- ב"כש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה לולאב ב"כ * ךליו-םיבצינ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ה"בקה ןיב תירב תתרכנ הנשה-שארב
לארשיו


,"דחאכ םידחאל" לש בצמ לארשי םעב רורשי הנשה-שארבש ידכ
* "םכלוכ םויה םיבצינ םתא" הרותב תבשה םיארוקו םימידקמ
תודוא בושחי אל אלימב ,ומצע תא ךירעיו בושחישכ
תוררועתהל םג הנכה איה וז הדובע * תלוזה לש תונורסחה
ןפואב לארשי תומשנ םע רשקתהל ,לוכיבכ ,ה"בקה דצמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תעדו םעטמ הלעמלד


2ז"שת םיבצינ תשרפל ר"ומדא ח"ומ תשודק דובכ תמישרב םג אבוהו) 1הרות-יטוקלב אתיא
ןירוק םימעפל - ."הנשה-שאר (ינפלש תבשב) םדוק םלועל ןירוק (םיבצינ) וז השרפ"ש (
דימת ןירוק םיבצינ תשרפ לבא ,המצע ינפב םיבצינ ןירוק םימעפלו ,דחיב ךליו-םיבצינ
.הנשה-שאר ינפלש תבשב

ןכלו ,הז ירחאלש עובשה ימי תא תללוכו תכייש תבש לכש 3עודיה יפ-לע - רבדה םעטו
:הנשה-שארל תכיישש םיבצינ תשרפ הנשה-שאר ינפלש תבשב ןירוק

,"םויה" אובבו .4"אבר אנידד אמוי" ,הנשה-שאר לע יאק "םויה"ש - "םויה םיבצינ םתא"
בצייתהל םיכירצ תומשנה לכש - "םכלוכ 'וג םיבצינ םתא" תויהל ךירצ ,הנשה-שאר םוי
- הוושב תומשנה לכב אוה הז ןיינעו ,"םכיקולא 'ה ינפל" וידחי םלוכ ("ךיז ןלעטשוצ")
רייגתהל םינענכ ואבש" 5י"שר שוריפכ ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח"ל דעו "םכיטבש םכישאר"מ
-יפ-לע-ףאו ,(6העובשה ללגב קרו ךא ולבקתנש) "עשוהי ימיב םינועבג ואבש ךרדכ השמ ימיב
."דחאכ םידחאל" ,"םכלוכ" לש ןפואב ,לארשי ינב ראש םע דחי 'יוה ינפל םילוע םה םג ,ןכ

טבה ילבמ והער תא שיא םילבוס םהש קר אל אוה "דחאכ םידחאל" ,"םכלוכ"ד ןיינעה ןכות
םימילשמו ,הזמ הז םילבקמ םהש הזמ הרתי אלא ,טושפ שיא אוה ינשהו שארה אוה דחאש ךכ לע
םגו שארה םג - םהמ דחא לכש ,הז תא הז לגרהו שארה םימילשמ םדאה ףוגבש םשכ ,הז תא הז
.ינשה ידעלב תומילש ול ןיא - לגרה

ינפלש תבשב הרותב ןירוקו םימידקמ ,"םויה" ,הנשה-שארב וז הדובע תויהל לכותש ידכו
דע ךיצע בטוחמ 'וג םכיטבש םכישאר םכיקלא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ םתא" :הנשה-שאר
.לעופ ידיל םירבדה איבהל חוכ-תניתנ הווהמ הרותב האירקהש - "ךימימ באוש

-שארב תורפושו תונורכז ,תויוכלמ יקוספ תרימאל םעטה 7תודיסחה תרותב ראובמה ךרד-לעו
,רוכזל ךירצו ,ךלמ תויהל ךירצ ה"בקהש הרותה ןמ החכוה םיאיבמש הז ידי-לעש - הנשה
.לעופב השענ הז לכש םילעופ ,רפושב המבו

תירבב ךרבעל" ("ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ 'וג םיבצינ םתא" ירחאל) בותכב ךישממו
תתירכל ,"תירבב ךרבעל" הנכה הווהמ "םכלוכ 'וג םיבצינ םתא"ד הדובעהש - "ךיקולא 'יוה
:הנשה-שאר םויב לארשי ינבל ה"בקה ןיבש תירבה

תירב םיתרוכש םינמאנ םיבהוא ינש לצא תוימשגב םיאורש יפכ - תירב תתירכד ןכותה
ריכמ דחאש םושמ םא ,םעטה דצמ איה הזל הז םתבהאש ןוויכד ,םתבהא קוספת אלש םהיניב
האור רשאכ ,ירה ,הבוט ךכמ ול חמצתו והבהאי הלהש ידכ ובהואש וא ,ינשה לש ויתולעמב
טרפבו ,םתבהאב ןויפר םורגי ךכ ךותמו רבדב ורבח שיגרי אמש ששוחו םייוסמ ןורסיח ומצעב
ךפיהל וליפא וא ,ירמגל הבהאה לוטיבל םורגל לוכיש םיירקיע םיניינעב אוה ןורסיחהשכ
םייקתת הבהאהש תירב תתירכ םהיניב םישוע ,הפקותב איה םתבהא רשאכש ,הזל הצעהו ,הבהאה
םיתרוכו ,דצה לע לכשה תא םיחינמש ,ונייה ,תעדו םעטמ הלעמל איה תירב תתירכ ,יכ ,דעל
ימלועלו דעל היהתו ,הבהאה תא שילחי אל םלועבש רבד םושש ,תימצע תורשקתהל תירב םהיניב
.םימלוע

ףקותב איה הבהאה זאש ,הנשה-שאר אובב :לארשי ינב ןיבל ה"בקה ןיבש הבהאה יבגל םג ךכו
,(הבהאה לע םימילעמה םיאטחה תא הריסמה לולא שדוח תדובע ירחאל םידמועש ןוויכ) לודג
םעטמ הלעמלש תימצע תורשקתהב ה"בקה לא םירשקתמ לארשי ינבש ,תירב תתירכ זא תישענ
.השילחהל לגוסמ היהי אל םלועבש רבד םושש ךכ ,תעדו

-לע הז ירה ,תעדו םעטמ הלעמל לארשי תומשנ םע רשקתהל ,לוכיבכ ,ה"בקה תא ררועל ידכו
יפ-לע ירהש] תעדו םעטמ הלעמלש תורסמתהה יהוזש - "דחאכ םידחאל" ,"םכלוכ"ד הדובעה ידי
ה"בקה םגש םילעופ הדי -לעש ,["ךימימ באוש"ל "םכישאר" ןיב תוכיישו רשק ןיא לכשה
-לעש ,9"ךדואמ לכב" ןיינעב 8ראובמה ךרד-לע ,תעדו םעטמ הלעמלש לארשי תומשנ םע רשקתי
.ימצעה "דואמ"ה תא םיכישממ ,דבלב ךלש ותויה םע ,ךלש "דואמ"ה ידי

ךכ ןכאש תעדל םדאה לע .10תמאב תויהל בייח "דחאכ םידחאל" ,"םכלוכ"ד ןיינעה ,םנמא
,ירה ,טושפ שיאל ינשה תאו "םכישאר"מ דחאל ומצע תא בשוח אוהש תורמל :תואיצמה איה
תא םדא ךירעמ בור יפ-לעש ןוויכ ,"לגר"ה והימו "שאר"ה והימ תעדל רשפא יאש ,ךכל ףסונ
,תמאב אוהש הממ תילענ הגרדב ךירעמ ומצע תא וליאו ,תמאב אוהש הממ התוחפ הגרדב תלוזה
לע לגרב הלעמ הנשי ,"שאר"ה אוה אוהש תאזכ םנמא איה תואיצמה םא םג ,תאז דבלמ ירה
.ל"נכ ,לגרה ידי-לע קרו ךא האב שארה תומילשש ,שארה

:שדקמלו ןכשמל םיצע יבטוח ושענ םינועבגה אקוודש הדבועה ראבל שי הז יפ-לעו

לכ יחולש ,דמעמ ישנא קר םש ויה .םילשוריב ורד םלוכ אלו ,שדקמב ויה לארשי ינב לכ אל
תומילש תויתימאש יפל - רבדה םעטו .שדקמב התיה םינועבגה לש םתדובע וליאו ,לארשי
.אקווד לגרב הנומט הלעמה

,יכ - (םינועבגה תלבק תעשב התיהש העובשה) העובשל תוכיישהו רשקהב רואיבה םג והזו
.אקווד לגרב אטבתמ שפנה םצע וליאו ,11שפנה םצעל העיגמו ,תעדו םעטמ הלעמל איה העובש

