- ט"כש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוושחרמב ב"י * ךל ךל 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה םישענו םירכזנ הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


וכרדל ךלה בקעיו


ךירצ אוה ,ומצעל עגונב ותדובע דבוע ידוהיש ןמז לכ
ידוהי רשאכ לבא * םוקמב לועפלו עוגפל ידכ תולדתשהל
ןפואב ותוחילש אלממו ,ידוהי דוע דימעהל ותדובע דבוע
הלעמלמ הכשמהה ןפוא יזא ,וילע הלטוהש תוחילשהל םיאתמה
הלעמלמש ןוויכ ,'וכ לדתשהלו שפחל ךירצ וניאש ,אוה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ותדובעב עויסו רזע ול םיעיצמ
ונרוד-תחמש יאצומבש שטיוואבוילב היהש גהנמה רבד-לע 1םימעפ המכ ריכזה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
."וכרדל ךלה בקעיו" םיזירכמ ויה הרות

תודובעל ירשת שדוחבש תויללכה תודובעהמ םיאצוי רשאכש - תוטשפב - הזב ןיינעהו
ירשת שדוח לש םיבוט-םימיה תפוקתמ םיאצויש ,ןיינעה תוללכבו ,הלוכ הנשה לכ לש תויטרפה
בקעיו" :הז לע םירמוא יזא - הלוכ הנשה לכ לש לוחה תומיב לוחד-ןידבוע ט"לב תוקסעתהל
.2"םינבל ןמיס תובא השעמ" ירהש - "וכרדל ךלה

טרפמש יפכ ,ויניינע לכ תא ומע חקלש ןפואב התיה וכרדל בקעי תכילהש םשכש ,ןבומ הזמו
םיניינעב קר אלו ,4"דואמ דואמ שיאה ץורפיו"ד ןפואבו ,"'וגו רומחו רוש" 3בותכב
"המילש ותטימ" התיהש םיניינעה לכד רקיעהו תילכתהו ,םיימשג םיניינעב םג אלא ,םיינחור
עגונב "םינבל ןמיס"ה םג אוה ןכ - 7"'יוה ךרב ערז" ,6"ךרובי םירשי רוד" דימעהש ,5
היהת רשאכש ,חיטבמ ,וגיהנמו םלועה ארוב ,ה"בקהש ,הנשה תומי לכל ירשת שדוחמ האיציהל
היהש ומכ ןפוא ותואב הז היהי ,8"ץפחי וכרד" רמאנ הילעש ("וכרדל ךלה") ךרדב הכילהה
.בקעי לצא

םדאד הירפוש ןיעמ בקעיד הירפוש"ש 9ארתב-אבבב ארמגה רמאמ יפ-לע רתוי קתמויו
יפ-לעש - 10"םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכמ הלולכ ןכ םג ותמשנ התיה"ש ,"ןושארה
לארשימ שיא לכ לש ותמשנ םג הלולכ התיה הנושארה םעפב וכרדל בקעי תכילהבש אצמנ הז
ןיינעהל תוררועתההו חוכה ךשמנ הנממו ,"וכרדל ךלה בקעיו" וז הנשב םירמוא וילעש
.וז הנשב "וכרדל ךלה בקעיו"ד

וב ועגפיו" :קוספה םויסו ךשמה םג ללכנ - "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעהב ,הנהו
.11"םיקולא יכאלמ

:הזב ל"זח תושרד יפ-לע - רתוי תויטרפבו

ךל הווצי ויכאלמ יכ 14בותכה רמאש הז ,13ךאלמ חלוש יכונא הנה" :אתיא 12אמוחנת שרדמב
רפסמב תועד המכ איבמו) הברה םיכאלמ ול ןירסומ ,תווצמה לכ השע . . ךיכרד לכב ךרמשל
יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו רמאנש . . בקעיב אצומ התא ןכו . . (םיכאלמה
."םיקולא

ראובמכ] "הרותבש רואמ" םג ארקנה ,15(שרדמ יבגל םג) הרותה תוימינפ - רהוזב ,םנמא
,הרותה תודוס לע יאקד ,"בטומל וריזחמ הבש רואמה" רמאמה שוריפב 16ימלשוריה ישרפמב
(תוימינפה) "רואמ"ה שוריפו ןיינע לכב וב הלגתנ ןכלש ,[הרותה תוימינפ ןיינע אוהש
:ה"בקה לע יאקד "םיקולא יכאלמ וב ועגפיו" קוספה שרפמ - רבדבש

הווה קחצי 'ר" :הז רופיסב "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה אבוה 17רהוזה רפס םתוחו םויסב
"ךרודמ אתניכשד ארודמב אהד ךפנאב אנימח היל רמא ,אייח 'ר היב עגפו אחראב ליזא
,[ךרודמ הניכשה רודמבש ךינפ לע ינא האור=]

ךלהש 18םישרפמב ראובמכ] [הניכשה ינפ לבקל=] "אתניכשד יופנא אלבקל" ךלוהש ןוויכ -
םייסמש יפכו ,["י"בשר אד ,'יוה ןודאה ינפ ןאמ" 19רהוזב רחא םוקמב רמאנ וילע ,י"בשרל
ה"בק ימק אזחתאל ןנאו ,ןתרזחב אלו ןתכילהב אל ןיקוזינ ןניא הווצמ יחולש ןנינת"
ונניאו ,םיכלוה אוה-ךירב-אשדוק ינפל תואריהל ,ונחנא=] "אנליחד אלו ,ןנילזא
- [םיארייתמ

,ןילזא ארד ימיכחד רתא לכו ,והייניב ה"בק ,ןיירש לארשיד רתא לכב יאדו היל רמא"
םוקמ לכלו ,םהיניב אוה-ךירב-אשדוק ,םיאצמנ לארשיש םוקמ לכב=] "ןוהמע ליזא ה"בק
,[םתיא ךלוה אוה-ךירב-אשדוק ,םיכלוה רודה ימכחש

ימכחל עגונבו ,"ןיירש" ןושלה רמאנ לארשיל עגונבש 20רהוזה ישרפמ םיקיידמש יפכו]
תחאה הניחבה ,תוניחב 'ב םה"ש - "ןילזא" ןושלה רמאנ (לארשי ישאר ,לארשי יאישנ) לארשי
. . 'בה ,ןיירש לארשי רמאנש הזו ,עבקב ןתדימע םוקמ אקווד אוהו ,לארשי לכל תללוכ
,["יארע ךרד ןילזאד רתא לכב וליפא אוהו ,ימיכחל

בקעי רמאיו 'וגו וכרדל ךלה בקעיו ביתכד ,ןלנמ ,'וגו ךל הווצי ויכאלמ יכ ביתכד"
."הז םיקולא הנחמ םאר רשאכ

לע יאקד - "םיקולא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעהב שרפמ רהוזהש ,ונייהו
הרימשה ןיינעל עגונב הכשמההש ןוויכ ,"'וג ויכאלמ יכ" קוספה תא םג איבמש אלא ,ה"בקה
הזב רקיעהש ןפואב אוה הז ןיינע םג לבא ,םיכאלמה םהש םיחולש ידי-לע האב הטמלד םלועב
.ה"בקה אוה

ועגפיו" קוספה ןיב קוליחה רואיבב 21רהוזב רחא םוקמב בותכש המ - הזב ןיינע דועו
22קוספהל ,ותדובע רמג ירחאל ןרחמ ואובב "וכרדל ךלה בקעי"שכ רמאנש "םיקולא יכאלמ וב
:ןרחל ותכלב בקעיב רמאנש "םוקמב עגפיו"

