- ב"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה זומתב 'י * קלב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ יבר יצוצינ תודיסחה ינייעממ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םירבדב ברעתי ידוהיש ךייש אל
לטבתיו םירחא


לעפתי אלש םיעבות "רתיה לש הכיתח" רדגב אוהש ידוהימ
רדגב אוהש ידוהימ * ולוכ םלועה יבגל טועימ אוהש הזמ
יבגל טועימ אוהש הזמ לעפתי אלש םיעבות "םילק םישדוק"
םיעבות "םישדוק ישדוק" רדגב אוהש ידוהימ * לארשי ללכ
תחישמ * ל"נה םיגוסה ינש יבגל טועימ ותויהמ לעפתי אלש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ- ק"הלב תוחנה דעו תאצוהב ןושאר םוסרפ -

םאו ,טקלי אל הז ירה (תורחא) תועיטנב וברעתנש . . הלרע לש העיטנ" 2הנשמב 1אתיא
."םייתאמו דחאב הלעי טקיל

תיעיברה הנשב ,הליכאב םירוסאו הלרע םיארקנ תונושארה םינש 'גב - ןליאה תוריפ :רמולכ
ברעתנש הלרע לש ירפ ןידו .3ןוידפ אלב םלכאל רתומ תישימחה הנשב קרו ,םתודפל םיכירצ
,רוסיאה לטב יזא ,הלרע לש ירפה דגנכ םירתומה תוריפהמ םייתאמ שי םא - םירחא תוריפב
תומכב םירחא תוריפ םע הלרע לש ירפ ברעל רוסא הליחתכל לבא .תוריפה תא לוכאל רתומו
וברעתנש עריא םא קרש ,ונייהו ,4"הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא"ש יפל ,רוסיאה לטבתיש וזכ
רוסיא לטבמ יווהד ,רוסיאה לטבתיש ידכ םברעל רוסא הליחתכל לבא ,רוסיאה לטב יזא
.םידיב

העיטנ וזיא חכשנו ,תועיטנ םייתאמ ןיב העטינש הלרע לש העיטנל עגונב ןכ ומכו
'ג ןהילע ורבע רבכש תועיטנה ראש ןה הלאו ,הלרע לש העיטנה איה תועיטנה תחאו ,םייתאממ
לש העיטנה דגנכ ירהש) םייתאמב רוסיאה לטבתי הלא תועיטנ תוריפ טקלי םאו ,םינש 'ד וא
לטבתמ ,טקילו רבע םאו ,"טקלי אל" הליחתכל יזא - (רתיה לש תועיטנ םייתאמ ןנשי הלרע
.רתיה לש םייתאמב רוסיאה

תוריפה וטקלנש םדוק םג ירה ,תוריפה וטקלנש ירחאל קר לטב רוסיאהש םעטה והמ :הרואכלו
תועיטנ םייתאמב (היתוריפ םע דחי) הלרע לש העיטנה לוטיב דצמ לטביל רוסיאה ךירצ היה
?רתיה לש תוריפ םה הליחתכלמש ןוויכ ,תוריפה תא טקלל לכוי ,אלימבו ,רתיה לש

.5"לטב אל רבוחמ"ש יפל - הזב רואיבהו

ןכ-ןיאש -המ ,רתיהב ברעתנש רוסאה רבדב יוניש השענ רשאכ ךייש - לוטיב :רמולכ
הז יוניש ירה ,רתיה לש תונליאה םה הלאו הלרע לש אוה ןליא הזיא חכשנש ,ןדיד-ןודינב
ראשנש ,יוניש םוש עריא אל ומצע ןליאב לבא ,ןליאה לעב ,םדאה לש ןורכיזה חוכב אוה
ןכלו ,םדאה ןורכזב יונישה השענש םדוק היהש ומכמ הנתשנ אלו ,אוהש ומכ ומוקמב רבוחמ
.לטב וניא

:ףסונ ןיד וניצמ הז ךרד-לעו

תוכיתח םע הלשבתנש רתונ וא ,לוגיפ לש וא ,םישדוק-ישדוק לש הכיתח" 6ם"במרה בתכ
רשב וא םישדוק -ישדוק רשב" ."םינהכל תורתומו םירזל תורוסא תוכיתחה ןתוא ,תורחא
- םישדוק-ישדוק רשב) "םירוהטל רתומו םיאמטל רוסא ,הוואת רשב םע לשבתנש םילק םישדוק
.(םירז ירוהטל - םילק םישדוק רשבו ,םינהכ ירוהטל

תוכיתחה ראשב שיש ןוויכ ,םוקמ-לכמו ,םינהכל םג רוסא רתונ וא לוגיפ ירה :הרואכלו
רוסיא םג לטבתי אל המל ,ןכ-םאו .םינהכל רתומ הז ירה ,7רוסיאה תא לטבלו תולעהל ידכ
?םיאמטו םירזל םג רתומ היהיו ,ותולעהל ידכ תוכיתחה ראשב שישכ םישדוקה

אזג יבב היתיאד אכיה לכ"ד םושמ ,לוטיב לש ןיינע ךייש אל שדקהבש יפל - 8הזב רואיבהו
לכב שדוק לש הכיתחש ,ונייהו ,11"האולמו ץראה 'הל 10ביתכד היתיא אנמחרד (9רצוא ןושל)
םע הברעתנש הז ידי-לע לטבתתש ךייש אל ןכלו ,ה"בקה לש ורצואב איה ירה תאצמנש םוקמ
ינפב דמועד ,ברועמ רדג היב אכיל"ד ,שדקה לש הכיתחה איה הזיא ונתאמ חכשנו תוכיתח ראש
.12"ומצע

תדובעב - רקיעבו ,הרותה תוימינפב םג םיפקתשמ הרותד הלגנב ל"נה םיניד ינש ,הנהו
:וארובל םדאה

:13לואשל ידוהי לוכיש אישוק לע - לכשב וליפא - הנעמו רבסה ןתינ ל"נה םינידב

."םימעה לכמ טעמה םתא" 14רמאנ לארשי ינב לע

יקוליח תמגודבו ךרד-לע תוגרד יקוליח םהיניב שיש ,אפוג לארשי ינב לצא הז ךרד-לעו
,םישדוק -ישדוקו םילק םישדוק רשב ,רתיה לש רשב לש תוכיתח ןיבש תוגרדה

אתיירבהב הינימ ליעל רמאנ הז לעש) םשה לוליח ימד יכיה" 15ארמגה ירבדמ ןבומכ -
יא אנא ןוגכ בר רמא ,(הרותבש םירוסיאה לכמ רומח יכה ןיינע אוהש "הרפכ יקוליח"ד
תניחבב אוהש בר לש ותלעמ לדוג דצמ והזש ,"רתלאל ימד אנביהי אלו אחבטמ ארשיב אנליקש
תניחבב קר אוה אלא ,וזכ תילענ אגרדב וניאש ימ לצא ןכ-ןיאש-המ ,"םישדוק ישדוק"
- תרתומה הגהנה יהוז אלא ,םשה לוליחל תבשחנ וז הגהנה ןיא ,"םילק םישדוק"

לש הכיתח" תניחבב םהש הלא יבגל טעמ םה "םילק םישדוק לש הכיתח" תניחבב םהש הלא ירה
הכיתח" תניחבב םהש הלא יבגל טעמ םה "םישדוק ישדוק לש הכיתח" תניחבב םהש הלאו ,"רתיה
."םילק םישדוק לש

לטבתי אלו ארייתי אלו לעפתי אל ,טועימ ותויה תורמלש ידוהימ םיעבות דציכ ,ןכ-םאו
יבגל טועימ אוהש הזמ לעפתי אלש םיעבות - רתיה לש הכיתח רדגב אוהש ידוהימ :בורה ינפמ
ינב ראש יבגל טועימ אוהש הזמ לעפתי אלש - םילק םישדוק רדגב אוהש ידוהימ ;ולוכ םלועה
הזמ לעפתי אלש - םישדוק ישדוק רדגב אוהש ידוהימו ;רתיה לש הכיתח רדגב םהש לארשי
הב ;םילק םישדוק רדגב םהש הלאו רתיה לש הכיתח רדגב םהש הלא יבגל רתויב טועימ אוהש
!?"תוטהל םיבר 16ירחא" ללכ ונשי הרות יפ-לע וליפאש העשב

.ןמקלדכ ,לטב וניא שדקהו ,לטב אל רבוחמש ,ל"נה םיניד ינשב - הזל הנעמהו

:לטב אל רבוחמ

- "'וג םיקבדה םתאו" 17בותכש ומכ ,ה"בקה ,ורוקמו ושרושל רבוחמ אוה ידוהיש ןוויכ
אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע" דימת םהו ,םירחא םירבדב לטבתיו ברעתיש ךייש אל יזא
.18"בשחתי