בקעי ןואג תא ונתלחנ תא ונל רחבי" שקבי הנשה-שארב תועיקתה ינפלש ןנובתמ ידוהישכ
,("שרעדנא טינ ןוא יוזא") "תרחא אלו ךכב" אוה "ונל רחבי"ד שוריפהש - 12"הלס בהא רשא
,ךרבתי ותומצע ,אוה קר ןכש ,אקווד ךרבתי ותומצעמ אוה הריחבה ןיינעש ךכב ןנובתמו
ותומצע יבגלש "ךורע ןיא"ב םג ןנובתמו ,ישפוח ,תולבגהה לכמ הלענ ,תודידמה לכמ הלענ
ןיבש "ךורע ןיא"ד סחיהל ללכ לשמ הווהמ וניא ראותיש "ךורע ןיא" לש סחי לכש ,13ךרבתי
!?"ונל רחבי" ךרבתי ותומצעמ שקבל זוע ביהרמ דציכ - םיארבנה ןיבל ארובה

.ינשה תא ךירעהל יאנפ ול ראשי אל ,ומצע תא ךירעיו ךכב ןנובתי םדאשכ

ריעל עיגמ היהש םעפ לכב ,ךא ,16ןקזה ר"ומדא תא תוארל קקותשה 15שטיראפמ ללה 14יבר -
ונויערב הלע .םשמ עסנ רבכ ןקזה ר"ומדאש םושמ ,ותוא שגפ אל ,ןקזה ר"ומדא עיפוה הב
םרטב דוע םשל עסנ ,םייוסמ םוקמל עיגהל דמוע ןקזה ר"ומדאש עמששכו ,םידקהלו זרדזהל
תא ותייארל תונוש תועינמ תונמדזמ דימתש ותוארב ןכש ,ךכב קפתסה אלו .ןקזה ר"ומדא אוב
דמע הב הרידה לא אבו םכחתהו ,סנכיהל והוחיני אל םעפה םגש ששח ןקזה ר"ומדא ינפ
.הטימה תחת אבחתהו ןקזה ר"ומדא ןסכאתהל

סנכיה םע דימ .ןקזה ר"ומדא םע הכלהב תתלו תאשל ידכ ןיכרע תכסמב אישוק ןיכה ללה יבר
רמוא ןקזה ר"ומדא תא עמש - ואובחממ תאצל ללה יבר קיפסה םרטב דוע ,רדחל ןקזה ר"ומדא
ףלעתה דימו ,"הליחת ומצע ךירעהל וילע - ןיכרעב אישוק ךרבאל שישכ" :עודיה ונוגינב
.םשמ ןקזה ר"ומדא עסנ רבכ - ונופלעמ והוררועו והואצמשכ .ללה יבר

לאו יעצמאה ר"ומדא לא עסונ היה אוה .ןקזה ר"ומדא לצא תויהל ללה 'ר דיב הלע אל בוש]
.[ותוא האר אל זא םגו ,היה הב הדיחיה םעפה וז התיה ןקזה ר"ומדא לצא לבא ,"קדצ חמצ"ה

:ונילא עגונב 'ה תדובעב רופיסה לש ותועמשמ ראבל שיו

-לע עבקנ םדאה ךרעש אוה ןיכרעב ןידה ,ירהש ,לכשה לע ססובמ וניאש ןיינע אוה - ןיכרע
.17הווש ךרע םהל שי ליג ותואבש םישנאה לכ .םדאה ינב תולעמ יפ-לע אלו ,וליג יפ

ה"בקהש םירבדב ,הדובעו הרותב ייתונש לכ יתקסע ינא :תושקהל והשימ לוכי ,הרואכלו
ןכ םאו ,הכרעהל םה םייואר ישונאה לכש יפ-לע םגו ,םהמ תינהנ הלעמ לש אילמפ ,םהמ הנהנ
,דציכ - 18ארבנ אלש ול בוטו קירל וזבזוב ינולפ לש ויתונש וליאו ;ייתונשל בר ךרע שי
!?הווש ךרע ילעב ויהי ונינש תונשש ןכתיי ,אופא

אלימבו ,הליחת (יעבדכ) ומצע ךירעהל וילע - ןיכרעב אישוק והשימל שישכ :הז לע הנעמהו
.19אישוקה לטבתת

* * *

ראובמה "הדשב ךלמ"ד לשמה ר"ומדא ח"ומ ק"כ איבמ 20תוחילס 'גד רמאמה םויסב
:ונושל הזו ,םילק םייונישב ,לבא ,21הרות-יטוקלב

זאו ,הדשב וינפ םילבקמו ותארקל ריעה ישנא ןיאצוי ריעל ואוב םדוק ךלמהד הזב לשמהו"
תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ ךלמהו ,וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ םילוכיו םיאשר
לכיהל ואובב םנמא .וירחא םיכלוה םלוכ הנה הריעה ותכלבו ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו
םירחבומה קר תאז םג ףאו ,תושרבו ,הלודג הנכה יפ-לע אלא ךלמה לא םיסנכנ ןיא ,תוכלמ
."הלוגס ידיחיו םעבש

הצורש ימ לכ ןיאשר זא"ש רמאנ הרות-יטוקלב (א) :םה הרות-יטוקלב ןושלהמ םייונישה
ותכלבו" רמאנ הרות-יטוקלב (ב) ."'וכ םילוכיו םיאשר" ףיסומ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,"'וכ
(ג) ."וירחא םיכלוה םלוכ"ש בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,"וירחא םיכלוה םה ירה הריעה
ח"ומ ק"כו ,"'וכ תושרב םא יכ םיסנכנ ןיא ותוכלמ לכיהל ואובב"ש רמאנ הרות-יטוקלב
."'וכ תושרבו הלודג הנכה יפ-לע"ש ףיסומ ר"ומדא

,ולש ןושלה בתוכ וניאש ןוויכ ,ךשפנ-הממ הרואכלד - ןושלה ייונישל םעטה ןיבהל ךירצו
?ל"נה םייונישב הרות-יטוקלבש ןושלה הנשמ המל ,הרות-יטוקלבש ןושלב שמתשמ אלא

םעד טימ זא") ומע םצעתנש רמאמ תרימא ןיב שרפה שיש 22םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
אל ,הז רמאמ םג רמאש ףאש) ומע םצעתנ אלש רמאמ תרימאל (..."ןדיא א ןפאכ רע טעוו רמאמ
הרות-יטוקלבש ןושלהמ םייונישה ,ןדיד-ןודינבו ,("ןדיא א ןפאכ" לש ןיינעה הזב היה
.ולא םייונישב ותנווכ יהמ ןיבהל ךירצ ,אלימבו ,תומצעתהה תא םישיגדמ

ןקזה ר"ומדא לש ורודב בצמו דמעמהב יונישהל םאתהב אוה םייונישה םעטש ,רמול שיו
-המ ,ךכ לכ ("ןענעראוואב") ריהבהל ךרוצ היה אל ןקזה ר"ומדא לש ונמזבש - הז ונרודל
.הז ונרודב ןכ-ןיאש

-חמצהו יעצמאה ר"ומדא לש ונמזב ךכ-רחאו ןקזה ר"ומדא לש ונמזב היהש םידיסחה דחא -
ןקזה ר"ומדא לש םיכוראה םירמאמה םג ירהש] "תורות עצרוק" םירמוא ויה םעפש ,רמא ,קדצ
סאה סע") םתלועפ םילעופ ויהש [הז ירחאלש תורודב םירמאמה תוכירא יבגל "רוציקב" םה
-לע הלא ונימיב ,אוהה ןמזה יבגל םירומא םירבדה םאו ...םויכ ןכ-ןיאש-המ ,("ןעמונרעד
!המכו-המכ-תחא

:הזב הרבסההו

תאצל הצורש ימ לכ ןיאשר"ש רמול קיפסמ היה ןקזה ר"ומדא לש ורודב - 'אה יונישל עגונב
ףיסוהל םיכירצ הז ונרודב ןכ-ןיאש-המ ,רתוי ףיסוהל ךרוצ היה אלו ,"וינפ ליבקהלו
."וינפ ליבקהל 'וכ םילוכיו םיאשר"ש שוריפב

הריעה ותכלב"ש רמול קיפסמ ןקזה ר"ומדא לש ורודבש - 'בה יונישל עגונב הז ךרד לעו
-המ ;הז ינפל רבודמ םתודואש הלא לע יאק "םה"ש וילאמ ןבומו ,"וירחא םיכלוה םה ירה
ףיסוה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ("טבעל ןוא טבעלעג") יח ובש רודה - הז ונרוד ליבשב ןכ-ןיאש
היהי אלש) רוריבב ריהבהל ידכ ,"וירחא םיכלוה םלוכ"ש לבת יבחרמ לכב וחלשש רמאמהב
ליעוה אלו תוקחוש םינפ םהל הארה ךלמהש הלא םג ,שממ םלוכל איה הנווכהש (תועטל םוקמ
.וירחא םיכלוה - םלוכ - םה םג ,םהל

