- ט"יש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה לולאב 'א * םיטפוש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


איה "הדשב ךלמ"ה תולגתה רקיע
הרות דומיל ידי-לע


יניינעב תוקסעתה לע ,"הדש"ה לע אוה שגדה הלוכ הנשה לכ
עיגהב * "והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב וא "םימש םשל" םלועה
ךישמהל ,ונייהד ,"ךלמ"ה לע אוה שגדה רקיע לולא שדוח
ותגהנהו םלועה לע הרותה תעפשה * הדשב תוקולא תולגלו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ונתשרפב םג תשגדומ


תובית-ישאר יל ידודו ידודל ינא ה"ד 1הרות-יטוקילב ןקזה וניבר לש ורואיב עודי
ישנא ןיאצוי ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ יפ-לע ןבוי" לולא שדוח לש וניינעש - לולא
ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ (2םילוכיו) ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמו ותארקל ריעה
ןיינעה ךכו . . םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו ,וינפ
ג"י תראה ןיינע אוהש. . הדשב ךרבתי וינפ רוא ליבקהל ןיאצוי לולא שדוחב לשמ-ךרד-לע
םינפ היהיש (4"םימחרה תודמ ג"י תולגתה ןמז אוה לולאב"ש 3הז ינפל בותכש ומכ) תודימ
."ונל ראיו 'ה לא 5בותכש ומכ . . םינפב

הלגתמו אצמנ ךלמהש ,הדשה תלעמ (א :תווצק 'ב םישגדומ "הדשב ךלמ"ד ןיינעהב [...]
,ךלמה תולגתה (ב .ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,הדשה יניינעבו הדשה ישנאל ,הדשב
.ותומצע לכב ךלמה הלגתמ הדשב (םג)ש

רקיע הלוכ הנשה לכד הדובעבש - הלוכ הנשה לכ יבגל (הדשב ךלמהש) לולא שדוחד הלעמהו
,(ךלמה תולגתה היהתש ידכ התנווכו התילכתש םיעדויש אלא) הדשב הדובעה לע איה השגדהה
,האבה הנשד הדובעל הנכהו הלוכ הנשה לכד הדובעה רמגו םויס ותויהל ,לולא שדוחב לבא
.הדשב ךלמה תולגתהו ומוקמ היהיש - הדשב הדובעה תוללכד הנווכהו תילכתה וב תשגדומ

:לעופב הדובעבו

ךלמ") ךלמה ךרוצל תישענש אלא ,"ךתכאלמ" ,תושרה יניינעב הדובעה איה הדשב הדובעה
.5"והעד ךיכרד לכב"ו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ש ןפואב ,("דבענ הדשל

ןונגסבו] 6ומצע ךלמה תולגתה (ךכ-לכ) תלעופ הניא ,ךלמה ךרוצל איהש ףא וז הדובעו
,[7םלועה ךרעבש תוקולאה תגרד תולגתה תלעופ תושרה יניינעב הדובעהש - תודיסחה תרות
דומיל ידי-לע (רקיעב) תישענ [םלועהמ הלעמלש תוקולאה תגרד] ומצע ךלמה תולגתה וליאו
9דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח ,(8ךלמ תארקנ הרותהש עודיכ) הרותה
.

ידי-לע רקיעב שגדומ הז ירה - הדשב היהת ךלמה תולגתהש איה הנווכהש ןוויכ ,ךדיאלו
ןמז םהל שי ,הדשה יניינעב םה םיקסוע ןמזה בורש ףאש ,הדשה ישנאד הרותל םיתע תעיבק
הרותה דומילש דעו ,הרותה דומילל (10שפנב תועיבקה לע ףסונ - ןמזב תועיבק) עובק
םיכישממ הז ידי-לעש ,הדשה יניינעב םויהד ולוככ ובור ךשמבש הדובעבו ,םויה לכב "רדוח"
.11הדשהב (הרותה ידי-לע) ומצע ךלמה תולגתה

לע השגדהה םע דחיבש - הדשב ךלמהשכ לולא שדוחד הדובעה ןפואל עגונב םג ןבומ הזמו
הנשי ,(םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל) תושרה יניינעב ,הדשב הנשה לכד הדובעה תלעמ
תעיבקב םיפיסומ הדשה ישנאש הז ידי-לע ,ומצע ךלמה תולגתה לש תירקיעו תדחוימ השגדה
םויה בור םיקסועש ,הדש ישנא םיראשנ אלא ,להוא יבשוי םישענ אל זא םגש ףא) הרותל םיתע
עצמאב הדשה ישנא םיקיספמ ,הדשל אב ךלמה רשאכש ,לשמב ומכ ,(לוחד ןידבוע ,הדשה תכאלמב
ישובלב ךלמה ינפ םיילבקמש דעו ,הדש ישנא םיראשנש ףא) ךלמה ינפ לבקל הדשב םתדובע
ימי ירהש) 12לוחד ןידבועד תוכאלמ ט"לב םיקסוע לולא שדוחב םגש ,לשמנב ותמגודו ,(הדשה
והזש ,הרותה דומילב רתוי םיפיסומש אלא ,(13"ט"וי םניאו לוחה תומי 3םה" לולא שדוח
.14הדשב ךלמה ינפ תלבק ןיינע

דומיל ידי-לע השענ (אקווד םינותחתב יוליגה) הדשב ךלמד יוליגה רקיעש ,ףיסוהל שיו
:יכ - 15הליפתה תדובע ידי-לע (ךכ לכ) אלו ,הרותה

םיכירצש דע ,16"תוימשגה תוטשפתה" לש ןפואב ,הלעמל הטמלמ האלעה הניינע - הליפת
.(הדשב ךלמה תולגתה תעונת ךפיה) 17"שפנה תולכ" היהי אלש ריהזהל

הדימ ץראמ הכורא" התויה םע ,רשא ,אקווד הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע - הרות וליאו
תשבלתמו תכשמנ ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח התויהל ,לובג ילב דע ,18"םי ינימ הבחרו
עגונב תוכלהו םיניד יקספ - םלועה יניינעב תשבלתמש דעו ,19םדאה לש (לבגומה) ולכשב
-לע ןכלו ,20הרותה יפ-לע תויהל םלועה תואיצמב יוניש השענ הז ידי-לעש ,םלועב הגהנהל
.הדשב ךלמה תולגתה תישענ אקווד הרותה ידי

הליפתה ןיינע תשגדהל תוכיישבו ךשמהב םג הרותד ןיינעה םישיגדמ הז םעטמש ,רמול שיו
:21לולא שדוחב

22הרותה דומיל לע םג יאק ,הליפתה תדובע לע תוטשפב יאקש ףא - "יל ידודו ידודל ינא"ב
אחור תוקבדתא איה ("יל ידודו ידודל ינא") הבהאה רקיע" ירהש ,תומילשה תילכתב דעו
,ויפב שממ 'ה רבד תויהל . . הרות ידי-לע . . והיפ תוקישנמ ינקשיי 23בותכש ומכ אחורב
.25ךיפב יירבד םישאו 24בותכש ומכו

ג"י הב שי "הנשוש") םימחרה תודימ ג"י לע יאקש ףאש - "םינשושב העורה" בותכה ךשמהבו
תודימ ג"י לע יאק ,םוקמ-לכמ ,(ימחר) הליפתה ןיינע ,(26םימחרה תודימ ג"י דגנכ ןילע
אלא םינשוש ירקת לא ל"זח תשרדכ ,28םימחרה תודימ ד"י דגנכ םהש 27ןהב תשרדנ הרותהש
.29הרותב םינושש

ידי-לע (הדש) םלועב הלועפה תשגדומ (הדשב ךלמ) לולא שדוחבש ליעל רומאה יפ-לע
שדוח תלחתהב םלועל ןירוקש םיטפוש תשרפל תוכיישהו רשקה םג ראבל שי - (ךלמ) הרותה
:30לולא

ןינייד םיטפוש" ,31"ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש" רמאנ םיטפוש תשרפ תלחתהב
הרות לש השע תווצמ" - 32"'וכ ןתווצמ רחא םעה תא ןידורה םירטושו ,ןידה תא ןיקסופה
ןיד תיב הלחתב ןיעבוק . . ךלפו ךלפ לכבו הנידמו הנידמ לכב םירטושו םיטפוש תונמל
ידומע םהו ,הפ לעבש הרות רקיע םה"ש ,33"הלודג ירדהנס ארקנה אוהו ,שדקמב לודגה
םירדוחו םיכשמנ הרותה ינידש ,ונייה ,34"לארשי לכל אצוי טפשמו קוח םהמו ,הארוהה
וכרדש ,ריעה רעש ,אקייד "ךירעש" ,"ךירעש לכב" ,םהש םוקמ לכב לארשי ינב תגהנהב
יפ -לע איה (ריעה רעשמ האיציה ירחאל) הדשב הגהנהה םגש שגדומ הזבש ,הדשל םיאצוי
.הרותה יפ-לע תישענ ולוכ םלועה לכד הגהנההש דעו ,הרותה יטפשמ

,לארשי-ץראב אוה "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד בויחה רקיעש ףאש ,ףיסוהל שיו
ריעו ריע לכבו ךלפו ךלפ לכב םיניד-יתב דימעהל ןיבייח ונא ןיא" 35ם"במרה ןיד-קספכ
,"ךיטבשל ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ךירעש לכב ךל ןתית רמאנש . . דבלב לארשי-ץראב אלא
םיאצמנשכ םגש ,37ץראל-ץוחבו תולגה ןמזב המכו-המכ -תחא-לעו ,36ץראל-ץוחב ןכ-ןיאש-המ
- הרות יפ-לע ףקות הל שיש) הנידמה תוכלממ תושר לבקל םיכירצ ,דסח לש תוכלמב 'ה ידסחב
,("ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד ןפואב הז ןיאו) ןינייד תונמל (38אניד אתוכלמד אניד
תגהנהל דעו) הלוכ הנידמה תגהנה תישענ ,הרותה חוכב םיאתמה ףקותב םידמועשכ ,םוקמ-לכמ
םירטושו םיטפוש" - הרותה יפ-לע לארשיד ןיד-קספל םאתהב (ולוכ םלועה לכבש תונידמה
ותויהבש ,קדצ-חמצה תגהנה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס ךרד-לע ,"ךל ןתית
.39היסור תנידמ לכ לש הריבה ריע ,גרוברטפב "םירדס" השע שטיוואבויל ריעב

