- כ"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה לולאב 'ח * אצת יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


היהיש ,הדובעב תומלשה תילכת
"םיקולא דבוע"


לבא ,תומואה העבש תוצרא תא שובכל לארשיל הוויצ ה"בקה
דגנכ "תושר תמחלמ" להנל תוכזהו חוכה תא םהל ןתנ ימ
ימ ,םדאה תדובעב םג תלאשנ המוד הלאש * ?םיפסונ םימע
* הווטצנ אל ללכ םהילעש תומחלמ להנל תושרה תא ול ןתונ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


1תיחצנ הארוהו הארוה הווהמ ,הרותב השרפ לש המשו התלחתה יאדוובו ,הרותב ןיינע לכ
.ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכ ,ידוהי לש םוי-םויה ייחב

לע המחלמל אצת יכ" - הרותב עובשה תשרפמ ידוהי לכל תיחצנה הארוהה יהמ :ןיבהל ךירצו
?"ויבש ותיבשו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו ךביוא

.2("רבדמ בותכה תושרה תמחלמב") תושרה תמחלמב יאק "המחלמל אצת יכ"ש טרפבו

:('ה תדובעב) תושרה תמחלמ ןיינעב ההימת םידקהב ןבויו

ללגב הז ירה - (םיממע העבש תמחלמ) לארשי-ץרא שוביכב הווצמ תמחלמל לארשי ינב תאיצי
תא שובכל םיכלוה םה אלימב ,לארשי ינבל לארשי-ץרא תא ןתנו ,ותרותב ה"בקה הוויצ ךכש
3לארשי ינבל ןועטל םלועה תומוא םילוכיש הנעטה לע הנעמה םג והזו .םהל תכיישש ץראה
4םייוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חוכ" - "םייוג העבש תוצרא םתשבכש םתא םיטסיל"
ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרב ,ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ ,
."ונל הנתנו םהמ הלטנ

ינבש ןכתייה - םייוגהל אלא ,לארשי ינבל ה"בקה ןתנ אל - םלועבש תוצראה ראש תא םנמא
םיטסיל" תנעט הלחו תכייש הרואכל ךכ לע ,תופסונ תוצרא שובכל תושר תמחלמב ואציי לארשי
!?"םתא

:םדאה תדובעב תושרה תמחלמל עגונב ההימתה איה הז ךרד-לעו

"םינותחת" לש ןפואב ה"בקה וארבש) םלועב וקלח תא שובכלו םחליהל ידוהיל ןתינש חוכה
קלחהו ,ןכ תושעל הרותה יוויצ חוכב הז ירה - (השודק םע תוכייש םוש םהל ןיא ומצע דצמש
.השודק ונממ ושעיש הנווכבו ידכב הליחתכלמ ארבנ םלועב

הוואתנ - ה"בקה ןוצר אוה ךכש ללגב הז ירה - המחלמב ךרוצ שי וז הרטמ תגשהלש ףאו
תניחבב םמצע דצמ םהש ,םינותחתב אקווד היהת ותרידש - םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה
.ל"נכ ,תוקולאל םילכ םתושעל ידכ םהב םחליהל ךירצו ,"ךביוא"

יפ-לע -ףא :(םיממע העבש תמחלמ) לארשי-ץרא שוביכד הווצמ תמחלמל עגונב וניצמש ומכו
ןפואב ,(5"יתתנ רבכ - יתתנ ךערזל") וניבא םהרבאל לארשי-ץרא תא ןתנו חיטבה ה"בקהש
לארשי ינבל לארשי-ץרא תכייש (לעופב לארשי -ץרא תא ושבכ לארשי ינבש ינפל וליפא) זאמש
תועצמאב יוליגבו לעופב לארשי-ץרא תא ולבקי לארשי ינבש ה"בקה הצר ןכ-יפ-לע-ףא - חצנל
דע] םייוג תושרב םדוק היהת לארשי-ץראש ,(עשוהי שוביכ ידי-לע לעופב היהש ומכ) המחלמ
(תויהל הלוכי) הנשיש הנעטה תא האיבמ הרותהו ,"םייוג תלחנ" לארשי-ץראל תארוק הרותהש
,["םהל הנתנ ונוצרב"ש ןוויכ - "םייוג העבש תוצרא םתשבכש םתא םיטסיל"ש םלועה תומואל
.שדוקה ץרא ,לארשי-ץרא הנממ ושעיו ,םייוגה ץרא תא לארשי ינב ושבכי המחלמה ידי-לעו

שי - הרותב יוויצ םוש ןיא וילעש םלועב קלח שובכל ,תושר תמחלמ תודוא רבודמשכ לבא
םלועה תושרל ןתינ הז קלח יכ ,הרות יפ-לע םוקמ תניתנ םוש ךכל ןיאש ,רמול םוקמ הרואכל
.הז תא שובכל הרותב יוויצ םוש ןיא ןכלו ,הז תא שובכל לארשי ינבל רוסאו ,(םייוג)

אל הזה קלחה יכ ,"םתא םיטסיל" לש רדגב הרואכל הז ירה ,ותוא םישבוכ םא - הברדאו
.םלועה תושרב רסמ ה"בקהש םיניינעהמ םלועה תוימשג תא םילזוגש ונייה ,לארשי ינבל ןתינ

תושרה תמחלמב" ,"המחלמל אצת יכ" - הרותב המילש השרפמ שודיחהו הארוהה האב ךכ לע
בותכה" - הרות יפ-לע המחלמ םג וז ירה - תושרה תמחלמ יהוזש יפ-לע-ףא :"רבדמ בותכה
אל) םלועהמ םיקלח דוע שובכלו םחליהל הדובעה ,תושרה תמחלמל עגונב (חוכ ןתונו) "רבדמ
ול הריד היהי םלועה לכש ,איה האירבה תנווכש ןוויכ - השודק םהמ תושעלו (לארשי-ץרא קר
.םינותחתב ךרבתי

,הדובעב הז ךרד-לעו ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ"ש יאנתה רמאנ לארשי-ץראל עגונב קרש המו
ןכ-ןיאש-המ ,השודק םתושעל שיש תרמוא הרותה םהילע רשא םלועב םימייוסמ םיניינע םנשיש
םגה) השודק םהמ ושעי לארשי ינבש תנמ-לע והזש יאנתה יולגב בותכ אל םלועה יקלח ראשב
וזה הדובעה תאש ,אוה ךכל םעטה - (ךרבתי ול הרידל ולוכ םלועה לכ תא תושעל םיכירצש
שודיח תועצמאב אקווד אלא ,הרותה יוויצ יפ-לע הז ןיא ;ידוהיה לש ותושרל הרותה הנתנ
.תושרה תמחלמ - ידוהיה לש ומצע חוכב הדובעד

ול תושעלד הדובעהב (הווצמ תמחלמ יבגל) תומילש ףסותינ (תושרה תמחלמ) הז ידי-לע רשא
םהש ךיא םהב שגרנ םמצע דצמש םינותחתב םגש ,6תושדחתה ךרדב לעפנש םינותחתב הריד ךרבתי
הנשי הזבש ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ" היהיש תנמ לע "םהל הנתנ"ש יפכ אלו) םלועה תושרב
.7ךרבתי ול הריד ושעי ,(שדוקה-ץרא הנממ תושעל הלעמלמ חוכ-תניתנה

:ןיבהל ךירצ םנמא

ידוהי לוכי ךיא - תושר לש רבד אלא ,הרותה ןמ בויח הניא תושר תמחלמ ףוס-ףוסש ןוויכמ
בותכש ומכו] הנכס םע הרושק המחלמ רשא ,המחלמל האיצי ידי-לע הנכסב ומצע תא דימעהל
וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ רמאל םעה לא םירטושה ורבידו" - 8(הז ינפלש השרפב)
רשא שיאה"ל עגונב םיימעפ ךכ לע רזוח קוספהו) "'וג המחלמב תומי ןפ ותיבל בושיו ךליי
.[("החקל אלו השיא שריא רשא שיאה"ו "ולליח אלו םרכ עטנ

םלועה יניינע תא ררבל הטמל דרוי ידוהיש הז ידי-לע :םלועה רוריבב המחלמב הז ךרד-לעו
ךרד-לע) ול קיזהל רבדה לוכי ,ררבתמה ישובלב שבלתהל ךירצ ךכ םשלש ,(תושר ירבד)
- (הווצמ המחלמב ללוכ) ולש הדובעה יניינע ראשל עגונב םג ,(9'וכ םע קבאתמה

ןיא ירה - הרותה התוויצ םהילעש םלועה יניינעב המחלמה ,הווצמ תמחלמל עגונב אמלשב
-אנמחר קזניהל אלו המחלמב חצנל הרותהמ חוכ-תניתנ הנשי - רקיעו דועו ,תרחא הרירב
ןכ םאו ,הרותב שרופמ יוויצ םוש הז לע ןיא - תושר תמחלמב ןכ-ןיאש-המ ;ללכ ןלציל
קפס ךותמ ,"םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" 10הרותב יוויצה ךפיה ,הנכסב ומצע דימעיש ןכתייה
!?חילצי ילוא -

