- ו"כש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ירשתב א"כ * הרות תחמש ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תעדל תארה - תומצעה חוכ - התא


ינמיז תלתב ,םימעפ 'ג ,תופקהה ינפלש םיקוספה תרימא
תואיצמב יוליגו הכשמה תלעופ םתרימאש השיגדמ ,הקזח יווה
ךרבתי ותומצעב םדאה לכשד העידי היהתש תורשפאה * םלועה
תא הליגו הארהש תומצעה חוכ ,"תעדל תארה התא"ש ינפמ איה
,'םילכב תורוא' ,תובשייתהב היהי הז ןיינעש ידכ * ומצע
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "תולודג תואלפנ השוע"ל םיקוקז
ונרוד


םימעט" םהש ,תופקהה םדוק םירמואש 1"תארה התא" יקוספ ראבל תונורחאה םינשב גוהנ
םימעט רותב הנשה-שארב םירמואש "תורפושו תונורכז ,תויכלמ יקוספ ומכ") "החמשה לע
.3תופקהה תעב םתרימאל הנכה רותב - 2(הנשה-שאר יניינעל הרותה ןמ תויארו

,תופקהה יניינעל עגונב הרותה ןמ תויארו םימעט םה הלא םיקוספש ךכל ףסונש - המדקהבו
רבודמ םתודואש םיניינעהש םילעופ הדי-לעש ,הליפתה ןיינע םג םיקוספה תרימאב שי
.םלועה תואיצמב םג יולגבו לעופב םישענ הלא םיקוספב

'ג תופקה םיכרועש ןוויכו ,םימעפ 'ג איה תופקהה םדוק םיקוספה תרימאש ףיסוהל שיו
'ג םימעפ 'ג תארה התא יקוספ םירמוא ,(הרות-תחמש םויו לילב ,תרצע-ינימש לילב) םימעפ
הכשמהה לועפל ידכ םיקוספה תרימאש שגדומ הזבש ,5"הקזח יווה ינמיז תלתב" - 4םימעפ
.קזוחו ףקות לש ןפואב איה םלועה תואיצמב יוליגהו

'ב רוביחבש ("תצרפו") רדג תצירפד ןיינעה שגדומ תארה התא יקוספבש - ןיינעה תדוקנו
.םהינשמ הלעמלש ('גה) הניחב יוליג ידי-לע ,םיכפה 'ב ,תווצק

עגונב (א) :תארה התא יקוספב תוקולח 'גב וז תיללכ הדוקנ תשגדומ - רתוי תויטרפבו
עגונב (ב) ,"ךרובמ 'ה םש יהי" קוספל דע "'וג תארה התא" קוספהמ - םלועה תוללכל
(ג) ,"'וג ןתי ומעל זוע 'ה" קוספל דע "'וג ונמע וניקולא 'ה יהי" קוספהמ - לארשיל
"'וג ןוצרל ונירמא אנ ויהיו" קוספהמ - (םהינש רוביח) םלועב לארשי לש םתדובעל עגונב
.ןמקלדכ ,ארימג דע

םיסנכנ הרות-תחמשמש וז הנש תועיבקב שגדומכ - הלוכ הנשה לכ לע ךשמנ הרות-תחמשמו
ףסונ) הלוכ תישארב תשרפ (ת"תח ירועישב םידמולו) הרותב ןירוק ובש ,תישארב תבשל ףכית
םיקולא ארב תישארב"ד ןיינעה תוללכ שודיח שגדומ הזבש ,(הרות-תחמשב האירקה תלחתה לע
- 7האירבה תלחתהמ םינש יפלא ורבע רבכש ףא ,תישארב ימי תששבכ 6"ץראה תאו םימשה תא
-לכמ ,האירבה תלחתהמ םינש יפלא ורבע רבכש ףאש ,םיכפה רוביחד ןיינעה שגדומ הזב םגש
תולודג תואלפנ השועל" קוספב ראובמ הזל חוכה ,רשא ,הנושארה םעפבכ שודיח השענ ,םוקמ
.ןמקלדכ ,"ודסח םלועל יכ ודבל

- (ל"נכ) הליפת לש ןיינע אוהש םיקוספה תרימאב םג שגדומ םיכפהה רוביחש ,ףיסוהל שיו
יכלמ ךלמ ינפל" דמועש ףאש - 8"ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל . . דמוע התא ימ ינפל עד"
- רבדה םעטו ,'וכ הגשהו הנבה לש ןפואב ,"עד" לש ןפואב איה ותדימע ,"ה"בקה םיכלמה
.ןמקלדכ ,"'וג תעדל תארה התא"ש ןוויכ

דוע ןיא םיקולאה אוה 'ה יכ תעדל תארה התא" - אוה "תארה התא"ד ןושארה קוספה
:9"ודבלמ

ףוס-ןיא תומצע ,וד ,התא" 10ןקזה וניבר שוריפכ ,'תי ותומצעו ותוהמ לע יאק - "התא"
תתימא" לע קר רמול ךייש ותתימאל (חכונ ןושל) "התא" ראותהש ןוויכ ,"אוה-ךורב
לכב תולגתהב אצמנש ןוויכ ,חכונ ןושלב םינופ וילאש ,'תי ותומצעו ותוהמ ,"תואיצמה
ףא 'וכ יוצמ הקולא םש שיש 11םיעדוי תוקונית וליפא ןכלו תולגתהב אוה רואמה" - םוקמ
.13"לכ יפב רוגש םימש םש" ,12"'וכ המו ךיא הסיפתו הגשה םהב ןיאש

ותוהמב ("תעדל") םדאה לכשד הגשהו העידי ךייש אל ,תומצעה לע יאק "התא"ש ןוויכו
!וכופיהו רבד - ("התא") 'תי ותומצעו

ךיז טסאה ,תארה ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע וד ,התא" ,"תעדל תארה התא" רמאנ הז לעו
ותומצעב םדאה לכשד העידי היהתש תורשפאהש - 10"ןסיוו ריד לאז'מ זא ,תעדל ,ןזיוואב
ומצע תא (הליג) הארהש ,("התא") תומצעה חוכב ,"תעדל תארה התא"ש ינפמ איה 'תי
תעד לש ןפואל דעו םדאה לכשב הגשהו הנבה וב היהתו תויהל לכותש ידכ ,("תארה")
.14"'וכ קזוחב ותבשחמ עקתיו 'וכ ותעד רשקמש ,תורשקתה ןושלמ" ,("תעדל")

:"םיקולאה אוה 'יוה יכ" איה העידיהש בותכב ךישממו

"םיקלא") םלועה ירדגד רוקמו שרושה אוה םיקולא םש ,יכ - םיכפה 'ב םה םיקולאו 'יוה
היה ,םלועה ירדגמ הלעמל ,םצעה םש אוה 'יוה וליאו ,ןמזו םוקמ ,(5"עבטה" אירטמיגב
.("התא") תומצעה חוכב אוה ,"םיקולאה אוה 'יוה" ,דחי םרוביחו .16דחאכ היהיו הווה

םויסכ - םלועב םג (ךשמנ אלא ,'יוהו םיקולא ,םישודקה ויתומשב קר אל) אוה הז ןיינעו
:"ודבלמ דוע ןיא" בותכה

ןיאש אוה "דוע ןיא"ד שוריפהש ,"ודבלמ דוע ןיא"ל 18"דוע ןיא" ןיבש קוליחה 17עודי
דחי לבא ,תואיצמ ןיא "ודבלמ"ש אוה "ודבלמ דוע ןיא"ד שוריפה ןכ-ןיאש-המ ,ללכ תואיצמ
המצע ינפב תואיצמ הניאש אלא ,19םלועד תואיצמ שי הרות יפ -לעש ,ונייה ,תואיצמ שי ומע
.20"ואצמה תתימאמ" אלא הניא ותואיצמ לכש ןוויכ ,ו"ח ("ודבלמ")

תומצעה חוכב אוה ("ודבלמ דוע ןיא" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םלועד תואיצמ שיש) הז ןיינעו
ודבל אוה . . ותומצעמ אוה ותואיצמש אוה-ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ" - ("התא")
לש ותואיצמ תישענ הז ידי-לעש - 21"'וכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלוכיו וחוכב
."ודבלמ דוע ןיא" - יתימאה שיד תואיצמה איה ותואיצמ לכש ןפואב ארבנה שי

:22"ודסח םלועל יכ ודבל תולודג תואלפנ השועל" - הז ירחאלש קוספב ךישממו

עגונב ןהו םדאהל עגונב ןה) "ודבלמ דוע ןיא 'וג תעדל תארה התא"ד ןיינעהש ידכ
הדידמה תילכתב םהש םילכל דעו ,22םילכב תורוא ,תובשיתה לש ןפואב היהי (םלועהל
ירחאלו) ףוגה יקלח ראש יבגל םג תומכב ןטק אוהש ,ימשגה חומד הלבגההמ לחה ,הלבגההו
."תולודג תואלפנ"ב ךרוצ שי - (23חומה חטשב הפסוהו יוביר השענ אל ףוגה לודיג ליג

תואלפנ" תושעל ה"בקה לש ותלוכיבו וחוכבש - "תולודג תואלפנ השועל" רמאנ הז לעו
עדוי ודבל אוה"ש ,"ודבל" - רתויב תילענ אגרדמ םיכשמנש "תולודג תואלפנ" ,"תולודג
."סנ אוהש

- םלועה תואיצמב "ודבלמ דוע ןיא 'וג תעדל תארה התא"ד יוליגהו הכשמהה תישענ ןכלו
םלעה ןושלמ ,"םלועל" הלגתמו ךשמנ ,לובג ילב דסח ,ולש דסח ,"ודסח"ש ,"ודסח םלועל יכ"
.םילכב תורוא ,ותואיצממ לטבתמ וניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,24(רתסהו)

