- ל"ש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוושחרמב ט"י * אריו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


לש ןפואב תודיסחה דומיל
תובשייתה


לש ירקיעה וניינעב ףיסוהלו קזחתהל םיכירצ ןוושחרמב 'כב
ק"כ * םימימת-יכמות תבישי דסיימ ,תדלוהה-םוי לעב
תודיסחה תונייעמ תצפהו יוליג לעפ ע"נ ב"שרה ר"ומדא
ףיסוהל - תוטשפבו * 'תובשייתה' לש ןפואב ,הגשהו הנבהב
םידוהי דועש לדתשהלו העיגי ךותמ תודיסחה תרות דומילב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ןכ ושעיא"רתכ תנשב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תדלוה-םוי - הלוגס םוי אוה ןוושחרמ ף"כ
.(1קדצ-חמצה ןושלכ)

ןפואב הפסוהו יוליע ,ונייה ,2"רבוג ולזמ"ש ,תדלוה-םויד יוליעה לדוג עודיה יפ-לעו
המשנה שרושו לזמב וליפא (אלא ,'וכ הגשהו הנבה ,םייולגה תוחוכב קר אל) תורבגתה לש
תורבגתה לש ןפואב הפסוהו יוליע השענ ,הנשב הנש ידימ ןוושחרמ ף"כ אובבש ,ןבומ ,הלעמל
.(4זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,3תוקלתסהה ירחאל םג) תדלוהה-םוי לעב לש ויניינע לכב

אישנה") לארשי לכ לצא הפסוהו יוליע השענ ,לארשי אישנ לצא הפסוההו יוליעה ידי-לעו
ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב" םיכלוהש ,וידימלת ידימלתו וידימלתמ לחה - (5"לכה אוה
.לארשי לכ לצא - םדי-לעו ,6"דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו

תנמ לע ,תדלוהה-םוי לעב לש ויניינעב ןנובתהל יואר ,הז הלוגס םויב ונדמועב ,ןכלו
.הלוכ הנשה לכ ךשמב ויתוחרואו ויכרדב הכילהב קזחתהלו ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל

תונייעמה תצפהד ןיינעה לע תדחוימ השגדה - תדלוהה-םוי לעב לש םיירקיעה ויניינעמ
:המדקהבו .הצוח

(ט"שעבהד "ךיתונייעמ") תודיסחה תרות תצפה ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה תתימא
ןקזה ר"ומדא ידי-לע רבכ ליחתה - שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה ,7"ןוסנרפתי" לש ןפואב
.(8תדלוהה-םוי לעב לש העודיה ותחישב ראובמכ) ולסכ ט"יד הלואגה ירחאל

הצוח תונייעמה תצפהו יוליג ,ירה - ןקזה ר"ומדא ידי-לע ןיינעה תלחתה ירחאל ,םנמא
אתיירואב לכתסא" 9רמאמכ ,הרותה ידמול לצא הליחת רדוחש הז ידי-לע) םלועב רודחי ןפואב
ידי-לע - דחוימבו ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר ידי-לע ףסותינו ךלוה - ("אמלע ארבו
אל) ודמלי הבש םימימת-יכמות תבישי תא דסייש ,תדלוהה -םוי לעב ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
(10"תילגנה הרותה דומילב ויחי אקווד הזבו") תודיסחה תרות םג (אלא ,הרותד הלגנ קר
,הגשהו הנבהב ,תובשייתה לש רדסבו ןפואב דומיל ,רמולכ ,"הבישי" לש דומילה רדסב
תונייעמה תצפהב ירקיע בלש ףסותינ הז ידי-לע ,רשא ,11"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ"
.הצוח

יננה . . הבישיב וז הלחתהב" - 12הבישיה תודסייתהל רשקב תדלוהה-םוי לעב לש ונושלבו
וצופי לש החטבהה םייוקת ןעמל ,ונוליחנה םייברהו ט"שעבה ונרומש תורואמה תא קילדמ
."חישמה תאיב תא שיחהל ,הצוח ךיתונייעמ

"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב 13העודיה ותחישב םירבדה וראבתנ - רתוי תויטרפבו
"דוד תיב ילייח" םה ,תדלוהה-םוי לעב לש וידימלת ,םימימת-יכמות ידימלתש ,הנכותש ,14
רוד תיאר םא" 17שרדמה ירבדכ ,16"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םע םוחלל םדיקפתש ,15
תובקע ופרח רשא ,'ה ךבייוא ופרח רשא ,םעט המ ,חישמ לש וילגרל הפצ ,ףדגמו ףרחמ
תיב ילייח" לש םתלועפ ידי-לעש ,ונייה ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב הירתב ביתכו ,ךחישמ
'ה ךורב"ד ןפואבו ,דוד תיב תמחלמד ןוחצינה השענ תודיסחה רוא תצפהו יוליגב "דוד
.18"'הל תודות ןתנ ןכ לע ,חישמה תאיב . . ררושמה האר" ,"ןמאו ןמא םלועל

ךירצ - ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא לש תדלוה-םוי ,הלוגס םויב ונדמועב רשא ןבומ הז יפ-לע
:הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל ,תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ

הפסוה ןה ,הגשהו הנבה לש ןפואב תודיסחה דומילב ףיסוהל ,ומצעל עגונב - שארל לכל
,תודיסחה יניינע תנבהב רתוי עגייתהל ,דומילה תוכיאב הפסוה ןהו ,דומילה ןמז תומכב
תודיסחה יבתכב - רבסהו רואיב תפסותבו) תדלוהה-םוי לעב לש תודיסחה יניינעב - דחוימבו
תא) "ךייא ךיא זאל םיבתכ יד" - 19ותוקלתסה ינפל רמאש יפכ ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כד
שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב םהב דומלל ,(םכל יננה ריאשמ ,תודיסחה יבתכ ,םיבתכה
הגשההו הנבההמו ,20הרותד הלגנד לכשב הגשההו הנבהה ךרד-לע ,יעבטהו ישונאה לכשל דע
תבהא ,"םלש בבלב והדבועו ךיבא יקולא תא עד" 21בותכש ומכ ,בלבש תודימב שגרל - לכשבש
.22"ןהיתודלותו הבהאהו האריה יפנע ןה"ש תודימה ראש ןכו ,'ה תאריו 'ה

