- ג"כש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה לולאב ט"כ * הנשה שאר ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול היתוכרבו הנש לחת תודיסחה ינייעממ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תבש הלוכש הנש


תנש ,עבשה תנש התויה אוה הבוטל ונילע האבה הנשב דחוימה
הנשה-שאר לש ןושארה םויה ,הזל ףסונב * 'הל תבש ,הטימשה
אוה הנשה לכ לש "שארה"ש איה רבדה תועמשמו תבשב לח
הנשה-שארל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרגיא * "יתבש"
[מ"שת],ךליו םיבצנ 'פ 'ב םוי ,ה"ב
ט"לשת'ה ,לולא י"ח
.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש

יכ ןובשחב איבהל שי ,הילא תונכהה םע רשקבו ,הבוטל ונילע האבה השדחה הנשה לש הרואל
,השדח הנשכ - השדח הנש לכב הוושה - תיללכה תועמשמה :לופכ ןכות שי השדח הנש לכל
םהבש ,תמייוסמה השדחה הנשה תא םינייפאמה םידחוימה םיווקל הרושקה תדחוימה תועמשמהו
.תורחאה תושדחה םינשה ןמ הנוש וז השדח הנש

:הזב דומענ ,מ"שת'ה ,תיחכונה השדחה הנשה לש תדחוימה תועמשמה לע

תמא תרות הרותהש הנש ,הטימשה תנש ,עבשה תנש איהש אוה הבוטל ונילע האבה הנשב דחוימה
שדוק תיתבש הנש -) "'הל תבש"כ התוא תנייצמ (תיקולאה תמאה רואב רבד לכ הריאמה)
.('הל

לש ,הנשה לש ןושארה םויהש הדבועה איה ,האבה הנשה תא רתוי תדחיימה ,תפסונ הדוקנ
םא יכ ,הנשה תישאר קר וניא הנשה-שארש תובר םימעפ שגדוה רבכ .תבשה םויב לח ,הנשה-שאר
תובוטה תוטלחהה תובייח ךכ ,ףוגה לכ תא גיהנמו להנמ שארהש םשכו ,הנשה לש "שאר"ה םג
הדבועל ,אופיא ,תדחוימ תועמשמ .הנשה ימי לכ תא "גיהנהל" הנשה-שארב שפנב תולבקתמה
."יתבש" אוה האבה הנשה לש "שאר"ה םגש

לארשי ץראב דחוימב רושק ,הטימשה תניחבמ ,השדחה הנשה לש ינושהש תורמלש ןייצל שי ןאכ
תא דבעל אלש - "תועקרק תטימש" לש תוכלהה לכ ןפקותב הבש ,השודקה ונצרא לש התשודקבו
,'וכו - םימרכהו תודשה

ירה ,ולש המשנה ייחב דחוימבו ,ידוהי לש םוי-םוי ייחבש תובר םימעפ רבסוה רבכ ירה -
-ץראש םשכ .(תינחור) "לארשי ץרא"ל ותביבסו ותיב לכ תא השוע אוה אצמנ אוהש םוקמ לכב
-) "הנש תירחא דעו הנשה תישרמ ,הב ךיקולא 'ה יניע דימת . . רשא ץרא" איה לארשי
תואריהל הכירצ ךכ - (הפוס דע הנשה תישארמ ,דימת הב תיארנ תיקולאה תיטרפה החגשהה
"לארשי ץרא ריווא תא םושנל" תורשפאה ידכ דע ,תידוהי הביבסו ידוהי תיב לכב תוקולאה
.ידוהי אצמנ וב םוקמ לכב

(םייפסכה תובוחה לוטיב) "םיפסכ תטימש" לש ןיינעה ףקת ץראל-ץוחב םג ירה תאז דבלמ
.ורבחל םדא ןיבש םיניינעב דחוימב ,םיימשג םיניינעב םג הטימשה תנש חור תא אטבמה

* * *

אטבתמ הנושארבו שארב .השודקב הרודחה תבש ,"שדוק-תבש" ,השודק - אוה תבשה לש הניינע
הדשב הכאלמ תיישע יאב - הטימשה תנש ,תיתבשה הנשב :לוח לש הכאלמ תיישע-יאב רבדה
לכ השעת אל") הדשב ןהו תיבב ןה ,הכאלמ לכ תיישע יאב - תבשה םויבו ,ןהב אצויכו םרכבו
.("הכאלמ

םוי תא אלמל שי הז םע דחי .(תושעיהל רוסא לש) הישע-יאב קפתסהל ןיאש ,וילאמ ןבומ
לא סינכהל ,"גנוע תבשל תארקו" לש ןפואבו ,"תבשה תא תושעל" - תיביטקא תויתבשב תבשה
תוכרב תא םיאיבמ ךכ ידי-לע .תווצמבו הרותב םירושקה םיניינע ידי-לע יתימא גנוע תבשה
תשודק ןכש ,לוחה ימיב םג םא יכ תבשה םויב קר אלו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,ה"בקה
,יעיבשה םוי תא םיקולא ךרביו" :תרמוא הרותהש יפכ ,תבשה תכרב םע דחי תדעוצ תבשה
."ותוא שדקיו

תושעל ,לומעל - "דלוי למעל םדא" - איה םדאה לש תיללכה תילכתה :תורחא םילימב
יתימאה למעה אוה תבשה לש "למע"ה :הברדא .ךכל הריתס ,הלילח ,הווהמ הניא תבשה .לועפלו
- לש ןבומב "הרות") "הרות למע" ,ל"ז ונימכח יפב הארנ הזש יפכ ,אוהש ,יתילכתהו
ידיל איבמ" לש ןפואב הרותה דומיל תווצמ ללוכ ,הרותה תווצמ םויק :רמולכ ,הארוה
ותוא אלמל שי ,לוחה תוכאלממ ישפוח םדאה ובש ,תבשה םוי ,ךכיפל ."הליפת למע"ו ("השעמ
,הווצמל םיכפוה ,הנישו הייתש ,הליכאכ ,םיליגרה םישעמה וליפאשכ) תווצמ לש תופסותב
,הזו ,הליפתל הנכהבו הנווכב הליפתב תפסות ,הרות ירועישב תפסותל דע ,(תבש גנוע תווצמ
תרימשב םיכורכה תוכרבהו רכשה ןמ עבונה גנועל ףסונ) יתימאה תבש גנוע ,ליעל רומאכ
.(תבש

המודה ,הטימשה תנשב ידוהיה לש ותוגהנתהל רשאב ןה :הטימשה תנש ,תיתבשה הנשב םג ךכ
תעפשהל רשאב ןהו ,הליפתו הרות ,תווצמב - יונפה ןמזב ףיסוהל ,תבשה םויב ותוגהנתהל
.לוחה תונש לכבו לכ לע הטימשה תנש

,הבוטל ונילע האבה הנשב רתוי הקזחו הרתי הדימב הז ירה ,הטימש תנש לכב ךכ םירבדה םא
האבה הנשה ימימ םוי לכ אלמל שיש יאדו .ליעל רומאכ ,תבש - לש אוה הלש "שאר"ה םגש
,השודקו בוט לש םיניינעה לכב תפסות ,תווצמב רודיה רתי ,הלפתב הנווכ רתי ,הרות רתיב
."שדוקב ןילעמ" לש יללכה יוויצה ןמ רתוי דוע

ןודאו ארוב אוה ה"בקה יכ ונל םיריכזמ - תבש לש הנשהו תבשה םוי - םהינשש רחאמו
תוחוכה תא םידוהיה לכלו ידוהי לכל קינעמ אוהש יאדו - םדאה ללוכ םלועב רשא לכו םלועה
.הדימה אולמב הטימשה תנש תא רומשלו תבשה תא רומשל םיאלמה

* * *

:לעופב השעמ ידיל תורומאה תודוקנה תאבהל

,תבש אוה הלש הנשה-שארשו ,'הל תבש איהש הנש ,השדחה הנשה ףס לע םידמוע ונאו רחאמ
הנתיא הטלחהו ,םיאתמ ןפואב תויהל ךכל הנכהה םג הכירצ ,גנועו הכרבו השודקב רושקה רבד
הדובע ,הרות :"םיווק"ה תשולש לכב ,הזב םירושקה םיניינעב האבה הנשה ימימ םוי לכ אלמל
.גנוע לש ןפואבו ,םידסח-תולימגו (הליפת)

תדובע ירוסיאש וז הניחבמ ,התע רבכ הליחתמ הטימשה תנשש םשכ יכ ,שיגדהל שי ךכ םע דחי
תא ליחתהל םג ןכל שי - לולא שדוח ,הינפלש שדוחב רבכ ףקותל םיסנכנ 'וכו המדא
דימ ליחתהל שי :רקיעה אוה השעמהו ,לולא שדוחב דוע הטימשה תנש לש תדחוימה תוגהנתהה
,רומאה לכב החלצהו הכרב רתי איבי הז רבדו ,הלפתו תווצמב רודיה ,הרותה דומילב הפסוהב
.האבה הנשה לכ ךשמב םגו

* * *

ןפואבו ,רומאל םאתהב עצביו טילחי ,לארשי ללכ ךותב ,ונתאמ תחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
'ה תירבב ךרבעל ,'וג םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ םתא" :ונתשרפ שארב רומאה
.("ןתיא" "םיבצינ") "ךיקולא