. םוקמב עגפיו ?ביתכ המ ,ביסניא אלד ,הווה יודוחלב ןרחל ךהימל בקעי קפנ דכ יזח את"
,היל וננחתאו היב ןיעגפ ןיאלע ןיירשמ לוכיבכ ,ןיטבש והלוכב יתא הווהו ביסנאד אתשה .
ןוניא אתשה ,םוקמב עגפיו והיא אתימדקב .היב עגפמל ורדהא ןוניא ,וב ועגפיו ביתכד
אצישכ ,הארו אצ=] ."אממיבו אניעד וזיחב אתשה ,אמלחב הלילב אתימדקב . . וב ועגפיו
אבו ןתחתהשכ התע . . םוקמב עגפיו ?בותכ המ ,ןתחתה םרטב ,היה ודבל ,ןרחל תכלל בקעי
םה ,. . וב ועגפיו ביתכד ,ול וננחתהו וב ועגפ הלעמ יתרשמ לוכיבכ ,םיטבשה לכ םע
הלילב הליחתב . . 'וב עגפיו' םה תעכ ,'םוקמב עגפיו' אוה הליחתב .ותוא שוגפל ושקיב
.[םויבו םייניע הארמב תעכ ,םולחב

ש דע 'וכ שפחלו ךליל ךרצוה - ודבל אוה קרו ,הדובעה םדוק היה בקעי רשאכ :רמולכ
ואובב לבא ;םולחב אלא םלוסה הארמ היה אל הז ירחאל םגש אלא דוע אלו ."םוקמב עגפיו"
ותטימ"ד ןפואב ,("ויחא" םשב 23בותכב םיארקנש) וינב םע דחיב ,ותדובע ירחאל ןרחמ
וניא יזא - 24"ןאצ"ה ןיינע והזש ,הטמ הטמל דע ותלועפו ותדובע לכ םע דחיבו ,"המילש
אלו ."םיקולא יכאלמ וב ועגפיו" בותכש ומכ ,ותוא םישפחמ :הברדא אלא ,'וכ שפחל ךירצ
.ץיקהב אלא ,םולחב הז ןיאש אלא דוע

ררועל ידכ האבש אליעלד-אתורעתא ןיינעב 25עודיכ - תודיסח יפ-לע הזב ןיינעהו
המכב ךרוצ שיו ,םויק הל היהי םא םיעדוי אלו ,ףיקמ ןפואב אלא הניאש ,אתתלד-אתורעתא
הז ירה - 26"םילש רתא" השענש דעו ,אתתלד-אתורעתא הנשישכ ןכ-ןיאש-המ ;'וכ תויולדתשה
תא םג הז ירחאלו ,אתתלד-אתורעתאה ךרעבש אליעלד-אתורעתאה תא לוכיבכ חירכמו ךישממ
.אתתלד-אתורעתאל ךרעבש אליעלד-אתורעתאמ הלעמלש אליעלד-אתורעתאה

:לעופב הדובעב דחאו דחא לכל עגונהב הארוהה תוללכ יהוזו

לכ ירה ,ותדובע תלעמו ותלעמ לדגתש לככ הנה ,ומצעל עגונב ותדובע דבוע ידוהיש ןמז לכ
ידכ תולדתשהל ךירצש ,ונייה ,"םוקמב עגפיו"ד ןפואב אוה רדסה יזא ,דיחי אוהש ןמז
קר הז ירה ,םוקמב עגופ ףוס-לכ-ףוס רשאכ תולדתשהה ירחאל םגו ,םוקמב לועפלו עוגפל
;םולח לש ןפואב

אלממו ,ידוהי דועו ידוהי דוע ,ידוהי דוע דימעהל ותדובע דבוע ידוהי רשאכ לבא
איה ולש תוחילשהש ךכ לע טבה ילבמ ,וילע הלטוהש תוחילשהל םיאתמה ןפואב ותוחילש
יכאלמ וב ועגפיו"ד ןפואב אוה הלעמלמ הכשמהה ןפוא יזא - לארשי-ץראמ קוחר ,"ןרח"ב
("ןא ךיז טגאלש'מ") ול םיעיצמ הלעמלמש ןוויכ ,'וכ לדתשהלו שפחל ךירצ וניאש ,"םיקולא
.'וכ ץיקהב אלא םולחב אלו ,ויכרצ לכ יולימבו ותדובעב עויסו רזע

הדובעה תשרדנ םהמ םגש - להוא יבשוי םג ללוכ ,לארשימ דחאו דחא לכל עגונ הז ןיינעו
ליעל אבומה) 27ל"זח ןושלבו ,וילע םיליטמש תוחילשה יפלו וניינע יפל דחא לכ ,םלועב
.ותוקסעתה היהת וק הזיאבו "ץרא" הזיאב ,"'וכ ןושארה םדא הילע רזגש" (רמאמהב

םע הדובעה תא רתויב ועבתו ושיגדהש וניאישנ וניתובר לצא וניארש ןיינעה תדוקנ יהוזו
ךרד-לע הז ירה ,ומצעב הדובעה לדגתש לככ ,ןכש - וז הדובעמ יקנ ןיאש ןפואבו ,תלוזה
הדובעה ידי-לע השענש "םיקולא יכאלמ וב ועגפיו"ד ןיינעה יבגל "םוקמב ועגפיו"ד ןיינעה
.תלוזה םע

הרות-תחמש ירחאל דימש - םיברב םוסרפה הניינעש - הזרכהב םג אטבתמ הז ןיינעו
:"וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה ליחתמ

ךדבל ךל ויהי" - הלענ יכה בצמו דמעמב לארשי ינב םיאצמנ הרות-תחמשו תרצע-ינימשב
.29"יהודוחלב אכלמו לארשי" ,28"ךתא םירזל ןיאו

ראבתנו ,30הרות -יטוקילב ראובמכ) "הרות רתכ"ד ןיינעה םג הרות-תחמשב ףסותינ הז לעו
םיבוט-םימיב וכשמנש םיניינעה לכמ רתוי הלענ ןיינע והזש ,(31םימדוקה םירמאמב םג
.הז ינפלש

- הלענ רתויה בצמו דמעממש ידוהיל םירמוא ,הרות-תחמש ירחאל ףכית הנה ,הז לכ ירחאלו
!"וכרדל ךלה בקעיו"ד ןפואב ,לוחה תומיד הדובעל דימ דריל ךירצ

וכרדו וננוכ רבג ידעצמ 'המ"ד ןפואב אוה "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעהש םישיגדמ הז לעו
ועגפיו"ד ןיינעה ןכות םג והזש - הזב ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה שוריפ 32עודיכ ,8"ץפחי
,ץיקהב אלא םולחב אל ,רומאכו ,'וכ הלעמלמ ול םינימזמש ןוויכ ,שפחל ךירצ וניאש ,"וב
.רשב יניעב הייארל דעו

,תיללכה הלואגהב היהתש - לארשי ינב תוללכל עגונב הזב תומילשהל ילכהו המדקהה יהוזו
.ונקדצ חישמ ידי-לע ,שממ בורקב
-לע רואל אציו ךרענ .הגומ יתלב - א"כשת'ה ,ןוושחרמב 'ד ,ךל-ךל 'פ ,'ג םוי תודעוותהמ םיעטק)
('ק"הלב תוחנה דעו' ידי
.4 הרעהב םש ןמסנהבו ,43 'מע ו"צרת ש"הס האר (1

.דועו .ו,בי ונתשרפ ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ונתשרפ אמוחנת האר (2

.חי,גל חלשיו (3

.חי,אל אציו (4

.אל,זמ יחיו י"שרפ (5

.ב,ביק םיליהת (6

.ט,אס היעשי (7

.32 הרעה ןמקל ןמסנהב הארו .גכ,זל םיליהת (8

.א,חנ (9

.(ב"עס ,איק) ז"ס ק"הגא אינת (10

שדוק תורגא) וז הנש ירשת ט"כ בתכמו ,(הדנקל ועסנש םיחולשהל) ירשת ז"כ ד"ר םג האר - ןמקל אבהב (11
.(ךליאו אי 'מע כ"ח

