- ח"כש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוושחרמב 'ה * חנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


שגר ךותמ ,הדובעה לע קדצ ןובשח
תולעתהו החמש לש


העפשה תולעב תויללכ תותבש ןהיתש ,חנ תבשו תישארב תבש
םלועה בצמו דמעמ שגדומ תישארב תשרפב * הלוכ הנשה לכ לע
* "םיקולא ארב רשא" ,הנוילעה הנווכה דצמ אוהש יפכ
דצמ אוהש יפכ םלועה בצמו דמעמ רקיעב שגדומ חנ תשרפב
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "םכיניבו יניב" ,םדאה תדובע
ונרוד


ימי תששד הדובעה תמלשנ הבש הנושארה תבשה התויהל ,תיללכ תבש איה חנ תשרפ תבש
רקיע הליחתמ הז ירחאלש ,ירשת שדוח ידעומ םתוחו םויס) תישארב תבש ירחאלש השעמה
1אחיינ" ,החונמ ןושלמ ,"חנ" :השרפה םשב שגדומכ - (םאבצ לכו ץראו םימש ,םלועב הדובעה
יעיבשה םויב תובשיו 2בותכש ומכו ,ותכאלממ תבושה םדאכ התיבש תניחב אוהש ,אחורד
.תבשה םוי לש וניינע תוללכ שגדומ השרפה םשבש ,ונייה ,3"האעיבש אמויב חנו ומוגרתו

:הזב הרבסההו

טלעטש'מ יוו" 4וניאישנ וניתובר םגתפכ ,תיללכ תבש איה "תישארב תבש"ש ךכל םימעטהמ
ןוויכ - (הנשה לכב תכשמנ תישארב תבשד הגהנהה) "ראי ץנאג א טייג יוזא תישארב תבש ךיז
ובש ,םלועב לעופב הדובעל ןושארה עובשה ימי לכ ,5"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש
םתוא םינשנו םירזוח עובש לכב ירהש ,6הנשה ךשמבש תועובשה לכד עובשה ימי םג םילולכ
.ןמזה ךשמה לכ םיללוכה ףקיהה ימי תעבש ,7תבשה םוי דע ןושאר םוימ ,םימי העבש

הדובעה תמלשנ הבש הנושארה תבשה התויהל - תיללכ תבש איה "חנ תבש" םגש ןבומ הזמו
תועובשה לכ ללוכש ,ןושארה עובשד (8"םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו") השעמה ימי תששד
. אחורד אחיינ" ,"חנ" ,החונמ וניינעש תבשה ןיינע תוללכ הב שגדומ ןכלו ,6הנשה ךשמבש
."ותכאלממ תבושה םדאכ התיבש .

תבשו ,"חוכב" איהש יפכ (הנשה לכב) עובשה ימי לכד הדובעה תללוכ תישארב תבשש ,אצמנו
הדובעל "ןחובה ןבא" הווהמו תללוכ (השעמה ימי תשש ךשמב לעופב הדובעה ירחאל) חנ תשרפ
.9"לעופב" איהש יפכ (הנשה לכב) עובשה ימי לכד

:10עובשה תשרפ לש הנכותל םג תוכיישהו רשקה ראבל שיו

יבגל חנ תשרפבש הלעמהו הפסוהה תשגדומ ןהבש) חנו תישארב תוישרפל םיפתושמה םיניינעהמ
תישארב" ,םלועה תאירב תודוא רפוסמ תישארב תשרפב :םלועה םויקו תאירב - (תישארב תשרפ
חנ תשרפבו ,12"םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא" ,11"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב
14"ותובשי אל 'וגו ץראה ימי לכ דוע" ,םלועה םויק לע (13העובשהו) החטבהה תודוא רפוסמ
ןנעב יתתנ יתשק תא םלוע תורודל 'וג םכיניבו יניב ןתונ ינא רשא תירבה תוא תאז" ,
.15"ץראה ןיבו יניב תירב תואל התיהו

ואולימ לע םלוע") םלועה תומילש תודוא רבודמ תישארב תשרפבש - 16םהיניבש םיקוליחהמו
ךירצש יפכ ותגרדממ דרוי םלועהשכ ,ןכלו ,ה"בקה ידי-לע ותאירב דצמ אוהש יפכ (17"ארבנ
'ה אריו" תישארב תשרפ ףוסב רפוסמכ ,םלועה םויק תויהל לוכי אל ה"בקה ןוצר דצמ תויהל
רבודמ חנ תשרפבו ;"'וגו החמא 'ה רמאיו 'וג 'ה םחנייו 'וג ץראב םדאה תער הבר יכ
םלועה ךוכיזו רוריבל חוכ ןתינ דורי בצמב םגש ,ומצע דצמ אוהש יפכ םלועה תומילש תודוא
ןודבאו ךשוח איבהל ינפל הבשחמב הלעתשכ) ץראה לע ןנע יננעב" ,ןכלו ,(הבושתה ידי -לע)
תתירכה ןיינע אוהש ,18"'וג םלוע תירב רוכזל היתיארו 'וג ןנעב תשקה התארנו (םלועל
,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה םלועה ךוכיזו רוריבב ותדובע ידי-לעש ,19חנ םע תירב
ול תויהל ה"בקה הוואתנש ,םלועה תאירבב ה"בקה לש ונוצר םלשנש ,"אחורד אחיינ" השענ
.20םינותחתב הריד 'תי

הנווכה דצמ אוהש יפכ םלועה בצמו דמעמ רקיעב שגדומ תישארב תשרפב :רחא ןונגסבו
םדאה תדובע דצמ אוהש יפכ םלועה בצמו דמעמ רקיעב שגדומ חנ תשרפבו ,("חוכב") הנוילעה
ץראה האלמ"ד הדיריה תילכתל דעו) ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה םלועב םגש ,("לעופב")
.23"האר שדח םלוע" - (22הרהטל דעו) ךוכיזו רוריב לש בצמו דמעמ השענ ,(21"סמח

יבגל רתוי לודג יוליע ףסותינ (חנ תשרפב) לעופב הדובעה ידי-לעש - רתוי קמועבו
תודוא תישארב תשרפ לש המתוחו המויסב זמורמכ ,(תישארב תשרפב) האירבה דצמש בצמו דמעמה
:"'יוה יניעב ןח אצמ חנו" ,חנ לש ותלעמ

רמאנ םיקולא םימעפ ב"ל ,"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" ביתכ םלועה תאירבב
תלוכיה לעב" ושוריפש ,םיקולא םש ידי-לע איה םלועה תאירבש ןוויכ - 24תישארב השעמב
"עבטה" אירטמיגב "םיקלא" ,םלועל תכיישה תוקולאה תגרד לע יאקש ,25"םלוכ תוחוכה לעבו
.26

םשש ןפואב הז ירה - "םימשו ץרא םיקולא 'יוה תושע םויב" השרפה ךשמהב רמאנש המ םגו
ןושל 'יוה) 'יוה םשמ אוה תווהתהה חוכש ףאש ,ונייה ,םיקולא םשב םלעתמו שבלתמ 'יוה
,םיקולא םשב 'יוה םשד תושבלתהה ידי -לע איה לעופב תווהתהה ,םוקמ-לכמ ,(27הווהמ
.דבלב םיקולא םשמ אוה יוליגהו ,םיארבנהב הלגתמ וניא (תווהתהה חוכ) 'יוה םש ,ןכלו

ארבנש) םלועב הלגתמ הז ידי-לעש - "'יוה יניעב ןח אצמ"ש חנד הדובעה ידי-לעש שודיחהו
יפכ םלועה תואיצמבש ,ונייה ,28םלועהמ הלעמלש 'יוה םש (םיקולא םש(ב תושבלתהה) ידי-לע
רכינש דעו ,("םלועל 'יוה תמאו" 29בותכש ומכ) 'יוה םש הלגתמ םיקולא םש ידי-לע ארבנש
-לע ,'יוה םש ותתימאל אוה (םיקולא) רתסההו םוצמצה םגש ,30"םיקולאה אוה 'יוה"ש יולגב
זאו ,םיקולא םש ידי-לע ארבנש םלועה תואיצמב רדוחו הלגתמ 'יוה םשד יוליגהש הז ידי
רחא יוליעב ךלוהו ףיסומו ,(אליעלד 'יוה) 31'יוה םשב רתוי תילענ אגרד הלגתמו תכשמנ
הליענ תלפת םתוחו םויסב םירמואש םיקולאה אוה 'יוה םימעפ 'ז ןיינעב ראובמכ ,יוליע
.32םירופיכה-םויד

לש הנכותב זמורמ ('יוה םש הלגתמ םיקולא םשב ארבנש םלועבש) הז ןיינעש ,רמול שיו
:"ןנעב יתתנ יתשק תא"ד תירבהו ,("ותובשי אל"ד ןפואב םלועה םויק תודוא חנ תשרפ

,קספהו יוניש אלל ידימת ןפואב םלועה תגהנהבש 33תומוקמ המכב ראובמכ - "ותובשי אל"
הלגתמו רכינ ,("ותובשי אל") ידימתה םבוביסב םילגלגה לכו םיבכוכהו חריהו שמשה ומכ
םלועהד הלבגההו הדידמה דצמש ןוויכ) םלועהד הלבגההו הדידמהמ הלעמלש ףוס-ןיאה חוכ
.34"יתינש אל 'יוה ינא" - (קספהו יוניש תויהל ךירצ

ןנעה םגש ,ונייה ,ןנעהב שמשה ינרק תופקתשהמ איה "תשק"הש - "ןנעב יתתנ יתשק תא"ו
36"'יוה שמש"ד רואה וב ףקתשמש דע ךכוזמ השענ (35"ץראה ןמ הלעי דאו") ץראה ןמ הלועה
.

