- ז"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה בא-םחנמב ז"י * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ינתונ"מ אוה ותוימינפב ידוהי לכ
"שרדמה-תיב יכלוה"ו "הקדצ


הנשמה עודמו ,םיגוס השולש קר הרואכל שי "הקדצ ינתונ"ב
ונתי אלו ןתיי אל" לש ,ףסונ יעיבר גוס םהיניב הנומ
יכלוה"ד םיגוסה יבגל םג תמייק המוד הלאש * ?"םירחא
אל"ש ימ תא םג םהיניב תונמל רשפא דציכ ,"שרדמה-תיב
שי "אתודיסחד ילימ" הזיא ,ללכבו * ?"השוע אלו ךלוה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?הקדצ תתלו הרות דומלל בויחב
ונרוד


תומילשהו יוליעה השענ ובש באב רשע-השימח ירחאלש תבשה םוי (א) אוה שדוק-תבשה םוי
.ל"ז ר"ומאא לש אלוליהה םוי ,באב םירשע (ב) ,באב רשע-השמחד (1"ולוכיו")

שי - שממ יולגבו לעופב םירומאה םידועייה םויק תא רתוי דוע זרזלו רהמל ידכ [...]
.היתווצמו הרות יניינע לכב 2"ונתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל

תוליל ףיסומד" ,3"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" הרותה דומילב ףיסוהל - רתוי תויטרפבו
.הקדצה ןיינעב הפסוה ןכו ,4"(וייח לע םייח ףיסוי) הרותב קוסעל םימיה לע

עיפשהל - אמרג ןמזהש םיניינעב דחוימבו ללוכ) לארשי תודחאו לארשי תבהא ךותמ הז לכו
תונבד םיגוסה 'ד לכ לש םתודחא - (הקדצה תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל תלוזה לע
.הכוראב ל"נכ ,4"'וכ תולוחו תאצוי"ש (לארשי תסנכ) םילשורי

החמש ,רומאכו ,בבל בוטו החמש ךותמ תויהל הכירצ ל"נה לכב תוקסעתההש ,הזל ףסונו
החמשלו ןוששל תולגהו ןברוחה ןיינע תכיפה - תוזירזבו םילעופ הז ידי-לעש ,היולג
.יולגבו לעופב םיבוט םידעומלו

לארשי תבהאבו ,הקדצה תניתנב ,הרותה דומילב הפסוהה) ל"נה ןיינעש ,ףיסוהל שיו
:באב םירשע לש וניינע דצמ םג שגדומ (החמש ךותמו ,לארשי תודחאו

םעהו םינהכה יצע ןמז" - הכרעמל םיצע ובדנתה םהבש םינמזה העשתמ דחא אוה באב םירשע
תכשלל םיצע םיבדנמ ויה םויב ובש ,5"הדוהי ןב באומ תחפ ינב (באב) וב םירשעב . . העשת
.6בוט םוי םהל היה הז םויש דעו םיצעה ןברוק םיבירקמ ויהו ,םיצעה

:יכ - 7לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה רתויב שגדומ באב םירשעב םיצעה תבדנב הנהו

הכרעמל םיצע ןיתרוכ ויה אלו המח לש החוכ ששת ךליאו באב רשע-השימחמ"ש 3ארמגב אתיא
."ןישבי ןניאש יפל

םיצע תורכל רשפא-יא רבכש ףאש - 8באב םירשעב םיצעה תבדנד דחוימה יוליעה ןבומ הזמו
אלא ינע ןיא) םיינע וליפא ,לארשי לכש ידכ הכשלל םהלש םיצע ובדנתה ,םוקמ לכמ ,םיפסונ
,דוע אלו ,חבזמה יבג לע םנברוק בירקהל ולכוי ,םולשו סח ,הריבע ילעב וליפא ,(9תעדב
לדוג תשגדומ הזבש - בוט םויל הז םוי ועבקש ,ךכ ידכ דע ,החמש ךותמ תאז ושעש אלא
.לארשי תבהאב םתלעמ

ול ןיאש ןברוקה לעבל םיצעה תניתנ - תוטשפב - הקדצה ןיינע םג הזב שגדומ ,הזל ףסונו
וליפא" איה םיצעה תבדנש טרפבו] םיצעה תכשלל ןתונש ןוויכמ - אפוג הקדצבו ,ולשמ םיצע
אל"ש ןפואב הז ירה ,[ןמז ירחאל ולא םיצעב ושמתשיש ןכתייש ,ונייה ,10"םיצע האלמ הכשל
.הקדצה תומילש ,11"חקל יממ ינעה עדי אלו ןתנ ימל עדי

:הזב ןיינע דועו

אנת" :10ארמגב אתגולפ שי - באב םירשעב הדוהי ןב באומ תחפ ינבד םיצעה תבדנל עגונב
ןה ןה רמוא יסוי 'ר .ריאמ 'ר ירבד ,הדוהי ןב דוד ינב ןה ןה הדוהי ןב באומ תחפ ינב
."היורצ ןב באוי ינב

החפשמ וז התיהש רמול ךירצ ןכ לעו ,תואיצמב אתגולפ ןכתיי אלש ,12רחא םוקמב ראבתנו
ויה באויו דודש טרפבו] 13וז םע וז ונתחתהש הז ידי-לע ,באויו דודמ האצומש תחא
15ותוחא תב אשונ"ד ןיינעה לדוג עודיו ,14"התיה דוד תוחא באוי םא היורצ יכ" ,םיבורק
וא "דוד ינב" םתויהל - םיצע בדנל םהל המרגש הלעמה יהמ ,איה אתגולפהו ,[הזב אצויכו
."באוי ינב" םתויהל

,המחלמ באוי השע אל דוד אלמליא" 16ל"זר רמאמ יפ-לע - םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו
רקיעו ,הרותה דומיל - דוד לש וניינע רקיעש ,ונייה ,"הרותב דוד קסע אל באוי אלמליאו
דחוימבו ,תווצמה םויקד הדובעה תוללכ ,םלועה רוריב ,ונייה ,המחלמ - באוי לש וניינע
.18םלועה רוריב רתויב שגדומ הבש ,17"תווצמה לכ דגנכ הלוקש"ה ,הקדצה תווצמ

תוללכ תשגדומ ,באוי ינבמו דוד ינבמ ,הדוהי ןב באומ תחפ ינבד םיצעה תבדנבש ,אצמנו
,לארשימ דחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ םהינשש ,הקדצה תניתנו הרותה דומילד הדובעה
ןיינעב םתדובע רקיעש ולאכ םנשיו ,רכשי - הרותה דומילב םתדובע רקיעש ולאכ םנשיש ,אלא
.19ןולובז - הקדצה

תבהאבו ,הקדצה תניתנב ,הרותה דומילב ףיסוהל) ל"נה הארוהה תשגדה לע ףסונ ,הנהו
תועיבקה דצמ הריתי השגדה הנשי ,באב םירשעד ןיינעה תוללכ דצמ (לארשי תודחאו לארשי
:תובאד ישימח קרפ םידמול ובש תבשה םויב

תחא הנשמ :הזל הז תוכומסו תוינשמ 'ב טרפב םנשי הז תבשב םידמולש תובאד ישימח קרפב
,הקדצה תניתנל עגונב תחא הנשמו ,הרותה דומילל עגונב

עגונב האלפנ הארוה םידמל ,(ןמקלדכ) ולא תוינשמב רבסההו רואיבה יפ לע ,רשא
,לארשימ דחאו דחא לכל ,הקדצה תניתנו הרותה דומיל תודוא תוררועתהל

םג לעופ אלא ,ומצעב םייקמש הקדצה תניתנו הרותה דומילב קפתסמ וניאש - דחוימבו ללוכ
תניתנבו הרותה דומילב ופיסוי םלוכש ,תעגמ ודיש םוקמ לכב ,הלוכ הביבסה לכב ,תלוזה לע
.ןמקלדכ ,הקדצה

