- ח"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה בא-םחנמב ד"כ * האר תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םאיצוהל שי ,תובוחה תא טמשל ידכ
הלעמ לש ןיד-תיב ידימ


ודימ יחיוור ינוזמו ייח ,ינב לארשיל עיפשמ ה"בקה
* ןועריפב תבייחה האוולה תרותב איה וז העפשהו ,הבחרה
ה"בקהשכ ,המגודלו ,האוולהה ןיעמ תויהל ךירצ ןועריפה
הרותה ךרדב םתוא םיכנחמש ךכב אוה ןועריפה ,םינב קינעמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תווצמהו


3עודיכו ,2תארקנ איה וב ןמזה םע תוכייש הל שי ,תבשב הרותב םיארוקש עובשה 1תשרפ
,"ןמזה יפל" תויחל ךירצ :(ךורע-ןחלושהו אינתה לעב) ןקזה ר"ומדא םשב וניבר םגתפ
.עובשה תשרפ ןכות יפל ,רמולכ

התאירקב ןיליחתמ ןכש ,תבשהל םימדוקה םימיהל עובשה תשרפ תכייתשמ הרואכל רשא םגה
רשאב ,תבשה ירחאלש םימיל םג תוכייש עובשה תשרפל שי תמאב לבא .הינפלש החנמה תלפתב
.4הירחאלש עובשה תומיל םג תכשמנ תבשה תעפשה

,תבשה ירחאש םימיה תשולש םע אוה ,תויטרפב הנה ,הירחאלש םימיה םע תבשל שיש תוכיישה
.םדוקמ לידבה אלו חכש םא ,5'ד םוי דע סוכה לע ןילידבמ ןכלש ,'ד םוי דע ונייה
.6הירחאלש עובשה תומי לכ םע תוכייש תבשהל שי ,תוללכבו

עגונב אוה ןכו .7שדוחה לכל הכשמהו הכרב האיבמה ,שדוחה םיכרבמ תבש ,הז לע ףסונ
.ולוכ שדוחה לכל ,אבהל תוכייש הל שיש - וז תבשב הרותה תאירקל

.ירמגל - איהש תוכייש שיו ,רתוי הבורמ תוכייש שיו ,תצקמב קר איהש 8תוכייש שי

הריתי תוכייש הל שי םויה ונארקש הטימש תשרפ הנה ,אתש יאהד וז תבשב הרותה תאירקב
.וננמזל

םג אלימבו ,האר תשרפ תא (לולא שדוח-שאר 9וא) לולא שדוח םיכרבמ תבשב םיארוק הנש לכב
תנש איה וז הנשש ןוויכ ,הריתי תוכייש וז השרפל שי וז הנשב לבא .הבש הטימשה תשרפ
.הכלהה קספכ ,הטימשה

,םינותחתב תזמורו םינוילעב תרבדמ הרותה רשא ,11ה"לשב רומאה יפ-לע ,10רבוד רבכ
ךרדבו ,םיינחור םיניינעבו תוינחורב אוהש ומכ אוה הרותבש ןיינע לכ רשא ,תרמוא תאז
.וטושפכ הרותבש הלגנב ,תוימשגב םג לשלתשנו דרי תולשלתשה

ומכ םנשי ולא םיניד .הטימש ינידל עגונהב םג אוה ןכ ,הרותבש םיניינעה לכב אוהש ומכ
תולשלתשה ךרדבו ,םדאה שפנב הדובעב הטמל םגו ,םינוילע תומלועב ונייה ,תוינחורב םהש
.םטושפכ תוימשגב ולשלתשנו ודרי

,דוחייב ונל םיעגונה םיניינעב רקיעבו ,תוינחורב םהש יפכ הטימש יניד ןיבהל ידכב
,תוינחורב אוהש ומכ ןיינעה תא םיעדוי ונייה ,וניכז וליא ,הנה - םדאה שפנב הדובעב
ומכ ןיינעה דומלל ךירצ ,וכז אלש ןוויכ לבא ,12תוימשגב אוה ךיא םידמל ונייה ונממו
.תוינחורב אוה ךיא דמלנ ונממו ,תוימשגב אוהש

םיניד ינשו .תובוחה לכ תטמשמ הטימשה תנש יכ אוה תוללכב םניינע הנה ,הטימש ינידב
:הזב םיירקיע

תטמשמ אלימבו ,הנשה לש ןורחא עגרב ,13הנשה ףוסב איה םיפסכ תטימשש - הטימשה ןמז (א
.המצע הטימשה תנשב וולש תובוחה םג

:15לובזורפ תנקת דוסי והזו .14םהילע הלח הטימש ןיא ןיד-תיבל ויתורטש רסומה (ב
ונקית ,הטימשה תנשב בוחה דספה תארימ והערל שיא תוולהלמ םיענמנ םדא ינבש םימכח וארשכ
.ןיד-תיבל ויתורטש תריסמ וניינע לובזורפש ןוויכ ,הטימש וילע הלח אל זא רשא ,לובזורפ

םיירקיעה םיטרפה ינש יפ-לע ,תובוחה תטמשמ הטימשה תנשש ונייה ,תוימשגב אוהש ומכו
.ןלהל ראבתיו .םדאה תדובעבו תוינחורב םיניינעה לכ םנשי ןכ ,ל"נה

לכו תבתוכ דיהו חותפ סקנפהו ףיקמ ינוונחהו החותפ תונחה" :16תובא הנשמב אתיא
."הוליו אובי תוולל הצורה

לכה - יחיוור ינוזמו ייח ,ינבל תויורשפאו תוחוכ לארשימ םדא לכל ןתונ ךרבתי ארובה
ל"זר רמאמכ ,וז האוולה הבוג ךרבתי 'הו ."הווליו אובי תוולל הצורה לכ" ,האוולה רותב
.18וסקנפ לע ןמאנ ינוונחהו ,"חותפ סקנפה" יכ ,"היליד יבג" 17

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש ומכו ,וולהש הממ רתוי ןיבוג ,אקסע רתה יפ-לע ,רשא שי -
- 19ט"שת'ה ,הרחס בוט יכ המעט ה"ד ורמאמב

העפשהו ,הבחרה ודימ יחיוור ינוזמו ייח ,ינב לארשיל עיפשמ ךרבתי 'ה רשא ,תרמוא תאז
:עמשמ יתרת האוולהו - האוולה תארקנ וז

-המ ,ןיעב הלאשה בישהל לאושה בייח הלאשב יכ .הלאשכ אלש ,20הנתינ האצוהל הוולימ (א
האצוהל ונתינ ךרבתי 'ה עיפשמש םיניינעה לכש ,רמולכ ,הנתינ האצוהל הוולימ ןכ-ןיאש
.לעופב

אל ,21ה"בקה לש וידיחי וינב םה לארשיש הז דצמ .הנתמכ אלש ,ןוערפ ךירצ הוולימ (ב
.האולה רותב אלא ,22"אפוסכד אמהנ" ךרדב היהת ותעפשה רשא הצר

ךרבתי 'השכ :הניינע יפל העפשה לכ ,העפשהה ןיינעו תמגודכ תויהל ךירצ ,בוחה ןועריפו
'השכ .ךרבתי ארובה ןוצרכ ,תווצמהו הרותה ךרדב םכנחמש המ אוה ןועריפה - םינב עיפשמ
דחא אלו ורצוי םימי" יכ רוכזל ךירצ - םימילשו םיאירב םייחו םיכורא םייח עיפשמ ךרבתי
ול םיאתמה ןכות שודגו אלמ תויהל ךירצ םויו םוי לכ ;הלטבל דחא םוי רובעי לב ,23"םהב
.הקדצל שמוח וא רשעמ תתל ךירצ - יחיוור ינוזמ עיפשמ ךרבתי 'השכ .ךורע-ןחלוש יפ-לע
קלחהש ידכ ,םיקלחה תעברא ראשב הכרב ךרבתי 'ה עיפשמ תאז ללגבו .24"לד ןנוח 'ה הוולמ"
.25רתוי לדגי ישימחה

,ותוולהל ףיסוהלו ותוולהל ךירצ יכ ,הוולה תוהמ ךרבתי 'הל עודיו יולג ,לבא
.ובוח תא קלסל הוולה לכוי דימת אל ףוסבלו

.תובוחה לכ תטמשמה ,הטימשה תנש לארשיל (ה"בקה) ןתנ ךכיפל

הקספהו התיבש ,רמולכ ,"'יוהל תבש ץראה התבשו" 27רמאנש ומכ אוה הטימש לש הניינע
החונמו תבש ולוכש םוי" - אובל-דיתעל תמגודב ,'יוהב קבדיהל ידכ תוירמוחו תויצראמ
.27"םימלועה ייחל