תאז" בותכש ומכ ,תשקה ידי-לע שגדומ םלועה םויקש ,הזל הז םירושק ולא םיניינע 'בו
לש ותואיצמבש זמורמ הזבש - "ץראה לע רשא רשב לכ ןיבו יניב יתומיקה רשא תירבה תוא
םש ןיינע והזש ,ותוא הווהמו היחמש לעופה חוכ הלגתמו רכינ "ץראה לע רשא רשב לכ"
37םצעה םש ,27דחאכ היהיו הווה ,היה ,םלועהמ הלעמלש 'יוה םשל דעו ,הווהמ ןושלמ ,'יוה
ותואיצמש אוה ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ ,שיל ןיאמ תווהתהבש תומצעה חוכל דעו ,
אורבל ותלכיו וחוכב ודבל אוה ןכלו ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה
.39יתימאה שיה איה ותואיצמש ימשגה שיהב רכינש ,38"שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי

,לעופב איהש יפכ הלוכ הנשה לכד הדובעה הלולכ חנ תשרפד עובשבש ליעל רומאה יפ-לע
הנשהד לעופב הדובעה לש קדצ ןובשחל םיאתמה ןמזה אוה חנ תשרפ שדוק תבשה םויש ,ןבומ
םוידו השעמה ימי תששד הדובעה יניינע יטרפ לכ ןוחבל - 40הכותב רבכ םיאצמנש השדחה
הדובעה יניינע לכ םילשהלו ןקתל תנמ לע ,(הנשה לכד עובשה ימי לכ םיללוכה) 41תבשה
.תומילשה תילכתב לעופב

ךירצ ,לעופב הדובעה לש ןושארה עובשה לע חנ תשרפ תבשב קדצ ןובשחה תיישעש ,רמול שיו
תגרד םלועב תולגל התילכתו הרקיעש - לעופב הדובעה לש הנכותל םיאתמה ןפואב תויהל
."םיקולאה אוה 'יוה" ,םלועהמ הלעמלש תוקולאה

הבוש" - (קדצ ןובשחה תמדקה ירחאל) 42הבושתה תדובעב םג שגדומ הז ןיינעש ,ריעהלו
תומילשל דעו ,44ךיקולא השענ 'יוהש ןפואב איה הבושתהש ,43"ךיקולא 'יוה דע לארשי
םאתהבו ,"םיקולאה אוה 'יוה" םימעפ 'ז תרימאב ומתוחו ומויסש םירופיכה-םויב הבושתה
.ןמקלדכ ,רתוי הלענ ןפואב קדצ ןובשחה םג השענ ,ךכל

:המדקהבו

עגונב הכלהל וניצמש יפכ) תלוזהל עגונב (רקיעב) אוה 45"תורשכ תקזחב לארשי לכ"ש ללכה
ןוחבל ךירצ אלא ,46"תורשכ תקזח"ה לע ךומסל ןיא ,ומצעל עגונב לבא ,(הזב אצויכו תודעל
,הבשחמב ויניינע יטרפ לכל עגונב קדצ ןובשח תיישע ידי-לע ובצמו ודמעמ (ןמזל ןמזמ)
דועו ,תומילשו ןוקית םישרודה םיניינעה םילשהלו ןקתל ומצע לע לבקלו ,השעמו רוביד
.47"רקיעה אוה השעמה"ש ,לעופב השעמב םמילשהלו םנקתל ,רקיעה אוהו

-קספהכו ,48"בלב הבושתה רקיע"ש ףאד - המצע הבושתהל ךיישו עגונ לעופב השעמב ןוקיתהו
הז ירה ,(50"רומג קידצ" :הזמ הריתיו) קידצ השענ הבושת רוהרה ידי-לעש 49ארמגב ןיד
לעופב השעמל דע הז ירחאלש ךשמהה (חוכב) ללוכש ןפואב אוה בלבש הבושת רוהרההש ינפמ
.(רקיעה אוהש)

תלועפ רתוי תשגדומ םהבש) 51ורבחל םדא ןיבש םיניינע לע הבושתב רתוי שגדומ הז ןיינעו
,52"והצריו ול בייח אוהש המ וריבחל ןתיש דע םלועל ול לחמנ וניא"ש - (םלועב הרותה
אלו (םולש) ול ןתנ"ש ,תוקדב הליזגב אמגודלו ."לזג רשא הליזגה תא בישהו" 53בותכש ומכ
ינפמ איה םולש ול ריזחה אלש הביסהשכ םג ,54"םכיתבב ינעה תליזג . . (םולש) ריזחה
אלש יאדוובו ,(וב ןיחבה אל הז ללגבש ןכתייו) 55הווצמ לש ןיינעב דורטו קוסע היהש
ךירצ ,56חורה תליפנ וריבחל התיה לעופבש ןוויכ ,םוקמ לכמ ,ו"ח וב עוגפל ןווכתה
.ותוצרלו וסייפל

ןמז אוה תבשה םויש טרפבו ,תבשה םויב םג תויהל (ךירצו) לוכי הז ןיינעש ,ריעהלו]
ןיינעל הכלהב וניצמש יפכ ,57לארשי תודחאו לארשי תבהאב ףיסוהל רתויב לגוסמו רשכומה
תבשה םויב םיחרוא-תסנכהד לארשי גהנמב םג שגדומו ,תבשה םויב וריבח םע הדועסב תופתתשה
.[58

השעמב םנוקיתב קסועו לדתשמו ,ויניינע יטרפב שפשפמש ןפואב אוה קדצ ןובשחהש ןוויכו
הדידמהל סחיבו ךרע יפל ,הלבגהו הדידמ לש בצמו דמעמב (השעמ תעשב) אוה ירה - לעופב
.וניינע יפל טרפו טרפ לכ ,םהלש ןוקיתהב קסועו חנומש ויניינע יטרפד הלבגההו

הלענ םלועו אגרדל הלעתמ אוה ירה וישעמב שופשפה תרומתש - רתוי הלענ ןפוא ונשיו
םיניינעה ולטבתיו וחדיי אליממ ךרדבו ,'וכו הרותו הליפתב ירמגל חנומ תויהל ,רתוי
לבא ;רוא הברה המכו-המכ-תחא -לעו ,ךשוח הברה החוד רוא טעמש ןוויכ ,םייוצר יתלבה
קסעתמ וניאש ןוויכ ,םייטרפה םיניינעהד תומילשהו ןוקיתה שגדומ אל הז ןפואב ,ךדיאל
.םהב

תומילשהו ןוקיתה קדצ ןובשחהש - דחי םג תולעמה 'ב רוביחב איה תיתימאה תומילשהו
הלענ אגרדל תולעתה לש העונת ךותמ ,איה ,םהב תוקסעתהה ידי-לע םייטרפה םיניינעהד
ןפואב היהיש ,וניינע יפל טרפו טרפ לכד הלבגההו הדידמהב התולגלו הכישמהל ,רתוי
,םיקולא םשב 'יוה םשד יוליגהו הכשמהל םאתהבו תמגודבו ךרד-לע - הנוילעה אגרדל םיאתמה
.חנ תשרפב 59לעופב הדובעב תישענש

קדצ ןובשחהמ האצותכ תורירמו רעצ לש שגר תלילשל םג עגונ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
ןורסיחה אל) רקיעב ולצא שגרנש ןוויכ - (ןוקית םיכירצה םיניינע שיש האורשכ)
ויניינעב התולגלו הכישמהל ,רתוי תילענ אגרדל תולעתהה תעונת (אלא ,םייטרפה םיניינעבש
ליבשב איה ןוקית שרודה בצמו דמעמל הדיריה תנווכש ולצא שגרנש ,רתוי קמועבו ,םייטרפה
םג ה"בקה םע ידוהי לש תורשקתהה ףקות 60לעופב הלגתמש ,הבושתה ידי-לע תישענש תומילשה
םג לעופב הלגתמו ךשמנשכ 'יוה םשד תומילשה תמגודבו ךרד-לע ,דורי בצמב ותויהב
61החמש לש שגר ךותמ הבושתהו קדצ ןובשחה השענ ,ןכלו ,םיקולא םש(ב הדיריהו םוצמצה)ב
.62גונעתו

התיבשו החונמ ,חנ (תשרפ) לש ןכותה - תבשה םויד הדובעה ןפואב םג שגדומ הז ןיינעו
:תבשה םויד

הלגתמו ךשמנש ,"ךיקולא 'יוהל תבש יעיבשה םויו" 63בותכש ומכ - תבשה םוי לש וניינע
םויב םיקולא לכיו" 2בותכה שוריפב 64תודיסח ישורדב ראובמכו ,םיקולא םשב 'יוה םש
,'יוה םש תולגתה ךשמנו םיקולא םשד רתסההו םוצמצה תדמ תגרדמו תניחב התלכ"ש ,"יעיבשה
."'יוהל תבש

