- ז"כש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ירשתב ח"כ * תישארב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תישאר תארקנש הרותה ליבשב"
"תישאר וארקנש לארשי ליבשבו


רשיק ןכ-יפ-לע-ףאו תואיצמ לכמ הלעמל אוה ה"בקהש םשכ
-ינבל עגונב ,לוכיבכ ,םג ךכ ,םלועה תואיצמ םע ומצע
םהו תיתימא הריחבב לארשי-ינבב רחב ה"בקה * הרותו לארשי
ןאכמ * םלועב ה"בקה לש ותויתימא תא יוטיב ידיל םיאיבמש
םלועב םגש ,הרותה תוארוה םויק ידי-לע ,לועפל חוכה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ךרבתי ותודחא הלגתתידוהי לכשכ ,1"וכרדל ךלה בקעיו" לש ןמזה ,ירשת שדוח םתוחו םויסב התע םיאצמנ
,ירשת שדוח לש םיבוט-םימיה לכ ירחא ,השדחה הנשה לש םיימוי-םויה םייחל סנכיהל דמוע
תחתו ונפג תחת שיא ,םלועב תיטרפה ותוחילשו ותדובע תא םילשהל ידכ ,2תודעומב הבורמה
.3ותנאת

4תישארב תבשב דחוימב שגדומ ,הנשה ישדוח ראשב הליגרה םייחה ךרד לא ירשת שדוחמ רבעמה
:םידגונמ תווצק ינש הכותב תללוכה -

היילעה תישענשכ ,שדוחה לש הנורחאה תבשה התויהב - 5ירשת שדוח לש לכה-ךסו םויסה (א)
,הרות תחמשו- תרצע-ינימש) ירשת שדוח לש םידעומה םויס לש (7ולוכיו) 6תומילשו
;(8ירשת שדוח לש םיבוט-םימיה לכ תא תוימינפב םיאיבמו םיצבקמ (םירצוע)ה

,ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבש התויהב - האבה הנשה לש הליגרה הדובעה לש הלחתהה (ב)
ליחתמשכ ,('וכו 10םיבוט םימי וב ןיאש) 9השדחה הנשה לש ,"ןילוח" לש ןושארה שדוחה
.לוחד ןידבועו םלועה יניינעב - אקווד וכרדל ,"וכרדל ךלה בקעיו" לש הדובעה רקיע
א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש'מ יוו יוזא" - 11וניאישנ וניתוברמ עודיה םגתפכו
.הלוכ הנשה לכ לע תלעופו תעגונ תישארב תבשד הגהנההש ונייה ,"ראי ץנאג

.הנשה לש שארהו הלחתהה - שארו הלחתה ןושלמ - תישארב (תבש) הלימב םג זמורמש 12יפכ
,הרות(בש תוישרפ)ה לכ תאירק תלחתה - הרותב הנושארה השרפה םג איה תישארב תשרפש טרפבו
.הנשה לכ ךשמב תויחל שי ןמעו םיארוק ןתוא

הרותב האירקה ידי-לע :םלועה (יניינעב הדובעה) תלחתה תא אטבמ "תישארב" לש ןכותה םגו
יניינע לכ תאירב תשדחתמ - 13ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב - תישארב קוספב
אתיירואב קיסע שנ רב ךכ ,אמלע ארבו אתיירואב 14לכתסא ירהש) השדחה הנשה לש םלועה
.(15אמלע םייקו

(השדח הנש תלחתהו ,ירשת שדוחד םויסה) תישארב תבשב םיניינעה ינשש ,רמול רשפא תוטשפב
הנשה לכ לש שארה ,16תישר תויתוא הז ירה ירשת (שדוח)ש עודיה יפ-לע - הזב הז םירושק
לעפנ הזש ;17הנשה לכ לע ךשמנ םהמש םייללכ םידעומ םה ירשת שדוח לש םידעומהו ,הלוכ
לש" הנשה לש הלחתההו (תישר) ירשת שדוח לש םויסה אוהש - תישארב תבש לש עצוממה ידי-לע
.ל"נכ ,ןוושח שדוח (םיכרבמ תבש)מ לחה "ןילוח

ינש תא םוי ותואבו דחא םויב רשקל חוכה תישארב תבשל שי דציכ :ןיבהל ךירצ םנמא
ןמ ,הזל הז ךרעב םניא םהש - הנשה ישדח ראשו ,ירשת שדוח - הנשה לש םייכפוהה םיקלחה
,השודקבו תווצמב םיאלוממ ירשת שדוח ימי :לוחל שדוק ןיב הלדבהה תמגודב ,הצקה לא הצקה
-שאר ,םיארונה-םימיהמ לחה ,םייללכו םיירקיע םידעומו ,תודעומב (ולוככ ובורו) הבורמ
-תחמשו תרצע-ינימש ,תוכוסה גח ךכ-רחאו ,רופיכ-םויו (האריו הבושת-ימי-תרשע) הנשה
,וכותב תוכרב ,וכותב תותג ,לכב עבשומ" אוה יעיבשה שדוחה :18שרדמה ןושלבו ,הרות
םע רקיעב םירושקה (ןוושח שדוחמ לחה) הז ירחאש םישדוחה תמועל ;"'וכ וכותב רופיכ
הטמל םהש - (םידעומ ללכ ןיא ןוושח שדוחבש דע) לוחד ןידבוע ,םלועב תימוי-םויה הדובעה
לש לכה-ךסו םויסה :19םירבדה ינש דחי םיאב תישארב תבשבו ;ירשת שדוחב בצמהמ ךרעב אלש
לכו - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" - םלועב הדובעה תלחתה םגו ,ירשת
.שדחמ םלועה לכ תאירב ,םהיאבצ

- תישארב תבשב ןירוק התוא הרותב השרפהמ אב (םיכפה רוביח) הזל חוכהש ,רמול שיו
."'ה יניעב ןח אצמ חנו" - השרפה םויסל דע ,"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"

ורמאש ומכ ,ינשרד אלא רמוא הזה ארקמה ןיא" :י"שר שרפמ "ארב תישארב" קוספה לע
-רחא ."ותאובת תישאר 22וארקנש לארשי ליבשבו וכרד תישאר 21תארקנש הרותה ליבשב 20ל"זר
התיה ץראהו ץראו םימש תאירב תישארב ,והשרפ ךכ וטושפכ ושרפל תאב םאו" :י"שר ךישממ ךכ
ארקמבש תישאר ךל ןיאש ,'וכ רוא יהי םיקולא רמאיו (היה זאו) 'וג ךשוחו והובו והות
."וירחאלש הביתל קובד וניאש

יטרפ לכו ץראהו םימשה תאירב לע םיבותכה תוטשפב יאק "ארב תישארב" :ןיבהל ךירצו
יאק "תישארב"ש) ינשה ושוריפש ,רמוא ומצע י"שרש יפכו ,(םיבותכה ךשמהב ראובמכ) האירבה
עודמ ,ןכש ןוויכו ,"ינשרד" אוה ןושארה שוריפה ןכ-ןיאש-המ ,וטושפכ אוה (האירבה לע
,(ארקמ לש וטושפ אוה הרותה לע י"שר שוריפ לש וניינעשכ) וז השרד ללכב י"שר איבמ
ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב" - האירבה תנווכ לע אלא ,םלועה תאירב לע יאק אל "תישארב"ש
ךירצ י"שר םא וליפא !?24האירבהמ הלעמל ךרעב אלש תניחבבו 23האירבל ומדק םהש - "לארשי
,"וטושפכ" ,שוריפה תא םידקהל םינפ-לכ-לע ךירצ היה ,השרדה תא איבהל (הביס וזיאמ)
!?"ץראו םימש תאירב" לע יאק "תישארב"ש

- ה"בקהש יפ לע ףא :"'ה יניעב ןח אצמ חנו" - השרפה םויסב םג ונא םיאצומ הז ןיעמ
םדו רשבש קוספה רמוא ,ארב אוהש םיארבנה לכל ךרעב אלש אוה - םלועה ארובו םדאה ארוב
!"'ה יניעב ןח אצמ" (חנ)

ןתליחתו ןתליחתב ןפוס ץוענ) השרפה ףוסל השרפה תליחת ןיב רשקה תא (םג) םיאור הזמ
:הטמל האירבה םע רשקתמ ךרעב אלש ןיינע דציכ השגדהב אצמנ םהינשמ דחא לכבש - (25ןפוסב
ףוסבו ;"ץראה תאו םימשה תא ('וג ארב תישארב)" םע לארשיו הרות לש רשקה - השרפה תלחתב
.ה"בקה םע חנ לש ןחה תאישנו רשקה - השרפה

:הזב רואיבה רמול שיו

םהיתודלות לכ תוברל םימשה תא) "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"ש יפ-לע-ףא
המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכ" 27ם"במרה ןושלבו ,(26היתודלות לכ תוברל ץראה תאו
29ידוהי וניא לש וליפא) 28םדאה לכשב םג ןבומ - "ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש
אלש אוה (םלועה ארוב) ה"בקהש ,(30"םינימאמ ינב םינימאמ" לש לכשב המכו-המכ-תחא-לעו ,
איה תואיצמהש יפכ) תואיצמה רדגו ןיינע תוללכל דע ,ונממ םיאצמנהו םיארבנה לכל ךרעב
אלש תרמוא תאז ,ולש האירבה חוכל וליפא ךרעב אלש אוה ה"בקה - וזמ הריתיו ,(ארבנה לצא
לכש יפ-לע) הלאשה תלאשנ ,אל םאב יכ) ,31םלועה ארוב אוהש ה"בקה לש רקיעה אטבתמ הזב
.(הזל ךרעב אוה םא תואיצמ אורבל חוכה ול שי דציכ :(םדא

-ןושלב ונלצא ןיא"ש ,32ן"במרה ראבמש יפכ ,"ארב תישארב" בותכה ןושלב שגדומש יפכו
"ןיאמ שי" אוה "ןיאמ שי"ב טושפה שוריפהש ,"ארב ןושל אלא ןיאמ שיה תאצוהב שדוקה
ימי תששב האירבה תושדחתה םדוקו ,טלחומה ספאו ןיאמ שודיח ,יתימא שודיח ,יתימאה
.תואיצמ לכ ללכ התיה אל ,תישארב

