- ג"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה זומתב ח"י * סחניפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


'םירצמה ןיב' לש ימינפה ןכותה
'תועובשה תשולש' - אוה


הלאה םימיה םינוכמ םירצמה ןיב ימי לע האובנבש יפ-לע-ףא
תשולש' םתורקל לארשי גהנמ תאז -לכב ,"םוי א"כ"
ךפיה םיארנה םירבדה םגש תוננובתה ידי-לע * 'תועובשה
תשולש' םשה * םהבש בוטה תא םילגמ ,בוט םצעב םה בוטה
ק"כ תחישמ * ישילשה שדקמה-תיב לש בוטל זמור 'תועובשה
ונרוד אישנ ר"ומדא


(3"םירצמה ןיב"ד הנושארה תבשד הרטפהב) 2ך"נתב רפוסמ ,1"םירצמה ןיב"ד ןמזל עגונב
."ותושעל ירבד לע ינא דקוש יכ תוארל תבטיה" ול רמא ה"בקהו "דקש לקמ" האר הימריש
םירשעב - רתויב רצק ןמזב חרפ איצוהל םירהממ םידקשש ומכש (4"הדגא שרדמ"מ) י"שר איבמו
."ריעה העקבוה" זומתב רשע העבשב .םוי א"כ ךשמב שדקמה-תיב ןברוח היה ךכ ,םוי דחאו
."תיבה ףרשנ" (זומתב רשע העבש ירחא םוי א"כ) באב העשתבו

םשב (5הכלהב םג אוה ןכו ,לארשי גהנמ יפל) םירצמה ןיבד ןמזה ארקנ ,ןכ-יפ-לע-ףא
.("םוי א"כ" םשב אלו) "תועובש השולש"

א"כ" הזש הפ-לעבש הרותבו ,"דקש לקמ" אוה הז ןמזל קוספב זמרהש ןוויכמ :ןיבהל ךירצו
?6"תועובש השולש" םשב ,הכלהב םגו ,לארשי גהנמב ארקנ עודמ - "םוי

:7הזב רואיבה רמול שיו

בוטה עבטו ,בוטה םצע אוהש ה"בקהמ אב לוכהש ןוויכמ .בוט תמאב אוה םלועבש רבד לכ
תמאב םה ירה ,בוטה ךפיה םהש רשב יניעל םיארנש םירבדה םגש ,תוטשפב ןבומ ירה ,8ביטהל
,(בוטה ךפיה םמצע םה לבא) תלעות אצות םדי-לעש איה ולא םירבדב הנווכהש קר אלו .בוט
."הבוטל וז םג" 9ל"זח ןושלבו .בוט אפוג םה םגש ,וזמ הריתי אלא

.יוליגב אצוי בוטהש דע ןמז ךשמ חקולו .םלעהב אוה ולא םירבדב בוטהש אלא

םתויהל ,ולא םירבד םגש (םלעהב ןיידע אוה בוטה רשאכ) 'וכו תוננובתהה ידי-לעו
,ולא םירבדב אצמנש בוטה "תולגל ילכ" איה 'וכו הנומאה ירה - בוט יאדווב םה ,ה"בקהמ
.10הלגנהו הארנה בוט םישענ זאו

לצא תוליבא ןמז אוה יולגבש יפ-לע-ףא :"םירצמה ןיב"ד ןמזל עגונב םג ןבומ הזמ
ןברוח - רקיעב ,ולא םימיב לארשי-םעל ועריאש םייוצר יתלבה תוערואמה ללגב ,לארשי-ינב
ליחתה זאש (באב העשתב רמגנו "ריעה העקבוה"שכ זומתב רשע-העבשב ליחתהש) שדקמה-תיב
,בוטה םצע אוהש ,11ה"בקהמ אב תולגהו ןברוחה םגש ןוויכמ ירה - (הזה) רמה תולגה
.בוט םלעהב שי הזב םגש יאדווב

.אובל דיתעל קר הלגתיו ,רתסההו םלעהה תילכתב אוה בוטה התע תעלש ,אלא

-לעש) בוט ןיינע ליבשב קר אל היה תולגהש יוליגב וארי ,הזבש בוטה הלגתיש ירחאל לבא
הזש ,וזמ הריתי אלא ,(12תולג הירחא ןיאש הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגל םיאב ודי
,בוט (היה) אפוג

ןברוח ,ירמגל בוטה ךפיהד ןיינעב) רתסההו םלעהה תילכתב היה בוטהש אפוג הזמ - הברדאו
.רתויב הלענ אוה בוטהש היאר הז ירה - ןמז הברה ךכ לכ ךשמנ םלעההו ,(תולגו

אלא .הדיתעה הלואגב ולגתיש םיניינעה "ולעפנ" ,ןברוחה ןמזבש ,13תומוקמ המכב ראובמכו
הכשמהה ,ןכל - ולאכ םילענ םיניינע לבקל "ילכ" היה אל (לארשי-ינב םגו) םלועהש תויה
.14תולגו ןברוחד ןפואב אצי הז ירה הטמל ןאכ ןכ-ןיאש-המ ,הלעמל הראשנ םיניינעהד

ותוא םישועו םלועה תא םיככזמ הז ידי-לעש ,תולגה ןמז ךשמב לארשי לש םתדובע ידי-לעו
[הלעמל ןברוחה ןמזב וכשמנש] ולא םיניינע םג וכשמוי - םילענ םיניינע לבקל "ילכ"
.הטמל םג יוליגב ויהיש

"תועובש השולש" םשב ארקנ "םירצמה ןיב"ד ןמזהש הז לע םעטה רמול שי ל"נה לכ יפ-לע
ןיב"ד ימינפה ןכותהש - "םירצמה ןיב"ד בוטה אטבתמ הזה םשב יכ ,("םוי א"כ" םשב אלו)
הלגתי אובל דיתעלו ,ןברוחה עגרב הלעמל לעפנש ,ישילשה שדקמה-תיב ןיינב אוה "םירצמה
.הטמל םג

,בוט (ותוימינפב) אוה "םירצמה ןיב"ד ןיינעה םגש 'וכו העידיה ידי-לע :ףיסוהל שיו
םשב הז ןמזל םיארוק ןכלו .רשב יניעל םג הלגתי בוטהש ,םיזרזמו םירהממ ,"דקש" יזא
הלואגה רתוי רהמל ידכ ,16"םירצמה ןיב"ד בוטה (ל"נכ) שיגדמש ,15"תועובש השולש"
.ישילשה שדקמה-תיבו ,הדיתעה

:רתוי קמועבו תויטרפב הזב רואיבה

(17"יעיברה םוצ"ב ,יעיברה שדוחב (אקוודב) תיטרפ החגשהב םיליחתמה) "תועובש השולש"ה
,השולש רפסמה םע דחוימב רושקה ,הרות-ןתמד שדוחה ,18"ישילשה שדוח"ל ךשמהב םיאב
יאתילת ידי-לע יאתילת םעל יאתילת ןאירוא בהיד אנמחר ךירב" 19הכוראבו ארמגב אתיאדכ
-ןתמב השולש לש םיניינע דוע הזב ףיסומ ןואג םיסנ 'רו) "יאתילת אחריב יאתילת םויב
.(הרות

:20האופר הליחת םהל ארוב ןכ םא אלא לארשי תא הכמ ה"בקה ןיא" לש ללכה םע םיאתמ הזו
."תועובש השולש"הל הכמל האופר תמדקה תניחבב אוה הרות-ןתמד "ישילש"ה

אטבמה ,הרות יפ-לע םש) "תועובש השולש" אוה "םירצמה ןיב"ד םשהש הז :וזמ הריתיו
לע הרומה ,"השולש" אוה םירצמה ןיבד ימינפה ןכותה יכ אוה - (רבדה לש ימינפה ונכות
.השולש רפסמב רושקה הרותד ןיינעה ,21רתויב הלענ בוט

תותבשה 'גב הריתי השגדהב אוה ["תועובש השולש"ב בוטה תוימינפ יוליג] ל"נה ןיינעה
24המע בצע ןיא יכ) 23"תועובש השולש"הד בצעו תוליבאה יניד ןיא זא יכ ,22םירצמה ןיבד
היילעהו בוטה דצה קר יולגב שגדומ זאש ןבומ אלימב .25וגנעל הווצמ - הברדאו ,(
.26"תועובש השולש"ב

:סחניפ תשרפ - וז תבשד השרפה םע הז רשקל שיו

,(םלועהו לארשי-ינבו ה"בקה ןיבש רשקה) "השולש"ד ןיינעהב "םירצמה ןיב"ד הדיריה
איבה הזש ,(זומת ז"יב "ריעה העקבוה") םימעל לארשי ןיב תלדבמה המוחבש הצריפב הליחתה
.ןברוחה ךכ-רחא

,הפיגמה תא ךכ-רחא איבהש - ירמז השעמו רועפ לעבד אטחה ידי-לע היה הזל המודבו

אניירק" ול רמא השמש ירחאלש הז ידי-לע ,הצריפה תא ןקיתו לטיבש הז היה סחניפו
שיא תא םהינש תא" גרהו ,"אוביו ודיב חמור חקיו" דימ - 27"אקנוורפ יוהל והיא אתרגיאד
לארשי ןיבש הלדבההב הצריפה ,"השאהו לארשי שיא"ד רשקה תא "גרה"ש - 28"השאה תאו לארשי
ןיב םולש השעש דעו ,28"לארשי-ינב לעמ הפיגמה רצעתו" ,הריזגה הלטב הז ידי-לעו ,םימעל
,(הדיריה ינפלש בצמה יבגל היילע) רכש ה"בקה ול ןתנ ןכלו ,29לארשי -ינבל ה"בקה
ןתונ יננה ורמא ןכל ,'וג לארשי-ינב לעמ יתמח תא בישה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ"ש
השע - הז ידי-לעו ,30"לארשי -ינב לע רפכיו ויקלאל אנק רשא תחת 'וג םולש יתירב תא ול
.לארשי ליבשב ארבנש ,(םלועה תומואו) םלועל ה"בקה ןיב םולש םג