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגהש לארשי ינב םיקסופ הרותה חוכבש - רקיעו דועו
.שממ לעופב םלועה תואיצמב ןכ השענו ,דימו ףכית תויהל הכירצ ונקדצ
40יכונא" - םיטפוש תשרפ ,ונתשרפד (םתוחו םויס) הרטפהב רתויב שגדומ הז ןיינעו
:"םכמחנמ אוה יכונא

הרותה לכ םיללוכה תורבדה תרשע תלחתהו תישאר תוטשפב םג ,הרותה לע יאק - "יכונא"
"יכונא יכונא"ו ."תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" תובית-ישאר "יכנא"ש 41ארמגב אתיאדכ ,הלוכ
-הרות לע ףסונ ,הרותב לפכה לע הרומ - (42םימעפ 'ב אלא ,הרות ןתמבכ ,תחא םעפ אל)
ןה ,םלועב הלועפהו תושבלתההו הדיריה רתויב תשגדומ הבש] 43הפ-לעבש הרות םג בתכבש
םלועה יניינעב תוכלהו םיניד-יקספל עגונב ןהו ,44םדאה לש ולכשב תושבלתהל עגונב
- התומילשב 46םיילפכב המחנה םג תישענ הז ידי-לעו ,[45אקווד הפ-לעבש הרותב וראבתנש
יכונא יכונא" - ומצעב ה"בקה ידי-לע אלא ,(47"ימע ומחנ ומחנ") םיאיבנה ידי-לע קר אל
-לע איה הלואגהש ,49"לארשי יקולא םכפסאמו" - הרטפהה םתוחו םויסכו ,48"םכמחנמ אוה
דחאל וטקולת םתאו 50רמאנש ןיינעכ ,ומוקממ שיא שיא שממ וידיב זחוא"ש ,ומצע ה"בקה ידי
.51"לארשי ינב דחא

לע טרפב יאק "הדש"ש רמול שיד ,52הדשל אב ךלמהש - (הדשב ךלמ) לולא שדוחד ןונגסבו
ט"לב 53"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד "הכאלמ"ה תוללכ תישענ ובש ,תולגה םוקמ
-לע הלואגל תולגה םיכפהמש דעו ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל לוחד ןידבועד תוכאלמ
"הלואג" "הלוג"מ השענ הז ידי-לעש ,םלוע לש ופולא ,("תחא"ה הכאלמה) ף"לאה תכשמה ידי
.56"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש 55םוי"ל דעו ,54

,(ל"נכ) םלועב הלועפל עגונב הרותה תלעמ תשגדומ םהבש הרטפההו עובשה תשרפל ךשמהבו
. . תובא-יקרפ רמול" ונגהנמכ) החנמב םידמולו םירמואש תובא-יקרפב םג הז ןיינע שגדומ
:58תובא תכסמ תלחתהו ןושאר ,ןושאר קרפ - (57"ץיקה תותבש לכ . . החנמב

ינב לכל "'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ" רמאנ (הלוכ תובא תכסמו) ןושאר קרפ תלחתהב
.הרותה דומיל - (הנשמה ךשמהכ) "הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואב ,תורודה לכבש לארשי

-תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע - דמוע םלועה םירבד השולש לע" ,הז ירחאלש הנשמבו
:ןיבהל ךירצ הרואכלד - "םידסח

קחצי ,םהרבא - תובאה 'ג דגנכ םה םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - ןיווקה 'גש 59עודי
,61"המימת הלוע" היהש - קחצי ,םיחרוא-תסנכה ,60םידסח-תולימג וניינע - םהרבא :בקעיו
םקיו" 63בותכש ומכ ,הרות וניינע - בקעיו ,62םונקת תונברק דגנכ הליפת ,הדובע וניינע
."לארשיב םש הרותו בקעיב תודע

ךפיה - "םידסח-תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע" ,הנשמב רדסה רואיב ךירצ הז יפ-לעו
?(בקעי) הרותו (קחצי) הדובע (םהרבא) םידסח-תולימג ,תובאה (תדובע) רדס

- הרותו הדובע ,םידסח-תולימג אוה םוי לכב לארשימ דחאו דחא לכד הדובעה רדסש טרפבו
. . תסנכה-תיבמ"ו ,(הליפת ךכ-רחאו םידסח-תולימג) 64"ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי"
!?(65הרות ךכ-רחאו הליפת) "שרדמה-תיבל

-תולימגהו הדובעה רבד-לע םיעדוי הרותהמש תואיצמה לע ףסונ) הזב רואיבה רמול שיו
איה םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל םלועב הלועפה רקיעש ליעל רומאה יפ-לע - (םידסח
,הרותה ןיינע אנתה םידקמ "דמוע םלועה" םהילעש "םירבד השולש"הב ,ןכלו ,הרותה ידי-לע
."םידסח-תולימג לעו הדובעה לעו (ךכ-רחאו) הרותה לע"

:66"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ הארוהה

יניינע לכ תודוא םסרפלו ררועל שי ,לולא שדוחד ןושארה שדוק-תבשה םויב ונדמועב
לכ םיזמרנ "לולא"ד תובית-ישארבש (החישה ףוגב ז"ס) ליעל רכזומכ - לולא שדוחד הדובעה
.הלואגו הבושת ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - הדובעה יניינע

רושק הדשב ךלמד ןיינעהש ליעל רבודמכ - הרותה דומילב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו
האליע הבושת - לולא שדוחבש הבושתה תדובעד תומילשה םגש טרפבו ,הרותה דומיל םע רקיעב
.67הרותה דומיל ידי-לע איה -

תפסוה ידי-לע טרפבו ,הרותל םיתיע תעיבקב רתוי דוע ףיסוי דחאו דחא לכש - תוטשפבו
םימעפ המכ רבודמכ) 69"הרותב 68םיקסועו םיבשויש הרשע" - בוט המו ,םיברב הרות ירועיש
.(הנורחאה הפוקתב

תרטפהבש תוחטבהה םויקל דימו ףכית הכזנ ל"נה לכב תובוט תוטלחהה ידי-לעש ןוצר-יהיו
ונינקזבו ונירענב"ש ,"לארשי יקולא םכפיסאמו" דעו ,"םכמחנמ אוה יכונא יכונא" :וז תבש
םירטושו םיטפוש" הווצמה םימייקמו ,השודקה ונצראל םיאב ,70"וניתונבבו ונינבב 'וג
"שדקמב לודגה ןיד תיב"מ לחה ,"ךיטבשל ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ךירעש לכב ךל ןתית
,ונקדצ חישמ יפמ הרות דמליש ,ונקדצ חישמ יפמ הרות ודמלי םשו ,(71תיזגה תכשלב)
.73"אצת יתאמ השדח הרות"ל דעו ,72םעה לכ תא הרות דמליש

תיתימאה הלואגב ,שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב ונל היהת ןכש - רקיעה אוהו דועו
שדקמה תיב גג לע דמוע"ש ,74"העושי עימשמ בוט רשבמ" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
ןמז עיגה םיוונע רמואו לארשיל םהל עימשמו (75"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש)
'בו ,78"הז רמואו ועבצאב הארמ" ,77"ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע"ש דעו ,76"םכתלואג
דעו ,79"ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוויק 'ה הז 'וג הז וניקולא הנה" ,הז םימעפ
.81שממ ךתומצעב 80"ךב החמשנו הליגנ"
'מע ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה לולאב 'ד ,םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהמ)
.(203-192
.ב,בל האר 'פ (1

.(285 'מע ת"יש'ה .167 'מע ת"ש'ה מ"הס) ת"ש'ה יבל רמא ךל ה"דסב ר"ומדא ח"ומ ק"כ (רואיב) תפסוה (2

.א ,םש ת"וקל (3

.ג ,א"פ לולא תכסמ םידיסח תנשמ .ותליחתב ה"ר רעש ח"עפ האר (4

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (5

לכ דובעל םילוכיש ,ךלמה תייארו תולגתהל תכייש הניא ךלמה תייחמ תנכהב הדשה ישנא תדובעש ,לשמב ומכ (6
.ךלמה תא וארי אל ,כ"פעאו ,ךלמה תייחמ תנכהב םהימי

.78 'מע ה"שת .ךליאו חלש 'ע ב"סרת מ"הס האר (7

.68 הרעה הארו .א ,ט"פ ר"ב הארו .ה,גל הכרב - פ"הע ע"באר (8

.א,ומ םיבצנ ת"וקל .א,ס ב"ח .א,דכ א"ח רהוז הארו .רהזה םשב ג"כפר אינתב אבומ (9

.נ"שו .99 'מע ט"פרת .דנש 'מע ב"סרת מ"הס .זל 'מע א"ח ך"נ .ב,נש שגיו ת"הוא האר (10

ר"קיו) הרותה לע יאקש ל"זח 'יפ םע ,וטושפכ הדש ,"דבענ הדשל ךלמ"ד טושפה שוריפה ךוותל שי ז"פעו (11
.הדשב הרותה תכשמהו יוליגב הדשה ישנא תדובעל אוה ךלמהד דובעישהש ןוויכ - (א,ב"כפ