ךפיה הז ירה ,הרואכלש ,"תושר"ה לע הפסוהב "הלודג הנכה"ד יאנתה - 'גה יונישל עגונבו
הנכה ןופ יאנת םעד וצ טגייל רע סאוו ו"ח רעטוג ןייק טינ יבר רעד זיא ןעד יצ") הבוטה
:תושרה תלבקל הצע תניתנ יהוזש ,רמול שי - (!?"הלודג

,ךלמה ירש םתויה אלא הניא (תושרה תניתנ לע םינוממה) םירשה לש םתואיצמ לכש יפ-לע-ףא
.תושר ןתיל וצרי אלש ןכתיי ,תושר םהמ שקבל םיכירצו הררש ידיל םיאבשכ ,םוקמ-לכמ

תא רקייל הנכותש - וז הנכהש ,"הלודג הנכה"ד ןיינעה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ףיסומ ןכלו
אלימבו ,דחאו דחא לכל תכייש - הליפתהו הרותה תויתואב ותוא אלמלו ,עגרו עגר לכ ,ןמזה
ךלת וז הנכהש ןכתיי אל ,וז הנכה תושעל יילע הוויצ יברהש ןוויכ :ןועטל לוכי
...ןוימטל

ךאלמש 23עודיו ,תווצמו הרות לש םיניינע המכו המכ ולצא ףסותי הז ידי-לעש ךכל ףסונ -
- הווצמ ליבשב ("פא ץלא טיג") לכה ןתונ לאכימ

.ךלמה לכיהל סנכיהל תושרה ול ןתנית הז ידי-לעו

,"ותוכלמ לכיהל ואובב" אוה ןושלה הרות-יטוקלבש - לק יוניש דוע ראבלו ףיסוהל שיו
.(ו"או תפסות אלל) "תוכלמ לכיהל ואובב" בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ וליאו

ןייצל ךייש אל ובש הזכ םוקמל איה הסינכהש ףיסוהל ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנווכש רמול שיו
...םינמיסה לכמ הלעמל ותויהל ,(םתס תוכלמ םא יכ) ותוכלמ ("ןענעכייצנא")

אלש םעטה - "םכילע רפכי הזה םויב יכ" 25בותכה שוריפב 24הרות-יטוקלב ראובמה ךרד-לעו
.םתס "רפכי" םא יכ ,רפכמה אוה ימ בותכב שרפתנ

אקמועמ הבושתב בלה תדוקנ תוררועתה ידי-לע"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתוכ 20רמאמה םויסב
."הנשה לכ לע הנשה-שארד הכרב עפשה לבקל הרוהט ילכ השענ אבלד

ימשגה תולגהמ ונתוא איצוי יברהש - תירקיעה הכרבהו (:רמאו הכב א"טילש ר"ומדא ק"כ)
.המילשהו תיתימאה הלואגה תארקל ונכילויו ,ינחורה תולגהמו
קלח י"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .*ת"יש'ה לולאב ז"כ ,םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 218-205 'מע א
.ךליאו 398 'מע ב"ח ש"וקלב הספדנ הנממ קלח (*

.ונתשרפ שיר (1

.256 'מע ז"שת'ה מ"הס (2

.א,חפ .ב,גס ב"חז האר (3

.(דועו) ב,בל ב"חזמ ,(אנרת 'מע) פ"הע ך"נ ת"הוא הארו .א,ב בויאל םוגרת (4

.י,טכ ונתשרפ (5

.וט,ט עשוהי (6

.מ"כבו .ג,ונ ה"ר ישורד ת"וקל האר (7

.מ"כבו .ךליאו ג,טל ץקמ א"ות האר (8

.ה,ו ןנחתאו (9

*רבדה תושעל קיפסמ םאה ותלאשל הנעמב ,יעצמאה ר"ומדא לש ונב ,םוחנ 'ר ודכנל םעפ רמא ןקזה וניבר (10
ןופ תמא םעד טימ ןוא ,תמא א טימ יאדו א" :תמאב ןוצרה היהיש ךירצש וא ,לוע-תלבק ךותמ לעופב השעמב
.(הגומ יתלב תיטרפ המישרמ) "הדיחי

----------
- .ותנותח לגרל ול ורפתש ("עקניטאק") ןוילע דגב ג"ע "יאלט" תושעל - ןקזה וניבר ונממ שקיבש (*
,םוחנ 'ר םיכסה אל הליחתב - םידגבל עגונב זא התיהש הפילקה תא רובשל התיה ןקזה וניבר לש ותנווכ
ךירצ םאה ונקז תא לאשו ,רבדה בוט ,בישה ,ותציחמב ומע תויהל ול חיטבי הז רובעש ןקזה וניבר רמאשכו
.(ב-א,וט א"ח ד"וקל) תמאב (יאלטה תושעל) ןוצרה היהיש


.ךליאו חמ 'מע אינתל תורעהו םירוציק רפס האר (11

.נ"שו .282 'מע ט"יח ש"וקל הארו .ה,זמ םיליהת (12

.א"פ ג"ש סדרפה לע ןומרה חלפב אבוה .המילא רפסב ק"מר (13

.נ"שו .276 'מע ש"ת-ו"צרת ש"הס האר (14

רפסב ותודוא האר .(ד"כרת א"נמ אי - ה"נקת) קסיורבאב ד"בא וואסילאמ יולה ריאמ 'רב ללה 'ר ברה (15
.IV 'מע תישארב ןומרה-חלפ

.א,דכקת ג"ח ד"וקל םג האר (16

שניא עדי יכ) תוחפ יכה אוה ךרעה ,יעבדכ ומצע תא ךירעמשכ ,יכ - ךרענש ם"וכעד ןידהב םג םיאתמו (17
.ונממ תוחפ ןיאש ןוויכ ,םוכסה הווש ם"וכע םגו ,(וכרע הישפנב

ה (לכ ינפב חור לפש יווה)" אסריגה קיתעהש ,ל"פר אשידק אינתב ז"הדא קויד יפ-לע - הדובעב הז קתמויו
.*ל"קו .ם"וכע םג ללוכש ,("םדא" אלו) "םדא

----------
ש"וקלל תופסוהב ספדנ - "םיבצינד םיניינע ןכותב ת"נשמ פ"ע ותרעהל" הנעמב א"טילש ר"ומדא ק"כ בתכממ
.698 'מע ב"ח


.א,טכ האר 'פ ת"וקל האר (18

תונורסחה תודוא ("ןטכארט ןראפשראפ רע טעוו") בושחי אל אלימב ,ומצע תא ךירעיו בושחישכ :דועו תאז (19
.תלוזה לש

םייתניב :םיגדה תליכא תעב רשבה תודוא ריכזה םיבוסמה 'א רשאכ ,הדועסה עצמאב םעפ רמא ע"נדא ק"כ -
םירוריבה תדובע עצמאב םיאצמנ רשאכש - הדובעב וניינעו ?רשבה לע בושחל םיכירצ המ םשלו ,םיגד םילכוא
בושחי רשאכש ,ד"ודנב ז"דעו .'וכ רבה רוש ,רשבה ןיינעב םירוריבה ד"ע תונובשח תושעל ןיא ,םיגדה ןיינעב
.(הגומ יתלב תיטרפ המישרמ) תלוזה לש תונורסחה תודוא בושחי אל ,ומצע לע

.285 'מע י"שת'ה מ"הס (20

.ב,בל האר 'פ (21

.ט"פרת םירופ תחיש םג האר (22

.ומ 'מע שיר אינתה 'סל תורעהו םירוציק (23

.ירחא פ"ר (24

.ל,זט ירחא (25

,תמאב אוהש הממ התוחפ הגרדב תלוזה תא ךירעמ םדא בור-יפ-לע
...תמאב אוהש הממ תילענ הגרדב ךירעמ אוה ומצע תא וליאו

,עודיה ונוגינב רמוא ןקזה ר"ומדא תא שטיראפמ ללה יבר עמששכ
דימ ,"הליחת ומצע ךירעהל וילע - ןיכרעב אישוק ךרבאל שישכ"
ףלעתה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


