- ד"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה זומתב ה"כ * יעסמ-תוטמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


:קועצלו םיכרד תשרפב דומעל
!טלקמ ,טלקמ


רבעל ונוויכ םיטלשו וכילוה תובחר םיכרד ,תוימשגבש םשכ
הלק איה הרותה לא ךרדה ,תוינחורב םג ךכ ,טלקמה ירע
ותרזעב ןיינועמה * םדאה תא הילא ןווכמ ה"בקהו הבחרו
- הדימ התואב ומצעב גוהנל ךירצ ,ה"בקה לש ותנווכהבו
ירעל םירחא םידוהי ןווכלו 'םיכרד תשרפ' לע בצייתהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * טלקמה


םיכרד ויה - 2עובשה תשרפב רבודמ ןתודואש - טלקמה ירע לא תוליבומ ויהש 1םיכרדה
טלקמ" (טלש יבג לע) בותכ היה םיכרד תשרפ לכ לעו ,תומא םייתשו םישולש תובחר ,תונקותמ
.3טלקמה ירע לא הליבומה ךרדה תא תוארהל ידכ ,"טלקמ

,הרות ירבד םהש - םיינחורה טלקמ ירעב םגש ,ןבומ ,תוימשגב היה ןכש ןוויכ ,הנהו
ליעל רבודמכ) תוינחורב "שפנ גרוה"ה תא ןיטלוקש ,"ןיטלוק . .5הרות ירבד" 4ל"זר רמאמכ
.הלא םיטרפ לכ םימייק - (6רמאמהב

םייק ןיינעהש ללגבש ןפואב הז ןיאש - תוינחורו תוימשגב םיניינעה רדס םדקהבו
ןוויכו ,תוינחורב אוה ןיינעה רקיע :ךפיהל אלא ,תוינחורב םג םייק אוה ירה תוימשגב
.תוימשגב םג תולשלתשהב אבו ךשמנ הז ירה ,תוינחורב ןיינעה אוה ןכש

רבד לש ותתימאלש - םינוילעב תזמורו םינותחתב תרבדמ הרותהש הז לע 7ה"לשב ראובמכו
.םינותחתל ךיישה זמרה תא םיחקול ונאש אלא ,םינוילעב תרבדמ הרותה

םיניינעה יטרפ לכש - טלקמ ירע ןיינעב םג אוה ךכ הרותה יניינע לכב אוהש םשכו
םיניינע לש םרקיע ,הברדאו ,םיינחור טלקמ ירעב םג םימייק םיימשגה טלקמ ירעב םימייקה
.תוימשגב םג םיאבו םיכשמנ תולשלתשה ידי-לעו ,תוינחורב אוה הלא

ןיינעה תא םיניבמ ,רמולכ ,הטמל הלעמלמ ןיינעה תא "םיחקול" ונייה - וניכז וליא
םג םה םיאצמנ אמתסמ ,תוינחורב םיניינעה םנשיש ןוויכש םיניבמ אלימבו ,תוינחורב
.תוימשגב

םהש יפכ םיניינעה תא תוארל ,רמולכ ,הטמל הלעמלמ "תחקל" םילוכי - םלועה יניינע לכ
.תוימשגב םג אוה ןכ אמתסמש ,ןיבהל אלימבו ,תוינחורב

,רשא ,חומב שדח קרוע האופרה ימכח וליג ה-ד"נרת םינשבש ,8רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
ק"כ דוהל הלודג תולעפתהב תאז רפיס 9תיבה ינבמ דחא .הקמעהלו ןורכזל ליעומ הז קרוע
,ע"נ (ב"שרוהמ) ק"הרה ר"ומאא

טגעלפ") לבוס היה אל ללכבו ,הדועסל םיידי תליטנ עצמאב זא היה ק"הרה ר"ומאא ק"כ -
ןמז וא רוביד קר םיבשחנ 10ןיד יפ-לעש ףאד ,זא וילא םירבדמ ויהש ("ןדייל ןלעוו טינ
- 11דבלב ותבשחמב וליפא ותוא םיקיספמשכ לבוס היה אל ,םוקמ לכמ ,קספהכ

ןוזמה תכרב ירחאל .רבד רמא אלו ("טרעהעגסיוא טאה") בישקה ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה
,תודיסח ("לכיב ןיילק א") ןטק ךרכ םשמ איצוהו,ורדחל סנכנו .ןמז הזיא וניתמיש שקיב
.הז קרוע תודוא תורוש עבש -ששב - םש אבומש ,הארהו ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה לש די-בתכ

הנאו הנא ענענתמו ,םידיא אלמ אוהש קרוע אצמנ חומבש ,םש ראבמ יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה
המכחה חומל ענ קרועה רשאכ .הקמעהלו ןורכיזל ליעומ הז קרועו ,("קירוצ ןוא ןיה")
.הקמעהל ליעומ הז ירה ,תעדה חומ ןוויכל ענ רשאכו ,ןורכיזל ליעומ הז ירה ,12הניבהו
וליאו ,ושאר תא םירמ אוה ירה המ -רבדב רכזיהל הצור םדאש העשבש ,םיאור ונא ךכיפל
.ושאר תא אוה ףפוכמ המ-רבדב קמעתהל הצורש העשב

.לודג רוספורפ יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה היה ,ןכ םא :ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה תא ולאש
יפל ,תאז עדי - יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה - אוה :ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה ךכ לע בישה
- .13הטמל םדאה לצא םג יאדווב ונשי אליממו ,הז ןיינע ונשי "ןוילעה םדא"ב הלעמלש

תא תחקל ,רמולכ ,הטמל הלעמלמ םתוא תחקל םילוכי יאדווב - הרותבש םיניינע ןכש-לכמו
דומילל עגונב 14שדוקה -תרגיאב ראובמכ ,תוימשגב םג הזמ קיסהלו ,תוינחורב םיניינעה
"תילגנה הרותה יפוג לכ (םיניינעה תוינחורב) הרותה תוימינפמ ועדיי"ש דיתעלד תוכלהה
.(תוימשגב)

תא תוארל ,הלעמל הטמלמ םיניינעה תא תחקל םיכירצ ,ךכל םיכוז ןיאש ןוויכ ,לבא
.תוינחורב םיניינעה ןכות הזמ קיסהלו ,תוימשגב םהש יפכ םיניינעה

:הזב ןיינעהו

שפנ גרוהל םג (םא יכ ,גגושב שפנ גרוהל קר אל) טלקמה ירע וליעוה תוימשגבש םשכ
השירדהו הריקחה דע 15טלקמה ירע לא סונל ךירצ היה דיזמב שפנ גרוה םג ירהש ,דיזמב
"ןיטלוק . . הרות ירבד"ש ,תוינחורב אוה םג ךכ - (םייתניב והגרהי אל םדה לאוגש ידכ)
.דיזמב הריבע רבועה תא ,רמולכ ,דיזמב שפנ גרוהה תא םג

תונקותמ ויה טלקמה ירע לא תוליבומ ויהש םיכרדהש ךכל ףסונ ,ירה ,תוימשגבש םשכו
םיכרד תשרפ לכ לע טלש םג היה ,טלקמה ירע לא תולקב סונל לכוי חצורהש ידכ ,תובחרו
ןיידע קיפסמ וניא הבחרו הנקותמ ךרדהש ומצע הז רבד ,ןכש ,סונל ןכיה ךרדה תא תורוהל
ירבדל ךרדהש ךכל ףסונ ירה ,תוינחורב םג ךכ - תכלל ןוויכ הזיאל עדיי אל שפנה גרוה םא
תישפוח הריחב ללגב ,תכלל ןוויכ הזיאל םדאה תא ה"בקה הארמ ,הבחרו הלק איה הרות
תאו תוומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" 16בותכש ומכ ,םדאל הנתינש
רוחבל לוכיו ,תילאמשה ךרדב ,םולשו סח ךליל לוכי ,ךרדה תא ול וארי אל םא ,ירה ,"ערה
וריהזמו ,"טלקמ טלקמ" :ול רמואו ,"טלש" םע ,לוכיבכ ,ה"בקה דמוע ךכיפל .ערבו תוומב
."םייחב תרחבו" 17בותכש ומכ ,תינמיה ךרדב תכלל

לוכיש ,דחאו דחא לכל הנתינש תישפוחה הריחב דצמ ,ןכש ,18"ורזוע ה"בקה"ש ןיינע והזו
ךל ,"טלקמ טלקמ" :ול רמאי ה"בקהש ,הלעמלש רזעהל אוה קוקז - ערב םג ,םולשו-סח ,רוחבל
.בוטו םייחל הליבומה ךרדהב

19"יתוא ןיכילומ (ךרד) וזיאב עדוי יניא" רמא יאכז ןב ןנחוי ןבר וליפאש וניצמש יפכו
םניא יאדוובש ,לפוכמו לופכ ךשוחד ןמזב םיאצמנה ולא ןכש-לכמו ,םירחא ןכש-לכמו ,
םהל רמאי ה"בקהש ,הלעמלש רזעהל אופיא םיקוקזו ,םיכלוה םה ךרד וזיאב תעדל םילוכי
.תכלל ןכיה