'ה בשו" :םויה לש שמוחה רועישב החטבהה יולימל שממ הבורק הנכה םג הווהי הז רבדו
:(הרבעש) תבשב התע ונארקש יפכו ,"ץראה לא ךיקולא 'ה ךאיבהו 'וג ךתובש תא ךיקולא
:ל"זח שוריפכ - "היהו" ,(הנתיא הבישי -) "הב תבשיו 'וג ץראה לא אובת יכ היהו"
חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגב - שממ בורקב ,דימ אלא "היהו" ןיאו ,החמשב
,ונקדצ

"ונימי התנק הז רה ,ושדק לובג לא םאיביו" - "םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" היהי זאש
,(ונימי דיב ארבש שדקמה-תיבל ,השודקה וצראל ולוכ לארשי םע לכ תא איבי ה"בקהש)
.בבל בוטבו החמשב ,ןהיטרפ לכב - הטימשה תווצמ ללוכ - תווצמה לכ תא םייקנו


הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו דובכב

הקותמו הבוט הנשל

דחי םג תוינחורבו תוימשגב

ןהאסרואינש םחנמ
(שידיאמ םוגרת - זר-אר 'מע א ךרכ 'ךלמ-תורגא' - םחנמ-תרות')ת"ר - (ךערז) בבל תאו ךבבל תא (ךיקולא 'ה למו) :הז םויד שמוח רועישהמ ריעהל :ךליו םיבצינ 'פ 'ב םוי
הליפתה ןיינע םג הזב זמורמו) הבושת - (וריבעהו ה"ד א"פקתס ח"וא ח"ב .ו,ל םיבצינ פ"הע ט"העב) לולא
.((ד"ס ק"הגא)

-רפס - (ת"הק תנשב) ןקזה וניברו (ת"חנ תנשב) ט"שעבה :םילודגה תורואמה ינש תדלוה םוי :לולא י"ח
.וז הנש תועיבקבכ ,'ב םויב היה ט"שעבה תדלוה םויש ריעהלו .ךליאו 141 'מע ג"שת תוחישה

,הנשה ישדח ב"יל םימיאתמ ,תרבועה הנשד ןובשחה (- לולא) שדוחד םינורחאה םימי ב"י תלחתה :לולא י"ח
.(177 'מע םש תוחישה -רפס) רבעה ירשת שדוח ןובשחל - לולא י"חו

."ה"ר לע יאק 'וכ םויה םיבצינ םתא" םיבצינ פ"ר ת"וקלמ ריעהל :השדחה הנשה לש הרואל

.ד"יס ק"הגאמ כ"ג ריעהל :תורחאה תושדחה םינשה ןמ הנוש וז השדח הנש

ל"זחמכו תבשה םויו עבשה תנשד האוושההמ ריעהל :תבש . . ןושארה םויהש . . "'הל תבש"כ . . הטימשה תנש
.(םש ן"במרו ע"באר הארו .ב,הכ רהב (י"שרפב אבוה) כ"ות) תישארב תבשב רמאנש םשכ ,'הל תבש

.ד-ב,םש רהב :תנייצמ . . הרותהש

.רוא-הרותו (גכ,ו ילשמ) ש"מכ :רבד לכ ריאמה) . . הרותהש

.ב,םש פ"הע י"שרפ :('הל שדוק

.ג,אמ אובת ת"וקל :הנשה לש "שאר"ה . . הנשה שארש

.ותלחתב ר"טע :גיהנמו להנמ

ךשמה .א,ונ ה"ר ת"וקל) תבשב תויהל לחש ה"ר לש ט"וי ישורד האר :"יתבש" אוה האבה הנשה לש "שאר"ה
.(דועו .ותלחתב ו"סרת

יטוקל הארו .ה"כה ד"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר .ו"פר תיעיבש ימלשורי :לארשי ץראב דחוימב רושק ,הטימשה
.זמר 'מע תורגא צ"יול

.48 הרעהל ג"הושב 404 'מע ח"יח ש"וקל הארו .621 'מע ב"ח ש"וקל :תובר םימעפ רבסוה רבכ

.בי,אי בקע :"הנש . . דימת

ו"לרת םיבר םימ ךשמה) ריווא ילב םדאה היחי אל טעומ ןמז םג ירהש דאמ ץוחנ ריוואה :ריווא תא םושנל"
.המישנה 'וכ המשנה :ד"יפס ר"ב הארו .(ותלחתב

זמרמו (ותלחתב ב"כת ז"וקת הארו .ב,חנק ב"ב) םיכחמו (ב,וט תבש) רוהט הריוואד :"לארשי ץרא ריווא
.םלועלו י"אד ריוואה ולש היארב שדיק השמד שדחמ (א,דל הכרב ת"הע) נ"עפצבו .(אציו פ"ס ח"ז) האובנ

האולה 'לה ז"הדא ע"וש .זס ס"ר מ"וח ע"ושוט .ג"ה ט"פ םש ם"במר :"םיפסכ תטימש" . . ףקת ץראל-ץוחב
.ד"לס

אבאד ןיחומ תניחב אוהש 'וכ אוה שדוק יכ תבשה תא םתרמשו פ"ע ל"זיראה יבתכב עודיכ :השודק - אוה תבשה
.ךליאו ה"כפ .ה"פ ז"לרת הככו ךשמה .ד,דצ הכרב ת"וקל הארו .((א,דיר) ח"אד םע רודיס)

.י,כ ורתי :("הכאלמ לכ השעת אל")

הכוראבו .ב-א,דכ ש"הש ת"וקל האר - (א,זי הציב) אמייקו אשדקמ תבשד ג"עא .זט,אל אשת :"תבשה תא תושעל"
.8 'עהבו 975 'מע ג"ח ש"וקל .(ךליאו 79 ע"ס ת"ש'ה מ"הס) ת"ש'ה יתותבש תא ה"ד -

.במר ס"ר ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .גי,חנ היעשי :"גנוע תבשל תארקו"

.ג,ב תישארב :"ותוא . . ךרביו"

םחנמ-תרות' .ךליאו 473 'מע ט"ח ש"וקל) ב"לשת לולא י"חד יללכ בתכמ םג האר - ןמקל אבהב :תורחא םילמב
.((ךליאו צ-ופ 'מע א ךרכ 'ךלמ-תורגא' -

.ךליאו ג"ס 39 'מע ו"טח ש"וקל .ט"פרת ארבנ למעל םדא לכ א"רא ה"ד הארו .ז,ה בויא :"דלוי למעל םדא"

.ג 'ע תינעת 'סמל צ"יול תרות .א"ער ,הצ ג"חז האר :"הרות . . תבשה

.ב,טצ ןירדהנס :ל"ז ונימכח

.ב,גנ ג"חז :הארוה . . "הרות")

.ב,מ ןישודיק האר :("השעמ ידיל איבמ" . . הרותה

ןיא (ב,ז ז"ע .ב,וכ תוכרב) ל"זראמכו) הליפתב תוקסעתהה אוהו "החיש למע" םש ןירדהנסב :"הליפת למע"ו
ה"ד .הצק 'מע ר"תע מ"הס .ב,איקתת (ה ךרכ) בשייו .ךליאו א,טכק הרש-ייח ת"הוא האר - (הליפת אלא החיש
.םש ןירדהנס י"על ףסוי-ץעב אבוה שבד-תורעי .ו"פ ל"נה א"רא

.נ"שו .במר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש האר :(תבש גנוע תווצמ . . הנישו הייתש ,הליכאכ

.נ"שו .50 הרעה 254 'מע ב"יח ש"וקל האר :(תבש גנוע תווצמ . . הנישו

צ"רס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ורתי פ"ר ש"לי .ג"ה ו"טפ תבש ימלשורי האר :הרות ירועישב תפסותל . . תבש
.(ג"ס) ב"ס

.ופוסב (א"וק) אינת האר :הלפת . . הרות . . תבש

.מ"כבו .שדוח ידמ היהו ה"ד ת"וקל האר :הליפתב תפסות

ןיא לוטיבו התיבש - ץראה התבשו :(אכ 'יס תופסוה - ת"הק תאצוה - ט"שכ) ט"שעבה תרותמ ריעהל :םג ךכ
'מע ב"יח .275 'מע א"ח ש"וקל הכוראב הארו .אפוג םייצרא םיניינע יד ןיא התיבש ןיירא טגארט ןעמ :ץרא
.ךליאו 113

המדאה תדובעמ הלטבה הנשה לכ היהתש :ד-ב םש רהב פ"הע ונרופס האר :הליפתו . . ףיסוהל . . הטימשה
ל"רת םירמאמה 'סבו .'ה תא שורדל וררועתי איהה הנשב ותבשי רשאכ המדאה ידבוע םגש . . ותדובעל תנכומ
םידורט םהש ןוויכ ןירדהנסהכ םתדובעב תויהל םהל א"א י"שנ תוללכ םינשה לכד (חלק 'מע) ואובת יכ ה"דס
.'וכ ןירדהנסה ומכ םתדובע התיה תיעיבשב לבא 'וכ עורזלו שורחל