ךייש אל ה"בקה לצאש םשכ :"םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל 'יוה ינא" 19בותכש ומכו
ידי-לע - לארשי ינב םג ךכ ,20הוושב היהיו הווה היה אוהו ,ללכ יוניש םוש םעפ ףא
.ו"ח ןויליכ םלצא ךייש אלו ,תומילשב דימת םה - ה"בקהב םתוקיבד

,"יתינש אל 'יוה ינא"ש ןוויכ :ההימת לש ןושלב רמאנ הז קוספש ,21שוריפ דוע ונשי -
-תולכ תלעופ הניא ("יתינש אל 'יוה ינא"ש) וז העידיש ,"םתילכ אל בקעי ינב םתא" המל
!?לארשי ינב לצא שפנה

הזכ ידוהי וליפאש ,זמר םג הזב שי ,22הזב הז םירושק קוספבש םישוריפה לכש ןוויכו
,(ינשה שוריפ) שפנה -תולכ וילע תלעופ אל "יתינש אל 'יוה ינא"ד העידיהש בצמב אצמנש
תומוא ןיב ו"ח ןויליכו לוטיב ולצא ךייש אל אלימבו ,ורוקמב רבוחמ זא םג אוה ירה
- .(ןושארה שוריפ) םלועה

רצנ 'וג ךמעו 24רמאנש אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" 23ל"זח ורמאש המ םג והזו
תיתימא אוהש ,ה"בקה לש "ידי השעמ יעטמ רצנ" םה לארשי ינבש ןוויכד - "ידי השעמ יעטמ
אלש ,"אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" ,ןכל ,ןועריג לש ןיינע ךייש אל הזבש ,תואיצמה
.דוביאל םהמ ךלייש ךייש

:םדאה תדובעב הארוהה יהוזו

לכו תבש רומשיו ,תורשכ רומשי םידוהי-םניא ןיב אצמנ רשאכ םגש ידוהימ םיעבות רשאכ
,ידוהי אוהש וילע רכינ היהי בוחרב ותכלב םגו ,שדוקה לע לוחמ ףיסויו םיבוט-םימיה
,ה"בקה םע רבוחמ אוהש עדיל וילעש ,ול םירמוא - "םימעה לכמ טעמה םתא"ש ןעוט הלהו
לש ונב םג ךכ ,בוחרב ךלוהש יוג ינפב ו"ח לטביהל לוכי וניא ה"בקהש ןיבמש םשכ ,ןכלו
לוכי וניא - 26"לארשי ירוכב ינב" :הזמ הריתיו ,25"םכיקולא 'יוהל םתא םינב" - ה"בקה
.ונממ הבורמ אוהש ןכתיי תוימשגבש ימ ינפב םג ,דחא ףא ינפב לטביהל

ועדויב ,םלועהמ לעפתהל ילבמ ותוחילשו ודיקפת תא אלמל ידוהי ךירצו לוכי ,ןכש ןוויכו
יזא ,"ונוצר ינפמ ךנוצר לטב" 27ל"זח ןושלבו ,ה"בקה לש ונוצר תא םייקל טילחמ רשאכש
םיניינעה לכו עבטה לש ןוצרה תא לטבי ה"בקהש ,ונייה ,"ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטבי"
העיגי אללו ,הבחרה לש ןפואבו ,ותיב ינבלו ול ךרטצמה לכ ידוהיל היהיש ידכ םייעבטה
.28"םה םיכלמ ינב"ש לארשיל יוארכ ,תרתוימ

- ה"בקה םע גהנתהל ךירצ דיסחש םגתפ היה םידיסח לצאש 29םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
המ הל היהיש גואדל לבא ,בלח תתל הכירצ איהש תעדוי זע :הילעב םע זע ומכ - לידבהל
תא אלמל קר הכירצ איה ;ב"העבל ךייש הז ירה - ןושיל ןכיה תפרו ,תותשל המו לוכאל
.הדיקפת

ה"בקה רבכ גאדי זאו ,ארבנ הליבשבש תילכתהל גואדל ךירצ םדאהש ןקזה ר"ומדא םגתפכו
תודוא (30ספדנ רבכו םימעפ המכ רפוסש) רופיסה עודיכ - םדאהל םיכרצנה םיניינעה רובע
רובע ול ןיא ,ויתובוח תא עורפל המב ול ןיאש ,ויתוגאד תא ןקזה ר"ומדא ינפב חישהש דחא
המ לע קר גאוד ךנה :ןקזה ר"ומדא ול הנעו ,'וכו ויתונב תא אישהל ידכ ול ןיאו ,האצוהה
םיכירצש המ לע גאוד םדאה רשאכ ,ןכש ...!ךתוא םיכירצש המ לע גאוד ךניאו ,ךירצ התאש
.םדאה לש םיכרצהל ה"בקה גאוד יזא - םדאה תאירב תילכת ,ונייה ,ותוא

:םמצע לארשי ינבל עגונב הז ךרד-לעו

-המכ-תחא -לעו ,"םילק םישדוק"ל יוארכ גהנתהל ונממ םישרודש ךכ לע ןנואתמ ידוהי רשאכ
הלא יבגל טועימ אוהש העשב הב ,"םישדוק ישדוק"ל יוארכ גהנתהל ונממ םישרוד רשאכ המכו
,"רתיה לש הכיתח" תניחבבש הלא יבגל המכו-המכ-תחא-לעו "םילק םישדוק" תניחבבש

- והומכ םשרושל םירבוחמ םה םג ירהש ,לטב אל רבוחמש הרבסהה ינהמ אל הז ןיינעבו -

אצמנש ,"היתיא אנמחרד אזג יבב ,היתיאד אכיה לכ"ד ,לטב אל שדקהש - הז לע הנעמה יזא
:ה"בקה לש ורצואב דימת

רצוא אלא ויזנג תיבב ה"בקהל ול ןיא" 31ל"זח רמאמכ ,םימש-תארי - אוה ה"בקה לש ורצוא
."םימש-תארי לש

המ ,ןכש ,ה"בקה לש ורצואב ומוקמ תא לארשימ דחאו דחא לכל שי םימש-תאריד ןיינעה דצמו
תלחתה םדוק ומכ וריבח לצא בשחיהל לוכי ,"םימש ארי" ארקיהל ידכ ינולפ לצא קיפסמש
אצמנש ןיינע תודוא רבודמש ןוויכו ,םשה לוליחכ בשחיהל לוכיש ,הזמ הריתיו ,הדובעה
,רומאכ ,לטבתיו ומוקמ חכשיש דע םיניינע דוע םע ברעתיש ךייש אל ,ה"בקה לש ורצואב
.לטב וניא שדקהש

ןיא" 32בותכש ומכ ,החכיש לש ןיינע ךייש אל ,ה"בקה לש ורצוא ,שדקהבש - הזב ןיינעהו
."ךדובכ אסיכ ינפל החכיש

אסיכ ינפל" ןושלה קויד 33הרות דומלת תוכלהב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ - רתוי תויטרפבו
."'וכ אסיכה דע אלא תעגמ הניא . . החכישה יכ . . אסיכהמ הלעמל אוהש" ,"ךדובכ

תורשפאה ,ןכש ,תוריבע לש ןיינעל הביסה איה - החכיש :םדאה תדובעל תוכיישב וניינעו
-לעב םגו םלועה לכ לש תיבה-לעב אוה ה"בקהש חכושש ינפמ אלא הניא הריבע רובעי ידוהיש
הלעמל ,"ךדובכ אסיכ ינפל"ש ןוויכו .34ונוצר ךפיה ו"ח תושעל לוכי אלימבו ,ולש תיבה
,תוריבע לש ןיינע םש ךייש אל אלימב ירה ,החכיש לש ןיינע ךייש אל ,דובכה אסיכמ
.דובכה אסיכמ הלעמל אל לבא ,דובכה אסיכ דע קר םיעיגמ םיעשפו םיאטח תוריבעש ,ונייהו

עגונב 35וניצמ הז ךרד-לעו] "דובכה אסיכ דע תעגמש הבושת הלודג" 15ל"זח ורמאש והזו
תרתחמ ןימכ ה"בקה ול השע" ,םיכאלמה לש בוכיעה תורמל "הבושתב ולבקל ידכ"ש השנמל
.'וכ תוריבעה ןיינע עגונ אל אסיכהמ הלעמלש ןוויכ - ["דובכה אסיכ תחתמ" ,"עיקרב

