- ה"כש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ירשתב 'ז * הבוש תבש / וניזאה תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


שדוקה תרהט לע - השדחה הנשה


תא ה"בקה םילשה םכלהמבש 'תישארבה ימי' תא תמייסמ תבשה
'תישארב תפוקת' שי םדאה ייחב םג * הלוכ האירבה תינכת
תוריהז הב תשרדנש ןאכמו םייחה לכל סיסבו הנכה הווהמה
[מ"שת] ירשתב 'ול ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרגיא * הרתי
מ"שת'ה ,ירשת 'ו ,ה"ב
'יוהל תבש ,תיעיבשה הנש
.י.נ ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא
םהש םוקמ לכב
ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש


לארשי ומע תעורת לוק עמוש ה"בקהש וננוחטבב םיקזחו םידדועמ ,השדחה הנשל ונתסינכ םע
,השדחה הנשל והערל שיא ולחיא םידוהיש םיבוטה םילוחיאה תאו תוליפתה תא לביק ,םימחרב

הנשה-שאר לש בוט םוי)ב הלחהו ,'הל תבש ,תיעיבשה הנשה איה השדחה הנשהשכ דחוימבו -
הנשה יאדוובש ךכ ,"גנוע תבשל תארקו" הרותה תרמוא תבשה לע ירהו ,תבש(ב תויהל לחש
,גנוע לש םירבדב םיאלמ ויהי ,הנשה ימימ דחא לכו ,הלוכ

,םירופיכה-םוי לש ןותבש תבש ןיבל הנשה-שאר תבש ןיבש םימיב ונדמועבו -

לחוה ךכב - ישעמה ןעוציבו תובוט תוטלחהב ,ףיסוהל ףאו ,קזחל םיאתמה ןמזה התע ירה
.השדחה הנשה לש םינושארה םימיבו ,השדחה הנשל אובמו הנכהכ ,לולא שדוח ימיב

תבש" ןיב ףתושמה ןכותה לע רבוד וב ,לולא י"ח םוימ בתכמל ךשמהכו ,רומאה םע רשקב
:ןיינע ותואב תפסונ הדוקנ לע ןאכ בכעתנ ,(םינשב) "'יוהל תבש" ןיבל (םימיב) "'יוהל
.ךכמ דומללו קיסהל ךירצו ןתינש המו ,תבשה תנשבו תבשה םויב ינייפואהו הנושה לע

* * *

יתש לש םויסו קלח םיאטבמ ,הטימשה תנש ,תיעיבשה הנשהו ,תבשה םוי ,יעיבשה םויה
:תויללכ תופוקת

,תישארב ימי תעבש תפוקת לש םוכיסו קלח הווהמ - "תישארב השעמל רכז" - תבשה םוי
תישארב ימיב ה"בקה ארב התוא ,האירבה לכ לש עובק רדס תעיבקו תנכה לש הפוקתה
ךכ ידכ דעו עובשה ימי לכ תא היחמה המשנכ - תבשה - שדוקמהו ךרובמה םויה תא םיללוכהו
,"תבש" םשב ולוכ עובשה ארקנ םימעפש

,רמולכ - "ןקתל" - "תושעל - םיקולא ארב רשא" רמאנ וילעש ןפואב התוא ארב אוה -
ריחב ,םדאה לע הליטהו התוא רסמ ה"בקהש המישמה וזש ,רתוי המילשהל ןפואב הארב ה"בקה
תוחוכה לכ תא ול וקינעהב ,תיקולא המשנב ,"םיקולא םלצב" ודי-לע ארבנש ,האירבה
לש תיקולאה תינכותה תא לעופב עצבל ידכ םיעצמאה תא ורובע וניכהבו ךכל םישורדה
.האירבה

עוציב לש ,"ףרוחו ץיקו ,םוחו רוקו ,ריצקו ערז" לש ,םינש לש הפוקת הליחתמ ןכמ רחאל
,(םינש עבש) "הטימש" לש המילש הפוקת ךשמב ,תננכותמה האלמה תומילשב תינכותה לש לעופב
הטימשה תנש היחמ ךכ עובשה ימי לכ תא היחמ תבשהש םשכ רשא ,'הל תבש ,הטימשה תנש ללוכ
."םינשה תבש" םשב הטימשה תונש עבש תפוקת לכ תארקנ םימעפש דע ,"הטימש"ה תונש לכ תא

* * *

:תורומאה תופוקתה יתש תומייק ללכב םדאה ייחב םג

ןכמ רחאל .ךוניחה תפוקת איה ,םייחה לכל דוסי תחנהו הנכה תפוקת ,"תישארב ימי" תפוקת
,שכרש תועידיה יניערג תא "ערוז" םדאה ןהב ,תורגבה תונש ,"ריצקו ערז" לש הפוקתה האב
עצבמ אוה םהב ,םימיאתמו םיבוט םיימוי-םוי םייח ,רמולכ ,תוריפ לש "ריצק" וחימציש ידכ
דומיל ידי-לע ,"םינותחתב הריד ,ךרבתי ,ול תושעל" ,ה"בקה תינכותל םאתהב ,ותינכות תא
.םייתימא םיידוהי םוי-םוי ייח לוהינו ,היתווצמו םויק ,הרות

ןונכתו ןויע רחאל תישענ ,הנובנ תישונא תוליעפ לכ ,הבוט הלועפ לכ :טוריפ רתיב
ידי-לע עוציבה ליחתמ ןכמ רחאל קר .ךכ םשל םישורדה םיעצמאה תנכה רחאלו עוציב תינכות
החימצה האבש דע םיאתמה ןפואבו םיאתמה םוקמב םיעצמאה לוצינ - רמולכ ,"העירז"
.לעופב השעמה - תוריפה לש "ריצק"הו

:תורכזומה תופוקת יתש ןנשי םויו םוי לכ ייחב םג ךכ

,ןכמ רחאל קרו ,הקדצל הניתנו ,הרות רועיש ,הליפת לש הנכהב ,רקובב דימ ,םויה תליחת
זא קר - תושעיהל רוסאהו תושעיהל ךירצה תא תעדל ידכ "רוא הרות"ב תודייטצהה רחאל
עוציב :רתוי קומעה ןבומב ןהו ,טושפה ןבומב ןה ,"ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אציי"
הל ביבסמ רשא לכו ותדובע לכשכ ,(תוקיתמ ,"תובירע" לש ןבומב) "ברע" דע ותדובעו ולעופ
לכב ,"והעד - ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" םייקמ אוהש םושמ ,קותמו ברע
.תוקולאה תרכינו תעדונ ויכרד

* * *

תבשה םויב הכאלמ רוסיא ןיבש לדבהל רשקב םירבסהה דחא תא םג םיאצומ ונא ליעל רומאב
תורוסא הבש ,'הל תבשה תנשב הכאלמה רוסיא ןיבל ,"הכאלמ לכ השעת אל" רמאנ וילעש ,'הל
.'וכו העירזו השירחכ דחוימב תושקה תוכאלמה קר

תאטבמ ,שדוק תבש םוי ,הבש שדוקמה םויהו ,םימיה תפוקתש רחאמ :אוה ךכל רבסהה
ירה ,רומאכ העובק םייח רדס תעיבקו ,קימעמ ןונכתו ןויע לש הפוקתה תא (תלמסמו)
תוריהז תשרדנ ,הפוקתה לכ "ןיינב" תא ןכמ רחאל "םינוב" היפלש הפמו תינכת םיניכמשכ
,הפמב הנטק תועט ןכש ,ידדצ ןיינע לכ בובריע ילב ,תומילשב אהי טרפ לכש ,רתויב הלודג
.ןיינבב הלודג תועטל איבמ וב אצויכו וק לש לק יוניש

חיטבהלו גואדל קר שי ,תננוכתמה הפמה לש ןתיאה סיסבה לע ,לעופב תינכותה עוציבב ךא
וליאכ הילשא ידיל איבהל םילולעה ,םידחוימ םייסיפ םיצמאמב תורושקה תולועפה יבגל
.ויצמאמו וחוכל תודוה האב 'וכו ותסנרפ וליאכ ,"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"
אוהו ,לכל סנרפמ ה"בקהש ,"ץראה לכ יל" יכ םדאל הריכזמה ,תבשה תנש החיטבמ הז רבד
."םכל יתכרב תא יתיוויצו" :חיטבה