:25"ךישעמכ ןיאו י-נדא םיקולאב ךומכ ןיא" - הז ירחאלש קוספב ךישממו

-נדא"ו ,"עבטה" אירטמיגב "םיקלא" - םלועה ירדג םע םירושק "י-נדא"ו "םיקולא" תומשה
םלועה ארבנש ירחאל םהש יפכ לכשה ירדג םג ללוכ ,26"ךיתוירב לכל ןודא התא" םש לע "י
וא ,רחא ןפואב לכשה ירדג עובקל לוכי היה ה"בקהש ףא ,ונל םיעודיה לכשה ירדג יפ-לע
.(27רחא םוקמב ראבתנש ומכ) ללכ לכשה ירדג אלל

ןיא"ש הלגתמו רכינ - י-נדאו םיקולא תומשה םע םירושקה לכשה ירדגו םלועה ירדגב םגו
."י-נדא םיקולאב ךומכ

שבלתמו דרויו ךשמנ יקולאה לעופה חוכש ירחאל םגש - "ךישעמכ ןיאו" :הזמ הריתיו
ןמואהד לעופה חוכ ,ילכהב ריכה דיגמהש 28עודיה ךרד-לע ,"ךישעמכ ןיא"ש רכינ ,לעפנהב
ותואיצמ םייקמו היחמו הווהמש יקולאה לעופה חוכל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,ילכה השעש
.טלחומה ספאו ןיאמ

:29"וישעמב 'ה חמשי םלועל 'ה דובכ יהי" - הז ירחאלש קוספב ךישממו

ןושלכ ,30"תומלועב שבלתמ ודי-לעו ובש אוה-ךורב ףוס-ןיאל שובל תניחב" אוה - "דובכ"
."םלועל 'ה דובכ יהי" בותכה

'ה חמשי"ש איהש הזמ האצותה ןכלש ,יוליג לש ןפואב איה םלועב ותושבלתהש אלא דוע אלו
,[31הרות-תחמשו תרצע-ינימשב ,'בה םעפב טרפבו ,"ונתחמש ןמז"ב רתויב שגדומכ] "וישעמב
.יוליג םע הרושק החמשש

אוה "'ה םש"ש - 32"םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי" ,הז ירחאלש קוספב רתוי שגדומו
דעו התעמ" ,םלועה ירדגב (34הכשמה ןושלמ "ךרובמ") הכשמהה תישענ ודי-לעש ,33דבלב הראה
.תויחצנו תועיבק לש ןפואב ,"םלוע

הלגתמ ןכל - "םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי" ,"'וג םלועל 'ה דובכ יהי"ש ןוויכו
."ודבלמ דוע ןיא 'וג תעדל תארה התא"ש םלועב

ינבל עגונב הז ירחאלש םיקוספב ךישממ - האירבה תוללכל עגונב ליעל רומאה לע ףסונו .ו
:"'וכ תונושלה לכמ ונתממורו 'וכ םימעה לכמ ונתרחב התא"ש ,לארשי

םע דחיבש - 35"ונשטי לאו ונבזעי לא וניתובא םע היה רשאכ ונמע וניקולא 'ה יהי"
תגרדב וניתובאל םימוד ונא ןיא רשאכ םג] בצמו דמעמ לכבש החטבה םג הז ירה השקבה
וניקולא 'ה יהי" [תוקולא תגשה ,הרותה תוימינפ טרפבו ,הרותה תגשהו דומילד הדובעה
."ונשטי לאו ונבזעי לא 'וג ונמע

לא"ש החטבהו השקבב ךרוצ שי זאש ,תולגד בצמו דמעמל עגונב ורקיע הז קוספ ,םנמא
קוספה לע 36ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותב םג שגדומכו ,"ונשטי לאו ונבזעי
ןמזב ('וכ הבשחמב וא שחלב) הרמאש "ונשטי לאו ונבזעי לא 'וג ונמע וניקולא 'ה יהי"
:הלואגהל עגונב הז ירחאלש קוספב ךישממ ,ןכלו ,'וכ תולגהו רסאמה

37"ךתליהתב חבתשהל ךשדוק םשל תודוהל םייוגה ןמ ונצבקו ונעשי יקולא ונעישוה ורמאו"
רקיע םג היהי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואג ,תולגה ןמ הלואגה לע יאק הז קוספש -
והייחבשב ה"בוק חבתשמש" דעו ,"ךתליהתב חבתשהל" ,לארשי לש םחבש תולגתה תומילשו
.38"םלועב תחא הביטח םכתא השעא ינא . . (חבשו תובישח ןושל) ךרימאה 'ה . . לארשיד

קוספב ךישממ - 38"םלועב תחא הביטח ינותישע םתא"ש הז ידי-לע השענ הז ןיינעש ןוויכו
תומילשה היהת אובל הדיתעה הלואגבש ,"דעו םלועל ךולמי 'ה ,ךלמ 'ה ,ךלמ 'ה" הז ירחאלש
'ה") דיתעו הווה ,רבעד ןמזה ייוניש יטרפ לכב ,םלועב ה"בקה לש ותוכלמ יוליגו תכשמהד
דעו"ש ,"דעו" תניחבב םגו ,("דעו םלועל") תויחצנ לש ןפואבו ,("ךולמי 'ה ,ךלמ 'ה ,ךלמ
םלועב קר אל) ה"בקה לש ותודחא יוליגו תכשמה לע זמורש ,39"ןוותא יפוליחב דחא אוה
.40היישע הריצי ,האירב תומלועב (םג אלא ,תודחאה םלוע ,תוליצאה

ןתונ ה"בקהש - 41"םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה" הז ירחאלש קוספב םייסמו
הלא םג ללוכ ,לארשי ינבל ("זוע") חוכ (42"ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ" ,"ןתי")
-לע ,אובל-דיתעלד םייוליגה לבקל ולכויש ,43תוממוע (םילחג) ןושלמ "ומע"ד בצמו דמעמבש
לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" 44ל"זר רמאמכ ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה"ש הז ידי
םילבקמ הז ידי-לעש ,"םולשב ומע תא ךרבי 'ה ,ןתי ומעל זוע 'ה רמאנש ,םולשה אלא
"'וכ תומלוע הרשעו תואמ -שולש קידצו קידצ לכל ליחנהל ה"בקה דיתע"ש הכרבה תומילש
.(הז ינפל בותכש ומכ)

ירחאלש םיקוספב ףיסומ - לארשיל סחיב ה"בקה לש ותגהנה תודוא ליעל רומאה לע ףסונו
:לארשי לש םתדובעל עגונב הז

,לארשי לש םתדובעו םתלועפ איה "ונירמא"ש - "לכ ןודא ינפל ןוצרל ונירמא אנ ויהיו"
("ונירמא") תרימאש - אמרג ןמזהש ןיינעב הריתי השגדהבו ."לכ ןודא ינפל ןוצרל" םישענש
.'וכ התלועפ תלעופו ,"לכ ןודא ינפל ןוצרל" איה "תארה התא" יקוספ

עוסנב יהיו" - ("ונירמא" לע ףסונ) לעופב הדובעל עגונב הז ירחאלש קוספב ךישממו
:45"ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךבייוא וצופיו 'ה המוק השמ רמאיו ןוראה

עוסנב" ,ןוראה םע דחי אלא ,ודבל ךלוה וניא - םלועב ותדובע דובעל אצוי ידוהי 46רשאכ
דחאו דחא לכבש השמ ץוצינ םג ללוכ) השמ רמאיו" :ןכלו ...ונבר השמ םע דחיו ..."ןוראה
ה"בקה לש "ךיאנשמ"ו "ךביוא" :"ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךביוא וצופיו 'ה המוק (47לארשימ
םלועבש תולבגהו תודידמד ןיינעה תוללכמ לחה ,48לארשי לש "םיאנשמ"ו "םיביוא"ה םה
ןוא ךיביוא עטסערג יד" םהש (ףוגב המשנ ותויהב ידוהי לצא הלבגהו הדידמ םג םילעופש)
."ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךביוא וצופיו 'ה המוק" . . קעוצ הז לעו . . "םיאנשמ

49"ךזוע ןוראו התא ךתחונמל 'ה המוק" :הז ירחאלש קוספב ךישממש יפכ - תמייקתמ ותשקבו
.תומילשה תילכתב החונמ לש בצמו דמעמ ולצא השענש ,

:הז ירחאלש קוספב ךישממש יפכ - ולש םישובלהל דע ,םיניינע יטרפ לכב תלעופ וז החונמו
תכלממ") לארשימ דחאו דחא לכד םישובלה םגש - 50"וננרי ךדיסחו קדצ ושבלי ךינהוכ"
לוכיש ,לשמל ,ךורא שובל אלו) 51םדאה תדימל םיאתמה ןפואב םה ("ךינהוכ" - "םינהוכ
."קדצ ושבלי" - 52"תראפתו דובכ" לש ןפואבו ,(ו"ח וב לשכיש םדאה תכילהל לבלבל

אכלמ דוד תולגתה - 53"ךחישמ ינפ בשת לא ךדבע דוד רובעב" :הז ירחאלש קוספב ךישממו
איה ךלמה לש ותואיצמש ,"לארשי ךלמ" רותב 54"םייקו יח לארשי ךלמ דוד" ,רשא ,אחישמ
.םהל ךרטצמה לכ עיפשמש ,הנידמה ינב לכד םויקהו תויחה ,תואיצמה

ול וניוויק הז וניקולא הנה אוהה םויב רמאו" - רתוי תויטרפב הז ירחאלש קוספב ךישממו
:"ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוויק 'ה הז ונעישויו