.נ"שו .א,חכ תוכרב :"שדוקב ןילעמ"

.ב,םש פ"הע ן"במר םג הארו .דפ הווצמ .בל-אל הווצמ ךוניח האר :ונל םיריכזמ . . םהינשש

.(ג,ב"יפ ר"בדמב) ןחוכ יפל אלא שקבמ וניא ירהש :יאדו

.(ז"ימ א"פ תובא האר) רקיעה אוה השעמהד :לעופב השעמ

.(ב"מ םש תובא) דמוע םלועה םהילעש :םידסח-תולימגו . . הדובע ,הרות . . "םיווק"ה תשולש

.םש תוינשמה ישרפמ האר :(הליפת) הדובע

.א"יה ג"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר .ו"מ ב"פ תיעיבש :הינפלש שדוחב . . רבכ הליחתמ הטימשה תנשש

.אי-ט,טכ םיבצינ :ונתשרפ שארב

.נ"שו .אל 'יס תופסוה ט"שכ האר :םויה םיבצנ םתא"

.ונתשרפ שיר ת"וקל האר :םכלוכ . . םיבצנ םתא"

.בר'א 'מע ונתשרפ ת"הוא :("ןתיא" "םיבצינ")

ןכ ינפמו ה"בקהל. . :הפסוה םש י"תכ המכבו .(ב,הפ) תיצר פ"הע םיליהת שרדמ האר :ךאיבהו . . הנכה
.(יתוקוחב 'פב אלמ ארקממ) ט"מ ה"פ תובא .(רעבאב תאצוהב אבוה) . . א"הכש דימ ןילאגנ לארשי

.ה-ג,ל םש :"ץראה . . בשו"

.א,וכ אובת :"הב . . היהו"

פ"ר מ"ההל ת"וא הארו .[ד,ל האר ת"וקלב ראבתנו] מ"כבו .(ופוסב) ג,ב"מפ ר"ב האר :החמשב :ל"זח שוריפכ
.אובת

התשריוד ירחא ל"צ ירהש ןישקמ (דועו ת"הע נ"עפצ) מ"כב יתיאר - .פ"הע ירפס :דימ אלא "היהו" ןיאו
םירוכיב תאבהב רבדמ ירפסהד "דימ"ד שרפל חירכמ המ ג"עצו - !ירפסהמ הז טימשהל וצר המכש דעו ,הב תבשיו
ףא) םירוכיב תווצמ רכשב - דימ אובתש ז"חאלש השרדהב וכשמה אבו ץראה לא אובת דימד ונושל תוטשפ ךפיה -
היהו (ז"נפל) נ"שממ השקוי אלשו) דימ - היהו השרדה רוקמ טושפ םג ז"פעו - .('וג התשריו ירחאל איהש
.דימ תאיב לע החמש ךייש ד"ודנב - החמש 'ל היהוד ןוויכ יכ - (דועו דועו םימיה תירחאב היהו ,'וג חינהב
.זאמ החטבוה ללכב ץראה תאיב יכ

.וט,ז הכימ :"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"

.ו"פס תובא הארו .דנ,חע םיליהת :"ונימי . . םאיביו"
תודיסחה ינייעממ


הנשה-שאר


הלשממל הכולמ ןיב

אוה קוקז יכו ,הלאשה תלאשנ .ונילע ךלמל ה"בקה תא ,עודיכ ,םיריתכמ ונא הנשה-שארב
?וז הרתכהב ,אופא ,תלעותו ךרוצ המו ,ולוכ םלועה לע רבכשמ אוה ךלומ אולהו ,ונתרתכהל

.הלשממו הכולמ - םיגוס ינש אפוג הטילשב ךא ,םלועה לע ה"בקה טלוש םנמאש ,אוה רבסהה
.ואל םא ןיבו ךכב םנוצרש ןיב - ותמצועו וחוכ ףקותמ ויניתנ לע טלושה ןדור אוה לשומה
והז .ךלמל םהילע והולביקש רחאל אלמה םנוצרבו ויניתנ תמכסהב ךלומ ךלמה ,תאז תמועל
."םהילע ולביק ןוצרב - ותוכלמו" :רמאנש

,ךלמל וכילמהו ןושארה םדא אבש דע ,דבלב "לשומ" תניחבב ה"בקה היה האירבה תליחתב
איה ןיאו םדאה לצא קר תמייק ,ךלמכ ה"בקב רוחבל וז תלוכי ."שבל תואג ךלמ 'ה" ורמאב
.תרחא היירב םוש לצא היוצמ
(ה"לשת לולאב י"ח תודעוותהמ)


תטלחומ תורסמתה

וז לוטיב תגרד לש תישעמה תועמשמה .ה"בקל םדאה לש טלחומ לוטיב תבייחמ ה"בקה תרתכה
.םוי-םויה ייחב טרפ לכב אטבתתש ,םימש תוכלמ לוע-תלבק - איה

-תלבקהש דועב יכ .ליגר םוי לכב תשרדנה לוע-תלבקה ןמ הנוש ,הנשה-שארבש ,וז לוע-תלבק
לוע-תלבקה הנשה -שארבש ירה ,םויה לכ םדאה תגהנהל דוסיו הלחתה קר איה םוי לכבש לוע
.םויה לש ונכותו ותוהמ לכ איה

,רבעב ותגהנה לע קדצ-ןובשח תושעל םדאה בייח ,תיתימאו המלש היהת וז לוע-תלבקש ידכ
.תיללכ הטרח לש קומע שגר ךותמ
(450 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


הסוכמ החמש

לבקמ ה"בקהש וזמ הלודג החמש ךל ןיא ירהש ,הלודג החמש םדאל תמרוג ךלמל ה"בקה תרתכה
ראובמכו .תוכוסה גחב קר תילגתמו ,תמלענו איה הסוכמ וז החמש םלואו .הכולמה תא
גחב םילגתמ ,הנשה-שארב םלעהב םהש םירבדהש - "ונגח םויל הסכב" קוספה לע תודיסחב
.תוכוסה

.(תוכוסה גח לח ובש עובשב םוי ותואב דימת לח הנשה-שאר לש ןושארה םויה :רבדל זמר)

תומייקתמ הרתכהה תדועסו הרתכההש ,םדו-רשב ךלמ לש ותרתכהב םג םיאצומ ונא הז ןיעכ
תא םילבקמו ,ול םיווחתשמ ,תוכלמ רתכב ךלמה תא םירטעמ הרתכהה תעב .םינוש םינמז ינשב
.הסוכמו ימינפ ןיידע החמשה שגר .החמשו התשמ תכירעל יואר ןמזה ןיא זאו ,ותוכלמ לוע
.היולגו הלודג החמש ךותמ הרתכהה תדועס תא םיכרוע ,רתוי רחואמ דעומב קר
(ה"משת תוכוסה גחד 'א ליל תחיש)


םוי לש וניינע

'ה ושרד" :קוספה תא םישרוד ל"זחש יפכו .הבושתה ימי תרשעב ןושארה אוה הנשה-שאר
."םירופיכה-םויל הנשה -שאר ןיבש םימי הרשע ולא" - "בורק ותויהב והוארק ,ואצמיהב

הלעמלש ,תדחוימ תוהמ םג םהב שי ,הבושת ימי םה םירופיכה-םויו הנשה-שארש תורמל ךא
םוי לש ומוציע" - םירופיכה-םוי ;ךלמה תרתכה - הנשה-שאר :תיללכה הבושתה תדובעמ
."רפכמ
(1145 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


לוע ינימ ינש

לדבה שיש אלא ,ךרבתי ולוע תא לארשי םהילע םילבקמ םירופיכה-םויב ןהו הנשה-שארב ןה
- איה םירופיכה-םוי לש ותוהמ וליאו םימש תוכלמ תלבק - הנשה-שאר לש וניינע :םהיניב
.תווצמ לוע-תלבק
(אצר 'מע רוא-להי)


היווחתשהל הרתכה ןיב

,ךלמה ייוויצל םדאה לוטיב לע הרומ הרתכה ?ךלמה ינפל היווחתשהל ךלמה תרתכה ןיב המ
םצעל םדאה םצע לש ולוטיב לע הרומ היווחתשה .(ולש "םייוליג"ה ,רמולכ) הווצי רשא לכב
.תודחאתה איה היווחתשה ,תורשקתה איה הרתכה ,תורחא םילימבו .ךלמה
(9 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


גורטקה לטבל

םייואר לארשי -ינב ןיא הללגבש ,םימש תוכלמ לוע תקירפ לע אוה הנשה-שארב גורטקה רקיע
.ךרבתי ותוכלמ תולגתהל
(א,וכ אשנ הרות-יטוקל)


קפס םוש ןיא

הברמה ןונח 'ה התא ךורב" הרשע-הנומשב םיכרבמ ונא דציכ :אינתה רפסב ןקזה ר"ומדא לאוש
!?"לקהל תוכרב קפס" הזכ םוקמבו ,הלטבל הכרב ששח הרואכל ןאכ שי ירהו ,"חולסל
."'ונל לחמו ונל חלס' ונשקיבש רחאמ ,ללכ קפס םוש ןאכ ןיא" :וצוריתו

