- א"כש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה לולאב ו"ט * אובת-יכ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול םייחב וערז תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ
תוכלמ רבד


"לולאב תויח איבמו איבהש םויה"


איה וב הדובעה םג ןכלו 'יללכ שדוח' אוה לולא שדוח
אוה וניינעש ,לולאב י"ח ףסותינ הזל * 'תיללכ הדובע'
אוה לולאבש קדצ-ןובשחה * לארשי םע תדובעב תיללכ תויח
קדצ-ןובשחה וליאו ,הלוכ הנשה לכד הדובעה יטרפ לע
* ה"בקה םע תורשקתהה םצעל עגונ לולאב י"חב ליחתמש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ - 1לולא שדוחד הדובעל תוכיישב לולא י"ח לש דחוימה וניינע
:םייללכ םימגתפ ינשב ונרוד אישנ

י"ח :(רתוי תויטרפב ראבל ףיסומו) לולאב תויח איבמו איבהש םויה אוה לולא י"ח (א
.2יל ידודו ידודל ינאד הדובעב תויח ןתונ לולא

,הנשה ישדוח ב"י דגנכ םהש ,לולא שדוחד םינורחאה םימי ב"י תלחתה אוה לולא י"ח (ב
י"ח םויב :הנשה ישדוח ב"י לכ לע שפנ-ןובשחה תויהל ךירצ םהבש ,שדוחל םוי שדוחל םוי
.3הנשה-שאר דע םימיה ב"י לכב הז ךרד-לעו ,רבעה ירשת שדוח לע שפנ-ןובשחה - לולא

(םג אלא ,לולא שדוחבש םייטרפה הדובעה יניינעב קר אל) ףסותינ לולא י"חבש ןבומ הזמו
ישדוח ב"י לכ לע קדצ-ןובשחה ליחתמ ובש דעו ,לולאב תויח - לולא שדוחד הדובעה תוללכב
."לולא"בש "לולא" - (הבושתהו ןובשחה שדוח ,לולא שדוח לש וניינע תוללכ והזש) הנשה

:רבסהו רואיב שורד - הז ןיינעבו

םג ,ירה ,לולא שדוח ימי לכב תכשמנו שדוח-שארב הליחתמ לולא שדוחד הדובעהש ןוויכ
ו"טל דעו תועובש ינש ,םימי המכו המכ ךשמב לולא שדוחד הדובעה רבכ הנשי לולא י"ח ינפל
לארשי ינבד תומילשה לע הרומש ,4"אתומלשאב (לולא שדוחד) ארהיס אמייק" ובש ,לולא
רואיב שורד ,ןכש ןוויכו לולא שדוחד הדובעב (7"הנבלל 6ןימוד"ש יפל 5"הנבלל ןינומש")
.לולא שדוחד הדובעה תוללכב לולא י"חד הפסוהה לש הניינעו הנכותב רבסהו

שדוחד הדובעהש ,ונייה ,(ל"נכ) תויחה ןיינעב איה לולא י"חד הפסוהה ,הנושאר הפקשהב
.(ל"נה םגתפד ןושלה תוטשפ תועמשמכ) תויח ךותמ תישענ לולא

לולא י"ח ינפל הדובעה םגש יאדווב ,8"תורשכ תקזחב לארשי לכ"ש ןוויכש ךכל ףסונ ,לבא
ןיינעב םג שגדומכו ,תויח ךותמ (אלא ,9"הדמולמ םישנא תווצמ" אל) איה (הנשה לכבו)
י"חבש םגתפהמ ,ירה ,10'ה תדובעב ירקיע ןיינע איהש (תויחה דצמ האבו הרושקה) החמשה
קר אל) השדח הדובע הליחתמ לולא י"חבש ,עמשמ ,הנשה ישדוח ב"יד קדצ-ןובשחה ליחתמ לולא
י"ח ינפל םג) לולא שדוחד הדובעה תוללכש ףא ,רמולכ ,(הז ינפלש הדובעב תויח תפסות
לולא" ,לולא שדוחד הדובעה תלחתה ומכ הז ירה ,הנשה לכ לע קדצ-ןובשח תיישעב איה (לולא
."לולאבש

שדוחד הדובעה תוללכ) הנשה ישדוח ב"י לע קדצ-ןובשחהב לולא י"חד שודיחהש ,רמול שיו
תויח תפסות םתס אל ,ונייה ,לולא שדוחד הדובעב לולא י"ח ךישממש תויחה םע רושק (לולא
.ןמקלדכ ,השדח הדובע תישענ ודי-לעש תויח תכשמה אלא ,הז ינפלש הדובעב

:לולא שדוח לש וניינעב רואיבה םידקהב ןבויו

אוה - האבה הנשל הנכהה שדוח םגו ,תפלוחה הנשה לע הבושתהו ןובשחה שדוח - לולא שדוח
,"הנשמ" ןושלמ איה "הנש"ש 11עודיה יפ-לעו] הלוכ הנשה לכ ללוכש ,יללכ (שדוח) ןמז
ןמזה תוללכ "הנש"ב ללכנ ,םיירשפאה ןמזה 12ייוניש לכ םינשנו םירזוח הנש לכבש
ןוקיתה וב השענ ןכלו ,[(13הזב הז םירושק םוקמו ןמז ירהש ,םוקמה תוללכ םג ,אלימבו)
םגו) האבה הנשה לכל הנכההו ,(14הז ינפלש םינשה לע םגו) תפלוחה הנשה לכ לע תומילשהו
.(הז ירחאלש םינשהל

,שדוחה לש ומשב שגדומכ - תיללכ הדובע איה לולא שדוחד הדובעה םג ,ךכל םאתהבו
לארשי ינבד הדובעה תוללכ תשגדומ הזבש ,16"יל ידודו ידודל 15ינא" תובית-ישאר ,"לולא"
,18הבהא ךותמ) ה"בקה םע לארשי ינבד רוביחהו תורשקתהה - תומוקמה לכבו םינמזה לכב 17
.(19"אתומיחרד אנחלופכ אנחלופ תיל"

'ג :הדובעה יניינע לכ םיללוכה תובית-ישאר השמח "לולא"ב םיזמורמ - רתוי תויטרפבו
יתמשו ודיל 21הניא"ד תובית-ישארב - 20םידסח-תולימגו ,(הליפת) הדובע ,הרות ןיווקה
24"םינויבאל תונתמו והערל 23שיא" ,(הליפת) "יל ידודו ידודל ינא" ,(הרות) 22"ךל
25למו)"ד תובית-ישארב (הדובעה יניינע לכב תומילש תלעופה) הבושת ,(םידסח -תולימג)
- (הדובעה תוללכד תומילשה תילכת) הלואגו ,26"(ךערז) בבל תאו ךבבל תא (ךיקולא 'ה
.28"רמאל ורמאיו 'הל 27"הרישא"ד תובית-ישארב

תוגרדה שמח דגנכ םה הדובעה יניינע לכ םיללוכה "לולא"ד תובית-ישארה השמחש ,רמול שיו
,(הבושת דגנכ) היח (םידסח-תולימגו הדובע ,הרות דגנכ) המשנ ,חור ,שפנ :29המשנבש
.30(הלואג דגנכ) הדיחיו

םינמזה לכ ללוכש יללכ ןמז - ןמזהל עגונב :יללכ ןיינע אוה "לולא"ש שגדומ הז לכבו
תוללכ - דבועה םדאהל עגונבו ,לארשי ינבד הדובעה תוללכ - הדובעל עגונב ,(תומוקמהו)
.ולש תוגרדהו תוחוכה

:ןיינעה רואיבו

טרפהו ללכהש ןוויכו .טרפבש-טרפל דעו32"לודג ללכ"מ לחה ,31הרמאנ תוטרפו תוללכ הרותה
ףקתשמ טרפבש טרפו טרפ לכבש ,ןבומ ,33"טרפבש המ אלא ללכב ןיא"ש דעו ,הזב הז םירושק
.הדובעה תוללכ תפקתשמ תיטרפ הדובע לכבש - םדאה תדובעב הז ךרד-לעו .ללכה

לכתסא" ,הזמ הריתיו ,34לארשי ליבשבו הרותה ליבשב ארבנש) םלועב םג ךשמנ הזמו
אמגודלו ,37ללכה ףקתשמ טרפ לכבש - (36"םבלב ןתנ םלועה תא"ו ,35"אמלע ארבו אתיירואב
,םוקמהו ןמזה תוללכ ףקתשמ םוקמו ןמזד יטרפ קלח לכבש - (םלועה ירדג) םוקמו ןמזב -
ןמזה תואיצמ לכ תללוכש תיללכה הדוקנה םע הרושק םוקמבו ןמזב הדוקנ לכש ,ונייה
.םוקמהו

- 39"אדח עגרבו אדח 38אתעשב" איהש הבושתה תדובעל עגונב םג ראבל שי הז יפ-לעו
ןמזב דחוימבו ןמז ךשמב הדובעב ןורסיחה םילשיו ןקתי דחא עגרבש רשפא ךיא ,הרואכלד
הזב רואיבהו !?(הז ינפלש לוגלגב - דעו ,וייח ימי תלחתהמ ,םינש המכ ,המילש הנש) ךורא
וב םילשהלו ןקתל םילוכיו רשפא ,ןכלו ,ןמזה תוללכ ףקתשמ יטרפ עגרבש - רומאה יפ-לע -
.ןמזה תוללכל - דעו .ךורא ןמז ךשמ םג

ובש יטרפ עגר לכבש - (ןובשחהו הבושתה שדוח) לולא שדוחב הריתי השגדהב אוה הז ןיינעו
לכבו ,הדובעה תוללכ וב תשגדומו ,הלוכ הנשה לכבו לע לעופו ךיישה יללכ ןמז אוהש שגדומ
.ל"נכ ,תוגרדהו תוחוכה

- לולא י"חב דחוימ שודיח ףסותינ ,יללכ ןיינע אוהש לולא שדוח תלעמ לע ףסונו
:תויחה ןיינע