ןפואב םג גהנתהל ומצע אוה ךירצ - תכלל ןכיה ול הארי ה"בקהש הצור םדאה םא ,םנמא
:20"הדימ דגנכ הדימ" איה ה"בקה לש ותדימ ,יכ ,הז

.תכלל ןוויכ הזיאל םיעדוי םניאש םידוהי םידמוע הבש "םיכרד תשרפ"ל תאצל םיכירצ
תינמיה ךרדב וכל ,"טלקמ טלקמ" :("ןעיירש") קועצלו זירכהלו םהילא תכלל םיכירצ
הלוע ,ןיטסמו דרוי"ש ,ןטשה ,"םדה לאוג"מ "טלקמ" םוקמ אוה םשש ,"טלקמ"ל הליבומה
!ןודבאו לואשל הליבומה ,תילאמשה ךרדב ,םולשו-סח ,וכלת לאו ,21"גרטקמו

,"טלקמ ,טלקמ" :קועצלו "םיכרד תשרפ" לע בצייתהל - דחאו דחא לכ לע לטומה דיקפתה והז
אוה ךרטצי הז ליבשבש ףאו - .הב ךליל םיכירצש ךרדה תא לארשי ינבל תורוהל ,רמולכ
ול ןיא - לאמש דצל הליבומה ךרד תמייק ובש םוקמב ,"םיכרד תשרפ" לע ןמזה לכ אצמיהל
.וילע לטומה דיקפתה תא אוה אלממ הז ידי-לע אקווד ,ןכש ,ךכמ לעפתהל

טלעוו רעד ףיוא המשנ א פארא טמוק סע" :22בוט-םש-לעבה םשב קידצה יכדרמ 'ר רמאמכו
ןיא טרפבו ,תוימשגב הבוט א ןדיא א ןאט בילוצ ,ראי קיצכא קיצעביז פא טבעל ןוא
,תוימשגב ידוהיל הבוט תושעל ידכ הנש םינומש-םיעבש היחו םלועל תדרוי המשנ) "תוינחור
תוארהל ידכ ,"םיכרד תשרפ" לע ןמזה לכ דומעל יאדכש ,ןבומ הזמ רשא ,23(תוינחורב טרפבו
!("טלקמ-הרות םוצ") הרותד "טלקמ"הל הליבומה ךרדה תא ידוהיל תחא םעפ (וליפא)

תשרפ"ל אב ידוהי רשאכ :בוטו םייחל הליבומה ךרדה תא ה"בקה ול הארי - הז תוכזבו
,"טלקמ ,טלקמ" :קעוצו ,"טלש" ומכ בצייתמו "םיכרד

בישקמש והשימ שי םא עדוי וניא וליפא אוה ,וילא תייצי עמושה םא עדוי וניא אוה -
ותויהל ,וילא עגונ הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ...םדא-ינב ללכ האור וניא אוה ,וירבדל ללכב
םוקמל הליבומה ךרדה ,ונייה ,"טלקמ"ל ךרדה תא הארמו "םיכרד תשרפ" לע דמועה "טלש" ומכ
- ןטשהמ טלקמ ,ערה-רציהמ טלקמ

תשרפ" לע דומעל ,ודיקפת תא אלימש ןוויכ ,םוקמ לכמ ,םולכ לעפ אלש ןכתייש ףא ,ירה
תרחבו" לש ךרדה תא ה"בקה ול הרוי - "טלקמ"ל ךרדה תא לארשי ינבל תורוהלו "םיכרד
25"'יוה דבע" אלו ,(הווה ןושל) 24"םיקולא דבוע" תגרדב קר ותויה תורמלש -"םייחב
וז אלו ,ערה-רצי ןיידע ול שיש ןוויכ ,הדובעה עצמאב ןיידע אצמנש ,ונייה ,(רבע ןושל)
אלא ,ותדלותכ ולצא ראשנש ערה-רציהב תושילח םוש ותדובעב לעפ אל ןמזה ךשמבש דבלב
-רציה דצמו ,27"'וכ הייתשו הליכאב הברה וב שמתשנש ןמזה ךשמהב רתוי 26קזחתנ" ,הברדא
ה"בקה ,בוטו םייחל ךרדה תא 28ה"בקה ול הארמ - ערו תוומב ,םולשו-סח ,רוחבל לוכי ערה
.29"ושפנ יטפושמ ועישוהל" ורזוע

:ןכ לע רתי

,הנה ,היישעה םצע אוה רקיעהש רומאה לע ףסונ ,ירה ,המואמ לעפ אלש בשוח אוהש תורמל
לעפש יאדווב - השעש ןוויכ .ךכמ עדוי וניא ומצעב אוהש אלא ,אוה לעפ ,רבד לש ותתימאל
םשב 30ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,("ןאטעגפיוא סיוועג רע טאה ןאטעג טאה רע זא דלאביוו")
.םקיר תרזוח הניאש הלומעתל הקזח :ויבא

:הזב תולועפה תחא - 31אמגודלו

,הילע ךרדש ןבאהב ךוכיז לעפ ,32הווצמ תוחילשב ותציר וא ותכילה ידי-לעש ךכל ףסונ
,33אוהה םוקמבש ריוואה תא רהיט םגו

ונוצרו ;34ןובשחו ןידהב הטמל ןאכ םשרית אל םגו ,התוא האור וניאש הלועפ יהוז ,לבא -
- םימשבש םהיבאל לארשי לש םביל ברקל ותוא וחלשש תוחילשהב לועפל אוה

:תוחילשה ןיינעב םג לועפל חילצה ,רבד לש ותתימאל ,ירה

רכזנ ,בוחרב ץר ןקז-לעב רוחב דציכ - ןולחה ךרד - האורו ,ותיבב בשוי ידוהיש העשב
הדומ" רמאת ,רקובב ךמוקב ,םוי לכב :ול הוויצ ויבאש רכזנו ,ךכ הארנ היה ויבא םגש אוה
- ויבא לע רכזנש ידוהי - אוה רזוח השעמ תעבו ,"לארשי עמש" רמאת ,ןושיל ךבכשבו ,"ינא
ידיל ואיבמה רבד ,"ינא הדומ" חסונה וא "לארשי עמש" קוספה ורובידב וא ותבשחמב
.35תוררועתה

הצרש ,36"סלייט דנע סקאט" רכומה ןקז-לעב רוחב שגפש רפסמו ,התיבה עיגמ דלי רשאכ ןכו
רפסמ דליה רשאכ ,ירה - 37הלביק אל אוה לבא ,תרבוחה תא ודיב ("ןקורניירא") "סינכהל"
אדח אעגרבו אדח אתעשבו ,םהירוה תודוא - השעמ תעשב - םה םירכזנ ,ומאל וא ויבאל תאז
.'וכ
תודעוותה-םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 102-94 דומע ישילש קלח ,'ב"ישת'ה.ךליאו 363 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנ גי ס"וס דע ןאכמ (1

.ךליאו ט,הל יעסמ (2

.אי יעסמ אמוחנת .גי ,ג"כפ ר"בדמב .ב,י תוכמ .ה"ה ח"פ שפנ תרימשו חצור 'לה ם"במר .ב,ק ב"ב (3

.א,י תוכמ (4

.(הגומ יתלב המישרמ) הרותה תווצמ לע םג "הרות ירבד" יאק - רתוי תוללכבו (5

.(ךליאו 286 'מע ג"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו 623 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (6

.ךליאו א,אסק םג הארו .ךליאו ב,גי (7

.8 'מע טס תרבוח "תומישר" הארו .140 'מע ת"יש'ה מ"הס (8

תודלותה רפס ותודוא הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא יחא (ז"כרת רדא 'ו דלונ) ל"ז לדנעמ םחנמ 'רה (9
.(ךליאו 97 ע"ס םש ןמסנהבו) 22 'ע (ז"נשת ;ז"שת ת"הק) ש"רהמ ר"ומדא

.ו"סקס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (10

.(הגומ יתלב המישרמ) 'וכו י"טנד תונווכהב קספהה דצמ (11

הניבהמ הלעמלש המכח תניחב אוה ןורכיזה חומש עודיכו ,אליממ ךרדב קר הניבה חומ ןאכ רכזנ הרואכל (12
תומוקמב ןייע ,םיירוחאו םינפ ןיב קלחל שי לבא ,([א,גל] א"פס ינגל יתאב קוספ לע רואיב ש"הש ת"וקל)
.החכש 'עמו רוכז 'עמ א"ואמ לע ביתנ ריאיב םיאבומה

יתלב המישרמ) "ונתומדכ ונמלצב םדא השענ" (וכ,א תישארב) ש"מכ ,ןוילעה םדא םלצו תומדב ארבנש (13
.(הגומ