איבמ הז םא לבא ,(ל"נכ) הווצמ תמחלמ יבגל תושר תמחלמד הדובעב שודיחו יוליע שי םנמא
רוריבבו ,השודק יניינעב קר ותדובע לועפל ןמזה תא לצניש ףידע הרואכל ,הנכס ידיל
!?חילצי יאדו יכ החטבההו חוכ-תניתנה הנשי הילעש ,הווצמ תמחלמ ידי-לע םלועה

רותב) ותדובע ךשמה תא הנכסב דימעמ אוה (תושר תמחלמב הנכסה) הז ידי-לע :וזמ הריתיו
ונתשרפ םויסב קלמע תמחלמ ומכ ,הווצמ תמחלמ - ללוכ) הרותה יוויצ םויקב (ףוגב המשנ
הרותה ייוויצ םויקב קסעתיש בוט רתוי !תושר תמחלמ ליבשב ?המל הז לכו - (הזב אצויכו
הזש ןכתייו ,קפסב תלטומ ותחלצהש רבדב קסעתהל רשאמ ,(חילצהל הרותה חוכ ול שי םהבש)
.דיתעב ותדובע יניינע ראשל ו"ח עירפי

אצוי ןכל - "תושעל המ ול ןיא"ו 11"דלוי למעל םדא"ש ןוויכש ץרתל ןיאש טושפו ןבומ]
תאצל אלו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב תושעל המ דימת שי ידוהיל יכ - תושר תמחלמל
.[הרותב הווטצנ אלש רבד לע הנכסב ומצע תא דימעהלו המחלמב

:"ךביוא לע המחלמל אצת יכ" - ונתשרפד שודיחב ללכנ הז םגש רמול שיו

בותכה") הרותה יפ-לעש ןבומ - תושרה תמחלמל עגונב הרותב המילש השרפ הנשיש ןוויכ
הנכסב הכורכ איהש ךכל סחייתהל אל ,וז הדובע (םג) ידוהי לצא תויהל ךירצ ("רבדמ
12"ויבש תיבשו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו" - הלעמלמ חוכ-תניתנ םג ךכ לע שי - הזל ףסונו]
.[

תמחלמ איהש המחלמל תאצל ומצעב רוחבל ךירצ ידוהיש םירמוא :םיכפה םה ולאש םגהו
דואמ םתרמשנו" וילע הווצמ הרותה הז םע דחיבו ,הנכסב הכורכ איהש ףא ,תושרה
אוה ןכל ,םיכפה אשונ אוהש ה"בקה םע םירושק לארשי ינבו תויהש ,עודי ירה - "םכיתושפנל
.ל"נה םיכפהה ןדיד ןודינב ללוכ ,ידוהי לש ותדובעב םיכפה עבות

:תושרה תמחלמ ןיינע רואיבב - רתוי קמועב רמול שי הז יפ-לעו

תא לועפל יתימא תושדחתה חוכ ול שי - םיכפה אשונ אוהש ,ה"בקה םע רושק ידוהיש ןוויכמ
:תושרה תמחלמד הדובעהב 13ל"נה םיכפהה רוביח

רותב ףקותל דעו ,("ךביוא" תא ארבש ה"בקהמ אבש) ףקות הל שי ("ךביוא") םלועה תואיצמ
תליחתב רבכש ,לארשי -ץראל דוגינב] השודקה תושרל תוכייש הל ןיאש המצע ינפב תואיצמ
ךיא קפסו הנכסל םוקמ שי לכש יפ-לעו ,[לארשי ינבל תכיישש הליחתכלמ הב עבקנ האירבה
המחלמל םיכירצו ,("ויבש" השענ הזש ןפואבו יבש וחקי "ךביוא"ש ןכתיי ןכלו) וחצנל רשפא
;"ךביוא"ה תא חצנל ידכב

אצת יכ" (- "רבדמ בותכה")מ חוכה (ה"בקה םע רושק ותויהל) ידוהיהל שי הז םע דחיבו
ףקות-תרב תואיצמ איהש ךכ לע טבה ילבמש ,האירבב שודיח לועפל - תושרה תמחלמב ,"המחלמל
שבוכו חילצמ יאדווב אוה - (הנכס םע הרושק המחלמה יכ רשב יניעל הארנ ןכלו) םלוע לש
'ה ונתנו" - קוספה ךישממש ומכ ,ךרבתי ול הריד םהמ השועו םלועה יקלח לכ תא חצנמו
ונתנו"ל רבכ איבי אפוג הז ירה ,"המחלמל אצת" היהי רשאכ :"ויבש תיבשו ךדיב ךיקולא
- וזמ הריתיו ,תיבה לעב הז ידי-לע םישענ לארשי ינבש - אקווד ךדיב ,14"ךדיב ךיקולא
.15השודקל םיכפהנו םירסמנ ,"ךביוא" ידיב היבשב ולפנש םירבדה םג ,"ויבש תיבשו"

הלעמל ,"ךביוא לע" (הליחתכלמ) אוה ותואיצמ םצעב ידוהיש ןוויכ - אוה ךכל םעטהו
תואיצמ לכ לעמ הליחתכל אוה ירה ה"בקה םע לוכיבכ תחא תואיצמ אוהש יפכ ידוהי ;ךביואמ
ותושעל (ה"בקהל ולוכ ךיישש) םלועה לכ תא שובכלו המחלמל תאצל חוכה ול שי ןכלו ,םלועה
יפכ הז ירה - תוצראה ראשו לארשי-ץראל קלחנ םלועהש הז ןכ-ןיאש-המ] ךרבתי ול הריד
תשדוקמה ,שדוקה ץרא אוה םהלש קלחה - ומצע םלועבש קר ,םלועל ךרעבו םירושק לארשי ינבש
.[16תוצראה ראשמ

:םינפוא ינש םנשי םלועה רוריבב (הרות יפ-לע) לארשי ינב תמחלמבש ,תרמוא תאז

םירבדה - הדובעבו ,לארשי-ץרא) םלועב דחוימ קלח םע הרושקה המחלמ - הווצמ תמחלמ (א)
יפ-לע הדובעב הגרדהל רקיעב ךייש הזש ,(השודק יניינעו תווצמ םייקמ אוה םתיאש םיימשג
םיקוליחהל םאתהב םלועבש תומוקמה יקוליח םע םירושק הרותה ינידש יפכ ,הרותה יוויצ
- תושר תמחלמ (ב) ,לוחו השודק ,(תוצראה ראשו לארשי-ץרא) םייוגהו לארשי ינב ןיבש
דח דע ,"ךביוא לע" לש בצמב םתגרדמ םיאב לארשי ינבש יפכ ,םלועה יניינע לכל תכיישש
.'וכו שדוקו לוח ןיב םלועבש תוגרד יקוליח לכמ הלעמלש ,ךרבתי ותומצע םע לוכיבכ שממ

ידוהי לש רציה תמחלמב םג ,רתוי תויטרפב ,הז ךכ ,םלועה רוריבב המחלמב הזש םשכו
ידוהיש ירחאל םגש ,(החישה ףוגב ב"סס ל"נכ) תימהבה שפנו ףוגה רוריבב תיטרפה ותדובעב
ולצא תויהל ךירצ ,(יוויצה יפ -לע בייוחמ אוהש המכ דע) "הווצמ המחלמ"ה תא םייס
."'וכ לארשי לובג ביחרהל ידכ" ,"תושרה תמחלמ"

םתיארו םתבשו" 19קוספה לע 18ל"זח רמאמ רואיבב 17אינתב ראובמה ךרד לע והזש רמול שיו
ירומג יקידצ והייוורת ודבע אלו ודבע" ,"ודבע אל רשאל םיקלא דבוע ןיב עשרל קידצ ןיב
ןיב שרפהה"ש - "דחאו םימעפ האמ וקרפ הנושל םימעפ האמ וקרפ הנוש המוד וניאו והנינ
-רציה םע המחלמה איהש הדובעה עצמאב אוהש ,הווה ןושל אוה דבועש ,קידצל םיקולא דבוע
.ינוניבה ונייהו ,דימת וב םחליהל לודג למעו הדובע תמאב אוהש 'וכ וילע רבגתהל ערה
ערה םע המחלמה תדובע ירמגל רמגו רבע רבכ ,'וכ ראותה םשב 'ה דבע ארקנ קידצה לבא
."'וכ