.28םימדוקה תובוחה טמשמ והז - רחא שיאל תויהלו תמדוקה ותוהממ הקספה

קוסעי םא .ויקסע בצמ תעדל ידכ ,ויתונובשח םהב תושעל םיעובק םינמז ול שי ,רחוס
,םויב ובש ורחסממ לכה-ךס השוע םויה רמגב - אלא .רחסמ ידיל אובי אל דימת תונובשחב
יללכ ןובשח - הנשה ףוסבו .ןמז ותואבש ויקסעמ ןובשח השוע - שדוחה ףוסב ,עובשה ףוסב
.29הנשה לכ ךשמב ורחסממ

לע הטימה לעש עמש-תאירקב שפנה-ןובשח תושעל ךירצ 30םוי לכב .תוינחורב םג אוה ןכ
ןובשח אוה הז לכ .שדוחה לע - שדוח-שאר ברעב ;עובשה לע - 31תבש ברעב ;םויה ישעמ
לכ ךשמב ובצמו ודמעמ תוללכמ ,יללכ ןובשח םישוע וב ,ןובשחה שדוח אוה לולא שדוח ,יטרפ
.29הלוכ הנשה

י"ח םוימ רשא םוי ב"י :32ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמכ ,אוה ,ומצע לולא שדוח לש ונובשח -
ברעבו ,שדוחל םוי שדוחל םוי ,הרבעה הנשה ןובשח םהב תושעל ךירצ הנשה-שאר דע לולא
- לולא שדוח ןובשח םוי אוה הנשה-שאר

קליס אלש יד אל ,הטימשה תנשב וליפאו הוולו הוול רשא האורו יללכה ןובשח השועשכ
רמואו וחורב אוה לפונ ירה - וז הנשב תובוח ףיסוה דוע אלא ,תומדוקה םינש לש ויתובוח
.ו"ח שאונ

יאנפ דוע ול שיו .הלש ןורחאה עגרב ,הפוסב תטמשמ תיעיבש :תקסופו הרותה האב ךכיפל
.אפוג הטימשה תנשמו תונושארה םינשהמ ויתובוח טמשל לדתשהל

לע ךומסל אלו ,ויתובוח קלסל - ןכ תושעל ץמאתהל וילע םדא לכו ,ל"ז ונימכח םיצור םרב
,לבא ."ונמיה החונ םימכח חור תיעיבשב בוח ריזחמה" :33הנשמה רמאמכו ,םטמשל הטימשה
.34ויתובוח טמשת תיעיבש רשא ,םלשל המב ול ןיא םא לדתשהל ךירצ תוחפה לכל

רסומה ,ל"נכ ,יכ ,הלעמ לש ןיד-תיבהמ םאיצוהל ךירצ ,תובוחה טמשת תיעיבשש ידכב
ינפל ויניינע ואובי רשא לדתשהל וילע .םתוא תטמשמ תיעיבש ןיא ןיד-תיבל ויתורטש
.םלוע לש ודיחי ,ךרבתי ארובה - "דיחי"ה

רשא ,ןידה תדימ תולבגהמ תאצל אלא ,ןיד יפ-לע הלעמלמ ומע וגהנתי אל רשא לדתשהל וילע
וטמשוי אלימבו ,ומצע ךרבתי ארובה םע אלא ,הלעמ לש ןיד-תיבה םע םירבדו ןיד ול ןיא זא
.ויתובוח לכ

תשוב ונלו הקדצה 'ה ךל" :תוחילס תליחתב ונא םירמואש המב םיניינעהמ דחא ןכ םג והזו
תויהל חרכומ ירה ,"םינפה תשוב ונל"ש ןוויכ - "ךינפל ונאב םישעמב אלו 35'וג םינפה
ךרבתי 'ה אלא ,הלעמ לש ןיד-תיב לש ןידה-תרוש יפ-לע ונמע וגהנתי אלש ,"הקדצה 'ה ךל"
.36ונטפשמ אציי - םלוע לש ודיחי - וינפלמו ,ולש הקדצה תדמב שמתשי

םינפל ומע וגהנתיש לועפל ידכ ,ןכלו ,37הדימ דגנכ הדימ ןה ה"בקה לש ויתודימ
,אוה םג ךירצ - םלוע לש ודיחי ינפלמ ,אציי וטפשמ ,אקווד ,38ךינפלמו ,ןידה-תרושמ
ויניינע לכ דחיילו ,ולש תולשלתשהה רדסמ ,הלבגההו ןידה תדיממ תאצל ,ויתוגהנהבו וייחב
.םלוע לש ודיחי םע

39םדאה הז ןטקה םלועהו ,לודגה םלועה - םלועה םירבד השולש לע .םה םלוע ידומע השולש
לכ דחייל לדתשהל אופיא ךירצ .39םידסח-תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע ,דמוע -
:םלוע לש ודיחי םע רשי םיניינעה תשולש

רשעמ לש תונובשח םע בשחתהל ילבמ ,ןידה-תרושמ םינפל ןתיל - םידסח-תולימגד וק - הקדצ
טרפבו .תולבגה ילב םיכרצנה לארשי תב וא לארשי ןבל רוזעל ךירצ ;40ןיד יפ-לעש שמוחו
.42תלוזה שפנבש הדיחי םע אוה ושפנבש הדיחי לש תודחאתהה דצמ

החונמ ול ןתניתש 43אלא ,םמצע דצמ םיימשגה ויכרצ לע אל ללפתי - הדובעה וק - הליפת
ותמשנ תדירי לש תוחילשה אלמלו ,םלוע לש ודיחי יוויצ םייקל לכויש ידכב תודרטו תוגאדמ
.הטמל

,המכחו לכשל ותקושת תוורל אל םג ,ורבח לשמ הבורמ ותרותש תוארהל ידכ אל דמלי - הרות
תא עדיל ידכ אל וליפאו ,44"םימעה יניעל (וליפא) םכתניבו םכתמכח איה" הרותה ירהש
יהי םג ולו ,תילכת םשל דומיל ,45תולשלתשה רדסו הדידמ אוה הז לכ ,יכ ,השעי רשא השעמה
.תחא הרות ונל ןתנ רשא דחא 'יוה תווצמ םייקל היהי ודומיל אלא - רתויב הלענה תילכתה

.הלעמ לש ןיד-תיבב דוע דמוע וניא ,תולשלתשה רדסו הדידמ רדגמ אוה אצוי ,השעי הככ םא
,םלוע לש ודיחי תושרב ,46"ךדחיל הדיחי 'וכ ךב הקובדו הקובח"

.ויתובוח לכ םיטמשנ זאו

לכב האוולה אבהלו ןאכמ ול םינתונו ,אוה ןמאנ בוש - תובוח דוע וילע ןיאש ןוויכמו
.ךרטצמה

- םיתב-ילעב םתסו םי"בוש םינברה םג ,תויסנכ יתבב םימאונ וא םידמולה םירוחבה
.תסנכה-יתבב םיברב ל"נה ןיינעה רוסמל םהילע

תנשב התע .תלעות ואיבהו םירבדה וטלקנש יתווקתו ,47טלקמ-ירע ןיינע רסמנ דקתשא
.תלעות איבי הז םג חטבו ,הטימש ןיינע ורסמי הטימשה

:ולא תודוקנ רוציקב ורסמי ;םירבדב תוברהל ןיא

וז העפשהו ,יחיור ינוזמו ייח ,ינב ,הבחרה ודימ ,לארשיב םדא לכל עיפשמ ךרבתי 'ה (א
לש רשכ ךוניח :ידי -לע וז (העפשה) האוולה עורפל ךירצש ,תרמוא תאז ,האוולה תרותב איה
.ךרבתי ארובה ןוצרכ הסנכההמ הקדצ ,תווצמו הרותל םיאתמ םייח רדס ,תונבהו םינבה

תובוחה ןה ,תובוחה תטמשמ איהש הטימשה תנש ךרבתי 'ה ןתונ - ובוח םליש אלש ימ לכ (ב
.אפוג הטימשה תנשמ תובוחה ןה ,תומדוקה םינשהמ

לש ןיד -תיב לש ותושרמ ויניינע איצוהל ךירצ ,תטמשמ אהת תיעיבשה רשא ידכב ,לבא (ג
.םלוע לש ודיחי ,ומצעב ךרבתי 'הל תובוחה לכ רוסמלו ,הלעמ

,הרותד ןיווקה תשולש לכב ןידה-תרושמ םינפל ומצעב גהנתיש ידי-לע לועפי הז תא (ד
.םלוע לש ודיחי ןוצר אלמל הכזיש - הדיחי הנווכב ,םידסח-תולימגו הדובע

