- ז"טש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה בא-םחנמב 'י * ומחנ / ןנחתאו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םיכוז 'לוטיב' ידי-לע אקווד
הרותב השדח החיתפו הפסוהל


ןפואב תויהל הכירצ הדובעה רשאכ אקוודש ןכתיי דציכ
ךלוהו תחופ ,בוט יניינע לכב םויל םוימ ךלוהו ףיסומד
רחאלש רמול רשפא דציכ ,ללכבו * ?םויל םוימ הנבלה רוא
,"אתומלשאב ארהיס אמייק" ,הדובעה תומלשל עיגה ידוהיש
ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?ךלוהו תחופד ןפואב ותדובע היהת
ונרוד אישנ


-השמחו "ומחנ תבש"ש ןוויכמ - באב רשע-השמח םע םג תוכיישו רשק הל שי ,"ומחנ תבש"
:הזל הז םיכייש באב רשע

הז ירחאל דימו ,ומצע באב העשתב וא ,באב העשת ירחאש הנושארה תבשה איה "ומחנ תבש"
- הנושארה הרטפההמ לחה ,תומחנ יניינעב םיריטפמ םהבש תותבש 'ז ,"אתמחנד העבש" םיאב
."ומחנ תבש" הלוכ תבשה תארקנ המש לע רשא ,וז תבשד הרטפהה יהוזש ,1"ימע ומחנ ומחנ"
.באב העשתד םייוצר יתלבה םיניינעה לע ןוקיתו המחנ - אוה "ומחנ תבש"ד ןכותהש ,אצמנו

:באב רשע-השמח לש וניינע םג והזו

.באב רשע -השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" :2ל"זח ורמא - באב רשע-השמח תודוא

העשת לכב ,ןכש ,3"רבדמ יתמ וב ולכש םוי" :אוה הז בוט-םוי לע - ןמזב - ןושארה םעטהו
הנשה התואו ,םייחה ולדביה - אצוי זורכה רחמלו ,ןכותב ןיבכושו ןהירבק ןישוע ויה באב
ו"טב הנבלה האלמתנש וארש דע שדוחב ועט אמש םירובס ויהו ,םלוכ ומק הרזגה התלכש
אוה באב רשע-השמח םגש אצמנו .4בוט -םוי והואשעו ,הריזגה התלכש ועדי זאו ,שדוחב
העשתד ןושארה יוצר יתלבה ןיינעה והזש רבדמ יתמ תריזג - באב העשת לע ןוקית לש ןיינע
.'וכ הריזגה התלכ זאש ,באב רשע-השמחב היה הזל ןוקיתהו באב

ןירוק ןוזח תבשב יכ) ומחנ תבשב םלועל ןירוקש ,ןנחתאו תשרפ םע הז ןיינע רשקל שיו
ירהו ,5"םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" רמאנ הבש - (םירבד תשרפ םלועל
יתמ ולכ רבכ" :6י"שר ןושלבו ,רבדמ יתמד הריזגה ירחאל וראשנש ולא לע רמאנ הז קוספ
."םויה םכלוכ םייח ןהב בותכש ןתואמ - ולאו ,רבדמ

וניצמ םהינשבש דבלב וז אלש - ומחנ תבש םע באב רשע-השמחד רשקה רואיבב ףיסוהל שיו
באב ו"טו ,תולגהו ןברוחה לע ןוקיתה - ומחנ תבש) באב העשתב ועריאש םיניינע לע ןוקית
-השמח םגש ,תאז דוע אלא ,(באב העשתב ויה םהינש רשא ,רבדמ יתמד הריזגה לע ןוקיתה -
:(ומחנ תבש ומכ) באב העשתד תולגהו ןברוחה לע ןוקיתה אוה באב רשע

לארשיל םיבוט םימי ויה אל" - באב רשע-השמחד יוליעהש 7תודיסחו הלבק ירפסב ראובמ
.8"אתומלשאב ארהיס אמייק" ,הנבלה יולימ םע רושק - "באב רשע-השמחכ

ו"טב דחוימ יוליע ונשי ,םוקמ לכמ ,שדוחל ו"ט לכב ונשי הנבלה יולימש ןיינעהש ףאו
,ירשת ו"טו ,חספה גח ,ןסינ ו"ט יבגל וליפאו ,הנשה ישדוח ראש לכד ו"ט םוי יבגל באב
ןברוחה ןיינע תוללכ היה זאש ,באב העשתד הדיריה לדוג ירחאל ותויהל - תוכוסה גח
.'וכ תולגהו

:הזב ןיינעהו

םג יזא ,רתויב איה הדיריהש לככש ,ןבומ הזמו ,היילע ךרוצ איה הדירי לכש ללכה עודי
.רתוי הלענ ןפואב איה היילעה

'ד לכמ ,ןכש .הנממ הטמל ןיאש רתויב הלודג הדירי לש ןיינע אוה באב העשת ,הנהו
וליל ,םלוכמ רומחה אוה באב העשתד םוצה ירה ,תולגהו ןברוחה ןיינע םע םירושקה תומוצה
היילעה - וז הלודג הדירי ירחאל האבש היילעה םגש ,ןבומ הזמו .הזב אצויכו ,9ומויכ
.הנממ הלעמל ןיאש רתויב הלודג היילע איה - "אתומלשאב ארהיס אמייק" זאש ,באב ו"טד
לודג באב ו"טד בוט-םויהש ,ונייה ,"באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,ןכלו
םגש ףא ,ןכש - (תוכוסה גח) ירשת ו"טו (חספה גח) ןסינב ו"טד םיבוט םימיהמ רתוי
ןוויכמ ,םוקמ-לכמ ,"אתומלשאב ארהיס אמייק"ד יוליעה ונשי תוכוסו חספד םיבוט-םימיב
היילע וז ןיא ,ןכל ,באב העשתד הדיריה ומכ וזכ הלודג הדירי ירחאל האב הניא וז היילעש
.באב העשתד הדיריה לדוג ירחאל האבש באב ו"טד היילעה ומכ ךכ -לכ הלודג

בל םימש ןיא ,ליגרכש ,"אישק-ץאלק" הנשי - באב רשע-השמחד ןיינעה תוללכל עגונב
:ךכל

רשע -השמחכ לארשיל םיבוט-םימי ויה אל" - רתויב הלענ בוט-םוי אוה באב רשע-השמח
הארוהה ירה - לעופב השעמ לש ןיינעל עגונב םנמא .'וכ ןונחת וב םירמוא ןיאו ,"באב
רשע-השמחמ" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" ,רומאכ ,איה באב רשע-השמחמ םיחקולש הדיחיה
ןיד-קספה אבומכ ,"וייחל םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ,ךליאו באב
.11ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושבו ,10ךורע-ןחלושב

באב רשע-השמחמ הרותה דומילב הפסוהל םעטה ,ןכש ,ךלוהו ףיסומד ןפואב - אפוג הזבו
אלא איליל ירביא אל"ש ןוויכמו ,"םירצקתמ םימיהו ןיכיראמ תולילהש ךותמ" ,אוה ךליאו
שי - "ןיכיראמ תולילה"ש לככ ,אלימבו ,"הלילב םג ודומילב קוסעל ךירצ" ,12"אסריגל
.הלילב הרותה דומילב רתוי דוע ףיסוהל ידכ הלילה תוכיראב הפסוהה תא לצנל

הרותה דומילב הפסוהה ידי-לעש ,ןבומ ירה ,13"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ש ןוויכמו
אלא בוט ןיא" - םתלחתהש ,םיבוט םיניינע לכב הפסוה - תוללכבו ,תווצמה םויקב םג ףסונ
.14"הרות

- אפוג הזבו (ב) ,וירחאלש םימיב םג ךשמנ (א) - באב רשע-השמח לש וניינעש אצמנו
.םויל םוימ ךלוהו ףיסומד ןפואב

ארהיס אמייק" - הנבלה יולימ םע באב רשע-השמחד יוליעה תא םירשקמ ,הז םע דחיבו
.(ל"נכ) "אתומלשאב

-השמחב אוה "אתומלשאב ארהיס אמייק"ד יוליעה (א) :ךפיהל אוה רדסה - הז ןיינעב םנמא
דבלב וז אל ,הז ירחאלש םימיב :הזמ הריתי (ב) ,הז ירחאלש םימיב אלו ,דבלב באב רשע
םויל םוימ - הברדא אלא ,באב רשע-השמחב ומכ "אתומלשאב ארהיס אמייק"ד יוליעה םהב ןיאש
!ירמגל תמלענש דע ,הנבלה תטעמתמו תתחופ

ןפואב תויהל הכירצ הדובעה רשאכ אקוודש ןכתיי דציכ :הטושפ הלאש תלאשנ ,ןכ םאו
!? םויל םוימ הנבלה רוא ךלוהו תחופ - בוט יניינע לכב םויל םוימ ךלוהו ףיסומד

!וז הלאש לע בכעתי והשימש יתאצמ אל התע דעו

יאדווב ,רמולכ ,15"רחא םוקמב םירישעו דחא םוקמב םיינע הרות ירבד"ש ללכה עודי םנמא
רבד אל יכ" :16ל"זח ןושלבו :'וכ אוצמלו שפחל קר ךרוצ שי ,רבדל םכסהו רואיב הרותב שי
.ןמקלדכו ,"וב ןיעגי םתא ןיאש . . םכמ - אוה קיר רבד םאו ,םכמ אוה קיר

