאב יברה לא םרגיש (ז"לשת) "החמשל
.(79 'מע ל"נה 'רוא יצוצינ') םילובהמ דחא לכמ 'ה תדובעב םיחקל ובו ףלאמ בתכמ לבקלתודיסחה ינייעממ


חרק תשרפ


(ג,זט) 'ה להק לע ואשנתת עודמו

?חרוק לש ותנעט דוסיב הרבסה התיה המ

המשנ' היהש ,ונבר השמ לש ותוגיהנמב ךרוצ היה םיליגר תורודב אלימ :ןעט ךכ אלא
ןיא ,'תוליצאד תומשנ' ןה ויתומשנ לכו 'העד רוד' היה עודיכש רבדמה רוד ךא ,'תוליצאד
?"ואשנתת עודמ"ו ונבר השמל ללכ קוקז אוה

.העט אוהו
(329 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,זט) םישודק םלוכ הדעה לכ יכ

(י"שר) הרובגה יפמ יניסב םירבד ועמש םלוכ

ןיא ןכלו ,הלודג הנוהכל ךייש ידוהי לכש חיכוהל ידכ יניס-רה דמעמ תא ריכזה חרוק
רמאנ הרות-ןתמב ןכש .םילודג םינהוכ ויהי ומעש םישנאה םישימחו םייתאמו אוה םגש העינמ
ויה לארשי וכז וליא" :םירוטה לעב שריפו ,"םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" (טי תומש)
."םילודג םינהוכ םלוכ
(191 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ו,זט) תותחמ םכל וחק ושע תאז

(י"שר) ךכב הצור ינא ףא ,הלודג הנוהכ םישקבמ שיא נ"ר םתא

םהל בישה ךכ לע .רבדבש יוליעה לדוג ללגב הלודג הנוהכ ושקיב םישנאה םישימחו םייתאמ
;ןוצרה םצעב םהל ףתוש אוה םגש אלא דוע אלו ,איה היוצר ןכא וז םתפיאשו םתנווכש ,השמ
.וילע קולחל הלילחו ,"דחא לודג ןהוכ אלא ונל ןיא" - לעופבש אלא
(188 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ל,זט) הלואש םייח ודריו

ןכש .תופילקה לש תיתחת לואשל ,םייח תרות איהש ,הרותה תא דירוהלמ רהזיהל ךירצ םדא
.ל"חר תופילקה לא הרותה תא דירומ "המשל" אלש הרותה דומיל
(329 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,זי) ותדעכו חרוקכ היהי אלו

(יק ןירדהנס) ותדעכו חרוקכ היהי אלו רמאנש ,ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה לכ

,"'ה להק לע ואשנתת עודמו" ,ורמואכ ,הגירדמו הלעמב םיווש ויהי םעה לכש שרד חרוק
.דוריפו תקולחמ חרוק למסמ ןכ-יפ-לע-ףאו

,םילארשיו םייוול ,םינהוכ) לארשי-םעבש םינושה םיגוסה ןיב תוציחמה לוטיבש ,ךדמלל
.םהיניב דוריפלו גוליפל םורגי ,הברדא אלא םגוזימל איבי אל ("םכימימ באוש"ו "םכישאר"

הרידק רשאכ קרו ךא ירשפא שאה ידי-לע םימה םומיח .םימו שאב םיאצומ ונא ךכל המודב
.הז םע הז םולשב םייקתהלו רודל םילוכי םה ןיא הידעלבו ,םהיניב הקיספמ
(204 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,חי) םכתנוהכ תא ןתא הנתמ תדובע

-םלוע ןיעמ ,אלפנ יקולא גונעת תשגרה איהש ,"םיגונעתב הבהא" ונייה - "הנתמ תדובע"
ידי-לע וז הבהאל עיגהל םדאל ול רשפא-יא ןכש ,"הנתמ תדובע" היורק וז הדובע .אבה
.םימשה ןמ הנתמכ ול תנתינ איה אלא ,העיגיו תולדתשה
(די קרפ אינת)


(בי,חי) 'הל ונתי רשא . . רהצי בלח לכ

לכ רמוא אוה ןכו . . בוטהו האנה ןמ היהיש ,בוטה ל-אה םשל אוהש רבד לכב ןידה אוהו
(חבזמ ירוסיא תוכלה ףוס ם"במר) 'הל בלח

