+ "HITKASHRUT" - צעירי חב"ד - שבועון התקשרות


- ו"טש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה בא-םחנמב 'ג * ןוזח תבש / םירבד 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ

תוכלמ רבד


תא דחא לכ האור "ןוזח תבש"ב
דיתעלד שדקמה-תיב


םע הרוגס הבית ותושרבש ימ תמגודכ םה שדקמה-תיבו ידוהי
חותפל לוכי אוה ובש חתפמ ודיבו ,תוילגרמו תובוט םינבא
תא ערקש ןבמ ,ש"רהמה יברה לש לשמה * עגר לכב הביתה תא
הארמ קר אוה ותואש ישילש דגב ול רפת ויבאו םיימעפ ודגב
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ויטרפל קייודמ ,םעפל םעפמ ול
ונרוד


:תודיסחה תרותב התלגתנש הרותה תוימינפב ראובמ - "ןוזח תבש"ד ןיינעה תוימינפ

ןושל" אוה "ןוזח תבש"ש "מ"גבנ בושטידרבמ ברה םשב" שטיראפמ ללה 'ר לש ורמאמ 1עודי
."'וכ דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמש ,הזחמ

- דיתעלד שדקמה תא האור לארשימ דחאו דחא לכש - "ןוזח תבש"ד ןיינעה תוימינפש אצמנו
אוה "ןוזח תבש" ירה - הז יוליע דצמו ,לארשי לש ןתביחו ןתלעמו ןתוכז לע שיגדמו הרומ
שדקמה דחאו דחא לכל םיארמ וז תבשב אקווד ןכש ,ותבשב תבש םתסמ רתוי הלענ ןפואב
.דיתעלד

:אלפנ שודיח הזבו

בותכ אוהש יפ-לע-ףא תונביהל דיתעה ןיינב" :ם"במרה בתוכ 2הריחבה תיב תוכלהב
המלש ןיינבכ והונב ,ארזע ימיב ונבשכ ינש תיב ישנאו ,ראובמו שרופמ וניא ,לאקזחיב
-תיב) ,דיתעה ןיינב" תא תונבל וכרטצי רשאכ ,ןכלו ,"לאקזחיב םישרופמה םירבד ןיעמו
.'וכ םיאיבנה ידי-לע ,ןיידע ושרפתנ אלש םיניינעה יטרפ לכ ולגתי יזא - (ישילשה שדקמה

,ןבומו ,דיתעלד שדקמה תא לארשימ דחאו דחא לכ האור ןוזח תבשב :רתויב הומת הז יפ-לעו
דיתעה ןיינב"ש םירמוא הז םע דחיבו ,םירבדה יטרפ לכ תייאר - השוריפ תיתימא הייארש
!?"ראובמו שרופמ וניא . . תונביהל

ןוזח תבשבש ,התתימאל תואיצמה יהוז ,3"השעמ יד זיא יוזא יוזא" ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
!4דיתעלד שדקמה תא דחאו דחא לכל םיארמ

- טרפבו ,5תורוד ירודל - סופד לש ןפואבו ,לכל םסרפתנו הלגתנ הז ןיינע - רומאכו
.הז ןיינע ספדנו הלגתנ ונמזבש הז רודל

לש ןתביחו ןתוכזו ןתלעמל עגונב ,"ןוזח תבש"ד ימינפה ןיינעב םיחתופ רשאכ ,הנהו
דצמ אוהש יפכ "ןוזח תבש"ד יוצר-יתלבה ןיינעל 6"האופר םידקמ"ד ןפואב הז ירה - לארשי
.(שדקמה -תיב ןיינב ךפיה) םיניינעה תוינוציח

םג יוליגב אב ,דיתעלד שדקמה תייאר ,"ןוזח תבש"ד ימינפה ןיינעהש - וזמ הריתיו
,ןוקיתה םדוק ,תולגה ןמזב ןיידע אצמנ ידוהי רשאכ םגש ,ונייה ,םיניינעה תוינוציחב
,"תונבל תנמ לע" - ןברוחה ןיינע תוללכד ימינפה ןווכמה יולג ןפואב ויניע דגנל דמוע
םא יכ ,לוקלקו הריתס הז ןיאש ךכ ,ןושארה ןמ בוט רתוי ןיינב תונבל תנמ לע - טרפבו
.7דיתעלד שדקמד יוליעל אובל ידכ אלא וניא שדקמה-תיב ןברוחש ,רמולכ ,ןוקיתו ןיינב

ישילשה שדקמה -תיב הנביי רשאכ אלא ךייש וניא - ימשגה םלועב הז ןיינע יוליג ,םנמא
יוליגו הכשמה - אוה שדקמה-תיב לש וניינעש 8הז ינפלש תודעוותהב רבודמכו ,שממ לעופב
דגנל דמוע ,תולגה ןמזב דוע ירה - םדאה תדובעל עגונב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ;ימשגה םלועב
ירה ,ןכש ןוויכמו ,דיתעל שדקמד יוליעל אובל ידכ ,ןברוחה ןיינע תוללכד ןווכמה ויניע
אוה םש ("ונתדובעו ונישעמ"ד המשנהו תוימינפה איה ותבשחמש) םדא לש ותבשחמש םוקמב
איה ותבשחמ רשאכש - ןיבוריע תוכלהל עגונב - הכלהב יוטיב ידיל אב הז רבדש יפכ ,9אצמנ
אוה םש"ד ןיינעהש ,ונייה ,10םש אצמנ וליאכ בשחנ הז ירה ,בוריעה תא חינה ובש םוקמב
.(תימשג הדועס) תוימשגל עגונב םג אוה "אצמנ

- שממ לעופב ימשגה הזה םלועב דיתעלד שדקמה תא תולגל ותלוכיבו וחוכב :וזמ הריתיו
רזוח דחא קידצ היה םא וליפאש 13םינוקיתב אתיא" :12ןקזה ר"ומדא לש ורמאמ עודיכ
קידצ ,יעבדכ איה ידוהי לש ותדובע רשאכש ,ונייה ,"חישמ אב היה ורודב המילש הבושתב
תא לועפל ידוהי לש וחוכב ירה ,ןכש ןוויכמו ,חישמ אב דימש אוה לעופ ,הבושתב רזוחש
.שממ לעופב דיתעלד שדקמה-תיב ןיינב

-לע םילעפנש םיניינעהש 13ש"רהמ ר"ומדא ישורדב עודיה לשמה יפ-לע - רבדה רואיבו
םינבא םע הרוגס הבית ודיב שיש םדאל לשמ ךרד-לע םה הזה ןמזב ונתדובעו ונישעמ ידי
אלא ,ותושרב אוה רבדהש דבלב וז אלש ךכ ,וז הביתד חתפמה םג ודיבו ,תוילגרמו תובוט
.הצריש תע לכב הביתה תא חותפל ותלוכיבו וחוכבש תאז דוע

:הזב ןיינעהו

הזה םלועב אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא יוליג אוהש . . חישמה תומי לש הזה תומילשה תילכת"
ןמז לכ ונתדובעו ונישעמב יולת (14םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ) ימשגה
ירחאלש ןכתיי אל ירה - ונתדובעו ונישעמ ידי-לע לעפנ הז ןיינעש ןוויכמו .15תולגה ךשמ
ונישעמ ידי-לע לעפנש) םינותחתב הרידד ןיינעה ו"ח החדיי "ונתדובעו ונישעמ" םנשיש
.רתוי רחואמ ןמזל (ונתדובעו

דיגמ"ש ןוויכמו .18"ורכש ןתת ומויב" ,17"ריכש תלועפ ןילת אל" הרותב יוויצ ונשי
לש ורכש תא בכעמ ה"בקה ןיאש יאדווב ירה ,19"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד
ידע ותדובעלו ולעפל םדא אציי" ,הז םויד הדובעה תא םייסמ ידוהי רשאכש ,ונייה ,ידוהיה
ןה - 20רכשבש םינפואה לכל הנווכהו ,ורכש תא ה"בקה ול ןתונ דימו ףכית הנה - 20"ברע
רכשל דעו ,הלוגס ןפואב אוהש רכשל עגונב ןהו ,בבוסמו הביס ךרדב אוהש רכשל עגונב
.ותדובע ןפוא יבגל ךורע -ןיאבש

הז ירה - 21"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,'וכ רחמד הדובעה םג תויהל הכירצש המו
.הז םויד הדובעה רכש תא בכעל הביס וז ןיאו ,ומצע ינפב ןיינע

"םינותחתב הריד" - רכשה תא דימ ול םינתונ תיטרפ הדובע לכ ירחאלש רמול חרכהב ,ןכלו
.וז הדובע רובע -

ותדובע לכ המלשנ אל ןיידעש ןוויכמד - רבדה םעטו ,הרוגס הביתב ןתינ הז רכש ,םנמא
אל ,החותפ הביתב רכשה תא ול ונתי םא ירה ,('וכ הז םויד הדובעה ,הנממ קלח םא יכ)
רשא םינש"ד ןפואב היהי אובל-דיתעלד ןמזה ,ןכש ,ותדובע יניינע ראש תא םילשהל לכוי
אכושח אכפהתאו איפכתאד יוליעה תוללכ היהי אל זאש ,ונייה ,22"ץפח םהב יל ןיא רמאת
תראשנ הז ידי-לעש ןוויכמ ,ורובע הבוט איה הרוגס הביתב רכשה תניתנש ,אצמנו ,ארוהנל
.תומילשה תילכתב ותדובע לכ תא םייסלו םילשהל תורשפאה