.ו"כסוס (14

.ב,ט תוכמ (15

.וט,ל םיבצנ (16

.טי,םש (17

.ג"יפר אינת הארו .ב"ער ,בנ הכוס (18

.ב,חכ תוכרב (19

.א,אי הטוס הארו .א"עס ,צ ןירדהנס (20

.159 'מע ת"יש'ה מ"הס הארו .םש י"עבו א,זט ב"ב (21

.ז"טסוס ןמקל םג הארו - .(רייא ה "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .ט"רס תופסוה (ט"נשת תאצוה) ט"שכ (22

...טלעוו רעד ףיוא ...פא ךיז טרעטאמ המשנ א" :ורמואב ,הז עטק תרימא תעב הכב ר"ומדא ק"כ (23
.(הגומ יתלב המישרמ) ..."הבוט א לאמ ןייא ןדיא א ןאט בילוצ ...ראי קיצכא-קיצעביז

.חי,ג יכאלמ (24

.ו"טפר אינת (25

.ג"יפ םש (26

.(ל"ומה) דאמ ר"ומדא ק"כ הכב הז עטק תרימא תעב (27

םלועב ומכ "הרוהט" תניחבב היהת ףוגב תאצמנ ולש המשנהש יפכ םגש ,ה"בקהמ שקבל ותלוכיבש דעו (28
.(הגומ יתלב המישרמ) תוליצאה

.םש אינת הארו .אל,טק םילהת פ"ע (29

.מ"כבו .(ירשת בי "םוי םויה"ב קתענ) דר 'ע ד"ח ולש שדוק-תורגיא (30

ילול םג ירהש ,הזבש הלועפה תא םיאור אלש ףאש - "שיטפב הכמ" תכאלממ - הכלהב אמגוד םג איבהל שיו (31
.(הגומ יתלב המישרמ) *הכאלמ יוה ,מ"מ ,ןכומ ילכה רבכ 'יה "שיטפב הכמ"ה

---------

.(ל"ומה) ד"ודנל "שיטפב הכמ" תכאלמד תוכיישה רואיב רסח (*

--------

.(הגומ יתלב המישרמ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילשב ,ד"ודנבו (32

.מ"כבו .(ןוויסב ט .תבטב אי "םוי םויה"ב קתענ) ךליאו 129 'ע .116 'מע ב"שת ש"הס האר (33

.(ל"ומה) ךוניח יניינעל זכרמה תלהנה לש (34

.(הגומ יתלב המישרמ) הז ןיינעמ הלעמל השענש גונעתה לדוג ראתל רשפא-יאו (35

.(ל"ומה) לארשי ידלי רובע ח"למה ידי-לע ל"יש תילגנאב םירופיסו תוחיש לש תישדוח תרבוח (36

המישרמ) 'וכו יאנג לש תומשב ותוא וניכו ,הנושמ רוחב ותוא לע וגעל וירבחו אוהש ,םהל רפסל ףיסומו (37
.(הגומ יתלב

,רמולכ ,הטמל הלעמלמ ןיינעה תא "םיחקול" ונייה ,וניכז וליא
םג םה םיאצמנ אמתסמש םיניבמו ,תוינחורב םיניינעה תא םיניבמ
תוימשגב

אוה רכזנ ,בוחרב ץר ןקז-לעב רוחב האורו ותיבב בשוי ידוהישכ
,"ינא הדומ" ,רקובב ,רמול ול הוויצ אוהו ךכ הארנ היה ויבא םגש
..."לארשי עמש" ,הלילבו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


דיתעלש םייחה תמגודב םויה תויחל
אובל


?התע ונתיאמ תשרדנה הדובעה יהמ

-ץוצינה תא לואגל ,רמולכ ,הלואג לש ןיינע לועפל - איה םלועב ידוהי לש ותדובע תוללכ
הלואגל םיכוזש ינפל דוע ,ןכבו .ורוקמו ושרושל ובישהלו ,הז רבדב אצמנה יטרפה השודק
סחיב המילשו תיתימא הלואג לועפלו לדתשהל ידוהי ךירצ - םלועה תוללכב המילשהו תיתימאה
ותדובע יזא ,'וכ הרומח וא הלק ,תיטרפ הווצמ םייקמ רשאכש ,ונייה ,הז יטרפ ץוצינל
הלואג לש בצמ הז יטרפ ץוצינב לעופ הז ידי-לע ,רשא ,תומילשה תילכתב איה הז ןיינעב
."דעו םלועל יחצנ . . דוחיי" - המילשו תיתימא

ךכ לודג יכה ףקותב דמענש ,ונייה ,הלואג לש ןפואב ותדובע דובעל וילע ,הזל ףסונו
,רשא ,חישמה תומיד בצמו דמעמה תמגודבו ךרד-לע - 'וכ בוכיעו העינמ םוש ןיא ויבגלש
."'וכ תורחתו האנק אלו ,המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואב"

םהיאיבנו לארשי לכ וואתנ" ,"ןמזה ותוא"ל תופצלו תווקלו ןימאהל - שארל לכל - אטישפו
תווצמבו הרותב קוסעל ןהל תוחינמ ןניאש תויוכלממ וחוניש ידכ ,חישמה תומיל םהימכחו
היהי אלו ,התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ" ,"המכחב ובריו עוגרמ םהל ואצמיו ,ןגוהכ
."לטבמו שגונ םהל

?םלועה תומוא לע םירבדה םיעיפשמ דציכ

:םלועה תומואל עגונב לארשי לש םתלועפ תוללכ םע םג רושק הז ןיינעש ףיסוהל שיו

'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתי" - חישמה ךלמש - "ןמזה ותואב" ויהיש םיניינעהמ
."דחא םכש ודבועלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימעה לא ךופהא זא יכ ,רמאנש ,דחיב

הז ידי-לע - "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע לעפנ הז ןיינע םגו
וניבר השמ הוויצ ןכו" :ם"במרה ןיד-קספכ ,חנ-ינב תווצמ םייקל םלועה תומוא לע םילעופש
."חנ-ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ ףוכל הרובגה יפמ

האנק אלו ,המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואב"ש םהל ריבסהלו דמלל - ללכנ הזבו
תילכתב "דחא םכש ודבועלו 'ה םשב םלוכ אורקל"ד ןיינעה תויהל לכויש ךכ ,"'וכ תורחתו
תמגודו ןיעמ ,הלואג לש ןפואב םתגהנה תויהל הכירצ התע םג ירה ,ךכל םאתהבו ,תומילשה
."ןמזה ותוא"ד תומילשה

,ינב ,בבל בוטו החמש ,החונמ ךותמ ,םולש יכרדו םעונ יכרדב - ולא םיניינע לכו [...]
םיימשגה םידועייה יוביר תודוא ם"במרה ירבדכ .יחיוור םלוכבו יחיוור ינוזמו ייח
תושעל ונידי תא תוקיזחמה תובוטה לכ ונל עיפשי"ש ,םא יכ ,רכש רדגב הז ןיאש - הרותבש
תושעלו המכחב דומלל םייונפ בשנ(ש) . . ידכ ,בהזו ףסכ יובירו םולשו עבוש ןוגכ ,הרותה
."הווצמה
-183 'מע ג ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה ירחא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 185

רקיעה אוה השעמה


תושעל ןיא לארשי-תבהאו הקדצב
ללכ תונובשח


לובג ילב בוט הטמל םג ול ךשמוי זאו

,תווצמה לכב ומכ ,הקדצה תווצמ םויק ינפל םיכרבמ ןיאש םעטה תוחצה ךרד-לע םירפסב אבומ
וא ,הווקמב לובטל הליחת וצריש הלאכ ויהי ,הקדצה תניתנ ינפל ךרבל בויח היה וליאש
היהת הווקמהש ןכתיי ...ינעה םע הרקי המ עדוי ימ ,םייתניבו ,"דוחיי םשל" הליחת רמול
"דוחיי םשל" תרימאו הווקמב הליבטה םדוקש ןוויכו ,ודי גשיהב היהי אל רודיסהו ,הרוגס
...ינעל הקדצ ןתיל לוכי וניא ,אלימב ,הכרבה תא רמול לוכי וניא

ןמזה לע לבחש םג המו ,תונובשח תושעל ןיא - לארשי-תבהאו הקדצ - הלא םיניינעב
.תונובשח תיישע לע םיזבזבמש

וינבשכ ,ותונקזב םגו ,שטיוואבוילל ילגר ךליל דיפקמ היהש םידיסחה דחא לע םירפסמ
,הנש םירשעו האמ ירחאלש ,ורמואב ,הלגעב עוסנל םיכסה אל ,הלגע ורובע רוכשל ועיצה
קלח ושרדיש םיסוסה ...םע ןויד לע ןמזה תא זבזבל ונוצר ןיא ,ןוילעה םלועל אובישכ
-לכמ ,םהמיע ןעטתהל לכויש ףא ,ןכש !ךכב ול ועייס םהש ןוויכ שטיוואבוילל ותכילה רכשב
...!ןמזה לע לבח ,םוקמ

םהבש הלאכ םיניינע רובע תאז ריאשהל שי ,לבא ,בושח רבד םנמא אוה ןובשח תיישע
.ללכ תונובשח תושעל ןיא - לארשי-תבהאו הקדצב וליאו ,תונובשח תושעל םיחרכומ