השולש"ב בוטה תוימינפ תולגל ידכב :"תועובש השולש"ד הדובעל עגונב םג ןבומ הזמ
(ב) ,בוטה "םיסכמ"ש "וניאטח"ו "םיערה ונישעמ" לטבל (א) :תועונת יתש תושרדנ "תועובש
תא לטיב הז ינפלש (א) :סחניפ לצא היה הזש יפכ .תומילשב דעו בוטה יוליג ךכ-רחאו
לארשי-ינב ןיב םולש השע הז ידי-לע (ב) ,("םהינש תא רוקדיו") בוטה לע ריתסהש ןיינעה
.ה"בקהל

:ליעל רומאה לכמ דומילה

(העש יפל) המילעמש 31"הבית"ה חותפל חתפמה ודיב ול ונתנש ,תעדל ידוהי ךירצ שארל לכל
תילכת אלממ ידוהיש ידי-לע אוה הזמ יוליגה - "תועובש השולש"ב תוימינפב אצמנש בוטה לע
.ךרבתי ול הריד םלועהמ תושעל ,ותאירב

,הרות -ןתמב היהש "השולש"ד יוליגהמ רתוי הז ירה ,םלעהמ אב הזש ןוויכמ - הברדאו
.ל"נכ

תרמוא תאז ,תודהיל םילכ םה ולש תימהבה שפנו ףוגהש תולגל - ומצעב ותדובעמ ליחתמ
הליכא) םיימשגה וירבד לכ תא - תוטשפבו ,תוימשגהו ופוג םע (םג) ךרבתי 'ה תא דבועש
הזבש - וזמ הריתיו ,33"והעד ךיכרד לכב" דעו ,32םימש םשל לצנמ ('וכו ןוממ ,הייתשו
רכש לבקמ ותדובע ידי-לע :אסיג ךדיאל דעו ;34"אשידק ןוהליד אפוג"ש ךיא הלגמ אפוג
םכימשג יתתנו (ןכל) 'וג ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" 36בותכש ומכ ,35ימשג
(קלחו) האצות קר (המצע ינפב תואיצמ אל) הזש ךיא רכינ ולש תוימשגבש ךכ ,"'וג םתעב
.38"ונימי ךרואו ונייח םה"ש ,37תווצמו הרותמ

:(סחניפ לצא היהש יפכ) םיטרפ ינשמ הלולכ וז הדובעו

,39"ךברקב רשא רז ל-א" דצמ ולצא תויהל לוכיש ימינפה בוטה לע רתסהו םלעהה לטבל
ןיבש הלדבהב הצריפ לכ (ירמגל תואיצמב לטבמ) "גרוה"ש דעו ,ולצא סנכנש "טייקש'יוג"ה
."ערמ רוס"ד הדובעה - תוללכבו .'וכו לוחו השודק ,םימעל לארשי

."בוט השעו" - וב שיש ימינפה בוטה תומילשב תולגל לוכי זאו

ול הריד תושעל םלועה לכב ותוחילש יולימל עגונב "השולש"ד הדובעה םג איה הז ךרד לע
ןיבש םילדבהה תושטשטמו תולבלבמה תוצריפה לטבל ,ל"נה םיניינעה 'ב ידי-לע - ךרבתי
םידוהיל תודהיהו הרותה תצפהו תווצמ הרות ידי-לע ,רוא יוליג איבהלו ,'וכו לוחו השודק
ולוכ םלועה לכמ םישועש ךכ ,40םלועה תומואל חנ ינב תווצמ עבש תצפהל - דעו ,םלועה לכב
תיתימאה הלואגב "הכולמה 'הל התיהו"ד ,יולגב הזב תומילשל דעו ,יוליגהל ילכ 41
.המילשהו
'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ;ח"משת'ה בא-םחנמ שדוחה-םיכרבמ ,סחניפ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(60-52 םידומעי"שרפ .(טכ ,א"פ) פ"הע ר"כיא) ל"זח ורמאו .םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ :ג ,א הכיא - בותכה ןושל (1
.'וכ באב העשת דע זומתב רשע העבשמ 'וכ םירצמה ןיב :(םש

.בי-אי ,א 'ימרי (2

.ח"כתסר ח"וא ע"ושוט .ב ,אל הליגמ - שאר ה"דות (3

.דועו .ז ,ב"יפ ר"הק .(אנקת ס"וס ח"וא רוטב אבוה) ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי (4

.דועו .ז"יקס םש ח"וא ז"ט האר (5

הנעתהש םיעובש השולש דגנכ א"יו" (םש ז"ט .(ג"סרה םשב) גסר 'יס םלשה טקלה ילבשב ה"כו) םש רוטב (6
םש לע אלו ,זא היהש (ןברוחה) ערואמה םש לע םירצמה ןיבד ןמזה אורקל ךירצ היה הרואכל לבא .*"לאינד
הארו ."םוי א"כ" םשב פ"עבש הרותב 'קנ ןברוחהד ןמזה ירהו - **(הזמ האצות קר אוהש) לאינדד תינעתה
.16 הרעה ןמקל

----------

."םוי א"כ םהו םימי לש תועובש 'ג" (םש ג"סרה שוריפ םג הארו) םש דוד תדוצמבו .ג-ב ,ד"וי לאינד (*

םג ןכ שרפמש עמשמ םש השירפבו .םינש א"כ ירה "םיעובש השולש"ד ,(םש רוטל ח"בב אבוה) םש לאינדל י"שרפב
.זמרה ד"ע אוה "םיעובש השולש דגנכ" איה תועובשה 'גד הגהנההש רוטה ש"מ ,ז"פעו ,רוטה תעדל

.םדוקה ג"הושבכ תוטימש 'ג םה לאינדד "םיעובש השולש" דחא שוריפ יפלש הז לע ףסונ (**


ןיב תועובש 'ג" (זצ'א 'ע ך"נ ת"הוא) הכיאל צ"צה תמישרב ראובמה פ"ע רמול שי הזב םירואיבהמ 'א (7
'ז םימעפ 'ו אצמנ .*תותבש 'ז תבש לכבו .ןהבש תותבש 'ג הכמל האופר םידקמו םוקמב רבדמ ומכ ןמזב םירצמה
('ו=) 'ג םימעפ 'ב) הז רפסמב אקווד יכ ,"תועובש 'ג" ארקנש םעטה ל"י ז"פעו ."ב"מ רבדמה םיעינכמ ז"יע
.ב"מ רבדמה תענכה זמורמ ('ז םימעפ

יגהנמ המכש] ףט םגו ,םיטושפ םישנא ידי-לע םג ,לכ יפב "תועובש השולש" םיארקנ ולא םימיש ןוויכ לבא
.םהל םג תוטשפב ןבומ הזב רואיבה ל"צ - [(א"נקתס םש ע"ושוט האר) םהל םג םיכייש םירצמה ןיב

----------

הרעה ו"משת מ"וטמ פ"ש תחישמ סרטנוק .16 הרעה 379 'מע ח"יח ש"וקל האר - "תותבש 'ב" ל"צ הרואכל (*
.46


דחא התא ה"ד הארו .ד 'יס 'ב חוכיו םינומא רמוש .ד"פ א"הויהעש .א"פר ךלמה יעושעש רעש מ"המע (8
.ד 'ע צ"מאהדאל

קר אל רשא אוה "הבוטל וז םג" שוריפד ךליאו 393 'מע ב"ח ש"וקל הכוראב הארו .נ"שו .א ,אכ תינעת (9
."הבוטל (אפוג) וז םג"ש אלא ,[(ב ,ס תוכרב) "דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ" ד"ע] בוט רבד ליבשב הזש
.םש תינעתב רופיסהמ ןבומכו

."יולגב םג בוט לכה השענ תמאב וז הנומאבו" א"יסוס ק"הגא האר (10

ח"יח ש"וקל הארו .ךליאו ד ,בי תודלות ח"ות) מ"כב ראובמ ירה - "ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש ףאו (11
אמוחנת .ה ,וס םילהת) "םדא ינב לע הלילע ארונ" ןיינעב (א"לשת ינגל יתאב ה"ד .נ"שו .ךליאו 395 'מע
וילע ותיסה הלעמלמ יכ אטחיו ר"הציד ערה רבוג םימעפלש ,"(ד"הע אטחב ר"הדאב) וב הלתנ הלילע" .(ד בשיו
,בוט הזב שיש חרכהב ירה - וילע ותיסה הלעמלמש ןוויכמו .א ,גי םש ח"ות - הז אטחל ואיבהל ר"הציה
.םינפבכ

.ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אוה .א ,וט חלשב אתליכמ האר (12

וסנכנש תעבש והזד ,ה"ס ח"משת םירופ סרטנוק הארו .חישמ דלונ ןברוחה עגרבש (אנ ,א"פ) ר"כיא האר (13
לארשיו ה"בקהד הביחה לדוג לע הרומ הזש ףא - (ב ,דנ אמוי) הזב הז ןירועמ םיבורכ ויה לכיהל םירכנ
זא אקווד יכ - הביחה ךפיה (הרואכל) היה לכיהל םירכנ וסנכנש העשבו - ,(א ,םש אמוי) השאו שיא תביחכ
,הלעמל התיה וז הכשמהש אלא ,הדיתעה הלואגד םיניינעה וכשמנ הזמו ,רתויב הלודג הביח (תוימינפב) היה
.םינפבכ