הביתה לע ותולעבמ המואמ תערוג הניא הרוגס הביתב רכשה תניתנש טושפו ןבומ ,ךדיאל לבא
ותלכיבו וחוכבש ךכ ,הביתה "חתפמ" תא םג ול םינתונ הרוגסה הביתה םע דחיבש ןוויכמ -
...ולש ןיינע הז ירה - לעופב תאז השוע וניאש המו ,הצריש תע לכב החתופל

םש" ותדובע דצמש ךכל ףסונש - ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
.הכוראב ל"נכ ,ימשגה הזה םלועב יוליגב תאז לועפל ותלכיבו וחוכב ירה ,"אצמנ אוה

:הזב ןיינע דועו

,וב שבלתהל רקי שובלמ ול השעו רקי ןב ול שיש באמ" - לשמ יפ-לע ראובמ ל"נה ןיינע
ערקו שובל ינש םעפ ול השעו .םיערק המכל ותוא ערק . . דגב ותואב ןבה רהזנ אלש דצמו
,וזנג קר ,ותוא שובלל ול ןתנ אלו ,ישילש שובל ול השע ,באה השע המ .ןכ םג ותוא
ךל ןתניי רשיה ךרדב גהנתת םאש האר ,ול רמואו ,שובלה ול הארמ םיעודי םיקוחר םיקרפלו
דחאו דחא לכל םיארמש ,הזחמ ןושל ,ןוזח תבש ןיינע הזו" םייסמו ."ותוא שובלל הז שובל
."קוחרמ דיתעלד שדקמה

ילכ תגשהמ הלעמלש ןיינע ריבסהל םיכירצ רשאכש - 23אוה "לשמ"ה ןיינע תוללכ ,הנהו
,(וב שבולמהמ דרפנ רבד אוהש שובלה תמגודב) דרפנ רבדמ שובלב תאז םישיבלמ יזא ,לבקמה
לשמנה תא םג גישהל לבקמה לוכי לשמד שובלה ידי-לעו ,לבקמה ילכ ךרע יפל (שובלה) אוהש
.וב שבולמה

אלו ,ךכב ךרוצ ןיאש ןוויכמ ,"לשמ" תתל ךייש אל - הנומא לש ןיינעל עגונב :רמולכ
תודוא רבודמ רשאכ הנה - לכשב הגשהו הנבה לש ןיינעל עגונב ,םנמא .ךכב תלעות לכ היהת
ולכשב לבקתהל לכויש ידכ רבדה תא "דירוהל" ךרוצ שי יזא ,לבקמה לש ולכשמ הלעמלש ןיינע
לבקתמ ןכלש ,לשמנהמ דרפנו רז רבד אוהש ,"לשמ"ה ידי-לע השענ הז ןיינעו ,לבקמה לש
-לעו וב הנה ,לשמנהמ דרפנו רז רבד לשמה תויה םע ,ןכ-יפ -לע-ףאו .לבקמה לש ולכש ילכב
.שבולמה תא םיספות ודי-לעש שובלה תמגודב ,"לשמנ"ה תא לבקמה ספות ודי

תורמל - תאזו ,"שובל"ה ןיינעמ םג אוה ומצע לשמה ןכות ירה - ןדיד ןודינב ,ריעהלו
,(24"להואב ךלהתמ היהאו"ד ןפואב אלו) אקווד "תיב" - "שדקמה-תיב" תודוא רבודמ לשמנבש
- "תיב"ל עגונב םג (המואמ תונשל ילבמ) ויטרפ לכב הז לשמ רמול םילוכי ויה ,הרואכלו
('וכ תיבה דובכב רהזנ אלש) יוצר-יתלב ןפואב ןבה תגהנה ידי-לעו ,ונבל תיב הנבש בא
קר ,ול ןתנ אלו ,ישילש תיב באה הנב זאו ,ןכ םג רבשנו ינש תיב ול הנבו ,תיבה רבשנ
-ףאו ."תיב" תודוא רבודי "דגב" םוקמבש אלא ,לשמה יטרפ לככ - 'וכ ןמזל ןמזמ ול הארמ
,"לשמ"ה ןיינע תוללכ תמגודב - אקווד "דגב"מ אוה לשמה היהיש םעט הזיאמ ,ןכ-יפ-לע
.25וב שבולמה תא םיספות ודי-לעו ובו ,לשמנל שובל אוהש

- הנכות ,ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארד ןיינעה לע "לשמ" תניתנ :ונניינעל עגונבו
לשמל םה םיקוקז ןכלש ,לשמנה תא סופתל םילוכי םניאש ולאל םג ךשמנו רדוח הז ןיינעש
לשמנה תא םג םה םיספות ,רחא ןיינעמ ותויה תורמל ,לשמה ידי-לע ,םנמא ,רחא ןיינעמ
.ומצע

"תיב"מ אלו ,אקווד "דגב"מ לשמה קויד רואיב יפ-לע - רתוי קמועב הזב ףיסוהל שיו
:(ל"נכ ,"שדקמה-תיב" תודוא רבודמ לשמנבש ףא)

יפל יושע וניא "תיב"ו ,םדאה תדימ יפל יושע "דגב"ש - אוה "תיב"ל "דגב" ןיבש קוליחה
.םדאה תדימ

,ידמ ךורא אלו ידמ רצק אל ,םדאה לש ותדימל םאתהב תויהל ךירצ ובחורו וכרוא - "דגב"
םאתהב תויהל םיכירצ םידגבהש 26הנוהכ ידגבל עגונב הכלהב וניצמש יפכו .םדאה תדימכ אלא
.ןהכה לש ולדג תדימל

וניצמש יפכו ,םדאה לש ותדיממ רתוי אוה והבוגו ובחורו וכרוא ירה - "תיב" ןכ-ןיאש-המ
לע תומא 'ד - תוחפה לכל - איה "תיבה" תדימש (הזב אצויכו 27הזוזמ בויחל עגונב) הכלהב
המא תויהל ךירצש הווקמה תדימל עגונב וניצמ ,ןכש ,םדא לש ותדיממ רתוי והזש ,תומא 'ד
.28םדאה לש ותדימל םאתהב ,תומא 'ג םורב המא לע

"דגב"ה תייאר ידי-לעש - תיב תייארל דגב תייאר ןיב קוליח שיש ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
לש ותדימ יפל אוה דגבהש ןוויכמ ,'וכ ובחורו וכרוא ,שבולמה יטרפ תודוא גשומ םילבקמ
וכרוא ,תיבב רבדה יטרפ תודוא ללכ םיעדוי אל - "תיב"ה תייאר ןכ-ןיאש-המ ;שובלמה
- יללכ ןיינע אלא םיעדוי ןיאו ,שבולמה לש ותדימ יפל וניא תיבהש ןוויכמ ,'וכ ובחורו
םדא-ינב לש תיב והז םא - רתוי תוללכבו ,אכודמ ינע לש וא רישע לש ותיב והז םא
- .םייח-ילעב לש תיב וא [29וז תבשד תובא-יקרפב בותכש ומכ ,"םיקולא םלצב" וארבנש]
ןיאש "דגב"ב הלעמ שי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,תועיבקה ןיינעד יוליעה ונשי "תיב"ב ,םנמא
.ל"נכ ,וב שבולמה יטרפ תא םיאור "דגב"ה ידי-לע אקוודש ,"תיב"ב

ןוויכמ - וב שבולמה יטרפ תא יוליגב םיאור ובש ,אקווד "דגב"ל לשמ תתל םיקיידמ ןכלו
.ןמקלדכ ,(לשמב רבודמ ויתודואש) ישילשה שדקמה-תיבב יוליגב היהי הז ןיינעש

:דיתעלד שדקמל ,ינשו ןושאר תיב ןיבש קוליחה תוללכ םדקהב ןבויו

רבד אניינב" - תוללכבו ,םיימשג םירבד ,'וכ תשוחנו ףסכ ,בהזמ ושענ ינשו ןושאר תיב
"ךידי וננוכ י-נדא 30שדקמ" ,"ה"בקד . . אניינב" אוה "דיתעלד שדקמה" ןכ-ןיאש-המ ,"שנ
.31

,הניכשה תארשה ,32"םכותב יתנכשו"ד ןיינעה אוה םרקיע ינשו ןושאר תיב םגש ףא ,ןכלו
היה אל "םכותב יתנכשו"ד ןיינעה ירה ,"שנ רב"ד קלחה םג הזב ברועמש ןוויכמ ,םוקמ לכמ
ףא - שבולמה יטרפ תא אטבמו הרומ ובש טרפו טרפ לכש יוליגב תוארל םילוכיש ןפואב
אל ודי-לעש "תיב"ה תמגודב הז ירה - םדאה תייארל סחיבש ,אצמנו .תמאב אוה ןכ יאדוובש
.וב רדה יטרפ תא םיאור

אוה ובש הניכשה יוליגו תארשה ירה ,"ה"בקד אניינב" ותויהל - "דיתעלד שדקמה" לבא
."דגב"ה ןיינע תמגודב ,שבולמה יטרפ תא יוליגב ואריש ןפואב

םיאור ותליחתב דימש - ושוריפש ,יחצינ ןיינב היהי "דיתעלד שדקמה"ש המ ןכ םג והזו
ראשנש םיאורו םינש יפלא םירבועש ירחאלש הנווכה ןיא ,רמולכ ,יחצינ אוהש יוליגב
,ןכש - יחצינ רבד אוהש םיאור ותליחתב דימש אלא ,ותויחצינ לע החכוה וז ירה ,ומויקב
םוש אלל ,שממ ףקות ותואב אוהש םיאורו ,(שממ ןושארה עגרב אל) ינשה עגרה עיגמ רשאכ
- ללכ תודיספהה עבט םהב ןיאש ,ונייה ,"םארבה םויכ םיקזח" :33ל"זח ןושלבו ,ללכ יוניש
אבוה הז ןינעש ןויכמו ,הריקח ירפסמ - תודיסחב אבומכ] יחצינ רבד והזש םיעדוי יזא
ומשש רפסב - אפוג תודיסחה תרותבו ,"תודיסחה תרות"מ קלח השענ הז ירה ,תודיסחב ראבתנו
.תויחצינה ןיינע יוליגב וב רכינו שגדומ ותליחתב דימש ,רמולכ ,[34"הריקחה רפס"

