- א"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה זומתב 'ד * תקוח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב תובא יקרפ זומתב 'ג תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


רשע רפסמב םלועה ארבנ עודמ
אקווד


לבא ,ילילש ןיינע אוה "םיעשרה ןמ ערפיהל" ,טשפ יפ-לע
* האירבה תנווכ תילכת איהש תילענ הגרדב רבודמ תוימינפב
רשע ןיינמב םתויהמ תעבונ םתובישחש םירבד קר הנומ הנשמה
תרשע תא םג םהיניב תונמל היה רשפא-יא אפוג וז הביסמו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תורבידה


,רמול דומלת המו .םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב" :רמאנ ישימח קרפד הנושארה הנשמב
הרשעב ארבנש םלועה תא ןידבאמש םיעשרה ןמ ערפיהל ,אלא ?תוארביהל לוכי דחא רמאמב אלהו
."תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןימייקמש םיקידצל בוט רכש ןתילו ,תורמאמ

:םיקויד המכ םנשי הזבו

עודמ - "םיקידצל בוט רכש ןתילו 'וכ םיעשרה ןמ ערפיהל" - םירבדה רדסל עגונב (א
:ארבתסמ אכפיא הרואכל ,רכשה ןיינע אבומ הז ירחאל קרו שנועה ןיינע םע הנשמה הליחתמ
הגהנהה רשאכ ,הז ןיינע רדעהבש אלא ,"םיקידצל בוט רכש ןתיל" איה םלועה תאירב תילכת
םאו ,"םיעשרה ןמ ערפיהל"ד ןיינעה ונשי יזא ,(הריחבה ןיינע דצמ) יוצר יתלב ןפואב איה
?"םיקידצל בוט רכש ןתיל"ד ןיינעה תא םידקהל הכירצ הנשמה התיה ,ןכ

שנוע" אוה "בוט רכש" לש דוגינה ,הרואכל - "םיעשרה ןמ ערפיהל" ןושלה קויד והמ (ב
תמועל הז"ד ןפואב אוה הנשמה ירבד ןכותש רחאמ ,ןכ םאו ,(הזב אצויכו ,לודג שנוע) "ער
רתוי םיאתמ היה ,("םלועה תא םימייקמש םיקידצ" תמועל "םלועה תא ןידבאמש םיעשר") "הז
בוט רכש ןתיל" (הנשמה ןושלב קוידה לדוגל םאתהב) הנשמה ןושלב םג אטבתי הז ןיינעש
?"םיעשרה ןמ ערפיהל" ןושלה רמאנ עודמו ,"םיעשרל ער שנוע" תאז תמועלו ,"םיקידצל

ןיינעה אבוה אל עודמ :הרואכלו ."הרשע" רפסמב םהש םיניינע המכ םיאבומ הז קרפב (ג
,ןכ םאו ,הרות -ןתמל הנכה רותב אוה תובא יקרפ דומיל רקיעש טרפבו ,"תורבידה תרשע"ד
!?"תורבידה תרשע"ד הלעמה תא שיגדהל םיכירצ

רחאמ - "תורבדה תרשע"ד ןיינעה םע קרפה תא ליחתהל ךירצ אנתה היה שארל לכל :הברדאו
ףכה הררשע השע" קוספה לע ל"זר תושרדב ראובמה עודיכו ,"תורמאמ הרשע" ולשלתשנ םהמש
אל עודמ ,ןכ םאו ,תורבדה תרשעמ ולשלתשנ םלועה ארבנ םהבש תורמאמה הרשעש ,"שדוקה לקשב
?תורבדה תרשעד ןינעה ללכ אבוה

תורבידה תרשע תא איבהל םוקמ ןיאש םעפ ראבתנ - תורבידה תרשע תודוא הלאשל עגונב
םיכייש תורבידה תרשע וליאו ,"אתודיסחד ילימ" הניינע תובא תכסמש רחאמ ,תובא יקרפב
."אתודיסחד ילימ"ל אלו ,המצע הרותל

תוטשפב ןבומכ - רחא ןפואב תאז ראבל "דלאוועג" הז ןיא ,ןכ ראבתנש תורמל ,הנהו
ראבתנש רואיב לע תושקהל םילוכי ןכלו ,ןמזל ןמזמ םישדח םיניינע םיפסונ הרותה דומילבש
:רחא ןפואב תאז ראבלו ,רבעב

,"אתודיסחד ילימ"ד ןפואב קר אלו ,ןיד יפ-לע אוה םבויחש םיניינע תובא יקרפב וניצמ
השולשב לכתסה .הדספה דגנכ הריבע רכשו הרכש דגנכ הווצמ דספה בשחמ יווה" :אמגודלו
תוריהזו הפסוה לועפל ידכ - רבדה םעטו .הזב אצויכו ,"הרבע ידיל אב התא ןיאו םירבד
."אתודיסחד ילימ" יפ-לע הגהנהל םיאתמה ןפואב ,ולא םיניינע םויקב תדחוימ

הגהנהה דצמש ,ונייה - "תורבידה תרשע"ד ןיינעה תא םג איבהל לוכי אנתה היה הז םעטמו
."תורבידה תרשע"ד תובישחהו תוריהזה לדוגב ףיסוהל םיכירצ "אתודיסח"ד ןפואב

רשע"ד ןיינעה תוללכ והזש - רואיב שרודה רשע רפסמב ףסונ ןיינע ונשי הז ךרד-לע
.ןמקל ראבתיש יפכו ."תוריפס

:הזב רואיבה

תא םימידקמש) "םיקידצל בוט רכש ןתילו 'וכ םיעשרה ןמ ערפיהל" הנשמה ירבד רדס תודוא
.הבושתה תדובעבש יוליעה םע רושק הז ןיינעש םעפ ראבתנ - ("םיעשרה ןמ ערפיהל"ד ןיינעה
.הבושתה תדובע ידי-לע ערה תא ךופהל ידכ - אוה "םיעשר"ה תאירבד הנווכה תילכת ,הנהד
אנתה םידקמ ןכל ,םיקידצה תדובע רשאמ רתוי תילענ איה הבושת ילעבד הדובעהש רחאמו
ירה ועשרמ בש עשרה רשאכ יכ - "םיקידצל בוט רכש ןתיל" ךכ רחאו "םיעשרה ןמ ערפיהל"
.קידצה תגרד רשאמ רתוי תילענ אגרדל הלעתמ אוה

!?"םיעשרה ןמ ערפיהל" הנשמה ןושלב הבושתה ןיינע זמורמ ןכיה :ןיבהל ךירצ ןיידע לבא

:הזב רואיבהו

רודמ ערפש ימ" ל"זח ןושל ךרד-לע ,שנוע ןושלמ (א) :םישוריפ 'ב םנשי "ערפיהל" תביתב
בוחה תא ול םלשל םיעשרה ןמ עבות ה"בקהש ,ונייה ,בוח תעירפ ןושלמ (ב) ,"'וכ לובמה
.הבושתה תדובע ידי-לע - (םלועב םתוחילש יולימד)

רעצ לש ןיינע םשל אל) איה שנועה תרטמו תילכת יכ - הזל הז םירושק ולא םישוריפ 'בו
.הבושתב ובושיש ידכ (אלא ,אמלעב

תומואד שנועה :לארשי-ינבד שנועל םלועה תומואד שנועה ןיב ינורקע קוליח ונשי ,הנהד
,הבושתב ובושיש - איה ותרטמ לארשי-ינבד שנועה ןכ-ןיאש-המ ,םדיבאהל איה ותרטמ םלועה
אביקע 'ר תבושתכ ,"םה יינב ךכ ןיבו ךכ ןיב" ירה - לארשי-ינב תודוא רבודמש רחאמ יכ
רשאכ ,ןכלו ,תרחא המואב םפילחהל לוכי ה"בקה ןיאו ,"םינב ןייורק ןנא" סופורסונרוטל
.הבושתב ובושיש - איה הזב הנווכה תילכתש יאדווב ירה ,לארשי-ינבל שנוע ןתונ ה"בקה

רכש ןתיל" ךישממ ךכ רחא קרו "םיעשרה ןמ ערפיהל" אנתה םידקמ עודמ ןבומ הז יפ-לעו
רתוי הלענ ןיינע אוה הבושתה תדובע ידי-לע םיעשרה לש בוחה ןוערפ יכ - "םיקידצל בוט
ול ושענ תונודז"ד ןיינעה לעפנ הבושתה תדובע ידי-לע אקווד יכ ,םיקידצה תדובע רשאמ
,השודקל םתוא םיכפהמו ("תונודז") םינותחת יכה םירבדה תא םיחקולש ,ונייה ,"תויכזכ
ןיאש ןותחתל דע ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - םלועה תאירב תרטמו תילכת יהוזש
ול ושענ תונודז"ד ןפואב הבושת ילעבה תדובע ידי-לע לעפנ הזש ,ונממ הטמל ןותחת
.(ןוימדה ף"כ אלל) שממ "תויכז"ל דע ,"תויכזכ

:םידקהבו - "תורבידה תרשע"ד ןיינעה הז קרפב אבוה אל עודמ רואיבה

- "העברא"ו "העבש" ,"הרשע" רפסמב םהש םיניינע המכ האיבמ הנשמהש המש תוטשפב ןבומ
םה ולא םיניינעש םיאור רשאכ ןכלו ,םיבושח םירפסמ םה ולא םירפסמש עודיש יפל הז ירה
.ולא םיניינעד תובישחה לדוג לע הרומ הז ירה ,הז רפסמב

'יו ,'ומ רתוי 'ז ,'גמ רתוי 'ד) םהבש יובירה דצמ הניא ולא םירפסמד תובישחה ,הנהו
םירחא םירפסמב תכייש הניאש ולא םידחוימ םירפסמב תדחוימ תובישח הנשי אלא ,('טמ רתוי
.רתוי לודג םהבש יובירהש תורמל

ןכ-ןיאש -המ ,"שדוק היהי ירישעה" - תדחוימ הלעמו תובישח הנשי "רשע" רפסמב :אמגודלו
ךייש הז ןיא יכ ,רתוי לודג רפסמ אוה א"י רפסמש תורמל - תאזו .א"י וא 'ט רפסמב
."שדוק היהי ירישעה"ד ןיינעל