איה תבשד הבושתהש - 65"בשת תויתוא תבש" ,תבשה םויד הבושתהב םג שגדומ הז ןיינעו
ןוקיתו תלילש םע תוקסעתה לש ןפואב הניאש ןוויכ ,66הבר החמשב איהש 65האליע הבושת
תולעתה לש ןפואב אלא ,(תבשה םוי ינפל הנמזש האתת הבושת) םייוצר-יתלבה םיניינעה
תוימינפ דחוימבו הרותד הלגנ) 68הרותה דומילב תוקסעתהה ידי-לע ,67רתוי תילענ אגרדל
דוחי ןיאש אלפנ דוחיי"ב ,70"אחורב אחור תוקבדתא" לש ןפואב ,תומילשה תילכתב (69הרותה
דמעמה תמגודבו ךרד-לע ,הרותב ירמגל הסוכמו הלטב ותואיצמ לכש ,הזמ הריתיו ,71"והומכ
ומכ ,(72"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל" ,תבשה םויל ךיישש) אובל-דיתעלד בצמו
ןיא") םימכ"ד ןפואב הרותה דומיל היהי "ןמזה ותואב"ש 73ורפס םתוחו םויסב ם"במרה בתכש
."םיסכמ םיל (75"הרות אלא םימ 74

התע הז םיאבש ןוויכ - 76החמשב הבושתה רתויב תשגדומ חנ תשרפ תבשבש ,ףיסוהל שיו
ומויס דע (םירופיכה-םוי ברעמ) ןונחת םירמוא ןיאש ,77"תודעומב הבורמ"ה ,ירשת שדוחמ
םיליגר ןיא (שדוח-שאר ירחאל) ןוושחרמ שדוחב ןונחת רמול םיליחתמשכו ,78שדוחה לש
תשגדומ ,ןכלו ,(79םידעומה תעפשה ןיידע תכשמנש - רתוי קמועבו) ןונחת תרימאב ןיידע
.(תבשה ינפלש האתת הבושתב םג) הבושתה תדובעבש החמשה רתוי
,א ךרכ ב"נשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"נשת'ה ןוושחרמב 'ד ,חנ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(222-216 'מע
.ונתשרפ שיר א"ות (1

.ב,ב תישארב (2

האתת תבש ,תבשב תוניחב 'ב םהש ,"םינותחתל אחיינ םינוילעל אחיינ" ,פ"ב "חנ חנ" :רתוי תויטרפבו (3
.םש א"ות - (*יאליעד אחיינ) האליע תבשו (*יאתתד אחיינ)

----------

.האלע תבשו האתת תבש ,תוגרדמ 'בל םיקלחנ תוללכבש אלא ,ס"א דע תוגרד יוביר םיללוכ םהש ,םיבר ןושל (*


.נ"שו .ותלחתב ב"נשת'ה תישארב פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (4

.א,חפ .ב,גס ב"חז (5

םיניינע םתוא םינשנו םירזוח הבש ,הנוש ןושלמ אוה "הנש"ש ןוויכ ,ז"חאלש םינשל םג עגונש ,רמול שיו (6
.ןמזה תולכבש (יוניש ןושלמ הנש) םייונישה לכ םיללוכה ,ז"נפלש הנשב ויהש

םימי תובבר ורבע רבכ"ש ףא ,"תבשה םוי דע 'וכ ינש םוי ,תבשב ןושאר םוי םויה ןינומ ונא" ןכלש (7
.(מ"כבו .א"עס,הכ ש"הש ת"וקל) "התע דע ב"מישמ

.א,ב תישארב (8

פ"ש תוחישמ סרטנוק םג האר) האירבה רמגו םויסבש תבשהל האירבה ינפלש תבשה ןיבש קוליחה תמגודבו ד"ע (9
.(נ"שו .ז"ס ךליו פ"שו ה"רדב ,םיבצנ

."חנ" - השרפה םשל עגונב ליעל רומאה לע ףסונ (10

.א,א תישארב (11

.ד,ב םש (12

.(י"שרפבו אכ,ח) "העובשל רבדה לפכ" ,"ףיסוא אלו 'וג ףיסוא אל" ש"מכ (13

.בכ,םש (14

.גי-בי,ט םש (15

.ךליאו 51 'מע ו"טח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (16

.ז,ד"יפ .ג,ג"יפ .ו,ב"יפ ר"ב האר (17

.י"שרפבו זט-די,ט (18

ב"רעת ךשמה האר) "תרכז הבהאב חנ תא םגו" ה"רד תונורכז יקוספב ש"מכ ,י"שנל חנד תוכיישהמ ריעהל (19
.(חת 'ע א"ח

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (20

.גי,ו (21

םשגה היה ןכלו ,האס םיעברא הרועישש הווקמד הרהטה תמגודבו ד"ע ,םלועה תא רהטל אב לובמהש ,ריעהל (22
.(םש א"ות) םוי םיעברא ךשמב לובמהד

.ח,ל"פ ונתשרפ ר"ב (23

.ג,ביק .ב,וצ .ב,דצ ח"וז .ב"עס,זטר ג"חז האר (24

.םש ז"הדא ע"ושו רוט הארו .ה"סוס ח"וא ע"וש (25

.67 הרעה גצ 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .ו"פ הבושתה רעש ח"ר .ב"פ ב"יש סדרפ (26

.דועו .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס,זנר ג"חז (27

'יוה םש םג אלא ,אתתלד 'יוה ,(םיקולא םשד תוימינפה) םלועל ךיישש 'יוה םש קר אל - רתוי תויטרפבו (28
.*אליעלד 'יוה ,םלועהמ הלעמלש

----------

.םלועהמ הלעמלש 'יוה םש יוליג דצמ ,שממ שודיח - "האר שדח םלוע" חנש ל"זרמאמ קתמוי ז"פעו (*


.ב,זיק םיליהת (29

.טל,חי א"מ .טל.הל,ד ןנחתאו (30

בשחנ רתוי תילענ אגרד יבגלש ,("'יוה אוה םיקולא" אלו) "םיקולאה אוה 'יוה" ןושלה קוידב זמורמו (31
('יוה) א"זשכו ,תוכלמ אוה םיקולאו א"ז אוה 'יוה :הלבקה ןושלבו - .םיקולא םשכ תמדוקה אגרדבש 'יוה םש
.(אמוי 'סמ ףוס םידיסח תנשממ - ד"ער ,הס ש"ש ישורד ת"וקל) בשחי םיקולאכ ,קיתעב הלוע

.נ"שו .טמש 'מע א"ח טקולמ מ"הס האר (32

.דועו .ונק 'מע ו"סרת ךשמה האר (33

.ו,ג יכאלמ (34

.ו,ב תישארב (35

אמגוד אוהש ,"יל שקומ אוהש רבד" אוה "יתשק"ש (ג,ה"לפ ונתשרפ ר"ב) שרדמה שוריפ פ"ע רתוי קתמויו (36
הארמ אוה ביבס הגונה הארמ ןכ םשגה םויב ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ" (חכ,א לאקזחי) ש"מכ ,'תי ודובכל
.(נ"שו .(ךליאו חער 'מע) תשק ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה רפס הארו) "'ה דובכ תומד

הלועש ןנעב) םלועב הלגתמו ךשמנ אוה םגש ,אליעלד 'יוה םש םג ללוכ "תשק"בש "'יוה שמש"הש ,ל"י ז"פעו
'יוה ינא"ד ףקותה הלגתמ הזבש ,"ותובשי אל"ד ןפואב םלועה םויק לע תירב תתירכה השענ ז"יעו ,(ץראה ןמ
ה"ח ש"וקל האר) אקווד תומצעהב אוה ג"לבו ס"אה ןיינע תתימא יכ ,אליעלד 'יוה םש דצמ ורקיעש ,"יתינש אל
.(98 'מע

.ח"כפ 'ב רמאמ םירקיע .ךליאו א"ספ א"ח נ"ומ .ט"יש סדרפ .ז"ה ב"פ ז"ע 'לה מ"סכ (37

.כ"ס ק"הגא אינת (38

.דועו .ג,גמ חלשב צ"מאהדאל ז"הואיב האר (39

.(בי,אי בקע ט"העב) תישר תויתוא ,ירשת שדוח לש ומויס ירחאל (40

.תבשה םוי לש ומויסל בורק ,החנמה ןמז ,תוצח ירחאל תבשה םויב טרפבו (41

לובמה רוד ישנא והואריש ידכ (הביתה ןיינב) הז ןיינבב וחירטה"ש - עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהל (42
םא םימחרב ןדירוה ןדירוהשכ" ,הזמ הריתיו ,(די,ו ונתשרפ י"שרפ) "ובושי ילוא . . הנש כ"ק הב קסוע
.(בי,ז םש) "הכרב ימשג ויהי ורזחי

.ב,די עשוה (43

,םיקולא םש השענ 'יוה םשש ,הזמ הריתיו ,םיקולא םשב הלגתמו ךשמנ 'יוה םשש - הזבש םישוריפה 'בבו (44
.(31 הרעהבש ת"וקל) רתוי הלענ 'יוה םש הלגתמו ךשמנו

.ז"פס ת"הוסי 'לה םג הארו .ב"ה ב"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (45

.(ד"מ ב"פ תובא) "'וכ ךמצעב ןימאת לא" ל"זראממ ריעהל (46

.ז"ימ א"פ תובא (47

.י"ס ק"הגא םש .ט"כפ אינת (48

.ב,טמ ןישודיק (49

.ב"יקס עורז-רוא (50

אל" (גי,ו ונתשרפ י"שרפ) ל"זראמכ ,וריבחל םדא ןיבש םיניינע לע היה לובמה שנוע רקיעש ,ריעהלו (51
."לזגה לע אלא םניד רזג םתחנ

.ט"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (52

.גכ,ה ארקיו (53

.ב"עס,ו תוכרב (54

לכד תוללכתהה דצמש םעטה עודיכו ,(נ"שו .א"עס,הכ הכוס) "הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועה"ש טרפבו (55
.(נ"שו .64 הרעה 237 'מע ו"כח ש"וקל האר) תווצמה ראש תמגודו ןיעמ הווצמ לכב שי ,תווצמה