השודקד עבט יפ-לע הדובעה ןיב (ומצע ינוניבב) לדבהה אוה הז ךרד-לעש ,ראבמו ךישממו
עבט ול לגרהה השענו הלודג הדמתהב דומלל ומצע ליגרה" וא ,"ועבטב דומילב דימתמ אוהש")
םחולש ימ אוה "םיקולא דבוע"ו ,המחלמ םוש ןיא הזבש ןוויכ ,"ודבע אל" ארקנש ,("ינש
האמ וקרפ הנושש ימ םיקולא דבוע"ד ןיינעה רואיבב םש ראובמכ - ותוליגר עבט הנשמו
םעפה תאז ןכלו ,'וכ םימעפ האמ קרפ לכ תונשל תוליגרה היה םהימיב" יכ - "דחאו םימעפ
רתיב ןהיבג לע הלועו ןלוכ דגנכ הלוקש וירוענמ לגרוהש תוליגרה לע הריתיה תחאו האמה
."'וכ םיקולא דבוע ארקנ תויהל זוע רתיבו תאש

ומצע לע דבע אוה - "הווצמ תמחלמ" תימהבה-שפנו ופוג םע םייק רשאכ םג :תרמוא תאז
תא םייס אוה - הזמ הריתיל דעו ,ינש עבט ולצא השענ השודק יניינעב ולש לגרההש לעפו
קידצ השענש דע ,תימהבה -שפנו ףוגה םע (הרותה יוויצ יפ-לע הזש יפכ) "הווצמ המחלמ"ה
רתוי ךירצ ונניא תעכש ,אנימא אווה - (תומילשה תילכתב איה תווצמו הרותב ותדובע) רומג
וכליי"ב קר קסעתהל לוכי אלימב ,רומג קידצ רבכ אוהו השודקד עבט השענ ועבט יכ ,םחליהל
.המחלמ דוע שפחל םוקמב ,השודק יניינעב 20"ליח לא ליחמ

-לע השענ הזו ,"םיקולא דבוע" היהיש - איה הדובעב תומילשה תילכתש ,ול םירמוא הז לע
יכ") "תושרה תמחלמ"ל אצוי אלא ,הרותה יוויצ יפ-לע איהש המחלמב קפתסמ ונניאש הז ידי
-לעמ) רתוי לודג שודיח לעפנ הז ידי-לעש ,ולש השודקה עבט תא םג תונשל 21("המחלמל אצת
םלועב תושדחתהה תומילשש ,('ה ףיעס ףוס) ליעל רומאה ךרד-לע] ערה-רציה םע המחלמה ידי
.([הווצמ תמחלמ ידי-לע רשאמ רתוי תושרה תמחלמ ידי-לע תלעפנ

התיה - רבעב ותוליגר עבט תא הנישו "תושרה תמחלמ" רבכ םחלנ םא וליפא :וזמ הריתיו
ךישמהל וילע - רציה ןעוט - המ םשלו ,קיפסמו יד רבכ הזש ,בושחל אנימא אווה הרואכל
לש ףסונ ראות לבקיש ידכב המחלמהו ןוכיסה לכ יאדכ אוה ובצמב םאה) םחליהלו ןכתסהל
,הווה ןושל "םיקלא דבוע" אוהשכ אקווד איה תומילשש ,ול םירמוא - (...!?"םיקולא דבוע"
םימעפ האמ דומלל וילע - ותוליגר עבט השענ הזו דחאו םימעפ האמ וקרפ הנש רשאכ וליפא
.האלה ןכו ,םייתשו

:לעופל עגונבו

,לולא שדוחד םיניינעה לכב - עבטה יונישו המחלמ לש ןפואב - ףיסוהל ךירצ ידוהי לכ
22הבהא ךותמ ה"בקה םע לארשי ינבד תוברקתהה ,"יל ידודו ידודל ינא"ד הדובעה - תוללכבו
.היתווצמו הרותה םויק ידי-לע ,(החמשו)

םידחאתמ הז ידי-לעש ,(הבהא ךותמ - טרפבו) הרותה דומילב הפסוהה ידי-לע - דחוימבו
דוחי"ב ,(23"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" ,ותרותב ומצע תא "סינכה" רשא) ה"בקה םע דחוימב
.24"'וכ אלפנ

,םישנו םישנא - םיפסונ םידוהי לע עיפשהל ןכ ומכו ,הרותה דומילב ומצעב ףיסוהל
- טרפבו ,הרותה דומילב ופיסויש - 25ןבר תיב לש תוקונית ,ףט - תדחוימ השגדהבו
.םיברב הרות ירועישב

תבהאל ילכ השענ הזש ,דחיב לארשי ינב תא תדחאמ איהש ,הקדצה תניתנ ידי-לע - ןכ ומכו
.("יל ידודו ידודל ינא") ה"בקה ידי-לע לארשי תבהאו 'ה

- הז לכב תומילשהו ,הבושתה תדובע ,הליפתה תדובע - לולא שדוחד הדובעה יווק ראשב םגו
.26הלואג לש ןפואב
,ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה לולאב א"י ,אצת תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 230-222 'מע
.אפת 'מע ונתשרפ יעצמאה ר"ומדא ירמאמ (ד"ודנב) הארו .(מ"כבו .ז"יפר אינת) תיחצינ איה הרותה (1

.פ"הע י"שרפ (2

.(41 'עה 104 'מע ו"טח ש"וקל האר) פ"הע אמוחנת .ב ,א"פ ר"ב םג הארו .תישארב פ"ר י"שרפ (3

.ו,איק םיליהת (4

.פ"הע י"שרפ .בכ ,ד"מפ ר"ב םג הארו .א"ה ב"פ הלח ימלשורי .חי,וט ךל-ךל (5

ש"הס) ט"משת'ה אצת פ"ש תחיש .נ"שו .ךליאו 74 'מע ב"יח .ךליאו 22 'מע ו"ח ש"וקל הכוראב האר (6
.דועו .(ךליאו 678 'מע ט"משת'ה

צ"מותד הדובעה יבגל תומוא 'ז ץרא שוביכ תדובעבש יוליעה ד"ע ,םשו) 3 'מע כ"ח ש"וקל ז"דע האר (7
.מ"כבו .(םלועה רוריבמ הלעמלש

.ךליאו ה,כ םיטפוש (8

.ד,וכ ילשמ הארו .ח"כפ אינת האר (9

.וט,ד ןנחתאו (10

.ז,ה בויא (11

"המחלמל אצת יכ" ת"לדעתאה ירחאלש קרו ,(תושרה תמחלמ) ומצע חוכב האב איה המצע הדובעה מ"מ לבא (12
דוע הרותה לש חוכ-תניתנו יוויצ הזב שי - הווצמ תמחלמב כ"אשמ ;"'וג ךדיב א"ה ונתנו" הלעמלמ חוכה ךשמנ
.הדובעהל הביסה אוה אוה יוויצה :הברדאו ,הדובעה םדוק

לע ןרדה הארו .(ערמ רוס) ילילש ןפואב הדובעו (בוט השע) יבויח ןפואב הדובעד םיכפהה :תויטרפבו (13
'לה שיר ם"במר) "ןושאר יוצמ" 'יחבמ איה (םלועה תואיצמ רוריב) השע-תווצמד הדובעהש (ה"לשת) ם"במרה
.ש"ייע ,(ב"ה םש) "יוצמ וניא" תניחבמ איה (םלועה תואיצמ תלילש) השעת -אל תווצמד הדובעהו .(ת"הוסי

ןיינע לכש ,ל"יו ,"ךכ השע ול רמוא רחמלו ךכ השע (ר"הציה) ול רמוא םויה" (ב,הק תבש) ל"זחממ ריעהלו
רוסד םיניינעה םה "ךכ השע"ו "ךכ השע"ש - השודקב איה הלחתהה הברדאו ,"םיקולא השע הז תמועל הז" ירה
דגנמו ,לארשי לש םתדובעב םיכפהה עדוי ר"הציה םגו ,הדובעב םיווק 'ב - (ת"למו ע"מ) בוט השעו ערמ
.םתוללכלו םהינשל

.בפת 'מע ונתשרפ צ"מאהדא ירמאמ םג האר (14

.ךליאו 679 'מע ט"משת תוחישה 'ס האר (15

.ב"יה ז"פ הריחבה-תיב 'לה ם"במר האר (16

.וט קרפ (17

.ב,ט הגיגח (18

.חי,ג יכאלמ (19

.ח,דפ םיליהת - בותכה ןושל (20

תחיש הארו .םירומג םיקידצ ויה ("המחלמל אצת יכ"ב) המחלמל םיאצויה לכש ,ונתשרפ ל"זיראהל ת"ל האר (21
.(ךליאו 141 'מע ב"שת ש"הס) דוד תיב תמחלמל אצויה לכ

ידודל ינא" אוה ולש תובית-ישארש לולא שדוחב תדחוימ השגדה הזב שי - *אוה ונמז הנשה לכש ףאד (22
.(ב,בל האר ת"וקל) "הדשב ךלמ" אוה ה"בקה הז שדוחב אקוודו ,"יל ידודו