יוליעה שגדומ הרותד הלגנבש םשכ :הלבקל הרותד הלגנ ןיבש המאתהה תא םיאור הזבו
ןיינע תוללכש הלבקב םג וניצמ ןכ ומכ ,(א"י וא 'ט אלו) אקווד רשע רפסמבש דחוימה
.הרשע -תחא אלו רשע ,עשת אלו רשע ,אקווד "רשע" רפסמב אוה תוריפסה

ןיאש תורמל) רואיב שרודה ןיינע ונשי - תוריפס רשעד ןיינעה תוללכל עגונב ,הנהו
:(ךכ-לכ הז ןיינע תודוא םירבדמ

לכ ,הרואכלו .(רתוי אלו תוחפ אל) אקווד תוריפס רשע ווהתנ עודמ - הלאשה העודי
םימייוסמ "םיקוח" םנשיש ירחאל אקווד םיכייש םה ירה - הז ןיינעב רמול םילוכיש םימעטה
תישאר) תוריפסה תווהתה ירחאל קר ךייש הז לכש ,תולשלתשהה רדסד הלבגהו הדידמה דצמ
ללכ ךייש אל - (ווהתנש םדוק) אפוג תוריפסה תווהתה תודוא רבודמ רשאכ לבא ,(תולשלתשהה
'ט םג ויהיש ןכתיי אלימבו ,(תולשלתשה רדסד הלבגהו הדידמה דצמ) "םיקוח" לש ןיינע םוש
!?אקווד תוריפס רשע ווהתנ עודמ ,ןכ םאו ,תוריפס א"י וא

:םידקהבו

לארשי ילודג םשב רואיב איבמו ,(ותליחתב תוליצאה םעט רעש) סדרפב האבוה וז הלאש
שולש תלעב איה הדוקנ לכ הטמלש םושמ אוה הלעמל תוריפס רשע רפסמ םעטש ,םילבוקמה
םע דחיבו ,(ר"תס) ףוס ,ךות ,שאר ,'גמ לולכ םהמ דחא לכו ,קמועו בחורו ךרוא - םירטוק
.םירקמה 'טו םצעה :ם"במרה ןושלבו .רשע רפסמ הז ירה םלבוסה םוקמה

הטמל םשגהש םושמ אוה הלעמל תוריפס רשע תווהתהל םעטהש רמול רשפא דציכ :הז לע השקמו
היהי ךאיהו" ,ךפיהל אלו ,הלעמלמ הווהתמו לשלתשמ םשגה ירה - רשע רפסמד ןפואב אוה
!?"ותביס תואיצמ תרוצ תא חרכה בבוסמה

תומלועה תאירבב ליצאמה תנווכ :רחא ןפואב רבדה םעט תא (ו"פ םש) סדרפה ראבמ ,ןכלו
הגרדממ םילצאנה ולצאתיש ידכ תוליצאה חרכוה וז הביסלו ,הזה לפשה םלועה תאירב - איה
האר אוהו .הזה לפשה םלועה תאירב תויהל לכויש דע ,'וכו ליצאממ לצאנ ,הגרדמ רחא
םילצאנה רפסמ היהיש אל םא רומאה ןפואב םלועה תאירב תילכת לא עיגהל רשפא-יאש ותמכוחב
תגרדמ לא םיארבנה ודריי אל ,רשעהמ ותחפי םא יכ ,אגרדל אגרדמ תודירי רשע ,ונייה ,רשע
תודירי רשעמ רתוי ויהי םא ,ךדיאל הז ךרד-לעו ,רוקמה לא םתבריק ינפמ איהה הדיריה
.ליצאמה תנווכ יפ-לע ךרוצה יפכמ רתוי ירמוח םלועה היהי

ירה - אקווד תודירי רשע םיכירצ הזכ םלוע ארבייש ידכש אפוג אה :ןבומ וניא ןיידע לבא
םוש ךייש אל זאש תולשלתשה רדס הווהתנש םדוק לבא ,תולשלתשה רדסד "םיקוח"ה דצמ קר הז
,תודירי א"י וא 'ט ידי-לע םג וז אגרדב םלועה תווהתה תויהל לוכי היה ,(ל"נכ) "םיקוח"
!?אקווד תוריפס רשע תווהתהל םעטה והזש רמול ןכתיי דציכ ,ןכ םאו

,םילבוקמה לארשי ילודג ידי-לע רמאנ סדרפב אבומה ןושארה םעטה םגש רחאמ :הזל ףסונו
סדרפה תיישוקכ) הז םעטב רואיבה והמ ,ןכ םאו ,יתימא םעט והזש רמול חרכהב ירה
!?(ליעלד

:תודיסחב תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע - הזב רואיבהו

ונוצרב הלע ךכש ינפמ אלא ,םעטה דצמ הז ןיא ,אקווד תוריפס רשע ליצאה ה"בקהש המ
רשע ליצאהש ירחאל) וישכע םגו ,ץק ןיא תוריפס תויהל לוכי ףוס-ןיאה דצמ ,הנהד ,ךרבתי
היהיש (הרבסהו םעט לכ אלל) ונוצרב הלעש אלא ,ץק ןיא תוריפסד ןיינעה ונשי (תוריפס
םנשי ,אקווד תוריפס רשע ליצאהל ונוצרב הלעש ירחאלו .אקווד תוריפס רשעד ןיינעה (םג)
,תוריפס רשע ליצאהל ןוצרה תיילע םצעמ הטמלש הגרדמב קר והז לבא ,הזב םימעט המכ םג
.ןמקלדכ

תאירבד הנווכה תיתימאש ותליחתב ו"סרת ךשמהב ראובמ האירבה ןיינע תוללכל עגונב ,הנהד
.'וכ םעט לש ןיינע לכמ הלעמל ,ה"בקה הוואתנ ךכש יפל - איה םלועה

לש םהישעמב ץפח] האירבה ןיינע לע םימעט המכ תרמוא "תמא תרות"ש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
יאדוובו ,[אכלמד אפוגב אבאתשאל - היילע ךרוצל הדירי ;ויתוחוכ תומלש תולגל ;םיקידצ
,ונייה ,תויטרפ תוגירדמב םירבדמ רשאכ קר ךייש הז לכ הנה - םה םייתימא ולא םימעטש
,ךרבתי ותומצעב הוואתנ ךכש ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ ,םעטהמ הלעמלש ןיינע הז ירה םצעבש
רשאכ ,הז ירחאל לבא ,[תוישוק ןיא הוואת לע=] "טינ אישק ןייק זיא הוואת א ףיוא ןוא"
.איהה אגרדל םאתהב האירבה ןיינעל םעט אגרדו אגרד לכב השענ ,תויטרפ תוגירדמב םירבדמ

המ - האירבה ןפואל עגונב םג אוה ןכ ומכ ,האירבה ןיינע םצעל עגונב וניצמש םשכו
:אקווד תוריפס רשע ידי-לע איה תווהתההש

הלעש ירחאל לבא .(םעט לכ אלל) ךרבתי ונוצרב הלע ךכש יפל - אוה הזב ןיינעה תיתימא
רדסד אגרדו אגרד לכ לע לעפ הז ןוצר הנה ,אקווד תוריפס רשע ויהיש ךרבתי ונוצרב
הלעש יפכ) אקווד תוריפס רשעב (םעטו) ךרוצ היהי וז אגרד ןיינע דצמ םגש ,תולשלתשה
.(ךרבתי ונוצרב

םימעט יכ - םה םייתימא ,הלבקה ירפסב הז ןיינעב םיאבומה םימעטה םגש ןבומ הז יפ-לעו
אגרד דצמ אקווד תוריפס רשעד ךרוצה לע הרבסה אוה םעט לכו ,תויטרפ תוגרדב םיכייש ולא
םעטה - היישעה םלועבו ,אקווד תודירי רשע תויהל ךירצש סדרפה םעט - תוליצאה םלועב :וז
.םירקמה 'טו םצעה ;םלבוסה םוקמה םע דחיב 'גמ םילולכה םירטוק 'ג תלעב איה הדוקנ לכש

ומכ - (האירבה ןפואו ,האירבה םצע) האירבה ןיינע תוללכל עגונב ראבתנש םשכ ,הנהו
:תווצמו הרותב םג אוה ןכ

הדובעה תוללכש הז םע דחיב ,ונייה ,אקווד הלבגהו הדידמב תויהל ךירצ תווצמה םויק
,"ונממ ערגת אלו וילע ףסות אל"ד הלבגהו הדידמה הנשי ,"ךדואמ לכב"ד ןפואב תויהל
לכ השקוה"ש) תווצמה לכ ראשב הז ךרד-לעו ,'ה וא 'ג אלו ,ןיליפתב םיתב 'ד :אמגודלו
.("ןיליפתל הלוכ הרותה

ךכש יפל הז ירה - אקווד הזכ ןפואב תויהל הכירצ הווצמ לכ עודמ יתימאה םעטה ,הנהו
רדסד תוגרדה לכב לעופ תומצעה ןוצרש ןוויכמ אלא ,(םעט לכ אלל) תומצעה ןוצר אוה
.וז אגרד לש התוהמל םאתהב ,וז הווצמל םעט םג השענ אגרד לכב ירה ,תולשלתשה

ונוצרב הלע ךכש יפל - אוה אקווד םיתב 'ד רפסמל םעטה :ןיליפת תווצמב - אמגודלו
םג ונשי ,תולשלתשה רדסד תוגרדה לכב ךשמנ תומצעה ןוצר רשאכ ,הז ירחאלש אלא ,ךרבתי
םלועבו ,ןיחומ 'ד תכשמה - תוליצאה םלועב :וניינע יפל םלועו םלוע לכ םעט לש ןיינע
.((א"מפ אינת) 'ד רפסמ םע רושק הז םגש) חומהו בלה דובעיש - םדאה תדובעב ,הישעה

םימעטהו םירואיבה - (דוס ,שורד ,זמר ,טשפ) הרותה ס"דרפד ןיינעה תוללכ םג והזו
.היישע ,הריצי ,האירב ,תוליצא - תומלועה 'ד לכב םהש יפכ הרותה תווצמל