לודג"ו ,הרותד הלגנב העיגיו דומילב הפסוה םג תלעופ תודיסחה דומילב הפסוההש ,ןבומו
תדימ ,ןידה תרושמ םינפל) תווצמה םויקד רודיהב הפסוה - 23"השעמ ידיל איבמש דומלת
,25"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןפואב ויהיש ,תושרה יניינעל עגונב םג ללוכ ,(24תודיסח
.26"והעד ךיכרד לכב" - הזמ הריתיו

דומילב ופיסוי םידוהי דועש לדתשהל ,רמולכ ,הצוח תונייעמה תצפה - רקיעו דועו
םישענש יפכ ,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רתוי תוללכבו ,תודיסחה
םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש הרותה תוימינפב םירודח
ינב ווטצנש תווצמ לבקל" םהילע םילעופו םיעיפשמש הז ידי-לע ,חנ ינבל עגונב םג ,ולוכ
.27"חנ

:לעופל עגונב - תוטושפ תויתואבו

ןיינעב םג ,רשא ,ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע - איה םירומאה םיניינעה לכב הלועפה
ח"ומ ק"כ ,ומוקמ אלממו ונב לצא ןכו ,28תדלוהה-םוי לעב לצא תדחוימ השגדה וניצמ הז
םיינויחו םייחרכה יכה םיניינע יובירב םיקוסע ויהש תורמל ,ןכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
עודיכ ,ךוניחה חטשב הלועפל רושקה לכב 'וכ ץרמו תולדתשהו ןמז יוביר ועיקשה ,'וכ
.םסרופמו

םויד חוכ תניתנו תוררועתההמ האצותכ ,םירומאה םיניינעה לכב הלועפהש ,ףיסוהל שיו
.29וז הנשב רתוי דוע תשגדומ - הז הלוגס

דצמ ןה ,להקה תנשל הנכה םג איהש ,הטימשה תנש ,הנשה תוללכ דצמ ןה - רבדב םיטרפ המכו
,אריו תשרפ ,עובשה תשרפ דצמ ןהו ,תבשה םויב ןוושחרמ ף"כד תועיבקה

רושקה לכב חוכ תניתנ תפסותו תפסונ הארוה הווהמ םירומאה םיניינעהמ דחא לכ ,רשא
.ןמקלדכ ,הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפהד הלועפל

:הטימשה תנש

רשאכ המדאה ידבוע םגש" ,30"'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש" - הטימשה תנש לש הניינע
,אלא ,"להוא יבשויש" םניאש ולא םגש ,ונייה ,31"'ה תא שורדל וררועתי איהה הנשב ותבשי
תנשב ,הנה ,32"ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש" ,המדאה תדובעב םקסע רקיע
.הרותה דומילל םנמז לכ תא שידקהל םיכירצו םילוכי ,המדאה תדובעמ םייונפ הבש ,תיעיבשה

העירזו השירחב הלועפה ןפוא תמגודב תויהל ךירצ הרותה דומילב הלועפה ןפואש ,ןבומו
איה העיגיהש אלא ,'וכ תויחו ץרמ ,העיגי ךותמ - הז ינפלש םינשה תשש לכ ךשמב 'וכ
ומכ הטמל שיש ומכ ,'וכ ערוזו שרוח - תוכאלמ ט"ל"ש 33עודיכ ,תוינחורב העירזו השירחב
חימצתש ידכ אערא ןיככרמש השירח ומכ" ,הליפתה תדובע ןיינע אוה ,השירח ."הלעמל שי ןכ
ליבשב ובבל רובשלו . . הזה-םלוע יניינעב ותקושתו ויצפח לע רבגתהל שוריפ ,םיערזה
רתוי חימצמ ןכ ,הז ןיינעב רבשייו רתויב ופוג שורחיש המו ,םיקולא 'הב הקבדל וצפח
,לשמ-ךרד-לע ומכ" ,"הקדצל םכל וערז" 35בותכש ומכ ,תווצמה םויק ידי -לע ,34"'וכ
.33"'וכ הכרב תפסותב ותאובת תוריפ חימצמש ,ערוזה

:הזב ףיסוהל שיו

אלו ,הרותה רתיה יפ-לע - איה "ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש"ד הדובעה םג
.36"ערוזו םימלועה יחב ןימאמ" ,עבטהמ הלעמלש תוקולא תניחבב הנומאב הרודחש אלא ,דוע
תואיצממ הלעמל ,ךורע-ןיאב רתוי תילענ הדובע ונממ תשרדנ הטימשה תנשב ,ןכ-יפ-לע-ףאו
תוליגרו עבט תודוא רבודמש יפ-לע-ףא ,ותוליגרו ועבט תא תונשל ,ונייהד ,ירמגל םלועה
.הרותה רתיה יפ-לעש

- הרותה דומילב םקסע רקיע ,םינש ששה ךשמב םגש ,להוא יבשויל עגונב םג ןבומ הזמו
םעבט תא תונשל ,זוע רתיבו תאש רתיב הרותה דומילב ףיסוהל םיכירצ הטימשה תנש אובבש
.השודקד תוליגרו עבט ,םתוליגרו

ועבט הניש רבכ םא תעדל ,ומצע לע ךומסל לוכי וניא אד-ןוגכ םיניינעבש ,טושפו
,ונממ לודגש ימ לצא לואשל ,םא יכ ,'וכו הזב ףיסוהל ךירצ הדימ וזיאבו ,'וכ ותוליגרו
."בר ךל השע" ,רומאכ

:ונניינעל עגונבו

תרות דומילב הפסוה ,רומאכ ,ןוושחרמ ף"כל םיכיישה הדובעה יניינע לכב תוקסעתהה
הרותה תצפה דחוימבו ללוכ ,37הרותד הלגנ דומילב םג הפסוה הז ידי-לעו ,תודיסחה
הנש ,הטימשה תנש ,וז הנשב זוע רתיבו תאש רתיב תישענ - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו
.38הרותה דומילל שדוק הלוכש

:תבשה םויב - עובשה ימיב תועיבקה

ןהו הרותד הלגנ ןה ,הרותה דומילו הליפתה תדובע ,'ה תדובעל שדוק ולוכ - תבשה םוי
.39הרותה תוימינפ דחוימבו

-תחא -לע ,"'הל תבש" ,הטימשה תנשד תבשב - תבשו תבש לכל עגונב םירומא םירבדה םאו
.המכו-המכ