:םלועה יניינע לכב אובל-דיתעלד תוקולא יוליג ןפואמ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו

,35"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" דועייה םייוקי אובל-דיתעל
לכב (םג אלא ,"תורבדה תרשע"ב קר אל) שממ יוליגב היהי "רביד 'ה יפ"ד ןיינעהש ,ונייה
."לעפנב לעופה יקולאה חוכ" הלגתיש - 36יעצמאה ר"ומדאה ןושלבו ,םלועבש םיארבנה יטרפ

- לעופה לש ויניינע יטרפ םיארנ ודי-לעש ןפואב אוה לעפנב לעופה חוכ יוליג ,הנהו
אמוס היה האשעש ןמואהש ילכב ריכהש דיגמה ברה תודוא 37תודיסח ישורדב אבומה ךרד-לעו
יקולאה חוכ יוליגל עגונב ןבומ הזמו .לעופה לש וחוכ תא הב הארש ןוויכמ ,תחא ןיעב
.לעופה יטרפ תא ואריש - לעפנב לעופה

יטרפ לכ ויהי אל אובל-דיתעלש טושפו ןבומ ירהש - ותלוזמ קלוחמ ארבנ לכש ןוויכמו
:הברדאו ,הזה ןמזבכ הזמ הז םיקולח םיארבנ יוביר ויהי יאדווב ,הווש ןפואב םיארבנה
ומכמ רתוי 3917"'ה ךישעמ ולדג המ"ו 38"'ה ךישעמ ובר המ"ד ןיינעה היהי אובל-דיתעל
וניינעל םאתהב ארבנו ארבנ לכב היהי לעפנב לעופה יקולאה חוכ יוליג ירה - התע אוהש
- תאזו .הז ארבנד יטרפה לעופה חוכ תא וארי םיארבנבש טרפו טרפ לכבש,ונייה ,יטרפה
ותומצעו ותוהמ" ,שיל ןיאמ ארבנה תואיצמ תא הווהמש יקולאה חוכה תודוא רבודמש תורמל
!40ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש אוה-ךורב ליצאמה לש

חוכ תא האר - דיגמה ברה - לכל יוליגב היהי הז ןיינעש - אובל-דיתעלד שודיחה והזו
- "םערוטש"ה לכב הז ןיינע םירזוחש וניאישנ וניתובר ןכו ,תולגה ןמזב םג לעפנב לעופה
.לארשי ינב לכל יוליגה היהי - אובל-דיתעל לבא ;התע םג תאז םיאור םה

עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,םלועב תוקולא יוליגל עגונב םירומא םירבדה םאו
תוקולאה תגרד תא יוליגב וארי טרפו טרפ לכבש - דיתעלד שדקמה-תיבב תוקולא יוליגל
יוליג היה םש םגש תורמלש ,ינשו ןושאר תיבב ןכ -ןיאש-המ) הז טרפב תשבולמה תיטרפה
.(ל"נכ ,יוליגב תאז ואר אל ,םוקמ לכמ ,םיימשגה םירבדה ;יטרפב תוקולא

,"דיתעלד שדקמה" תייאר תודוא רבודמש ןוויכמד - "תיב"מ אלו "דגב"מ לשמה קויד והזו
-לעש ,ונייה ,וב שבולמהד תקייודמה הדימה יפל אוהש "דגב" לש ןפואב איה וז היאר ירה
.הכוראב ל"נכ ,שבולמה יטרפ תא יוליגב םיאור ודי

ןיינעה תאלפה לדוג ןבוי - אקווד "דגב"מ לשמה קויד תודוא ליעל רומאה יפ-לע ,הנהו
:רתוי קמועב ,תולגה ןמזב ,ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארד

ןיינעד יללכהו ימינפה ןווכמה תא רבכ םיאור תולגהו ןברוחה ןמזב םגש דבלב וז אל
,"דגב" תייארמ לשמ ךרד-לע איה וז הייארש ,תאז דוע אלא ,דיתעלד שדקמה ןיינב - ןברוחה
שדקמבש דחוימה יוליעה תא רבכ םיאורש ,ונייה ,וב שבולמה יטרפ תא םיאור ודי-לעש
לכבש - "דגב"ד יוליעה םג וב היהי ,(תויחצינה ןיינע) "תיב"ד יוליעה דבלמ רשא ,דיתעלד
.וב תשבולמה תוקולאה תגרד לש יטרפה הניינע אטבתמו רכינ ובש טרפו טרפ
ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2306-2299 'מע ד
.זצ'א 'מע ב"ח ך"נל ת"הואב קתענ (1

.ד"ה א"פ (2

.88 'עה 334 'מע א"כח ש"וקל האר (3

.ז"ס ןמקל האר (4

.522 'מע ב"ח ש"וקל .בפש 'מע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגיא (5

.גכ,א"פ ר"כיא .א,ג תומש בוט חקל שרדמ .ב,גי הליגמ האר (6

.נ"שו .ךליאו 11 'ע ט"כח ש"וקל הכוראב האר - הז לכב (7

.ל"ס א"נמ ח"הבמ יעסמ פ"ש תחיש (8

.נ"שו .ח"לס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ (9

.נ"שו .78 'עה 426 'מע כ"ח ש"וקל האר (10

.גת 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ .ד"פס םילשורי הנוב (11

.(ד"ער,גכ) חנ פ"ס ח"ז האר (12

.נ"שו .(ז ע"ר םירמאמ סרטנוק) ה"פ א"ישת ינגל יתאב ה"ד הארו .ב"מרת ןתנ רזיפ ה"ד (13

.ו"לפר אינת .ו,ג"יפ ר"בדמב .ג"פס ר"ב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (14

.ז"לפר אינת (15

.גי,טי םישודק (16

.וט,דכ אצת (17

.ט,ל"פ ר"ומש הארו .טי,זמק םיליהת (18

.גכ,דק םיליהת (19

.(ב-א ,בי) ןורחא תיב ה"לש האר (20

.ב"ער,דצ ג"חז (21

.ב,אנק תבש הארו .א,בי תלהוק - בותכה 'ל (22

.מ"כבו .ךליאו א"עס,הק צ"מרד .ג,אצ א"גמ א"ות (23

.ו,ז ב"ש (24

.ךליאו ה"ס ןמקל האר (25

.ג,ו וצ ת"הע י"שרפב אבוה .ד"ה ח"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר .נ"שו .ב,גכ אמוי .ב,הס םיחספ (26

.ו"פר הזוזמ 'לה ם"במר .ג"יס ו"פרס ד"וי ע"ושוט .ךליאו א"עס,ג הכוס (27

.ד"פר תואוקמ 'לה ם"במר .א"רסר ד"וי ע"ושוט .נ"שו .ב,ד ןיבוריע (28

.ד"ימ ג"פ (29

.זי,וט חלשב (30

.א,אכ א"ח םש םג הארו .א,אכר ג"חז (31

.ח,הכ המורת (32

.א"ה א"פ תוכרב ימלשורי האר (33

.ךליאו אק 'מע םש ותליחתב (34

.ה,מ והיעשי (35

.ז"כפס הנומאה רעש .א,בפת ח"ות (36

.םש הנומאה רעש (37

.דכ,דק םיליהת (38

.ו,בצ םש (39

.(ךליאו א"עס,לק) כ"ס ק"הגא (40

ןוזח תבשבש ,התתימאל תואיצמה יהוז ,"השעמ יד זיא יוזא יוזא"
!דיתעלד שדקמה תא דחאו דחא לכל םיארמ

טרפ לכבש - "דגב"ד ןפואב דיתעלד שדקמה-תיב תא םיאור וז תבשב
וב תשבולמה תוקולאה תגרד לש יטרפה הניינע אטבתמו רכינ ובש טרפו

יבר יצוצינ


יברה םע וירשקו ןעלוקסמ ר"ומדאה


ר"ומדאה ןיבל יברה ןיב םינשה םע המקרנ הצימא תודידי
םירשק ליעפמ יברה * לגוטרופ איסוז-רזעילא יבר ,ןעלוקסמ
תוליעפ * לזרבה ךסמל רבעמ ותאצוהל עייסמו םיפעוסמ
תוידוהי תוחפשמ םע ןעלוקסו שטיוואבויל לש תפתושמ
אובל ךירצ חישמש קוספל רענלוקסהמ שקבמ יברה * הינמורב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רחאל ,ןעלוקסמ ר"ומדאה ,לגוטרופ איסוז-רזעילא יבר צ"הרה רטפנ ב"משת בא-םחנמב ט"כב
שדוח-שארב דלונ) לארשי תונבו ינב רובע שממ לעופב שפנ-תוריסמו לבס תויוור םינש
.(ז"נרת ןוושחרמ

,לודג לוטיבב תויודעוותה רפסמב חכנ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל הבהא תותובעב היה רושק
.'תודיחי'ב תובר םימעפ ומע שגפנ ףאו

'ןיליפת עצבמ'ב תכמותה הזרכה לע ומתחש תובישיה ישארו םיר"ומדאה ילודג םע הנמנ
םש) 'הכרבב בוט-םויו שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבמ'בו ,(32 'מע 'הרותה תכלממ'ב המוליצ)
.דועו (33 'מע