רדסד תוגרדב קר ךייש תוריפס רשע תווהתהל םעטהש) ליעלד רואיבה יפ-לע ,הנהו
רכזוה אל עודמ ןבוי - (תומצעה ןוצר דצמ הז ירה ןיינעה תיתימא דצמ לבא ,תולשלתשה
:הז קרפב "תורבידה תרשע"ד ןיינעה

קרו) ךרבתי ונוצרב הלע ךכש ינפמ אוה תוריפס רשעד ןיינעה תוללכש ליעל ראבתנש םשכ
תרשע"ל עגונב ןבומ ןכ ומכ - (תולשתשה רדסד תוגרדל עגונב םעט רמול ךייש הז ירחאל
.ךרבתי ונוצרב הלע ךכש יפל אוה "רשע" רפסמהש ,"תורבידה

,ןכ םאו ,תוריפסה תווהתה - ללוכ ,(לארשי לש ןתבשחמ דבלמ) רבד לכל המדק הרותה ,הנהד
תרשע"ד רפסמהש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,תומצעה ןוצר ינפמ איה תוריפס רשעד תווהתהה םא
תויה :הברדאו .("דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא" יכ) ,תומצעה ןוצר ינפמ אוה הרותב "תורבידה
.רשע רפסמב תוריפסה םג ווהתנ ןכל ,הרותב "תורבידה תרשע" היהיש טושפה ונוצרב הלעש

:הז קרפב "תורבידה תרשע"ד ןיינעה תא איבהל םוקמ ןיאש ןבומ הז יפ-לעו

לע תורוהל - איה הזב הנוכה ירה ,"הרשע" רפסמב אנתה איבמש םיניינעה לכש ליעל ראבתנ
תרשע" תא ןאכ איבהל םוקמ ןיא ,ןכלו .בושח רפסמ ,"הרשע" רפסמב אוה ןכלש ,רבדה תובישח
רפסמ) רשע רפסמב םהש הזב תאטבתמ תורבידה תרשעד תובישחהש רמול רשפא-יא יכ ,"תורבידה
הרותבש תורבידהש ךרבתי ונוצרב הלעש הזמ תפעתסמ רשע רפסמד תובישחה :הברדא יכ ,(בושח
,ךפיהל אלו ,('וכו תוריפס רשע) בושח רפסמל "רשע" השענ הזמ האצותכו ,רשע רפסמב ויהי
.רשע רפסמב םהש ללגב רתויב םיבושח םה תורבידה תרשעש

רמול דומלת המו ,םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב" הנשמה ןושל קויד םג ןבוי הז יפ-לעו
,"'וכ עידוהל" רמאנ אל עודמ ,"רמול דומלת המו" ןושלה רמאנ המ םשל ,הרואכלד ,"'וכ
:הזב רואיבהו - ?תוינשמה ראשבכ

תורשפא התיה אל :אמגודלו .רבד הזיאמ החכוהו דומילל םוקמ היה אל ,הרותה ןיינע ילול
הרשעב ארבנש המ יכ ,בושח רבד אוה םלועהש תורמאמ הרשעב ארבנ םלועהש הזמ חיכוהל
.ךרבתי ונוצרב הלע ךכש ינפמ הז ירה תורמאמ

ונוצרב הלעש ירחאלש תראבמו ,(ל"נכ) הרבסהו םעטב םג הנתינש ,הרותה ןיינע דצמ קרו
ןיינע לכמ ודמליש ןפואב אוה ןוילעה ןוצרש ,ונייה ,רבדל םעט םג השענ ךכ ןפואב
אוה םלועהש ,"םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב"ש הזמ חיכוהל ךייש הז ידי-לע קר - תווהתהבש
.בושח רבד לש תואיצמ

םעט לש ןפואב ודמליש אוה ןוילעה ןוצרש ,ונייה ,"רמול דומלת המו" אנתה םידקמ ןכלו
.הנשמב םיראובמה םיניינעה ראש לע םג הרומא וז המדקהו .'וכ הרבסהו

דומילב ופיסויש ,ונייה - לעופב השעמל ואובי ולא םיניינע לכב רובידהמש ןוצר-יהיו
."הרותב ןיקסועו ןיבשויש הרשע"ד ןפואב ,םיברב הרותה

,לעופב השעמל הכלהל םיעגונה םיניינעל עגונב ,שארל לכל ,תויהל ךירצ דומילהש ,ןבומו
,הזב אצויכו ,תוכרב תוכלה ,הליפת תוכלה ,"םייח חרוא" קלח "ךורע ןחלוש" דומיל ,ונייה
רדסנש יפכ) "ןורחא סרטנוק" םויסב הכוראב ראובמכ ,"אתבשל אתבר אתכלה" - דחוימבו
תודוא ראובמ םשש ,(אינתה רפס םתוחו םויסב - רבחמה ןואגה ינב םינברה ידי-לע ספדנו
."'וכ הז תמועל הז יכ" ,תבשה תוינוציחו תבשה תוימינפד ןיינעה תוללכ

הלואגב ,חישמ לש ותרות דומלל שממ בורקב הכזנ - הרותה תחמש - בבל בוטו החמש ךותמו
.שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה זומתב ב"י קלב-תקוח תשרפ תבש תויודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1820-1803 'מע ג ךרכתאז ראבל "דלאוועג" הז ןיא ,םייוסמ ןפואב רבדה ראבתנש תורמל
ןמזמ םישדח םיניינע םיפסונ הרותה דומילבש ןוויכ ,רחא ןפואב
ןמזל

שנועה - לארשי-ינבד שנועל םלועה תומואד שנועה ןיב קוליח שי
לארשי-ינבד שנועה ןכ-ןיאש-המ ,םדיבאהל איה ותרטמ םלועה תומואד
הבושתב ובושיש איה ותרטמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי"


יתלב םיניינע לש תורבגתה שי ,אחישמד אתבקעב ,התע אקווד עודמ
?םייוצר

,'אחישמד אתבקע'ד ןמזב ונא םיאצמנ ,ארמגב ואבוהש םינמיסה לכ יפלש ,ךכ לע רבוד
םיניינעה לכש ,"םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" - בותכה ןושל יאק הז ןמז לע אלימבו
.יוליג ידיל ואובי ,םירחא יניעמ ריתסהו םילעה םדאהש תויוצר יתלבה תונוכתהו

לע עדיש וא ,ומצע ונממ םימלענ ויהש ,םדאה לש תויוצר-יתלבה תונוכתה םג - הזמ הריתיו
("שוריפ ןעשלאפ א") ףייוזמ שוריפ םהב דמלש ינפמ ,ער םניאש ומצעל המיד ךא םמויק
,יוליג ידיל ואובי 'אחישמ תובקע'ב הנה - ולאה םיניינעה תא רריבו ןקית אל אליממו
."ונבלתיו וררבתי"

שי יוליע הזיא הרואכלד ,םייוצר יתלבה םיניינעה ולגתי חישמה תאיב ינפלש) רבדה םעטו
("'וג ופרציו ונבלתיו וררבתי") ךכזלו ררבל םיכירצ חישמה תאיב ינפלש ןוויכמד - (רבדב
;םככזלו םררבל לכוי אל ,םלעהב םייוצר-יתלבה םיניינעה ויהי םאו ,םיניינעה לכ תא

םייוצר -יתלבה םיניינעה לכ ,"ונבלתיו וררבתי" - הלואגה ינפל תולגה ןמז ףוסב ןכלו
.השודקל םתולעהלו םככזלו םררבלו םנקתל לכוי םדאהו ,ןחלושה לע יולגב ויהי םדאה לש

ןקתלו ררבל תוחוכה אולמ תא לבקמ םדאה ,םייוצר יתלבה םיניינעה יוליג םע דבב דבו
.אדח אעגירבו אדח אתעשבו ,םתוא

טעמ דירויש ,ומצע םדאב אלא יולת רבדה ןיא (תוחוכ לביק םדאהש ירחאל) התעמ ,ןכלו
- "שדק"ו "האר הזכ" - ךוכיזו רוריב םיכירצה םיניינעל ובל תא םישיו ,ולש תושיהמ
השקמ" ראשייש דעו ,"םיגיס"ה לכ םהמ ודריי זאו ,הנטק עבצאב וליפאו ,םתוא ךכזיו ררביו
."הלוכ בהז תרונמ" אוהש ידוהי - רוהט בהז לש "תחא

חישמ הנה-הנהו אחישמד אתבקע לש ןמזה ליחתה התעש רבודש ןוויכמ - וניניינעל עגונבו
ןיינע תולקב ררבל ולכויש ידכ ,טאל-טאל תולגתהל םילוכי ויהש םיניינעה לכ ןכל ,אב
ידכ ,רצק ןמזב ושענ - בר ןמז ךשמ חקול היה ןיינעה אליממו ,טרפ ירחא טרפו ןיינע ירחא
.םירוריבה תא דימ ומילשיש

תא בישחמ םדאהשו ,"'הב המחלמ" ,םייוצר יתלבה םיניינעה ,ןורחאה תעבש שחומב הארנכו
.יוליג ידיל ואב ,"וררבתי" - 'וכו 'וכו ומצע
(הגומ יתלב - 8-7 'מע ד ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות ,ז"משת'ה זומתב ב"י תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע


...אניתא אק ףסויד אערזמ ןנא

."ליזא אפוג אשיר רתב" ירהו "ףסוי" ומש ונרוד אישנ

תניתנ ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב היהת הדובעהש םיעבות רשאכ :לעופל עגונב [...]
דחפל המ ןיא - ב"ויכו הלבגהו הדידממ הלעמל תונייעמה תצפה ,הלבגהו הדידממ הלעמל הקדצ
אערזמ ןנא יכ ,"וארתת המל" :בותכה ןושלבו ,םיאורה ורמאי המ ,"אשיב אניע"מ שושחלו
...!"אשיב אניע היב אטלש אלד אניתא אק ףסויד