* * *

:ליעל רומאה לש הנקסמהו םוכיסה תדוקנ

ךייתשמ ידוהי לכו ,שדוק תבש םויב הלחהש ,'הל תבש תנשל ,השדחה הנשל ונסנכנו רחאמ
,םייח רדס עובקל שיש ןובשחב ואיביו ,תחאו דחא לכ וניבי יאדו ,"ןובנו םכח םע"ל ירה
תגהנה לכל רשקב ןה ,"שדוק תבש" חור םע האלמ המאתהב היהיש ,הנשה לכלו עובשב םוי לכל
יוויצו ןוצרכ ,הדמה אולמב שדוקה תרהט לע אהי לכהש ,םידליה ךוניחל רשקב טרפבו ,תיבה
הניכשל "שדקמ" םוקי ,תיבה ךותב ,"םכותב"ש ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :ה"בקה
,ףא .הרות לש תודהי קזחלו ץיפהל ירשפאה לככ תושעל - הביבסל רשקב ןהו ,תיקולאה
לש יללכה יוויצה ןמ בייחתמה ןמ רתוי ,תווצמו הרות לש םיניינעה לכב ףיסוהל ,רומאכ
."רקיעה אוה השעמה" ןכש ,תומילשבו לעופב רומאה לכ תא עצבלו ,"שדוקב ןילעמ"

* * *

םוי לש ןכותה תא םאותה םייח רדס לש םירומאה עוציבהו ןונכיתה ידי-לעש ,ןוצר-יהיו
תא םייקל הטלחההו תונוכנה תא הלגמו חיכומה רבד ,תיעיבשה הנשה ,תבשה תנשו תבשה
םיפקת 'וכו םיטימשה הבש ,שדוקה ץראב) "הב ווטצנש תווצמ לכו םילבויהו םיטימשה"
היהי ,ץראה תבש תרימש ,"היתותבש תא ץראה הצרת" ידי-לעש - החטבהה םייוקת ,(םטושפכ
:םירצממ הלואגהב ומכו ,"דימ ןילאגנ לארשי ןכ ינפמ" ,"בקעי תובש תבש ,ךצרא 'ה תיצר"
(םימרה םימשה ומכ=) םימר ומכ ןביו" ,"ונימי התנק הז רה ושדוק לובג לא םאיביו"
.שממ בורקב - "םלועל הדסי ץראכ ,ושדקמ


הבוט המיתח רמגו המיתח תכרבבו דובכב

הקותמו הבוט הנשל

דחי םג תוינחורבו תוימשגב

ןהאסרואינש םחנמ.ד,הכ רהב :'יוהל תבש ,תיעיבשה הנש

ןוחטבהו הנומאה :(א"ער ,ק) א"יפר ת"הגא הארו .(ג"ה א"פ ה"ר ימלשורי) א"פקתס ח"וא רוט האר :וננוחטבב
.'וכ 'הב חוטב ובל ןוכנ תויהל

.'וכ ןיכרבמ ונאש ומכו :םש ת"הגא הארו .תורפוש תכרב םותיחו םויס :םימחרב . . עמוש

.נ"שו .חמק 'יס (ת"הק תאצוה) ט"שכל תופסוה האר :םיבוטה םילוחיאה

ןמ םידע ואבשכ מ"קפנד ל"יו .רתוימ "ט"וי" הרואכלו .ד"פר ה"ר הנשמה ןושל :הנשה-שאר לש בוט-םוי)ב
ת"דהמ .ב"כה א"פ ט"וי 'לה ם"במרל נ"עפצב ןכ בתכ אלו) רחמל ש"קת םג - רחמל אוה ט"ויד הלעמלו החנמה
.מ"כאו .ד"ס ר"תס ז"הדא ע"ושב ןייעל שיו .(ג ,אע

.נ"שו .במר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .גי,חנ היעשי :"גנוע תבשל תארקו"

האר) תבשד ונכותל רשקב תוטלחהב רבודמ יכ :םיאתמה ןמזה . . תבש ןיבל . . תבש ןיבש . . ונדמועבו
.(לולא י"חד בתכמה

ושרד :(נ"שו .א,חי ה"ר) ל"זח תשרדכו :םיאתמה ןמזה . . םירופיכה-םוי . . ןיבל הנשה-שאר . . ןיבש
.ו"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר הארו .פ"כהויל ה"ר ןיבש םימי הרשע ולא - (ו,הנ היעשי) ואצמהב 'יוה

- תבשב םג (וט,אל אשת) וניצמו .מ"כבו וניזאה פ"ר ת"וקל הארו .בל,גכ רומא .אל,זט ירחא :ןותבש תבש
.(ד,הכ רהב) ןכ רמאנ תיעיבשה הנשל עגונב םגו .א,גמ חלש ת"וקל .ד,זפ להקיו א"ות הארו .ןותבש תבש

- םחנמ-תרות' .ךליאו 476 'מע ט"ח ש"וקל) ג"לשת ירשת 'וד יללכ בתכמ האר - םהיניב שרפה דוע :הנושה
.(ךליאו אצ 'מע א ךרכ 'ךלמ-תורגא

.בי,ה ןנחתאו פ"הע ן"במר .א"לפ ב"ח נ"ומ האר .תבש תלפת חסונ :"תישארב השעמל רכז" - תבשה םוי

.לש הווצמ ךוניח האר - ז"כב :האירבה לכ לש עובק רדס . . תישארב ימי תעבש תפוקת

.'וכ תישארב ימי תעבש 'וכ ךלמל לשמ :(א,חל) ןירדהנס :תנכה לש הפוקתה

א"וקל .א,חפ .ב,גס ב"חז האר - ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ תבשד :עובשה ימי לכ תא היחמה . . תבשה
.ךליאו ולרת 'מע חלשב ת"הוא .הנר 'יס (ת"הק תאצוה) מ"ההל

.תומימת תותבש עבש :(וט,גכ רומא) ש"מכ :"תבש" םשב ולוכ עובשה ארקנ

.ג,ב תישארב :"תושעל . . רשא"

.םש י"שרפבו ו ,א"יפ ר"ב האר :"ןקתל" - "תושעל

.זכ,א תישארב :"םיקולא םלצב"

.המשנ תניחב אוה ונמלצב יכ :םיקולא 'ה והחלשיו פ"הע ל"זיראהל ת"ל האר :המשנב ,"םיקולא םלצב"

.(ג ,ב"יפ ר"בדמב) ןחוכ יפל אלא יחוכ יפל שקבמ יניא יכ :םישורדה תוחוכה לכ תא ול וקינעהב

.'וכו דימ הדועסל סנכיש ידכ :א,חל ןירדהנסמ םג ריעהל :ורובע וניכהבו

.(ב,וק מ"במ) םש י"שרפ הארו .בכ,ח חנ :"ףרוחו . . ערז"

.ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר :"הטימש" לש המילש הפוקת

442 'מע ט"ח ש"וקל .דועו .דרת .דצקת 'מע רהב ת"הוא האר :"הטימש"ה תונש לכ תא הטימשה . . היחמ
.נ"שו .ךליאו 247 'מע ב"יח .ךליאו

.םינשה תותבש :ח,הכ רהב פ"ע :"םינשה תבש"

.(א,אק ותלחתל בורק ט"סת ז"וקת .גי ידוקפ אמוחנת) ןטק םלוע אוהש :םדאה ייחב

.ךליאו גש 'מע ח"ערת .ךליאו בלק 'מע ל"רת מ"הס םג האר :'וכו םדאה ייחב

.הדשה ץע םדאה יכ :(א,ז תינעת הארו .טי,כ םיטפוש) ש"מכ :תורגבה תונש ,"ריצקו ערז" לש הפוקתה