.טמשמה אוה הטימש לש ןורחא עגר רשאב ,ו"ח שאייתי אל ,ךכל עיגה אל ןיידעש ימ (ה
ךרבתי אוה רשא ,50"ךיקולא 'ה דע 49תבשו" ,הבושת תושעל לוכי 48אדח אעגירב אדח אתעשב
הביתכ ,יחיוור ינוזמו ייח ,ינב האבה הנשל ןתונה 51אקווד אוהו ,תובוחה לכ טמשמ אקווד
.הלגנהו הארנה בוטב ,הבוט המיתחו
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 155-148 'מע ,ישילש ךרכ ,ב"ישת
םגו .(ךליאו 626 ע"ס ב"ח ש"וקלל תופסוהב ספדנו) שידיאב א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ךליאו ןאכמ (1
ףוגב ז"טס ןמקלדכ) תויסנכ-יתבב וז החיש לש הנכות ורזחי םידימלתהש הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ - .ק"הלב
ק"כ שדוק-תורגיא :אמגודל האר) םהיתומוקמב המסרפל מ"ע כ"וכל וז החישמ הקתעה חלש ןכ ומכ .(החישה
.(טסק 'מע א"כח .חמש ;אמש ;טלש ;ולש ;זצר ;הצר ;בצר 'מע ו"ח א"טילש ר"ומדא

.הגומ יתלב המישרמ - (מ"מ ינויצ דבלמ) םיטרפ המכ תורעהב ופסותינ וז ארודהמב

ןתואל תוכייש שי ןלוכב . . הנשה לכ לש םידעומה" :ל"זו ,(א,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש םג האר (2
."ליכשה 'ה דימ לכה יכ ןהב תולחש תוישרפה

.ןוושח ב "םוי םויה"ב קתענ - .(29 'מע ב"שת ש"הס) 7 'מע אגאקיש רוקיב סרטנוק האר (3

תדימ דגנכ אוה תבשה םויו תודימ השיש דגנכ םה תישארב ימי תששש עודיה פ"ע - רבדל היאר איבהל שיו (4
ימי תשש ,תודימה םיכשמנ םהמש ,ןיחומ דגנכ - תבש לש ןיינע היה תישארב ימי תשש ינפל םגו ,תוכלמה
.(הגומ יתלב החנהמ) תישארב

.(ח"ס) ז"ס ט"צרס (ז"הדאו) ח"וא ע"ושוט (5

.א,חפ .ב,גס ב"חז האר (6

תבשה םויש ןוויכו ,(מ"כבו .א"עס,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר) שדוחה ימי לכ תא ללוכ "שדוח-שאר" ,יכ (7
החנהמ) תבשה םויב םילולכ ,ח"רב םילולכה ,שדוחה ימי לכש אצמנ ,ח"ר םג םהיניבש עובשה ימי לכ תא ללוכ
.(הגומ יתלב

.א"פ ב"ש סדרפ האר .ר"תס - ףוס ,ךות ,שאר שי רבד לכלש הזל םיאתמ (8

.תבשב לח חספה גחד 'א םויש םינשב (9

.(363 'מע ב"ח ש"וקל .ךליאו 94 ע"ס ג ךרכ םחנמ-תרות) ג"ס בא-םחנמ ח"הבמ ,יעסמ-תוטמ פ"ש תחיש (10

.ךליאו א,אסק םג הארו .ךליאו ב,גי (11

.(ךליאו ד"עס,טי) חלשיו צ"מאהדאל ז"הואיב .ופוסב ו"כס ק"הגא אינת האר (12

.ב,חכ ןיכרע (13

.ב"מ י"פ תיעיבש (14

.ד-ג"מ םש (15

.ז"טמ ג"פ (16

.(11 'מע ט"שת מ"הס) ד"פ ט"שת'ה םחרמה לכ ה"ד .א"ה ףוס ב"פ תינעת ימלשורי האר (17

.ךליאו ה"ה ז"טפ הוולו הוולמ 'לה ם"במר .ז"פר תועובש האר (18

.ךליאו 27 'מע ט"שת מ"הס (19

.א,זמ ןישודיק .א,דפ תובותכ (20

.נ"שו .ז"סקס תופסוה (ט"נשת תאצוה) ט"שכ האר (21

.מ"כבו .ד"ע שיר ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (22

.נ"שו .273 'מע ז"טח ש"וקל םג הארו .א,דכר א"חז הארו .זט,טלק םילהת (23

.זי,טי ילשמ (24

אלש תועפשהה רובע םג אלא ,לעופב הטמל וכשמנש תועפשהה רובע קר אל ל"צ בוחה ןועריפש ,ףיסוהל שיו (25
העפשהה רבכ הכשמנ ה"בקה לש ודצמ ,יכ ,העפשהה תורוניצ תא ולקלק ותגהנה י"עש םדאה תמשאב הטמל וכשמנ
תורוניצ תא ןקתל - "הווליו אובי תוולל הצורה לכ" - ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו ,העש לכב ורובע הנכומו
וכשמנ אל ןיידעש ולא תועפשה רובע םג עורפל אוה ךירצ ,ןכש ןוויכו ,הטמל העפשהה תא לבקי זאו ,העפשהה
.(הגומ יתלב החנהמ) הטמל

.ב,הכ רהב (26

א"עס,הל צ"מרד) תיעיבשה תנש תשודק תוצמ צ"צהל צ"מהס .רהב פ"ר ייחב ונבר הארו .הפוסב דימת (27
.(ךליאו

םדאה תדובעב ז"לז םתוכיישו .םיפסכ תטימשו תועקרק תטימש :םיניינע 'ב םנשי הטימשב :רתוי תויטרפבו (28
החנהמ) תובוחה תטמשה ,םיפסכ תטימש תישענ יזא ,םייצרא םיניינעמ ררחתשמ םדאהש ,תועקרק תטימש י"עש -
.(הגומ יתלב

.(175 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"ס ת"יש'ה האר פ"ש תחיש םג האר (29

.א"יפ הליפתה סרטנוק האר (30

.י"פ ת"הגא אינת האר (31

.(179;177 'מע ג"שת ש"הס) 44;42 'מע ג"שת'ה לולא י"ח סרטנוק (32

.ט"מ י"פ תיעיבש (33

הדובעה לבא ,הבושת-ימי-תרשעב ("ןראפשכרוד") תולדתשהה היהת - בוחה קוליסל עגונב :רתוי תויטרפבו (34
.(הגומ יתלב החנהמ) תובוחה טמשת תיעיבשהש - איה לולא שדוחד

.ז,ט לאינד (35

.(ה"ר ברעל תוחילס) "ונמע טפשמב אובת לא" טויפ (36

.ךליאו .ב,ח הטוס הארו .א"עס,צ ןירדהנס (37

.ז"פ "שדוק דב" סרטנוק האר (38

.דועו .ב,גל ג"חז .ג ידוקפ אמוחנת (39

.ב"מ א"פ תובא (40

.י"ס ק"הגא .ג"פ ת"הגא אינת האר (41

.ותלחתב בל קרפ אינת האר (42

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ט"פר הבושת 'לה ם"במר האר (43

.ו,ד ןנחתאו (44

.נ"שו .דע-גע 'מע ג"ח טקולמ מ"הס האר (45

.ס"החד 'ג םויד תונעשוה חסונ (46

'מע ב"ח ש"וקל .ךליאו 285 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) דקתשאד לולא ח"הבמ ,בקע פ"ש תחיש (47
.(ךליאו 263

.ב,י ז"ע .ב,טמ ןישודיק .ב-א,טכק א"חז האר (48

.ב,ל םיבצינ (49

א"ח םיסרטנוק מ"הס) ץ"רת'ה נ"בשר רמא ה"ד .א,זכ םירבד ת"וקל .ז-ו"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר האר (50
.מ"כבו .(ךליאו א,חיק

(ומצע ת"ישה ןוצרב יולתה) אלזמב אלא אילת (הלעמ לש ןיד-תיבב) אתוכזב ואל ינוזמו ייח ,ינב יכ (51
אתוכזב ואלש םגה ,ינוזמו ייח ,ינב לע םיללפתמ ןכלו - .(מ"כבו .ב,זנר םש .ב,גמ א"חז .א,חכ ק"ומ) אילת
האר .א,ונק תבש תופסות) לזמה תונשל םילוכי ,הרות לטו הבושת ידי-לע ,ומצעב ת"ישהל הלפת י"ע יכ ,אילת
ךונח" סרטנוק .ד"עקפ ו"לרת םיבר םימ ךשמה .(ךליאו ג,אי) אריו 'פ צ"מאהדאל) ז"הואיב .א,הכ תינעת כ"ג
.(ש"ייע .(48 'מע) ופוסב "רענל