- "ףסוי לש וערז" רותב תונייעמה תצפהד הדובעה יניינע לכב קוסעל אצוי ידוהי רשאכו
הדידממ הלעמלש יובירב ,"בורל וגדיו"ד ןיינעה לעפנ "ץראה ברקב" ותויהב םג הנה
לעופ וניא ('וכ רתסהו םלעה לש םוקמ) "ץראה ברקב" ותויהש דבלב וז אל ,רמולכ ,הלבגהו
- "בורל וגדיו"ד ןיינעה ולצא לעפנ הז ידי-לע אקווד :הברדא אלא ,ו"ח ותדובעב תושילח
הברי ןכ ותוא ונעי רשאכ"ש דעו ,"תולכסה ןמ המכחה ןורתיכו ךשוחה ןמ רתוי לודג יובירב
!"ץורפי ןכו

,ונרוד אישנ - ומצע "ףסוי"מ לחה ,"ףסוי לש וערז" לע ורבעש םיניינעה לכ ירחאל [...]
ךירצש יאדווב ירה - הלבגהו הדידמו הרעשה לכמ הלעמל "ותוא ונעי רשאכ"ד בצמו דמעמל דע
םיימשג םיניינעל עגונב ןה ,"בורל וגדיו" ,"ץורפי ןכו הברי ןכ"ד םיניינעה תויהל
'יח' ףסויש=] "ךיז טכאק ףסוי עכלעוו ןיא" םיניינעל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,םטושפכ
תודהיה תצפהד ןיינעה תוללכ - "ףסוי ןאצכ גהונ" ,"ץראה םע לכל ריבשמה אוה" - [םהב
.תונייעמהו

ורמאי המ ,"ותוא ונעי רשאכ"ד הדבועה םע בשחתהל ןיאש - לעופל עגונב הארוהה יהוזו
ןכו הברי ןכ" :הברדא אלא ,הדובעל עירפמו לבלבמ הז ןיאש דבלב וז אלו ,ב"ויכו ,םיאורה
!"ץורפי
- 480-479 'מע א ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןוושחרמב 'כ תודעוותהמ)
(הגומ יתלב


התוחדל רשפא-יאש "הווצמ"

דע ,תולגה ןמזב טרפבו ,םייוצר יתלב םיניינע המכו המכ םלועב םנשיש האור ידוהי רשאכ
בצמ תא ןקתל תורשפא תמייק הזכ בצמב םאה קפס ולצא ררועתהל לולע - "אחישמד אתבקע"ל
.תוקולאל םלועה יואר הזכ בצמב םאה ,םלועב תוקולא תולגל ,םלועה

לכל ירה - הישפנב שיניא עדיש יפכ ,ישיאה ובצמו ודמעמ תא ןובשחב חקול רשאכ טרפבו
לועפל יואר היהי ךכ-רחא קרו ,םייטרפה וייחל עגונב תומילשלו ןוקיתל גואדל וילע שארל
."םירחא טושק ךכ-רחאו הליחת ךמצע טושק" :עודיה ןושלכ ,םלועה ןוקיתל עגונב םג

ול תושעל איה האירבה תנווכ תילכת :אלוליהה םויד רמאמה תלחתהמ הארוהה האב ךכ לע
תואיצמ תמייקש עגרו עגר לכב ,אלימבו ,ה"בקהל "ןג"ו "הריד" ,םינותחתב הריד ךרבתי
ךכ ,"אמרג ןמזהש הווצמ" תניחבב איה ה"בקהל "ןג"ו "הריד" תיישעד הדובעה ירה - םלועה
.יטרפה ובצמ תומילש ירחאל דע התוחדל רשפא-יאש
(הגומ יתלב - 449 'מע ב ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


איבנה והילא


* ךכ לע עדייש ילב "והילא יוליג"ל הכזי ידוהיש רשפא
לעבה יאיבנ רחא םיכלוהה תא עזעזל והילא הצרשכ עודמ
אובי והילא םאה * "םיפיעסה יתש לע םיחסופ" ראותב שמתשה
"יבשת" לע ךומסל היהי רשפא דציכו חישמה ינפל חרכהב
םימשב אל" עודיכ הרותהש העשב תויעביאו תוישוק ץרתיש
הלואגה רשבמל יברה לש תויוסחייתה רורצ * "איה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

(83 'מע ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת "ינימשה םויב יהיו" ה"ד תודיסח רמאמב
:יברה רמוא

לצא לעופב וארש יפכו ,הלואגה ינפל םג אבה םיתמה תייחת לש ןיינע ונשי
-לעו ,ךחורב םינש יפ ויה ולצא םיתפומהש עשילא ודימלת לצאו איבנה והילא
...םסרופמו עודיכ וניאישנ וניתובר לצא םיתפומה ויה הז ךרד

,ז"משת רמועב ג"ל ברע) "יתשדקנו" ה"ד תודיסח רמאמב םירכזנ והילא לצא ועריאש םיסינה
היהש ,הרעמב י"בשר לש תווצמה םויק ןיינעב תודיסחב ראובמה יבגל ,(264 'מע םש
:תוינחורב

. . סנ ידי-לע תוימשגב תווצמה זא םייק אל יאמא ןיבהל שי הרואכל הנהו
ךרד-לעו ,סנה אוה הז םגש 'וכ םוי 'מ איהה הליכאה חוכב ךלהש והילאב ומכו
הז םגש ריעהלו] באחא תיבמ םחל ול ואיבה םיברועהש ,סנ דוע ול השענ הז
הזב ל"מכאו ,אקווד באחא תיבמ היה והילאל ואיבהש םחלהש ,אלפ רבד אוה
.[(א,ה ןילוח ;א,גיק ןירדהנס ס"שה ישרפמ הארו)

האירבה תליחתמ רבכ

רמולכ ,"חישמ לש וחור יהוז" ל"זח םישרפמ "םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא חורו" קוספה לע
דוסיה איה הלואגהש יפל תאז ."חישמ לש וחור" אצמנב התיה רבכ האירבה תליחתב דימש
.םיניינעה לכ לש תימינפ הנווכהו

םירואיבהמ דחא םג - (59 הרעה 60 'מע ד ךרכ א"שנת 'תויודעוותה') יברה ריבסה - והז
לש וניינע יכ - (סחניפ ירחאל היה איבנה והילאש ףא) "והילא והז סחניפ" ל"זח רמאמב
.האירבה תליחתל ףכית ךייש ,הלואגה רשבמ ,איבנה והילא

הבושתה ןיינעל רשקה

:יברה רמא (63 'מע א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת וניזאה תשרפ תודעוותהב

- הייארה יפ-לע םישדוחה שודיק היהי ובש ןמזל אובל םיכוז שממ בורקב
םג אובי ומע דחיבש ןוויכמו .ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
,תולאש םהל שיש ולא לכ הנה . . יתימאה בוט - בוט רשבמ . . איבנה והילא
,םהיתוישוק לכ תא איבנה והילא םהל רותפי - תויעביאו תוישוק וליפאו
.תויעביאו תוישק ץרתי יבשת - "וקית" :עודיה ןושלבו

,יבשתה והילא ,איבנה והילא" תומש המכב ארקנ איבנה והילאש ףאש - ריעהלו
רמול םיגהונש ולא לצא - שדוק-תבש יאצומב םירמואש יפכ] "ידעלגה והילא
לש ומעטו ...אקווד "יבשת" םשב םירחוב ויתומש לכמ הנה ,[ק"שצומב תורימז
- ונניינעבו ,הבושתה ןיינע - "בשת" תויתוא םנשי "יבשת" תביתב :רבד
אצמנ ידוהיש יפכ םגש ,ונייה ,הרוקמו השרושל הכלהה תא ריזחהלו בישהל
השרושב תאצמנש יפכ הכלהה רורב ולצא היהי ,ןותחתה הזה םלועב ימשג ףוגב
.אישוק לש ןיינע לכמ הלעמלש םוקמב - הרוקמו

והילא לש וחוכמ תואובנ

רשא םיאיבנה ינב' :(ג,ב ב םיכלמ) רמאנש ,םינב םייורק םידימלתהש םוקמ לכב וניצמ"
.(ז,ו ןנחתאו) הרותל ושוריפב י"שר איבמ ךכ - "'לא תיבב

תוסחייתה הנשי (48-33 םידומע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל) ל"נה קוספל יברה לש ךורא רואיבב
ישנא - "םיאיבנה ינב" שרפנ אלש ידכ "לא תיבב רשא" ףיסומ י"שר :איבנה והילאל תניינעמ
.תודחא םימעפ וניצמש יפכ (האובנ םתוהמו םניינעש םישנא) האובנ

א םיכלמ) ך"נתב רפוסמש יפכ ,תמא יאיבנ ויה אל לא תיבב יכ ןכ שרפל י"שר לש וחרכהו
- "םיאיבנה ינב" שרפל ןיא ןכלו) דבלב והילא קר ראשנ תמאה יאיבנ לכמש ,(ךליאו ד,חי
.(האובנ ישנא

''וג חקול 'וג םויה' (תיתימא האובנו) ואבנתהש ףאו" :(40 הרעה 42 'מעב) יברה ףיסומו
הליחתכלמ התיה םתאובנש יפל . . םמצע דצמ אל התיה םתאובנש רמול שי . . (ג,ב ב םיכלמ)
."והילא לש וחוכב קר

םימש ידיב תואיצמה רוריב

- "איה םימשב אל"ד ללכהמ "תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת" הרמיאה לע תמסרופמה אישוקה תא
:תוטישפב (1178 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה בשיימ

.ילכשה קספל המדקה אלא הנניא האובנהו ,הנבהו לכש יפ-לע קוספיו ץרתי והילא

:הנוש ךרדב יברה תאז ראיב (1863 'מע ד ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') תרחא תונמדזהבו

,תואיצמה רוריב םא יכ ,רבדבש תילכשה האצמהה תעגונ אל (ו"קית) םהבש הלא םיניינעבש
-לע וא ,ףוגב המשנ ידי -לע השענ רבדה םא הנימ-אקפנ לכ ןיא תואיצמה רוריבל עגונבו
.הזב אצויכו ךאלמ ידי