,פ"כהויו ,תוכאלמ ט"ל ד"ע םה פ"כהוי דע לולא ח"רמש םימי ט"לש .25 הרעהבש םירמאמב ראובמהמ ריעהל (12
'יחבה תא שקבל ןיליחתמ לולא ח"רבו ,(הרותד הכאלמה) תבשב תרתומש םיעבראה הכאלמה ד"ע אוה ,םיעבראה םוי
'יחב הלגתמ פ"כהויבש דע ,"'וג יתלאש תחא" לולא ח"רמ רמול ןיליחתמש המ והזש ,("תחא רסח םיעברא") תחאה
.*תחאה


----------

פ"כהויב תחאה 'יחב יוליגש ,רמול שי - הרותד הכאלמה איה תבשב תרתומה תחאה הכאלמהש רומאה פ"עו (*
תוינש תוחול וב ונתינש פ"כהוי ,"הרות ןתמ וז ותנותח םויב" ל"זראמכ ,תוינש תוחולד הרות ןתמ ע"וה
.(י"שרפבו ב,וכ תינעת)


שפנה תוארבהל ,כ"ג תואירב ימי םה האלהו לולא שדוחמ ןוצר ימי" :ות 'מע ק"גא צ"יול יטוקילמ ריעהל (13
תואירב השענ םינשושהד הערמה י"עש . . םינשושב העורה יל ידודו ידודל ינא ביתכ וילעש ,דחי ףוגה םגו
."ףוגהו שפנה

םהרדובאב אבוה) ג"סרב ראובמכ .(ב,וכ ה"ר) רפושב םויה תווצמש ,הנשה-שארב - ךלמה תרתכה כ"אשמ (14
ןישוע"ש ומכ ,אוה הנשה-שארב רפוש תעיקתל ("ןושארה ןיינעה") םיירקיעה םימעטה דחאש (תועיקתה ימעטב
םיכייש םניאש בצמו דמעמב םה זאש ,םעהד לוטיבה ידי-לע - "'וכ םהינפל ןיעקותש םתוכלמ תליחתב םיכלמה
תואיצמ םע הרושקה הכאלמ אל - (ב,זיק תבש) "הכאלמ הניאו איה המכח" רפושב העיקתה םגש דעו) הכאלמל
.(לוטיבה ןיינע ,המכח אלא ,םדאה

האריבו המיאב (ב"ס ד"קס ח"וא ז"הדא ע"וש) ךלמה ינפל דמועכ לוטיבה רקיעב שגדומ הליפתבש ךכל ףסונ (15
.םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמשכ ,הדשב ךלמה ינפ תלבקבכ אלד .(הצ ס"וס םש)

.ה"ס ד"פ ת"ת 'לה .א"ס ח"צס ח"וא ז"הדא ע"וש (16

.הל ןמיס ש"בירה תאווצ האר (17

.ט,אי בויא (18

ש"הש) "רפסמ ןיא תומלעו 'וכ תוכלמ המה םישיש" - פ"עבשותב רקיעב הלגתמ הרותד לובג ילבהש ,ריעהלו (19
דע רודו רוד לכבש "קיתו דימלת" י"ע םישודיחה יובירל דע ,(א"עס ,זטר ג"חז .(ב) ט ,ו"פ ר"שהש .ח,ו
,הז םע דחיבו ,(רתוי אלו תוחפ אל ,הלבגהו הדידמב םה היתויתואו היתוביתש כ"בשותב כ"אשמ) ףוס-ןיא
דומיל בשחנ וניא שוריפה ןיבמ וניא םא"ש ,(הלבגהו הדידמ) םדאה לכשב תושבלתהה אקווד פ"עבשותב תשגדומ
.((ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה) כ"בשותב כ"אשמ) "ללכ

(ז"הדא ע"ושו) ך"שב אבוה .ב"ה א"פ תובותכ ימלשורי - ילע רמוג לאל (ג,זנ םיליהת) פ"הע ל"זרדכ (20
.(גכ ק"ס) גי ק"ס ט"פקס ד"וי

,(9 הרעהבש ח"עפ .גי,אכ םיטפשמ) "ךל יתמשו ודיל הנא"ד ת"רב - ע"פב הרותה ןיינע תשגדה לע ףסונ (21
.(ה-דר 'ע א"נרת מ"הס .ךליאו דית'א 'מע יעסמ ת"הוא הארו ,הרות לע יאקש ,*טלקמ ירע


.(ךליאו א,טי) טלקמ ירע תודוא רבודמ הבש - םיטפוש 'פ ,עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהל (*


רהל וניבר השמ תיילעד םוי םיעברא דגנכ ,ן"ידוי 'ד ת"ס ,"יל ידודו ידודל ינא"ב זמרה לע ףסונ (22
,(בלר 'מע ר"תע .אש 'מע ט"כרת מ"הס ומקת 'מע ב"ח ש"הש ת"הוא .9 הרעהבש ח"בו ח"ר) תונורחא תוחול לבקל
.הרותה ןיינע

.ב,א ש"הש (23

.וז תבש תרטפה - זט,אנ והיעשי (24


.הבושתה שדוח ,לולא שדוחבש הבושתה תומילש ,האליע הבושת ע"והזש ,םשו (**המוצעהו הלודגה ותבהא הארמ ברו לודג ךלמ םא" :ו"מפ אינתמ םג ריעהלו - .**י"פר .ט"פ ת"הגא האר (25
תלפוכמו הלופכ הבהאה אליממ ררועתת . . (הדשב ךלמד לשמהב ומכ) ודובכ םוקממ וילא דרויו 'וכ טוידה שיאל
רבדל ,הפל הפ ןיקישנ 'יחבב שממ שפנה תורשקתהב יתימא דוחייו בוריקב . . ךלמה שפנ לא 'וכ טוידהה בלב
יוליגהש ,ןבומ הזמש ,"שממ דח אלוכד ותמכחו ונוצר תעידיו תגשה איה אחורב אחור תוקבדתאו ,הכלה וז 'ה
.'וכ אחורב אחור תוקבדתאו הבהא ךותמ הרותה דומילל ררועמ הדשב ךלמד

.א,גל האר 'פ ת"וקל - 'בה ידודל ינא ה"דר .ותליחתב א"ח רהוז האר (26

הדידמ ,םדאה לכשב הכשמהה ,הז םע דחיבו ,הרותבש לובג-ילבה שגדומ הבש ,(תשרדנ הרותהש) פ"עבשות (27
.19 הרעה ל"נכ ,("תודימ ג"י" ןושלב םג זמורמכ) הלבגהו

יבר" אתיירבה תרימאב - (ר"הדמ ג"י) הליפתה תדובעל ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"י םימידקמש ,ריעהלו (28
.הליפתה ינפל "'וכ תשרדנ הרותה תודימ הרשע-שולשב רמוא לאעמשי

,הרותה דומיל ןיינעב םייסמ ,(הדשב ךלמד לשמה ראבמ ובש) יל ידודו ידודל ינא ה"ד ת"וקלבש ,ריעהל (29
העורה יל ידודו ידודל ינא ה"דב כ"וכאעו) 'וכ תוכלה הנושש ,"םינשושב העורה"ד ןיינעה םג איבמו
איבמש לודג דומלת ןיינעב ךישממו ,תונורחא תוחול לבקל רהל השמ תיילע ד"ע ריכזמ ותליחתבש ,םינשושב
םייסמו ,*"'וכ הרותה י"ע אל םא תווצמה םויק י"ע ע"כוס תכשמה תוררועתה תויהל א"א יכ" ,השעמ ידיל
.ש"ייע ,(הרותה ןיינע ,םינושש אלא םינשוש ת"א ,"םינשושב העורה"ד ןיינעהב


.אקווד הרותה י"ע איה הדשב ךלמה תולגתהש (א"ס) ליעל רומאה ד"ע (*


.בא-םחנמ שדוחב ,לולא םיכרבמ תבשב איה םינשה בורבש ,האר 'פ כ"אשמ (30

םיינזוא 'ב םייניע 'ב) םדאה ףוגבש םירעשה 'ז לע יאק (דיחי ןושל) "ךירעש לכב"ש זמרהמ םג ריעהל (31
ותגהנהש םירטושו םיטפוש תונמל םדאה ךירצש - וביבסמש םלועה םע םדאה רשקתמ םדי-לעש (הפו םטוחה יריחנ
שדוחל תוכיישהו .(בכתת 'מע ונתשרפ ת"הואב אבוה .ונתשרפ שיר ת"הע ך"ש האר) הרותה פ"ע 'יהת ולש םירעשב
.ל"נהכב ןוקיתהו הבושתה ,ןובשחה שדוח - לולא

.פ"הע י"שרפ (32

.ג-א"ה א"פ ןירדהנס 'לה ם"במר (33

.םירממ תוכלה שיר (34

.ב"ה א"פ ןירדהנס 'לה (35

בויחהל עגונב ם"במרה ירבדב הנוכנה אסריגה ד"ע (דועו .מ"חל ,מ"סכ) ם"במרה כ"ונב ט"וקשה האר (36
.ץראל-ץוחב

ונילג וניאטח ינפמו" :ט"ויד ףסומ תלפתב י"א ינב םג םירמואש יפכ ,לארשי-ץראבש תולגה לע ףסונ (37
ד"ע ארבסהד 'וכ שוטשטהו לובלבה תלילש ד"ע (149 'מע ה"ח ש"וקל םג האר) הכוראב פ"מכ רבודמכו ."ונצראמ
דוד תיבמ ךלמ דומעי" ,הלואגה רדסל עגונב (הזב קלוח קסופ םוש ןיאו) ם"במרה ד"ספ ךפיה - הלואגד אתלחתא
'לה) "לארשי יחדנ ץביקו (כ"חאו) ומוקמב שדקמ הנבו 'וכ חצניו 'ה תומחלמ םחליו 'וכ לארשי לכ ףוכיו 'וכ
.*הלואגה תומילשו עצמא דימו ףכיתו ,ונקדצ חישמ י"ע 'יהת הלואגד אתלחתא םגש ,ונייה ,(א"יפס םיכלמ