ןוויכו ,דובכה אסיכמ הלעמל אוה ירה ,'וכ םותסו םותח ותויהל ,ה"בקה לש ורצוא ,הנהו
לוטיבה ירהש) לוטיב לש ןיינע םג ךייש אל יזא ,(ל"נכ) החכיש לש ןיינע ךייש אל םשש
הריתיו ,תימהבה שפנ ינפב לטביהל הלוכי הניא תיקולאה ושפנש ,ונייהו ,(החכישה דצמ אוה
תניחבב קר םהש םידוהי לש תיקולא שפנ ינפב לטביהל הלוכי הניא תיקולאה ושפנש ,הזמ
.ל"נכ ,"םישדוק ישדוק" תניחבב תויהל שרדנ ונממ וליאו ,"םילק םישדוק"

חוכ-תניתנ - לטב וניא שדקהו לטב וניא רבוחמש ,ל"נה םיניד ינשמ הארוהה יהוזו
ודיקפת תא ןכו ,םימעה ןיב ותוחילשו ודיקפת תא אלמל לכוי תולגב ותויהב םגש ידוהיל
,ורוקמל רבוחמ ותויהל ,ןכש ,םייתד םידוהי ןיב םג ללוכ ,אפוג לארשי ינב ןיב ותוחילשו
.דחא ףאמ לעפתהל המ ול ןיא ,"אנמחרד אזג יבב" ,ה"בקה םע דחי ואצמיהבו

תוקולאה תא ואריש ,"ךילע ארקנ 'יוה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" 36בותכש המ םג והזו
אלא ,ודגני אל (םלועה יניינע לכ ללוכש) "ץראה ימע"ש דבלב וז אל ,זאו ,לארשי ינבבש
לכ תילכת יהוז ירהש - םנוקל םתדובעב לארשי ינבל ועייסיו ,"ךממ ואריו" ,הברדא
ורמאו ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינאו ,ינשמשל אלא וארבנ אל" :37הנשמה רמאמכ ,האירבה
."הזל תווצל אלא ארבנ אל ולוכ םלועה לכ" 38ל"זח

ןפואב תופילקה תואיצמ התיה תעדה ץע אטח םדוקש 39תודיסחו הלבקב ראובמה ךרד-לעו
,ירפה לע הניגמו תרמושש הפילק ומכ ,40הברדא אלא ,השודקל תדגנמ התיה אל הפילקהש
.השודקל עויס היה הדי-לעש ,ונייה

ידי -לע - םידוהי-םניא לצא וליפא ,ולש הביבסהב לועפל ידוהי לש וחוכב הז ךרד-לעו
דמעמה ךרד-לע היהי תולגה ןמזב דועש - 41לטב אל רבוחמש ןידהמ םידמלש הארוהה םויק
םע קרו ךא קסעתהל לכוי ,אלימבו ,42"םכנאצ וערו םירז ודמע"ש ,אובל-דיתעלד בצמו
דעו ,לודג ןהכ ןגס ,הזמ הריתיו ,טושפ ןהכמ לחה ,43"םינהכ תכלממ"ל םימיאתמה םיניינע
"םשמ זז וניאו םילשוריב ותיב היהיו" ,"אציי אל שדקמה ןמ" 45רמאנ וילע ,44לודג ןהכל
.ובצמו ודמעמ םג היהי ךכ - 46

אוהש יולגב םיאור הז ידי-לעש ,"ךילע ארקנ(ש) 'יוה םש" תא יוליגב איבהל ךירצש אלא
.וילע לטומה דיקפתה תא אלמל לוכי זאו ,"אנמחרד אזג יבב" אצמנו ,ה"בקהל רבוחמ

לעפתהל ילבמ םלועב ותוחילש אלממ הז חוכבו ,ה"בקהל רבוחמ אוה ידוהיש) הז ןיינע
:זומת ג"י-ב"י הלואגה גחל תוכיישב םג שגדומ - (דחא ףאמ

,אמארטסאק וטלקמ ריעל עוסנל דמעו זומת 'גב םירוסאה תיבמ אצי ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
םהינפל רמאו ותוולל םש םידמועה להק לא הנפ ,עסמה תאצ םרט תוביתנה תיבב ותויהב הנה
תנידמב םינברה תפיסא תעב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא רמאש המ ,םידחא םירבד
.(ןמקלדכ) איסור

תועידי שוכרל ךרטצי לארשיב בר לכש קוח גיהנהל הכולמה התצר איהה תעבש - 47המדקהבו
.ףקותה לכב וילא ודגנתה םיאריה יגוחמ םינברהש רבד ,תוינוציח תומכחב (תמייוסמ הדימב)

(הפיסאב ופתתשהש) הכולמה חוכ-יאב ועידוה - הלשממה דצמ הכרענש - 48םינברה תפיסאבו
,הפיסאה תא ולהינש םינברהל

- לארשי ילודג דועו ,סלטא ברה ,קסירבמ םייח 'ר ,ע"נ ר"ומדא ק"כ וחכנ וז הפיסאב -

אל םאבש ,עידוה ,ןיפילאטס ,(הנידמה לש םינפה יניינע לכ תא להינש) םינפה רש ,רשא
האמב - םידוהיב תוערפ - "םימורגופ" ךורעי אוהש םהל עודי יווהל ,קוחה תא לבקל ומיכסי
.תורייעו םירע תחאו

- קוחה תא לבקל ומיכסיו ורתוויש םירבדה ועיגהש טעמכו ,םיפסאנה לע לפנ לודג דחפ
וכרעי ואל םאבש רמאל ץחל הליעפמש דעו ,קוחה תא עובקל התעדב השוחנ הכולמהש םתוארב
תודחא םינש ינפל ירהש ,הז לע םינמאנ ויה םהו - תורייעו םירע תחאו האמב "םימורגופ"
!תאז ושע ןכא

םידחופ םינברהש ,חורה בצמ תא האר - ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס - ע"נ ר"ומדא ק"כ רשאכ
םשרנש יפכ) ול ןתניהל הכירצ התיהש רובידה תושר תא וריבעיש שקיב ,רתוול םיבשוחו
.ןורחאה רבודה היהי אוהש ,הפיסאה םויסל (הפיסאה תינכתב

:(םירבדה וספדנ רבכש יפכ) רמאו ע"נ ר"ומדא ק"כ דמענ - םהירבד תא ומייס םלוכש ירחאל
וניא דחא ףאו ,תולגב ןניא תומשנה לבא ,ונלש םיפוגה קר םיאצמנ תולגב רשא לכה ועדיי
םשה תא ושדק !םידוהי :םייסו .הרותה חוכ קר אוה ונלש חוכה :ףיסוהו .םהילע ב"העב
...!תופלעתהב לפנו ,םיברב

יברה לש ותדמעל םיפרטצמ םה םגש ורמאו ,סלטא ברה ןכו ,קסירבמ םייח 'ר ץפק דימ
.רבדה ראשנ ךכו .קוחה תלבקל םידגנתמ םהו ,שטיוואבוילמ

ואבשכ .ןולמה-תיבב ורדחל ותוא ואיבהו ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש וחור תא ובישה םייתניב
,רסאמב אוה ירה ,הכולמה דגנ אציש ןוויכש ,הכולמהמ ,הרטשמהמ הדוקפ דימ העיגה ,םשל
ךא .רסאמל ותוא וחקיו ,שבלתיש דע וניתמי ,ורדח חתפב ודמעיש םירטוש ינש וחלש רבכו
-תיבל והוחקי אלש ולעפו ,'וכו אפור לש תעד-תווח ,תורכיה ידי-לע ולדתשה דימו ףכית
תולדתשה ירחאלו .ןולמב ורדחב ,("טסערא ינשאמאד") תיב-רסאמב והורצעי קר אלא ,רהוסה
.הלטבתנ העצההו .ותיבל עוסנל לוכיו ררחושמ אוהש הדוקפ העיגה רצק ןמז ךות הנה ,תפסונ

םירבדה וספדנש יפכ ,אמארטסאקל עוסנל דמעשכ ולא םירבד רזח ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רומאכו
לאו ונבזעי לא וניתובא םע היה רשאכ ונמע וניקלא 'ה 50יהי"ד המדקהה ירחאל זא רמאש 49
."ונשטי