.םיטפשמ פ"ס (12

.כ,גכ םיטפשמ (13

.אי,אצ םיליהת (14

.ד,ה ארקיו ת"וקל .ב"פר ז"הדאל ת"ת 'לה האר (15

.ז"ה א"פ הגיגח ימלשוריל ע"הק (16

.א,צחר ג"ח (17

.(ב תוא) א,ט א"חזל ז"וצנ םג הארו .ןאכ רהוזל מ"קמו המחה-רוא 'יפ האר (18

.א,חל ב"ח (19

.המחה-רוא 'יפ האר (20

.א,הסק א"ח (21

.אי,חכ אציו (22

.י"שרפבו ומ,אל םש (23

.ךליאו ג,טל חלשיו .ב,חל םש ח"ות .ג,גכ אציו א"ות האר (24

.ךליאו ב,בכ ש"הש .ךליאו ב,ב ארקיו ת"וקל (25

.ב"עס ,צ ג"חז (26

.א,אל תוכרב (27

.זי,ה ילשמ (28

.א,בל ג"ח .ב,חר .ב-א ,דס א"ח רהוז האר (29

.ג,בפ תוכוס ישורד (30

החישהב םג הארו .ונידיל עיגה אל ע"עלש ,ת"חמש םויד תרצע-ינימשה םויב ה"ד רמאמל הנווכה ילוא (31
.רמאמה ינפלש

.מ"כבו .ןוושחב ד"י .זומתב 'י 'םוי םויה' האר (32


- ךרדב הכילהה היהת רשאכש ,חיטבמ ,וגיהנמו םלועה ארוב ,ה"בקה
ומכ ןפוא ותואב הז היהי ,"ץפחי וכרד" רמאנ הילעש - "וכרדל ךלה"
םיניינעה לכ םע ,בקעי לצא

-אתורעתאה ךרעבש אליעלד-אתורעתא ךישממ הז ,אתתלד-אתורעתא שישכ
אליעלד-אתורעתאמ הלעמלש אליעלד-אתורעתא םג הז ירחאלו ,אתתלד
אתתלד-אתורעתאל ךרעבש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תמחלמב ףתתשהל ךירצ דחאו דחא לכ
דוד תיב


?ויתוחוכמ הלעמל הז םא המו

תודוא (ןוושחרמב 'כב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ=) תדלוהה םוי לעב לש וירבדל עגונב
םסרפלו סיפדהל הוויצ ונרוד אישנש ןוויכמ [...] "דוד תיב תמחלמל אצויה לכ"ד הדובעה
דחאו דחא לכל םיכייש ,הבש הביתו הבית לכ ,החישה יטרפ לכש ןבומ ירה - ל"נה החיש
!הז רודב אצמנש לארשימ

לבא ,'וכו תדחוימ תודעוותהב ,דחוימ בצמו דמעמב ,תמייוסמ הנשב םנמא הרמאנ וז החיש
.בצמ לכבו לארשימ דחאו דחא לכל םירבדה יטרפ לכ םיכייש הז ונרודב ,ןכ-יפ-לע-ףא

םישורדה תוחוכה לכ דחאו דחא לכל ונתינ יאדווב ירה - תאז םיעבותש ןוויכמו [...]
רבד עובתל רוסא הרות יפ-לע ,ןכש ,"ןחוכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא" :ל"זח ןושלבו ,ךכל
שוגפל אלש ידכ ואבחתה הקדצ יאבגש ארמגב רפוסמש יפכ ,ותושעל םדאה לש וחוכב ןיאש
!ונממ תאז ועבת אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,הקדצל תתל - ןמז ותואב - וחוכב היה אלש ידוהי
.ךכל םישורדה תוחוכה לכ תא ונתנ יאדווב - תאז םיעבות רשאכ ,ןכ-םאו

ךיז טאה ןוא ןבעגעגפא ךיז טאה" לארשי אישנש ןוויכמ :ףסונ בויחל םיאב הזמו
ול תתלו ורובע םירבדה תא םסרפלו סיפדהל (ומצעמ עיקשהו ומצע תא רסמ=) "טגיילעגניירא
ירה - "םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" - וז הדובעל םישורדה תוחוכה תא
אלא ,ודיקפת תא אלממ וניאש דבלב וז אלש ,אצמנ ,ול םינתונש תוחוכה תא ו"ח לצני אל םא
...!לארשי אישנ לש ותוחילשו ודיקפתב ,לוכיבכ ,לובלב םרוגש ,תאז דוע

בשוח אוהש םיניינעה לכש תעדל םיכירצ - ידוהי םישגופ רשאכ :רקיעה אוה השעמהו [...]
ךירצש - קפס לכ אלל רורבש המ ;רקיעה והז םא קפס ירה ,ותשיגפ תרטמו תילכת תודוא
!הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה תא וילע לועפל

תוטשפבו ,"אחישמ אכלמ אד רמ יתא אק"ל םיכוז הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתהה ידי-לעו
החמש ךותמ ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל םיכלוהו ,שממ לעופב "ךחישמ תובקע" תא םיעמושש -
ראשיי אל דחא ידוהי וליפא ,ןכש ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,בבל בוטו
.תולגב

תאצל לארשי םע תוללכו לארשימ דחאו דחא לכ לע םילעופש הז ידי-לע - איה הזל הנכההו
."םייקו יח לארשי ךלמ דוד" ירהש ,וז המחלמב םיחצנמש יאדוובו ,דוד תיב תמחלמל
- 617-614 'מע 'א ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה ןוושחרמב 'כ תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


תולבגה וליפא ,תולבגהה לכמ תאצל
השודקד


...!?'ימלשורי'המ רתוי םימש-ארי תויהל םאה

:"'וגו ךצראמ ךל-ךל"

.השודק לש תולבגההמ וליפא ,ולש תולבגההמ האיציה הליחת תשרדנ [...]

ךורע-ןחלוש יפ-לע הגהנהה ידי-לע תישענ - תימהבה-שפנ לש תולבגההו תורדגההמ האיציה
,("טשינראג זיא תוימשג") ללכ ךרע הל ןיא תוימשגש ןיבי הז ידי-לעש ,רסומ ירפס דומילו
האיציה לבא ;ףוגה לש תולבגההמ ןכש-לכמו ,תימהבה-שפנ לש תולבגההמ אציי אלימבו
.ירמגל רחא ןיינע הז ירה - השודקד תולבגההמ

:רתוי תויטרפבו

קרפ דומלל קיפסמ ,"אתיירואל ןיכמת" תויהל קיפסמ :ןועטל לוכי - הרותה דומילל עגונב
שפנ תעיגי אלל דומיל קיפסמ ,הליפתה ירחאלש רועישה קיפסמ ,תיברע דחא קרפו תירחש דחא
!?תודיסחה דומיל ול רסח המו ,הרותד הלגנ דומיל קיפסמ ,רשב תעיגיו

יפ-לעו ,הליפתה עצמאב תסנכה-תיבל אובל (אוה ןעוט) קיפסמ - (הליפת) הדובעל עגונב
םע ללפתיש רקיעה ,הליפתה יעבר-תשולש גלדל - הרמזד-יקוספ בור גלדל לוכי ךורע-ןחלוש
םג - תולימה שוריפ אלל ("דנאנאכאנ ןקארב") תוריהמב הליפתה תובית תא "ןוחטל" .רוביצה
ינפל שאר דבוכ .רתוהו יד - דמוע התא ימ ינפל תוננובתהה אלל םג תולמה שוריפ .קיפסמ
אדבעכ ("טנעה יד ןגיילנעמאזוצ") ויתועבצאב וידי תא קבוחש הבוח ידי אצוי - הליפתה
...טטושל הבשחמל חינהל לוכי ,אלימבו ,הירמ ימק

רועיש ונשי ,הקדצה תניתנל םירועיש םנשי ךורע-ןחלוש יפ-לעש אוה ןעוט - הקדצל עגונב
וז אל) - שמוחמ רתויו .רועישהמ רתוי ןתיל בויח ןיאו ,ןנברדמ רועיש ונשיו אתיירואדמ
רתוי זבזבי לא זבזבמה" ,רמאמכ ןתיל רוסא (הזמ הריתי אלא ,ןתיל בויח ןיאש דבלב
."שמוחמ

,ימלשוריה ןושלבו .הרותה יוויצמ רתוי ומצע לע רימחהל ךירצ אל - אוה ןעוט - ללכבו
...!?ימלשוריהמ ("רעמירפ") רתוי םימש-ארי תויהל ךירצ יכו ."הרותה ךל הרסאש המ ךייד"
,ןיד יפ-לע גהנתיש יאוולה ,ןידה-תרושמ םינפל םהש םיניינע ונממ שורדל ןיאש ןעוט ןכו
.ךורע-ןחלושה יפ-לע