ג"פ אמוי ,א"ה א"פ תוכרב ימלשורי) רחשה תליאכ אעמיק אעמיק לארשי לש ןתלואגש ל"זח ישרדמב ש"מו (*
אעמיק"ד ןפואב תויהל לוכי ןמז תוכימסב םה התומילשו הלואגה תלחתהשכ םג (א) :רמול שי - (דועו .ב"ה
הלואגהל ךייש "אעמיק אעמיק"ד ןפואה :רקיעו (ב) ,המצע המילשהו תיתימאה הלואגהב בלש ירחאל בלש ,"אעמיק
התומילשו הלואגה תלחתה 'יהת ,(ב,זצ םש) "ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל לבא ,(א,חצ ןירדהנס) "התיעב"
."ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,דימו ףכית


.נ"שו .א ,חכ םירדנ .ב,י ןיטיג (38

.141 'מע ו"צרת תוחישה-רפס הארו .4 'מע ד"שת תוחישה רפס (39

.בי,אנ 'יעשי (40

.(בקעי-ןיעה תסריגכ) א,הק תבש (41

.מ"כבו .ךליאו ב"עס ,הס ש"ש ישורד ת"וקל האר (42

,תוכלה" םג ףסותינ תוינש תוחולבו ,עשוהי רפסו הרות ישמוח השמח קר ויה תונושאר תוחולבש ל"זראמכ (43
ת"וקלב ראובמה פ"עו .(ו"מפר ר"ומש .ב,בכ םירדנ האר) "הישותל םיילפכ"ד ןפואב ,פ"עבשות ,"תודגאו שרדמ
ש"מכ ,"ךיעשפ החומ אוה יכונא יכונא" ,הבושתה תדובע םע רושק פ"ב "יכונא יכונא"ד ןיינעהש (םש)
,רמול שי - (פ"עבשותו כ"בשות) "'ישותל םיילפכ"ד ןפואב תוינש תוחולד הרות ןתמ םג 'יה ובש ,פ"כהויב
.פ"עבשותו כ"בשות לע םג זמור (תיבהי תיבתכ ישפנ אנא) "יכונא"ד לפכהש

.19 הרעה ליעל האר (44

.ט"כס ק"הגא האר (45

,אקווד אביקע 'ר י"ע ,םילפכב המחנ - "ונתמחנ אביקע ונתמחנ אביקע" (תוכמ ףוס) ל"זראממ ריעהל (46
.אקווד פ"עבשות י"ע איה המחנהש ,ונייה ,(א"ער ,ופ ןירדהנס) "אביקע 'רד אבילא (הלוכ פ"עבשות) והלוכ"ש

.א,מ 'יעשי (47

אוה יכונא יכונא ביתכ אובל-דיתעלו ,ךיקולא 'ה יכונא רמא . . יניס רה לע" :ט"כפס ר"ומשמ ריעהל (48
.(דיתעל הלופכ המחנל וכזי יכונא רוביד ולביקש לע :ו"זרהמ 'יפבו) "םכמחנמ

.בי,בנ 'יעשי (49

.בי,זכ 'יעשי (50

.ג,ל םיבצנ י"שרפ (51

עבתיל ןויצל לעופ השענ ה"בקה" - "דבענ הדשל ךלמ" קוספה לע (ארקמ לש וטושפ) י"שר שוריפמ ריעהל (52
."'ינובל הרכש םלשלו 'יבירחממ הנובלע

.ז"לפר אינת (53

.דועו .ג,הל ךתולעהב ת"וקל .ב"לפס ר"קיו האר (54

.דימת תכסמ ףוס (55

(די,גל חלשיו) ש"מכ ,"הכאלמה לגר" ארקנ תולגהש ,(החישה ףוגב) 25 הרעהבש םירמאמב ראובמהמ ריעהל (56
םויקהו לגרה" ,יכ ,(חישמה תומיב) "הריעש ינודא לא אובא רשא דע 'וג הכאלמה לגרל יטאל הלהנתא ינאו"
.תבש ולוכש םויל םיאב התומילשבו המויסבש ,תולגה ןמזד הכאלמה אוה "אובל דיתעלד םייוליגה לכד

.תובא-יקרפ ינפל ורודיסב ז"הדא ןושל (57

'פו ,סחניפ 'פ ,אשנ 'פב - (פ"ג) תרצע ירחאלש תותבשב תובא-יקרפ דומילה תלחתהל ןמיסהמ ריעהל (58
.(נ"שו .ב"לס ה"פ (מ"דשת ,ק"הא) "תועובשל חספ ןיב" רפס האר) "שפנ" ת"ר ,םיטפוש

.מ"כבו .ד,גפ תוטמ ת"וקל האר (59

.ךליאו 90 'מע ט"פרת מ"הס .זי רעש םיקידצ-תוחרוא האר (60

.ב,וכ תודלות י"שרפ .ג ,ד"ספ ר"ב (61

.ב-א,וכ תוכרב (62

.ה,חע םיליהת (63

.א,י ב"ב (64

.(ב,וצ הכרב ת"וקל הארו .ב,ה תוכרב) "יתטמל הכומס יתליפת" ל"זראמכ (65

.וז תבשב םידמולש - ז"ימ א"פ תובא (66

.(25 הרעה ליעל הארו) ךליאו ח"פס ת"הגא (67

הרותה קסע"ש - "הרות ירבדב קוסעל" הכרבה חסונ שוריפב (ז"מס ח"וא) ח"בה 'יפכ - אקייד "םיקסוע" (68
הרותב תוקסעתההש (ךליאו א,חנר א"ח םיסרטנוק מ"הס) ר"ומדא ח"ומ ק"כ שוריפמ ריעהלו ."חרוטהו למעה אוה
יפל ,ותעיגיב גנועו תויח ול שי ,םוקמ-לכמ ,הבורמ תוקסעתהב עגיו למעש ףאש ,"קסע לעב" ומכ תויהל הכירצ
.'וכ ושפנ ןיינק אוה וקסעש

.ו"מ ג"פ תובא (69

.(מ"יציב) ט,י אב (70

.ב"יה ד"יפ ןירדהנס 'לה ם"במר (71

.ךליאו א,זי וצ ת"וקל .ב"ה ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (72

.ג,ג"יפ ר"קיו .ד,אנ 'יעשי (73

.וז תבש תרטפה - ז,בנ 'יעשי (74

.א"עס,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (75

.טצת זמר 'יעשי ינועמש טוקלי (76

.וז תבש תרטפה - ח,םש 'יעשי (77

.ג"כפס ר"ומש .י"שרפבו הפוסב תינעת (78

.םש ר"ומשו תינעתב אבוה .טי,הכ 'יעשי (79

.ד,א ש"הש (80

.דועו .ךליאו ב"עס ,דס חלשב א"ות האר (81ןיד-קספל םאתהב םלועה תגהנה תישענ ,הרותה חוכב ףקותב םידמועשכ
השע שטיוואבויל ריעב ותויהבש ,קדצ-חמצה תגהנה ךרד-לע ,הרותה
גרוברטפב "םירדס"

ןונגסבו ,ומצעבו ודובכב ה"בקה ידי-לע הלואגל םיכוז שממ בורקב
םוקמ לע טרפב יאק "הדש"ש רמול שיד ,הדשל אב ךלמהש - לולא שדוחד
תולגה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ףכית ושוריפ "הלואגל רתלאל"
!שממ דימו


...?"אב אל ןיידע"ו םינש המכ ינפל התייה הזרכהה

זירכהש יפכ ,הלואגה תא רהמלו ברקל - איה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובע רקיע
."הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" :"ארוק לוק"ב םסריפו

רתלאל" - וז הזרכה :םינעוטו ,"םישקבמ םה הנאות" רשא ולא םיאב ןאכ םנמא [...]
,"אב אל ןיידע" ןכ -יפ-לע-ףאו ,םינש המכו המכ ינפל התיה - "הלואגל רתלאל הבושתל
!שממ דימו ףכיתד ןפואב תויהל חרכומ וניא "הלואגל רתלאל"ד שוריפה ,ןכ-םאו

ויחולש םה - וז הנעט םינעוטש ולא לכו "ליסכו ןקז ךלמ"ה לש ותנעט איה וז הנעט ,ןכבו
תאז םינעוט םה רשאכ המכו -המכ-תחא-לעו ...םהירבדב שבלתמ רשא "ליסכו ןקז ךלמ"ה לש
רומח ןפואב אוה "םדאה הז ןטק םלוע"ד "ןברוח"ה ,זאש - ןלציל-אנמחר ,"קאמשעג" ךותמ
!רתויב

ונרוד אישנ לש ותנווכ התיה וזש ,אטישפו ,שממ דימו ףכית - ושוריפ "הלואגל רתלאל"
...ךכל וניכז אל םיברה וניתונוועבש אלא ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" ותעשב וזירכהב

רתלאל הבושתל רתלאל" ונרוד אישנ זירכהש זאמ המילש הנש הרבעש ירחאל םג ,ןכלו
רתלאל הבושתל רתלאל" תויהל ךירצש םסרפלו זירכהל ךישמה - אב אל ןיידעו "הלואגל
!שממ "רתלאל" - השגדהבו ,םינש המכ ורבעש ירחאל זירכהו ךישמה ןכו ,"הלואגל

דימו ףכית ,"ואנ חישמ" ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" םיזירכמ - ולא םימיב ןכ ומכו
!שממ

?הלואגל יחרכה יאנת הנניא הבושתה םאה

(הז ידי-לעו) הבושתל רתלאל" ,הבושתה ןיינע תויהל ךירצ הזל המדקהבש םינעוטה ולאלו
:תוטשפב הזל הנעמה ירה - "הלואגל רתלאל