.תווצמ 'וכ תוריפ יאמ :א"עס ,ומ הטוס האר :היתווצמ . . תוריפ

,(ג"ס ט"פס ח"ואח ע"וש) ללפתיש דע ויכרצב קסעתהל ול רוסא ירהש :םדא אצי" . . הרות . . הליפת
ןהב גהנה"ל ד"מהיבמו ,(נ"שו .ה"נקס (ז"הדאדו) ח"ואח ע"וש הארו .הפוסב תוכרב) ד"מהיבל ךלוה נ"כהיבמו
.(ב,הל תוכרב) "ץרא ךרד גהנמ

.(מ"כבו .ורודיסל ז"הדא תמדקה .בצ ס"וס ח"ואח ע"וש) הליפתה ינפל :הקדצל הניתנ

.גכ,ו ילשמ :"רוא הרות"

.גכ,דק םיליהת :"ברע . . אצי"

."'וג ולעפל םדא אציי"ב םישוריפ המכ 177-176 'מע ד"יח ש"וקל האר :קומעה ןבומב ןהו ,טושפה ןבומב

.םש ש"וקלב 'תנ .(203 'מע שידיא מ"הס) םדא אצי ה"דסב אבוה - ז"הדא שוריפ :קומעה ןבומב

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ .ב"ימ ב"פ תובא :"והעד - ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ךישעמ לכ"
.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט

:(תודיסחו הלבק פ"ע) האר :'הל תבשה תנשב הכאלמה רוסיא . . 'הל תבשה םויב הכאלמ רוסיא ןיבש לדבהל
תווצמ צ"צהל מ"הס .ךליאו א"עס ,דמ רהב ת"וקל .םש תווצמה רעש .רהב 'פ ל"זיראהל (תווצמה ימעט) ת"ל
.פר 'מע תורגיא קחצי-יול יטוקיל - .דועו .(ךליאו א,הל) תיעיבשה תנש תשודק

.ז"ע שנועהב םג אלימבו :הכאלמ רוסיא ןיבש

- לארשי תסנכ - תוכלמה תריפס ירהש ,(תמדוקה ינפלש הרעהב ןיוצמהב) ל"נהב ראובמה לע דסוימ :רבסהה
.'וכו הלגמו םיטרפה לכבו השועה איה כ"חאו א"זמ תועפשהה לכ תסנוכ

(ג ךרכ) תישארב ת"הוא .ךליאו ב"יפ דוחיה-רעש םג הארו .א,אסק ב"חז .ותלחתב ר"במ ריעהל :הפמו תינכת
.דועו .ךליאו הל ע"ס ר"תע מ"הס .א,דסקת

ת"הוא .ג"לפ דוחיה רעש .ט"לפ ש"קה רעש ב"מא האר :ןיינבב הלודג תועטל איבמ . . הפמב הנטק תועט
.טש'א 'מע םיטפשמ

.דס ת"למ ג"מס הארו .זי,ח בקע :"הזה . . יחוכ"

ץראה לכ ןודא בותכה ןושל ד"ע ."לכ" תפסוהב (גכ,הכ רהב .לבויל עגונב) לש ךוניחה 'ס :"ץראה לכ יל"
רבד ןיא וליאכ (הטימשד) וז הנש ןיינע לכב םדאה השעממ האריש :ח"כש הווצמ ךוניחבו .(דועו די,ד הירכז)
.(ג,זמ םיליהת) ץראה לכ לע . . ךלמ - ה"רבו לבויב כ"אשמ ,לכה ןודא תושרב לכהש קר ותושרב דחוימ

.אכ,הכ רהב :"םכל . . יתיוויצו"

.ו,ד ןנחתאו :"ןובנו םכח םע"ל

.ח,הכ המורת :"םכותב . . ושעו"

.דחאו דחא לכ ךותב - םכותב :דועו .א,טס ה"לש האר :תיבה ךותב ,"םכותב"ש

.לולא י"חד בתכמהב :רומאכ

.ב,הפ פ"הע םיליהת שרדמ :"הב . . םיטימשה"

הארו .(א"עקת ס"וס ח"ואח ע"וש האר) ז"חאל קר המייקל רשפאש ףא הטלחהה הקיפסמו .םש שרדמב :החטבהה
.דועו .םש ת"הוא .רהב פ"ר תופי-םינפ

.דל,וכ יתוקוחב :"היתותבש . . הצרת"

.םש םיליהת :"בקעי . . תיצר"

.(תורעהב םש רעבאב תאצוה םיליהת שרדמב אבוה) י"תכ המכב אוה ןכ :"דימ . . ינפמ"

.דנ,חע םיליהת :"ונימי . . םאיביו"

.טס,םש :"םלועל . . ןביו"

.םלועל אוהש ישילשה ק"מהיב :"םלועל . . ושדקמ

יבר יצוצינ


ה"ע הנח תינברה


ומא םימורמ יזנגל הקלתסנ ,החנמה תולעב ,ה"כשת ירשת 'וב
ןוסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה ,ונרוד אישנ לש
,הירחא 'העבש' יברה בשיש קוחדהו טעומה ןמזה תורמל *
היתונורכז תא * ומחנל םינברהו םיר"ומדאה ילודג בור ואב
* הנבל םתוא הרסמו םיקרפ םיקרפ בתכה לע תינברה התלעה
תוכלמה םא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,ונרוד אישנ לש ומא םימורמ יזנגל הקלתסנ ,החנמה תולעב ,ה"כשת ירשתב 'ו הבוש תבשב
.ולוכ ינרותה םלועה דבכ לבא שיגרה ומעו ,העבש בשי יברה .ע"נ הנח תרמ תינקדצה תינברה

לכ טעמכ ומחנל ואב ,(םירופיכה-םוי ברע דע) 'העבש' יברה בשיש םיטעמה םימיה תורמל
ד"באג ,בובובמ ר"ומדא ,רעמטאסמ ר"ומדאה :םהיניב .ב"הראב םיר"ומדאהו םינברה ילודג
,ץילעממ ר"ומדאה ,קסנימובונמ ר"ומדאה ,ןעלוקסמ ר"ומדאה ,ץינשיפוקמ ר"ומדאה ,אפאפ
-שאר יקסראקיפ י"ירגה ,ןוטסוב ד"באג קי'צייבולוס יולה ד"ירגה ,בוזירטסמ ר"ומדאה
לארשי יבר ןואגה ,'קחצי דחפ' לעב רנטוה קחצי יבר ןואגה ,'םימימת יכמות' תבישי
ןואגה ,'תעדו הרות' תבישי שאר רראש קחצי יבר ןואגה ,'לארשי חצנ' תבישי-שאר ןמסטוג
ולדבייו .'החמש ימלש' לעב גרעבלע החמש יבר ןואגה .לסירב ד"באר רעגורק יבצ-םייח יבר
.'תוכלה הנשמ' לעב ,ןיילק השנמ יבר ןואגה ןכו שטאקנוממ ר"ומדאה - םיבוט םייחל

םימחנמו םיוולמ םיפלא

םחנמ-תרות' רפסב וידחי םהל ורבוחו וטקול םימוחינ ירוקיב םתואב ורמאנש םירבדה ןמ קלח
ךשמהב הכלה ירוריב יבתכמ םהל ופסונ .(104-97 'מע בא-םחנמ ןושאר ךרכ) 'ןויצ-םחנמ -
.(111-106 'מע םש) הרותה ילודגמ ר"ומדא ק"כ לביקש םיבתכמ דועו םירוקיבל

תא (42 'מע 'ב תרבוח טל הנש) .י.נב ל"ויה 'סדרפה' ינרותה ןוחריה ,ותעשב ,ראית ךכו
:תינברה תריטפ
.א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ומא ה"ע ןהאסרואינש הנח תינברה"

הכרענ התייוולהו ךליו 'פ שדוק תבשב הרצק הלחמ רחאל הרטפנ ןהאסרואינש הנח תינברה"
תיב ידהואו ידיסח ,שיא םיפלא תשמח לש תופתתשהב םיירהצה תועשב םויה תרחמל
.שטיוואבויל

