- ה"כש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ירשתב ד"י * תוכוסה גח ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


-גח לש ירקיעה וניינע איה החמשה
"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה


ןפואב לבא ,הרות-ןתמ םע איה ףא הרושק תוכוסה גחד החמשה
תצרופ תוכוסה גחב * תועובשה גחב הרות -ןתממ רתוי הלענ
,םירופיכה-םויב תונורחא תוחול ןתמ לע החמשה הלגתמו
תוביסה תחא * 'הרות תחמש'ב ,גחה ףוסב האישל העיגמו
"יתוכלמ ולבק"ד הדובעה תמדקה איה תוכוסב הלודגה החמשל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הנשה-שארבש


-םויה לש ,ירקיעה וניינע איה החמשהש שגדומ - "ונתחמש ןמז" - בוט-םויה לש ומשב
,"החמשל םידעומ" םתויה םע ,(תועובשה גחו חספה גח) םיבוט-םימיה ראש ןכ-ןיאש-המ ,בוט
אוה בוט-םויה ןיינע לכו רקיע יכ ,בוט-םויה ןיינע לכו רקיע וניא החמשה ןיינע ,ירה
.(תועובשה גח) "ונתרות ןתמ ןמז" וא (חספה גח) "ונתורח ןמז"

החמש ,החמשב תוגרד יקוליח המכ שי ירהש - החמשה תלעמו לדוגל עגונב םג ןבומ הזמו
,תוכוסה גחב הריתי החמש שי ,םיבוט-םימיה לכד החמשה תגרד לע ףסונש - 1החמשמ הלעמל
."ונתרות ןתמ ןמז"ד החמשהו "ונתורח ןמז"ד החמשהמ רתוי תילענו הלודג החמש

. . תחא החמש . . תרצעב . . תחא החמש וב בותכש אצומ התא ןיא חספב"ש 2שרדמב שרופמכו
."תוחמש שולש בתכ . . (תוכוסה) גחב לבא

:הזב ןיינעהו

(3"ונתרות ןתמ ןמז") תועובשה גח יבגל ("ונתחמש ןמז") תוכוסה גחד החמשה תלעמב
תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב"ש הזמ איה רתויב הלודגה החמשה :ןיבהל ךירצ - וינפלש
ונשי "ונתרות ןתמ ןמז" ירחאלש ,ךכ ידכ דע ,וזמ רתוי הלודג החמש ןכתיי ךיאו ,4"ותרות
!?"ונתחמש ןמז" ,ןמזה לש ונכות תישענ החמשהש ןפואב החמשה ןיינע שגדומ ובש ףסונ גח

הלענ ןפואב לבא ,הרות-ןתמ םע איה ףא הרושק תוכוסה גחד החמשהש - הזב םירואיבהמו
ונתינש םירופיכה-םוי" ,5"הרות -ןתמ הז ותנותח םויב" - תועובשה גחבש הרות-ןתממ רתוי
ףסותינ ובש ,(7םלש בלבו החמשב לארשיל ה"בקה הצרתנש ירחאל) 6"תונורחאה תוחול וב
,םיילפכב החמש םג ףסותינ אלימבו ,8"הישותל םיילפכ"ד ןפואב הרותב

רקיעב שגדומ ובש ןוויכ ,(ךכ-לכ) תולגתהב הניא החמשה ומצע םירופיכה-םויבש אלא
גחב איה םירופיכה -םויבש הרות-ןתמד החמשה תולגתה רקיעו ,הרפכו הליחמ החילסד ןיינעה
ינפב לגר" םג אוה ירה ,(תרצע) ינימשב ומתוחו ומויסל דע ,"ונתחמש ןמז" - תוכוסה
לש תוכיישה שיגדמש םשבו ,11ומצע ינפב דחוימ םשב ארקנש ,10הרות -תחמשב טרפבו ,9"ומצע
.תונורחא תוחולד הרות-ןתמד 12החמשה תומלש תישענ ובש - הרותל החמשה

החמשה תלעמב הלגתמש) םירופיכה-םויב תונורחא תוחולד הרות-ןתמד הלעמהש ,רמול שיו
הדובעה תמדקהב םג תאטבתמ ("ונתרות ןתמ ןמז") תועובשה גח יבגל ("ונתחמש ןמז"ד
:הנשה-שארב "םכילע ינוכילמת"ד

ולבק" לארשיל רמוא ה"בקהש (14תודיסח ישורדב תומוקמ המכב אבומו) 13שרדמב אתיא
הרות-ןתמב רתויב שגדומ הז ןיינעש ,רמול שיו ."תוריזג םכילע רוזגא ךכ-רחאו יתוכלמ
ינוכילמת"ד ןיינע והזש ,הליחת "יתוכלמ ולבק"ד המדקהה ירחאל ותויהל - תונורחא תוחולד
תומילשב םירופיכה-םויב תונורחא תוחולד הרות-ןתמ השענ הז ירחאלש ,הנשה-שארב "םכילע
."תוריזג םכילע רוזגא ךכ-רחא"

עגונב ןה - תוכוסה גחד הדובעב םג שגדומ ("תוריזג םכילע רוזגא ךכ-רחא") הז ןיינעו
16עודיכ ,הרותה דומילל עגונב ןהו ,15םינימ 'דו הכוס ,תוכוסה גחד תודחוימה תווצמהל
ןיעכ ובשת") תיב ומכ איהש ,הכוסב ותמגודו ,רטממו םרזמ 17ןיגמש תיבל הלשמנ הרותהש
הסחמל ,ברוחמ םמוי לצל היהת הכוסו" 19בותכש ומכ ,רטממו םרזמ ןיגמש (18"ורודת
תווצמו הרות םע הרושק "ונתחמש ןמז"ד החמשהש ןבומ הזמש - "רטממו םרזמ רותסמלו
.הווצמ לש החמשו הרות לש החמש ,("תוריזג םכילע רוזגא")

ןפואב תונורחא תוחולד הרות-ןתמ םע הרושק "ונתחמש ןמז"ד החמשהש רומאה יפ-לע
זוע רתיבו תאש רתיב הפסוה תויהל הכירצ "ונתחמש ןמז"בש ,ןבומ - "הישותל םיילפכ"ד
:הרותה דומילב

הרותה דומיל ידי-לעש - תווצמה םויק יבגל הרותה דומיל תלעמ 20אינתב ראובמה םדקהבו
ןיאש אלפנ דוחיי"ב (הרות) ה"בקה לש ותמכח םע (ותעדו ותניב ותמכח) םדאה לכש דחאתמ
החמשה רתוי תשגדומ הרותה דומילבש ןבומ הזמו ."'וכ ללכ אצמנ וכרעכ אלו והומכ דוחיי
ה"בקה םע תודחאתהה תומילשו רקיעש ןוויכ - ("ונתחמש ןמז") תונורחא תוחולד הרות-ןתמבש
דומיל ידי-לע איה "אלפנ דוחיי"ד ןפואב ("תוריזג םכילע רוזגא ךכ-רחאו יתוכלמ ולבק")
.אקווד הרותה

הניב ,המכחב הגשהו הנבה לש ןפואב 21הרותה תוימינפ דומילל עגונב הריתי השגדהבו
ה"בקה לש ותמכח םע "אלפנ דוחיי"ה רתוי יולגב שגדומ הבש - ד"בח תודיסח תרותב ,תעדו
יקולא תא עד" ,תוקולא תעידי אוה דומילה ןכותש ןוויכ ('וכ ץוחבמש תויארמ ךרוצ אלל)
.22"ךיבא

םע המשנה תוימינפד רוביחהו תורשקתהה השענ הרותה תוימינפ ידי-לעש עודיה יפ-לע טרפבו
,ה"בוקו אתיירוא ,לארשי ,אדב אד ןארשקתמ ןיגרד 'ג" 23רהוזב אתיאדכ ,ה"בקהד תוימינפה
תישענ אתיירואד (תוימינפ) םיתס ידי-לעש ,ונייה ,"אילגו םיתס אגרד לע אגרד דח לכו
.24ה"בוקד (תוימינפ) םיתס תניחב םע לארשיבש (תוימינפ) םיתס תניחבד תורשקתהה

ד"בח תודיסח תרותב התלגתנש יפכ הרותה תוימינפד תדחוימה תוכיישהש ,ףיסוהל שיו
דצמ רתוי דוע תשגדומ (תונורחא תוחולד הרות-ןתמבש תומילשה דצמ) "ונתחמש ןמז"ל
:תוכוסה גחבש "ןיזיפשוא"ה

העבש לארשימ דחאו דחא לכ לש ותכוסל םיאב תוכוסה גח ימי תעבשבש 25רהוזב אתיא
,ןורהא ,השמ ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - (תמאה םלוע) ןוילעה םלועהמ (םיחרוא) ןיזיפשוא
.(27ינימשה אזיפשוא - המלש םג ףיסומ 26רחא םוקמבו) דודו ףסוי

ר"ומדא ח"ומ ק"כ הליגש יפכ) םיידיסחה ןיזיפשואה תעבש ידי-לע רתוי דוע ףסותינ הזבו
ר"ומדא ,קדצ-חמצה ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא ,דיגמה ,ט"שעבה - (28ונרוד אישנ
.ב"שרוהמ ר"ומדאו ,ש"רהמ

-לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - 27ינימשה אזיפשואה תא םג והיירתבא ףיסונ ןנאו
.29ןיזיפשואה תעבש לכד הטילקה תישענ ודי

-לעו ,הרותה תוימינפ ,רהוזה רפסב הלגתנ ןיזיפשואה ןיינע תוללכש - םירבדה תדוקנו
הלא םהו ,30תודיסחה תרותד םיאישנה םהש ,םיידיסחה ןיזיפשואל עגונב המכו-המכ-תחא
דוע םדי -לע ףסותינ ,אלימבו ,ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב 31רהוזבש םיניינעה םיראבמש
.32רהוזב ורכזנש ןיזיפשואה לש םניינע תוללכב רתוי