ונתי אלו ןתייש הצורה .הקדצ ינתונב תודימ עברא" :ונינש - 20תובאד ישימח קרפב
ונתיו ןתי .ולשב הער וניע ,ןתי אל אוהו םירחא ונתי .םירחא לשב הער וניע ,םירחא
."עשר ,םירחא ונתי אלו ןתיי אל .דיסח ,םירחא

הכילה רכש ,השוע וניאו ךלוה .שרדמה-תיב יכלוהב תודימ עברא" 21הז ירחאלש הנשמבו
."עשר ,השוע אלו ךלוה אל .דיסח ,השועו ךלוה .ודיב השעמ רכש ,ךלוה וניאו השוע .ודיב

:ןיבהל ךירצו

"םירחא ונתי אלו ןתי אל" ,ירהש ,דבלב תודמ שולש ,הרואכל ,םנשי "הקדצ ינתונ"ב (א
,"הקדצ ינתונב תודימ עברא" אנתה רמוא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"הקדצ ינתונ" ללכב וניא
!?"הקדצ ינתונ" ללכב אוה "םירחא ונתי אלו ןתיי אל" םגש ,ונייה

-תיב יכלוה" ללכב וניא "השוע אלו ךלוה אל"ש - "שרדמה-תיב יכלוה"ל עגונב הז ךרד-לעו
אל" םגש ,ונייה ,"שרדמה-תיב יכלוהב תודימ עברא" אנתה רמוא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"שרדמה
!?"שרדמה-תיב יכלוה" ללכב אוה "השוע אלו ךלוה

אהד ,שממ הקדצ ינתונב אלו ,הקדצה תניתנב" יאקד אתיא ארונטרבמ הידבוע 'רה שוריפב
."שרדמה-תיב תכילהב ונייה ,שרדמה-תיב יכלוהב ךומסב ןכו ,ןתונ וניאש ימ והב אכיא
- "שרדמה-תיב יכלוהב" ןכו ,"הקדצ ינתונב" - אוה 22הנשמה ןושל תוטשפ ,הרואכל ,לבא
הכילהו הקדצה תניתנ תודוא (קר) אל) שממ שרדמה-תיב יכלוהו הקדצ ינתונ תודוא רבודמש
.(שרדמה -תיבל

'וכ תודימ עברא" ןושלה קויד יפ-לע 23רחא םוקמב רשפא ךרדב ראבתנש שוריפה ןכ ומכו
םהמ דחא לכ לעופב השעמב לבא ,םנוצרבו םהלש "תודימ"ב אלא וניא קוליחהש ,"'וכ הצורה
,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל" הנשמה ןושל תוטשפב ךכ לכ רווחמ וניא - "הקדצ ינתונ"מ אוה
"הצורה" רכזנ אלש ,"השוע אלו ךלוה אל" ,"שרדמה-תיב יכלוה"ל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
.הקדצל עגונבכ

,תודיסח תדימ ,24"אתודיסחד ילימ" - איה תובא תכסמ לש הניינע :ןיבהל ךירצ םג (ב
הקדצ ינתונב תודימ עברא" ,ולא תוינשמד תוכיישה יהמ ,הרואכלו ,ןידה-תרושמ םינפל
תניתנד בויחה ירה ,"אתודיסחד ילימ"ל ,"'וכ שרדמה-תיב יכלוהב תודימ עברא" ,"'וכ
!?ןידה רקיעמ אוה שרדמה-תיבל הכילהו הקדצה

:הזב רואיבה רמול שיו

ינב לכ םיללכנ - םיירשפאה םינפואה לכ תא ללוכה - הנשמב ונמינש "תודימ עברא"ב
.25"לארשי

ימ וליפא ,רמולכ ,"שרדמה-תיב יכלוה"ו "הקדצ ינתונ" ללכב םלוכש - הנשמב שודיחהו
אלו ךלוה אל" ,(הקדצל עגונב) "םירחא ונתי אלו ןתיי אל" שממ לעופבש בצמו דמעמב אצמנש
ינתונ"ב אוה ףא ללכנ ,לארשימ אוה (םג)ש ןוויכמ ,ירה - (הרותה דומילל עגונב) "השוע
. . לארשימ תויהל" אוה (ימינפהו) יתימאה ונוצר ,ןכש ,"שרדמה-תיב יכלוה"הקדצ
ןתי אל"ש בצמו דמעמב ןיידע אצמנ יולגבו תוינוציחב םא וליפא ,26"'וכ תווצמה לכ תושעל
.27"השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו

ןיא - "השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל"ש בצמו דמעמב ותויהב םג ,ןכלו
אוה (ימינפהו) יתימאה ולש ונוצר דצמש ועדויב ,םולשו סח ,שאייתהלו וחורב לופיל ול
בצמו דמעמב ראשיהל לוכי וניא יאדוובש ,אלא ,"שרדמה-תיב יכלוה"ו "הקדצ ינתונ" ללכב
הרות) הנשמה תנווכ ,ןכש ,םולשו סח ,"השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל"ד
ידכ - איה "שרדמה-תיב יכלוה"ו "הקדצ ינתונ" ללכב אוה םגש הרמואב (הרורב הארוהו
לעופב "הקדצ ינתונ"מ היהיש ,שממ לעופב יוליג ידיל אובי הזה ןוצרהש ומצע לע לעפיש
.שממ לעופב "שרדמה-תיב יכלוה"מו שממ

,דחא ךשמהבו אתחמ אדחב םה ,"תודימ עברא" ,םיגוסה 'ד לכש ןוויכמש ,אלא ,דוע אלו
אל" ,הנותחת יכה אגרדב התע-תעל אצמנש ימ םגש - הזל הז תוכיישו ךרע םהל שיש ,ןבומ
וילע לטומ ,אלימבו) ותלוכיבו וחוכב ,ירה ,"השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי
ךלוה" ,"דיסח ,םירחא ונתיו ןתיי" - ולא "תודימ עברא"ד תומילשה תילכתל אובל (בויחה
."דיסח ,השועו

:"דיסח ,השועו ךלוה" ,"דיסח ,םירחא ונתיו ןתי" ,הלענ יכה גוסל םג הארוהו

תדימד הגהנהה דצמ ,ירה - הקדצה תניתנו הרותה דומילב תילענ (יכ)ה אגרדל עיגהש ירחאל
תולעתהלו ףיסוהל וילע ,אלא ,הז בצמו דמעמב קפתסהל ול ןיא ,"אתודיסחד ילימ" ,תודיסח
ףיסומד" - רומאה ןושלבו ,הקדצה תניתנו הרותה דומילב (28"שדוקב ןילעמ") רתוי דוע
."ונימי ךרואו ונייח" םה תווצמו הרותה ירהש ,29"וייח לע םייח ףיסוי" ,"ףיסוי

,"שרדמה -תיב יכלוה"ו "הקדצ ינתונ"ב תוגרדה ראש םע ותוא םיללוכש ,אלא ,דוע אלו
"תודימ עברא"ה לכב אוה 'וכ תולעתהלו ףיסוהל חרכההו ךרוצהש ,שיגדהל - "תודימ עברא"
ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל" ,הנותחתה הדימב אצמנש ימש םשכ ,רמולכ ,הוושב
,רתוי תילענ הדימל תולעתהל חרכומו ,הז בצמו דמעמב ראשיהל ול רוסאש אטישפ ,"השוע אלו
,"דיסח ,השועו ךלוה" ,"דיסח ,םירחא ונתיו ןתיי" ,הנוילעה הדימב אצמנש ימ ןכ ומכ
הלעמו ףיסומ וניא םאו ,שדוקב תולעהלו ףיסוהל חרכומ אלא ,ודמוע לע ראשיהל ול םג רוסא
ימ לש רמוחה תאמגודב אוה - 30ובצמו ודמעמ ךרע יפל - רבדה רמוח ירה ,םולשו סח ,שדוקב
!"השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל" ,הנותחתה הדימב ראשנש