:שדוחו שדוח לכל עגונב וז הלאש םדקהב ןבויו

דלוממ - הלעמל הטמלמ (א) :םינפוא 'ב םנשי - האולימב הניא רשאכ הנבלה לש הבצמב
- הטמל הלעמלמ (ב) ,הנבלה רוא ףיסומו ךלוה םויל םוימש ,שדוחב ו"טב האולימל דע הנבלה
דע ,הנבלה רוא ךלוהו תחופ םויל םויממש ,שדוחה םויסל דע שדוחב ו"טב הנבלה יוליממ
.דלומה ינפלש עגרב ,ירמגל םלעתמש

18הנבל שודיקב םירמואש יפכו ,17הנבלל ןימודש ינפמ הנבלל ןינומ לארשיש ןוויכמ ,הנהו
,הטמל הלעמלמו הלעמל הטמלמ ,ולא םיבצמ 'בש ,ןבומ - "התומכ שדחתהל םידיתע םהש" ,
.לארשי לש םתדובעב םנשיו תויהל םיכירצ

:רתויב הומת ,הרואכלו

ךלוה םויל םוימש ןפואב אוה הדובעה רדסש ,ןבומ ,שדוחה לש ןושארה ויצחל עגונב אמלשב
ידוהיש ירחאלש רמול ןכתיי דציכ - שדוחה לש ינשה ויצחל עגונב ,םנמא ;רואב ףיסומו
...!?ךלוהו תחופד ןפואב ותדובע היהת ,"אתומלשאב ארהיס אמייק" ,הדובעה תומילשל עיגה
אל" - המכו-המכ-תחא-לעו ,"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובע
!םולשו סח "ןידירומ

שדוחה לש ןושארה ויצחב הנבלה יולימ רדעה ןיב קוליח ונשיש רמול חרכהב ,ןכש ןוויכמו
לש ןיינע אוה הנבלה יולימ רדעה ,שדוחה לש ןושארה ויצחבש - שדוחה לש ינשה ויצחל
ויצחב לבא ,רואב ףיסוהלו תולעהל ךירצו ,הנבלה רוא םלשנ אל ןיידעש ,ונייה ,ןורסיח
ןיינע - הברדא אלא ,םולשו-סח ןורסיח לש ןיינע וניא הנבלה יולימ רדעה ,שדוחה לש ינשה
.הלעמ לש

יכל" :הנבלה טועימד ןיינעה תוללכל עגונב 19ארמגה ירבד יפ לע - הזב רואיבהו
"ינפל םכמצע ןיטעממ" ,20"טעמה םתא יכ" - לארשי לש םתדובעב ותמגודו ,"ךמצע תא יטעמו
.לוטיבה ןיינע ,21

:הזב ןיינעהו

איה ותדובעש ,ונייה ,"אתומלשאב ארהיס אמייק"ד ןפואב איה ידוהי לש ותדובע רשאכ
הניינעש הנבלה תמגודבו ךרד-לע ,תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,תומילשב
ותדובע תלעמ לדוג תא ועדויב ,תושי לש שגר ידיל אוביש ןכתיי ירה - 22"ץראה לע ריאהל"
!ולוכ םלועה לכב ריאמש

תא יטעמו יכל" ,לוטיבה ןיינעב הדובעה תויהל הכירצ - תושיד שגרה תא לולשל ידכו
."ךמצע

אלש יאדווב ירה - תלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,הדובעה ןיינע םצעל עגונב :רמולכ
יונישה לכ ;השודק יניינע לכב תולעהלו ףיסוהל שי ,הברדאו ,רואה ןיינעב המואמ ערגנ
הנה - תושי ידיל אובל לוכי הזמש ,ריאמש הז אוהש דבועה םדאה שגרל עגונב אלא וניא
.לוטיבה ןיינע ,"ךמצע תא יטעמו יכל"ד הדובעה תויהל הכירצ הז שגרל עגונב

םולשו -סח המואמ ערגנ אל שדוחה לש ינשה ויצחבש - הטושפכ הנבלל עגונב םג אוה ןכו
הנבלה לש הרואו התואיצמ ירהש ,רואה ןיינעב אל םגו התואיצמ םצעב אל ,המצע הנבלה לצא
לע טיבמה םדאהש ,ונייה ,תלוזה לש הייארל עגונב אלא וניא יונישה לכ ;תומילשב דימת םה
תניחבב וניאש - הדובעב וניינעו ,ותומילשב אוהש יפכ הנבלה רוא תא האור וניא הנבלה
.לוטיבה ןיינע ,שגרומ

לא הצקה ןמ גוליד לש ןפואב אלו ,הגרדהו רדסב תויהל הכירצ הדובעהש ןוויכמ םנמא
לוטיבה ןיינע ,ןכל - ושדוחב שדוח ידימ ,העובק הדובע תודוא רבודמ רשאכ טרפבו ,הצקה
םלעהד בצמו דמעמל "אתומלשאב ארהיס אמייק"ד בצמו דמעממ גוליד ,תחא-תבב לעפנ וניא
ליחתמ הנבלה יולימ ירחאל ןושארה םויבש ,ונייה ,הגרדהו רדסב םא יכ ,ירמגל הנבלה
רתוי תטעמתמו תכלוהש ,לוטיבה ןיינעב ךלוהו ףיסומ םויל םוימו ,לוטיבהו טועימה ןיינע
.ירמגל תמלענש ,דלומה ינפלש עגרב - לוטיבה תילכתל דע ,רתויו

איה הדובעה ,ךלוהו תחופ הנבלה רוא רשאכ ,שדוחה לש ינשה ויצחב םגש ןבומ הז יפ-לעו
דע ,רתויו רתוי (לטבתמ) טעמתמו ךלוהש ,לוטיבה תדובעב הפסוה - ךלוהו ףיסומד ןפואב
.לוטיבה תילכתל

ףיסומד ןפואב איה שדוחה לש ינשה ויצחד הדובעה םגש דבלב וז אלש ,הזב ףיסוהל שיו
תילענ איה שדוחה לש ינשה ויצחב הדובעהש ,תאז דוע אלא ,(לוטיבה ןיינעב הפסוה) ךלוהו
.שדוחה לש ןושארה ויצחבש וזמ רתוי

:הזב ןיינעהו

לש ןיינע אוה "רוא" ירהו ,רואה ןיינעב הפסוה - איה שדוחה לש ןושארה ויצחב הדובעה
תלילש ,לוטיבה ןיינעב הפסוה - איה שדוחה לש ינשה ויצחב הדובעה ,תאז תמועלו ;תואיצמ
"ה תא םיחקולש - רואה ןיינעמ ירמגל ךורע-ןיאבש יוליעל םיאב הז ידי-לע רשא ,תואיצמה
."רואמ

דע שדוחה לש ינשה ויצחב לוטיבה תדובע ידי-לעש - שדוח-שארב הנבלה דלומד ןיינעה והזו
דוחיי"ד ןיינעה השענ יזא ,(דלומה ינפלש עגרב) ירמגל הנבלה םלעהד לוטיבה תילכתל
.רואה תלעמ יבגל ירמגל ךורע-ןיאב ותלעמש ,"רואמ"ה םע דוחיה ,23"ארהיסו אשמיש

לפש רתוי תויהל ךירצ ,הלעמ הלעמל הבגהו תאש רתיב 'ה לא בורקה לכ" - הדובעב וניינעו
,רתוי הימק אוהש לכ ,ןכ םאו ,בישח אלכ אקווד הימק אלוכד עדונכו . . הטמ הטמל חור
.24"ספאו ןיאו אלכ רתוי אוה

:אוה ךכ הדובעה רדסש ,אצמנו

םויל םוימש ,ונייה ,רואה ןיינעב הפסוהה לע איה השגדהה רקיע שדוחה לש ןושארה ויצחב
ארהיס אמייק") רואה ןיינעב תומילשה תילכתל אבש דע ,רואה ןיינעב ףיסומו ךלוה
;("אתומלשאב

םויל םוימש ,ונייה ,לוטיבה ןיינעב איה הדובעה רקיע ,שדוחה לש ינשה ויצחב ,ןכ ירחאל
םלענש ,לוטיבה תילכתל דע ,לוטיבה ןיינעב ךלוהו ףיסומ - תואיצמה שגר ךלוהו תחופ
;ירמגל

אשמיש דוחיי ,הנבלה דלומ) "רואמ"ה םע דוחייה - ךורע-ןיאב יוליעל הז ידי-לעו
.(ארהיסו

רתוי ןוילע . . שדוחמו שדח רוא" - תושדחתה לש ןפואב הדובעה תוללכ בוש הליחתמ זאו
,הנשה-שארל עגונב 25שדוקה -תרגיאב ראובמכ) "'וכ םלוע ימימ ןיידע ריאמ היה אלש
.םלועל ושדוחב שדוח ידימ ןכו ,(שדוח-שארב - ותמגודו

:באב רשע-השמחל עגונב םג ןבומ הז יפ-לע

םימיה לע תוליל ףיסומד" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" - אוה באב רשע-השמח לש וניינע
."הרות אלא בוט ןיא" - בוט יניינע לכב הפסוה ,"הרותב קוסעל

- הנבלה רוא ךלוהו תחופ (ךליאו ו"טמ) ךליאו ןאכמש הדבועהמ ךכל הריתס לכ ןיאו
תומילשה דבלמש ,בוט יניינע לכב הפסוההו יוליעה תא רתוי דוע שיגדמ הז ןיינע ,הברדא
םוימ הפסוה - רתוי הלענ ןיינע ונשי ,"אתומלשאב ארהיס אמייק"ד ןפואב רואה ןיינעב
ךורע-ןיאבש "רואמ"ה תניחבל םיאב הז ידי-לעש ,לוטיבה תילכתל דע ,לוטיבה תדובעב םויל
תמדקה ירחאל שדוח-שארב ארהיסו אשמיש דוחייד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע) רואה ןיעמ ירמגל
.(לוטיבה ןיינע