.השודקד לכש םג ללוכ ,לכשה תולבגה דצמ םה - הלא תונעט

,תונוש תוישוק ןנשי זאש ,לכש יפ-לע תונעמו תונעטל סנכיהל ןיאש - הזל הנעמהו [...]
שפנ-תוריסמו לוע-תלבקב ךרוצ שי אלא ,הזב אצויכו ,ימלשורימ אישוק ,ילבבמ אישוק
ראובמכו .שפנ-תוריסמ הז ירה תילענ אגרדבו ,לוע-תלבק הז ירה הדובעה תלחתהב .אקווד
ןוצרה תריסמ םג ללוכ ,(ןוצר השוריפ שפנ יכ) ןוצרה תריסמ השוריפ שפנ-תוריסמש תודיסחב
,תולבגהה לכמ תאצל ,ונייה ,(ם"במרה ןיד-קספכ ,ידוהי לש יתימאה ןוצרה והזש) השודקד
.השודקד תולבגה וליפא
קלח א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת'ה ןוושחרמב 'י ,ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהמ)
(71-69 םידומע ןושאר

יבר יצוצינ


יברה תרות


-יטוקל'ה תרדס תדמוע יברה לש תינרותה הריציה זכרמב
לש תיפוסה ןתכירע לע םיארחאל * תמסרופמה 'תוחיש
יד"בחה תודיסחה םלועמ םיחנומ םגרתל יברה הרומ 'תוחיש'ה
* םלוכל רכומה בחרה ינרותה םלועהמ םיגשומל ימינפה
'ןיכהל' דציכ ריעצה ךירדמל תוארוה ,הרדסה לע תוריקס
דועו ,יברה לש החיש 'רוסמל'ו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

טקל ,איה ןכ המשכ ,הרדסה .תוחיש-יטוקלה תרדס תדמוע יברה לש תינרותה הריציה זכרמב
הכירעה .דעומו גח ימיב םייקש תויודעוותהה תעב יברה לש שדוקה תוחיש ךותמ ךורעו רחבנ
ודובכב יברה ידי-לע ושענ ,'תוחיש-יטוקל'ב וספדנש יפכ ,תוחישה לש תויפוסה ההגההו
.ומצעבו

יתוגההו ינחורה רשועה לשב קר תאז םישוע םניא תוחישה תא םידמולו ודמלש םידיסחה םלוא
.יברב תימינפ 'תורשקתה'מ קלחכ רקיעבו םג אלא ,ןהב םולגה םוצעה

תבושת (ןוויסב ד"כ) העיפומ (ג"שת'ה תנשב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע ךרענש 'םוי םויה חולב
:םידיסחה דחאל םדוקה יברה

. . םינפ וריכמ ינא ןיאש רחאמ ,ילא ולש תורשקתהה איה המב לאושה
תודיסח ירמאמה דמול אוהשכ .הרותה דומיל ידי-לע איה תיתימאה תורשקתהה
.תורשקתהה איה הזב הנה - . . תוחישה תא ארוק ,ילש

חומל רקיעב הנופ

ןחלושמ' רודמב (31-27 'מע ,י תרבוח חל הנש) 'סדרפה'ב םסרפתה ד"כשת'ה זומת שדוחב
עיפוהש 'םימתה' יכרועמ] בונמלז לאומש ברה ח"הרה לש וטע ירפ ,ףלאמ רמאמ 'םירפסה
ןכו שדוקה-ץראב רואל אציש 'ד"בח ןואטב'ו ב"הראב רוא הארש 'שטיוואבויל ץבוק' ,ןילופב
271 ןושאר ךרכ ינש רפס) תוחיש-יטוקל ירפס תעפוהל שדקוהש ,['םינוגינה רפס' לש וכרוע
:וכותמ םיעטק רפסמ ןלהל .(םידומע 432 ינש ךרכ ינש רפס םגו םידומע

סיפדהל םתולדתשהו םצמאמ רובע ד"בח-תדוגא-יריעצל העיגמ אליח רשייו ןח ןח תכרב"
.א"טילש שטיוואבוילמ יברה לש 'תוחיש יטוקל'ה יקלח ךשמה רידחהלו

ןתויבבלבו ןתולילצ ,ןתוגה קמועב קר אל תונייטצמ שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש"
ירוקמ אוה םיניינעב לופיטה ןפוא לכ יכ ,ןשודיח םצעב םג םא יכ ,תקהבומה תידיסחה
.זאמ הלולסה תיד"בחה תורפסב וליפא אוה שודיחו .שדחו

תיללכה תודיסחה ירפסש העשב הבו .תודיסחבש תוטישה ראשמ ד"בח ךרד איה הנוש ,עודיכ"
תוררועתה בבסל תירקיעה התמגמש ,הליגרה תודיסחה ךרדב םיקוספה תראהב םבורב םילפטמ
חומה יפלכ הרקיעב הנופ ד"בחה ירה - תודימה רוריבו ךוכיז לע איה השגדההו ,בלה
ומכ ,תילכש הקרבה תדוקנ הנבומש - המכח :ד"בח םשה תוהמ םצעב אולה והזו .תעדה רוהיטלו
התורשקתהו תיתמשנ תוקמע - תעד ,תילכשה הקרבה תדוקנב ןויעו לוקיש - הניב ,קירבמה קרב
.הגשההו הלכשהה םע

יפל הווהמ - ד"בח יר"ומדא יפמ תעמשנה הרות תפטה הנוכמ הז םשבו - ד"בח 'רמאמ'"
,ללכהו טרפה תמשנ תוהמבו הרותה תשודק ,ארובה תודחאב תיפוסוליפ תוקמעתה תביטח והנבמ
תגרדל םיימשג-םיימלועה םיניינעה תא םמורלו ןדעל המשנו המשנ לכ לש הדיקפתו התמישמב
.תווצמו הרות ידי-לע לכהו ,םייקולא-םיימימש

,תידדה בושו ךולה ןיעמ איה העפשההו ,דחי םג חומהו בלה תגיזמ איה ד"בח תרות [...]"
."חומה תנובתב םיששואמו םינסוחמ בלה תושגרו בלה םוחב תממוחמ חומה תעד תולילצ

"תללכושמ תחא הביטח"

יברה תרותב דקמתמ אוה ףוסבלו ,ד"בח יר"ומדא תרותמ תואמגוד המכ בתוכה הנומ ךשמהב
:ונרוד אישנ

יבר ר"ומדא ק"כ ,יחכונה יאשטיוואבוילה יברה לש תוחישה ןה דחוימ ןויבצו יפוא תולעב"
תוביסמב ועמשוה ולא תוחיש .ןתרוצב ןכ םגו ןנכותב ןה תונייטצמו ,א"טילש לדנעמ-םחנמ
םינוש םיידיסח םיסוניכו םיבוט -םימי תודעוותה ,םיכרבמ-תבש לש תודעוותהב ןוגכ .תונוש
תודיסח ,הלבק ,שורד ,הכלה :הרותה תועוצקמ לכב תועידי לש ללש ןכותב ןה תורצואו 'וכו
.רסומו

לכב ותואיקבב ונרודבש םילודגה םינואגה דחא רותב עודיה א"טילש שטיוואבוילמ יברה"
,ןיינעו ןיינע לכ תראהב ולשמ תדחוימ ךרד ול שי ,ילנמוניפה ונורכזבו הרותה ירדח
המכ דע ןיינעו ןיינע לכ ,תללכושמ תחא הביטחל ותאבה ידכ דע ,הרותה תועוצקמ לכ תניחבמ
שיש תורואמה עברא לכ רואל ראויו ןחבוי - לקו טושפ וא הלענו בגשנ - ונל האריי אלש
ןבלתמ םידדצה תעברא לכמו ,דוס ,שורד ,זמר ,טשפ ,הרותה סדרפ ןהו ,הרותה תרכהב ונל
."םידחאל ןיינעה

שפנ לכל םיוושה םיגשומ

'תוחיש תצפהל דעו'ה רבח ,ןייטלא בייל-הדוהי-בקעי ברה חש ,תורושה בתוכ םע החישב
:תוחישה יכרועמו