תוינחורל תוימשגמ

רגשל ליאוה רשא ,יברל ךכ לע חווידו שרדמ-תיבו תסנכ-תיב ל"צז ר"ומדאה שכר א"כשת תנשב
ספדנ) בתכמה ןושל הזו .(םיפסכ סויג ךרוצל םג דעוי יכ ןכתיי) דודיעו הכרב בתכמ ול
:(מק-טלק 'מע ,כ ךרכ שדוק-תורגיאב

א"כשת טבש ד"י ,ה"ב

.ןילקורב

םילעפ ברו תודמ לעב ח"הרהו ג"הרה

'יש איסוז רזעילא ה"ומ

!הכרבו םולש

-תיב ,הנקנה תיבב תורדתסהמ בוט רשבמ ובתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל
.שרדמה-תיב םגו תסנכה

יפ לעו ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב תחלצומו הבוט העשב היהיש ןוצר-יהיו
מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כמ םימעפ המכ והונעמשש םגתפב שגדומה
.תוינחור תוימשגמ םישוע םהו תוימשג םידוהיל ןתונ ת"ישה רשא ,ע"יז

ותמכוח איה הרותהש ,הרות ןתמ תשרפ ,הז עובש תשרפ ןיינע םג והז ירהו
םהיניב שי ערה-רציו םירצמל ודריש ולאל אקווד הנתנו ה"בקה לש ונוצרו
.יבש תיבש םורמל תילעל האיבה וז הנעט אקוודש 'וכו

וניינעש ,הרותה דומיל) שרדמה-תיבד - םיניינעה ינש ודחאתיש ןוצר-יהיו
לש ויכרצ תשקב ,הליפת) תסנכה-תיבדו (תווצמה םויק - השעמ ידיל איבהל
ללוכה ,םימחרבו דסחבו ןחב ובוטב לכל סנרפמו ןזה ידי-לע םאולימו םדאה
רמאמב םג ראובמכו ,(הלגנהו הארנה בוטב םיימשגה םיכרצ םג טושפ םגו ןבומכ
(תוימשג) תוירבל בוטו (תוינחור) םימשל בוט ,אוה יתימאה בוטה רשא ,ל"זר
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב תלוזהב הלועפה ,תוריפ השועה בוטו

תובוט תורושבל הכרבבו דובכב

החוורל הרצמ

לש ותוברועמ רופיס הלוע (38 'מע 'ד"בח רפכ' לש 624 ןויליגב םסרפתהש) אבה רופיסהמ
.א ידי-לע םש רפוסמה) השעמה רבד הזו .הינמורמ ןעלוקסמ ר"ומדאה לש ורורחשב יברה
:(רפוס

היהש ימ ,יטניסניס לש הבר א"טילש ןייטשפראש גילעז-לאירזע יבר ןואגה ברה יל רפיס
יפנע" לעבו םינברה תדוגא אישנ) ל"צז רבליס רזעילא יבר םסרופמה ןואגה לש וברוקמ
םיטחושו םינברל שדוק תבש ליל לכב דחוימ רועיש םייקמ היה ל"צז רבליס ברה יכ ...("זרא
,תיבה חתפב ץוחב דמוע ברה תא האר ,רועישל ןייטשפרש ברה אבשכ תחא םעפ .שדוקה ילכו
לבקל יתיכז םויה .ךל רפסל ןיינעמ והשמ יל שי יכ ,ךל הכחמ יננה" :ול רמא רבליס ברהו
ןוטגנישוול עסיש ונממ שקיבו תישיא וילא רשקתה יברה ."שטיוואבוילמ יברה תאמ ןופלט
ריבסהל הסינ אוה .ל"צז ןעלוקסמ ר"ומדאה ת"שקכ לש ורורחיש ןעמל לשממה ישאר לצא לעפיו
הקזח לבא ,סרח ולעהו םינקסעו םינבר דועו אוה ,הז ןודינב םימעפ המכ םש היה רבכ יכ
רובעכ .תונוטלשה ישאר ראשו ץוחה רש םע שגפנו ,ןוטגנישוול עסנ ןכאו יברה תשקב וילע
.ןעלוקסמ יברה לש ורורחש רבד לע עדונ דואמ רצק ןמז

:היה ךכ היהש השעמו ,ולעופ לע ול תודוהל רבליס ברה לא יברה רשקתה בושו

וניתמהו ,תירבה-תוצראב שדח רירגש תונמל הינמור תלשממ השקיב םמצע םימי םתואב
תלשממ הרגיש ,רבליס ברה לש ורוקיבמ האצותכ ,הנהו .יונימל תירבה תוצרא לש הרושיאל
דחי התשענ וזה היינפהו ,ןעלוקסמ ר"ומדאה לש ורורחיש רבדב הינמורל היינפ תירבה תוצרא
ןיינע בורמו ,הזב הז םיכורכ םירבדה יכ הינמור תלשממ הניבה .יונימה רושיא חולשמ םע
.ע"יז ןעלוקסמ קידצה תא הררחשו הרהימ ,רירגשל תוישיא התוא אקווד יונימב הל היהש

הבוט תונכש

חווידש יפכ ,ד"בח-רה-תלחנ דיל ר"ומדאה לש ותועקתשה תינכות קרפה לע הדמע ל"שת תנשב
:יברל ףלוו 'יש םירפא 'ר ח"הרה ותעשב

.ד"בח-רה -תלחנ דיל בשייתהל תורשפא ורובע ררבל שדוקה-ץראב וידידימ שקיב רענעלוקסה"
בשוח םהירבדלו ,ד"בח רה תלחנ דיל תוליו 2 ורובע שוכרל ירשפא םא ררבל םוקמב ורקיב םה
ו"ט םוימ חוויד) "יכאלמ תירקבש הינמור ילוע ןיבמ ןינמ ול תושעל ןכו םש בשייתהל
.(ל"שת רייאב

.דפק 'מע (בא-םחנמ שדוח) 'ןורכז ימי' רפס הארו

םוצע לוטיב

ק"כ עיצה ,ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה ומא תריטפ רחא 'העבש' יברה בשישכ ,ה"כשת תנשב
ברעב (ע"ל) לבא תליבט ןיינעב הלאש והורקיבש םיר"ומדאה ילודגמ םידחא ינפל ר"ומדא
םיובלטייט לאוי יבר ר"ומדאה הז היה הלאשה תא וילא הנפהש ןושארה .םירופיכה-םוי
.ל"צז רעמטאסמ

:רמאנ (526 'מע 'א ךרכ ה"כשת 'שדוק תוחיש') המישרב

םעפה דוע ר"ומדא ק"כ םתוא לאשו ,ןעלוקסמ ר"ומדאה סנכנ רעמטאסמ ר"ומדאה תאצ םרט"
...ךשוממ ןמז קתשו תבשל ךישמה ןעלוקסמ ר"ומדאה ,ל"נכ הליבטל עגונב

.(םש האר - וינפב ק"כ עיצהש תפסונ הלאש לע םג הארנכ)

ןעלוקסו שטיוואבויל

ונב עיגה ח"משת תנשב ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תריטפ ירחא םילבא םוחינ תעב
תויודעוותה') א"טילש לגוטרופ םהרבא לארשי 'ר ,ןעלוקסמ ר"ומדאה לש ומוקמ-אלממו
"'וכ םחני םוקמה" חסונה תא ורמואב יברה תא םחינ רשא (599-597 'מע ,ב ךרכ 'ח"משת
יניינעב תדחוימ השגדה תמייק םילבא םוחינ תכרבל עגונבש ,ףיסוהו ,ןמא הנע ר"ומדא ק"כו
םיניינעה לכ לעופב ומייוקי ןכאש ידכ - הכרב יניינע ראשמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב - "ןמא"
יברה ךישמה זאו .ןמא ןעלוקסמ ר"ומדאה הנע תאז ראבל םייס יברהשכו ,םוחינ םע םירושקה
:רמאו

הנידמב ושענש תולועפב ןעלוקסו שטיוואבויל ןיב היהש רשקה רבד-לע םכל עודי יאדווב"
.איהה

הלעמל קר אלו . . יחצנ ןיינע אוה הוצמה תלועפש אינתב ןקזה ר"ומדא בתכש המ יפ-לעו"
."ץראה ברקב" םג אלא

ךערל תבהאו" הקדצה תווצמ איה תימינפה ןתדוקנש תולועפל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו"
תא רתוי דוע םיזרזמו םירהממ - יחצנ ןפואב ןמויקש - ולא תולועפש יאדווב - "ךומכ
.ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה

הינמור תודהי תלצה

םילשורי 'ןורכיז רפס') ורפסב (ל"ז) יקצדורוג ןימינב ברה ח"הרה רפסמ ולא תולועפ לע
.(םיכמסמו תודועת דצל ,253-261 'מע ,מ"דשת ,ו"ת

:השרפה תיצמת וזו

יכ ,ול רמאנ ובו יברהמ ןופלט ,שדוקה-ץראב ההש רשא ,יקצדורוג ברה לביק ט"ישת ץיקב
ינב תרבעהו הינמורב רהוס-יתבמ םידוהי םיריסא תלצהל רשקב ולצא רקיב ןעלוקסמ יברה
ףתתשהל בריס טניו'גה ןוגריא .רלוד םייפלא התייה החפשמ לכ תלצה תולע .םהיתוחפשמ
.הרוקה יבועב סנכיי יקצדורוג ברה יכ אופיא שקיב יברה .עצבמב

ומע שגפנ יקצדורוג ברהו ,טניו'גה ילהנממ דחא םג שדוקה-ץראב רקיב םימי םתואב
ארקנ תאז תובקעב .ןופלט תועצמאב ,יברל יקצדורוג ברה ריבעה החישה תואצות תא .ןיינעב
רבדה הלע תפעוסמ תוליעפ ירחאו ,הפוריאל חלשנ םשמ .תירבה-תוצראל אובל יברה ידי-לע
תא תאצל ושרוה ,רסאמב ןכל םדוק ויה םהיתוחפשמ ישאר רשא ,תושפנ םייפלאמ רתויו ,ודיב
.הינמור תולובג