אוה ךיא םידמול ונממו תוינחורב ןיינעה תא םיעדוי ויה ,וכז וליא
,תוימשגב אוהש ומכ ןיינעה דומלל ךירצ ,וכז אלש ןוויכ ,תוימשגב
תוינחורב ןיבהל ונממו

ןובשח והז לבא ,ןובשח תושעל ךירצ שדוחו עובש ,םוי לכ ףוסב
ודמעמ תוללכ לש יללכ ןובשח םישוע ,תאז תמועל ,לולא שדוחב .יטרפ
הלוכ הנשה לכ ךשמב ובצמו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םיעדוי הדובעה תישארב דימ
הלואגה איה תילכתהש


וחוכב ותדובע ידי-לעש שח וניא יכ ןעוטה ידוהיל הבושתה יהמ
?הלואגה תא איבהל

:םדאה תדובע יטרפ לכ םילולכ םהבש ,םיניינע המכ םיזמורמ "לולא"ד תובית-ישארבש עודי
,(וטושפכ םלועה ןהו ,"םדאה הז ןטק םלוע"ה ןה) דמוע םלועה םהילעש םידומעהו ןיווקה 'ג
[...] .הלואגה ןיינעו הבושתה ןיינע ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרות

הכשמהו הכרב תכשמנ זאש ,לולא שדוח םיכרבמ תבשב ונדמועבש ,ונייה - רקיעה אוה השעמהו
הדובעה יניינע לכב ףיסוהל טילחהל םיאתמה ןמזה הז ירה - לולא שדוח יניינע לכל עגונב
הדובע ,הרותד ןיווקה 'גב הדובעה תוללכ ,ונייה "לולא"ד תובית ישארב םיזמורמה
.הבושתה תדובע תמדקה םע דחיב ,םידסח-תולימגו

תילכתש ידוהיל םיעידומ הדובעה תלחתהב רבכש ,ונייה ,הלואגה ןיינע םג - הזל ףסונו
ועדויב ,ותדובע תוללכב דודיעו חוכ תפסות לעפנ הז ידי-לעש ,הלואגה - איה הדובעה
תיטרפה הלואגה ןה ,"ועמשת ולוקב םא םויה" - דימו ףכית הלואגה תא איבהל ותלוכיבש
.לארשי ינב לכד תיללכה הלואגה ןהו ,ולש

תא איבהל אוה לוכי ותדובע ידי-לעש שיגרמ וניאו האור וניאש ןעוטו אב ידוהי רשאכו
אירטו אלקשב םיקסועו הלגעב םיבשויה םימכחל - המוד רבדה המל לשמ :ול םירמוא - הלואגה
,םיסוסה תא ץירמ ןכלו ותסנרפ תודוא בשוח הלגעה לעבש יפ-לע-ףא הנה ,ילכיש ןיינעב
-לעבה תבשחמו) ןבתה תודוא סוסה תבשחמ ןיא - םיצר םה ןכלו ןבתה תודוא םיבשוח םיסוסהו
הלגעב םיבשויה םימכחה םיקוסע ובש לכש-רבדל עגונב המואמ הנשמ (ותסנרפ תודוא הלגעה
!(םצפח זוחמל עיגהל ולכויש ידכ םיסוסלו הלגע לעבל םיקוקז םימכחהש תורמל)

-יטוקלב ראובמ הנהד - ל"נה םיניינעה 'ג םנשי םדא לכב :לשמנל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
- אוה םרבחמה עצוממהו ,תימהבה -שפנו תיקולא-שפנ שי םדא לכבש (ג,זמ יתוקוחב) הרות
תמגודב םה םיסוסה ,תיקולאה-שפנ תמגודב םה הלגעבש םימכחה - הז יפ-לעו .תילכשה-שפנ
תמגודב אוה הלגעה-לעבו ,("הטמל תדרויה איה המהבה חור" - איה ןכ המשכ) תימהבה-שפנ
אוהש הלגעה-לעב תמגודב) תימהבה-שפנל תיקולאה-שפנ ןיב רבחמה עצוממה ,תילכשה-שפנ
.(םימכחה לש םצפח זוחמל םיסוסה תא ץירמה יעצמאה

םימכחה לש םתוקסעתהמ המואמ תערוג ןבתה תודוא סוסה תבשחמ ןיא ליעל רכזנה לשמבש םשכו
הניא ,'וכ םיימשג םיניינע תודוא תימהבה-שפנה תבשחמש ,לשמנב אוה ןכ ומכ ,לכשה ןויעב
.תיקולאה-שפנה לש התדובע תוללכמ המואמ תערוג

הז ןיא - הלואגה ןיינע תא האיבמו תלעופ ותדובעש שיגרמו האור וניאש יפ-לע-ףא ןכלו
אוהש תויהש ול םירמוא ןכלו ,תיקולאה-שפנה ידי-לע ותעידיו רבדה תיתימאמ המואמ ערוג
אובי ףוס-לכ-ףוס הנה ,[...]"םינימאמ ינב םינימאמ" םה לארשי לכ ירהש ,רבדב ןימאמ
.השגרהו העידי לש ןפואב םג רבדה
ד ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2056-2053 'מע

רקיעה אוה השעמה


הייאר לש ןפואב "הדשב ךלמה"


הרוחש-הרמ תלילשו 'ה תבהא

השענ אל הדשב ךלמד ןיינעהש ןמז לכש - האר תשרפב לולא םיכרבמ תבשד תועיבקהמ הארוהה
תוקחוש םינפ ול הארמו וילא אב ךלמהש שממ ויניעב האור וליאכ ,הייאר לש ןפואב ןיידע
!האר תשרפ םע הרושק איהש יפכ לולאד הדובעב ליחתה אל ןיידע ,'וכו

ןהו תוימשגב ןה ,אחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ךרטצמה לכב ךרבתיו ,ול רשא ול יהי
"המכח"ה יהמו ,ומצע תא המרמ וניא קר םא - יתימאה ובצמו ודמעמל עגונב ,לבא ,תוינחורב
.יעבדכ לולאד הדובעב ליחתה אל ןיידעש תעדל וילע - (עודיה םגתפהכ) שפיט תומרל

:תוטושפ תויתואבו [...]

הנפתיש ןיתממו ,וילא אב ךלמהש ,שממ ויניעב האור וליאכ דע ,שיגרהלו תעדל םיכירצ
...ךלמל םינופש יפכ וילא תונפל ידכ ויקסעמ

לשמנב ותמגודו .ךלמב יולת רבדהש םיעדויש ןוויכמ ,ךרטצמה לכ ונממ םישקבמ הזכ ןפואבו
"יירעיירד"ה לכ םע ,וב יולתה לכ השועש ירחאלש הנווכה ןיאש ,ויכרצ לע הליפתל עגונב -
לש "העקשה" תודוא רבודמש ןוויכמש ,ובשוחב ,םיליהת לטיפאק - רבד דוע ףיסומ ,'וכו
יולימש עדויש ,םא יכ ..."קיזי אל ליעוי אל םא" ,דיספהל המ ול ןיא ,דבלב תורופס תוקד
.תויתימאב שקבמו ללפתמ ,ןכלו ,ה"בקה ןוצרב יולת ויכרצ

ןיינעל עגונב - אוה ,"יל ידודו ידודל ינא" ,לולאד שודיחהש ,רומאכ ,הזל ףסונו
:הבהאה

. . וילע בצינ 'ה הנהו" ,"דימת ידגנל 'ה יתיוויש" תויהל ךירצ הלוכ הנשה לכב םג
."'וכ האריבו המיאב וינפל דובעל ךירצ" ,ןכלש ,"יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו

,"יל ידודו ידודל ינא" ,הבהאה ןיינע - רתוי דוע הזב ףסותינ לולא שדוחבש ,אלא [...]
.(הכוראב ל"נכ) הבהא םע רושקה ראות ,אקייד "ידוד"

:הרוחש-הרמד ןיינעה תלילש - ףסונ ןיינעל םיאב הזמו

- תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב ולבקמו ,וילא ותבהא תא הלגמ ךלמהש ןוויכמ
ןיאש ,ךלמה ינפב תופעוז םינפ םע ךלהתיש תילכתב ללשומ המכ דע ,טושפ םגו ןבומ ,ירה
!ולבוס ךלמה

ותיב ינבו ומצע תא לבלבל םוקמב) בוטה ןוויכב בושחל םיכירצ הלוכ הנשה לכב םאו
טוג טכארט" םגתפה עודיכ ,שממ לעופב ןכ השענ הז ידי-לעו ,('וכ הרוחש-הרמ יניינעב
.המכו-המכ-תחא -לע ,תוקחוש םינפ ול הארמ ךלמהש ,לולא שדוחב - "טוג ןייז טעוו
ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 277-275 'מע ,ד