ה"בקהש "ללכ קפס םוש ןאכ ןיא" ,"ץראה לכ לע ךלמ" םיכרבמ ונאש תויה :רמאנ ונא ףאו
.לארשי ומע תרתכה תא לבקמו וז הליפת אלממ ןכא
(489 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


תינוויכ-וד תודבעתשה

םילבקמו ,ה"בקל םמצע תא םידבעשמ לארשי-ינב :םייתשב איה הנשה-שאר לש ותוהמ תיצמת
הכרב לש עפש םהל עיפשהל ,לארשיל לוכיבכ ומצע תא דבעשמ ה"בקהו ,םימש תוכלמ לוע םהילע
.החלצהו
(406 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)

היתוכרבו הנש לחת


ךרבמ יברה


לע תוכרב עיפשהל תויונמדזה המכב יברה גהנ ירשת שדוחב
-לע רצק ףסוא ןלהל .ת"יב ף"לאה רדס יפ-לע ,השדחה הנשה
רפואל השנמ-יכדרמ ברה טקילש המישר יפ."'וגו ירוא ימוק" דועייה םויק ידי-לע 'ה רוא תנש ,םלוע לש ופולא תנש ,הרוא תנש .א

.הניב תנש ,הכרב תנש .ב

.הלודג תנש ,תולדג תנש ,הליג תנש ,הלואג תנש .ג

."דוד ערזמ" תנש ,"ינתיליד יכ 'ה ךמימורא" תנש ,הציד תנש .ד

.תווצמה םויקב רודיה תנש ,רדה תנש ,דוה תנש .ה

.תודעוותה ןושלמ דעו תנש ,תוקיתווהו דעווה תנש ,בוט דעו תנש .ו

.תובוט תונורכז תנש ,תובר תויוכז תנש ,תוזירז תנש ,תויוכז תנש .ז

.םיכורא םייח תנש ,דסחו ןח תנש ,םיבוט םייח תנש .ח

.הלבגהו הדידמ ילב הבוט תנש ,הלגנהו הארנה בוט תנש ,הבוט תנש .ט

הרותה דומילב הגלפומ העידי תנש ,םלוע לש ודיחי - בוט דוחיי תנש ,בוט דועיי תנש .י
.הרותה תוימינפב דחוימבו

.הישותל םיילפכ תנש ,הבחרהב הלכלכ תנש ,תויולגה לכ תסינכ תנש ,הלכלכ תנש .כ

שפנה תחונמ ךותמ שורדכ הרותה דומיל תנש ,גלפומ דומיל תנש ,החלצהב דומיל תנש .ל
.ףוגה תחונמו

מ יולימ תנש ,םיניינעה לכב םימורמ תנש ,חישמה ךלמ תנש ,בוט רשבמ תנש ,הכולמ תנש .מ
.החונמ תנש ,דחא לכ בבל תולאש

נ תנש הזמ הריתיו םיסינ תנש ,םייולג םיסינ תנש ,םילודג םיסינ תנש ,ןוחצינ תנש .נ
.םייללכ םגו םייטרפ םיסינ תנש ,תואלפ

.איימשד-אתעייס תנש ,בוט-ןמיס תנש .ס

.בבל בוטו החמשב הדובע תנש ,הבוט ןיע תנש ,רדהו זוע תנש ,זוע תנש .ע

.תולגהמ הידפ תנש ,"ישפנ םולשב הדפ" - ןוידפ תנש ,תודפ תנש .פ

- "תומואה ןיבל ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ" תנש ,הקדצ תנש ,הלהצ תנש .צ
.תולגבש "הקדצ"ה תא שממ רשב יניעב תוארל םיכוזש

.ךקדצ חישמ ןרק תנש ,תויממוק תנש ,השודק תנש .ק

דומילו תווצמה םויקב בוט ןוצר תנש ,בוט יניינע לכב יוביר תנש ,תוממור תנש .ר
.הרותה

.תולודג תוחמש תנש ,ןוששו החמש תנש ,"עדי אלד דע"ד ןפואל דע הלודג החמש תנש .ש

.גונעת תנש ,הליפת תנש ,הרות תנש ,הבושת תנש ,הליהת תנש .ת
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הנשה-שאר ,שדוק-תבש
א"סשת ירשתב 'א

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 1החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.2םויו הליל םיליהת תרימאב

.2םירופיכה-םויב אלא ,3עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

שיא .2'ונייחהש'ו ,4"ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה
.5'ונייחהש' ךרבי אל ,קילדמה

.6תבש-ברע לכבכ ,'והילא חתפ'ו 'ודוה' םירמוא החנמ ינפל

הנשה-שארד 'א ליל

ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
.9(ויבא

.2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל

:8תיברע

.9(ל"חר) תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש

הנירב םג" 10(טויפה לכ) ידוד-הכל ,חוכב אנא ,'דודל רומזמ' םיליחתמ - תבש תלבק
.י"ק ,ךלמ 'ה ,ריש רומזמ ,11"הלהצבו

.12(הליענ תליפתב אלא) הבושת ימי תרשעד םישידקב 'אליעל' םילפוכ ןיא

,רומזמ דודל ,'עבש ןיעמ' תכרב ,ולוכיו :הרשע-הנומש ירחא .וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
.13ונילע ,וכרב ,שידק-יצח ,דודל רומזמ ,לבקתת-שידק

.14שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע הנומש-תליפת םויסב

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה-םויו הנשה-שארב
.15לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכמ

םוי ,הזה שדוק ארקמ" םירמואש רודיסב ספדנהמ הרואכל עמשמ ,תבשב לחשכ שודיקבו הליפתב
.16"העורת ןורכז

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה 'רומזמ דודל' תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל .17הנשה לכ
.18להקו ןזח קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,(". . ואשניהו ,םכישאר םירעש

םג ,ונייהד .19אקווד דיחי ןושלב ,'םתחיתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
.20םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

.2שחלב - אתדועס איה אד ,דודל רומזמ ,ליח תשא ,םכילע םולש :םירמוא
.11שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' ךריבש ימ - 21שודיק

.22ןחלושה לע חלמ םיחינמ לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב

.23חלמב הירחאלשו ,שבדב תחא הכיתח לבוט יברה היה ,הנשה-שארד תויודעוותהב

.24םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

- שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפמ 25המיעטה רחאל ,הז הליל לש הדועסה תליחתב
ןוצר-יהי" :םירמוא 26הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע ץעה ירפ ארוב םיכרבמ :ךכ
.2"הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה' אלל) ךינפלמ

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת וינפל שי םא םג
.5אקווד חופתה לע 'ץעה ירפ ארוב' ךרבל

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל 'ץעה' תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
.27הדועסה חוניקב

לבא ,28(םיעלותמ דעומ-דועב וקדבל ךירצו .גד שאר - השעמל) ליא שארו ןומיר םילכוא
.2חופתה לע םא יכ 'ןוצר יהי' םירמוא ןיא

אישנ ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
.29'םייחל' רמול גהנ ונרוד

.30ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמול חכשש ימ
,ןורכיזל םיבוט םימיו . . החונמל תותבש ןתנש . . ךורב" רמואו דחי ןללוכ - 'ביטמהו
.31"ןורכיזה םויו לארשיו תבשה שדקמ . . ךורב ,הזה ןורכיזה םוי תא

.היינשה הרכזהה תא אלו חכשש המ תא קר וז הכרב חסונב רמוא ,ןהמ תחא קר חכש םא לבא
.11'אוביו הלעי' ןהו 'הצר' ןה ל"צ דימת ,שארל רוזחל ךירצ זאש ,הנשה-שאר ילילב םנמא

.32בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא ,הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה תכרבב
.33ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו ונילע שדחי

.34("םולשה" אלו) ". . םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה תכרב ףוסב

:הנשה-שארד 'א םוי

.35בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב
ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו ,תסנכה-תיבב םייוסמ
.36"אבר הימש אהי ,ןמא"ו ,"ןמא"

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב ". . בשוי" דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
.37(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל ,םר

-תרשעבו הנשה-שארב םיקמעממ תולעמה ריש תרימאל ןוראה חותפל םלועה גהנמכ םיגהונ ןיא
.38להקו ןזח קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת-ימי

.39ןבומכ ,הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה . . ךורב"

.39הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג . . ךורב"

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
.40"ךומכ ימ"ו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
יטבש . . ורפש . . ירמוש . . םיראפמ ומש . . דקפ 'הו ןכבו" (:קר ,תבש םויהש ןוויכמ)
. ךיסומע :םיזורחה אלל) "דוהו רדא" טויפ לש ב"אה לכו ,". . יבשוי לכ . . ונתובש . .
םירמוא ,ןורחאה "לבת יבשוי לכ" זורח ירחא .(. . לודגמ חבש . . םהיחמצ . . םעשפ .
.41"ךלמ 'ה" םיכישממו ,ןוראה ןיחתופ ,"דחאב אוהו . . לבת טופשי"

.'ןיד-ךרוע ל-אל' טויפב יברה דמע דימת ,םירכוזש המכ דע

ותכימסמ םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ יברה היה ןהב םינש ויה
.42תוכרב ימויסב םג בשוי היה תורחא םינשב ךא .'רפסבו' ,'בותכו' תרימאב 'דומע'ה לע