תלילשו ,אסיג דחמ "אתודיסחד ילימ" - תווצקה ינש םישגדומ הז ןיינעבש ,רמול שיו
ילימ"ד הארוהה יפ-לע גהנתמ וניא םאש - אסיג ךדיאל 24"ןיקיזנד ילימ"ד ןיינעה
רתוי דוע ףיסוהל ךירצ ,הנוילעה הדימל עיגהש ירחאל םגש ,ןדיד-ןודינבו) "אתודיסחד
אל"ש הז לש ובצמ תמגודבו ךרד -לע ,םולשו סח דעו ,ותגרדממ לופיל לולע ,(הקדצו הרותב
.31"ןיקיזנ תובא העברא"ד ןיינעה דצמ ,"השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי

דומילב הפסוהה רבד-לע הארוהה תשגדומ - הז תבשב םידמולש ל"נה תוינשמבש ,אצמנ
עברא"ש ,רומאכ ,ומצע-ינפב םג לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןפואב הקדצ תניתנו הרותה
ךירצו לוכי םהמ תחאו דחא לכש ,לארשיבש םיירשפאה םינפואה לכ תא םיללוכ ולא "תודימ
.שדוקב ןילעמד ןפואב - אפוג הזבו ,"דיסח"ד הנוילעה אגרדל דע ,הקדצו הרותב ףיסוהל

"הקדצ ינתונ"מ היהיש וילע לועפל ,תלוזה לע הלועפה ןפואל עגונב - תפסונ הארוהו
:המדקהבו .הנוילע יכה אגרדל דע שממ לעופב "שרדמה-תיב יכלוה"ו

תבהאו" הרותה ןמ השע-תווצמב יוויצה דצמ תלוזה לע לועפל - דעו רבדל תאצל ךירצשכ
:ישוקל ותוא איבתש הלאש ולצא ררועתהל לוכי - 33"הרותב לודג ללכ"ו ,32"ךומכ ךערל
ותוא לואשל ךירצ םימעפלש ךכ ידכ דע ,34והאר אל םלועמו וריכמ וניאש ינולפל שגיי דציכ
,שרדמה-תיבל הכילהו הקדצה תניתנ תודוא ומיע רבדל ליחתי עתפלו - ...ידוהי אוה םא
סומינה יקוח ךפיה ,הרואכל הז ירה - (ליחו) הדימל (ליחו) הדיממ הכילה אפוג הזבו
!?םלועה גהנמ יפ-לעש ץרא-ךרדו

םיאתמה ןפואב םירבדב ומיע סנכיהלו ידוהיל תשגל דציכ ךרד-תארוה םג שי ל"נה הנשמבו
:'וכ סומינה יקוח דצמ םג

יכלוה"ו "הקדצ ינתונ" ללכב ךנה ,לארשימ התאש ןוויכמ :ול רמולו םידקהל שי שארל לכל
"הקדצ ינתונ" ללכב םה םיירשפאה תוגרדה יקוליח לכש 35הנשמב שרופמ ,ןכש ,"שרדמה-תיב
,"שרדמה-תיב יכלוה"ו

תחא לכש ,ךל רמול - "הנשמ רבד"ד "תוחילש"ה תא םייקל (ותא רבדמה) ינחרכומ ,אלימבו
,רתוי תילענ אגרדל תולעתהל ךירצ "שרדמה-תיב יכלוה"ו "הקדצ ינתונ"ד "תודימ עברא"מ
,"השוע אלו ךלוה אל" ,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל" ,הנותחתה הדימל ךיישש ימ ןה ,רומאכ
."דיסח ,השועו ךלוה" ,"דיסח ,םירחא ונתיו ןתיי" ,הנוילעה הדימל ךיישש ימ ןהו

הקדצה תניתנו הרותה דומילב הפסוה רבד-לע ומיע רובידהו תלוזהל היינפהש םג ןבומ הזמו
- 'וכ יוצר-יתלב בצמו דמעמב אצמנש וב םידשוחש ,ודובכב םולשו סח העיגפ םושמ הב ןיא
ףיסוהל ךירצ אוה םגש ,"דיסח"ד אגרדל דע ,"תורשכ תקזחב"ש ימל םג איה וז תוחילש ,ןכש
.ל"נכ ,שדוקב תולעהלו

:36רקיעה אוה השעמהו

- רקיעהו ,ומצע תבשה םויב ירשפאה םוסריפהמ לחה) םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל שי
תובא-יקרפב םידמולש "הנשמ רבד"ב הארוהה תודוא (תבשה ירחאלש ירשפאה םוסריפה ןפואב
לכש - "'וכ שרדמה-תיב יכלוהב תודימ עברא" ,"'וכ הקדצ ינתונב תודימ עברא" - וז תבשד
לכ םויק םג תללוכה) הקדצבו הרותב ףיסוהל ךירצ ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ תחאו דחא
.לארשי תודחאו לארשי תבהא דצמ ,תלוזה לע םג לועפל ןכ ומכו ,(תווצמה

38רכשה תא 37לעופב יולגבו איבתו לעפת רומאה לכב תובוט תוטלחה תלבק םצעש ןוצר-יהיו
המילשהו תיתימאה הלואגב ,39"ךתרותב וניקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש" -
.וניקדצ חישמ ידי-לע

דע ,ותואיצמ לכב תרדוחה ,היולג החמש ,בבל בוטו החמש ךותמ איה הזב הטלחה רשאכ טרפבו
םויקו ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל דוקירה תא םיזרזמו םירהממ הז ידי-לעש - םילגרב דוקירל
."םשאר לע םלוע תחמש" דועיה
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה בא-םחנמב 'כ ,בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(225-218 'מע ,ד ךרכ ז"משת'ה
.דועו .פ"הע צ"צהל ת"הוא .א,אמ רהב ת"וקל הארו .א,ב תישארב (1

.ז"לפר אינת האר (2

.א,אל תינעת (3

.םש י"שרפ (4

.הנשמב - א,וכ םש (5

.ט"ה ו"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר .י"שרפבו א,בי םש (6

.(ד"פר םש הנשמ) "וטבשב העטש ימ לכו םייוולו םינהכ" םג םיצע ואיבה וב ו"טבש ףא (7

הווצמ ןימילשמ ויה םוי ותואבש") םיצע ותרכ ןיידע םויב ובש ,רמול שי - ומצע באב רשע-השימחב כ"אשמ (8
'מע ד"כח ש"וקל האר) םיצע ןיתרוכ ויה אל םויב ובש רמאנ םא וליפאו ,(ב,אכק ב"ב ם"בשרה ןושל - "הלודג
המכ ורבע רבכש ,באב םירשעב כ"אשמ - (ו"טל הנכהה םוי) באב ו"ט ברעב םיצע תורכל ולכי - (8 הרעה 47
.םיצע תורכל וקספש זאמ םימי

.א"ער,אמ םירדנ (9

.א,חכ תינעת (10

.ח"ה י"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר (11

.ךליאו 86 'מע ט"ח .1104 'מע ד"ח ש"וקל (12

.לאיטופ תונבבש םישוריפה 'ב ןיינעב (א,גמ הטוס) ל"זראמ ד"עו (13

.םש תינעת י"שריפ (14

.ב"פס האיב ירוסיא 'לה ם"במר .ב"עס,בס תומבי (15

.א,טמ ןירדהנס (16

.א"ה א"פ האפ ימלשורי .א,ט ב"ב (17

.(ב,חמ) ז"לפ אינת האר (18

.(א,טק) ה"ס ק"הגא האר (19

.גי הנשמ (20

.די הנשמ (21

.(מ"היפל ותמדקהב ם"במרה) "הנשמה ירבד תוחצ . . םיבר םיניינע ללוכה רצק רבד" איהש (22