-102, 111 ,107 םידומע 'ו תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' סרטנוקב וספדנש יברה תורגיאב ןויע]
.[אשונב רתוי הברה דוע םיבכרומ תוברועמ תונויסינו תולדתשה לע עיבצמ 104

"סנכנ רענעלוקסה ,תודיחי ליל"

- ןעלוקסמ ר"ומדאה הכז ןהל - ט"ישת תנשב (ל"נה) וזל ףסונ - תוברה 'תויודיחי'ה לע
:םינשה ךשמב םימימתה ינמויו יבתכממ דומלל ןתינ

לצאו ,הליל תוצח 12.15 איה העשה ,םישדקה-שדוק רדח לומ שרדמה-תיבב וישכע ינא בשוי"
,םשמ אצי יתמ עדא אלו ןעלוקסמ ר"ומדאה יצחו העשכ הז רבכ בשוי א"טילש ר"ומדא ק"כ
.770-ב 'תה דחא ה"כשת ןושחרמ ב"י 'א םויב בתכ - "...סנכיל הברה םיכחמ וירחא רותב

:בא-םחנמב ו"כ א םוי - ב"לשת ץיקמ ןמויבו

הליפתה רחאל .בירעמ תליפת המייקתה [הלילה תוצח רחא=] 1.00 העשב 'תודיחי'ה עצמאב
."...יבר 'רענלוקס'ה היה םיסנכנה ןיב .'תודיחי'ה הכישמה

רעבוד-םולש 'ר ח"הרה לש וינמוי תומישרב דעותמ ד"לשת ןוויסב ג"כ ,חלש תשרפ 'ה םוי"
."סנכנ רענעלוקסה ;תודיחי ליל"כ - גפ 'מע 'םולש ירבד' - (ל"ז) רוש

אתולגב אתניכש

םסרפתהש (ד"לשת טבשב 'כ א םוי) יברה לצא ןעלוקסמ ר"ומדאה לש 'תודיחי' ךותמ עטק ןלהל
:19 'מע (ו"נשת תוכוסה גח ברע) 685 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב

,השודקה ונצראב בצמהו ,ללכה לשו טרפה לש ,תורצ הברה ךכ לכ שי :ןעלוקסמ ר"ומדאה
.תומחנו תועושי םיכירצ

לארשי םעו תולגב הניכשה הנש םייפלאל בורק .אתולגב אתניכשש הלודג יכה הרצהו :יברה
!?יתמ דע !תולגב

!םייקמ ה"בקהו רזוג קידצו רודה קידצ אוה יברה :ןעלוקסמ ר"ומדאה

!אובל ךירצ חישמש םתא וקספית ילוא .עדוי ה"בקה ,השועו בשוח ינאש המ :יברה

.טרפה לשו ללכה לש ,תורצה לכל ףוס היהיו חישמה אוביש :ןעלוקסמ ר"ומדאה

םירמוא ונא .תולגב עגר דוע תויהל ונילע רזגנ םא םג ,דימ קספיהל תוכירצ תורצה :יברה
,םהל בוט אל םידוהישכ אלא ?ןושלה לפכ והמ ."ךתעושיב ונשפנ חמשו ךבוטמ ונעבש" הליפתב
.חישמ םיכירצ ונחנאש תיתימאה הביסה וז אל לבא .אובי חישמש םישקבמ םה ,תורצ שישכ

,"ךבוטמ ונעבש" םדוק היהיש םישקבמ ןכלו ."אתולגב אתניכש" יכ חישמ םיכירצ ונחנא
חישמ שקבי אל אוה זאו ,הבחרהו השודגה החותפה האלמה ודימ יתימאה בוט היהי ידוהי לכלש
יזא ,"ךבוטמ ונעבש" היהיש רחאלש והזו ,אתולגב אתניכשה ללגב אלא ולש תורצה ללגב
(תוישיאה) תורצהמ ונרטפנש ללגב אל היהת החמשה ,"ךתעושיב ונחמש" היהי אובי חישמשכ
עשווינש ,לוכיבכ ,ה"בקה לש העושיה ללגב ,ךתעושיב אלא (םדוקמ ונרטפנ רבכ יכ) ונלש
.אתולגב אתניכש לש בצממ

.ןכ ירחא עגר המו םדוק עגר המ רבכ םירתוומ ונחנא .אובי חישמש ךכ ןיבו ךכ ןיב לבא
דע תוכחל לוכיבכ ץורית היהי אל חישמלשו ,אובי חישמש דע תוכחל ץורית היהי אל תורצלש
!םדוק דחא עגר היהיש רקיעהו שממ תוכימסבו אדח אתעשב תויהל לוכי הז .תורצהמ ורטפייש

תאיבב ןימאמ ינא" ורש ץיוושואב שאה ןשבכל וכלהשכ םג ,םידוהי :ןעלוקסמ ר"ומדאה
םלועל ךרדב ויה רבכ ירה םה ,םהלש תורצה לע ,םמצע לע ובשח אל יאדווב ירה םהו ."חישמה
,םתציחמב דומעל הלוכי הירב םוש ןיאש םירוהטו םירוביגו םישודק תולעמב ,בוט ולוכש
יפכ ,חישמה תאיבב הנומאהו הייפיצה לש תיתימאה הגרדב ויה ,"ןימאמ ינא" טהלב ורששכו
.תולגל ףוסה רבכ אוביש ידכ אלא םהלש תורצה ללגב אל ,רמא יברהש

שי ,שאמ לצומ דוא ,םהה םימיהמ לארשי ידלי הברה ךכ לכ ליצהל םתיכזש םתאו ,ןכ :יברה
!חישמה רבכ אוביש לועפל םימורמב חוכ םכל

?יברה תמועל ונא המו ונא ימ :ןעלוקסמ ר"ומדאה

יולתש המ ושעת םתאו יב יולתש המ השעא ינא םינפ-לכ-לע ,המוקמב אלש הוונע וז :יברה
.םכב

דחא עגר" רמא יברהש יפכו שממ ונימיב הרהמב חישמ אוביש רקיעה :ןעלוקסמ ר"ומדאה
."םדוק

.ןמאו ןמא :יברה
תודיסחה יניעממ


םירבד תשרפ


(א,א) םירבדה הלא

המ לכ ךכ ,הילעבל תלגסמ תלגסמ איהש המ לכ תאזה הרובדה המ . . ינב ויה םירובדכ
(הבר שרדמ) םימשבש םהיבאל םילגסמ םה - םיבוט םישעמו תווצמ - ןילגסמ לארשיש

לע ללכ בשוח וניא םדאה .המשל 'ה תדובע לש רתויב תילענ הגרד לע הרומ םירובדה לשמ
ןוצר םויק לע קרו ךא בשוח אוה אלא ,ותדובעמ האצותכ וב הכזיש אלפנה יוליעה לעו ,ומצע
."ינוק תא שמשל אלא יתארבנ אל ינא" (הפוסב ןישודיק) רמאמכ ,ארובה
(חכ 'מע םירבד הרות-יטוקל)


(א,א) לארשי לכ לא השמ רביד רשא םירבדה הלא

(י"שר) זמרב םריכזהו םירבדה תא םתס . . תוחכות ירבד ןהש יפל

םירממ" (ט בקע) ורמואב ,היולג החכות םג לארשי תא השמ חיכוה וז תרתסנ החכוה םע דחי
."םתייה םיפיצקמ" ,"םתייה

;היולג החכותל קוקז אוהש ,ףוגב שבולמה המשנה קלח לא תנווכמ התייה היולגה החכותה
,אמלעב זמרב ול ידש ,ףוגהמ הלעמלש המשנה קלח תא ררועל הדעונ תרתסומה החכותה וליאו
."אזימרב אמיכחל יד" רמאמכ

לע ,המשנה תוללכל ויה םינווכמ ונבר השמ לש וירבד - "לארשי לכ לא השמ רביד רשא" והז
.היקלח ינש
(הרותה-רוא)


(א,א) לפות ןיבו ןראפ ןיב

.(היברו הירפ ןושלמ ןראפ) הפילקד הבהאו דסח ,לאעמשיל זמור - ןראפ

אוה וישע םגו ,"לפתו אווש ךל וזח" ןושלמ לפות) הפילקד הרובג ,וישעל זמור - לפות
.("ימלועב יתארבש אווש-אה ,וישע ומש ארקיו" (ג"ספ ר"ב) רמאמכ ,אווש ןושלמ

.הפילקד הרובגה תאו דסחה תא ררבל ידכ לפותל ןראפ ןיב ובשי לארשי-ינב
(הרותה-רוא)


(א,א) ןבלו

(י"שר) ןבל אוהש ןמה לע ולפת

דג ינבל ותחכות וליאו ,דבלב זמרב תאז השע ,ןמב ולזלזש לע לארשי תא השמ חיכוהשכ
.רוריבבו יולגב הרמאנ ,ןדריה רבע תא ופידעהש ,ןבואר ינבלו

הנעטב ,הרותה תוימינפב קוסעל םבוריס - התייה ןמל לארשי תודגנתה לש תימינפה תועמשמה
,םימשה ןמ םחל אוהש ,ןמ וליאו ,הרותבש הלגנל זמור ליגר םחל) תורתסנב קסע םהל ןיאש
התייה ,שפנה תוימינפ ,המשנבש רתסנל ךייש הרותבש רתסנהש ןוויכמו .(הרותבש רתסנל זמור
.רתסבו זמרב החכותה ףא