ההכמש רתויב לודג רוא תמגודבו .(א ,גכ תינעת) "דומעל ןילוכי ןיא הבוט םהילע תעפשה" ל"זראמ ד"עו (14
.הכוראב ש"ייע .דימלתל ברמ לכשה תעפשהמ תולגה ןיינע לע לשמ 360 'מע ב"ח ש"וקל הארו .םדאה יניע תא

ןמזה תקולחבש (ךליאו 100 'מע ב"יח ש"וקל) א"מב ראובמה פ"ע רמול שי - "תועובש השולש" קוידה (15
אוה ושרש יכ ,(םינשו םישדחבו םימיב כ"אשמ) ינש עובשל דחא עובש ןיב קוליחו יוניש כ"כ רכינ אל תועובשל
ןיינעה) בוטהש זמרל אוה "תועובש השולש" םשב 'קנש הזד רמול שי ז"פעו .םייונישמ הלעמלש 'יחבמ
יוניש הב ךייש ןיאש תיחצנ הלואג - הדיתעה הלואגד ןיינעה אוה םירצמה ןיבב (םלעהב) ונשיש ("השולש"ד
.ו"ח

,(תוינעת 'לה שיר ם"במרה ש"מ ד"ע) "הבושתה יכרדמ" אוה םירצמה ןיבד הגהנההש ןוויכד ,ףיסוהל שיו (16
ךירצ םירצמה ןיבד הגהנההב ,ןכל - (ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר) ןילאגנ ןה דימ הבושת ןישוע לארשישכד
(יוליגב) שגדומ - "'וג דקש לקמ" 'ימריב רפוסמהב כ"אשמ ,*"תועובש 'ג" - ובש ימינפה ןכות שיגדהל
.םוי א"כ 'קנו ,תועובש 'גד ןיינעה עגונ ןיא םש ןכלו .תולגהו ןברוחה

----------

ל"עלש ד"ע - תויכזל םיכפהנ םהש ,םמצע תונודזהבש השודקה יצוצינ םילגתמש איה הבושתה תומילשד טרפבו (*
.(תוינעת 'לה ףוס ם"במר) םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל תומוצה וכפהי


.טי ,ח 'ירכז (17

.31 הרעה ח"משת חלש פ"ש תחישמ סרטנוק הארו .א ,טי ורתי (18

.א ,חפ תבש (19

.ב ,גי הליגמ (20

םגד ונייהו ,ןיינעה תוינוציחל עגונב והזש ,רמול שי - הכמל האופר םידקמ ה"בקהש רמאנש המו (21
- ןדיד ןודינב ,ז"פעו ,האופרה תמדקה הנשי - "הכמ"ל הארנ רבדהו ,הזבש ימינפה בוטה הלגתנ אל ןיידעשכ
תמדקה ידי-לע תולגה ןמזב םגש (א) :םיניינעה ינש - "תועובש השולש"ל יאתילת אחריב הרות-ןתמ תמדקהב
,תולגהב ימינפה בוטה הלגתי הרות-ןתמ ידי-לעש (ב) ,תולגה ךשוחד תושילח השענ - "יאתילת אחרי"ד האופרה
.םינפבכ

.ב"ס ו"משת מ"וטמ פ"ש תחישמ סרטנוק .ךליאו 1090 'מע ד"ח ש"וקל האר (22

.םש ןמסנהבו כק 'מע םירצמה ןיב ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .םש א"גמבו י"ס ב"נקתס ח"וא ע"וש (23

.ב ,גכ ק"ומ - רמאד ןאמ ה"דותב אבוה .ז"ה ףוס ב"פ תוכרב ימלשורי .בכ ,י ילשמ (24

.נ"שו .כ"נבו ב"מרס ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר (25

.האופר םידקמ 'יחבב ןה תותבש 'גש (7 הרעה) ליעלד צ"צה רואיב פ"ע טרפבו (26

.ז ,הכ קלב י"שרפ (27

.ח ,םש קלב (28

ןב סחניפ" אוה יכ - ('וכו ןירדהנסהו םיטבשה לכ אלו) הז לע ררועתנ סחניפ אקוודש םעטה רמול שיו (29
פ"ע ה"כו] לארשי לש םתבוטל איה ותולדתשה לכו דסחה שיא אוה ןהכש .(ז ,הכ קלב) *"ןהכה ןרהא ןב רזעלא
םש ז"הדא ע"וש .א"יס ח"כקס ח"וא ע"ושוט .א ,טל הטוס) אקווד הבהאב לארשי ומעל םינהכ תכרבל עגונב הכלה
'וג ןרהא תא וכביו" (י"שרפבו טכ ,כ תקוח) וילע רמאנש ןהכה ןרהא טרפבו ,[(ב ז"מק ג"חזמ) ט"יס .ז"יס
:(ב"ימ א"פ) הז תבשד תובא יקרפמ ריעהלו] "'וכ הבהא ליטמו םולש ףדור ןרהא היהש יפל" ,"לארשי-תיב לכ
היהי ךיחא ןרהא" רמאנ מ"יציב ןכו ,['וכ תוירבה תא בהוא םולש ףדורו םולש בהוא ןרהא לש וידימלתמ יוה
לארשי תא ופיקהש) דובכה יננע ןכו ,(זט ,ד תומש) "'וג םעה לא ךל אוה רבידו" ,(א ,ז אראו) "ךאיבנ
סחניפ") ןהכה ןרהא לש ודכנ ןכלו ;(א ,אכ תקוח י"שרפ .א ,ט תינעת) ןרהא תוכזב ויה ('וכ םהילע וניגהו
ןיבו םהיניב םולש םישהלו וז הפיגממ לארשי םע תא ליצהל ןושארו שארה היה - ("ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב
.ה"בקה

.ךליאו אי ,הכ ונתשרפ (30

----------

.ןרהא לשו רזעלא לש ונינע םג היה סחניפבד ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ ,שלושמה סוחימ ריעהלו (*


'יתשו הליכאבש גונעתהו בוטה תולגל ,תבשה םוי תדובע יהוז - הברדאו ,תבשב םג רתומ הז ןיינעו (31
.(םלועה תוימשג)

.ב"ימ ב"פ תובא (32

.ו ,ג ילשמ (33

.ב ,ע ג"חז (34

.ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (35

.יתוקוחב פ"ר (36

ומכ "אפוג לארשי" אלו) "לארשי אפוג" (ב ,דכר) ונתשרפ רהזב ראובמהמ הדובעב דומילה והזש רמול שיו (37
ךישממש קר אל ונייה - (םשל צ"יול יטוקל) אפוג "םה ןמצע לארשי"ש ,("אבל יול ,אחומ אנהכ" ז"נפל רמאנש
,ומצע לארשימ קלח אוה (רבדה ףוג ,רקיע ןושלמ םג אפוג) אפוג םגו ותואיצמ לכש אלא ,אפוגב םג לארשי
.תודהיו הרותמ

םויב ז"הדא 'יפ ד"ע (םיכורא םימי אלו) "ונימי ךרוא" קוידה ל"יו - .תיברע תליפתב םלוע תבהא תכרב (38
.(ד ,חי א"ות) ךורא אוה ותליחתב םגש ,ךורא ולוכש

.ב ,הק תבש (39

.ח"פס םיכלמ 'לה ם"במר האר (40

.(ג"קס ב"פקתס ח"וא ז"ט) ולוככ ובור קר אלו שממ ולוכ ושוריפ "ולוכ . . לכ"ש ריעהלו (41םצע אוהש ה"בקהמ אב לוכהש ןוויכמ ,בוט תמאב אוה םלועבש רבד לכ
תמאב םה ירה ,בוטה ךפיה םהש רשב יניעל םיארנש םירבדה םג .בוטה
בוט

'גב הריתי השגדהב אוה "תועובש השולש"ב בוטה תוימינפ יוליג
שגדומ אלימבו תוליבאה יניד ןיא זא יכ ,םירצמה ןיבד תותבשה
בוטה דצה קר יולגב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"ץיקה"ב הלואג ,"םולח"ב תולג


?חישמ לע ףרה אלל רבדל הגהנהה רשפ יהמ

לע וז ההימת םילעמ םניא םינבומ םימעטמש ףא) האילפו ההימת םלצא תררועתמש ולאכ םנשי
:(םתפש לד

זירכמ תויודעוותהו תודעוותה לכבו ,םיברב רבדל ידוהי ול בשויש ,םה םירהרהמ ,ןכתייה
לעב תזרכה לע רזוחו ,ונקדצ חישמ תאיב - דחא ןיינע תודוא רבדל קיספמ וניאו ףרה אלל
אלא ,דבלב ספדנש רבד הז ןיאש - השגדהבו ."הלואגל רתלאל" :"השודקהו האירקה"ב הלואגה
הז םויב ,שממ דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיבל הנווכה
ונגניש םעפ לכב םירמוא ןכ ומכו !מ"דשת סחניפ תשרפ תבשה םוי - ןדיד ןודינבו ,ומצע
אלא ,רחמ "ונימיב הרהמב" הנווכה ןיאש םישיגדמו ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש"
[...] !שממ םויה

...הנומאה רקיעמ הז ירה ףוס לכ ףוס ,ונ - ונקדצ חישמ תודוא םעפ םיריכזמ רשאכ אמלשב
ויה וליאכ ,תודעוותהו תודעוותה לכב ,ףרה אלל הז ןיינעב טהלהו רובידה רשפ והמ לבא
...חוכב םיעמושה לש םשארב רבדה תא סינכהל םיצור

הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבדמש ידוהי ותוא - רהרהל םיכישממ - וזמ הריתיו
חסונב ו"ח תועטל אלש ידכ "רודיס" ןחלושה לע קיזחמ העשב הב הנה ,שממ דימו ףכית םיחפט
ידכ רודיסה תא קיזחמ ןכ ומכו !דיתע ןושלב הלואגה תודוא רבודמ הבש ,"הנורחא הכרב"ד
!!וכופיהו רבד !'וכ תולג םע רושקה ןיינע - "קדצ ךתקדצ" החנמ תליפתב רמול

חסונבו ,הפיו בוטו םולח ..."םולח" לש רדגב אוה הז ןיינע - םה םיקיסמ - יאמ אלא
אל לבא ,"הבוטל לארשי לכ לעו ילע יתומולח לכ ויהיש" :םינהכ תכרב תעב םירמואש הליפתה
םינעוט ,ןכ םאו ,["םולח"ל יתואיצמ רבד ןיב קוליח וניצמ הכלהב םג ירהו] יתואיצמ רבד
!?"תומולח" יניינע תודוא רבדל םיכירצ המ םשל ,םה

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל ,םנמא [...]