.43הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח תיבב

ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש (םויה םג) םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
רוזחמב בותככ ,דבלב תחא םעפ - "יתליפת ינאו" קוספו ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע לש ונוביר"
.םלשה

דחוימה ןוגינב ,(44ריטפמה ןמ ץוח) ,הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל
.'ךריבש

."45. .ןידה םוי הזב . . הרותל הלעש רובעב" :ל"צ ךרבש ימ חסונב

.ףסומ תליפת .שידק יצח .". . 'ה יתעדי"ו 46ינעה יננה :רמוא דבלב ץ"שה

.47עקרקה ןיבל 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

ל"צ ,ופוסב "רפוש הלענ" טויפב .(חתפב 'ב)"טבשב ריבעהל" :ל"צ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
ן"יעה) ,"ונעמל" ל"צ ,"ונעמל אל םא" טויפב (חתפ-ףטחב ת"יח ,חתפב ו"ית) ."ןגמ קזחת"
(ץמקב ו"אוה) .48"סעכו" (חתפ-ףטחב

.49"ףקות הנתנו" תרימאל דמענ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.רוזחמב בותככ ,תבשב לחש יפ-לע-ףא ,םויה םג ,'ונילע'ב םיערוכ להקהו ץ"שה

ןיא םיערוכ תליפנל .('קירלו לבהל'ב קקר אל) ץ"שה םע ערכו דמע 'ונילע'ל :יברה גהנמ
הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה תועבצא ,עקרקב שארב םיעגונ אלא ,דיה לע םילפונ
.51םישרק תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא .50ןכותל

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
.52םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

,"דוע ןיא וניקולא אוה" םייסמ ץ"שהש העשב (53דבלב) להקה רמוא "תארה התא" יקוספ
רהמל אלו ,םיקוספה לכ תא רמול רוביצה קיפסיש ידכ הזב טעמ ךיראהל ץ"שה לע ןכלו
."ל-אל הליחוא" דימ ליחתהלו

.רוזחמב בותככ ,"תשרא" אל לבא ,תבשב ,םויה םג "םלוע תרה םויה" םירמוא

,תבשב לחשכ םג - בוט-םוי לכבכ - הנשה-שארב 54םייפכ תאישנ שיש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
לכ דמול היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב אלו ףסומב קרו
.55םירופיכה -םויו הנשה-שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש
אד ,בישת םא ,ורמשו ,וניקתא ,דודל רומזמ :םירמוא ,תבשב הנשה-שאר לחש ןוויכמ .שודיק
.ליגר לוקב - ןפגה תכרבו ועקית ;56השיחלב - ןכ לע ,רוכז ,איה
ליחתהש םדוק רכזנ םא ,הנשה-שאר םויב ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' חכושה .םויה תדועס
תרכזה אלל) רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש 'ךורב' תבית
.57רזוח וניא ,וז הבית רמאש רחא רכזנ םאו .(תבש

.58ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןשיל אלש םיגהונ

בוט-םוי-יאצומ דע רוסא םויה דלונהו בלחנה .59הנשה-שארד 'ב םויל 'א םוימ ןיכהל רוסא
.60
.61'הלגיתו' - הרותה תאירקב .61'יתליפת ינאו' :םירמוא .החנמ

.62תרחמל אלא ,ךילשת םירמוא ןיא ,תבשב לחש ,םויה

ירשתב 'ב ,ןושאר םוי
הנשה-שארד 'ב

,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב .2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל .תיברע
.8"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לחה

.ברעב רחמ אל םג ,'ךל ןתיו' םירמוא ןיא .ונעידותו :תיעיבר הכרבב

63הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,ןיקיתו גהנמ
ורהזיי הרות ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג ,
.2"םהיריכמ לע םג ועיפשיו ,הזב

.64םיבכוכה תאצ רחאל ,הלילב קר - ברעה תורנ תקלדה ןמז

.'ונייחהש'ו ,"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,65הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

תלכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ ,תורנה תקלדה תעב
הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא .66שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו ,וב
דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח ירפ
.5'ונייחהש' ךרבת תאז לכב - םישדח
.67(ונייחהש ,לידבמה ,שאה ירואמ ,רחב רשא ,ןפגה :תוכרב) ז"הנקי - שודיק

תעב ,קרו .םיינרופיצב םיטיבמ ןיא ןכו ,םהלש תבהלשה ןידחאמ ןיאו תורנה ןיברקמ ןיא
.68ומצע -ינפב דחא לכ םהש ומכ תורנב לכתסמ ,שאה ירואמ ארוב תכרב

שבולש וא ,שדח ירפב לכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ
.5'ונייחהש' ךרבי םוקמ לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב

ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב .2הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא
.69(ןייה לע אלו ירפה לע קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר

.70ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד

:הנשה-שארד 'ב םוי

.71הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה .תירחש

רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 72עקותהל הווצמ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
ןבומ - :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע ןיבהל"
.2םיקסופב ראובמכ רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ והזש ומצעמ
ריעת" םירמוא ,"וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב .תירחש תליפת
. . ורפש . . ירמוש . . םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ . . רוכז ךלמ" ,"טלממ ךלמ" "עירתו
רדסב םיזורחה לכ) דוהו רדא" ."שודק . . יבשוי לכ . . לודגמ חבש . . ונתובש . . יטבש
. ןימאי אל ןה . . םישעמ םא ןודא" .שודק . . יבשוי לכ ,רפוש עקתב והוללה . . (ב"אה
.73"..ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו" םיכישממו ,"שודק .

.74ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

."75. . ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

'כ ,אבשב 'ז) "תויכז" רמול ךירצש בתכנ (א"שת) רוא-הרות רודיסל 'ןוקיתה חול'ב
.76ט"משת תנשד רוזחמבו םישדחה םירודיסב ןקתנ ןכו ,(קורושב

.77תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא

.79תועיקתה ינפל הרותה תאירק רחא ,78שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא

:תועיקת

.80רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש םיגהונ ןיא

.9(ל"חר) תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכהב - תועיקתל תוררועתהל הנכה רחאל
הלע ,82'ן"טש ע"רק' יקוספ ,חצנמל םימעפ 'ז תרימאו - 81הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
ךרבמ עקותה ,[83טקשב ורמוא עקות -לעבה םגו ,ותוא םירמוא לכהש] ןוצר-יהי ,םיקולא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה .'ונייחהש'ו ,"רפוש לוק עומשל"
.84ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
.85"ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,5םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתהל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
.5ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
.5ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה .2רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
.86ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
- רבש לכ .87(וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט-וא-וט :ךכ עקת יברהש םירמוא שי) הצחמו תולוק
םירבש - בשוימ תועיקתב .89ןיטימורטב ןיברמ - העורתב .88אקווד תוחוכ השולש ךשמנ
קספהב - תומישנ יתשב דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב העורת
.90םהיניב המישנ

.91שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ז"הדא רודיסב

.93"..ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו" - 92להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
לכ רמוא ךכ-רחאו .[94קוספב קוספ וירחא הנוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
.וללהי .2ךתיב יבשוי ירשא :וידחי להקה

םשש תוכרבה םויסל םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות
.95עוקתל םידמועש רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב חפוט עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי
רחאש תועיקתב אלו ,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל
.96ךכ

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
.97רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

הלא תועיקתו .98ןטשה תא בברעל ידכ תולוק םישולש םיעקות םיליהת תרימאו הליפתה ירחא
.םתבוח ידי ואצי רבכ ירהש ,אבוכיעל ןניא

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
.99"תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל . . םויה לכ עוקתל ול

.100ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנ רובעב עקותה

םיבר תוכזל (ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ימי ךשמב
בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב לארשי ינב וניחאמ
.רהוסה יתבו האופר יתב ,םינקז יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח דחוימבו ,ןתכלהכ

:ךילשת

םירמואו ,101ןיעמ וא םימה ראב לא ריעל ץוחמ םיכלוה העיקשה ינפל החנמ תליפת רחא
,הנשה-שארב ךילשתל ךלה אלש ימ .103ןטק תילטה ילוש םירענמ ךכ רחאו ,102'ךילשת רדס'
.104"תודימ ג"י"ב תכלל לוכי

:גחה םויס

רבחל ,ןכ גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןושל
וניאישנ ונל וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה-שאר יאצומ תלחתהו הנשה-שארד תועש
לחה) ומצעב ר"ומדא ק"כ .103הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב ונל םג ךשמוי -
הרוה תודעוותהה ךשמב ,ברע תעל הנשה-שאר לכב להקהו אוה הדועסל וידי לטנ (ב"ישת תנשמ
לכ ירבדמ ריכזה ובו ,'וכו תוחישל ףסונ ח"אד רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל
.105(ל"זיראה ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה

:בוט-םוי יאצומ
.הבושת ימי תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה ריכזהלו רוכזל שי .ונתננוח התא - תיברע
.םימשבהו רנה לע םיכרבמ ןיא .106"יתעושי ל-א הנה"ב ליחתהל ונגהנמ - הלדבה