תדעוימ התיה תוחיש-יטוקלב 'קה ויתוחיש תהגהב יברה עיקשהש הלודגהו הברה העקשהה"
סופדל ןתנכה ךלהמב תוחישל ויתוהגהב םעפ אל תאז הדבוע ןייצ יברה .'הצוח'ל רקיעב
םימיאתמש המודכו םייוטיבו תונושלב שמתשהל שיש שיגדמ אוהשכ ,'תוחיש תצפהל דעו'ב
.'הצוח'ל

.דבלב תודיסח ידמולל םירכומה םיגשומו םייוטיב טימשהל תאש רתיב יברה עבת הנשל הנשמ"
הטמלמ'ו 'הטמל הלעמלמ' םעפ ונייצ לשמל ךכ .לוכל םיעודיה םייוטיב טוקנל הרוה םמוקמב
?תאז ןיבי ימו ?םיקסופו ס"שב הזכ יוטיב אצמנ ןכיה :ןונגסב והשמ ביגה יברה .'הלעמל
.'אימשמ השודק' :בתכ יברה ,המודמכ ,תאז םוקמב

!?"ארקיי 'הצוח' הזלו"

:ל"נה םירבדה חורל הפירח המגוד ןלהל

הפירח הרעה יברה םשר ,ז"משת'ה ןוושחרמב 'כ אריו תשרפ תבש תחישמ ההגהה ילע לע
'מע ס"שת'ה חלשיו תשרפ שדוק-תבש ברע ,הפר ןויליג 'ךלמה יחי'ב ספדנ םוליצה) םיכרועל
:(23

[םימעפ המכ=] פ"כ רבודמה תורמל

[תוחיש יטוקל=] ש"וקל לכ תליחתב םישקעתמ

,ב"רעת ךשמה דומיל [תויהל ךירצש=] ל"צש שיגדהל -

!!רבודמה לכ דסוימ ז"עו

.!!הצוחב רעטייוו :[םימעפ המכ=] פ"כ ןמקל םנושלב - !!ארקי הצפה - הזלו

הרותה יקלח תודיחא

הארב (29) 10 ןוילג) ז"כשת'ה טבש שדוח ןויליגל התמדקה תא השידקה 'ד"בח ןואטב' תכרעמ
:המדקהה ירבדב בתכנ ךכו .יברה לש שדוקה תוחישל ,('ףסה לע' םש

םכרד יפל וסינ םהמ םיברו ,לארשיב הבשחמה ילודג ודמע ךכ לע .תחא תומלש - הרותה לכ"
.דוסה יפ-לע ימו שורדה יפ-לע ימ ,זמרה יפ-לע ימ ,טשפה יפ-לע ימ ,הז ללכ שיחמהל

אל ןיידע ינעה ונרודש אלא ,םיריבכ תורוד התיה אלש יוליג לש העפותל ונרוד הכז ,םרב"
לש ימינפה הנכות תאיצמב תאטבתמ וז העפות .'וסינב ריכמ סנה לעב ןיא' ,הילע דמע
.דחאכ - דוסהו שורדה ,זמר ,טשפה דוחיאו בוליש ךות 'קה ונתרות

יקלח לכ לש תודיחאה תא האור א"טילש ר"ומדא ק"כ לש 'קה ויתוחישמ םשבתהל הכוזש ימ"
וכרד תרומ - םייח תרותל םיבלתשמ דחי םלוכש ךיא ,קלח לכבש םיטרפה תודחא תאו ,הרותה
.םישעמה לכ לע ותממורמו םדא לש

עטקל דחוימ ןויע ויתוחישב שידקהל א"טילש ר"ומדא ק"כ גהונ ה"כשת'ה תנש תישארמ לחה"
קויד תאיצמ ךות ,ארקמ לש וטושפ תא םהב אוצמלו ,הרותה לע י"שר שוריפמ םיעטק רפסמ וא
.ל"ז י"שר ירבדב הלימ לכ

'פב דחא קוספל י"שר לש ושוריפ לע א"טילש ר"ומדא ק"כ תחישמ עטק ןתינ הז ןוילגב"
תמגדה םשל - (תרחא תונמדזהב ה"יא אובת ותמלשהו ,דבלב ןושארה עטקה ןתינ ןאכ) םיטפשמ
.א"טילש ר"ומדא ק"כ לש וכרד

-ה"כשת'ה) י"שריפ לע א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ויתוחיש תעפוהל בורקב הכזנש ןוצר יהי"
."!םתובשומב רוא לארשי ינב לכל יהיו ,סופדה רואל (ז"כשת'ה

החיש 'רוסמל' ךיא

לש רעונה ןוגרא) ד"בח ינב יכירדמל 'רזע יפד' (ליסנעטסב) וספדנ ד"כשת'ה ולסכ שדוחב
:"יברה לש החיש רוסמל דציכ" תטרופמ הכרדה תנתינ םש ,(ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ

ינפב םלוע אוה טרפו טרפ לכ .שודג ןכות ,עודיכ ,תוללוכ א"טילש יברה לש 'ויתוחיש'"
לולע החישבש יזכרמה ןויערהש ךכ ,ןהידדצ לכמ תוראומ אשונבש הניחבו הניחב לכו ,ומצע
.'םיידדצ'ה תונויערה עפשב רוונתסיש ןוויכ ,ךכל ליגר וניאש ימ יניעב טולבל אל

םיבייח (דבלב תפסונ הראהו הרהבה םשל) בגא-ךרדב םיאבה תונויערה לכ אלש ,רורב"
,'םיקומיצ' השולש - םיינשב ותווללו יזכרמה ןויערה תא אוצמל שי .םיכינחל רסמיהל
.השורדה תפסונה הרהבהה םשל - הנבה ילק םימגתפ

ןיבל וניב תובר םימעפ 'החיש'ה לע ,המכח תישאר ,רוזחל ךירדמה לע ,אופיא ,ןכ םא"
(םיברה ךותמ) םיטרפה רפסמ-יתמ תאו יזכרמה ןויערה תא רוחבלו טילחהל עדייש דע ומצע
.המעטה םשל ,תפסותכ תתל שי םתואש

:חיוורמ אוה תובר םימעפ ומצעל החישה תא ארוק ךירדמהשכ"

.עגרכ שורד וניאש המ ןיבל ויכינחל שורדה ןיב הרורב הנחבה .1"

תוניינעתה תגשהב החלצה םשל שורדה רבד ,הלש עקרהמו 'החיש'ה תריוואמ תומשבתה .2"
.םיכינחה

ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש 'הכרדההו ךוניחה יללכ'ב שרדנה ידוסיה ללכה םויק .3"
.םיימצעה הכרדההו ךוניחה אוה החלצהל ןושאר יאנתש - (ג"שת'ה לולא י"ח סרטנוקב וספדנ)

הזב םייקי - היפל אוה וייח-תוחרוא תא ןווכיו הנממ םשרתיו 'החיש'ה תא ארקיש ךירדמה"
.רומאה ןושארה יאנתה תא

חורטלו החישב םינייוצמה 'תומוקמה יארמ'ל הבר בל תמושת שידקהל שי האירקה ןמזב"
.תירקיעו תפסונ הרהבה םהב הנומט תובר םימעפ יכ ,רוקמב ןייעלו

.םימיאתמה םייוטיבה תא עובקלו ,םיכינחל התריסמל ןנוכתהל שי האירקה רחא"

םוקמ הל ןיא 'ללכה לא טרפה ןמ' וא 'טרפה לא ללכה ןמ' ליחתהל םא תיגוגדפה הלאשה"
הכ אוה - 'ןכב'ה :יד"בחה ןוקיסקלב ארקנה ,החישבש יזכרמה ןויערה ,'ללכ'הש ןוויכ ,ןאכ
ןמ :הפ היהי ןוויכהש ךכ ,המויסב םגו החישה תליחתב םג ותוא תתל חרכה שיש דע ןאכ בושח
.ללכה לא בוש ונממו ,טרפה לא ללכה

תינויער תועשעתשהמ רתוי ןאכ ןיא וליאכ ךינחה תבשחמל טק עגרל םוקמ תתל רוסא"
."השעמה לאו לעופה לא :דיחיו דחא ןנוויכ יברה 'תוחיש' .הקירבמ