לעו םינמזה לכ לע חוכ-תניתנ הוהמ - םירבדה תא סיפדהל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש יוויצהו
לבא ,תולגב אצמנ ולש ףוגה קרש עדיל ךירצ ,אצמנש םוקמ לכב ,ידוהי לכש ,תומוקמה לכ
המשנה רשאכ ,אלימבו ,ה"בקה דבלמ הילע תיבה-לעב וניא דחא ףא ,ןירוח-תב איה המשנה
ול רמאי ימ" ירהש ,ה"בקה לש ונוצר אוהש המ לכ לועפל הלוכי ,ה"בקה םע רבוחמב תדמוע
.םוקמ לכב תיבה -לעב אוה ה"בקה ;51"השעת המ

הרותה רוא תכשמה לועפלו ,םירתסההו תומלעהה לכמ לעפתהל אלש חוכ ןתונ הז ןיינעו
רואה ךשמויש ,52"םתובשומב רוא . . לארשי ינב לכל" היהי זאו ,םוקמו םוקמ לכב תווצמהו
.םיימשגה םיניינעב םג (אלא ,םיינחור םיניינעב קר אל)
(ד"ישת'ה זומתב ב"י ,סחניפ תשרפ 'ג םוי תודעוותהמ םיעטק).ךליאו 993 'מע ג"ח ש"וקלב ספדנו (תידיאב) א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - וז החישמ רוציקו ןכות (1
.הטלקה-טרס פ"ע ,התומילשב החישה לכמ הגומ יתלב החנה איה וז ארודהמ

.(ב,דנ ןיטיג) ו"מ א"פ הלרע (2

.הכ-גכ,טי םישודק (3

.ה"ס ט"צס ד"וי ע"וש .ב,ד הציב (4

.גפ תוא ב תכרעמ םיללכ ח"דש .םש ןיטיגו הלרעב םישרפמ האר (5

.םש מ"היפ הארו .ב"פס הלרעמ - גי-ב"יה י"פ תונברקה השעמ 'לה (6

.(ט"קסר ד"וי ע"ושוט) ירתב דח םג קיפסמ שביב שביבו ,ב"ויכו םישישב לוטיב - הזבש םינידה יטרפ לככ (7

אי,ו וצ 'פ ת"הע נ"עפצ .(דע 'מע) ח"כס תווצמהו הרותה יללכ נ"עפצב קתעוה .א,דנ ת"ודהמ נ"עפצ האר (8
.(ךליאו ומ 'מע)

.א,נ םירדנ ן"ר (9

.א,דכ םיליהת (10

.נ"שו .א,טלק ןילוח (11

."ע"פב דמוע דחאו דחא לכד םעטהו . . לטב אל רבוחמד . . המב רדגה ןכו" :םש נ"עפצ האר (12

.נ"שו .(62 'מע ו"ח תויודעוותה - םחנמ תרות) ג"יס ב"ישת זומת ג"י תחיש םג האר (13

.ז,ז ןנחתאו (14

.א,ופ אמוי (15

.ב,גכ םיטפשמ (16

.ד"לפס נ"רדא הארו .ד,ד ןנחתאו (17

.ט,גכ קלב (18

.ו,ג יכאלמ (19

.(ז"פר הנומאהו דוחיה רעש האר) םוקמל עגונב ןכו (20

.ד,אס ה"ר ישורד ת"וקל .א,זס ורתי א"ות (21

.782 'מע ג"ח ש"וקל האר (22

.קלח פ"ר ןירדהנס (23

.אכ,ס והיעשי (24

.א,די האר 'פ (25

.בכ,ד תומש (26

.ד"מ ב"פ תובא (27

.נ"שו .א,זס תבש (28

.נ"שו .46 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (29

.נ"שו .ךליאו 125 'מע ז"שת ש"הס האר (30

.ב,גל תוכרב (31

.דועו .ב,בל םש (32

.י"הס ב"פ (33

.ךליאו 235 'צמע א"כח ש"וקל האר (34

.כ,ב"פ ר"בד .א,גק ןירדהנס (35

.י,חכ אובת (36

.הפוסב ןישודיק (37

.(האר כ"חא ה"ד) מ"היפל ם"במרה תמדקה הארו .נ"שו .ב"עס,ו תוכרב (38

.(חר 'מע רוא להי) י"קס - טי,הנ םיליהתל צ"צה תומישר .(ב,חי) לארשי תיב המדקהב ה"לש האר (39

.לודג שמש :ב,טנ ןירדהנס האר (40

אבוה - ת"הע ך"ש) תעדה ץע אטח לע ןוקית איה הלרע ירהו ,הלרעל עגונב הנשמב רמאנ הז ןידש ,ריעהלו (41
הפילק ומכ תישענו ,השודקל תדגנמ היהת הפילקהש ד"הע אטח תלועפ תלטבתמ אלימבו ,(א,טכ םישודק ת"וקלב
.אטחה םדוק התיהש ומכ ,ירפה לע הניגמו תרמושש

.ב,הל תוכרב הארו .ה,אס והיעשי (42

.ו,טי ורתי (43

.פ"הע ט"העב האר (44

.בי,אכ רומא (45

.ז"ה ה"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר (46

.ךליאו 29 'מע ה"שת .ךליאו 111 'מע ב"שת .6 הרעה 221 'מע םולש-תרות ש"הס םג האר - ןמקל אבהב (47
.(210 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ל"ס א"ישת זומת ב"י תחיש

'מע א"צרת ש"הס .21 הרעה 5 'מע ח תרבוח "תומישר"ב ןמסנה - "גרוברטפב םינברה תדיעו" תודוא האר (48
.194 הרעה 229

.נ"שו .169 'מע ז"פרת ש"הס האר (49

.זנ,ח א"מ (50

.ד,ח תלהוק (51

.גכ,י אב (52

ךלוהש יוג ינפב ו"ח לטבתהל לוכי וניא ה"בקהש ןיבמ ידוהיש םשכ
..."םכיקולא 'יוהל םתא םינב" - ה"בקה לש ונב םג ךכ ,בוחרב

ךירצ דיסחש םגתפ היה םידיסח לצאש ,םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
...הילעב םע זע ומכ - לידבהל - ה"בקה םע גהנתהל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ותלואגל ןיתממו דמוע לארשי ללכ
!ןורחאה ידוהיה לש


?"תעדה חסיה"ל תרתוס הלואגל היפיצה ןיאה

הבשחמה ידי -לעש ,ונייה ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש בוט-םש-לעבה תרות העודי
,"אצמנ אוה םש" - הלואגל הקושתהו הייפיצה ידי-לע טרפבו ,הלואגה ןיינעב תוננובתההו
."הנשיחא"ד ןפואב שממ לעופב הלואגה תא םיזרזמו םירהממ הז ידי-לעש דעו

תחיש עודיכ - אקווד תעדה חסיהב אב ונקדצ חישמש ל"זר רמאמל הריתסב הז ןיאש ןבומו
"תעדה חסיה"ד שוריפה אלא ,הלואגה תודוא ו"ח ובשחי אלש הזב הנווכה ןיאש הלואגה לעב
וניא הלואגל היפיצהו הקושתה ןיינע ירהש - ןכ רמול חרכהב .'וכ רחא ןיינעל סחיב אוה
. חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םישקבמ הליפת לכבש ליעל רומאכ ,הנורחאל שדחתנה ןיינע
ךבושב וניניע הניזחתו" םירמוא בוט-םויו תבשב םגו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ .
הכחמ וניאש וא וב ןימאמ וניאש ימ לכ" (א"יפר םיכלמ תוכלה) ם"במרה ןיד-קספכו !"ןויצל
אל - תאזו ,חישמה תאיבל תוכחל םיכירצש שרופמ ןיד-קספ ונשיש ,ונייה - "'וכ ותאיבל
רמול חרכהב ,ןכלו .הכלהל ןיד-קספ רותב םא יכ ,ב"ויכו רסומ וא הדגא לש ןיינע רותב
.רחא ןיינעל סחיב אוה "תעדה חסיה"ד שוריפהש

באל ול המ" (א,ג תוכרב) ל"זר רמאמכ ,הלואגל הפצמו ןיתממ ה"בקה וליפאש - ךכ ידכ דעו
הז לכו ."'וכ תרמואו הנויכ תמהנמ" הניכשש (םש) ל"זח ורמא ןכו ,"'וכ וינב הלגהש
.הלואגל הקושתהו הייפיצה ידי-לע תוללכבו ,וניתדובעו ונישעמ ידי-לע לעפנ

(הגומ יתלב - 1783 'מע ד ךרכ ג"משת זומתב ד"י ,קלב תשרפ תבש תודעוותהמ)