לש םג דובכ ותחונמ םש ,קרוי-וינב ד"בח ידיסח לש ןימלעה תיבב תוחונמל האבוה איה"
.שטיוואבוילמ ל"צז ר"ומדאה

חמצ'ה לש ודכנו בלסונירטקי לש הבר ,ל"צז קחצי-יול יבר ןואגה תנמלא התיה החונמה"
תמחלמ רחאלו ,ד"שת תנשב ןאטסחזאקל םייטייבוסה תונוטלשה ידי-לע התלגוה התחפשמ .'קדצ
.ב"הראב הנב לא העיגה הינשה םלועה

.ידוהיה ירוביצב בר לבא הררועו קרוי-וינ יבחר לכב הטשפתה הביצעמה העידיה"

ןיב .םהימוחנת תא עיבהל םיפלא ואב םוי םויו ,ה"ע ומא תיבב 'העבש' בשי ר"ומדאה"
.גרעבלע החמש 'ר ברה םע דחי אבש ןוטסובמ קי'צייבולוס יולה ד"ירגה םג היה םירקבמה
,הרות ירבדב גרעבלע ש"ר ברהו קי'צייבולוס ד"ירגה ,ר"ומדאה וחחוש המילש העש ךשמ
."'בלב אלא תונינא ןיא' ןירדהנסב הנשמה היה החישה אשונ .תולבא יניינעב

םיגוחה לכמ םימחנמ

םימוחנת תועדומ 13 ומסרפתה ,ה"כשת תישארב תבש תארקל עיפוהש ,'םינפ לא םינפ' ןותיעב
-ל תפתושמ העדומ) לארשיב ד"בח תודסומ (א :םהבו ,םייטרפ םישיאו םיירוביצ םיפוג םעטמ
תיתדה הצעומהו תישארה תונברה (ג .םילשורי 'המלש לכיה' תלהנה (ב .(ד"בח ינוגריא 16
לש ימלועה דוגיאה (ו .ונוא-תיירק תימוקמה הצעומה (ה .קרב-ינב תייריע (ד .תובוחר
הקלחמה תלהנה (ח .יאלקחה זכרמה - םייאלקחה םילעופה תורדתסה (ז .לארשיב היברסב ידוהי
הילצרה חותיפ תרבח (אי .רלדנפ ןויצ-ןב ברה (י .ןג-תמר תייריע (ט .רעונה-תיילעל
יכרוצ קופיסל הקלחמה - תיללכה תורדתסהה (גי .ביבא-לתמ ןמזייר לישה עשוהי (בי .מ"עב
.תד

תונורכזה תביתכ

ת"הק) ןמדירפ ןהכה והילא-רתלא ח"הרה תכירעב ,'לארשיב םא' רפסה עיפוה ג"משת תנשב
:ראשה ןיב רמאנ (16 'מעב) םשו ,(ק"הא

ובתכנ םירבדה) התוקלתסה רחאל ולגתנש ,הנח תינברה לש היתונורכזמ ליכמ הז רפס"
.". . ט"שת-ח"שת תונשב ובתכנש ,ולא תונורכזב .(תירבעל ןאכ ומגרותו שידיאב

יפ-לע הדי-לע ובתכנ הלאש רבתסמ ,ןכבו ?ה"ע תינברה הבתכש תונורכז םתוא םצעב םה המ
.ונרוד אישנ יברה ,הנב לש השקב

:םירבדה ינפ ויה ךרעב ךכ

ח"הגה לש אלוליהה םוי ,בא-םחנמב 'כ אלוליהה םויל םיכומסה םימיב דחוימבו ,םעפל םעפמ
אל ןהבש םינשה תודוא ול רפסתש השקבב ומיאל הנופ יברה היה ,ןוסרואינש קחצי-יול יבר
.(ח"פרת תנש תליחתב היסור תא ותאצ זאמ) ויבא תא האר

םא) רפסל הילע השק הפ-לעב יכ הרמא ךא ,הרוכב הנב לש ונוצר תא אלמל השקיב תינברה
ךכיפל .(םישק םימי םתואב הרכזיהב הל תמרגנה תושגרתהה לשב וא םירבדה תופיצר יא ינפמ
ורסמנ םה ךכו ,םיקרפ םיקרפ התלעה היתונורכז תא .בתכה לע םירבדהמ קלח םושרל הטילחה
.ונרוד אישנ יברה ,הנב ידיל הדי-לע

הארנ) תינברה םתוא הרגיש ,(םויכ יוצמה רמוחה לש ולוככ ובור) רכינ רמוח רבטצהשכ
תומכ עיפוהל לוכיש ןפואב בותכ רמוחה םא םתעד ווחיש םישיא השולשל ,(יברה תצע יפ-לעש
.אוהש

תונקיידו ןורשיכ

רמוחה תא לביקש ,קרב-ינבמ ןיקסיד ה"ע בקעי-ןרהא 'ר ח"הגה היה םישיא םתואמ דחא
.(םלענ דחא דומעשכ בר רעצ רעטצה יכ ונל עדונ) ונויעל

ןהאסרואינש המלש םולש 'ר ג"הרה תב ,ה"ע הדלז תרמ תררושמה תרבגה :םה םיפסונה םיינשה
רפס רבחמ ,יבכרה יבצ ר"ד ברה - הארנכ - ןורחאהו .ה"ע הנח תינברה לש התינייחא -
.םידומעה 136 ןב (לופכשב) רמוחה תא ורפסב ןייצמה ,הרייעה דילי ,בלסונירטקי

רחאל עימשהש דפסהבו ,רמוחה תא אוה ףא האר ןיווז ףסוי-המלש יבר דיסחה ןואגה םג
לכ תא הנמאנ תונקיידבו בר ןורשיכב" התלעה תינברה יכ ןייצ (161 'מעב םש אבוה) התריטפ
."הלעב לעו הילע ורבעש תואקתפרהה

,'קחצי-יול תודלות'ב םג ובלוש םיבר םיטרפ .ל"נה 'לארשיב םא' רפסב ללכנ רמוחה תיברמ
.(ט"לשת תנשב הנושארל עיפוהש) בילטוג 'יש יבצ-ילתפנ 'ר ח"הרה תאמ
תודיסחה ינייעממ


הבושת-ימי-תרשע


ה"לשב הרעה

םויש ,ה"לשה שרפמו .תוריפסה רשע דגנכ םינווכמ הבושת-ימי-תרשעש ,רמאנ ל"זיראה יבתכב
.(הלעמל הטמלמ) האלה ןכו ,דוסי - ינש םוי ,תוכלמה תריפס דגנכ ןווכמ ןושאר

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

םהש ,םהירחאלש םימיהו ,דוסיו תוכלמ םה הנשה-שאר ימי ינשש רמול קוחד הארנ ,הרואכל
םהירחאש םימיה ,הניבו המכח םה הנשה-שאר ימי ינשש ,רתוי הארנהו .םהמ םילענ ,לוח ימי
.רתכ - םירופיכה-םויו ,תודימה עבש -
(אסת'א 'מע ג םירבד הרותה-רוא)

:ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומו

ל"זיראה יבתכב ראובמכ ,רתוי הארנ ,הנשה-שארמ הלענ םירופיכה-םוי ויפל ,הז רדס
קר ירה ,הלגנ יפ -לע םגו ."תוינוציחה דוסב הנשה-שארו תוימינפה דוסב םירופיכה-םוי"ש
.הנשה-שארב אלו ,תרשה-יכאלמל ידוהי לכ המוד םירופיכה-םויב
(ז"משת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהמ)


האירקו השירד

הנשה-שאר ןיבש םימי הרשע ולא" :ל"זח ורמאו ,"בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה ושרד"
."םירופיכה-םויל

ידי-לע אלש ונייה ,"האיצמ" לש ןפואב ידוהי לכ לצא אצמנ ה"בקה - "ואצמיהב 'ה ושרד"
"האיצמ"ש תויה :"ושרד" - איה ךכל המיאתמה הדובעהו .תעדה-חסיהב האבה האיצמכ ,הדובע
םילשהל וילע ןכלו ,ותעיגיו ותדובע הב תורסח ןיידעש אצמנ ,תעדה-חסיהב םדאל האב וז
.תצמואמ תולדתשה לע הרומה ,אקווד "השירד" תועצמאב תאז