וארקנש תומשב אל) אוה םיידיסחה ןיזיפשואה תרכזהש ךכב םג זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו
םידחוימה םיראותב (אלא ,רהוזבש ןיזיפשואה ומכ ,ה"ע וניבא םהרבא לש ותירבל םתסינכב
.33תודיסחה (יאישנ טרפבו ,לארשי) יאישנ רותב םהב םיארקנש

:םה ולאו] -

םלועה לכב דעו ,הביבסהו לילגה לכב ומש םסרפתנש יפכ - ("לארשי" םשה אלו) ט"שעבה
;"בוט םש לעב" רותב ,תורודה לכ ףוס דע ,ולוכ

וירבד דיגמ"ד ןפואב ותדובעו ותלועפ םש לע - ("רעבוד" םשה אלו) (שטירזעממ) דיגמה
;34"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל

ותלעמ שיגדמ (ןושארה ,"ןקזה") הז ראותש - ("ןמלז-רואינש" םשה אלו) ןקזה ר"ומדא
אינתה לעב" םשב םג ארקנו םסרפתנש דעו ,אינתה רפס ידי-לע ד"בח תודיסח תרות תודסייתהב
;"(ךורע-ןחלושהו)

,וירחאלשו וינפלש םיר"ומדאל ותוכייש שיגדמש - ("רעבוד" םשה אלו) יעצמאה ר"ומדא
ןפואב איה ולש תודיסחה תרותש הזב םג שגדומכ) םהינש ללוכ אוה ירה "יעצמא" ותויהלש
;(35"רהנה תובוחר"ד

תומשה 'בב ארקנש ,ונקדצ חישמל תוכיישה שיגדמש - (36"לדנעמ-םחנמ" םשה אלו) קדצ-חמצה
דחיב הלגנה תרותו תודיסחה תרותד רוביחהב ותלועפ םש-לע ,(ונקדצ חישמ) "קדצ"ו 37"חמצ"
הז ידי-לעש ,הצוח ךיתונייעמ וצופיד ןיינעה שגדומ הזבש ,(38תומכב םג) לודג יובירב
;39אחישמ אכלמ אד רמ יתא

והיתלאשהש"ש םש לע 40הז םשב ארקנה לש ותלעמ שיגדמש ,"לאומש" םשה אלו) ש"רהמ ר"ומדא
"ד הגהנהה םש לע םג ארקנו םסרפתנש יפכ וא ,(41"'הל לואש אוה היה רשא םימיה לכ 'הל
:לארשי אישנ רותב תדחוימה וכרד תשגדומ הזבש - 42"רעבירא הליחתכל

ומכ וב ארקנש ראותה אוה "ןדע ותמשנ" ראותהש - ("רעבוד-םולש" םשה אלו) ע"נ ר"ומדא
- הזב הרבסההו ,(היבו הינימ הריתס וז ירה הרואכלש ףא) חכונל (הרקיעש) םשב האירקה
זאל םיבתכ יד ןוא (למיה ןיא) ןדע-ןג ןיא ייג ךיא" :ותוקלתסה ינפל רמאש םגתפה יפ-לע
ומכ ותורקל ךייש ןכלש) ןאכ אצמנ ("ןדע ותמשנ") ןדע-ןגל ותולעב םגש ,43"ךייא ךיא
;ולש תודיסחה יבתכב דומילה ידי -לע - (חכונל ןירוקש

לע - ףסוי :הלואגה םע רושקש ,קחצי-ףסוי םשה אלו) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכו
עמושה לכ") קוחשה םש לע - קחציו ,44"לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש י-נדא ףיסוי" םש
- ("וניפ קוחש אלמי זא" 46בותכש ומכ ,הדיתעה הלואגב היהת ותומילשש (45"יל קחצי
- [לארשי אישנ רותב ותעפשהו ותלועפ שיגדמ ונרוד אישנ ראותהש

םתדובעו םניינע ןכותל תוכיישבו רשקב (דחוימבו םג) איה ןיזיפשואה תרכזהש שגדומ הזבש
.ד"בח תודיסח תרותב הגשהו הנבה לש ןפואב הרותה תוימינפ יוליגב

תוימינפ דומילב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדה תויהל הכירצ "ונתחמש ןמז"בש ןבומ הזמו
לכבש םג ללוכ] םיידיסחה ןיזיפשואה תעבש ידי-לע ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש יפכ הרותה
ירקיעה אזיפשואה לש ותרות דומילב תדחוימ הפסוה תויהל ךירצ תוכוסה ימי תעבשמ םוי
רתוי דוע ףסותינ הז ידי-לעש ,[ןיזיפשואה ראש םג םיאב "הימיע"ו ,שארב אבש ,הז םויד
רקיעב תשגדומה ,תונורחא תוחולב הרות-ןתמד תומילשה םע הרושקה ,"ונתחמש ןמז"ד החמשהב
.הרותה תוימינפב
(112-105 'מע ,'א ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,א"שנת'ה תוכוסה גח תוחישמ םיעטק)
.(ךליאו 33 'מע) ב"פ 'העושיה ינייעמ' האר (1

.(ותלחתב) דנרת זמר רומא ש"לי (2

."ונתורח ןמז" ,םירצממ האיציה תומילשו רמג תישענ ובש (3

.הרותה תכרב חסונ (4

.הנשמב - ב,וכ תינעת (5

.(ב,ל םש ארמגמ) םש י"שרפ (6

.חי,ט בקע .אי,גל אשת י"שרפ (7

תרשע אלא ויה אלש תונושארה תוחולב רעטצת לא (השמל) ה"בקה ל"א" (ו"מפר ר"ומש) שרדמב אתיאדכ (8
ךל דגיו (ו,אי בויא) ד"הה ,תודגאו שרדמ תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,דבל תורבדה
."הישותל םיילפכ יכ המכח תומולעת

.נ"שו .א"ער ,חמ הכוס (9

דחא םויב הרות-תחמשו תרצע-ינימשד םיניינעה לועפלו ךישמהל תדחוימ חוכ תניתנ שי לארשי-ץראבו (10
החונ ותעד ןיאש (ט"צרת צ"עמש תחיש) יעצמאה ר"ומדא םגתפמ ריעהלו - .(מ"כבו .ג,בצ צ"עמש ישורד ת"וקל)
עגרה םג אוה צ"עמשד ןושארה עגרה ירהש ,דחיב ת"חמשו צ"עמשד םיניינעה 'ב םיברעמש לארשי-ץרא ינבמ
,צ"עמשד הדובעב ירמגל םיעקשומו םיחנומ צ"עמשד תועשה ד"כ ךשמבש ,ץראל-ץוחב כ"אשמ ,ת"חמשד ןושארה
ראובמכ ,ז"מז םיקולחו םינוש הדובע יניינע 'ב - ת"חמשד הדובעה יניינע ליבשב תועש ד"כ דוע םנשי ז"חאלו
.(דועו .ךליאו 226 'מע ט"ח ש"וקל האר) מ"כב

.נ"שו .םש ש"וקל האר (11

תגהנהב וניצמש דעו ,תוכוסה ימי תעבשו צ"עמשד החמשהמ רתוי הלענ ןפואב איה ת"חמשד החמשה ןכלו (12
ימי תעבשב רשאמ רתוי (*"ךיז ראפ ןוא ךיז ןיא ןסאלשראפ") םמצעב םירגוסמ ויה צ"עמשבש וניאישנ וניתובר
.ת"חמשד החמשה תלעמ רתוי שיגדהל ידכ - (החמשהב הפסוה ל"צ "שדוקב ןילעמ" ללכה פ"עש ףא) תוכוסה

----------

.ללכ םהלש רדסה הז ןיאש - (תוחיתמ) "טייקנגיוצעגנא" לש העונת וניאישנ וניתובר לצא ךייש אל לבא (*


.ב,חי ירחא י"שרפ כ"ות .ג,כ ורתי אתליכמ האר (13

.דועו ,69 'מע ג"שת מ"הס (14

דע םירופיכה-םוימ"ש (ז,ל"פ ר"קיו) שרדמב אתיאדכ - תוכוסל פ"כהוי ןיבש םימיה 'ד ךשמב הנכההמ לחה (15
."ובלולב הזו ותכוסב קסוע הז ,תווצמב ןיקוסע לארשי לכ גחה

.נ"שו .(ךליאו ר קרפ) ופוסב ו"לרת 'םיבר םימ' ךשמה .א,אי ןנחתאו ת"וקל האר (16

.(א,אכ הטוס האר) "אלצמו אניגמ הרות"ש ל"זראממ םג ריעהל (17

.נ"שו .ב,חכ הכוס (18

.ו,ד היעשי (19

.ה קרפ (20

."הישותל םיילפכ" (בותכה ךשמהב) נ"זעש ,"המכח תומולעת" - בותכה ןושלבו (21

.מ"כבו .ב,ונק (א"וק) אינת הארו .ט,חכ א"הד (22

.א,גע ג"ח (23

.(אתיירואב ה"בוקד הכשמהב ףסותינ םדי-לעש דעו) הרותהמ הלעמלש ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה לע ףסונ (24
השולש ןיבש ףא ,("ןיגרד תלת" אלו) "ןירשק תלת" (מ"כב תודיסח ישורדב אבומש) ןושלה קויד ןבומ ז"פעו
םירשקה ינש לע ףסונש ןוויכ - (ה"בקה םע הרותד רשקהו ,הרותה םע לארשיד רשקה) םירשק ינש קר שי םירבד
טקולמ מ"הס םג האר) דח אלוכ ה"בוקו לארשי ,(לוגיע לש ןפואב) ןוילעה םע ןותחתהד ישילש רשק םג ונשי
.(נ"שו .הנק 'מע ג"ח

.ךליאו ב,גק ג"ח (25

.ךליאו ב,הנר םש (26

.(304 הרעה ןמקל הארו) ח"פ ג"ח העושיה ינייעמ האר (27

בשוי ןאכ ,ט"שעבה בשוי ןאכ :רמאו ועבצאב הארהש ,םשו - .דועו .ג"שתו ז"צרת ס"הגחד 'א ליל תחיש (28
.("עטאט רעד") ר"ומאא בשוי ןאכו ,'וכו דיגמה