תפסות הנשי - 40הטימשה תנשד תבשה םויבו ,תבשה םויב לח ןוושחרמ ף"כ רשאכש ,אצמנו
- ללוכ ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעל רושקה לכב חוכ תניתנ
תארקו" ,41"היושע ךתכאלמ לכ" ,תבשה םוי לש וניינע ,גונעתו החונמ ךותמ היהת הדובעהש
.42"גנוע תבשל

:הזב ףיסוהל שיו

העבש ירחאל - 43הנשה-שאר לח ובש עובשב םוי ותואב םלועל איה ןוושחרמ ף"כד תועיבקה
.44תועובש

ףסונש ,רמולכ ,תבשב לח הנשה-שאר םגש שגדומ תבשה םויב ןוושחרמ ף"כד תועיבקבש ,אצמנו
,"הנשה שאר") התישארו התלחתה םג ,ירה ,"'הל תבש" ,הטימשה תנש איה וז הנשש ךכל
.תבשה םויב (45הנשה ימי לכ םילולכ ובש ,"שאר"ה תמגודב

:אריו תשרפ - עובשה תשרפבו

םויב המכו -המכ-תחא-לעו ,46עובשה ימי לכ ךשמב "תויחל" םיכירצ הבש) אריו תשרפב
,ליעל םירומאה םיניינעל עגונב תדחוימ השגדה וניצמ - (הלוכ השרפה תא ןירוק הבש ,תבשה
עגונב ןהו ,(תלוזה ךוניחו ומצע ךוניח - רתוי תויטרפבו) ךוניחה ןיינעל עגונב ןה
,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הלועפה תישענ םדי-לעש ,ד"בח יתב תמקהל
.ןמקלדכ

:ךוניחה ןיינע

-לקו ןכש -לכמב - "בר ךל השע" הנשמה תארוה םויק ידי-לע ,ומצע ךוניח - שארל לכל
תונמל םיבייחש םה םג וניבה ,47"'וג םיאטחו םיער" םתויה תורמלש ,םודס ישנאמ רמוחו
והונימ םויה ותוא ,ביתכ בשי" ,"םודס רעשב בשוי טולו" 48ונתשרפב רפוסמכ ,טפוש םהילע
,םהרבא ינבל עגונב - תולדבה-יפלא-ףלא לידבהל - המכו-המכ-תחא-לעו ,49"םהילע טפוש
.הרות-ןתמ ירחאל המכו -המכ-תחא-לעו ,בקעיו קחצי

יכ" ,ןושארה ידוהיה ,וניבא םהרבא לש ותלעמ תודוא ונתשרפב שרופמכ - תלוזה ךוניחו
,50"טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא הווצי רשא ןעמל ויתעדי
"טפשמ" - הרותה דומיל ,"'ה ךרד"ב (51"םידימלתה ולא ךינב" ללוכ) תונבהו םינבה ךוניח
.53תווצמה לכ תוללכ ,"הקדצ" - תווצמה םויקו ,52

:ד"בח-יתב תמקהל עגונב ןכ ומכו

לשא ותוא ידי-לע" ,"םלוע לא 'ה םשב םש ארקיו עבש-ראבב לשא עטייו" :54ונתשרפב רפוסמ
םתלכאש ימל וכרב םהל רמא ןיתושו ןילכואש רחאל ,םלועה לכל הקולא ה"בקה לש ומש ארקנ
לא" 56ל"זר רמאמכו ,55"םתלכא םלועה היהו רמאש ימ לשמ ,םתלכא ילשמש םתא םירובס ,ולשמ
רבוע לכ יפב ה"בקה לש ומשל וניבא םהרבא אירקהש דמלמ ,'אירקיו' אלא 'ארקיו' ירקת
."בשו

וז אלש ,ךכ ידכ דע ,םלועב תוקולא םסרפלו תולגל התיה וניבא םהרבא לש ותדובע ,רמולכ
,ץראה יקולאו םימשה יקולא אוה וישכע") 57"ץראה יקולא"ד ןיינעה תא לעפ םהרבאש דבלב
ינחקלשכ לבא ,(58םהילגר לעש קבאל םיווחתשמש םייברע - ללוכ) תוירבה יפב ויתלגרהש
היה אל ומשו וב םיריכמ םלוע יאב ויה אלש ,ץראה יקולא אלו םימשה יקולא היה יבא תיבמ
לא אלו םלוע לא" ,"םלוע לא"ד ןיינעה תא םסריפו הליגש ,תאז דוע אלא ,(59"ץראב ליגר
"תוקולא אוה םא יכ ומצע ינפב רבד םלועה ןיאש ,ונייה ,("ץראה יקולא" ךרד-לע) "םלועה
.60

ןכותה אוה אוה ,"םלוע לא 'ה םשב םש ארקיו עבש-ראבב 61לשא עטייו"ד ןכותהש ,אצמנו
הליכא םג וב שיש וטושפכ תיבל דע ,םידסח -תולימגו הליפת ,הרות תיב ,62ד"בח-יתב תמקהד
ודי-לעו וב ,רשא ,64"לשא" תובית-ישאר - 63"היוולו הייתש ,הליכא וא ,הנילו הייתש
הביבסה לכב ,תודיסחה תרותד תונייעמל דע ,היתווצמו הרות ,תודהי ,השודקה רוא הלגתמ
,רשא ,וניבא םהרבא לש ותלועפ תמגודבו ךרד-לע ,חנ ינב םג ללוכ ,"תוירב" לצא םג ,הלוכ
.לארשימ דחאו דחא לכל ךרד תארוה ותגהנה הווהמ ,לארשימ דחאו דחא לכד "וניבא" ותויהל
,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ז"משת'ה ןוושחרמב 'כ ,אריו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(502-494 'מע ,א ךרכ
ינש הזב שיש ,א"כרת ןוושח 'כ דלונ" :8 'מע רענל-ךונח סרטנוק הארו .ןוושח ף"כ - "םוי םויה" (1
."האליע ארתכל זמור אוהש ,ן"יפכ

רתכ 'וכ ןוצר הנהו" ליחתמ (וז הנשד רועישה ,תרבועמ הנשב) ןוושחרמ ף"כד אינת רועישהש ,ריעהלו
."ןוילע

יוליגה ףסותינ תרבועמ הנשד רועישבש ,אלא ,וז הניחב תודוא רבודמ הטושפ הנשד רועישב םגש ,ףיסוהל שיו
"םידומע"ה ןיינע ,רועישה ךשמהב םגו ,"ןוילע רתכ םשב . . ארקנו הנוכמ ה"ב ןוילעה ןוצר"ש ,וז הניחבד
- "ארתכ"ד הכשמההו יוליגה ד"ע) "תירמוחה וזלה ץראה דע ה"ב ןוילעה ןוצר אוה תולעמה םורמ םיבצינ"ש
.(םוגרת ןושלב