םגו ,ףוגהב םיטרפ תפסוה אל) איה תויחהש - (ףוגה תויח) הטושפכ "תויח"מ לשמה םידקהבו
תואיצמל ירמגל ךורע-ןיאב (אלא ,וידחי םלוכ ףוגהבש םיטרפה לכד ,םיטרפהד "ללכ"ה אל
תויחהש ,ונייה ,40ףוגהד תוימינפהו םצעה ,ומצע ףוגהד תויחה תישענ ,הז םע דחיבו ,ףוגה
ומצע ףוגהש ןפואב ףוגהב תרדוח אלא ,(תויחה תשבולמ ובש) ףוגהמ ומצע ינפב רבד הניא
.יח ףוגד טרפו הדוקנ איה ףוגבש טרפו הדוקנ לכ ,יח

:רואיב רתיל

אלד) טרפבש המ אלא ללכב ןיאש דעו ,"םיטרפ"הל ךייש "ללכ"הש ףא - טרפו ללכל עגונב
הז ,ולש רויצהב אוה םהמ דחא לכ ,םוקמ-לכמ ,(ףוגהל ךורע-ןיאבש ןיינע אוהש תויחכ
,דבלב ללכהד "תופקתשה" אלא הז ןיא ,טרפהב ףקתשמ ללכהש ףא ,ןכלו ,"טרפ" הזו "ללכ"
תויחהש ףא - תויחל עגונב ןכ -ןיאש-המ ;ללכה ומכ תויהל טרפהב רדוח ומצע ללכהש אלו
תכשמנ ,םוקמ-לכמ ,(טרפבש המ אלא ללכב ןיאש ןפואב אל - אטישפו) ףוגהל ךורע-ןיאב איה
.יח השענ ומצע ףוגהש ןפואב תויחה תרדוחו

לכב רדוחו ךשמנ םצעהו ,(רויצמ הלעמלש) ימצע ןיינע אוה "תויח"ש ןוויכ - רבדה םעטו
,הוושב (םצעה) תויחה ךשמנ טרפו הדוקנ לכבש ןפואבו ,ובש טרפו הדוקנ לכב ,םוקמ
אוה ו"ח דחא עגרל קספהה ירהש) ללכ קספה אלל ,עגר לכב איה תויחהש - ןמזב ותמגודו
.תויחה ןיינע םצע ונשי עגר לכבש ,ונייה ,(ל"חר םייחה ןיינע ךפיה

:לולא י"ח - לולאב תויחהל עגונב םג ןבומ הזמו

תויחה תשגדה לולא י"חב ףסותינ ,לארשי ינב תדובעד ללכה אוה לולאש ךכל ףסונ
תויחה םג איהש ,ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה - הדובעה תוללכד (םצעהו תוימינפה)
.41"דח אלוכ ה"בקו לארשי" ,(דבועה םדאה) לארשיד (תוהמה)

ישדוח ב"י דגנכ הנשה-שאר דע לולא י"חמ םימיה ב"יב - קדצ-ןובשחה םג השענ ךכל םאתהבו
:השדח הדובע לש ןפואב - הנשה

יטרפ לכד (ללכ) לכה-ךסה (רקיעב) אוה (לולא י"ח ינפל) לולא שדוח תלחתהבש קדצ-ןובשחה
-תולימגו הדובע ,הרות - ןיווקה 'גב ותדובע התיה דציכ ןנובתהל ,הלוכ הנשה לכד הדובעה
.הדובעהד ללכה - 'וכו השעמו רוביד ,הבשחמב ותגהנה התיה דציכ ,םידסח

ה"בקה םע תורשקתהה םצעל עגונב (רקיעב) אוה לולא י"חב ליחתמש קדצ-ןובשחה וליאו
(ךכ לכ) שגרנ אל קדצ-ןובשחה תיישעבש ,ונייה ,(לעופב הדובעב התולגתה ןפואו תדימו)
םצע (רקיעב) םא יכ ,('וכ םידסח תולימג וא הרות) הדובעה יניינעד יטרפה רויצה
.הדובעה תוללכד תויחה - ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה

המילש הנש) ןמזה ךשמ לכד הדובעה תומילשו ןוקיתב םג ףסותינ תויחה ןיינע תשגדה דצמו
:דחא עגרב ('וכ

אלו ,טרפהב ףקתשמ קר ללכהש ןוויכ - הדובעה לכד ללכהב אוה הבושתהו קדצ-ןובשחה רשאכ
הנשה לכד הדובעה יטרפ לכב לולא שדוחד ללכה תלועפ ירה ,טרפהב רדוח ומצע ללכהש ןפואב
:תומילשה תילכתב הניא (םיטרפה לכ ונקותי יללכ ןמזבש) הלוכ

- ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה םצע ,תויחה ןיינעב אוה הבושתהו קדצ-ןובשחה רשאכ לבא
,ונייה ,(יח רבד) תויחה ןיינע אוה טרפה תואיצמש ןפואב טרפ לכב תרדוח תויחהש ןוויכ
השענ דחא עגרב (הבושת) הדובעה ידי-לע ירה ,תויחה ןיינע םצע ונשי עגר לכבו טרפ לכבש
איה (ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה) תויחהש ןוויכ ,תומילשה תילכתב ןמזה ךשמ לכד ןוקיתה
.דחי םג םיטרפהדו ללכהד תוהמה

,הנשה -שארמ לחה ,ירשת שדוחד קדצ-ןובשחה םוי אוה ומצע לולא י"חש קתמוי הז יפ-לעו
-שאר ,יכ - 43"תישר" תויתוא ירשת שדוח תוללכ הז ךרד-לעו ,42(הליחת אלו) אקייד "שאר"
תטשפתמ ונממו ,44תויחה תארשהו ןכשמ ובש םדאבש "שאר"ה ומכ אוה (ירשת שדוחו) הנשה
םאתהבו ,הנשה לכד תויחה ללוכש (ירשת שדוחו) הנשה-שארב ותמגודו ,ףוגה ירבא לכל תויחה
ןיינע רתויב שגדומ ובש ,לולא י"ח םויב ירשת שדוחו הנשה-שארד קדצ-ןובשחה השענ ךכל
.תומילשה תילכתב הלוכ הנשה לכד ןוקיתה השענ הז דצמש ,תויחה

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ הארוהה

דע ,לולא שדוחד הדובעה יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי ךליאו לולא י"חמ
הדובעה יניינע לכבש ,ונייה ,לולאד תויחה תכשמה ידי-לע - השדח הדובע לש ןפואב הפסוהל
.ה"בקה םע לארשיד רוביחו תורשקתהה םצע ,תויחה תדוקנ השגדהבו יולגב רכינ לולא שדוחד

םגש - הלוכ הנשה לכ ךשמב הדובעהד תומילשו ןוקית קדצ-ןובשחהב םג ףסותינ הז ידי-לעו
תוללכל תוכיישהו רשקה שגדומו רכינ ,45יטרפ ןיינעו תיטרפ הדובעב קסועש יטרפ עגרב
.ל"נכ ,לולאד תויחהב רודח ותויהל ,הדובעה

,לולאד תובית ישאר השמחה ןיב הליפתה וק תשגדה דצמ ןה ,הליפתה תדובעב ףיסוהל שי ןכו
;לולאד תויחה תדוקנ דצמ - רקיעבו - ןהו

הנשה-שאר ,לולא יניינע ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה טרפבו ,הרותה דומילב ףיסוהל
;הרותה תוימינפב ןהו הרותד הלגנב ןה ,46תוכוסה גחו ,םירופיכה-םויו

לכל הבחרה לש ןפואב גחה יכרוצ תניתנב תולדתשהה טרפבו ,םידסח-תולימגב ףיסוהלו
-םוי ברע ,"םיקתממ ותשו םינמשמ ולכיא" 48וב רמאנש ,הנשה-שארמ לחה ,47םיקוקזה
,(49"ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ") םירופיכה
תוכוסה גח המכו-המכ-תחא-לעו ,"ךמחל החמשב לוכא ךל" 50וב רמאנש ,םירופיכה-םוי יאצומ
ללוכ) 51"ןייב אלא החמש ןיא . . רשבב אלא החמש ןיא" ,"ונתחמש ןמז" ,תרצע-ינימשו
םימיהש - וז הנש תועיבקב הריתי השגדהבו ,(53בוט-םויב ורקיעש 52םיחרוא-תסנכהד ןיינעה
הרות-תחמשו תרצע-ינימשו תוכוסה גח ,(ל"וחב ןהו לארשי-ץראב ןה) הנשה-שארד םיבוט
- הז לכו .םיפוצר םימי 'ג - תבשה םוי (םהירחאל דימ)ו ,ישישו ישימח םימיב םה (ל"וחב)
.54בבל בוטו החמש ,תויח ךותמ

הלואגה תא לעופב איבתו זרזתו רהמת ל"נה לכב תובוט תוטלחה תלבקש ןוצר-יהיו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה

,"הב תבשיו תשריו ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ץראה לא אובת" - עובשה תשרפב בותכה ןושלבו
,השודקה ונצראל םיאב לארשי ינב לכש

לא םינויכו הניפועת בעכ" ,55"'וג ךל ואב וצבקנ םלוכ" - הרטפהב בותכה ןושלבו
,58"הנשיחא התיעב 'ה 57ינא" הרטפהה םתוחו םויסכ ,שממ דימו ףכיתו ,56"םהיתובורא
,60הלא ונימיב המכו-המכ-תחא-לעו ,59"ןיציקה לכ ולכ" ס"שה ןמזב דועש ירחאל טרפבו
-ישאר ,א"שנת תנשל הנכהו ,םיסנ תנש היהת(ו) התיה תובית-ישאר ,נ"שת'ה תנש לש המויסב
ךלוהו) לארשיב םיניד יקסופ םינבר המכו המכד ןידה קספכו ,ונארא תואלפנ תנש אהת תובית
."הנשיחא"ב "הנשיחא" - שממ דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ חישמש (ףיסומו םרפסמ