.107השדח הכשמה - "רהאי טוג א" םירמוא ויה הנשה-שאר יאצומב

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,108"הבר אנעשוה
םג וא ,םירופיכה-םוי יאצומו םירופיכה-םוי ברע תודועסו . . בוט םויו תבש תודועסל
.109עובשה ימיב

בוש קודבל שי ,הנשה-שאר דובכל רבכ ונתנש יפ-לע-ףא - םיגחה יכרוצל עויס ןיינעב *
ןיא" לש בצמב - התע ותגרדב - ידוהי דמוע (הנשה-שארב הלעתנש רחאל) תעכ אמש ,וירחאל
.110םיאבה םימיב םיגחה יכרוצל ול רסחה לכ תא םילשהלו ,"ול ןוכנ
.111גח-ורסא הז ןיאש ןוויכמ ,ןונחת ברעה רמול םיכירצ הרואכל .הטמה לעש עמש-תאירק

ינש םוי
112הילדג םוצ - ירשתב 'ג

.4:36 - המידקמה העדל 113רחשה תולע

.114רוביצ תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת-ימי-תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא .115םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
.116"הליפת

דיחיכ "הליפת עמוש" תכרבב "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ
.5החנמ תליפתב

.תוחילס תרימא .ללכב דע אלו 'לארשי רמוש' דע ,'םוחר אוהו' ,א"פנ ,ןונחת םירמוא
'תירוה' טויפב ."דג לא דוד רמאיו"ו 'ונמשא' םיגלדמו ,117"ואצמהב 'ה ושרד" םיליחתמ
וניבא" םירמוא תוחילסה םויס רחאל .תיבו תיב לכ ןיב 'ןומזפ'ה לכ תא רוזחל יברה גהנ
יצחו ,"עדנ אל ונחנאו" ,(ת"ישע לכבכ ,'ונבתכ' 'ונילע שדח' וב םירמואו) ךוראה "ונכלמ
.118שידק

ונחנאו" םדוק ,םיפא תליפנ רחא החנמבו תירחשב ךוראה 'ונכלמ וניבא' םירמוא ת"ישע לכב
.119"עדנ אל

ןונחת םירמוא ןיאש ףא 'ונכלמ וניבא' רמול יברה הרוה ,ל"חר לבאה תיבב ,ה"כשת תנשב
.120(הרעהב האר לבא)

רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבוש תבשב ןכו ,הבושת-ימי-תרשעב הרות-רפס תאצוהב
.121םלועה גהנמכ אלד ,הנשה לכב

.122םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
.123הלעי - םשה לוליח ינפמ

רוביצה םירמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר לוקב
.124ארוק-לעבה םע םמייסו ,רוביצה םע םרמואל

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ - ו,הנ והיעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" :הרטפה
,"הליפת עמוש" תכרבב וננע םירמואו ,הרשע הנומש ,שידק יצח ,וללהי .דוד ןגמ דע תוכרב
.תירחש תליפתבכ ץ"שהו

,ונילע ,ירוא 'ה דודל ,לבקתת שידק ,ךוראה ונכלמ וניבא ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
.5םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.125החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ ירבד רמול

.6:48 העשב הלפשה רוזאב תינעתה םויס

.126הבושת-ימי-תרשעב םישנ ןיאשונ ןיאש לארשי גהנמ

ישימח םוי
ירשתב 'ו

תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןוסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
-וינב דובכ-התחונמו ,החנמה תולעב ,ה"כשת הבוש תבשב הרטפנ .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םא
.127קרוי

.לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,הנב

ןרק רובע תיבגמ ךורעל גהנ לוחב לחשכ ירשת 'וד תודעוותהבו ,"הנח ןרק" המש לע דסי
.128"הנח תיב" םיארקנה םלועבו ק"הראב ךוניח תודסומ המכ ודסונ ןכ .וז

ישיש םוי
הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ז

הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ .129"הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ
םיארוק ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד .130תיבה ינבמ דחא לכל
.131הליתפה תא םיניכמ ורובעש ימ םשב
.נ"שו ,דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,החנמ תליפתב יללכה שפנה ןובשח תודוא (1

.םיגהנמה-רפס (2

,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש (ט"ס י"רת 'יס ע"וש) ז"הדא תעדל ירקיעה םעטהש ןויכ (3
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה-םויב קר ךייש הזו

.הכק 'מע ו"ח ק"גא - "'וכו הרטפהלו שודיקל ןנימדמד ,םעטה ילואו" :יברה בתכו ,ונבר תיב גהנמ ,םש (4
ךרבמה .[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב]
.60 'מע םיגהנמה-רפס ,שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש

.ד"בח-ללוכ חול (5

.25 'מע םיגהנמה-רפס ,ב"ס ז"יפ ללוכה-רעש (6

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (7

.חנ 'מע 'רצוא' האר ,תיברע תליפת ינפל 'ונכלמ וניבא' תניגנ ןיינעל (8

.יק .אס 'מע 'רצוא' הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (9

.26 'מע םיגהנמה-רפס (10

.60 'מע םש (11

.םיגהנמה-רפס (12

.גס 'מע 'רצוא' הארו .40 הרעה ,1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םיגהנמה רפס .םלשה רוזחמ (13

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותהב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - ש"הוזחמ (14

.א"פס אי 'אמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (15

:ח"ה ט"יפ םירפוס תכסמב חכומ ןכו ,'העורת ןורכז'ו 'העורת םוי' ,םיקוספ ינש ורמאנ הרותב יכ םא (16
ב"צו .םידרפסה חסונ ןכו ,ז"ס ב"פקת 'יס י"בב אבוה ,"'העורת ןורכז' אלא ,'העורת םוי' רמוא וניא"
ג"מרפב םג לבא ;תועטל ומרג ,ורציקש - ד"בחו םיזנכשאה ירוזחמב - םיסיפדמהש עמשמ הרואכלו .הזב ונגהנמ
תבית וז העדלש ,עיצמ א"טילש זוזאמ ריאמ 'ר ג"הרהו ."העורת ןורכז םוי" קיתעמ ד ק"ס א"אב ב"פקת 'יס
."העורת ןורכז [םוי] אלא העורת םוי רמוא וניא" :ס"מב הנווכהו ,המע רחאו המצע תכשומ 'םוי'

.112 'מע ז"פרת ש"הס (17

.חס 'מע 'רצוא' (18

.םיגהנמה רפס .א,גמ א ךרכ ד"וקל (19

.טס 'מע 'רצוא' (20

'םלוע תוכילה' 'סב תועדה האר ,'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא ונעי םאה ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (21
גהנמה ץופנ השעמלו .14 הרעה חל 'מע 'ט"ויו ק"שנ יגהנמו יניד רוציק' .ד ק"ס םלוע יחתפב ב"פקת 'יס
.תונעל

ןגמ חלמ תירבו ,חבזמל המוד ןחלושהש יפל ,ןחלושה לע חלמ חינהל וגהנש ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"ושב (22
םושב לטבל ןיא ד ק"ס ג"פקת 'יס ח"הכה תעדלו .חלמב פ"ג איצומה תסורפ לבטל שי הלבקה פ"עשו ;םהילע
.תורובגה קותימל ,חלמב הסורפה תליבט הדועס

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה (23

אוה חלמו ,םחל תויתוא חלמש (ןיבהל ה"ד 202 'מע) ח"אד םע רודיסב ראבתנ םעטה .הע 'מע 'רצוא' (24
.ש"ייע ,(נ תוא הדועס ךרדבו זי תוא ג"כס שרפאפ ם"רהמל םיקידצ רוא 'סמ ורוקמו) ה"יוה םש פ"ג אירטמיג

.ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר (25

ראבתנ םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (26
היהתו ,ירפה תכרבל ךומס ןוצר-יהיה היהיש ידכ" :104 'מע םיגהנמה-רפסב ספדנה יברה לש ובתכמב הכוראב
.ש"ייע ,"הכרב ףקות ןיעמ ול היהיש . . וילא םג תכייש ץעה-ירפ תכרבד החיתפה

'מע םיגהנמה 'סב אבומכ אלדו ,איק ,דנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .4 'מע ה"שת ש"הס .8 'מע ד 'תומישר' (27
.טע 'מע 'רצוא' האר .56

ורוקמש) ןומיר ,םהבש םירחואמה טקנו ,ג"פקת 'יס ע"ושוטבו 'מגב ורכזנש םינימה לכל הנווכהש ,טושפ (28
ז"הדא ע"וש) "םנושלכ הנידמו הנידמ ישנא לכ" ןכו .(םינואגה םשב יכדרמב ורוקמש) ליא שארו (םהרדובאב
."שודיח םהב שיש . . הנשה-שאר . . יגהנמ" :קר םללכבש ,וללה םיגהנמה תמישר שארב יברה ןושלכו ,(הז ס"ר