.(ב"ער ,חר א"חז) ףסוי דגנכ - צ"עמשב תוכוסה ימי תעבשד הטילקה ד"ע (29

ר"ומדא ח"ומ ק"כל דעו ןקזה ר"ומדאמ לחה - הרותד הלגנב םדי-לע ולגתנו ושדחתנש םישודיחה לע ףסונ (30
םיניינע יוביר ,ומסרפתנ אלש וניאישנ וניתוברמ םג הרותד הלגנב םיניינע כ"וכ שיש עודיכ ,ונרוד אישנ
*תואווקמ יניינעב ע"נדא ק"כ לש תובושתה - אמגודלו ,(קדצ-חמצהו ןקזה ר"ומדאמ ומכ) הרותד הלגנב םהלש
.ב"ויכו ,(דועו .ךליאו בעש 'ע א"ח ולש ק"גא)

----------

'ה ינפל 'וג םכתא רהטל 'וג םכילע רפכי הזה םויב יכ" ש"מכ) פ"כהויל דחוימב ךיישש ,הרהטה ןיינע (*
.(אכק 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה האר) תוכוסה גחב םילגתמו םיכשמנ ויניינעש - ("ורהטת


."רהוזה ירואיב" םשב םיארקנה תודיסחה ירפס - דחוימבו ללוכ (31

םתדובע) םדי-לעש ןוויכ ,םיידיסחה ןיזיפשואל המידק ,םדאה (תחריט) תדובעבש הלעמה דצמש ,ל"י ז"פעו (32
.(םינפבכ) רהוזבש ןיזיפשואה לש םניינעב םג ףסותינ (םתלועפו

.20 'מע א"ח א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (33

.טי,זמק םיליהת (34

.דועו .דלש 'מע ק"גא צ"יול יטוקל .חע 'מע ב"ח "םימתה" האר (35

הינבשוחכ ןידהד הינבשוח" :ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי האר) "לדנעמ םחנמ" אירטמיגב "קדצ חמצ"ש ריעהל (36
.(ךליאו 291 ע"ס ט"ח ש"וקל הארו ."םחנמ אוה חמצ אוה ,ןידהד

.תמדוקה הרעהבש ימלשורי האר (37

.הלא םינשבו הז ונרודב דחוימב הלגתנש יפכ (38

.(מ"כבו .ותליחתב ט"שכ) העודיה ט"שעבהד ק"הגא (39

הז םשב ארקנה לש ויתונוכתו ותוהמל םשהד תוכיישה םינווכמו םיעדויש ןפואב איה םשה תניתנשכ טרפבו (40
.קדצ-חמצה י"ע ןתינ "לאומש" םשהש ,ד"ודנבכ - (36 'מע ו"ח ש"וקל האר)

.חכ,א א"ש (41

.דועו .124 א"ח ש"וקל .זירת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא האר (42

.אמק 'מע א"ח ל"נה ק"גא (43

.בי-אי,אי והיעשי (44

.ו,אכ אריו (45

.ב,וכק םיליהת (46


םימעה לכמ ונב רחב"ש הזמ (תועובשה גחב) איה רתויב הלודגה החמשה
- וזמ רתוי הלודג החמש ןכתית אופא ךיאו ,"ותרות תא ונל ןתנו
?"ונתחמש ןמז"

ןיארוקש ומכ ותורקל ךייש ןכלו ןאכ אוה אצמנ ןדע-ןגל ותולעב םג
"ןדע ותמשנ" וילע רמול תאז םע דחיבו חכונל

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


דע" :םיקעוזו לארשי ינב םינעוט
...!?"יתמ


?תולגה יישק לע רבגתנ ךיא

ונישעמ"ד תומילשה הנשיש ןוויכד - "דעו םלועל ךולמי 'יוה ,ךלמ 'יוה ,ךלמ 'יוה"
"ךלמ 'ה" ,הז ינפלש תורודה לכבו ,הווהב (לוגסב) "ךלמ 'ה" ,הז ונרודב "ונתדובעו
,"ולש הכולמה לכש אובל דיתעל" ,"דעו םלועל ךולמי 'ה"ש ןמזה רבכ עיגה ,רבעב (ץמקב)
.שממ דימו ףכית

:תולגה ןמזל עגונב הלאשה תלאשנ ןאכו

,תולגב לארשי ינב םיאצמנ םייתניבו ,אובל דיתעל היהי "דעו םלועל ךולמי 'ה"ש ןויכ
...!?תולגה יישק לע רבגתהל ולכוי ךיא - 'וכ השק יכהו הכורא יכה תולגו

(זוע) חוכ ןתונ ה"בקהש - "םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה" - הזל הנעמהו
,("הרות אלא זוע ןיא") הרותה ידי-לע ,תולגה יישק לע רבגתהל ולכויש לארשי ינבל
."םולש" הניינעש

לדוג תא לובסל חוכ דוע ןיא ...!?"יתמ דע" :לארשי ינב םיקעוזו םינעוט ךכ לע ,לבא
("ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ") המשנהב ןה "ילוח"ל דעו "תושילח" תלעופש תולגה תוכירא
לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה ןתונ תולגה ןמזב םג ירהש ,ו"ח ,וטושפכ אל - ףוגהב ןהו
ןהו תוימשגב ןה זועו חוכ םהל ןתנייש לככ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,האירב המשנו אירב ףוג
.הלואגהד בצמו דמעמהל ללכו ללכ ךרעב אלש הז ירה ,תוינחורב

רעשד ןורסיחה שגרנ ,הניב ירעש ט"מד תומילשה תילכת הנשישכ םגש - וניצמ וזמ הלודגו
"הלוח"ש ךכב זמורמכ ,"הלוח" השענ הז ללגבו ,"דחא רסח . . הניב ירעש םישימח" ,ן"ונה
."הלוח" אוה ירה ,ן"ונה רעש אלל ,הניב ירעש ט"מ קר ול שיש ללגבש ,ט"מ אירטמיגב

("אנ ויהיו") השקב יהוזש - "לכ ןודא ינפל ןוצרל ונירמא אנ ויהיו" :םירמוא הז לעו
לארשי ינב לש םתרימא (אהי ותייווהב ומכ ,"ויהיו") היהת יאדוובש הפיקת החטבה םגו
,"לכ ןודא" אוהש יפכ ,ה"בקה ינפל ןוצרל ("תארה התא" יקוספד הרימאה דחוימבו ללוכ)
םיינחור םיניינעב ,םינותחתבו םינוילעב ,םלוכ םיניינעה לכ לע ("ןודא") תיבה לעב
"םולש"ו "זוע" םהל ןתונו לארשי ינב לש םנוצר ה"בקה אלממ יאדוובו ,םיימשג םיניינעבו
םג לארשי ינב לכ לצא היהי זאש ,"אצת יתאמ השדח הרות" - תומילשה תילכתב (הרות)
.ן"ונה רעשד יוליגה

ושוריפש ,"ובנ רה לא 'וג השמ לעיו" - הרות-תחמש םויד הרותה תאירקב שגדומ הז ןינעו
יוליג (תמגודו ןיעמ) םג השענ הז חוכבו ,ן"ונה רעש תא םג השמ גישה זאש ,"וב ן"ונ"
םג ללוכ ,ןטק דעו לודגמל ,(ובש השמ ץוצינ דצמ) לארשימ דחאו דחא לכ לצא ן"ונה רעש
,"ונירמא אנ ויהיו"ב םג שגדומכ ,לארשי לש םתודחא דצמ - תווצמ ליגל עיגה אלש ןטק דלי
ןכ השע יכ םג" :"תארה התא" ינפל ורודיסב ןקזה וניבר בתכש המ יפ-לע טרפבו] םיבר ןושל
הזבש ,"םהמיע םג חמשיו ןנרי ,ורמג אלש רחא תסנכה תיבל ךלוה םא ,ולש תסנכה-תיבב
םידחאל םידחאתמש ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה"ש הז ידי-לע ,[לארשי לש םתודחא תשגדומ
םיניינעה לכב תודחאתההל דעו ,הרותה דומילב תודחאתההמ לחה ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דחאכ
.הלעמל הטמלמו ,הטמל הלעמלמ ,םולש 'ב ,"םולשב" -
- 163-162 'מע א ךרכ ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"נשת'ה הרות-תחמש ליל תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


רדה ץע ירפ


ךופה גוהנל קדצ-חמצה לש "וינב ינבמ" והשימ לוכי ךיא
'ארוק לוק'ל ףרטצהל היינפל הנעמב ,יברה לאוש ,קספש הממ
הגאדה תדימ ןיב רשק ןיא * לארשי-ץראמ םיגורתא רבדב
דימת אל םירוהש יפכ ,היגורתא תיינק ןיבל לארשי-ץראל
הלגמ יברה * יברה בתוכ ,םנב תונחב םהיכרוצ תא ושכרי
םינימ 'ד ריבעהל הרשיא תוצעומה-תירב תלשממ :הדועסב
היסורל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה בתוכ (11-10 'מע 'ד תרבוח 'תומישר') א"צרת תנשמ ויתומישרב

ירבאלאקמ םיגורתא ינש [צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ=] יל ןתנ הנושארה הלילב
ירבאלאקה לע הליחתב ךרבל ינוויצו .יל םג ונתנ ןכ :ורמואב לארשי-ץראו
.הז רבד-לע םסרפל אלו .לארשי-ץרא לשב םעפה דוע ענענל ךכ -רחאו

...אבורד אבור

-ץרא יגורתא תיינק רבד-לע 'ארוק לוק'ל ףרטצהל יברה שקבתנ ז"טשת תוכוסה גח תארקל
קלח הנה .'םיבכרומ' םה לארשי-ץרא יגורתא תיברמש ששחה ללגב ,בריס יברה .אקווד לארשי
:יברה בתוכ וב (אל 'מע בי ךרכ שדוק-תורגיא - ו"טשת לולאב 'י) בתכממ