תוללכש ראובמ ובש ,"םימלוחכ ונייה 'וכ בושב תולעמה ריש" ה"ד רוא-הרותב שורד ונשי
.םולחה תמגודב אוה תולגה ןיינע

,"םולח" איה תולגה תואיצמ :הברדא אלא ,הלואגה לע רובידה אל - אוה "םולח"ה :רמולכ
תיתימאה ותואיצמ יהוז ,ץיקהב - איה הלואגה וליאו !תולג לש ןיינעלו ידוהיל המ ,ןכש
!ידוהי לש

זמורמ הזבש ,"'וג םיעבשו השמחו תואמ עבשו ףלאה תאו" ןיינעב ןקזה ר"ומדא רמאמ עודי
ותרותב רמאו זירכה הז ינפל םינש תורשע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ח"רת תנש וא) ג"רת תנשד ץקה
יניינע ראש לכ ץיפהל םיכירצש םשכ - הז ןיינע ץיפהלו םסרפל הוויצו ,םולח אוה תולגהש
!ללכב הרות יניינעו ,תודיסחה תרות

,םולח אוה תולגהש ןקזה ר"ומדא ירבד לע םירזוחש ךכ לע ההימתהו הנעטה אופיא יהמ
...!ץיקהב תיתימאה תואיצמה איה הלואגה וליאו
- 2212-2210 'מע ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת סחניפ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


וילע ןוקית שרודה רבד האורשכ
ונוקיתל לועפל


הייחד לש ןפואב ןוקיתמ ענמיהל

הז םויב הדמולל םיליחתמש (סחניפ תשרפ) עובשה תשרפב רפוסמ ותודואש - סחניפל עגונב
:תווצק 'ב וניצמ - (עובשב ןושאר םוי)

ערואמ ותוארבש ,"לארשי ינב לע רפכיו ויקולאל אניק רשא" הז אוה סחניפ - אסיג דחמ
ומצעב לדתשהו ץמאמ םוש ךסח אל ,לארשי לש םדובכו ה"בקה לש ודובכב העיגפ וב היהש
רמא הז ללגבו ."'וגו ודיב חמור חקיו"ש דעו ,רבד םושמ לעפתהל ילבמ ,רבדה ןוקיתב
."םולש יתירב תא ול ןתונ יננה" :ה"בקה

התא םלועל" - "והילא הז סחניפ" - איבנה והילאל ה"בקה רמאש וניצמ - אסיג ךדיאלו
הלימ תירב ןישוע לארשי ןיאש ךייח . . רזעלא ןב סחניפ רמאנש . . םיטישב תאנק ,אנקמ
לע דיעהלו תוארל "והילא הז סחניפ" אב הלימ תירב לכבש ,ונייה ,"ךיניעב האור התאש דע
.תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב ה"בקה ליבשב לארשי ינב לש שפנ-תוריסמ

דחא לכל עגונב דחוימבו ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותגהנהל עגונב הארוה םידמל הזמו
:םידיסחה תדעמ דחאו

שרודה רבד האור רשאכש ,"ויקולאל אניק"ד ןפואב ותדובע תויהל הכירצ - אסיג דחמ
,רבדה ןוקיתב לדתשהל ומצעב אוה ךירצ ,ןוקית

וליפא וא םיימשג םיניינע ,אוה ויניינעב קסעתהל ול בטומש בושחל לוכי ,הרואכלו -
.ךכב וקסעתיש םירחא םידוהי קיפסמ םנשי ןוקית שרודה הז רבדל עגונב וליאו ,םיינחור
קסעתיש ףידע (תיטרפה ותבוטל קר אל) הז רבד ןוקית תבוטלש - ןועטל ךישממ - םג המו
ינולפ רבד ליבשבו ,ונממ לודג והשימל םיקוקז ינולפ רבד ליבשבש ,ורמואב ,רחא והשימ
...!רבד םושל םיאתמ וניא - ומצע אוה וליאו ,ונממ ןטק והשימל םיקוקז

לע ךומסל ול ןיא ,ןוקית שרודה רבד האור ידוהי רשאכש - סחניפמ דומילה אב הז לע הנה
.רבדה ןוקיתל וב יולתה לכ תושעלו ומצעב לדתשהל וילע אלא ,דחא ףא

ו"ח ותוחדל אלש רהזהל וילע ,תלוזה לצא ןוקית שרודה רבד ןקתל ואובב - אסיג ךדיאלו
- לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלעמ תא תוארלו ריכהלו עדיל וילע ,שארל לכל ."ןינבה תמא"ב
הז סחניפ" האורש יפכ ,ה"בקה ליבשב ושפנ רוסמל אוה ןכומש - ה"בקה לש ודיחי ונב
ידי-לע (אלא ,הייחד ךרדב אל) ןוקית שורדה תא ןקתי ,זאו ...הלימ תירב לכב "והילא
.שפנ -תוריסמה חוכ יוליגמ לחה ,ויתולעמ יוליג

:רקיעה אוהו דועו

אוביש הז תויהל אוה הכז ל"נה תווצקה 'ב "והילא הז סחניפ" לש ותגהנה ידי-לעש םשכ
-לעש ,לארשימ דחאו דחא לכל עגונב םג ךכ - הלואגה תודוא לארשי ינבל רשבל חישמ ינפל
חישמ תאיב ברקמו רהממ אוה ירה ,סחניפ לש ותגהנה תמגוד ל"נה תווצק 'בב ותגהנה ידי
.ונימיב הרהמב ונקדצ
קלח ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה זומתב ג"י ,סחניפ 'פ 'א םוי תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 76-75 'מע ישילש

יבר יצוצינ


"המודאה הפיח" לש ינחורה השוביכ


םישימחה תונש לש "המודאה הפיח"ב יברה הנוב דעצ רחא דעצ
יברה * ונושלכ ,"תודיסחה תרות לש תומא 'ד" ,םישישהו
תואווקמו תסנכ -יתב ריעב םיקהל םינקסעו םינבר ררועמ
בילאס ידאו תומוהמל תוסחייתה * ךוניחה םוחתב עיקשהלו
לעו םידלי ךוניח לע ריעה שאר םע תקתרמו הכורא החישו
םיפיעסה יתש לע החיספ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לדנעמ -םחנמ 'ר ח"הרה תמגוד ,םידיסח רפסמ הפיחב וררוגתה םדוקה יברה תפוקתב רבכ
לש םתואצמיה תדבוע תרכזנ תומוקמ המכב .הווקמ ודילו תסנכ-תיב דסי רשא ,קוטשרעפוק
הבש (אש 'מע ה ךרכ צ"יירהומ שדוק-תורגיא) תרגיא ,לשמל ,הנה ."הפיחב 'יש ש"נא"
:האבה הארוהה

. . תולודגה םירעבו . . ו"ת ק"האב ד"בח-ידיסח-תדוגא רדסל דואמב ץוחנ
.ינוריע זכרמב םהיניב ודגאתיו םיפינס המכ ושעי ,המודהו הפיחו

ד"בח תדוגא םש רכינ ןיא

-לאיחי 'ר ח"הרה לא ונרוד אישנ יברה בתוכ (דכק 'מע ו ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת תנשב
:ןיקסורבד לכימ

רשא תצקמב ינהימתו ,ולצא יעבדכ לכה חטב ,המואמ ונממ יתעמש אלש ןמז הז
ק"האב ד"בח תדוגא תולועפ לש תונושה תועוצקמב םיקסעתמה ולא תומש ןיב
אוה לעופ לבא ,רכזנ ןיא ומש קרש הז ןיא ילואו ,ומש רכזנ ןיא ,ו"ת
בותכיש היה יאדכו תווינעל םוקמה ןאכ ןיא תאז לכב לבא ,תומילשב ותלועפ
,ד"בח תדוגא םש רכינ ןיא םוקמ הפיחב אוה אצמנש טרפבו ,שוריפב הז רבד לע
לדתשי חטבו ,םכותב 'יש ןח ברהו אוה םגו ,םימימתה ידימלתמ הב םיאצמנש ףא
ךירצ ירה יכ ,ךלוהה םויו םוי לכ לע לבח יכ ,בורקה דיתעב הז תא תואלמל
עודיכ םהב דחא אלו ורצוי םימיו היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ תויהל
...ח"אדב תומוקמ המכב הז לע שוריפה