אדח אתעשב" :רהוזה ירבדכ אלא ,'וכ ןמז ךשמ תשרודה הדובע הניא - הבושתה תדובע
!ארמימכ עגרב ,"אדח אעגרבו

לבא ,היתווצמו הרותה יניינע לכ םויק ומצע לע לבקמש ,םנמא ,אוה הבושתה תדובע ןכות
אל וליפאו ,הרותה תווצמ ג"ירת ,םיטרפ ג"ירתל תוקלחתה לש ןיינע ןאכ ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא
אעגרבו אדח אתעשב םא יכ ,ןמזב תלבגומ הניא ןכלש ,דבלב תחא הדוקנ םא יכ ,םיטרפ ינשל
.אדח

דימו ףכית הלואגה היהתש ללכו ללכ בכעמ וניא "הבושתל רתלאל"ד ןיינעהש אצמנו [...]
ןיאו ,אדח אעגרבו אדח אתעשב הבושת רהרהל לוכי בצמו דמעמ לכב ירהש - "הלואגל רתלאל"
,הזמ הריתיו] "ינא הדומ" תרימא ךרד-לע ,םיידי-תליטנ ינפל וליפא ,רבדב הלבגה םוש
לוכיש ,הבושת רוהרה ןכ-ןיאש-המ ,'וכ םיטרפ המכו תובית המכ םנשי "ינא הדומ" תרימאב
!שממ דימו ףכית ,"הלואגל רתלאל"ד ןיינעה השענ - זאו ,[שממ ארמימכ עגרב תויהל
2623-2617 'מע ה ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה סחניפ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


לכמ טלקמ-ריע אוה לולא שדוח
הנשה םיאטח


לולאל הלוגו וילגרהו ויתונוצרמ קתנתמש יאנתב

."ךל יתמשו ודיל הנא" :קוספה לש תובית-ישארב זמורמ ומשש ל"זר ורמא לולא שדוח לע

,הרותהו ,(תעד ילבמ) גגושב ורבח תא גרהש םדאב הרותה תרבדמ הבש השרפב אוה הז קוספ
אריי אל הז ןפואבו ,חצורה המש סוניש ,טלקמ-ירע ,םוקמ ועבקיש ,תרמוא ,םייח תרות
יעסמ תשרפב הכוראב ראובמש יפכ - והגרהיש ,ךופשה םדה דעב םקניהל הצורה ,םדה לאוגמ
[...] .תומוקמ המכבו

.לולא שדוח לש וניינע ןכ םג אוה הלאה םירבדה לככו

םישעמה לע טלקמ-ריעה אוה הז שדוחש זמורמ ,"ךל יתמשו ודיל הנא" ,לולאד תובית-ישארהב
אטח ,ו"ח ,םא יכ .הבושתו שפנה-ןובשח ידי -לע ,הנשה לכ ךשמב םדאה השעש םיבוט אלה
םדאה םד ךפוש" ,שפנ חצור אוה ירה השעש הריבע לכב הנה - 'יוה ךרד ,ךרדה תא רבעו םגפו
שפנמ תויחו םד איצומו לטונ אוה ,השודקד םדא ,"םדאה םד ךפוש" אוהש ונייה - "םדאב
וא גגושב םדאה םד ךפוש ,ערה-רציה אוה לעילב םדא - "םדאב" םרסומו ,ולש תיקולאה
.דיזמב

תושיהמ אצויו ומצע קתנמ - לולא שדוחל הלוג אטוחה םא ,טלקמה-ירע אוה לולא שדוחהו
לכשה לש תונקסמהמו ויתוליגר ,ויתונוצרמ - "ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ" ,ולש תואיצמו
ושפנב טילחמ אוהש רמולכ - ותריד היהת םש רשא ,המש סנו תניחבב היהיו - ולש תעדו םעט
."תרפכמ תולג" - יזא ,הבושתו שפנה-ןובשח לש שדחה רדסב וייח ימי רדסל ,"םש בשייתהל"

השעש םיבוט אלה םיניינעה םג אלא ,ורפכתי גגושב השעש םיבוט אלה םיניינעה קר אלו
.ל"נכו ,"םדאה םד ךפוש" תבושת הליעומ התע אלה יכ ,ורפכתי דיזמב

:םסרפל םיכירצש ןיינעה והזו [...]

:לארשיל רמוא ה"בקה

םכמצע וקתנת םא ,ולאה םימיה ךשמב רשא ,םוי םישולש ,העשתו םירשע םכל ןתונ ינא
לש הגהנהו רדסה ךותל וסונת .המש סנו - התע דע םתגהנש תובוט אלה תוגהנהו תוליגרהמ
היהי אלימבו ,התע דע יווהימל יעבדכ היה אלש המ לכ ןקתל ולכות יזא - םש עקתשהל לולא
.םיגורטקה לכמ םדה לאוגמ טלקמל

ושענש ,הבהאמ הבושת ךכ-רחאו ,תוגגשכ ול ושענש ,הארימ הבושת הליחתב ,הבושת ידי-לעו
,םיקידצ לש ןרפסב רתלאל - ומתחתו ובתכת - תויוכזכ ול

.הקותמו הבוט הנשל
ינש קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה ,שדוחה םיכרבמ ,בקע תשרפ תבש תודעוותהמ)
(291-285 'מע

יבר יצוצינ


(ב) "תובאה ריע" עבש-ראב


* עבש-ראבב יברה יחולשו ד"בח לש תישארבה ימי לש םרופיס
-ראבב ויחולשו וידיסחל ריבעהל יברה שקיבש דחוימה רסמה
םירלוד ינש וקלוח דציכ * בוסקואמ ר"ומדאה תועצמאב עבש
דחאב הכז ימו עבש-ראב יבשות לש בר רפסמל יברה לש
היינש המישר * םירלודה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'מע א ךרכ ח"משת תוחישה-רפס') עבש-ראב ריעה לע 'הובג ןחלוש'מ םינינפ המכב חתפנ
:(143 'מע א ךרכ א"שנת תוחישה-רפס ;119

...השודק לש תומא 'ד ,[ה"ע וניבא בקעי לש=] ויבא תיב - עבש-ראב

לש=] םלועל ותאיצי םדוקד ןיינעה והזש ,העובש ןושלמ םג אוה עבש-ראב
."'וכ קידצ יהת ותוא ןיעיבשמ" [ידוהיה תמשנ

ינק עבש ,תודימ עבש לש (ראב) רוקמה ,הניב תניחב ,(המר ארגיא) עבש-ראבמ
"עבש-ראב"ש - רמול שי הזמ הלעמלו ,(לארשי תומשנ לכ םיקלחנ םהל) הרונמה
.ןיחוממ םילענ םהש יפכ - המשנה שרוש - תודימה שרוש לע בסומ

ןושארה קינד"בחה

תובר השעו לעפ אלא ,תוינחורב עבש-ראב ריעה תלעמ ירואיבב קפתסה אל ,ןבומכ ,יברה
."תובאה ריע" לש ינחורהו ידוהיה הנויבצ לע לעופב עיפשהל

קינד"בחה הב בשייתה ,יברעה שוביכה ןמ עבש-ראב ריעה רורחש רחאל דימ ,ט"שת תנשב
רשקל הכז ףאו תונושארה םינשב רבכ יברל רשקנ הלה .ל"ז ןייטשלקניפ לואש 'ר - ןושארה
וניבא םהרבא ירחא ןושארה קינד"בחה אוה יכ יברה ול בתכ םהמ דחאב .ידמל קודה םיבתכמ
...עבש-ראבב ררוגתמה

רחואמו ןבלחכ הליחתב סנרפתה - אנליוול הכומסה ותדלוה תרייעמ הלעש - לואש 'ר דיסחה
.(יברה םע תוצעוויהב) קסויק םג שכר רתוי

ןייוצמכש) 'ד"בח ברע' עבש-ראבב םייקתה (ג"כשת תבטב ב"יב) ותריטפ ינפל שדוחכ
.(ג"כשת תבטב ג"ימ בתכמב ברעה לע ביגה יברה ,תמדוקה ונתמישרב

בוסקואמ ר"ומדאל 'תודיחי'

,"השמ חמשי"ה לעבל ןב רחא ןב) עבש-ראב בשות ,בוסקואמ ר"ומדאה הכז תדחוימ 'תודיחי'ל
,ה םוי לילב ולביק יברה .מ"דשת תנשב (ע"יז זלעבו ץישפור תיבל םיר"ומדאה עזגמ ןכו
.א רדאב ג"י

:(ךליאו 1065 'מע ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') םירבדה ןכות ןלהל

.עבש -ראבב וירוגמ םוקמ תודוא א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה לצא יברה ןיינעתה הליחת
םתחלצהו ד"בח ידיסח לש םהיתולועפ תודוא תולעפתהב רפיס א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה
םירחא םיגוחבש העשב הבש ףיסוהו ,הזב אצויכו ,רעונה ךוניחב ,תודהיה תצפה חטשב הבורמה
'ה תרזעב הווקמו - הסנמ אוהש רבד] עבש-ראב תא בוזעל הייטנ תמייק תידרחה תודהיה לש
בשייתהל ד"בח ידיסח םיכישממ - [הזב אצויכו םינוכיש תיינב ידי-לע ,תונשל - ךרבתי
אוה חכונ םעפל םעפמש ,ףיסוהו ,תודהיה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהלו עבש-ראבב
םהיתולועפמ בר דודיע לבקמ ומצעב אוהש ,שיגדהו .םהל עייסלו רוזעל לדתשמו ,םהיתולועפב
.ד"בח ידיסח לש