וינב ינבמ טרפבו ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ונייה ,ברד ארתאב רשפא ךיא רשא
-חרוא ולש תובושתו תולאשב קספש הממ ךפיהב השעי הנה - [ר"ומדא ק"כ אוה=]
ןיינע ברה תיבב היה ךרפומ המכ דע עודיכו ,בר השעמ טרפבו ,ד"ס ןמיס םייח
יאדכ ןיא ילואש ףא) רמול שיו - אבורד אבור ירהו ,םיבכרומה םיגורתא
-ץראמ םיאבומה םיגורתא - טועימ אלו אטועימד אטועימ אוה ראשהש (םסרפל
טייקטיירב יד ומצע לע לבקל לוכי אוהש ימ םא ינהימתו .םיבכרומ םה לארשי
םיגורתא לע ךרבל לארשימ םיפלא תוירישעל ארוק לוקב תאצלו [תוירחאה תא=]
ולא וליפאו .בכרומ וניא םא ררבל ךירצש םדוקמ זירכהל ילבמ תינולפ ץראמ
,םיבכרומ םיגורתא םיריתמה םינורחאה ינושאר"] םיבכרומ םיגורתא םיריתמה
ונרודב םירבחמה לש רתיהה ינפמ אלו) הזב םיליקמה יבושח םיכמוס םהילעש
,[טכ 'מע בי ךרכ שדוק-תורגיא ז"טשת ירשתב ט"ימ ףסונ בתכמב הרהבה - "(הז
אלא וריתי אל םהילע םיקלוחה תועד וררבתנש ירחאל הז ונרודב חטב ירה
.םירחא ןיאשכ
:בתוכו יברה ףיסומ (גל 'מע םש) ךשמהב

יגורתאל עגונהב ארוק-לוק ץופנ ןכ םג היה רתוי וא הנש םישישכ ינפלש עודי
,ךכ-לכ םיבכרומ לש הלאש התיה אל זאו ,םימוחת המכב ,איסורב לארשי-ץרא
תועסונה תוילארשי תוינואב םיגורתאה תרבעה=] לש הלאשה התיה אלש טושפו
אל . . תאז לכבו ,תורשעמו תוטימש ןיינעב םיחוטב ויה םגו ,תבש [תוללחמו
.שטיוואבוילמ םותחה לע ואב

אעראד אנדס

'וביסמב ךלמה') אטבתה ףא תונמדזהבו ד"בח-רפכב הירבלאק יליתש תעיטנ דואמ דדוע יברה
:(וע 'מע א ךרכ

(ויניערגמ ולתשש) וא הילטיאב לדג גורתאה םא הנימ-אקפנ םוש האור יניא
.רוקמ ותואמ אוהש ןוויכמ ,הברדאו ,לארשי-ץראב

ול רוסמלו 'ןותחתה ןדע-ןג'ל סנכיהל ד"בח-רפכ יגיצנ וגהנ הנשב הנש ידמ ,םנמאו
ללכה ןמ תאצוי .ותכרב תא םהל קינעמ יברה היה ןכמ רחאל .רפכה תודשב ולדגש םיגורתא
.גורתא יברל רפכה ישנא ואיבה אל זאש ,הטימשה רחאש הנש התיה

,םמצע הירבלאק יגורתאל המוד וניא"ש שרופמב בתכ םירחא תומוקמב יכ ,ןייוצי תאז םע
.(יק 'מע ,גי ךרכ שדוק-תורגיא) "'הבכרה'ד ןיינעה הזב רסש קרו

...גורתאל לשמכ קשנ

"תויובייחתה לש סמוע ללגב רתוי דוע הבכעתה יתבושתו ,םייוסמ רוחיאב יילא עיגה ךבתכמ"
רפכ'ב םסרופו ישפוח ןפואב םגרות) תילגנאה הפשב ד"כשת תנשב חלשש בתכמ יברה חתופ ךכ -
,רתוי רחואמ ךיראתמ ךא ,'תורשקתה'ב הנשה םסרופ ההז בתכמ .35 'מע 915 ןויליג 'ד"בח
:בתוכו יברה ךישממ .םתשיכרו לארשי -ץרא יגורתא תייגוסב קסוע בתכמה .(הארנכ

התאו ,גורתא תווצמ םע לארשי-ץראל עויס לש הלאשה תא רשקמ התא ךבתכמב
.דבלב לארשי-ץראמ םיגורתאב שמתשהל ךירצ םדאש ןעוט

ךרוצ ןיאש ןימאמ ינא ,ךבתכמ ךותמ הארנה יפכ ,ךלש עקרה יפל טופשל םא
ןיבו גורתאה לע ךרבל הווצמה ןיב רשק םוש ןיאש תוכיראב ךינפל שיגדהל
.רשיה לכשה לש וליפאו ,ךורע-ןחלושה לש טבמ תדוקנמ ,לארשי -ץראב הכימתה
םהלש תורסמתההו םירוה לש הרקמה תויהל הלוכי וז הדוקנ לש הטושפ השחמה
תויהל םיבייח אל םהש רורב ,תאזה תורסמתהה תמרב בשחתהל ילבמ .םהידליל
םיכרצה תא קפסמש בצמב םניא םהלש םידליה םא ,םהידלי לש קסעה לש תוחוקל
גורתאה תא םילבקמש הלאש ךכל הביסה תא עדוי התאש רורב ךבתכמ ךותמ .םהלש
םהל שיש הביסה לשב אל ךכ םישוע ,לארשי-ץראמ אלו ,תורחא תונידממ םהלש
,םיקסופה ירבד יפל ,גורתאש םושמ אלא ,וז תמייוסמ הנידמ יפלכ םייוסמ סחי
לכ תא ול שיש גורתאה תא גישהל םידיפקמ םהו ,תומייוסמ תונוכת שרוד
.וללה תונוכתה

תורפס שי ,גורתאב וללה תונוכתה תא םישרוד םיקסופה עודמ הלאשה רבדב
.םימיאתמה תורוקמב הילא תוינפה אוצמל לוכי התאו הז אשונב תבחרנ

:יברה םייסמו

תונידממ קשנ ילכ הנוק לארשי-ץרא לש הלשממהש עדוי יאדווב התא ,בגא ךרד
,הלש יטרפה תיבב ורצויש קשנ ילכב ידעלב שומיש לע תשקעתמ הנניאו ,תורז
.הלש תושירדה תא םיקפסמ אל םהש הטושפה הביסהמ

"ונלש םיגורתא"

:םילשורימ ןוסרואינש 'יש מ"מ לאומש 'ר ח"הרה רפיס

,ימח יל עיצה םימי םתואב .יברל הנושארה םעפב עיגהל יתיכז י"חשת הנשה-שאר ינפל"
תא 'תודיחי'ב יברה ינפל יתעצהשכ .ךכב ול עייסאש ,םיגורתאב רחסמב ראשה ןיב קסעתהש
'ונלש םיגורתא םניא ירה' :רמא ראשה ןיבו ךכמ החונ התיה אל 'קה ותעד ,םיטרפהו ןויערה
.('םיגורתא ערעזנוא טינ ךאד זיא'ס')

יתחפשמ םשמ ,ןקזה ר"ומדא אצאצ יתויהמ םג העבנ יברה לש תללושה ותבוגתש רשפא יכ-םא"
."ל"נה םיגורתאל תימשר אקנפשוג קינעהל ויה םילולעש םירבד - ד"בח יניינעב יתוקסעתהמו

דוסב ...ךא םידליל הלוגס

תלוגס לע ונממ ועמשו 'תודיחי'ל יברה לא גוז ינב ינש וסנכנ ד"כשת ןוושחרמב 'גל רוא
רימז .ר תאמ) 'ייח תוחילש' רפסב 'תודיחי'ה תראותמ ךכו .אמייקו אייח אערזל גורתאה
:(167 'מע

ויהש םיגורתאה תשולשמ דחא גורתא תחקלו ,לוממ דמעש ,ןטקה ןחלושל תשגל ונל רמא"
רשאכ .םיפוטע םתוא איבהלו ,םינטק םיינש וא לודג דחא תחקל ,ףסכ ריינב םיפוטע ,םיחנומ
םעד טכאק ןעמ יוו טסייוו ריא' :יתוא לאש ,יברה לא ונרזחו םיגורתאה דחא רוחבל ונרמג
טעוו ריא' :ךישמה יברה ...הלילשב יתינע ('?גורתא לשבל תעדוי תא םאה'=) '?גורתא
ןרעטנוא רעבא .רעדניק ףיוא הלוגס א זיא סאד זא טגאז ןעמ לייוו ,סאד ןסע ןוא ןכאקפא
םירמואש םושמ ,ונממ ולכאתו גורתאה תא ילשב'=) .'ןסיוו טינ םעד ןגעוו רענייק לאז ריט
.('ךכ לע עדי אל שיאש ,תלדה ירוחאמ ךא .םידלי תדלוהל הלוגס וזש

שיש המ וארי אלש ידכו ושבייתי אלש ידכ' :הנע יברה .םיפוטע םיגורתאה עודמ לאש ילעב"
."...'םש

...םינימה ראש תא שפיח לוסנוקה

ביבס םיבשויל יברה הליג (גנר 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') ט"כשת תוכוסה גחד 'א לילב
:הדועסה ןחלוש

."םיגורתא חולשל הרשפא תוצעומה-תירב תלשממש הנושארה םעפה וז הנשה"

:ףיסוהו

,ןיע תמלעה לש ןפואב הז היה ךא םיגורתא לש חולשמ - היסורל - ןכ םג רבעוה דקתשא"
רשאכ ,וזמ הרתי .ימשר ןפואב תושרה הנתינ ,וז הנשב ,םעפה ךא .תוריפב רבודמ וליאכו
ראש םג תויהל םיכירצש עדוי יוג - םינימה ראש ןכיה לאש - םיגורתאה לוסנוקל ואבוה
..."!םינימה ראש תא םג ול ורסמו - םינימה
עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ישיש םוי
תוכוסה גח ברע ,ירשתב ד"י