שקבל ךירצ ידוהי הרות יפ-לע
חישמ ה"בקהמ


?ץקה תא קוחדל רוסא ירה

עגונב אלא םניא - 'וכ שקבלו אכלמ םדק אובל םייואר םא "תונובשח"הו "םילוקיש"ה לכ
. . םדא אהיש . . השע תווצמ" - םיחרכומה םירבדל עגונב לבא ;("םרכ") גונעת יניינעל
!!"םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש

שי ,'וכ יואר וניאש "ןובשח" השוע םא םג ירה - םייוסמ רבד ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכ
!ונורסח תא אלמיש ה"בקהמ שקבל הרותה ןמ בויח וילע

הצרת םא ליעוי אל יכה ואלבו ,וז הדבוע םילעת לא - ךכל יואר ךניאש בשוח התא
,ךנורסח אלמיש ה"בקהמ התא שקבמ ,םוקמ-לכמ ,יואר ךניאש תורמלש רמאת אלא ...םילעהל
!"םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש" ותרותב הוויצ ה"בקהש ןוויכמ

לופכ ךשוח ,תולגב ןיידע םיאצמנש - אוה לארשי-ינב לש ירקיע יכה ןורסיחה :ןכבו
...!אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,לפוכמו

םילאוש - "םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש" הרותב יוויצ ונשיש ןוויכמו
!!"ואנ חישמ" דימו ףכית אובי ונקדצ חישמש ה"בקהמ םישקבמו םידוהי

םישיערמ=] ..."םערוטש ן'תמא םעד" םישוע - "םיקידצ םלוכ ךמעו" - םיקידצה ויה וליא
םירטפנ ונייה ןמזמ רבכ=] ..."תולג םעד ןופ ןראוועג רוטפ גנאל ןיוש ןעמ טלאוו" [תמאב
וננוצרמ אל" ,רמאש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרהזאו יוויצ ונשיש אלא [תולגהמ
;ץקה תא קוחדל ןיאש ךרד-לעו "'וכ בושנ ונא וניתוחוכב אלו 'וכ ונילג

לומתא אל ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ ירהש ,ץקה תקיחד תודוא ןאכ רבודמ אל - ךדיאל לבא
...ארמגה ןמזב םא-יכ ,םושלש אלו

"ךיז ןעמ טיירשרעד - טיירש'מ זא ןוא ...!?"יתמ דע" םידוהי םיקעוצ ,ןכש ןוויכמו
תיתימאה הלואגה תא םילעופו ,בבל בוטו החמש ךותמו ,[תלעופ הקעצה - םיקעוצשכו=]
.שממ דימו ףכית ,"ןיע ףרהכ ןבכיע אל"ד ןפואב המילשהו

הלואגב "לארשי תא תוכזל" ךירצש אטישפ

עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא" - םהל םירמוא ,הלעמ לש ןיד-תיבב טפשמו ןיד שי רשאכ
:"ומוקמל

,ידוהיה לש ומוקמל אנ ודר - ידוהיה תא ןודל םתא םישגינש ינפל ,םכדובכמ הליחמב
,הנש םינומש וא םיעבש [ונעתתו=] "פא ךיז טרעטאמ ןוא" ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב
!!!םכתא היהי המ הארנ ...זאו

ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר" תובא-יקרפ תרימא ירחאל םימייסמש םג והזו [...]
אלא ףדוע אלו ,לארשי לש םתוכזב ץפחו הצור ה"בקהש ןוויכמ ,רמולכ ,"'וכ םהל הברה
לש ותגהנהמ דומלל ךירצ הלעמ לש ןיד -תיב םגש ,ןבומ ירה - םתוכזב תוברהל לדתשמש
.לארשי תא תוכזלו ,ה"בקה

ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - ירקיע יכה ןיינעב "לארשי תא תוכזל" םיכירצש אטישפו
.ונקדצ חישמ
2904,2899 'מע ה ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה אצת-יכ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


'תומצע'ב תעגונ הדובעהש שיגרהל


תיתימא היהת תורירמה זא קר

.לולא י"חמ טרפבו ,הלוכ הנשה לכ לע ןובשחה שדוח אוה לולא שדוח

ןיב - וישעמו וירוביד ויתובשחמש הז דצמ תויהל ךירצ שפנ-ןובשחהב תורירמה שגר [...]
.'תי ותוהמו ותומצעב םיעגונ - 'וכ ןיב בוטל

ול רסח םיבוט-אלה השעמו רוביד ,הבשחממ האצותכש הז דצמ איה תורירמה תביס רשאכ ,הנהד
תספות ותואיצמש הדימ התואב אלא הניא תורירמהד םוקמ-תסיפתה יזא - ינוזמו ייח ,ינבב
.םוקמ

רריב אל םיבוט-אלה השעמו רוביד ,הבשחממ האצותכש הז דצמ איה תורירמה תביס םא וליפאו
לש ןיינעה תוללכש הדימ התואב אלא הניא תורירמהד םוקמ-תסיפתה זא םג - םלועב וקלח
.םוקמ ספות הזה-םלוע

ותומצעב (לוכיבכ) םיעגונ םדאה לש ויניינעש הז דצמ תויהל הכירצ תורירמה תביס ,ןכלו
.תויתימאבו לודג ףקותב איה תורירמה זאש - ךרבתי ותוהמו

החמש השורד ,תורירמב חילצהל ידכ

:אקווד החמשה תמדקה השורד - הלעמל תעגונ םדאה לש ותדובעש שגרה היהיש ידכו

טרפבו ,לכב ("טייקירעדינ ןייז") ותותיחפ ךרעו ובצמו ודמעמ ועדויב ירה - החמש אלל
ירמגל תומצעה ןמ קוחירב אוה ירה הז ללגבש ,םיבוט-אלה ולש השעמו רוביד ,הבשחמ דצמ
ןפוא םושב לוכי וניא - (ל"נכ ,"ויניעב וכז אל םימש"ש הזמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב)
.ךרבתי ותומצעב תעגונ ותדובעש שגרהה תא ומצעב לועפל

ןמ וקוחיר לע טבה ילבמ ,ירה ,"רדג תצרופ החמש"ש ןויכד ,החמשה ןיינע - הזל הצעהו
תיתימאה ובצמו ודמעמב ותוא הדימעמו םדאה תא ההיבגמו החמשה תצרופ ,(ל"נכ) תומצעה
ותומצעב ושרושב אוהש יפכ - דעו ,"םוקמל םינב" - (לארשי ינב לכ לש םבצמו םדמעמ)
.הלעמל תעגונ ותדובע המכ דע ולצא שגרנ ,אלימבו ,ךרבתי
- 160 'מע ,ישילש קלח ,'ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהמ)
(הגומ יתלב


תלוזה לש גחה יכרוצל גואדל

ישורד דומיל ידי-לע ,הנשה-שארד הדובעל םיננוכתמו ,הנשה-שארל תוכימסב םיאצמנ רשאכ
יכה םיניינעב תוקסעתהה םע דבב דב ירה - הזב אצויכו הנשה-שאר יניינעב םירבדמה תודיסח
ןוכנ ןיאל תונמ וחלישו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא"ד ןיינעה תודוא םג רוכזל שי ,םילענ
לש ןפואב גחה יכרוצ לכ ויהי לארשימ דחאו דחא לכלש דעומ דועבמ לדתשהל ונייה ,"ול
."םיקתממ"ו "םינמשמ" ,הבחרה

וזיא - "םיקתממ"ו "םינמשמ" תודוא ומע םירבדמש ןכתייה :ןועטלו בושחל והשימ לוכי
,םילענ יכה םיניינעב תחנומ ותואיצמ לכ רשאכ "םיקתממ"ו "םינמשמ" םע ול שי תוכייש
...!?הנשה-שארד הדובעה יניינע

התא חנומש ןוויכמש "ןובשח" תושעל התא לוכי - ךמצעל עגונב :ול םירמוא הז לע הנה
- תלוזל עגונב לבא ;"םיקתממ"ו "םינמשמ" יניינעל תוכייש ול ןיא ,םיינחור םיניינעב
!"םיקתממ"ו "םינמשמ"ד ןפואב גחה יכרצ לכ תא ול קפסל גואדל התא ךירצ
- 3038 'מע ה ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


הקותמו הבוט הנש


רבעמש תונידמל וחלושל קיפסהל ידכ הנשה-שארל רמאמ תמדקה
הנשה-שארל ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש תספדהל זוריז * םיל
לביקש דחוימ הרות-רפס לע הדומ יברה * םירופיכה-םויו
םיבייח לארשי-ץרא ינב * 'ריטפמ'ל וב הלע יכ רפסמו
םיישארה םינברל יברה רמא ,הנשה-שארל תדחוימ "הדות"
תובורקו תוקוחר םינשמ תוצוצינ * ק"הראל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רסיא 'ר דיסחה ,ותחפשמ בורקל יברה בתוכ (אנר 'מע םש) ח"שת'ה תוכוסה גח ברעב
:טנאגבולק