?חישמל תופצלו ןיתמהל שי דציכ

ידוהי וליפאש - הז ינפלש תולואגה ראש לכמ הנוש ןפואב איה ןורחאה תולגמ הלואגהש עודי
תבכעתמ ,תולגב אצמנש דחא ידוהי ןיידע ונשיש ןמז לכ ,אלימבו ,תולגב ראשיי אל דחא
!ןורחאה ידוהיה לש ותלואגל ןיתממו דמוע לארשי ללכש ,רמולכ ,לארשי ללכ לש הלואגה

הבש ךרדה יהוז אל ירהש ...המואמ תושעל ילבמ םיניתממו םידמועש הנווכה ןיאש אטישפו
לכ וניוויק ךתעושיל" ;ירשפא יכה םדקהב אוביש רתויב םיקקותשמו םיצפחש רבדל םיניתממ
...!הלאוגה תא ברקלו רהמל ידכ ירשפאה לככ םישועש - ושוריפ "םויה

בצמו דמעמב היהש הז ידוהי לש תיטרפה ותלואג תא םילעופש הז ידי-לע - הזל םיכרדהמו
,"םלובגל םינב ובשו" תניחבב ,היתווצמו הרות ,תודהיל אוה ףא ברקתיש ,"הבשנש קונית"ד
םינב ובשו" - לארשי -ינב לכד תיללכה הלואגה תא םיברקמו םירהממ הז ידי-לע רשא
.שממ וטושפכ "םלובגל
יתלב - 316-315 'מע ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ו"משת יחיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ

תודיסחה ינייעממ


קלב תשרפ


(זי,דכ) באומ יתאפ ץחמו לארשימ טבש םקו

:ןמרתסא ל"ז םנורג 'ר עיפשמה לש הימופב אלגרמ

תא ררבל האב ד"בח תודיסח וליאו ,הפילקד תודימה תא ררבל האב תיללכה תודיסחה תרות
,בוט-םש-לעב לארשי 'רמ טבש םוקי - "לארשימ טבש םקו" :בותכה זמרש והז .הפילקד ןיחומה
.(המכחל זמור "בא") הפילקד המכח ,"באומ" לש הפילקה תא ררביש - "באומ יתאפ ץחמו"
(העומשה יפמ)


(טי,דכ) ריעמ דירש דיבאהו

(י"שר) םי דע םימ דריו וב רמאנש ,ןכ רמוא חישמה ךלמ לע

םלועה תומואש ,(טמ היעשי) "ךיינמוא םיכלמ ויהו" - אוה חישמה תומי לש םידועייה דחא
תאיבל םעלב תאובנ ןיב רשקה ןאכמ .םהל םירזועו םיעייסמל לארשיל םיקיעממ וכפהתי
.הכרבל וכפהתנ עשר ותוא לש ויתוללק ןכש ,'אכפהתא'ל למס אוה ומצע םעלב ירהש ,חישמה

(171 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

(כ,דכ) קלמע םייוג תישאר

.תוערה תודימה עבש תא תולמסמה ,תומואה עבש ונייה - "םייוג"

.וב דורמל ןווכתמו ונוביר תא עדוי ,הוואגו תושיל זמור - "קלמע"

.תושיו הוואג אוה תוערה תודימה לכ לש שרושהו רוקמה - "קלמע םייוג תישאר"
(הצ 'מע רתסא תליגמ רוא-הרות)


(כ,דכ) דבא ידע ותירחאו קלמע םייוג תישאר

והז הדוביא אלא ,הנקת הל ןיא ןכל .סיסבו םעט אלל הזעהו הפצוח איה קלמע תפילק
ןכות תולעב ןה תוערה תודימה ראש וליאו .בוטל וז הפצוח ךופהל רשפא-יא ןכש .הנוקית
דסחל הפילקד דסח ךופהל רשפא :המגודל) בוטל וכפוהלו ולצנל רשפאש ןכות ,םייוסמ
.(תוער תודימ ראשב הזב אצויכו ,השודקד
(זצ קרפ םירופה רעש הרוא-ירעש)

* * *

דגנתהש םושמ ,לארשיב םחלנו אב ןכלש ,תוקולא יוליגל תודגנתה היה קלמע לש וניינע לכ
אטוחש םדא אוה הדובעב וניינעו .ףוס םי תעירקו םירצמ תאיצי תעב היהש יקולאה יוליגל
.(ותוואת קופיס םשל אלו) םיקולאמ דרפיהל ידכ ,'המשל'

ןנקתלו ןררבל ןתינ תוער תודימה ראשב אמלשב ןכש ,"דבוא ידע ותירחאו" קלמעב רמאנ ןכל
,תוקולא יוליגל תודגנתהה אוה ונייעמ לכש ,קלמע תאז תמועל ;יקולא רוא יוליג תועצמאב
.לוטיבו דוביאל אוה ןודינ ךכיפל ,הנקת ול ןיא
(ביר 'מע ה"סרת םירמאמה רפס)


(א,הכ) באומ תונב לא תונזל םעה לחיו

(י"שר) םעלב תצע ידי-לע

ןכלו ,ותוהמ םצעב בוט היה ונבר השמ .ונבר השמ לש "הז תמועל"ה היה םעלב ,עודיכ
ער היה םעלב וליאו ;ותוא הליגו ,רתסנה בוטה תא םג ,ידוהי לכב יוצמה בוטה תא שיגרה
.ןויסינב םתדמעה תועצמאב ותוא ררועו לארשיב שיש םלענה ערב ןיחבה ןכלו ,םצעב
(158 'מע ש"ת םירמאמה רפס)


(ג,הכ) רועפ לעבל לארשי דמציו

(י"שר) ותדובע איה וזו ,יער ןיאיצומו תעבטה יפ וינפל ןירעופש םש לע

.םיינחור םיגונעת לש 'האוצ איק'ו 'תלוספ' אלא םניא הזה-םלוע לש םיימשגה םיגונעתה
לש בר עפש דירוהלו ךישמהל הדעונ וז הדובע - רועפ לעב תדובע לש תימינפה תועמשמה יהוז
.הזה-םלוע יגונעת
(זיר'א 'מע תומש הרותה-רוא)

יבר יצוצינ


'ה אבצ תורישב 'םיקנט'


תינוכמב שומישה תא 770-ב 'םימימת' ינש ומזי ד"לשת ץיקב
תא ץמיא יברה * יברה דסיש תווצמה יעצבמ תצפה םשל
םשכ" * שדוקה -ץראל דחוימ 'קנט' רגיש ףאו םוחב ןויערה
,תעסונה הצובק ךכ ,ןיליפת ומע ויהיש ךירצ עסונה ידוהיש
..."'קנט' המע היהיש ךירצ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:םוי-םויה רפס שארבש 'סחיה תלשלש' תמישרב םשרנ ךכו

,'הזוזמ' ,'הרות' :םיעצבמה תודוא ("ןיליפת עצבמ"ל הפסוהב) הלומעתב חתופ . . ד"לשת"
ןיינע ליחתמ .'בוט-םויו שדוק תבש תורנ" ,'הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב' ,'הקדצ'
.'םיקנט' ידי-לע הצפהה

םימימתה ידימלתמ םיינש :היה ךכו .'אתתלד אתורעתא'ב האב 'םיקנט'ה ןויער לש ותדלוה
עוציבב םהירבח רתי ומכ וקסעש ,ןיפוג קחצי-ףסוי 'תהו ןמכוד םולש 'תה ,770-ב
,תוידוהי תוזרכב וטשקל ,לודג בכר תחקל - ןויער וגה ,יברה לש םישדחה 'םיעצבמ'ה
אצויכו ןיליפת תחנהב םתוכזל ידכ םידוהי וכותל ןימזהלו המודכו ןחלוש וילע סימעהל
.הזב

תודיינה לע טיבהו יברה דמע םעפ אל .ויניעב ןח אשנ אוהו יברה תעידיל אבוה ןויערה
םיטרופמה תוח"ודה תא ארוק היה יברה .די תועונתב 'םיטסיקנט'ה תא דדועו ןכרדל ןתאצב
יפכ ,םימייוסמ םיטרפל תחתמ וק תחיתמ ידי-לע םימעפל) םהילע ביגה ףאו םיקנטה תוליעפמ
.(הז רודמב רבעב םסרופ רבכש

תוריבע-אל םיכרד

זומתב ב"י תחישב .'םיטסיקנט' םיליעפה יוניכ תאו 'קנט' גשומה תא הביחב ץמיא יברה
:(274 'מע שדוק-תוחיש) יברה ראיב ד"לשת

רשאו ,תוריבע יתלב םיכרדב רובעל יושעה בכר והנה רשא אוה קנטה תונוכתמ
.סרתימה לש ינשה דצל ברקהו םישנאה תא ריבעמ