ומצע ה"בקה ידי-לע קר איה ןיאמ שי תווהתהש ,33שדוקה-תרגאב ראובמה יפ-לע טרפבו
ןכלו ,ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש" ("ותומצעו ותוהמ")
תרחא הביסו הליע םוש ילב שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלוכיו וחוכב ודבל אוה
לודג םוצמצ תויהל ךירצ היה לעופל אצת ("ארב") האירבהש ידכב םגו ."הזה שיל תמדוק
םוצמצה ינפל ןכ-ןיאש-המ ,34תואיצמ (דוע)ל םוקמ ןתינ ךכ-רחא קרש ,(ןושארה םוצמצ)
,ומצעב ה"בקה קר היה - רתויב םילענה תועפשההו תורואה וליפא ,םיניינעה לכ ינפלו
ינפל דועו ,תואיצמה רדג לכמו םיאצמנה לכמ ךרעב אלש הלעמל אוהש יפכ ,תוהמו תומצע
םיניינעה לכמ הלעמל אוה ה"בקהש 35םימעפ המכ רבודמכ ,"ואצמיה תתימא"ו "ארוב" ראותה
יכ) 36הלילשה תלילשו בויחה תלילש םיראותה לכ תלילשו תואיצמה תלילשמ םגו ,םיראותהו
םירמוא - וארוקל המב רחא ראות ונל ןיאש רחאמש אלא ,(37תוכייש לע הארמ הלילש םג
."םיראותה לכ תלילש"

לכמ הלעמלש ,ודבל ה"בקהמ האב האירבהש ןוויכש - האירבה םעטל עגונב םג ןבומ הזמ
,ןבומ ןכל - (ל"נכ ,ןכ חירכמ ומצע לכשהש דע) ןיאמ שי םארב אוהש לכשה ירדגו םיאצמנה
ןושלבו ,הנווכו הרבסהו םעט לכמ הלעמל אוה םלועה תאירב לע ה"בקה לש יתימאה "םעט"הש
- 40ןקזה ר"ומדא תרותכו ,םינותחתב הריד (39ךרבתי) ול תויהל ה"בקה הוואתנ - 39עודיה
.םישקמ ןיא הוואת לעש

ונממ העפשהו הראהמ אלו) ךרבתי ותומצעמ איה האירבה תווהתהש רחאמש ,ןבומ הזמ
ול תויהל הוואתנ ךרבתי ותומצעו ,"ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ" ,(ו"ח
ה"בקה םע דחאתהל לוכי אוה ירה ה"בקהל ךרעב אלש אוה םלועהש םגה זא - םינותחתב הריד
.ומצע

אלוכ ה"בוקו אתיירואו לארשיש דע ,םלועמ הלעמלו ומדקש ,הרותו לארשי ידי-לע לעפנ הזו
תא ולביק ךכיפל - (ןמקלדכ) םתלעמ תא םיאור םשו םלועב םה םיאצמנ - הז םע דחיבו ,41דח
ה"בקהש יפכ דע ,דחא 'ה - ה"בקה םע םלועה לש דוחייה תא תולגלו לועפל ה"בקהמ חוכה
ותוהמו ותומצעל ול ,םינותחתב ךרבתי ול הריד השענ םלועהש - דיחיו דחא רדגמ הלעמל
.42ךרבתי

םע ומצע תא רשיק הז םע דחיו ,תואיצמ לכמ הלעמל אוה ה"בקהש םשכ :ןיינעה רואיבו
ינבל עגונב ,לוכיבכ ,םג ךכ - ("ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ") תואיצמ
:הרותו לארשי

תיתימא הריחבש - 43"םימעה לכמ ונתרחב התא" - תיתימאה ותריחבב לארשי ינבב רחב ה"בקה
לכמ הלעמל אוהש 44ה"בקה לצא אקווד ךייש הז ירה ןכלש ,היטנ לכ ילבו םעט ללגב הניא
ןיא וילעש "הוואתנ"ד ןיינעה ךרד לע ,היטנו םעט תויהל לוכיש רבד לכמ) תואיצמ רדג
יוטיב ידיל םיאיבמ לארשי ינב(ב ה"בקה לש תיתימאה הריחבה)ש ןבומ הזמו .(ל"נכ ,םישקמ
.םיניינעה לכמ הלעמל אוהש יפכ ,ה"בקה לש ותויתימא תא

ה"בוקו אתיירוא ,ה"בקה םע תדחוימה ,45ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח - הרותל עגונב םג ךכ
.46דח אלוכ

,ןותחתה הזה-םלועל דע תולשלתשה רדסל הרותהו לארשי ינב תא ה"בקה חלש ,הז םע דחי
םנשי וב ,םלועה תואיצמב םגש לשלתשמ (הלעמו םעט רדגמ הלעמלש) "ונתרחב התא"ש הז ינפמו
םכח םע) םימעה ראש יבגל לארשי ינב לש םתלעמ תיארנ - 'וכו תורבסהו םימעט ,לכשה ירדג
יבגל הרותה (תמכוח) תלעמו ,(הזב אצויכו ,48םידסח -ילמוגו םינמחר ,םינשייב ,47ןובנו
.(49םימעה יניעל םכתניבו םכתמכוח איה) םלועה תומכוח ראש

וירדגב) םלועב םגש לועפל - הרותה תוארוה םויק ידי-לע - חוכה תא ידוהיל ןתונ הזו
.ותומצעל ול ,םינותחתב ול הריד השענש דע ,ךרבתי ותודחא הלגתת (וירדג דצמו

תארקנש הרותה ליבשב" איה (םלועה תאירב) "ארב תישארב"ש י"שר ירבד ונבוי הז יפ-לע
:"תישאר וארקנש לארשי ליבשבו 'וכ תישאר

,םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנש ינפמ איה - התליחתב ףכית - האירבה תנווכ
איהש ,האירבה ירדגו תואיצמב עבקנ האירבה תליחתב ףכית ןכל .דחא 'ה םש ולגיש ידכב
הרותו לארשי ינבש ךיא שגרנ םלועה ירדגב םגש ךכ ,"לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" הארבנ
הדובעה ידי-לעו ,50תומכוחה ראשל ךרעב תישארו ,תומואה ראשל ךרעב תישאר ,"תישאר" םה
םלועבש דע ,ךרבתי ותומצעל הריד ,םינותחתב הריד םילעופ םה ירה - םלועב לארשי ינב לש
םהש יפכ אל) םצעב תישאר - ה"בקה לצא "תישאר" םה לארשיו הרותש ךיא הלעמה םג שגרנ
.("ונתרחב התא"ש םושמ קרו ךא אלא ,ינש רבד הזיאל ךרעב

ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב" ("ינשרד") שוריפה תא י"שר םידקמ עודמ ןבומ הז יפ-לעו
תישארב"ב טושפה שוריפה) םלועה תואיצמל הריתסב וניא שוריפהש קר אל יכ - "לארשי
"ץראה תאו םימשה תא"ב םגש דע) המצע םלועה תומילש תאטבתמ הזב - הברדא אלא ,("ארב
.51(האירבה יקלח ראשל ךרעב "תישאר" םה לארשי ינבו הרותהש וז הלעמ תוטשפב שגרנ

:תישארב תבש לש הניינע םג ןבומ ל"נה יפ-לע

הדובעה) הנשה ישדוח ראש יבגל ('וכו תווצמב אלמו תודעומב הבורמה) תישר תויתוא ירשת
לארשיו הרותבש םשכו .האירבהל ךרעב "תישאר" םהש ,לארשיו הרות תמגודב אוה - (םלועב
,האירבהמ הלעמל ךרעב אלש ,(ה"בקה לצא תישאר) םצעב תישאר :"תישאר"ב תוגרד 'ב םנשי
הלעמל אוהש הזל ףסונש ,ירשת שדוחל עגונב םג הז ךרד-לע - םצעב האירבה ירדגב "תישאר"ו
"תישאר" אוהש ןיינע םג וב שי ,(םלועב הדובעב רקיעב םיקוסעשכ) הנשה ישדוח ראשמ ירמגל
.הנשה ישדוח ראשל ךרעב

םיארוק זאש ,תישארב תבשב יוליגה תומילשב םיאב ("תישאר"ב) םיניינעה ינשש רמול שיו
תישארב תבשש ,הזב םג אטבתמ הזו - "'ה יניעב ןח אצמ חנו" דע "'וג ארב תישארב" הרותב
ןהו ,(םצעב תישאר) ירשת שדוח לש םויסה ןה :םיניינעה ינש תא ללוכה ,רבחמה עצוממה אוה
.(םלועה יניינעב הדובעה) הנשה "תישאר" ןוושח םיכרבמ תבש

ללוכ אלא ,השודק יניינעב קר אל ,הנשה לכד הדובעב לועפל חוכה תישארב תבשל שי ןכלו
תבש ךיז טלעטש'מ יוו יוזא" - לוחד ןידבועב ,"וכרדל ךלה בקעיו" לש הדובעה רקיע - םג
הלעמלש "תישאר"ה תא םג הכותב תללוכ תישארב תבשש ןוויכ ,"סע טייג יוזא ,תישארב
תשגרנ םלועה יניינעב םגש ,הנשה ךשמב הדובעה רקיעבש "תישאר"ה םגו ,לוחד ןידבועמ
ןוויכ ,םלועב לועפל חוכה ונשי לארשי ינבלש ,ליעל רבודמה ךרד-לע] "תישאר" והזש הלעמה
.[םלועה ירדגב םג "תישאר"ה םהש