שדוקה ןושלב תוחיש-יטוקל לע

-תריפס ןיינעב רמאמ 'המלש-לכיה' לש ('הנשב הנש') הנשה רפסב םסרפתה ה"כשת'ה תנשב
.תוחיש-יטוקלב יברה לש ,היגוס התואב ,ותנקסמל ההז היהש ,רמועה

תא יברה רשאמ ןיוז ףסוי-המלש יבר ח"הגל (ה"כשת'ה אשת-יכ 'פ ק"שעו םוימ) תרגיאב
ותאילפ תא יברה עיבמ דבב דב ךא ."יתינהנו" :אוה בתוכ רמאמה לעו ,ול חלשש רפסה תלבק
:םילימב

-לע םג םהבש רואל םיאיצומש תורבוחה תא ר"תכל םיאיצממ . . ןיאש הארנכו
.['קה ויתוחישמ םוגרתה תורבוחל הנווכה] ל"נה רבד

:שדוקה ןושלל תוחישה ימגרתמל יברה בתוכ ףרוח ותואב

היהי אלש דבלבו ,'וכו ['א רפס תוחיש-יטוקל=] א"ס ש"וקל םג םגרתל שי
.'וכו 'וכו ילולימ םוגרתתודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


(זט,בי) הרובעב ביטיה םרבאלו

,ותשא ליבשב אלא םדא לש ותיב ךותב הייוצמ הכרב ןיאש ,ותשא דובכב ריהז םדא אהי םלועל
יכ וכיישנל וריקוא - אזוחמ ינבל אבר והל רמאד ונייהו .הרובעב ביטיה םרבאלו ,רמאנש
(טנ אעיצמ-אבב) ורתעתתד יכיה

,םרבא תניחבמ אוה אבר .אבר ידי-לע רמאנ ,רשעתיש ידכ ותשא תא דבכל םדא לעש ,הז רבד
תא ריקוהל םדא לעש רמא אוה אקווד ןכל .אברמ תויתוא אוה םרבאש ל"ז י"ראה יבתכב אבומכ
.םהרבא לצא היהש יפכ קוידב ,רשעתיש ליבשב ותשא

היה" (וט ןמקל) רמאנ םהרבאבו ,אזוחמב רג היה אבר - םרבאל אבר ןיבש רשקל ףסונ זמר
."רמאל הזחמב םרבא לא 'ה רבד

.(203) אבר - היירטמיגבו ג"ר הלוע עוברב "הזחמ" :דועו תאז
(זעש 'מע ,קחצי-יול יטוקל)


(י,די) וסנ הרה םיראשנהו

הפוסב א"ה הל ליטה התלחתב ד"מל הכירצש הבית לכ ,רהל ומכ הרה ,וסנ רהל :וסנ הרה
(י"שר)

ףוסב 'ה'הש םש שרפמ י"שר ןיאו "ןענכ הצרא" רמאנ (חנ תשרפ ףוסב ןכו) ונתשרפ שירב
אצומ ןאכ אופיא עודמ .ומצעמ ןבומו עודי רבדהש יפל תאזו ,התליחתב 'ל' םוקמב איה הלימ
?תאז שרפל ןוכנל י"שר

תביתל אלו "םיראשנה" תביתל "הרה" תבית תא ףרצל הרואכל רשפא היה ןנד קוספב :אלא
וחרב ,רהב ורתונש םתוא ,רמולכ) "וסנ - הרה םיראשנהו" :בותכה שוריפ היה זאו ,"וסנ"
.רהה לא וחרב םיראשנה יכ אוה ןוכנה שוריפהש י"שר ראבמ ךכיפל .(םשפנ לע
(46 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקל)


(בי,וט) וילע תלפנ הכשח המיא הנהו

(י"שר) תויולג לש ךשוחו תורצל זמר :'וגו המיא הנהו

?דבלב םירצמ תולגב רבודמ ןאכ ירהו ,םיבר ןושלב "תויולג" י"שר בתוכ עודמ

תבש) םיאצומ ונא וז הביסמ .תוילגה ראש לכל שרושה איה ,םירצמ תולגש אוה רואיבה
יכונאו" בקעיל ה"בקה חיטבה םירצמל הדיריה ינפלש ("ךמע דרא" ה"דב י"שרב םשו ,ב,טפ
.תוילגה 'ד לכ איה הנווכהש - "הלע םג ךלעא
(183 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


. . םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ
(די-גי,וט) לודג שכרב ואצי ןכ ירחאו

,היירכנ ץראב ויהי םהש ומצעמ ןבומ ירה ,"ךערז היהי רג יכ" רמאנש רחאמ :ןיבהל ךירצ
?"םהל אל ץראב" ףיסומ המלו

אל" המצע איה םירג ויהי ךערזש הדבועה :םהרבאל 'ה ירבדב תימינפה הנווכה וז אלא
השודקה תוצוצינ תא ררבל ידכ םא יכ ,(םהיאטח קרמל) םרובעב הז ןיא ,ונייהד ,"םהל
.םירצמב םייובחה

:"לודג שוכרב ואציי ןכ ירחאו 'וג םתוא וניעו םודבעו" והז

רמאנכ ,השודקה תוצוצינ לכ תא םהמ וחקי יכ ,םירצמ תא ודיבעי לארשי-ינב - "םודבעו"
,"םירצמ תא ולצניו" ,(בי תומש)

.תוצוצינ אלל ,'םיינע' םוריתוי - "םתוא וניעו"

.םירצמב ורריבש השודקה תוצוצינ םע ואציי לארשי-ינב - "לודג שוכרב ואציי ןכ ירחאו"
(1016 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


שכרב ואצי ןכ ירחאו יכנא ןד ודבעי רשא יוגה תא םגו
(די,וט) לודג

ויהש םירצמו רושאב םתויהב לארשי ךרדכ ,וב םיחטובו יוגה תא םידבועה םידוהי שי םימעפל
,העושיה 'הל קרש לארשי םיאור ,הזה יוגה תא ןד ה"בקהשכ לבא .םהב םיחטובו םתוא םידבוע
.לודג שוכרב ואצייו הבושת ושעיו

.םהמ אובת לארשי תעושיש םיבשוחו ,"םירצמ"בו "רושא"ב םיחטובה שי ,הרמה ונתולגב םג
םהיאטח לע םהל עיגמה שנועה לע ףסונ) לודג ןידב "םירצמ"ו "רושא" תא ןד ה"בקה
הנק תנעשמ םה ןכש ,םהב םנוחטיב תא םישל אלש ודמליו וארי לארשי-ינבש ידכ ,(םהיעשפו
.ולאגייו הבושת ושעי זא-וא .ץוצר
(55 'מע ח תוא ג"שת'ה תוחישה-רפס)


(ה,זי) םהרבא ךמש היהו

(גי תוכרב) םהרבא ךמש היהו רמאנש ,השעב רבוע םרבא םהרבאל ארוקה לכ

רוסיא רבוע בקעי לארשיל ארוקה ןכ-ןיאש-המ ,םרבא םהרבאל ארוקש ימ יבגל קר רומא רבדה
.דבלב

ימ .ירכונ םש אוהו חרת ידי-לע ןתינ "םרבא" םשה :תוחצה ךרד-לע רמול שי ,הזב םעטהו
לע ןתינ רשא ,"בקעי" םשה ןכ אל .השעב רבוע - יוג ידי לע ןתינש םשב ידוהי םש ףילחמש
.ויבא קחצי ,ידוהי ידי
(275 'מע קחצי-יול תודלות)


(גי,זי) םלוע תירבל םכרשבב יתירב התיהו

.(רוביחו אתווצ ןושלמ - "הווצמ") ה"בקה לא התוא םייקמה םדאה תא רבחמ הווצמ םויק
יאדוב ירה ,'הקדצ תקלחמה די' ,לשמל .הווצמה םייקמ ףוגב רכינ הז רוביח ןיא ,םלוא
תווצמ תאז תמועל .הב רכינו הארנ יונישה ןיא ךא ,די התואב ךוכיז לעופ הוצמה םויקש
.ימשגה רשבב הוצמה ידי לע לעפנש יונישה יולג ןפואב רכינו הארנ םש ,הלימ-תירב