.הרות-תחמש םוי ,הזה םויב - שממ דימו ףכית השענש ,אובל-דיתעל לע יאק - "אוהה םויב"

,"הז וניקולא הנה" רמואו ועבצאב הארמ לארשימ דחאו דחא לכ - הזה םויבו

ןושלמ "ול וניוויק" - ןיווקה 'גב תויטרפב םג ךשמנ הז ירה ,תוללכב יוליגה לע ףסונו
השולש םהש תווצמו הרות ידי-לעש תוכשמהה ידי-לע ןיווק תניחבב ותוא ונכשמהש" ,ןיווק
.55"םידסח -תולימגו הדובע ,הרות - ןיווק

ןהו תוינחורב ןה ,הסנרפו תואירבב ,"ונעישויו" - לארשי ינב יניינע לכב ךשמנ הזמו
,'וכו תונבו םינבמ יתודיסח ידוהי תחנ בורו ,תוימשגב

םג תויהל הלוכיש "הליג"מ הלעמלש היולג החמש ,"החמשנו" ,הזמ הריתיו ,"הליגנ"ש דעו
הליגנ" 57בותכש המ ךרד-לע ,אקייד "ותעושי" ,"ותעושיב" ,56"הדערב הליג"ד ןפואב
.58שממ ךתומצעב ,"ךב החמשנו

םימלוע לכ תוכלמ ךתוכלמ" הז ירחאלש קוספב בותכש ומכ - ולוכ םלועה לכב ךשמנ הזמו
הלגתמ ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,"רודו רוד לכב"ו "םימלוע לכב"ש ,59"רודו רוד לכב ךתלשממו
,וחרוכ-לעב ("ךתלשממ") הלשממ לש ןיינעב ךרוצ שיש אגרדב םגש דעו ,ה"בקה לש ותוכלמ
.60"םהילע ולבק ןוצרב"ש ןפואב "ךתוכלמ"ד יוליגה השענ

רבד"ו "הרות"ד יוליגהש - 61"םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" קוספב םימייסמו
'דב שמשמ"ש ,"יכ" תביתב זמורמכ ,תומלועה לכב הלגתמו "םילשורי"ו "ןויצ"מ ךשמנ "'ה
.היישע הריצי ,האירב ,תוליצא - תומלוע 'דל זמורש רמול שיד ,62"תונושל

בא" (תארה התא יקוספבכ "םערוטש"ב אלש ףא) םירמואו םיפיסומ ןורחאה קוספה ירחאלו
םר ל-א ךלמ ,ונחטב דבל ךב יכ ,63םילשורי תומוח הנבת ןויצ תא ךנוצרב הביטה ,םימחרה
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה לע (תוטשפב) יאקד - "םימלוע ןודא אשינו

םויסהל דע ,םיקוספ המכו המכ דוע םירמוא םהבש תופקהה תכירעל םיכלוה הז ירחאלו
וחמשו ושיש" טויפה םג םירמוא הרות-תחמש םויבו ,"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"ד
אכלמ דוד - "'וכ הרות-תחמשב חמש דוד . . הרות-תחמשב חמש םהרבא . . הרות-תחמשב
.אחישמ

וניקולא הנה אוהה םויב רמאו" דועייה םויקל םיכוז שממ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
אכלמו לארשי" ,שממ 'תי ותוהמו ותומצע םע דקור לארשימ דחאו דחא לכו ,"'וג הז
...עודיה ןוגינה אוה םינוגינהמ דחא ,רשא ,הרות-תחמשד חמש ןוגינ םינגנמו ,"יהודוחלב
,ל"צז צ"יולרה ויבאל תופקה ןוגינ ןגנל ליחתהו ותמוק אולמ דמענ א"טילש ר"ומדא ק"כ]
.[הלודג החמשב ומוקמ לע דקרו
185-178 'מע א ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת הרות-תחמש ליל תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב -.(54 'מע ד"שת מ"הס) בוט אירטמיגב - םיקוספ ז"י (1

.םש ד"שת מ"הס (2

.ךליאו 203 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה םג האר - ןמקל אבהב (3

,תבשו ט"וי תשודקד םיפוצר םימי 'ג םימעפ 'ג - [א"שנת'ה] וז הנש תעיבקל תדחוימה תוכיישהמ ריעהלו (4
רבודמכ) תבשה םויל ףכית םיסנכנ םהמו ט"וי םימי 'ב שי םתשולשבש ,ת"חמשו צ"עמשבו ,תוכוסה גחב ,ה"רב
.(פ"מכ

.נ"שו .ב"ער,וק מ"ב (5

.א,א תישארב (6

.(ךליאו ד"עס,הע ש"קה רעש (ח"אד םע) רודיס) דיגמה תרותכ ,ארבנ אוה םגש ,ןמזה תאירב ללוכ (7

.ב,חכ תוכרב האר (8

.הל,ד ןנחתאו (9

.דועו .54 'מע םש ז"דעו .220 'מע ד"שת מ"הס (10

אלו וילא"ד ןיינעה שגדומ ותליפתבש ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה רמאמהמ םג ריעהל (11
תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהס האר) 'וכ תונוילעה תוריפסה ,"ויתודימ"ב העידי ול ןיאש ןוויכ ,"ויתודימל
וליאו .ךוניחה ירחאלו (ב) ,'וכ שקובמ הזיא שיש ,הליפתב (א) אוה הז ןיינעש ,אלא - .(ח"פ הליפתה
דמעמ לכבו ,םתואיצמ םצעב ,אוה ,"יוצמ הקולא םש שיש םיעדוי תוקונית" ,"לכ יפב רוגש םימש םש"ד ןיינעה
.בצמו

.ב"ער,די אריו א"ות (12

.דועו .א,וצר ב"ח םיסרטנוק מ"הס (13

.ג"פס אינת (14

.דועו .ו"פ הבושתה רעש ח"ר .ב"פ ב"יש סדרפ (15

.דועו .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס,זנר ג"חז (16

.86 הרעה 202 'מע ה"כח ש"וקל האר (17

.טל,ד ןנחתאו (18

.'וכו רכשה ןיינע ,צ"מותה םויקב הדובעה ןיינע תוללכ ונשיו ךייש ןכלש (19

.ת"הוסי 'לה שיר ם"במר (20

.כ"ס ק"הגא (21

פ"ר ח"הוא האר) ןורהא ינבד שפנה תולכה ד"ע ,םתואיצממ ולטבתי םלועהו םדאהש ןפואב אל יאדוובו (22
.(ירחא

תעידי ,הרותה תוימינפו ,הרותה דומיל י"ע טרפבו) תולכשומב העיגיהו קסעה יוביר י"עש ףאש ,ריעהלו (23
,תלוגלוגהב לודיג השענ אלש יאדוובו ,חומה לדוגד תומכהב ףסונ אל ,מ"מ ,חומהב םיטמק םיפסונ (תוקולא
.(שארה ג"עש עבוכה לדוג הנתשמ אל ןכלש) חומה רמוחל ילכה

.מ"כבו .ד,זל חלש ת"וקל (24

.ח,ופ םיליהת (25

.ד,ז"יפ ר"ב (26

.דועו .ךליאו 135 'מע א"ח ח"משת ש"הס .ךליאו 251 'מע ז"כח ש"וקל האר (27

.ז"כפס הנומאה רעש (28

.אל,דק םיליהת (29

.מ"כבו .א"עס,הע וניזאה ת"וקל (30

.ב"ס (החישה ףוגב) ליעל האר (31

.ב,גיק םיליהת (32

.מ"כבו .ךליאו ב,אמ רהב ת"וקל האר (33

.מ"כבו .ג,זל ץקמ א"ות (34

.זנ,ח א"מ (35

.ךליאו הצק ע"ס ז"פרת מ"הס (36

.הל,זט א"הד (37

.י"שרפבו א,ו תוכרב (38

.א"ער,דלק ב"חז (39

.דועו .ךליאו ג"יפס הליפתה תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהס האר (40

.אי,טכ םיליהת (41

.נ"שו .א"ער,גנ ב"ב האר (42

.מ"כבו .ז"פר א"הויהעש האר (43

.הפוסב (ס"שו) ןיצקוע (44

.הל,ד"וי ךתולעהב (45

.(ל"ומה) יכבב עטקנש קונח לוקב א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא הז קוספב (46

.ב"מפר אינת האר (47

.פ"הע י"שרפ האר (48

.ח,בלק םיליהת (49

.ט,םש (50

ח"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר) "הלוספ ותדובע . . ותדימ לע רתי ןיכורא" ויה םאש הנוהכ ידגבד ןידהכ (51
.(ד"ה

.מ-ב,חכ הווצת (52

.י,בלק םיליהת (53

.א,הכ ה"ר (54

.מ"כבו .א,הנ חרוק ת"וקל .א"עס,פ המורת א"ות (55

.אי,ב םיליהת (56

.ד,א ש"הש (57

.מ"כבו .ב"עס ,דס חלשב א"ות האר (58

.גי,המק םיליהת (59

.מ"כבו .ךליאו ב"עס,ונ ה"ר ישורד ת"וקל האר (60

.ג,ב היעשי (61

.נ"שו .א"ער ,ג ה"ר (62

.כ,אנ םיליהת (63


,"דמוע התא ימ ינפל עד" דחא דצמ ,םיכפה ינש שי הליפתה ןיינעב
יכלמ ךלמ ינפל" הדימע ,ינש דצמו ,הגשהו הנבה לש ןפואב "עד"
!"ה"בקה םיכלמה

םע דחי אלא ,ודבל ךלוה וניא ,םלועב ותדובע דובעל אצוי ידוהישכ
"השמ רמאיו" - ונבר השמ םע דחיו ,"ןוראה עוסנב" - ןוראה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לכ תא םיחקול 'והשמ' ידי-לע
!'םצע'ה