תובישח שי ,ולא ונימיב טרפבו ,םינמזה לכב :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו
רמאמכ ,רתוי לועפל תורשפא שי זאש ,והערמ שיא םילבקמש עויסו רזעל תדחוימ
רשאמ רתוי דבכ אשמ תאשל םחוכב ,וידחי אשמ םיאשונ םישנא 'ב רשאכש ל"זר
בר ,וריעב העפשה לעב אוהש ידוהימ עויסו רזעל - תדחוימ תובישחו ,םיילפכ
.'וכו שרדמ-תיבו תסנכ-תיב ול שיש ,עיפשמ וא

עבש-ראבב אינתה תספדה תעב חכונ היהש רפיס א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה
ודמל םג יאדוובש הווקמ אוהש א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו .(תועובש המכ ינפל)
םיסיפדמ ובש םוקמ לכבש םימעפ המכ רבודש יפכ ,הספדהה ירחאל אינתה רפסב
ודמלי - הספדהל תירשפא יכה תוכימסבו םדקהבש לדתשהל שי ,אינתה רפס תא
.הז ירחאלש םימיב םג אינתה רפסב ןיינע וא קרפ

ק"כ יל רוסמי םא דואמ חמשא :א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה רמא ןכמ רחאל
ד"בח ידיסח רובע ("טראוו טוג א") דודיע ירבד וא תוחילש א"טילש ר"ומדא
.עבש-ראבב

םירכוז יאדוובש םהל רמול - איה תובישח יכה תוחילשה :א"טילש ר"ומדא ק"כ
ר"ומדא ק"כ ויבא םשב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע הרסמנש הארוהה תא םה
."ריאהל תורנ" תויהל םיכירצש ,וילא םיכיישה וידימלת לכל (ע"נ ב"שרוהמ

:יברה ףיסוה ןאכ

תשרפ םע הרושקה תוחילש ,ןטק םירופ - אמרג ןמזהש ןיינעב תפסונ תוחילשו
- צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - ינתוח רשאכ ,ז"פרת ןטק םירופב השחרתהש םירבדה
רמאו ססיה אל וידעצ תא םירמוש תדה ידגנתמש עדיש תורמלו אבקסומב ההש
לביקו ("ליחתמה רוביד") קוספב חתופה תודיסחה רמאמ תא המוצע תובהלתהב
הרותה םויק לע שפנ-תוריסמ תודוא רבוד ובש ,תושעל ולחה רשא תא םידוהיה
םיללוע" ,לארשי ידלי ךוניח לע שפנה-תוריסמ - דחוימבו היתווצמו
בייוא תיבשהל 'וג זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" רמאנ םהילע ,"םיקנויו
םיללוע יפמ" - ןבר תיב לש תוקוניתד הרותה דומילש ,ונייה ."םקנתמו
תיבשהל"ד ןיינעה תא לעופ - "הרות אלא זוע ןיא" ,"זוע תדסי םיקנויו
ב"כ ףסאו ,ןמה תריזגמ לעפתה אלש ,יכדרמ ימיב וניצמש יפכ ,"םקנתמו בייוא
םה םינכומש וזירכהו וקעצש דע ,הרות םהמע דמלו ןבר תיב לש תוקונית ףלא
לארשי ידליש עמש ןמה רשאכו ,"ונא ךמע" ,תודהי יניינע לע םשפנ רוסמל
עדי - "'וג הנקז דעו" ,"'וג רפותו הצע וצוע" ,"'וג ארית לא" םירמוא
.תלטובמו הלטב ותריזגש

ועדויבו ,"םילגרמ" םיחכונ הז דמעמבש ועדויב - רמאמה לש ונכות היה הז
!רבדב הכורכה הנכסה לדוג תא

:רמאו םדוקה יברה לש שפנה-תוריסמל הוושיהו ךישמה יברה

,ליעל רומאהמ רתוי בוט רבד ךל ןיא - "טראוו טוג א" רוסמל םיצור רשאכ
דוד ידי-לע רמאנש ,םיליהתב קוספ לע םידסוימה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וירבד
.אחישמ אכלמ

:רמאו ףיסוה א"טילש ר"ומדא ק"כ

,ןכש ,תודהיה תצפהד הדובעל תדחוימ תובישח הנשי - עבש-ראבב םיאצמנ רשאכ
."תובאה ריע" איה וז ריע

לבקת וז ריעש בר ץמאמו תוחוכ עיקשהל םיכירצ :א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה
,ןכאו ."לכיהבש הרות-רפס וליפא לזמב יולת לכה" :ל"זחב וניצמ .הז ןויבצ
בוט תודהיה בצמ ןהבש תורייע המכ םנשי עבש-ראב תוביבסבש לעופב םיאור
- עבש-ראבב וליאו ,םיללוכו תובישי ,םיראופמ הרות תודסומ ןהב שי ,רתוי
ונידיב הלעי המיאתמה תולדתשהה ידי-לעש םיווקמ ונא .ןכ בצמה ןיא ןיידע
.'קה ותכרב תא לבקנ רשאכ טרפבו ,בצמה תא תונשל

ןפואבו ,םכיתולועפב הבר החלצה םכל היהתש ןוצר יהי :א"טילש ר"ומדא ק"כ
."חיפטהל תנמ לע חפוט" ,"ריאהל תורנ"ד

רתויב םיאתמ "חיפטהל תנמ לע חפוט" ןושלה ,ןכא :א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה
ןיא" ל"זח ורמאו ,"םימ"ל עגונב רמאנ הז ןושל ירהש ,הרותה תצפהד ןיינעל
."הרות אלא םימ

הלעמ וניצמ םש םנמא ."םימ הווקמ"ל עגונב רמאנ םימ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.הרותה תוימינפ - אוה הרותב "ןייעמ"ה ןיינעו ..."ןייעמ"ב

"עבש-ראב" םשה ,ןכש - "םימ"ה ןיינע םע דחוימ רשק "עבש-ראב"ל :ףיסוהלו
."םימה ראב"ל רשקב ךלמיבאו םהרבא ןיב התיהש תירבהו העובשה םש לע אוה

לש רתויב לודג רפסמ ונשי עבש-ראבבש ,א"טילש בוסקואמ ר"ומדאה רמא ךשמהב
הרות םירמוש םידוהי ,םידרפסה לארשי ינב וניחא לש - םבור ,תויסנכ -יתב
.הרומחכ הלק לע םידיפקמה תווצמו

- םהיניבו ,החוורה תוצראמ םידוהי הברה עבש-ראבב ובשייתה תונורחאה םינשבש ,ףיסוהו
.תווצמו הרות ירמוש - םהמ המכו המכו ,'וכו םיאמדקא ,םיאפור ,עדמ ישנא

ברקב תוליעפה - דחוימבו ,עבש-ראבב ד"בח ישנא לש םתלועפ לדוג תא בוש ריכזהו
והימרי 'פורפה ידי-לע תלהנתמה ,'וכו תימוקמה הטיסרבינואב ,עדמה ישנאו םיאמדקאה
- סופמקה בר ידי -לע ןכו ,עדמה ישנאמ המכו המכ םע תודידי ירשק ול שיש ,רבונרב 'יחיש
.םוקמב ד"בח ידיסח ראש עויסב ,רפוס 'יש לאקזחי ברה

עבש-ראבל םיאב םיחולשה

םהיניב .ו-ה"לשת םינשב לחה ,ןיפיט ןיפיט (היתוביבסו) ריעל ועיגה הינקסעו ד"בח יחולש
.ריעב א"י עבורב ד"בח -תדוגא-יריעצ ףינס תא םויכ להנמה ,ןהכ 'יש םהרבא ברה ח"הרה

ןיינעה לכ יכ ןייוצי .ותוחילשב לחה דימו ו"לשת ולסכב ב"כב עבש-ראבל עיגה ןהכ ברה
םיחולש חולשל השקבב יברל הנפש ,רבונרב 'יחיש והימרי 'ר פורפה לש המזוי יפ-לע לחה
.המישמל םימיאתמ םיכרבא שפחל יברה ול הרוה הבושתב .עבש-ראבל

הנפומ בתכמה .ריעב ד"בח-תיב תחיתפ לגרל ותכרבו יברה תבושת הלבקתנ ז"לשת תבטב ח"כב
."עבש ראב :ףינס ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה" לא

תונייעמהו תודהיה תצפה ימוחתב לועפל ףיסוה ךא ד"בח-תיב לוהינמ ןהכ ברה שרפ םימיל
ד"בח-תיב רשאכ ,ריעב א"י עבורב ד"בח-תיב תא להנל לחה אוה רתוי תרחואמ הפוקתב .ריעב
.קילרוג ןמלז-רואינש ברה תלהנהב אוה ריעב יזכרמה

זא עבק יברה .ותחפשמו ןהכ ברה ירוגמ םוקמל עגונב םיישקו תוקפס וררועתנ ז"לשת תנשב
:תיעמשמ-דח

.עבש-ראבב וכישמי

תולועפה לכב ךישמי" :האבה הבושתל הכז ,ןהכ ברה לש תופסונ תולאשל הנעמב ,ג"משת תנשב
."םבתוכש (םידיקפת)

רקיעה אוה השעמה

:הז ןוגכ ,תובושתו םיבתכמ הברה לבקל וכז ל"נה

ו"לשת'ה ,טבש ה"כ ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

ד"בח תדוגא יריעצ

עבש-ראב :ףינס

ויחי םהילע 'ה

.הכרבלו הבוטל םבבל תולאשמ אלמי ת"ישהו ,'וכו ח"ודה תלבק ינא רשאמ

ילכהו רוניצה והז ת"ישה לש ונוצרל םיאתמ םוי-םויה ייחב הגהנההש ןוויכו
הפיסומ היתווצמו הרות יניינעב הפסוה לכש ןבומ ירה ,'ה תוכרב תלבקל
אלש םג םמצע דצמ םייקל חרכומ 'ה יוויצש יפ-לע-ףא .ךרטצמה לכב ויתוכרבב
.סרפ לבקל תנמ לע