:ול ןידדומ דדומ םדאש הדימבו

הדידממ הלעמלש ןפואב איה לארשי-תבהאבו ("ינעה שפנ תא תייחה") הקדצב ותגהנה רשאכ
הלעמלש ןפואב ("הקדצה 'יוה ךל") ה"בקה לש ותקדצ ול ונתיש שורדל לוכי יזא ,הלבגהו
ראובמכ) הלבגהו הדידממ הלעמל ,תוטשפתהו תובחרתה לש ןפואב אלא ,הלבגהו הדידממ
.(הלעמלמ העפשהה ינפוא 'ב שדוקה-תרגיאב

:רתוי קמועבו

הרותה תבהא ,'ה תבהא ,תובהאה 'גש ליעל רכזומכ) 'ה תבהא םע הרושק לארשי-תבהאש ןוויכ
תעונת) 'ה תבהא םג תישענ לובג ילב לארשי-תבהא ידי-לע ,ירה ,(דח אלוכ לארשי-תבהאו
ותוהמ םע שממ דח השענש דע ,לובג ילב (אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעל הכשמההו בוריקה
בוט הטמל םג ול ךשמוי אליממ ךרדב ירה ,בוטה תילכת ךרבתי אוהש ןוויכו ,ךרבתי ותומצעו
.לובג ילב
- 326-325 'מע ינש קלח א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


"הפיחב ד"בח ןרק םירהל"


דיקפ ךממ תושעל ינוצרו ,םוקמ לכב אצמיהל לוכי יניא
הפיחל ואובש ,ןינוד ןבואר 'ר ח"הרהל יברה רמוא ,"הובג
ןיינע הז ירה" * ריעב תונייעמה תצפהל הבר הפונת קינעה
ול רמוא ,"שפנ-תוריסמ לש םישנא ונחנאו שפנ-תוריסמ לש
,הנתמב ס"ש הפיח בשותל חלוש יברה * תרחא תונמדזהב יברה
היינש המישר * םיברב םירועיש וב רוסמל ידכ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

-יריעצו ד"בח תוליעפ תוחתפתה תא רוקסל םיכישממ ונא ,םדוקה ןויליגב המישרל ךשמהב
.הפיחב ד"בח-תדוגא

:קי'צפוק המלש 'ר ח"הרהל יברה בתכ ב"ישת בא-םחנמב 'וב
'יש מ"ירהומ 'וכו א"יא ח"וו ח"הרהו ג"הרהל בותכיש וררועל יננה
.הפיחב ללכב תודיסח יניינעו טרפב ח"אדה תצפה רבד-לע ןיקסורבאד

.הז רבד לטומ וילע םג הנה ,הפיח[ל תונכשב=] תנוכשב רד אוהש ןוויכו
'יש ןושרג ר"הומ 'וכו צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרהו ג"הרה םע הצע וסכטיו
.הפיחב ד"בח ןרק םירהל המב םיכרד ואצמיש קפס ילבו ,ןח

חלשמה דיכ

זא) ןינוד 'יש ןבואר 'ר ח"הרה לש ב"הראמ ובוש םע התיה ד"בח תוליעפל הקזחה הפונתה
ןוושחרמב 'גל רוא) ןכמ רחאל םינש המכ .ותביבסב לועפל שוריפב הווטצנש ,(ריעצ ךרבא
:(401 'מע ב ךרכ ,'ךלמ שדקמ') םישרופמ דואמ םירבד 'תודיחי'ב יברהמ עמש (ד"כשת
המכ לש םהיתומשב יברה בקנ ןאכ] תומוקמה לכב אצמיהל לוכי יניאש ןוויכ
,זיראפב ,תליאב ,ו"ת םילשוריב ,ביבא-לתב ,ד"בח-רפכב ,ןולוחב :[תומוקמ
התא ךירצו - לרנג - הובג דיקפ ךממ תושעל ינוצרו ,הפיחב םגו ןרובלמב
...ךכמ החמשב תויהל
תופסונ תוארוה לבקמ םעפ לכבו 770 תא דקופ אוה תעל תעמ רשאכ ,ותדובעל רסתמה ןבואר 'ר
:(401 'מע םש - ז"כשת ירשתב חכ ד םויל רוא) יברהמ
- םיכרבמ תבש וא שדוח-שאר - ש"נא ןיב םיאתמה ןמזב יזא הפיחל רוזחתשכ
םניינע יפל וניביש ידכ ריבסתו ראבתו תוחישהמו םירמאמהמ תודוקנ רוסמת
.םיברוקמהו םיעפשומה ,רעונה לש (םתנבהו)

...תווצמו הרותל בוריקבו תונייעמה תצפהב ךתשא םע דחיב לועפתו

"הביבסהו הפיחב ךישמי"

:(402 'מע םש) 'תודיחי'ב יברה אטבתה ד"כשת ןוושחרמב 'גל רוא
...המכ לע עיפשהל תחלצה רבכ ירה

םולש תשירפ רוסמתו םידידיו םירבח ,םירכמ ,םינכשל תודעוותה ךורעת ךבושב
םיסנכנ - בלה ןמ םיאצויה םירבד ויהיש ןוצר-יהיו .ןאכ תעמשו תיארש הממ
...בלה לא

.הפיחב ח"אצל םולש תשירפו ...ש"נאל םולש תשירפ רוסמת הנושאר תונמדזהב
:יברה ול רמא (405 'מע םש) ט"כשת לולאב 'חל רוא
ןוויכ ,הפ ראשיהל ןיינע הז ןיאו םיגחה ירחא דימ שדוקה-ץראל רוזחל ךילע
.תונייעמה תצפה לש םיניינעב קסוע התאש

,ןאכמ םולש תשירפ רוסמתשכ - רתוי קומע [עיפשי=] ןיינעהו - רתוי בוטו
תוכוס ,םירופיכה-םוי ,הבושת-ימי-תרשעו הנשה-שארב ןאכ ושענש םיניינעהמו
ויהיו םיגחה לכמ [םיעמושה=] וחכשי רבכ ךבוש רחאת םא ירהש ,הרות-תחמשו
...םיקוחר רבכ

:(נק 'מע ,'ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה ול בתכ (ו"משת תנשב) םימיל
ןינוד ברהל

הביבסהו הפיחב ךישמי

ל"וחב ונמז לטבמש לבחו

ק"האב ומוקמ ל"נכו

...ל"וחב אל ללכו

..."רתוי וא תוחפ"

ךישמהל אורקלו קזחלו דדועל ךירצ היה יברהו ,ללכ לק םוקמ התיה אל "המודאה הפיח"
:(38 'מע ,א ךרכ םש - כ"שת ןוויסב ט"י) םוקמב לועפלו
רודל םג אלימבו עיפשהל ,םינפ לכ לע התע תעל ,וילעש ןבומ - ותלאשל הנעמב
.התע ומוקמב
:(37-36 'מע םש) א"כשת תבטב 'טב
ךירצש ,הזב רבדנ םימעפ המכ רבכ ירה - 'וכו תוננואתהב םעפה דוע ובתוכלו
הכז רשא טרפבו ,םהיניינעו תולועפב בבל בוטבו החמשב תויהל ילארשיה שיא
ותגוז ןכו אוה - הזב ףיסוי דוע ל"נכו ,תודיסחהו תודהיה תצפהל השועו
.'יחת
:(237 'מע םש) יברה ול בתוכ כ"שת ןסינב ג"ימ תרגיאב
וא תוחפ" הזב ףיסומש ףאו .םיניקת םייחב רדוסמ ובתככש הקזח יתווקת
רבד ךל ןיא רמאנ הז לע םגו ."רתוי" ובתכמ םויסכ היהיש לדתשמ ,"רתוי
םעונ יכרדב םייח תרות ונתרות תארוהכ םיגהנתמשכ טרפבו .ןוצרה ינפב דמועה
דחאו דחא לכ דיקפתל עגונהב םג חילצהל ךרדה יהוז ירה ,םולש יכרדבו
...טרפב הצוח תונייעמה תצפהו ללכב תודהיה תצפהב - לארשי יללכ יככותב

תעדה תבחרה

:(114 'מע א ךרכ םש) ח"כשת רדאב 'גב ןינוד תחפשמל יברה בתכ ךכ
.היניינעו תודהיה תצפהב םג םש םיחילצמ ירהו ,הפיחב רודל וכישמיש יאדכ
.הז ידי לע לודג בוחל סנכהל ילבמ לבא - םתריד ביחרהל ןוכנ ןכ
יברה ללש ןכל םדוק םינש רפסמש רחאל ןתינ הרידה תבחרהל ח"כשת תנשב יברה קינעהש רתיהה
:(123 'מע םש) ד"כשת טבשב 'וב בתכש יפכ - תירוביצ תוליעפ ךרוצל הרידה תבחרה תא
- 'וכו הב הווקמ תיישע ןכו רעונ תפיסא םוקמ הז היהיש ידכב הרידה תבחרה
.םינפ לכ לע התע תעל ,ןיינע הז ןיא
:(115 'מע םש) ב"לשת תנשב יברה םהל בתוכ בושו
תודהיה תצפהב םש םיחילצמ ירהו ,הפיחמ קיתעהל יאדכ אל - התלאשל הנעמב
.'וכו