----------

םימייוסמ םינמזב (י"סנכו ה"בקה ןיב הבהאה ד"ע ונכותש) םירישה-ריש תורקלו רמול ןיגהונ שיש ריעהלו (*
רמול ןיגהונ שיש ללכה ןמ אצוי דבלמ] (הכרב ילב וליפא) הז םירמוא ןיאש - ד"בח גהנמ יפלו ,הנשה ךשמב
-רישב דומילה י"ע אוה ונמז הנשה לכ יכ ל"י ,[ל"ז ר"ומאא גהנש יפכ - ינש לילב טרפבו ,רדסה-לילב ש"הש
.םירישה


.(בקעי-ןיעה תסריגכ) א,הק תבש (23

.(199 'מע נ"שת'ה תוחישה רפס) ט"ס םיטפוש פ"ש תוחישמ הארו .ה"פ אינת (24

.(232 'מע םש הספדנ) ה"ע טכעה הדוהי-בקעי 'ר 'וכו ח"הרה לש םישולשה םויסל רשקב החישה האר (25

,(הרות) "ךל יתמשו ודיל הניא" :הדובעב םיווקה לכ םיללוכש "לולא" לש תובית-ישאר השמחה עודיכ (26
,(הבושת) "בבל תאו ךבבל תא" ,(ח"מג) "םינויבאל תונתמו והערל שיא" ,(הלפת) "יל ידודו ידודל ינא"
'ס .ךליאו 313 'ע םש .177 'מע ד"כח .ךליאו 297 'מע ט"ח ש"וקל האר - (הלואג) "רמאל ורמאיו 'הל הרישא"
.דועו .ךליאו 599 'מע ח"משת תוחישה


המ ול ןיא"ו "דלוי למעל םדא"ש ןוויכש ץרתל ןיאש טושפו ןבומ
...תושעל המ דימת שי ידוהיל יכ ,תושר תמחלמל אצוי ןכל ,"תושעל

םג ןכל ,םיכפה אשונ אוהש ה"בקה םע םירושק לארשי-ינבו תויה
םיכפה הב שיש הדובע תעבתנ ומצע ידוהיהמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ה"בקהש לארשיל רמוא ונבר השמ
"ותחטבהב ןמאנ"


?הלואגה רבדב ה"בקה תחטבה לע בוש רוזחל תלעותה יהמ

השקהש לע טפשמ ותא רביד" :י"שר שרפמו ,"השמ לא םיקולא רבדיו" רמאנ אראו תשרפ תלחתהב
קיתעמ - "'ה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" קוספב [...] ."הזה םעל תוערה המל ,רמולו רבדל
ןוויכמ ,הרואכלו ."יתחטבהב ןמאנה" :שרפמו "'ה ינא לארשי-ינבל רומא" תוביתה י"שר
?"לארשי-ינבל רומא" תוביתה םג קיתעמ עודמ ,"'ה ינא" תוביתה קר שרפמ י"שרש

:"יתחטבהב ןמאנה" ,"'ה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" י"שר שוריפב רואיבה [...]

םירצמ רשא לארשי-ינב תקאנ תא יתעמש ינא םגו" - וינפלש קוספל ךשמהב אוה הז קוספ
הדובעה ןמ לארשי-ינב וחנאיו" - תמדוקה השרפב הכוראב ראבתנש ומכ ,"םתוא םידיבעמ
."םתקאנ תא םיקולא עמשיו הדובעה ןמ םיקולאה לא םתעווש לעתו וקעזיו

םלצא שדחתי המ ,רתויב רומחו דורי בצמב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ הז יפ-לעו [...]
ועדי תולגה תונש לכ ךשמב םג ירה - םירצמ תולגמ םאיצוהל ה"בקה תחטבה רבד-לע ועמשישכ
םכתא הלעהו םכמע דוקפי דוקפ םיקולאו" בקעי ירבדכ ,םירצממ םתוא לואגל חיטבה ה"בקהש
יוביר ורבע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"בקעילו קחציל ,םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ
תטיחשל דע ,רומאכ ,רימחמו ךלוה תולגה ישוקש אלא ,דוע אלו ,תולגב םירסייתמש םינש
...!לארשי תוקונית

תולגה בצמ רימחהו ערוה ה"בקה לש ותחטבה םויק תרומתש הישוקהו הלאשה ללגב :הזמ הריתי
.ב"ויכו ,אטחה םרגש ינפמ ותחטבה םייקי אל ה"בקהש הנקסמל אובל ולכי -

?ה"בקה לש ותחטבה תודוא םעפה דוע םהל רפסל תלעותה יהמ :הלאשה תלאשנ ןכ-םאו

ןמאנ" ה"בקהש לארשי -ינבל רמאי וניבר השמש ,"'ה ינא לארשי-ינבל רומא" - הזל הנעמהו
:"ותחטבהב

הערפ לא יתאב זאמו" ,הזמ הריתיו "הזה םעל תוערה המל" :ה"בקהל ןעטש הז אוה ונבר השמ
ה"בקהמ ותוחילשש דבלב וז אל ,רמולכ ,"ךמע תא תלציה אל לצהו הזה םעל ערה ךמשב רבדל
הזמ האצותכ - הברדא אלא ,התלועפ תא הלעפ אל לארשי-ינב תא איצוהל ידכ הערפל ךליל
!"הזה םעל ערה"

- "הזה םעל תוערה המל רמולו רבדל השקהש לע טפשמ ותא רבד"ש ירחאל - הזל ךשמהב ,ןכלו
,רמולכ ,"'וגו םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו 'ה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" :ול רמא
!הנמייקל יתחטבהב ןמאנ 'ה ינאש לארשי-ינבל רומאו ךל ,יילא תונעטב אובל םוקמב

ישוק לע ה"בקהל ןעוטש השמ ותוא - ונבר השממ הז רבד ועמשי לארשי-ינב רשאכש ןבומו
.'וכ םחור תא דדועי הז ירה - ותחטבה םייקל ןמאנ ה"בקהש םהל רמואו אב ,תולגה
-257 'מע ,ב ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה אראו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 260

רקיעה אוה השעמה


ללכ תוריבע ילב הנשה-שארל עיגהל


הבהאב הבושת ידי-לע

ףוס-לכ -ףוסו ,םיעבותו םישקבמ לארשי-ינב לכ רשאכ ,הנשה-שארל הנכהה ימיב ונדמועב
בצמו דמעמב תויהל דחאו דחא לכ ךירצ - הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכה ,םילעופ
,אטוח ארקנש םושמ הרפכ ךירצ גגוש םג ירהש] גגושב אל וליפא ,ללכ תוריבע וילע ןיאש
אוה יואר זאש ,["ושע רשא םתאטח תא ודוותהו" - גגוש לע אבש - תאטח ןברקב בותכש ומכ
.םיטרפה לכב הקותמו הבוט הנש לבקל

יעבדכ אלש םיניינע ויה הנשה ךשמב םא וליפא הזכ בצמו דמעמל אובל םילוכי דציכ
:הבושתה תומילש ידי-לע הז ירה - ?דבעימל

ול תושענ תונודז" הדי-לעש ,הארימ הבושת (א) :הבושתב םינפוא 'ב שיש ארמגב וניצמ
."תויכזכ ול תושענ תונודז" הדי-לעש ,הבהאמ הבושת (ב) ,"תוגגשכ

וראשיי אלו) ירמגל ולטבתי הנשה ךשמב ויהש םייוצר-יתלבה םיניינעהש ידכש ןבומ הזמו
הבושתה ימיו תוחילסהו םימחרה ימיל המיאתמש] הארימ הבושת הקיפסמ אל - (תוגגש וליפא
,תוגגשכ תונודזה םישענ הדי-לעש ,[האריה תדימב הדובעה םש-לע ,"םיארונ םימי" םיארקנש
.תויכזכ תונודזה םישענ הדי-לעש ,הבהאמ הבושת תויהל הכירצ אלא

םושמ ,םיטרפה לכב הקותמו הבוט הנש ה"בקהמ לבקמו שקבמ לארשימ דחאו דחא לכש ןוויכו
דחאו דחא לכ לש וחוכבש ,רמול ךירצ ךחרכ לע - גגושב אל וליפא ,ללכ תוריבע וילע ןיאש
!הבהאמ הבושתד תומילשהל עיגהל לארשימ

הלבגהו הדידממ הלעמל לארשי-תבהא

היהתש [הבהאמ הבושתה םג ללוכ] 'ה תבהאד הדובעל עויסו חוכ ןתיי ה"בקהש ידכ ,הנהו
,'ה תבהא םע דח איהש] לארשי תבהאב הגהנהה םג תויהל הכירצ - לובג ילב ,"ךדואמ לכב"
:לובג ילב [דח אלוכ לארשי תבהאו הרותה תבהא ,'ה תבהאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ

וזיאב תונובשח השועש ןפואב תויהל הלוכי ,"ךומכ ךערל תבהאו" ,לארשי תבהאב תוקסעתהה
,הקדצ תווצמב :אמגודלו .אל ותו הפ דע ,תלוזהל עייסלו רוזעל אוה בייח המכ דעו הדימ
רחבומה ןמ הווצמ םושמ - רתויה לכלו ,רשעמ - ךורע-ןחלושה יפ-לע בייוחמש המכ קר ןתיי
רתוי זבזבי לא זבזבמה"ש אשוא תנקת שיש - אוה ןעוט - םג המו ,רתוי אלו ,שמוח -
- קזיה ומצעל םורגל לוכי הז ידי-לעש םוקמב תלוזהל רוזעי אל הז ךרד-לעו ."שמוחמ
.ךורע-ןחלושב בויח ןיא הז לעש ןוויכ