.נ"שו .68 'מע ה"ח ש"וקל הארו .םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (2

דחוימ יוליע - אפוג הזבו ,(נ"שו .הפוסב תוכרב) "ב"הועב אלו ז"הועב אל החונמ םהל ןיא ח"ת" ירהש (3
.'וכ םינשה רפסמב ףסותינ תוקלתסהה ירחאל םגש (דועו .ךליאו 103 'מע ה"ח ש"וקל) עודיכ ,תדלוהה-םויב

האר) "ופוגב הרושקה שפנ 'יחב איהש ימשג םוקמ 'יחבב . . שובלו ילכ ךותב" לבגומ וניאש ןוויכמ (4
.(הרואיבו ך"זס ק"הגא

."לארשי להק לכ בל (ךלמה לש) ובל" ו"ה ו"פ םיכלמ 'לה ם"במר הארו .אכ,אכ תקוח י"שרפ (5

.ך"זס ק"הגאב ז"הדא ןושל (6

.נ"שו .35 'עה 136 'מע ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (7

.(ךליאו 112 ע"ס םולש-תרות ש"הס) ח"סרת ולסכ ט"י (8

.ותלחתב ר"ב הארו .א,חעק ג"ח .ב"ער ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח רהוז (9

.ג"כפס םייחה-ץע סרטנוק (10

קתענ - ז"נרת לולא ו"ט הבישיה תודסייתה תעשב ולש "החיתפה רמאמ"ב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ 'ל (11
.ה"כפ םייחה-ץע סרטנוק םג הארו .([דכ-גכ 'מע] ב-א ,גי א"ח "םימתה") ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב

.(133 'מע ב"שת ש"הסב הספדנ) ז"נרת לולא י"ח תחיש (12

.(ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב,זפשת ד"ח ד"וקלב הספדנ) א"סרת ת"חמש (13

.ב"ער ,ט תובותכ .א,ונ תבש (14

ןב באויכ ותעושתל ןיכירצ לארשי לכ" (ח"ה ז"פ שפנ תרימשו חצור 'לה) ם"במרב ימויה רועישמ ריעהל (15
."דוד תיב ילייח"ד אבצה רש - "היורצ

.בנ,טפ םיליהת (16

.(טמקת זמר) ופוסב סומע ש"לי (17

.פ"הע ע"בארו ק"דר (18

ז"כ קלח ש"וקלב הכוראב ראבתנ .גיק 'מע א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גאב ספדנ - ש"נא ינקז בתכמב קתעוה (19
.ךליאו 24 'ע

ב"ח ד"וקל) "תודיסחה תרותד ם"במרה" אוה ע"נ ר"ומדא ק"כש - םינושארה םידיסח לש םגתפמ םג ריעהל (20
.(160 'מע א"שת ש"הס הארו .א,וצר

.מ"כבו .ג,ה ארקיו ת"וקל .(ב,ונק אינת) ח"עפב ש"מ ןיבהל ה"ד א"וק הארו .ט,חכ א"הד (21

.ג"פס אינת (22

.ג"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ג"ה ג"פ .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר הארו .נ"שו .ב,מ ןישודיק (23

.ה"ה א"פ תועד 'לה ם"במר (24

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (25

.דועו .932 'מעו ,907 'מע ג"ח ש"וקל הארו .ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .םש ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (26

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במר (27

הווצמ איה םוי לכב ןיליפת תחנהש םשכ ,רשא ,(תבט ב"כ - "םוי םויה") עודיה ומגתפמ ריעהל (28
םינבה ךוניח תודוא העש יצח םוי לכב ןנובתהלו בושחל לארשימ דחא לכ לע רומג בוח ןכ ומכ ,אתיירואד
.צ"מותה ךרדב וכלייש לועפל ,וחוכ יפכמ רתויו ,וחוכבש המ לכ תושעלו ,תונבהו

ובש ,רמול שיד - *ז"כק - וז הנש ןוושחרמ ף"כב ליחתמש תדלוהה-םוי לעבד םיליהת רומזמהמ ,ריעהל (29
:ליעל םירומאה םיניינעה ד"ע זמורמ

- ותמגודו ,ק"מהיב לע יאקד םישרפמב ראובמכ "'וגו תיב הנבי אל 'ה םא המלשל תולעמה ריש" :'א קוספ
תוכיישה ד"ע ,ןוושחרמ 'ו ,חנ פ"ש תחישב הכוראב רבודמכ) ד"בח-תיב ,ח"מגו הליפת ,הרות תיב ,"טעמ שדקמ"
.(ק"מהיבל ד"בח-יתבד

ףיקמל ףיקמ הרוש תיבה לע"ש (ה-דצת 'ע) רוא-להיב ראובמכ - "רתכ"ה ןיינעל "תיב"ד רשקהמ םג ריעהלו
."תיב הנבי 'יוהש המ ןיינע והזו (ע"כוס)

ןובציעב םיסנרפתמו םתכאלמל םירחאמו םימיכשמה תוינמואה ילעב" ,"'וג םוק ימיכשמ םכל אווש" :'ב קוספ
(אנש ודידיל) ויניעמ ותנש דדנמש ימל הסנרפ ה"בקה ןתיי ןכ" ,"הכאלמ חרוט לש םיבצעה םחלב העיגיבו
.הטימשה תנשב רתויב שגדומה ןיינע - (פ"הע י"שרפ) "הרותב קוסעל ליבשב

ןיינע ,(פ"הע י"שרפ) "םינבכ ול םהש דימעמ אוהש םידימלתה ולא" ,"םינב 'ה תלחנ הנה" :'ג קוספו
.ךוניחה

ןיינע יכ ,'וכ םימלוע תיב וז - הלחנו הליש וז - החונמ ד"ע 'ה תלחנ"ש (טצת 'מע) רוא-להימ םג ריעהלו
."הכלה לש א"ד אלא ומלועב ה"בקהל ול ןיא ק"מהיב ברחשמו ,עבק תריד ןיינע אוה הלחנה

----------

"םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו" קוספה לע םישורדב האר - ז"כק רפסמד יוליעה ד"ע (*
.(תבש תחנמב ןירוקש)