םתא"ד ןפואב היהת הז תבש תחנמב הרותה תאירקש ,ךכ ,שממ לעופב ונל היהת ןכש - רקיעהו
ךלמה יפמ הרותה תאירק ועמשי םשו ,שדקמה-תיבב - "םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ
62"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - וניבר השמו חישמה ךלמ - (61ךלייו תשרפב בותכש ומכ)
.שממ דימו ףכית ,רומאכו ,
-250 'מע ד ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה לולאב י"ח ,אובת תשרפ תבש תוחישמ)
(הגומ יתלב - 261
- ןקזה ר"ומדאו ,ת"חנ תנשב - ט"שעבה :םילודגה תורואמה ינש תא תדלוה-םוי - םויה תלעמ לע ףסונ (1
תוללכב שודיחו יוליע ףסותינ ,םויה תלעמ דצמש - אילת אהב אהו .(דועו ,188 'מע ג"שת'ה ש"הס) ת"הק תנשב
.לולא שדוחד הדובעה

ש"וקל האר - הז םגתפבש תובבה יתשב רואיבה יטרפב - .(122 'מע ה"שת'ה ש"הס) ה"שת'ה לולא י"ח תחיש (2
.מ"דשת'ה לולא י"ח ש"וקל .ךליאו 250 'מע ט"יח

.(179 'מע םש .177 'מע) ג"שת'ה לולא י"ח תחיש (3

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .דועו .א"ער ,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהז (4

.א,טכ הכוס (5

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .םש הכוס האר (6

ח"רב דלומה ירחאלש הנבלה ומכ - םויל םוימ ("שדוקב ןילעמ") הפסוההו יוליעה תנוכתל עגונב םג ללוכ (7
."אתומלשאב ארהיס אמייק"ד בצמו דמעמל דע םויל םוימ הנבלה רואב ףסותינו ךלוה

.ב"ה ב"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (8

.מ"כבו .ט"לפ אינת הארו .גי,טכ היעשי (9

ה"לש .בלול 'לה ףוס ם"במר הארו ."בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע" (זמ ,חכ) ונתשרפב ש"מכו (10
.מ"כבו .ו"כפ אינת .א,ופש ונתשרפ ףוס

.הנש 'מע ק"דרהל םישרושה 'סו חאנ'ג ןב הנוי 'רל םישרושה 'ס .ב,בי אב ע"באר האר (11

.(ט"יפ ד"ח ק"הובע) יוניש ןושלמ םג איה "הנש"ש ריעהל (12

.מ"כבו .א,חצ הכרב .ב,אמ רהב ת"וקל האר (13

לכ לע הבושתו קדצ-ןובשח הניינעש ט"מהעשקב ןושלהכ ,"רחא לוגלגב ןיב הז לוגלגב ןיב" - אפוג הזבו (14
.הנשה לכ לע הבושתו קדצ-ןובשחל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,םויה

.ג,ו ש"הש (15

.דועו .(וריבעהו ה"ד) א"פקתס ח"וא ח"ב .פ"הע פ"העש .א"פ ה"ר רעש ח"עפ (16

ינאו יל ידוד" קוספב ןכ-ןיאש-המ) "יל ידודו" ז"יעו "ידודל ינא" - ת"דלעתא לש ןפואב ,הטמה תדובע (17
.("ול ינאו" ז"יעו "יל ידוד" - ע"לדעתאה תמידק תשגדומ ובש ,"ול

.(םש ח"ב האר) הבהאו תודידי ןושלמ - "ידוד" (18

.א,זסר ג"ח .ב,הנ ב"ח רהוז האר (19

.ב"מ א"פ תובא (20

.גי,אכ םיטפשמ (21

.פ"הע פ"העש .םש ח"עפ (22

.בכ,ט רתסא (23

.לכרמא 'ס םשב (אפקת ס"ר) ר"א ,םשובה-תגורע 'ס (24

.ו,ל םיבצנ (25

.םש ח"ב .פ"הע ט"העב (26

.א,וט חלשב (27

.לולא ח"ר ל"זיראה ע"וש (28

.זל ,ב"פ ר"בד .ט ,ד"יפ ר"ב (29

רפסב הרותב ןירוק *(ופוס דעו ותליחתמ) ובש םימיה לכבש ידיחיה שדוחה אוה לולא שדוחש קתמוי ז"פעו (30
.(א,יר א"חז) "ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד ,"הערפל תישימח" ,תישימח אגרד דגנכ אוהש ,ישימח

שדוחל םתוכייש ללגב ז"ה - ישימח רפסב (שממ םלוכ אל לבא) םבורש ירשתו בא םישדוחה םגש ,רמול שיו
.(ב,חעש םיטפוש ה"לש) ר"שוה פ"כהוי ה"ר לולא ת"ר .(טנר זמר והימרי ש"לי) הירא ולזמש - בא :לולא
האר 'פ ת"וקל) **פ"כהויל ה"ר ןיבש םימי הרשעב ,"יל ידודו (ידודל ינא)"ד ןיינעה םלשנ ובש - ירשתו
.אכק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר) ת"חמשו צ"עמשל דע ,תוכוסה גחב ("ונגח םויל הסכב") םתולגתהש ,(א,בל
.(נ"שו

----------

םג םינש המכבו ,יעיבר רפסב ת"תח ירועישב םידמול ובש םינושארה םימיב דומילהש ,בא שדוח ןכ-ןיאש-המ (*
.ןושאר רפס םידמולו ןירוק ומויסבש ,ירשת שדוח ז"דעו .יעיבר רפסב איה הנושארה תבשב האירקה

ה"בקה הצרתנש דע (הרות ,האליע) הבושתה תדובעד) םינורחא םוי םיעבראד תומילשה תישענ םהמיע דחיבו (**
.(םש ח"ב) "יל ידודו ידודל ינא"ד ת"סבש ן"ידויה 'דב םיזמורמה (םלש בלבו החמשב


.נ"שו .ךליאו א"עס ,ו הגיגח האר (31

.ןטק ללכל דע ,םתס ללכ םג שיש ןבומ הזמו (32

.א,ו תורוכב .ב"עס ,המ ןירדהנס (33

.דועו .תישארב פ"ר י"שרפ (34

.א,חעק ג"ח .ב"ע שיר,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח רהז (35

.ב"ע שיר ,ה רבדמב ת"וקל .ב,הצק א"חז הארו .אי,ג תלהוק (36

.לודגה םיב ומכ םימ תפיטב תיארנו תפקתשמ שמשהש עודיה לשמכו (37

.א"עס ,טכק א"חז (38

האר) הנפה ןושלמ "העש" ,(ז"ימ ד"פ) "'וכ הבושתב תחא העש" - הז תבשד תובא-יקרפב הנשמה ןושלבו (39
.(מ"כבו .ד,גס .א,אס ה"ר ישורד ת"וקל

.(מ"כבו .ב"פ ת"ש'ה ךמע יכ ה"ד) תואיצמו תוהמ םה ז"לז םכרעב ףוגו שפנש ריעהלו (40

.א,גע ג"חז האר (41

.מ"כבו .ג,אמ ונתשרפ ת"וקל האר (42

.בי,אי בקע ט"העב (43

.א"נפ אינת האר (44

.תמאב אוה ןכש אלא ,דבלב יטרפ ןיינע הזש ול המדנש קר אלו (45

.(נ"שו .ךליאו א"עס ,ו םיחספ האר) גחה ינפל םוי םישולש ,לולאב ו"טמ ליחתמ (46

דובכ ךותמו ,גחה יכרצל שורדה לכ "תיבה תרקע"ל ןתונש - ותיבב גחה יכרצל עגונב תולדתשהה לע ףסונ (47
האנוא 'לה ףוס ו"ח ז"הדאד ע"וש הארו .ט"יה ו"טפ תושיא 'לה ם"במר .ב"עס ,בס תומבי) ופוגמ רתוי הדבכמש
.(תעד תבינגו

.נ"שו .ךליאו 370 'מע ד"יח ש"וקל הארו .י,ח הימחנ (48

.ב,אפ אמוי (49

.ט"ס ד"כרתס ח"וא ז"הדא ע"וש (50

.א,טק םיחספ (51

י"שרפ) הניל ,הייתש ,הליכא ת"ר ,(גל,אכ אריו) "לשא עטיו" םהרבאב ש"מכ ,"לשא" - רתוי תויטרפבו (52
("'וג ותיב תאו וינב תא הוצי") לארשיב עטנ וניבא םהרבאש זמורמ הזבש ,רמול שיו .(דועו .א"עס ,י הטוס
.הניל ,הייתש ,הליכא ,"לשא" םהל ןתיל םיחרוא -תסנכה תדימ

.מ"כבו .הרש-ייח פ"ר א"ות האר (53

.10 הרעה ליעל האר (54

.ד,ס והיעשי (55

.ח,םש (56

.בכ,םש (57

."הניפועת בעכ הלא ימ" ז"נפל ש"מ ד"ע - "אימש יננע םע וכז . . הנשיחא וכז" :א,חצ ןירדהנס הארו (58

.ב,זצ ןירדהנס (59

,"עומשל םינזואו תוארל םייניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש .הנש םיעברא תואלמ ירחאל - דחוימבו ללוכ (60
.(ג,טכ) עובשה תשרפ ףוסב ש"מכ

.י"שרפבו אי,אל (61

תשקב םייקתת הדיתעה הלואגבש ,ל"י ז"פעו - .(ךליאו 8 'מע א"יח ש"וקל הארו) דועו .ד ,ב"פ ר"ומש (62
ימיב" ,םירצממ הלואגב ומכ) "דיתעל םלאוג" םג היהי השמש ,(י"שרפבו גי,ד תומש) "חלשת דיב אנ חלש" השמ
."ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - **"תואלפנ *ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