ק"כ דמע ,תירבה-תוצראב םייתד רפס-יתבבו תובישיב םידומילה רדס תלאש הררועתהשכ
ידומיל וליאו ,ןנער שארה זאש ,רקובב ומייקתי שדוקה ידומילש ךכ לע ץ"יירה ר"ומדא
.םירהצה ירחא ומייקתי לוחה

.הובגל שידקהל שי ,"בלח" תניחב אוהש ,חבושמהו רחבומה ןמזה :ומע וקומינו ומעטו
(326 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


םה שדוק הדפת אל זע רוכב וא בשכ רוכב וא רוש רוכב ךא
(חי-זי,חי) היהי ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ . .

(י"שר) הדות לש קושו הזחכ רמאת אלש

רוכב ףא ,הלילו םויל םשאו תאטח המ") םשאו תאטחל רוכב תוושהל ךתעד-אקלס-אק שי ירפסב
.דבלב הדות אלא ריכזמ וניא י"שר וליאו ,("הלילו םויל

:י"שרב זמרה ךרד-לע ,ךכל ימינפה םעטה

שפנה ונייה - םדא רוכב ."לארשי ירוכב ינב" (ד תומש) רמאנכ ,לארשי-םעל זמור "רוכב"
תאטחל רוכב תוושהל וליפא ךתעד-אקלס ןיא ןכל .תימהבה שפנה - המהב רוכבו ;תיקולאה
הוואתמ איה ןיא המצע דצמו ,ןוועו אטחל ללכ תכייש הניא תימהבה שפנה וליפא ןכש ,םשאו
.דבלב םירתומה םירבדל אלא

איה הז ןברק לש תימינפה תועמשמה .הדותל רוכב ןיב האוושהה תא וליפא ללוש י"שר ךא
הדובע ,"תיסינ" הדובע ידי-לע ונממ לצינו לודג ןויסינ ינפמ תינחור הנכסב היה םדאהש
ידוהי לצא ןכש ,הדותל ןוימד וליפא ןאכ ןיא יכ ,אפיא ונדמלמ י"שר .שפנ-תוריסמ לש
םדא ןיא .ןויסינב דומעל ידכ "סנ"ב ךרוצ ןיאו ,ה"בקהמ דרפיהל תורשפאה ןיטולחל תללשומ
."ידוהי וניא" תניחבמ וכותב טלקנ ןכ-םא אלא הז "סנ"ל קוקז
(139 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בל,חי) ונממ ובלח תא םכמירהב אטח וילע ואשית אלו

אלו רמול דומלת ?ןווע תואישנב םתאש רחבומה ןמ אלש ותוא תשרפה םאש רמוא התא ןינמ
(ירפס) אטח וילע ואשית

- רודיה לש ןפואב הווצמ לכ םייקל םדא בייוחמ המכ דע םידמל ונאצמנ ירפסה ירבדמ
םיאישנה רשאמ רתוי ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ עבתש םירבדה דחא היה הז .ןידה-תרושמ םינפל
.תונורחאה ויתונשב דחוימבו ,םימדוקה
(ד"כשת חרוק תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

תובא יקרפ


הווצמ הווצמ רכש


דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ"ש ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע
תבש לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו
(תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ
"היליד ארועיש םופל דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה םע
רואיב םיאיבמ ונא (597 'מע ב"ח א"שנת תוחישה -רפס)
וז תבשב רמאנה ד קרפמ ב הנשמל


הריבעו הווצמ תררוג הווצמש ,הריבעה ןמ חרובו הלק הווצמל ץר יווה :רמוא יאזע ןב
הריבע - הריבע רכשו הווצמ - הווצמ רכשש ;הריבע תררוג

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

תרחא השעיש תחא הווצמ השעש ימ דיב םינימזמו םיעייסמ םימשה ןמש - הווצמ הווצמ רכשש
.ןהיתש לע רכש ול תתל ידכ

:ר"ומדא ק"כ שריפו

ךרעב אלש םה םירחא םירבד ירהש) המצע הווצמה איה הווצמ רובע יתימאה רכשהש ונייה
הווצמ) ה"בקה םע הווצמה םייקמ תא תרשקמ איהש ,(םלשומ רכש םניא אליממו ,המצע הווצמל
םדאה תא האיבמ איהש אוה הווצמה רכשש ,הזב ףסונ שוריפל טרפבו .(רוביחו אתווצ ןושלמ
המצע הווצמה תא םייקמ הז ידי -לעש ךכ לע ףסונ .תובר תווצמל דעו ,תפסונ הווצמ םייקל
.(החמש תפסותבו רודיה תפסותב) רתוי םלשומו הלענ ןפואב