?יללכה חישמ תניחב לע ןטק ץוצינ לעפי דציכ

לעופש ,תאז דוע אלא ,וב אצמנש דבלב וז אל - לארשימ דחאו דחא לכ תמשנבש חישמ ץוצינ
.ימינפ ןפואב וב עיפשמו

לעופ הז ץוצינש ,לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ ץוצינ ןיינעב עודיה ךרד-לעו [...]
,לארשימ דחאו דחא לכ לצא "יתרטוז אתלימ" השענ האריה ןיינעש ,ךכ ידכ דע ,ימינפ ןפואב
םניינע חישמו השמ ירהש - חישמ ץוצינל עגונב םג ןבומ הזמו .וברקבש השמ ץוצינ ללגב
.ימינפ ןפואב וב לעופש - "ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,אוה דחא

יוליגב ולצא לעפיו ריאיש ,וברקבש חישמ ץוצינ תא תולגל הדובעה ידי-לעש אלא ,דוע אלו
.שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב ,תיללכה הדיחי תניחבד יוליגה תא םילעופ -

:רבדב ההימתו הלאשל םוקמ שי ןיידע םנמא

לעפי הז ןטק ץוצינש ןכתיי דציכ - דבלב ןטק ץוצינ אוה ותמשנבש חישמ ץוצינש ןוויכמ
?יללכה חישמ תניחבל עגונב

:הזב רואיבהו

המכב תודיסח ישורדב אבומכ) "ולוכב ספות התא ,ותצקמב ספות התאשכ םצעה" ללכה עודי
.(תומוקמ

תניחב םג) המשנה תוללכש ךכל ףסונ ,רשא - שפנבש הדיחי תניחב תודוא רבודמש טרפבו
,הדיחיה תניחב ירה ,("שפנ" תניחבבש םישוריפה לככ) "שממ לעממ הקולא קלח" איה (שפנ
,הדיחיה תניחבש ,ונייה ,ארוב ץוצינ ,"תוקולא תניחב אוהש דואמ ןטק ץוצינ" הב שבולמ
ןוויכמו ,ארוב ץוצינ םע - "ךדחיל הדיחי" - תחא תואיצמ תישענו תדחאתמ ,ארבנ ץוצינ
.ולוכ םצעב תספות הדיחיה תניחבש יאדווב ירה ,ןכש

:הרותד הלגנב - רבדל אמגוד איבהל שיו]

,רמולכ ,והשמד והשמל וקלחל רשפא-יאש "והשמ"ל דע ,"והשמ"ב םרוסיאש םיניינע םנשי
םיהולא ךל היהי אל") הרז-הדובעל עגונב וניצמש יפכ - תקלחתמ הניאש הנטק יכה הדוקנ
רתויה "והשמ" םגש ונייה ,"המואמ ךב קבדי אלו" ,רמאנש ומכ ,והשמב ורוסיאש ("םירחא
.'וכ םצעה לכל עגונ ,ןטק

,"והשמ" ידי -לעש "ךיקולא 'יוה יכונא" ,הנומאה ןיינעל עגונב - הבוט הדימ הבורמו
.םצעה לכ תא םיחקול ,הנומאה תדוקנ

,אצמנ - חישמ תמשנד ץוצינה איה הדיחיה תניחבש ןוויכמ :וניניינעל עגונבו [...]
ץוצינ לש וחוכב שי ,אלימבו ,ונקדצ חישמד םצעה ,ולוכ םצעה תא וב שי הז ןטק ץוצינש
.יללכה חישמל עגונב ותלועפ לועפל הז ןטק
- 346 - 345 'מע א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"משת'ה הרות-תחמש ליל תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


סדרפה


םינשב תורשע ךשמבש ,םיינרותה תעה-יבתכ ןיב דחוימו דחא
,המרבו זועב ,ןנבר יכלמ ןאמ ,ךלמה רבד תא איבהל הכז
- תירבה -תוצראב 'םינברה תדוגא' לש הנואטיב היה
לע ותתשוה ןואטיבה לש תכרעמה ירמאממ םיבר * 'סדרפה'
ברה ןואגה ,דבכנה ךרועל ורמאנש ,יברה לש תוארוהו תוחיש
המישר * 'תודיחי'בו ישיא ןפואב ,(ל"ז) גרבלע החמש
הנושאר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

היה רשפא (המודכו ןסינב א"י ,טבשב 'י ,ולסכב ט"י) יברה לש תולודגה ויתויודעוותהב
תדדותסמו תוחישה ןיבש תוקספהב יברה לא תשגינה ,העובק תינבר תוישיא םעפ אל תוארל
יפוליחש ידכ ,ןופורקימה לע 'קה ודי ףכ תא חינהל יברה גהנ בור יפ-לע .תוכורא ותיא
.םיברב ועמשיי אל םהיניב םירבדה

תירבה -תוצראד 'םינברה תדוגא' ר"וי םימילו ישארמ ,גרבלע החמש ברה ןואגה היה הז
ויקבאמ ףאו ויתונקת ,ויתועדל יוטיב ןתנ רשאכ תוריסמו ץמוא ןיגפה גרבלע ברה .הדנקו
.'סדרפה' - 'םינברה תדוגא' לש בושחה הנואטיבב יברה לש

ץימאו בחר יוטיב ול ןתנ גרבלע ברהש יברה לש םייזכרמהו םיבושחה םיקבאמה דחא
.'ידוהי והימ' קוח ןוקיתל קבאמה היה ,ונואטיבב

ךשמנ רבדה .ךשוממ ןמז 'קה ורדחב ההושו יברה לא עיגמ גרבלע ברה היה תובר תויונמדזהב
ןדע-ןג'ב תוחישל גרבלע ברה תא לבקמ היה זא .'תודיחי'ל לבקל יברה לדח םהבש םינמזב םג
.םש בצוהש דחוימ ןחלוש דיל ,'ןותחתה

ק"שנ עצבמ לש ותליחת

עבשומה יעיבשה שדוחב םירושקה תוחיש יעטקו תועידי רחבמ ןלהל ,ירשת שדוחב ונדמועב
.'סדרפה'ב ןהה םינשב ועיפוהש יפכ ,בוטב

שדוחב .בוט-םויו שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבמ לע הנושארל יברה זירכה ד"לשת תנש יהלשב
םירבדה יכ חינהל סיסב שי ,בגא ךרד) האבה העידיה 'סדרפה'ב העיפוה ה"לשת ןוושחרמ
:(יברה ידי-לע םמוסריפ םדוק והגוה

ידוהיה תיבל םולשו םלועל םולש איבת תבש תורנ תקלדה :שטיוואבוילמ ר"ומדאה"

שטיוואבוילמ ר"ומדאה אשנ ,תישארב תשרפ תבש יאצומב המייקתה רשא תדחוימ החישב"
.תורנה תקלדה תווצמ םויקל רשקב םירבד א"טילש

לכ הבורמ ינחורה ךשוחה היה אל ,שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדאה רמא ,םימדוקה תורודב"
הווצמ רנב ידוהיה תיבה תא ריאהל ,תיבה םא ידי-לע םיינש וא דחא רנ תקלדה הקיפסה ,ךכ
,רבוגו ךשוחה ךלוה םינורחאה תורודב ,ברה ונרעצל ,םרב .םלועב רוא ןירקהלו רוא הרותו
,ידוהיה תיבל םיסנכנ ,םויכ .ידוהיה תיבה תא לופכ רואב ריאהל ךירצ ןכל ,הברתמו ךלוה
,השודק לש רואב ףיסוהל יוארה ןמ .ידוהיה תיבל םוסינכה אל רבעב רשא ,תועידיו םידומיל
ינחור רוא ןירקי הז ימשג רוא ,רשב יניעל הארנה ,ימשג רוא אוהש תבש תורנ לש םרואב
.ביבסמ הליפאהו הכישחה תא שרגי רשא

ךכ .תבש ברעב רנ תקלדה תווצמ םויקל תוטועפה תונבהו תודליה ,תורענה תא ךנחל ךירצ"
רהוטו רשוא תנרקהלו תינחור הרוא איבי רשא ,ימשג רוא ףסותי ,ידוהיה תיבב תורנ ופסותי
.הביבסה לכבו ידוהיה תיבב

,ישפנה טקשה .תיב לש ורקיע איה ,תיבה-תרקע לש דיקפתב היידוהיה םאה תא הכיז ה"בקה"
אלו .תיבה םא לש הייח חרואבו התוגהנתהב םייולת תונבהו םינבה ,לעבה לש רשואה ,הוולשה
ידוהי רשואב ,תווצמו הרות לש םייח תוחרואב הינכש לע עיפשהל התלוכיב אלא ,דבלב וז
.תאז הרוצב התגהנהב תישיא אמגודב ,תימינפ תישפנ הוולשבו יתימא

.תבש תורנ תקלדה ידי-לע תישענ תבשה תלבק .אבה עובשה ימי לכל הנכהה איה - תבשה"
תוכרבב קר אל ,תבשה ןחלושבו תיבה תריוואב השודקו רהוט ץיפמ תבשה תורנ לש םרוא
.תבשה תורנ לש רהוזה רואל תרחא תלכאנ תבש תדועס םג אלא ,תורימזבו

רהוזב רבסה ונשי ,לארשי תונבו ישנ ידי-לע תורנ תקלדהל ל"נה ימינפה םעטה דבלמ"
ורנ התביכ רשא לע ונמא הווח לש האטח לע 'ןוקית' איה תורנה תקלדה - ל"זח ירבדל שודקה
הוודח ךותמ תושעיהל הכירצ תורנה תקלדה יכ ,'קה רהוזב בותכ .תעדה ץע אטחב םלוע לש
.השעמה ימי ,םירופאה לוחה ימי לכל הוודחו תוזילעו החמש עיפשת תאזה החמשה .החמשו