עפשומש המ לכו ,בוריק לש ןפואב םג ידוהי לכ םע אצמנ ה"בקה - "בורק ותויהב והוארק"
ה"בקה :"והוארק" - איה ךכל המיאתמה הדובעהו .תופי םינפ רבסב ול ןתינ םימשה ןמ םדאל
ותדובעב .ותדובע ידי-לע הז בוריקב ףיסוהל םדאל ןתינ לבא ,ומצע דצמ םדאל ברקתמ ןכא
.יוליגל - םלעה לש בצממ ה"בקה תא ךישממו "ארוק" אוה
(ז"משת ירשתב 'ו תודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

:הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי
םירופיכה-םויו ,הבושת -ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל . . (ישדוחה םיליהת רועיש - הז
.1"..הבר-אנעשוהו

ישיש םוי

הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ז

לכל הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ .2"הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ
ימ םשב םיארוק ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד .3תיבה ינבמ דחא
.4הליתפה תא םיניכמ ורובעש

:הבוש תבש - 5וניזאה תשרפ שדוק תבש

ימי תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה תא - הליפתה ינפל - רוביצל ריכזהל שי .תיברע
."שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב .הבושת תבשו הבושת

עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכיי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" :הרטפה
.7וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש (רתויב דיפקהל) םיגהונ .6(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די

.םותי שידק ,ונילע ,ירוא 'ה דודל .לבקתת שידק ,*7ךתקדצ .הכרב תשרפב םיארוק .החנמ

.8תוריפ וא תונוזמ םועטל גהונ יברה היה (תבש לכב) תישילש הדועסב

ןושאר םוי

םירופיכה-םוי ברע ,ירשתב 'ט

:תבש יאצומ

.9'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא .תיברע

.10םירופיכה-םוי יאצומ דע הנבלה תא ןישדקמ ןיא

.11ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ

:12תורפכ רדס

ןובשח יפכ ויהי תורפכה .13םירופיכה-םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - ונמז .ןבל לוגנרת
הבקנו רכזו ,הליבשב תחא :השולש 14תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב
.15דלווה קפס ליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ ". . יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ .". . םדא ינב" םירמואו םירזוחו

16םימעפ עשת םיבבסמ לוכה ךסבו .םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" תרימא לוכה ךסב
.

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
.17תרחא ךירצ ןיא ,הפירט

ותוא דבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ,ןירדהמה
.18תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(וחילש תויהל
'ב ,חתפב 'ד) .19"רפעב םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" :הכרבה חסונ
.20'ונייחהש' ךרבי אל ,הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ ףא (לוגסב

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל תורפכ ירחא
.21ןכ תושעל

םושמ ,םייח -ילעב תליכאל רצחב וא גגה לע תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
.22םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש

םא .23ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר
םיעדויה םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (םדמלל וא)

.24םויה תונעתהל רוסא

.26"ונכלמ וניבא" אלו ,25"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב

.27תירחש תליפתב םויה םיכיראמ ןיא

.28ונממ םילכוא םגו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ

לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.29"הקותמו הבוט הנש"ב דחאו דחא לכ תא ךרבמו ,טנבא רוגחו תבש

.30םיקידצ ירבקל םויה תכלל גוהנ ןיא

,תורעקב תועבטמה שוקשיק לוקמ" :רמא ט"שעבה .31החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
.32"תופילקה םידרפתמ

לכו .33םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
.34ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

.28(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

.36חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,35שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
.37ללכ םיציבו םוש

רחא לבט (ה"כשת) ה"ע הנח תינברה ומא תריטפ לע 'העבש' יברה םייסשכ :(ל"חר) לבא
האיציב םיגהנמה רפסב םירומאה םיגהנמה יטרפ לכב גהנ אל .םירופיכה-םויל בורק ,תוצח
.הזמ המואמ םישוע ןיא םירופיכה-םוי רחאל םגש רמאו ,העבשהמ

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 33החנמ תליפתו הליבט ינפל
רזוחו ,39עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס .38ןופצל וינפו ,הטומ
םירמוא האקלה לכב ,28"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח
.תובית ט"ל לוכה ךס ,תחא הבית

הליבטש יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 40הציצח םוש ףוגה לע היהי אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
.41רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז

.42"אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי' רחא ,שחלב החנמ תליפתב

תומוקמב אעמיק םיקיספמ .43יודיווה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיווה לכב
ונישיק" - ":רקש ונלפט" - ":יפוד ונרבד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,44"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.45'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'. . םיאטח לעו' ,'. . אטח לע' :תרימא

."ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

.47חלמ אלל ויהי םילכאמה - 46תקספמה הדועסב

.48תקספמה הדועסב םיפירח םינילבת אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םישנא

.49"םירופיכה-םויל ךומס אהיש ידכ ,תקספמה הדועס רחא ןילבוט שי"

.50םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

.51"ונייחהש"ו ,"םירופיכה-םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמ :תורנה תקלדה

.52תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ =] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.53

לבא .54םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.55ונשבלי - תולבאה תנשב (ל"חר)

.56אסיכה תיבל לטיקב סנכיהל ןיא

.57העיקשה ינפל וילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.58הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

זא ךרבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .59תונבהו םינבה תכרב - ירדנ-לכל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה ידימלת תא

.60תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.61"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

'ונמשא' - יודיו (ירדנ-לכ םדוקש םילהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
.62וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו ,'אטח-לע'ו

ינש םוי

םירופיכה-םוי ,ירשתב 'י

.63םוי דועבמ ירדנ-לכ רמול םיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,'ונכלמ וניבא' ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרומ היה ,םימעפל
.64ירדנ-לכ םדוקש גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו .65הרות-ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ,ןוראה ןיחתופ
.64וקיזחהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .66'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
.64המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא ןיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

."ץראה לגת ,ךלמ 'ה" :םיליחתמ

ןפואב ךא ,ךומנ לוקב םרמאל (דבלב) ץ"שה ךירצ "הלעמ לש הבישיב . . םוקמה תעד לע"
.67תאז ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועהש

.םר לוקבו תחא םעפ - "עורז רוא" קוספ

.68ץ"שה םע דחי (ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז םירמוא להקה םג :ירדנ-לכ

.69םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו

םדוק םייסל ורהזיו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב 'ונייחהש' ךרבמ ץ"שה
.70ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ץ"שה םייסיש

.69התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' וכרבש ולאש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו ,הרותה-ירפס תא םיריזחמ

:תיברע תליפת

.71םר לוקב םירמוא - "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
אישנ ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
.72םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול גיהנה ונרוד

םירמוא ןיא .םר לוקב - '. . םש ךורב' .בוט-םויו תבשב ומכ - הטמה לעש עמש-תאירק
.73'אטח לע'ו ןונחת

.74בלק-דכק :םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,75םירופיכה-םויב לוכאל ךירצש ימ
,הזה ןועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה-םויב" רמואו ,'אוביו הלעי' ןוזמה תכרבב רמוא
.76"הזה שדק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
ןומה וגהנש המ .77םויה לכ הרשע-תחא תונבו ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל
תועט - םהמ תאז םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו םירופיכה-םוי לילב תוקוניתה תא תונעל םעה
.78םדיב איה

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
.79ןידכ

ךרטציש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב םיתורישל אצויה
ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטיל
.80ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ השעש

:תירחש

,ויניע יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטי
.81רתוי אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל
דיהש דע ךכ-לכ תוחל ןהמ תאצוי אל םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ
.תרחא די ביטרהל לכות הנממ תבטרנה

.82עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

.83"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל דחוימה ןוגינב ,84ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
.'ךריבש ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו'

.85"תינולפ תב/ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .86תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ
בא" םירמוא ךכ-רחא .87'רוכזי' רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל
.88"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה

קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו .'ירשא' םדוק םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא
תסנכה-תיבל ץוחמ הלימה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח ,לומינה
.89םיאצויש ינפל שדוקה ןוראל הרותה-רפס תא וריזחי -

'םינהוכהו'בו 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ
.עקרקה ןיבל

."חתמנה להואכ" טויפ תרימאל בשיו ,יברה דמע 'הדובעה רדס'ב

רמולו ךישמהל כ"חאו ,אעמיק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ץ"שה ךירצ "תננוכ התא"
.90"..ךמלוע תננוכ"

ונמצע ןימדמ ונא - 'לארשי ינב . . ועשפ ,ווע ,ואטח' . . הדובע רדסב םירמואש המ"
תרימאב םישועש ךרדכ םביל לע םיכמה םישוע הפיו ,'לארשי תיב' ןתוא ונחנא וליאכ
.91"'ונמשא'

.ומוקממ יברה דמע 'םינהכהו' תרימאל

ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוג לע ,ךכ רחא .וילגר ילדוגו
.92(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו ,הפצרה

יברה רמא ,ללכב דע אלו 'ךימחר רוכז' דע 'חתמנה להואכ' ירחאש םיטויפה ץ"שה רמאשכ
.םיליהת (ךכ-לכ וניחבה אלש ןפואב)

.93העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,ירשפא םאב ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

.94הליגרה םימעטה תניגנב - החנמב הרותה תאירק

.95העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז

.96העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,91ןוראה ןיחתופ 'ירשא' ינפל

.93"לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש שידק יצחב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,'ונכלמ וניבא'בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכנו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

.93םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.97הלעמל ךשמנ "ונל"ו

-רחאו ,98'ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,'ןמא ורמאו אמלעב ןרימאד' ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
.93תחא העיקת ןיעקות ךכ

ק"כ לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא .99תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
ר"ומדא ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת םייס ץ"שהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
םעה ןומהש רחאמו .100םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ וניבא" ןוגינב
ינפל עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו העיקתה לע םיכמוס
.םיבכוכה תאצ

:םירופיכה-םוי יאצומ

שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ
.101"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו .ויתיאר אל - 'םאו בא ול

.93םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

ונרכז' רמא םא לבא ,102רזוח וניא 'טפשמה ךלמה' וא 'שודקה ךלמה' רמאו חכשש ימ
,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,'רזוע ךלמ' ליחתמו קסופ 'םייחל
.103הבדנ תרותב בוש ללפתמו

וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו .93'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
.102תאז

.105ארימג דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

.107תועש ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיו ,106תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש וידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םידי תליטנ
.108ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ

םאו .(םירופיכה -םוי ברעמ קלודש) תבשש רנ לע אקוד םיכרבמו .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיבבש הזמ ץוח רנ ןיא
-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ
.109תסנכה -תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא

.110ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

תכרב וילע וכרב ןכ םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ תותשל רחאל םינתונ ןיא הנשה לכב
.110תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ ןיאש המ ,(ןוזמה

111לטיקו תילטב אקווד ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ הלדבה ירחא
.112ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו ,[

הנשה לכ לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע .113הבושח הדועס - םירופיכה-םוי יאצומב
.36חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,35שבדב איצומה תסורפ םילבוט .114

.93רחשה תוכרבב רחמל דע ,"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.93הכוסה תיישע רבד-לע םירבדמ םינפ-לכ-לע וא םיקסעתמ ברעה

תבוח ידי התע םג םיאצויו ,לעופב השעמב הזב םירהזנ םניא - םכותב ינאו - לארשי בור"
.115"הזב רוביד ידי-לע ןיינעה

,לטיקה תא טשפ םרטב דוע ,רדחל ותסינכב דימו ,ברעה התיבה רזוח יברהש ואר םינשה תחאב
.116הכוס יניד דומלל לחהו ,הכוס תכסמ תוינשמ איצוה ,םירפסה ןוראל שגינ

ישילש םוי

ירשתב א"י

.93(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

.117תסנכה-תיבל םימיכשמ

הנעתמ ,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב - ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
.118

ישימח םוי

ירשתב ג"י

תונש) ד"בח יאישנל יעיבר רוד ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ויבא להואב ,שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,(ג"מרת-ו"כרת :תואישנה
.119'קדצ

אורקל ןתינש ז"ס ידוקפ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבה תעדכ אלד איהו .20 'מע םיגהנמה-רפס ,יברה תארוה (1
.(תבט 'ד םוי-םויה ,ק"שעו םויל רוא וניתובר י"ע ת"ומש תאירקמ ריעהלו) ט"ויו תבש ילילב ארקמ

.ע"פב ןיינע אוהש תוצח רחאד םיליהתל ךייש המ ,ר"והל רשקב הנווכה ע"צו

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (2
.ש"ייע

יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (3
.החפשמ לכל 'א רנ קילדהל םויכ םיגהונ םיבר ,השעמל .זסק 'מע 'ד"בח

:ת"ישעב תורנ 'ג - גארפמ ל"רהמהמ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת ש"הס (4
ןכ .(םש יברה תורעהב ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ -רנו ,םייח-רנ - כ"ויעבו ,הבושת רנ - הבוש ש"עב
תא תושעל ףאו ,'וכו תוליתפה תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ
.הזל תונכהה

ךכ .תורישה ראשמ םגו הנשה לכ תאירקמ םינושה ,םידחוימ םימעטב וז הריש הרותב ארוק היה ז"הומדא (5
יחא א"זרה ק"הרה דמל ונממו ,קדצ-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרה תא תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ
.(460 'מע א"ח ד"וקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (6

אליממו תווצמה לכמ רוטפש - ןטקל םוקמ ןיאש 144 'מע ד"יח ש"וקלב ראבתנו ,ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (7
םירקמב" וליפא ונייהו .כ"ע ,'לארשי הבוש'ד הרטפהה רמאיש - הבושתה ןיינע (תומילש) ולצא ךייש ןיא
'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה) "ןטקל ריטפמ תתל וגהנ אל םידיסח לצא" ירה יכה -ואלב יכ ,"ללכהמ םיאצוי
.(2334

אלו שממ הלילהמ אלא ט"ויכ גוהנ וניא כ"וי ברע ירהש םעטהו ,"ךנעי חנצמל" ינפל ז"הדא רודיס פ"ע (7*
.ה"ס ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש - וינפלש החנממ

רואיב הארו .34 'מע םיגהנמה -רפסב אבומה פ"ע ,(תיזכ לכא םתסה ןמו) 60 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה טקל (8
-רפכ 'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוק האר ,תונוזמ זא וניתובר ולכאש המ ןיינעל .84 'מע אכ ךרכ ש"וקלב הזב
.26 'מע דעק ןויליג ,ד"בח

.ד"בח-ללוכ חול (9

.(59 'מע םיגהנמה-רפסב פ"כהוי יגהנמ םויסב עמשמ ןכ ךא ,םש ז"הדא ע"ושב אבוה אל) ברת ס"וס א"מר (10

ט"וי רבכ וגהנש ןוויכ ,ןונחת רמוא וניא תוצח רחא ט"מהעש ש"ק ארוקה םג .ירשת אי ,ד"בח-ללוכ חול (11
.ה-ד"ס ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,(ה"רעכ אלש) תוחילסב וב םיטעממ ויהש ,זא

הארנכ יברהו .תירחשל תורפכ ןיב הנושארה םעפה התיה ,פ"ג וניתובר ולבטשכ םגש ,חעק 'מע 'רצוא'ב (12
.(נ"הדהו ,החנמו) תורפכ ינפל םילבוט םיבר מ"מו .זא קר לבט

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה-םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (13
פ"כהוי תכרעמ דמח-ידש .א ק"ס ז"מב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת-ימי-תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ןכ ינפל ילואו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (14