הלעמל ,ללכ תונובשח אלל תויהל הכירצ לארשי-תבהאב תוקסעתההש ול םירמוא ךכ לע
תדימ יפ -לע - ךורע-ןחלושהד תולבגהו תודידממ הלעמל םג ללוכ ,תולבגהו תודידממ
.תודיסח
- 324-318 'מע ,ינש ךרכ א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה לולא י"ח תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


ראוד תיב


ד"בח-רפכב ראוד-תיב תחיתפל הבר תובישח סחיימ יברה
חלשש תעב קדצ-חמצה ונבר גהנ דציכ * 'לארשי ןג' תיירקבו
יוצרש םירבד שי * ראודה ידי-לע אלו חילש תועצמאב בתכמ
ןפואב םרסומל יאדכש םירבד שיו ראודה תא םליבשב לצנל
לארשי ילודגמ דחא לש ותומד תספדהב יברה ךמת יתמ * ישיא
םילוב םידליל קינעה יתמו * ךכל דגנתה יתמו לוב יבג-לע
הנתמב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

גשומה .המודכו םיחילש תועצמאב תוליבחו םיבתכמ ,םירסמ רגשל םדא-ינב וגהנ םדקמו זאמ
ונממו םינוש םיחולשמ םיאבומ וילאש םייוסמ תיבל הנווכהשכ ,ס"שב רבכ עיפומ "ראוד תיב"
.םיחקלנ םה

הקזח" יוטיבה תא (בכ ךרכ שדוק-תורגא האר) יברה ץילמה ,ראודה שיאל וסחייתהב ,םעפ אל
."ותוחילש השוע חילש

"ותקזח יערמ אל ןמוא"

מ"דשת'ה טבשב ו"ט ליל תודעוותהב ,ראודה לש תונמאנה תקזח יבגל רחא יוטיבו
:(932 'מע ב ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה')

הקזח הנשיש ןוויכמ ירה - ראוד - יתלשממ דרשמ תועצמאב בתכמ םיחלוש רשאכ
.ותדועתל בתכמה עיגה יאדווב ,"ותקזח יערמ אל ןמוא"ש (הרות יפ-לע)

לע השקבב ידוהיל םינופ רשאכ ירה - "תורשכ תקזחב לארשי לכ"ש ןוויכמו
וא בתכמ חלשש ןוויכמ :ונניינעבו ,וז השקב אלממ יאדווב ,םייוסמ ןיינע
לעבד ןויצה לע (םיבורקה םימיב והוריכזי וא) והוריכזה יאדווב - 'ןוידפ'
.אלוליהה

םינשבש טרפבו ,(הפ-לעב וא בתכמב) רבדה תא רשאל ךרוצ לכ ןיא ,ןכלו
חוטבו ךומס תויהל לוכי ןכלו ,םימעפ המכו המכ רבדה תא ורשיא הז ינפלש
.ותשקב תא ואלימש

לע לבח יכ ,אוה רתומל הזכ רושיא ירה - תאז רשאל ךרוצ ןיאש ןוויכמו
ךירצש 'עצוממ'ה לש ונמז ןהו ,ארוקה לש ונמז ןה ,בתוכה לש ונמז ןה ,ןמזה
לידבהל וא ,'יתלשממ דרשמ' ,ידוהי הז םא ןיב ,ותדועתל רושיאה תא ריבעהל
.יוג וליפא -

ששחד ששחמ תוריהז

:(זלק 'מע אי ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת תנשמ תרגאב יברה הלגמ ראודה םע הרידנ הגהנה לע

קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כש דע ,ולאכ םיניינעב תוריהזה ד"בח ידיסח ןיב עודי רבכ ירהו
היה ,וריבחל דחא םוקממ ךלהמ וא עסונ ידי-לע בתכמ רסומ היהשכ ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
בתכמ לש וימיבש ראוד-יבה תאצוה לש הווש םיאתמה דרשמל סינכמ הז םע [דבב דב=] תחא תבב
.הזכ

:ףיסומ יברהו

וניאישנ וניתובר םהל ורוהש םיכרדב תכלל םיקדקדמ המכ דע עודי ירהו
.םישודקה

ובתכמ תא .ראודה םע גגושב ךבתסהש רוחבל רושק הארנכ ךא ,ויד רורב וניא הז בתכמל עקרה
:ךכ יברה חתופ וילא

ןוגכב ירהו .טפשמל ותוא םיעבותש לע בתוכ וב ,רייא ד"כמ ובתכמ לע הנעמב
םבבל תמיש ררועל םגו ,רתא לע םיקוחה עדויה ןיד ךרוע םע ץעייתהל ךירצ אד
םניא ראודה תיב יניינע םב הנידממ ריבכ אל ןמזמ הלע אוהש ןוויכש
ילתוכב אוה אצמנ ו"ת השודקה ונצראל הלעש רחאל םגו ,ךכ לכ םימסרופמ
םיניינעב יקב אוה ןיאש טושפו ןבומ הנה ,ודומילב דימתמו דקושו הבישיה
ןוכנה ןויערה ול ןתיי ךרבתי 'הו) וב ןיאש המב ודשוחל ןיאש אטישפו ולאכ
.(וצעיל ךיא

הכירכה לע ראודה-תיב תמתוח

.א"משת'ה בא-םחנמב ב"כ ,בקע תשרפ שדוק תבשב התייה ראוד-תיבל תניינעמ תוסחייתה

אצי עוריאה תארקל) 'הלכ יחרי'ל 'לארשי ןג' הנחמל ש"נאמ םיבר ועסנ תבש התוא תארקל
.(היגהש תדחוימ החיש תועצמאב וב ףתתשה יברהש דחוימ ץבוק רואל

לעב םש תא םיאשונש םיניינעל רשקב יברה רביד תבשב תודעוותהה לש היינשה החישב
ןרקל הקדצו 'קחצי-יול - םינקז תראפת' ללוכ - (קחצי יול יבר ח"הגה ,ויבא) אלוליהה
תיירק' - הירקל ךפהנ 'לארשי ןג' הנחמש ךכ לע תוכיראב רביד ןכמ רחאל .ומש לע תדחוימ
ריבסהו ,'ריע'מ וליפא תאש רתיב ,דחוימ ףקות לע העיבצמ 'הירק'ש ראיב יברה .'לארשי ןג
.ונוקל םדאה תדובעב תאז

וב הריכה הלשממהש הדבועה איה ,םוקמה תובישחל םייוטיבה דחא יכ רמאו ףיסוה יברהו
.ראוד ףינס וב החתפו

לע סיפדהל הרוהו ,אשידק אינתה רפס תא 'היירק'ב סיפדהל יברה ארק תודעוותהה ךשמהב
.םלועה תוריב לכל םחלושלו שדחה ראודה-תיב תמתוח תא הפיטעה

אצמנ אוהשכ דוע ,הכרב יסיטרכ חלשי דלי לכש יברה עיצה ,האר תשרפ ,ןכמ רחאל תבשב
תפסותב הבוט הנש םהל לחאיו ,וירבחל (ימוקמה ראודה-תיב תמתוח םע) 'לארשי-ןג תיירק'ב
.היתווצמו הרות יניינעב םילימ המכ לש

..."ראודה-תביתל בתכמ קרז"

תואמגוד יתש ןלהל .יוצרהו םיאתמה ילכה אוה ראודה ןיינעו רבד לכב אל ,ןבומכ ךא
:(ומר 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא ,ו"ת ק"האב ח"וגאצ תלהנהל ג"ישת תנשמ הבושת תרגא)

הנה .וספדנ רבכש ולאמ ,רמאמ וא החיש סיפדהלו רוזחל יאדכ םא םתלאשב
המ םעפה דוע רואל האצוהב תילכת ןיא ,המצמוצמ םתאצוהש ןוויכ הרואכל
,סופד לש ןיינע הזיא ראוד-תיבה ידי-לע םיחלוששכש טרפבו ,םדעלב ספדנש
רתוי םישנא הז ידי-לע ךישמהל דואמ דואמב השולח ותלועפש ןיינע והז ירה
.הדובעב

דחוימב ררוע וילע) 'הקיתש לש עגר' עצבמב תקפסמ יתלב תוליעפל יברה סחייתה המוד חורב
:(1085 'מע ב ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה') רמאו (ךליאו ג"משת'ה תנשמ

קיבדה ומצעב אוה ,הז ןיינעב השקב לע ומתחיש םידלי תואמ ץביק ומצעב אוה
...!'ראוד תבית'ב בתכמה תא קרז ומצעבו ,הפטעמה יבג לע "לוב"ה תא