.תוכוס ברעב הקדצב םיברמ

תועמ'ל המודב) םיכרצנה ולאל תוכוסה-גחל 'גחה יכרוצ' תא םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
לכלש לדתשהל בוט המו ,('םכל' תויהל םיכירצש) םינימ 'ד םיקלחמ ןכו .(חספה-גחל 'םיטיח
.ולשמ הכוס היהת דחאו דחא

:הכוסה תיינב

וקסע אל [קחצי-יול 'ר ח"הרה] ר"ומאא ןכו [צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ" :יברה רפיס
'חרב ותיבב הכוסה תיינבב ומצעב ףתתשה יברהש רפוסמ יכ םא ."הכוסה תיישעב םמצעב
.ךכס לש םיפנע המכ תקירז ידי-לע ,טנדיזרפ

לכבש המ תמגודב ,המצעל הכוס החפשמ לכל תויהל הכירצ - "ורודת ןיעכ ובשת"ש ןוויכמ
וב הווצמ" הזב אצויכבו ,הווצמ איה הכוסה תיישע םגש טרפבו .הלשמ הרידב הרג איה הנשה
."וחולשבמ רתוי

.ךכס חינהלו גגה תא ריסהל ןתינ אלא ,אקווד תיבל ץוחמ הכוסה היהתש רודיה םוש ןיא

.ךכסל םילוספה םירבדמ םג הליחתכל וליפא תונפדה תא םישוע

.תונפד עברא תושעל ונגהנמ

ידכו ."!ךימס רתוי דוע !רתוי ךימס" :ךכ לע הווצמ היה ןקזה ר"ומדא .ךכסב םיברמ
ודעב ןתוארל ולכויש בקנ רוציל ,ךכסה יבועב לקמ םיבחות "הכותמ םיארנ םיבכוכ ויהיש"
חפט (ללוגמה קלחל ץוחמ) ראשייש וגאדי ,יטסלפ יוסיכב םשגה ינפמ הכוסה תא םיסכמה]
.[גחב הכוסל םיסנכנשכ הסכמה תא חותפל םירתומ ויהיש ידכ ,גחה ינפל סורפ

הל ןיכהל םתבוחש טושפ ,הניגב םתכוס םינובה] הכוסל תדחוימ הפצר תושעל ונגהנמ ןיא
.[בוט-םויבו תבשב הב לוכאל לכויש ידכ תדחוימ הפציר

.תונפדה לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונב ונגהנמ ןיא

:םינימה תעברא

.אקווד גחה םדוק םינימה תעברא רובע םלשל םיקדקדמ ןיא

םיגורתא שיש ,ונימיב םג .הירבלקמ גורתא לע ךרבל רדהל ,ןקזה ר"ומדאמ ונידיב הלבק
.הירבלקמ םיגורתאה לע ךרבל שי ןיידע ,ו"ת ק"האב הירבלק יליתשמ

.קורי ותצקמ היהיש ןיקדקדמהכ אלו ,(הוועש הארמכ) בוהצ תויהל ךירצ גורתאה הארמ

.('ךאלפענק'='םירותפכ' תארקנ הפיפכה) םיפופכ וילע ןיאש בלול םיחקול

בלול ;תצק דצה-ןמ אלו ,שממ בלולה עצמאב היהת הרדשהש דיפקה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
םג ונל העודי הנורחאה וז הדפקה .הרדשה ירוחאמ הפילקב םירבוחמ וילעשו ;קד וניאש ;רשי
.יברה תגהנהמ

:בלולה תדיגא רדס

(םג) .םויה תוצח רחא תאז תושעל גהנ יברה .בוט-םוי ברעבו הכוסב בלולה דוגאל םירדהמ
.שדוק-תבש ברעב בלולה תא יברה דגא ,וז הנשבכ תועיבקה התיה הב ,מ"שת תנשב

.בלולה תא םמצעב םידגוא - םירדהמה

ףיסוהל אנד-תמדקמ םידיסח גהנמ לבא .תוברע יתש ,דחא בלול ,דחא גורתא לע םיפיסומ ןיא
.םיסדה השולש לע

,השולש דוע םינפ-לכ-לע - םיסדה השולש לע ףיסוהל לדתשהל יברה ררוע תונורחאה םינשב
.םידדצל הוושב תוקלחתמ םיסדהב תופסוהה םג .ןידה-ןמש השולשה דגנכ

.בלולה ילעמ תויושעה תועבטב אלא ,םיסדהלו תוברעל םיעולקה םילסב םישמתשמ ןיא

.בלולה תא דוגאל םיליחתמש ינפל םיניכמ תועבטה לכ תא

דחאו ולאמשמ דחא ,(דגואה ינפ לומ איה בלולה תרדיש רשאכ) בלולה ןימימ דחא - םיסדהה
.ולאמשמ תחאו בלולה ןימימ תחא תוברעהו .ןימי דצל תצק הטונ ,עצמאב

.ךכ-לכ ואריי אל תוברעהש םילדתשמ

טולביש אלו ,הז דיל הז הוושב םיחנומ תוברעהו םיסדהה ,בלולה לש םינותחתה םהיתוצק
.הטמלמ בלולה

םיסדהב תוסוכמ הנייהת תוכירכה יתשש םילדתשמו .תוכירכ יתש םישוע ומצע בלולה לע
.הנוילעה הכירכה ,תצקמ םינפ-לכ-לע ,םגו ,תוברעבו

-לע דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא דגוא ,(ןתיישע ירחאו) ל"נה תוכירכ יתשל ףסונב
שמח לוכה-ךס ואצמנ .דחא חפט םוחתב תויהל תוכירצ ולא תוכירכ שולש .תוכירכ שולש ידי
.תוכירכ

הלאלש ןבומכו) םתכלהכ םירשכ םינימה תעברא הלעמו שש ליגמ םינבהמ דחא לכל תונקל יוצר
.(םירדוהמ םינימה תעברא ויהי הווצמ-רבה רחאלש

ובש ילכב םימ ףיסוהל םג רוסא תבשבש טרפבו ,הבוט הרוצב וינימו בלולה תא ןסחאל שי
.םינימה תעברא םיאצמנ

שדוק-תבש
תוכוסה גח ,ירשתב ו"ט

זאש ,בוט -םויב הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ" :תורנה תקלדה
."בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג 'ונייחהש' וכרבי

םא םנמא] הקלדהה ירחא התיבה םסינכהל ןיאו .הכוסב בוט-םוי תורנ םיקילדמ ,רשפא םא
רואל והשמב שמתשהל םילוכי ,יתוחיטב ששח שי םא טרפבו ,תורנל םוקמ ןיאו הנטק הכוסה
רדחל ,תבש וילע לביק םרטש ימ ידי-לע ,(ןהמ קלח קר - רשפא םא) םריבעהל ךכ-רחאו תורנה
תכרב תעב ותוא ואריש םוקמב וילע וכריבש רנה היהיש לדתשהל שי ,רשפא םאבו רחא
.[שודיקה

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" םיכרבמ

.ונייחהש ךרבי אל ,קילדמה שיא

.שדוק-תבש-ברע לכבכ - 'והילא חתפ'ו 'ודוה' םירמוא .החנמ

.תבש לכבכ םיכישממו ,"דודל רומזמ" םיליחתמ .תבש תלבק

."הנירב" םירמוא ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא "ידוד הכל" טויפב

.םלש שידק ,עבש ןיעמ תכרב ,ולוכיו .בוט-םוי לש תיברע ,וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
.םותי שידק ,ונילע .וכרב ,שידק יצח ,דודל רומזמ

,רישל םיגהונ .תוכוסה-גח לש ןושאר לילמ תוליחתמ ,הבאושה-תיב-תחמש םגו ,גחה תחמש
.(תבשב לח םא וליפאו) בוט-םויב םג דוקרלו ףכ אוחמל

הבוח ידי תאצל ןתינ ךא .ןיי תיעיבר גחה ימימ דחא לכב תותשל ,בוט-םוי תחמש תווצממ
.שודיקה סוכמ תיעיברה תייתשב

-לוחב עוסנלו) תסנכ-יתבב רקבל עצבמה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רביד תובר םימעפ
התיה א"משת תנשמ לחה .ללכב גחה תחמשו הבאושה תיב תחמשב חמשל ידכ (הדשה-ירעל דעומה
.ךלמ תרדה םע בורבו ,"ריע לש הבוחרב" מ"הוחב וז החמש ךורעל הארוהה

:שודיקה רדס

םא ע"צו] "אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" ,"ליח תשא" ,"םכילע םולש" :שחלב םירמוא
.ישישה םוי" (בוט-םויד) "וניקתא" :לוקב םירמוא ךכ-רחאו ,[תבשד 'וניקתא' םירמוא
."ונייחהש"ו ,"הכוסב בשיל" ,"ונב רחב רשא" ,"ןפגה ירפ ארוב" ,"ולוכיו

.ךכסב טיבמ היה ,'הכוסב בשיל' ךרבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהש םדוק

שודיקב 'ונייחהש' תכרב .התע הנכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' ךריבש ימ
.[הכרבה תעשב הז לע ןווכל שי הרואכלו] הכוסה תיישע לע םג הלוע ,הכוסבש

.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט תוכוסה-גחד בוט-םויב

.(םויב ןכו) "איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

בשיל' ךרבלו הב לוכאלמ תוענמנ ןניא תאז-לכב ,הכוסה ןמ תורוטפ םישנש יפ-לע-ףא *
.'הכוסב

,םשג דרי וליפאו .הכוסב תפ תיזכ לוכאל [םישנאה] םיבייח תוכוסה-גח לש ןושארה הלילב
תיבב הדועסה תא םירמוגו תיזכ םילכוא ,'ונייחהש'ו 'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םישדקמ
בושל שי ,ךכ-רחא םשגה קספ םאו .(תיבב הדועסה רומגל ןווכל שי 'איצומה' תכרב תעשבו)
םא .הכוסב ןוזמה-תכרב ךרבלו ('הכוסב בשיל' תינש ךרבל ילבמ) תפ תיזכ הכוסב לוכאל
.ןיתמהל ךירצ ,םייתעש וא העש ירחא קספיי אוהש הארנ םשג דרוישכ