ונממש רוקמה ,26"םייח היחמ" תניחבמ הפסוה - "וייח לע םייח ףיסוי"ד קוידה םג והזו
,(רואה ןיינע ךשמנ ונממש רוקמה ,"רואמ"ה ןיינע תמגודבו ךרד-לע) םייחה ןיינע ךשמנ
.םייוליגה תניחבמ הלעמלש םצעה תניחבל םיאב לוטיבה ןיינע ידי-לע ,ןכש

שגדומ - לוטיבה ידי-לע "רואמ"ה תניחב םע דוחייהו היילעה - ל"נה ןיינע ,הנהו
:אפוג באב רשע-השמחב

- "באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,באב רשע-השמחד בוט-םויה תלעמ תודוא
אנ אש רוחב ,תורמוא ויה המו םימרכב תולוחו תואצוי םילשורי תונב" :27הנשמב אתיא
,תוכלמו א"ז דוחיי ,ןיאושינה ןיינע אוה באב רשע-השמחש ,ונייה ,"'וכ הארו ךיניע
.ארהיסו אשמיש דוחיי תמגודבו ךרד-לע ,לארשי-תסנכו ה"בקה

תא ירה רמוא אוה ןתחה"ש ,ןתחה לא הלכה לוטיב ידי-לע השענ ןיאושינה ןיינע ,הנהו
- לוטיבה תמדקה ירחאלו ,"הקיתש תניחב איהש ,הימוד יתמלאנ" ,"תקתוש הלכהו יל תשדוקמ
.ןתחה םע הלכהד דוחייה ןיינע לעפנ

לוק"ד ןיינעה םג היהי אובל-דיתעל ,ןכלש ,ןתחה ומכ תויהל הלעתמ הלכהש ,ךכ ידכ דעו]
["הלעב תרטע ליח 29תשא" - ןתחה רשאמ רתוי תילענ תניחבל הלעתתש - הזמ הריתיו ,28"הלכ
.30

רשע-השמחל ךייש (ןיאושינה ןיינע) "'וכ םימרכב תולוחו תואצוי"ד ןיינעהש המ םג הזו
ארהיס אמייק"ד בצמה ירחאל ,לוטיבה ןיינע תומילשו תויתימא ליחתמ זאש יפל - אקווד באב
.(הכוראב ל"נכ ,באב העשתד הדיריה לדוג דצמ) תומילשה תילכתב "אתומלשאב

םע קר אל) רושק ךליאו באב רשע-השמחמ לוטיבה ןיינעש ,ליעל רומאה לכב ףיסוהל שיו
ךליאו ןאכמ" - הרותה דומילד יטרפה ןיינעה םע םג (אלא ,השודק יניינעב הדובעה תוללכ
:"הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ,ףיסוי ףיסומד

,31"ךתרותב יבל חתפ ,היהת לכל רפעכ ישפנו" :הדימעה תליפת םויסב רמוא ידוהי לכ
,"היהת לכל רפעכ ישפנו"ד ןפואב ,תילכתב לוטיבל דעו ,לוטיבה ןיינע ידי-לעש ,רמולכ
ותייווהב" ,"היהת"ד ןפואבו ,"לכל" אלא ונממ לודגש ימל קר אלו ,אקווד "רפעכ" לוטיב
השדח החיתפ ול היהתש ,ונייה ,33"ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעל ילכ השענ יזא - ,32"אהי
.ךורע-ןיאבש ןפואב ,הרותה דומילב

:ךמצע עגהו

םא םג ,ןכש ,דמולה םדאה לש ולכישב הגשהו הנבה לש ןפואב תויהל ךירצ - הרותה דומיל
םיטרפה לכ ,הרותה יניינע לכש המילש הנומאב ןימאמ אוהש ולוכ םויה לכ ךשמב זירכי
לש ןיינע הז ;הרותה דומילל ללכ ךייש הז ןיא - 'וכ ותימאל תמא םה ,םיטרפ יטרפו
הרותה דומיל ;הרותה דומיל אל לבא ..."ןכאז עטוג עלא" ,'וכ םינותחתב הריד ,הנומא
.הרותה יניינע תא ולכשב ןיבמו דמולש - ושוריפ

עגונב אמלשב :הרותה דומילל ,הרואכל ,תכייש הניא לוטיבה תעונת ירה ,ןכש ןוויכמו
ונשדיק רשא" ,ךלמה ןוצרו יוויצ םויק אוה םניינע לכש ןוויכמ ירה - תווצמה םויקל
הרותה דומילל עגונב ןכ-ןיאש -המ ,לוטיבה ןיינע שגדומ םהבש ,ןבומ ;"ונוויצו ויתווצמב
ותואיצמ תא םישיגדמש ,אצמנ ,םדאה לכשב הגשהו הנבהה ןיינע רקיעב עגונש ןוויכמ ירה -
דעו ,34"ןנבר יכלמ ןאמ" - תואיצמה ףקותל דעו ,ולש הגשהו הנבה - דמולה םדאה לש
!"הרות ןיא טעוו'ב"העב רע" ,35"ותרות" תארקנש

:לוטיבה ןיינע המדקה השורד - "ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעה היהיש ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
."ךתרותב יבל חתפ (הז ידי-לעו) היהת לכל רפעכ ישפנו"

-ןיאבש ןפואב ,השדח החיתפ ,ונייה ,אקייד "חתפ" ,"ךתרותב יבל חתפ" - הזב קוידהו
:ךורע

,הרותה דומילד ןיינעה ול שי (הדימעה תליפת םויסב) "ךתרותב יבל חתפ" שקבמש ינפל םג
עגונב םג 36וניצמש יפכו ,הרותה דומיל רותב םג תבשחנש ,עמש-תאירק רמא התע הז ,ןכש
- ;עמש-תאירק תוכרב תרימאב הבוח ידי אצוי ,הרותה-תכרב ךרב אל םאש ,עמש-תאירק תכרבל
ןמוקמ והזיא" ןכו ,"רועיש םהל ןיאש םירבד ולא" :האפד הנשמה תא רמא - הז ינפל דועו
.'וכ לומתאד הרותה דומיל תא ול שיש המכו-המכ -תחא-לעו ;הזב אצויכו "םיחבז לש

ןפואב ,הרותב השדח החיתפ ,"ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעה היהיש ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
לכל רפעכ ישפנו" ,לוטיבה ןיינע תמדקה השורד - הז ינפלש הרותה דומיל יבגל ךורע-ןיאבש
."היהת

ךרצוהש - (38לוטיבהו תונטקה ןיינע לע הרומ ומשש) אריז 'ר לצא 37וניצמש ךרד-לעו
אובל ידכ תילכתב לוטיב ,ונייה ,ימלשורי דומלת דומלל לכויש ידכ ילבב דומלת חוכשל
.הרותב רתוי תילענ אגרדל

:אקייד "יבל" ,"ךתרותב יבל חתפ" - קיידמו

בלה תחיתפל הכזו ותשקב האלמתנ ןכאו ,"ךתרותב יבל חתפ" ותליפתב שקיב לומתא םג
בלה תחיתפ היהתש - "ךתרותב יבל חתפ" שקבמו רזוח ותרחמלש םויב ,ןכ-יפ-לע-ףאו .הרותב
אקווד בלה םע רושק הז ןיינעו ,לומתאד בלה תחיתפ יבגל ךורע-ןיאב ,שדוחמ ןפואב הרותב
וב שי בלהו ,בלב הבושתה רקיע"ש ,הבושתה תדובעל עגונב 39אינתב ראובמה ךרד-לע -
."'וכ תובר תוגרדמו תוניחב

רפעכ ישפנו") לוטיבה ןיינע תמדקה השורד - שדוחמ ןפואב הרותב בלה תחיתפל תוכזל ידכו
.רתוי הלענ ןפואב ("היהת לכל

דומילב הפסוה - באב רשע-השמחב םתלחתהש םיניינעה 'בש תוטשפב ןבומ הז יפ-לע
הז םימיאתמ - םויל םוימ הנבלה טועימו ,"הרותב קוסעל תולילה לע םימי ףיסומ" ,הרותה
:הזל

םימיב םגש ףא ,רמולכ ,םויל םוימ הרותה דומילב ףיסוהל םיכירצ ךליאו באב רשע-השמחמ
דע ,רתוי הלענ ןפואב הזב ףיסוהל וילע ,םוקמ-לכמ ,יעבדכ הרות דמל באב ו"ט ינפלש
.םויל םוימ ףיסומו ךלוהו ,ךורע-ןיאבש יוליעל

בותכש ומכ ,לוטיבה ןיינע - אוה הרותב השדח החיתפו הפסוהל ילכהו הנכההש ןוויכמו
הרותה דומילב הפסוההש ידכ ,ןכל ,"ךתרותב יבל חתפ (הז ידי-לעו) היהת לכל רפעכ ישפנו"
ףיסוהל שי םויל םוימ ירה ,םויו םוי לכב הרותב השדח החיתפ ,יעבדכ היהת םויל םוימ
.לוטיבה ןיינעב

,םויל םוימ הנבלה רוא תחופו ךלוה באב רשע-השמחמ לחהש ךכב יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומ" - הז ידי-לעו ,לוטיבה ןיינעב ףסונ םויל םוימש ,ונייה
.הרותב השדח החיתפו הפסוה ,"הרותב
- םחנמ תרות' ,ה"משת'ה בא-םחנמב ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2689-2666 'מע ,ה ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה
.א,מ והיעשי (1