.א"גמהמ ,ה"ס םש ז"הדא ע"ושב הרוקמ ,ליא שאר םוקמב (יריצב 'ח דקנל) רחא שאר תליכא

.טפ 'מע 'רצוא' הארו .טעק 'מע ב"ח וביסמב-ךלמה (29

.5 'מע ב"שת ש"הס (30

תיבב ויהש תודועסב ורמא אל (תבש לכב ורמוא היהש) יברה ןכו ,'ןיחבשב רמזא' טויפ ספדנ אל רוזחמב
.הע 'מע 'רצוא' ,צ"יירהומ ר"ומדא

האר) "ךיקוח ינדמל" םייסל ףידעש א"י ,'םילשורי הנוב' תכרבבש 'ה םש רמא רבכ םאו .ז"הדא רודיס (31
.(זכ ק"ס חפק 'יס ח"הכ

.ופ 'מע 'רצוא' ,יברה הרוה ןכו ,ש"הוזחמ (32

.ש"ייע ,הפ 'מע 'רצוא' (33

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .ש"הוזחמ (34

.צ 'מע 'רצוא' הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא-הטמ (35

.536 'מע ,טכ תוחיש-יטוקל (36

קרו ,יטרפה ומוקמב ,'ךלמה' תבית ללוכ ,ןוגינה תא ליחתמ ץ"שהש םיזנכשאהכ גוהנ אל .בצ 'מע 'רצוא' (37
.ךליאו 'בשוי' תביתמ רמול ךישממ דומעל ועיגהב

.גצ 'מע םש (38

.הצ 'מע 'רצוא' .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה-רפס (39

טעומ רבד תשקב איה "םייח ונרכז"ו ,השקב אלו חבש אוה 'ךומכ ימ'ד ,םעטה ראבמו .ה 'מע ג"ח ק"גא (40
.ותוא םירמוא םניא םה ןכלו ,"םיבוט םייחל בותכו" שחל תליפתב רוביצה ורמא רבכש רחאל

.חצ 'מע 'רצוא' ,ש"הוזחמ (41

.וצ 'מע םש (42

.וק 'מע םש (43

.דק 'מע 'רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (44

.ט"משת רוזחמב ספדנכ אלדו ,םש 'רצוא' .ה ,וכ ללוכה רעש (45

.הזב ונגהנמ ב"צו ,שחלב "ובהא . . אנו" ,"שעממ . . יננה" תוביתה תא רמוא ץ"שהש םיגהונ שי (46

.50 הרעה ןלהל הארו ,ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה יוסיכ ןינעל (47

.אלק 'מע 'רצוא' (48

,". . םיריבעמ ,הקדצו הליפת הבושתו" תרימאב 'ףקות הנתנו'ב שיערהל םיגהונ 'םלוע'הש ,םגתפה עודי (49
.". . ךלמ אוה התאו"ב םישיערמ ד"בח תסנכ-יתבב וליאו

.נ"שו ,בלק 'מע 'רצוא' (50

הקיקרה ןיינעש ףא ,כ"ויב ןכו ,וז הליפתבש 'ונילע'ב 'קירלו לבהל' תוביתה ירחא הקיקרב ללכ םיגהונ ןיא
.(10 'מע ג"פק 'תומישר') וז הרימא לע ורמאנ (תבט ט ,םוי םויה) "הז קורמ תונהיל םיצור ןיא"ש םעטהו
.ב"ס זצ 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע ,ע"ומש עצמאב אוהש ינפמ אמש

תועמשמ ןכו ,םהינפ לע םילפונ ןיא לבא םיווחתשמו םיערוכ קר הנשה-שארבש ,ובתכ אלק ס"וס ר"או א"מב
ל"ירהמ יגהנמב שרופמכ ,הנשה-שארב םג לופיל ונגהנמ לבא ;א"ס ב"צקת 'יס םירפא הטמה כ"כו ,םש א"מרה
ןיאש" םייח-ץע חולב ש"מכ אלו ,[המואמ םש ןייצ אל רידהמהש אלפלו ,זצר 'מע ט"משת םילשורי ןוכמ תאצוה]
ראובמל םיאתמ הרואכלו .םש םירפא הטמל ןגמה ףלאב הז גהנמ איבה ןכו ."[פ"כהויל הנשה-שאר ןיב] םיניחבמ
.טלחומ אוה לוטיבה הנשה-שארבש תודיסחב

.תועינצ םושמ ילואו ,תוערוכ ןניא םישנהש םיליגר

ס"וס ח"וא י"בה ע"ושל יברה ןייצמ - םינבא תפציר ד"ע .[קיטסלפ וא דב חיטש הפוצמה הפצירב ןכו] (51
ןהש ףא ,םויכ 'קה ונצראב תויוצמה תופצרמב םג רהזיהל םיליגר ,השעמל .םיגהנמה-רפס - כ"ונו א"מר ,אלק
.(תידומלתה הידפולקיצנאב הז ךרע האר) 'תיכשמ ןבא' רדגב ןניאו ןבל טלמ םע הנוחט ןבא תויושע

.א"ס ב"צקת 'יס א"טמ (52

.גי ק"ס גמ 'יס כ"העשבו ,רודיסב ןושלה האר (53

.ש"ייע ,'ע"שבר' רמוא ,םינגנמ ןיאש ןיינמב ללפתמה םגש ,חכומ ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"ושמ (54

ונגהנמכ ,י"שר םע םיליהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה ל"צ הרואכלו .28 'מע די 'תומישר' (55
הז דומיל ןיא ירה ,ו"ס א"צקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,הנשה -שארב ח"ר ריכזהל םיענמנש ףאו .ח"ר לכב
.וריבחמ רחא קוספ רמול דחא לכ ירהש ,ב"ויכו ישפנ-יכרב תרימא ומכ שפנ לכל הוושה רבד

.םש םיגהנמה-רפס (56

אלש טושפ ,'ךורב' רמאש רחא הזב רכזנ םאו .דבל ק"שד חסונה רמאי ,'הצר' חכש םאו .ז"הדא רודיס (57
.תבשב לחשכ םג ז"ה הנשה -שאר םויב תונעתהל הווצמש םירבוסהלש ןוויכ ,רוזחי

.(םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תעד הטמשנו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (58

.ג"יקת 'יסו הצת ס"וס ז"הדא ע"וש (59

.ב"ס רת 'יס ז"הדא ע"וש (60

.מק 'מע 'רצוא' הארו .62 'מע םיגהנמה-רפס (61

.ומק 'מע 'רצוא'ב אבומה האר - ל"שת ירשת 'ו תחישמ (62

לדוג רומג רוריבב עדונו רקחנש ,וננמזב טרפבו .ד ק"ס א"יקת 'יס ת"עש הארו .א"ס ז"צקת 'יס א"טמ (63
'םחנמ לכיה' ץבוקב הזב ע"עו .'שפנ לכל הווש'כ תאז בישחהל ןתינ ךיא ג"עצ ,תואירבל בסמ ןושיעהש קזנה
.זצ 'מע ,ג

.הל ק"ס ד"יקת 'יס ב"נשמ (64

הרעה 'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת 'יס א"טמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (65
.2

.ט"ס ט"צקת 'יס א"טמ (66

וכרבתיש" ידכ תאז םירמואש ש"צומ רדס ףוס םהרדובאב ש"מכ ,םעטהו .'ךל ןתיו' אבוה אל ןאכ ש"הוזחמב (67
.ט"ויב ךייש הז ןיא כ"או ,וב-לכ 'סמ אבומ ןכו ,"םהידי השעמב

.39 'מע םיגהנמה-רפס (68

.בפ 'מע 'רצוא' ,דועו ,4 'מע ה"שת ש"הס (69

.םש 'רצוא' (70

אל ונייח-תיבב ת"ות תבישיבש ,ריעהלו .התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע םש (71
רפכ') ה"ע ןיקרובד ש"זרגה ארתאד-ארמה םש קספ ןכו ,תועיקתה םדוק הנשה-שאר רקובב תותשל אלש ודיפקה
.הזל רוקמה ע"צו ,(74 'מע 734 ןויליג .66 'מע 733 ןויליג 'ד"בח

לע םג לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכו) הז לכ הרואכלו (72
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ

,םיטויפה תרימאב (ש"נא ןיב םגו) תויזנכשאה תוליהקב לגרומ ,תינכט הביסמ ,בגא .חצ 'מע 'רצוא' (73
ו"קו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח םע זורח לכ לש ינשה ויצח תא רשקל
."ןויבא ךלמ - דע ידעל" :תרימאב ו"ח ףוריח ידיל אובל אלש ,ןורחאה הז טויפב

.בק 'מע 'רצוא' (74

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס - ןקזה ר"ומדא לש םינוגינה תרשעמ רוריבב אוה הז ןוגינ (75

.אק 'מע 'רצוא' (76

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (77

גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה הניאש םייסמו ,56 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה (78
.יברה לש ד"מהיבמ תאצל םאו בא םהל שיש הלא וגהנ אל ,שחלב תאז םירמואש ןוויכו .כ"ע ,הזב

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה חבש (79

.וק 'מע 'רצוא' (80

.ב"נשת הנשה-שארל ש"וקלמ ,במר 'יס ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (81

(החותפ ם"מ) 'יתנמאה' (הצומק ת"יח ,השוגד הנושאר ת"יב) ;'בחרמב' רמוא היה יברה :םתרימאב םיקויד (82
.ש"ייע ,זיק 'מע 'רצוא' ,רוזחמב ספדנכ -