.ד,הכ רהב (30

.פ"הע ונרופס (31

.ג,םש (32

.ךליאו ב,מ רהב ת"וקל הארו .א,ב חלשב ת"וקל (33

.מ"כבו .יעסמ פ"ס ת"וקל (34

.בי,י עשוה (35

ש"וקל הארו .זט ,ג"יפ ר"בדמב .טי רומזמ םיליהת שרדמ .א,אל תבש - תנומא ה"דותב אבוה *ימלשורי (36
.נ"שו .370 'מע ו"טח

----------

.אתיל ונינפל ימלשוריבש - (ב 'יס הניב-ירמא) תויח ץ"רהמב (*


תנשד םיליהת רומזמב) "'וג תיב הנבי אל 'ה םא" קוספה לע (ו-דצת 'ע רוא להי) צ"צה 'יפמ םג ריעהל (37
,הלחת הרותב וכרב ,האריה ןיינע תמדקה - אוה תיב הנבי 'הד ןיינעהו ,הרותה לע יאק "תיב"ש ,(ז"כקה
.הרותה דומילד םויקה השענ ז"יעש ,'וכו הליפתה תדובע

דומיל - תינחורה הדובעב וניינעש ,טלקמ ריע יניד תודוא רבודמ ם"במרד ימויה רועישבש ,ריעהל (38
.(ךליאו דית'א 'מע יעסמ ת"הוא הארו .א,י תוכמ) "ןיטלוק הרות ירבד" ,הרותה

.דועו .53 'מע א"ח ש"וקל .(53 'מע) ה"כפ םייחה ץע סרטנוק .וכ 'מע ש"רהמ ר"ומדא ק"גא האר (39

ד"ע (התע הז ל"יש - ךליאו לשא 'מע ן"רת-ו"מרת מ"הס) תדלוהה-םוי לעבל ן"רת לשא עטייו ה"דמ ריעהל (40
.רתכה 'יחב ,ע"כוס 'יחבל םתוכיישו ,תיעיבשו תבשד רשקה

.(א"כס) ח"ס ו"סש תבש 'לה ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ט,כ ורתי י"שרפו אתליכמ (41

.גי,חנ והיעשי (42

םיליהת רומזמב) "'וג תיב הנבי אל 'ה םא" קוספה לע (ךליאו גצת ע"ס רוא להי) צ"צה 'יפמ םג ריעהל (43
.ה"רב תוכלמה ןיינבל תוכיישהו רשקה ד"ע - (ז"כקה תנשד

ןוושחרמ ף"כד ןיינעה תוללכ לע ףסונ) רתכה ןיינעל תוכיישהו רשקה שגדומ הז ןיינעב םגש ,ריעהל (44
.רתכה 'יחב ,ן"ונה רעש תמגודבו ד"ע ,ה"רמ םישימחה םוי אוה ןוושחרמ ף"כ ירהש - (א"רתכ תנשד

.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א,חנ ה"רל םישורד ת"וקל האר (45

.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןוושח 'ב - "םוי םויה" (46

.גי,גי ךל-ךל (47

.א,טי (48

רוגל אבש דחאה א"כ ,םהלשמ אל אקוודב ל"צ טפושהש םמצעמ וניבהו .(ג ,ג"פ ונתשרפ ר"במ) פ"הע י"שרפ (49
.ל"קו .םהרבאד ובורק אוהש ןוויכ -

.טי,חי (50

.ח"ה א"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ב"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .ז,ו ןנחתאו י"שרפו ירפס (51

.גי,מ בשיו פ"הע א"ת פ"ע - (ב"עס ,א) םירבד פ"ר ת"וקל .ג,הע םיטפשמ א"ות (52

.ז"משת'ה ןוושחרמ ף"כ סרטנוק הארו .מ"כבו .א,טל אצת .ג,גכ האר 'פ ת"וקל .ג,טכ בשיו א"ות (53

.גל,אכ (54

.(נ"שו .ךליאו 122 'מע ו"טח ש"וקלב 'תנ) פ"הע י"שרפ (55

.ךליאו א"עס ,י הטוס (56

.ג,דכ הרש-ייח (57

.דועו .28 'מע א"ח ש"וקל הארו .ד,חי ונתשרפ י"שרפ .ב,ופ מ"ב (58

.(נ"שו .ךליאו 155 'מע ו"טח ש"וקלב 'תנ) ז,דכ הרש-ייח י"שרפ (59

.דועו .גלק קרפ א"ח ב"רעת ךשמה .ג,גמ .ד,במ אובת ת"וקל (60

פ"ע - (דוד ןב חישמד רואה תא םילגמש דוד תיב ילייח ,ד"ודנבו) דודל "לשא"ד תוכיישהמ ריעהל (61
ע"וה "המרב"ש ,"המרב לשאה" (ו,בכ א"ש) ש"מ ד"ע והזש (ךליאו א,דסשת 'ד ךרכ) ונתשרפ ת"הואב ראובמה
וחשמנש המלשו דוד . . ינרק המר" (נ"שו .א,די הליגמ) ל"זראו ,(א,ב א"ש - הנח תליפתב) "ינרק המר"ד
ת"הוא) "אקיתע 'יחב 'וכ ינרק המר 'יחב אוהש ,המר 'יחבל עיגמ לשאה 'יחב"ש ,ונייה ,"ןתוכלמ הכשמנ ןרקב
.(ב,זסשת םש

.("ד"בח יתב" וא) "ד"בח תיב" אירטמיגב "לשא עטיו"ש ריעהל (62

.'וכ וכרדל ךלוהו םשמ אצויש ירחאל םג הלועפה ךשמה תשגדה (63

א"עס,י הטוס י"שרפב ןכ עמשמ הרואכלו) הניל הייתש הליכא - (םיסרוג שי) זל רומזמ םיליהת שרדמב (64
,היתש ,הליכא :יק רומזמ םיליהת שרדמבו .(היוול םוקמב הניל םש י"שר ירבד ףוסב ל"צ כ"או ."ןולל קדנופ"
,הליכא - (םיליהת שרדמ םשב) םיחרוא 'עמ חמקה דכבו ,פ"הע ייחבבו) ב,ח תובותכ י"שר םג הארו .היוול
.(היוול ,הביכש

הנשי - הטימשה תנשד תבשה םויבו ,תבשה םויב לח ןוושחרמ ף"כ רשאכ
תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעל רושקה לכב חוכ תניתנ תפסות
הצוח תונייעמה