ג"מפ .ןטק יכדרממ םש ח"בה ש"מכ) םימואתל ןנישייח אל" :36 'עה 59 'מע ב"כח ש"וקלבו .ז"הדא רודיס (15
םימואת' רשא רורב םיעדוי תובר םימעפלד ,וננמזב ע"צו .גהנמב אוה רבודמהו אוה אטועימד ןוויכ - (םש
,'תורפכ'ב גהנתת ךיא - הזב-אצויכו םירופיכה-םויו תבשב שפנ-חוקיפל עגונב םיכמוס הז רוריב לעו ,'הנטבב
."'וכ דחא לוגנרתב םירכז המכ רוטפל א"י ה"אלבד ד"ודנב טרפבו ,'וכ אחיכש אלד ןוויכד רמאנש וא

אלו ,תפסונ הרפכ הכירצש איה םאהש (חצ ס"וס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב - ק"הלבו) םש ראובמה פ"עו
ןמז ינפלו ,ןכ ינפל םיימוי וא םוי תורפכ התשע רבכ םא כ"אד ,וריעה - ומצע רבועה ליבשב איה הרפכהש
.התע םג ול הליעומ רבועכ וירבא לע הרפכה אמש וא .ומצעל תדרפנ הרפכ קוניתה ךרטצי ,קוניתה דלונ תורפכה
.ע"עו

,ונתפילח" תונושלה ורודיסמ טימשה ז"הדאש 'כ (ב"ס ד"מפ) ללוכה-רעשב .58 'מע םיגהנמה-רפס (16
םישועשכ םג ,(בבוסמה אלו רפכתמה) "יתפילח" דימת ורמאיש ותנווכ הארנכו ,המודכו "ןהתפילח ,ןכתפילח
.לעופב ונגהנמ המ ב"צו ,תורחאו םירחאל

- טעמ הילע ךורדל :תורפכה רדס רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבב
633 ןויליג 'ד"בח רפכ') הפירש ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ
ק"כש 14 'מע די 'תומישר'מו ,ז"כ ללשש ,ל"נה כ"העשמ ריעהלו .םטשרבלה ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע
'יס םירפא-הטמ האר ,(וילע וידי יתש ךמוס היה לבא ןחלושה תחת לוגנרתה קרוז 'יה אל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.ה"ס הרת-דרת

.ב"סוס ד"מפ ללוכה-רעש (17

.ש"ייע ,זעק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (18

לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה ב"ושה ונב יפמ ,ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה קיתווה ב"ושה רמול דיפקה ןכ (19
ב"ס חכ 'יס ד"וי ע"וש הארו .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יפמ תאז עמש ויבאש ול המודמכו ,ןיקסר 'יש
.(זי ק"ס םש ת"כרדב ע"עו) .וילע ריעהש המו ,חבז-תרות 'סמ זט ק"ס םש הבושת-יכרדו

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
.םש כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ותכרב היהת אלש - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ

.288 ע"ס א"יח ש"וקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (20

זרת 'יס א"טמ הארו .םש 'רצוא' ,פ"כהוי ברעב ט"וי ידגב שובל היה יברה םג .17 'מע ,ל"נה 'תומישר' (21
.א"ס

.18 'מע ,םש 'תומישר' הארו .ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (22

.םש 'תומישר' םג האר (23

.ד"קס 'פ"כהויע יניד' םייחה ביתנבו הכוראב ש"ייע ,א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (24

,םיאולימה רעש) קדצ-חמצ הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (25
.426 'מע ז"יח ש"וקלב וירבד וראבתנו ,ז"ע המתש (ב"ע זט ,םישודיח

.ז"ס םש (26

.פק 'מע 'רצוא'ב ונמסנ ,צ"יירוהמ ר"ומדא תוחישב דועו ,71 'מע 5 ןויליג שטיוואבויל ץבוק (27

קקדזיש ו"ח וילע רזגנ םאש ,םעטה איבה חל ק"ס הרת-דרת 'יס א"טמל ןגמה-ףלאב .םש םיגהנמה-רפס (28
- םחנמ-תרות' םג האר .373 'מע ד"יח ש"וקלב אבוה .'חאקעל'ה תלבקב הבוח-ידי אצי ,םדו רשב תנתמל
.נ"שו ,ךליאו 22 'מע א"ח נ"שת ש"הס .9 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה

.םש םיגהנמה-רפס (29

םינשב דבלמ ,הז םויב להואל ךלה אל יברה םג .א"מרהמ ה"ס הרת 'יס ז"הדא ע"ושב אבומ גהנמהש תורמל (30
.דפק 'מע 'רצוא' - נ"שתו א"ישת

.ג"ס זרת 'יס םירפא-הטמ (31

.חמ תוא ,כ"ויו ה"ר ,ת"הע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (32

.פ"כהוי םשל (תודועס יתש אמשו) הדועס דוע ףיסוהל הנווכהש עמשמ (ג,דמ) ללוכה-רעשב .ז"הדא רודיס (33
.ע"עו

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (34

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק - ק"הלב םוי-םויהל תופסוה) ב"ח םוי-םויה (35

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (36

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (37

רפסב הארוההש ,הקלנה תרימאו ,תוקלמה ןמז - םיטרפה ינש דבלמ) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (38
.(תרחא םיגהנמה

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע 'רצוא' (39

.ח"ס ורת 'יס א"טמ (40

'מע ךלמ תב הדובכ 'סב אבומהו ,א"יס ש"ייע ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (41
.ועק

ןונחת הב ןיא ירהש ,וז הליפתב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא ,הרואכל .ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (42
ןושלמ ע"צעו .(386 'מע ט"ח ש"וקל) "ךירצש המכ קר םירמוא אטח-לע" :הארוההכו ,הפוסבש יודיווה קר אלא
.". . פ"כהוי (ברעמ :אלו) יאצוממ" 65 ע"ר םיגהנמה 'סב ןודנב יברה

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (43

.יברה גהנממ ,אר 'מע 'רצוא' (44

-רוקממ איבה םש 'רצוא'ב) .חמר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' ,9 'מע ה"שת ש"הס הארו ,151 'מע א"שת ש"הס (45
.("םיבייח ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב 'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (46
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת ש"הס - םימל םירופיכה-םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (47

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (48

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש .156 'מע ז"צרת ש"הס - ףכ דוע ףיסוהל(ו

.הזב םג םיגהונ םיברו .ג"יס ורת ז"הדא ע"ושב ('םתס'ב העד רחאל ,"א"יו") היינש העד (49

ינפל תונתהל בוט ,ןכ -ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגר .ג-א"ס חרת 'יס (50
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,ש"הוזחמ (51

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (52

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס א"טמב (53
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה-ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
שיש - בנק 'מע ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב) תסנכה-תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
תיבב היהי המשנה רנש 44 'מע םידעומה-חבשב איבמ ןכלו .(ש"ייע ,לקנב תובכל לולע וניאש םוקמב וחינהל
.םירופיכה-םוי יאצומב וילע לידביו

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה-רפס (54

.חצק 'מע 'רצוא' (55

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (56

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (57
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

ןינעל 46 'מע םיגהנמה -רפסו ,(כ"וי ןינעל) זלש 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ רפסמ ,וצק 'מע 'רצוא' (58
לולא יגהנממ טמשנש ע"צו .(א"ישת ןילקורב ,הכיא תליגמ לע צ"צה תומישר ףוסב הנושארל ספדנ) באב העשת
ס"וס ד"ירת ז"הדא ע"ושב קספנכ) םעטה יפלו .(232 'מע ט"שת מ"הס) ט"שת יהלשב ןכ-ינפל וספדנש כ"ויו ה"ר
לע ןגמש תורמל) רוע-יומד יטסלפ רמוחמ לענב םג רימחהל ןיא הרואכל ,אקווד רוע לש אלא וניא לענמש (ג
ןוויכ ,הזב ךייש אל ןיעה-תיארמ םושמו) שממ רוע ליכמ ונניא דוע לכ ,וננמזב ץופנה (שממ רוע ומכ לגרה
.('וכו היוס יקינקנ ןיינעב ומכו ,לכל עודי רבדהש