...ןיינעה לכ לע חכש - זאמו ,ראוד תביתל בתכמה תקירזב המייתסה ותלועפ

:םייס יברהו

ןפואב הזב וקסעי - םינפ-לכ-לע - אבהלו ןאכמש . . רקיעה אוה השעמהו
.םיאתמה

ראודב "הצפה"

:ל"נה ןונגסב דועו

יניינעב הלענ בצמב אצמנ אוהש ןוויכמ :ןובשח השעיו ידוהי אוביש ןכתיי
תומא 'דב ראשיהל ול שי - "תונייעמ"ל תוכייש ול שיש דעו ,היתווצמו הרות
תרות דומילב - דחוימבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב קוסעלו ,ולש
,"םיחולש" ול שי - הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה תא םישרודש המו ,תודיסחה
..."ראוד"ה ידי-לע תאז השעי אוה ,ורובע תאז ושעיש ,םידכנו םינב

(731 'מע 'א ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה' ,ה"משת'ה תודלות תשרפ תבש תודעוותה)

ראודה זוחמ להנמל בתכמ

-תורגא) ד"בח -רפכ לש ראודה ףינסב הרושקה ,האבה תרגאה תא יברה בתכ ב"כשת רייאב 'בב
:(גיר 'מע ב"כ ךרכ שדוק

זכרמהו ביבא-לת ראודה תורישל יזוחמ להנמ ןייטשנרב 'מ רמ דובכל

!הכרבו םולש

תודרטה ילגרל ילש הנעמה רוחיא לע החילסה ותאו ,ובתכמ יתלבק ותעב
.חספה גחו תובורמה

הבושחה ותרזעו ,ד"בח-רפכ תוחתפתהב תישיאה ותוניינעתה לע יתארק םעונב
ותוניינעתהש ובתכמ ןונגסמ תוארל יתינהנ דחוימבו .םוקמב ראודה תוחתפתהל
ישנאל הדהאו תיבויח הקיז ךותמ םג אלא ,תימשרה ותבוח דצמ קר אל האב
תתל ףיסוי אבהל םגש יתווקת קזחמ הזש ,םהיתולועפו םמלוע תפקשה ,רפכה
.הכרב וילע אובתו ,הזב ושפנ

ולולכיש ירה ,(ןלהל האר) ט"ישת ףרוחב רבכ חתפנ ומצע ראודה ףינסש תורמל יכ ,ןייוצי
.ל"נה תעפשהל ןותנ היה תאש רתיב ודוקפיתו

ד"בח-רפכב ראוד

:רפכה דעוול יברה בתכ (הרע 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת זומת ב"כב רבכ

רוגס היהיש שארמ יאנתב ,ראודהמ ףינס תחיתפל עגונהב ןיינעתהל היה ךירצ
לכ ילבמו םיקרבמל עגונהב וליפא הזב יתנווכו ,םיבוט םימיו תותבשב
.התע תעל לדתשהל יאדכ ןיא הזב חוטב תויהל רשפא יא םאבו ,םירתיה

:דעוול יברה בתוכ (דכר 'מע יח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת 'א רדאב י"חב

.'וכו ראודה תחיתפ רבדב ןטק םירופמ םבתכמ יתלבק םעונב
הבוטל לארשי לכ בבל יככותב םבבל תולאשמ ךרבתי םשה אלמיש ןוצר יהיו
תוימשגב תובוט תורושב לבקלו רשבל ל"נהב ושמתשי רשא ,הלגנהו הארנה בוטב
הזל הז רשא םיטרפה םיניינעב ןהו םיללכה םיניינעב ןה דחי םג תוינחורבו
.ףיסומו עייסמ

תיכוניח היולג

ידלי ךוניחב ר"ומדא ח"ומ ק"כ קסעו לדתשה ,תודיסחה תרותד ןיזרבש ןיזר יוליג םע דחיב"
ג"משת'ה הנשה-שארד 'ב םוי תודעוותהב יברה רמא ,"ת"יב-ף"לא דומילמ לחה ,לארשי
ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכ םעפש רופיסה עודיכו" .(31 'מע א ךרכ ג"משת'ה 'תויודעוותה')
."ראודה תייולג יבג לע ב"אה תא ומצעב

הבישיה םש-לע ראוד-תבית

יברה לאשנ ךכיפל .ראוד תבית אוה חתופ ,חתפנ תואמצע לעב דסומ רשאכש םלועבש גהונהמ
שדוק-תורגא) ותבושתו ."ד"בח ברע תבישי םש לע ראוד תבית תחיתפ רבד-לע" ,ט"ישת תנשב
:(וסר 'מע יח ךרכ

,הזב םה םתפקשה ,ו"ת םילשוריבש ש"נא ינקסע םע םדוקמ הזב ץעייתהל ךירצ
.ץעוי בורב העושתו ,רמאנ םירומאה םיניינעה לכב ירהו

ליעי תאז לכבו 'לפט'

יברה סחייתה (ךליאו 1716 'מע ג ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה') ה"משת'ה ןסינב א"יב
תספדהל טרופמב סחייתהו ם"במרה תדלוהל הנש 850 תואלמל רשקב םלועה תונידמב תוררועתהל
םא) הצופנש יפכ ונקויד תרוצ וא ויתודוא םגתפ ,ם"במרה לש ומש תא ואשיש תונידמ ילוב
.(אקוודב ותנומת הנניא יכ

:זא רמא ראשה ןיב

לכ ירהש ,הרואכל ,דבלב לפטו ינוציח רבד אלא הנניאש ףא ,םילוב תספדה
,רחא ךרוצל םא יכ ,המצע ינפב תילכת ול שיש רבד וניא 'םילוב' לש גשומה
דרשמל םלשל ךירצ - ראודה דרשמ ידי-לע בתכמ חולשל הצורש םדא :תוטשפבו
אלא וניא 'םילוב'ה לש םניינע ןכ םאו ,ראוד ילוב תיינק ידי-לע ראודה
לפט) ותדועתל בתכמה תא וריבעיש ידכ ראודה דרשמל םולשתה תרבעהל 'יעצמא'
תלעופו םוקמ תספות םילוב תקפנהש לעופב םיאור ,םוקמ-לכמ - (דבלב לפטד
יהוזש ךכ ,לכשב 'םילודג' לצא םג אלא ,לכשב 'םינטק' לצא קר אל ,םלועב
רושקה לכב הפסוה - הזמ האצותכו ,ם"במרה לש ומש םוסריפל הליעי ךרד
םלועה םויק לעפנ םדי-לעש ,חנ ינב תווצמ עבש םויק ידי-לע םלועה ןוקיתל
.'הרצי תבשל'ד ןפואב

ק"כ ינפ תא םיחיצנמה םילוב םוסריפל תועצה יברה ינפב ולעה רשאכ אקוודש ןיינעמו
הנח תרמ ,תינקדצה תינברה ומא ינפ תא וא (זכר 'מע יח ךרכ שדוק-תורגא) ןקזה ר"ומדא
.תאז ללש - (גמ 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) ה"ע

ןיבל םייתימאה םינפה הארמ םהילעש םילוב ןיב ,רשפא-ךרדב ,קלחל שי ילוא :בתוכה תרעה]
תא םסרפל איה םתרטמ לכו ,רומאכ ,ולש תויתימאה םינפה תא םיחיצנמ םניאש ם"במרה ילוב
.[םלועב וירסמו ם"במרה םש

...ךופה היה לובה

:יברה רפיס ל"שת ולסכב ט"י חלשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב

ןדמל ,הנטק הרייעב רגש ידוהי היה ,םסרופמה סילייב טפשמ תושחרתה ןמזב
רוסיא ראובמ םהב םיקסופבו ס"שב תומוקמה לכ ףוסיא תועצמאב חיכוהש לודג
תא חלשו ,תיסורל םירבדה תא םגריתש דמולמל רמוחה תא ןתנו ,םד תליכא
.ישארה עבותה לא ,ראודב ,רמוחה

?רמוחה לע ךתעד המ :ישארה עבותה תא ריכזמה לאש ודועייל בתכמה עיגהשכ

וילע - לובה תא קיבדה הזה ידוהיה ,הארת אלה !?ןכתייה :הלה בישה
יפלכ הנופ שארהשכ ,הכופה הרוצב - יאלוקינ רסיקה לש וינפ רויצ הססונתה
!תוכלמב הדירמ יהוז !הטמ

:התיה הז רשקהב וירבד לש 'הנותחתה הרושה'

,ידדצ ןיינע הזיא דימת אצמי ,ןיינע לש ופוגל סחייתהל הצור וניאש ימ
...וילא לפטיהל ידכ ,"ךופה לוב"