.הקדצל תוטורפ ןה תושירפמ תורנה תקלדה ינפל יכ ,לארשי ישנ תוגהונ בוטו האנ גהנמ"
תניתנב .הקדצ ןתמל םינטקה תונבהו םינבה תא וכנחי יכ א"טילש ר"ומדאה שיגדה ,יוארה ןמ
רחשמו םתונטקמ רבכ םילגרתמ הדליה וא דליה .ריבכ יכוניח ךרע ןומט םילדו םיינעל הקדצ
ויכרצל םייסיסב םירבד ול םירסח רשא ,ךרצנ םדאל רוזעל ,תלוזל הקדצ שירפהל םהימי
יפסכמ שירפהל (םינטקה וליפא) תונבהו םינבה תא ליגרהל דואמ יאדכ ,ןכל .םיימוי-םויה
.הקדצל םהיתונוכסח

רתוי לודג רשוא שי םאה .החפשמה לכל רשואה תא איבי תונבלו םינבל ירוקמו בוט ךוניח"
והז !?םהלש םמלוע תפקשה יפל םייחו םכרדב םיכישממ םהידכנו םהינבש הדבועהמ םירוהל
תוחרואבו היתועדב המילש איה החפשמה רשאכ ,רתויב לודגה ישפנה קופיסהו יתימאה רשואה
.דעומו תבש ימיב ןה ,לוחה ימיב ןה ,הייח

'ה יכ ,ולא תוחיתמ ימיב טרפב ,תועמשמ תלעב ,תדחוימ הכרבב ותחיש תא םייס יברהו"
םיאיבמ ,תורנה תקלדה תווצמ תצפהב תולועפה ידי-לע ,החמשו הרוא תנש היהתש רוזעי ךרבתי
."ידוהיה תיבל םולשו םלועל םולש

היסור יאצויל םינפ תלבק

יברה תארוה יפל .תוצעומה-תירבמ םיבר םישדח םילוע יברה רצחל ועיגה ב"לשת ירשת שדוחב
.'םינברה תדוגא' םרובע הנגראש תדחוימ םינפ-תלבקב םילועהמ הבושח תחלשמ הפתתשה
:'סדרפה' ךכ לע חוויד (27 'מע) ה"לשת ולסכ שדוח ןויליגב

היסורמ םישדח םילועל 'םינברה תדוגא' םעטמ המישרמ םינפ תלבק"

היסורמ ואבש לארשי ילוע תצובקל 'םינברה תדוגא' םעטמ הנתינ דואמ המישרמ םינפ תלבק"
.שטיוואבוילמ ר"ומדאה לצא םיגחה ימיב ףפותסהל ואבשו לארשי-ץראב עקתשהל

םינבר לש הלודג הרובח םע דחי ,ןייטשנייפ השמ יבר ןואגה ,'םינברה תדוגא' אישנ"
קיזייא-יכדרמ ברה שטיוואבויל לש הגיצנ להינ םילועה תצובק תא .םינפ-תלבקב ופתתשה
.םיפסאנה םירבחה לע דואמ קומע םשור ושע ,הנוש ליג לש תנווגמ הצובק ,םילועה .בוקדח
םידמול םג םהיניב םיאצמנ .הדימעה ליגב םישנאו םיריעצ םירוחב םיאצמנ הצובקה ךותב
דחא לאידיאב םידחואמ דחאכ םלוכ םרב .םיינוליח עדמ ישנא וליפאו םידיסח ,םילודג
תיתרוסמה תודהיה קיחב ,םהיתוחפשמ ךוניחו תקזחהל שפנ-תוריסמ לש לאידיאב ,דחוימו
,לארשי-ץראב םה םיכישממ ,ןבומכ ,הככו ,היסור ץראב םתויהב ףא וגהנתה הככ .תיתימאה
.ןורחאה ןמזב ובשייתהש הפיא

החיתפ תחישב 'םינברה תדוגא' תלהנה ינפל םילועה תצובק תא גיצה בוקדח א"מר ברה"
-תלבקה לע שטיוואבוילמ ר"ומדאה םשב ,'םינברה תדוגא'ל הדוה בוקדח א"מר ברה .המיאתמ
הלעפמב הליחתה שטיואבוילש זאמש בוקדח ברה שיגדה שגדהו ,וירהונ-וידיסחל הקנעוהש םינפ
הז .תודהיה םלועב הידיקפתו 'םינברה תדוגא' לש תדחוימה התובישחב וריכה ,הקירמא תשביב
א"טילש יברה לש וסחי םג אוה הככו ,םדוקה ל"צז שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש וסחי היה
.יחכונה

םהירבדל בשק בר ובישקהו םהיתומוקמל םיקתורמכ םיפסאנה םינברה ובשי תודחא תועש ךשמב"
אישה .היסורב - תווצמו הרות ירמוש רותב - םהיתונויסנו םהיטבל תא וראיתש ,םילועה לש
.תורוצנו תולודג לועפלו ללוחל רשפא שפנ-תוריסמבש ,היה םהימואנ לכ לש לכשה-רסומהו
ויה םה םילושכמהו םישקה םיאנתה לכב יכ .הנה דע םמויקבו םפוגב םמצעב םה ךכל םידעו
וחילצה םה היסורב םיטלושה ןואכידהו תוכשחה לכ תורמלש רקיעבו .תווצמו הרות ירמוש
םיריעצ םירוחב הרשע ךרעב .םוקמב וב החכוה וז הדבועו .הרות ינב תגרדל םהידלי תא ךנחל
.תופסותו ארמגב םהיתוגשה לע םינברה לש םהיתולאשל ונעו ןרוגבכ ובשייתה םיבר םידליו
םע תונוש תותכסמ לש םימלש םידומע הפ-לעב םננשב םיעמושה תא ואילפה םהמ םידחא
.תואלפנ גישהל רשפא שפנ-תוריסמבש תכתוח הדועת הווהמ הזו ,םישרפמה

םחליהל היתוחוכ לכ תא סייגת תיאקירמאה תודהיש םילועה תשירד התיה המישרמ דחוימב"
.'ידוהי והימ' לש קוחה דגנ

המחלמה םע 'םינברה תדוגא' לש התוהדזה תא ץרמנ ןפואב עיבה ןייטשנייפ השמ 'ר ברה"
.'ידוהי והימ' לש יחכונה קוחה תא עזעזל שטיוואבוילמ ר"ומדאה ידי-לע תלהונמה

וז תחלשמש ןייצו ,היסורמ םילועה תחלשמל הדוה ,הפיסאה ר"וי ,גרעבלע החמש 'ר ברה"
תא ןיבת הקירמא תודהיש העשה העיגהשו ,תישפוחהו הרישעה הקירמא תודהי תא תבייחמ
."היתובוחו הידיקפת

שטיוואבוילב 'הרות סוניכ'

.'קה ותווצמב ,יברה רצחב ומייקתהש הרותה-יסוניכב תועיבקב םינש ףתתשמ היה גרבלע ברה
טרסמ תבתכושמ התיה גרבלע ברה לש תינרות האצרה לכ :תניינעמ הדבוע תולגל יאדכ ןאכ
סנכנ היה הזשכו גרבלע ברה לש ותרות-ישודיחב ןיינעתה יברה .יברל תסנכומו הטלקה
.ןורחאה הרות-סוניכב קסע םהבש םיאשונב ומע חחושל יברה גהנ ,'תודיחי'ל

הרות -סוניכ תראתמ הנושארה .'סדרפה'ב ורקוסש יפכ הרות-יסוניכ לע תועידי רפסמ הנה
.(41 'מע טבש שדוח ןויליגב םש םסרופ) ח"כשת ירשת שדוחב ךרענש

שטיוואבוילב הרות סוניכ"

ךרענ תועובשה גח-ורסיא םגו תוכוס גח-ורסיא לכב םינש המכ ךשמב שטיוואבוילב גוהנכ"
.ר"ומדא ק"כד שרדמה-תיבב הרות לש סוניכ

המכב םימימת-יכמות תבישי שארו התביתמ ישארהמ הרות-ישודיחו םילופלפ תרימא :ןכותה"
.גחה ימי לע א"טילש ר"ומדא ק"כ לצב ףפותסהל םיאבש םיחרואה םינברהמ םגו ,תומוקמ

תובישי ידימלת םגו ,ללכב ש"נאו ,גחה ימי לע םיאבש םיחרואה :סוניכהב םיפתתשמה"
.תומוקמ המכב םימימת יכמות

,הילטיא ,תפרצ ,הילגנא ,שדוקה-ץראמ םיחרוא הברה ירשת שדוח לע ואב תאז הנשב םג"
.הילרטסוא ,הדנק ,אקיסקעמ ,סינוט ,אקאראמ ,היגלב

.וירחאלש 'א םויב סוניכה ךרענ שדוק-תבשב היה גח-ורסיאש תויהל"

.ךרעב 12.00 דע ךרעב 4.00 העשמ ךשמנ סוניכה"

רבדב ןיחתופ'ש תויהלש רמאו ,סוניכה חתפ 'יש קילטנעמ יכדרמ 'ר ברה ,סוניכה רדסמ"
רותב הרות-תחמשד תודעוותהב א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאש החישה תרזחב הלחתהה היהת 'תוכלמ
ןהכ 'יש לאוי 'ר ברה .(בלול 'לה ףוס ם"במר) תוכוסה גח תחמש ןיינעב ,סוניכהב תופתתשה
.החישה רזח