שטיוואבויל םש לוליח עונמל

:(דסק 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא) ו"ת ק"האב ח"וגא תלהנהל יברה בתכ ב"ישת ןוויסב ג"כב

אלא . . ה"ע קאטשרפוק מ"מרה לש ודוסימ הפיחב הווקמ הנשיש העידי יתלבק
םש לוליחד ששחל םוקמ שי . . הב תושמתשהב םייושיק םנשי תוביס המכ ינפמש
.שטיוואבויל

לע . . םע ורבדיש ןוכנהמ תורשפא קר שי םאו . . רבדה יטרפ עדוי ינניא
.תורשפאה לכב רבדה ןוקיתב ולדתשיו ל"נה רבד

:(זמש 'מע ו ךרכ םש) יברה בתוכ הז בתכמל ךשמהב

תושעל יאדכ ילוא םנובשח לע י"ל 'ר-'ק ךרעב אוה הפיחב הווקמה ןוקית םא
...!?םתרזעל םיקוקז הפיחכ ריעבש ןויע ךירצ ללכבש ףא ,הז

תודיסח לש תומא 'ד

ןח ןושרג ברה לא תרגיא יברה רגיש (זסק 'מע ט ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת זומתב 'וב
:הב רמאנ ראשה ןיבש (יברה לש ותחפשמ תבורק) תינברה ותגוזו

ורדסי יאדווב ירה הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימילו
ללכב תודהי יניינעב לעופ ידיל אוביש ןפואבו םיאתמה ןפואב תודעוותה
.םקיר תרזוח הניאש הלומעתל הקזחו טרפב תודיסח יניינעבו

.הנוכנה תואירב ךותמ ליעל רכזנה לכב החלצה תכרבב

:הבושח תפסות האב ןאכ

.ב.נ

הב םייתש וא תחא תסנכ-תיב םא יכ ןיא הפיח ריע לכב רשא העומשהל יתלהבנ
.הזב בוט רשבי םא ןח תאושתו ,י"רא חסונ םיללפתמ

!?"ילש ימרכ" םע המ

-יטוקל) הפיחב ד"בח ינקסעו ינברל תרחא הפירח תרגיא יברה בתכ רתוי רחואמ םינש המכ
:הב רמאנ ראשה ןיבו (509-508 'מע גכ ךרכ תוחיש

,תודיסח יפ לע ארתאד ארמ םיארקנ םהש ,ש"נא ינבר לש םתבוחמ שארל לכל
,תודיסחה תרות לש תומא 'ד הפיחב תונבל ,םאובל ףכית גואדל היה םהילעש
בורקה דיתעב תונבל וילעש ריעצה רודל ,רקיעבו ,אלא ,םמצע ליבשב קר אלו
ריאהל תורנ תויהל םיכירצ םימימתהש ועמש המכו המכ ירהו .לארשיב םיתב
...אקווד

םיקסעתמ ,תונבר תרשמב שדוקב םיתרשמ םהינש רשא ,רפוסי יכ ןמואיהו
קרו - 'וכו םירשכ ןישודיק ;רשכ טג ;רשכ רשב :"םימרכ" המכו המכ תריטנב
-יא ,התע ו"ת שדוקה-ץראבש) ח"אד תונייעמ תצפה תרמוא תאז ,"ילש ימרכ"
ללכ םניינע הז ןיאש וטילחה (יכוניח דסומ דוסיי ידי-לע םא יכ רשפא
...םתלוכיב םג הז ןיאש םהל המדנ אלימבו

...םידאמבד ןאמ יאה

-תורגיא - ז"ישת תבטב ב"כמ) האבה תרגיאב םיאצומ ונא "המודאה הפיח" יוטיבל תוסחייתה
:(בש-אש 'מע די ךרכ שדוק

חספ-לש-יעיבשל הארוה קר אל איה ןושחנ תגהנה רשא שחומב םג םיאורו ןבומו
לקו ,שדח םוקמב יקולא ןיינעד הלחתה לכל אלא ,וטושפכ ףוס-םי תעירקלו
-ץראבו אחישמד אתבקיעד ארדבו תונייעמה תצפהב רבודמהשכ טרפבו .ןיבהל
רשא הזכ םוקמבו הנש תירחא דע הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא שדוקה
ץראל-ץוחב םג עדונש דע דחוימ ףקות םיברה וניתונוועב ול שי הז-תמועלה
רמאמ ףוס-ףוס הזב םייוקי שממ בורקב רשא ןוצר -יהיו ,המודאה ריעה םשב
- םייסמו ישא בר רמא 'וכ םידאמבד ןאמ יאה (א,ונק תבש) ל"ז וניתובר
.וניבא םהרבא לש ותירבל לארשי ינב סינכמ ,אלהומ

בא-ןיינב דומלל

תשורחה -תיב לש ותחיתפ ביבס תירוביצ הרעס הררועתה הנידמה תמקהל תונושארה םינשב
התואב .תבשב הדובעה תקספהל ואיבה רבד לש ופוסבש תונגפה וכרענ .תבשב ריינל יאפיחה
תוילארשי תוינוא תעיסנ דגנכ עדונה וקבאמ תא יברה להינ ,ןכמ רחאל המ ןמז וא ,הפוקת
:(הלר 'מע זט ךרכ שדוק -תורגיא) םילשורימ שורפ השמ ברה לא זא בתכ ךכו .תבשב

,הפיחב ריינל תשורחה-תיבל עגונהב ןויסינהמ בא-ןיינב דומלל שי ירהו
ףיסוי חטב הזש ,רבדה ןקתנ ףוס-ףוס עמשנה יפכ ירה הפיקת הדמע וחקלשכש
יולג עדוויש דבלבו ,תוניפסה ןיינע ןוקיתמ םג שאייתהל ןיאש הווקתהב ץמוא
...הזב הרות תעד דחא הפ

:(15 'מע דנר ןויליג 'תורשקתה'ב םסרופ) ז"טשת תוחילסה ימיב יברה בתכ דועו

אבא ידי-לע שדוק תבשב הפיח תכורעת דגנ האחמ ךורעל אלולטו אכוח הז ירהו
ןמ תוכאלמ תוירישע לע - האדוהכ הקיתשב רובעלו [הפיח תייריע שאר=] ישוח
.לארשי ללכ םשבו תועיבקבו איסהרפב תושענה הרותה

בילאס ידאו תוערואמ

ידוהי ןיב היילפא לש גוס לכ לוטיבל לעפו תובבל ברקלו תווצק דחאל יברה ארק םדקמו זאמ
,הפיחב הנוכש ,בילאס ידאווב וצרפ ט"ישת תנשב .רחא עקר לכ וא יתדע עקר לע ,ידוהיל
גואדל ךוניח תודסומל ארקו וז תונמדזה לצינ יברה .תויתדע תוילפא דגנכ האחמ תונגפה
:(ןושאר םוסרפ) ט"ישת בא -םחנמב ט"יב בתכ הכו .םיתוויעה ןוקיתל

[לארשי ינב וניחאמ] י"בחאמ םידימלתהל סחיהל עגונהב . . תונולת יתלבק
בצמה ןפוא לכב לבא ,הרומאה הנולת הקדצ המכ דע עדוי יניא . . םידרפסה
יאו הנולת לש בצמב דימת - תוירישע המכ ללוכה - םידימלת לש םיוסמ גוחש
הפיחב םינורחאה תוערואמה רואל טרפבו ,ללכ יוצרו בוט וניא ,ןוצר תעיבש
.ל"דו

הפיחמ םירקבמ

רפסמ ,ףסא דוד ברה ,םהמ דחא לש ורוקיב לע .הפיחמ םיבר םישיא ורקיב יברה לש ורצחב
גכ ךרכ שדוק-תורגיא - ה"כשת ןוושחרמ שדוח תישארב) ר"זש הנידמה אישנל תרגיאב יברה
:(אפר 'מע

ידי-לע יתרסמש ב"שת תוחישה רפס ןכו ,םדעומב ולבקתנ חטב םימדוקה ייבתכמ
.ו"ת ק"האל רזחו ןאכ רוקיבב היהש ףסא 'יש דוד ברה הפיחמ ברה

ססהמ יבל היהו ויתודרט יעדויב ודובכ לש ונמזל יתששחש ףא ,בגא ךרד
וינפ בישהל יתלוכי אל לבא ,ףסא ברה ידי-לע תישיא ודובכל רפסה תריסמב
דחיב תעד ,הניב ,המכח - "ד"בח" ףוריצה אצמנש ינארה רשא ירחא טרפב ,הזב
קרפ) הרותה ידוסי 'לה ,הרות הנשמ ורפסב ם"במרה אוה לודגה הרומה ירבדב -
...(ב הכלה ב

ג"הרה ,הפיח ריעה לש ישארה הברל הנמתנ םימילש ימ היה ףסונ עובק רקבמ
.תורגיאו םיבוריק ,תויודיחי לש עפשל הכז אוה .'יש ןהכה בושי-ראש ברה

'םירבא'ה תא גיהנהל 'שאר'ה דיקפת

ןמזל יברה םע 'תודיחי'ל סנכיהל ,לארוג הירא רמ ,זאד הפיח תייריע שאר הכז ג"משת תנשב
.'תיטרפ תודיחי'ל םישנא יברה לביק אל רבכ םימיה םתואב ןכש ,רידנ זא בשחנ רבדה .בר

רואית ןלהל .ןושאר םוי לש הקדצל םירלודה תקולחל לארוג רמ עיגה ח"משת ןוויס שדוחב
:(105-103 'מע 'תוקדצ ערוז') וניבל יברה ןיב םייקתהש חיש-ודה

ומע רביד א"טילש ר"ומדא ק"כש ןיינעב לעפש רפיס ,לארוג הירא רמ ,הפיח תיריע שאר"
.םדוקה ורוקיב תעב

רקיעבו ,םש םיבשותה וברתה םייתניב .הנהכו הנהכ ףיסוהל שי :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
ןיקזי יכ םג וכרד יפ לע רענל ךונח" - ץוחנ אוה ךוניחה םרובעו ,תודליהו םידליה וברתה
.". .