הפיחב העובק תוליעפ

ח"אצ" ליעלד תודיחיב יברה הניכ התוא ,הפיחב תיד"בח תוליעפ התיה םינשה לכ ךרואל
ד"בח יברעו תועפוה דימת םינייוצמ ובש ,ח"אצ לש םינוש םימוסרפב אצמנ ךכל דה ."הפיח
הכ דע" ,(3 'מע ה"כשת לולא 'ד"בח םרכב' - בובייל .י ברה) "הפיחב דלישטור םלואב"
הנורחאל" ,('ב דומע ,ג"כשת תועובש ברע ,"ד"בח תושדח") "הפיח . . ח"אצ יפינס םימייק
.(1 'מע ,ג"כשת תבט-ולסכ ןוילג םש) "הפיחב הבורמ החלצהב ד"בח יברע וכרענ

ח"הרה ,ןיקסורבוד לאכימ-לאיחי 'ר ח"הרה תא ןייצנ םינשה םתואב הפיחב ד"בח יליעפ ןיב
העידיב םיעיפומ םהיתומש .הנוקנא םהרבא רמ ,ץ"כ לאכימ 'ר ח"הרה ,ןינוד ןבואר 'ר
יפינסב תשדוחמ תונגראתה" תרתוכה תחת (ז"כשת 'א רדא) 9 'סמ ןויליג 'ד"בח םרכב'ב
."ח"אצ

ףינסה תחיתפל הכרב

םש) דחוימ בתכמ יברה רגיש עוריאה לגרל .שממ לש ףינס חתפנ ב"לשת תנשב קר ,לעופב םלוא
:(124 'מע
ב"לשת טבש שדוח-שאר ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

ףינס ידסיימ דובכ

ו"תקהאב - הפיחב ח"וגא יריעצ

ויחי םהילע 'ה

.תבט ג"י םוימ נ"פ הכרב תשקב ובו 'כמ תלבק יננה רשאמ

.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע ארקי ןוצר תעבו

.טרפב תונייעמהו תודהיה תצפהב הבר החלצה תכרבב
ןהאסרואינש .מ

...השיאל הנתמ תינק םאה

(א"טחלדבי) הלעב ןימיל תדמוע התויהב ,שארב קלח הלטנ (ה"ע) ןינוד הקבר תרמ 'בגה
יוטיב .הדיצמ הברה הברקהה תא שיגדהו סנ לע יברה הלעה םינשה לכ ךלהמב .ודעב תעייסמו
'מע) ז"כשת ירשת שדוחב 'תודיחי'ב ןינוד ברל יברה רמאש םירבדב םיאצומ ונא ךכל שגרמ
הדבל הראשנ איה ירה ?אל עודמ - הביסה המ ?םידלילו השאל הנתמ תינק םאה" :(401-400
."...הרעטצנו םיגחב

איה םאה" :םירבדה תליחתב רבכ יברה לאש (405 'מע םש) ט"כשת יהלשמ 'תודיחי'בו
."?[העיסנל םיכסהל=] הילע תצחלש וא ,המיכסה [היערה=]

:ךשמהבו

רוזעל התא ךירצ - םידליה ךוניחב תלפטמו 'תיבה תרקע'כ תלבוסו הפתתשה ךתייערש ןוויכ"
."[ןאכ ךתוהש=] ןמז רצקלו הל

:(411 'מע םש) יברה ול רמא ד"כשת ירשת שדוחב תרחא תודיחיב
ןאכ עמשנהמ תעדל הצורו םימש-תארי רשא ,הבתכמ יתארק - ךתגוזל עגונהב
-יטרפ יאדווב הל רפסת רוזחתשכ ,(!הנה עיגהל ךל הרזעו המצע הצחלו)
."םיטרפ

"רבדתנ ,ןאכל אובתשכ"

תשקב יפל ורסמנש תולאש ןהיניבו תונוש תולאש 'תויודיחי'ה ינפל יברל שיגה ןינוד ברה
:תמייוסמ הלאש לע יברה ביגה םימעפה תחאב .םש 'ךלמ שדקמ'ב האר .ותשא

םע ראשית התא" :ךויחב דימ ףיסוה יברהו ,"הזב רבדתנ ןאכל אובת [היערה=] איהשכ"
ךאד ןענייז רימ") שפנ-תוריסמ לש םישנא ונחנאו שפנ-תוריסמ לש ןיינע הז ירה ,םידליה
.("ןדיא עגיד'שפנ-תוריסמ

ןכמ-רחאל התלעה התואש 'תודיחי'ל התכז איה .יברל ןינוד 'בגה העסנ האבה הנשל ,ןכאו
:(414 'מע םש) יברה זא הל רמא ,ראשה ןיב .בתכה יבג לע
דוע אלו ,הפיחב ךלש ןכו ('יש) ךלעב לש תוברה ויתולועפמ תועידי יתלביק
,'המודאה - תארקנש - הפיח'ב אלא

.תומכב רשאמ רתוי תוכיאב ףא ילואו ,תוכיאב ןהו תומכב ןה םולש תושירד

וליאכ לארשימ תחא שפנ ליצמה לכ ,רמאנכ תלטובמ הניא ירה תומכהש תורמלו
.אלמ םלוע םייק

,('וכ תווצמו הרות ירמוש) וזכ החפשמ םיאורש לודג ןיינע הז ירהש
...ןוכנה ןפואב םיכנחתמ םהידליש
.תונורתפו תוצע לש הרוש יברה הל קינעה 'תודיחי'ה ךשמהב

חפוטל םמצעב ושענש םהמו .ןינוד 'יש ןבואר 'ר ח"הרה תעפשהב וברקתנ םיבר םיבר ,ןכאו
.חיפטהל תנמ לע

ךוניחה תודסומל הפונת

תוירקב תופסונ תוחולש הפיחב ד"בח תליהק החימצה ןמזה תצורמבו וחתפתה םיניינעה
הפיחל טיורקדליש 'יש לבייל 'ר ח"הרה חילשה לש ועיגה םע .ריעה לש םיפסונ םירברפבו
.רתויב תיניצר הפונת ריעב ךוניחה תודסומ ןיינע לביק

'ה הפיח - ד"בח-תדוגא-יריעצ י"ע הרות ירועישב םיפתתשמה" לא יברה חלש םיבר םיבתכמ
ןינוד 'יש ןבואר ברה לש רועישב תופתתשמה לא" ןכו ,(125 'מע ,'א ךרכ םש) "ויחי םהילע
- ("ןח תאושתו ,םירועישה רבד לע תועידיה תלבק יננה רשאמ" ,םש) "הנייחת ןהילע 'ה
."ןהיניינע לכבו םירועישהב החלצהל הכרבב"

םיפתתשמה"ו (126 'מע םש) "הפיח דומיל ירועישב תופתתשמה לא" וחלשנ םיפסונ םיבתכמ
ובו "ויחי םהילע 'ה הפיח-ד"בח ףינס י"ע - תודיסח ירועישבו הכלה ירועישב תופתתשמהו
:(127 'מע םש) רמאנ
!הכרבו םולש

.ןח תאושתו ,ל"נהמ תומישרה תלבק יננה רשאמ
."הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו םהב הפסוהלו םירועישהב החלצה תכרבב" :םתוחו

המוח תפקומ קפס

ונממ ,הנמזהה חסונב .הפיחב (מ"דשת תנשב) םייקתה ישימחה שדוקה-ץראל יברה יחולש סוניכ
הז לע הלח אלימבו - 'יש םיחולשהל החולשה הנמזהה ןושל"] סוניכל ובתכמב יברה טטיצ
לכב - . . לשמכ והז םדאל הרקיש תוירקמה לכש . . דיגמה ברה תרותב רואיבה תוכירא
10 םיה ךרד למרכה רה יזכרמה תסנכה -תיבב" סוניכה לש ומוקימ רבד-לע בתכנ - ["הבית
."הפיח

:ןלהלדכ - םיאבה םיטרפה תשמחל תויוסחייתה תועיפומ בתכמה ילושבו
ללכ יבגל לודג ללכ תלעמ ךרד-לע - זכרמו תסנכה-תיב המכד זכרמ :יזכרמה תסנכה-תיבד"
.םתס
.(ךליאו ג,דס הבוש תבש הרות-יטוקל) הבושת ,םיקלאה אוה 'ה פ"ב :למרכה רה"
.(א,אכק תומבי) ףוס םהל ןיאש םימ :םיה ךרד
.שדוק היהי ירישעה :10"
."המוח תפקומ קפס איה יכ ו"טב םג הליגמה ןירוק :הפיח"