.173 'מע תובא-יקרפל םירואיב (23

.א,ל ק"ב האר (24

םשד תויתוא 'ד דגנכ םהש ,(א"ס ל"נכ) "םילשורי תונב"ד םיגוסה עברא דגנכ םה "תודימ עברא"ש ל"יו (25
."ומע 'יוה קלח"ד 'יוה

.ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר (26

.(ב,אל םירדנ) "לארשי ילרעב רתומ . . םילרעה ןמ רדנ"ש ריעהל (27

.נ"שו .א,חכ תוכרב (28

באב רשע-השימחב םיצעה תכשלל םיצעה תבדנל ("וייח לע םייח ףיסוי") םימי תוכיראד תוכיישהמ ריעהל (29
'יס היעשיב ש"מכ םימי תוכירא לע הרומ ץע"ש (באב םירשעד אלוליהה לעב) ר"ומאא ש"מ פ"ע - באב םירשעו
םיקידצו םירשכ ויה םינהכהש ןמז לכ ,אוה ,ץעה תכשל תארקנ ג"הכ תכשלש והז . . ימע ימי ץעה ימיכ ה"ס
.(חפר 'ע צ"יול תרות) "'וכ םימי וכיראהש

מ"מ ,גלפומ יוברב הקדצ ןתנש ףאש ןוירוג ןב ןומידקנל עגונב (ךליאו ב"עס,וס תובותכ) ל"זראמ ד"ע (30
יד" אוהש ,הקדצ רכש ךפיה ,הרואכל ,אוהש שנועבו ,'וכ שנענ ןכל ,"דבע אל דבעימל היל יעבדכ"ש ןוויכמ
.ןומידקנד תניתנו תקדצ ידי-לע ינעב השענ הז ירהש ,"ורשעל"ו "ורוסחמ

.התלחתב ק"ב (31

.חי,טי םישודק (32

.פ"הע י"שרפו כ"ות (33

.נ"שו .51 'מע א"כח ש"וקל .ולסכ ו"ט .א"דא 'ג "םוי םויה" האר (34

ת"ת 'לה ז"הדא ע"וש .ב,דפ תובותכ) "רזוח הנשמ רבדב העט" - "הנשמ רבד"ד דחוימה ףקותהמ ריעהל (35
.רבדב תועט ךייש אלש (נ"שו .ב"פר

.ז"ימ א"פ תובא (36

.אעקת ס"וס ח"וא ע"וש .ב,ח תינעת האר (37

ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי ד"ע אוהש - הרותד הנשמהל הקדצד הנשמה תמדקה רתוי דוע קתמות ז"כפעו (38
.(בקעי לוק לוקה ה"ד ורודיסל ז"הדא תמדקה .בצ ס"וס ח"וא ז"הדאו ע"וש .א,י ב"ב)

.(הז תבשד קרפ) כ"מ ה"פ תובא (39


,באוי ינבמו דוד ינבמ ,הדוהי ןב באומ תחפ ינבד םיצעה תבדנב
םיכירצ םהינשש ,הקדצה תניתנו הרותה דומילד הדובעה תוללכ תשגדומ
לארשימ דחא לכ לצא תויהל

ול רוסא ,"םירחא ונתי אלו ןתיי אל"ד הדימב אצמנש ימש םשכ
ונתיו ןתיי"ד הדימב אצמנש ימ םג ןכ ,ובצמו ודמעמב ראשיהל
ודמוע לע ראשיהל ול רוסא ,"םירחא

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ןיינעה תא םינקתמ לארשי-תבהאב
"תומואה ןיבל ןרזיפ"ד


?הלואגה אובת אובל-דיתעלש הזמ תולגב ויהש תורודה לכל תלעותה המ

ורבע רבכש ,תרמוא תאז ,הנש 1900-מ הלעמל רבכ תכשמנ תולגהש רחאמ :הלאש תלאשנ הרואכל
תויהב לעפנ יוליע הזיא :ןבומ וניא ןכ-םא ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש תורוד המכו המכ
האמ וימי ויהו" ,"הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" - ףוגב המשנה
!?תולגה ןמזב איה תאצמנ ולא םינש לכ ךשמבו - "הנש םירשעו

ןיינע היהי םינש תואמ ירחאלש הזמ ףוגב תאצמנה המשנל שי תלעות הזיא :רחא ןונגסבו
!?הלואגה

אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש עודיה יפ-לע - אוה הזב םירואיבה דחא ,הנהו
!אצמנ אוה םש ירה ,הלואגה ןיינע תודוא בשוח ידוהי רשאכ ,ןכלו

:םידקהבו ,הלואגה לע הליפתה ןיינעל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

יפכו .הליפתה ןיינעב ירקיע יאנת והזש ,"הירמ ימק אדבעכ" - הניינע תיתימא הליפת
,"בלה תנווכ" ללוכ ,"הליפתה תא ןיבכעמ םירבד השימח"ש (ד"פר הליפת 'לה) ם"במרה ראבמש
הליפת וז ירה וז הנווכ הרסח םאש ,ונייה ,(ז"טה םש) "הניכשה ינפל דמוע אוה וליאכ"
.ם"במרה ירבד רואיבב קסירבמ ח"רגה ךיראמש יפכו ,הליפתבש ירקיעה ןיינעה רסח יכ ,הלטב

ךדבע דוד חמצ תא" ה"בקהמ שקבמו ,"הירמ ימק אדבעכ" ללפתמו דמוע ידוהי רשאכ ,הנהו
,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ
םיאב הז ירחאל קרו) "קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" ,םירבד לש םטושפל - איה הזב ותנווכו
."ךייחב הארת ךמלוע"ד ןפואב הלואגה ןיינע תא רבכ ול שי - (רבדבש תונווכהו םיזמרה לכ

ןרזיפ"ד בצמו דמעמב לארשי-ינב ןיידע םיאצמנ ףוס לכ ףוס ירה :הלאשה תלאשנ ןיידע לבא
!?"תומואה ןיבל

תבהאו" - לארשי-תבהא תווצמ םויק ידי-לע תלעפנ לארשי לש םתודחא - הזב רואיבהו [...]
."ךומכ ךערל

לש ותואיצמש רחאמ הנה ,יעבדכ "ךומכ ךערל תבהאו"ד הווצמה תא םייקמ ידוהי רשאכ ,הנהד
דרפיהל לוכי וניא ןכ ומכ ,ומצעמ דרפיהל לוכי וניאש םשכ ירה ,"ךומכ" אוה "ךער"
!"ךומכ" אוה "ךער"ש תויה ,וריבחמ

לכ אלל) לארשימ דחאו דחא לכל סחיב הרמאנ "ךומכ ךערל תבהאו" תווצמש רחאמו [...]
םגתפה עודיכו ,וניאישנ וניתובר תוחישב ראובמכו ,ב"ל קרפ אינתב ראובמכ - (הלבגה
םוש ול היה אל םלועמו והאר אל םלועמש ידוהיל סחיב וליפא תויהל הכירצ לארשי-תבהאש
תואיצמל םישענו לארשי ינב םידחאתמ לארשי-תבהא תווצמ םויק ידי-לעש אצמנ - ומע רשק
.("תומואה ןיבל ןרזיפ"ד ןיינעה ךפיה) יולגב תחא
- 2039-2037 'מע ,ד ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