:ןלהלד רדסה יפ-לע םילופלפה תרימא לחתוה ךכ-רחא

- םימימת -יכמות תבישי לש שרדמה-תיבב ישאר מ"ר ,יקסרקיפ 'יש קחצי לארשי 'ר ברה"
.(:אמ הכוס) הווצמ רבדב העט ןיינעב

.(חכ ה"ר) הנווכ תוכירצ תווצמ ןיינעב - גרעבלע 'יש החמש 'ר ברה"

תוחילש ןיינעב - ד"בח-רפכב םימימת-יכמות תבישיב מ"ר ,קינברט 'יש םוחנ 'ר ברה"
.(:בס ןיטיג) ןישוריגב

ק"כד החישה ןיינעב - תפרצב םימימת-יכמות תבישיב מ"ר ,רענזוופ 'יש ללה 'ר ברה"
.שדקמו הפמ סרופב ,ןוזמה-תכרב ןיינעבו ,רבדמב ןמ רבד-לע א"טילש ר"ומדא

ןיינעב - וקורמ ,הקנלבזקב 'קחצי-ףסוי ילהא' תבישיב מ"ר ,ןמלדייא 'יש םולש 'ר ברה"
.(.גכ ןיטיג) דיבע הישפנד היתעדא ירכנ

תארתה ןיינעב - הילגנא ,ןודנולב שטיוואבויל תבישי מ"ר ,ץרעה 'יש ריאמ קחצי 'ר ברה"
.(.פ תומבי) קפס

-הנחמו ,היפלדליפב 'ךוניח יניינעל זכרמ' ףינס להנמ ,בוט-םש 'יש קחצי-םהרבא 'ר ברה"
.(ח"לר ןמיס ח"וא רזנ-ינבא) הרעבה תכאלמ ןיינעב - 'לארשי ןג' ץיק

יוחד ןיינעב - ןילקורב ,םימימת-יכמות תבישיב מ"ר ,יקסבווקבאל 'יש לארשי 'ר ברה"
.(גל הכוס) תווצמ לצא

דבע ןיינעב - .זד.נ ,קראונב םימימת-יכמות תבישיב מ"ר ,גרבנרטש 'יש םוחנ 'ר ברה"
.(גכ ןיטיג) ןישוריגד תוחילשב

ןטק ןיינעב - ןילקורבב 'הרות ילהא' תבישיב מ"ר ,ןאמדלעפ 'יש איסוז והיעשי 'ר ברה"
.(:מ ןיבוריע) ןמזה תכרבל דעומה-לוחב לדגתנש

תדירי ןיינעב - םימימת-יכמות תבישי לש שרדמה-תיבב מ"ר ,קילטנעמ 'יש יכדרמ 'ר ברה"
.(טלרת 'יס ןקזה ר"ומדא ע"וש) הכוסב םימשג

.רבודש ןיינעהב םהיניב ורבדתה םיפתתשמהו תצק הקספה התיה לופלפל לופלפ תרימא ןיב"
."םסיפדהל רשפא היהיש בתכב ךכ-רחא םהיניינע םינתונ םימאונה ,גוהנכ
תודיסחה ינייעממ


הרות-תחמש


רומא) איה תרצע . . םכל היהת שדק ארקמ ינימשה םויב
(ול,גכ

,רטפהל ןנמז עיגהש ןויכ ,םימי ךכו ךכל הדועסל וינב תא ןמיזש ךלמכ ,ילצא םכתא יתרצע
(י"שר) םכתדירפ ילע השק ,דחא םוי דוע ימע ובכע ,םכמ השקבב ,ינב :רמא

אלו ,"ונתדירפ" ןושלה רתוי םיאתמ אל םאה ,הרואכלו .(םכלש הדירפה) םכתדירפ ילע השק
!לארשימ ,לוכיבכ ,דרפיהל וילעש לע רצימ ה"בקה ,רמאמ לש וטושפ יפל ןכש ,"םכתדירפ"

רושק ה"בקה .הלילח דוריפ לש תורשפאה ללכ תמייק אל ה"בקה לש ודיצמ :רבדה רואיבו
קרו ךא אוה רצוויהל לולעה דוריפה ."םינפב םינפ" תניחבב לארשי םע יחצנו קודה רשקב
םתאש דוריפה - "םכתדירפ" והז ."םינפ אלו ףרוע ילא ונפ יכ" ,רמאמכ .לארשי לש םתניחבמ
.םירצוי

הבהאה ןיא רשאכ ,ה"בקל לארשי ןיב ,לוכיבכ ,דוריפ רצוויהל לולע יתמיא :ףסונ רואיב
-הנומש תליפתב םירמוא ונאש יפכו ."םכתדירפ" - םמצע ןיבל לארשי ןיב תורוש הווחאהו
ךרדב תקזחמ ("דחאכ ונלוכ") לארשי לש םתודחאש רמולכ ,"דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" :הרשע
.("וניבא ונכרב") ותכרבל םה םייואר יזאו ,ה"בקהב םתוקבד תא םג אליממ
(43 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


לארשיבש תודחאהו הרותבש תודחאה

.תועובשה גחבו חספה גחב םג הפיקת לגרל היילע תווצמ
ילע השק" - לארשימ הדירפה ישוק רכזומ עודמ ,ןכ-םא
?תוכוסה גח רחאל אקווד - "םכתדירפ

לכ תאירק תא םימייסמ תוכוסה גח לש ומתוחב :רמול שיו
התומלשו התודחא דחוימ ןפואב תטלוב זאש ,הלוכ הרותה
,הרותה תומלשב תוננובתהה ."תחא הרות" - הרותה לש
רשאכ יכ .לארשי ברקב םג תודחאה שגר תא תררועמ
,היתוישרפ יוביר תורמלש ,הרותה לש התודחאב םיננובתמ
רתוי לק ,רפסה לכ לש ותורשכל השרפו השרפ לכ תעגונ
ותויה תורמל) ידוהיו ידוהי לכ בושח המכ דע ןיבהל
.ללכה תומלשל (ומצעל 'השרפ'

(ה"משת ירשתב ז"כ תחישמ)


דחא םוי דוע ימע ובכע

ןכלו "הדיחי המוא" םה לארשי דציכ הלגמ תרצע-ינימש
ןיינעה תא תענומ וז תודחא ."דחא רפ" וב םיבירקמ
,תאז .ומוקמל בש דחאו דחא לכ רשאכ םג "םכתדירפ"ד
הז ןיינע .םלוכ בלב םעפמש תודחאה שגר ידי-לע ,רומאכ
דחאו דחא לכ לש ותדובע (א :םינפוא ינשב אטבתמו לעפנ
לש ותדובע תומלש (ב ,לארשי ללכ תדובע תומלשל הבושח
.לארשי ללכ תדובעב ראשה ןיב היולת ידוהיו ידוהי לכ

ותוחילש תא אלמל דחאו דחא לכ לע :תורורב םילימב
,רוביצב הליפתב ללכה םע תודחאתה ךותמ םלועב תיטרפה
.ב"ויכו ,םיברב הרות דומיל

תוחוכ רשע לכ ןיב תודחא לועפל דחא לכ לע ,ןכ-לע רתי
לע תועיפשמ תודימהו ,תודימה לע לעופ לכשה) ולש שפנה
םעב תיללכה תודחאה תא תקזחמ וז תודחא .(לעופב היישעה
.ה"בקהל לארשי ןיב תודחאל האיבמו לארשי

- "דחא םוי דוע ובכע" ,איה ,ל"נה לכב החלצהל הצעה
ק"הרה םגתפכו ."דחא רוביצ" ,שפנה תוחוכ רשעמ תושעל
,(קדצ-חמצה ר"ומדאה ק"כ לש ונב) קחצי-ףסוי יבר
רשע לכ תא ףוסאלו 'רובצל' - השוריפ רוביצב הליפתש
.שפנה תוחוכ

(300 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ףוס םי תעירקכ השק

השק" ארמגה רמאמב םג רכזנ ,ה"בקה יבגל "ישוק" חנומה
ינשל םייוסמ ףתושמ הנכמ שי םנמאו ."ףוס םי תעירקכ
."ףוס םי תעירקכ השק"ו "םכתדירפ ילע השק" - םירמאמה
,עבטה יקוח יפ-לע םלועה לש ותולהנתהב ץפח ה"בקה
ומכ ,יעבטה רדסהמ הייטס לכ ."ותובשי אל" ,ביתכדכ
ךכל המודב .ה"בקל לוכיבכ השק ,ףוס םי תעירק ,לשמל
לכ .תודחאה עבט תא לארשיב עיבטה ה"בקה :ונניינעב
.ה"בקל אוה השק ,הז יעבט בצמב יוניש

(ו"משת ןוושחרמ שדוח-שאר תחישמ)


הרותה לע 'ונייחהש'

'ונייחהש' תכרבש םעפ רמא צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
לע םג אלא ומצע גחה לע קר אל תנווכמ הרות-תחמשב
קר תרמאנ 'ונייחהש' תכרב אולה ,הלאשה תלאשנ .הרותה
?הרות לש הרמג לע הכרבל רשפא ןכ-םא דציכ ,שדח רבד לע

הלוכ הרותה לכ דומילו תאירק רחאלש אוה הזב רואיבה
רוא" הב ףסונ ,הרות-תחמשב המויסו ,תפלוחה הנשה ךשמב
המצע הרותהש אצמנ .ןכל םדוק הב םייק היה אלש "שדח
שדחמ התוא דומלל םיליחתמ רשאכ ,ןכ םאו .תשדחתמ
איה ירה ,(הלחתהל םויסה תא ןיפיכתמש לארשי גהנמכ)
םיכרבמ ונא ךכ לע - רתוי תילענו 'השדח' הרות תניחבב
.'ונייחהש'