השעמ לכ לש (ולוכיו) תומילשה תישענ זאש ,תבשה םוי אוה תישארב תבשש הזב םג שגדומכו
-תחמשו תרצע-ינימש לש תומילשהו היילעה תישענשכ) תישארב תבשש - ןדיד ןודינבו ,תישארב
ותוכלמו ותודחא יוליג לש חוכה תא לבקמ (ירשת שדוח לכ לש תוימינפו הטילקה - הרות
ךרבתי ותוכלמ יוליג ,52"םכילע ינוכילמת" השענשכ הנשה-שארמ לחה ,ירשת שדוח לכב ךרבתי
-תחמשו תרצע-ינימשב 53"ודבלמ דוע ןיא 'וג תעדל תארה התא"ב הזב תומילשל דע ,םלועב
זאש ,ןוושחרמ שדוח (םיכרבמ תבש)מ לחה ,הנשה ישדוח ראשב תאז סינכמו איבמו ,54הרות
ותודחא הלגתתש - 'וכו ערוזהו שדוחה ,לוחד ןידבוע םע הרושקה - םימשג תפוקת הליחתמ
."ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ"ש האריו שגרויש ,ולוכ םלועה לכב ךרבתי

:לעופל עגונבו

,דחאו דחא לכ ןיבמ - הנשה לכ ךשמנ הז ךכ תישארב תבשב םידמענש ךיאש ןובשחב םיחקולשכ
,"וכרדל ךלה בקעיו" לש הדובעל תינכות רדסל דחוימב םיאתמ ןמז והזש ,ףטו םישנ םישנא
שיא ,םוי-םויה ייחב ויניינעב דחא לכ - ירשת שדוח ךשמב ופסא םתוא "תוליבחה תא קרפל"
.הזב-אצויכו רפסה -תיבב ,הדובעב ,ותיבב ,ותנאת תחתו ונפג תחת

:האבה הנשה ימי לכ ךשמב תווצמו הרותב ויתולועפ לכ קוזיחל תובוט תוטלחה תלבקמ לחה
ןהו ,היליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,םייטרפה םירועישה ןה ,הרות ירועישב ףיסוהלו קזחל
םויקב ףיסוהל ;(אינת ,םיליהת ,שמוח) ת"תח ירועישכ ,שפנ לכל םיוושה םייללכה םירועישה
ידי-לע ללוכ ,(55תווצמה לכ דגנכ הלוקשש) הקדצה תווצמב - דחוימבו ,רודיהב תווצמה
.(הנשה ימי ךשמב םוי לכב הקדצ םיקלחמ הנממש תיללכ ןרק) "הנשה ןרק"ל הקדצ תניתנ

תא לצנל ,56"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" לש הדובעב - םג ךכו
השודק ישימשת םהמ םישועש ידי-לע ,ה"בקה לש "ודובכ"ל םלועב וקלחב םיאצמנה םיניינעה
.שממ הווצמל דע ,הווצמ ישימשתו

תצפהו תודהיהו הרותה תצפה - הז רודב ידוהי לכ לע לטומה בויחה תא םייקל :רקיעו דועו
וכז אלש םידוהי תודהיל ברקל - טרפבו ,םתדובעב םירחא םידוהי קזחל - הצוח תונייעמה
57םדא ינב לע הלילע ארונש דצמ םא-יכ ,ו"ח םתמשאב אלש) םיאתמ ידוהי ךוניח לבקל
.(הזב אצויכו

(םייק אל רחא רואיב) ידיחיה רואיבה והז ,הארנה יפכ ,יכ - תעכ הזב תדחוימה השגדההו
םיכחמש עדוי וניא ןיידעש ידוהי דועל ועיגיש םיכחמ יכ - עיגה אל ןיידע חישמש ךכ לע
,(ה"בקה ידי-לע 58"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" תמגודב) ודיב ותוא תחקלו ,ול
הרות - םייחב תיתימאה ותוהמל וריזחהלו - לארשי תבהא ךותמ ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב
.ונימי ךרואו ונייח םהש ,תווצמו
'א תויודעוותה) ןוושחרמ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 292-284 'מע ,א ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה ,('בו
ו"פרת ת"חמש :תוחיש .דצק 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדאל שדוק-תורגא הארו .ב,בל אציו - בותכה ןושל (1
ש"ת-ו"צרת תוחישה 'ס) ו"צרת תישארב תבש .(240 'מע א"ישת מ"הס) ה"צרת פ"שחא .(דסש 'מע ו"פרת מ"הס)
ח"שת תועובשה גחד 'א ליל .(313 'מע םש) ט"צרת ת"חמש םוי .(205 'מע םש) ז"צרת ת"חמש םוי .(43 'מע
.(173 'מע ט"שת מ"הס)

תוגירדמ המכ שיש ,(נ"שו .566 .ךליאו 367 .ךליאו 266 'מע כ"ח .ךליאו 259 'מע ו"טח) ש"וקל הארו
השרש הנש"ב תודיסחה שוריפ פ"ע) ה"רב ש"קת ירחאל :תויטרפבו ."וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעהב םיבלשו
ז"לרת הככו ךשמה) פ"כהוי יאצומב ,ת"ישעב ,(ש"קת ירחאל איה "תרשעתמ"הש ,"הפוסב תרשעתמ התליחתמ
,(השעמה םוי וניא ח"ר יכ) ןוושח ח"ר ירחאל ,ןוושח ח"רב ,תישארב תבש יאצומב ,ת"חמש יאצומב ,(ו"צפר
.ןוושח 'ז ירחאל

ח"וא (ענווארבודמ נ"רהל) ז"הדא ע"ושל הפסוה .ב"ס םש ז"הדא ע"וש .(ש"מו ה"ד) ב"צתס ח"וא י"ב האר (2
.ח"ס א"לקס

.ה,ה א םיכלמ - בותכה ןושל (3

.(ךליאו 276 'מע כ"ח ש"וקל) ח"לשת תישארב תבש יאצומ תחיש האר (4

'א רבכ אוה ירשת 'ל וליאו) ירשת ט"כ - ירשת שדוח לש ןורחאה םויב לח תישארב תבשש - וז הנשב טרפבו (5
.(ןוושח ח"רד

"בוט יכ רוא תופסותו המלשה ןיעכ" אוה תישארב תבשש ,ט"פרת פ"כהוי תרחממ ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ האר (6
.(ךליאו 443 'מע ב"ח ש"וקלב 'תנו אבוה .48 'מע א"ישת מ"הסב ספדנ) 'וכ ת"חמשו צ"עמשל

.(ךליאו א,חקת .ךליאו ב,במ) פ"הע ת"הוא .א,ב תישארב (7

.נ"שו .(גסש 'מע א"ח טקולמ מ"הס) מ"שת ל"נה ה"דר .ט"נרת צ"עמשה םויב ה"דר האר (8

.דועו .ךליאו 367 'מע כ"ח ש"וקל האר (9

.ט"משת ךל-ךל פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (10

םשב - (59 'מע א"ישת מ"הס) ת"יש'ה ירשת ד"י תחיש הארו .נ"שו .556 'מע כ"ח .449 'מע ב"ח ש"וקל (11
םוי ,לוחה ימי ןה ,הנשה ימי לכש ,הנשה תוללכ לע ךשמנ תישארב תבשב ריאמש 'וכ תויחו רואה :ט"שעבה
תחיש םג הארו ,תישארב תבשמ םלוכ םילבקמ ויתוערואמו םדאה ייח ימי ראשו הווצמ-רבה םוי ,רדחל הסינכה
.(203 'מע ש"ת-ו"צרת תוחישה 'ס) ז"צרת ת"חמש םוי

.א"ס ט"משת תישארב תבש תוחישמ סרטנוק םג האר (12

.א,א ונתשרפ (13

.ב-א"עס ,אסק ב"חז (14

- "'וג ארב תישארב" ה"בקה תאירק י"עו ,ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הרותב הנושו ארוקה לכש טרפבו (15
.(שדחמ עגר לכב הלש תושדחתהה לע ףסונ) רתויב לעופב האירבה השדחתנ

.זער 'מע ו"נרת .זפר 'מע ל"רת מ"הס .ונשת'א 'מע תוכוס ת"הוא .בי,אי בקע פ"הע םירוטה לעב (16

ב"שת .חער 'מע ו"נרת .ול 'מע ד"נרת מ"הס .וסתת'א 'מע הכרב .םש תוכוס ת"הוא .טעש 'מע ו"סקת מ"הס (17
.49 'מע

.ח,ט"כפ ר"קיו (18

הנשה תישר ה"ה הז םע דחיבו ,הנשה ישדוח ראשמ הלעמל אוהש ,ומצע ירשת שדוחל עגונב םג תוללכב ה"כו (19
שדוח ןיב רבחמה עצוממ אוהש - תישארב תבשב הריתי השגדהב והזש אלא .(הנשה ישדוח ןובשח ןינמב הלועו)
.ח"ס ןמקל הארו .הנשה ישדוח ראשו ירשת

.ד ,ו"לפ ר"קיו .א ,א"פ ר"ב (20

.בכ,ח ילשמ (21

.ג,ב הימרי (22

.ד ,א"פ ר"ב (23

איהש םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל" - ז"נפלש ושוריפב שרפמ ומצע י"שרש יפכו (24
ןיינעב אל איה הרותה תלחתהש ןבומ הזמש ,"'וכ תישארבב חתפ םעט המו ,לארשי הב ווטצנש הנושאר הווצמ
ה"ד ונתשרפ ח"ות האר לבא ."ומעל דיגה וישעמ חוכ" - המצע האירבה ןיינעב א"כ ,לארשיו (תווצמו) הרות
אוה ,('וכ לארשיל ע"הוא ורמאי םאש) "תישארב" םע החיתפה םעטש י"שר ראבמ הזבש ,(א,ח) ד"פ 'בה תישארב
.ע"צעו .לארשי ץראב אוה םתדובע תומילשש ,לארשי ליבשבו הרותה ליבשב איה םלועה תאירבש ינפמ

.ז"מ א"פ הריצי רפס (25

.די,א ונתשרפ י"שרפ (26

.'הקזחה די' ורפס שירב (27

.הטמלד לכשה ירדג תא עבקו ארב ה"בקהש ירחאל (28

הארו .דועו .א,גכ צ"צהל צ"מהס .ג"ער ,זפר .ג,דפר ח"אד םע רודיס האר) ע"כממב קר איה ולש הנומאהש (29
.(נ"שו .(ךליאו עדר 'מע) ב"קס ב"ס ע"הוא ךרע ד"בח םיכרעה רפס