והז רתסהו םלעה לש ןיינע האורשכ
ונקתיש ידכב


תונייעמה תצפה תדובעב תוירחאה לדוג

-תחא-לעו ,לפוכמו לופכ ךשוח ,'וכ הדירי לש ןיינע ,תורובג לש ןיינע האור ידוהי רשאכ
וחורב לופיל ול ןיא - 'וכ םיבוכיעו תועינמ ,ותדובעב םידחוימ םיישק םנשי םא המכו-המכ
ישיא הווליי" :אוה - יול - תורובגה ןיינעב הנווכה תילכתש תעדל וילע :הברדא אלא ,ו"ח
רואה ןורתיכ ,השודק יניינעב ףסותי הז ידי-לעש ,רמולכ ,"ותרשל 'ה ינפל דומעל" ,"יילא
.ךשוחה ןמ

:רתוי תויטרפבו

ןוקיתל תורשפא תמייק ןכ םא אלא ,הדירי לש בצמ ןכתיי אלש תעדל וילע - שארל לכל
!הנקת אלל יוצר יתלב רבד ומלועב ה"בקה ארבי אל יאדווב ירהש ,היילעו

ךכל המדקש רמול חרכהב ירה ,ילוח לש ןיינע ונשי רשאכ - ונניינעל עגונב [...]
החירכמ המצע העידיהש ,ןדיד-ןודינבו ,("הכמל האופר םידקמ") האופרה ןיינעל תורשפאה
.היילעו ןוקית לש ןיינעל תורשפאה המדקש

תנווכ לכש ,תאז דוע אלא ,היילעו ןוקית לש תורשפא המדקש דבלב וז אל :הזמ הריתיו
,ןכש ,הדיריה ינפל היהש ומכמ רתוי לודג יוליע אובי הז ידי-לעש ידכ - איה הדיריה
.הדיריה תמדקה ידי-לע - איה רתוי לודג יוליעל אובל ךרדה

תונייעמה תצפהד הדובעב רשא תוירחאה לדוגב רתוי דוע ףיסומ ל"נה רבסהו רואיב [...]
:הצוח

רבד והזש םנמא עדוי ,אוה - .הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל לצעתמ ידוהיש םימעפל הרוק
שיש םדאל - המוד רבדה המל לשמ .הזב קוסעל לצעתמ ,תאז לכב ,לבא ,'וכ בושחו הלענ
...!ותחקל לצעתמו ,רקיו בוט יכה רבד תחקל ותורשפאב

בוט רבד תחקל ותלוכיבש דבלב וז אל ,ןכש - םייתעבש רבדה רומח ,רבד לש ותתימאל ,םנמא
:היילעו ןוקית אלל ,הדירי לש ןיינע םלועב ארבנ וללגבש ,תאז דוע אלא ,חקול וניאו
לכ"ש ןוויכמ ירה - הזב אצויכו "הצוח" לש בצמ ,רתסהו םלעה לש ןיינע האור ידוהי רשאכ
(םלעה ןושלמ םלוע) הז רתסהו םלעהש ,אצמנ ,"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא
.היילעו ןוקית וב ולעפיש ידכ ,וליבשב ארבנ

יוצר יתלב רבד ארבי ה"בקש ךכל םרגש ,אצמנ - רבדה ןוקיתב קסוע וניא רשאכ ,אלימבו
ער ןיא" :עודיה ןושלבו ,"תוערה אצת אל ןוילע יפמ"ד ןיינעה ךפיה ,ןוקית אלל ראשנש
אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" :םתנשמב ל"זח ירבדב שרופמכו ,"הלעמלמ דרוי
!!ןוקית אלל יוצר יתלב רבד ארביש אוה םרג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"ודובכל
- םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,בא-םחנמב ג"כ ,בקע תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 2772-2770 'מע ה ךרכ ב"משת 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


יברה םע הירשקו דודשא ריעה


םכל שיש ןמיס הזו הלואגה תאובנב תרכזנ דודשא ריעה"
ידיסח תליהק ברל יברה רמא ,"חישמה תאיב תא זרזל תוחילש
יפמ םיכרבתמ הידבכנו היר"ומדא ,ריעה ינבר * ריעב רוג
םע דחוימ רשק לע * 'יללכ נ"פ' וילא םיחלוש ףאו יברה
דודשאב וב לחוהש חילצמ טקייורפ לעו םיה-ליח סיסב ילייח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןהכה דוד-לאומש יבר ח"הגל ורמאנ דודשא ריעה לש הדוחיי לע רתויב םידחוימ םירבד
תקולח ךלהמב היה הז .(ד"בח תיבל לודג דידיו) דודשאב רוג ידיסח תליהק בר ,סורג
30 'סמ ןויליג '770 תושדח'ב רסמנש יפכ) נ"שת רדא שדוח-שארד 'א ,א םויב הקדצל תורטשה
:(1 דומע

.דודשאב רוג ידיסח לש םבר ,סורג ברה גצוה יברה ינפל"

תוכלה (יקספב=) ןווכלו .ותכלממ לע םימי ךיראי ,תובוט תורושב :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.ןתתימאל

םכליבשב :ורמואב ברה תא גיצהש הזל ףסונ רלוד א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ ךכ-רחא"
.ןאכל ברה תאבה רובע 'הישותל םיילפכ'

(?םימעה -רבח תונידמד םילועה) לארשי ינב וניחא תא ברקל חילציש הכרב שקיב סורג ברה"
.דודשאל םיעיגמה

.תובוט תורושב ויהיש :א"טילש ר"ומדא ק"כ"

:[רמאו ףיסוהו]"

זרזל תוחילש םש םכל שיש ןמיס הז ירה ,דחוימב דודשא תרכזנ (ך"נתב) הלואגה תאובנב"
."!חישמה תאיב תא

הליהקה רובע ןיי קובקב

לש ארתאד -ארמה םג היה מ"דשת חספ-לש-ןורחא יאצומב "הכרב לש סוכ" לבקל םירבועה ןיב
'מע (מ"דשת) 'הנש לש המושיר' ןמויב ראותמש יפכ ,ןינייש ףסוי יבר ןואגה ,דודשא ריעה
:203
,רעווש טינ ךייא זיא'ס ביוא" :רמא שדוקה-ץראב דודשא ריעה בר 'יש ןיינייש ףסוי ברהל
ול ןתנו ["םכלש הליהקה רובע הז תא וחק ,םכל השק אל םא"=] "הליהק רעייא וצ סאד טמענ
.ןיי קובקב

:240 'מע םש רפוסמ בושו

לודגה שרדמה-תיבל סנכיהל םיחרואה ולחה 8.00 העשה ינפל . . ןוויסב 'י ,א םוי
בר) 'יש ןינייש 'י ברהל . . שרדמה תיבל יברה סנכנ ךרעב 8.10 העשב ,'תיללכ תודיחי'ל
ריעה הלה) "רבחכ רבח תשא" רובע הז :ול רמאו ףסונ רלוד יברה ןתנ (ק"האב דודשא ריעה
תרטע ליח תשא" רמאנ (:ףיסוה יברהו ,(םישנה רות עיגהב רובעתו) ןאכ תאצמנ איה םגש
..."הרטע" המש ירהו ,"הלעב

הסינכהש בתכמב השקבל הנעמב) המלש האופרב יברה הכריב - ןינייש תינברה - איה השגינשכ
.תובוט םינשו םימי תוכיראו ,(ןכל םדוק

תוינדקצ םישנ רכשב

-רשא-ילתפנ 'ר צ"הרה אוה דודשא םהב הכרבתנש םיינרותה םישיאה תיירלגמ תפסונ תומד
.הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב רובעל אוה ףא הכזש ,ץילעממ ר"ומדאה ,'ץיבוקסומ והיעשי