.חיק 'מע 'רצוא' (83

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע 'רצוא' (84

.ב ס"וס דכק 'יס ז"הדא ע"וש ,הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (85

.טיק 'מע 'רצוא' (86

.נ"שו ,אכק 'מע 'רצוא' .םיברל הארוה וזש ,תוכיראב הנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .טל 'מע ,כ ק"גא (87
לוק םירבש 'גה ףוסב ןישוע שיו" :(אנריט י"ארהמ יגהנמ פ"ע ח"בהמ) ד ס"וס צקת 'יס ז"הדא ע"ושב רוקמה
ףוסב ןישוע ןכו ,(ו"טס םש ןלהלד ,העורתכ אוה כ"לאד ,דחא חוכמ רתוי פ"כע=) העיקת ןיעכ ,טושפ
.כ"ג העורתה ףוסב ןישוע ונגהנמל םג םא ב"צו ,"ןיטימורטה

יד אלא כ"כ וכיראהל צ"אש עמשמ וע 'מע ס"שה לע קדצ-חמצה ישודיחבש ףא) .ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (88
.(ש"ייע ,דחא חוכמ רתוי ךורא אהיש

.נ"שו ,בכק 'מע 'רצוא' (89

םש שטאשטובמ צ"הרהל א"אבש תורמל ,תומישנ 'בב שחלב םג גוהנ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (90
.םיברל הארוהכ אב אלש רורב ,בשוימב םג המישנב וקיספהש ,בכק 'מע 'רצוא'ב אבומה .(כ"כ אל ב"סוס

.(9 'עה 27 'מע םידעומה-חבשב ןמסנה הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"וש) אצי אל ,תומישנ יתשב והשלכ לוק עקת םא

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיול הנווכה (91
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע 'רצוא' - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע 'רצוא'ב אבומ (92

ךליל עקות לעבה ךירצ תועיקתה רחא הנה ,הלבקה תוגהנה יפ-לע" :רמאנ 11 'מע תודיסחה דומיל סרטנוקב (93
וניתוברש ףא) ד"בח יגהנממ ז"יאש שיגדה יברה ךא ,"וב ולכתסי םהו ,םעה לא וינפ תאשלו תבשל ,ומוקמל
.זכק 'מע 'רצוא' - (הזב וגהנ וניאישנ

.וכק 'מע 'רצוא'ב אבומ (94

דמועש ימש ,שחל-תליפת םדוק רוביצל ןיעימשמש 'כ ד"בח-ללוכ חולבו) .זל 'יס ד"ח רזעלא-תחנמ ת"וש (95
.(תועיקתה עומשל ידכ ותליפתמ קיספי הכרבה עצמאב

.דלק 'מע 'רצוא' (96

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (97

'יס שובל - ןידה תמיאמ םיארי ןיאש רמול םיחמשו םיתושו םילכואו םיכלוהש הליפתה רחא גרטקי אלש (98
.(יוארכ תועיקתה לכ ועמש אל רוביצה תצקמ אמש ,רחא םעט איבה םש ז"הדא יכ םא) םלשה רוזחמ ,א"ס ו"צקת

ק"כ לצא קצובטואב ועקת ךכ) בשוימד תועיקתב ומכ ,תחא המישנב םיעקות ולא תועיקתד 'העורת-םירבש'ה
מ"מיר ח"הרה יברה לצא דמועמד עקותה םשב 30 'מע םידעומה-חבש ,יברה לצא ןכו ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
.(םיובננט

.ו"צקת ס"וס ז"הדא ע"וש ןושל (99

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (100

ראבל ועיגיש הארנ אל םא םלוא .ןלהלדכ ,'תודמ ג"י'ל ךילשת תרימא תוחדל ףידע ,המודכו ראב ןיאשכ (101
14 'מע 536 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב האר - ראב אלל ךילשתב הנשה-שארב תויהל םיבייחשכ וא ,ת"ישעב 'דכו
.חותפ זרבב וליפא יד הרירב תילבש ה"ע טכה י"ירהל יברה תארוה

.הלילה דע המחה העקש רבכ םא םג ךליל םיגהונש 'כ (ד ס"וס ח"צקת) א"טמב

.ז"הדא רודיס (102

.57 'מע םיגהנמה-רפס (103

ל-א 'ה 'ה" טויפש ףא ,ירשת אוה ךיראתהש איבה םש .(המק 'מע 'רצוא') כ 'מע ב"ח וביסמב-ךלמה (104
רבודמ 2 'עה 14 'מע 'ד 'תומישר'ב וליאו (כ"ויע ינפלש ןורחאה םויה) 'ת"ישעד 'ה' םויב רמאנ ". . םוחר
ינש םויב פ"כהוי לחשכש (י ק"ס ג"רת 'יס א"טמל ןגמה ףלאב אבומה) גהנמה יפל והז ךא ,ירשת לע
.וינפלש 'ה םויל ןימידקמ

.גנק-זמק 'מע 'רצוא' האר (105

,(דכר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) ל"ירהמ יגהנמב מ"כו ,שובלה 'למ א"צת ס"ר ז"שמב ג"מרפה קייד ןכ (106
אבומה םלועה גהנמכ אלו) ש"צומל קר םיקוספה תרימא תא גייסמ וניאו ט"וי יאצומב הלדבה יטרפב םג קסועש
.(םרמואל אלש ,י"ס א"רת א"טמב

.י"תכ (ז"שת הבוש תבש יאצומ) צ"יירוהמ ר"ומדא ירובידמ ,הנק 'מע 'רצוא' (107

.א,גל םירעש-האמ (108

,24 'מע ד"שת ש"הס ,67 'מע םיגהנמה-רפס ,21 'סמ ב"ח םוי םויה הארו .372 'מע ד"יח תוחיש-יטוקל (109
.194 'מע ב"ח (ה"נשת ,תג-תירק) 'ךלמ לש ודובכל' ץבוק .סק .הע 'מע 'רצוא' .304 'מע ט"צרת

.(הגומ יתלב) ג"יס מ"שת הנשה-שארד 'ב םוי תחיש (110

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה תרעה ,1414 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה האר (111

.דסק 'מע 'רצוא' האר (112

.ש"הע דע צ"תב לוכאל רתומש שרופמ ,'רמועה תריפס רדס' ,ז"הדא רודיסב (113

.58 'מע םיגהנמה-רפס (114

.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעת ד"בח-ללוכ חול .גיש 'מע ז"טח ק"גא .45 'מע םיגהנמה-רפס (115

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (116

הביתה ינפל ללפתהשכ השעמל ירה ,"ךימחר לע יכ" ליחתהל שיש עמשמ םיגהנמה-רפסבש המישרהמש תורמל (117
תביתב ליחתהל םוקמ ןיא ןיינעה דצמ ףאו .ל"נכ ליחתה יברה לש ןיינמב ה"ע ןמכוד ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה
.הליחת רמאנש המ לע םעט -תניתנ איהש "יכ"

בתכשכ טרפבו ,יברה ריעהש חסונה יפכ רמול הארנכ םתנווכ ,'תורוקמו םימעט טוקל'ב םיעיפומה םינוקיתה
אצוי אלל םלוכ ורדגוה תועטב ךא ,דומעה ילושב םלוכ וסנכנ ט"נשת ק"הא תרודהמב .ןכ חיכוהשכ וא ,"ל"צ"
."א"נ"כ ללכה ןמ

.52 'מע םיגהנמה-רפס (118

.טנק 'מע 'רצוא' (119

ןוויכ" םש םעטהו ,בסק 'מע (ה"לשת ןילקורב ,ד"בח ק"ח יגהנמ) דסח-יכרד 'ס .ט"ס סק 'מע 'רצוא' (120
השעמל הזב גוהנל שי הרואכל לבא .בכ 'יס תוחמש 'לה טקלה ילבשל רוקמ ונייצו ."םייודיו םוש הזב ןיאש
.ל"ס וסק 'מע םש'רצוא'ב הספדנש ,ןונחתב יולת מ"אש ,ה"לשת תנשמ הנורחא הנשמכ

.סק 'מע 'רצוא' (121

.45 'מע םיגהנמה-רפס (122

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס ב"נשמ (123

.18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (124

.נ"שו 352 'מע ,כ קלח ש"וקל האר (125

.ה"ס ברת 'יס א"טמ .הר 'מע ט"ח ק"גא (126

,'תוכלמ תרטע' רפסב היתודלות .ג"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'לארשיב םא' רפסב - היתונורכזמ (127
.ךליאו 225 'מע ,א"שנת הפיח

.88 'מע םיגהנמה-רפס (128

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (129
.ש"ייע

יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (130
.החפשמ לכל 'א רנ קילדהל םויכ םיגהונ םיבר ,השעמל .זסק 'מע ד"בח

תורנ 'ג - גארפמ ל"רהממ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת ש"הס (131
יברה תורעהב ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ -רנו ,םייח-רנ - כ"ויעבו ,הבושת רנ - הבוש ש"עב :ת"ישעב
ףאו ,'וכו תוליתפה תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ ןכ .(םש
.הזל תונכהה תא תושעלזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il