רפוש תעיקת םדוקש תוכרבהו םיקוספה תא רמא א"טילש ר"ומדא ימח ירומ ק"כ
.ךרע יפל בוט יכב ומצע שיגרמ ללכבו

םדקוהש 'רמאמ'

םידחא םידיסח לא (נ"בדח) יברה רגיש (ולר 'מע ב ךרכ שדוק-תורגיא) ז"שת'ה לולאב ה"כב
:בתכ םהבו םיבתכמ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ םידקהש ,הבוטל ונילע אבה הנשה-שארל רמאמ הפ רגסומ
םיברש ןפואב רדסי חטבו .םדקהב םיל רבעמ עיגי ןעמל ,בתכב ותיתל א"טילש
.הז רבד לע ונעידוהל ובוטמו .ולא הבושת-ימי-תרשעב ותוא דומלל ולכוי

:טפשמב יברה םתוח ובתכמ תא .(זלר 'מע םש םג הארו .הלר 'מע םש :הוושה)

.הנשה תכרב יתכרב רוסמלו ימולש םירבודה לכו 'יש ויבא םולש סורפל ובוטמ

...?'תילכת'ה המ

ךכ לע בתוכ ויתורגיאמ תחאב .הפוריאב ת"הק ירפס תספדה הלהנתה תואישנה ינפלש םינשב
:יברה

ךורע-ןחלוש םידמולה םהמו ,ןאכ תובישיב םידומילה םיליחתמ לולא תליחתב
.םירופיכה-םויו הנשה-שאר תוכלה ןקזה ר"ומדא

שאר-תרטעה בתכנ ולא םימילש ,הבושת-ימי-תרשעה ואובי שדוחכ דועב
התיה - דעומ דועב שאר-תרטעהו ךורע-ןחלושה ויה םאו .[יעצמאה ר"ומדאמ=]
ןוושחרמ שדוחב ומכמ זא םתוא םידמולה ובריש ,תוינחורב ןה :הלופכ תלעות
םיכחמש הנשכ הזש ל"נכו .ותעב רבד ,םירפסה לש הריכמה לקתש ,תוימשגב םגו
.םחולישל

.ו"ח ,ללחתמ שטיוואבויל םש אצמנו ?הז לכמ תילכתה ףוס-ףוס היהי המו

"והערל שיא חור-תחנ"

.אטיוואלסב סופדה ילעב םישודקה םיחאה לש הרות-רפסב 770-ב וארק ו"טשת'ה הנשה-שארב
יזנכשא 'יש השמ 'ר ח"הרה תולדתשהב שכרנ ,אריפש אבא-לאומש ,םאצאצ ידיב היהש רפסה
.ביבא-לתמ

-תורגיא) רפסה היה וידיבש שיאל ירשתב 'דב בתכש יברל הבר חור-תחנ המרג רפסה תעגה
:(ב 'מע י ךרכ שדוק

דבכנ םיקולא ארי שיא ח"הרה רשא עידוהל ,םויה יכונא הרושבו הדות שיא
תא איבה יקצעדאראג 'יש והילא ןימינב ר"הומ רוביצ יכרצב קסוע הלענו
הרותל הב יתילע הנשה-שאר םויבו ,הנשה-שאר ינפל םיימויכ ,הרות -רפסה
.יתעד תא חינהש ומכ ודובכ תעד חונתו ,םויה ריטפמל

והערל שיא חור-תחנ םורגל ונתאמ דחא לכ תא תוכזל ךרבתי םשהמ ןוצר-יהיו
.החמש ךותמו הנוכנה תואירב ךותמ הז תא תושעלו

תושדחתה תנש

וב ,ירשתב 'גב ,ןכל םדוק םוי (48 'מע 'ג ךלמל ק"ידצ) יזנכשא מ"רה םג לביק ףסונ בתכמ
:רמאנ

םיימויכ אבוהש הרות-רפסה לע ,הקומעו הבר יתדות עיבהל יתאב התע לש לעו
אתיירואב לכתסא ה"בקהש םשכד . . הז הנשה-שארב הב וארקו ,הנשה-שאר ינפל
ארוב הרותה ידי-לע רשא ילארשיה שיאב לוכיבכ אוה ןכ ירה אמלע ארבו
וארי וז השדח הנשבש ןוצר-יהי ירה - ןבומכ ,ללכב הזל םימרוגה םגו ,ומלוע
ויצלח יאצוי לכו ותגוז ,ומצעל עגונהב הלגנהו הארנה בוטב שדח םמלוע
.ויחיש

"תולאשמ יולימ תנש"

רזעלא-תחנמה לעב ידימלתמ ידוהיל הכרב תרגיא יברה רגיש ב"ישת'ה ירשת שדוח יהלשב
באז-םחנמ ברה עיפשמה ח"הרה תועצמאב יברל הנשה-שארל שפנ-ןוידפ חלשש ,שטאקנוממ
תודרט בור ינפמש" לע יברה לצנתמ (111 'מע 'ב תרבוח ךלמל ק"ידצ) תרגיאב .סאלגנירג
."התע דע הנעמה בכעתנ ירשתה ימיו םיגחה

:ךישממ יברהו

הקותמו הבוט הנשב 'יחת ותגוז תאו וכרבאו ,אוה הנמז תע לכב הכרבו
.הבוטל םבבל תולאשמ יולימ תנש ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב

:יתרגש אל ןונגסב יברה וילא הנופ םויסב

לדתשיו - רזעלא-תחנמ רפס רבחמה לעב - ובר תרוצ ןמזל ןמזמ ומצעל רייצי
.תוינחורו תוימשגב הבחרהב וסנרפי ךרבתי םשהו ,תוינחורב םירחא תסנרפב

הכרב תפסותבו ץרמב תושדחתה

.79 'מע 'ג תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') ט"ישת'ה ןוושחרמב 'חב יברה בתכ ש"נא תוינקסעמ תחאל
:("ריכזמ טניווק.א - א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב"

.הנשה תכרבב יבתכמ לבקתנ םייתניב חטבו ,ירשת ג"ימ הבתכמ תלבק םירשאמ

-יהיו .ו"ת שדוקה-ץראב רשא ד"בח תודסומ בצמל עגונהב הבתוכ לע ןח תאושת
ץרמ תפסותב םיניינעה לכ ושדחתי הנה ,השדח הנשב ונסנכנש ןוויכש ןוצר
םיקסעתמה לכ תוכזלו םיברה תלעותל - םיטרפה לכב החלצהו הכרב תפסותבו
."ךרטצמה לכב ויחיש םתיב ינבלו םהל בוטל ,ץרמו ץפחב הזב םילדתשמו

...הנשה-שארל הדות

םיישארה םינברה ינשל יברה רמא ,שדוקה-ץראב הנשה-שאר יבגל ,רחא רשקהב ,ןיינעמ יוטיב
(129 'מע 'ג ךרכ 'ט"משת'ה תויודעוותה') ט"משת'ה תנשב שדוקה-ץראד

בוט-םויה והזש ןוויכ ,הנשה-שארל "הדות" לארשי ץרא ינב םיבייח ,ללכב
-םימיה ראש ןכ-ןיאש-המ ,בוט-םוי םימי 'ב תושעל תונמדזהה םהל שיש ידיחיה
.דבלב דחא םוי ןישועש םיבוט

ח"לשת'ה הנשה-שאר יעוריאמ

:ח"לשת'ה ירשתב יברה תוגהנה לע 770-ב 'םימימת'ה דחא תמישרמ עטק ןלהל

תלד דיל הדמעש הספוקמ דחא לכ וחקיש הרוה - םינ"פ תחיקל תלחתה םדוק הנשה-שאר ברע (א
בוטכ וב תושעל דחאו הקדצל ונתיל דחא ,(טנס הרשע ןב עבטמ) "סמייד" ינש - ורדח
.םהיניעב

הוושהו) "ונכלמ וניבא" ונגינ אל תיברע תליפת םדוק עיתפמב יד .הנשה-שארד 'א ליל (ב
.(טע ףיעס חנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ל

.(ןוראה וחתפש תעב םג) ומוקממ זז אל תירחש תליפתב (ג

רודיס .(?) רפוש דועו ,(תורפושה יוסיכל) תוחפטמ 'ג יברה לצא ויה רפוש תעיקת תעב (ד
.רעבוקשר יתבש 'ר רודיסו ןקזה ר"ומדא רודיס ,רוא-הרות