ינהמ אל ,(תמדוקה הרעהבכ) תווצמה תוללכתה דצמ (הליזג תלילש) םולש תרזחהד הווצמה הנשי ולצאש הזו (56
.טושפכ ,וריבחד חורה תליפנ לטבל

.(להקיו פ"ר ש"לי) "תבשו תבש לכב 'וכ תולודג תוליהק ךל השע" ,"השמ להקיו"ד ןפואבו (57

.ש"ייח פ"ר א"ות האר) תבשב רשאמ רתוי ט"ויב אוה םיחרוא-תסנכהד בויחה רקיעש םעטהש ,רמול שיו (58
הוושב אלא ,"חרוא"כ ומצע תא שיגרמ וניא חרואהש ןפואב איה תבשה םויב םיחרוא-תסנכהש יפל ,אוה ,(מ"כבו
.םהיניבש תודחאהו הבהאה לדוג דצמ ,תיבה לעבל

ומויסבש) *כ"הוידו ("ךיקולא 'יוה דע לארשי הבוש") הבוש תבשד (חוכב) חוכ תניתנה י"עו ירחאל (59
.(פ"ז "םיקולאה אוה 'יוה" םיזירכמ

----------

תופקה ינפלש ,(כ"הויו ה"ר יניינע םילגתמ ובש תוכוסה גח יניינע לכד הטילקה) ת"חמשו צ"עמשב םגו (*
,תופקהד םימעפה 'ג לכב ,(ד"בח גהנמכ) םימעפ 'גו ,"םיקולאה אוה 'יוה יכ תעדל תארה התא" קוספה םיזירכמ
.ת"חמש םויבו לילב ,צ"עמש לילב


.לעופב אלו חוכב ז"ה קידצב כ"אשמ (60

,(א"פקתס ח"ואוט .ז,ל"פ ר"קיו) "תונווע ןובשחל ןושאר" ארקנ ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה גחש ,ריעהל (61
.(האבה הרעה הארו) החמש ךותמ ל"צ ןובשחהש םג זמורמ הזבש ,רמול שיד

הבושתהו קדצ ןובשחהב רשאמ רתוי חנ תשרפ תבשבש הבושתהו קדצ ןובשחהב שגדומ הז ןיינעש ,רמול שיו (62
.ירשתו לולאד

ורקיע ,הנשה לכד לעופב הדובעה םויסב ותויהל ,ירשתו לולאד קדצ ןובשחהש - תוטשפב - הזל םימעטהמו
הדובעה םויסב ותויהל ,חנ תשרפ תבשבש קדצ ןובשחה כ"אשמ ,(האבה הנשל הנכה םג אוהש ףא) רבעה ןוקית
היהתש לעופב הדובעל עגונב אבהל לע הלבק ורקיע ,הנשה לכד תועובשה (חוכב) ללוכש ןושארה עובשה לש לעופב
.םיאבה תועובשה ךשמב

.י,כ ורתי (63

.מ"כבו .א,בע קלב .ג,במ רהב ת"וקל (64

.י"פס ת"הגא אינת (65

.א"יפס םש (66

. . רתסהה ןמ תאצל הליפתב הקעצה ל"צ ןכל . . ריתסמ . . םיקולא םש . . לוחב" :םש קלב ת"וקל האר (67
ןמ 'הב תוגנעתהה ,הברדא קר ,הקעצ ךייש ןיא . . רתסהה תניחבמ םיאצוי . . םיקולא לכיו ביתכ תבשב לבא
."תבשב הלגתמש יוליגה

.(ח"פס םש) "ומיחרו וליחדב אתיירואב קסעתיד איה האליע הבושת" (68

םוי דגנכ דוסה ד"ע 'או ,השעמה ימי 'ו דגנכ הכלהב םיכרד 'ו ןייעמ היה"ש ל"זיראה תגהנהמ ריעהל (69
תבשה םויבו ,הלגנב ודומיל רקיע היה השעמה ימיבש ,ןבומ הזמש ,(ןנחתאו 'פ ו"חרהל תווצמה ימעט) "תבשה
."הלגנב שילשו רתסנב םישילש 'ב ק"שה םויב" :(וכ 'ע) ש"רהמ ר"ומדא ק"גא הארו .רתסנב ודומיל רקיע היה

.י"פר םש (70

.ה"פ אינת (71

.הפוסב דימת (72

םיבר י"ע ם"במרה דומילד (יעישת רוזחמ תלחתהו) ינימש רוזחמ םויסמ התע הז ונאובב - הריתי השגדהבו (73
.לארשימ

.נ"שו .א,זי ק"ב (74

."םימכ ולשמנ הרות ירבד" - (ט"ה ג"פ ת"ת 'לה) ם"במרב ימויה רועישמ ריעהל (75

ןיינעש ןוויכ - חנ תשרפב תשגדומ ("םיסכמ םיל םימכ") האליע הבושתבש הרותה דומילד תומילשה םגו (76
חנ ש"וקלב הכוראב ראבתנ) "םיסכמ םיל םימכ"ד תומילשה לע הרומ (הרותב אוהש יפכ) אתוילעמל לובמה
.(ז"משת

.ב"ס ב"צתס ח"וא ז"הדא ע"וש (77

.ח"ס א"לקס (אנווארבודמ נ"רהל) ז"הדא ע"ושל המלשה (78

ך"ש) "לגרה יניינעב םיקוסע לארשי-ץראב ןיידע םה וליאכ םהל המוד היה"ש - ןוושחרמ 'ז ינפל טרפבו (79
.(ז"מקס ג"מס מ"וח


הלועה ןנעה םגש ,ונייה ,ןנעב שמשה ינרק תופקתשהמ איה "תשק"ה
"'יוה שמש"ד רואה וב ףקתשמש דע ךכוזמ השענ ,"ץראה ןמ"

לבא ,תלוזהל עגונב (רקיעב) אוה "תורשכ תקזחב לארשי לכ"ש ללכה
..."תורשכ תקזח"ה לע ךומסל ןיא ,ומצעל עגונב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


שדקמה-תיב ןיינבל לגוסמ שדוח
ישילשה


?שדקמה-תיב ןיינבב דחאו דחא לכ ףתתשמ ךיא

ךורא ןמז ךשמב היה ךלמה המלש ידי-לע ןושארה שדקמה-תיב ןיינבש (חל,ו א) םיכלמב רפוסמ
אוה לוב חריב הרשע -תחאה הנשבו" :ןוושח שדוחב היה ומויסו ,"םינש עבש והנביו" -
."ויטפשמ לכלו וירבד לכל תיבה הלכ ינימשה שדוחה

המכ דע - ןוושח שדוחב םייתסנ שדקמה-תיב ןיינבש הרותה רופיסמ תדמלנה הארוהה יהוזו
תדחוימ הכרב וב הנשיש שדוח ותויה ינפמ ,ןוושח שדוחד ןמזה תא ךירעהלו רקייל םיכירצ
.שדקמה -תיב ןיינב תא םייסל לארשי ינב וכז ובש שדוח - רתויב תילענו

המלש ידי-לע שדקמה-תיב ןיינב יכ - לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע והזש ןבומו
,לארשי לכ לש םתופתתשהבו םתרזעב היה (ךלמה דוד ידי-לע התיהש הנכהה ירחאל) ךלמה
לארשי ינב לכ וב ופתתשהש (ץראל הסינכה ינפל) וניבר השמ ידי-לע הנבנש ןכשמה תמגודב
.ןכשמה ןיינב רובע םהיתובדנ ידי-לע

- ןושארה שדקמה-תיב ןיינבב לארשי ינב לש םתלועפ המייתסנ ןוושח שדוחבש ןוויכמו
.ישילשה שדקמה-תיב ןיינבל רתויב לגוסמ אוה ןוושח שדוחש ,ןבומ

יניינע לכב ףיסומ אוהש הז ידי-לע - לארשימ דחאו דחא לכ ףתתשהל (ךירצו) לוכי הזבו
הביבסל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,רודיהב תווצמה םויקבו הרותה דומילב הפסוה ,השודק
"שדקמה-תיב" לש וניינע והזש] הלוכ הביבסה לכב השודקה רוא תא ץיפמ אוהש ,רמולכ ,הלוכ
ןיינבל המיאתמה הנכהה יהוזו ,[ולוכ םלועב השודק תכשמנו תטשפתמ ונממש ,שודק תיב -
.ישילשה שדקמה-תיב

םידחוימ םימי ןוושח שדוחב םנשי - ןוושח שדוח תוללכ תודוא ליעל רומאה לע ףסונ [...]
:ל"נה לכל רתויב םילגוסמ םהש

ותכלב ,"תרפ רהנל לארשיבש ןורחא"ה עיגמ היה ובש םויה אוה ןוושח 'ז :ןוושחב העבש
.ותיבל בושל (לגרל הלעש ירחאל) םילשורימ

לארשימ דחאו דחא לכל ררועמו ריכזמ הז ירה ,ןוושח 'זד ךיראתה עיגמ רשאכ ,ןכלו [...]
לחה ,ירשת שדוח ךשמב ףסאנש ינחורה ןעטמה תא קרפל ליחתהל םיכירצ ובש ןמזה הזש
לע - ("ונתחמש ןמז") החמשה ןיינע תוללכל דעו (הנשה-שארב) "םכילע ינוכילמת"ד ןיינעהמ
.הלוכ הנשה לכ