ול בישה יברה .לארשי ישנ ינפל תוררועתה ירבד תאשל וילע םא יברה תא לאש וז תונמדזהב
:אוה עמשש המ ךא ,לוכה עומשל ול ורשפא אל שערהו הלומהה .םידחא םירובידב

,המלשהו תיתימאה הלואגה תא ףכית איבהלו זרזל רהמל החוכב שי לארשי ישנ לש ןתלועפ"
.'םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב' (ב,אי הטוס) ל"זח ירבדכ

םישנ רכשב אלא ןילאגנ תורודה ןיא') רוד לכבש תוינקדצ םישנל עגונב הז ךרד-לעו"
.(ופוסב ורת זמר ינועמש-טוקלי - 'רודב שיש תוינקדצ

.כ המדקה םילוגלגה-רעש) ל"זיראה בתוכ ירה ,תולגה לש ןורחאה רוד ,הז ונרודב טרפבו"
רכשבש אצמנו ,םירצממ ואציש רודה לש לוגלגה אוהש (ד,ג תומש םיטוקלה-רפסו הרות-יטוקל
."המלשהו תיתימאה הלואגל םיכוז ונרודבש תוינקדצ םישנ

'ק"ידצ תונרק - לבויה רפס'ב וספדנ - יברה דובכל ץילעממ ר"ומדאה לש ותרות ירבדמ]
.[ךליאו בסת 'מע (ב"נשת ת"הק)

אריצחובא תחפשמ םע םח רשק

(ל"ז) אריצחובא לארשי יבר לבוקמה צ"הרה לש ונב - (ל"ז) אריצחובא ריאמ יבר צ"הרה
ימיב דוע לחהש ,יברה םע דחוימו םח רשקל הכזו דודשאב ר"ומדאכ ןהיכ - 'ילאס אבאב'ה
.םידחוימ םיראת לש תוכורא תורושב יברה חתפ וילא ויתורגיא תא .וקורמב תונברב ותנוהכ

ק"כ יניינע תבוטל תובבלנ תואירק אריצחובא ריאמ ברה םסריפ דודשאב ותויה תפוקתב
.(66 -67 'מע 'הרותה תכלממ' האר) ק"שנ עצבמו ד"בח תודסומב ךוניח - ר"ומדא

...לאמש לעו ןימי לע תואלפנ

תחפשמל ףסונ ןב דודשא בשות הקדצל תורטשה תוקלח ךלהמב יברה דיל רבע נ"שת לולאב 'הב
ערוז') םירבדה ןכותמ קלח ןלהל .אריצחובא ןרהא רמ ,(תסנכ-רבח םימי םתואב) אריצחובא
:(37-36 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ

ריכזהו וכריב יברהו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תכרב תא שקיב ,אריצחובא ןרהא רמ תסנכה רבח"
.הז ןיינעב םג ךישממ אוהש םסרפל וילעשו ותחפשמ תובא תרוסמ תא

התע יכ ,הלחתה רותב קר אוה (החפשמה תרוסמ ךשמה) הז ןיינעב רובידה :ףיסוה ךכ רחא"
יניינעו החפשמה תרוסמב ךישמהל היהי רקיעה ךכ רחאו ,תסנכ-רבח רותב םיקוסיע םנשי
.הפסוה רותב ויהי תסנכה

.ותכרבל הקוקז איהו ודובכ לש איה תיחכונה הלשממה :אריצחובא רמ"

,הככ םימעפ שולשו םיילפכב הכרב םהל שי - ילש הכרבה דצמ םא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
הזבש ,הרותה תומילשו ץראה תומילש ,םעה תומילש תרמשמ לע קזח ודמעי םא - ףיסומו ךלוהו
.םיניינעה לכ תומילש היולת

אריצחובא תחפשמב .ךכ לע תויאר איבהל ךרוצ ןיא אריצחובא תרוסמבו תחפשמב לדגש ימלו"
...עצמאב םגו לאמש לעו ןימי לע תואלפנ ויה

דואמ הלודג תוכז איה ודובכ לש תוכזה לבא ,תובא תוכז הנשי 'ה ךורב :אריצחובא רמ"
.לארשי-ץרא ןוחטיב ןעמל ונתיאמ דחא לכל

שי יזא ,ילש תויוכזבו תוכרבב יולת הז םאב ,ןכ ינפל יתרמאש יפכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
בותכ ט"שעבה רודיסבו .ה"בקה לש 'הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ' הז לכ םכל
םג ,דחי םג םיניינעה ינש ויהיש הצר ט"שעבהש םיראבמ ונילצאו - ל"מיגב - 'השודגה'
."ותכלממ לע םימי ךיראיו ,תובוט תורושב .הלבגההו הדידמהמ הלעמל ,השודגה םגו השודקה

דודשאב שדח טקייורפ

הנב רשא (א"משת תנש יהלשב) ןמדוג ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה חילשה עיגה ינפל םינש רשעכ
ד"בח-רה-תלחנב ד"בח -תדוגא-יריעצ יליעפ ולא ויה ,תראפתלו םשל ד"בח תודסומ חפיטו
-רב טקייורפב ,הנושארל השעמל ,לחהש אוה רפוס לאקזחי 'ר ח"הרה .דודשא ריעה תא וצמיאש
.יוקיחל יצרא לדומ ךפה ןמזה תצורמבש טקייורפ ,ריעב רפס-תיבב הווצמ

:האבה תרגיאה יברהמ הלבקתנ וז הנושאר הלועפ תחלצהל הבוגתבש הארנכ
א"לשת'ה ,ןויס 'ב ,ה"ב
.י.נ ,ןילקורב
ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה
ד"בח רה תלחנ :ףינס
ויחי םהילע 'ה
!הכרבו םולש
.ח"תו לבקתנ דודשא םימקש [רפס-תיב רבד לע] ס"יב ד"ע ח"ודה

.הז הווצמ-רב טקייורפ תרגסמב דודשאב רפסה-יתב תא רפוס ברה "שרח" תובר םינש ךשמב

םילייחה םע םח רשק

.ב"ויכו הכונחו םירופ יעצבמ תרגסמב םיעובק םירוקיבל הכז דודשאב םיה-ליח סיסב םג
ובתכ ןכלהמב רשא תובר תולועפ ה"ע קילרוג לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה להינ רתוי רחואמ בלשב
תובושתל וכז ףאש םיבתכמ ,יברל םיישיא םיבתכמ םילייחהו םייאבצה םינברה ,םידקפמה
.ונממ תוכורא


"יארחא יכה ודיקפת"

.ריעה יבשות ןיבמ םינוש םישיא לש םהיתומש ורכזנו ולע הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב םג
.ריעב ךוניחה ףגא להנמ שמישש ,ןורימ השמ 'ר לש ומש תא םינוש םינקסע וריכזה לשמל ךכ
הדבוע .ומע דחוימ םיבתכמ רשקל הכז ךא ,יברה תא ודועמ רקיב אל ד"בח דידי ,השמ 'ר
וריכזהל (רוג ידיסחמ) םינקסעה דחא שקיבשכ םימעפה תחאב יכ ,איה וב הרושקה תניינעמ
..."הכלמ ןב השמ" :דימ רמא יברהו ומא םש תא הלה חכש ,יברה ינפל הכרבל

."תובוט תורושבו הנפי רשא לכב החלצהו הכרב" :וילא רשקב יברה רמא א"שנת ירשתב ח"כב

ול חלשו) "תובוט תורושב ,םיניינעה לכב החלצהו הכרב"ב יברה וכריב א"שנת ןוויסב 'כב
האלה חילצי" :רמאו יברה ףיסוה ,רפסה-יתבל עייסמ ל"נה יכ וריכזהשכ .(דחוימ רלוד
."תדה תודסומ ןעמל היישעב