זאש ומוקמל יברה עיגהשכ היה (11 'מע תודיסחה דומיל סרטנוק) םעה ינפ לא בוביסה (ה
.תחא הפקה השע

השדחה תחפטמה וראווצ לע ק"כ ךרכ 'וכו "םעה ירשא" םיקוספה תרימא ירחא םימיה ינשב (ו
.("ונייחהש")

.םירשקה םוקמב ק"כ זחא ןטק-תילטה ילוש םירענמד גהנמה םויקל "ךילשת"ב (ז

ותב ד"יה אנייש תרמ תינברה טייצראי) הנשה-שארד 'ב םויב םישידקה תרימא ינפל (ח
- (?) אינת הרושכ אוהש רכינ היה .שחלב והשמ רמא (ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש הריעצה
.(ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םג גהנ ןכ) חצמה לע 'קה ודי ריבעה השעמ תעשבו

השמ 'ר ח"הרהל 'וכו הלחהו ןייה ירייש תא רסמ הנשה-שארד 'ב םוי תודעוותה םויסב (ט
.ןאכ "םיחרוא תסנכה" להנמ ,(ה"ע) ('יש) יקסבלסורי

תוריפ ינש (ל"נה) יקסבלסורי השמ 'רל ק"כ ןתנ הנשה שארד 'ב לילב :העומשה י"פע (י
.יניס חופת היה םהמ דחא ."ונייחהש"ל

הדובע ירמאמ

ךלמל ק"ידצ) ג"ישת'ה לולאב יברה בתכ ,"הבישיה ידימלת תודוא בתוכש המ לע ןח תאושת"
.סאלגנירג יולה באז-םחנמ 'ר עיפשמה ח"הרהל (103 'מע 'ה תרבוח

:ךישממו

הבישיה ידימלת ופיסויש יתעצה ןאכ התיה רשא םתבישיב םג עמשנ חטבו
םימיב דוחיב םירמאמ עקיד'הדובע דומילב (ןכש-לכ-אל הלהנהו הבישי-ישארהו)
.תומוקמה ראשב םג רשא בוט המו תאזכ ושעי לאערטנאמב םג רשא בוט המו ,ולאתודיסחה ינייעממ


ךליו-םיבצנ תשרפ


ךליו-םיבצינ

."ךליו"ו "םיבצינ" לש תויכפהה תועונתה יתש ןיב רוביחה תמגודב איה הליפתה תדובע
,("םיבצינ") זוזל אלב "הירמ הימק אדבעכ" ה"בקה ינפל םידמוע הרשע-הנומש תליפת ןמזב
.("ךליו") תובהלתהבו תויחב םיעעונתמ תאז םע דחיבו

ויה תאז םעו ,תוינוציח תועונת לכ אלל ללפתהל גהנש ,יעצמאה ר"ומדא לע רפוסמה ךרד-לע
.העיז יגלפ ונממ םירגינ
(ג"משת'ה ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהמ)


(בי-ט,טכ) םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל . . םיבצנ םתא

.(ד א"מ) "ץראב רשא דחא ביצנו" ומכ ,תובישחו תולדג לע הרומ - "םיבצינ"

ונכלמ אוהו 'ה םע ונחנאש הדבועה - "םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל . . םיבצנ םתא"
ךרעב םהש ,ותומכ םדא -ינב לע אלא ךולמל לוכי וניא םדא ןכש .לארשי לש םתולדג לע הרומ
.ויבגל ךרע לכ םהל ןיאש ןוויכמ ,ןאצ רדע לע ,לשמל ,ךולמל לוכי וניא אוה ךא ,וילא
.ה"בקל ,לוכיבכ ,"ךרעב" םה לארשיש ןמיס הז ירה ,לארשי לע ךלמ אוה ה"בקהש הזש ,ןאכמ

- ה"בקל לארשי ןיב תירבה-תתירכ לש האצות אלא הנניא וז תולדג יכ ריהבהל בושח םלואו
.ארובה יבגל ךרע םוש ארבנ ףאל ןיא ,רבד לש ותימאל יכ ."ךיקולא 'ה תירבב ךרבעל"
(פק 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


(י,טכ) ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ

.(הצע ןושלמ ךיצע) "שיא בלב תובשחמ תובר"ה תא לטבלו בוטחל םדאה לע - "ךיצע בטוח"

.גונעת ינימ לכ םיחימצמה םימה תא איצוהלו בואשל שי - "ךימימ באוש"

תא חימצמה אוה םימה דוסיו ,רפעו םימ ,חור ,שא - שפנב תודוסי עברא שיש ,דוע עודיכו
.םלועה יגונעתל הכישמה
(טפ 'מע ,םוי-םויה)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

םימה יבאושו םיצעה יבטוח ירהש .קסע ילעבל םג אלא להא יבשויל קר אל תכייש וז הדובע
,רחוס אוה "ןענכ" לש שוריפהו ,ןאכ שרפמ י"שרש יפכ ,השמ ימיב ורייגתנש םיינענכ ויה
."ארגת" שרפמ י"שרש ,(חל בשיו) "ינענכ שיא" ומכ

."םימ יבאושו םיצע יבטוח השמ םנתנו" - המשנבש "השמ"המ אב וז הדובעל חוכה
(117 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל)


(די,טכ) הפ ונניא רשא תאו

(י"שר) תויהל םידיתעה תורוד םע ףאו

תלבגומ הניאש) הרותה תרימש ידי-לע ה"בקה םע "תירבל סנכנ" ידוהיש העשב ,םויכ םג
,ולוכ םלועה לכמ תורודה לכ ידוהי םידמועו םיבצינ ודיצל יכ תעדל וילע ,(םוקמו ןמזב
."םימעה לכמ טעמה םתא"ש ינוציחהו יולגה םייניעה הארממ לעפתהל ול ןיא אליממו
(273 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,אל) השמ ךליו

תורמלו ,'ה תדובע תונש םירשעו האמ ירחא השמ דמע הבגשנו המר הגרדמ וזיאב רעשל לקנ
.רתוי דוע תילענ הגרדל היילעבו הכילהב - "ךליו"ב ?ןורחאה ומויב קסע המב ,תאז
(ה"לשת'ה ךליו תשרפ תבש תודעוותהמ)

* * *

(א,אל) השמ ךליו

(ןתנוי םוגרת) אנפלוא תיב ןכשמל השמ לזאו

רבדב ןייעל ידכ ("אנפלוא תיב") שרדמה-תיבל ךלה לארשי-ינבל הארוה ןתנ השמש ינפל
.ותעומש תא ןבללו ררבלו

וילע אלא ,דבלב ונורכיזו הרותב ותעידי ךמס לע הכלה קוספל םדאל ול-לא :ךל רמול
.הכלהה קספ תא איצוי ךכ-רחא קרו ךורע-ןחלושב בושו בוש ןייעל

לע ול עידוהל ילבמ 'ריטפמ'ב והודביכ םעפש ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לע רפוסמ המוד ןיינעב
.הרותל הלעו תסנכה-תיבל רזח זא קרו ,הרטפהב ןייעו ךומס רדחל אצי יברה .םדוקמ ךכ
(ה"כשת'ה ךליו תשרפ תבש תודעוותהמ)


(א,אל) לארשי לכ לא . . השמ ךליו

לכ לא" ומצע תא רביחו רשיקש הז ידי-לע ליח לא ליחמ הלעתהו ךלה השמ - "השמ ךליו"
.לארשי
(ה"לשת'ה ךליו תשרפ תבש תודעוותהמ)

תובא יקרפ


ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ


דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ"ש ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע
תבש לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו
(תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ
"היליד ארועיש םופל דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה םע
רואיב םיאיבמ ונא (597 'מע ב"ח א"שנת תוחישה -רפס)
וז תבשב םירמאנה ו קרפמ אי הנשמלו ה קרפמ אי הנשמל


סועכל השק ,ורכשב ודספה אצי - תוצרל חונו סועכל חומ :תועדב תודימ עברא
סועכל חונ ,דיסח - תוצרל חונו סועכל השק ,ודספהב ורכש אצי - תוצרל השקו
עשר - תוצרל השקו

:ר"ומדא ק"כ שריפ

"תוצרל השקו סועכל חונ" ,עשרה תדימ ןיב המ רואיב ךירצ - עשר ,תוצרל השקו סועכל חונ
?אתודיסחד ילימל

םלוכ לעופב השעמב ךא ,("תועד") םדא-ינב עבטב םיגוס העבראב רבודמ :הזב רואיבהו
אתודיסחד ילימבש ,אנתה ונעימשמו .םדגנ אטחש ימל לוחמל םירהממו סעכה תדיממ םירהזנ
ומצע םע דובעל וילעו .תומילשב אוה השעמבש תורמל ,דבלב ערה ועבט תמחמ "עשר" ארקנ םדא
."תוצרל חונו סועכל השק" היהיו ועבט תא הנשיש דע
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהמ)