רשפא-יאש טעמכו ,לארשי םע לא 'ךרד'ב םיקומע םירעפ ורעפנ ,וננובאדל
ירבד תא איבהל ,'סרתימל רבעמ' עיגהלו ולא םירעפ לע רשגל ידכ .הב רובעל
םיכרדב רבועו עסונה 'קנט'ב ךרוצ שי ,ידוהיו ידוהי לכל ויתווצמו 'ה
.'תוריבע יתלב'

םישדוק ,ןיקיזנ ,הרהט

זא סחייתה יברה .םירבדה תא דדיחו יברה ףיסוה (270-269 'מע םש) קלב תשרפ תבשב
תשולשל ןמיס - 'טקנ' הלימה תא תורצוי ןה רחא רודיסב רשא ,'קנט' הלימה לש תויתואל
יכ ,יברה רמא הז רשקהב .תורהט ,םישדק ,ןיקיזנ :הנשמ ירדס תששמ םינורחאה םירדסה
ןתינ הרהט ידי-לעש רמולכ .'קנט' תלימ םג ןאכמו ,לוכל תורהטה תא םידקהל שי ונתפוקתב
.םישדקל ןיקיזנ ךופהל

הז תמועל הז

ךרוצל יברה סחייתה (341 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל) ה"לשת הווצת תשרפ תבש תודעוותהב
:רמאו ,אקווד לודג שער לוקב תודהי ץיפהל

אתבקעד ארדב ונא םידמוע יכ םיאור הטוס תכסמ ףוסד םינמיסה לכ יפ-לע
ליעמה ילושבש תעדל שי ;'ליעמה ילוש' - רתויב הכומנה הגרדב - אחישמד
יפנכ תחת ,'שדוקה לא' םידוהי לש גוס ותוא לש הסינכה - 'םינומעפ' םישורד
לש 'שער'ב אקוד יוליע ונשי הברדאו ;'ולוק עמשנו' לש ןפואב העבקנ הניכשה
.הבושתה תדובע

לש הנומה לוק') לודג שערב םיבר םיניינע םישענ הז תמועלבש םשכ" יכ יברה ריבסה דועו
."ארחא-ארטיסה לש שערה תא לטבל ידכ השודק לש שער ותואב שמתשהל שי ןכ ('ימור

שדוקה-ץראל קנט

דמעמ םג התיה תמסרופמה טבשב 'י תודעוותה .שדוקה-ץראל םיחולש יברה רגיש ו"לשת תנשב
שדח 'קנט' לש וימרות יברה לא ושגינ תודעוותה התוא ךלהמב .םיחולשל 'םולשל םכתאצ'
שדחה 'קנט'ה תא ףרצל יברה הרוה ידמל עיתפמ ןפואב .'קנט'ל חתפמה תא 'קה וידיל ורסמו
לש ףסונ חתפמ םיחולשה גיצנל רוסמל םימרותהמ שקיב אוה .שדוקה-ץראל םכרדב םיחולשה לא
.'קנט'ה

...ידוהיל ןיליפת ומכ

תנשב) שדוקה-ץראל חלשנש םסרופמ קנט ותואב ראשה ןיב תקסועה ,תניינעמ המישר ןלהל
.ללכב םיחולשה םירוחבה דיקפתל םג תסחייתמו (ו"לשת

'יש ךונח 'ר ח"הרה ןיב ו"לשת הווצת תשרפ 'ג םויל רוא הלהנתה תינופלטה החישה
לש םדיקפת תודוא" ,יברה תוריכזמ ןיבל ,זא 'תמא תרות' תבישי להנמ ,ןייטשנצילג
:"ו"ת ק"האל םילועה 'יש ('יש םידימלתה) םיחולשה

?'רדס'ה ינמזב תירשפא תוליעפה רקיע ירהו ,תולועפ - םיחולשה לש םניינע םאה :הלאש

והזש טושפ רבד הז ירה - תולועפ םיחולשה לש םניינע םאה (א) :תולאש יתש ןה ולא :הנעמ
.םניינע םה ירה תולועפה לכ אליממו 'וכו דדועל ידכ וחלשנ ירהש ,םיניינע

םהילע ,םיחולשה עגונבו .וניתובישיב תיללכ הלאש וז ירה - 'רדס'ה ינמזל עגונב (ב)
םידחוימ םיניינע דבלמ .'רדס'ה ינמזל ץוחמ תולועפב קוסעלו ,'םירדס'ה ינמז לע רומשל
.'רדס'ה ינמזב ףא תושעל רשפאש

ןמז טועימב ושעי םהשכ וליפא יזא תדחוימ תוחילשו תדחוימ תוכז םהל שיש ןוויכמו
והימ"] תיתד הקיטילופב וברעתי אלש - היהי קרש ךיא .ךורע ןיאב םירבדה ולעפי ,תומכב
.['וכו הקיתעה ריעב הריד ,"ידוהי

?ץראב תויולתה תווצמ הנווכה המ :הלאש

.םימייקמ םה ירה :הנעמ

?הזב דומיל רועיש עובקל םאה :הלאש

ועלקיי רשאכש ןוויכמ ךא .[דחוימ] דומילב ךרוצ ןיא אליממ ,םימייקמ ירה םה :הנעמ
תודוא 'וכו דדועל [ירה לטומ] םהילעו ץראב תויולתה תווצמב תושילח הנשי םש םוקמל
.םינידה תעדל םיכירצ - הז ןיינע

?'קנט'ה רוגיש ןיינע והמ :הלאש

העשבש םשכ אלא ,סכמ ימולשתמ רטפיהל ידכ ונניא 'קנט'ה תא םהמע וחלשש ןיינעה :הנעמ
.'קנט' המע היהיש ךירצ ,תעסונ הצובקשכ ירה ,ןיליפת ומע לוטיל וילע עסונ ידוהיש
.'קנט'ב ושמתשי ,םיעצבמל ועסי רשאכ ,אליממ

לע ,ול ןיאש תלוזל םליאשהל וילע - ןיליפת ול שי ידוהישכש המל המודב ,אסיג ךדיאל
אל - לבא .םירחאל םג והונתי ירשפא רבדה םאו ,םיקוחה תא וררבי .'קנט'ל עגונב הז ךרד
.קוחה תא דגונה רבד תושעלתובא יקרפ


הרותב קסועש ימ לכו


רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב יול ןב עשוהי יבר רמא
הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא תרמואו תזרכמו ברוח
ףאב בהז םזנ ,רמאנש ףוזנ ארקנ הרותב קסוע וניאש ימ לכש
םיקולא השעמ תוחולהו ,רמואו .םעט תרסו הפי השא ריזח
ירקת לא - תוחולה לע תורח אוה םיקולא בתכמ בתכמהו המה
דומלתב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיאש ,תורח אלא תורח
,רמאנש הלעתמ הז ירה הרות דומלתב קסועש ימ לכו .הרות
.תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו


:י"שר שריפ

הנתינש ןוויכ ;לאילחנ הנתממו הנתמ רבדממו ביתכ הזה קוספה ןמ הלעמל - לאילחנ הנתממו
רמאנש ,הלודגל םילוע לא וקלחש ןוויכו וקלחב האיבה ,רמולכ .לא ולחנ - הנתמב הרות םהל
.תומב לאילחנמו

:ר"ומדא ק"כ שריפו

.תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו רמאנש ,הלעתמ הז ירה הרות דומלתב קסועש ימ לכו

:ונתנשמב תולאשה

- "הלעתמ" הווצמ םייקמש ימ םג ירהש ,הרותה דומילב תדחוימ הלעמ ןאכ ןיא הרואכל (א
.ךרבתי הווצמה הווצמ םע דחייתמ אוה

."ימ לכו" :קוידה (ב

ארוקה םגש דעו ,"הלעתמ" םתס הרות דמולה םג ירהו - "הרות דומלתב קסוע"ש קוידה (ג
לודג יוליע ךל ןיאש ,"ותרות תא ונל ןתנו" ,הרותה תכרב ךרבמ רמאק יאמ עדי אלו הרותב
.הזמ

:רואיבהו

אבילא אתתעמש יקוסאל הרותב עגייתמש םדאל ןווכתמ אנתה - הרות דומלתב קסועש ימ לכו
,בורה תערכה יפ לע ,ררבתמ ךכ רחא ךא .תמייוסמ אנקסמל עיגמ אוהו ,("קסוע") אתכלהד
הלעתה אל הז םדאש ,בושחל רשפא היה הזכ הרקמב .תרחא תעבקנ הכלההו תקדוצ יתלב ותנקסמש
.'וכו רשי רכש לעב וניאש חיכומ רבדהו ,תלטובמ ותנקסמש ררבתנ ירהש ,ודומיל ידי-לע
לע !'ה ןוצר ךפיה איהש אנקסמל עיגה ודומיל ידי-לע :הדירי וז ירה הרואכל - וזמ הרתיו
רמא הז