?םידלי ופסונ הפיא :ל"נה"

תא גיהנהל אוה שארה לש דיקפתה ,הפיח לש ריעה שאר התא !הפיחב :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
ךירצ ורובעש רעונ ףסוותהשכ דחוימבו ,םיבשות םש ופסוותהשכ .ולש םירביאה לכו ףוגה לכ
לע םג ךתוכזו ךתוירחא וז - "הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג ,וכרד יפ-לע רענל ךונח" תויהל
.ריעה שאר התאו הפיחב התע םירג םהשכ המכו-המכ-תחא-לע ,וניקזיש ןמזה

החמש ךותמ אקווד ויתווצמ ומייקיש הוויצ ה"בקה .בבל בוטו החמש ךותמ ומייקיש רקיעהו"
.ףוגה תואירב ללוכ ,בבל בוטו

ק"כש ךכ לע ביגה ריעה שארו ,ריעה שאר לש ורזועל רלוד ןתנ א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.'עמשנ'ל (הקדצה תניתנ) 'השענ' םידקמ א"טילש ר"ומדא

לכ תא אלמי ה"בקהש עובתל םג םיכירצ ה"בקל הקדצ םינתונשכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.תוכרבה

.תומילא השעמ םוש הב היה אלש הדיחיה ריעה הפיח התיה התע דע :ל"נה"

.ךכ היהי םש םגו לארשיב םירע המכ לש תושאר לבקת ילוא :(ךויחב) א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.תומילא השעמ םוש הב היה אלש הדיחיה ריעה הפיח התיה התע דע לבא :ל"נה"

ארקנ 'וקלחב חמשה' .רתויב בוט ןיינע הז 'וקלחב חמש' תויהל :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
שישכ אלא ,וגישה רבכש קלחב חומשל ךירצ ןיא בוט יניינעבו םיינחור םיניינעב לבא .רישע
ינאו דיסח לש דיקפתה אל הז - רסומ תתל יניינע ןיא .םייתאמ תוצרל ףכית ךירצ הנמ םדאל
.םושלש - םינפ לכ לע ,רבעב תדמלש המ ךל ריכזהל ידכ קר הז לבא - םידיסחה ןיב בשחנ

.ידיסח רצנ ינא םג :ל"נה"

.היח המגוד הווהת אלא ,'רצנ' ךתויהב קפתסת לא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

...טושפ ךכ לכ אל הז 'היח המגוד' :ל"נה"

...טושפ אל הז לארשי-ץרא לכ ?טושפ אל הזש ךכב המו :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

לארשי םעלש רשפאש המכ דע םילדתשמו טושפ אל רבד םושו ,טושפ אל הז לארשי-ץרא :ל"נה"
לכבו תוחוכה לכב םירתוח ונא הילא הנוילעה הרטמה יהוז .בוט היהי תילארשיה הרבחלו
.םיעצמאה

.יתימא 'לובג ילב' אוהש ה"בקל רושק הזו ,לובג ןיא בוטל לבא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.ה"בקה לש םיגשומל ברקתהל לוכי דחא לכ אל לבא :ל"נה"

.ארקמל שמח ןב ,'רדח'ב ונדמלש גשומ הז :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ינא .בוטה לש בייואה םימעפל אוה בוט רתויהש ללכ שי לבא ,תמאו ןוכנ הז :ל"נה"
.אצמנ ינאש המב קפתסמ םייתניב

?ךקלחב חמש היהת התאש ךכב הפיח חיוורת המ :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

!חמש אל ינא :ל"נה"

...טעומב קפתסמ התא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.טעומב קפתסמ אל ינא .אל :ל"נה"

.יצח קר הז יצח םג .יצחב - חיננ :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ינאש המל תיתטיש רתויה הרוצב רתוח ןמזה לכ ינא .טעומב קפתסמ אל טלחהב ינא :ל"נה"
,לארשי תנידמ - וניניעב בושח יכה רבדהו ,םיכרעב םגו ךוניחב םג הפיחב התע תעלו ,הצור
.וללה םימוחתה ינשב ךירצש המל ונמדקתהו

יכה המ - ךתעדל זוחא האמב םיכסמ יניאש לע יל חלסת - יתעדל :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.תילארשי ץרא היהתש אלא ,לארשי ינב םירד הבש ץרא קר אל היהת וזש - ?לארשי ץראל בושח
."לארשי תשורי וזו לארשי תרות וז" :ורמאיו עבצאב וארי דעצ לכ לעש ,תרמוא תאז
הרות ןתמ דע םהיתובא תובאמו םהיתובאמ ולביקש המ לכ לע שפנ-תוריסמ לש ןפואב וגהנתיו
.ונבר השמ ידי-לע

.הז תא לבקא רמוא יברה םא לבא !קומע הז :ל"נה"

והז .קומע אוהש רבדמ (עתריהל=) םשרתהל ןיאו ,םי שי הפיחב :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
השע ה"בקה .תוילגרמו תובוט םינבא םיאצמנ קמעבו ,קמע םגו םי םש שיש הפיח לש ןיינעה
.רהנה קמועב ,םינפ-לכ-לעו ,ץראה קמועב םתוא ןימטה אוה - אלפ רבד

םיבושחה םימחולה דחא הב היהש ריע וז הפיחו .למרכה רה - רה םג שי הפיחב :ל"נה"
והילא תרעמ םויה דע שי םיה די לע .איבנה והילא - לעבה ידבוע לכ דגנ ,דחא ל-א ליבשב
הרטמ ןעמל (ב .םחליהלו קבאיהל (א :הזמ ונדמל ונחנאו .םוי לכ התוא םידקופ םיפלאש
הלעש ןושארה "טואנורטסא"ה היה םגו ,לעבה ידבוע תואמ עברא לכ דגנ םחל אוה .הבוט
.בותכ ךכ ...שא לש בכרב המימשה

קר אל ,שאל ןכ םג ופוג תא ךפה אוהש ,תרמוא תאז .ןכ םג ופוגב :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
רוסאש ,םייחב הארוה איהש םייח תרות ונתרותב בותכ הזו ,זירכהש הז היה והילאו ,המשנה
דימתלו תחא וטילחת - "?םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" .םיפיעסה יתש לע חוספל
והז יכ ,םייוגה לכ םירמואש הממ םימשרתמ אל אליממו ,תוצראה לככ אל איה לארשי ץראש
לארשי-םע לכ יכ ,העבצהב ךרוצ היה אל םשש ,הרות-ןתמב רבכ וילע םכוסש ומצע ינפב ןיינע
."עמשנו השענ - דחא הפ עיבצה

.םש ויהש ולא :ל"נה"

רהב ודמע םהש תוכזב אוה ונמויק לכ .םהיצלח יאצוי םה התאו ינא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
ירבד לכ תא" עומשל אוה הניינעש ,'להקה תנש' איה הנשה ."עמשנו השענ" ורמאו יניס
!"לכ" - השגדהב ,"תאזה הרותה

רלוד דוע ךל ךתא ,יירבד לכ תא עומשל תונלבס ךל התיהש ןוויכמ :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.הישותל םיילפכ :ףסונ רלוד ,ריעה ליבשב

.ד"בח ישנאל הנווכה) ונריעב םירוסמ םישנא .תונלבס דימת יל שי .הבר הדות :ל"נה"
.דועו דוע ינממ םיעבות ןמזה לכו ,חונמ יל םינתונ אל (םשורה

.םהירבד עומשל תונלבס ךל שיש ןמזל ןמזמ יל םיבתוכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.זוחא האמ הז םהישעמ תא תושעל אלא ,זוחא האמ אל הז עומשל :ל"נה"

.ברקתמ התא לבא ,זוחא האמ אל הז :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.בוט רבד הז לוכה ךסב .םילדתשמ ונחנא :ל"נה"

.הדוקנה וז .ךקלחב חמשת לא לבא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.םדקתהל םיצור דימת ונחנא .ןכ :ל"נה"

."תובוט תורושב .החלצהו הכרב :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

...ם"במר םידמול םאה

:הפיח ריעל רשקב 'תוצוצינ' המכב םייסנו

ןיב ,עיפומ) יברה לאש ם"במר האופרה-תיבב תינולפ השא תריטפ לע יברל ועידוהשכ םעפ
האופר-תיבב ם"במר םידמול םאה :(ןושלה אלו ןכותה ןלהל .49 'מע 'ךלמ רבד'ב ,ראשה
?ם"במר

הווקמ תמקהל עויס

הנעמב "תילמס תופתתשה" (גמ 'מע יח ךרכ שדוק-תורגיא) יברה רגיש ט"ישת ןוושחרמב 'טב
ןיאש תורמל תאז ,הפיחב 'לודגה תסנכה-תיב ידי-לע הרהט הווקמ ןיינבל דעווה' תשקבל
."ידי תחת תואצמנ ולאכ תורטמל תופוק

רמגומה לע ךרבל ,לארשי םע תרהט ,תילענ יכה הדובעב וחילציש ןוצר יהיו
.היתואצותו הרהטה תוברהלו ,שממ בורקב ["הווקמה ןיינב רומגל עויס"=]