םידליל םילובו םובלא

:םילוב יניינעב ,הביבח הדוזיפאב םייסנו

תא התאצ רחאל ,ה"ע ומא םע שגפיהל ידכ םשל אבשכ) ז"שת תנשב זירפ תא ובזוע םרטב
תונתמ (נ"בדח זא) יברה קליח ((986 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי') ב"הראל האיבהלו ,היסור
'יחיש לאוי 'ר ח"הגה תשא) 'יחת ןמטוב האל הדליל .ומאו אוה וחראתה םלצאש ותחפשמ ינבל
לעש םילובה תא הל קינעהל גהנ ,זירפב ותויה ןמזב ,ןכל םדוק םג .םילוב םובלא ןתנ (ןהכ
.לביקש םיבתכמהתודיסחה ינייעממ


אצת יכ תשרפ


(י,אכ) המחלמל אצת יכ

.ערה םע םחליהל ךרטצת - "המחלמל" דימ ,ה"בקהב ךתוקבדמ - "אצת יכ"
(ז 'מע בקעיל וירבד דיגמ)


(י,אכ) ויבש תיבשו

רציה תרזעב רציה תא חצנל - רמולכ ,יבשב ותחקל םג אלא ,רציה תא חצנל קר אל םדאה דיב
תושעל ידכ וז ותכאלמב זירז אוהו ,אוטחל םדאה תא תותפל רציה לש ודיקפת ןכש .ומצע
אלו ה"בקה ןוצר םויקב זרדזהל - ומצעל רסומ לוטיל םדאה לוכי אפוג הזמ .וארוב תוחילש
-רציה לש ונוצר והמ דומלל ןתינ ערה-רציה לש ונוצרמ :דועו תאז .רציה ייותיפל עמשיהל
.בוטה
(הנ,זי 'מע בוט-םש-רתכ)

* * *

אוהש ימ"ש (ז קרפ) אינתב ראובמכו .הלצא יובשה רבד הפילקה דימ איצוהל לכות - שוריפ
ללכנו וברקבש ןייהו רשבה תויח דרוי . . ופוג תוואת תואלמל ןיי יאבוסו רשב יללוזב
."'ה תדובעל רוזחיו םדאה בושי רשא דע . . רומג ערב העש יפל
(697 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


תמלעתהו ךרדב םילפונ ורוש וא ךיחא רומח תא הארת אל
(ד,בכ) ומע םיקת םקה ,םהמ

המודש ידוהי - "ורוש וא" ,האמט המהבל המודה ידוהי תיאר םא - "ךיחא רומח תא הארת אל"
םקה ,םהמ תמלעתהו" ,המהב תניחבל םדא תגרדמ ולפנ םה - "ךרדב םילפונ" ,הרשכ המהבל
םתליפנב הארתש ךכל ומרג םימשה ןמ .םתליפנמ םמיקהלו םהל רוזעל ךתבוחמ - "ומע םיקת
.והאור תייה אל ,ךל ךייש רבדה היה אלמלא ,ןכש ;םהל רוזעתש ידכ
(633 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ו,בכ) םיחורפאה לע תצבור םאהו

'ה תלודגב תוננובתהה ןכש .האריו הבהא תודימל - "םיחורפא"ו ,הניבל תזמור "םא"ש עודי
.ותאריו 'ה תבהא "הדילומ"

תבית לש 'פו 'א תויתואה (ב .(האריו הבהא) ה"רובג ד"סח היירטמיגב "חרפא" (א :ךנמיסו
.הארי תויתוא שי "םיחרפאה" תביתב (ג .דחפ הבהא תובית-ישאר ןה "חרפא"
(בל 'מע אינתל קחצי-יול יטוקל)
תובא יקרפ


םימש םשל ויהי ךישעמ לכו

השורי הניאש ,הרות דומלל ךמצע ןקתהו ,ךלשכ ךילע ביבח ךרבח ןוממ יהי ,רמוא יסוי יבר
.םימש םשל ויהי ךישעמ לכו ,ךל

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

ןווכתת אל ,ץרא -ךרדבו הייתשו הליכאב קסוע התאש העשב ףא - םימש םשל ויהי ךישעמ לכו
.ךנוק ןוצר תושעל אירב היהתש אלא ךפוג תונהיל

:ר"ומדא ק"כ שריפ

,םנמא ."והעד ךיכרד לכב"ד הדובעה והזש ,ובתכ םישרפמה - "םימש םשל ויהי ךישעמ לכו"
.הדובע ינפוא ינש םה רתוי תויטרפב

םג אוהו ,םימש םשל איה (לשמ ךרד-לע) םדאה תליכאש אוה "םימש םשל ויהי ךישעמ לכו"
ךיכרד לכב" וליאו .הווצמ אל ,לוח רבד איה המצע הליכאה ךא ,הליכאה חוכב 'ה תא דבוע
תדועס ,תבש תליכא תמגודב תישענ איהו ,המצע הליכאב איה 'ה תא ותעידיש - אוה "והעד
.הווצמ םמצע םהש ,הזב אצויכו םישדוק תליכא ,הווצמ

ויהי ךישעמ לכ") תונושלה 'ב ואיבה ךורע-ןחלוש רוטהו ם"במרהש המש ןבוי הז יפ-לעו]
.םינוש הדובע ינפוא ינש םא יכ ,ןושל לפכ הז ןיא - ("והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל
םידקהל שי הרואכלש ףא) בותכה רמאמל ונתנשמ רמאמ ם"במרה םידקהש המ םג קתמוי הזבו
.[דבכה לא לקהמ תויהל ךירצ הדובעה רדסש יפל - (ךורע-ןחלוש רוטב רדסהכו ,בותכה רמאמ

ידיל אב םדאש העשב .ה"בקה לש ותודחאב םדאה תרכה תדימב םייולת ולא הדובע ינפוא ינשו
תניחבב איה תאז לכב לבא ,יקולאה חוכהמ דבלב הראה םנמא איה םלועה תואיצמ לכש הרכה
ותואיצמ לכש לפט רבד תמגודב) דבלב "םימש םשל" םה וישעמ לכ זא - םינפ-לכ-לע "לפט"
דוע ןיא"ש שיגרמו ריכמשכ וליאו .(םינפ -לכ-לע לפט רבד אוה לבא ,רקיעה ליבשב אוה
ןושל אוהש "דוע" םשב וליפא ארקנ וניאו ה"בקה יבגל ספאו ןיא אוה םלועהש ,"ודבלמ
.השודק םישענ תושרה ירבד םג הנה ,לפט

.ףוגב המשנה לש התולגתה תדימב םייולת ולא הדובע ינפוא ינשש ,רמול שי דועו
תואיצמכ םישגרנ ףוגה יניינעש ונייה ,דבלב ףוגה לע הטילשד ןפואב איה התולגתהשכ
המשנהשכ לבא ;"םימש םשל" םה ויתוישע לכ זא ,התעמשמל םירסו המשנל םילטבש אלא ,םמצעל
ינינעב ותדובע זא ,ומצעל תואיצמ תויהמ ירמגל לטבתמ ףוגהש דע ךכ לכ בר יוליגב הריאמ
."והעד" תניחבב אוה ףוגה
(104 'מע י ךרכ .931 ,907 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

ומצע השעמ לכש ,םג אלא ,ךלש םישעמה לכ קר אל הנווכהש ,"ךישעמ לכ" קוידה שרפל שי
הדובע" הז ירה - םימש םשל וניאש השעמב ןטק קלח שי םא ןכש .םימש םשל ולוכ-לכ היהי
ןוויכמ יכ ,"ינוק תא שמשל אלא יתארבנ אל ינא" לש ךפיהה אוהש תויה ,"ול הרזש
תא שמשל" תויהל ךירצ ,עגר לכב ,םדאה תדובע לש טרפ לכבש ןבומ ,עגר לכב אוה "יתארבנ"ש
."ינוק
(220 'מע 'א ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


הלילב רועינל רחשה תוכרב

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


:תולאש

תולע ינפל הליכאהש ,רמאנ (27 הרעה 18 'מע ביש ןויליג 'תורשקתה') 'עובשה חול'ב (א
רחשה תוכרב תרימא רחאל ,ןבומכ" תרתומ [ב"ויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל] רחשה
."הלילה תוצח רחא אוה םא הרותה תוכרבו

ינפל רחשה תוכרב ךרבל לוכי (תרחא הלודג ריע לכ וא) ביבא-לת בשות ךיא ,יל ןבומ אלו
השעש' ךרבל לכוי אל ,רוע ילענ לענ אל םא ,דועו .לוגנרת לוק עמש אל ירה ?רחשה תולע
ידגב תא ףילחה אל דוע לכ 'םימורע שיבלמ' ךרבל לוכי םא ,ייניעב קפס םג .'יכרצ לכ יל
עבוכה רועישו ,'הרובגב לארשי רזוא' תכרבב בייחתהל הרוגחה רועיש המו .וילעש הלילה
?'הראפתב לארשי רטוע' תכרבל