םיבשות םע תובתכתה

יברה םע רשקב ודמע ,תירוביצה תשקהו רוביצה ינווג לכמ ,הפיח יבשות םיבר םידוהי
ונתמישרב רכזנה) ףסא דוד ברה לא חלוש יברה יכ םיאצומ ונא ראשה ןיב .םיאשונ ןווגמב
.םיברב הרות דומילל וב שמתשיש תנמ-לע ,הנתמב ס"ש (תמדוקה

'רוא יצוצינ' רפסב םיעיפומ תווצמו הרות ירמוש םניאש הפיח יבשותל םיקתרמ םיבתכמ
.(97 ,21 'מע םש) ה"ע לדנימ ןסינ ברה ריכזמה לש ונויכראמ

ירה" .וילא הבתכש השא המצעל הרחבש "תינוליח הידוהי" ראותה םע יברה תמעתמ םהמ דחאב
דחאו דחא לכל הרותה הנתינש זאמש ןוויכ" ,יברה הל בתוכ ,"תואיצמב ןיא תאזכ הידוהי
יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו' :חיטבהו ה"בקה הוויצ ,יניס רה דמעמב ונמע ינבמ
..."םייקמו רזוג ,השועו רמוא אוה םלועה היהו רמאש אוה ירהו ,'שודק

:הל בתוכו יברה ףיסומ ךשמהב
לש אלו לוח לש ןפואב איה תינוציחה םתגהנהש שודק יוג ינב ןיב שיש ןבומ
םירבד תונשל לוכי םדאש ומכו .תינוציח הגהנה איה השגדהה לבא ,השודק
,םדאהש דעו ,ותומצעו ותוהמ אל לבא ,המודכו ונושלו ושובל ןוגכ ,םיינוציח
,םמודה - האירבה יקלח ראשב ןוטלש ול ןתינו "רבדמ" ארקנש ,םירוציה ריחב
-לע .ותומצעו ותוהמ הנשמ הז ןיא לבא ,רבדל אלו קותשל לוכי - יחהו חמוצה
ןפואב וא ,שודק יוג ןבל תואיכ גהנתהל הריחבה ידוהי לכל שי הז ךרד
."שודק יוג םה םידוהיה לכש םצעה הנשמ הז ןיא לבא ,ינוליחתודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תשרפ


תוטמ

םיבוט םימי"ל ךפהתהל ולא םימי לש םפוס ,עודיכ .םירצמה-ןיב ימיב םלועל תארקנ וז השרפ
םיאשונה תשולשב יוטיב ידיל אב הז ןיינע .(תוינעת תוכלה ףוס ם"במר) "החמשו ןושש ימיו
.ונתשרפ לש
יניינעמ קחרתהל ךרוצ ןיאש ונייהד ,רדנ רפהל תורשפאה לע הב רבודמ - םירדנ תשרפ
.השודקל םכפהלו םתולעהל חוכה ןתינ אלא ,(רדנ תועצמאב) םלועה
תרהט ,ונייהד ,ןיידמ ילכ תרשכהו ןיידמ לש ללשה תקולח לע הב רפוסמ - ןיידמ תמחלמ
.השודקל ותאלעהו ללשה
,הנקמ ץרא התויה ללגב ןדריה רבע תא ופידעה ולא םיטבש - ןבואר ינבו דג ינב תלחנ
הדובעה רקיעש םהל ריהבה השמ ךא ;םלועהו ריע לש הנואשמ קחרה ,ןאצ יעור תויהל וצרו
."?הפ ובשת םתאו המחלמל ואובי םכיחאה" ,הככזלו הררבל ידכ םלועה תוירמוחב המחלמה איה
(גל ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

:(םירצמה-ןיב ימיב) תוטמ תשרפ תאירק דעומ ןיינעב דועו

,השרפה ףוסב) "הלופכ אכרמ" םעטה עיפומ הבש הרותב תוישרפהמ תחא איה תוטמ תשרפ
ןושש ימיל ךפהתהל הלא םימי לש םפוסל זמר שי ךכב םג .("ומשב חבונ הל ארקיו" םילימב
.החמשו
,םיינשה תוחולהש עודיכו ."םיילפכ"ב 'ה תדובע הכירצמ תולגה ןמז לש הדיריה - תולג
.(ו"מפר ר"ומש) "הישותל םיילפכ" תניחבב ויה ,לגעה אטח לש הדיריה רחאל ונתינש
,(אנ והיעשי) "םכמחנמ אוה יכונא יכונא" ,הלופכ המחנ היהת דיתעלד המחנה - הלואג
תויתואהש (ח"מפ א"רדפ) ל"זר רמאמכ ,לפכה ןיינע ןיבל הלואגה ןיב רשק םייק ןכ-ומכו
.הלואגל תוזמור (ך"פצנמ) תולופכה

אכרמ (א :םירפסב אבומכ ,םישוריפ ינש הב שיש ,"אכרמ" תביתב םג םיזמרנ םירבדה ינש
תבש) "אכיר רבו אכיר" ומכ ,תוכלמ ןושלמ אכרמ (ב .תולגה תוכיראל זמר ,ךראמ תויתוא
.(זס
(ו"משת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ב,ל) תוטמה ישאר לא השמ רבדיו

?"םיטבש" אלו "תוטמ" בותכה טקנ עודמ

רבוחמה ןיידעש ךר ףנע אוה "טבש" ,תאז-תמועל .ןליאה ןמ דרפנש ,קזחו השק ףנע אוה הטמ
רתומב ומצע תא שדקמ רדנ רדונה ,ןכש ,אקווד "תוטמ" תניחב השורד םירדנ ןיינעב .ןליאל
.תושיחנו תופיקת תשרוד וז הדובע ;םירתומה םירבדמ םג רזנתמו ול
(אש'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ב,ל) תוטמה ישאר לא השמ רבדיו

."תוטמה ישאר" ,אקווד אישנמ אובל תבייח רודנל אלש בוט המבו רודנל יואר המב הערכהה
הלולע רבד ותואב תוקסעתההש ששח ללגב םייוסמ רבדמ ומצע תא שירפמ רדנ רדונה ןכש
לכ לש ובצמב יולת אוה אלא ,שפנ לכל הווש ונניא הז ןיינעש ןוויכמו .ותגרדמ ודירוהל
םא רוריבב עובקל וחוכב אוה קרש ,אישנה ןמ אובל הכירצ תיפוסה הטלחהה ירה ,דיחיו דיחי
.ואל םא ,הז םדאל המיאתמ וז הדובע
(693 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,ל) 'ה הוויצ רשא רבדה הז

.יניסב השמל 'ה הוויצש שממ רבד ותואב קסוע אוה ,הרותב קסוע ידוהישכ
(בפ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(ג,ל) 'הל רדנ רודי יכ שיא

ןברק םדא רודייש רשפאש ינפמ ,וילע ןירוסא ולא ירה . . ןברק ילע ולא תוריפ רמואה
(א"פ םירדנ תוכלה ם"במר) רסאתו ןברק לוח התיהש המהב השעיו

תשודק ליחהל ,שדוקל לוח ךופהל לגוסמ אוהש ,רוביד לש וחוכ עיגמ ןכיה דע הארו אוב
קרו ךא וב שמתשהל דיפקהל שיו הז חוכב לזלזל רוסאש ,אופא ןבומ .ןילוח תמהב לע ןברק
.םייוצר םירבדל
(ח"משת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ד,ל) הירוענב . . רודת יכ השיאו

.לארשי תסנכ ונייה - "השיא"
."ךירוענ דסח ךל יתרכז" ,(ב והימרי) ביתכדכ ,הדובעה תליחתב ונייה - "הירוענב"
אלא םלועה יניינעל הוואתמ םדאה רשאכ ,הדובעה תליחתב - "הירוענב . . רודת יכ השאו"
.תושירפו םירדנל קוקז אוה זא ,"איפכתיא" תניחב ,ונוק ןוצרל ונוצר תא לטבמ אוהש
אלא ול ןיאש ,"אכפהתא" תניחבל עיגמו הלעתמ אוה רשאכ םלוא - "שיאל היהת ויה םאו"
,יזא ,םימשבש ויבאל דחא ןוצר
.םררבלו םלועה יניינעב קוסעל וחוכב - "הרדנ תא רפהו"
(גפ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


יעסמ-תוטמ תוישרפ

.קזחו השק אוהו ןליאה ןמ שלתנש הזה הטמכ ,יונישה רדעהו תוביצי לע הרומ - תוטמ
רוביח .ךרדל אצויו עובקה ותיב תא בזוע םדאשכ ןוגכ ,תונתשה לש בצמל זמור - יעסמ
קוידב תורמוחהו םירודיהה לכ לע רומשל שי ,עסמב ,ךרדב םיאצמנשכ םגש ,ונדמלמ תוישרפה
.תיבב ומכ
(ו"משת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

תובא יקרפ


ךנוצרכ ונוצר השע

ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב ;ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ךנוצרכ ונוצר השע :רמוא היה אוה
םוי דע ךמצעב ןימאת לאו רוביצה ןמ שורפת לא :רמוא ללה .ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש
.עמשהל ופוסש עומשל רשפא-יאש רבד רמאת לאו ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לאו ךתומ
הנפית אל אמש ,הנשא הנפאשכל רמאת לאו