הביסה ירהש .הלעתמ אוה ,ךפיהל אלא ,הדירי ןאכ ןיאש דבלב וז אל - הלעתמ הז ירה
ותמשנ שרוש םא - המגודלו .ותמשנ שרושו ועבטב אלא ,ולכש ביטב הניא תעטומה ותנקסמל
איהש אנקסמל עיגהש הזש אצמנ .לקהל הטונ אוה - דסחמ ;רימחהל הטונ אוה ,הרובגמ אוה
.ולש הרותה דומיל תומילשב עגופ רבדה ןיאו ,"סונא" רדגב אוה - ןוילעה ןוצר ךפיה
."םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" ,(דסח) ללה תיבכ הכלהש יפ-לע-ףאש ל"זר רמאמכו

ילב איהש ,'ה תרותב קוסעל לוכי לבגומ םדאש הדבועה - תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו
איה הרותה ךכמ האצותכו .ידוהי לכל הנתמב הרותה תא ןתנ ה"בקהש ינפמ קר תירשפא ,לובג
.("תומב") הלעתמ אוה הרותב ודומיל ידי-לעו ,ידוהי לכ לש "ותלחנ"
.(דבלב םיעמושה תמישר יפ-לע - מ"שת י"וצנ ,האר פ"ש תוחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

קלב תשרפ שדוק-תבש
הלואגה גח ,1זומת ב"י

רשבתנ וב םוי .3ם"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי .2"םידעומה דעומ"
ותדובע לע - רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב -
.4תודהיהו הרותה קוזיחב

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
.5"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

.6"...ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
.5"וניינע

.'ךתקדצ'ו 'םימחרה-בא' םירמוא ןיא

.ו קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
הלואגה גח ,זומתב ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

.8ןונחת םירמוא ןיא

םשב םיעודיה תודסומה רובע - תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
.9"קחצי ףסוי ילהוא"

ישימח םוי
'זומתב רשע העבש' םוצ

:10םירצמה-ןיב

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ םיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא-םחנמ שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
.12רוסיא ןיא םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(11לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא הדועס
(כ"חא ואצומ וניא םא אלא) .13תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא
קילרג ז"שרגה ריתה ,שממ החמש םשל אלש ב"ויכו תוטלק תעימש .רוסיא ןיא הפב הרישב .14
.בא-םחנמ שדוח-שאר דע ה"ע

.15רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה-ןיב'ב תושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

וא םתוחדל םילדתשמ ,תונטייקב םג .16םילויטו תועיסנל יואר ןמז וניא 'םירצמה-ןיב'
העיסנל תויתועמשמ תונכהש ןוכנו יאדכ ,ולא םימיב עוסנל ךירצש ימ .רשפאה לככ םהב טעמל
.17זומתב רשע-העבש ינפל הלחה העיסנהש שגדויש ידכ ,ןכ-ינפל וליחתי

.18הלא םימיל םייאופר םילופיט עובקל יוצר ןיא

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה-ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
ןוזמה תכרבו רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהלו רדהל גוהנש
םינש שולש ןבל תואלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא תאז - הטימה-לעש עמש-תאירקו
.19

:20ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

ןיינעה לע הפסוהב ,םירצמה-ןיבש תותבשב יאדוובו] הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,[21תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל "השמ להקיו"ד
.22"הקדצב היבשו

לכלו ,םיניד -יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) עובקל :הרות
לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ -תיב ,הריחבה תיב תרותב(ו 23הלואג יניינעב) - שארל
- 25ך"נתב :ונייה .24"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" הז דומיל ידי
תוכלה - ם"במרבו ,דימתו תודימ תותכסמ - ארמגבו הנשמב ,האלהו 'מ קרפמ לאקזחי רפסב
ותרותב טרפבו ,תודיסחה תרותב שדקמה-תיב ינינעב םירואיבה דומללו ףיסוהלו .הריחבה-תיב
לע הרותה-רוא) לאקזחיב קוספה לע םישורד המכ וב ולגתנו ונרוד הכזש ,קדצ-חמצה לש
.26ב"ויכו (ומוקמב ,ס"שה לע םישודיח) תודימ תכסמד תוינשמה לע םג טעמו ,(ך"נ

,שרדמ-יתבו תסנכ-יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוה :הקדצ
.(הזב אצויכו תובישי

:רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
.27רחשה תולע דע הליכאב

.3.19 :המידקמה העדל הלפשה רוזאב רחשה תולע

.28רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא :תירחש

.29םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ לבאתהל תעד םהב שיש םינטק

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
ןיא םאו .30םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.31'הליפת עמוש'ב ורמוא -

:32תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,הדימעב ןתוא םירמוא

:ןלהלד רדסב ,33'לארשי רמוש'ו 'םוחר אוהו' ,ןונחת תרימא ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ רובעיו ,34ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 36ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א/ 35רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 37ונלוק עמש / םינושאר
;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו 39ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 38ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז' אלו] ...ל ונרכז

:הרותה תאירק

אל ,הנעתמ וניאש ימ .םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי
.הלעי -

רמוא - ". . תחלסו" ;"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ;". . ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" 40איבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ :אמויד אניינע
רבד-לע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב םה םיטעמש ףא)
.42"(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע) 41'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ'

םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב :הקדצ
.םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע יפל

:החנמ

.43תיסחי תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושריד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ -

חכש םאו ,". . עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,44וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמול

.8.12 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצלש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס - החמשו ןושש

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש-יטוקיל

החמשב" (ןכ-ינפל תודיחיב יברה תארוה פ"ע) תבש תלבקב ץ"שה רמא ,ב"ישת זומת ב"י ,קלב-תקוח פ"שב
.7 הרעה 38 'מע 'ו ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - תבשב לחש ט"ויבכ "הלהצבו

- ל"שת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.(ו"לשת

-פ"רת תוחישה-רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה 'סב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה-רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה-רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומת ב"י 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה-רפסו זומת ג"י 'םוי םויה' (7

.ד"בח-ללוכ חול .םיגהנמה-רפס .'םוי םויה' חול (8

שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע גכ קלח תוחיש-יטוקיל הארו .םש םיגהנמה-רפס (9
םהרבא לשאב - םירצמה-ןיב תוגהנה יבגל (10 .ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,הנש לכב
-ץיצ ת"ושב פ"כו ,(!תושמשה ןיב וליפא) םוצה לילב רבכ תוליחתמ ןהש א"נקת 'יס ח"וא שטאשטובמ צ"הרהל
.הזב ןיליקמ חסק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגיא ת"ושבו טר ק"ס זנקת םייחה-ףכב ,ךדיאמ .וכ 'יס י"ח רזעילא

תבטב הרשעו זומתב ז"יב רימחהל (ג"מרפו ר"אמ) א"נקת ס"ר הכלה-רואיבב עצומה יפכ ןיגהונ ןיא ,הארנכ
ךירצ םא לבא ,הזל םינווכמ אל ןבומכ) דועו וע,הע,גע 'מע א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ 'עו .בא ח"רמ ומכ
.('וכו םיסבכמ

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (11

ה"אלב וליאכ העטמ לבא ,רבדה ןוכנו "ןוזח תבש ברעב וליפא רתומ תבש דובכל" ובתכ ד"בח-ללוכ חולב (12
,בכ פ"ר א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר) ב"ת וב לחש עובשב אלא ורסא אל םירסואה םג רשאכ ,רוסא
.הזב ונגהנמ המ ב"צ זא םגו ,(נ"שו

.ד"בח-ללוכ חול .'םוי םויה' חול (13

.ה"הגב ז"יס א"נקת 'יס (14

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (15

.ג"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (16

רפסמ וליפא וא הדווזמ זוראל" 230 'מע ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחישבו .דיר 'מע 'ב ךרכ םחנמ-לכיה (17
תא םיזרואשכ" ה"ע ןלפק בייל-הירא 'ר ח"הרה חילשהל תודיחיב יברה רמא ג"לשת תנשב ,בגא ."תוטחממ
תכאלמ תא חותפל שי ןהב ךא ,ןאיצוהל רשפא ןכמ רחאל .ןיליפתהו תילטה תא הליחת זוראל שי ,םיצפחה
.8 'מע בנ ןויליג ,תורשקתה ,'יבר יצוצינ' ךותמ הז אשונב םינויצה - "הזיראה