יבר יצוצינ


"תובאה ריע" - עבש-ראב


* "תובאה ריע" עבש-ראב ריעה תא יברה הניכ תובר םימעפ
תרוסמ יפ-לעש ,קיתע ץעב הבר תוניינעתה הלגמ יברה
* * עבש-ראבב וניבא םהרבא עטנש "לשא"ה אוה תמייוסמ
םוקמל עבש-ראב תא ךופהל הינקסעו ריעה ינברל ארוק יברה
הנושאר המישר * םימש-תאריו הרות לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

בשותה היהש וניבא םהרבא ידי-לע םינש יפלא תשולשמ רתוי ינפל הכרבתה רבכ עבש-ראב"
םגש ונייה ,םישבכה תעבש תובקעב עבקנש הז םש ראשנ זאמו ,עבש-ראבב ןושארה ידוהיה
'תוקדצ ערוז' - הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב) יברה רמא ךכ - "הזל ומיכסה םלועה תומוא
לכויש ,יברהמ הכרב תשקבל הבוגתב ,(ל"ז) רגר קחצי רמ ,עבש-ראב תייריע שארל (106 'מע
."בגנל הלודג היילע תועצמאב ,וריע יבשות רפסמ תא שלשלו ליפכהל"

תובאה ירוגמ םוקמ

א"כשת תנשב יברה רגישש תרגיאב ,ןכבו ?תובאה ריעל עבש-ראב תכיפהב בקעי לש וקלח המ
תורגסמב ובלשל ץילמה יברהש) 'םירפוס תעד' ך"נתל שוריפה רבחמ ,ץיבוניבר 'ד םייח ברהל
:(נ 'מע כ ךרכ םש) יברה בתוכ (גמר-במר 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגיא האר - תונוש דומיל

-ראבל ויבא ירוגמ םוקממ אצי בקעיש ['םירפוס תעד' ושוריפב .ר ברה=] שרפמ
- ('ה הקסיפ חס השרפ הבר-תישארבב) ל"זר תשרד איה ןכש ףא הנהו - עבש
(הכ-גכ,וכ) ןמזב םגו הל הכומסה השרפמ םיבותכה ךשמה יפכ ארקמ לש וטושפ
רשא ןורבח (זכ,הל) ןמקל רמאנש המו .עבש-ראבב ולהא זא הטנ קחצי רשא הרומ
ןייצל הז בותכ תנווכ הנה - (ןאכ אמוחנתה תיישוקכו) קחציו םהרבא םש רג
.ןיבהל לקו ,םש ורג קחצי ןה ,םהרבא ןה רשא ורמואכו ,תועיבקב םתריד םוקמ
.(זי,חכ) ונתשרפב ן"במר ןכ םג הארו

"םהרבא לשא"ב תוניינעתה

תחאב .שדוקה -ץראב הילרטסואמ קינטוג ןהכה םייח ברה ח"הגה רקיב םימיה תשש תמחלמ ירחא
וילא הנפ (ט-חמק 'מע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה' ;ל"שת תנשב) יברה תציחמב גחה תודועסמ
:עתפל יברה

?עבש-ראבב םג םתייה םאה ,לארשי-ץראב םתרקיבשכ

:ןיינעתהו ךישמה יברהו ,בויחב בישה קינטוג ברה

?םולשה וילע וניבא םהרבא עטנש לשאה והזש םירמואש "לשא"ה תא תיאר םאה

ץעה ןכא והזש עמשמ - םיברעה ול םיארוקש םשה יפלו ,יתיאר :קינטוג ברה
.וניבא םהרבאד

:ןיינעתהו ףיסוה יברה

?ןשי ץע הארנ הז םאה

.ןכ :קינטוג ברה

:הז לכב ותוניינעתה רשפ תא יברה ריבסה הבוגתב

םג הרות-ןתמ לעפ הרות-ןתמ ינפל היהש רבדב םאה ,ןיינעמ הז יכ ,יתלאש
.תיחצנ איה ירה הרותהו הרותב רכזנ אוהש ןוויכ ,הזב


העובשה םש-לע

-ראב בשות ומצעב ,בוסקואמ ר"ומדאה םע םעפה ,אשונב בוש יברה חחוש ןכמ רחאל תובר םינש
'תויודעוותה') מ"דשת רדאב גי ,'ה לילב 'תודיחי'ל יברל סנכנ הלה רשאכ היה רבדה .עבש
:יברה תמדקה רחאל ,(1068 'מע ב ךרכ מ"דשת

ןכש ,תודהיה תצפהד הדובעל תדחוימ תובישח הנשי - עבש-ראבב םיאצמנ רשאכ
,ןכש - "םימ"ה ןיינע םע דחוימ רשק עבש-ראבל ..."תובאה ריע" איה וז ריע
רשקב ךלמיבאו םהרבא ןיב התיהש תירבהו העובשה םש לע אוה "עבש-ראב" םשה
."םימה ראב"ל

רפסבש בוסקואמ ר"ומדאה רמאו .םהרבא "לשא"ל םיסחיימה שיש םייוסמה ץעה אשונ הלע זאו
עבש-ראבב אלו ,ןורבחל בורק הז ירה - וירבד יפלו ,הז ןליאמ םולצת שי "רשא הטמ"
םהרבאד "עבש-ראב" םנמא איה ונימיבש עבש-ראב םא רוריבב תעדל ןיא ,ללכבו .ונימיבש
תומודק תופוקתמ תורובו םיתב לש םידירש - תונוש תוריפחב וליגש תוילגתה תורמל ,וניבא
.'וכ

:"לשא"ה ןיינעב דועו

ר"ומדאה םע החיש התוא ילושב םג וספדנו ורזח םירבדהו יברה ןייצ ןכ ינפל תובר םינש
:(26 הרעה ,םש) בוסקואמ

(חכ,וכ המורת) ןוכיתה חירבהו קוספה לע ל"זר ישרדממ תצק ןויע ךירצו
ושע הזמו [לשאה ןליא תא ועטק םיכאלמהש=] (לשאה) אנליא תי איכאלמ ועטקד
...עטק בקעיש תוקולח תושרדמו . . חירבה לארשי-ינב

..."עבש-ראבב םייוסמ בר שי"

יברה רביד (276-275 'מע א ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
התיה תוחולה תרוצש רמול חרכהב (א,די ארתב-אבב) ארמגה ירבד יפ-לעש ,תוחולה תרוצ לע
תודסומ המכו המכ םנשיש הדבועה לע ותאילפ עיבהו - (הלעמלמ לוגיע יצח אלו) עוביר
!ארמגה ירבד ךפיה - לוגיע יאצחכ ןהישארשכ תוחולה תא םהלש "למס"ב םירייצמש םינוגראו

הנה - שדוקה תרהט לע לארשי ידלי םיכנחמש ךוניח תודסומ תודוא םג רבודמהו
העפשה ינפמ םידליה לע ןגהל איה דסומה תנווכ תילכתש הז לע טבה ילבמ
"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןפואב היהת םתגהנהש םהילע לועפלו ,'וכ ץוחבמ
-לע-ףא ,'וכו הרותה דומילל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,"והעד ךיכרד לכב"ו
יסקנפ ,דסומל םיכיישה םיספט יבג-לע) תוחולה תא םירייצמ םה רשאכ ,ןכ-יפ
לע ימלשוריב ראובמכ ,הלוכ הרותה יניינע לכ םילולכ םהבש ,('וכו תולבק
,הלוכ הרותה יניינע לכ "םיבותכ" תוחולבש ,"םיבותכ םה הזמו הזמ" קוספה
יכפוה ןפואב תאז םירייצמ םה ירה - שדחל דיתע קיתו דימלתש המ וליפא
!ארמגה ירבדמ

:רמאו יברה ףיסוה ןאכ

ראבמ ובו ,רפס הנורחאל םסריפש - ד"בח דיסח אל - עבש-ראבב םייוסמ בר שי
רמול חרכהב ,ארתב-אבב תכסמב ארמגה ירבד יפ-לעש - תוחולה תרוצ תודוא םג
עודמ ויניעב אלפייש םייסמו .לוגיע יצח תרוצב אלו ,תועבורמ ויה תוחולהש
תכסמב ארמגה ירבד יפכ אלו ,לוגיע יצח תרוצב תוחולה תא םוקמ לכב םירייצמ
!ארתב-אבב

ישארה הבר ,ץ"כ םהרבא ברה ג"הרהל יברה ןווכתה "עבש-ראבב םייוסמ בר" ותוא לע וירבדב
.ריעה לש יזנכשאה