בצמב ,גחה ימי ראש ךשמב םגו ,םשג דרוישכ םג הדועסה עצמאב הכוסהמ תאצל אלש ונגהנמ
דרוי הכוסל הסינכה ינפל םא ,םימיה ראשבו .'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םילכוא הזכ
.הכותל םיסנכנ ןיא ,םשג

.(ק"מס 54 :הציבכ) הציבכמ רתוי תונוזמ ינימ וא םחל לע קר 'הכוסב בשיל' םיכרבמ
.'הכוסב בשיל' םיכרבמ ,םימעוטש ינפל ,ךכ-רחאו 'תונוזמ' וא 'איצומה' הליחת םיכרבמו

.הכוסל ץוחמ םיתוש םניא םימ םג - םירדהמה

.הכוסב ןושיל ונגהנמ ןיא

.'הכוסב בשיל' ךרבמ ,"לויטו הניש"ל וריבח תכוסל סנכנהש ,קספנ ז"הדא ע"ושב
רתוי תונוזמ ינימב םדבכל םילדתשמ ,תועיבק וז םא םיקפתסמו רצק רוקיבל םיסנכנהו]
.[הציבכמ

.האיציב וא הסינכב הכוסה תא םיקשנמ ןיא

םיכרבמ תועדה לכל .םלש ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא .בוט-םוי לש הרשע-הנומש :תירחש
.(הרות-תחמשו דעומה-לוח ימיב םג ןכו) דיחיב םגו ,ףוסו הליחת

םגו ,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב
רוביצהו ,". . לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . לארשי אנ רמאי" תחנב רמואו ,"ודוה"
;". . ןורהא תיב אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,". . ןורהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה
. 'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". . ודוה"
.". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,".

."ללכ 'תונעשוה' םירמוא ןיא"ו ,המיבה תא ןיפיקמ ןיא תבשב

.םותי שידק ,ירוא דודל ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק - 'ללה' רחא

,"םלוע-לש-ונוביר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא ןוראה תחיתפב .'תיארה התא' .הרותה תאירק
ךילומ ןושארה תא ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ ."םימחרו העושי . . הימש ךירב" :ליגרכ אלא
לע ינש רפס םיחינמ ,"בשכ וא רוש" (בכ ארקיו) םילוע העבשל ןושארה רפסב םיארוקו ,ץ"שה
(טכ רבדמב) ינשה רפסב ריטפמל םיארוק .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה
אב םוי הנה" (די הירכז) תוכוסד 'א םויד הרטפה .הלילגו ההבגה ."םוי רשע-השימחבו"
לטונ ץ"שה .ירשא ,ךרבש ימ ,ןקרופ םוקי .בוט-םויו תבש הנורחא הכרבב םיריכזמו ,"'הל
.בוט-םוי לש ףסומ .שידק יצח .'וללהי' רמואו ינשה הרותה-רפס תא

תליהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקותש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב
."(הצומק 'נ ,אבשב 'ל) םהיונל" םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.תילטב תוסוכמ םינהוכה

,'ךכרבי' :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.'םולש' ,'ךל' ,'ךילא' ,'ךנוחיו' ,'ךילא' ,'ךרמשיו'

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.עצמאב - םולש .ונימיל

יהי ןכ" אלו ,םשה תא םינהוכה םיריכזמשכ "ומש ךורבו אוה ךורב" םירמוא להקה ןיא
.המודכו "ןוצר

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה םירמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ ."קידצה . . םלוע לש ונובר" להקה רמוא ,"םשיו" הביתה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תבית ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תבית
."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תבית םירמוא םינהוכהשכו

.םינפה לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא ". . םורמב רידא"

לע" ,"רוכז" ,"אתדועס איה אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שודיק
בשיל"ו "ןפגה ירפ ארוב" תוכרבו ,"ידעומ הלא" ,[בוט-םויד "וניקתא"] קרו .שחלב - "ןכ
.לוקב םירמוא "הכוסב

תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה ."הכוסב בשיל" םיכרבמ שודיקה םויסב
."איצומה"

םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ ,יתליפת ינאו .ןויצל אבו ,ירשא .תרוטקו רבדיו :החנמ
."ךתקדצ" םירמוא ןיא .בוט-םוי לש הרשע-הנומש .'הכרב' תשרפב

,ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'א ,ירשתב ז"ט

םיקסופ ק"הראב ש"נא ינברמ םיבר ,ק"הראב אצמנה ל"וח ןב ןיינעל] .בוט םויו תבש יאצומ
.[גחה עצמאב ל"וחל םירזוחשכ םג ,'א םוי דימת גוהנל

ןיא .(רזוח - דעומה-לוח תוליפת לכב - חכש םאו) אוביו הלעי .ונתננוח התא :תיברע
."שודק התאו"ו "םעונ יהיו" םירמוא

לע לידבמשכ ."שאה ירואמ ארוב" תכרבו "םימשב ינימ ארוב" תכרב םיכרבמ .הכוסב הלדבה
.שחלב םירמוא "ךל ןתייו" ."הכוסב בשיל" ,"לידבמה" תכרב רחא ,ךרבמ ,ןייה

לודג םוסרפב רתאו רתא לכב דעומה-לוח תולילב תונורחאה םינשב תישענ הבאושה-תיב-תחמש
.ןמצע-ינפב םישנל 'וכו החמש תישענ ןכ .םע בורבו תרומזת תופתתשהב ,ריע לש הבוחרבו

ידכ ,םימה תא םעפ ידימ דעומה-לוחב ףילחהל הווצמ ,םימב וינימו בלולה תא םיחינמה
.רודהו חל בלולה ראשייש

:הרות עצבמ

"וגנעל"ו ,בוט-םויד "םכל ויצח" תווצמ וב ןיא םגו ,הכאלמב רוסא דעומה-לוחש ןוויכמ
הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע וב ראשנ ןכל ,תבשד
ןוויכמ ,ןכלו .(ןבומכ ,[ויעצבמו] בוט-םוי תחמש דבלמו ,הליפתה ינמז דבלמ) "שממ
לש בויחה ףקות לע הארוה וז ירה ,םה םיפוצר דעומה-לוח ימי לכש איה וז הנשד תועיבקהש
.הלא םימיב דחוימ ןורתיב הרותה דומיל

:בלול תליטנ

ןכ-ינפל המואמ םיתוש םניא םגו ,םימעוט םניא םיאירבהו .בלול תליטנ ינפל לוכאל רוסא
תכרבש ידכ ,בלולה תליטנ רחא 'תונוזמ' לוכאל יוארה ןמש יברה תארוה ,העומשה יפמ]
.['תועיבק' ןיעמ איה םגש ,הינפלש הליטנה לע םג הלעת 'הכוסב בשיל'

.הנושארה םעפל טרפבו ,בלול תווצמ םייקל םימידקמו םימיכשמ

םא םגו .הכוסב םיכרבמ הליפתה םדוק וליפאו ,רחבומה ןמ הווצמ איה הכוסב בלול תליטנ
.הכוסב ולטיל ידכ םשגה קספייש דע ןיתמהל רחבומה ןמ הווצמ ,םימשג םידרוי

תנמ-לע הנתמב" אוהש שוריפב רמול ןוכנ ,ךרבל רחאל םינימה תעברא תא םינתונשכ
ןתונל תלעות אוהו" ,[דעומה-לוחב םג יברה תאז רמא השעמל] ןושארה םויב טרפבו ,"ריזחהל
."לבקמלו

-לכ -ןימי אוהש ולאמשב גורתאה תאו ,םדא-לכ-לאמש אוהש ונימיב בלולה תא לטונ די רטיא
.םדא

.לטונה ינפ לומ תויהל הכירצ בלולה תרדש

- ונייחהש תכרב ליחתמו ,בלולה לע ךרבמו ןימי דיב בלולה תא לטונ ,חרזמל וינפשכ דמוע
.םתוא םירבחמ - הכרבה םויסב .ולאמשב גורתאהו ונימיב בלולהשכ

.תצק ןוסכלאב וזחוא רשא ,גורתאה לש ןוילעה שילשל רבחמ וינימו בלולה תא

עצמאל - חרזמל .תיחרזמ תינופצ ןרק ,תיחרזמ תימורד ןרקל - ןופצו םורדל :םיעונענה
.הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועב הכשמה" טעמ הליחת םידירומ האבהב - הלעמל .חרזמה
ךרד] ברעמל .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועה תאלעה" טעמ הליחת םילעמ האבהב - הטמל
.ברעמ עצמאל - תישילשה םעפב ,תימורד תיברעמ ןרקל תונושארה םימעפ יתש - [ןימי

תרימאב םיכמש םוקמ" ,הזחה דע עיגהל ךירצ האבהב .םימעפ שולש האבוהו הכלוה - דצ לכל
."'ונמשא'

(םיסכסכמ) םיענענמ הכלוה לכ רחא .הזחה ןמ הליחתמ ,הנושארה הכלוהה ללוכ ,הכלוהה םג
.האבוהה תא םישוע ךכ-רחאו ,בלולה תא

.םיעונענה לכב הלעמל היהי בלולה שאר

.תצק והלגמ זאש ,ןורחאה עונענהמ ץוח - דיב הסוכמ גורתאה ,םיעונענה לכ ךשמב

:יברה גהנ דוע]

לא םעיגמו םאיבמ היה תפסונ העונתב ךכ-רחאו ,הזחה לומ לא םינימה 'ד תא איבמ היה
.שממ הזחה

אלא ,םיעונענה ןוויכל הנפ אל .חרזמל וינפשכ דחא םוקמב דמע םיעונענה ךשמ לכב
.ןוילעה ףוגה קלחו םידיה תיינפהב