יובירל דע ,תפסונ הווצמ האיבמ המצע הווצמהש ונייה ,"הווצמ תררוג הווצמ" ךרד-לעו
,הווצמה דעב ןתונ ה"בקהש ,"הווצמ רכש" המכו-המכ-תחא-לע ."תווצמה לכ ףוס דע"ו תווצמ
םויק) המצע הווצמה ןיינעב יוליע םג ללוכ הזו .תווצמ יוביר דועו הווצמ דוע איבמש
.הווצמב רתוי הלענ ןפוא - תוכיאב ןהו (תווצמ רתוי) תומכב ןה ,(ןוילעה ןוצר

ונתוא םיענומה םירבדה לכ ונממ ריסיש" :הרותבש םיימשגה םידועייה לש ןכותה םג והזו
םייונפ בשנש 'וכ הרותה תושעל ונידי תא תוקזחמה תובוטה לכ ונל עיפשיו 'וכ התושעלמ
םייקלו הרות דומלל תורשפאה אוה הווצמ רכשש ונייה ,"הווצמה תושעלו המכוחב דומלל
ןתמ ףוס" הזש ,אבה-םלועו חישמה תומי לש רכש יבגל ךכ הזש יאדוובו .החונמ ךותמ תווצמ
ןייונפ ויהיש ידכ אלא 'וכ חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל" :"תווצמ לש ןרכש
."התמכוחבו הרותב

םויקה) המצע "הווצמ"ב תומילשו רכש ,הווצמ הווצמ רכש לש תומילשה היהת חישמה תומיב
רקיע"ש תודיסחב ראובמכו תווצמה םויקב תומילש ףסותית זא - (הזה ןמזב תווצמו הרותד
."חישמה תומיב היהי השעמה לש תומילשה תילכתו םתושעל םויה
(643 'מע ב ךרכ ט"משת תוחישה-רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש ףסוי ברה


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חרוק תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ח"כ

םעיגהב ,יאפוריאה אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצה םוי
.1(א"שת) ב"הראל םולשל

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
דחא לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
.2םהמ

תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,3הלוגס םויכ ונבר ק"כ ידי-לע עבקנ
4תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו .תוידיסח
תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב
.5"הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב הלא

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי ,זומתב 'ג 6אלוליהה-םוי םדוקש ,וז שדוק-תבשב
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,7םינוש םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 8ריטפמש ולדתשי

.דחא קלחו 11:05 העשב תבש יאצומ :דלומה

."ישילשה םויבו ינשה םויב זומת שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,אבורד אבור" .תסנכה-תיבב תודעוותה
;תויועיבקה ורמשיישו ,ח"אד דומלל םיתיע ועבקיש ;םהיכרדו םהיתוגהנה וביטייש :םיבוסמה
.םייקלו 9תושעל תנמ לע היהי דומילה רשאו

-רוביד [רמאמ]ב בטיה ראובמ [םיישיא םיניינעב=] החכותה ןפואו ןיינע תוללכ הנהו
.12הישפנד אבילא ודמולל ש"נאמ דחאו דחא לכל יואר רשא ,"11לשומה חור 10םא" :ליחתמה

םינפ תנבלה םושמ םהב ןיאש םיניינעו םירבד לע קר איה תודעוותהה תעב וז החכוה םנמא"
.13"הלודג הביחבו הבהאב וחיכוה והער תא שיאש ,םדקמו זאמ היהש ומכ ,םולכ אלו


וז תודעוותהמ רואה אוביש הזכ ןפואב םיכרבמ תבשד תודעוותהה ורדסי - ועמשי יתעדל םא"
. . ומצע תבשה םויב אקווד היהת האבהה תלחתהו ,םידעוותמהמ דחאו דחא לכ לש םתיבב םג
תיבב םג רפסלו ,םתיבב תבש תדועס דועסל ולכויש - הזכ ןפואב [תודעוותהה תא=] הרדסל
.14טרפב הז דחוימ םיכרבמ תבש רבד-לעו ,ללכב םיכרבמ תבש רבד-לע