ריעה בר לש ותוירחא

רבכ רגישש תרגיאמ םידמל ונחנא היתוביבסו עבש-ראבב תודהיה יניינעל יברה לש ותגאד לע
לע דמע הבו ,(אנט) יקצוונט המלש ברה ג"הרה ,זאד ריעה בר לא ,הנושארה ותואישנ תנשב
:(בלת-אלת 'מע ד ךרכ שדוק -תורגיא) וילע תלטומה הלודגה תוירחאהו ריעה ברכ ודיקפת

א"שית'ה ,א"נמ ה"כ ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

'יש המלש ר"רוהמ 'וכ מ"ונ א"יא ח"וו ג"הרה

!הכרבו םולש

רשא ,עבש-ראבד ברה אוהש ,ותרות דובכ תא ררועל יננה וז תונמדזהב. .
תועידיה יפכו ,םישדח םיבושי המכו המכ התע ודסונ היתוביבסבו וז ריעב
ידו ,םימעט המכו המכ ינפמ הגאד ררועמ םהב תודהיה בצמ ,ןאכ תולבקתמה
,הדעה גיהנמ ברה לע טרפבו ,ל"נה לבחב םיאצמנה דחאו דחא לכ לעו .ןיבמל
.היטרפ לכל תודהיה תקזחה ןיינעב ותלוכי לככ תושעלו םיצמאמה לכב לדתשהל
."תוחנא ףלאמ תחא הלועפ הבוט" - ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיו

ראפ ןהכמ בר לכו - חילש הקזחו ,הז רבד-לע עודי ותרות דובכל םג חטב
ןיא ,ל"זר ורמא רבכ לבא .ותוחילש השוע - אוה אנמחרד וחולש ,ותדעב
איבמ זוריזהד (ב ,זרזל רתומש (א :יתרת הנימ-עמש ,ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ
לכד ,ךליאו באב ו"טמ הגהנהה עודיו .הפדעהל אלא זוריזה אהי אלו .תלעות
...ול ןיפיסומ ףיסומה

..."עבש-ראבכ םוקמב טרפב"

ךבצרמ יבצ-דוד ברהל יברה רגישש ,ז"ישת תנשמ תרגיא הנה .דיחיה היה אל אנט ברה
רעטצהו עבש-ראבב הבישיב רועיש רמול ,ונושלכ ,"ץלאנ"ש ,(בלק 'מע וט ךרכ שדוק-תורגיא)
:ךכ לע

!הכרבו םולש

.עבש-ראב תבישיב אוה רועיש דיגמ רשא בתוכ וב ,רייא 'זמ ובתכמ לע הנעמב

ןיינע הזיא דצמ הנימ-אקפנ ילבש העשה תשירד לע וררועל רתומל יאדוובו
- הזב הנוכיתה הדוקנה תויהל הכירצ ,לארשי תונבו ינב םע רשקב םיאב
ףאו .תוישעמ תווצמ םויקב טלחומה חרכהה םריכהלו םימש-תארי חור םרידחהל
,תוהובג תותיכב וא תוכומנ תותיכב המוד וניאש טושפ התרוצו הרבסהה ינפואש
ןפוא ,ויהיש הזיא םידומילה לכב אוצמל שי תוננובתהבו ,איה תחא הרטמה לבא
הארנכו ,תוישעמ תווצמל עגונהב אנקסמו םימש-תאריב תוררועתה םגתפ בלשל
ויתווצמ תאו ארי םיקולאה תא ונתרותב בותכה רתוי דוע שגדומ התעו .שחומב
.םדאה לכ הז יכ רומש

ול םרגנה הרות לוטיב לע רעטצמש ,ובתכמב םייסמש המש ןכ-םג ןבומ ל"נהמו
טרפבו ,המויק הברדא אלא הרות לוטיב הז ןיאש ,רועיש רמאל רבעש ידי -לע
התושעל רשפא-יאש הווצמש רורבו ךורע ןיד-קספכ ירה הזבש ,עבש-ראבכ םוקמב
ק"ומ) הווצמב קוסעו הרות דומלת לטבת י"שר ןושלב הנה ,םירחא ידי-לע
.(ב,ט

םיאתמ ת"הק תאצוה ידי-לע ספדנהמ ול וחלשיש תוריכזמה ידי-לע יתשקב
.הלבקה רשאי חטבו ,ותשקבל

רבדל םידרח םתושעל םימשבש וניבאל לארשי ינב לש ןבל ברקל החלצה תכרבב
.ויתווצמ ימייקמו ותרות ידמול 'ה

עבש-ראבב העפשה לע רתוול אל

חור שיא ,לאימד רמ .לאימד קחצי רמ לא יברה חלשש קתרמ בתכמב םג עיפומ עבש-ראב לש המש
,(ה"ע) יקסני'זילב ריאמ 'ר ח"הרה ידי-לע תודיסחלו תודהיל ברקתה רשא ,י"אפ תעונתמ
לאימד רמ לע יברה ליטה ותוברקתה רחאל .יברהמ רשיה ולבקתנש תוארוהו תונווכה יפל
.לדג ותביבסבש רוביצה יככותב תוינכפהמו תונוש תויוחילש

:םידיקפת ינש ןיב רוחבל ול עצוה יכ ,יברל לאימד בתכ ט"ישת תישארב תשרפ תבש יאצומב
רחב יכ ,בתכ ףוסבל .רעונה םע םדוקה ותדובע םוקמב (ב ,עבש-ראבב םירועיש תריסמ (א
.רעונה םע הדובעה ךשמהב

הדובעבש") רעונה לע חווטה-תכוראו הברה העפשהה לשב תאז קמינו וז ותדמעב דדיצ יברה
הז ירה לבקמהב יוניש לכש תרמוא תאז ,לארשיב םתיב ןיינב לע העפשה הז ירה רעונה םע
בתכמ) דוע ףיסוה ךא .("וינפל ודיתע לכ ירהו ,ונמזבו ותעב הנביש ותיב דוסיב יוניש
:(ול 'מע יח ךרכ שדוק-תורגיא - ט"ישת ןוושחרמב 'גמ

-ראבב םג העפשה ול היהתש ןפוא הזיא אוצמלו ןנובתהל היה יאדכ הז םע דחיב
םוקמ שיש ילארשיה שיאל עדונשכו תיטרפ-החגשהב םה םיניינעה לכ ירהש ,עבש
ושקיבש רומאהב טרפבו ,םש עיפשהל ךירצש הרומ הדבועה םצע ,עיפשהל לכויש
תלוזה וליפאש ךכ ידכ דע הקזח הזב תוכיישהש תרמוא תאז ,הז רבד-לע ותוא
קרו ךא איה ,תישפוחה הריחב ,הריחבהש ח"אדב ראובמכו) השיגרמ הריחב לעבו
,תואיצמה תיתימאו הריחבה םוקמ םשש ,לעממ הקולא קלח םהש לארשי ינבב
יכ ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותוימצעמ אוה ותואיצמש ןוויכש
ןכ-ןיאש-המ ,תמאב תישפוח ותריחבש ןבומ ,תיתימאהו הנושארה תואיצמה יהוז
ספות התא קלחהב ספות התאשכש ,םצעה ןמ קלח דבל ,הז ירחאל םיאבה לכב
שי חטב ,םיעובקו םיפוכת םירועיש םש תתל רשפא-יא םא וליפאו (ל"קו םצעהב
,תועובש השולשו םייעובשב םעפ תועודי תופוקתב רוקיב לש ןפוא אוצמל
ןמזל דע ןויעו הבשחמל רמוח תתל ןפואב תיללכו תפקמ היהת זא האצרההו
ידי-לע וא בתכב רושיקב ותיא דומעל םוקמ תתל רקיעהו ,ינשה ורוקיב
השעמ רקיעהב םהילע עיפשהל תירשפאה ודיב היהת אלימבו ,ולצא םירוקיב
.לעופב

עבש-ראב יבשותל 'יללכ בתכמ'

יבשות רובע ,אבה בתכמה תא יברהמ רבונרב והימרי 'ר ח"הרה 'פורפה לביק מ"דשת תנשב
תרימאו הקולחל 'הקשמ' קובקב םע דחיב ,(יברל םיבתכמ ומע ורגיש הארנה יפכש) ריעה
:הביבסהו עבש-ראבב 'םייחל'


מ"דשת'ה הכונח ימי ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

הביבסהו עבש ראב יבשות

םיבותכב םיאבה

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

ק"כ ןויצ לע ןוצר תעב וארקיש ,נ"פה ףוריצב םהיבתכמ תלבק יננה רשאמ
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ

,ודובכל יוארכ טרפבו ,דחוימב דחאו דחא לכל תונעל אמרג ןמזה ןיאש ןויכו
ןויצה לע םוריכזיש ,ל"נכ ,רקיעהו .דחא בתכמב ל"נה לכ רשאל ינחרכומ
.הבוטל םבבל תולאשמ יולימל