,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי ,טבש ד"ויל רשקב ,אמרג ןמזהש ןיינעבו
ןנובתהל ונתיאמ דחאו דחא לכ לעש יאדווב ,הליפתב והוריכזי ולש ןויצ לעש
ילב ,תודהיהו הרותה תצפהו תקזחהל וייח ימי שידקה אלוליהה לעבש ךיא
תוצמאתהב הפסוהל איבת תוננובתההש ,רקיע השעמו .שממ שפנ -תריסמבו ,תורשפ
לכ לש םנימיל דמוע אלוליהה לעבש טרפבו ,ויכרדב תכלל דחאו דחא לכ
הזב חילצהל םתוא הוולמ ותכרבו ,ויתולועפב םיכישממו ויתוחרואב םיכלוהה
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,םייטרפה םהיניינעב םגו

רומאה לכב תובוט תורושבלו החלצהל הכרבב

ןהאסרואינש .מ

יברל רסמנ ריעה חתפמ

לפיט רשא ,ןמרבליז השמ רמ ,עבש-ראב תייריע שאר ןגס .ריעה חתפמ יברל רסמנ ו"משת תנשב
:ראשה ןיב ,יברה בתוכ הב ,האבה הכרבהו הבושתה תרגיאל הכז ,אשונב

.ח"ת ח"תו ,ריעה חתפמ ףוריצב בתכמה תלבק יננה רשאמ

.יארחא יכה ודיקפתב הבר החלצהל הכרבבו

ץבוקה לע "ןח תואושת"

לביק (מ"דשת -ב"משת תנשמ) הרות-ישודיח לש םיצבק םסרפל ויחולשל יברה תארוהל םאתהב
תנשב יברהמ יטרפ-יללכ בתכמ (ד"בח תיב תא רבעב להינש) יקסנשורב 'יש םוחנת 'ר ח"הרה
."מ"דשת'ה ןטק םירופ ,אשת תשרפ שדוק תבש ברע" ךיראתה תא אשונ בתכמה .מ"דשת

:ונושל הזו

!הכרבו םולש

...ח"תו לבקתנ ת"דח ץבוקה ללוכ - 'וכו ח"וד 'כמה

.(ק"יח) ט"ושבלו החלצהל הכרבב

.רואל-איצוה ד"בח-תיבש םיאנ הרות-ישודיח יצבק לש הרושל הבוגתב היה הז

ךוניח אשונב הבושת

הלאש לאש רשא ,עבש-ראבב ד"בח רפס-תיב להנמ ותעשב לביקש הרידנ הבושת רבכ ונמסרפ רבעב
"?תושעל המ . . תארוה תא שקבא ןכ לע" :םילימב המייתסהש

עיפומה עטקה דצלו ג"משת בא-םחנמב 'ה ךיראתמ יטרפ-יללכ בתכמ יברה ול רגיש הבושתב
,ללכב (הליפת) ונתדובעו (ח"מג הזבו - תווצמו הרות) ונישעמב תוזירזו"] בתכמה ףוגב
ודימלת ךיראהש יפכו) טרפב 'וכו ל"זיראה יבתכ 'וכ שודקה רהוז :הרותה תוימינפ דומילבו
:דצב ושדוק-די-בתכב יברה ןייצ ["(ו"חרה

לאושש [היישעה תויהל הכירצ=] 'ישעה ל"צ ('יש 'לתה ליגל םיאתמ) הזב
התודוא

...ךתוירחא לעו ךלש

ונמזב ודעותש יפכ) םהל םיעייסמלו םש ויחולשל ,ריעל יברה לש תויוסחייתה תמישר ןלהל
:(770 ינמוימ דחא ידי-לע

:הקדצל תורטשה תקולח תעב ,נ"שת'ה ןוויסב ז"י ןושאר םוי

.עבש-ראבב ךוניחה תודסומל רוזעל שפנו בלב םירוסמש אפילק תחפשמ הז :קורד ןמלק ברה
.קילרוג ןמלז-רואינש ידי לע אוה םתיא רשקה

.הבר החלצה :רמאו (אפילק) ימריל רלוד ןתנ יברה

:(ךויחב) רמאו רלוד דוע ןתנו ףיסוהו

יפכ ,תובאה ריע איה "עבש-ראב" .עבש-ראבב םיניינעה לכב הישותל םיילפכ
הז יזא ."עבש-ראבב םהרבא בשייו" - הליפתב םוי לכ ריכזמ ידוהי שיא לכש
םהרבא לש םיניינעה לכב רתוי דוע םש ףיסוהל ךתוירחא לעו .ךלש ריעה
.ונב בקעי לשו ,ונב קחצי לשו ,וניבא

.הבר החלצה .תובוט תורושב :(בחר ךויחבו)

.רלוד הל ןתנו ."השאה וז" :רמאו (אפילק) תרפאל (בחר ךויחב) יברה הנפ ךכ-רחא

:רמאו רלוד דוע הל ןתנו ףיסוהו

החלצה .תובוט תורושב .עבש-ראבב םיניינעה לכ ליבשב לעבל הרזעה ליבשב הז
.הבר

.החלצהו הכרב :קילרוג ןמלזל יברה

םיעייסמל תוכרב

:הקדצל תורטשה הקולח תעב ,נ"שת'ה זומת שדוח-שאר ןושאר םוי

."הבר החלצה" :קורד 'יש ןמלק 'ר ח"הרל יברה

ןתנ יברה .שדוקה-ץראל םויה עסונ אוהש יברל רמוא (רנורג 'יש בייל-הדוהי ברה) ריכזמה
."שדוקה ץראב הקדצל הז תא םישת" :רמאו ףסונ רלוד

רכובלא תחפשמ תא גיצמ עבש-ראבב 'ד"בח - לארשי ןג' תודסומ להנמ ,קורד ןמלק ברה
ךוניחה תודסומב רלוד םיפלא תרשע לש םוכסב ךומתל (םיפתושה םע דחי) םמצע לע ולביקש
.אפילק והימרי תועצמאב רצונ רשקהש ןייצמו .עבש-ראבב

."תובוט תורושבו הבר החלצה" :רמאו (רכובלא) בוט-םשל רלוד לש תורטש ינש ןתנ יברה

תורושבו הבר החלצה" :רמאו (רכובלא) רתסאל רלוד לש תורטש ינש יברה ןתנ ךכ-רחא
."תובוט

יברה .דואמ הרידנ דבכ תלחמ ול שיש ,רתסא ןב רודגיבא וימח רובע הכרב שקיב בוט-םש
."תובוט םינשו םימי תוכיראל ,וליבשב הקדצל הז תא ןתית" :רמאו ףסונ רלוד ול ןתנ

..."וזה הצובקב ןכ םג התא" :(רמא) לאשו (אפילק) ימריל יברה הנפ כ"חא

."הישותל םיילפכ .הבר החלצה" :ורמואב רלוד לש תורטש ינש ול ןתנו

עבש-ראב יבשותל הכרב תועבטמ

:הקדצל תורטשה תקולח דמעמב ,ב"נשת ולסכ 'י ןושאר םוי

ןמלז-רואינש ברה תלהנהב - עבש-ראבב ד"בח-תיב לש תוליעפ ח"ודו תונומת םובלא תריסמ
.ד"בח-תיב ידידימ המכ םע דחי ,(ד"בח-תיב להנמכ םייתניב הנמתנש) קילרוג

:רמאו םיפסונ רלוד תורטש ינש ןתנ יברה

."החלצהו הכרב .םהל דומעת תובא תוכזש .עבש-ראבב םידוהיה לכ רובע הז"

ינש םיפתתשמהמ דחא לכל וקלוח (ב"נשת) הנש התואב ולסכ ט"י לש תיזכרמה תודעוותהב
.עבש-ראבב םידוהיה לכל יברה ןתנש ולא םירלודמ ,הקדצל תועבטמ

רגר קחצי רמל דחארלוד קנעוה עבש-ראבב ד"בח תודסומ תבוטל רניד תעב ג"נשת ןסינ שדוחב
.עבש-ראב תייריע שאר זא ,ל"ז

,770 -ב שדוק תודעוותהב ףתתשה אוה .יברה םע רושק היה ל"ז רגר קחצי רמ יכ ,ןייוצי
.דועו ,יברהמ תוארוהו םיבתכמ רשקל הכז

'יש החמש-ףסוי ברה ג"הרה ומכ םידיסחו םיחולש דוע ולביק תוצעו תוכרב תוארוה
'יש והימרי 'ר 'פורפה ,סופמקה בר רפוס לאקזחי ברה ח"הרה ,רמוע לש הבר גרובזניג
.דועו ןייטשקיד השמ 'ר ח"הרה ,ןהכ 'יש םהרבא ברה ,רבונרבתודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ


(חי,זט) ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש

וארבנ הניב ירעש םישימח" ,(אל הנשה-שאר) רמאמכ ,שפנבש הניבה חוכל זמור - "ךירעש"
הסינכ לש ןפואב לעופ הניבה חוכ םג ךכ ,האיצילו הסינכל שמשמ ימשגה רעשהש םשכ ."םלועב
תוררועתה - האיצי .תודימה תא תררועמו בלה לא תרדוח חומה תגשה - הסינכ .האיציו
.תויעבטה תודימה רוריבו ףוגה ךוכיזל האיבמ תודימה

םישימח שי ךכ ,השודקב םירעש םישימח שיש םשכ - "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"
םא תעדלו ותימאל רבד לכ ןוחבל ידכ ,"םירטושו םיטפוש"ב ךרוצ שי ךכיפל .האמוט ירעש
.ויתולובחתו רציה תצעמ וב ןיא
(247 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(חי,זט) ךירעש לכב

(י"שר) ריעו ריע לכב

תא "שובכל" חילצי בוט-רציהש ידכ .(בל םירדנ) "הנטק ריע" ארקנה ,ףוגל תזמור - ריע
."םירטושו םיטפוש"ב ךרוצ שי "ריע"ה