לעבה יאיבנו והילא

- הרז הדובעל עגונב רתויב דורי בצמו דמעמב היה הז .לעבה יאיבנ לומ דמוע איבנה והילא
ויה לארשי ינבו ,"שיא םישימחו תומא עברא לעבה יאיבנ"ו ,ודבל והילא היה "'הל איבנ"ש
לוטיבה היה הז בצמבו .לעבה םא םיקולאה אוה 'ה םא ןיחבהל םיעדוי ויה אלש בצמב
שפנ-תוריסמה חוכ יוליג) לכשהמ הלעמלש אגרדל תולעתה ידי-לע אל - הרז הדובעד הלילשהו
הזה םעה ועדיו . . לארשיב םיקולא התא יכ עדוי" - לכשב ןבומה ןפואב אלא ,(שפנה םצעד
.(350 'מע ב ךרכ א"שנת 'תויודעוותה') א"שנת תנשב יברה ראיב ךכ - "םיקולאה 'ה התא יכ

:ףיסוה תונמדזה התואבו

"ידבל יתרתונ ינא"ש דורי יכה בצמב םגש - רופיסב אלפ רבד לע ריעהלו
םישמחו תואמ עברא לכ תא גיהנהש איבנה והילא הז היה - "םיברה םתא"ו
הרוהו עבקש הז אוהו ויוויצ יפ-לע וצבקנש (לארשי ינב לכו) לעבה יאיבנ
,וילא ברסל םילוכי ויה םיברה םתויהבש תורמל - תושעל המ לעבה יאיבנל
לכל חיכוהל ותעצה תוחדל אלתמא אוצמל וא ,רחא ןפואב םירבדה רדס עובקל
םג הרז-הדובעד הלילשהו לוטיבה רתוי דוע שגדומ הזבש - םיקולאה ימ םעה
.הפקותב התויהב

:רופיסה יטרפלו

אשת תשרפ תבש תחישב) יברה לאוש ,הרואכל - "?םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע"
םידבוע םתא יתמ דע" :אורקל והילא לע היה (163 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל - ז"ישת
!"םיקולאה אוה 'יוה" יכ זירכהלו לעבה תא דובעלמ לודחל העשה העיגה ,"?לעבל

רפוכ אוה הז םדא ןכש) הרז-הדובע תדובע רתוי העורג יללכ ןפואבש תורמלש ,יברה ריבסמו
:אקווד םיפיעסה יתש לע החיספב ינורקע ןורסיח שי הבושתל סחיב לבא ,(ל"חר

ימ ןכ אל ;ירמגל המלש הבושתב אוה רזוח ותועט לע דמוע אוהשכ יזא ,הרז-הדובע דבועה
יתייה הליחתכלמ ירהו - ?יתרבע לודג אטח הזיא :ומצעל בשוח םיפיעסה יתש לע חסופש
וניא אוה .'וכו ןימאמ יתייה דימת ,לארשי-ינב לככ ינירה רבד לש ותימאלו ,רבדב קפוסמ
.המלש הניא ותבושתו תמאב טרחתמ

,םיקולאה אוה 'הש העידי ידכ ךות םדאהש ,אוה םיפיעסה יתש לע החיספב שיש ףסונ ןורסיח
םושמ ,בושי אל תמאה תרכהל עיגישכ םג ןכלו ,תוימשגב 'ה תא םולשו סח רימהל אוה ןכומ
.ול תעגונ הניא תינחורה תמאהש

לע העפשהב אוה רתוי םוצעה קזנה ,יברה ריבסמ ,םלואו .ומצע םדאל סחיב אוה רומאה לכ
חישו גיש לכ ןיא םידוהיל יכ ,וישעמל םירחא תיסהל וילע השקי הרז-הדובע דבוע :תלוזה
איטחהל וחוכב ירה ,בשחיי םינימאמה ללכבש ןוויכ םיפיעסה יתש לע חסופה ותמועל .ותיא
.םיברה תא

...ריקל ידוהי םיצחולשכ

םימיל .תירבה -תוצראב םינברה תודוגאמ תחא לש תחלשמ יברה לצא הרקיב תמייוסמ תונמדזהב
והילא לטנ ןינמ ,השיגפב יברה לאש ראשה ןיב יכ ('ד"בח רפכ'ל ןויארב) הירבחמ דחא רפיס
ו"ח וכליי אמש ששח אל םאה ,"וירחא וכל םיקלאה אוה לעבה םא" םידוהיל רמול תוירחאה תא
?לעבה תובקעב

תחאה תמאה תא קעזי אוה ריקל ידוהי םיצחולשכ יכ והילאל היה רורב ,יברה ריבסה ,אלא
!"םיקולאה אוה 'יוה" - הדיחיהו

'ה תודחא יוליג

אוהו דחא ןטבמ ונאצי . . והילאל רמאו" ךליל בריס "לעבה םשל הלעש" רפהש ל"זחב רפוסמ
לעבה קלחל יתילע ינאו ,וילע שדקתמ . . ומשו ה"בקה לש וקלחל הלוע (והילא לש ורפ)
ךכ ,ימיעש הז ידי-לע שדקתמ ה"בקה לש ומשש םשכ" והילא ובישהו ."יארוב תא סיעכהל
:(ךליאו 415 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה השקמו ."ךדי-לע שדקתמ

,הווש ןפואב אוה םירפה ינש ידי-לע 'ה שודיקש עמשמ ". . ךכ . . םשכ" שרדמה ןושלמ
איה ינשה רפהמ הבוטה ירה ,'ה תמא תא ותברקהב הלגמ והילא לש ורפ דועב :ןכ אל הרואכלו
?תמא וניא לעבהש התליגש הברקהה יא לש ילילש ןפואב

:(םש) ריבסמו

דצמ איהש יפכ 'ה תודחא הטמל הלגתתש (הבושת ושעיש לארשי ינב לע ותעפשה) לעפ והילא
-הדובעה תלילש לש דצה םג) ירה ךרבתי ותומצע דצמש ,תודחא התוא איה איהו - "הלעמל"
!"ןה ואל לע" - תודחא התואמ קלח אוה לוכה (הרז

"הלעמל" דצמ קר אל היהי רבדהש ידכ ,אוה וידיבו וחוכב ותושעל והילא ץלאנ הז ןיינע
!הטמל דצמ םג םא יכ

...ריכמ יוליגה לעב ןיא

יברה רמא ךכ - "הזמ עדוי וניא ומצעב אוהש ןפואב והילא יוליג ידוהיל תויהל לוכי"
ונייה :ריהבהו (118 'מע א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' - מ"דשת תוכוסה גחד 'ב ליל)
אוהש ךכ ,(איבנה והילא אוהש) ותוהז תא ול הלגמ אלש אלא ,וילא הלגתמ םנמא והילאש
.והילא יוליגל הכזש עדוי וניא ומצע

לעופ הז ןיינעש יאדווב ירה - והילא יוליגל הכוז ידוהי רשאכ :ריבסהו ףיסוה יברה
אוהש ןפואב איה וז הלועפש אלא !?והילא וילא הלגתה המ םשל ,ןכ אל םאד ,'וכו ולצא
."וינפ רוע ןרק יכ עדי אל השמ"ש םשכ הזמ עדוי וניא ומצעב

:ךישממ יברהו

רתוי הלענ אוה הז ןיינעש ,שפנה םצע יוליג וא ,שפנה יוליגל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
אוה הז יוליגש אלא ,שפנה םצע יוליג ידוהיל היהיש תויהל לוכיש - והילא יוליג רשאמ
.הזמ עדוי וניא ומצעב אוהש ןפואב

אוה ןמאנ יתיב לכב

יברה עימשה - [ברע ןיינע=] "ןיינע רעקאמשעג א" :יברה רידגה ותוא - ןיינעמ רואיב
:(ךליאו 1687 'מע ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת תקוח תשרפ תבש תודעוותהב

רואל המדנש חישמה ךלמ - ךרוא" - "ךתימאו ךרוא חלש" :רמאנ (גמ לטיפאק) םיליהת רפסב
יהמ :לואשל םוקמ שי ,הרואכל ."ןמאנ איבנ ,יתימא אוהש איבנה והילאו - ךתימאו" - "'וכ
וניבר השממ לחה לארשיל ודמעש םיאיבנה ראש יכו - "יתימא אוהש" והילא לע שרפל החכוהה
!?ו"ח םייתימא םיאיבנ םניא

:רבסההו

םתאובנ ירבד לכש אטישפ ירהש ,תיתימא האובנ תרימאל עגונב ןאכ רבודמ אל
לצא יונישה רדעהל סחיב קר איה ןאכ הנווכה .ןה םייתימא - םיאיבנה לש
.איבנה

היהש הנש םירשעו האמ ירחאלש וניבר השממ לחה - םיאיבנה ראש לכ לצא
.םייוניש ויה - הטמל אצמנ וניא בושו ,הלעמל קלתסנ ,ןיד אמלעב

לכבש ןוויכמ "יתימא אוהש" איבנה והילא אוה םייוניש וב ןיאש ידיחיה
ארקמל שמח ןב םג עדויש יפכ ,הטמל םג אוה אצמנ התע םג ,םלוכ םינמזה
אסיכ ורובע םיניכמש לעופב האורו "הלימ תירב" לכב אצמנ איבנה והילאש
תעב םג היה ןכש ול םירפסמו ,'איבנה והילא לש אסיכ' ול ןירוקש דחוימ
וילע םיכמוסש 'ןמאנ איבנ'כ םג ותונכל ןתינ ןכל ,ולש הלימ תירבה
לש ותיב - תיבה לכ לע תונמאנה תא ודיב םידיקפמו ('םיא טיורטעג'מ')
הלימ תירב לכב עיפוהל ותוחילש תא םייקל 'ןמאנ' והילא :דועו תאז .ה"בקה
םולשו סח ריסחהל ילבמ ,םלוכ םינמזה לכבו תומוקמה לכב ידוהי דלי לש
!תחא הלימ-תירב וליפא