."תובוט תורושב ,החלצהו הכרב ,שדוקה תדובעב ךישמי" :יברה וכריב ,תרחא תונמדזהב

:יטרפ-יללכ בתכמ יברהמ לבקל ןורימ השמ 'ר הכז א"שנת תנש לולא שדוחב
'יש השמ ה"ומ 'וכו צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה
!הכרבו םולש
,ולבקתנ 'כמ
תוינחורבו תוימשגב . . השדחה הנשה תארקלו
.יארחא יכה ודיקפתב החלצהל הכרבבו דובכב

ושכרנש תורדוהמ ןיליפת ולא ויה ."ןיליפתה קודבל" יברה תארוה תא הלה לביק תרחא םעפו
- םילימ יתש לש ןנורסח הלגתנ וקדבנשכ ,אלפה הברמל ,תאז-לכבו םימש-ארי רפוס ידימ
...!"םידבע תיבמ"

יללכ נ"פ

.הזב אבומ ומוליצש יללכ נ"פ לע ריעה יבשותמ םיבר ומתח א"שנת ולסכ שדוחב

(ריעה בר) ןינייש (ללוכה שארו רוג תליהק בר) סורג םינברה ומתח הנושארו שארב
הידעס ברהו יערדא היננח ברה (ריעה בר) ערזילא לארשי ברה (ץילעממ ר"ומדא) ץיוואקסומ
.תונוכש ינבר יבירא

גרובסטיפמ ק"הגהב רעפייל לחר ןב רעב רכשי יכדרמ 'קה") גרובסטיפמ ר"ומדאה ןכו
.("ה"הללקוצז

ןושש ןמש' רפסב האר ויניינעו יברה תונקת םע ל"צז ויבא ירשק לע דחוימבו וירשק לע]
.221-219 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ

עמשש הישוק בשייל (ל"צז ויבא) חרטש ,דער-גער 'מע ,'ג ךרכ 'םחנמ לכיה' רפסב הארו
'מע 'ק"ידצ תונרק' לבויה רפסב ר"ומדא ק"כ דובכל ולש ותרות ירבדמו .ר"ומדא ק"כ םשב
.ךליאו הנת
תודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


(בי,ז) ןועמשת בקע היהו

אל םהו" ומכ ,הנבה לש תועמשמב איה "ןועמשת" הלימה) בקעה דע רודחל הכירצ חומה תגשה
רשא בקע" (וכ תודלות) רמאנש המב עודיה שוריפכו .(ןיבמ - עמוש ,"ףסוי עמוש יכ ועדי
.בקעל דע רדח "ילוקב עמש"ה - "ילוקב םהרבא עמש
(ה"משת ןנחתאו תשרפ תבש תחישמ)

* * *

תודיסחבו ,"ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ"ל הנווכהש שרפמ י"שר :םישוריפ ינש בקע הלימב
תושעל לארשי ףוס"ש ןוויכמ ,"ןועמשת" יאדו זאש ,אחישמד אתבקעל זמר ןאכ שיש ראובמ
ןה ןכש ,הזב הז םירושק םישוריפה ינש .(ז"פ הבושת תוכלה ם"במר) "ןתולג ףוסב הבושת
.'הל הרומג תולטבתה יוטיב ידיל האב אחישמד אתבקעב הדובעב ןהו תולקה תווצמה םויקב

,הוושב ןלוכ תא םייקמ הרוהט לוע-תלבק ךותמ תווצמ םייקמש ימ - תולקה תווצמה םויק
ןכתיי ,גונעת ךותמ אוה תווצמה םויק רשאכ וליאו ;תורומחל תולק ןיב ןיחבמ וניאו
.תולקה תווצמהמ רתוי תוביבח ויהי תורומחה תווצמהש

.לפוכמו לופכ ךשוחו םינפ רתסה לש ןמז אוה אחישמד אתבקע - אחישמד אתבקעב הדובעה
ירמגל רדענש ךכ ,גונעת ךותמ אלו לוע-תלבק ךותמ רקיעב איה וזכ הפוקתב 'ה תדובע
.ה"בקהל תטלחומ תולטבתה תאטבמ ותדובעו ,םדאה לש "ינא"ה
(71 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זט,ז) םימעה לכ תא תלכאו

לכאמבש יקולאה ץוצינה תא הלעמו ררבמ ידוהיש םשכ .םימעה לכ תא ולעהו וררב :רמולכ
אשונ אוהש ךכ ידי-לע םלועה תומואבש השודקה תוצוצינ תא הלעמ אוה ןכ ,לכוא אוהשכ
.הקדצ ןתונ אוה חיוורמ אוהש ףסכהמו ,הנומאב םתיא ןתונו

הכשמה התוא ךישממ הנומאב ןתמו אשמש תודיסחב ראובמ ןכש ,ךיניעב לק רבדה אהי לאו
.םרמיזבו םרישב םיכישממ םיכאלמש
(חפ 'מע ל"רת םירמאמה רפס)


(זי,ז) ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ

,םיבר םייוג ךבילב שיש - "הלאה םייוגה םיבר ךבבלב" ,ךמצעל בושחת םא - "רמאת יכ"
,וילא לטבתמו ה"בקהב קבד תייה םא ןכש ,ךכב םשא התא - "ינממ"ש תעדל ךילע ,תוער תודימ
הטיח םיריזחמ רשאכש םיאור ונאש יפכו .תובוט תודימל ולא תודימ ךופהל לגוסמ תייה
תוחמוצ תחא הטיחמו ,תינתשמ איה יזא ,םש תבקרנו הבש איהו ,המדאבש חמוצה חוכל ,השרושל
.תובר םיטיח
(דכ 'מע בקעיל וירבד דיגמ)


ךיקלא 'ה יכ . . ךינפמ םירתסנהו םיראשנה דבא דע
(אכ-כ,ז) ארונו לודג ל-א ךברקב

ער לטבלו תולגל ידכ .הארנ וניא ותוקד לדוגלש ,רתויב קד ערל זמור "ךינפמ םירתסנה"
."ארונו לודג ל-א" - רתויב לודג רואב ךרוצ שי הזכ
(דק 'מע תופסוה רוא-הרות)


(א,ח) הוצמה לכ

(י"שר) הרמוג םש לע אלא הווצמה תארקנ הניאש ,התוא רומג הווצמב תלחתה םא

תורודה לכ לש םתדובע יכ רורב ."הרמוג םש לע אלא תארקנ הלואגה ןיא" - רמאנ ונא ףא
םש לע הלואגה תארקנ תאז לכבו .םותי רוד ,ונרוד תדובעמ ךורע ןיאל איה הלענ םימדוקה
.חישמה תאיב ינפל ןורחאה רודה ,ונרוד
(104 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקל)


היחי 'ה יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל
(ג,ח) םדאה

לוכי וניא םדאש ,הרותה ןאכ ונל תרמוא .(ח"פ ר"בדמב) שרדמב ראובמכ ,הרותל זמור "םחל"
רמאנכ .דמול אוהש המ תא הפב איצוהל וילע אלא ,ןויעבו הגשהב הרותה דומילמ קר תויחל
אלא םהיאצומל ירקת לא" (דנ ןיבוריע) ל"זר ורמאו ,"םהיאצומל םה םייח יכ" ,(ד ילשמ)
."הפב םהיאיצומל
(דפ 'מע םירבד הרות-יטוקל)


(ד,ח) ךילעמ התלב אל ךתלמש

(י"שר) םצהגמ ןנעה היהש

תא ררועל חילצמ םדא ןיא םימעפל .("ץוהיג") תינחור תולעתהל םרוג ("ןנע") ומצע ךשוחה
,הלטבלו וז הציחמ לע רבגתהל וחוכ לכב לדתשמ אוה ךכמ האצותכו ,תומימחב הליפתל ובל
.ויבא לא ןבה תבהא תא לידגמ קוחירהש ,ונממ קחרתמ ויבאש ןטק דלי ומכ