,ימשגה ףוגב המותחו העובט ה"בקה םע תירבה - "םכרשבב יתירב התיהו" :בותכה זמרש והז
.םלועה תומואל םג תרכינו תיארנ איהש דע - "םלוע תירבל"
(45 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


ןיאשכ 'םיפא ךרא ל-א' תרימא
'ןונחת' םירמוא

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

התרימא ימיו התועמשמ ,השקבה

בתכו .". . םיפא ךרא ל-א" - הרצק השקב םירמוא ,הרותה תאירק ינפל ,ישימחו ינש ימיב
המוקמב םירמואש 'תארה התא'ל ליבקמב ,"הרות רפס םיאיצומשכ" איה וז הרימאש 1םהרדובאה
."םהיאצומ םויבו םיבוט םימי יברעב" ומכ ,ןונחתו םיפא תליפנ םהב ןיאש םימיב

ה"בקהו ,הילע ונרבע ונאו ,הרותב ןירוק התעש יפל" :ותרימא םעט בתכ 2 השמ-הטמבו
תאירק םדוק 'םיפא ךרא ל-א' םירמוא ונא ןכ-לע ,וידסחו וימחר בורכ ונמע ופא ךיראמ
ונאטח" וב םירמואש ,דמועמ ורמואל שיש [ל"שרהמ] ל"ז ירוממ יתעמשו" :ךשמהבו ".3הרותה
.ש"ייע ,"אמויב אתיאדכ יודיווה רקיע אוהו ,"ןודא ,ךל

:'םיפא ךרא ל-א' םהב םירמוא ןיאש םיכיראתה תמישר תא טריפ ורודיסב ןקזה ר"ומדא םנמא
העשתו חספ ברעו ,(םימי 'ב) לודג-םירופו (םימי 'ב) ןטק-םירופ ,הכונח ,שדוח-שאר"
,זנכשא גהנמ יפל 'חצנמל' םירמוא ןיא םהבש םימיה תמישר תא 4תמאות וז המישר ."באב
.5א"מרב העיפומה

ונבר רודיסב העיפומה ,ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיה תמישרמ הברהב תמצמוצמ המישר תאז
םימי םג תללוכ היינשהו ,ןידה ןמ איה הנושארהש - ןהיניב לדבההו .'חצנמל' ינפל ןקזה
- 'ןונחת' וב םירמוא ןיאש םוי לכבש ,דרפס גהנמ" :6דבלב גהנממ 'ןונחת' םירמוא ןיאש
ינש חספו ,ןסינ שדוח לכ וליפא ונייהד ,'דודל הליפת' אלו 'ךנעי חצנמל' םירמוא ןיא
,באב ו"טו . . ללכב דעו וב ב"י דע ןוויס שדוח-שארמו ,רמועב ג"לו ,רייאב ד"י אוהש
תסנכה-תיבב שיש םוי לכבו ,טבשב ו"טו ,ירשת ףוס דע רופיכ-םוי-ברעמו ,הנשה-שאר-ברעו
[הנושארה המישרב םיעיפומה םימיה=] רמול-ךירצ-ןיאו ,התשמה ימי תעבש לכ ןתח וא הלימ
.םש ןייע .". . שדוח-שארו ,הכונחו ,לודג-םירופו . . ןטק-םירופו ,באב 'ט

,'חצנמל'ו 'םיפא ךרא ל-א' ,'ונכלמ וניבא' תוושהל 7וניבר ךורע-ןחלושב קספנש המו
לככ הז ירה - 'ןונחת' םהב םירמוא ןיאש הלא ךותמ םידחוימ םימיב קר םרמואלמ םיענמנש
חסונ גהנמ יפל - ('אניינת ארודהמ'ה ינמיס 'ד איצוהל) ז"הדא ךורע-ןחלושב רומאה
ורודיסב ןקזה ר"ומדא קספ יפל ונגהנמ ךא .(רודיסה יקספ 'ס תמדקהב האר) עודיכ ,זנכשא
עירכה םש 'םיפא ךרא ל-א'ב דבלמ ,'דודל הליפת'ו 'חצנמל' ןיינעל םידרפסה גהנמכ אוה
.ןונחתב היולת ותרימא 8םידרפסה גהנמל יכ ,םיזנכשאה גהנמכ שוריפב ורודיסב וניבר

ורמואל שי ןכלו ,9רתויב ותרימא הבושח ,"יודיווה רקיע אוה"ש יפ-לע-ףאש ותעד ילואו
.דחוימב םיחמשה םימיה דבלמ ,ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיב םג

ה"לשת'ה זאמ ד"בח גהנמ

הדמע ה"לשת'ה ירשתב 'ו םויב תירחש תליפת רחאש ,איבמ 10'ד"בח יגהנמ רצוא'ב הנהו
תודעוותהבו .'ונכלמ וניבא' אל םגו 'ןונחת' רמא אל יברהו ,הלימ-תירב םייקתהל
(ד,ברת) ע"ושב ר"ומדא בתכש המ לע תדסוימ ,ותגהנה תא ריבסה םויב-וב המייקתהש
,'םיפא ךרא ל-א' םג םירמוא ןיא ,ןונחת םירמוא ןיאשכש ,שדיח [הזל ףסונב]ו ,רודיסבו
.11יברה ידי-לע ההגוה אל הרומאה החישה ,בגא .ןאכ דע

לש השדח האצוה היגהשכ ,יברהמ תושר שקיב םורטשרבליז 'יש היבוט 'ר ['תה :זא] ח"הרה
,רודיסה ךותל םינוש םיניינעב םיגהנמה תא סינכהל ,ח"לשת'ה תנשב ''ה תליהת' רודיס
,(ומצע גהנמה טוריפ ילבמ ,אשונה תרכזהב) "םיפא ךרא ל-א" ןיינעב הארוהה תא םג םהמו
.12תאז ול רשיא יברהו

ןיאש םוי לכב ןכו" :ז"הדא תמישר דצל ,רודיסה ילושב ד"בח ירודיס לכב רבדה ספדומ זאמ
תאז לביק רוביצה ףא .13'וכופיהו רבד' והז םהינש ףוריצ הרואכלש תורמל ,"ןונחת םירמוא
ןכו ,יברה לש ןיינמב םג ,ונייח תיבב ש"נא יניינמב זאמ וגהנ ךכו ,ןיררוע אלל טעמכ
.םוקמ לכבו ק"הראב

ול הרוה - ךדיאמו ,14ל"נה ותארוהכ גוהנל ךישמה יברהש ,רסמ רנורג 'יש ל"ירה ח"הרה
.ןונחתב 'םיפא ךרא ל-א' תיילת לש הז שודיח םסרפל אלש הפ-לעב

םירבדה ילושב

וב םירמוא ןיאש םויב 'ונכלמ וניבא' תרימא ,החישה לש רישיה אשונה םגש ,רוכזל שי
.15ה"כשת'ה תנשב ומצע יברה תגהנהו תארוהמ יוניש וב שי ,'ןונחת'

ךרד-לע אוה השדחה הגהנהל םעטהו ,16"הדובע ידי-לע ךוכיז" אוה 'ןונחת'ה ןיינע הרואכל
תורודבש ינפמ ,ב"הבו ם"יבבוש תוינעתב וטעימ םידיסח לצאש המ תודוא תוחיש המכב ראובמה
ולעפש ךוכיזהו רוריבה תומלש תא לועפל הדובעה - ט"שעבה ךרד יפ-לע - השדחתנ םינורחאה
טרפבו .בבל בוטו החמשב השודקו בוט יניינעב םיברמש הז ידי-לע ,תוינעתה תועצמאב רבעב
.17"חישמה תומיל שממ תוכימסב םיאצמנש" ,תונורחאה םינשב.ותליחתב תבשה תוליפת רדס (1

.ד"יס א"יפ ללוכה-רעשב אבוה ,אכר 'יס (2

ןמ קלחכ וז השקב העיפומ (לוכשא תאצוה ,ירוקמה) ץ"בעי רודיסבו (טי 'יס) וב-לכ 'סבש ריעהלו (3
.ל"יו .וירחאלש ןמיסבש "הרותה רפס תאצוה" ינפל ,םינונחתה