.א,אכק ב"ב .הנשמב - ב"ער ,וכ תינעת (2

.םש ב"ב .ב"עס ,ל תינעת (3

.םש ב"ב 'סותו ם"בשרבו .םש תינעת 'סותו י"שרפב אבוה .גל ר"כיאד אתחיתפ ,תינעת ףוס ימלשורי (4

.ד,ד (5

.בכ,כ תקוח (6

.(ךליאו חיר 'מע ר"תע מ"הס) ר"תע ומחנ ה"ד .וצ'א 'מע (ב ךרכ) ך"נ ת"הוא .ופוסב ש"הגח רעש ח"ערפ (7

.וכ ,ו"טפ ר"ומש .א,וטר םש םג הארו .א,הפ ב"ח .א"ער ,גק א"חז (8

.ב"ס ג"נקתס ח"וא ע"וש .ז"ה ה"פ תינעת 'לה ם"במר (9

.ג"כס ו"מרס ד"וי א"מר (10

.ח"ס ד"פ ת"ת 'לה (11

.םש ז"הדאל ת"ת 'לה .ג"יה ג"פ ת"ת 'לה ם"במר הארו .א,הס ןיבוריע (12

.ג"ס םש ז"הדאל ת"ת 'לה .ג"ה םש ם"במר הארו .נ"שו .ב,מ ןישודיק (13

.ג"מ ו"פ תובא (14

.א"עס,די תותירכ - אלא ה"דות .ה"הס ג"פ ה"ד ימלשורי הארו .וט תודימ ב"לד אתיירב (15

.נ"שו .ד"הס א"פ תבש ימלשורי (16

.מ"כבו .ךליאו ב,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א,טכ הכוס האר (17

.ז"טה י"פ תוכרב 'לה ם"במר .א,במ ןירדהנס (18

.ב"ער ,ס ןילוח (19

.ז,ז ונתשרפ (20

.א,ס א"שרהמ ג"אדח הארו .א,טפ ןילוח .פ"הע י"שרפ (21

.זי,א תישארב (22

.נ"שו .(ךליאו גצש 'מע) הנבל ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה-רפס האר (23

.ב"ס ק"הגא (24

.ד"יס (25

.44 'מע י"שת'ה מ"הס הארו .א,אע אמוי (26

.ב"ער ,וכ תינעת (27

.אי,גל והימרי (28

.ד,בי ילשמ (29

.מ"כבו .שגיו פ"ס א"ות (30

.א,זי תוכרב (31

.דועו .א,חנ ןישודיק .ב,מ הכוס האר (32

.ךליאו ג"עס ,טע תוכוס .ג"ער ,וט רבדמב ת"וקל האר (33

.מ"ערב - ב,גנר ג"חז .א"עס ,בס ןיטיג האר (34

.ךליאו א"עס ,בל ןישודיק הארו .א,טי ז"ע (35

ז"ס ז"מס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .םש תוינומיימ תוהגהבו י"ה ז"פ הלפת 'לה ם"במר .ב,אי תוכרב (36
.(ו"ס)

.א,הפ מ"ב (37

.טסר ע"ס ב"ח רהוזל תורעה צ"יול יטוקיל האר (38

.ט"כפ (39


הדירי ירחאל האב הניא ןסינב ו"טו ירשתב ו"טד היילעש ןוויכמ
ומכ ךכ-לכ הלודג היילע וז ןיא ןכל ,באב העשתד וז ומכ הלודג
באב ו"טד היילעה

גוליד לש ןפואב אלו ,הגרדהו רדסב תויהל הכירצ הדובעהש ןוויכ
תחא-תבב לעפנ וניא לוטיבה ןיינע ,ןכל ,הצקה לא הצקה ןמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תאיבל םיברקתמ ףסונ עגר לכב
חישמה


?בוטל ערה תכיפה לש בצמל התע רבכ םיננוכתמ ךיא

:"םחנמ" יבגל "בא-םחנמ"ד הפסוהל עגונב

,בוט לש בצמל בוטה ךפיה לש בצממ יונישה לע קר הרומש ,"םחנמ"ד ןיינעה ןכות דצמ
תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ" - םייוצר יתלבה םיניינעה לוטיב קר קיפסמ
.םיליגר םימי םישענ תומוצ ימי םתויה תרומתש ,ונייה ,"חישמה

תניחבב אוה ומצע (םירוסייה שדוח) "בא"ש הרומש ,"בא-םחנמ"ד ןיינעה ןכות דצמ לבא
םידיתע ולאה תומוצה לכ"ש הז קיפסמ אל - בוטל ךפהתמו הנתשמ ומצע ערהש ,רמולכ ,"םחנמ"
ןושש ימיו םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש" ,הזמ הריתי אלא ,"חישמה תומיל לטביל
.החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי םישענו םיכפהתמ םמצע תומוצהש ,ונייה ,"החמשו

-םויהב שגדומכ - םיבוט םימיה ראש יבגל םתלעמ הלדג םיבוט םימיל תומוצה תכיפה דצמו
לדוג ךרע יפל ,ןכש ,"באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,באב רשע-השמחד בוט
אלש איה החמשה םג אלימבו ,רתויב הלענ ןפואב היילעה םג תישענ ,באב העשתד הדיריה
.ךרעב

תוחול ונתינ הז ידי-לע אקוודש - (זומתב ז"יב) תוחולה תריבשל עגונב םג וניצמש יפכו
רעטצת לא (השמל) ה"בקה ול רמא" ל"זר רמאמכ ,תונושאר תוחולמ רתוי םתלעמ הלדגש תוינש
. . ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,דבל תורבדה תרשע אלא ויה אלש תונושארה תוחולב
."הישותל םיילפכ . . תודגאו שרדמ ,תוכלה

:הזה ןמזב םג תויהל ךירצ הזל הנכהו הז ןיעמו

תויהל םידיתע . . ולאה תומוצה לכ") בוטל םייוצר-יתלבה םיניינעה תכיפהש יפ-לע-ףא
יכ 'יוה ךדוא אוהה םויב תרמאו" בותכש ומכו ,אקווד אובל דיתעל היהי ("'וכ םיבוט םימי
.הזה ןמזב םג הז ןיעמ הנכה תויהל הכירצ ,םוקמ-לכמ ,"יב תפנא

לש ןפואב םינפ-לכ-לע - "הבוטל וז םג"ש איה תמאהש העידיה ידי-לע השענ הז ןיינעו
ןכש אוה הדומ ,ולכשב ןבומ רבדה ןיאש ףאש ,("'יוה ךדוא" ןושלה קוידב זמורמכ) האדוה
תודוהל ךירצו םיסינ םנשי התע םגש עדויו ,בוט אוה רבד לכש אוה עדוי אלימבו ,תמאה אוה
."וסינב ריכמ סנה לעב ןיא"ש אלא ,םהילע

יניעב רבדה תייארל הנכה הווהמ ,דבלב האדוה לש ןפואב התויה םע ,המצעלשכ וז העידיו
תייחתל הנכהה איה האדוהש [החישה ףוגב ךליאו ב"ס] ליעל רומאכ - אובל דיתעל רשב
.םיתמה

רעטנענ ךאד טייג רעטייוו סאוו") חישמה תאיבל םיברקתמו םיכלוהש ,וז ונתפוקתב טרפבו
("טא טא") דימו ףכיתש םיעדויש ןוויכ ,'וכ גואדל ךרוצ ןיאש יאדווב - ("ן'חישמ וצ
."'וגו 'יוה ךדוא" ורמאיו ,"הבוטל וז םג"ש םלוכ וארי

ןוויכד - ..."יצפאלכ יצירושז עינ" - יעצמאה ר"ומדא ידיסח ונגינש ןוגינה ןכות והזו
גיהנמו בכור הל שי הלגעה ...!?גואדל ול שי המ ,יברה לש ותלגע לע תולעלו ספטל הכזש
רשבה) רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" דועיה םויק - יתימאה תילכתה לא התוא החניש
."רביד 'יוה יפ יכ וידחי (ימשגה
(הגומ יתלב - 128 -130 'מע ,ג קלח ב"ישת'ה 'םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה בא-םחנמ ף"כ תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


ןיאשכ "בואכמ"ב תלעותה יהמ
?"תעד"


הלעמלמ ול םיעייסמ זאו ותלוכי יפכ לדתשהל ךירצ

(אלא ,הימש רכד ןאמד ,"םייריש" תלבקל אל) ףחדנ אוה ירה - יברה לא עסונש ד"בח דיסח
...רמאמה תא ןיבהלו עומשל ול השק תופיחדה בורמ ,םימעפלו ,רמאמה תעימשל

,'וכו תרגוב תב ,הסנרפ ,םיימשגה ויכרצ תודוא רבדל שייבתמ - יברה לא סנכנשכ ךכ-רחאו
לש ונמז חקי ךיא ,תוליצאמ הלעמלו תוליצא תודוא יברהמ רמאמ עמש התע הזש ירחאל ,ןכש
ימיב רוחש םחלו תבשל רשב הל ןיאש ללגב חונמ ול תנתונ הניא ותגוזש ול רפסל ידכ יברה
יברהמ ...'וכו םהייחל םידרוי תובוח-ילעבה ,הפקהב ןתיל דוע הצור וניא ינוונחה ,עובשה
היהיש ,תורז תובשחמ אלל ללפתהל לכויש ,לוע-תלבק ,'ה תאריו 'ה תבהא תודוא שקבמ אוה
.ולא תושקב לע ותכרב ול ןתונ יברהו ,הזב אצויכו ,"תודיסח טראוו א ןיא" שגרה ול