םרוג ומצע אוה "לודג ןנע"הש רמולכ - "תחקלתמ שאו לודג ןנע" (א לאקזחי) רמאנש והז
.תומימחו תובהלתה ,"תחקלתמ שא"ל
(הרות רוא)

* * *

- "ךילעמ" ,הערקנ אל - "התלב אל" ,ךלש תווצמה םויקמ רצונש ינחורה שובלה - "ךתלמש"
איבמ תוינפ ךותמ הווצמ םויק ,ןכש ,תישיא היינפ אלל הווצמה תא תמייקש ןוויכמ ,ךתוכזב
.הז שובל לוטיבו תעירקל
(הרות רוא)


(זי,ט) םכיניעל םרבשאו

תריבש תייאר ןכש ,הבושתל םררועל ידכ ,לארשי לכ יניעל אקווד תוחולה תא רבש השמ
וקיחרמ ויבאש ,ויבאל תייצמ וניאש ןבה לשמכו .הבושתו הטרח לש שגר םהב הררוע תוחולה
.באה לא ןבה לש ותבהא הלגתמו תררועתמ הז ידי-לעו ,וילא רכנתמו ותיבמ
(240 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(די,אי) ךרהציו ךשריתו ךנגד

:ר"ומדא ק"כ יבא ,ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא

.הכונחו םירופ ,חספה גחד תולואגה 'ג תוזמרנ הז קוספב

בשיו) "םימולא םימלאמ ונחנא הנהו" ףסוי לש ומולחב הלחה םירצמ תולג .חספה גח - ךנגד
-ינב ואצי ףוסבל .ןגד - רב רובשל םירצמל בקעי ינב ודרי ןכמ רחאל .ןגד והז - (זל
.ןגד בוש - (בי תומש) "םתולמשב תורורצ םתוראשמ"שכ םירצממ לארשי

רתסא האבו ןייה התשמב הדרטנ יתשו :ןיי ידי-לע עריא םירופ סנ ןכש .םירופ - ךשורית
.רתסא התשעש ןייה התשמב איה ףא התיה ןמה תלפמ .המוקמב

.ןמשה ךפב רושק עודיכ הכונח סנ ירהש ,הכונח - ךרהצי
(העומשה יפמ)

תובא יקרפ


וניתובאל ושענ םיסינ הרשע

םיירצמה לע ה"בקה איבה תוכמ רשע .םיה לע הרשעו םירצמב וניתובאל ושענ תונויסנ הרשע
יתוא וסניו ,רמאנש ,רבדמב ה"בקה תא וניתובא וסינ תונויסנ הרשע .םיה לע רשעו םירצמב
ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז

:הרונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

.לארשיב אלו םירצמב ויה םלוכו ,תוכמ רשעמ ולוצנש ,םירצמב וניתובאל ושענ םיסינ הרשע
וכותל לארשי וסנכנו ,להוא ןימכ םיה השענש - 'ב ;םימה ועקבייו - 'א ,םיה לע הרשעו
טיטו רמוח אלב שבי םיה תיעקרק השענש - 'ג ;ויזרפ שאר ויטמב תבקנ ['ג קוקבח] ביתכד
ויהש םיירצמה וב וכרדש םיה תיעקרקש - 'ד ;השביב וכלה לארשי ינבו (די תומש) ביתכד
- 'ה ;םיבר םימ רמוח ('ג קוקבח) ביתכד ,טיטו רמוח השענו חלחלתנ ,לארשי ירחא םיפדור
ינבאו םינבל ןיעכ תונטק תוכיתח אלא תחא הכיתח ויה אל םיה עקרקב םיאפקנה םימהש
ןיעכ השענש ,םי ךזעב תררופ התא (דע םיליהת) ביתכדכ הז לצא הז םירדוסמ ןיינבה
ישאר תרבש ,(םש) ביתכדכ ,םיעלסכ םישק ושענו םיאפקנה םימה ושקתנש - 'ו ;םירורפ
לכ ורבעיש ידכ םירזג ב"יל םיה רזגש - 'ז ;םינינת וארקנ םיירצמהו ,םימה לע םינינת
ואפקש - 'ח ;םירזגל ףוס םי רזוגל (ולק םש) ביתכד ונייהו ,ודבל דחא ךרדב טבשו טבש
,םהל ריאמ היה שאה דומעש ,ולא תא ולא םיטבשה ואריש ידכ ,תיכוכזו ,םהושו ,ריפסכ םיה
םצעכ םיקחש יבעכ היה םימה ץוביק ,רמולכ ,םיקחש יבע םימ תכשח ,(חי םש) רמאנש והזו
רמאנש והזו ,םתוא םיתוש ויהש םיקותמ םימ ונממ םיאצוי ויהש - 'ט ;רהוטל םימשה
ביתכד ,תומירע םישענו םיאפקנ ויה םהמ םירתונה ,וצרש המ םהמ ותשש רחאלש - 'י ;םילזונ
.םילזונ דנ ומכ ובצינ םימ ומרענ ,(וט תומש)

:ר"ומדא ק"כ שריפו

:אתודיסחד ילימב הזמ הארוהה - םירצמב וניתובאל ושענ םיסינ הרשע

יקוחל רבעמו לעמ ויהש ונייהו ,םיסינ ושענ םירצמ תולגב םתויהב םג וניתובאלש םשכ
ןמזב םג ,ידוהי לכ לש ותגהנה תויהל הכירצ ךכ ,דבלב ה"בקהל םידבע םהש ועדיו ,עבטה
ותגהנהו .ודבלמ רחא רבדל ףופכו ענכנ וניאו ה"בקה לש ודבע אוהש תעדל וילע :תולגה
."םיסינ הרשע" תניחב ,ושפנ תוחוכ רשע לכב איה תיעבט-לעה

הרואכל ירהו ?םיה לעשו םירצמב תוכמלו םיסינל ולא תונויסנ ןיב רשקה המ :רואיב ךירצו
.ערואמה ןכותב ןהו םוקמב ןה ,ןמזב ןה ,םינוש םיניינע םה

םירצמבש תוכמהו םיסינהו) הטושפכ םירצמ תאיצי ירחא םגש ,תודיסחב ראובמ :רואיבהו
תועסמה רחאל קר .םירצמד םילובגו םירצמהמ תינחורה האיציה ןיידע המלשנ אל (םיה לעשו
."הבחרו הבוט ץרא"ל סנכיהל םייואר לארשי ויהו וז האיצי המלשנ רבדמב

:רבדמב ה"בקה תא לארשי וסינש תונויסנל םיה לעו םירצמבש תוכמהו םיסינה ןיב רשקה והז
ןכלו ,םירצמ תאיצי תעשב לארשיו ה"בקה ןיב רשקהו סחיה ןפוא אנתה ראית ונתנשמ תליחתב
.םירצמ תאיצי לש יפוסה בלשה היהש ,רבדמב םתכילהב םג הז רואיתב אנתה ךישממ
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה האר תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


בקע תשרפ שדוק תבש
בא-םחנמב ח"י

.ה קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
בא-םחנמב 'כ

לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
הלגוהו רסאנ .קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כל ,ןב רחא ןב ,ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןטסחזק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע לע
.1דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל תוצעומה-תירב)

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.2(תודעוותהה תליחתב

,ותרותמ תודעוותההב דומלל - 'וכו שקבלו עיצהל לודג תוכזהו בוחה ילעו" :יברה בתכו
."3 . . [ותמשנ תוכזל=] נ"זל ןיד אמויב בדנלו

יול ןרק' תא ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמב 'כ םויב
.2ל"ז ויבא םש-לע 'קחצי

ג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (1
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (2

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (3


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il