שודיחו דלומ ירחאלש ,רמולכ ,"אתומלשאב ארהיס אמייק" ןוושח ו"טב :ןוושחב רשע-השמח
.שדוחב ו"טב האולימבו התומילשב הריאמ איהש דע הלדגו תכלוה איה ירה ,שדוח-שארב הנבלה

ינב - םהש" :םירמוא (ןוושח 'ז) שדוחב יעיבשה םוימ לחה הנבלה תא םישדקמ רשאכ ,הנהו
האולימב הניא הנבלה ןיידעש יפ-לע-ףא ,רמולכ ,"התומכ שדחתהל םידיתע - לארשי
יולימ ינפל ,שדוחב 'ז םוימ לחה - תוזירזב הנבלה תא שדקל םילדתשמ ירהש) התומילשבו
.שדוחב ו"טב התומילשב הנבלה יולימל דע ,הנבלה רואב ףסונ םויל םוימש םיעדוי ,(הנבלה
.הדיתעה הלואגב "התומכ שדחתהל םידיתע םהש" לארשי ינבל עגונב הז ךרד-לעו
-409 'מע 'א ךרכ ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת ןוושחרמב 'ב ,'םשה תואבצ'ל החישמ)
(הגומ יתלב - 411

רקיעה אוה השעמה


םוקמ לכב תודחא לש םיסנכ תכירע
םוקמו


תודחאה ןיינע ררועתמו בש חנ תבשב

,"דחא םוי דוע ובכע ,םכתדירפ ילע השק םהל רמוא אוהו םהיבאמ םירטפנה םינב"ל לשמ
."םכתדירפ ילע השק"ד ןיינעה תא םיללוש הז ידי-לעש ,ונייה

ןיינע ךפיה) דוריפ לש בצמב לארשי-ינבב ה"בקה דשוח עודמ - הומת הרואכל :הזב ןיינעהו
!?םירשכב דושחל עודמ - "םכתדירפ יילע השק" רמוא ןכלש (תודחאה

ומוקמל רזוח לארשימ דחאו דחא לכש ,"םכתדירפ"ד הדבועה םצע :תוטשפב - הזב רואיבהו
םאתהב ותדובע תא דובעל ךירצ לארשימ דחאו דחא לכ ירהש ,איה תיבויח - תיטרפה ותדובעלו
"תווש םהיתועיד ןיא" - לארשי ינב ןיב םיקוליח םנשי הזבו .ול ונתינש םישוחהו תוחוכל
שיאו ונפג תחת שיא" - םלועב וקלחב ותדובע תא דובעל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ ןכ ומכו
הזבש אלא ."'ה אסכ לע המלש בשיו" רשאכ ,המלש ןמזב וליפא היהש יפכ ,"ותנאת תחת
הז דוריפש ,ונייה - "יילע השק"ד ןפואב היהי אל "םכתדירפ"ד ןיינעהש ריהזהל םיכירצ
בש לארשימ דחאו דחא לכ רשאכ םג הנה ,םיניינעה תוימינפ דצמ לבא ,תוינוציחב קר היהי
תודחאו לארשי תבהא לש בצמב לארשי ינב לכ ויהי ,םלועב וקלחב תיטרפה ותדובעלו ומוקמל
ךנוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ ושעייו" - םנוצרו םתבשחמב םידחואמ םהש הז ידי-לע ,לארשי
ןפואב הניא וז הדירפש ונייה ,"םכתדירפ יילע השק"ד ןיינעה לטבתמ זאש ,"םלש בבלב
וקלחב תיטרפה ותדובע תא דבוע דחאו דחא לכש) הזכ ןפואב קר :הברדאו ,"יילע השק"ד
.הנוילעה הנווכה תא םימילשמ (םלועב

הליחתמ רשאכ ,םידעומה לכ םויס ירחאל ,ןוושחרמ שדוח תלחתהב םיאצמנ רשאכ [...]
ןיינע תא בוש שיגדהל רתויב ןוכנו בוטו יואר - שממ לעופב "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעה
תרדה םע בורב" ,לארשימ םיבר ופסאתי םהבש 'םיסנכ' תכירע ידי-לע לארשי ינבד תודחאה
ויהי ולא םיסנכו .לארשי ינבד םיגוסה לכמ - תוכיאב יוביר ןהו ,תומכב יוביר ןה ,"ךלמ
.םהלש םיכירדמהו םירומה תחגשהב - םמצע ינפב ףטו םישנ ,םישנא - לארשי ינב לכ רובע

:חנ תשרפ תבש ,וז תבשל תדחוימה תוכיישה רואיב - הזב ףיסוהל שיו [...]

לדוג רואיב - ונכותש ,"םישנא םכתאמ וצלחה" ה"ד ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ רמאמ עודי
ןכו ,תוטמ תשרפל ךייש "םישנא םכתאמ וצלחה" קוספהש ףאו .לארשי ינבד תודחאה תלעמ
ר"ומדא ידי-לע הז רמאמ רמאנ - תוטמ תשרפ ישורדב עיפומ הז ה"ד ןקזה ר"ומדא לש שורדה
תשרפו הרות-תחמש") הז ךיראתו ,חנ תשרפ תבשב - תפסונ םעפו ,הרות-תחמשב (הנושארל) ע"נ
ןיינע הנשנו רזוח הנשב הנש ידמ חנ תשרפ תבשבש ןבומ הזמו ,רמאמה תלחתהב ספדנ ("חנ
."םישנא םכתאמ וצלחה"ד רמאמה ןכות והזש ,לארשי ינבד תודחאה ןיינע תשגדה ,הז

:רקיעה אוה השעמהו

- שארל לכלו [...] םוקמו םוקמ לכב םיסנכ וכרעיי ,ןוושחרמ 'זל שדוח-שאר ןיבש םימיב
.ד"בח-רה-תלחנו ד"בח-רפכב ד"בח יזוכירב
- 414-411 'מע א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשתה חנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


"הביתה לא אוב"


ונתשרפב רכזומה 'הבית' גשומל ונתינ םישוריפ ינש תוחפל
לש ןבומב ינשהו ,הליפתלו הרותל תיב תועמשמב ,דחאה *
- םיינשב קוסעת ונתמישר * הליפתהו הרותה תויתוא
המישר * הליפתהו הרותה תויתואו ,ןהידימלתו תובישיה
הנושאר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,הרות תודסומבו תובישיב םירושקה םינקסע יברה לא ואבו וסנכנ רשאכ ,תויונמדזה המכב
םידמול םהבש ,ךוניחה תודסומו תובישיה איה ולא ונרודבש 'חנ תבית' יכ יברה םהל רמא
.'הבית'ה תיינבל עייסמכ ולא תודסומל עייסמהו .התרהטב הרות

:אבה הרקמהמ דומלל םילוכי ונחנא ,אוהש הרות דסומ לכ יברל עגנ המכ דע

תמזויב יכ חוודמ הלה ובו ,קרב-ינב בשות ידוהימ בתכמ יברה לביק ח"ישת זומת שדוחב
םירשע רבכ םידמול התרגסמבש הבישי תליאב ודסיי ,קוהדרבונ תבישי יכינח םיכרבא ינש
:(ןושאר םוסרפב ןאכ עיפומה) אבה בתכמב ול בישה יברה .םידימלת

ח"ישת זומת ו"כ ,ה"ב

ןילקורב

'יש ןיצופ םהרבא רמ

!הכרבו םולש

ודסיש בתוכ וב ,לבקתנ [התע הזש=] ע"זש ישימחה םוימ ובתכמ תלבק םירשאמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע והוריכזי ןוצר תעבו 'וכו תליאב הבישי
לכב בוט רשביש ןוצר-יהיו ,ובתכ ןכותל םיאתמ ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
.םתעייסמ תוכז ירהו ,ובתכמב רומאה

ט"ושבל הכרבב

א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב

ריכזמ

רומאה בתכממ 'הקתעה' ביבא-לת ףינסב ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנה הלביק ןכמ רחאל המ-ןמז
:רמאנ וילושבו

!הכרבו םולש

םהרבא רמל [א"טילש ר"ומדא תשודק דובכ=] ש"אקכ לש הנעמה קתעה אוה ל"נה
תליאב הבישי ודסיי רשאמ ותעדוה לע ,הבישיה-תיירק ,קרב-ינב 'יש ןיצופ
,םש םידימלת םירשעכ םהל שישו ,(קודרבונ תבישי יכינח םיכרבא ינש תמזויב)
.ועידוי ,הזב תועידי םלצא שי םא חטבו ,הרזע שקבמו

[חוכ אבה=] כ"בה אוה בתוכה םאו ,םידממ הזיאב ,ל"נהל רוזעל שי םאב ןכו
תבותכ םג םשור ובתכמב ,חבושמ [הז ירה=] ז"ה טרפמה לכו ,םש הבישיה לש
.92 ןפס ,גרבשרה חנ ברה ,תליאב

הכרבבו דובכב

.ריכזמ ,טניווק .א

אבאל דחוימ בוריק

,שדוקה תרהט לע דחוימבו ,הרות לש דסומ וא הבישי לכל עויסו דודיע ,הרזע ,תוניינעתה
-תחא-לע ,ךכ הבישי ןב וא הבישי לכל םא .יברה לצא םוי לכבש םישעמו הרגשבש רבד ויה
.םידחוימ םיבוריקל וכז םהיבורק וליפאו םימימתה .'םימימת יכמות'ב רבודמשכ המכו-המכ

םינשבש ,ל"ז ןטרגמיוב רעבוד 'ר דיסחה ברה ,הניטנגראב יברה חילש חוויד ,לשמל ,ךכ
:("ב"כשת הלואגל 'ד" םוימ רבחל בתכמב) הילטיאב םינוש םימוחתב לעפ תומדוק