יברה חיטבה המ - הליעומ יברה לש ותכרבש העדויב - עטס'ב"העבה תלאוש ותיבל רזוחשכו
אל הלא םיניינע תודואש ,בישמו ,'וכו תרגובה תבה רובע "ןדנ"ל עגונב ,הסנרפל עגונב
תודרטמ םילובלב אלל הליפתה תדובע ,האריו הבהא תודוא ,םא יכ ,ללכ יברה םע רביד
הנשב יברה לא עוסנל הצורשכו ,רתא לע "קספ" הנממ לבקמש וילאמ ןבומ ירה ...הסנרפה
הניאו ,םידחא םילבור רכתשיו "שמש" וא "ןזח" רותב ומצע ריכשיש ותגוז תקעוצ ,האבה
.ול ןיא הזה-םלועש ךכ - 'וכו 'וכו המואמ ול תנתונ הניאו ,עוסנל ול החינמ

א טימ" הנועו ,התא דיסח הזיא ותוא םילאוש - אבה םלועל ואובב ,הנש כ"ק ירחאלו
עדוי - ותוא לואשל םיכישממ - ןכ םא ."קינ'ד"בח א ,דיסח רעשטיוואבויל א" :"טייקטיירב
אלש - הזב שוריפה והמו .תעד הניב ,המכח ,יאדוב :בישמו ?ד"בחד תובית ישארה המ ךנה
יקולא תא עד" ,הגשהו העידי םג תויהל ךירצ אלא ,ףיקמ תניחבב איהש ,דבלב הנומא קיפסמ
ךאד טרעוו" ,ךתעידי תא ןחבנ הבה - ול םירמוא - ןכ םא .אקווד תוימינפב ,"ךיבא
ינדמיל יברה :בישמו ?ךממ עבת אל ,ךדמיל אל יברה ילוא :ותוא םילאוש .קתושו ..."רעטיב
תואצוה רובע יל היה אלשכ םגו ,רמאמ דועו רמאמ דועו ,דחא רמאמ יתעמש ,ינממ עבתו
הריקחה הליחתמ אלימבו .בתכב רמאמה תא יברה ילא חלש ,יתלוכי אל ילגר ךלילו ,ךרדה
.רבדה ףוס השענ המ וילאמ ןבומו ,'וכו ןכתייה :השירדו

תעד ףיסוי" בותכש ומכ) "תעד"ה ליבשב "בואכמ"ה יאדכש תמא ןה :הלאשה תלאשנ ןאכו
ןיבש ןוויכ ,ןדינ-ןודינבו ,"תעד" ןיאשכ "בואכמ"הב תלעותה יהמ ,לבא ,("בואכמ ףיסוי
!?"השעמ עצנאג יד ךיז טניול סאוו זיא" ,יעבדכ תודיסח םידמול אל הכו הכ

ףוס ףוסש הלעמלמ ול םיעייסמ זאו ,ותלוכי יפכ תושעלו לדתשהל ךירצש - הזל הנעמהו
.ןיינעה תתימאל עיגי

"ךיבא יקולא תא עד" יוויצה םויקל ןיידע ועיגה אל םידיסחהמ קלח וישכעש תמא ןה [...]
ןוויכ ,םוקמ לכמ ,האתת הדוחיב אל םג םימעפלו ,האליע אדוחיב םיזחוא אל ,יעבדכ
.תומילשב שורדה יפכ הלעמלמ ה"בקה םילשי יאדווב ,םתלכי יפכ םיעגייתמש
'מע ,'ת"יש'ה םחנמ תרות' ,ת"יש'ה לולא שדוח שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 182-180

יבר יצוצינ


המשנלו ףוגל תואירב


קזחתו ףוגה תואירבל םורתת 'לארשי ןג' הנחמב תופתתשהה
תרגיאב ותווקת תא יברה עיבמ ,המשנה תואירב תא םג
לע קרוי-וינב לארשי לוסנוקל הדומ יברה * הנחמה תורגובל
ץיקה הנחמב תופתתשמהמ ול איבהש הנתמהו םולשה-תשירפ
ידכ הנטייקה ףוסב םויס תביסמ ךורעל הצלמה * ד"בח-רפכב
ימיב וגפסש םינכתה תא םתיבל םהמיע ואיבי הדליהו דליהש
הנחמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:אבה בתכמה ספדנ זטש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגיאב

ב"כשת ,לולא 'ז ,ה"ב

.ןילקורב

הרהמב ןנוכתו הנבת השודקה ונצרא לארשי ץראב לארשי ןג תנטיק תוכינח
,ונקדצ חישמ ידי לע ונימיב

הנייחת ןהילע 'ה

!םולשו הכרב

.ןהידי ישעמ הפמה םג ןכו םולש תשירפה ףוריצב ןבתכמ יתלבק םעונב

ןתויה ימי ךשמב םיאתמה ךוניחב וקזחתנ ןבתכמב ןבתככ רשא הקזח הווקתהו
,הרש תב תארקנ ןהמ תחא לכש ,לארשי תב לכל יוארכ ךוניח ,הרומאה הנטיקב
.האלו לחרו הקבר

דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע ,רמאנ הילע השודקה ונצראב טרפבו
.הנש תירחא

ףוגה תואירבב ףיסות הנטיקב ןתוהשש הווקתה ףוגה תואירבל עגונהב ומכו
ידי-לע המשנה תואירב קזחתתש הווקתה רתוי דועו ןכ ,הלוכ הנשה לכ ךשמב
.הלוכ הנשה לכ ךשמב רומאה ךוניח

תארקנ ומש לע רשא ,בוט-םש-לעבה ונרומ תולדתשה לדוג עודיה יפ-לע טרפבו
ח"ומ ק"כ ד"בח-רפכ דסימ אישנה םהבו וניאישנ וניתובר וירחאו ,אנטיקה
הרותה תבהא הרודח ,לארשי תבהא ךותמ ,לארשי ינב ידלי ךוניחב ,ר"ומדא
.ךרבתי םשה תבהאו

הנש ,לארשי ללכ ךותב ןהילע אובת הז אירב ץיק ירחאלש םשהמ ןוצר-יהיו
הבוט הנשב ןהמ תחאו תחא לכ הנכרבתתו ,דחי םג שפנבו ףוגב האירב ,האבה
.הקותמו

.הבוט המיתחו הביתכל הכרבב

חילשו לוסנוק

רתתסמ םירבדה ירוחאמ ,ןכבו ?הרבעוה ימ תועצמאבו בתכמב תרכזנה "םולש תסירפ" התוא יהמ
:ןיינעמ רופיס

.קרוי-וינב לארשי לוסנוק רהוז םייח רמ שמיש הפוקת התואב

הנידמה אישנ לש ורוקיבל (ו"כשת תנשב) םיעייסמה דחא היה רהוז םייח :רגסומה רמאמב]
.(264 'מע 'דיסחו אישנ') הדות בתכמ רהוז רמל יברה בתכ רוקיבה רחאל .יברה לצא רזש רמ
רשייו הדות ול עיבהל ינוצר דחוימבו ,שמא ודובכ תא תוארל יתחמש" :ול בתכ ראשה ןיב
.םיטרפה לכב הפי הכ התלעש השיגפה סקט לכ רודיס םע רשקב ותולדתשה דעב בל ברקמ חוכ
.[(246 'מע םש) "ויניינעב החלצה תכרבבו דובכב

לע .ד"בח -רפכב רוקיב רהוז רמ םייק ב"כשת זומתב 'ט םויב .הנטייקה ןיינעל רוזחנ תעכ
תרתוכה תחת (6 'מע 9 'סמ ןוילג) ו"ת ק"האב ח"וגאצ ןועידיב ןכמ רחאל חווד רוקיבה
."ד"בח-רפכב - קרוי-וינב לארשי לוסנוק"

תודסומ לש םחרוא היה ,קרוי-וינב לארשי לוסנוק ,רהוז םייח רמ" :בתכנ העידיה ףוגב
ךונח 'ר תייוולב ,דולב םימימת-יכמות תבישיב םירוקיב תרדסב חתפ אוה .זומתב 'טב ד"בח
ןיינבב :רפכה לש םייכוניחה תודסומב רייס םש ,ד"בח-רפכל ךישמה םשמ .ןייטשנצילג
תויעבה לכב ןיינעתה חרואה .תונבל רנימסבו הכאלמל רפס-יתבב ,םימימת-יכמות הבישיה
.תודסומה ילהנמ יפמ היצמרופניא לביקו תויכוניחה

ךרענ דמעמ ותואב .ד"בח-רפכב 'לארשי ןג' הנטייקה לש החרוא חרואה היה םיירהצה תועשב"
תבשל תולח תפמ ,דחוימ רדסמב ,הנטייקה תוכינח ידי-לע ,רהוז רמל הרסמנ וב יגיגח סקט
תונב תנתמכ ןילקורבב א"טילש ר"ומדא ק"כ ידיל הריבעי ןעמל הנטייקה תונב ידיב המוקר
םוקמב לבקתנ רהוז רמ .יברה תכרב תושקבמ וב דחוימ בתכמ תוכינחה ול ורסמ ןכ .הנטייקה
ורוקיב תרטמ .ח"אצ ריכזמ גרבדלוג יכדרמ 'רו גרובזניג קחצי 'ר הנטייקה להנמ ידי-לע
ןאכ דע ."א"טילש ר"ומדא ק"כל תודסומהמ ש"ד רוסמל ידכ התיה ד"בח-רפכב לוסנוקה לש
.העידיה ןושל