רשא השעמה תא עדיל ידכ ךורע-ןחלושב ןייעל ,"ןידה תא קוספל" םיכירצ הליחת - םיטפוש
.הנישעת אל רשא הלאו השעיי

זיגרי םלועל" תניחבב ,"לקמב ותוכהל" שי תווצמה תרימשל דגנתמ ערה-רציה םא - םירטוש
.(ה תוכרב) "ערה-רצי לע בוט-רצי םדא

םג אלא ,הרותה תרימשל רושקה לכב קר אל ,"ךירעש לכב" תויהל הכירצ בוט-רציה תטילש
."םימש םשל ויהי ךישעמ לכו" (ב"פ תובא) רמאמכ ,תושרה ירבדב
(ט"כשת םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהמ)


(אי,זי) לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל

(י"שר) ןימי אוהש לאמש לעו לאמש אוהש ןימי לע ךל רמוא וליפא

"לאמש"ה תאו "לאמש"ל "ןימי"ה תא לעופב ךופהל וחוכב ןכא לארשי ימכח לש ןיד-קספ
."ןימי"ל
(138 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,זי) ךלמ ךילע םישת םוש

ךלמה ןכש .םימש-תוכלמ לוע-תלבקו לוטיב םעב רידחהל איה וז הווצמ לש תימינפה הנווכה
רשאכו ;אעיקרד אתוכלמל הבכרמ ותויהל ,"ךלמ" ארקנ םג ךכיפלו ה"בקל תילכתב לטב ומצע
.םימש תוכלמ יפלכ םג םילטב םה אליממ ,וילא םילטבתמ םעה
(חק 'מע ךיתווצמ-ךרד)


(וט,זי) ךלמ ךילע םישת םוש

תובא) "בר ךל השע"ד יוויצה ונשי הזה ןמזבו ,ךלמ םהל תונמל לארשי ווטצנ תיבה ןמזב
."ןנבר יכלמ ןאמ" ,(בס ןיטיג האר) ל"זח רמאמכו ,(א"פ

- עמש :להקהב ארוק ךלמה היהש תוישרפה וינפל ארקיש ,"בר" ול היהיש ךירצ ידוהי לכ
יולת "ךנגד תפסאו"ש ול ריבסי - עומש םא היהו ,םימש-תוכלמ-לוע-תלבק וב לעפי "בר"ה
."ועמשת עומש םא"ב

דמלי) בר םג היהיש ונקדצ חישמ רשא ,אחישמד אתבקע ,וננמזל דחוימב ךייש הז יוויצ
.("אחישמ אכלמ") ךלמ םגו (םעה לכ תא הרות
(105 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םישימחמ דחא - תינוניב ןיע ,םישישמ דחא - הער ןיע ,םיעבראמ דחא - הפי ןיע

המכחל רשקתהל הכוז םוי םיעבראל הנתינש הרותב דקושש םדא :"םיעבראמ דחא - הפי ןיע"
.האליע

תודימה ששל רשקתמ תימהבה-שפנה לש תוערה היתודימ תא ררבמה :"םישישמ דחא - הער ןיע"
.רשעמ הלולכ ןהמ תחא לכש יפכ ,תונוילעה

.הניב ירעש םישימחל הכוז ,'ה תלודגב ןנובתמה :"םישימחמ דחא - תינוניב ןיע"
(הנק 'מע רבדמב הרותה-רוא)

* * *

תודחאתה ,"דחא"ל םיעיגמו םיכוז ,םוי םיעבראל הנתינש ,הרותה ידי-לע :"םיעבראמ דחא"
"ותנמוא ותרות" התייהש ,יאחוי ןב ןועמש יברב וניצמש יפכ .ה"בקה םע תטלחומו הרומג
.(בצר ג"ח רהוז) "'וכ אנדיחא היב ,אנרטקתא אריטק דחב" רמאש ,(אי תבש)
(ומש'א 'מע תומש הרותה-רוא)


(גי,חי) ךיקולא 'ה םע היהת םימת

:בוט-םש-לעבה רמוא

'ת תואה .'םלוע לש ופולא' ,ה"בקל תזמורה ,'א תואהמ רתויב הקוחרה תואה איה 'ת תואה
;"ךיקולא 'ה םע" םלועה יניינע תא םג רבחלו רשקל שיש ךכל תזמור "םימת" תבית לש יתבר
.ותארילו 'ה תבהאל איבהל תוכירצ םלועה יניינעב הארי וא הבהא

חילשה םא םג .ול ארוק ךלמהש ועידומה ךלמה חילש וילא עיגמש םדאל ?המוד רבדה המל
רוקמ ,ךלמה לא תכללו זרדזהל שי אלא ,ומע עשעתשהל םעט ןיא ,תוקחוש םינפ ול הארמ
תכלל שי אלא ,וסייפל תוסנל םעט לכ ןיא ,תופועז םינפ ול הארמ חילשה םא םגו .הבהאה
.ותוא תוצרל תוסנלו ךלמה לא רשיה
(בוט-םש-רתכ)

* * *

ג"ירת שיש םשכש ,עודיכו ."רבא רסוחמ" אלו המלשו המימת היהת שפנהש ךכל גואדל שי
םתומלש רשא "םירביא" ג"ירת שי שפנב םג ןכ ומכ ,םידיג ה"סשו םירביא ח"מר ,ףוגב םיקלח
.הרותה תווצמ ג"ירת םויקב היולת
(המ 'מע םיבצנ הרות-יטוקיל)

תובא יקרפ


ןרהא לש וידימלתמ יווה

בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יווה ,רמוא ללה .םהמ ולבק יאמשו ללה
.הרותל ןברקמו תוירבה תא

תובאב ושריפ ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יווה :ארונטרבמ הידבוע ונבר
לכ ךלוה היה ,םיטטוקתמ םדא ינב ינש האור היהשכ ?םולש בהוא ןרהא היה דציכ - ןתנ 'רד
,ךל אטחש לכ ומצע תא הכמו טרחתמ אוה ךיא ךרבח האר ,ול רמואו ,ורבח תעדמ אלש םהמ דחא
הז םיקשנמ ויה הזב הז םיעגופ ויהשכ ,ךכ ךותמו ,ול לוחמתש ךילא אובאש יל רמוא אוהו
ומע רבחתמ היה ,הריבע רבעש םדאב עדוי היהשכ ?הרותל תוירבה ברקמ היה דציכו .הז תא
יישעמ הז קידצ עדוי היה וליא ,רמואו שייבתמ םדא ותוא היהו ,תובוהצ םינפ ול הארמו
יכאלמ) וילע דיעמ איבנהש אוה .בטומל רזוח היה ךכ ךותמו ,ינממ קחרתמ היה המכ םיערה
.ןוועמ בישה םיברו יתיא ךלה רושימבו ('ב

:ר"ומדא ק"כ שריפ

הווה הרואכל :רואיב ךירצ - םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יווה :רמוא ללה
?ןרהא השע ןכש הנימ-אקפנ יאמלו ,"םולש ףדורו םולש בהוא יווה" הרצקב רמימל היל

:רמול שיו

תאז לכבו ;םישדוק שדוק ושידקהל ןרהא לדביו" רמאנ וילעש ,לודג ןהוכ היה ירה ןרהא (א
לש וידימלתמ תויהל דחא לכ ךירצ ךכו .הרותל תוירבה בוריקב קסעתהל ומצע תא ליפשה
.ןרהא

תקולחמב קיזחמה לכ" ל"זר רמאמכו ,ןיד יפ-לע בויח אוה "םולש ףדורו םולש בהוא" (ב
ידי-לעו עשר םדאל וליפא םולש ןתונ היהש ,ןרהאכ גהנתהל שיש שדחמ אנתהו ."ואלב רבוע
.ןידה-תרושמ םינפל איה וז הגהנהו ,ןוועמ ובישה הז

יאמשש ,רייגתהל אבש ירכונה יבגל ארמגב ראובמה יפ-לע ,אקווד ללהל תכייש וז הארוהו
.ןידה -תרושמ םינפל לש הגהנה ,ובריק ללה ןכ-ןיאש-המ ,ןיינבה תמאב ופחד
(הגומ יתלב - ה"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)

ידוהיל וליפא ,ידוהי לכל תלבגומ יתלב הבהא התיה ןהכה ןרהאל - ןרהא לש וידימלתמ יווה
םע רשקתהש ךכ ,הרותה רואל ןרהא בריק הזכ ידוהי םגו ;"אמלעב תוירב" םשב ארקנש
.הרותה לש תלבגומ יתלבה תומילשה

תעדוי הניא תיתימא הבהא ,ןכש ,ידוהי לכל ןרהא לש הבהאה ישגר לש תמאה לע הארמ הז
הז ידוהי םגש תלעופ איהו ;"תוירב" רדגב אוהש ידוהי םג הפיקמ איה ןכלו ,הלבגהו הדידמ
.הרותל ברקתיו ותואיצמ לש תולבגמל לעמ הלעתי

,ויתולבגמל לעמ דמולה תא םמורל הנשמה לש החוכב ןכש ,הנשמ רבדב וז הארוה העבקנ ןכל
ידוהי רשאכ ,ןכל ."תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ תויולגה לכ ןיא" ל"זר רמאממ ןבומכ
ירבד םע דמולה לכש ןיב אלפנ דוחיי היהנ הרותה דומיל ידי-לעש - הנשמב וז הארוה דמול
לבקמ אוה - הרותב ומצע תא ןתנו בתכש ,הרותה ןתונ םע אלפנ דוחייל דעו ,דמולש הרותה
.וז הארוה םייקל לבגומ יתלב חוכ
(890 'מע ב ךרכ א"שנת תוחישה-רפס - א"שנת חספה גחל יללכ-בתכממ)זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il