םינימה םהבש ,הטמלו הלעמל םיעונענה דבלמ ,הזחה הבוגבו םיפוקז םינימה םיעונענה לכב
.[הטמל תולפשומ וא םינפה הבוגל תומרומ םידיה קרו ,םיפוקז

:תירחש

.דעומה-לוח ימי לכב ןיליפת םיחינמ ןיא

דיב) גורתאה תא םג וילא םיפרצמ םיעונענלו ,(ןימי דיב) בלולה תא םיזחוא ללה תרימאב
.(לאמש

,"ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"ב :ללהב םימעפ עברא וינימו בלולה תא םיענענמ
אישנ ר"ומדא ק"כ היה "'ה אנא"ב םיעונענה ינש ןיב] ולפוכבו ,"אנ-העישוה 'ה אנא"ב
ויפתכ לע תילטה רודיס ,םיילגרה רוזיפ ,גורתאה תחנה ןוגכ ,והשלכ קספה השוע ונרוד
לע ךריב םאו .ללהה ףוסב רשא ןושארה "ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"בו ,[המודכו
.תחא םעפ אלא "אנ-העישוה 'ה אנא"ב ענענמ וניא ,ללה םדוק תסנכה-תיבב בלולה

,(בלולה תכרבב ל"נכ - םידדצה לכל קייודמה ןוויכה) םורדל - "ודוה" :םיעונענה רדס
- "בוט" ,ןופצל - "יכ" ,("ודוה" תלימ תרימאל ותרימא ףרצמ לבא) ענענמ וניא - "'הל"
"'ה" ,ןופצלו םורדל - "אנא" .ברעמל - "ודסח" ,הטמל - "םלועל" ,הלעמל - "יכ" ,חרזמל
.ברעמלו הטמל - "אנ" ,הלעמלו חרזמל - "העישוה" ,ענענמ וניא -

:תונעשוה

םאש בותכ ד"בח ללוכ חולב] .וקיזחמו המיבה דיל ותיא דמועו ,דחא הרות-רפס םיאיצומ
ראשנ תונעשוהה תרימא תעב .[ע"עו .המיבה לע הרותה-רפס תא וחיני ,םיבלול שי םלוכל
.חותפ שדוקה-ןורא

.[דיחיב ןיללפתמשכ םג תסנכה-תיבב ףיקהל גוהנש המודמכ]

ינפל .והזחל םדימצמו ,וידי יתשב םינימה תעברא תא קיזחמ יברה היה תונעשוהה תרימאב
ןיפיקמ ןיא לבא ,'ךתימא ןעמל' - תבשה םויד אנעשוהה םירמוא ,םויה לש 'אנעשוה'ה תרימא
.('היתש ןבא') הז םויד אנעשוה תרימאב אלא

,וניקולא ךנעמל אנעשוה) םינושארה םיזורחה תעברא לכ שארב "אנעשוה" תבית םירמוא
ןעמל אנעשוה ,ךתימא ןעמל אנעשוה) םויה ותוא רדסבש הבית לכ םדוק ןכו ,(...ונארוב
ןהינפל תאז םירמוא - ןהב ןיפיקמ זאש - םר לוקב ןזחה ןרמואש תוביתב .(...ךתירב
.ןהירחאלו

ביבס םלש דחא ףקיה תושעל םיקיידמ .'ע וא 'ס תואמ םר לוקב רמול ליחתמ ץ"שהש ונגהנמ
.'ת תוא תרימאב ותוא םימייסמו ,המיבה

.ברעמ - ןופצ - חרזמ - םורד (ןועשה ןוויכ דגנ) ןה תופקהה

שדוח ב"י לכ ךשמב ומאו ויבא לע לבא ןכו ,ףיקמ וניא ,גחב (ל"חר) לבא ול עריאש ימ
.אוה ףיקיש - םינימ 'ד ול ןיאש רחא םדא ולש םינימה-תעבראב דבכל ול שיו .ףיקמ וניא

.הבר -אנעשוהב קר םירמוא (אנעשוה לכ ףוסבש ,וימודו) ". . יתרמא יכ" םיקוספה תא

.עודיה ןוגינב ". . ךמע תא העישוה" ןגנל יברה הרוה תונורחאה םינשב

הרותה -רפס תא םיסינכמשכ םר לוקב םירמוא ,תונעשוהה ףוסבש ". . תעד ןעמל" קוספה תא
.לכיהל

.םותי שידק ,ירוא 'ה דודל ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק

תויילעה תשולש - שדוקה-ץראב ונגהנמ .םילוע העבראל םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ
םויבו" - לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהוכ :ל"וחב ומכ ןה תונושארה
ימי לכב הזב-אצויכו ."ינשה םויבו" דבלב םויה ןברוק תא ארוק יעיברה קרו ,"יעיברה
הליהקב רשאכ ונייהד ,הזב 'ודדוגתת אל' רוסיאמ רהזיהל שיש ,קדצב וריעהו] .דעומה-לוח
לעו .םיגהנמה ינשב םיגהונ (ומצע תסנכ-תיב ותואב םא ןכש-לכו .דחא בר םלוכל שיש) תחא
.[הזב םרובע ותערכה תא ולש רוביצה לכל עידוהל הליהק לכב ארתאד-ארמה

."םתחנמו" ,"ינשה םויבו" שדוקה-ץראב םירמוא ףסומ תליפתב תונברוקב

םייקל ,ןיי תיעיבר םוי לכב תותשל םישנאה םיבייח ,(בוט-םויב ומכ) דעומה-לוח ימי לכב
.בוט-םוי-תחמש תוצמ

,תופסוהה ףוסב 'ותכלהכ דעומה-לוח' רפס האר ,דעומה-לוחב םיקידצ ירבקב רוקיב רבדב
'מע הר ןויליג 'תורשקתה' םג האר] וצ 'יס ק"ודהמ שטאקנומ ת"דמו םילוגלגה רעשמ איבהש
ק"הור רעשבו א,במק ב"ח רהוזבש ףא) ג"פשת תוא 'םולשו םייח יכרד'ב כ"כו .רתיהל [13
יברה תארוהב רכזנ] תוגשומ ןניאו הלעמל תולוע םתושפנ זאש אתיא א,במ ףד חל המדקה
אלש הארוהה תא ריכזה 1130 'מע ג"ח 'ךלמ ימי'ב וירבדב םגו .131 'מע 'תישארב ימי'ב
הליפתב הלעמ שי כ"פעאש ראיב ,זל תוא א קרפ 'םתוח יחותיפ' ,'םהושה ןבא' 'סבו .[תולעל
ךלה ל"ז י"ראהש א,טמ ףד ל"נה המדקה םילוגלגה רעשב 'כ ןכלו .םוקמה תשודק ינפמ םש
וא) לע הליפתל םיניינמ ןגראל ונלצא םגו םלועב גוהנ ללכבו .יאני יבר תרעמל פ"מהוחב
- גחה יניינע ןויליג 'תודיסחה םלוע' הזב האר .ט"ויו תותבשב םיקידצ ירבק(ל ךומסב
.(16 'מע ,60 ןויליגל חפסנ

:בלול עצבמ

םש תומוקמ ,הזב אצויכו בוחרל םינימ 'דה םע םיאצוי תוכוסה גח ימיב רשא ,גיהנה יברה
.הכוסב והולטיש םילדתשמ בלול עצבמב םג .וז הווצמב םתוכזל לארשי תונבו ינב םיאצמנ
.["הכוסב בשיל" םהמע ךרבלו ,תונוזמ-ינימב םדבכל ןכו]

ידכ םרסומ אוה םהילע ךרבמ אוהש םינימ 'דה רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנה העודי
,תועיבקב ןכ גהנתהש (ןילופמ המודמכ) צ"הרה דחא לע רפוסמ" .םהילע ךרבל לכוי להקהש
המכו המכש הזמ רדה ךל ןיאש ,הנע ,רדהד ןיינעהב םיעגונ שומשמה ידי-לע ירהו והולאששכו
."וז תילענ הווצמ וב ומייקי לארשי-ינבמ

ללוכ ,תווצמו הרות יניינעב םידוהי ררועל ריעל ץוחמ עוסנל שי ,דעומה-לוח ימי ךשמב
ןיינמב הפסוה ללוכ ,םירשכ םינימ עברא םש םג ויהיש ךכל גואדלו ,תונייעמה תצפה
תא ןכ ומכו ,'רבח תשא'ה תא םג העיסנל ףרצל - בוט המו ;םיסדה 'ג דוע תוחפל ,םיסדהה
.תונייעמה תצפה יניינעב םג םכנחל ,םידליה

ינש םוי
דעומה-לוחד 'ב ,ירשתב ז"י

לע ןיידע ךריב אלש ימ אלא) ןכמ רחאלש םימיב ןכו בלולה לע 'ונייחהש' דוע םיכרבמ ןיא
.(וז הנשב בלולה

."המוח ינא םוא" :תונעשוה

.ישימחה םויבו - לארשי .יעיברה םויבו - יול .ישילשה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישילשה םויבו - יעיבר

."ישילשה םויבו" - ףסומב

לכב םיחקול ןיא לבא ,םהמ קלח וא םלוכ ,תוברעהו םיסדהה םיפילחמ דעומה-לוח ימי ךשמב
.'וכו השדח הברע םוי

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ירשתב י"ח

."עישומה ןודא" :תונעשוה

.ישישה םויבו - לארשי .ישימחה םויבו - יול .יעיברה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.יעיברה םויבו - יעיבר

."יעיברה םויבו" - ףסומ

יעיבר םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ירשתב ט"י

."המהבו םדא" :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישימחה םויבו - יעיבר