:רמואו יברה ףיסומו

ןמאנ יתיב לכב'ד ןיינעהש ,אצמנ ,הלימ-תירב לכל אב איבנה והילאש ןוויכ
אל רשאכ וליפאו .הלימ-תירב םישוע ובש ןוויכמ ,ידוהי תיב לכב לעפנ 'אוה
הנידמב גוהנכ) הזב אצויכו ,תסנכה-תיבב אלא ,תיבב הלימ-תירבה תא םישוע
הז אב ,ןכ םאו ,ותיבל לומינה ךרה תא םיאיבמ הלימ-תירבה ירחאל ירה - (וז
והילאל סחיב) 'אוה ןמאנ יתיב לכב'ד ןיינעהש אצמנו .'םילומל תיב' אוה
-תירבה ןיינע דצמ ,ידוהי תיב לכל עגונב - יטרפ ןפואב - רומא - (איבנה
.ליעל רכזנכ ,איבנה והילא םע רושקה הלימ

תואיצמב אל ,'רדג'ב תקולחמ

ןיברוקמה קחרל אלא ,ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל אב והילא ןיא" :רמאנ תויודע תכסמ םויסב
ןיקחורמה ברקלו (ב"ער שוריפ - עורזב וברקתנש אלא ,םילוספכ םתוא םיקיזחמ לכהש) עורזב
,ברקמ אוה עורזב הקחרתנש הרשכ החפשמה) קחרל אל לבא ברקל ,רמוא הדוהי יבר . . עורזב
,תקולחמה תוושהל ,רמוא ןועמש יבר ,(ב"ער שוריפ - עורזב הברקתנש התוא קחרמ וניא לבא
'וגו איבנה והילא תא םכל חלוש יכונא הנה רמאנש ,םלועב םולש תושעל . . םירמוא םימכחו
."םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו

יפ-לע ,ןאכ אשונה תיצמת) ראבמ אוה - ו"משת תנשב יברה עימשהש ם"במרה לע 'ןרדה'ב
:ןלהלדכ ןיינעה תא (בכ-אכ 'מע ב"נשת ת"הק ,ןמדירפ א"ארה תכירעב ,'םיכרע יטוקיל'

בלשו קלחכ והילא תאיבב םיללכנש םיניינעה םה המ אלא ,תואיצמב תקולחמ ןאכ ןיאש הארנ
.הלואגה לש

:םינפוא ינש םנשי והילא תאיבב ,הנהד

תא םכל חלוש יכונא הנה" רמאנ הז לעש ,(הלואגה תלחתה) הלואגה לש בלשו קלח והז (א
."ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה והילא

ויתולועפל המודב םה תולועפה רשאכ ומצע ינפב ןיינעכ (אלא הלואגהמ קלחכ אל) ותאיב (ב
ל"זר ישרדמב רפוסמכ) המימשה ותולע רחאל ויתולועפו ,(וייח ימי ךשמב) ך"נתב תוראותמה
.(אבר והילא יבד אנתו אטוז והילא יבד אנתב דחוימבו

וקלחנש אלא (ןיקחורמה ברקיו ןיברוקמה קחרי) םלועב רדס והילא השעי לכה תעדל ,הז יפל
.ומצע ינפב ןיינע אוהש וא חישמה תאיבל רשקב ותאיבמ קלח אוה הז ןיינע םא

רמולכ "םלועב םולש םושל אלא . . רוהטה אמטל אל אב וניא" ם"במרה ןושלב קוידה הזו
.םלועב םולש םושל אלא ,רהטל וא אמטל הניא ואוב תרטמש אלא ,רישכיו לוספי והילאתודיסחה ינייעממ


תקח תשרפ


הנחמל ץוחמ לא התא איצוהו ןהכה רזעלא לא התא םתתנו
(ג,טי)

(טנשת זמר תקוח ינועמש טוקלי) רזע ל-א - רזעלא

-לע התשענ איה ןכל .הבושתה תדובעל תזמור ותאמוטמ אמטה תא רהטל הדעונש ,הרפה תיישע
אבה" (דק תבש) רמאמכ ,הלעמלמ ןתינ הבושת תושעל חוכה ןכש - "רזע ל-א" - רזעלא ידי
."ול ןייעסמ רהטיל

תררועמ "ץוח"ב תואצמיהה אקווד - הנחמל ץוחמ הרפה תיישע לש תימינפה תועמשמה םג יהוז
."ץוחב ךאצמא" :(ח םירישה-ריש) רמאנכ ה"בקל הזע הקושתו הבהא הבושת-לעבה לצא
(דיתת 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ה,טי) הרפה תא ףרשו

טושפ הוואתמ חוכ אלא הנניא ירהש ,התוהמב הער הניא וז שפנ .תימהבה שפנל תזמור "הרפ"
לש "םיאוצ םישובל"ב תשבלתמ וז שפנ רשאכ תרצונ היעבה .ערל וא בוטל ונווכל ןתינ רשא
.רומג ער םהש ,םלועה יגונעתו תוואת

:הרפה תפירשב תימינפה תועמשמה אופא יהוז

,םלטבלו םפרושל שי אלא ,בוטל ךופהל ןתינ אל ,"םצעב ער" םהש ,"םיאוצה םישובל"ה תא
חוכה ונייהד ,תימהבה שפנה םצעל זמור רתונה רפאה וליאו .םתנקת יהוז - םתריבשו
.אמטה תרהטל רפא שמיש ןכל .בוטל לצנל רשפא ,רומאכ ,ותואש הוואתמה

- ויתודוסי תשולש םילטבתמ ,המ-רבד םיפרוש רשאכש ,תוימשגב םג םיאור ונא הז תמגודכ
אוהו םייק ראשנ ,רפעה דוסי ונייהד ,ובש רמוחה וליאו ,רבדה תרוצ םהש - םימו חור ,שא
.הפירשה רחאל רתונש רפאה
(ונ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(ט,טי) תרמשמל לארשי-ינב תדעל התיהו

"תרמשמ"ל קוקז ,םימשבש וניבאל ובוריקו תלוזה תרהטב רמולכ ,"הרפה תיישע"ב קסועה םדא
רפא"ל קקדזהלו אמטיהל הלילח אוה לולע ,ןכ אל םאש ,ומצע תא חכשי לבל תרוכזתלו תידימת
."הרפ
(1060 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(די,טי) םדא הרותה תאז

.םד 'א - "םדא"

תדמלמה ,הרותה ןכ ,םירבאה תויח אוה םדהש םשכ .םדל הלשמנ הרותה - "םדא הרותה תאז"
.תווצמה םויקב תויח הרידחמ ,ןהיתוכלה יטרפו תווצמה שוריפ תא
(גי 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(א,כ) םירמ םש תמתו

םיקידצ תתימ ףא ,ןירפכמ תונברוק המ :ךל רמול ?המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ הכמסנ המל
(י"שר) תרפכמ

?תאטח תשרפל אלו המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ הכמסנ עודמ

תפילקמ השרושש ,תימהבה-שפנה תורבגתה איה ןתביסש תוגגשה לע אלא תרפכמ הניא תאטח
,תאז תמועל .ירמגל תואמטה תופילק שולשמ ןהש ,תונודזה לע תרפכמ הנניא איה ךא .הגונ
ךכ .תואמטה תופילק שולשל הרושקה ,האמוטה-תובא-יבא איהש ,תמ תאמוט תרהטמ המודא הרפ
.תונודזה תוברל ,רודה ןווע לע רפכל 'ה דסח ריאמ קידצה תריטפ תעשב םג
(חכ ןמיס שדוקה-תרגיא אינת)


(ח,כ) עלסה לא םתרבדו

."רוצב תיכהו" רמאנ (זי) חלשב תשרפב וליאו

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ רמוא

אוה 'ה תדובעבו ,"ונקולאכ רוצ ןיאו" ,(ב א לאומש) ביתכדכ ,םיקולא םשמ ךשמנ "רוצ"
תיכהו" - שוטיבו "האכה"ל קוקז "רוצ" תניחבב אוהש םדא .("איפכתא") ערה תלילשו לוטיב
."רוצב

וניינעו ,"יתדוצמו יעלס 'יוה" ,(חי םיליהת) רמאנכ ,'יוה םשל ךייש "עלס" וליאו
- רובידב ול יד "עלס" תגרדל עיגהש ימ .("אכפהתא") בוטל ערה תכיפה אוה הדובעב
."עלסה לא םתרבידו"
(הלתת 'מע רבדמב הרותה-רוא)


ךלנ ךלמה ךרד . . םודא ךלמ לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו
(זי-די,כ)

,המשנ לכבש "השמ"ה ונייה - "םיכאלמ השמ חלשיו"

,"שדק" תארקנש ,שפנבש המכח תניחבמ - "שדקמ"

.הלוגב םדי תחת םישובכ לארשיש םלועה תומוא יכלמ - "םודא ךלמ לא"

:רמאל

.םלוע לש וכלמ ,'ה ךרד אלא ונל ןיא ארובה תדובעל רושקה לכב - "ךלנ ךלמה ךרד"
רושקה לכב" הנה תולגה ןמזב םג יכ עבקש ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש תמסרופמה ותרמאכו
."טלושו לשומ ונילע ןיא - לארשי יגהנמו היתווצמו הרות ,ונתדל
(468 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בכ,כ) רהה רה

(י"שר) לודג חופת יבג לע ןטק חופתכ ,רה יבג לע רה

רמאמכ ,םימשבש וניבאל לארשי לש םביל בוריקב קסעש ןורהא לש ותרובק םוקמ היה רהה-רה
ןיא ."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא . . ןורהא לש וידימלתמ יווה" ,(א"פ תובא) הנשמה
אוה ןיאו ,דבלב "ןטק חופת" אלא וניאש הנעטב וז הדובעב קוסעלמ ומצע רוטפל יאשר םדא
יבג לע" אוה ןיידע ,ומצע תכרעהב קדוצ אוה םא םגש יפל תאז .ותלוז לע עיפשהל לגוסמ
.לודגה ןהוכה ןורהא לש וחוכבו ויתובקעב ךלוה אוה ,רמולכ "לודג חופת
(ז"לשת תקוח תשרפ תבש תחישמ)