םלועה יניינע רוריבב קוסעלו לארשי-ץראל סנכיהל ובריס םה ,ןבואר ינבו דג ינב וליאו
הנואשמ קחרה ,ןאצ יעור תויהל ולכויש ידכ ,הנקמ ץרא התייהש ןדריה רבעב ראשיהל וצרו
םתוא השמ לש ותחכות םג ,שפנבש םייולגה תוחוכל הרושק םירוריבה תדובעש יפלו .ריע לש
.הייולג התייה
(20 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


תא ראב השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב
(ה -ג,א) תאזה הרותה

(י"שר) םהל השריפ ןושל םיעבשב

תא איבהל דחאו דחא לכל חוכ-תניתנ הווהמ ונבר השמ ידי-לע ןושל םיעבשל הרותה םוגרת
תא דומלל לגוסמ וניא בושש דע תודהימ קחרתנש ימל םג ,ידוהיו ידוהי לכ לא הרותה רוא
.הנידמה תפשל ול המגרתל םיחרכומו ,שדוקה-ןושלב הרותה

תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל" בויחה תא םייקל ףא חוכ-תניתנ ךכב שי ,ןכ לע רתי
תוכיישה תווצמה תא םהל םיריבסמש ידי-לע ,(י"פ םיכלמ תוכלה ם"במר) "חנ ינב ווטצנש
."ןושל םיעבשב" םהל

םישדוחה ב"יש םירפסב ראובמכ) ףסוי טבש דגנכ אוהש ,אקווד טבש שדוח-שארב השענ םוגרתה
םגש ,(ל אציו) "רחא ןב יל 'ה ףסוי" אוה ףסוי לש וניינע ןכש ,(םיטבשה ב"י דגנכ םה
יכ וילע רכינ היהיש ,"ןב" ונממ תושעלו וברקל שי ,"רחא" תניחבב אוהו קחרתהש ידוהי
.בקעיו קחצי ,םהרבא לש ונב אוה
(315 ,299 'מע ,וכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ו,א) םכל ועסו ונפ ,הזה רהב תבש םכל בר

עוסנלו םוקל וילע אלא ,ומצע םע ותדובעב קפתסהלו הרות לש הלהואב רגתסהל יאשר םדא ןיא
.הרותה רוא תא םשל איבהלו תודהימ קוחר םוקמל - "ועסו ונפ" -
(695 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


ךרביו םימעפ ףלא םככ םכילע ףסוי םכיתובא יקולא 'ה
(אי,א) םכל רביד רשאכ םכתא

ךרבי אוה לבא ,איה ילשמ וז :םהל רמא . . !?וניתכרבל הבציק ןתונ התא ,השמ :ול ורמא
(י"שר) םכל רביד רשאכ םכתא

הבציק ןתונ התא" הלאשל םוקמ ןתונה ןונגסב ותכרב תא השמ רמא עודמ :הזב קדקדל שי
תפסות קר איהש הליחתכלמ רורב היהיש ךכ ותכרב תא חסנל היה לוכי אולהו ,"וניתכרבל
?ה"בקה לש ותכרבל

יפל ,ה"בקה לש ותכרב תא ושרדי ףאו ושקבי לארשי-ינבש ןווכתה השמ :ןכ םנמאש אלא
.הכרבה תכשמהל "ילכ"ה התייה המצע וז השקבו .לארשי לש םתליפתל הוואתמ ומצעב ה"בקהש
(ב"כשת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תודעוותהמ)

תובא יקרפ


דחא ןחלוש לע ולכאש השולש

ולכא וליאכ הרות ירבד וילע ורמא אלו דחא ןחלוש לע ולכאש השולש רמוא ןועמש יבר
לע ולכאש השולש לבא .םוקמ ילב האוצ איק ואלמ תונחלוש לכ יכ ,רמאנש ,םיתמ יחבזמ
הז ילא רבדיו ,רמאנש ,םוקמ לש ונחלושמ ולכא וליאכ הרות ירבד וילע ורמאו דחא ןחלוש
'ה ינפל רשא ןחלושה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

רשא ןחלוש ארקנ הרות ירבדב רבידשכ דימ ,'ה ינפל רשא ןחלושה הז ילא רבדיו רמאנש
ירקת לע ,תומא שולש ץע חבזמהו ביתכד ,אצוי אוה ארקמ לש ושארמ םירמוא שיו ,םשה ינפל
- הל ירמאו ,םיבותכו םיאיבנ ,הרות דגנכ ,שולש ;ארקמל םא שי ומכ ,תומיא אלא תומא
ךכ ,'ה ינפל רשא ןחלוש יורק זאו ,ןחלושה לע ןהב רבדל םדא ךירצש ,דומלתו הנשמ ,ארקמ
.י"שר שריפ

:ר"ומדא ק"כ שריפו

רשקה (ג ."דחא ןחלוש לע" קוידה (ב .אקווד "ולכאש השולש" קוידה (א :ונתנשמב תולאשה
.יאחוי-ןב ןועמש יבר - רמאמה לעבל

:רואיבהו

ךא ,אתווצב הרות ודמל ,הרעמב ונב רזעלא יברו ןועמש יבר ואבחנש הנשה-הרשע שולש לכ
םהל הנתינו ,הרעמה ןמ םתאצבו .השולשב הרותה דומיל לש יוליעהו הלעמה םהל התיה אל
ןועמש יבר שיגדמ ןכל .רבדבש יוליעהו ןורתיה ושיגרה ,השולשב הרותב קוסעל תורשפאה
.אקווד השולשב דומילה תלעמ

תלעמב אלא (םתס) הרותב ןיקסועו ןיבשויש השולש תלעמב רבדמ וניא ןועמש יבר םלוא
,"אימד אניעו אבורח והל ירביא" הרעמב םתויהב ירהש ןחלושה לע הרות ירבד ורמאש השולש
וילע ורמאו דחא ןחלוש לע ולכאש םיינש" תניחבב היה הרעמב םהלש הרותה דומילש אצמנ
לע ולכאש השולש" לש ןורתיהו הלעמה תא ןועמש יבר שיגדה הרעמה ןמ ואצישכו ."הרות ירבד
."הרות ירבד וילע ורמאו דחא ןחלוש
(הגומ יתלב - מ"דשת םירבד תשרפ תבש תודעוותהמ)

:ףסונ רואיב

םהינש רוביחו ,תומלוע ,תוקולא) תומלוע םע תוקולא דוחיאו רוביחל זמור השולש רפסמה
ררועמו ריכזמ הז רפסמב םתויה םצע הנה ,דחי לוכאל םיבשוי םישנא השולש רשאכו ,(דחי
.הז רוביח

(הרות ירבד) תוקולא תרבחמ (םדאה יכרוצ לכ ללוכש) ןחלושה לע הרות ירבד תרימא ,הנהו
."דחא 'ה" םע "ןחלוש"ה לש רושיקהו רוביחה :"דחא ןחלוש" והז .(םדאה יכרוצ) תומלוע םע

ותרותו ,ותונמוא ותרות התיהש ,י"בשר ,רמאמה לעב לצא השגדהבו יולגב היה הז רוביחו
ידי-לע אל ,הרות ירבד תרימא ידי-לע םימשג דירוהש דעו ,םלועה יניינע לע יולגב הלעפ
.םירחא םיאנת לצא וניצמש יפכ הליפתו השקב
(הגומ יתלב - ב"משת חלש תשרפ תבש תחישמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוק-תבש ברע
בא-םחנמב 'ג

.2תבש ידגב םישבול 1'ןוזח תבש'ב

םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ד

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
.3םישמוחב

.ג קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
בא-םחנמב 'ה

:תבש יאצומ

וניא ןיידע ךא תוכרב יניינעב ךוניחל עיגהש קוניתל תותשל םינתונו ,ןייה לע םילידבמ
.4ומצעב לידבמה התוש - קונית ןיא םאו ,םילשורי לע לבאתהל עדוי

םהש ,ללכב 'הקדצ'ו 'טפשמ'ב הפסוההל ףסונש - תוטשפב ררועמ - ל"זיראה לש אלוליהה םוי
,"המכחה תאז" הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ופיסויש - ל"זיראה לצא תדחוימ השגדהב
.5ד"בח תודיסח תרותב רבסומכ טרפבו
,יעיבר םוי
באב העשת ברע ,בא-םחנמב 'ח

םירבדבו ,בויא ומכ ,באב העשתב םירתומה םירבד םידמול (הלפשה רוזאב 12:46) תוצח רחא
.6הכיא שרדמו ,הימריבש םיערה

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

:6תקספמה הדועס

ינש לוכאל רוסאו .םילענמה םיצלוח ןיאו (7רבד הזיא קספהב) ץראה לע תבשל גוהנ
תותשל רוסאו .רתומ ,םינימ המכ וליפא ,םייח הניבגו האמח וא םייח תוריפ לבא ,םילישבת
.ונמזי אל - ולכא םאו ,דחיב השולש לוכאל ובשיי אל .רתומ הת וא הפקו םיפירח תואקשמ
הלובט הרקו השק הציב לוכאל םיגהונ .(7:30 :הלפשה רוזאב) העיקשה דע לוכאל רתומו
הדועסב לישבת םילכוא םאו ."רפאב ינשיפכה יניש ץצחב סרגיו" בותכה םש-לע ,רפאב
לקהל ש"נא ןיב ץופנ אל הארנכו] 8ןוזמה תכרב ירחא הציבה תא לוכאל םיגהונ שי ,תקספמה
.[הזב