לש הלואגה ימי ,ולסכ ט"יו ד"וי ןיבש םימיב םיבתכמה ולבקתנש טרפבו
דומעי םתוכזש ,ןקזה ר"ומדא ק"כו ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ וניאישנ וניתובר
.לארשי ללכ ךותב דחאו דחא לכל

,םייח תרות ,ונתרותב דומיל ירועיש םריעבו םתנוכשב םימייקמש דחוימבו
יאדוב רשא ,םוי םויה ייחב תוישעמ תווצמה םויק ,השעמ ידיל איבמה דומיל
םיפיסומש ,תעכ םהב םיאצמנ ונאש הכונח ימי תארוהכ ,הז לכב ופיסוי דוע
הוצמ רנב ףיסוהל - דודיעו חכ תניתנ םג איהש - םתארוהו םויל םוימ תורנב
.הלוכ הנשה לכ ךשמב ,רוא הרותו

החלצהו הכרב תפסות ךישממ הז ירה ,ומצע דצמ הזב חרכהה לע ףסונב רשא
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ךרטצמה לכב - הלעמלמ

ריאמ הכונחל הכרבבו רומאה לכב תובוט תורושבלו החלצהל הכרבבו דובכב
.חמשו

ןושאר 'ד"בח ברע'

ה"יא רפסנ - ריעב ד"בח תודסומ תוחתפתה לעו עבש-ראבב ובשייתהש ד"בח ידיסח ינושאר לע
.האבה המישרב הבחרהב

.'ד"בח ברע' ריעב םייקתה זא .ג"כשת תנשב רבכ תרכזנה תימשר תיד"בח הלועפ ןלהל
וזה תרגיאה תא לבקל הכזו יברל בתכמ תיתדה הצעומה שאר רגיש ,ברעה תחלצה תובקעב
:(טפש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגיא)

ג"כשת'ה ,תבט ג"י ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

'יש ןמדירפ .א רמ דובכל

ו"צי ,עבש-ראב תיתדה הצעומה ר"וי

!הכרבו םולש

ברעה תחלצה רבד-לע וב אורקל יתינהנו ולסכ ד"י םוימ ובתכמ יתלבק םעונב
אל ל"ז ונימכח ורמאש הרות לש ןיינע לכ ומכו .ונחמב ךרענש ד"בח תודיסחל
היהת הז ד"בח ברעמ האציש תוררועתההש יתווקת ,השעמה אלא רקיע שרדמה
"ןכבו" תשרודה התטישו ד"בח תרות תארוה יפ-לע םיישעמ םיניינעל דעו תישממ
לעופב השעמה םלועל רובידהו הבשחמה םלועמ בוט ןיינע לכ תכשמהו תילכתו
.שממ

תונפל ךירצש ןיינע אוהש ןבומ ,ונחמב תיעוצקמ הבישי תמקה רבד-לע ובתוכל
תובישי המכ ןאכ תועידיה יפכש טרפבו ,ו"ת ק"האב ש"נא ינקסעל ויתודוא
.בתוכ ויתודוא גוסהמ םניא ילואו ,תובאה ריעב ,עבש-ראבב תואצמנ

תיטרפ-החגשהב אוה לכה ירהו ,תיתדה הצעומה ר"וי אוה 'כש ינאורש ןוויכ
ונתינ ויונימ םע דחיש יאדווב ןכלש ,ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיאו
םלצנמש יתווקת העיבא - שורדה לככ ודיקפת אלמל תלוכיהו תוחוכה ול
קויד יפ-לעו) רהטל אבה ונחטבוהו ,עבש-ראבב םייתדה םיניינעה לכב םאולימב
תולבוי 'ג הניאלמת הז שדוחל ד"כבש ע"ושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדא
תוכז לע ףסונ ,ותוא ןיעייסמ (םירחא רהטל םג - ולש אלוליה-תוקלתסהל
.ותעייסמש םיברה

.הכרבבו דובכב

טלקמ ריע אל

:הרצק הדוזיפא ,םויסלו

טבשב ב"י םויב ,הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב רבע ,ץרפמה תמחלמ ץורפ םע ,א"שנת תנשב
-ינבב ררוגתמה ,ויחא יכ רפיסש ,עבש-ראב ריעה בשות ,(99-98 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת
.םיליטה דחפמ עבש-ראבל עוסנל הצור ,קרב

קרב-ינבבש - הדגהב תאז רמא אוה - םתסה ןמ ,עדוי אוה :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.קרב-ינבב אוה ףא ךישמיש ,ןכ םא .םייוג ללגב וחרב אלו םילודג םישנא ויה

.?קרב-ינבב ראשיהל וילע ,ןכ םא :ל"נה

םייקיו הרות םש דמליש רקיעהו .קרב-ינבב ראשייש :א"טילש ר"ומדא ק"כ
לעפתא אל ךפיהל השעי אוה (םא) םג - ךכ-לכ להבית לא .רודיהב תווצמ
...ךכמתודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(וכ,אי) ןתונ יכונא האר

ץראל סנכיהל הצר השמש עודיכ .תוקולאב הייאר תניחב ונייהד ,"האר"ה תא םכל ןתונ ינא
,ךכל הכז אל ךא ,(ג ןנחתאו) "האראו אנ הרבעא" - הייאר תגרדל לארשי תא תולעהל ידכ
ןיעמ גישה קוחרמ ץראה תא הארשכ םלואו ."'וגו עמש לארשי התעו" ,(ד ןנחתאו) ביתכדכ
.לארשי ללכל עיפשה אוה וזה הגרדה תאו הייארה תניחב
(ג"ישת האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכונא האר

ותומצעו ותוהממ אב וז הדובעל רזעהו חכה - יכונא .תוקולאב הייאר תניחבל זמור - האר
(גנ ארתב-אבב האר) רמאמכ ,הפי ןיעב ןתינ הז רזע - ןתונ ."יכונאש ימ יכונא" ,ךרבתי
םוי לכב ןתינ רזעה - םויה .תוימינפב טלקנ עויסה - םכינפל ."ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ"
.השעת-אל תווצמ תרימשל ןהו השע-תווצמ םויקל ןה רזוע עויסה - הללקו הכרב .שדחמ םויו
(696 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(חכ,בי) הלאה םירבדה לכ תא תעמשו רומש

(י"שר) הנשמ וז ,רומש

עקתשי אלו לטבתי אלש ,םדאבש יקולאה ץוצינה לע םירמוש היתווצמו הרותה - רמולכ
.תימהבה-שפנה תוסגו תוירמוחב
(טסרת 'מע ב ב"רעת ךשמה)

* * *

,ונב רובע יברה תכרב תא םידיסחה דחא שקיב ,בוטסורב ב"שרה יברה לש ותוהש ןמזב
,תוינשמ דומליו תיבב ךנב בשיי :יברה ול רמא .וסייגל ידכ וירחא ושפח תונוטלשהש
."הנשמ וז - רומש" ןכש ,והרמשי ה"בקהו

,המינפ תיבה ךותל ךא ,תיבל ביבסמ ושפיח םילייחה :אלפ הז הארו יברה רבדכ דיסחה השע
.וסנכנ אל
(העומשה יפמ)


(ד,גי) תעדל םכתא םכיקולא 'ה הסנמ יכ

.וינפל עודיו יולג לוכה אלהו ?תעדל ידכ ה"בקה קוקז ןויסינל יכו :תמסרופמ הלאשה

ןכש .תוקולאב השגרהו תעד תגרדל םדאה תא תולעהל ,"תעדל" איה ןויסינה תרטמ :אלא
יפל) רתויב הלענ יקולא ץוצינ וב שיש ןבומ הזמו ,'ה תדובעל הריתסו דוגינ אוה ןויסינה
הז ץוצינ הלגמו ןויסינב דמוע םדאה רשאכ .(רתוי הטמל דרוי רתויב הובגה לכש ללכה
.תעדה תניחבל הכוז אוה - ותמשנב ריאמה
(טי 'מע םירבד הרות-יטוקל)

* * *

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ףיסומ

וא הדיקעה ןויסינ ןוגכ) הרותב םירחא תונויסינב אלו ,ןאכ אקווד רכזנ הז ןיינע
רקשה איבנל רשפאמ ה"בקה :תעדהו הנומאה םוחתב אוה ןאכ ןויסינה ןכש ,(הרמב ןויסינה
הזכש ןויסינב הדימעש אופא ןבומ .םדאה לש הנומאה תדימ תא ןוחבל ידכ תפומו תוא תוארהל
.זוע רתיבו תאש רתיב תעד תניחבל האיבמ
(372 'מע ךיתווצמ-ךרד)