(ו,אכ) םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה חלשיו

(י"שר) םהיניש סראב םדאה תא םיפרושש

הסנרפ םשל וא דובכ םשל אלא ,םימש םשל אלש םתכאלמ תא םישועה םיחיכומו םידיגמ םנשי
שחנ לש וגורטק תא ו"ח תררועמ ולאכ םידיגמ לש םתחכות .("םחל יתעמד יל התיה" תניחב)
תא םעב 'ה חלשיו" רמוא בותכה םהילע .םימשבש םהיבאל לארשי ןיב םינדמ תמרוגו ינומדקה
.םהיפ סראב םיפרושש ,"םיפרשה םישחנה
(זי 'מע בוט-םש-רתכ)

זומתב 'ג


"קספה ילב םייח"

ןכא אוה אליממו הטמל ונתיא תויהל הצורו הלעמל םיאלפנה םייוליגה לכ לע 'רתוומ' יברה"
אל ןכלו 'רפע ינכוש וננרו וציקה' דועייה םייקתי האבה הנשל דעש םיווקמ" * "ונתיא
ךרדמ הלעמל הגלפומ החלצהב םיניינעה לכ ויה התע דעש םשכ" * "'םיטייצראי'ה תא םינומ
"'יהויחבמ ריתי . . חכתשא' וישכעש ,אבהלו ןאכמ םג ךכ ,עבטה

םייחצנ םה השודק יניינע

םייח ,םיכורא םייח - םייחה ןיינעל עגונב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רביד דקתשא זומת ג"י תחישב
אוה דחא לכש ךכל ףסונש ,הדובעב ןיינעה ראיבו ,(םייחצנ םייח) קספה ילב םייח ,םייתימא
טבעלאב ןעמ ראנ ,ןיילא טבעל ןעמ סאוו ראנ טינ") םירחא היחמ םג אוה ירה ,ומצעב יח
."ףוס ןיא זיא השודק ןוא ,השודק זיא םייתימא םייח" :םייסמו ("ערעדנא ךיוא

ריהבהל ר"ומדא ח"ומ ק"כ ךרצוה ןיד אמלעב ותויח םייחב ןורחאה הלואגה גחב [...]
םוקמ היהי אלש) תויטרפב שרפל ףיסוהו ,םה םייחצנ השודק יניינעש רמולו ("ןענעראוואב")
בושחנ אלש ידכ ,קספה םהל ןיאש םייתימא םייח ,םיכורא םייחד ןיינעה (ותנווכב תועטל
םגש עדנ אלא ,(השודקל ללכ תכייש הניא וזכ תואיצמ ירהש) ו"ח רשב יניעב הארנש יפכ
ודי-לעו ,רודה אישנ לצא ,םייחצנ םייח ,קספה אלל םייחה ןיינע ונשי תוקלתסהה ירחאל
תויחל קר אל) דחאו דחא לכ ךירצו לוכי וישכע םג ןכלו ,רודה לכל םייחצנ םייח ךשמנ
.השודק יניינעב םירחא תויחהל (םג אלא ,ומצעב
(י"שת תקוח תשרפ תבש תודעוותהמ)


יברה םע דחיב תולעתהל

ןתרות ויז" ,"הניכשה ויזמ ןינהנ"ד ןיינעהל םילבלבמו םימילעמ הטמלד םיניינעהש ףא
דחי ,הטמל תויהל וישכע םג הצורו יברה רתוומ ,ןכ-יפ-לע-ףא ,הזמ הלעמלו "ןתדובעו
תופסותה ובתכש ומכ ,ונתיא דחי היהי יאדווב - יברה לש ונוצר והזש ןוויכו .ונתיא
."תדרוי איה הצור (המשנה) איהשכ"ש

רמול ענמנ יננה - ןושארה אלוליהה םוי ירחאל רבכ םיאצמנש ףא :לעופל עגונב הזמ םרומה
דועייה םויק רבכ היהי האבה הנשל דעש תווקל םיכירצ יכ ,"ןושארה טייצראי" בותכל וא
קיידמ ןכלו ,"טייצראי" דוע היהי אל אלימבו ,םכותב אוהו "רפע ינכוש וננרו וציקה"
- ןכ ירחאל םג ויהי (אלוליהה ןיינע והזש) תוילע ,יכ ,"ןושארה אלוליהה םוי" יננה
:אברדאו אברדאש עדיל םיכירצ - תורשקתההב תושילח ו"חו ו"ח תויהל הלוכי ןכ-םאו
םיכירצ ,יוליע רחא יוליעב יברה הלעתמ וישכעש םשכו ,רתוי דוע קזחתהל הכירצ תורשקתהה
.וילא תווליהל לכונש ידכ םיפסונ תוחוכב רזאתהל ונא םג
(א"ישת טבשב 'י תודעוותהמ)


"ףתתשהל" איה ונל הנתינש הרירבה

שפנה יקלח לכב אוה ךישממ שפנבש הדיחיהש ,אלא) שפנבש הדיחי אוה יבר לש וניינע לכ
טאה ןטראד") תוקלתסהה ןיינע ךכ-לכ ךייש אל הדיחיה תניחבל עגונבו ,(ףוגה יקלח לכבו
הלוכיש הרומג תוטישפב רבדה יאדו ,("תוכייש ערענעלק א ךאס א תוקלתסה ןופ ןיינע רעד
.וייחב ומכ תוקלתסהה ירחאל םג ותגהנה ךשמה תויהל

התע דע ולהנתהש ומכש םיניינע םג שי לבא ,תוקלתסהה ןיינע עגונ םהבש םיניינע םנמא שי
דמע יברהש ינפמ ,עבטה ךרדמ הלעמל החלצהב - ןכל םדוקמו ,עבראו שולש ,םייתנש ינפל -
,םיניינעה לכ גיהנמו שארב יברה דמוע ...אבהלו ןאכמ םג ךכ ...שארב

םיצור הז רבד ,הקולח הב תושעל םיכירצש השורי וא ...קספה לש ןיינע ןאכ ןיא ירהש -
,"םייחב אוה" אלא ...("טינ ןעמ ליוו סאד ןוא עי ןעמ ליוו סאד") םיצור אל הז רבדו
- םיניינעה לכ גיהנהל ךישממ ,אלימבו

ןאכמ םג ךכ ...עבטה ךרדמ הלעמל הגלפומ החלצהב םיניינעה לכ ויה התע דעש םשכ ,ןכלו
הלעמל הגלפומ החלצהב םיניינעה לכ ויהי - "יהויחבמ ריתי . . חכתשא" וישכעש - אבהלו
.עבטה ךרדמ

...ומע דחי ...ףתתשהל רוחבל ...תוכזה ונל שיש - איה ונל הנתינש הרירבה ,אלימבו
.ותגהנה תחתש םיניינעב
(א"ישת זומתב ב"י תודעוותהמ)


ןובשח םוש ילב תטלחומ תורשקתה

,בלב הלבקו המכסה ,ןוצר ךותמ לבא ,"טחמ לש הדוחכ" תוחפה-לכל ,"החיתפ"ה תויהל תחרכומ
יפכ ריחמה היהי=) ("ןטסאק ראנ לאז'ס סאוו טא") "ריחמ"ה לע טבה ילבמ ,היהיש המ היהיש
,יברה םע ("ןייגטימ טעוו רע") ךלייו הוולתי ...(היהיש

העפשההו ,תוימשגב אחיוור ינוזמו ייח ,ינבד העפשהה תא התע דע לביק ודי-לעש יברה
"שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" ,אלימבו ,תוינחורב אחיוור ינוזמו ייח ,ינבד
תכלוה תורשקתההש ןפואבו ,וז תורשקתהב ("ןא ךיז טלאה'מ") םיקיזחמו םידמוע רשאכו -
אלש יוניש לכבש ולצא םכסומו טלחומ אלא ,תמדוקה "הזזה"ב ראשנ וניאש ,ונייה ,תכשמנו
רושיקה ךשמיי הז ידי-לעו ,ךרעב אלש יוניש ולצא םג היהי (יברה לצא) הלעמל היהיש ךרעב
ידי-לע תומלוע דחאמש "רבחמה עצוממ"ה היהי הז ירה - "דח אלוכ"ש ןפואל דעו ,רוביחהו
.תוקולא םע (ונמצעב ונחנא ,רמולכ) תומשנ
(ב"ישת טבשב 'י תודעוותהמ)

תובא יקרפ


וינפל םייפא-ךרא המכ

ןיסיעכמ ויה תורודה לכש ,וינפל םייפא ךרא המכ עידוהל ,חנ דעו םדאמ תורוד הרשע
םייפא ךרא המכ עידוהל םהרבא דעו חנמ תורוד הרשע .לובמה ימ תא םהילע איבהש דע ןיאבו
תובא יקרפ) םלוכ רכש לביקו וניבא םהרבא אבש דע ןיאבו ןיסיעכמ ויה תורודה לכש ,וינפל
(ב הנשמ ה קרפ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

וללה םינשה לכ םיבכוכ ידבועל ךיראהש המתת לא התא ףא - וינפל םייפא ךרא המכ עידוהל
.ופטשנ ךכ -רחאו ,חנ דעו םדאמש תורודל ךיראה רתויש ,וינבב ןידבעתשמ ןהש

ולוצנ ךכיפל ,םלוכ ושעיש יואר היהש המ דגנכ םיבוט םישעמ השע - םלוכ רכש וילע לביקו
רכש אבה-םלועב לביק ךכ ,םלוכ דגנכ הזה-םלועב תווצמ לוע וילע לטנש ומכו ,ותוכזב םלוכ
.םלוכ דגנכ

:ר"ומדא ק"כ שריפו

ןמ ערפיהל" (א .תורמאמ הרשעב םלועה תאירבל םימעט ינש אנתה טריפ תמדוקה הנשמב
ונתנשמו ."םלועה תא ןימייקמש םיקידצל בוט רכש ןתילו" (ב ,"םלועה תא ןידבאמש םיעשרה
ה"בקהו ,םלועה תא ודביאש םיעשר ויה חנ דע םדאמ תורודה (א :ולא םיניינע ינשב הכישממ
םהרבא לבא ,ןיאבו ןיסיעכמ ויה םהרבא דע חנמ תורודה םג (ב .לובמה ימב םהמ ערפנ
םהרבאו "םלוכ רכש" היה ןכלו ,ול ומדקש תורודב םג םויק לעפ אוה ,םלועה תא "םייק"
.הז רכש לביק