םייבויח םימשר

לע הבתכ שי ,ג"כשת לולא שדוח-שארב עיפוהש 4 'סמ 'ד"בח ןואטב'ל ףסומ ,'ד"בח תושדח'ב
םייח רמ ,קרוי-וינב לארשי לוסנוק" :רפוסמ םשו ("'לארשי ןג'ב םיחרפ תואמ") הנטייקה
ק"כל םייבויחה וימשר תא רוסמל םיטייקמל חיטבה (הנומת האר) הנטייקב רקיבש רהוז
."...שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא

אמש וא ,ב"כשת תנשב רמולכ ,רהוז רמ לש ל"נה ורוקיבל תוסחייתמ הלא תורוש םא רורב אל
.המצע (ג"כשת) הנש התואב ףסונ רוקיבל

ובו בתכמ חולשל ,'לארשי ןג' ינטייק םמצעל ולגיס האנ גהנמ" :רמאנ העידיה ךשמהב
ןאכ ."הנטייקה יאבמ תונב תוצובקל יברה תבושת הנהו ,שטיוואבוילמ יברל 'שפנ ןוידפ'
.(ךיראתה אלל) יברה לש הבושתה בתכממ עטק טטוצמ

הנשה לכל םשור

םיבתכמ רשקל הכז ,('בלסונירטקי' רפסה רבחמ) יבכרה 'יש קחצי 'ר ברה ,םילעפה בר ןקסעה
:יברה ,ראשה ןיב ,ול בתוכ ד"כשת בא-םחנמ שדוחל ב"כ םוימ תרגיאב .יברה םע קודה

,ד"בח-רפכב לארשי ןגל סנכנ 'יש ונב רשא תורומאה תורושב תורקל יל םענ
,[הבוטל ונילע האבה=] ל"עבה הנשה לכ ךשמב רכינ םשורה היהיש ןוצר-יהיו
.םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל והולדגי 'יחת ותגוזו אוהו

יברה בתכ ,(וטש 'מע טי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת בא-םחנמב א"יב ,ןכל םדוק םינש רפסמ
:יבכרה 'רהל

זכרמה תחתש לארשי ןג ץיק הנחמב םידליה ינפל יתחיש קתעה הזב רגסומ
ולאל טרפבו ,לארשי ידלי לכל הב יתנוויכ - ותלחתהכו ,ךוניח יניינעל
.טושפ םגו ןבומכ - הז ללכב 'יש ביל הדוהי םנבו ,ינא םריכזמש

תייגוסב ותעד תא יברה גיצמ הב הכורא תרגיא ילושב ובתכנ הלא תורוש
.ץראב םיבחר םיגוח השיערהש הייגוס ,תבשב תוילארשי תוינוא תגלפה

שפנ-תוריסמ - יזכרמה אשונה

שי היפל יברהמ תינופלט הארוה העיגה (הפת 'מע ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ל"שת תנש לש ץיקב
תוריסמ" - [ד"בח רפכב 'לארשי ןג'=] הנטייקה לש יזכרמה אשונה לע שדוק-תבשב רבדל
."שפנ

:א"לשת לולאב 'ב םוימ ןויצל-ןושארב ד"בח תבישי תלהנה לש ןיינעמ ח"ודמ קלח ןלהל

ש"פ רסמו רנורג 'יש [דוד] קחצי 'ר ברה ונתבישיב דעוותה ,רבעה עובשב ןושאר םויב"
השקו שפוח ימי ויה רשאב םידימלתה לש ןטק רפסמ ןכו 'וכו םירומה ופתתשה .ש"דא ק"כמ
.הבישיה םע תונכשב םירגה תויאטיל תובישימ םירוחב המכ ופתתשה ןכ .םזכרל היה

תשרפל רשקב רביד ףוסבו ד"בח תבישי ידימלתכ םתילכתו םתרטמ תא םידימלתל ריבסה חילשה"
."דוקירו הרישב המייתסה תודעוותהה .'ידוהי והימ'

.[הז רודמ תרגסמב רבעב רבכ ועיפוה רנורג ברה לש וז ותוחילש לע םיפסונ םיטרפ]

ךירדמל תישיא הכרב

(ינדרפ 'יש ריאי 'תה) ד"בח-רפכב 'לארשי ןג' תנטייקב םיכירדמה דחא לביק ז"לשת תנשב
:ותכרדהל תישיא תוסחייתה יברה ףיסוה ובו יברהמ יטרפ-יללכ בתכמ

."ללכב צ"מותבו הכרדהב החלצהל הכרבב"

תכשמנ הלועפה היהתש

רובע 'םויס תביסמ' הנחמ לכב ושעי ,תונחמהמ םיעסונש ינפלש ,רתויב ןוכנ
םוכיסו לכה-ךס תושעל ידכב ,תולהנההו (תוכירדמ וא) םיכירדמה ,םידליה לכ
תודהיה רתוי קזחל ןכו .הנחמב םתייהש ךשמב ופסונש תובוטה תולועפה לכמ
היהתו םתיא וחקיש ,תחאו דחא לכ תא ררועל תנמ-לע ,םידליה לצא םימש-תאריו
הרות-דומלת וא רדחל ךלייו התיבה (ת)רזוח (איה) אוהש העשב ,תכשמנ הלועפ
.הזב אצויכו

'תויודעוותה') ח"משת םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהב יברה עימשהש םירבדמ
.(252 'מע ,ד ךרכ ח"משת

:רמאו החיש התואב ףיסוה דועו

תודליו) וירבח לע עיפשהל 'ריאהל רנ' םג היהי ומצעל דליה לע העפשהל ףסונ
בורב לועפל םילוכיש ,ץרא-ךרדו דובכב - םהירוה לע םגו (ןהיתורבח לע
.םירגובמ םירחאמ רתוי םירוהה לע םימעפהתודיסחה ינייעממ


ןנחתאו תשרפ


אנ הרבעא . . ךלדוג תא ךדבע תא תוארהל תוליחה התא
(הכ-דכ,ג)

- אובל-דיתעלד ןיינעב םג ךכ ,הרות-ןתמל הנכה התיה ףוס םי תעירקש םשכש תודיסחב ראובמ
.(אי והיעשי) "רהנה לע ודי ףינהו"ש ידי-לע היהת הרותה תודוס יוליגל הנכהה

:בותכב זמורמ הז רבד

ל"זר רמאמכ ,ףוס םי תעירקל זמור "ךלדוג" - "ךלדוג תא ךדבע תא תוארהל תוליחה התא"
,ידי-לע התיה םיה תעירקש יתיכזש םשכ ,רמולכ ."ףוס םי תעירק וז ,הלודגה" (חנ תוכרב)
."אנ הרבעא" - ידי לע םייוקי "רהנה לע ודי ףינהו" םגש הכזא ןכ
(ביק 'מע םירבד הרותה-רוא)


(הכ,ג) האראו אנ הרבעא

.העימש לש ךרדבו הייאר לש ךרדב :תוננובתה יגוס ינש שי

שיגרהל ןתינש ,שפנה לא ףוגה לוטיב ומכ ,םדאה לא בורקה רבדב איה תוננובתה - הייארב
.שחומב הז לוטיב

.תוליצאה םלועד לוטיבה תמגודכ ,בגשנו הלענ ןיינעב תוננובתה - העימשב

םג ,ונייהד .הייאר תגרדב התדובעל ולעתי לארשי-ינבש ,"האראו" השמ שקיבש והז
.תישחומ הייארד ןפואב הז היהי רתויב םילענה םיניינעב וננובתישכ
(גס 'מע םירבד הרותה-רוא)


(א,ד) לארשי התעו

.(בל חלשיו) "לכותו םישנאו םיקולא םע תירש יכ" ,המחלמב ןוחצינ לע הרומ לארשי םשה
-שפנה לע הנוחצנ םש-לע הזו "לארשי" תיקולאה שפנה תארקנ ("התעו") הזה ןמזב אקווד
םשב דוע ארקית אל ,המחלמב ךרוצ היהי אלו ירמגל ערה לטבתי זאש ,דיתעל לבא .תימהבה
.הז
(חל 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(ב,ד) וערגית אלו . . ופיסות אל

.וערגית אל לע םג רובעיש ופוס ,ופיסות אל לע רבועש ימש ונתדמלמ םייוויצה תוכימס
."ערוג ףיסומה לכ" ,(טכ ןירדהנס) ל"זר רמאמכ
(491 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד,ד) םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו

יחש רבד ,"הרקמב יח"ו ,ומצע דצמ יחש רבד ,רמולכ ,"םצעב יח" :םנשי םייח יגוס ינש
לבא םיחתור םניא םעבטב רשא םימו ,םצעב םחה רבד איהש ,שא :המגודל .תינוציח הביס ןיגב
.שאה תועצמאב וחתרוה

- "םכלוכ םייח" ,םייחה ייח אוהש ,ה"בקב דימת קבדש ימ - "םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו"
ונתשרפ) ביתכדכ ,"םויה" ארקנה הזה-םלועב ףא - "םויה" ,םצעב יח ,םייתימא םייח יח אוה
."םתושעל םויה" (ז,ד
(אי 'מע בוט-םש-רתכ)


(ד,ד) םויה םכלכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו

לש ותויח תא תטעממ הניא 'תי וילא תולטבתההו ה"בקב תוקבדה :ךכ הז קוספ ראובמ רהוזב
."םייחל 'ה תארי" ,(טי ילשמ) רמאנכ .םייתימא םייחל הביס איה - ךפהל אלא ,םדאה
.ותויח עפש הברתי ןכ ה"בקהל םדאה לש ולוטיבו ותארי לדגתש לככש ,ונייהו

:שטירזממ דיגמה ברה רמוא ןיינע ותואב

.םימש-תארי רתוי שי םיכאלמב יכ ?אל תומשנהו םייחצנ םייח םיכאלמה םייח עודמ
(164 'מע ח"אד םע רודיס)