ישימח םוי
9באב העשת םוצ

.[ץ"שה-דומעו המיבה ייוסיכו] 6תכורפה םיריסמו םילענמה םיצלוח

.10הזב ןירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ םילעונ באב העשתב

.11רתוי אלו ,תוניקה תאירקלו הליפתל ץוחנה יפכ קר רוא םיקילדמ

קרפ לכב .'הכיא' םיארוקו (ל"נכ) ץראה לע 12םיבשוי .לבקתת שידק - הרשע-הנומש רחא
.6רתוי לוקה תא םיהיבגמ 'הכיא' ליחתמה

'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה תודוא רופיס אבומ םיגהנמה-רפסב
.13ידמ רתוי תולבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב העשתב תובבוש ישעמו

.6םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא

.14תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל יאשר 'העבש'ה ךותב לבא

:הרות דומלת

"'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ . . הרותב תורקל רוסא"ש ,באב העשתב וליפא
םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח - 15
.16הז

תייגוסו ,'הבר הכיא' שרדמ באב העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.17(א"עס חנ - ב"עס הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי יבר'

םיניינעהמ אוהש ,ןטק-דעומ תכסמ לע) 'םויס' ךורעל שי באב העשתד תעל-תעמה ךשמב םג
.18(הז םויב דומלל םירתומה

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל ,םויה תוצח דע :באב העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ ,םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 19תינעתד יקרפב
.20באב העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

.21רתומש עמשמ ,תודיסח דומיל ןיינעל

.17שארה תחת ןבא םישל וא ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

:תירחש

יבג-לע ךולכל שי םא .22תועבצאה ירשק דע קר - באב העשתב תירחש םידי תליטנ רועיש
.23רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל איה תוליגרהו םייניעה

.25ותרחמל דע 24"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.26ןיליפתו תילט םיחינמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה שבול ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.27ב"ויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
.28'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

ןיא .". . ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" :רמוא ץ"שה ןיאו ,םיפכ תאישנ ןיא תירחשב
,"םינב דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח .ןונחת םירמוא
.6"םפיסא ףוסא" (גכ,ט - גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו

.17החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

םלש שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב
.29'הכיא' ומצעל דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה .30תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
.6תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב העשתב 'םולש תלאש' ןיא
העשתש ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
.31םויה באב

םויה תוצח דע יכרוצ םיניכמ ןיאו .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,(הלפשה רוזאב 12:46) 17
.34לספסה לע ןיבשוי ןיאו .33הדועס

.35"באב העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" :ונרוד אישנ יברה בתכ

:החנמ

.36תיסחי תרחואמ העשב - החנמ תליפת

תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
.37החנמש

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
ת"תח :ללוכ) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(38תוישרפה שולש לכ תא םירמוא
.רבדיו :החנמ תליפת רדס 17ךכ-רחאו .4117תירחשל םיכיישה (40הריחבה תיב יניינעו .39
'ה ושרד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא .תרוטק
'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי ."ואצמיהב
וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב ורמוא - 'םחנ' חכש .'הליפת עמוש'ב (שחל תליפתב)
חכש .6רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב וא ,'הניזחתו' םדוק 'הצר'ב
.28'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא (המיתח אלל) ונרמאי - 'וננע'

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
דע םהידי הליחת םילטונו .םוי לכב התוא ןיגהונל - םיפכ תאישנ וא)) "ונכרב וניתובא
.6םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .(42קרפה

,שדק ,עמש-תאירק םירמואו 45םת-ונברד ןיליפת םיחינמ (44העיקשה םדוק) ,43החנמ רחאל
.46תוריכז ששו ,ךאיבי יכ היהו

ישיש םוי
בא-םחנמב 'י

.ברעב 7:55 העשב הלפשה רוזאב םוצה םויס

תליטנ ומכ ןיגוריסל םימעפ 'ג םיידיה תא ןילטונ באב העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
םילענמה םילעונ ןכו .48הנבל שודיק ינפל - הליטנה .47"הכרב אלב לבא ,תירחש םיידי
.6הליחת םינפה םיצחורו

.49ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא הלילב

םידגב שובללו סבכלו רפתסהל ריתהל שי ךרוצה םוקמב ,תבש-ברע אוה באב ירישעש ןוויכ
רשב םועטל רתומ ןכ .51תבש דובכל חוורב הז לכ רתומ רחשה תולעמו ,50הלילב דימ םיסבוכמ
.52תוצח םדוק םג תבש דובכל לושיבב

.53תוצח ינפל התושעל םיריתמ ,'רדח'ל וסינכהל ידכ הל םיניתממשכ ,דליל הווצמ-תרופסת

.50םויה 'ונייחהש' תכרבמ ענמיהל שי ונגהנמל םא ןויע ךירצ

.54ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

.55באב העשת יאצומב םג 'םויס' ךורעל שי

. . באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םיניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תבשבו ,וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב רשע-השמחב :םינפ לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו) ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש
.56"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב רשע-השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
57"ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.

תודואו ללכב תודהי תודוא םידוהי םע רבדל ידכב באב העשת רחאל םינוש תומוקמל םיעסונה
(הקדצה תניתנ לע ררועל םירובידב ךיראהל םוקמב) הקדצ תפוק םהמע וחקי - טרפב באב העשת
אמויד אניינעמ הרות-ירבד םהמע 'וחקי' ןכו .לעופב הקדצה תניתנ תודוא תררועמו הריכזמש
רבד םהל רפסל םיאבש םשור תריצי אלל) םיעמושל תומיאתמה תויתואב הפ-לעב רמול ןתינש
יכרדבו םעונ יכרדב ,(םתגהנה ןקתל םררועל םיאב ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,םיעדוי םניאש
.58םולשןושלמ 'ןוזח'ש 'ןוזח תבש' ןיינעב בו'צידרבמ צ"הרה תרות תודוא ("ורמוא םשב"ו) םסרפל הווצמ" (1
ךירצ הזו" .132 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה - "קוחרמ דיתעלד שדקמה תא תחאו דחא לכל םיארמ ובש ,הייאר
'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה - "(תבשב רתומה ןפואב - תבשבו) 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב הפסוה א"ואכ לצא ררועל
.108

ז"הדא ע"ושל תופסוהב םג הארו ,הז ןיינעב םינדה םיקסופל נ"שו ,ז"הדא גהנ ןכש ,46 'מע םיגהנמה-רפס (2
.ןויליגה-ילושב 1846 'מע ו-ה קלח

ה"כפ לאירבג-יעטנ - םידיסחה ללכו) ש"נא ןיב גוהנהמ ריעהלו .תבשב איסהרפד תוליבא עונמל ידכ - םעטה
ןוגינב ןיארוק ןיא [תירחש ב"ת תרטפה תא םג - לבא] 'ןוזח' תרטפהמ החכותה יקוספ תא ףאש ,(וט הרעה
הארו .(ז"כס ט רעש םירפא-ירעש ,די ק"ס בפר 'יס א"גמ ,ביק 'יס ש"בירה ת"וש) םלועה גהנמכ אלש ,הכיא
.ג ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ'

ליחתהל אלש ידכ ,ינש ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (3
ףא ןכ ןיגהונש בתכ א,בנ ג"ח ח"ירהמ יטוקלבו .חלק 'יס שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאב ש"מכ) 'הכיא' קוספב
הז קוספ ,א"פר ר"כיא - שרדמה פ"ע ןכו ,טשפה פ"ע ,הרואכל ךא .הכיא ןוגינב קוספה ןינגנמ ןיאש תומוקמב
תונורכזב הארו .הזמ ןוצר-עבש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה אל ,31 ע"ס םיגהנמה-רפסב רומאכ ,(החכות וניא
גיהנהש אוהש רפסמה ,("ודלווי םינב . . ועדיי ןעמל") ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה ,ונייח-תיבב ארוק-לעבה
.ךכ גוהנל קיספה דציכו תאז

הארו ,ו"כס א"נקת 'יס ןחלושה -ךורע) 'הריב' ןוגכ ,'הנידמ רמח' לע םילידבמ שי .ד"בח-ללוכ חול (4
התושו ןיי לע קר דימת לידבמ היה יברהש ,רוריבב ונעמש תוריכזמה ירבחמ 'אמ םלוא .(200 'מע תישארב-ימי
תא תותשל לחהו לידבמה חכש ,א"נמ 'ב ,מ"וטמ ק"שצומבש ,496 'מע ג"ח ח"לשת שדוק-תוחיש האר ךדיאמ .ומצעב
.ע"צו .ש"ייע ,תותשל דליל ונתיש רמאו ההימת תעונת ודיב הרוה יברהו ,סוכהמ ןייה

.109 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (5

.ד"בח-ללוכ חול (6

-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס ב"נקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה (7
-ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה-ףכה םנמא .הירא
.שממ עקרקה לע ב"תב בשיש (ג"ס ט"נקת 'יס ריאי-תווח ח"מהעבל םייח-רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי
הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי-טוקליבו
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב

אלא ,ןכ ונגהנמ ןיאש ינמודמכו ,'לבב תורהנ לע' ז"מהרב ינפל םירמואש 'כ ט"יס א"נפ לאירבג-יעטנב (8
.(חרכומהמ רתוי תולבאה לע םיפיסומ ןיאו) ןונחת א"אש ןמז לכבכ 'תולעמה ריש' םירמוא