,ליאוה יברה .יברה לצא רקיב הילטיאב ד"בחל וברקתהש םינושארה םידימלתה דחא לש ויבא"
."הליגר יתלב הווחמ .ומש תא ןייצ ". . רובע" ושדק די בתכב רודיסב בותכל ,יתשקב יפל

'םימימת' שיו 'םימימת' שי

'יש קחצי 'ר ח"הרל רמאש יפכ ,'םימימת יכמות' לש לגעמה תא יברה ביחרה דחא דצמ
רפסה-יתב=] 'תשר'" :(36 'מע 587 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב םסרופ) י"חשת ירשת שדוחב גרובזנג
םנמא .הז תא םסרפל רוסאש אלא ,'םימימת יכמות' איה ['שטיוואבויל קחצי-ףסוי ילהוא'
יכמות' והז שדוק ידומיל םידמולש העשב לבא ,תוכלמה תריזג ינפמ לוח ידומיל םידמול
."שממ 'םימימת

םיבשויכ 'םימימת יכמות' ידימלת לש םדוחייו םמוקמ רמשנ תאז םע דחיבו ליבקמב םלוא
.שארב

תוצובק ורחבנש העשבש ,(47 'מע 'רשע דחאה 'םיחולשה סוניכ' רפסב) רפוסמ לשמל ךכ
תוחילשל ומצע עיצהש דחא לש ומש דיל יברה םשר (ח-ו"לשת םינשב) שדוקה-ץראל םיחולשה
.וז תדחוימ תוחילשל הכז אל ןכ לעו ,"םימימת יכמותב דמל אל"

םימת והימ

:'םימימת'ה לש םדוחיי לע דועו

יכמות'ב דמליש ימו 'םימימת יכמות'ב דמולש ימ ,'םימימת יכמות'ב דמלש ימ אוה 'םימת'"
ה"לשת ירשת) ותורחבב ןייטשנצילג 'יש יבצ-לארשי ת"הרל יברה רמא - ..."'םימימת
'ךלמ שדקמ') 'םימת'כ ויתויוכז תא דבאי ךכב םא לאש הלהו תליאל וחלששכ ,('תודיחי'ב
.(408 'מע ,ב ךרכ

הבישיה יניינעב םיתב-ילעב תעד

םולש ברה ח"הרה הארנכ) ב"הראב םיחולשה ישארמ דחאל יברה בתכש תקתרמ הבושת ןלהל
:ןושאר םוסריפב ןלהל .(גרובסטיפמ ל"ז רנזיופ

דסומ לוהינב תוארוה

(דסומה םע ריעבש םיתבה ילעב רשק)

הנפי םאבש [(בוקדוח) קיזייא-יכדרמ-םייח ברה=] 'יש א"חמרהל שמא יתרמא
.רבודמכ ל"נה ןתי וילא

ןיאש (השגדהב םג - הארנכו) םישיגרמ [םיכמותה םיתבה-ילעבש=] ב"העבש המב
תוינחורבש טושפש םאו ףסכ איבהל [םא יכ=] א"כ ,םש הבישיהב םוקמ לכ םהל
ב"העב יקספ ירהש) לעופל עגונהב תרחא תויהל [רשפא יא=] א"א םיניינעה
םיימשג םיניינעב םגו ([הרות תעד=] ת"ד יקספ ךפיה םה [םיתב-ילעב=]
לבא - [םיתב-ילעבה םיגוש=] ב"העב ןעזיירג - תובר םימעפל - תובישיד
דובכ םינפח אולמ םהל ונתיש - (דסומה תלעותל םגו ב"עבה תלעותל) - חרכומ
-תווחל=] ד"ווחל תוכייש לכ םהל ןיאש ללכו ללכ ושיגרי אלשו ,הבוט ןיעבו
.הבישיב [העד

דבל אל הנה ,ינולפ ב"העב רמאש הממ תרחא תושעל ךירצש םימעפה ןתוא לכבו
אלקשה=] ט"וקשה בבסל ךירצש אלא 'וכו םעונ יכרדב הז [תויהל ךירצש=] ל"צש
הז לעו=] ל"זחא ז"עו ,ותעד םג והזש םשורה ולצא לבקתיש - ןפואב [אירטו
וז הגהנה תחרכומ ל"נכו - .תאצמו (זא תמאב התא הצורו) תעגי [ל"זח ורמא
אל [התע תעל=] ע"על ,לבא .[הז לע] ז"ע יתזמר םימעפ הזיאו דסומה תלעותל
ססבתי - שורדה לככ הזב הגהנהה הנתשישכו .הברדאו ,הזב יוניש לכ יתיאר
.הישנאו גרובסטיפ לע ואולימב עיפשיו ףיסוהו ךולה חתפתיו דסומה

.םייח תרות נ"כהיבב - ב"ויכב וא ולדתשי


"םימימת-יכמות תוכזו לודג"

הבישיה תלהנהל ,ר"ומדא ק"כמ שדוק תונעמ יתשב וז ונתמישר לש ןושארה הקלח םותחנ
:(הבישיה להנמ ,ןיקסר 'יחיש דוד 'ר ח"הרה י"ע) ב"נשת-א"שנת תונשב 770-ב תיזכרמה

:א"שנת'ה טבש ז"י םוימ ,הבישיה תלהנהמ ח"וד לע הנעמ
'וכו [םימימת יכמות=] ת"ות תוכז לודגו

הלואגה ברקתהב

'וכו לדגו ךלוה

.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא ןבומכ

:ב"נשת'ה הכונחד 'ה רנמ הבישיה תלהנה תודעוותהמ תוטלחה ח"וד לע הנעמ

[ןח תאושתו לבקתנ=] ח"תו 'תנ

הדוהי וילא שגיו [דימו ףכית=] י"מות םייוקיש [ןוצר יהיו=] ר"היו

:םויה ורמאש (תיתימאה) הלואג תוכימס

.'וכ הניזחתו 'וכ חמצ תא

.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזאתודיסחה ינייעממ


חנ תשרפ


(אי,ז) וחתפנ םימשה תבראו הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבנ

:'ה תדובעמ םדאה תא תוענומה תודרט יגוס ינש שי

הסנרפה תוגאדו תודרט ,םיימשגו םיתוחפ םירבדמ תואבה תודרט - "הבר םוהת תונייעמ"
.הזב אצויכו

תונקסע לש תודרטה ומכ ,םיינחורו םילענ םירבדמ תואבה תודרט - "םימשה תובורא"
.הזב אצויכו תירוביצ

הרותה תויתואו תובית ךות לא סנכיה - "הביתה לא אוב" ,איה ולא תודרט יגוס ינשל הצעה
.הליפתהו
(5 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(כ,ז) םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח

רוד ינב .ה"י תויתואב - השעת-אל תווצמו ,'יוה םש לש ה"ו תויתואב תויולת השע-תווצמ
הרשע-שמח" ןכל .ה"י תויתואב ומגפו - 'וכו לזג ,תונז - השעת-אל תווצמב ואטח לובמה
."םימה ורבג הלעמלמ המא (ה-י היירטיגב)
(1252 'מע ,ג ךרכ תישארב הרותה-רוא)


(גכ,ז) חנ ךא ראשיו

שיו .תויחהו תומהבה חרוטמ םד ההוכו חנוג. . :הדגא שרדמו .וטושפ והז ,חנ דבל :חנ ךא
(י"שר) םלושי ץראב קידצ ןה רמאנ וילעו ,ושיכהו יראל תונוזמ רחיאש םירמוא

?חנ תא שיכהש ירא הז היהש ,םיבותכה תוטשפב ,י"שרל ול ןינמ

,ןכ-םאו ,תומהבבו תויחב לופיטב םהיבאל חנ לש וינב ורזע יאדו :השק היה י"שרל אלא
?וינב אלו ,םד ההכו חנג חנ קר ,עודמ

אוה יראה :ושיכהו יראל תונוזמ רחיא חנש ,ףסונ שוריפ י"שר איבה וז הלאש ץרתל ידכ
.חנ תא ךשנ ,יראה לש ויתונוזמ ורחאתהשכ ןכל .ותוא ןז ומצע חנו ,תויחבש ךלמה

הניא הביתה שארבש "ה" תוא) ושיכה הירא :ןוקירטונ תשרדנ וז הבית .ךא תבית :ךכל זמר
.("לעפ"ה תויתואמ
(51 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

:תוינחור יפ-לע םירבדה רואיב

תומהבה םג ללוכ ,םלועה יאורב לכ תסנרפב חרטו קסע םוקמ-לכמ ,"קידצ שיא" היהש ףא ,חנ
אל םוקמ-לכמ ("םד ההוכו חנוג" ,"ושיכה ירא") ישיא לבסב רושק היה רבדהש ףאו .תויחהו
.וז ותדובעמ לדח

ןוזמב םידוהי "תסנרפ"ב קוסעל וילעש ,"םימת קידצ" אוהש ימ םג ,םדא לכל הארוהה ןאכמ
לבסב רושק רבדה םא ףאו .ויניעב "תומהב" וא "תויח" תניחבב םהש םידוהי םג ללוכ .ינחור
.וז השודק הדובעב ךישמהל וילע ,ישיא
(53 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,ח) חנ תא םיקלא רכזיו

םיקידצה תליפת ידי-לע .םימחר תדימל הכפהנו ,אוה ןידה תדימ םשה הז :םיקלא רוכזיו
(י"שר) ןידה תדימל םימחרה תדימ תכפוה ,םיעשר לש םתעשרו