'הכ וילא םיבורק םיקולא ול רשא לודג יוג ימ יכ
(ז,ד) ונקולא

םיקולא) תומואה םיעבשל העפשהה תרבוע םכרדש ,הלעמלש םירשה םיעבשל זמור - "םיקולא"
.(לשומו רש ןושל

'הכ" הלש רשל הבורק תחא המוא ףא ןיא - "וילא םיבורק םיקולא ול רשא לודג יוג ימ"
.לארשי ומעל בורק ה"בקהש ומכ - "וניקולא
(אנ 'מע הרות-רוא)


(גכ,ד) לכ תנומת לספ םכל םתישעו

דגנכ (ר"ומדא ק"כ לש ויבא) ל"ז קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה לש ויתושרדמ תחאב
:רמא ,ןויווישהו חודיחאה תא ולגד לע תרחש ,םזינומוקה

אימשב דיחאד" םגרתו ,"ץראבו םימשב לכ יכ" (טכ א"הד) ביתכדכ ,תודחאל זמור "לכ"
,"לכ"המ הרז-הדובע ושעת לא - "לכ תנומת לספ םכל םתישעו" :הרותה הריהזמ ."אעראב
.ןויווישהו תודיחאה ןיינעמ ונייה
(העומשה יפמ)


(דכ,ד) אוה הלכוא שא ךיקולא 'ה יכ

ךרוצ שיו ,השרושל ,הלעמל קלתסהל שאה עבט ןכש ,םיצע וא הליתפ ילב ,דבל הריאמ הניא שא
רוזחל הצור רואה - האירבה תא היחמש יקולאה רואב ןידה אוה .הטמל הקיזחיש רמוחב
.לארשי-ינב לש םיבוט םישעמו הרות איה הזה םלועב רואה תא קיזחמש "הליתפ"הו ,ושרושל

'ה רוא םג ךכ ,("הלכוא שא") שאב לכאתהל תרשכומו היואר תויהל תבייח הליתפהש םשכ
רודח הווצמהו הרותה קסע רשאכ אלא םדאה שפנב הרוש תויהל ותלוכיב ןיאו הפי זחאנ ונניא
.ךרבתי וילא שפנה-תולכבו לוטיבב
(הכ 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


(הל,ד) םיקולאה אוה 'ה יכ

היהיו הווה היה - 'יוה םש םצעב אוה ,'עבטה' היירטמיגב אוהש ,םיקלא םש םג יכ תעדל שי
.עבטה ךותב תמלענו תרתסומה תוקולא ,תוקולא אוה עבט םג ,רמולכ .עבטהמ הלעמלש - דחאכ
(ונ 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)

תובא יקרפ


הרותה תא דבכמה לכ

ופוג הרותה תא ללחמה לכו תוירבה לע דבוכמ ופוג הרותה תא דבכמה לכ רמוא יסוי יבר
:תוירבה לע ללוחמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

רמול ץוקו ץוק לכ לע םעט הארמו הרותבש תורתיהו תורסחה שרודה - הרותה תא דבכמה לכ
ידמול דבכמו הרות רפס דבכמה ימנ-יא ,הזמ לודג הרות דובכ ךל ךיא ,הלטבל רבד הב ןיאש
.ןה הרותה תא דבכמ ללכב ולא לכ ,הב םיקסועהו הרות

:ר"ומדא ק"כ שריפ

תוקוספ תוכלה םה הללחל רוסיאהו הידמולו הרותה תא דבכל בויחה (א :ונתנשמב תולאשה
דבוכמ ופוג" קוידה (ב ?אקווד תודיסח תדימל ןיינע םניאו ,(ךורע-ןחלושב הכלהל וקספנו)
רשקה (ד .(הזב אצויכו "םדא ינב לע" אלו) "תוירבה לע" קוידה (ג ."ללוחמ ופוג . .
.יסוי יבר - רמאמה לעבל

:רואיבהו

,תונוש תולאש וינפל העיצמ התיה (תירכונ תירש) אתינורטמש שרדמב רפוסמ יסוי יבר לע
תונעל ךירצ היה אלש רמול םוקמ שי יכ םאו .םיילכש םירבסהב הל הנוע היה יסוי יברו
בייח היה זאש) חנ ינב תווצמ עבש םויקל תועגונ ויה אל היתולאשו רחאמ) תירכונל
הבושתה התיה אל ,ילכש רבסה התלאשל ןיאש רמוא היה םאב יכ .הל הנע תאז לכב ,((הבישהל
היהת הרותהש הצר יסוי יברש רחאמו .הרותל דובכה ךפיה לש סחי הלצא תרצוי התיהו תלבקתמ
.תילכש הבושת דימת הל בישה ןכל ,םלועה תומוא יניעב םג תדבוכמ

:ורמוא והזו

.םלועה תומוא לצא םג תדבוכמ היהת הרותהש לדתשמש ונייה - "הרותה תא דבכמה לכ"

,ידוהי לש ותמשנל רשק לכ םהל ןיאש ,םלועה תומואב םג רבודמש ןוויכמ - "דבוכמ ופוג"
.ןהילע דבוכמה אוה ,"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה" ,ופוג קרש אנתה קיידמ

ןתויהל טרפ הלעמ לכ םהל ןיאש הלא ונייה ,"אמלעב תוירב"ל הנווכה - "תוירבה לע"
.םלועה תומוא םג ללוכ הזו ,ה"בקה לש ויתוירב

אלו הב לדגתהל הרטע הישעת לא" תמדוקה הנשמב ונינשש המל הז רמאמ לש ךשמהה והזו
אנתהש אלא ,ןיד יפ-לע םירתומה "םודרק"ו "הרטע" לע רבודמ הז רמאמב :"הב ךותחל םודרק
יבר ונדמלמ הזל ךשמהבו ;הרותה דובכ ךפיה םתויה םושמ (תודיסח תדימב) םהילע ריהזמ
.םימעה יניעב םג תדבוכמ היהתש לדתשהל - הרותה דובכב רתוי תילענ הגרד לע יסוי

-לקו ןכש-לכמב ןבומ ,םלועה תומוא לע םג הרותה תא דבכל יסוי יבר לדתשהש הזמ ,הנהו
לש וחבשב ל"זר ורמאש המ אוהש רמול שיו .וידימלת - לארשי ינב יבגל הזב לדתשהש רמוחו
לכ לש וקומינו ומעט וידימלתל רוסמל דיפקמ היהש ונייה ,"ומע וקומינ"ש ,יסוי יבר
ילב םג ירהש) םלצא לבקתי ןיינעהש ידכב אל ןכ השע אוהו .םתיא דמלש ןיינעו ןיינע
םלצא לידגהו ףיסוה הז ידי-לעש םושמ אלא ,(ןיינעה תא םילבקמ ויה רבדה םעט תעידי
.הגשהו הנבה הניינעש ,הרות לש הדובכ
.(הגומ יתלב - ח"לשת חרק תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)

תורעהו תובוגת


םינושארה םישדוחב ןוירהה תענצה

שי הרואכלש ,םינושארה ויבלשב ןוירהה תרתסהל עגונב ר"ומדא ק"כ תעד המ םילאוש םיבר
עיצהל הזב יננהו .ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לשל ר"ומדא ק"כ לש םינוש םיבתכמ ןיב תוריתס הזב
:תקולחמ םוש ןאכ ןיאש ,יתעד תוינעל הארנה יפכ םירבדה תא

:םינושארה םישדוחה תשולשב ןוירהה םוסריפל עגונב (א

:תומדקה יתש םידקהב

,"לבוקמה רדסה" ,"םידיסחה גהנמ" יללכ ןונגסב תרמאנה הארוה ןיב לידבהל שי (א
םיעדוי ןיאש םג המו ,תיטרפ הארוה איהש ןכתייש יטרפ שיאל תבתכנה הארוה ןיבל ,ב"ויכו
.'וכ לאושה בצמ היה המו הלאשה התייה קוידב המ

ר"ומדא ק"כ ןיב המכו-המכ-תחא-לעו ,תקולחמב תוברהל אל רשפאש המכ דע לדתשהל שי (ב
.וילא ר"ומדא ק"כ לש אילפמה סחיה עודיש ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ונתוחל

:ןיינע לש ופוגלו

רבדה םיריתסמ רוביעל םישדוח השולש דע רשא לבוקמה רדסה" (א :בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
םהייח תוחרואב םתגהנהב םיקדקדמה םידיסחה יגהנמ" :(ב .(וס'ג ק"גא) "םיבורק רתויהמ םג
.(בע'ג םש) "ישימחה שדוחל הסינכה דע םהיתושנ רוביע םילעהל . . אקיתע גהנמכ

?"'וכו םידיסחה יגהנמ" בתכ ינשבו ,"לבוקמה רדסה" בתכ ןושארב עודמ הרואכלו

תשולש לע רבדמ אוה ןושארב :םינוש םינמז ינש לע רבדמ יברהש ,ןיחבנ קמעתנ םא ךא
אוה ןושארה ןמזה לע .ישימחהו יעיברה שדוחה לע רבדמ אוה ינשבו ,םינושארה םישדוחה
ק"כ שריפ הז לעו ,"םילעהל" אמתסב בתכ ינשבו ,"םיבורק רתויהמ םג . . םיריתסמ" בתוכ
רשפא םהלש - םיבוט םידידיו רתויב םיבורק םילולכ אל ('בה בתכמב) 'םילעהל'בש ר"ומדא
.תולגל