:ארונטרבמ הידבוע וניבר שוריפ

תישע םאש ךיצפחב םתוא תרזיפ וליאכ ךנוצרכ םימש יצפחב ךנוממ רזפ ,ךנוצרכ ונוצר השע
.הפי ןיעב ךל ןתי רמולכ ,ךנוצר השעי ןכ

:ר"ומדא ק"כ שריפ
ל"זח ןושלב עודיה שוריפכו ,הלעמל שדח ןוצר לועפלו תושעל םדאה לע - ונוצר השע
תויהש בושחל לולע ידוהי :המגודלו .הלעמל שדח ןוצר ןישועש ,"םוקמ לש ונוצר ןישוע"
אוה לוכי המ ןכ םאו ,ה"בקה לש ונוצר והזש רמול חרכהב ,תולגב ןיידע םיאצמנ ונאו
.דימו ףכית היהת הלואגהש ,הלעמל שדח ןוצר לועפל שיש הנשמה תרמוא הז לע ?תושעל
אלו ,ולש ןוצרה דצמ תאז השוע םדאה רשאכ קרו ךא הלעמל שדח ןוצר ררועל ןתינ - ךנוצרכ
.הזב אצויכו רחא והשיממ ךכ לע עמשש ינפמ
(דבלב םיעמושה תמישר יפ-לע - מ"דשת יעסמ תשרפ תבש תחישמ)

,("לטביש ידכ . . השעיש ידכ") סרפ לבקל תנמ-לע הדובע ןאכ שי הרואכל :רואיב ךירצו
."סרפ לבקל תנמ-לע ברה תא ןישמשמה םידבעכ ויהת לא" ליעל ונינשש המל דוגינב

:רואיבהו
תדימ םלוא ,לעופב ארובה ןוצר יולימ קיפסמ ןידה תרוש יפ-לע - ךנוצרכ ונוצר השע
םג תויהלו רודחל ךירצ 'ה ןוצר ,ןוילעה ןוצרל םיאתי םדאה לש ונוצר םגש תבייחמ תודיסח
.םדאה לש ונוצר

השעמה חוכמ ,שפנה תוחוכ ראש לע טלוש ןוצרה ןכש ,אקווד ןוצרה חוכ תא שיגדמ אנתהו
םימיאתמ ויהיש לכשה תאו שגרה תא תוטהל לגוסמ ןוצרה - תודימו לכש לש תוחוכל דעו
אל ףאו ,לעופב השעמב יד רמול ןיאו ,ןוצרה חוכ יבגל רתויב לדתשהל שי ןכל .וילא
תא רבד לש ופוסב תוטהל לולע אוה ,יעבדכ וניא ןוצרה רשאכ ,ןכש ,תודימהו לכשה תדובעב
.לעופב השעמל דעו ,תודימהו לכשה
רדגב םניא הרותבש םיימשגה םידועייהש ,ם"במרה ירבד םיעודי - ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ
שי הרואכל ,הנהו .שפנה תחונמ ךותמ הרותה תרימש תא םירשפאמה םירבד םא יכ ,רכש ןתמ
"בייוחמ" ה"בקהש רורב הבש ,ןידה תרוש יפ-לעש הדובעב ,םירומא םירבד המבש ,רמול םוקמ
ןיא - ןידה תרושמ םינפלש הדובעב םלוא ;החונמ ךותמ וז הדובע דובעל םדאל רשפאל לוכיבכ
הארוהה תא םייקמ םדאה רשאכש ,ונידמלמ אנתהו .הילע אימשד אתעייס םדאה לבקיש חרכה
,"ונוצרכ ךנוצר השעי" זא ,ל"נכ ,תודיסחה תדימב הדובע איהש ,"ךנוצרכ ונוצר השע"
םיענומה םירבדה תא לטבי אוה ,תודיסחה תדימב ודבועל ךנוצר תא םייקי ה"בקהש ונייה
.ךכל תושרדנה תוכרבה לכ עיפשיו
(דבלב םיעמושה תמישר יפ-לע - ז"משת ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תחישמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


ןוירהה תרתסה גהנמ


?יתמ דע

דע רשא ,לבוקמה רדסה" :אתיא ,דפר 'מע 1ט ךרכ ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיאב
רתויהמ םג" :ךרועה םש ריעהו ."םיבורק רתויהמ םג רבדה םיריתסמ ,רוביעל 2םישדוח השולש
תרגיא ןמקל םג הארו .3בע'ג תרגיא ןמקלדכ ,ישימחה שדוחל הסינכה דע - ראשהמו :םיבורק
.ל"כע "4הנר'ג

הארוהה תא טימשה ,11 'מע 5''וכו הדיל ,ןוירה יניינעב ד"בח יגהנמ ץבוק' תרבוחב
ונייוצש תובורמה יברה תונעמבש ןוויכמ הארנכ ,(3) הרעהב הל ןייצ קרו ,ליעלד הנושארה
המ ,םוסרפל עגונב קוידה ,ןבומכו" :ישימחה שדוחה דע המלעהה תא יברה גייס 1 הרעה םש
םיבורקהל" יוליגה תא המואמב ליבגה אלו - "םוסרפ ךרד אלו רתויב םיבורקהל ןכ ןיאש
(488 'מע 'ןוירה ימיב תוגהנה' אשונב) 6'ידוהיה תיבה' רפסבש אלפלו .ןכ ינפל "רתויב
.תוגייתסה אללו םיברל וז הארוה קיתעה

?תאז תולגל רתומ ימל

ךירצש םוקמבש ןבומ ומצע הזמו ,'םסרפת אלש' היה הזב ןושלה" :תונעמה ןושל הזב קתעומ
ןבומ" 7"ל"נה ללכב הז ןיא - םיבורקו םירוההל עגונב ןכו ,היהיש םעט הזיא ינפמ עידוהל
ראטקאד רעד זא ,ךעלדנעטשראפ טסבלעז" 8"'וכו הזב לפטמה אפורהל ןכו [הלעבל] ול רפסתש
ןבומ] ". . ןעלייצרעד ןעמ געמ דניירפ עטוג ןוא םיבורק ןוא ,ןעלייצרעד ןעמפראד
ד"בח יגהנמ ץבוקב קיתעהש יפכ אלו) םיבוט םידידיו םיבורקלו ,רפסל ךירצ אפורלש ,וילאמ
.[...9רפסל רתומ (םתס 'םידידי'

נ"פ תביתכ

דוה ידיסח ינקזמ ,'יש ש"נא לצא לבוקמ" :אתיא 10צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיאב
דיגמה ברהו ט"שעבה וניבר וניתובר ק"כ דוה םשב 'קה ויפמ ועמשש ,ןקזה ונבר ק"כ
ישילשה שדוח ףוס דע רשא םהמו ,םידיסחה ייח תוחרואב הגהנה יניינע המכ ע"יז שטירזעממ
.ל"כע "רוביע יניינעמ [יברל תואקתפ] ןעלטעצו נ"פהב ובתכי אל יעיברה תליחתו

(םש 1 הרעהב) ןייצ ומצעב אוה ירהש ,אלפלו .וז הארוה קיתעה ל"נה ד"בח יגהנמ ץבוקב
העשב תרבועמ ןרעוו טעוו 'יחת ותגוז זא" :ת"יש'ה א"נמ א"כמ יברה לש הכופה הארוהל
ךיילג רעבא טעוו ,טייצ עטשרע יד ןייז םסרפמ טינ םתסמ ריא טעוו ,תחלצומו הבוט
,תחלצומו-הבוט-העשב תרבועמ היהת 'יחת ותגוז רשאכ] "ןויצ ן'פיוא ן'יבר םוצ ןבעגרעביא
יל רסמ ןכו 12[ןויצה לע יברל דימ ורסמת לבא ,ןושארה ןמזב תאז ומסרפת אל םתסה ןמ
.וז הארוה טימשה 'ידוהיה תיבה' רפסבו .םינשה לכ וגהנש רנורג 'יש ל"יר ח"הרהלכל תועטב ונייצ ,'ןוירה' ךרע ,בי ךרכב ספדנה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאל יללכה 'םיניינע חתפמ'ב ,בגא (1
.'א ךרכ' וללה תוגהנהה

.ביק 'מע ד ךרכ) "לכותש המכ רבדה םילעת ע"על" :ןמז ןויצ אלל יברה לש (תויטרפ) תוארוהמ ריעהלו (2
.(ןלהל אבומה זפש 'מע 'ג ךרכב ז"דעו

םהייח תוחרואב םתגהנהב םיקדקדמה םידיסחה יגהנמ" אלא ,םימילעמ יממ טוריפ ןיא םש ,צר 'מע ןלהל (2
דוסי הזב שי יאדוובו ,ישימחה שדוחל הסינכה דע םהיתושנ רוביע םילעהל םיגהונ ויה ,אייקיתע גהנמכ
."ימינפ