תרבגהב היה יד הרואכל אולה ,םימחרה תדימל ןידה תדימ לש ךופיהב ךרוצ ןאכ שי עודמ
?ןידה תדימ לע םימחרה תדימ

וז תירב-תתירכ .חנ םע ה"בקה השעש תירב-תתירכה תלחתה התיה - "חנ תא םיקלא רוכזיו"
םשמ אובי ןורכיזהש היה חרכהה ןמ ,תאזל-יא .דיתעב ףסונ לובמ לש תורשפא וליפא הללש
תללשנ ךכ קר יכ ,םימחרל ךפהיתש איה המצע ןידה תדימש תרמוא תאז ,אקווד םיקולא
ירה ,םימחרה תדיממ אב ןורכיזה היה וליא ןכ-ןיאש-המ .ףסונ לובמל תורשפא לכ ןיטולחל
.דיתעב ףסונ לובמל ו"ח םוקמ היה ןיידע ,המצעל איהשכ ןידה תדימ דצמ
(א"משת חנ תשרפ תבש תחישמ)


ירה לע שדחל םוי רשע-העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו
(ד,ח) טררא

ה"בקה בשוי (הנשה-שארב) זאש ,ירשת שדוח אוה "יעיבשה שדוח"ש ,(טמק ג"ח) רהוזב אתיא
תא םיעבותו םיגרטקמה "אנידד יראמ" םה "טררא ירה"ו ,("הביתה חנתו") ןידה אסיכ לע
.םימחרל ןידה תא םיכפהמ םה ,םהלש רפוש תעיקתו לארשי לש םתליפת ידי-לעו ,ןידה

:הנשה-שארל חנ תבית ןיב רשקמה אלפנ זמר ירה

.הנחו לחר ,הרש ודקפנ הנשה-שארבש (י הנשה-שאר) םירמוא ל"זר

תועיפומה תויתוא יתשו (הז םשב קר העיפומה) תימצע תחא תוא שי וללה תומשהמ דחא לכב
.םירחאה תומשה ינשב

.הביתה ךרוא לש המא תואמ-שולשל זמר - (300) 'ש איה הז םשב תימצעה תואה - הרש

.הביתה תמוק לש המא םישולשל זמר - (30) 'ל איה תימצעה תואה - לחר

.הביתה בחור לש המא םישימחל זמר - (50) 'נ איה תימצעה תואה - הנח
(בפש 'מע תורגא קחצי-יול יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


-תבש-יאצומב 'ךל ןתיו' תרימא
שדוק

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תרימאל .1הלדבהה ןיי לע הנורחא הכרב ךרבמ יברה היה 'ךל ןתיו' ינפל :יברה תוגהנה .א
םותב היה ןכו) הדימעב תאז רמא .רחא ןחלושל ךלהו ,לידבה וילעש ןחלושהמ םק 'ךל ןתיו'
ולש טנבאה טשופ היה הרימאה תעבו ,(תבשב לחש בוט-םוי ירחאל הכרב-לש-סוכ תקולח
.2תילטה לפקמ יברה היה ,וז הרימא ירחא .ולפקמו

.3"'ךל ןתיו' םירמוא הלדבה רחא" .ב

,4"תומחנו תומולשו תוכרבו םיבוט םיקוספ םירמואו תסנכנ עובשהש יפל" :הרימאה ימעט .ג
.6םהידי השעמב וכרבתיש ידכ ,5עובשה תליחתב בוט ןמיסל

יראשב וספדנש רדסהמ 7"ריעב התא ךורב" לש םיקוספה רדס רודיסב ר"ומדא הנישש המ" .ד
שיש םושמ רמול הארנ ,הרותב םירדוסמ םהש ומכ םירדוסמ םניא[ש] - הז םגו 8םירודיס
,9"הכרבל הללקה תא [ךל] ךיקולא 'ה ךופהיו" ךרד-לע ,'הרצ ךופיה' יקוספ רמול ןיגהונ
.11"'ךורב'ל 'רורא' ןמ ךופיהו ,הרותב םירדוסמ 'רורא' יקוספש ומכ 10םרדיס ןכל

תוברהל וגהנו .''וגו ריעב התא ךורב' ;'וגו ךל ןתיו' :יקוספ קר ורכזנ אל רהוזב" .ה
םיטעממ שיו .12םולש ,הרצ-ךופיה ,םוידפ ,תעד ,העושי ,הלואג ,הכרב :רדסה הזב םיקוספב
.13"'םולש'ו 'הכרב' יקוספ קר םירמוא םניאו

םילדתשמ ויהש ,וניאישנ וניתובר תגהנהב אלפ רבד םיאור ,'ךל ןתיו' תרימאל עגונהב" .ו
'ךל ןתיו' רמול ולכויש ידכ םא - הזב םעטה עדוי יניא) דחא דוע םע 'ךל ןתיו' רמול
[האר ומצעב יברהש הנווכה=] וארש דע 14רחא םעט וא ,'ךל ןתיו' ינשהמ עומשל ןכו ,ינשל
היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזש םינמזב וליפאש ,(ןכ-םג םירחא ואר אמתסמו) םימעפ המכ
,המכ םע וא דחא דוע םע דחיב רודיסב טיבמ היהו ,הלדבה ירחא ראשנ היה ,רתויב בשוחמ
.15"ארימג דע ותליחתמ 'ךל ןתיו' רמוא היהו

-לוחל שדוק-תבש יאצומ ןיב .'ךל ןתיו' םירמוא ןיא בוט-םויל שדוק-תבש יאצומ ןיב .ז
.16שחלב 'ךל ןתיו' םירמוא - דעומה

.החלצהו הכרבל ,'ךל ןתיו' יקוספ תורמוא תונבהו םישנה םגש ,ש"נא ןיב רתויב ץופנ .ח

.17ןכ ונגהנמ ןיא - 'בקעי ידבע ארית לא' שדוק-תבש יאצומב רמול .ט
- םייתניב קספה אלל ,'ךל ןתיו' תרימאב הלדבה רחא דיימ ךישממ היהש ,ש"רהומ ר"ומדא ק"כ גהנמכ אלו (1
.רוקמ ןויצ אלל ,64 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה טקל

בתכ םש .ק"בשמה יפמ ,םש 'תוכילה טקל' - טסת 'יס 'םולשו םייח יכרד' הארו ,ד"ס ש 'יס ז"הדא ע"וש (2
.ק"של תדחוימ תילט לע יברה דיפקה אל ,עודיה לככ םלוא ,"תבש לש תילטה"

תומדקה ףוסב ןייעו .דכ קרפ תבשה רעש ,םייח-ץע-ירפב ש"מכ ,ל"זיראה גהנ ךכ - .ןקזה ר"ומדא רודיס (3
רעש - ה"צר 'יס ע"ושוט .א"מ ןמיס וב-לכ .[ןלהל הארו .וז הרימאל ןושארה רוקמה - ב"עס די ,א"ח] רהוזה
.ד ק"ס בל קרפ ללוכה

'סב א"דיחה כ"כו .הלדבה רחא ותיבב אקווד תאז ל"צש ז"הדא תעדכ עמשמ ל"נה םייח-ץע-ירפה ירבד תוטשפמ
רהוזה ירבד תועמשמ פ"ע בוקלו'ז סופד ל"זיראה רודיסב ש"מכ אלדו .(גסק 'יס עבצאב הרומ) שדוקה-תדובע
הרמוא היה (ל"זיראה) ברה םגש ד"עלנו" ,תסנכה-תיבב 'ךל ןתיו' רמול שיש ("ארוביצב ןנירמאד") ל"נה
םידרפס ק"קב ללפתמ היהשכ לבא .[ירטיו רוזחמב ש"מכ ,ןכ םגהנמש] םיזנכשא ק"קב ללפתמ היהשכ תסנכה-תיבב
יתבש 'ר רודיסב 'כ ז"דעו "ותיבב הלדבה רחא רמול תוחפל היה רהזנ ,תסנכה-תיבב ורמואל םגהנמ ןיאש
-תנשמה תעדב (דנ ק"ס טצר 'יס) רהוזה ע"ושב שריפ ןכו ,רשא יבר רודיסבו ליפאק י"רהמל בקעי-לוק רודיסבו
.תסנכה -תיבב ותרימא אלא ריכזה אלש (ז"מ ב"פ תיברע תיראש תכסמ) םידיסח

.הצקת 'מע חקורהל רודיסה שוריפ (4

םינוש םיגהנמו םילכאמל המודב אוהו .טכק 'יס טקלה-ילוביש .28 'מע ,הדוהי ר"ב ןתנ יברל םיכחמה רפס (5
.גפקת 'יס ז"הדאדו ע"ושוט .א,ו תותירכ ,הנשה-שארב בוט ןמיסל וגהנש

והתשיש ידכ" ק"שצומב השודק רדסב תוכיראה םעטב בתכ א"ס הצר ז"הדא ע"ושב .הצר ס"וס שובלו רוט (6
הנורחא היסנכ ומילשיש דע םהל םיניתממ יכ ,םונהיגל רוזחלמ םיעשרל ךיראהל ידכ ,םהירדס תמלשהב לארשי
רומאל םיאתמ הזו ,'ךל ןתיו' תרימא לע םג יאקד עמשמ (המק 'יס) ירטיו רוזחמבו ."םהירדס תא לארשיבש
לע הלדבהה םויס דע ןיתמהל שיש םש רמאנ ןכ ינפלו) השודק רדס םויס דע רנ קילדהלמ ןיתממהש ,ל"נה רהוזב
םירמואש תוכרבה לכ תא םדא ותוא לע םימייקמו ,ה"בקה לש וניד תא םהילע םיקידצמ םיעשרה זא (סוכה
.'וכו ךל ןתיו ,רוביצה