----------

.וניבר השמ לע יאק "ונארא"ש (ב,אסר א"ח) רהוזה שוריפמ ריעהל (*

."תואלפנ ונארא" ת"ר ("חלשת דיב אנ חלש") "אנ"ש ריעהל שיו (**


דגנכ םה ,הדובעה יניינע לכ םיללוכה ,"לולא"ד תובית-ישארה תשמח
הדיחיו היח המשנ ,חור ,שפנ - המשנבש תוגרדה שמח

רשפא ךיא הרואכלו ,"אדח עגרבו אדח אתעשב" איה הבושתה תדובע
ףאו ,םינש המכ ,המלש הנש ךשמב הדובעב ןורסיח ןקתל דחא עגרב
?הז ינפלש לוגלגב

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


תלעפנ ,תיטרפ הלואג לעופשכ
תיללכה הלואגה


?חישמ לע רמאנש רבד שקבל טושפ ידוהי זעמ ךיא

םירופיכה-םויו הנשה-שארב הרותה תאירקל שדוקה ןורא תא םיחתופ רשאכש לארשי גהנמ עודי
ונוביר" :תדחוימ הליפת ("'וג עוסנב יהיו" ירחאל) םירמוא - (םילגר 'ג) םיבוט םימיבו
...םירודיסה לכב ספדנש יפכ - "'וכ םלוע לש

חור וילע החנו ,בותכש ארקמ ונב םייקתיו" :לארשימ דחאו דחא לכ רמוא וז הליפתב ,הנהו
."'ה תאריו תעד חור ,הרובגו הצע חור ,הניבו המכח חור ,'ה

יפכ - ונקדצ חישמ תודוא רמאנ "'וגו 'ה חור וילע החנו" קוספה :רתויב הומת ,הרואכלו
וילע החנו הרפי וישרושמ רצנו ישי עזגמ רטוח אציו" :חספ-לש-ןורחאד הרטפהב םירמואש
ינפב ,תסנכה-תיבב ול דמענ םיטושפבש טושפ ידוהיש ןכתייה ,ןכ םאו ,"'וגו 'ה חור
רמאנש קוספ - "'וגו 'ה חור וילע החנו בותכש ארקמ ונב םייקתיו" :קעוצו ,הרותה-ירפס
!?ונקדצ חישמ תודוא

- "'וגו 'ה חור וילע החנו בותכש ארקמ ונב םייקתיו" ותליפתב רמוא ידוהי רשאכ :רמולכ
טושפה שוריפה והזש ןוויכמ ,ונקדצ חישמ לע יאק "'וג וילע החנו" בותכש המש אוה עדוי
ארקמ ונב םייקתיו" :אוה שקבמ - הז םע דחיבו ."וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא"ו ,בותכב
."'וגו 'ה חור וילע החנו בותכש

:הזב רואיבהו [...]

דחא לכ ךירצש" - ט"שעבה םשב (סחניפ תשרפ ףוס) םיניע-רואמ רפסב בותכש המ עודי
."'וכ ותמשנל ךיישה חישמ תמוק קלח ןיכהלו ןקתל לארשימ

"חישמ" תניחב תא תולגלו ררועל - אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובע :רמולכ [...]
תמגודב ,תיטרפה ותלואג - ול רשא לכ תאו ותוא לאגי הז "חישמ"ש לועפלו ,ותמשנבש
.יללכה חישמ ידי-לע םלועה תוללכד הלואגה

-לע תיטרפה הלואגב היולת ,יללכה חישמ ידי-לע תיללכה הלואגהש ,ונייה - אילת אהב אהו
תא לעופ "וניאטח"ד ןיינעה לוטיבש ןוויכמ ,לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה חישמ ידי
-לע תיטרפה הלואגה תא לעופ ידוהי רשאכ :רמולכ ."ונצראמ ונילג"ד ןיינעה תוללכ לוטיב
הלואגה תלעפנ יזא - 'וכו ישילשו ינש ידוהי םע הז ןיינעב ףרטצמו ,ובש חישמ תניחב ידי
.יללכה חישמ ידי-לע םלועה תוללכד

תלעפנ הז ידי-לעש ,ותמשנבש חישמ תניחב תא הלגמו ררועמש ןפואב איה ותדובע רשאכו
לכ - יולגב - ולצא םנשיש ,ונייה ,"םדא"ד תומילשה תילכתל עיגמ יזא - תיטרפה ותלואג
"דאמ" תביתב שגדומכ - רקיעה איה ובש חישמ תניחב :הברדאו ,חישמו דוד םדאד תוניחבה 'ג
.("דאמ הבגו אשינו םורי") חישמ תודוא הרמאנש
- 1317-1315 'מע ג ךרכ ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


יברה לא תורשקתהל לגוסמ ןמז


תימינפ תחא הקעצ אלא ,תואלפנו תולודג םיעבות אל

ןמז אוה - ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םהיתוחכ תרבגה תישענ ובש םתדלוה םוי - לולא י"ח
.ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םמוקמ אלממ ,יברה לא תורשקתהה קוזיחל לגוסמ

,ולא י"ח :ןועטלו ,הוונע לש שובלב אובל לוכי "רעקניגולק רעד" ארקנה ערה-רציה ,םנמא
!?לולא י"חל ךלש תוכיישה יהמ - שאה דומעו רואה דומע ,ט"שעבה ונרומ תדלוה םוי

תלעמ עדוי וניא ,'וכו הצע שקבמו תודיחיל סנכנשכ םג - "דיא רעש'םלוע א" אמלשב
הלעמלש אגרדב אוה יברהש עדויש ףאו ...ומצעמ םג אוה קיזחמ ,ךדיאלו ,יבר והמ ,םייברה
בוט שאר ירהש] עגייתי קר םא ,ומצעל בשוח ,אוה םגו ,ךורע-ןיאבש יוליע הז ןיא ,ונממ
...יברה לש ותגרדל עיגהל לכוי [תצק עגייתיו ,לולצ שאר םע םוקיו בוט ןשיישכו ,ול שי
השעמל יישעמ ועיגי יתמ רמול בייח לארשימ דחאו דחא לכ"ש - אוה ןעוט - ל"זחב שרופמכו
...!המכו-המכ-תחא-לע ,בוט שאר ול שיש אוהו ,"בקעיו קחצי ,םהרבא - ייתובא

ומצע תולפש עדוי ,ךדיאלו ,יבר והמ עדויש ,ד"בח דיסח טרפבו ,דיסח רותב אוה לבא
...תואמר םיבהוא םניא םידיסח ירהש ,הישפנד אתעדא שפנה-ןובשח ותושעב

ודמעמ תולפישו םייברה תלעמ לדוג תודוא ל"נה תונובשחה לכ ירחאלש - הזל הנעמהו [...]
:םימחרה שדוח ,לולא שדוחב םיאצמנש ןוויכ - ו"ח שאייתהל ול ןיא ,ובצמו

ישנא ןיאצוי ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ יפ-לע" לולא שדוח לש וניינעב רואיבה עודי
לבקמ אוהו וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמו ותארקל ריעה
."םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא

םעבש םירחבומה תאז םג ףאו תושרב םא יכ םיסנכנ ןיא"ש ,תולבגה ןנשי - ךלמה לכיהב
תויהל ,ובצמו ודמעמב אוה םג ,דחא לכ לוכי - הדשל אצוי ךלמהשכ לבא ;"הלוגס ידיחיו
."ןתוחמ"

:ונניינעל עגונבו

לע הרומש ,המהב לכאמ ,בשע תחימצד םוקמ אלא ,בושיי םוקמ וניאש ,"הדש"ב אצמנש ימ םג
,הדשב ותויהב וילא יברה אב לולא שדוחב ,ירה - "הדש שיא 'וג ושע"ל דעו ,תימהבה-שפנ
אלא ,הזכ דורי םוקמל אובל והוחירטהש אחריטה לע (זגורב) סעוכ וניא יברהש דבלב וז אלו
עודיכ) םיניד הקיתממש החמש ךותמ ,תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב ולבקמ ,הברדא
.(רסאמהב ןקזה ר"ומדא םע רופיסה

,וינפ ליבקהל םינכומ םידמוע םלוכו ,וינפ ליבקהל הצורש ימ לכ ןיאשר הדשל אב יברהשכ
עיפשמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ ומצע יברהש ןוויכ ...ףחדיהל וליפא םיכירצ אלו
.םלוכל

אלא ,תואלפנו תולודג םיעבות אל ..."ינליצה אבא" קועצלו ,שפיט תויהל אל קר םיכירצ
..."ינמחר אבא אבא ,ינליצה אבא אבא" :תימינפ תחא הקעצ
יתלב - 204-202 'מע ,'א קלח ,'ת"יש'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,י"שת'ה לולא י"ח תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


'םימימת יכמות' ידימלת


הבישי לש םש קר הניא 'םימימת יכמות' ,יעיבשה רודב
םידימלת יפלא תורשע הפיקמה תשר םא יכ ,ןילופ וא היסורב
'םימימת'ה תדובע תא ביחרהו קימעה ונרוד אישנ יברה *
,הליפתה תדובע ,םיעצבמ ,תודיסח ,הלגנ - םירושימה לכב
,םייחה לכל 'םימת' ראשית ,'םימת' םעפ תייה םא" * דועו
םידיעמה תוצוצינ וז המישרב * יברה רמוא ,"הרירב ךל ןיא
סחיה לעו םימימתה יפלכ יברה שחש הקומעה הביחה לע
תמקה םוי לגרל * םהיתוחפשמלו םהל קינעהש דחוימה
לולאב י"ח-ו"ט ,הבישיה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םילימה תא םג ךכ ךותבו וייח תודלות לש םוכיס יברל םעפ בתכ םימימתה ידבכנמ דחא
."םיער ייתונש ימי לכ" :תואבה

:(הנ 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ול בתכ הבוגתב

...םימימת יכמות תבישיב םינש שש דמלש ריכזמש המ ךשמהב אב הז

:םייסמו ,וייחב אלימ ל"נהש תופסונ שדוק תודובע טרפמו הנומ יברה ךשמהב

בוט והמ ןיבמ יניא ,ויה םיער ויתונש ימי לכ רשא בתוכ הז לכ רחא םאו
.םלועב

דימתלו זאמ

ינולפל יברה רמא - "הרירב ךל ןיא בוש .םייחה לכל ךכ ראשנ התא ,םימת םעפ תייה םא"
.(136 'מע 'תוקדצ ערוז' - א"שנת לולא ו"ט) הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב

יברה ביגה ךכ-לע .םימימת-יכמותב דמל ורבעב יכ יברה ינפל והשימ ןייצ הנש התואב בושו
:ורמואב

הרוצב הזב שמתשת ,ןומה ךב ועיקשה םה .םימימת-יכמותב תדמלש המ חכשת לא
...הבוט

םיאצאצה ללוכ - ריאהל תורנ

א"ישת'ה תנש תישארב רבכ הבתכנ 'תוחילש'ל האיציה תובישח אשונב דחוימב תקתרמ תרגיא
םנתחו םתב תאצ ינפמ ששח ועיבה רשא םירוהל (זמ-דמ 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיאב הספדנ)
:םהילא יברה תרגיאמ םיטוטיצ רחבמ ןלהל .םנושלכ 'תרקפומ' הנידמב תוחילשל

ףכית םהל יתמעטה ויחי ותב םע ןכו ונתח תויהל דעוימה םע יתרבדש העשב
ומכ תורקפה לש ןיינע םג וליפא ,םייושק לש ןיינע הזב היהי םא םג תמאבש
שי יממ ירה ,שפנ-תריסמ לש ןיינע םג וליפאו ,ובתכמב 'יש ר"תכ בתוכש
םיכייש םניא םימימת תב המימתו םימת ןב םימת םג םא ולאכ םיניינעל תווקל
?הזל

:יברה ךישממו

.ריאהל תורנ םה םימימתה רשא ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ םגתפ עודי חטב
לבא תצקמ םישוע םאו ,אנחיש אלמג םופל ןיינעב ל"זר ירמאמ רמוח עודי ןכ
.'וכו ןורסיחל בשחנ ןכ םג הז ירה ,וחוכ יפל אל

םהילע לח אליממו ,םה םימימת םלוכ 'ת הלכה ירוה ןהו 'יש ןתחה ירוה ןה
.ריאהל התע םג םה םיכירצש ,ל"נה ע"נ ר"ומדא ק"כ םגתפ

ראותה םש ןכותב ןפוא לכבו ,ואולימב הז םדיקפת ואלימ םא עדוי יניא
-לע ןכ םג ריאהל םיכירצ םימימתהש ונייה ,םהיצלח יאצוי םג ללכנ "ריאהל"
.םהיצלח יאצוי ידי

תויהל דעוימהו ותב ורדתסישכ היהתש הראהה ןפוא ותרות דובכ בושחי התעו
.ל"נה תומוקממ דחאב ורדתסישכ וא . . ב 'יש ונתח

:יברה בתוכ דועו

- בתוכ .(רותסל השעמ - אוהש) ובתכמ ףוסב איבמש רופיסה אוה ל"נהל היאר
ךודישל עגונב קדקדל םיכירצ ןיא רשא מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ול רומאב רשא
ונחנאשכ" יכ מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כל רמא ,םימת לע אקווד 'ת . . ותב דעב
וניאל ונתב תא אישהל ךרטצנש םירכזנ ('יחת ותגוזו ומצע לע ותנווכ חטב)
תכרב - בתוכו יברה ךישממ - ךמצעב עגהו ."םייח םניא ונייח שממ הנה םימת
,םימת ךרבאל הכדתשנ 'יחת . . ותב םגש ול החילצה מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ח"ומ ק"כ ןופ [ומצע קתני=] ןסיירפא ךיז לאז הזה םימתהש םילדתשמ התעו
,[(צ"יירהומ) ר"ומדא ינתוח ק"כ לש ותדובעמ=] טעברא ןא ס'מ"כה ר"ומדא
םישודקה תונוצר ענייז ןריפוצסיוא ףיוא חילש א רענייז ןייז וצ ןופ
ויהש תולעמהב םיקפתסמ אלא ,[םישודקה ויתונוצר עצבל ידכ וחילש תויהלמ=]
.התע דע ול

'תודיחי'ב םימימת

שדוקה ץראמ םימימתה תצובק יברה לצא 'תודיחי'ל וסנכנ ז"כשת'ה בא-םחנמב ח"כ 'א םויב
ונתינ תוארוההמ קלח יכ ןייוצי .המינפ שדוקב םתויהב ועמשש תוארוהמ םינינפ ןלהל .ו"ת
:(182 'מע 'יבר יחבשמ') וטרופ אלש תויטרפ תולאשל הנעמב הארנכ

[.ג.מ]

םיאנת םג אלה" ריכזהו) הלגנה תרות דומיל תובישח ןיינעב רביד [א
.(". . םיארומאו

,םיינש ,רמאמ בושחל לוכי ךליגב רוחב - תודיסחה דומיל עגונהב [ב
."ךשמה"

(וכריב)

.רציה תדובעב ךילע לקי רוביצ יכרצב קסועש ךיבא תוכזבו אבסה תוכזב

(רלוד ול קינעה)

[.ס.י]

.הליפתה תדובעל יווהימל יעבדכ רסמתהל [א

.הלגנ דומלל [ב

[.ד.ד]

.תוחישהב ךישמהל [א

.ןיליפת ןיינעב םירבדמה םירמאמ דומלל [ב

.'וכו ולא ומכ אלו ,ןיינמב ללפתהל [ג

[.תה.א]

םכתאיציל ידיחיה רתיהה איה - [הרותה דומילב=] םירדסה ירחא הפסוהה [א
.שדוקה -ץראמ

.ח"אדבו הלגנב הדמתהו הדיקשב תויהל הכירצ הפסוהה [ב

[.מ.י]

.הלגנה ירדסמ ץוח תודיסחב הפסוה. . [א

.תשרופמ הנשממ ךפיהה אוה - רבח ילב דומיל [ב

."םערוטש"ב הלגנ דומלל [ג

[.ה.י]

.שדוחל תוקד 15-10 - ךמצע תודוא בושחל [א

.הרות ישודיח בותכל הז לצנת - הביתכב ןורשכ ךל שיש ןוויכמ [ב

[.א.י]

.(הביתכ) ם"תס רפוסל תוכיישה ולא אל - ןיליפת תוכלהב תואיקב

[.ר.מ]

.הרותה דומילל רסמתהל

...לכה לע יל הנע ,'ה ךורב

.םשר עמשש םירבדה תא .770-ב םימימתה דחא 'תודיחי'ל סנכנ ו"כשת'ה תבטב ז"י 'א םויב
:(185 'מע ס"שת'ה ד"בח-רפכ ,'יבר יחבשמ' רפס) םידקה ןכ ינפלו

יסנכיהב .ברע ותואב וסנכנש םירוחבה ןיב ןושאר יתייה .10 העשב 'תודיחי'ל יתסנכנ"
תחקל ודי טישוהו 'קה ושאר היבגה יתסנכנשכ .הביתכב תצק קוסע יברה היה יברה לש ורדחל
םייסשכ .קתפה תא ארקו 'תודיחי'ה לכ ךשמ שבל םתוא - ויפקשמ תא ביכרה דימ .ילש הקתפה
דועו יילע טיבה הכרבה תא םייסשכ קרו םיקתפה לע תעה לכ טיבמ אוהשכ תובושת תונעל לחה
...םעפה

.בוריקב רתוי אוה .תרחא ירמגל הארנ יברה 'תודיחי'ב"

לדתשאו .רוריב ןיידע םיכירצש םיטרפ המכ שיש ןבומ .תוללכב לכה לע יל הנע ה"ב יברה"
."ה"יא .תורהבה לבקל בתכב לואשל

:'תודיחי'ה ןכותלו

:יברה רמא הליחתב (א

ךדיל בצינ 'הש "'וכו וילע בצינ 'ה הנהו" אינתב א"מ קרפד הלחתהה תא הפ-לעב ןנשת
האורו ךילע טיבמו ךילע בצינ 'הש ןנובתת רשאכו ."יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו"
.'וכו ךכב ןנובתת ,דומילה תעשב ירה - 'וכו ךתגהנה

:ןכו .'וכו רבח םע ,ךל שיש תויועיבקה לכ תא דומלל לדתשת :דוע רמא (ב

לדתשהלו - רדנ ילב - הקדצל תועבטמ המכ הליפתה ינפל תתל - הקדצ תניתנל עגונהב (ג
ןקזה ר"ומדא ראבמש ומכ "הקדצ השעמ" רתוי היהיש ידכ) תונטק רתוי תועבטמ ויהיש
.(שדוקה-תרגיאב

.הרותה תויתוא ("ןטכארט וצ") בושחל עגונב םימעפ המכ ריכזה (ד

.(קיתעהל ןתינ אל) םיניינע המכ דוע ויה (ה

:ק"הלזו ינכרבש הכרבה חסונ (ו

םויקבו תודיסחהו תילגנה הרותה דומילב 'ליח לא ליחמ' ךלתשו ךכב חילצתש ךרזעי ת"ישה"
."הליפתה תדובע איה תירקיעה םתדוקנ רשא ,רודיהב תווצמה

'הדובע' לש םירמאמ

:ל"שת'ה ירשת שדוחב םימימתה דחא לש 'תודיחי'מ עטק ןלהל

?הפ-לעב םירמאמ התא עדוי םאה :יברה

.תויודעוותהה תעב ר"ומדא ק"כמ עומשל יתיכזש םירמאמהמ ,ןכ :'תה

לש םירמאמ דמלת התא לבא ,עקיד'לכשה ללכ ךרדב םה תויודעוותהב םירמואש םירמאמה :יברה
ינפל םהב ןנובתתו הפ-לעב םננשתו םירמאמ העבראו השולש תוחפה לכל דמלתו ,הדובע
.הליפתה

יחבשמ') םימימתה דחאל יברה רמא ,ט"כשת'ה (םירופל ךומס) ףרוחב הכרענש 'תודיחי'ב
:(188 'מע 'יבר