.("שאר ו"דא אל" ללכה יפ-לע) ישימחו ינש ימיב לח ונניאש ינפמ טמשנש ,כ"ויע איצוהל (4

ע"ושה לש א"ח ףוסב הספדנש ,ט"ס םש וניבר ע"ושל 'הימחנ ירבד'ה תמלשהב הארו) א"ס א"לק 'יס ה"גהב (5
.ב"ס ד"רתו א"ס ב"רת ,ב"ס טכת 'יסב הארו ,(ףיעסה ףוסבש רגסומב 358 'מע ת"הק תאצוה

.ח"יס א"יפ ללוכה-רעש (6

.ב"יס ט"כת 'יסב ןכו .ז-ו"ס ד"רת 'יסו ד"ס ב"רת 'יס (7

,'םיפא ךרא ל-א' ינפל 'חילצמ שיא' רודיס ,מ ק"ס טכת 'יס םייחה-ףכ הארו ,ליעלד םהרדובאה ירבדכ (8
.דועו

;לעופב יודיו םירמוא ןיאשכ םג הרשע-הנומש תליפתב "ונעשפ . . ונאטח . . ונל חלס" תרימא ךרד-לע (9
דרת 'יס ז"הדא ע"וש - זא וגהנש יפכ) ט"וי ותויה תורמל רופיכ -םוי ברע לילב (תוטעמ) 'תוחילס' תרימא
ןדידל "אובב . . חצנמל"ו 'םלוע לש ונוביר' תרימא ןכו ;(ז"ס אלק 'יסל 'הימחנ ירבד'ה תופסוהבו ,ד"ס
רתומ אנידמש ריעהלו ,(24 'מע םיגהנמה -רפס) ט"ויו תבש איצוהל ,ןונחת םירמוא ןיאשכ םג הטימה לעש ש"קב
ק"שצומ תודוא יח ק"ס ש 'יס ןלהל לבא .(ח"ס חפר 'יס ז"הומדא ע"וש) שממ ט"ויו תבשב וליפא יודיו רמול
.(ב"י-א"ישת'ה תויודעוותהמ תאזכ ןושל םג יל הרוכזו !"יודיו רמול רוסא" בתכ (תוכז ם"רהממ) תוצח םדוק

.וסק 'מע ירשת-לולא (10

ובתכיש ,יברה שרדש יפכ אלו) הכירע אלל טעמכ ,48 'מע ה"לשת'ה שדוק-תוחישב הטלקה טרס ךותמ הספדנ (11
יפכו .(דבלב םילימה תמישרב וקפתסי אלו ,תודעוותהב רמאנ ךכ אל םא ףא ,הרורב הרוצב ןכותה תא 'תוחנה'ב
וניבא'ו 'חצנמל' ןיבל 'םיפא ךרע ל-א' ןיב קלחל םעט ןיא ארבסמש רמול קר התייה הנווכה ,ןיינעהמ הארנה
.'ונכלמ

.דועו .בנ 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .ב"ס ז"מפ ללוכה-רעש ב"ויכב הארו

.י.נ 'םירואיבו תורעה' תונויליגמ דחאב ומוליצ תא ל"נה םסריפש שדוק-די-בתכ הנעמב עיפומה יפכ (12

- ולא" :ב,הע תבש לשמל הארו ,םירחא אלו ולא :איה הליגרה ותועמשמ ,ל"זר ירבדב "ולא" יוטיבה יכ (13
."א"רדמ יקופאל

תאז רמא ט-ח"משת'ה תוליבאה תנשבש ,ודיצב ורבוש ירה - תאז רמא יברהש 30 'מע 'ךלמ יגהנמ'ב רומאהו (14
הארוה דומלל ןתינ אל זאד יטרפה וגהנממ הרואכל כ"או ,רודיסב רומאל דוגינב ,שדוח-שארבו הכונחב וליפא
.םיברל

.רנזבפ 'יש ךורב-םהרבא 'ר ת"הרה (15

.קידצ לש אלוליהה םויב םג 'ןונחת' רמול ונגהנמ רבסהב ,210 'מע אי ךרכ תוחיש-יטוקל האר (16

- םחנמ-תרות' דחוימבו ,(נ"שו) 184 'מע א"ח ט"משת'ה תוחישה-רפס ,132 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (17
ךורב-םהרבא 'ר ת"הרה - (הנורחאה החישה םויסמ חוקל תואכרמב ןושלה) 258 'מע ג"ח ח"משת'ה 'תויודעוותה
.רנזבפ 'יש
םישענו םירכזנ


תבשב תוליהק תלהקה


- ךל-ךל תשרפ תבשבו חנ תשרפ תבשב - םינש הרשע-תחא ינפל
לכב תבשב ליהקהל ,ונבר השמ תפוקתמ הנשי הנקת יברה שדיח
םע השרפב קוספ ודמלי ןהבש ,םיברב תוליהק םוקמו םוקמ
תודיסח יפ-לע ףסונ שרפמו הלגנ יפ-לע דחא שרפמ"תוליהק תלהקהב ובריו ולדתשי"

,דבלב תאז אלא להקיו השארב רמאנש השרפ הב ןיא הפוס דעו הרותה תליחתמ" שרדמב אתיא
ךממ ודמליש ידכ ,תבש תוכלה םיברב םהינפל שורדו תולודג תוליהק ךל השע ,ה"בקה רמא
לארשיל תורוהלו דמללו תושרדמ-יתבב סונכלו תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד
."'וכ הרות ירבד

גהנש יפכ ,הרותב שורדלו תוליהק ליהקהל תבשה םוי עבקנ וניבר השמ לש ונמזמ ,רמולכ
רמאיו" ,ףטהו םישנהו םישנאה ,"לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו" - ומצע וניבר השמ
לכב עבקנ זאמו ,הרותב םיירקיעו םייללכ םייוויצ ,"'וג 'ה הוויצ רשא םירבדה הלא םהילא
תויסנכ-יתבב לארשי ינב םילהקתמ תבשה םויבש ,תורודה לכ ףוס דע םינמזה לכבו תומוקמה
תשרפ ,"תבש תוכלה" ומכ ,אמרג ןמזהש םיניינעמ לחה ,הרותב םיקסועו תושרדמ-יתבבו
.ב"ויכו הז עובשד םידעומה יניינע ,עובשה

ררועל םיאתמה ןמזה הז ירה ,םייטרפה הנשה ישדוחד הנושארה תבשב ונדמועב ,ןכלו [...]
השמ ידי-לע הנקתתנש הנקתה םויקל רושקה לכב ("ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא") זרזלו
תוליהק תלהקהב ובריו ולדתשי ,לבת יווצק לכב לארשי ינב םיאצמנ ובש םוקמ לכבש ,וניבר
הרות ,תודהי יניינע לכב ויחא תא שיא קזחלו ררועלו ,הרותב קוסעל תבשו תבש לכב
.היתווצמו
(314 'מע א ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה חנ תשרפ תבש תודעוותהמ)


"קדצ-חמצהמ תודיסח ישורד"

לכב הרותב םיעובקה םירועישל ףסונש יאדכ ,םוקמו םוקמ לכב תוליהקה תא וידחי דחאל ידכב
הרותב םלוכל הוושה דחא ןיינע םג ודמלי תומוקמה לכבש ,םג ועבקיש - וניינע יפל םוקמ
ןהו הרותד הלגנב ןה - (תוכיאב הבורמ קיזחמה ,תומכב תודחא תורוש םינפ-לכ-לע)
.הרותה תוימינפב

םע םג ללוכ ,(םוקמו םוקמ לכב הוושב איהש) עובשה תשרפ הליהק לכב דומלל - שארל לכלו
.הרותה תוימינפב דחאו ,הרותד הלגנב שרפמ ותוא ,דחא שרפמ םינפ-לכ-לע

-רואב וספדנ) קדצ-חמצהמ תודיסח ישורד ןכומה ןמ רבכ שי - שופיחה ךוסחל ידכבו
הזבש) ןורחאה קוספו ןושארה קוספ - םג ללוכ ,הרותב הרדס לכמ םיקוספ יוביר לע ,(הרותה
.(םידמולה עבטב תדחוימ תוביבח שי
םוגרת - 336 'מע א ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהמ)
(שידיימזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il