.ג"ס ןלהל הקתענ (3

.ב"נשת ןילקורב ,ת"הק תאצוה ,גרבצלוה 'יש י"א 'ר ת"הרהל (4

.ו"נשת יכאלמ-תירק ,'שבד ילחנ' ןוכמ ,קיסרק 'יש ףסוי 'ר ת"הרהל (5

.גש 'מע ,ז ךרכ (7

.גצק 'מע ח ךרכ (8

.טר 'מע םש (9

.אנת 'מע ט ךרכ ,ל"נה הנר'ג תרגיא (10

.זפש 'מע ג ךרכ ק"גא (12
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

יעסמו תוטמ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ו"כ

.בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ רחאו ,םלוכל

.1(יריצב 'קזחתנו'ד 'ז) "קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל הלועה םג

.2(ב-א,ד ;חכ-ד,ב והימרי) "וללהתי ובו . . בושת םא .הדוהי ךיקולא . . ועמש" :הרטפה


.'ח 2-ו 11:49 ינש םוי :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .יעיברה םויב בא-םחנמ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.3'קזח תבש' איהש טרפבו ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ב קרפ - תובא יקרפ

,ןושאר םוי
זומתב ז"כ

.4(אי,א) "םכל רביד רשאכ" :ספדנכ םימייסמ ,ת"תח ירועישד ימויה שמוח רועישב

ישילש םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו .5הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
תיב') הירחאלשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
רשא ןבומו .6םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל ('הריחבה
.7ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא

יעיבר םוי
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.שדוח-שאר יגהנמ
:"הריחבה תיב"

-המכ-תחא -לעו ,םוי לכב] הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי ,אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
ןיינבבו 9הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב 8'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו
,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי רפסב םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב
תדחוימ תפסותו] 'הקדצ'ו ([ם"במרהל הריחבה-תיב תוכלהו 10דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ
,בא-םחנמ שדוח-שארמ ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג ולא םימיב הפוקתל הפוקתמ רבעמ לכב
.7[באב העשתו ,באב העשת ברע ,באב העשת וב לחש עובשה

תונחמב םיאצמנה םידליה לצא םג תויהל הכירצ ,אמרג-ןמזהש ןיינעב הרותב הפסוההש ,ןבומ
.11ץייקה
:12"םימיה-תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב םיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיא וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה-ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[13

ינפמ רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא גונעתל ופוג לכ ץוחרל רוסאו
לבוטה .(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [14העיזהו םוחה
.תבשל 16וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 15תבש ברע לכב

,17"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט :יברה הנע םעפ .םימיה תעשתב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
.18"םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב . . רשפא םאב" :הרוה תרחא םעפו
הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םאב :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
.19ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קוחדי אפורה םאבו .הבוטל
:םימויס

המו] שדוח-שארמ ,21'םימיה -תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 20'םימויס' ךורעל גהנמה"
יפ-לע רתומה ןפואב - באב העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב העשת דע [22הז ינפל םג בוט
.ךורע-ןחלוש

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו"
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,23ולא

.'םימיה-תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ 24הז םעט ינפמו"

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו"
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
.25םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
ידוהי הזב ףתשל שי ןכ .26הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו
ירהש 27'םויס' והזש ול רפסל ילבמ ףא ,םויסד רמאמה ול ורמאיש ידי לע ,בוחרב םישגופש
.['וינפב אלש םדאל ןיכז'

תרדה םע בורב" [תותבשב םג - רומאכ] םתכירעב דחוימב לדתשהל שי ,'םימויס'ל רשקב"
םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ ,הרות לש הרמגל החמשהב לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ
תמגודבו ךרד -לע ,הגשהו הנבהל םיכייש םניא ןיידעש (םינשב םינטק םג אלא ,תועידיב
.28םינטקה םירוכב םג איבהל לארשי גהנמש ,חספ-ברעד םויסה

:רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע ררועל שי ןכו"
.29"'הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ'

.30"לבת יווצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב הלא תוארוה םויק רבד-לע וזרזיו ומסרפי יאדוובו"

שי" :יברה בישה ,בא-םחנמב 'ח םויב תווצמה לועל סנכנש רענ לש הווצמ-רב תדועס ןיינעב
'ח ליל תרמוא תאז ,הנמזב התושעל שי - ואל םאבו ,אד-ןוגכב םוקמב גהנמ שי םא ררבל
.31"וירחאלש תבשב - היהיש םעט הזיאמ רשפא-יא םאבו ,בא-םחנמםויה' חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (1
-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ו ,ופוסב ,וע ןויליג 'תורשקתה' הארו .31 'מע םיגהנמה רפס .תבט י"ח ,'םוי
.נ"שו ,ופר 'מע ןוויס

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (3

.אבה ןויליגב ה"זעב האר - ט"לעבה ק"שד ת"הרקב ומכ (4

.(593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ,גהנמה) שדוח שאר-ברע לכב גוהנה לע רתי (5

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (6

תאצוה) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (7
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ ק"שצומ ,ת"הק

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (8

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (9

.186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (10

.כ"חא םיאבומה 'םימויס'ל ה"ה הארנכו .50 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (11

.ד"בח-ללוכ חול (12

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (13
ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,ונויקנמ דגבה דירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב שובלל

םש א"יו) ד"ס ב"מפ א"ח םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנ ,ד תוא דפ 'יס ד"ח ע"הא השמ-תורגיא ת"וש (14
,כר ע"ס א"ח םייחה-רשג הארו .(העיזהמ םילבוס לכהש םוקמב םג ךייש םא ע"צו .ותיבב אעניצב תאז תושעל
.(ג"יס הק קרפ א"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנ 'עו) םימח םימבו ןובסב וליפא דיחיד תוליבאב הזב ריתמה
.ןימחב ץחרי אל ןנוצב תאז ריבעהל לוכי םאש ,וננינעב בתכ ומ ק"ס ףוס ד"נקת 'יס םייחה-ףכב ךדיאמ

.'ותעב-רבד' חול האר .דבלב הליבטה ןיינעל ,םוי לכב לבוטה ןכו (15

הארו .ה"ע קורב לואש-םייח 'ר עיפשמהו ג"הרה הרוה ןכו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (16
.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב ז"כב

.חכר 'מע ט ךרכ שדוק-תורגיא (17

.צש 'מע טי ךרכ םש (18

.ועש 'מע ט"יח שדוק-תורגיא (19

תכסמ לע םויס ךורעל בטומ ,תוינשמב המלש תכסמ לע וא ,קרפ לע םויס תושעל ןתינש תועד שיש ףא (20
םג הארו .86 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) דימת תכסמ ומכ ,תועדה לכל ,םיטרפה לכ םע 'םויס' ,ארמגב
.(97 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה

'ךלע ןרדה' ורמאו ,םייס . . םירוחבה דחא .חכונ היה ב"שרה ר"ומדא ק"כו ,לודגה םלואב ס"שה םויס היה"
,[זכ ק"ס ו"מר ד"וי ך"ש האר :ה"א] רודיסב אוהש ומכ ןנברד שידק ורמאו .רתוי אלו ,אפפ בר ינב תומשו
(שטיוואבוילב ה"ערת תבט ד"כמ ,טיר 'מע ד"ח קירטיח 'יש י"רהל םירבד תומישר) "תותכסמהב אוהש ומכ אלו

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (21
."46 'מע םיגהנמה -רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

.74 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (22

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (23
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

גהנמש ןוויכ ,'םויס' תכירע יברה ללש (872 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה) תבשב לחש טייצראיבש פ"עא (24
.תינעת לש ןיינעל םוקמ תניתנכ שרפתהל לולע הז

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :אמגודלו" (25
,תוכרב :תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח מ"שת שדוק-תוחיש (26

.96 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (27

,העש תארוה וזש הארנ ןיא "וז הנשב דחוימב" םש רומאה תורמלו .719 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (28
.ש"ייע

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (29

.580 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (30

'מע ז"יח ק"גאב ,םויה יאצומב הדועס תושעל ןתינ אלש ףסונ הרקמב ןכו .זנר 'מע וט קלח שדוק-תורגיא (31
מש 'מע א"יחב ךדיאמ .תווצמל סנכנש ןושארה עגרב דיימ ל"צ הדועסהש ראבמ ,ה"רע ליל ק"שצומב לחשכ ,זפ
םשש ןכתיי ךא ,פ"כהוי יאצומב ךישמהלו (םויב הארנכ הנווכהו) ןושארה םוי יצחב ליחתהל עיצמ כ"ויעב לחשכ
םירוביד-יטוקלמ 75 'מע םיגהנמה-רפסב אבומ ונגהנמ ,ללכ ךרדב לבא .כ"ויע לילב הדועסה םייקל רשפאתה אל
םישוע (םויה יאצומ) ברעבו ,הקשמו 'חקל'ב םידבכמו רמאמ הווצמ -רבה רזוח תירחש ירחאש ,(א,חסר ףד ב"ח)
.(ןקזה ר"ומדא גהנש יפכ) הדועסה תא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il