לש בצמב התא ירה ,יעבדכ ךדיקפת עוציב-יא תורמלש ךתוא ענכשמ ערה-רציה
לכב תלעופ 'ידוהי שיא'ד תודהיה תדוקנש=] ול בישת ךכו ,"ותודהיב ונדוע"
.[ויניינע

...םה םיזירז םימימת

סיפדהל יברה הרוה - תמדוקה ונתמישרב רפוסמכ - הב ,א"משת'ה בקע תשרפ תבש תודעוותהב
סחייתה ,(491-490 'מע ד ךרכ א"משת'ה שדוק-תוחיש) "לארשי ןג תיירק"ב אינתה רפס תא
וקקזנ ,המ-רבד סיפדהל וכרצנ רשאכ ,רבעב :ונרודב סופדה תייגולונכט שודיחל יברה
טימ רעטערב") תונוכמו לזרב ילכ יגוס לכו םישרק ריבעהל ךרוצ היה .הלודג תולדתשהל
ההגהה תכאלמ לש הרות אב ןכמ רחאל .תויתוא - תקצל - רוציל םיכירצ ויהו ,("סעקצאצ
- םלועל רבדה אב הניגבש הביסה וזו - תוזירזב סיפדהל םילוכיש ונתפוקתב שדחתנ .'וכו
.'וכו השודקו הרות בוט יניינע

:יברה ןייצ ןאכו

רבדה היהי יאדווב - םימימת לש םהידיב םה הספדההו סופדהש ןוויכמו
םש וסיפדיו ,"לארשי ןג תיירק"ל ןאכמ תונכומ 'תוטלפ' ואיבי ,תוזירזב
."ולא םימיב דוע תוזירזבו ס'אינתהתודיסחה ינייעממ


אובת-יכ תשרפ


(א,וכ) ךל ןתונ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו

ךתמשנ ,רמולכ ,שדחמ "ץראה לא אב"ו רקובב םק התא רשאכ - "ץראה לא אובת יכ היהו"
;"לארשי ץרא" ונממ תושעל ךילעש םלועב םוקמ ותואל תרזוח

;ךתמשנ תא ךל ריזחמ ה"בקה - "ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא"

הדומ" תרימאב ךכ לע ה"בקל הידוהו חבש תתל ךילע - "המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"
;"ינא

.ךנוק תא שמשל תארבנש לעו ידוהי תויהל תיכזש לע חמשתש ךל יואר - "בוטה לכב תחמשו"
(ח"משת'ה אובת-יכ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(א,וכ) ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו

(ב"מפ ר"ב) החמש אלא וניא ,"היהו" רמאנש םוקמ לכ

אריבל אמר ארגיאמ הלודג הדירי איהש ,הזה-םלועל המשנה תדיריל תזמור ץראה תאיב
'ה רשא" - ה"בקה לש ונוצר והז ,ןכש ,החמש ןושל ךכ לע רמאנ ןכ-יפ-לע-ףא .אתקימע
.היילע ךרוצל וז הדיריש איה ךכל הביסהו ."ךל ןתונ ךיקולא
(357 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,וכ) המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו

(י"שר) םירוכיב הז ירה רמוא . . הרכיבש הנאת האורו והדש ךותל דרוי םדא

;לארשי םע םרכל סנכנ ה"בקה - "והדש ךותל דרוי םדא"

התע הזש רגובמ םדא וא) תווצמ ליגל םיסנכנה הדלי וא דלי - "הרכיבש הנאת האורו"
;(הרותל ברקתה

והואיביש ,תווצמו הרותל הז דלי וכנחיש שקבמו הווצמ אוה - "םירוכיב הז ירה ,רמוא"
."שדקמה תיבל"

,רמולכ - (זט קוספ י"שר) "האבה הנשל הנשת . . ותכרבמ לוק תב"ש הכוז ,ךכב קסועש ימו
."שדקמה-תיבל" םאיבהלו םידוהי דועו דוע ברקל הכזי אוה
(159 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל)

תובא יקרפ


הרותה תא דבכמה לכ

.השעמה בור יפל לכהו ןודינ םלועה בוטבו הנותנ תושרהו יופצ לכה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

.וינפל יולג םירדח ירדחב השוע םדאש המ לכ - "יופצ לכה"

:ר"ומדא ק"כ שריפ

יטרפ לכ לע איה החגשההש ,תיטרפ-החגשה ןיינעב בוט-םש-לעבה תטיש העודי - "יופצ לכה"
טרפ לכ ,"לכה" :וז הטישכ עמשמ ונתנשמ ןושל תוטשפמו .יחו חמוצ ,םמודב םג ,םיארבנה
.תיטרפ החגשהב חגשומו "יופצ" ,הבש ןטק יכה טרפל דע ,האירבבש טרפו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה אובת פ"ש תחישמ)

ופוג הרותה תא ללחמה לכו תוירבה לע דבוכמ ופוג הרותה תא דבכמה לכ רמוא יסוי יבר
.תוירבה לע ללוחמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

:ורמוא והזו

רמול ץוקו ץוק לכ לע םעט הארמו הרותבש תוריתיהו תורסחה שרודה ,"הרותה תא דבכמה לכ"
ידמול דבכמו הרות-רפס דבכמה ימנ-יא ,הזמ לודג הרות דובכ ךל ןיא ,הלטבל רבד הב ןיאש
.ןה הרותה תא דבכמ ללכב ולא לכ - הב םיקסועהו הרות

:ר"ומדא ק"כ שריפ

,תונוש תולאש וינפל העיצמ התיה (תירכנ תירש) אתינורטמש שרדמב רפוסמ יסוי יבר לע
תונעל ךירצ היה אלש רמול םוקמ שי יכ םאו .םיילכיש םירבסהב הל הנוע היה יסוי יברו
בייח היה זאש) חנ ינב תווצמ עבש םויקל תועגונ ויה אל היתולאשו רחאמ) תירכונל
הבושתה התיה אל ,ילכיש רבסה התלאשל ןיאש רמוא היה םאב יכ .הל הנע תאז לכב ,((הבישהל
היהת הרותהש הצר יסוי יברש רחאמו .הרותל דובכה ךפיה לש סחי הלצא תרצוי התיהו תלבקתמ
.תילכיש הבושת דימת הל בישה ןכל ,םלועה תומוא יניעב םג תדבוכמ

.םלועה תומוא לצא םג תדבוכמ היהת הרותהש לדתשמש ונייה - "הרותה תא דבכמה לכ"

,ידוהי לש ותמשנל רשק לכ ןהל ןיאש ,םלועה תומואב םג רבודמש ןויכמ - "דבוכמ ופוג"
.ןהילע דבוכמה אוה ,"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה" ,ופוג קרש אנתה קיידמ

ןתויהל טרפ הלעמ לכ ןהל ןיאש הלא ונייה ,"אמלעב תוירב"ל הנווכה - "תוירבה לע"
.םלועה תומוא םג ללוכ הזו ,ה"בקה לש ויתוירב

אלו הב לדגתהל הרטע הישעת לא" תמדוקה הנשמב ונינשש המל הז רמאמ לש ךשמהה והזו
אנתהש אלא ,ןיד יפ-לע םירתומה "םודרק"ו "הרטע" לע רבודמ הז רמאמב ":"הב ךותחל םודרק
יבר ונדמלמ הזל ךשמהבו ;הרותה דובכ ךפיה םתויה םושמ (תודיסח תדימב) םהילע ריהזמ
.םימעה יניעב םג תדבוכמ היהתש לדתשהל - הרותה דובכב רתוי תילענ הגרד לע יסוי
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה חרק תשרפ ק"שצומ תחישמ)

םייחב וערז


םיפיסומה דעו

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

- םחנמ -תרות' .ט ףיעסב לחה) ח"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,בקע תשרפ תבש תודעוותהב
רמא (שידיאב תהגומה החישהמ םוגרת ןלהל .ךליאו 179 'מע ד"ח ח"משת'ה 'תויודעוותה
:יברה

םלוכ לע הלח הפסוהה תבוח


דומילב דחאו דחא לכ לצא ףסותיהל ךירצ - באב רשע-השימחמ התע ונאובב
עגמב ותיא אבש רבד לכ לצנל - םג ללוכ ,רודיהב תווצמה םויקבו ,הרותה
...תווצמו הרותב ףיסוהל ,ה"בקה לש ודובכל

ןה ,הרותה דומילב ףיסוהל ךירצ ,(ףטהו םישנה ,םישנאה) תחאו דחא לכ
רועישב ףתתשהל :הרותב שדח ןיינע דומילב םג ףיסוהל ,דומילה ןמזב - תומכב
תויח - תוכיאב ןהו ;הזב-אצויכו שדח רפס ,השדח איגוס דומיל ,הרותב שדח
,הרותה דומילב השדח תובהלתהו

-לעו ,ללכב תווצמה םויקב רודיהב הפסוה :השעמ ידיל איבמש דומלת לודגו
תצפהב ,ונרודד תדחוימה תוחילשה יולימ םויקב הפסוה - המכו-המכ -תחא
םג אלא ,ומצעב ותדובעב הפסוהב קפתסהל אל ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה
םידוהיל 'וכו בלה ןמ םיאצויה םירבדב תודהי ץיפהל הפסוהב לדתשהל
םימעפ המכ רבודמכ ,'וכו םיאתמ ידוהי ךוניח ולביק אלש ולאל םג ,ותביבסב
...הכוראב

םירחאל אמגוד תווהל


ושעיש םירחא לע םג לעופש ,'היח אמגוד' השענ ,הזב ומצעב קסועש ידי-לעו
- "ףוטח" ,תוזירז לש ןפואב השענ הזשכ טרפבו .ולא םיניינע לכב ופיסויו
שארל לכל ירה ,ףוטחל םיצר םישנא האור םדאשכ ,םדא-ינב עבטב םיאורש יפכ
ךכ-רחא קרו ,(םולכ ראשיי אל ךכ-רחאש דחפמ יכ) ףוטחל ץרו אוה םג ףרטצמ
,ותיב-ינב[ל]ו וליבשב הזמ תלעותה המ ,'וכ רבודמה המ תודוא ררבל ליחתמ