.ד קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ןוויסב 'ל ,ינש םוי
זומת שדוח-שארד א

.[דועו גצר,טפר ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ שדוח-שאר יגהנממ המכ]

זומתב 'א ,ישילש םוי
.זומת שדוח-שארד ב

ישימח םוי
זומתב 'ג
םירוסאה -תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
ריעב ,תולגל דימ עסייש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
.15םינש שולש ךשמל 'המורטסק' וטלקמ

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ-םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש אלוליהה םוי
ןויצ די -לע ,תירבה-תוצרא ,קרוי-וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

אלוליהה םוי רדס

16הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ העיקשה ינפל (תיב לכב) םיקילדמ
.

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השימח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו . . אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,17אינתב תורוש הזיא

התאו ה"ד ,התע-תעל ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ב"נשת ןטק-םירופ סרטנוק) א"משת הווצת
רחא ןכו .םינפב והודמלי - הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (18םיפסאנהמ דחאו דחא
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .תירחש תליפת

.20החנמ תליפת רחאל ןכו 19אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 21דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

ולא .(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
רייצי - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
ולש ןויצה לע וארוקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלושלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו
.(718-7234444 -00-1 :ןויצה דילש סקפה 'סמ)

.22םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

לכב קזחתהלו ,23"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל יניינע
,24תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב
האירבהב תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו פ"שב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה דעו
.25"לארשי-ינבבו

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 26"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו .27זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
.28רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 29ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
תורשכ ,בוט-םויו שדוק-תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
;30םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה-תרהטו הייתשו הליכאה
ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;31םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב תא ררועל
הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,32'םכלוכ
ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,33"'אב (חישמ)
חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,34הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומיל
.36"הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו ;35הלואגו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 37דימו ףכיתש ,ןוצר-יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,38הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :39ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,40םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.41"םיתוש לבא

:42'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.הסינכה תושר לטונכ - [םויכ םייק ונניאש ,םינ"פה רדח] להואה רדחבש תלדהו

קילדמ ,43"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ .'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנשכ דימ
.רנ

.'וכו םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,'ןושל הנעמ'ב תצק דוע ךישממ רנה תקלדה ירחא
רזוח היה תונושארה םינשב .תיקשל הרזחב סינכמ םקלחו ,'קה ןויצה לע חינמו ערוק םקלח
ךשמב .חספ-ברעב םיפרושו םירמוש ויה םיערקה תאו ,ערקש םינ"פהמ קלח םג תיקשב סינכמו
.הז ןיינעב םייוניש ולח םינשה

תויראש תא קורזל אלש ידכ) נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םא
.להואב נ"פה ךילשמ ךכ-רחא קרו ,(להואב ריינה

םינשבו ,םיימעפ - םימעפלו ,םימעפ עבש - םימעפל .44להואה תא ףיקמ ,ותאצ ינפל
.דבלב תחא םעפ תונורחאה

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו ,תושחרמ 'קה ויתותפשו ,(םינ"פה
.45הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה

"ןוצר יהי"ה תא רמואו (תורנה םיקלוד ובש םוקמב) רודזורפה חתפב דמענ ,האיציה ינפל
.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש

תינברה ןויצל םג ח"משת זאמו ,ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ךלוה היה ותאצ רחאל דימת
.ה"ע אקשומ-היח

.46וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות ,תינוכמל הסינכה ינפל

.47םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא וניאר אל םלועמ

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממש םימעפ ,הרזח ותעיסנב

:םינהוכל תויחנה

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ 'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא םיגהונ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
.48םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכה.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (1

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (2

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויס ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל קלח תוחיש-יטוקילב (3
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
ןוויס ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויס ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו "בוט-םוי םויה ותוא ושעו . . םהל וחרבו
השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש ףוסב)
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה י"ע -
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

ש"הס - "וחוכ יפכמ רתוי דועו ,[ןוויס חכ=] וחוכ לכב תוקסעתה לש ןפואבו . . ףיסוהלו קזחתהל" (4
.546 'מע ב"ח ט"משת