ארקנה לכ ,רמאנש ,ודובכל אלא וארב אל ומלועב אוה-ךורב-שודקה ארבש המ לכ
דעו םלועל ךולמי 'ה ,רמואו .ויתישע ףא ,ויתרצי ,ויתארב ידובכלו ימשב

:ארונטרב הידבוע ונבר שוריפ

.וחבשל - ודובכל אלא

:ר"ומדא ק"כ שריפ

ףא - םלועב רבד לכש ונייה - ודובכל אלא וארב אל ומלועב אוה-ךורב-שודקה ארבש המ לכ
,ידוהי ידי-לע לעפנ הזו ,ה"בקה לש ודובכ תולגל ידכ ארבנ - םלעה ןושלמ אוה םלועהש
.ה"בקה לש ודובכל םלועה יניינע תא לצנמה

ארב אוהש הרותב ונל עידוה ה"בקה :"ה"בקה ארבש" ,אנתה ןושלב זמרנ ךכל חרכההו םעטהו
לכ אורבל ידכ (תישארב ימי תשש) ונמזו וחוכ תא לוכיבכ וב עיקשהש הזכ ןפואב םלועה תא
םא ןבומו ;אקווד תומצעה חוכב איהש ,ןיאמ שי תווהתה לש חוכהש ונייה ,דחוימ חוכב ארבנ
.םלועה יניינעמ ןיינע לכב ה"בקה לש ודובכ תולגל לוכי ידוהי לכש ןכ

ונייה ,שיל ןיאמ תידימת תושדחתה לש ןפואב איה האירבהש תודיסחב ראובמה יפ-לע טרפבו)
ארבש 'ה-רבדה ונייה ,ה"בקה לש ודובכ דימת תולגל וחוכבו ,וארוב םע תוכייש שי ארבנלש
.(הז עגרב שדחמ ותוא
(653 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,ךליו-םיבצינ תשרפ ,שדוק תבש
'תוחילס תבש' ,לולאב ג"כ

שדוחה ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,1םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
.2

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
.3הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

."שישא שוש" :הרטפה

.4'םימחרה בא' םירמוא

דעוותהל םידיסח וגהנש טרפבו ,םיכרבמ תבש לכבכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא
.תוחילסה תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,5תוחילס-ברע שדוק-תבש לכב

.6ו-ה םיקרפ ,תובא-יקרפ - החנמב

:תבש יאצומ

.7'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא

תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי .8תוחילס
.9'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא לש ונוגינ

.10הלילה תוצחל ךומסבו רחא םיליחתמ ,תונושארה תוחילס

.11הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
תאצל רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,ירשא םויס ירחא
לבקתת שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב
.12

.13םר לוקב ליחתמ ץ"שה - "ךל המשנה"

םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
.14

.15ןהירחאל דימ תירחש םיללפתמ םא םג ,תוחילסה רחא 'לבקתת שידק' םירמוא

םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
.16שדוקב וכרדכ הרישה תא דדועמ היה יברהו ,"אנינע יינעל ינעד אנמחר" תרישב

.17םימעטבו ןוגינב אל םג ,11תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

,ינש םוי
תוחילסד 'ב ,לולאב ה"כ

.18"רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דע ךליאו םויהמ

תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,19תיבב רחשה תוכרב ךרבל ונגהנמ עודי
.20תוחילסה םדוק ,הרותה

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
.21הלואש תילט

תשרפב לולאב ה"כ םויב םידמול ויה םינושארה םידיסחש ,רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לש ןכות איבהל ונווכתה ךכב ;'וכו "ינש םוי" דע - לולאב ו"כב ;"דחא םוי" דע תישארב
.22(אליעלד אתורעתא) ". . ארב תישארב" לש םיניינעב םג 'הדובע'

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ו"כ

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ יברה ירבדמ
.23"הז םויב תודיסח

םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
.24ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה דומלל אירקמהו עקותה לע ,ןבומכ
.25ןהב תוחיכשה

ישיש םוי
26הנשה-שאר ברע ,לולאב ט"כ

םע ללפתהל ןכו ,11תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ העבש ךותב לבא
.27רוביצה

.11הליפתב אל לבא ,רחשה תולע רחאל וליפא ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע-שולש" טויפב
.(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגומ)

.קוספב קוספ להקו ןזח םירמוא "ונמע טפשמב אובת לא" עטקה תא

.28דחא קוספכ דחיב םירמוא "טופשי אוהו" ,"אובת לא" םיקוספה תא

.30רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,29רפושב םיעקות ןיא םויה

תוחפה לכלו) 33םירשכ םישנא הרשע ןיינמב ,32'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 31הליפתה ירחא
.34(השולש וינפל ויהיש ךירצ

:לובזורפ

ונושל הזו ,35ונחלושב ןקזה ונבר תעד םסרפל הווצמ ,[א"סשת] הטימשה תנש הברק רשאב"
:שודקה

תיעיבשש ףאש ,תיעיבש לש הנשה-שאר ינפל ,תישישה ףוסב הליחתכל אוה לובזורפה ןמזו"
תנש תסנכנשמש םירמוא שי ,"הטימש השעת םינש עבש ץקמ" :רמאנש ,הפוסב אלא תטמשמ הניא
דיימ ,"'הל הטימש ארק יכ ,ויחא תאו והער תא שוגי אל" רמאנש ,בוח עובתל רוסא תיעיבשה
.36"שוגי אל - 'הל הטימש ארקש

רסומ ינירה" :םהל רמולו ,ןיד-תיב םהש םירשכ םישנא השולש ץבקל - ונקתל לקש רבד והזש
.37"הצראש ןמז לכ םתוא הבגאש ,יל שיש תובוח לכ םכל

-ואלב) ונינפל יוצמשכ ,38םירדנ תרתהל ףכית לובזורפ תושעל יאדכ - רתוי לקהל ידכו"
."'םירשכ םישנא 'ג' (יכה

םישנא ינש ומצע לא ףרצי ,הזב-אצויכו הבישי-שאר ,בר לכש ,ןוכנהמ היה - תויחונ רתיל"
לובזורפהל ףרטצהל םדא לכ לכוי ךכ ידי-לעש - רטשה לע לובזורפה חסונ תא בותכלו םיפסונ
ורובע םותחיש חילש תונמל לוכי אוה - ךכמ רתויו .לובזורפה רטש לע אדירג המיתח ידי-לע
.(ןופלטה ךרד ושקבל וא)

השולש ינפל לובזורפה חסונ תרימא יבגל) לובזורפ רטש תיישעב תפסונ הלעמ תמייק]"
רבד וא ,הוולל אוהש-לכ עקרק שי ןכ-םא-אלא ליעומ לובזורפ ןיא"ש ,37אוה ןידה :(םישנא
-לע השענ רבדהש העשב - "אוהש -לכ עקרק הוולמה ול הכזמ - ול ןיא םאו .עקרקל רבוחמה
היהיש חיטבהל לק ,יטרפ תיב (וילא ףריצש םירשכה םישנאהמ דחאל וא) ותושרבש ,ברה ידי
."אוהש לכ עקרק" 39(רטשב םימותחל) הנקי ברהש ךכ ידי-לע עקרק הוולל

[תא] תוכזל רשפאתי חטב ,לודג יכה םוסריפב רבדה םסרפי 'וכו הבישי-שארו בר לכ רשאכו"
.לובזורפ תיישעב לארשי ינב וניחא לכ

בוחה לוחמל םתנווכבש וא ,ןיד-תיבל הריסמל תובוח םוש םהל ןיאש םיחוטבש הלאכ םג"
תפסונו - לובזורפ תנקת - 'םירפוס ירבד' לש ןיינעל תוביבח תמייקש ןוויכ - הזב-אצויכו
דחא לכלש יאדכ ךכיפלו . . ןקזה ר"ומדא לש . . ויכרדב ךלוה אוהש הארמש ךכב תוביבח
.". .40לובזורפ לש ןיינעה תא םייקל לכויש ידכב בוח היהי)

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע *
.41(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ *
ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ
.42ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ-לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו ,ונרוד אישנ ר"ומדא

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,43םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו 44ע"נ צ"יירוהמ

.11גחה דובכל הרהט הווקמב 46םילבוטו ,45םירפתסמ

.47הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ *
[רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה-שאר לכב" :רמאנ תיללכ הארוהכו
.48"הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע תווצמב

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 49החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.18םויו הליל םיליהת תרימאב