.א,זצ תבש (30

.(א,ח ש"הש ת"וקל) ונממ םיווהתמ תומלועהש המ תוקולאה רקיע אוה הז אל :עודיה ןושלב (31

.פ"הע ונתשרפ שיר (32

.(ב"ע שיר ,לק) כ"ס (33

.ותלחתב ח"ע האר (34

.דועו .נ"שת'ה תנשד םינושארה םימי .ט"משת י"וצנ פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (35

.חעק 'מע ו"סרת ךשמה (36

,םיידיב הששמל רשפא-יאש הקומעו המר המכוח וזיא לע רמואכ" - (ט"פ א"הויהעש) אינתב ראובמהמ ש"כמב (37
."םידיב תספתנה תימשג היישע לע אלא לפונו סחייתמ וניא שושימה שוחש יפל ,ול קחצי עמושה לכש

.ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת (38

.ךליאו 27 'מע ט"יח ש"וקל האר - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ תובר םימעפל ףיסומ היה ןכ (39

.34 'מע ב"שת מ"הס .(ז ע"ס) ותלחתב ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הואב אבוה (40

.א,גע ג"חז האר (41

.דועו .(ג 'מע) םש ו"סרת ךשמה .םש ת"הוא האר (42

.ט"ויד הדימעה תולפת (43

.נ"שו .219 'מע ג"כח ש"וקל האר (44

.ךליאו ד"פ אינת (45

.דועו ,ג"כפ .םש אינת .א,גע ג"חז (46

.ו,ד ןנחתאו (47

.א,טע תומבי (48

.םש ןנחתאו (49

םישוריפה 'ב ןיב ךוויתה ,(ךליאו א,ז) 'בהו (ךליאו א,א) 'אה תישארב ה"דר ונתשרפ םייח-תרות האר (50
השעמב 'ה תמכוחש - "הרותה ליבשב" (ב) ,הרותה תמכוחב ,(ימלשורי םוגרתבכ) "אתמכוחב" (א) - "תישארב"ב
'יב הרותד ע"ח חוכד ומצע ליבשב ךשמנ הז םגו" ,(האליע המכוח) הרותה תמכוחמ ךשמנ ,(האתת המכוח) תישארב
המצע הרותד רוא יוליג אהיש ידכ ארב הרותד המכוחה 'יחבבד 'א ןיינעל ןילוע םהינשו ,'וכ לארשיל תורבדה
.םלועה תמכוחב הרותה תמכוח (תלעמ) יוליג - םג ללוכ ,"'וכ

הלעש יפכ םגש ,(סולקנוא םוגרת) "ןימדקב" - "תישארב"ב שוריפה םע םג הז ךוותמש (ךליאו ג,ז) ש"ייעו
האירבה ןיינע) הירחאלש תוביתהל ךומס אוה "תישארב"ש הטמל ךשמנ ,םלועה תאירבל ןומדקה ךרבתי ונוצרב
.(תוטשפב

זמרנ ("רוא יהיו 'וג ץראו םימש תיירב תישארב") י"שרפב ינשה שוריפ יפל םגש (ג,ז) םש ח"ות האר (51
.תווצמו הרותד רוא - "רוא יהיו"ד ע"והזש ,"לארשי ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב" והזש

.ב,דל .א,זט ה"ר (52

.הל,ד ןנחתאו (53

.ךליאו ו"ס ת"חמש םויו ליל תוחישמ סרטנוק האר (54

.א,ט ב"ב (55

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ .ב"ימ ב"פ תובא (56

.ךליאו י"פ ךל ןתיו ה"ד תודלות ח"ות האר (57

.בי,זכ היעשי (58


לכב ךרבתי ותוכלמו ותודחא יוליג לש חוכה תא תלבקמ תישארב תבש
הנשה ישדוח ראשב תאז הסינכמו האיבמו ,ירשת שדוח

דועל ועיגיש םיכחמש אוה ,אב אל ןיידע חישמש ךכל ידיחיה רואיבה
תיתימאה ותוהמל וריזחהלו ,ול םיכחמש עדוי וניא ןיידעש ידוהי
תווצמו הרות - םייחב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"הצריפ"המ תעפשומ םלועה תגהנה
לארשי תגהנהב


?"ןנאש" ידוהי ול בשיי תולגה ןמזבש ןכתייה

'ה רמא הכ ,רומאל ארק ,יב רבודה ךאלמה ילא רמאיו" [...] (ךליאו ז,א) הירכזב אתיא
,םיננאשה םייוגה לע ףצוק ינא לודג ףצקו" ,"הלודג האנק ןויצלו םילשוריל יתאנק תואבצ
ןכתייה :לודג ףצקל דעו ,ה"בקה לש ףצקה [...] ."הערל ורזע המהו טעמ יתפצק ינא רשא
לארשי-ינבש העשב הב - "םיננאש" םיבשוי םלועה תומוא ,"תטקושו תבשוי ץראה לכ"ש
...!?תולגב םירסייתמ

ולוכ םלועה לכש ,ונייה ,"'וכ לארשי ליבשב - תישארב" ל"זר רמאמ יפ-לע ,הנהו [...]
.לארשי-ינב לש םבצמל סחיבו ךרע יפל אוה םלועה בצמש ,ןבומ ,לארשי ינב ליבשב ארבנ
הווהמ וז הדבוע ירה - "םיננאשה םייוגה" ,"תטקושו תבשוי ץראה לכ"ש םיאור רשאכ ,ןכלו
:הז ןיינעב לארשי-ינב לש םתגהנהב "הצריפ" הנשיש ינפמ - איה רבדה תביסש החכוה

םיימשגה םהיכרוצ לכ תא םהל שי .תולגב םיאצמנש הדבועה םהל תפכיא אלש םידוהי םנשי
ךכ ידכ דעו !תולגב ןיידע םיאצמנש םהל תפכיא אל ,ןכלו - םה םינעוט - םיינחורהו
...!תוגאד לכ אלל - "םיננאש" - החונמבו טקשב םיבשויש

אוה לוכי דציכ - תוגאד לכ אלל ,"ןנאש" ידוהי ול בשיי תולגה ןמזבש ןכתייה [...]
...!?"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ועדויב וירמש לע טוקשל

ךשמב םירופס םיעגר םנשיש קר אל - אוה "םויה לכ וניוויק ךתעושיל"ד תולימה שוריפ
הז בצמש - אלא ,הייפיצו הווקת ךותמ הדיתעה הלואגה תודוא אוה בשוח םהבש םויה
דומעי ידוהיש ןכתיי אלש טושפ ירהו ,שממ םויה לכ ,"םויה לכ" אוה ("וניוויק ךתעושיל")
תוננאשו הוולשב ,עוגר בשיי ומצע הז עגרבו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל"ד שגרו העונתב
...!תוגאד לכ אלל ,תטלחומ

,"תטקושו תבשוי ץראה לכ"ש ,אופא ,אלפה והמ - "םיננאש" םיבשויש םידוהי םנשי רשאכו
...!!"םיננאש םייוגה"

- תאזו ,"תוצח ןוקית"ד גשומה תודוא עדוי - םיטושפבש טושפ וליפא - ידוהי לכ [...]
."תוצח ןוקית" םיכרועש ךיא האר אל םלועמו ,"תוצח ןוקית" ךרוע וניא ומצעב אוה םא םג
,תולגה ןיינע תוללכ לע לבאתהלו רעטצהל - ונכות "תוצח ןוקית"ד ןיינעה לכ הנהו [...]
- םהיניבו "תוצח ןוקית"ב םירמואש םיטויפהו םיקוספה לכב הכוראב ראובמו שגדומכ
!תולגה רעצ תא דוע לובסל םילגוסמ םניא לארשי-ינבש ,רומאה ןכותב םיבר םייוטיב

רקובב תרחמלו ,"ןושיל" ךליי "תוצח ןוקית" תכירע ירחאלש הנווכה ןיאש אטישפו [...]
...הזמ םשור םוש ראשיי אל
990-982 'מע 'ב ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


הרשע לע לועפל ולסכ ט"י דע
םידוהי


םהמ קלחב תוחפל וא ,השעמבו רובידב ,הבשחמב

םג ללכנ ,םהיניינע לכ םע םלוכ תא תבכרה לע תולעהל םילוכי ןהבש תולודגה תונחתה ןיב
הבוט הנשל" :ףיסומו ,"תודיסחל הנשה-שאר" אוה - יברה רמוא - ולסכ ט"י :ולסכ ט"י
ןקתל םילוכי ולסכ ט"יבש ןבומ הזמו ."ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב
הזב קוסעלו לדתשהל דיסח לכ ךירצ ,ןכלו .זא דע וריסחהש םיניינעה לכ תא םילשהלו
המיתחו הביתכ - ויניינע לכו ותיב ינבו ותגוזו אוה לבקי ולסכ ט"י תארקלש חוטב תויהלו
ךירצש םגתפה עודיכ ,תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הז לצניו ,הקותמו הבוט הנשל הבוט
.תוינחור תוימשגמ תושעל

זאו ,םלוכ תא םיחקולו םילעמ זאש ,ולסכ ט"י דע םידחא תועובש ורתונש ןוויכו [...]
,עיצהל יננה ,הבוט המיתחו הביתכ דחאו דחא לכל םינתונ

הנפומ םהילאש הלא לכל טרפבו ,התע ןאכ םיאצמנ םניאש הלאל ןהו ןאכ םיאצמנה הלאל ןה -
אל ימו ,"ויחי םהילע 'ד םימימתהו ש"נא ונידידי" :ל"נה םירופיכה-םוי תרחמד בתכמה
- "ויחי םהילע 'ד ונידידי"ד גוסהב םינפ-לכ-לע ללכנ תויהל הצרי