.םש םיגהנמה-רפס (59

.דצק 'מע 'רצוא' (60

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (61

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (62
'יש יבצ לארשי 'ר ח"הרה) תועיבקב תאז רמוא היה יברה .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיווב תצק
.(ןייטשנצילג

.ר 'מע 'רצוא' ,'הכז הליפת' םירמוא ןיא

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע םש (63

.(ל"נה) 'תצרפו' ןגנל יברה הרוה תחא םעפ .גר-בר 'מע םש (64

.אכ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (65

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש 'וביסמב ךלמה'בו .ז"הדא רודיס (66

.יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות לידגי ץבוק (67

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (68

.63 'מע םיגהנמה-רפס (69

.ח"ס םש ז"הדא ע"וש (70

.ט"ס םש (71

:םשו ,[אמוי תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה-חבש 'סב] ג-ביר 'מע 'רצוא' (72
םיליהת תרימא רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש
,הנישה ינפלש םיקרפה םע הטימה לעש ש"ק ארקו ,רודיסה חתפו דמעש ואר םימעפל :רסמ ל"נה] .ט"ויו תבשב
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .[נ"כהיבמ אצי זאו

,ש"ק ףוסב "םימלועה ןוביר" חסונ רמול ספדנ ,האבה הרעהב ןלהלד םירוזחמב .59 'מע םיגהנמה-רפס (73
רופיס אלא הניא םש ןוועה תרכזהש ינפמ ,ט"ויו תבשב םג תאז (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה םשב) א"י ןכאו
,"הלפת עמוש . . התא יכ" :הארנכ כ"חאו ,'חטבבו' דע ל"צ ,תוצח ןוקיתל םימיכשמ ןיאש ןוויכ .םירבד
.". . הוויצ הרות" קוספ םג ילואו

ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש עמש-תאירק םדוק' אלו) 'הנישה םדוק' תועמשמ .54 'מע םיגהנמה-רפס (74
ת"הק תאצוה ,ש"הוזחמבו .(הנישל 'ליפמה' תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל רתויב בורקה
.'ליפמה' תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ,ז"חאלשו ז"משת תוחילסה ימי ,ד"בח-רפכ

ירועישו תודמ .אפק 'מע 'הווקמ רועיש' האר - םירופיכה-םויב הליכא (ינמזו תויומכ) ירועיש ןיינעל (75
ירה ,(דס ןמיס הס ןויליג ,ןילקורב ,הרות לידגי ץבוק האר) םרג 30 םניא ק"מס 30-ו רחאמו .טמר 'מע הרות
ךרעב הווש לקשמה תוקריו תוריפבו ,(םרג 18) 0.6 דיחא םחלב ,(םרג 12) 0.4 אוה ןבל םחלב תופיפצה-עצוממ
.חפנל

לבא ,תאז רמול אלש קספ ורודיסבש 'כ ט"ס ד"לפ ללוכה-רעשב) ח"יס ח"ירת ;א"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (76
'םילשורי הנוב' תכרב םייסש רחא רכזנו ,'אוביו הלעי' רמול חכש םאו .(וילע קלחנ הפק תוא רודיסה יקספב
.(הז ס"וס ב"נשמ .ח"יס גלק 'יס ע"ושציק) רוזחי אל -

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (77

.ה ק"ס ז"טרת 'יס א"טמל ןגמה-ףלא (78

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (79

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (80

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה-רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (81

ירשק ףוס דע קר םילטונ םייוולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת א"טממ ,386 ע"ס ט"ח ש"וקל (82
.נ"שו 50 'מע םידעומה-חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל-ףלא הארו (םהיתועבצא

,יברה תארוה - ז"ס גלק 'יס ע"וש רוציקה תעדכ) עורזה קרפ דע םינהכה ולטי תירחש םיידי תליטנב םג
מ"מו ,(31-28 'מע בעק ןויליג ,ד"בח-רפכ 'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוקב הזב ןויד הארו .זיר 'מע 'רצוא'
.(םש ש"וקל) פ"כהוי יאצומב ןיגוריסל םהידי ולטיו ובושי

.נ"שו ,הפק 'מע ,'םיגהנמ ירקח' 'סב הז אשונב הריקס האר .ז"הדא רודיס (83

.כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (84

.א,דפ א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס ח"הכ .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (85

פ"כעו ,רוכזי רמול ראשנ תב וא ןב ל"חר ול רטפנו םירוה ול שיש ימ םג הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (86
.ןייעו ,םרובע ורמאיש םירחא ןיאשכ

'הנורחא הנשמ' איהו) ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םיניינע ןכות' תרבוחב יברה תארוה (87
האבוה ,(םש הטמשנש לבחו ,"רכינ היהי אלש ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב אבומה יפלכ
.ב -אכר 'מע 'רצוא'ב התומילשב

יברה הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (88
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירה ריכזמל

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) .ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (89
.(שידקה ינפל '. . יתעדי' יקוספ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (90

.ג ס"וס גיק 'יס ז"הדא ע"וש (91

.בלק 'מע 'רצוא' הארו .10 'מע 'ד 'תומישר' (92

.59 'מע םיגהנמה-רפס (93

ןמסנ) הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ תא פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ב-אלר 'מע 'רצוא'ב

.גלר 'מע 'רצוא' (94

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (95

.ד"בח-ללוכ חול .64 'מע םיגהנמה-רפס (96

א,טנ ףד א"ח ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת מ"הסב םג רבסומו קסופמ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (97
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ אתיא

.עק ןוגינ ,םינוגינה-רפס (98

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (99

תוחוכ ,ירמגל םישדוחמ תוחוכ הלעמלמ לארשימ דחא לכ לבקמ הליענ תליפתלש ,35 'מע םולש-תרות ש"הסב האר
.ש"ייע ,םיינחור ןכש-לכמו םייימשג

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע 'רצוא' (100

'מע 'רצוא' - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה ,רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (101
.המר

.בע .ומ .גל 'יס ח"הד .א ק"ס חיק 'יס ת"עש (102

.ט ק"ס םש ש"הדבבו ד"ס אכ 'יס ש"הוצק (103

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת ש"הס (104

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס א"טמ (105

ח"ומ ק"כ תוחיש תומישרמ - ה"יוה םש דגנכ" :םש יברה ריעהו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת ש"הס (106
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (107
.(יברה תעדל :העמשמ וז

ט"ח ש"וקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (108

.386 'מע

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (109

.94 'מע 918 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה לש ובתכמב הארו .חמר 'מע 'רצוא' (110

.םש 'רצוא'ב םינוש הגהנה ינפוא האר (111

.ד"בח-ללוכ חול (112

.נר 'מע 'רצוא' הארו .ומר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' ,ט"ס םש ז"הדא ע"וש (113

.אנר 'מע 'רצוא' הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע ןזוא-עמשל (114

.דועו ,אנר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .םש 'תומישר' הארו .41 'מע א"ח נ"שת ש"הס (115

.27 'מע 246 מ"יב ,קינוי רעבוד 'ר ח"הרה יפמ (116

.ד"יס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (117

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (118

,יברה תוחישב םויה תלעמ רואיב .הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב (השדחה) הבצמה םולצתו ,תוקלתסהה רואית (119
.ךליאו 53 'מע 'גחב גחה תוכלה' 'סב ואבוה

תואה לש פ"כע ,הנשמ קרפ דומיל :ףיסוהל ידכ ,תאזכ 'ןוצר תע' לצנל יברה עיצה ,תומוד תויונמדזהב
אלוליהה לעב יניינעל הקדצ תניתנב ;הליפתה תדובעב ;אלוליהה לעב לש ותרותמ דומיל ,םשה תויתואמ הנושארה
שי ,םויב וב וקלח וא ל"נה השענ אל םאו .תובוט תוטלחהו ,החמש לש תויודעוותה םייקלו ;ומוקמ-יאלממו
'מע א"כח ש"וקל .292 'מע םש תופסוהו ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' האר) םיכומסה םימיב ומילשהל
.(276


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il