שרפא ישימחבו יעיברבו ,םיבורק רתויהמ םג םיריתסמ םינושארה םישדוחה תשולשב ,רמולכ
.םיבוט םידידילו רתויב םיבורקל תולגל

:םייקו רירש לכהש הארנו - אשונב תונדה ר"ומדא ק"כ תורגיא תא ,תחאל תחא טורפנ התעו

אל אמתסמ תחלצומו הבוט העשב רבעתת ותשאשכ" :(שידיימ םוגרתב) זפש 'מע ,ג קלח (1
.הריתס ןיא - ."הנושארה הפוקתב ומסרפי

.הריתס ןיא - ."לכותש המכ רבדה םילעת" :ביק 'מע ,ד קלח (2

ללכב הז ןיא םיבורקו םירוהה . . 'םסרפת אלש' היה הזב ןושלה" :גש 'מע ,ז קלח (3
.ישימחהו יעיברה שדוחה לע רבדמ - "ל"נה

תלימב ,הנוירהל ישימחה שדוחל סנכיתש דע הזמ היבורקל םסרפת אל" :גצק 'מע ,ח קלח (4
."לפטמה אפורל ןכו (לעבל הנווכה) ול רפסתש ןבומ לבא ל"נה ןפואב קר הנווכה םוסרפ
ונל ןינמ ךא ,ישימחה שדוחה דע םיבורקל וליפא רפסל אלש שרופמ ירהד ,הרמוח שי ןאכ)
.(םיברל הארוה וזש

דע םסרפל אלש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש רדסה" (שידיימ םוגרתב) :טר 'מע ,ח קלח (5
,רפסל ךירצ אפורלש ןבומ ומצעמו ,םוסריפב התייה ותנווכ ,ישימחה שדוחל הסינכה
ןמזב תקסועה ,'בה תרגיאל רשקב ןד אוהש שרופמ - "םסרפל רתומ םיבוט םידידילו םיבורקלו
.םינושארה םישדוחה 'גב אלו ישימחה שדוחה דעש

שדוחל סנכיתש דע רתויב םיבורקל דבלמ הז רבד לע םסרפת אל" :חער 'מע ,אי קלח (6
.ישימחהו יעיברה םישדוחב ל"נכ - ."הרוביעל ישימחה

רבד לע םסרפת אל הנוירהל ישימחה שדוחל סנכיתש דע" :178 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקיל (7
.הז רבד לע םסרפת אל הנוירהל ישימחה שדוחל סנכיתש דע"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוה" ."הז
- ."םוסריפ ךרד אלו רתויב םיבורקל הרימאב ןכ-ןיאש-המ ,םוסריפל עגונב קוידה ןבומכו
.ישימחה שדוחד הארוהל רשקב אוה רבודמה ןאכ םג

קר אוה (.ד,ט ב"וסיא ם"במר .ב,ז הדינ) םישדוח השולשב "הדבוע רכוהשמ" :ריעהל ,בגא]
וניא ןיידעו ,רתויב םיבורקל קר עדוויהל לכויש ימינפ ןיינע אוהש ,םימד קוליסל עגונב
ןוירהה אבורד אבורב זאש ,ישימחה שדוחב ןכ-ןיאש-המ .אבורד אבור לצא תוינוציחב רכינ
.[תוינוציחב רבכ רכינ

:ישימחהו יעיברה שדוחבו םינושארה םישדוחה תשולשב תולגל רתומ ימל (ב

אפורלו ('וכו החפשמה תרהוט ,"ףתוש") הלעבל רפסל תבייח :םינושארה םישדוחה תשולשב
.טושפו "םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" דצמ לפטמה

ץ"יירה ר"ומדא תרגיא תועמשממ) רתויב םיבורקל רפסל תיאשר :ישימחהו יעיברה שדוחב
םיבוט םידידילו ,(םינושארה םישדחה 'גב םהל תולגל רוסאש בתכש ,"םיבורק רתויהמ" וס'ג)
.(טר דומע ח"ח ק"גא)

:ןוירהה תליחת םע דימ ר"ומדאל נ"פ תביתכ (ג

ידיסח ינקזמ ,ויחיש ש"נא לצא לבוקמ" :רמאנ (הנר'ג) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיאב
ובתכי אל יעיברה תליחתו ישילשה שדוח ףוס דע רשא . . ויפמ ועמשש ,ןקזה ונבר ק"כ דוה
."רוביע ינינעמ (תואקתפ=) ןלעטעצו נ"פהב

ורסמי ןוירהה תליחת םע דימ" :רמאנ (שידיימ םוגרתב) זפש 'מע ג"ח ר"ומדא ק"כ ק"גאב
תורשפא היהת אלש ןוויכ" :182 דומע ,ב ךרכ ז"משת תויודעוותהב שרופמ ןכו ."להואב
לכ בותכל תחאו דחא לכ לוכי - ןויצה לע םרסומלו םחינהל םא יכ ,תואקתפה לכ תא אורקל
."ונרוד אישנ ידי-לע ,ה"בקהל בתוכש ןפואב הז ירהש ,(השוב לכ אלל) הצורש המ

עידוהל ןתינו ,תולבגה לכ ןיא - 'להואל' םינ"פ םיבתוכש זומתב 'ג זאמ ,הרואכל ,ןכ-םא
.ןוירהה תליחת םע דימ הכרב שקבלו

:אכר 'מע ה"ח ק"גאב רמאנל הריתסב תדמוע הניא "'וכ ובתכי אל"ש הארוהה ףוג :בגא
תליחתב דימ נ"פ בותכל שיש עמשמש ,"ןאכל עידוי - תחלצומו הבוט העשב ,ותשא רבעתתשכ"
ןייע) ןוירהב םיכוביסו תויעב הל שיש השיאב רבודמ םירבדה ןונגסמ הארנכ יכ .ןוירהה
בותכל שיש יאדווב ןכ-לעו ,הלוח רדגב איה ירהו ,(17 הרעה 507 דומע ,'ידוהיה תיבה'ב
.הלוח רדגב הניא השיאה (ותליחתב טרפבו) ןוירהב ,םישנה בור לצא ,ללכ-ךרדב לבא ,נ"פ

,ןוירהה לכ ללפתהל שיש (לר ןמיס שיר כ"ונו) ח"וא ע"ושו (א,ס) תוכרבמ ריעהל שי לבא]
.[?נ"פ בותכל ןיא אמעט יאמו

רפח-קמע רפח-תב ירוזא בר ,קיסרק ףסוי
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ומחנ תבש - ןנחתאו תשרפ שדוק תבש
בא-םחנמב א"י

.1'ןותחתה םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' תאירקב

תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה
.2ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב

.3הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבדה תרשע תאירק תעב

.4'ןוילעה םעט'ב תורבידה תרשע תא םיארוק

.ד קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
באב רשע-השימח

.5ותפוח םויב ןתח וליפא ןינעתמ ןיאו ,וינפלש החנמב אל םג ,ןונחת םירמוא ןיא

אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ ולא םימיל עגונב
הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה . . באב העשת יאצומב
תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה ןהש ,היתווצמו הרותהו
איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב
םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה
רשע-השימחב :םינפ לכ-לעו ,באב 'טל ןיכומסה ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ
ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש תבשבו ,6וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב
החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו)
.7"םימיה לכ דימת בבל בוטו

(ולוכ םויה לכו) םויה תישארבו תליחתב דימש וב יולתה לכ תושעל ךירצ לארשימ דחא לכ
,הכלהב םג וניינע ראובמכ ,"באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש רכינ היהי
.8'וכו הרותה דומילב הפסוה תויהל הכירצ ךליאו הז םוימש

- ךליאו באב רשע-השימחמ"ש 9ל"זח תארוה תא םוקמ לכב זירכהלו םסרפל ןוכנו יאדכ
.10"וייח לע םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד

,םישנא - םידוהי ץבקל :11הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו םישנ
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל'ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו . . ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,'באב רשע-השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
.12"('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל

הביתכ' תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב-רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי. . "
ישאר - . . הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו
זמרנ בא-םחנמ שדוחבש ,ונייה ,'הבר-אנעשוה ,םירופיכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא' תובית
.13"הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג
.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (2

.31 'מע םיגהנמה-רפס (3

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (4

ףאו הנשה לכב האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ
'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקיל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל
.(1070

.א ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,"ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (5

.(413 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) "'תבשה ינפל םימי השולש'הב באב ו"ט לח וז הנש תועיבקבש טרפבו" (6

ירשת יגח לכ ל"וחבו - ןהלש ה"ר לחש םינש דועבו ,הנש התואב) מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (7
.('הקזח'ה תלעמ תא תובר םימעפ יברה שיגדה ,ו-ה ימיב -

.415,412,157 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (8

.א ק"ס חלר ח"וא א"גמ ,ג"כ ףיעס ומר ד"וי א"מר .י"שריפבו א,אל תינעת (9

- םימייקה םירועישה תא ביחרהלו קזחלו םישדח דסייל ,םיברב הרות ירועישב ףיסוהל דחוימבו (10
.124 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה

.(ש"ייע ,157 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) שממ הדועסל דעו ,היתשו הליכא ,'החמשו התשמ' לש ןפואב (11

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (12

.ט"לשת א"נמ ג"י תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה פ"עב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש (13
ד"ח תוחיש-יטוקילל םש ןייוצמו ,ומש 'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו
היה ללכ-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םיניינע המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע
הארו .גי-בי 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא') ללכה -ןמ-םיאצוי ויה ךא ,לולא ח"רד 'א םוימ קר לחאמ
.(14 'מע 99 ןויליג 'ונייח תיב'


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il