(371 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


"ונתחמש ןמז" םיימעפ

-הנומש'ב ,"ונל ןתיתו" תליפתב ,ל"זיראה חסונ רודיסב
- "תוכוסל" הלימה תחתמ ןייוצמ ,םילגר-השולש לש 'הרשע
בוש "הרות -תחמשלו תרצע-ינימשל" תחתמו ,"ונתחמש ןמז"
."ונתחמש ןמז" -

,רתויב השק הכאלמ התיה ורבע םינשב סופדה תכאלמ
.ןתינה לככ ,תויתואה תקיציב ךוסחל ולדתשה םיסיפדמהו
-לע "ונתחמש ןמז" תוביתה תא סיפדהל ולכי אולה ,ןכ-םא
תוביתה תחת ויהי ולא םילימש ןפואב ,רתוי בחר חטש ינפ
ךא !דחאכ "הרות-תחמשלו תרצע-ינימשל"ו "תוכוסל"
.םיימעפ ,"ונתחמש ןמז" םילימה וספדוה תיטרפ-החגשהב

ןיב רבחל ןיאש ,אוה וז תיטרפ-החגשהל ימינפה םעטה
תחמש .הרות-תחמשו תרצע-ינימש לש וז ןיבל תוכוס תחמש
התויהב ומצע ינפב ןיינע איה הרות-תחמשו תרצע-ינימש
.תוכוסה גח תחמשמ תילענ

(ב"משת הרות-תחמש ליל תחיש תחישמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


שדוק-תבש
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ

.1תומשנ וב םיריכזמש םויב רנ קילדהל גהנ אל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

.'ונייחהש'ו 'בוט-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל' תכרב :תורנ תקלדה

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל םיגהונש ,רמאנ ד"בח-ללוכ חולב
הנשה-שארמ השורפ הנבלה תכורפה התיה יברה לש ושרדמ-תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
.2הרות-תחמש רחא דעו

.'והילא חתפ' םירמוא לבא ,'ודוה' םירמוא ןיא :החנמ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל ("איה הרות" רשא) לארשי גהנמ ,הרות-תחמשב
.3םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ריהזה

תרצע-ינימש לש [תועש עבראו םירשע קר שי ק"הראב ;ל"וחב] תועש הנומשו םיעבראה תא"
תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמב רקייל םיכירצ הרות-תחמשו
.4"םידוקירה ידי-לע הז לכו ,תוינחורבו

חמשל ידכ ,תוקחורמ תונוכשבש הלאל םגו ,תויסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל ,גיהנה יברה
.5גחה תחמשב םידוהי

.6םיארונה -םימיה תמיענל םולכ םינשמ ןיא הז םויב הליפתה תמיענב :תיברע תליפת

םג" םירמוא 'ידוד הכל' טויפב .תבש לכבכ םיכישממו 'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.7"הנירב" םירמוא ןיאו "הלהצבו החמשב

.םלש שידק ,עבש ןיעמ תכרב ,ולוכיו .8בוט-םוי לש תיברע ,וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
.וכרב ,שידק יצח ,דודל רומזמ

רחא קר אלא ,התע] ונילע םירמוא ןיא ךא ,ןנברד שידקו תוינשמ םירמוא (ל"חר) םילבאה
.9[ןלהלדכ תופקהה

.10תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל

םירמוא - שודיקה רדס ["ליח תשא"ו "םכילע םולש" :שחלב הליחת רמוא ,ותיבב שדקמה]
חסונו ,"ולוכיו" ,12בוט -םויד "וניקתא" ,11"אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" :שחלב
אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש" וכריבש םישנ) "ונייחהש" םיכרבמו ,בוט-םויד שודיקה
.(שודיקה תעשב הוכרבי

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא-לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
.13ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה "ונייחהש" תכרב ןכש

הלבגהה תא [!דבלב העש-תארוהכו ,םימעפל] ריסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה הרות-תחמשב
.14'הקשמ' תייתש לע ליטהש

.15'תובב עברא' ןוגינ הז םויב םינגנמ *

ןכמ רחאלו ,(16םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" :תופקה רדס
."םימחרה בא" םירמוא

ןוגכ ,ןינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל ונרוד אישנ ק"כ הרומ היה ןכמ רחאל
תישארב) "ךערזבו . . תצרפו . . ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש קוספ)
. ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ;(ט,חכ םיליהת) ". . ךמע תא העישוה" ;(די,חכ
.17(ז,אל הימרי) ".

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
.17שדוקה-ןורא תא םיחתופ [תופסוההו]

הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ המיבה תא םיפיקמו ,18הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ
םיריזחמ ,הפקה לכ רחאל .'וכו ,"'ב הפקה ןאכ דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ)
.19שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא

םששחב ,םידוקירה תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש יברה
.20ולפי אמש

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקספב
.21"םילד" תביתל

.22יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא (ל"חר) תולבאה תנשב

םיעשר ינרק לכו" :םהמו .רודו רודמ םיעובק םינוגינ םה תופקהה תעשב םירשומה םינוגינה
ןוגינ ;25'קחצי-יול 'ר לש תופקהה ןוגינ' הנוכמה ןוגינה ;24"ךה עלסה לע" ;23"עדגא
.27םינוגינ דוע םהילע ףיסומ היה יברהו ;26דוקיר

.28הלופשמ אבסה לש 'קאזאק פאה' ןוגינ תא ןגנל םיגהונ

.29הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

שידק ,'ונילע' :(30תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס תא םיריזחמ) תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,םותי

-ינימשב .[11"ליח תשא"ו "םכילע םולש" :הדועסה םדוק שחלב רמאי ,וישכע קר ותיבל אבה]
.29שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
.31"ותוהמ לכ

.29בוט -םוי לכ לש ףסומ תליפתבכ 32םייפכ תאישנ :תירחש תליפת

'ה דודל' םירמוא ןיא) ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה - ץ"שה תרזח רחאל
.םותי שידק ,('ירוא

,"אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שחלב הליחת םירמוא .שודיק
ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,[ט"ויד "וניקתא"] :ליגר לוקב ךכ-רחאו .33"ןכ-לע" ,"רוכז"
.תודעוותה .'תונוזמ' תיזכ םילכוא ךכ-רחאו ."ןפגה

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
.17םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה-ןורא תא םיחתופ ,ןכמ-רחאל
,תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
לכ אלל) שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו .". . הפקה ןאכ דע" תזרכה אלל
.34ותוא םירגוסו (הרימא

-לש-ונוביר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא ,תבשב לחש ןוויכ .ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
ןושארב ,הרות-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,"הימש ךירב" ,("םלוע
הלעי רוביצה לכש דע םימעפ המכ םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,הכרבה תאזו תשרפב 35םיארוק
.36הרותה תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל

- ןהוכל .דחאכ םלוכ םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע יברה לש תסנכה-תיבב
.37[םהיתובא םע םילוע םידליה םג] םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל ,םינהוכ

38"לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
.

.םייוול וא םינהוכ תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'ו 'הרות-ןתח'

לכ יניעל" דע "םדק יקולא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא ךכ-רחא
השרפה תאירק רמג רחאל .39'הרות ןתח'ל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"לארשי
.40הנורחאה הכרבה ינפל ןכ רמוא ומצעב הלועה םגו ,"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ רמוא

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .41ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה
הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב םינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא םיכפהמ ןיאו ,ןושארה
.42

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" רמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספב םר לוקב םינוע להקה .'תישארב ןתח'ל הלועה שאר לע
.44םהירחא רזוח ץ"שהו ,"ולוכיו" 43םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל

ףסומב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח םירמואו ,ינשה לצא ישילשה הרותה-רפס תא ןיחינמ
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר . . השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה

,"45חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.(תופקה רדס רחא) רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

.46הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ויה ךכ-רחא

.'ךרבש ימ'ו ,ינשהו ןושארה 'ןקרופ םוקי' םירמוא

-תיבב םיראשנ (ל"חר) םתנש ךותב םילבא .תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ :רוכזי
."תינולפ תב/ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה

.47"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םגו ."םימחרה בא" םירמוא

םיליחתמ וז הליפתמו ,"םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ לש שחל תליפת םדוק
.תאז רמול

בישמ" רמול לכויש ידכ ,רוביצה וללפתיש דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
תירחש תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו חורה
העט ."םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא -
.29רזוח וניא - "לטה דירומ" רמאו

.םייפכ ןיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

.תישארב תשרפב םיארוק החנמב

החנמב תבש לכבכ "םב וחוניו ,ךשדק תותבש" תויהל ךירצ "ונאישהו"ב הרשע הנומש תלפתב
.*74

ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.(353 :וז הנש ימי ןינמ) 29'הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה רבד-לע

:בוט-םויו תבש יאצומ

.ליגרכ - "ךל ןתיו" ,הלדבה ,"שודק התאו" ,"םעונ יהיו"

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
-רה-תלחנ ,ד"בח-רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה ונרוד אישנ
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו 48ד"בח

.49"וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

.50הלילה דוע םוגרת דחאו ארקמ םיינש הכרב תשרפ תא םייסל שי

ןושאר םוי
תוכוסה גח-ורסא ,ירשתב ג"כ

.51הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיא

.52גחה ירחא ('ץחרמב') ךכסה תא ףורשל ,ברה-תיב-גהנמ :גחה ירייש

הארוה התיה ךדיאל .52ץמחה תפירשב אלו ,ליגר םויב תונעשוהו בלול ףורשל םגהנמ ןכ
תעב ףורשל - בלולה ,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל (יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל
.53תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח רועיב