.50הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.51םימחרה

.18םירופיכה -םויב אלא ,52עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.18'ונייחהש'ו ,53"ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה

.11'ונייחהש' 54ךרבי אל ,קילדמה שיא
.30 'מע םיגהנמה-רפס' (1

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא-הטמ .אכת ס"ר שובל (2

.55 'מע םיגהנמה-רפס (3

.299 'מע ד"ח נ"שת'ה תויודעוותה (4

2045 'מע ד"ח ג"משת'ה ,2253 'מע ד"ח ב"משת'ה ,327 'מע ב"ח א"ישת'ה :'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (5
.דועו

.(401 'מע ד"ח ז"משת'ה תויודעוותה) דרפנב קרפ לכל ל"צ וירחאש אתיירבהו קרפה ינפלש הנשמה תא (6

וגהנ ןכש ,ל"ז ןיקרובד ש"זר ג"הרה םשב 7 'מע (ג"נשת) םידעומה-חבש .ב"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש (7
.שטיוואבוילב תאזכ תועיבקב

.נ"שו ,גכ 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - ק"שה ידגבב תוחילסל אצי ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (8

ז"רת 'יס ז"הדא ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ש"נא ןיב ץופנ ןכו ,הדימעב תוחילסה ל"צש א"י
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ" ונשי תומוקמ המכב םיטויפה חסונב .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ןכו ,(ז"ס
תא יברה רמא הארנכו .(ג"הושב וספדנ ךליאו נ"שת'ה ק"הא ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס'בו) תוחילסל ויתורעהב
.(דצק תוא ,ה"ר ,'ד"בח יגהנמ רצוא' םג האר) תואחסונה יתש

.(הנשה לכב םג) טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

,הזחה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ . . ונאטח . . ונל חלס" תרימאב
.יודיווב ומכ

וב וללכנ אלו ןילקורב ת"הקד ןושארה סופד םוליצ אוה נ"שת'ה ןילקורב ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס' רדס
.ז"חאלש תואצוהד םינוקיתה

.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס) 86-85 'מע א"שת'ה תוחישה-רפס (9

רוזאב תוצח .גכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,('החונמ יאצומב' םירמואש ינפמ) 54 'מע םיגהנמה-רפס (10
.12:33 :ק"הראב הלפשה

.ד"בח-ללוכ חול (11

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה-ףלאו םירפא-הטמ ,ב"ויכו ץ"שה תרזח ןידכ (12

.ח"יס א"פקת םירפא-הטממ 'תורוקמו םימעט טוקל - תוחילס' (13

.חכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .'תורוקמו םימעט טוקל - תוחילס' (15

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה רפס) םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' (16

איבה ד"בח-ללוכ חולב ,דיחיב 'איימשבד ןרמ' ,'יסמו יחמ' תרימא ןיינעל .הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' (17
חיכוהל םוקמ שי ךא .ה"ס אק 'יס וניבר ע"ושב ראובמכ ימרא ןושלב ללפתהלמ עונמ דיחיש ןוויכ ,םגלדיש
'מע ס ןויליג 'תורשקתה' האר ,דיחיב ינשה 'ןקרופ םוקי' תרימאמ קר גייתסהש ,ורודיסב ז"הדא ןושלמ תרחא
.39 'מע ל ןויליג ,תפצ ,ש"נאו 'תה תורעה .20

.ה"ר יגהנמ ,םיגהנמה-רפס (18

.20 'מע ד"שת'ה תוחישה-רפס הארו ,צש 'מע ט"יח ק"גא (19

.ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (20

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא-הטמ (21
.תוחילסה

.488 'מע ז"טח תוחיש-יטוקל (22

תוחיש-יטוקל הארו .םימעפ המכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת'ה תויודעוותה (23
.נ"שו ,ךליאו 347 'מע ד"יח

.נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדוק-תורגיא (24

.56 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (25

.ש"ייע ,חמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ה"רעב הנעתה אל יברהש הארנכ (26

.ב"כס אפקת 'יס םירפא-הטמ (27

ויהי"ו "הניזאה ונירמא" םיקוספה תא "ונלוק עמש" עטקב םירמוא םירחא זנכשא יגהנמ יפל ,ב"ויכ (28
.ז"כל םעטה המ ב"צו ,(לוקב ינשה קוספה תא רמוא וניא ץ"שהש ינמודמכ) דחא קוספכ "ןוצרל

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (30

.'תוצח םדוק' :ז"הדא רודיסבו ,ד"בח-ללוכ חול (31

ט"משת'ה ה"רע ואידיו ,יברה רמא ןכ - וינפל ךשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית ,םירדנ תרתה חסונב (32
ךשמנ 'לוכשא' תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי תיב' רודיסב אוה ןכו)
.(וירחאל

.ד"הט אוה ילואו .ץמקב 'שה "ללכ םשור םוש השעי אלו" :דקונמ ונירודיסב

אל ,הארנכ .'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה-רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (33
.(138 'מע 779 ןויליג ,'ד"בח רפכ') רבכ ול רתוהש ימ אהי ריתמהש יברה דיפקה

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא האר (34

.ד"יס א"יפ הווצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבמ לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח

.קחדה תעשב אלא ,דחיב הרתה ישקבמ המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא-הטמב

וניא ךא ,ותשא ירדנ לע לואשל חילש השענ לעבה (זנ-ו"נס דלר ד"וי) ע"ושב קספנה יפל ,םישנ ןיינעל
םש - חילש י"ע ריתהל ןתינ אל ,ותבל ףא ,םירחאל ךא) המשב םג חסונה רמול לוכי הרואכלו ,םיריתמהל ףרטצמ
לכ'ב ןהל יד הרואכל - דיתעל לע העדומ ןיינעלו (בתכב הרתה תשקב ןיינעל ט ק"ס םש ש"תפ 'עו .ז"טס חכר
.'ירדנ

:ףיעסה שארב ונושלמ יברה קיידמו .(1718 'מע ו-ה ךרכ) ול ףיעס האוולה תוכלה ,טפשמ-ןשוח קלח (35
ףיעסבכ) "ומצעל רימחי םימש-ארי"ש ןיינע קר הז ןיאש ,"תישישה ףוסב הליחתכל אוה לובזורפה ןמזו"
.(םדוקה

.86 'מע םיגהנמה-רפס ,347 'מע א"ישת'ה םירמאמה רפסב יברה תרעה (36

.הל ףיעס םש ז"הדא ע"וש (37

.(בי 'יס מ"וח 'גהנמו הכלה ירעש') חכשי אלש ידכ ךדיאמו ,הז עגרל דעש תובוחה לכ הזב וללכיש ידכ (38
.םויה ףוסב לובזורפ בוש השעי - כ"חא והשימל הוולי םאו

ימל תוחפל וא] דחא לכ לש ורטשב םירכזנה םיוולל אוהש לכ עקרק הנקי 'וכו ברהש ל"צו ,ד"הט הארנכ (39
.[תובישי ינב לשמל ומכ ,עקרק ול ןיאש םהמ

-שאר ברע לש המחה תעיקש ינפל (רחא י"ע רדוס תריסמב ,יוכיז תועצמאב) הז ןיינק עצבל ךירצ הרואכלו
ירחא ןיינק תושעל שי הרואכל ןכו) המודכו וחולש ידיבו וידיב זא דע ורסמו ומתח רבכש הלא לכ רובע ,הנשה
.(םירדנ תרתהב הפ-לעב תאז ורסמש הלא לכ רובע ,םירדנ תרתה םויס

.םש 'גהנמו הכלה ירעש'מ - םינפב רומאה לכ (40

.369 'מע ד"יח תוחיש-יטוקל (41

.95 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (42

.נ"ס םש םירפא-הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (43

.55 ע"ס םיגהנמה-רפס (44

םדוק רפתסהל - הנשה לכ - רהזנ היה ל"זיראה ךא) ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (45
.(הזב ונגהנמ ב"צו .ג"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמו טי ק"ס םש םייחה-ףכ ,אקווד תוצח

יטוקל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד-יטוקל ,םויה תוצחמ (46
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

רבודמ ד-גנק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה-רפס (47
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש -יטוקל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (48

.41 ע"ס ג"שת'ה םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה ןכות תודוא (49

.במק 'מע הקדצ-ירעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (50

.ה"נס אפקת 'יס םירפא-הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (51

קר ךייש הזו ,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש םעטה רקיע (ט"ס י"רת) ז"הדא תעדל יכ (52
.וטק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' - םירופיכה-םויב

תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (53
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי

.60 'מע םיגהנמה-רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' ךריב (54


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il