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

ק"גא) א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (6
ומצע טבש ד"ויב הרותל תולעל יברה הרוה אלש ףאש ,ריעהלו .(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח
.הרותל זא םג הלוע היה ומצע אוה ירה ,א"ואכל תאז םייקל לודגה ישוקה ינפמ אמתסמ ,האירקה םויב לחשכ

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (7
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ התכלהכ הליפתה 'סב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.יר תוא 'םולשו םייח יכרד' .ב"מס ט רעש םירפא-ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי-יכרב (8

.("דומלל" :ספדנ םוי םויהב) 11 הרעהב הנמסנ ,וז ק"גאב ה"כ (9

.("םאו" :םוי םויהב) ק"גאבו ,רמאמב ,(ד,י תלהוק) קוספב ה"כ (10

םירמאמה רפסב הנורחאלו ,(716 'מע ב"ח 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס') 'ד"מל סרטנוק'ב ותעשב ספדנ (11
-לעו ,םרוד אטח תא ,תוקדד תוקדב ,םמצעב םיאצומ רודה ילודגש המ תודוא רבודמ הז רמאמב .זטר 'מע ד"פרת
.רמאמה ינפל ספדנה בתכמבו ש"ייע ,רודה תא םיחיכומ הז-ידי

.ירשת דכ ,םוי-םויה .בצר 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (12

.םש םוי-םויה ,די 'מע ד"ח ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (13

.ג 'מע י ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (14

,ז"פרת תוחישה-רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח-רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (15
הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ .649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס .168 'מע .י 'מע אובמ
וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב" :(תורעהב ש"ייע ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ)
.הז םויב ןונחת ורמא יברה לש ןיינמב השעמלו ."שגר ןיאש החכוה

םירובד-תוועש לש רנ ,השעמל .(6 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (16
תורנו ,(ריוואל החותפ הלוכש הלדבה-תקובאב דבלמ ,הרהמ הבכו םיזג הברה איצומ) הפי קלוד וניא הרוהט
.יוארכ גהנמה םויקל הוועש בורה היהיש יד הרואכלו .ןיראיטס הברהב םיברועמ קושב םייוצמה 'הוועש'ה

.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (17

.טכק 'מע ו קלח 'טקולמ - םירמאמה רפס' (18

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגיא דומלל - טבש ד"ויב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (19

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל - ל"נה יפ-לע (20

רבד ןהל (םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג ךייש אוה - (ב"ויכו טבש ד"וי םע רשקב) הקדצה תניתנ" (21
,תוגהנהה ראשב ןכו ,הזב (םפסכמו) ףטה תא םג ףתשל שיש ןבומ .(85 'מע םיגהנמה-רפס) "רתוי ךייש הקדצה
.ןמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש

ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (22
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ -

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס - ב"נשת טבשב ד"ויל קרבמ (23

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב קלח תוחיש-יטוקל (24
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ. . " :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חוכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי-לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס (25
ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדוק -תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ םשב
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
. . תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ . . תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש . . םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל 'יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה-תרגיא ,אינת (26

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (27

.146 'מע בי קלח תוחיש-יטוקל (28

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,229 'מע זכ קלח תוחיש-יטוקל (29

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ קלח תוחיש-יטוקל (30

.ח 'יס ב קלח ס"שב םירואיבו םישודיח ,132 'מע וכ קלח תוחיש-יטוקל (31

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (32
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (33

.164 'מע ג"ח א"שנת תויודעוותה (34

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (35

.384 'מע כ קלח תוחיש-יטוקל (36

.376 ,341 'מע ב"נשת תוחישה-רפס האר (37

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (38
.(131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .י 'מע א"ח טקולמ םירמאמה רפס (39

.518 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל האר (40

ןיאש קר אלו) תותשל םידיפקמש הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה-רפס (41
.(ךכמ םיענמנ

ןימינב 'ר ח"הרהו ,(םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה י"ע ורסמנ (42
ךותמ םינוקיתו תופסוהו ,16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ .(םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .35 'מע 'ךלמ יגהנמ'

.4 'מע (43

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (44

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה-רשג האר (45


.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (46

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (47
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (48
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהוכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהוכ להינש
ןהכ לכל ,'הציחמ' תויהל רומאה ןקתימ להאה י"ע גישהל ןתינ םויכ ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
.דרפנב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il