םיניינעהב ,לארשימ ןיינמ לע תוחפה לכל לועפל דחאו דחא לכ לדתשי ולסכ ט"י דעש
תוחפה לכל וא ,םיניינעה תשולש לכב ןיינמהמ דחאו דחא לכ לע - השעמו רוביד ,הבשחמד
:םיניינעה תשולשמ דחאב וא םיינשב

דומלתו ,רובידב םייולתה םיניינעב - רובידב ,תוישעמ תווצמ םויקל ךיישהב - השעמב
םיניינעב - הבשחמבו ,הרותל םיתיע עובקל ולש ןיינמה לע לועפל ,םלוכ דגנכ הרות
.הליפת וז בלבש הדובעב דחא ןיינע ולש ןיינמה לע לועפל ,םהמו ,הבשחמב םייולתה

ש"ארה בתכש ומכ ,ךוניחל ועיגהשכ - םינטק וליפא תויהל םילוכי ןיינמהבש ףיסוהלו
.אירש אתניכש םהילעש הרשעב םיללכנ םינטק וליפאש

-שאר אד) םויה םיבצינ םתא"ד ןיינעה השענ ובש ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י אובישכו
ןיינמה הנה :רמאיו יברה לש וינפ תא ומצעל דחאו דחא לכ רייצי - ידיסחה "םכלוכ (הנשה
לע ,השעמב יתלעפ ינולפ לע .לארשי יטבש דחי 'וג ףסאתהב ,דחא שיאכ םכלוכ - יתפסאש
.'וכו הבשחמב יתלעפ ינולפ לעו ,רובידב יתלעפ ינולפ

ןיינמה לש םהיתומש תא ןאכל דחאו דחא לכ חלשי ולסכ ט"י תארקלש ,דואמב ןוכנו [...]
.מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כד ןויצה לע םריכזהל ידכ ,םמא םשו םש ,ףסאש

עיפשהל ררועי - השעמה הזה םלועב םג יהויחבמ ריתי חכתשא רטפתאד אקידצש ןוויכ - אוהו
,לארשי ינב וניחא לכ ךותב ,ל"נה לכב םיקסעתמה לכשו ,"בוט-םוי טוג א" היהיש ,תוכרב
.תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל ומתחייו ובתכיי
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 66-65 'מע ןושאר קלח ,א"ישת'ה

יבר יצוצינ


שטיוואבויל לע בתוכ 'סדרפה'


ראתמ םהבש םיעטק רפסמ םיאיבמ ונא תיחכונה ונתריקסב
םינוש תוערואמ ב"הראב 'םינברה תדוגא' ןואטב
ןיטיול לאומש ברה עיפשמה ח"הגה תריטפ * שטיוואבוילב
ד"בח יחולש לש םלעפמ ,טניווק והילא 'ר ח"הרה ריכזמהו
הנש םירשע תאלמב הכרעה רמאמ ךותמ םיעטקו ,םלועב
,םקלחב וא םתומלשב ןאכ םיטטוצמ םירבדה * יברה תואישנל
היינש המישר * תידוחייה םנושלו ןיינעמה םנכות לשב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דיסחה :הפוקת התואב ורטפנש םישיא לע תועידי הז דצל הז ומסרופ ה"לשת ןוושחרמ שדוחב
טניווק ןהכה והילא 'ר ח"הרה ,יברה לש וריכזמו ,ןיטיול יולה לאומש ברה ח"הגה שישיה
:(28-27 'מע)

ןיטיול ברה תריטפ

ל"צז ,ןיטיול יולה לאומש 'ר ברה"

ינבר ןקז ,ל"צז ןיטיול יולה לאומש יבר םסרופמה דיסחהו קידצה ברה רטפנ קרוי-וינב"
.הנש 91 ליגב הבוט הבישב ,ד"בח יעיפשמו

יגיהנמ ישארמ דחא היהו ,היסורב תולודג תוליהקב תונברב שמישש ,ןיטיול לאומש 'ר ברה"
ק"כ לש ונחלושב הנושאר םיבשויהמ היהו הנש םישולשמ הלעמל ינפל ב"הראל עיגה ,וז תודהי
שמיש .שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדאה ק"כ א"טחלבי לצא ךכ-רחאו ,ל"צז צ"יירהומ ר"ומדא
ינבר יבושחו ילודגמ דחאו ב"הראב שטיוואבויל לש הלודגה הבישיה לכיהב ישאר עיפשמכ
.וייח תונש ךשמב םיבר הרות ילעפמו תודסומ שארב דמע רשא ,ד"בח

תנידמל שטיוואבוילמ ל"צז ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ידי-לע ש"רגה חלשנ הנש 65-כ ינפל"
תודיסחו הרות תצפהב לחה הנממו ,סיאטוכ הלודגה ריעה לש הברכ לבקתנ םש ,היזורג
םימיה תוברבש ,םידיסחו םינבר דוע הב ובשייתה ויתובקעבשכ ,היזורג לכב שפנ-תוריסמב
הצרעהבו דובכ תאריב ומש תא םיריכזמ איזורג ינקז .השודקבו הרותב וז ץרא לבח ושבכ
.תגלפומ

ותונדמלב םסרפתה ,ל"ז ןהכ לאלצב 'ר םע דחי ,אטילב קישקאר לש הבר ותויהב דוע"
םע הכלהב ןתנו אשנ .ויקספל םידה ויהש ,המוק רועיש לעב הארוה לעבכ עדונו תגלפומה
.ל"צז בושטאגארמ ןואגהו ל"צז רזוע םייח 'ר ןואגה םשארבו רודה ינואג

היהש ימ ,ןיטיול ףלוו-באז 'ר ג"הרה םסרופמה דיסחה לש ונב היהש ,חונמה דיסחה ןואגה"
ינושארמ היה ,ל"צז ב"שרה ר"ומדאה ק"הרה לש ודוסימש ,שטיוואבויל תבישיב חיגשמה
ךרבתי 'ה תא דבע ןורחאה ומוי דעו .האריבו הרותב םלתשה הב ,וז המר הבישי ינייוצמו
אל ןכ-יפ-לע ףאו הרות תצפה ןוועב היסורב רסאנ םימעפ המכ .הרהטו השודקבו שפנ-תוריסמב
קיפמ הפ היהו .ותונינשבו ולכש תופירחב עדונ ש"רגה .'קה ותדובעב ךישמהו עתרנ
ד"בח יאישנ יר"ומדאל ושפנ ימינ לכב רושק היה .ד"בח תרותב ןקמע ליכשמ ,תוילגרמ
.תדחוימ הברקל הכז ונממש א"טילש ר"ומדא ק"כ א"טחלביו

,םינברו םיר"ומדא םכותבו ,םיבר םיפלא ופתתשה ,קרוי-וינב הכרענש ,ותייוולהב"
שדוקב םישמשמה םינבר םינב וירחא ריאשה ל"צז חונמה .א"טילש ר"ומדאה ק"כ דוה םשארבשכ
חוכ אב ,א"טילש יקצדורוג ןימינב יבר םסרופמה ברה אוה ונתח .ב"הראב תובושח תוליהקב
."הפוריאב א"טילש ר"ומדא ק"כ

טניווק ברה תריטפ

ל"ז טניווק ןהכה והילא 'ר ברה"

(ותריטפל םישולש)"

,"והילא תחונמ" רפס רבחמו ,קרוי-וינ ינבר יבושחמ ,ל"ז טניווק ןהכה והילא 'ר ברה"
הלע ךכ-רחאו ,הקדובלסמ צ"נרה אבסה לשו ןייטשפע מ"מרגה לש םירחבומה םהידימלתמ היה
רחאל בשחנש דע ,ותדיקשבו םייוליעה ויתונורשכב טלבתה םש םגו ,ק"היע ןורבחל םתיא
הרוסמבו הרותב ותיא ועשעתשה ויתוברו ,רבד-םשל ויה םיינקמעה וישודיח .הבישיה יריחבמ
לש תוירסומה ויתוחישו וירועיש תכירעו םושירב דחוימה דחא היה אוה ףא .הרתי הביחב
,תחא אל ,וכרא תוחישהש תורמלו .םיילנימונפה ונורכיזו ותסיפת חוכל תודוה ,ל"צז אבסה
רסח ,יוניש ילב בתכה יבג-לע םירבדה הלעמ היהו ,חפט דבאל ילבמ לכה טלק ,הכורא העש
.רתיו

ותדע תא להינ - קרוי-וינב םילודגה תסנכה-יתבמ דחאב ברכ לבקתנ ויאושינ רחאל רשאכ"
.םיברב הרות ץיברהו החלצהב האריהו הרותה יעובמ לע

,שטיוואבוילמ ןהאסרואינש צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ויריכזממ דחאכ לבקתנ רתוי רחואמ"
סנכנ היה .שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ ט"חלבי לש ויברוקממ היה - ותוקלתסה רחאלו
ק"כו וישודיח תא וינפל עיצמ היה םגו ,ותדובע יכרוצל ורדחל ומויב םוי ידמ טעמכ
.("והילא תחונמ" וירפסב ומשב איבה ןהמ םיברש) ויתורעה ול ריעמ היה א"טילש ר"ומדא
יתלב הצרעהב וצירעהו ,שממ דיסחכ יברה לא סחייתה ,תירסומה הלוכסאה ךינח ותויה תורמל
.האריב ןהו הרותב ןה רודה לודגכ ותוא הארו הליגר

תובישי םע רשקב דמעו ,תירוביצה ותדובע תרגסמב םימעפ המכו המכ רקיב השודקה ונצראב"
חמצ" תסנכה-תיבב ותמקה תא םזיש ראופמה םיכרבאה ללוכל רושק היה דחוימב .ץראב ד"בח
םע הרות ירבדב עשעתשהל דואמ הנהנ היה .("ד"בח ללוכ" ידי-לעש) הקיתעה םילשוריב "קדצ
,הפ-לעבשו בתכבש םהלש הרותה ישודיחל ויתורעה ריעהו ,הז "ללוכ"ב םיניוצמה םיכרבאה
.ותא םיכרבאה ילופלפ לע חמש אוהשכ ,םיקומע וירועיש םעפל םעפמ םש הצרמ היה םגו

."ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע ,ארפוש יאה לע לבח"

םוקמ לכב שטיוואבויל

לולכל םעט ןתונב שי ןכל .לבת יבחרב םירוזפה םיחולשה תא ריכזהל יברה גהנ ירשת שדוחב
:(22-21 'מע) ד"לשת טבש שדוחב 'סדרפה'ב םסרפתהש רמאמ ,וז המישרב

ךרדב שטיוואבויל"

,העונתו עסמ לש ,דיינ לש היווה איה שטיוואבויל ."עובק" תניחבב הניא שטיוואבויל"
.ךאוב ץרא לכב שטיוואבויל תא התא שגופ יכ .םוקמל םוקממ זרוזמו ריהמ בצקב

העיסנמ םירזוחה ולא ;םישטיוואבוילה תא שגפנ התאו ,םידחא םימיל ,ןודנולל יתנמדזנ"
הז םימשה ולאו ,א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדא םעטמ הדבכנ תוחילש יולימ ירחאו ,הקוחר
,םיקוחר תומוקמל ?תודעומ םהינפ הנאו .בגשנ דיקפת אלמל ידכב הקוחר ךרדל םהימעפ וישכע
ףאו ,הגישהל ןיאש טעמכ הרשכה הליכאהש תומוקמל ףאו םיקחרמ יקחרמל םילימ יפלא םיסט
לש תונידמל םילטלטימו .השק איה ,תינושל הניחבמ ,תומוקמה ידוהי םע תורבדיההש תומוקמל
,םיבוכיעהו םילושכמה לכ תורמלו .ברחו םח ןמילקאש תונידמלו םייפרוחו םירק םימילקא
הבהאב םילבקמ ,םישדוחלו תועובשל תוחפשמה ןמ דרפיהל םימעפל םיכירצש תודבועה תורמלו
.םיעסונו תומישמהו םידיקפתה תא

."יברה תוחילש" ?הלאכ תולועפל הלאה םיילאידיאה םיחילשה תא םמורמו ץירממ ימו"
,עוסנל רמואו חלוש יברהשכו .ךכל םתוא םיעפמהו םתוא חלושה אוה שטיוואבוילמ ר"ומדאה
,ןובשחב םיאב םוח אלו רוק אל .םהילאמ םיקלתסמ וליאכ םילושכמהו םיסוסיהה ,תועינמה לכ
םיינשו ,םזילאידיא לש הלודג הדימב וכרובש ולא דוחייבו ,לשוכ ועדיי אל הווצמ יחולשו
ונל ותרשיש םייואר םהינשו ,ןודנולב הרקמב יתשגפ - ללכה ןמ םיאצוי םניא םהו - ולאמ
.תודהיו הרות לש התרקיל תיתימא שפנ-תוריסמ לש ,רוהט םזילאידיא לש םגדו תוא

יכ ,להקה תפוקמ יח וניאש ןבומכו ,קיטסאלפה עוצקמב החמומ רחוס אוה בוט-םש לדנמ 'ר"
דיסח אוהו תידיסח ותשובלת .םייחה תוכרעמב הסונמ שיא אוהו ורחסמו ותנמואב קסוע אוה
,ןפיב ליגר חרוא אוה .קוחרה חרזמל תובורק םיתעל אוה עלקנ ועוצקמ ילגרלו .שטיוואבויל
.תוינחורב אוה חילצמ תוימשגב חילצמ שיא אוהש רתויבו .חילצמ שיא אוהו 'וכו האירוקב
תשיכר אוה ויעסמב רתויב לודגה וחוור םרב ,םיחוור םשל תונוש תונידמל אוה עסונ םנמא
יפ-לע טייקשידיא ,תודהי תונבל אוה ץמאתמ ןמזב ובו ויקסע אוה הנוב ויתועסמב .הווצמ
רחא שפחל גנוק-גנוהל עסונ בוט-םש לדנמ 'ר .שטיוואבוילמ ר"ומדאהמ לבקמ אוהש תוארוהה
תורמל ,הרהט-הווקמ ןיא גנוק-גנוהבש ול עדונ םש ואצמיה ידימו ,סענזיב לש תורוקמ
תא דחי וז ריעב םילבמה ,הקירמאמ םייתד םידוהי םהיניבו ידוהי ץוביק אצמנ םשש הדבועה
.םיכורא םינמז םהיתוחפשמ

-גנוהב תאצמנ רבכ םויכו .הווקמ תיינבל הנופו ויקסעמ ומצע תא חיכשמ לדנמ 'ר הנהו"
תויהל לדנמ 'רל ול ןמדזנ תרחא םעפבו .שטיוואבוילל תודוה הזו הרשכ הווקמ גנוק
'רו ,ןיליפתה תא םתיא איבהל ...וחכשש הקירמאמ םידוהי םש אוה שגופ הנהו ,האירוקב
"ןיליפת עצבמ" ,שטיוואבויל תנוכתמ יפל ,עצבל ידכב האירוקב ורוקיב תא ךיראמ ןנד לדנמ
.הזב םג חילצמ אוהו

.קילג קחצי-םהרבא ומשו ,ןודנול בשות ,דחא ידוהי דוע םע שגפיהל יל ןמדזנ הנהו"
,ךישעמ המ .וינפ תא רטעמ ילכראירטפ רודה ןקזו ,המוק רועיש לעב ,ןרבג אוה ופוג הנבמב
?ךידי חלשמו ךקסע הז יכה :בוש ותוא ינא לאושו ."שטיוואבויל דיסח" ,יננע אוהו ויתלאש
תועיסנ תופוכת עסונ ינא םרב ,שי הסנרפ ,םשה ךורב" :יננע אוהו ?סנרפתמ ידוהי הממו
אלמל ידכב ןה תועיסנה לבא ,ןודנולב םה ייקסע .םיקסע םשל אל ,תרחא תילכת םשל תונוש
ידוהי השוע המו ."דרפסל" .ויתלאש ?םיבורקה םימיב עסונ התא הנאו ."יברה תוחילש
תא תומיענבו תוניתמב ינפל הנתמו יננוע ידוהיהו ?תידרפסה הפשב התא טילש יכה ?אימפסאב
וקילדי םשד םידוהיהש ץמאתה אוה .וז הנידמב םידחא תועובש ינפל ותויהב השעש המ לכ
רנ תקלדה תווצמ הנושארה םעפה ילוא ומייק ,םילודג םע םינטק ,םידוהי תואמ .הכונח תורנ
המכ יל הנומו ךלוה אוהו - יברה תוארוה יפ-לע ןכ ומכו - תינש אוה עסונ וישכעו .הכונח
,םש רדה ייבאר דחא תא םירשקב אוה אצמנו .תודהיה חטשב םש עצבל בשוח אוהש םירבד המכו
.תודהי םש ץיפמ אוה ותרזעב רשאו ,תילגנא רבדמ רשאו

תחלוש איהש ,ולאכ םיקחרמל התדוצמ תא תשרופ שטיוואבוילש ,וליפא םולחיש הז ימ ןכאו"
דעו .תואיצמה יהוז םרב .אימפסאלו גנוק-גנוהל רישי יתלב ןפואבו רישי ןפואב םיחילש
ךכ לע גאודו בשוח ונתאמ ימ יכ ,שטיוואבויל לש היתולועפ תועיגמ ולאכ םידממ ידכ
תבשוח ןכ שטיוואבויל .הכונח תורנ םיקילדמ םידוהיה ןיא דרפסבו הווקמ ןיא גנוק-גנוהבש
רתא לכב יכ .ללכה ןמ םיאצוי םירבד דרפסו גנוק-גנוה ןיאו ,םישעמב תועצובמ היתובשחמו
."ינרותהו ינחורה ומויקל תגאוד שטיוואבויל ,ןטק וא לודג ,ידוהי ץוביק אצמנש רתאו

"הלחתהה בלשב דימת"

ברה ג"הרה ,'סדרפה' ךרוע םסרפ ,יברה לש ותואישנל הנש םירשע תואלמב ,ל"שת טבש שדוחב
:(ןאכ םיאבומ וכותמ םיעטקש) אבה תכרעמה רמאמ תא ,ל"ז גרבלע החמש

שדחמו ךישממ ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה"

(ותנוהכל הנש םירשע)"

טילבהל ץמאתי אל בתוכהש המכ דע .ר"ומדא-יבר לש ותולדג לע בותכל המישמה איה הלק אל"
,השורדה תוירחאה לכב בתוכה לדתשי אלש המכ דעו ,יברה לש ויתולעמו ויחבשב תוברהלו
- הביבס הנירקמ וז תוישיאש הנרקהה לכבו ,תוהובגה ויתוגרדמ ףקיה לכב יברה תא ראתל
םנמא :םרמואב בתוכה לע םידיסחה וזיליו ןוצר יעבש ויהי אל יברה לש וידיסח דימת ירה
יתלב איהו ,הז לכמ הלעמל איה יברה לש ותגרד םרב ,ךירעמה-בתוכה ירבד לכ םה םינוכנ ןכ
.אטובת אל שונא-טעבו תשפתנ

.דחי םג רתסנבו הלגנב תאטבתמ יבר לש ותוישיא יכ .תקדוצ המ-תדימב וז הנעטש ןכתייו"
תלוז התאר אל שונא ןיעו יתימאה ויפואו וביט תא םיעדוי ונא ןיא שיאה-יבר הז יכ
הכזיש ימ טעמכ ןיאו ,תיטרפה ותרקי תניפ יככותב לדבומו אוה זונג אלה אוהו ,ותוינוציח
לע בותכל אוה םתס בתוכה לש וכרדו .שדוקב םינפלו ינפל יברה לש שדוק תרדה לא סנכיהל
רדעהו םידיסחה לש םנוגר אוה ןבומ ןכלו .םותחהו םותסה זמרה לע אלו הלגנה לעו הארנה
יכה ןכודה לע יברה תא םידימעמשכ וליפא ,םהלש יברה לע םיבתוכש הביתכהמ םשפנ קופיס
.הובג