תולע דע ןיתמהל הלאכש םירקמב ףידעמ ינא ,הכרבו הכרב לכב רוקחלו ןיחבהל השקש ינפמו
תוכרב ךא .הלטבל הכרב קפסל סנכיהלמ ףידע הזש יל המדנ .קפס אלל ךרבל לכוא זאו ,רחשה
הרימאל ,קפס אלל טעמכ ,תויואר 'יב תתנש המשנ ,יקולא' ,'רצי רשא' ,'םידי תליטנ לע'
םידי-תליטנ רחא דיימו ףכית ויכרצ תושעל רהזיי קפסה ןמ קלתסהל הצורה"ו ,הליכאה ינפל
.(א,ו ח"וא ז"הומדא ע"וש) ". . תירחש לש

תארוה וז ילוא ?הרותה תוכרב ינפל הפק סוכ תייתשבו הגוע תיזכ תליכאב רוסיאה והמ (ב
הרותה תוכרב תא םידקהל בייח ,תפ לכואש ימ .ויפמ קוספ וא הכלה רבד איצוי אמש ,תוריהז
תרימאל ומכ ,רתיה דצ אוצמל רשפא תאזל ףא) הינפלו ןוזמה תכרבב םירמאנה םיקוספה ללגב
.(אי ק"ס 'ו ןמיס הרורב-הנשמב ראובמכ ,הרותה תוכרב ינפל תוחילס

?ותטימ לע ןושיל ךכ-רחא רזוחו (המודכו דומלל) ררועתהש ימב ןידה המ (ג

ביבא-לת ,רימז לאפר:תובושת

ךרבמ וניא ,ןהב בייחתנ אלו . . םאש" ורודיסב ןקזה ונבר קספכ ,קדצ ןכא תינורקע (א
."רחשה דומע הלעיש רחאל אלא

,רוע ילענ לענ אלש ימלו ,'הניב יווכשל ןתונה' תכרבמ ענמיהל קר בייחמ הז השעמל ךא
הלילב ןשי רבכש ימ יכ .(רחשה-תולע רחא ןדבל ןרמואלו) 'יכרצ לכ יל השעש' תכרבמ םג
ךלהו עקרקה לע וילגר חינה ,ףקדזה ,בשי רבכ יאדו ,(םש 'תורשקתה'ב רבודמ וילעש)
ףילחה ('רבג ידעצמ ןיכמה' ,'ץראה עקור' ,'םיפופכ ףקוז' ,'םירוסא ריתמ' :תוכרבל)
;('הניש ריבעמה'ו 'םירוויע חקופ'ל) וינפ ץחרו ויניעב עגנ ('םימורע שיבלמ'ל) םידגב
הפיכב יד 'לארשי רטוע'לו ;(ב,ומ ז"הדא ע"וש) םינבלה לש ימוגב יד 'לארשי רזוא'ל
;(הפיכל הנווכהש חכומ ו"ס גפק 'יסב ןלהל וירבדמו ,'תפנצמ' בתכ םש וניבר ע"ושב)
-ידבב ה 'יס ןחלושה-תוצק האר) 'ינשע אלש' תוכרבו 'ףעיל ןתונה' ליגרכ םירמוא ,ןבומכ
.(וט ק"ס ןחלושה

תוכרבה לש ןבויח רקיע ירהש ,(םיימעפ ךרבל העטי אלש ידכ) רחשה-תולעל לוכה תוחדל ןיא
ע"וש האר) 'ןימולשת' רדגב אלא הניא ךכ-רחא ןתרימאו ,"ןהב בייחתנשכ דימ" אוה וללה
.(אע ס"רמ ןלהלד חי ךרכ ק"גאב אבומהו ;ז ס"וס ומ 'יס ;ד"ס ו 'יס וניבר

. דימ ךרבל ןיגהונה גהנמ ןוכנ רתוי לבא" :הז ןודינב בתכ ח"ס ומ 'יס וניבר ע"ושב (ב
תוחילסה םדוק הרותה תכרב ךרבי תוחילסה ימיבו ,ארקמה ןמ קוספ םוש םירמואש םדוק .
."םוקמ לכב גוהנל שי ןכו ,ךכ-רחא הנגלדיו

הכלה ירעש'ב ואבוה - צש 'מע טי ךרכב ןכו) חער 'מע י"ח ךרכ ק"גאב ןכא ,'בכ תרעהכו
םייתניב ורמאי אלש ידכ ,הרותה תוכרב תא ורחאי אלש יברה גאוד (ד 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו
.ש"ייע ,תסנכה-תיבב ןתרימאל דע המודכו הפ-לעב קוספ

:ןושיל רזוח ךכ-רחאו ,'וכו שבלתה ,רועינש ימ רבדב (ג

-םא) ורודיסב האבוה אלש תורמלש ,(ח"ס ו 'יס) ולש ע"ושב ז"הדא תקיספ הנשי הז ןיינעב
ןחלושה-תוצקב הכלהל האיבה ,(םיידי תליטנ לע תכרבל רשקב ןושיל רזוחב ןד רודיסה יכ
,המיתח אלב 'המשנ יקולא' ללוכ ,תוכרבה לכ תא רמול ,(י ק"ס ןחלושה-ידבבו ו"ס ה 'יס)
יקולא' בוש רמאי ומוקבו ,המיתחבו החיתפב תוכלמו םש אלב 'ליפמה' רמאי בוש בכוששכו
.המיתח אלב תינשב הנרמאי ,הנושארה םעפב םתחו חכש םאו .תומלשב םעפהו - 'המשנ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב 'ט

.1א"הב אלו ףוסבל ף"לאב (ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא

(יריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
.2ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב ,(לוגסב) 'רכז' הינשה םעפבו

.3הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

.4'הרעוס היינע' הירחאו 'הרקע ינר' :הרטפה

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
.5(!ליעלמ

.ב קרפ :תובא יקרפ

ינש םוי
לולאב א"י

.ה"ע הרש-אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

יעיבר םוי
לולאב ג"י

.ה"ע הניד-המחנ תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

יברה תנותחב ורמאנש ולא טרפבו ,וניאישנ וניתובר לש הנותח ישורד ולא םימיב דומלל שי
.6צ"יירה

ךכ-רחא ןכו ,החמשב רתוי דוע ופיסוי - תונותח ולא םימיב םיכרועש הלאש ,םסרפל שי
- בוט המו ,םהלש התשמה ימי תעבש ךותב םיאצמנש ולאב הז-ךרד-לעו ,התשמה ימי תעבשב
תושעל ("הנותח לכב רדסה םעפ היהש יפכ") לארשי גהנמב טרפבו .תודועסה רפסמב םג ףיסוהל
.7רחבומהמ םיאיבמ ויה םש אקוודו ,םיינעל הדועס

ישימח םוי
לולאב ד"י

ללכנ הזבו ,8גחה יניינעב שורדל ןיליחתמ - תוכוסה גח ינפל םוי םישולש - הז םויב
,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הרתי תולדתשה ונייה ,"שורדל" דחוימב
םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,9'ונתחמש ןמז'ד החמשה ןיינעב
הז ינפל דועו ,בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש ידכ ,גחה ינפל םוי
ןיאל תונמ וחלישו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" בותכה ןושלכ ,הנשה-שאר יכרוצל עגונב -
.10"ול ןוכנהוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי-תיראש ת"וש (1
-ירבד ת"ושב הארו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה -רפס .לולאב 'ז ,םוי-םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
הכלה ירעש'ב וצבקנ הזב יברה יבתכמ .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב ואבוה .ג,טנ ףד) הימחנ
לבא .האירקה ינפל ת"סה תא קודבל שי - רבדב קפס שי םאו .היגהל הרוה םש םגו ,זטק 'יס ד"וי 'גהנמו
םא הרותה-רפס תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ ,דבעידב
.א"הב בותכש האירקב אצמנ

ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה-רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (2
.3 הרעה 17 'מע הכ

לבא .םש לוגסב וא יריצב 'רכז' ןיינעל םג ת"הרקל יברה תארוהל םימייוסמ םירודיסב ונייצ תוריכז ששב
(םש םיקוספ המכ םימייסמ ןיא עודמ הלאשל הנעמב) ג ע"ס בי ךרכ ק"גאב רומאה פ"ע ,אשונל ךייש הז ןיא
."ןיינע תריכזל א"כ ,השרפ וא קוספ תאירקל הנווכה ןיאד"

.טק ןויליג ,ו"נשת אצת פ"שד 'תורשקתה' ןויליגב הזב הכוראב האר (3

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (4

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ,ד"בח-ללוכ חול (5
.ישימחו ינשו החנמב תבש תאירקל

.264 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותהב םג הארו .315 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (6

.א"שנת לולא ד"י תחישמ ד"ר (7

.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (8

וניינע רקיעש ףא ,(י,י ךתולעהב ירפס) "תותבשה ולא - םכתחמש םויבו" תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (9
'מע ב"ח א"נשת ש"הס םג הארו .625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה -רפס - "גנוע תבשל תארקו" גונעת אוה תבש לש
.806

.808 'מע םש א"שנת ש"הס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .י,ח הימחנ (10


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il