וס קרפ ב"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ הארו) ליגרכ לכאיש קוספל גוהנ אמלעב ,באב העשתב הלוח ןיינעב (9
ףאו .פ"כהויל המודב ןירועישב לכאיש וזכ הקיספ ללכ םיריכמ םניאש ש"נא ינברמ המכמ יתעמש ןכו ,(ח הרעה
םש ירה ,םירועישב לוכאל ,רימחהל הצורש ימל עיצמ (יק-חק 'יס :ד"נשת תרודהמב) ח"וא קדצ-חמצה ת"ושבש
סרפ-תליכא-ידכ ןיינע יברה איבהש המ םג .(לוכאל םה םג םיבייח ויה ל"ר הפגמה ללגבש) םיאירבל רבודמ
-רפסל םשמו ,61 'מע ,א"ישת ת"הק ,קדצ-חמצהל 'הכיא תליגמ לע תומישר' ףוסב) 'םירצמה ןיב יגהנמ'ב אקווד
םא ב"צו .ןכ גוהנל שי הלוחב םגש רמוא ז"יא ,צ"צה לש רומאה ושודיחל הארנכ הנווכהשכ ,(45 'מע םיגהנמה
.הרורב תרוסמ וא הארוה וזיא ןירועישב לוכאל םיקסופה הלא ידיב שי

.46 'מע םיגהנמה-רפס - ג"ערת ק"ס םולשו-םייח-יכרד .ד"ירת ןמיסב םינורחאו הבושת-ירעש ןייע (10

.ז ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' הארו ,ג"ס ט"נקת 'יס ע"וש (11

.ליגרכ םויה םיקילדמ ץ"שה דומעב םיגוהנה תורנ 'ה

תעגל יוצרו .ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש) הליפתל ויתועבצא ירשק דע וידי לוטיל רתומ ,ויכרצל אציש ימ
הנשה לכב לטונהש 'כ םש םירפא-הטמב .(םש ,תויקנ םיידיב רצי רשא ךרבלו לוטיל ידכ ,הסוכמה םוקמב דימת
.ע"צו ,ךכ לוטיל התע םג לוכי פ"ג

א"ס ו"טרת 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ) ה"צק 'יסבש תוקחרהה לכ םויה תוגהונ ותשאל שיא ןיבש םירבדב
ןיא ,םויה מ"ירב לחשכש הארנכו .(ב ק"ס שיר ד"פק 'יס ד"וי א"וקב וירבדכ כ"ויל ההז ב"ט ןידו ,פ"כהויב
.(כ הרעהו ז"יס אפ קרפ ב"ח לאירבג-יעטנב םג האר) 'רטאווק'ל גוז םיחקול

לע הבישיב אקווד אלא הדימעב אל תוניקו הכיא אורקל שיש אלא ,לספסה לע בשיי אלש קר אל ונייה (12
וב לכ ,ל"ירהמ ,חקורה תועמשמו ,ףסוי ןאצכ גהונ 'סמ ה ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב איבה ןכ .עקרקה
.ש"ייע ,םויה רדסו

םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו (13
.". . 'םימכח ןוצרב אלש' הז היה אלו . . 'ךאלערעב'

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (14

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (15

תמידק תמגודבו ךרד-לע ,ב"יס ב"ס םירצמה-ןיב תכרעמ ,םיניד-תפיסא ,דמח-ידש הארו .ב"ס םש ע"וש האר (16
,טכת ס"ר ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר .הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה
ב"ח ב"ודהמ לאירבג-יעטנבו ,580 'מע ה"ח ףסוי-טוקליב כ"כו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס - םש ז"טבו
ץילמה ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(זי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ש"עו .זי הרעה הע קרפ
םיאתמהש ,באב העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע הנש התואב הרוהשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב רתויב

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
.זכ-בי,בנ .י-ב,טל והימרי .אכ-א,הכ ב-םיכלמ :םויה תשרפ ."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש
.כ-זי,ול ב-םימיה ירבד

.םיגהנמה-רפס (17

.55 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה (18

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה וז תכסממ תוינשמל הנווכה ילוא (19

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי-םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (20
.ת"תח ירועיש

.ק"ומד תוינשמה תא ב"תד החנמב יברה םייס ח"משת תנשבש ק"עצו

דמול העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב אבומ 77 'מע םיגהנמה-רפסב (21
תרבוח 'תומישר' הארו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ
הרעה ןלהלדמ ק"עצו] "אמלעב סרגימל הארנכו" ,באב העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,6 'מע ד
אניינעמ דומלל יוצר מ"מו .וטר ע"ס 'ןזא עמשל' ע"עו .11 הרעהו 46 'מע םיגהנמה-רפס םג הארו .[39
.16 הרעה ליעל אבומה האר ,אמויד

העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .47 'מע םיגהנמה-רפס (22
ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה ינפמ באב
.ש"ייע ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו ,ד ס"וס

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (23

,הדשה-תאפ ,דמח-ידשב ואבוהש םירפסב הזב אירטו-אלקשה הארו .ל"זיראה יבתכב אוה ןכו ,ז"הדא רודיס (24
הארו .םש םיגהנמה-רפס - [ה"סשת'א 'מע 'ח ךרכ :ת"הק תאצוהב] ט ק"ס ב"ס םירצמה-ןיב ,םיניד-תפיסא
.(האבה הרעהל רשקב םג) ךליאו הפק 'מע םיגהנמ-ירקח 'סב הכוראב

.םש םיגהנמה-רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (25

57 הרעה ב"יפ (ה"נשת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע-ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (26
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק-תילט ירה ,םיגהנמה-רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
.ע"עו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םיגהנמה-רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (27

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (28

תמדקומ העשב וליחתה םאו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (29
אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת-ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,תיסחי
הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןיינעב ,םיכשהל
.48 'מע םיגהנמה-רפס - ליגרכ אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב

תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי-ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב (30
.הזב ונגהנמ ב"צו .'יתירב

.םש הרורב-הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (31

תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :12 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב (32
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ התיה אל םויה

רוט) המודכו םילטב םירבד רבדל רשאמ ,תוצח םדוק וליפא הדועס יכרוצב קוסעל בוט רתויש ,ובתכ רבכו (33
.(י ק"ס ט"נקת 'יס תקרב

.(ט"ס חע קרפ ב"ח לאירבג-יעטנ) תבשה ךרוצל םג תוצח רחא םויה לשבל רתומ ,וז הנשבכ תועיבקב

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (34

.זש 'מע אי קלח ק"גאב ז"ע רבסה הארו .47 'מע םיגהנמה-רפס (35

שיש ,ב ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םש םיגהנמה-רפס (36
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו .תאז החדו ,ןיליפת תחנהל ןימידקמ ןיזירזכ ב"תב הלודג החנמ םיללפתמה
.(15:15) םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב העשת ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ

תכורפה תא ןילות החנמבש ,(ד"בח ידיסחמ היה ורבחמש) םלוע-יחתפ 'סמ איבה טי ק"ס ט"נקת 'יס םייחה-ףכב
.ןכ ןיגהונ ןיאש ינמודמכו .תילטה תא םישבולש ומכ המוקמב

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ) םירפסב אתיאדכ (37
תויודעוותה - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
.460 'מע ב"ח ט"משת

יעטנ' רפסבו ,ג ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב-הנשמכ אלדו (38
.הז ןינעב (טי ןמיס - ב"ודהמב) רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה-ןיב 'לה 'לאירבג

רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןיינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב השרפה
,תירחשב םיבוט-םימיו תותבשב הליפתה רדסבש ש"קב 'תמא א"ה' ץ"שה ונלצא רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר 'מע
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ-ףסכה פ"ע אוה ילואו .הנמז רחאל אוהש ףא

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,21 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש תא ,הרואכל (39

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס האר (40
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (41
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

םהידי לוטיל םיכירצ םה םגש ,םשו .זיר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,כ"ויב יברה תארוה (42
.קרפה דע ןיגוריסל פ"ג םויה יאצומב

ןיליפת בוש חינה החנמל .י"שרד ןיליפת קר (27 ןויצ י"ע ליעל האר) רקובב חינהל דימת גהנ יברה (43
.ד"בארו אבר-אשומישד ןיליפת םהירחאו ,ת"רד ןיליפת חינהו ורדחב םתוא ץלח הירחאלו ,י"שרד

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהוא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (44
.העיקשה ירחא םג חיני

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (45
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םש םיגהנמה-רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[יבערש םולש ר"רהמ םשב אבומ ןכשו ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב ,ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה-רפס (46

.םיגהנמה -רפס - "םירופיכה-םוי יאצומ תגהנהמ היתדמל לבא ,שוריפב הז יתעמש אל" (47

.דפר 'מע כ קלח ק"גא - םירופיכה-םוי יאצומב ומכ (48

.ח"נקת 'יס א"מרה יפ-לע (49

ףזנ יברהו ,"ןויצ עישוי םיקולא יכ" יברה תוחכונב רמזל 'תה ולחה ,ל"שת ב"ת יאצומב הנבל שודיק רחאל
.םירהצב רחמ דע ןיתמהל ךירצ ע"וש פ"ע לבא ,בוט רבד הזש ורמואב ,"?עיפשמה ןכיה" לאשו תידיימ םהב

.('ותעב רבד' חול) ב"ת יאצומב םג ,הנבל שודיק ףוסב "תורואמ םיבוט" דקרלו רמזל םיגהונ םלועהש ריעהלו

.טפ קרפ ב"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (50

.םש לאירבג-יעטנ ,ג ק"ס ח"נקת 'יס הרורב-הנשמ (51

.ע"נ בושטידרבמ ק"הרה םשב ח"ס םש לאירבג-יעטנ (52

.ע"נ גרובנזיולקמ ר"ומדאה םשב ט"ס םש (53

,206 'מע די קלח תוחיש -יטוקל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (54
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

- "הלואגה םע רושק 'לופכ'ש . . (ב"ת יאצומבו ומצע ב"תב) םימויס ינש - תפסונ הלעמ היהת ז"יעו" (55
.94 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (56

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (57

.123, 121 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (58זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il