אלו םהרבא דעו חנמש תורודב קר "םויק" לועפל רשפא היה עודמ :ןבומ וניא ןיידע לבא
?חנ דעו םדאמש הלאב

ולא םירבד .ללכ בוט םהב ןיאו רומג ער םהש םירבד (א .ער יגוס ינש שי :רואיבהו
םהב שי ךא ,יולג בוט םהב ןיאש םירבד (ב ."ןתרהט יהוז ןתריבש" תניחב ,דבאל םיכירצ
םתוא םיכפהמש הז ידי-לע ,םתוא םימייקמש דע קסעתהל שי ולא םירבד םע .בוט לש ץוצינ
.בוטל ערמ

ה"בקה איבה ןכלו ,םלועה תא דבאמה ,רומג ער היה חנ דע תורודה לש ערה :ןדיד-ןודינבו
רשפאש הזכ היה םהרבא דע תורודה לש ערה ןכ-ןיאש-המ ;לילכ וחמנו לובמה תא םהילע
לבק זא ,תורודה תרשע לכ םילשהו ןקיתו םלועה תא "םייק"ו םהרבא אבשכו ,בוטל וכפוהל
.םלוכ רכש

יתלב םיניינעב עוקש םדאשכ .םדאה תדובעב - "ןטק םלוע"ב םג םנשי ולא תופוקת יתשו
רמאל ובבלב ךרבתיש רשפא ירה ,"ול בוט" ןכ יפ לע ףאו םימלש "םימי הרשע" ךשמב םייוצר
ה"בקהש םושמ קר אוה רבדה תביסש ,אנתה רמא ןכלו ."ךלא יבל תורירשב יכ יל היהי םולש"
איבה"ד הדובעה תויהל הכירצ ,ןכש ןוויכמו .בוצקה ןמזה תולככ קספיי הזו םייפא ךרא
.םייוצר יתלבה םיניינעה לילכ לטבלו תוחמל :רמולכ ,"לובמה ימ תא םהילע

ךשמב לועפל וילע היהש םיבוטה םיניינעה םירסח ירהד ,ןיידע הקיפסמ הניא וז הדובע לבא
םילשהלו ןקתל ,ארוהנל אכושח אכפהתאד הדובעה םג תויהל הכירצ ןכלו ;ולא "םימי הרשע"
.םלוכ רכש לבקיש דעו ,םתוא "םייק"לו םימדוקה םימיב ריסחהש המ
(דבלב םיעמושה תמישר יפ לע - ז"לשת תקח תשרפ תבש תחישמ)גהנמו הכלה ינינע רוריב


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

'השודק' תרימא

:רוביצ חילש

,'. . ךשידקנ' ורמא רוביצהש תעב שחלב (ללכ ךרדב) רמול יברה גהנ 'ךשידקנ' תבית
.1'ךצירענו' תביתמ לוקב ליחתה םמויסבו

.2םלועה גהנמכ ,'הז לא הז ארקו' רמאשכ םידדצל הנפ אל יברה

,רוביצ-חילשכ ,דימת יברה רמא ,להקה תרימא םויס רחאל ,השעמל :השודקה יקוספ
ומכ ,'דחא 'ה וניקולא 'ה' ליחתהש (תבש לש 'רתכ'ב) 'עמש' קוספ דבלמ ,3קוספה תליחתמ
.4םיגהנמה רפסב בותכש

'ךורב') הנוע להקהש ינפל 'ירבדבו' ,'םתמועל' םייסלו רמול ץ"שה לע ,ןבומכ
.5ותיינע ינפל הז םויסל ןיתמהל להקה לעו ,('ךולמי'ו

:םינועה רוביצ

'ךולמי' ,'ךורב' ,'שודק') םמצע םיקוספה תא קר תונעל רוביצה לע ,ןידה רקיעמ
.6"השודקה חסונ לכ" רמול וגהנ י"ראה יפ-לעו .('וכו

םירמוא ןכא תבשבש ,אוה (םויה דע ש"נא ןיב םגו) 'וניתונידמב' ץופנה גהנמה הנהו
.9'ירבדבו' ,8'...םתמועל' רמולמ םיענמנ לוחה תומיב לבא ,7השודקה חסונ לכ תא רוביצה

ךשידקנ' תוביתו ,שחלב" לוכה רמוא רוביצהש אתיא ,י"ראה יפ-לע ,ז"הדא ע"ושב םש
לכה םירמוא אלא ,הזב םירהזנ יתיאר אלו ."םר לוקב - 'שודק שודק שודק'ו ,'ךצירענו
.ליגר לוקב

תחא םעפו ,'שודק' תרימאב םימעפ שולש גלוד יברה היה בורל - 10גולידה ןיינעל
םימעפו .'ךולמי'ב םג גלידש םימעפ ויה םלוא .11'ךולמי'ב גליד אל ךא ,'ךורב' תרימאב
.(12ללכ גליד אל - הביתה ינפל רבעשכ) ללכ גליד אל תודדוב
.4 הרעהב ןלהלדכ אוה ילוא ,הזל םעטה .ע"עו .28 'מע 'ךלמ יגהנמ' (1

.גהנמה רוקמב ןד ב ק"ס הכק 'יס 'הרות לארשי גהנמ' רפסב (2

.ח"משת תנשמ ואידיווב םג תאז תוארל ןתינ .םיבר לש םנורכזמ (3

רמואש המל ןווכלו קותשל וילע ע"ומש תליפתב דמועהש ןוויכש בתכ (אלא ה"דס ,א"ס הכק 'יס) הכלה-רואיבב
תרזח יקלח ראשכ בושח ךכ רמוא םא םג ,רוביצה תרימא ירחא ל"צ תאז םייקל ידכו ,ותבוח ידי תאצל ידכ ץ"ש
-תוצק הזב הארו .ד 'יס ג"ח ח"וא) גוהנל שי ךכש בתכ השמ-תורגיא ת"ושבו .רוביצב תאז רמואש ארקנו ,ץ"שה
,ה"כס ד"כפ (ח"נשת ו"ת םילשורי ,הליפת 'לה לע) לארשי-ישיא 'סבו ,בכ ק"ס ש"הדבב ,גפ 'יס ןחלושה
.(נ"שו

הצור וניא וליאכ האריי אלש ידכ ,רוביצה םע ותרימא ליחתהל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תארוה ,34 'מע (4
.ל"נה ןחלושה-תוצקב הארו .ב"ס ה"ס 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,םימש תוכלמ לוע וילע לבקל

.ז-ו ק"ס םש םייחה-ףכ האר (5

.ונלצא גוהנ אל הזו ,םידרפסה גהנמכ ,"הלימב הלימ ץ"שה םע" םייסמ םש ךא .א"ס הכק 'יס ז"הדא ע"וש (6

ליעל וירבדמ) רורבש רורמל ,ק"שב תופסוהה תרימא ריכזה אל ךא .ב"ס םש ןחלושה-ךורעב ךכ לע המת רבכו (7
וגהנ ןכ ,ה ק"ס ןחלושה-ידבב טי 'יס ןחלושה-תוצק תעדלו .ןרמואל להקה וגהנ ומוקמב םגש (ו ףיעס וס 'יסב
ןרמואל ןיא בוט םויו תבש לש תופסוההש (ה"ס וס 'יס) ז"הדא ע"ושמ קיתעה םש םנמא .ז"הדא ןמזב דוע ש"נא
ונעי אל ,םרמואל םיגהונה םגש ,'ירבדבו' 'םתמועל'ל רשקב ןחלושה-ידבב בתכ הז יפלו ,קיספהל רוסאש םוקמב
רואל הארנכ - 9 'מע םיגהנמה 'ס) איה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תארוה השעמל לבא ,קיספהל רוסאש םוקמב םתוא
בוט-םויבו תבשב ןיפיסומש הפסוהה ןכו) השודקה חסונ לכ רמול ןיקיספמ הרמזד יקוספ"ש (ל"נה י"ראה ירבד
."(ףסומבו תירחשב

אלש םינעוטה שי ,'םתמועל' תודוא .םימ"מה תונשמ תאז ,זא והשמ רמוא יברהש םלוכל רורב היה פ"כע (8
אל ,ללכ רמא אל יברהש םוי-םוי ו"ל-ב"לשת םינשב בל ומשש םינעוט םירחא .תאז רמא ןכאש רורב היה דימת
.'ירבדבו' אלו 'םתמועל'

םשו .ב ק"ס םייחה-ףכב םג אבוה) הדימעה תרזחד 'ג שורד תונווכה רעשב ,ל"נה י"ראה ירבדמ רורב ךכ (9
.(ולא תובית לע םג הלח י"ראה תארוהש שרופמ

,י"ראה יבתכ פ"עש בי,י ק"ס םש םייחה-ףכב הארו .ג"ס םש וניבר ע"ושבו ל"נה ס"וס א"מרב רוקמה (10
.הוושב ןלוכו ,םמעפ 'ג םפוגו םהילגר יבקע ןיהיבגמ שודק פ"ג תרימאב

א"י ךדיאמ .'ךולמי'בו 'ךורב'ב גלדמ תובורק םיתיעל היהש םיבר םירכוז ןכ .םימ"מה תונשמ תאז (11
'ךורב'ב םימעפל גלדמש ואר ק"שב קרו ,דבלב 'שודק'ב טעמ גליד דימת טעמכש בל ומש ו"ל-ב"לשת םינשבש
.'ךולמי'ב םג זא גלידש ,21 'מע 13 ןויליג מ"יב ,נ"שת ולסכ ו"ט ןמוי הארו .'ךולמי'בו

םש םייחה-ףכב םנמא .'שודק'ב ומכ 'ךולמי'בו 'ךורב'ב גלדל ודיב הלבקש ה"לש םשב בתכ םש וניבר ע"ושב
.םש גולידל םוקמ ןיא ןכלו הכשמה קר אלא האלעה ןיא 'ךולמי'ו 'ךורב'בש ,תונווכה רעש פ"ע בתכ אי ק"ס
.דער 'מע 'התכלהכ הליפתה' הארו

.ץ"של אלו רוביצל קר ךייש ןיינעה לכש עמשמ םיקסופ ראשו ז"הדא ,א"מרה ןושלמ םג (12


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il