תמגודב תויהל ךירצ ,הטימשה תנשב הרותה דומילב הלועפה ןפוא
ךותמ - הז ינפלש םינשה תשש לכב 'וכו העירזו השירחב הלועפה ןפוא
תויחו ץרמ ,העיגי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תמחלמ"ב ףתתשהל דחאו דחא לכ לע
"דוד תיב


?"המחלמ" ךירצ ללכב עודמ

[...] ."ריאהל תורנ" תויהל םיכירצש ,איה תדלוהה-םוי לעב לש תוירקיעה תוארוהה תחא
הכוראב ראיב הבש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב העודיה ותחישל - הנווכהו
.ןמקלדכ ,"דוד תיב ילייח" לש םדיקפת תא תויטרפבו

םא" :ל"זח ןושלבו ,ךכל םידגנמש ולא םנשיש ןוויכמ - המחלמ לש ןיינעב ךרוצה [...]
רשא ,'ה ךיבייוא ופרח רשא - אמעט יאמו ,חישמ לש וילגרל הפצ ,ףרחמ רוד רחא רוד תיאר
רשא" - ןושאר רוד :םיפרחמ לש תורוד-תוגרד יגוס 'ב שי ,רמולכ ."ךחישמ תובקע ופרח
ופרח רשא" - ינש רודו ;ויתווצמבו ותרותב ,'הב םינימאמ םניאש ולא ,"'ה ךיבייוא ופרח
הלואגה תנומאב םה םישלחש אלא ,הרות ינב וליפא תויהל םילוכי הז גוסבש ,"ךחישמ תובקע
.חישמה תאיבו

אלו ליחב אל" תלהנתמש המחלמ ,דוד תיב תמחלמל תאצל - דוד תיב ילייח לש םדיקפת והזו
הנומאה קוזיחו ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליג - "יחורב םא יכ חוכב
.ונקדצ חישמ ידי-לע המלשה הלואגב

תבישיב ,ולש תומא 'דב ותרות תא ודמלש םידימלתל הרמאנ וז החיש יכ ףא ,הנהו [...]
םג םירבדה םיכייש ולא ונימיבש רמול שי ,םוקמ לכמ [...] שטיוואבוילבש םימימת יכמות
.לארשימ דחאו דחא לכל
יתלב 607-606 'מע 'א ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ה"משת'ה ןוושחרמב 'כ תחישמ)
(הגומ


הלואגה ןמזל םיעוגעגו הקושת

ןיינעה ןכות םע םירודחו םירושק תויהל םיכירצ תולגה ןמזב [...] הדובעה יניינע לכ
.אחישמ אכלמ דוד ,דוד תוכלמד

:הזב ןיינעהו

ויה ,ץראל הצוחל ץראה ןמ םכתא הלגמ ינאש יפ-לע-ףא. . ירפסב ורמא" :ן"במרה בתכ
,םינויצ ךל יביצה הימרי רמא ןכו . . םישדח םכילע ויהי אל ורזחתשכש תווצמב ןינייוצמ
יכ ,ץראל רוזחנשכ ונילע םישדח ויהי אלש ידכ . . םהב ןינייוצמ לארשיש תווצמה ולא
."'ה ץראב םיבשויל תווצמה לכ רקיע

תווצמה םויקל (םינמיס) "םינויצ" תניחבב אלא וניא תולגה ןמזב תווצמה םויק ,רמולכ
."ךנוצר תוצמכ" תווצמה םויק היהי זאש ,הדיתעה הלואגב - תומילשב

הווצמה םויק םע דבב דב) ירה ,הזה ןמזב הווצמ םייקמ ידוהי רשאכש ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
לע ה"בקה יוויצש ועדויב (ירה ,"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" ,ה"בקה יוויצ ינפמ
רוזחנשכ ונילע םישדח ויהי אלש ידכ" ,"םינויצ" תניחבב אוה תולגה ןמזב תווצמה םויק
וז הווצמ םייקל הכזי ובש ןמזל םיעוגעגו הקושת ךותמ אוה הווצמה םויק יזא - "ץראל
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב
- 527-525 'מע ,'א ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה ןוושחרמב 'ז ליל תחישמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


לא ליחמ תכלל הקזחו השדח השירד
ליח


םישדח "תורוניצ" ול וחתפיי ,הבוט הטלחה לבקישכ

,םיתיעה קוצ ינפמ הנה ,"ליח לא ליחמ וכליי"ד ןפואב היהת ותדובעש ידוהימ םיעבות רשאכ
לע ותהימת תא עיבמ ידוהיש ךכב אלפ לכ ןיא - 'וכ םלועה רתסהו םלעהד םילובלבה יוביר
ןעוט - יאוולה ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב הדובע עובתל םוקמ המ :וזכ השירדו העיבת
!הז ינפלש "ליח"ה תגרדב ראשיהל חילצי - אוה

שדוקב תולעהל יוויצה ונשיש ןוויכמש ראבלו ריבסהל םיכירצ - וז הנעטל הנעמבו [...]
םיתיעה קוצ תורמל ,ןכלו ,הזל השורדה חוכ-תניתנה םג הנשיש יאדווב ,ליח לא ליחמ תכללו
.ליח לא ליחמ תכללו שדוקב תולעהל םיכירצ

שממ לעופב רופיסב םג אטבתהש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ יפ-לע טרפבו
עגרב) ותלוכיו ויתוחוכמ הלעמלש רבד ומצע לע לבקמ ידוהי רשאכש - (אדבוע הווה הידידב)
השעמב תאז ואר - רומאכו .ותטלחה תא םייקל לכויש "םישדח תורוניצ" ה"בקה ול חתופ ,(הז
.לעופב

יזא ,לארשי אישנ לש תדלוהה םויב םיאצמנ רשאכ לבא ;הלוכ הנשה לכ ךשמב - הז לכו
השדח העיבת ,ירמגל רחא ןפואב איה (ליח לא ליחמ ,שדוקב תולעהל) השירדהו העיבתה
.הקזחו

תוננובתה ךותמ הליפת ,תודיסחו הלגנ דומיל

:תוטשפב - םירבדה תנווכ

הרות" םישענש יפכ ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב - תוכיאב ןהו תומכב ןה - הפסוה
םימימת-יכמות תבישי דוסיב תדלוהה םוי לעב לש ושודיחש [...] םימעפ המכ רבודמכ ,"תחא
,זא דע היהש יפכ אל] "המימת ,תודיסחה תרותו תילגנה הרות ,'ה תרות" םידמול הבש - אוה
סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,['וכ דרפנ דומיל רותב תאז ודמל ,הרותד רתסנ ודמלש ולא םגש
ולזמ" - תורבגתה לש ןיינעל דע ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב - הז לכו .םייחה-ץע
."רבוג