םושמ וב שיש לופיט לכו חותינב) ח"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ הארו .חפק 'מע א ךרכ םחנמ-לכיה (18
.םימיה תעשתב (תרתוכה יפל) רבודמ םש ךא ,וכר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'מ איבהש ,(הנכס

יברה הרוה רמועב ג"לב היוחד תרופסתבש ע"צו .['רדח'ל ותסנכה ןיינעב ב"צו] .הנש 'מע דכ ךרכ ק"גא (19
ןתינ 'וכו ןטק תילט תשיבל תא ,ךדיאמו .(טפר 'מע ח ךרכ ק"גא) ךליאו תרופסתה םוימ ל"נה לכ תא גוהנל
.(טכ 'מע ,ב םחנמ-לכיה האר) םינש 'ג ינפל םידקהל

ם"במרה דומילו ,טרפב הרותבש ('טפשמ') תוכלה .336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש-יטוקיל (20
םידליל םג תכייש וז הפסוה - .54 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה) הלוכ הרותה לכד תוכלה ללוכש ,דחוימב
.(50 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה) ץייקה-תונחמב םיאצמנה

.םש נ"שת תויודעוותה - םיבוט םימיל וכפהייש ידי-לע 'האופר תמדקה' ןניינעש (21

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות-יטוקילב ראובמכ (22
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (23

ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (24
.('םוי םויה' 'ס שארב 'סחיה תלשלש') ו"לשת תנשב ז"ע ררועל לחה יברה .(535 'מע

ישמוח תשמחב םיראובמה ןכשמה יניינע יטרפ - הז ינפלו" םג אבומ 2248 'מע ד"ח מ"דשת תויודעוותהב (25
גוהנכו) ק"הראב ח"וגאצ זכרמ םעטמ הנש ידמ םסרפתמ ןכו "שדקמה תיבל עגונב םיטרפ המכ םידמל םהמש ,הרות
,147 'מע רבדמב ,'יח ןייעמ'בו ."ידוקפ-להקיו ,המורת :תוישרפ" ,(יברה י"ע רשואש רבתסמ ,ןהה םינשב
."הווצתו המורת" :ובתכ

חבזמ ,תכורפ ,הרונמ ,ןחלוש ,ןורא) המורת 'פב ושרפתנ ןכשמה ילכ ,ויתועיריו ןכשמה דבלמ ,הנהו
ונשנו ,(תרוטקו החשמה ןמש ,רויכ) אשתו ,(דימתה ןברק ,בהזה חבזמ ,הנוהכ ידגב ,ךז ןמש) הווצת ,(תשוחנה
.(וילכבו וב שומישהו ןכשמה תמקה ,הנוהכ ידגב) ידוקפו (בהזה חבזמ ,הרונמ ,ןחלוש ,ןורא) להקיו 'פב

תוינשמב וליאו [וילכו שדקמה תיינב יניד םיללוכה] הריחבה תיב 'לה קר יברה ריכזה ם"במרה תוכלהל רשקבו
דימת תלעמ ריכזה םימעפה תחאב הברדאו ,תודימו [ןיפסומו ןידימת 'להב הבור ם"במרבש] דימת תותכסמ ריכזה
ק"מהיבב הדובעה תודוא דומילה ירה 'םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב דיתעה שדקמ'ש ןוויכ" תודימ לע
כ"או ,(186 הרעה 55 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה) "ק"מהיב ןיינב תודוא דומילה רשאמ רתוי השעמל זא עגונ
ידגב יניד ןהבש ,שדקמה ילכ 'להל רשקב ןכו .ם"במרב 'וכו ןיפסומו ןידימת 'לה ללכ ריכזה אל ט"מ ע"צ
.(הווצת 'פ) הנוהכ

,בכר 'מע ב תוא) ק"מהיב ךרע ,קדצ-חמצ - םיטוקילה-רפס הארו .38 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (26
.(ופוסב ןמסנהבו

אל תאז דומלל שי ,הלואגה ףס לע רבכ םידמועש ןוויכ ,וז הנשבש ,ףסונ 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפסב
ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,ק"מהיב ןברוחד ןורסיחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגרד תורבגתהה דצמ
.ש"ייע ,םלועמ התיה אלש תולדג ,ישילשה שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (27
הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה
יוארכ בוש וידי לוטיל חכשי לאו .הלילה תוצח ירחא אוה םא הרותה תכרבו רחשה תוכרב תרימא רחאל ,ןבומכ)
.(רחשה תולע רחאל

לקהל ןודל שי ,הפה תציחר -יאמ רעטצמה .1 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה-רפס' .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (28
.הייתשל ללכ יואר וניאש לזונב ופטושל

רמאי אלא ,ללכ םעטי אלש העדכ םיקסופש ינמודמכ - םויה תינעתש רכזנו הקשמ וא לכאמ לע ךריבו חכש
.(ח"ס ג"פ א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר) ו"למכשב

.(ג"כס ב"רת םירפא-הטמ) ותינעתב ךישממ - לכא םא םגו ,טולפי - סעלו חכש

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס נ"קת 'יס םייחה-ףכ הז ןינעב האר (29

,'תורשקתה' האר) "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ק"גאבו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה-רפס (30
.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעתל ד"בח-ללוכ חולב ואיבה ןכו ,(18 'מע גל ןויליג

''ה' רמאשכו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח 'ונאפר' תמיתחמ ''ה' רמאש םדוק רכזנו וז הכרב חכשש ץ"ש
המצע ינפב הכרב הרמוא ,םש םג חכש .'הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,י"אב' םתוחו 'ונלוק עמש'ב וננע רמוא
.(הילדג םוצ ,ד"בח -ללוכ חול) 'םולש םיש' רחא

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (31

ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה-רפס' .362 'מע 'ה תליהת רודיס (32
.18 'מע 'מ ןויליג הארו 20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ (הרותה תאירק

א"יו .םיפא תליפנ אלל ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה לחש הלימ םוי
.(357 'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז"ס ףוס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש
ירשת 'ו תחישמ ,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב יולתש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל
.(ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' האר - ה"כשת תנשב ןודנב ויתוארוהל דוגינב תאז .ה"לשת

תודימ ג"י הנעי קרו ,(ןבומכ ,תודימ ג"י אלל) ןדיד רדסכ לכה ל"צ הרואכל ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמה
.םהמע

םוצד תוחילסל תוארוהה פ"ע ,תועטב תרחא ספדנ ורבעש תונויליגב) .יברה לש ןיינמב דימת וגהנ ןכ (33
ןמלגופ 'יש הדוהי-יבצ 'ר ח"הרהל ח"ת .ומצע תוחילסה חסונב 'לארשי רמוש' םירמוא םש לבא ,הילדג
.(ךכ לע ונריעהש לואירטנוממ

."תעדוהכ" וב ל"צו (34

לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו ,ספדנכ ". . רבג םוי" םירמוא זורחל זורח ןיב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (35
גהנמ - תוחילס' ס"וסב ספדנש יברה לש 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס'ב 4 הרעה פ"ע) ןושארה זורחה
.('ד"בח

- תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,("ונדקפו" אלו) "ךתעושיב ונדקפ" ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (36
.'ד"בח גהנמ

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (37
.ןוראה םירגוס

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב תאז הליפת ןגנל וגהנ יברה לש ןיינמב (38

"התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ (39
.(ו ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס)

.63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (40

.טי-חי,ח הירכז ;ז-ב,טל הימרי ;ח-ג,הכ ב-םיכלמ (41

;תומוצה רבד-לע םירבדמה םיאיבנב ולא םיקלח ללוכ ,אבל-דיתעל םג תיחצנ איה הרותה - הזמ הריתיו (42
םירומאה וישעו בקעי" ןינעב רחא םוקמב ראובמכ) רבד לכבש בוטה יולגב ריאמ רוא-הרותו תמא-תרותבש אלא
- הברדאו ,אובל-דיתעל םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל וכפהייש יפכ ,ולא תומוצבש בוטה ונייה ,("השרפב
547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) בוט -םויהו החמשה לידגמ הז ירה .העש יפל הדיריהל עגונב דומילה ידי-לע
.(63 הרעה

לכב הליגרה העשב ללפתמ היה יברה יכ-םא .20 הרעה 48 'מע םיגהנמה-רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (43
.15:15 - םוי

-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םהיפכ תאשל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו (44
550 'מע 'םידעומ - ףסוי טוקלי' ,הילדג םוצ - ותעב רבד חול הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס טכק 'יס םייחה
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il