,יברה תא םיחבשמש םיטועפ םיחבש לע וליפא וגנעתי אל אלה המה ?םידגנתמה רבדב המו"
.רחא יבר לש םידיסח :תרמוא תאז ,םידיסח לע ןכ םג בסומ אוה ןאכו םידגנתמ לש ןבומהו
ותרקיל אלו אקווד "ילש יברל" םישגומ וללה םיחבשהש דוע לכ לבא ,יתית-יכיהמ םיחבש
.ינשה לש יבר לש ודובכו

.וגנעתי אלש יאדווב רחא יבר לש םידיסח .יבר לע בותכל ,רומאכ ,ךכ לכ השק תאזל יאו"
הביתכב ץקוע ואצמי "ונלשמ"ה םג םאו "ונלשמ" םידיסח רובע אלה איה הביתכה רקיע ןכבו
,רבדה אוה הככ םא ,תומדא ילע םדא תומדב יקולא ךאלמ תמשנ ךותל רודחל רשפא-יאש ינפמ
?המל הביתכה ךרוצ לכ

םיאלפנה תודוסיה לע בותכא אלו שטיוואבוילמ יברה לש ותולדג לע בותכא אל תאזל יא
.םהילע תתתשומ ותולדגש

רומשל עדויה "ךישממ" ךותב תראותמ גיהנמ-יבר לש ותוישיא תובורק דואמ םיתעל [...]"
םיכרדה לע ,םלתהו תובקעה לע רמושש ךישממ ,וימדוק-תורוד ידי-לע ןייוצש וקה לע
.הרעשה טוחכ ףא הרטמה תא איטחהל אלש ץמאתמו ,ויתובא וטקנש םיעצמאהו

יברה לש םיללכהו םיטרפה יקויד לכב ןכ םג ךישממ אוהש יאדווב שטיוואבויל לש ר"ומדאה"
,יוניש םוש הקירמאב ןיא ולצא .וימדוק - םינקזה םיר"ומדאה לש ןוכנ רתוי וא ,ןקזה
תודיסחה .ךרדה איה הדיחאו הרצק ןילקורב דעו שטיוואבוילמו קרוי-וינ דע ידאילמו
אוה קוחר םרב .התרוצ תא אלו הנכות תא אל התניש אל הפ םג םשכו התע ןכ זאכ תיד"בחה
םיניינע המכו המכב הליחתמ םג והירה תמאב יכ ךישממ קר אוה שטיוואבוילמ ר"ומדאהש רמול
םיר"ומדאהש תועוצקמב ליחתמ אהי אוהש ומרג םוקמהו ןמזה .קהבומ ליחתמ אוה םיחטשו
.םהב ועגנ אל םייד"בחה

םרב ,השדח הלחתה לש העונת ןיעמ ןכ םג התיה תורחא תויר"ומדא תותלישושבו שי םנמאו"
רתכוה זאמ ,תונורחאה םינשה םירשע ךשמבש הזב תאטבתמ יחכונה יאציוואבוילה לש ותולדג
ה"ע ונבר השמ לצא .הלענ דואמו ההובג הגרדמ יהוזו .ליחתמ תניחבב והירה התע דעו יברל
ויתלועפ רחא היה הז ירה "תוליחה התא" ךרבתי 'הל השמ רמאשכ ."תוליחה התא" ביתכ
איה השמ לש ותשגרה תאז לכבו .ןדריה רבע שוביכו הרות-ןתמ ,םירצמ תאיצי לש תובגשנה
רמיתמו בשוח וניא יתימא אבר ארבגש :אוה לכשה-רסומהו ,הלחתהב דמוע אוהש "תוליחה התא"
תביסנב אוהש איה תדמתמה ותשגרה ,תושעל וינפל דמועש המ לע םא יכ ,השע רבכש לכה לע
ץמאתהל ךירצו .השדח הבוט המגמ ;ותשגרהמ ליחתהל ךירצו ץצונתמ שדח ןויעו .הלחתה
יד"בחה ןכשמה תועירי תא גרואו ךישממ אוה אסיג דחמ ,שטיוואבויל יהוזו ,השומימב
ןתמשגה תלחתהש תושדח הרות תוינכת ,תושדח תומגמו תולוביקב שדחמו ליחתמ אסיג ךדיאמו
הככ .ינומישגהו ינושרד רמואו דלונ והנשמו םשגתמ דחא ןויער .תזרוזמו הפוכת איה
םינופ וקורמב תודהי ינוערז ץיפהל וחילצה ."הלחתהה" בלשב דימת תאצמנ שטיוואבוילש
.'וכו תפרצל הילרטסואמו הילרטסואל הילטיאמו הילטיאל

תירוקמה תודהיה תייחת לש תובגשנ תולועפב רישע קרפ והז שטיוואבויל תונש םירשע"
לכ וחצנויו ומשריי וב םלש רפס תשרוד וז הרצק הפוקת ,הקירמאב ,דחי םג תודיסחבו הרותב
יהירה רבכ הרצישמ רתוי .תדמוע איה הלחתהב שטיוואבויל לכה ירחאו .ועציבש תולועפה
..."תואבל הריצי לש תלוכי תלעבתודיסחה ינייעממ


תישארב


(א,א) תישארב

הווצמ איהש ,םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל ,קחצי יבר רמא :תישארב
(י"שר) 'וגו ומעל דיגה וישעמ חוכ םושמ ?תישארבב חתפ םעט המו ,לארשי ווטצנש הנושאר

ה תאירב לע םג אלא ;"םכל הזה שדוחה" - הרותה ייוויצו תווצמ לע קר אל רפוסמ הרותב
."ארב תישארב" - םלוע

,הרותה ידי-לע םלועה תא ארב ה"בקה יכ .הרותהמ קלח אוה םלועה תאירב רופיס םג :ךדמלל
יניינע לכ לע תטלוש הרותה ;םלועה תא ארבו הרותב לכתסה ה"בקהש (א"פ ר"ב) שרדמה ירבדכ
.היפ-לע קרו ךא להנתהל םלועה יניינע לכ התע םג םיכירצ ךכ םושמו םלועה
(ז"טשת ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


םיקלא חורו םוהת ינפ לע ךשחו והבו והת התיה ץראהו
(ב,א) םימה ינפ לע תפחרמ

(הבר שרדמ) חישמה ךלמ לש וחור הז - תפחרמ םיקולא חורו

לכ ןיב :תודיסחה תפשבו) "םוהת"הו "ךשוח"הו "והובו והות"ה לכ ךותבש ןכתיי דציכ
?חישמה ךלמ לש וחור - רתויב הלענה יקולאה יוליגה עיפוי (תואמטה תופילקה

,"חישמה ךלמ לש וחור" היוצמ ,תוקולא לע רתסההו םלעהה ךותב םג :שרדמה ונל הלגמ ,אלא
.חישמה תומיב ויהיש רתויב םילענה םייקולאה םייוליגה לע הרומה רבד

ךלמ לש וחור" וישכע רבכ תמייק ,"תופילק"ה ךשוח ,תולגה ליל תכשח ךותב :ונימיב םג ןכ
!התולגל קר ךירצו "חישמה

רנ יכ" :רוא תארקנש הרותה - "רוא יהיו" ידי-לע ?"חישמה ךלמ לש וחור" תא םילגמ דציכ
."רוא הרותו הווצמ
(ג"ישת תישארב תבש תחישמ)


(ג,א) רוא יהיו רוא יהי םיקלא רמאיו

."הערפל םיקולא ךיתתנ האר" ,(ז תומש) ביתכדכ ,"םיקולא" םשב םיארקנ םיקידצ

,תוינחורב וא תוימשגב המ-רבד םדאל רסחש האור קידצה רשאכ - "רוא יהי םיקולא רמאיו"
:יזא ,"רוא יהי" (רזוגו ךרבמ=) רמואו

.תמייקתמ ותרימא - "רוא יהיו"
('א 'מע גנ ףד ,הנש ןמיס ,בוט-םש-רתכ)


* * *

(ג,א) רוא יהיו

(הפ שדח רהוז) "זר" היירטמיגב - "רוא"

ונשיש "זר"ה תא תולגל איה םיקידצה תדובע ."רז" היירטמיג םגו "זר" היירטמיגב "רוא"
..."רוא" השענ זאו ,"רז"ב םג

...ריאהל וחוכב - רבדו רבד לכ ךותב יובחה "זר"ה תא עדויש ימ :דועו
(חכ 24 'מע תופסוה - בוט-םש-רתכ)

* * *

רוא בבחמה ,םבר עיגי המ ןמז דועבש םעדויב .דחא רנ קר ט"שעבה ידימלתל היה דחא הליל
.רתויב םידימלתה ורעטצנ ,בר

ריאהל איה יתדובע .רוא הברה .רוא תויהל ךירצ לארשי ינב לצא :רמאו המת ,ט"שעבה אבשכ
הוויצ דימ .דדוב דחא רנמ רתוי גישהל ולכי אלש ורמאו םידימלתה ולצנתה .לארשי-ינבל
(םייולת תורנ תרוצב גגה לע ואפקש גלשה ידילג) גגהמ גלשה 'תורנ' תא דירוהל ט"שעבה
רוא וציפהו וקלד ןכא 'תורנ'ה :אלפ הז הארו שודקה םבר תווצמכ ושע םידימלתה .םקילדהלו
.בר
(174 ש"ת תוחישה-רפס)


(ד,א) לדביו בוט יכ רואה תא םיקלא אריו

אובל-דיתעל םיקידצל ?וזנג ימלו . . וזנגו דמע . . ןושארה םויב ה"בקה ארבש רוא
(בי הגיגח)

תוישעמ ירופיסב וזנגנ היתודוסו הרותה רוא :שוריפ - "אובל-דיתעל םיקידצל וזנג"
דיתע ,ךרבתי 'ה תא םתועצמאב םישרודו םהב םינייעמ םיקידצה רשאכו .םיקידצל הרותבש
.םהינפל תולגתהלו אובל הזה זונגה רואה
(22 'מע דפ ןמיס בוט םש רתכ)