תובוחר" ,תיתימא תובחר לש ןפואב תוננובתה - תורבגתה ךותמ הליפתה תדובעב הפסוה
הכירצ הליפתה תדובעש (חצ ס"ר ח"וא) ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ ,ימצעה בחרמל דע ,"רהנה
(ה"פר תוכרב) הנשמה ירבד לע דסוימ ,םדאה תולפשו ל-אה תולדגב תוננובתהה ירחאל תויהל
לע הרומ ("'וכ אלא 'וכ ןיא") הז ןושלש] "שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא"
לעבל הליפתה סרטנוקב הכוראב ראובמה יפ-לע טרפבו ,['וכ אבוכיעל ,רבדבש רומגה חרכהה
-תולימגו הרותד םידומעה 'בב התלועפו ,הליפתה תדובעד חרכהה לדוג תודוא תדלוהה םוי
.(ומצע ינפב דומע התויה דבלמ) םידסח

.םידסח-תולימג - ישילשה דומעב הפסוה ןכו

םאתהב ,תורבגתה לש ןפואבו ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב ולא םיניינע לכ - רומאכו
."רבוג ולזמ" זאש ,תדלוהה םויד יוליעה לדוגל
יתלב - 466-464 'מע א ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןוושחרמב 'ז תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


'בקעי ןואג'


'לארשי ןואג' רבגי רבד לש ופוסב יכ הווקת עיבמ יברה
לע הקיפדבו" םלועו םע לבק וזירכי לארשי-םע יגיצנו
תוחלשמב םירבח :לבוק * 'לארשי-ץרא' וז יכ "ןחלושה
תואיקב ןיגפהל םילדתשמו םתודהי תא םיריתסמ תוידוהי
םיטסל' תנעט לומ תודדומתהב :עבוק * םלועה יניינעב הרתי
,םלועה תומוא לש הטלחה לע קרו ךא ךמתסהל רשפא-יא 'םתא
ך"נתה לע אלא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"דחאו דחא לכבש לארשי ןואג חצני ףוס ףוס"

,רזש ןמלז ,הנידמה אישנ לא (הנק-גנק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' ,ט"כשת'ה תנשמ) תרגיאב
.'שדוקה ץרא'ו 'לארשי ץרא' םיחנומל תוסחייתה ךות הנידמה לש המש תייגוס תא יברה הלעמ
:ראשה ןיב ,בתוכ אוה ךכו

ףקות לכ וב ןיא - םלועה תומוא רושיאב וא ןוצרב ,ח"שתב דסייתנש רבד
םייולגה) םיינענכהו 'וכו ם"ואה ,ןקיטאווה ,םיברעה תונעט לע תונעל ןכותו
.'וכ תוצרא םתשבכש םתא םיטסל :לארשי ינבמש (רתסבשו

- 'וכו ןקיטאווב ,ם"ואב וחצני רשויו קדצ תונעטבש ימצע תא הלשמ יניא
הנגהה אבצ=] ל"הצהד - ללוכ) רעונה לש לרומהב אוה בושח יכה םרוג לבא
(תוצרא ראש םג חטבו) תירבה-תוצראד [םיידוהיה=] םיטנדוטסה ,([לארשיל
[...] .'וכו

- תופקשההו) תומשה ינש ןיב התייהש תקולחמה רבד-לע אוה יבתכמב רבודמה
,התע-תעל (ףיסומ יננהו) ןורחאה חצינו "לארשי תנידמ"ו "לארשי ץרא" (ל"נכ
-ינבמ דחאו דחא לכבש לארשי ןואג חצני ףוס-ףוס יכ ינוחטבו יתווקת יכ)
תארקנ לארשי-ץראו ארקיעמ היה תועט רשא םימעה לכ יניעלו וזירכיו - לארשי
.('וכו ןכותבו םשב

:ךישממ יברהו

תדחוימ ץרא ,לארשי ץראב בשוי - ןויצב בשויה םעהש שלשמו לפוכו רמוא ינא
ןדריו ןונבלו אירוס תונידמ ןיבש הנידמב ללכ רבודמה ןיאו - התמגוד ןיאש
יאבהש - הבר תושגרתהב םא יכ ,ובתוככ "תושגרתה טעמב" אלו עבותו - םירצמו
...ןחלושה לע הקיפדבו הז לע וזירכי ם"ואבו ןוטגנישאווב חוכ

'ונילפנו' לש תודהי

לע יברה ול הדומ בתכמב .יברהמ בתכמ ביבא-לתמ בוש השמ 'ר ד"וע לביק כ"שת'ה ףרוחב
.היסורמ (ל"ז קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה) ויבא יבתכ תאצוהב (ט"ישת'ה תנשב) ותרזע
.ב"ויכו תידוהי תוהז לש תולאשב יברה ןד םהבש ,םידומע המכ דוע ופסונ הדותה ירבדל

ץמאמ םישוע ב"הראו לארשימ תוידוהי תוחלשמב םירבחש ךכ לע יברה לבוק ,לשמל ,ראשה ןיב
יכ - םהישובלב ןהו (תואיפו ןקז) םהינפ הארמב ןה - ללכ םהילע רכינ היהי אלש תנמ-לע
.םידוהי םה

םע םישגפנ םה רשאכ ,תוצעומה-תירב ידוהי םישחש הבזכאה לע דחוימ באכ עיבמ יברה
יניינעב גהנתהל םילוכיש םידוהיל היח המגוד םהב תוארל םוקמבו ,לארשי-ץראמ םידוהי
.םידוהי-אלכ תואריהל םיסנמ ,םיבוכיעו תועינמ םוש ילב תווצמו הרות

:(כק-זיק 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ

,'וכו ו"חו ו"ח עוגפל אלש ידכב ,ןיפיקעבו ןידע ןפואב ןבומכ ,םילאוששכ
םויקו הרותה דומילל עגונהב רומגה שפוחה תא םילצנמ ךיאו םיקסוע המב
ינשה ,חילצמו לגר רודכב קחשמ אוה ינולפ רשא ,הנעמ םילבקמ ירה ,תווצמה
,תווצמו הרות ירמוש םה ירה - םהבש םירחבומהו .הזב אצויכו ןורטאיתב קחשמ
םג םידמול רשא ,דומילב ועיקשה םהלש תוחוכה בטימו םצרמ בטימ לבא
ןמזמש אלא ,בכעמו ענומ לכ ילבמ רומג שפוחב ,תיטסינומוקה הטיסרבינואב
.םייח תרות השודקה ונתרות דומילב םיתיע תועיבק םהל שי ןמזל