תודהיל הפיחמ ריעצ בוריק

לארשי -ןבא 'יש ןידע ברהל יברה הנפ (דכ-גכ 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) ח"כשת תנשב
.םילשוריב אוהו הפיחב םירד וירוה רשא" ברה תיב עזגמ רוחב ברקל השקבב (ץלזנייטש)
אבהלו ןאכמ תויחל הצורש הנקסמ ידיל אב" אוהו ,"םיינוליח ויה וירבחו התע דע ותביבס
לארשי-ןבא ברהמ יברה שקיב ובתכמב ."הלימה ןבומ אולמב ךורע-ןחלוש יפ לע םייתד םייח
.(תאז תושעל דציכ םיכרד לש בחרנ טוריפ ידכ ךות) תורוקמל הרזח וכרדב רוחבל עייסלתודיסחה ינייעממ


סחניפ תשרפ


(גי,הכ) ויקולאל אנק רשא תחת

,ןיאמ שי האירבד ןיינעה תמגודב אוה ןכש) יקולא חוכ אוה הדלוהה חוכש ,תודיסחב ראובמ
אופא אניק סחניפ .םדו רשבל ףא הנתינ וז תיקולא תלוכיש אלא ,(דבלב ארובה קיחב איהש
.באומ תונב ירחא םתונזב הערל ולצינ לארשי-ינבש יקולאה חוכל
(153 'מע ח ךרכ תוחיש יטוקל)


(די,הכ) ינעמשל בא תיב אישנ אולס ןב ירמז

(י"שר) יאנגל עשרה תא סחיי חבשל קידצה תא סחייש םוקמב

לש הלועפכ התארנש ,סחניפ לש ותלועפש ,ונדמלל ,דסחה שיא ,ןורהאל ןאכ סחוימ סחניפ
.םעה תלצהל האיבהש הלועפ ,דסח לש השעמ אלא התיה אל ,הרובג

."םהיתורכמ סמח ילכ" (טמ יחיו) רמאנ וילעש ,ןועמש טבש אישנכ ירמיז ראותמ הז םוקמבו
תשרפ ףוס י"שר) התימ שנועמ וטבש ינב תא ליצהל ידכ השעש המ השע אוהש תורמלש ,ךל רמול
ךכב יכ - תירזכא הלועפ תאז התיה רבד לש ותימאל ירה ,דסח לש השעמ הרואכל ונייה ,(קלב
.הבושתב רוזחלמ םהמ ענמ (םהישעמ לע םחיכוהל םוקמב) וטבש ינבל ףרטצהש
(169 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,וכ) ותמ אל חרק ינבו

.וכרד יכישממו חרוק לש וישרוי םנשי רודו רוד לכב
(138 'מע א"שת תוחישה-רפס)


קלחי לרוגב ךא . . ותלחנ טיעמת טעמלו ותלחנ הברת ברל
(הנ -דנ,וכ) ץראה תא

ילשמ) "וטפשמ לכ 'המו לרוגה תא לטוי קיחב" ,תיעבט-לעו תילכש-לע הניחב לע הרומ לרוג
.תיעבטו תינויגה הניחבל זמור "טיעמת טעמלו . . הברת ברל" וליאו .(זט

רותחל שי םדאה תדובעב ףאש ,ונתדמלמ דחאכ תוניחבה יתש ויה ץראה תקולחבש הדבועה
ןיא"ו עבטה ךרדב לועפלו דובעל שי דחא דצמ :רמולכ .עבטהמ הלעמלה םע עבטה לש גוזימל
יפכ קוידב ,תיקולא הגהנהב גהנומ עבטה םגש תולגל םיבייח תאז םע ךא ."סנה לע ןיכמוס
."עבטה ןמ הלעמל אוה ומצע עבטה" :תודיסחה ןושלבו .תיקולא הגהנה םיאטבמ םיסינהש
(ו"משת זומת ו"ט תחישמ)


(הנ,וכ) ץראה תא קלחי לרוגב ךא

תכיישה תחא הווצמ הנתינ ידוהי לכלש ,איה ונוקל םדאה תדובעב ץראה תקולח לש תועמשמה
."יפט ריהז יווה יאמב ,ךובא" (חיק תבש) ל"זר רמאמכו .דחוימב וילא

אוה תויטרפ תומשנל ריאמה הזה יטרפה רואהש תודיסחב ראובמ ןכש ,לרוגב ץראה הקלחנ ןכל
הלעמלש ילכש-לע ןיינע אוה לרוגה םג ."הבשחמב הלע ךכ"ו "תעדו םעטמ הלעמל" תניחבב
.תעדו םעטמ
(346 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,חכ) לארשי ינב תא וצ

דוקפ יינב לע ינדיקפמ התאש דע :ה"בקה ול רמא . . הדעה לע שיא 'ה דוקפי השמ רמאש יפל
(ירפס) יילע יינב

דימת וריכיש ,רמולכ ,"העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" :ה"בקהמ שקיב השמ
םהינפל אציי רשא" - תיטרפ-החגשהב םיגהנומ םלועה יניינע לכו םלועל גיהנמו העור שיש
תוללכ תא למסמה ,דימתה ןברק תברקה לע ה"בקה הוויצ ךכל ךשמהכ ."םהינפל אובי רשאו
.םלועל גיהנמ שיש הרכהה תא הריבגמו תקזחמ תונברקה תדובע ןכש ,תונברקה
(18 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג-ב,חכ) םהל תרמאו . . םהלא תרמאו

הליפתה תדובע - הבשחמ .תונברקבש רובידהו הבשחמה תניחב לע יאק - "םהילא תרמאו"
תוכלהו ינידב רובידה - רובידו ;בלבש הדובע איהש ,(םונקית תונברק םוקמב הליפת)
.ןברקה

.לעופב ןברקה תברקה ,השעמה תניחב לע יאק - "םהל תרמאו"
(הע 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

.תימשגה המהבה תברקה - "םהילא תרמאו"

.תימהבה שפנה ונייהד ,םדא לש ובילבש המהבה תברקה - "םהל תרמאו"

תבהאל הכפוהלו תימהבה שפנה לש הרז שאה תא בירקהל שי - "'הל ובירקת רשא השיאה הז"
.ארובה
(חצ'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ב,חכ) ימחל ינברק תא

תדובע םגו ,ףוגה ךותל שפנה תויח תא דירומו ךישממ לכואה יכ ?םחלל תונברקה ולשמנ עודמ
.תומלועל יקולא עפש הכישממ תונברקה
(אמ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

(ב,חכ) יחחינ חיר

.("אגרד תוחנ" ומכ) הדירי ןושלמ - "חוחינ"

.םלועל יקולא עפש דירומ תונברקה חיר - "יחוחינ חיר"

ותוהמ תא הכישממ תונברקה תדובע ,ןכש ,ילש חוחינה ,"יחוחינ" והזש קיידמ בותכהו
.םלועב הלגתיו ןוכשיש ,לוכיבכ ךרבתי ותומצעו
(הל 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(ג,חכ) דימת הלע

."'הל לילכ" אוהש ,הלוע היה ,תונברקה תוללכ למסמה ,דימתה ןברק

ךתדובע תא דובעל ךילע - בוריק ןושלמ ןברק - תיתימא תוקבדל עיגהל ךנוצר םא :ךל רמול
.סרפ לבקל תנמ לע אלש - "'הל לילכ"
(מ"דשת זומתב ב"י תחישמ)

תובא יקרפ


סרפ לבקל תנמ-לע אלש

ברה תא ןישמשמה םידבעכ ויהת לא רמוא היה אוה קידצה ןועמשמ לביק וכוס שיא סונגיטנא
םימש ארומ יהיו סרפ לבקל תנמ לע אלש ברה תא ןישמשמה םידבעכ ווה אלא סרפ לבקל תנמ לע
.םכילע

:ארונטרבמ הידבוע וניבר שריפ

אוהו ותוא דבעש ימל ןתונ םדאש המ אוהו "הינסרופ" ןנימגרתמ "ךכרעב" ,ךרע ןושל - סרפ
ינפמ ודבעל וא ,ותשאל וא ,ןטק ונבל םדא ןתיש המ ומכ ,םולכ ול ןתיל ןידב בייח וניא
.דבלב הבהאמ אלא וארוב תא םדא דובעי אל הזכ סרפ תווקתל וליפאו ,ול ושעש חור-תרוק

:ר"ומדא ק"כ שריפו

ןוכיראי ןעמל ךמא תאו ךיבא תא דבכ" בותכש המל דוגינב הז ירה (א :ונתנשמב תולאשה
ווה") יבויחה דצב אנתה ליחתה אל המל (ב .הזב אצויכ דועו ,סרפ לבקל תנמ לע - "ךימי
השע תווצמ ח"מרמ תחא איה 'ה תארי אלה - "םכילע םימש ארומ יהיו" (ג .("'וכ םידבעכ
.("םכב" אלו) "םכילע" קוידה (ד .תודיסח תדימ לש הגהנה אלו ,הרותבש

:רואיבהו

םדא קוסעי םלועל" :ל"ז םרמאמכ ,סרפ לבקל תנמ לע 'ה תא דובעל םדא יאשר ןידה תרושמ
ןוכיראי ןעמל" רמאנ הז לעו ."המשל אב המשל אלש ךותמש ,המשל אלש תווצמבו הרותב
ןישמשמה םידבעכ ויהת לא" ןכ-יפ -לע-ףאש ,אתודיסחד ילימב ,ןאכ ונל שדחמ אנתהו ."ךימי
."סרפ לבקל תנמ לע ברה תא