תודסומ ,תודסומל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,ןכ אוה דיחי לכל עגונב םאו
"ךליאו ןאכמ"ש - תודהיהו הרותה תצברה םדיקפתש םירחא תודסומ וא ךוניח
ןפואבו ,תולועפה לכב ףיסוהל םהמ דחאו דחא לכ ךירצ [באב רשע-השמחמ]
...ןמזל ןמזמ המכו-המכ-תחא-לעו ,םויל םוימ "רואו ךלוהו ףיסומ"ד

"םיפיסומ דעו" תמקה


:1םיעיצמ ןכלו

עגונב לעופב תוטלחהה םויקד ףקותו החלצהב (רתוי דוע) ףיסוהל ידכב
תודוא עידוהל ךירצ - ךליאו באב רשע-השמחמ ל"נה תולועפ לכב תופסוההל
ןובשחו-ןיד תניתנ ידי-לע - בוט המו ,(יריצב ת"יחה) רחאל תופסוהה
תודוא ותוא דדועלו ררועל ןמזל ןמזמ אוביש ושקבל ,2בתכב תופסוההמ
.'וכו רתוי ףיסוהל רשפא ילואש ררועלו ,לעופב םמייקמ םאה ררבל ,תולועפה

,(דיחי לכ - רשפא-יא םאבו) הזב-אצויכו הצובק וא ,הנוכש לכש - בוט המו
3השולשמ דעו ונמי - (הזל םיכיישש ולא - םידליו) םישנ ןהו םישנא ןה
ןמזמ ואובי (השולשה) םהו ,תופסוהה תודוא דחאו דחא לכ עידוי םהלש ,םישנא
עגונב דחאו דחא לכ לצא ןוחבל (ףוכת רתוי ןפואב - בוט המו) ןמזל
.'וכו רתוי דוע ףיסוהל ררועלו ,תופסוההל

אקווד השולשב הלעמה


ידכ" םעטהו ,"השולשמ תוחפ ןיד-תיב ןיא"ש ,לארשימ השולשד הלעמה עודיכ -
לוכי דחאש ,הלעמה שי הזבש ,"תקולחמ ןהיניב התיה םא טועימו בור ןהב אהיש
יזאו ,עירכמ ישילשהו ,(הרובג) רתוי עובתל לוכי ינשהו ,(דסח) תוכז דמלל
,תוקולח תועידה רשאכ איה הערכהה תומילש יכ) השולשה לכמ אוה ןיד-קספה
.(עירכמה תעדל םימיכסמ ףוס-לכ -ףוסו

אימשד אתעייסו הניכשה תארשהב ףסותינש - השולשב הלעמה םג שי הזל ףסונו
.ולא תולועפ לכ םויקב 'ה תוכרבו

תמיתחב רושיא ףוריצב) ןאכל בתכב ל"נה תופסוה תודוא ועידויש ,בוט המו
הז שדח ןיינע רובע דחוימב ודחייש 4תדחוימ תבותכל ,(השולש לש דעווה
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצהל םאיבהל ידכב - ("םיפיסומ")

רוביצ תודסומ


אשונ דסומ יכ ,תודסומל רתויב עגונ - השולש לש דעו תונמל - ל"נה ןיינע
לש תודסומ טרפבו ,םישנא יובירל עגונב (אלא ,דיחי לש קר אל) תוירחא
.הזב-אצויכו תודהיהו הרותה תצברהו ךוניח

דסומד הלהנהה ירבח תא םינממש ירחאלש ,(ולא תורודב טרפב) לעופב םיאור
,[הרעסבו ץרמב] "םערוטש"ב וקסעתה םהלש יונימה תליחתבש ירחאלו ,םייוסמ
םדיקפת םייקל םהלש תובהלתההו בלה-תמושתב רסחי ךכ-רחאש תויהל לוכי
ויהיש ךירצ ןכלו ;הזב ופיסוי דועש המכו-המכ-תחא-לעו ,תומילשה תילכתב
.הז לע וררועי םהש - "םדו רשב ארומ" - דסומל ץוחמ םירחא

השולש לש דעו ונמי 5םוקמו םוקמ לכב תודסומש ,דואמ ןוכנו יאדכ ןכלו
דסומה םאה ונחבי (רתוי ףוכת ןפואבו) ןמזל ןמזמש ,(דסומה תלהנהל 6ץוחמ)
,7םעונו דובכ יכרדב ,עובתלו ררועלו ,ודיקפת םויקב שדוקב ףיסומו םייקמ
ירבח לצא ררועמ הז יכ ,ףידע - רתוי ועבתיש המו .רתויו רתוי ףיסוהל
ןמ םיאצויה םירבדב ,םעונ יכרדבו תמאב םיעבותש םיאורשכ) דסומה תלהנה
,םהמ רתוי עבתי - תולועפב רתוי ופיסויש המכו .רתויו רתוי ושעיש (בלה
"תואמ עברא הצור - םייתאמ ול שיש ימו ,םייתאמ הצור - הנמ ול שיש ימ"ד
.'וכו

תונקסמה ועידוי (דעווה רושיא םע ,ומצע דסומה וא) השולש לש דעווהו
...ל"נכ ,הזל תדחוימה [תימלועה] תבותכל ,רוציקב

הכרב םהילע אובתו


תולועפה לכ םויקב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוכרבב רתוי דוע ףיסוי הזש יאדוובו
תורגיאו תוחישו םירמאמב ראובמה יפ-לע) ותשקב םימייקמש האורשכ - הפסוהבו
הזו .("חילש השוע חילש"ו ,ויחולש-יחולשו ויחולשל ולש תוארוה וא ,ולש
םיתייצמ רשאכ םדא לכל שיש החמשהו גונעתהמ ןכש-לכמב ,לודג חור-תחנ םרוג
וגונעת אל הזש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ המכו-המכ-תחא -לע ,ול
איה ותחמשו ,ה"בקה לש וחולש אוה ,ה"בקהל לטב ירמגל אוה יכ ,יטרפה
.'ה ןוצר םימייקמשכ

לעופב השעמ

"ימלועה םיפיסומה דעו"ל ,ח"משת'ה א"נמ י"ח ,'ב םויב ר"ומדא ק"כ ירבד ןכות ןלהל
8:(שידיאמ ישפוח םוגרת)

השולש 9רוחבל ,םוקמו םוקמ לכב ש"נא ינקסעלו וניתודסומ לכל עידוהל .א
תופסונה תולועפה לכ לש לעופב עוציב ידיל איבהל םיארחא ויהיש ,םישנא
תוכיראב רבודש יפכ ,"ול ןיפיסומ - ףיסומה לכ"ש ,באב ו"טל תוכיישב
.ומחנ תבשו באב ו"ט תויודעוותהב

,הנוכשב ,םהלש דסומב 10םישעמהו םישועה ויהי ורחבייש םישנאה תשולש .ב
,לעופב תופסוה לש 11טרופמ ח"וד וחלשי םישדוח השולש לכו ,המודכו ריעב
דעוול אלא ,770-לו תוריכזמל אל ,א"טילש ר"ומדא ק"כל אל) שממ לש תופסוה
.12(ימלועה

,השולשה לש םידעווה א"ז ,םינוממה לש סוניכ הנשב םימעפ המכ תושעל .ג
לע ח"ודה ידי-לע ,ותלוז תא דחא לכו ומצעב דחא לכ ,רתוי דוע קזחתהל ידכ
.הפסוה רתיבו תאש רתיב דיתעל תינכתהו רבעה
* * *

הזב קוסעל ךירצ אלא ,תכל ענצה לש ןמז הז ןיא התע יכ ,םימעפ המכ שיגדה ר"ומדא ק"כ
לש תופסוה ,לעופב םישעמ ויהיש ,ר"ומדא ק"כ שיגדה ,םירקיעה לכ רקיעו ,'םערוטש'ה לכב
.שממ
עוציבה

.בוש ךכ לע יברה םררועש רחאל) נ"שת'ה תנש יהלשב 'ימלועה ןיפיסומה דעו' תעדוה ןלהל
:(45 'מע 442 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב העדומכ ספדנ

נ"שת'ה לולא ח"רע ,ה"ב

רתאו רתא לכב ויחיש ש"נאו תודסומ[ה] לכל

!הכרבו םולש

ץרמב קסעתהל בויחה רבד-לע הנורחאבש תויודעוותה המכב ררועל ליאוה א"טילש ר"ומדא ק"כ
."ןיפיסומ"ד ןיינעב הלודג הבחרהבו בר

דעוו"ה תא להנל א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ונמתנ ותעשבש הלא וכז הזב תדחוימ תוררועתהל
התוא ץיפהל[ו] וז ונתדובע קזחל א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ווטצנ תעכו ,"ימלועה םיפיסומה
.םידיחי יבגל ןהו ,הזב קסעתהל םהילעש תודסומ יבגל ןה ,זוע רתיבו תאש רתיב

םתופתתשהב זוע לכב ץמאתהלו זרדזהל ,טרפב תחאו דחא לכלו ,םלוכל הזב ונא םינופ ,ןכבו
ךרבתי 'ה תרזעב רשאב[ו] ,א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע דסוימה שודקהו לודגה הז עצבמב
וארו ,שממ לעופב הזל תורסמתהבו הבר החמשב םש לבקתנו םלועה יבחרמ לכב רבכ טשפתה
.רקיעה אוה השעמהו ,םהיתולועפמ םיבר תוריפ

ונילא א"טילש ר"ומדא ק"כ לש השודקה החישהמ קתעה הזב ונא םיפרצמ ,זוריזה תלעותלו
.םיח"ודה חולשמ ינפואו תולועפה רבדב ותעשב