(בי,גי) ןוארייו ועמשי לארשי לכו

ןירדהנס) 'וכ תיסמה (י"שר ,וז הריבע רבעש לע ןיד-תיבב תמ ינולפ) הזרכה ןיכירצ העברא
(טפ

ךותמ ותוא םישינעמ ןכלו ,"רתסב 'וג ךיחא ךתיסי יכ" ,רתסב וישעמ תא השע תיסמה
."יולגב ונממ ןיערפנ רתסב םימש םש ללחמה לכ" (ד"פ תובא) ל"זר רמאמ ךרד-לע .םוסרפ
(טפק 'מע קחצי-יול תרות)


(א,די) םכיקולא 'הל םתא םינב

,לוכיבכ ךרבתי ותמכחו ותבשחממ הכשמנ ידוהי לכ לש ותמשנ ךכ ,באה חוממ ךשמנ ןבהש םשכ
."דחא ותמכחו אוה"ש
(ב קרפ אינת)

* * *

,שארה תוארוהל "דגנתת"ש תעדה לע הלעי אלו ,שארה לא ירמגל הלטב לגרהש םיאור ונא
באל ולשמנש ,לארשיו ה"בקה יבגל ןידה אוה .דחא רבד השעמל םה לגרהו שארהש יפל ,תאזו
,ה"בקה םע לוכיבכ דחא רבד םה לארשי תומשנ :(ע ןיבוריע) "הובאד אערכ ארב" ירהו ,ןבו
.ךרבתי וילא טלחומ לוטיבל עיגהל םתלוכיב ןכלו
(גסק 'מע ח"אד םע רודיס)


(ז,וט) ןויבא ךב היהי יכ

(םייחה-רוא) םייח ומשו 'ה חישמ לש הז רבד תילכתל איה השעמה

."םייח ומשו" ובתוכב זמר הזלו ,חישמ לש ץוצינ היה םייחה-רואהש עודי

:רפוסמ הז ןיינעב

שמוח סיפדה ה"מקת תנשב .הלכשהל ספתנ םימילש ,רשא 'ר םשב רואל-איצומ היה בולקש ריעב
תא טימשהו ךלה ,חישמה תאיבב ונימאה אל םיליכשמהש ןוויכמו ,םייחה-רוא שוריפ םע
."םייח ומשו" םילימה

תא סינכא ינאו ,ירפסמ ימש תא טימשה הז עשר :רמאו רבדב שיגרה ןדע-ןגב םייחה-רואה
הרמאו" קוספה לע (ה) אשנ תשרפב י"שר ירבדב םישמוחה לכב תועט הלפנ דימ !ירפסל ומש
."רשאמ םא ןמא" בתכנ "רחאמ םא ןמא הז שיאמ םא ןמא" םוקמב :"ןמא ןמא השאה

ןיד-תיבל הואיבהשכו ,הריבע רבדב הדשחנ בולקש ישנמ תחא השאו ,םיטעומ םימי ורבע אל
..."רשאמ" הרמאו התדוה השירדו הריקחל
(העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


האר תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב ה"כ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.םיקלח 3-ו 12:33 העשב 'ד ליל :דלומה

.ישישה םויבו ישימחה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ו קרפ - תובא-יקרפ

יעיבר םוי
בא-םחנמב ט"כ

.שדוח-שאר ברע

.הקדצו הליפת ,הרותב ףיסוהל שי הז םויב

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישימח םוי
לולא שדוח-שארד 'א - בא-םחנמב 'ל

.'אוביו הלעי' :םירמוא הרשע-הנומש תליפתב

םידקמ ףא היהש תובר םימעפו 1םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל הרוה יברה
.2רתוי

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק ,ירוא 'ה דודל

,םוי לש ריש רחא תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא (ללכב דעו) הבר-אנעשוה דע םויהמ
,םוי לש ריש) םירומזמה לכ ירחא תחא םעפ קר םותי-שידק םירמוא .ונילע םדוק החנמבו
.3ונילע ירחא קר םותי -שידק םירמוא החנמב ןכו ;(ירוא 'ה דודל ,ישפנ יכרב

.4דמלתהל םיעקות הז םוי ךשמב

ובש ןיינמב ללפתמה .(תירחשב ליעל האר) 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ונילע ינפל :החנמ
.5הז ירחאל 'ירוא 'ה דודל'ו ,רוביצה םע ונילע רמאי ,הליחת ונילע םירמוא

ישיש םוי
שדוח-שארד 'ב - לולאב 'א

:לולא שדוח

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (2םיליהת
.6ללכב

-לכ-אל הלהנההו הבישי-ישארהו ,םידימלתה) הז שדוחב םיפיסומ םימימת-יכמות תובישיב
-תרגיא :ןוגכ ,לולאל םיכיישה םירמאמו ,'הדובע' ירמאמ טרפבו ,תודיסח דומילל ןמז (ןכש
םירבד תשרפמ רבכש) הרות-יטוקל ,הליפתה-רעשו הבושתה-רעש ,םייחה-ךרד ,אינתב הבושתה
.7שפנה-ןובשחלו תוניתמב הליפתל ןכו ,שאר תרטע ,(הבושתה תודוא םש רבודמ ךליאו

(הנורחאה ןתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
לדתשי דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו
וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל
.8א"טילש לארשי ינב

ךלמה" ירהש ,הנממ הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה לולא שדוחד הדובעה
.9"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו . . הדשב

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
.10ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

אישנ ר"ומדא ק"כ .11'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ .12ויבתכמ םויסב תאז לחאל גהנ ונרוד
.13םינפ-לא-םינפ הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה ןכו ,התוער תא השאו

.14ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :רפושב ןיעקות תירחש תליפת רחא םויהמ :תירחש

,'וכו סוניכ לכב םיעקות) הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה לכב תועיקתב םיכישממ
ירחאל רפושב ועקתיש ןוכנ גהנמ ,תירחש תליפת םויסב רפושב ועקת אל םא .(םידליל טרפבו
.15החנמ תליפת

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ,ללכב דעו םירופיכה-םוי ברע דע םויהמ
םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םיליהת
תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ .14(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא 'שארמ' רמול רשפא-יא)
.2םותי שידק םדוק ,ימויה םיליהתה רועיש

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהבש םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
.16ןקזה
לחשכ הביתכ לע םג רבודמ יכ םא ,פ"אפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת תויודעוותה (1
.(11 ןויצ י"ע ןלהל אבומה גהנמכ ,לוחב

.גי תוא ,לולא - 'ד"בח יגהנמ רצוא' (2

'בויח' םגש רבתסמ ,חרכומ וניאשכ םישידק תרימאב טעמל ידכ אוה םעטהש ןוויכ .17 'מע םיגהנמה-רפס (3
.םרמאי אל ,םישידק דוע םירמואש ןיינמב ללפתמה ש"נאמ

ןיאש עירכהו ,ינשה םויב וא ח"רד 'א םויב ,תועיקתה תלחתה ןמזב תוטיש יתש איבה (א ק"ס אפקת) א"גמה (4
םש 'הימחנ ירבד' לעבל וניבר ע"ושל תופסוהב עירכה גהנמ ןיאש םוקמב לבא) ינשה םויב ליחתהל גהנמהמ זוזל
ב"משת לולא ח"רדא תחישבו .תוטישה ןיב הרשפ ןיעכ אוה ונגהנמו .(ןושארה םויב ליחתהל ,א ס"וס
- םירופיכה םויד 'תחא העיקת' ןיעמ ,'דחא לוק' איה וז העיקתש ,ראבתנ (2112 'מע ד"ח 'תויודעוותה')
.ח תוא 'ד"בח יגהנמ רצוא'

'יס לקשה-תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (5
'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל הליהת תרימאמ ו"קב) הס
.ו"ס גי

.נ"שו 346,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (6

.נ"שו ,ג תוא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח-ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא-הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (8
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) שדוח ב"י ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל ןיקוקז רשאכש ,377

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (9

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה ,308 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקל (10

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(טנר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (11
.י ק"ס

.ןודנב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (12

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (13

ב"ח תוחיש-יטוקל) שפנה תוחוכ רשע דגנכ - םעטה .(ךליאו 53 'מע) לולא שדוח יגהנמ - םיגהנמה-רפס (14
.(446 'מע

,א"שנת לולא ד"כ ,תוחילסד 'ג םוי תחישמ ד"ר - "תומוקמ המכב הזל זמר שיו ,םימעפ המכ רבודמכו" (15
.(הגומ יתלב) ד"בח תונבו ישנל

-רפס שארבש תומישר יטוקלבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקלב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (16
86-85 'מע א"שת תוחישה-רפס ."(תוכיראב תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה
.וט-די 'מע ד"בח -יגהנמ-רצוא -


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il