אחינ אריקפהבש ,"דבע" תגרדב אוהש םדאב רבודמש ןבומ "םידבעכ ויהת לא" ורמואמ ,הנהו
אלא ,(סרפ לבקל תנמ לע אלש) וזכ הדובע תמייקש הליחתב ועידוהל םיכירצ ,תאזל יא .היל
לא" אנתה םידקמ הז םושמ .סרפ לבקל תנמ-לע אלש ונוק תא דובעל וילע תודיסח תדימ דצמש
."'וכ ווה אלא" רמוא אוה ךכ רחא קרו ,"'וכ ויהת

הבהא ,האליע האריו האתת הארי :עברא ןהש םייתש ןה האריו הבהאש תודיסחב ראובמ הנהו
ול םרגנש םגפהמ םינפ -לכ-לע וא) שנועהמ אריש - האתת הארי :ןניינעו .הבר הבהאו אטוז
אוהש ,ומצע אטחהמ אריש ונייה ,תשוב תאריו תוממורה תארי - האליע הארי .(אטחה ידי-לע
ימשג בוט ןה ,ותדובע ידי-לע םדאה לא עיגמה בוטה דצמ הבהאה - אטוז הבהא .'ה ןוצר דגנ
- אוה הדובעה רדסו .ללכ סרפ לבקל תנמ לע אלש - הבר הבהא .רתויב ינחורה בוטה ןהו
.האליע האריו הבר הבהא ,אטוז הבהא ,האתת הארי

- סרפ לבקל תנמ לע ,האתת הארי - םידבעכ ויהת לא :ונתנשמב תוזמורמ תוניחבה עבראו
.האליע הארי - םכילע םימש ארומ יהיו ,הבר הבהא - סרפ לבקל תנמ לע אלש ,אטוז הבהא
,"אתתלד אתורעתא"ב ומצע לע ךישממ םדאהש המ :תוגרד יתש שי אפוג האליע האריבש רחאמו
םימש ארומ יהיו" רמוא ןכל ,"האריה רקיע" איהש ,"אליעלד אתורעתא"ב הלעמלמ האבהו
.םדאה לע ףיקמ תניחבב ,הלעמלמ האבש וז הניחב םג לולכל - "םכילע
(דבלב םיעמושה תמישר יפ לע - ז"לשת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)

תורעהו תובוגת'ןויצ'ה לצא ונבר תוגהנה

ןויצל ואובב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוגהנה ומסרפתה (30 'מע ,יש ןויליג) 'תורשקתה'ב
:תורעה המכ ןלהל .'קה

םידיסחה ינקזמ הברה ויה] המשנה ךישמהל ידכ - ש"נא ינקזמ יתעמשש יפכ השיקנה םעט (א
הזש ורמאו ,יאבגהמ תושר םהל הנתינ רבכש תורמל ,תלדב ושיקה ,תודיחיל םתסינכ םרטש
.סנכנהל [יברה ךישמהל=] ן'יבר םעד ןגארטוצ ידכב

רמוא היה ,לעופב ."ןושל הנעמב תצק דוע ךישממ" :ספדנ ,"תקלדה ירחא" הקסיפב ,םש (ב
ןאכש בתכנ הז רומזמ ינפלש ,'ךילא דודל' רומזמ דע 'ןושל הנעמ'ה לש ןושארה קלחה לכ
.נ"פה םיארוק

חקלש תיקשב םחינה ,םערקו םארקש ירחאל ,םינ"פה לש םלוככ םבור :ח"לשת תנש דע רדסה (ג
,והשימ לש ורדעה לע בותכ היה םהבש הלא רקיעב ,םידדוב םיקתפ קר .ולכיהל הרזח ותיא
.ולכיהל ריזחה הלאמ םידחא קרו ,רתא לע םפרושל הרוהו ןויצה לע ריאשמ היה

דע גלידו ,טיק רומזמ דע 'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישמה ,םינ"פה תאירק םייסש ירחא (ד
תחא הפקה השע זא .'חוכב אנא' ירחא דע רמגו ,רהוזה ירחא ףכית ליחתמש 'ןוצר-יהי'ה
לכב ,הז ירחאו ,ןויצה לע הלעש םעפ לכב יברה םע דחיב עוסנל יתיכז י"חשת דע י"שת זאמ]
בוש ןטקה ורדחל רזחשכ .[תחא םעפמ רתוי ןויצה תא ףיקיש יל רוכז אלו .הנשה-שאר ברע
חתפל עיגהשכ רמא הז 'ןוצר-יהי' .ןורחאה 'ןוצר-יהי'ה דע 'ןושל הנעמ'המ תצק רמא
.ןויצהל סנכנ היה וב ןושארה

,ה"כשתמ .ה"ע הרש-אנרעטש תינברה ןויצל שגינ ,בכרהל סנכנש ינפל ,ה"כשת תנש דע (ה
.ה"ע הרש-אנרעטש תינברה לצא דמע ךכ-רחאו ה"ע ומא ןויצל הליחת ךלה ,להואהמ אצישכ
תנשמו ,[א"לשת תבטב 'יב הקלתסנ] ה"ע הניד-המחנ תינברה ןויצ לע םג טיבה א"לשת תנשמ
לכו .[ח"משת טבשב ב"כב הקלתסנ] ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה ןויצ לע םג ח"משת
.תורופס תוקדל הז

,יאנפ היה םא .ארימג דע 'ןושל הנעמ'ה תרימא תא םילשה "דימת" 770-ל העיסנה תעב (ו
ה"ע תינקדצה תינברה ירחא לבאה תנשב .החנמ תליפת ינפלש 'תונברק'ה םג רמוא היה
טבשב ב"כ ירחא .[תואווקמד ז קרפו םילכד ד"כ קרפ] תוינשמה יקרפ 'ב םג רמא (ט-ח"משת)
.ם"במרה רועיש תא דמול היה ,יאנפ רתונ םא ,ט"משת

'י היהתש ,ע"יז ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רבק ביבס הציחמ תונבל הוויצ :םינהוכל עגונב (ז
םהש םגו ,רבקה לע די וחלשי אלש םינהוכל הרוה םגו ,רבקה לעמ גג תושעל השרה אל ,םיחפט
.רבקה לע נ"פה וחיני אל םמצעב

רנורג בייל-הדוהי

ומיא תייוולהב ןב

יתעמשש ארבס איבהל יתיצר (19 'מע טש ןויליג 'תורשקתה') "ומיא תייולהב ןב" ןיינעב
,ןיבעשט 'בקעימ בכוכ' תבישי שאר ,א"טילש ןוסרואינש ןועמש-ךורב 'ר ח"הרה ג"הרה יפמ
:תויוולהה תחאב

באה דובכב העיגפ וז היהת אלש ידכ אוה ,םא לש התטימ ירחא תכללמ תוריהזה תביסש ןכתיי
ויבא תטימ ירחא תכלל היה לוכי אלש יברה לצא ,ןכ-םאו ,(באה ירחא ןיכלוה ןיאש ןוויכ)
תאז) ה"ע הנח תינברה ומיא ירחא תכללמ העינמ ול התיה אל ,ל"צז קחצי-יול 'ר ק"הרה
.("וינב ותוא ואשיו" קוספה פ"ע ןיינעה תוטשפל ףסונב

םילשורי ,בקעי-הוונ ,ד"בח תליהק בר ,יולב היבוט ברה


הירבטב איבנה והילא

עטק טמשנ ,איבנה והילא לע המישרב 'יבר יצוצינ' רודמב ,'תורשקתה' לש א"יש ןויליגב
א"שנת תוחישה רפס - הגומ ,ג"יס א"שנת'ה החדנ הילדג-םוצ ,ירשת 'ד תחישמ םוגרת) עודי
:אוה הנהו ,(37 'מע א"ח

איבנה והילאו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" םוי לכב אובל לוכי חישמש רחאמש ,רמול שיו"
םוי לכב שממ לעופב אירבטל איבנה והילא אב - חישמה תאיב ינפל םוי ךכ לע רשבל ךירצ
םוי לכב ול הכחא" לש בצמו דמעמב םיאצמנש הלאל (דחוימב) חישמה תאיב לע רשבמו
טרפבו ,ךכ לע םיבשוח אלא ,(ד"בח גהנמכ) רובידב תאז םירמוא םניאש הלא םג ,"אוביש
ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ" [הנש התואב יברה לש וקרפ=] עודיה םיליהתה קרפב םירמואשכ
..."ויתחשמ

'מע ב"ח תוחיש-יטוקיל ,תואישנה תלבק) א"ישת טבש ד"וי תודעוותהמ החישה העודי כ"ומכ
םימשג ,היח) תוחתפמה תשולש לכ תא םירסומ םיקידצלש וניארש יברה רמא הבש ,(495
ארמגב רמאנש ,איבנה והילא לש ודובכב העיגפ וזש הז לע ונעטו ,דחי (םיתמה-תייחתו
התואב זומתב ב"י תודעוותהב תוכיראב ךכ לע הנע יברה .ןתשולש תא ול תתל הצר אל ה"בקהש
.(ךליאו 214 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות) הנש

עבש-ראב ,ןינקו םולש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


סחניפ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ט"י

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי 'םירצמה ןיב' לש תותבשב
.1תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכ ,הנשה

.תוטמ תשרפ ףוסב םישמוחב תספדנה ,(ג,ב-א,א והימרי) "והימרי ירבד" :הרטפה

.א קרפ - תובא יקרפ


ויהו .הז ןיעכ םעטמ וריתה רוסיא םגש - (א"עס ,חי) הגיגחל ןייצמו ,1091 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל (1
.םירצמה ןיב תותבשמ תחא לכב תועיבקב ןהב דעוותה יברהש םינש


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il