* * *

:וירפסמ דחאב בתוכ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ

ןיעב םיאור ויה שטירזממ דיגמה ברהו ט"שעבהש ,(ןקזה ר"ומדא ק"כ=) ע"נ ינקזמ יתעמש
יפכו) .םיאור ויהש המ תא םידימלתל םירמוא ויהו ,שממ ופוס דע םלועה ףוסמ ,תימשגה
.(ןהילעב ןכיה תונוגעל םיארמ ויהש ךכ לע םיברה םירופיסה ,לשמל ,םיעודיש

ךרבתי 'ה רשאו ,ןושארה םויב ארבנש רואה םהינפל היה יולגש אלא ?ךכ תוארל ולכי דציכ
.הרותב וזנג
(הס 'ע הנומא-ךרד)


(ד,א) ךשחה ןיבו רואה ןיב םיקלא לדביו

ןישמתשמ ויהיש ךשוחלו ול האנ ןיאו ,בוט יכ והאר :לדביו בוט יכ רואה תא םיקולא אריו
(י"שר) הלילב ומוחת הזלו םויב ומוחת הזל עבקו ,איבוברעב

?ךשוחה תא החוד רואה םירבדה עבטמ ירהו ,ךשוחו רוא לש 'הייבוברע' תירשפא דציכ

שמיש ,ךשוחה ןיבו רואה ןיב ה"בקה לידבה אל דוע לכ :ןמזב קר התיה 'הייבוברע'ה - אלא
םהיניב הלדבההו .םוחת תועיבק אלל ,ןיגוריסל ,ךשוחה - וירחאלו ,םיוסמ ןמז ךשמ רואה
."הלילב ומוחת הזלו םויב ומוחת הזל עבק"ש התיה
(168 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
ירשתב ח"כ

.1שדוק תבש-ברע לכב ליגרהמ רתוי ,הקדצ תניתנב ףיסוהל שי םויה

תישארב תשרפ שדוק-תבש
ירשתב ט"כ

ןעמ יוו יוזא" :2וניאישנ וניתובר םגתפ עודי .ןוושחרמ שדוח שאר-ברעו שדוחה םיכרבמ
ךכ ,תישארב תבשב םיבצייתמש ךרדכ=] "ראי ץנאג א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש
.[הנשה לכ תכשמנ

לכ תרימא ירחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 3רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (4שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
.5הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ 4*העשכ ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

ןיק-לבות תוחאו" :םייסמ ישימחה - 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ - םילועה ןיב תוקספהה
.(הכ,ה) "םיקולא ותוא חקל" :ישישהו ;(בכ,ד) "המענ

.6(במ-חי,כ א-לאומש) "שדוח רחמ ,ןתנוהי ול רמאיו" :הרטפה

.םיקלח 5-ו 2:01 שדוק-תבש ליל :דלומה .7שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ

.ינשה םויבו ןושארה םויב רחמ :ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ

.8"םימחרה בא" םירמוא ןיא

5םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז .9תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
ורדסי תונבהו םישנה .תיבה-ינב םע םתיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב .
.10תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה

.11'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא ,הנש לכבכ
תוילע ;ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ,ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ תווצמ
.12(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי' ;'רואמל רנ' ;'קזח'

."ךתקדצ" םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ורמאי ,הכישחשמ ןהו םויב ןה תיזכ ולכאש םתוא ,הלילה דע תישילש הדועס הכשמנ םא
.13'אוביו הלעי' ךכ-רחאו 'הצר'

.15"וכרדל ךלה בקעיו" :14בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב

ןושאר םוי
ןוושחרמ שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

.16החנמו תיברע תוליפתב אל םג ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא ,ףסומ וב שיש םוי לכב

.17םוי דועבמ תיברע םיללפתמ םא םג "אוביו הלעי" תיברע תליפתב םירמוא

לבא ,רובידב 18הרשע-הנומש ינפל "אוביו הלעי" זירכהל ןיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב
.19תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיחפוט

(קפתסה וא) רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא ,תיברע תליפתב אוביו הלעי רמול חכש
אוביו הלעי רמאי ,20"ךיקוח ינדמל" םייסי ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה" תרימא רחאל
םא ."םידומ" ינפל ,םש "אוביו הלעי" רמאי ,הכרבה תא םייס רבכ םא ."הניזחתו" ךישמיו
ויהי םויס רחאל רכזנ םא ."הצר"ל רזוח ,ינשה ןוצרל ויהי םויס דעו "םידומ" ליחתה רבכ
ינפל תדרל יאשרו .21"חתפת יתפש י-נדא" רמוא וניאו הליפתה שארל רזוח - ינשה ןוצרל
תכרבב .22רזוח וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא .הז םוקמב ץ"שה תרזחל הביתה
םאו ,רודיסבש חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ םא ,ןוזמה
.23רזוח וניא - ךכ-רחא רכזנ

.24ללהה תא םהב םירמוג ןיאש םימיב םג ףוסו הליחת ללהב ךרבמ דיחיה רשא םיגהונ

.16הליפתה לכ םויס רחא םידמול םירועישה תא לבא ,ףסומ םדוק םיחינמ ןיליפתה לכ תא

ןיליפת םייתניב םיחינמו ,שידקה ןיבל הרותה-רפס תסנכה ןיב לודג קספה שיש ןוויכמ
שידקה תרימא ינפל רומזמ הזיא רמול ךירצ ןכ-לע ,'וכו עמש-תאירק םיארוקו םת-ונברד
.25ףסומ ינפלש

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
קרפ רמוא ג"י ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
בוש קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(ד"י
םיקוספ רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע
.16שדוח-שאר לכב

.[הנשה ךשמב ה"יא ואבוי שדוח-שאר לש םיפסונ םיגהנמ]

,ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןוושחרמב 'א

.17רזוח וניא "אוביו הלעי" חכש םא ,שדוח-שארד 'ב ליל לש תיברעב םג

ישילש םוי
ןוושחרמב 'ב

.ליגרכ ןונחת םירמוא ךליאו םויהמ
'יס 'הקדצ ירעש'ב טקלנה האר) תבשה םוי דעב םג ,לופכ םוכס 'הנשמ' וב םינתונש ,ק"שע לכ לע ףסונב (1
ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותה) "הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר-ברעב"ש םושמ ,דחוימב ףיסוהל שי םעפה ,(אס
.(593

שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב
.'הקדצ ירעש'ב אל םג ,יברה יבתכו תוחישב אבומ ויתאצמ אל ע"על ךא ,ומצע

'מע 'י ךרכ תוחיש-יטוקלמ חיכומ 'ת ע"ר 'ד"בח יגהנמ רצוא'בו .נ"שו ,556 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (2
'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה .44 'מע ד"שת ש"הס :תישארב תבשל רשקב דוע) .הז ללכב תבש-יאצומ םגש ,190
.(188

לכיה ץבוקב) םדקהב הנמילשי - רחאמהו ,(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא (3
.(חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא הארו .'א םויב - ואל םאו ,החנמ רחא :וסר 'מע ג"ח םחנמ

םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב א"פ רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (4
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה ןאכ

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.אפר 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא - (תבש לכב) "אקווד תסנכה-תיבב איפונכב" (*4

.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (5

-ללוכ חול) הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארק (6
.(ד"בח

ב"חל תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקיל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (7
.זמ ק"ס י רעש םירפא-ירעשה לע םימחר-ירעשו ,(ב,חפ

זית 'יס א"גמ) וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,דמוע ץ"שה
ומק 'יס הרורב-הנשמ האר ,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר-ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(א ק"ס
.(חי ק"ס ןויצה-רעשב

.ז"הדא רודיס (8

.ןסינב 'ל ,םוי-םויה (9

.523 'מע זט ךרכ ,תוחיש-יטוקל (10

.64 'מע ה"שת תוחישה-רפס (11

תישארב תבשל ןיינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסבו .וצש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (12
.אקווד

.ז"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (13

.269 'מע כ ךרכ תוחיש יטוקל (14

תא רריב רבכ ,(31 'מע 398 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ש"צומב .י.נמ לע-לא יסוטמב הארמה ןיינעל (15
הזב ןיאש הלעהו ,ותעשב יברה תשקב פ"ע ,הפועת יניינעל בתככ םג שמישש ,רמייהסדליה 'יש קחצי רמ אשונה
.(דיתעב הזב םייוניש ולוחי אל םא ,ןבומכ) ששח לכ

.36 'מע םיגהנמה-רפס (16

.נ"שו ,2 הרעה ז"פ 'ד"בח-שדוח שאר יגהנמו יניד' הכוראב הארו .ג"יס חק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.ז"הדא רודיס (18

דומעה ינפל ללפתהשכ הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' (19
.ה"כשת תנשב

הרורב-הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (20
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה-ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד-הווחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ-תורגא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלושה-ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה-תוצקב .ש"ייע
'מע םידעומה-חבש 'סב ,ךדיאמ .אוביו הלעי ןיינעל ןכ גוהנל ס"מהוחד 'א ליל ד"בח-ללוכ חולב ולש הנורחא
.ע"צו ,תאז רמול אלש ה"ע ןיקרובד ש"זרגה םשב איבמ ,הרעהב 228

.(חע ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת-ירעש (21

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (22

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (23

ח"רד ללה לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט קלח ק"גא הארו ,םש םיגהנמה-רפס (24
ר"ומדא ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,דבלב ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג
ד"ח א"משת שדוק-תוחיש) א"משת א"נמ שדוחה םיכרבמ תבש תודעוותהב ךא .נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד אישנ
תכרב ינפל ,תאז ףוטחל=] 'ןפאכניירא' - 'םידיסח גהנמ'כ ,םיברב יברה תאז רפיס ,(הגומ יתלב ,322 ע"ס
.יאשחב ומצעב הכרבה תא רמולו [ז"הדא ירבד לע רובעל אלש ידכ ,ץ"שה

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח 'טוקיל - םירמאמה רפס' ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (25
.גפר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il