.בי.ח.ו.ד.ה.ג :םיקוספה רדס ,חכ םירבד (7

.םש ורואיבו (רעב) לארשי-תדובע רודיסב האר (8

םירמאנ םניאש ,'ךל ןתיו' ךשמהב ,םולח תבטהב רמאנכ ,םידחוימ 'ךופיה' יקוספ םירמואל הארנכ הנווכה (9
.ונחסונב

.(13 הרעה ןלהל האר) 'ךופיה' אלו 'הכרב' םתרתוכש ולא םיקוספ םג ,ונייה (10

.ה ק"ס ףוס בל קרפ ללוכה-רעש (11

.ךליאו 383 'מע ב ךרכ ,'הניב ביתנ' 'סב הכוראב רבסהו טוריפ האר .ירטיו רוזחמב - אלמה חסונה (12

.ה ק"ס םש ללוכה-רעש - "םימולשו תוכרב ,םיבוט םיקוספ" רומאל (א"קת ןמיס) השמ-הטמב בתכ ןכו (13
.םולשו העושי ,הכרב :יקוספ םירמוא ונא ,ל"נה פ"ע ,השעמל

,(ול ח"תו ,םשמ וחקלנ הז טקלבש 'וכו םינויצ המכ) הלק 'מע ,הירארוג י"אר ח"הרהל 'םיגהנמ ירקח'ב (14
ירמא אקד ןאכרב" רכזומ (3 הרעה ל"נה) רהוזב 'ךל ןתיו' תרימא רוקמבש ןוויכ :םעט דוע ז"פע עיצה
.םיינש - םיבר טועימו ,םיברב הרמואל יואר ,רוביצב םירמוא ןיאש ל"זיראה גהנמלו ,"ארוביצ

.(52 'מע א"ח ט"לשת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב 'תה תחנה) חל תוא ט"לשת הבושת תבש תחיש (15

,רמול אלש הנושאר הנשמכ אלד הזו .םיגהנמה-רפסמ טמשנש ע"צו .ירשת זי ,ןסינ טי 'םוי םויה' (16
ובתכ ,(ג תוא בהז-תוצבשמ ,הצר 'יס) ג"מרפבו א"צת ס"וס בטיה-ראבב :םיקסופב .22 'מע ד תרבוח 'תומישר'ב
-םויכ הז הווהד" רמול אלש ובתכ (ח ק"ס הצר 'יס) אבר-הילאבו (זנ 'יס) וב-לכב וליאו ,'ךל ןתיו' רמול
ןיא ומצע ט"ויבש והל אטישפ פ"כע - ומצע תעדמ (ג"ס םש) ןחלושה-ךורעב פ"כו ."הכאלמב רוסאד ,בוט
.םירמוא

ולש םינינעה חתפמ ףוסב יברה תרעהמ ,35 'מע םיגהנמה-רפס - (ח"אדב ראבתנ גהנמה םעטש פ"עא) (17
.ד"בחב םיגוהנ םניאו הרות-יטוקלב וראבתנש םיגהנמ זכיר םש ,הרות-יטוקלל
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חנ תשרפ שדוק תבש
ןוושחרמב 'ו

.1(י-א,דנ והיעשי) "'ה ךמחרמ רמא . . הרקע ינר" :הרטפה

.(ןלהל האר) ב"הב תינעת םיכרבמו םיזירכמ ןיא הלא ונימיב

'יול' תיילעל םיארוק ,ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב ,'ךל-ךל' תשרפב הרותה תאירקב
.2"ךללגב ישפנ התיחו . . םרבא לא 'ה אריו" :'לארשי'לו ;"ץראב זא ינענכהו" דע

ןושאר םוי
ןוושחרמב 'ז

לט' לואשל לארשי -ץראב םיליחתמ ,וז שדוק-תבש-יאצומב תיברע תליפתב .שדוק-תבש-יאצומ
לכ - לארשי-ץראב אצמנה ל"וח ןבו ץראל-ץוחב אצמנה לארשי-ץרא ןב .4םינשה תכרבב 'רטמו
ךכ-רחאו ןוושחרמב 'זב לארשי-ץראב לואשל ליחתה םא .הב אצמנש ריעה ינבכ לאשי םהמ דחא
ץ"שה-תרזחב לאשי - רוביצ חילש השענ םא ךא ;לארשי -ץרא ינבכ לואשל ךישממ ,ל"וחל אצי
.5ל"וח ינבכ

.6הרשע-הנומש תליפת ינפל 'רטמו לט' זירכהל םיקיספמ ןיא

"רטמו לט ןתו"ל רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק ,הכרבה ךותב רכזנו 7'רטמו לט' חכש
םדוק "הכרבל רטמו לט ןתו" רמואו הכרבה םייסמ ,םש "'ה" רמאש רחא רכזנ .רדסכ ךישממו
התא יכ" ינפל ,"ונלוק עמש" תכרבב תאז רמאי ,"עקת" ליחתהש רחאל רכזנ .8"רפושב עקת"
לט ןתו" רמאי ,9"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה םויס לש 'ה רחא רכזנו ,םש םג חכש ."עמוש
לחהש רחאל רכזנ .םש תאז רמאי ,הכרבה םייס ."עמוש התא יכ" ךישמיו ,"הכרבל רטמו
הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה "ןוצרל ויהי" םייסש רחאל רכזנ ."ונילע ךרב"ל רזוח ,"הצר"
.10

-הנומש םיימעפ האבה הליפתב ללפתמ ,האבה הליפתה ןמז עיגהשכ רכזנו 'רטמו לט' חכש
רכזנ םא םלוא .תמדוקה הליפתל ןימולשתכ היינשהו תיחכונה הליפתה תבוחל הנושארה ,הרשע
דע ,'רטמו לט' לאש םא קפוסמה .םייתש תבש לש תיברעב ללפתי אל ,תבש-ברע תחנמ רחא
רמול חכשש ימכ וניד ,[ללכב דע אלו ולסכ 'זל רוא תיברע דע] 11םויהמ םוי םישולש תואלמ
.12

ינש םוי
ןוושחרמב 'ח

םימי העבש דע םיניתממש ונגהנמל ,הנבלה תא שדקל הנושארל ןתינ ,ינש םויל רוא ,ברעה
.[בי ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ 'הנבל שודיק' יגהנמ] דלומהמ

יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תוינעתב םיגהונ ןיא ,הלא ונימיב .אמק 'ינש' תינעת
,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה ,ןבומכ .םידיסחה
,יולגב החמשה וקב ולא 'ןוצר ימי'ב ףיסוהל איה לוכה תבוח ךא ;ףוגה תואירב תשלוח ומכ
.3"בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב

ישימח םוי
ןוושחרמב א"י

.'ישימח' תינעת
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (1

ס"וס א"מר) בוט רבדב םייסלו ליחתהל ידכ ,הארנכ ,אוה םעטה .ד"בח-ללוכ חול .14 'מע םיגהנמה-רפס (2
.(כ"ונו ז"ס ז רעש םירפא ירעש ןייעו .חלק

ומצעב ונרוד אישנ יברה יכ םא - .רבד לש ומעט רואיב םש הארו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (3
.ולא תוינעתב תונעתהל דיפקה

.א"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש (4

.י"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (5

חופטל שי (הנממ רמוחו-לקבו ;םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב האר) שדוח-שארב הגהנהה פ"עו .ד"בח-ללוכ חול (6
ק"כ ותוא לאש םעפ ,ונורכז בטימלש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ ןכאו .רוביצל תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע
.רטמו לט תרימא ריכזהל ןחלושה לע וחפט אל המל ונרוד אישנ ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חולו ,ה-ד"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ךליאו ןאכמ (7

.ו"ס זיק 'יס ןחלושה-ךורעכ אלד ,ט"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (8

ןודנב הארו ,א"בטירה םשב ג ק"ס דיק 'יס הבושת-ירעשמ ,תוכוס דעומה-לוחד 'א ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (9
.18 הרעה 19 'מע זטק ןויליג 'תורשקתה'

ןחלושה-ךורעבו) חתפת יתפש 'דא רמול צ"א הליפתה שארל רזוח רשאכש א"בטירה םשב 'כ םש הבושת-ירעשב (10
רבכ ןהו ,קוספה ןיבל וניב תוקיספמ תוכרבה התעו ,הליפתה םדוק הז קוספ רמול ונקית ירהש ,ז"ע המת ח"ס
ליחתמכ שממ ה"ה שארל רזוחו ותליפת םייס םאש 'כ ה ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה -תוצקבו .(ולטב
ןלהל לבא .חתפת יתפש 'דאמ ליחתי זאש (םש םינפב םג) קספ ןכלו ,א"ד ךוליה ידכ ןיתמהל ךירצו השדח הליפת
םינונחת רמול םייסש ימ םגש א"בטירה פ"ע (?) ח"ש 'סמ ג ק"ס בכת 'יס ת"עשהמ איבה חע ס"וס ןחלושה-ידבב
.ע"צב ראשנו ,הז קוספ רמול צ"א ,הליפתה שארל רזוחו

.י ס"וס דיק 'יס ז"הדא ע"ושל תורעהו םינויצ טקל האר ,םוי 'ל דע קזחומ וניא ץ"שה ףא (11

.ו"ס אכ 'יס ןחלושה -תוצקו ,א"בטירה םשב ל"נה הבושת ירעש ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע (12


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il