ינש םוי
ירשתב ד"כ

לחר תרמ תינברה טייצראי אוהש ןוויכ ,תוליפתה שולשב םישידקה תא יברה רמא הז םויב
ד"יה רעבוד 'ר ח"הרה לש טייצראי ןכו ,יברה לש ומיא ה"ע הנח תרמ תינברה םא ,ד"יה
.54יברה לש ויחא.ללכב ץראל-ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה


םאו ,בוט םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה .אכש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (1
.דכר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב לח

.ת"סב ושע המ םש ריכזה אל ןכו ,ןודנב יהשלכ הארוה התיה םא רורב אל ךא ,גסש 'מע 'רצוא' (2

ימיב החמשה תלוגס תודוא .םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,ת"חמש יגהנמ - םיגהנמה-רפס (3
.ךליאו 134 'מע ,ד ןויליג ,'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב וניאישנ וניתובר ירבדמ טקולמה האר ,ת"חמשו צ"עמש

.146 'מע 'שטיוואבויל ילהא' .בסש 'מע 'רצוא' ע"עו .םיגהנמה-רפס (4

.'תיארה התא' ינפל ('ה תליהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס ןושל הארו .נ"שו ,טנש 'מע 'רצוא' האר (5

.156 'מע 'שטיוואבויל ילהא' (6

.26 'מע םיגהנמה-רפס (7

ב"ס אפ קרפ תוכוס ,לאירבג-יעטנב הזב תועדה האר ,תרצע-ינימש םוקמב 'תוכוסה גח' ריכזהו חכש (8
.ץ"שהמ העימשב תאצל ןווכי - םויה תוליפתב - לוכי םאו ,רזוח וניא השעמלו ,תורעהבו

.רבדה םעטב ש"ייעו ,139 'מע 'שטיוואבויל ילהא' (9

ילהא' .אעש 'מע 'רצוא' הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (10
תובישח תודוא 151 'מע ןלהלו ,בירעמ ינפל ףא ל"וחב צ"עמשב שודיק תודוא 141 'מע ןלהלו) םש 'שטיוואבויל
.(ש"ייע ,ןמצע תופקההמ רתוי ףא תודעוותהה

הרימאה .ח-ז ק"ס בסר 'יס םייחה-ףכב אבומה האר ,התיבה הסינכל םיכייש "ליח תשא"ו "םכילע םולש" (11
.28 'מע םיגהנמה-רפס - שחלב

,ה"רב ותוא םירמוא תירחשבש ע"צו .56 'מעו 28 'מע) םיגהנמה-רפסבש הארוההמ טמשנ ,תבשד 'וניקתא' (12
'עה 1319 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב הנווכה וז הארנכ - ט"ויב םג דמלנ םשמו ,8 'עה 57 'מע םש
שגדומו לוקב רמאנש אלא ,קוספה םויס אוהש - "ןכ לע" לשמל יכ ,"אתדועס איה אד"ב ללכנש רמול קחודו .28
ינפל פ"שגהב עיפומ ט"ויד 'וניקתא' ,ךדיאמ .("רוכז"ב ללכנ אלו ,תירחש שודיקב שרופמב רכזנ - רודיסב
.ע"עו ."'ישישה םוי' הליחת םירמוא תבשב ט"וי לחשכ" :ז"חאל םש ףסונ קרו ,תבשב הלילש לכ אלל שודיקה

.152 'מע 'שטיוואבויל ילהא' הזב הארו .6 הרעהב נ"שו ,371 'מע ט"יח ש"וקל (13

םג הריזגה תולח .עש 'מע 'רצוא' - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (14
.חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה ץבוקב הספדנש 'תודיחי'ב םהמו ,מ"כב תשרופמ ת"חמש לע

ש"הס ,נ"שו 12 'מע ח"רפת ש"הס הארו .86 'מע א"שת ש"הסמ - ל 'מע (א ןוגינ) א"ח םינוגינה-רפס (15
.13 'מע ב"שת

תא ,םיפסונ םיקוספ םימעפלו ,ןורחאו ןושאר קוספב דבכלו ,'תיארה התא' יקוספ רוכמל ברה-תיבב גהנמה (16
זכרמ' תודסומה תבוטל הסנכהה ת"חמש םויבו ,ת"ות תבישי תבוטל איה הסנכהה ,הרות-תחמש לילב .ר"ומדאה ק"כ
.םיגהנמה-רפס - 'לארשי-הנחמ'ו 'ךוניח יניינעל

.ונש-דנש 'מע 'רצוא' (17

א"אש ת"ס ריאשהל תסנכ-יתב המכב וגהנ המ ךמס לע ג"עצש ,חיק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'מ ריעהל (18
.ש"ייע ,'תופקה ליבשב' םנקתל

.ד"בח-ללוכ חול (19

,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןיינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (20
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןיינע ךשמנ הרות-תחמשמו

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת ש"הס (21

.227 'מע א"ח 'ןויצ-םחנמ - םחנמ-תרות' .חנש 'מע 'רצוא' הארו .78 'מע םיגהנמה-רפס (22

.אסק ןוגינ ג"ח םינוגינה-רפס (23

.גסק ןוגינ ,םש (24

לצא תופקהה תעשב רשוהש ודיב לבוקמש ,ה"ע צ"יול 'ר ח"הרה רמא הז ןוגינ לע - ה"פק ןוגינ ב"ח םש (25
.אתוודח תעשב תובר םימעפ ונגנמ היה יברה .ןקזה ר"ומדא

.הסק ןוגינ א"ח םש (26

.חנש 'מע 'רצוא'מ ז"כ (27

.236 'מע םולש-תרות ש"הס הארו ,116 'מע ד"שת ש"הס - טמ 'מע (דכ ןוגינ) א"ח םינוגינה-רפס (28

.ת"חמש יגהנמ - םיגהנמה-רפס (29

.טנש 'מע 'רצוא' ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (30

.39 'מע ד"שת ש"הס (31

.'תורשקתה' לש זש ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (32

.8 'עה 57 'מע םיגהנמה-רפס פ"ע (33

.חעש 'מע 'רצוא' .ד"בח-ללוכ חול (34

.(טעש 'מע 'רצוא') םיארונה-םימיה תמיענב אלו ,הליגרה םימעטה תמיענב - האירקה (35

(וט ,בפר) ז"הדא ע"וש תועמשממ ,וריעה גפר ןויליגבו .דער ןויליג 'תורשקתה'ב םויה תאירק לע ןויד האר
.תבשב לחשכ המואמ ןיפיסומ ןיא ןכלו ,םילוע העבש םנשי ת"חמש לכבש

.ד"בח-ללוכ חול (36

'שטיוואבויל ילהא'בו םש ,הזב הכלהב תועדהו תואיצמב ,הגהנהב םיפסונ םיטרפ הארו .טעש 'מע 'רצוא' (37
.157 'מע

הלק 'יס ע"ושב 'עו ,ו"נס ח"ש םירפא-ירעשב מ"כ) םילארשיו יול ,ןהכ (םנשי םא) רוזחמ לכב הרותל םילעמ
.(כ"ונו י"ס

.פש 'מע 'רצוא' (38

.דפש 'מע םש (39

.גפר ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהבו ,די 'מע ד"ח ק"גא האר :"קזח" תרימא רבדב (40

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (41

.אפש 'מע 'רצוא' (42

ליחתהש יל רורב - פ"כע) 'ולוכיו' תא ןהו 'ברע יהיו' תא ןה רמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,יברה (43
.רוביצה םע (םרמואל

.הפש-דפש 'מע 'רצוא' (44

.ופש 'מע 'רצוא' ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (45

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,'שטיוואבויל ץבוק' (46

.וז הרימא ינפל ,המינפ רוזחל 'רוכזי'ל נ"כהיבמ םיאצויל אורקל יוצר (47

.זש ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ 'תומשנ תרכזה' יגהנמל תורוקמ

.39 הרעה ףוס 64 'מע םיגהנמה רפס (47*

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה-שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (48
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' 'סב הזל יברה תוסחייתהו

.נ"שו ,גצש 'מע 'רצוא' הארו .192 'מע י"ח ש"וקל (49

םימייסמ ת"חמשבש ןוויכ ,'ג םוי דע המילשהל ןתינש (ה"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש) א"יש ,השרפ לכבכ אלו (50
.350 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - (דימת ליעומ 'סנכנו קחד' יכ םא) שדחמ התוא םיליחתמו הרותה לכ תא
.396 'מע א"ח ו"משת תויודעוותה הארו

.81 'עה ו"פ םתכלהכ ןיאושנה 'סב תונוש תועד הארו .ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (51

פ"ע םעטהו ,גחל ךומס תאז םישועש ,קייד 166 'מע 'שטיוואבויל ילהא'בו .23 'מע די תרבוח 'תומישר' (52
.התווצמל אלא תישענ אלש עידוהל ידכ ,ט"וי יאצומב הכוסה תא רותסל שיש 'כש 'םויה רדס'

המ רומשל רתוי םיריהז םתסה-ןמ - בלולה יבגל .11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח ש"וקל (53
ז"ה כ"או ,ו"ס זצר 'יס ז"הדא ע"ושב אתיא ןכ - םיסדהה יבגל .חספ דע ןיתמהל ןתינ ןכלו ,יברהמ ולביקש
.הווצמד םיסדהה לכב

ב"ח ,ה"נשת תרודהמ ,'קחצי יול תודלות' 'סב בתכ ,רעבוד 'ר לש טייצראיה ןיינעל .זצש ע"ס 'רצוא' (54
.שממ טייצראיה םוי אלו יברה י"ע עבקנש םוי והז הארנכש ,441 'מעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il