הבוט המיתחו הביתכ תכרבב

,תובוט תורושבו

לדנימ ןסינ ברה - בוקדח א.מ.ח ברה


ו"ת שדוקה ץרא

-ץראב ד"בח-ידיסח-תדוגא'ל ,ףלוו םירפא 'ר ח"הרה תועצמאב] תוריכזמה תארוה יפ-לע
דעו' תא ,[זא םייק היהש] ק"הראב ד"בח תודסומ לש 'גגה ןוגריא' ןנוכ ,['שדוקה
ו"ת ק"הרא יבחר לכב ןיפיסומה ידעו לכ םע רשקב דומעלו חקפל ידכ ,'יצראה ןיפיסומה
.(35 'מע 349 ןויליג ,'ד"בח רפכ')

ד"בח-רה-תלחנ

:ומכ ,םינוש םיאשונב דחוימב קזחתהל ,'םיפיסומ'ה דודיע בקע ,וררועתה תומוקמ המכב
.םוי לכב (ןקזה ר"ומדא ע"ושמ טרפב) תוכלה דומילו ,אקווד רודיסה ךותמ הליפת

הדמתהב 'ןיפיסומה דעו' לעופ ובש םלועב (דיחיה אל םא) םידיחיה תומוקמה דחא םלוא
םינברה וב םירבח) יכאלמ-תיירקבש ד"בח-רה-תלחנ אוה ,הזה םויה דע ,םינשה לכ ךרואל
'רו גרובזנאג קחצי-ףסוי 'ר ,דלפננוז ןועמש 'ר ,דנלדירפ (ימוב) םהרבא 'ר :םידיסחה
.(ויחיש רינ לט [ר"ד]

,םהינפב תאז ושעי - תופסוה םהילע םילבקמה הלאש ,'ןיד-תיב' ןיעכ לועפל לחה 'דעו'ה
.עוציבה לע םהל וחוודיו

ורחביש םירוביצו םידיחי ענכשלו ,תונויער עיצהל ,'תופסוה' םוזיל ורבע ,אבה בלשב
.חטשב 'דעו'ה תלועפ רתויב השגרוה זא .םינוש םיאשונב תופסוה םהילע ולבקיו

םיכרענה ,'הבאושה תיב תחמש' יעוריא ןוגריאל תועיבקב יארחא דעווהש תובר םינש הז
תמקה הז ךרוצל ומזי ,תסנכה-תיבב םידליה תוגהנתה רופיש לע ררועל ךרוצ וארשכ .םע בורב
ןכו .םלוהינב םייקתהל ךישממ ןיינמהו ,םידיקפת םידליל ונתינ וב ,'םידלי ןיינמ'
.תופסונ תובר תולועפו הרות ירועיש

םירועמ תויהל הנניא ,'דעוו'ה דוסייב יברה לש תיתימאה הנווכהש ,העדב םה םג םלוא
,ןמזל ןמזמ 'תופסוה' םהילע לבקל םירחא דודיעו תוררועתהב אלא ,היישעה ףוגב םמצעב
המזויה
קר אוה דעווה דיקפת .עוציבה לע ןמז ךרואל הנוב-תרוקיב ךותמו חוקיפבו
םישנאל גואדל ,אוה המזויה תחלצהמ קלח ,ןכ-לע .לעופב לוהינהו דוסייה אלו ,דודיעהו
.האבה המזויל רובעלו ,עוציבב וקסעיש םימיאתמ
ו"טד 'תופסוה'ל רשקב הרמאנ ,'וכו תחאו דחא לכל 'תוניחב' תכירעו 'בר ךל השע'ד העצהה םגש ,ריעהל] (1
אשונב .171 'מע ד"ח תויודעוותה ,ךליאו ו"ס ז"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישב - ןכ-ינפל הנש ,באב
.['תורשקתה' לש ח"מר ןויליגב 'יבר יצוצינ' רודמב הריקס האר 'בר ךל השע'

."םינפ-לכ-לע םימעפל ,בתכב - בוט המו" - לולא ח"רדא ,האר פ"ש תחישבו (2

בשוי ברהש אוה רדסה ירהש ,ולאמשל ימו ונימיל ימ ,שארב בשי םהמ ימ - "היעב" ררועתהל הלוכי ןאכו (3
.(נ"שו א,זל אמוי) ולאמשמ ןטקו ונימימ לודג ,עצמאב

דובכה לע רותיווה ידי -לע וא ,לרוג יפ-לע - וז היעב רותפל ולדתשי ,ןיינעה תובישח לדוג ינפמ ,םנמא
ןיפיסומה דעוו'לש ריעהלו] .(הגומ יתלב) הזב-אצויכו ,לאמש דצב בשיל הוונעה לע רותיוו וא ,שארב בשיל
.[(ןלהל האר) םיינש קר יברה הנימ 'ימלועה

ןיא" יכ - 'וכו תושקב יניינע ,חור-תחנ םימרוגה םירבד לע תועידי ,םיניינע ראש םע הז ברעל ןיא (4
.(הגומ יתלב - ב,ח ק"ומ) "החמשב החמש םיברעמ ןיא"ו (נ"שו א,טמ תוכרב) "תוליבח תוליבח תווצמ ןישוע

קפתסהל יברה הרוה ,םש דרפנב דסומ לכל 'םיפיסומ דעו' תונמל וצר רשאכש ,םירכוז תפצב זאד םיחולשהמ] (5
.[(דסומה לדוג יפלו ריעה לדוג יפל רבדה יולת ילואו) תפצ ק"היע לש "יללכה םיפיסומה דעו" חוקיפב

קרו ,דסומה תלהנהל ץוחמ אקוודב היהי םיפיסומה דעווש תודסומה לכמ יברה שרד לעופבש ,םירכוז םיבר] (6
.[הבישיה תלהנה ךותמ ויהי דעווה ירבחש םיכסה תובישיל רשקב

הנענ זאש ,םעונו דובכ יכרדב תאז ושעיש יאנתב ,לבא .רתוי ולבקי - עובתלו ררועל ובריש לככ ,ןכלו (7
.(הגומ יתלב) רתויו רתוי ףיסוהל (האנה ןושלמ ,א"הב) הנהנ םגו (הנעמ ןושלמ ,ן"ייעב)

בוקדוח קיזייא-יכדרמ-םייח ברה ,תוריכזמה ר"וי ותעשב היה 'ימלועה םיפיסומה דעו' לש ןושארה ר"ויה (8
א"נמב י"ח 'ב םויב 'תודיחי'ל םהינש תא ןמיז יברה .ל"ז לדנימ ןסינ ר"ד ברה דעווב היה ותיא דחי .ל"ז
ףרוצש תודיחיה ןכותו ןלהלד בתכמה ןכו ,ךליאו 28 'מע 97 ןויליג מ"יב - הז דיקפתל םתוא הנימו ,ח"משת'ה
.ול

.(םש ,ל"נה ךיראתב םיחולשל םתעדוה ךותמ) ןיד-ךרוע וא בר לואשל ,תונמל ימ תא קפס שי םאו (9

לע תוטרופמ תוטלחהל ,ןהב ףיסוהלו תווצמו הרות רומשל ,תחאו דחא לכ תא ץירמהלו חקפלו בוקעל (10
.(16 'מע 347 ןויליג 'ד"בח רפכ') תוטלחהה עוציבלו תופסוהה

.(םש) םמוקמב תופסוהה עוציב לע טרופמ ח"וד ולבקיו ושקביש רחאל (11

.(תוריכזמה די-לעש םיכרבא-ללוכה םוקמ) .טס ןוינוי 1449 :התיה ותבותכש (12

חור-תחנ ול םימרוג ךכ ידי-לעו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע וארקיי תוח"ודהש ,ףיסוה יברה
.(םש) ותכרבל םיכוזו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אובת תשרפ שדוק-תבש
לולאב ז"ט

.1'הפיקשה' קוספב םלוק תא היבגהל הרותב םיארוקה גהנמ

.הירחאלו הינפל ךרבמו - ומשב האירק אלב - ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישיש' תיילעל
.2ליגרכ ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל

קוספה דבלמ) החכותה תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק תא ךימנהל םיארוקה גהנמ
ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו םירזוחו ,(ליגרכ ותוא םיארוקש "בקעי יתירב תא יתרכזו"
.3"תירבה

(ופוסבש) 'היננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ד-ג םיקרפ - תובא יקרפ
.4דרפנב קרפ לכל רמול שי

ינש םוי
לולאב י"ח

תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה-םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
תושעל ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
לארשי-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא
.5רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב

,שדוחה ףוס דע לולא י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
.6('וכו ,ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולא ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולא

.7הז םויב ןונחת םירמוא ויה ,(ב"ויכו ןתח היה אל םא) יברה וב ללפתהש ןיינמב

.8(חמש גח) 'בוט םוי טוג' :םירמוא הז םויב
.ד"בח-ללוכ חול (1

רצוא' ,גכ ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הארו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס .לולא י"ח םוי-םויה (2
.נ"שו ,טי 'מע ,ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

יכ םא .ז ק"ס םש ח"רפ .דחוימב הרות-הנשמ ןיינעל ,ח ק"ס א"מב אבוה ,חכת 'יס י"ב תהגהב ג"הנכ (3
-תחנמ ת"וש הארו .דרפס ימכח גהנמכ םר לוקבו ויפב החכותה ארקו הלע י"ראהש אבוה ח"עפבו תונווכה-רעשב
.נ"שו ,הנ-אנ םיפיעס ,ד"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס - טרפבו ה"ד וס 'יס א"ח רזעלא

.ש"ייע ,401 'מע ד"ח ז"משת'ה תויודעוותה - ויתוחישב הזב ןדש םימעפ המכ רחאל ,יברה תנקסמ (4

.8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת'ה תוחישה-רפס .177 ,179 'מע ג"שת'ה תוחישה-רפס (5

.518 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקל (6

.םינמאנ תורוקממ יתעמש ןכו ,בכ-אכ 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (לעופב הגהנההו ,הנעמה) האר (7

.ג"שת'ה לולא י"ח תחיש האר (8


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il