."ישימחה םויבו" - ףסומב

ישימח םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ירשתב 'כ

."רראמ המדא" :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק

.ישישה םויבו - יעיבר

."ישישה םויבו" - ףסומב

ישיש םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

דוקירב ,הבאושה תיב תחמשב רתויב ףיסוהל שי ,תאז דבלמ .הז הלילב םג דעוותהל שי
,יונפ עגר לכ ךכ םשל לצנל שי ,תומכב טעומ ןמזהש ףאו .גחה יליל לכבמ רתוי ,רמז-ילכבו
"הבורמה תא קיזחמ טעומ"ש ןפואב ,גחה ךשמב הזב וריסחהש המ לכ תא וב םילשהל ףאו
א"ח ז"משת תויודעוותהב .(דועו .285 'מע א"ח ח"משת .247 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה)
תבריקב ,תיטרפ החגשהב ,םיאצמנה תומוא םיעבשמ םג ףרצל ,לעופל עגונב הרוה 325 'מע
.ש"ייע ,"ךורדת ומיתומב לע התא"ד ןפואב ,וז החמשב (ופתתשיו) וארי םה םגש ,םוקמ

ינפל 'םירבד' שמוח לכ תא (רוביצב אלו) ומצעל ארוק דחא לכ .הלילה לכ םירע םיראשנ
.תחא םעפ קר הלילה םירמוא 'הכרב' תשרפ תא םג .תוצח

תניתנב דחאו דחא לכ ףיסוי ,תורובגה קותימ וניינעש ,הז םויבש ,םיענ המו בוט המ
.(294 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה) ליגרה רועישהמ רתוי הקדצה

.11:27 :הלפשה רוזאב הלילה תוצח ןמז

האר] ותרימאב םיכיראמ ןיאו ,םיליהתה לכ תא טנבא תריגחב (רוביצב) םירמוא תוצח רחא
םייסו ךישמה יברה זאו ,דואמ ורהימש עריא ,ךדיאל .418 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה
.[ורדחב

רחאלש "ןוצר יהי"ה תאו הבר-אנעשוה לש "ןוצר יהי"ה תא םירמוא םיליהתהמ רפס לכ רחאל
.בוט-םוי לש "ןוצר יהי"ל ףסונב ,הנבלה תאצ

לילב םיליהת ורמאש הלא לכל קותמ חופת רוביצה תפוקמ םיקלחמ םיאבגהש ,ןשי גהנמ
.הכוסב םיליהת ורמאשכ ,הכוסב דימ התיה ותליכא .הזב אצויכו רפסל רפס ןיב ,הבר-אנעשוה
,הכוסל ץוחמ המואמ לוכאל אלש םירדהמ לוכהו הכוסב םיליהתה תא םירמוא ןיאשכ ,םויכ
,שבדב ותוא םיליבטמש רחאל ,תיטרפה הכוסב ךכ-רחא וא תסנכה-תיב תכוסב חופתה תא םילכוא
הליחת םידי לוטיל שי הדועסה ךותב אלש תאז םילכואשכ ,ןבומכ] .הנשה-שארב גהנמה ךרד לע
'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,(ךכב וכרד ןיאש ןוויכ 'דכו גלזמב הזיחא ינהמ אלו) הכרב אלל
.[בכ-א"כס הדועסל י"טנ רדסבו ,ז"סו ג"ס חנק

םיקסועו (3:44 :המידקמה העדל רחשה תולע) הלילה לכ םירועינ ,םיליהתה תרימא רמג ירחא
.[םיליהת תרימא ירחא םיראשנ ןיא כ"דב םויכש ע"צ] .רחובש המב שיא שיא ,הרותה דומילב

תרימא לש הז ןיינעש :291 'מע א"ח ח"משת תויודעוותהב ןוגכ) ויתוחישב תומוקמ המכב
."הז ונרודב טרפבו . . לארשימ דחאו דחא לכ ידי-לע תויהל ךירצ" ולא םיניינע דומילו
ונלצא םג םיגהונש תוטשפב יברה טקונ ,(דועו .408 'מע א"ח ו"משת .247 'מע א"ח ג"משת
ק"כ היה הלילה ףוסב .'הבר-אנעשוה ליל ןוקית' רפסב םיאבומה רהוזה יקרפ תא םג רמול
.הווקמב לובטל ךלוה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא

םג םיניכמ] .תיבה ינב לכ רובע תונעשוהה תא (רשוק) ןיכמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.[םרובע טובחל םג א"י - הסירעבש םינטקל .םינטקו םישנ רובע

.בלול לש םילע ידי-לע ןתוא םירשוק

.הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ

ימ .רחשה תוכרב לכ תא רקובב ךרבמ - העש יצח ןשי אלו הלילה לכ רע היהש ימ םג
רחשה תוכרב לכ ךרבמ - (רוע-ילענ לענו) וידגב שבלו וינפ ץחר ,הז רועיש ןשי יאדוובש
אתיא חער 'מע ,יח ק"גאב .וט ש"הדב ,ה ש"הוצקב בויחה יטרפ האר) ךליאו הלילה תוצחמ
,הרותה תוכרב ןיינעל ןכש-לכו .ןימולשת קר אוה ךכ-רחאו ,ןהב בייחתנשמ ןמזה רקיעש
שי] רחשה תולעל ןיתמהל בייחש ,לוגנרת לוק עמש אלש ימל 'יווכשל ןתונה'מ ץוח ,(ש"ייע
.[רצי רשא ךרבל ידכ הליחת ויכרצל תאצל

:תירחש

,ךכ ןוויכו ,תוכוס דעומה-לוחב תוברעהו םיסדהה תא ףילחמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.םישדח םיסדההו תוברעה ויהי הבר-אנעשוהב בלול תליטנלש

ןיא ('וכו הרות-רפס תאצוהב ןכו) המצע הליפתבו ,'לטיק' םישבול ןיא הבר-אנעשוהב
.דעומה-לוח תליפת חסונ לע םיפיסומ

תודגאמה תוכירכה שולש קר תוראשנו ,ומצע בלולה לעש תוכירכה יתש תא םיריסמ ללה ינפל
בלולה ילע סוכסיכב תוברהל ךירצ הבר אנעשוהב יכ ,דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא
.החמשבו

:תונעשוה

'ז תא םירמוא .המיבה די-לע םהמע םידמועו ,לכיהבש הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ
םיקוספ ,אנעשוה לכ רחאלש םיקוספה תא לוקב םירמוא ,הפקהה רמג רחאלו) תונעשוהה
םויה םג .דבלב םינימה תעבראב ,םימעפ עבש המיבה תא םיפיקמו (הבר-אנעשוהל םידחוימה
. . והו ינא" םירמוא ,ןכמ -רחאל .'ע וא 'ס תואב םעפ לכב המיבה תא ףיקהל םיליחתמ
.(םויהד תונעשוהה ףוסב רמאייש ,ןורחאה עטקה תטמשהב) "אנ העישוה והו ינא . . תעשוהכ
.תונעשוהה יטויפ םויס דע ". . םשל וננתת" םיליחתמו

."חתפת - ונל בוטה - ךרצואו" :ךכ קספל שי

.םימעפ 'ג להקה ךכ-רחאו םימעפ 'ג ץ"שה רמוא - ". . רשבמ לוק"

םירמואו ,דיה ןמ םינימה-תעברא תא םיחינמ ,לכיהל הרותה-ירפס תא םיסינכמ ,םמויסב
היה יברה] םימעפ שמח עקרקב םיטבוחו הברע ידב השימח םיחקול ,ןכמ רחאל .'לבקתת שידק'
.הטבחה םוקממ חיטשה תא ריסמ היה .תולק טבוחו ,הטבחה םדוק וזמ וז תוברעה תא דירפמ
הציצח היהת אלש גאד ,שממ עקרקה יבג-לע אלו ,דמע הילעש ץעה תמיב לע טבח יברהש תורמל
."ןוצר יהי"ה תא םירמוא ךכ-רחאו ,הדיצה 'אנעשוה'ה תא םיחינמ ,[תונעשוהה ןיבל הניב

.הברעה תטיבחב םיגהונ םינטקו םישנ םג

,ואסכ לע ןחינה םיתיעל ;שדוקה-ןורא לע תוטובחה 'תונעשוה'ה תא קרוז היה אל יברה
.ומיע ןחקלו ורודיסל ןסינכה םיתיעו עקרקה לע ןריאשה םיתעל

:לארשיל ."ישישה םויב" :יולל ."ישימחה םויב" :ןהכל םיארוקו ,הרות רפס םיאיצומ
."יעיבשה םויב" :יעיברל ."יעיבשה םויב"

."יעיבשה םויב" - ףסומב םויה ןברק

.הזב אצויכו "אבט אקתפ" ,"אבט המיתח רמג" הבר-אנעשוהב ורבחל שיא לחאל ונגהנמ ןיא
אקתפ'ו ;"המיתחה ונל ביטיתו" תונעשוהה תטיבח רחא םישקבמ ונחסונב םג ירהש ,םעטה ב"צ]
ראש תגהנהמ םינשמ ןיא םהבש םיטרפה ראשל המוד ילואו .(ב"עס ,אל ג"ח) רהוזב רכזנ 'אבט
א"שנת תויודעוותה ןוגכ ,'אבט אקתיפ' רכזנ ןהבש ר"והד תוחישהמ ריעהלו .דעומה-לוח ימי
.[309 'מע א"ח ו"משת תויודעוותהו (לוחיאכ) 163 'מע א"ח

םויה תוצח ינפל ,(ג"יס ד"סרת ןחלשה ךורע) 'בוט-םוי-תדועס' םויה ךורעל לארשי גהנמ]
.['הנטק החנמ' דע רתומ אנידמ יכ םא -

.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט

.(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) "ןיכפערק" םילכוא םויה

.םוגרת דחאו ארקמ םינש ,('הכרב' - עובשה תשרפ) הרדסה תא םיריבעמ

ןיא לבא ,הנממ 'דרפיהל' ידכ (המ-רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
."ןוצר יהי" םירמוא

.'ונייחהש'ו 'בוט-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל' תכרב :רנה תקלדה

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר-אנעשוה לש החנמב
.ללכב ץראל-ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה

תוארוהה בור ורבעוה הנשה ךא ,(ושדחתנש םיטרפ המכ איצוהל) תורעהה וספדנ אל חולה ךרוא ינפמ (*
.חולה ףוג לא תורעהה ןמ תוישעמה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il