לש ןפואב יולגב םתודהי תא טילבהל ונרודב לארשי-ינב לע ,האושה רחאלש ,שיגדמ יברהו
:םימעה לכמ ונילפנו

תמסיסכ אלו לכ יניעל יולג ןפואבו ,תווצמו הרות יניינע תרמוא תאז
ירה ,הזמ תואצותהש ,ךתאצב םדאו ךילהואב ידוהי תויהל ,םינפלמ "םיליכשמ"ה
.םיליכשמה לש ישילשה וא ינשה רודב תורכינ

:ךכ יברה בתוכ ובתכמ ףוסב

םוקמ םיאלממש םמצעל ישפנ ןובשחו ןיד תתל . . ונרודב ולדגש םיריעצה לע
ןפואב תוצוח שארב ךלהל םהילעו ,לארשי-ינב ונימע לש התלסו הנמש לש םה
ו"ת שדוקה-ץראבו ,םה בקעיו קחצי ,םהרבא ערזמ רשא םוריכי םהיאור לכש
ידי-לע הז היהי אלו ,שורדה לככ םה תווצמו הרות ירמוש רשא םוריכיש ,טרפב
וילע ורמאי ,בוחרב ותוא םישגופשכש הז ידי-לע םא יכ ,תירבע םירבדמש המ
,היתווצמ תרימשו הרותה דומילב ,ונמז לכ הלבמש . . אוה םירעש-האממ חטבש
הסנרפל םג ,ומלועב ה"בקה גיהנהש רדסה יפ-לע אוה חרכומש ןוויכש אלא
אלש אטישפו בר ץרמ תעקשה שרוד וניאש ןפואב ,יארע ותכאלמ ירה ,הטושפכ
-םניאה םגש םיניינעב ,התוללכב הבשחמה חוכו ,ולש תעד הניב המכח תעקשה
.םהילע םיבהלתמ םידוהי

םיטיבמש הלאל דחוימבו ,ונרודב ידוהיה םעה יריעצ לכל םינווכמ םירבדהש םתוח יברהו
.לארשי םע תא םיגציימכ םהילע

םהיניעב ונייה ןכו


אל םיגיהנמ ןכו ,םינבר הברה לש תוינידמבו השיגב ןנובתמ ינאשכ ,ירעצל
ולכויש םירובס םהש ךכב תוגשל םיטונ םקלחש ,הנקסמל עיגמ ינא ,םייתד
תואיקב וניגפי םא רתויב הבוטה הרוצב םהיארוק וא םהיעמוש להק תא םישרהל
ןיכומיס איבהל םתמגמב םג רכינ הז רבד .תידוהי-אלה תוברתבו תורפסב
תורוקמה לע םתפדעה ךות ,םיידוהי-אל תורוקממ םיטוטיצ ידי-לע םהירבדל
,םיידוהי תודסומב הכימתל םישדקומה ,םיירוביצ םיעוריאב וליפא .םיידוהיה
איבהל םילדתשמ ,תידוהיה תרוסמה תרהט לע שגדה תא םישל היה יוארה ןמ םהבש
...דובכה םאונכ וא דובכה חרואכ יהשלכ הריכב תידוהי-אל תוישיא

םילענה םיכרעה תא שיגדהל םיכירצ םיינחורה וניגיהנמש קפס לכ יל ןיא
...וניתורוקממ

.(הצ-דצ 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה' - ק"הלל םגרות) תילגנאב תרגיאב יברה בתכ

לעפתהל אל


הביסהו .ורעיש םייוגהש יפכמ רתוי םיגוסנ םידוהיהש ואלפתה םמצע םייוגה
...המצע יניעב דואמ הלופנ - ו"ת שדוקה ץראד - הלשממהש ינפמ ךכל

תובר םימעפ יברה ידי-לע ורמאנ (108 'מע 'המכחה לצב' ךותמ הז טוטיצ) וז חורב םירבד
.רופסמ

'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל האר - (ןכמ רחאלו) א"משת'ה ץיקב) תופסונ תובר תויונמדזהב
:יעמשמ דח ןפואב יברה עבק (175

ףקות םהל ןיא ,(םילאעמשיו םידשככ) םלועה תומוא - םהמ לעפתהל ןיא
יאשונב םמע רבדל שי תולגה ןמזב ףא ןכלו ,תודהיל תודגנתה אשונב תואיצמו
זומתב 'גב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש וירבדל םאתהב ,םיאתמה ףקותב תודהי
ןוידה תא אסיספ ןב ההיבג להינ ובש ןפואה ארמגב רפוסמל המודבו ,ז"פרת
.םמע

ןפואב םלועה תומוא לש הגהנהה תייהנ תולגה ןמזב דועש ךכל רבדה איבמ זאו
המכ לעופב שחרתה ןכאש יפכ ,"ךיתוקינמ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ ויהו" לש
ידכ - םיחבז ארמגב ותרותב וסינכה ךרבתי םשהש לעופב בר השעמ דע - םימעפ
:םייחב הארוה ,םייח תרות לש הארוה הווהי רבדהש

רדגזיא ינפל דמוע יתייה תחא םעפ ,ישא ברל (ןתנ רב אנוה) ידוהי רפיס
ידכ הטמל (ךלמה) ולישפה"ו הובג יידמ רתוי ילע שובל היה יטנבאו סרפ ךלמ
םתא ןיכירצו) םכילע רמאנ "שודק יוגו םינהוכ תכלממ" יל רמאו ,"ותואנל
ידוהיה אבשכו .("עזיב ורגחי אל" ,והב ביתכד םינהוכ לש תראפתב גוהנל
- "ךינמוא םיכלמ ויהו" בותכה ךב םייקתנ ,ול רמא ,רמימא םכחה ינפל
:רומאל

לכ םיזירכמ - "שודק יוגו םינהוכ תכלממ"ל אוה ךייתשמש תרכינ ותגהנהבשכ
ךכב ועייסל םתמזויבו םמצעמ םיאב םהו "תראפתב" תויהל וילעש ץרא יכלמ
.לבת יווצק לכב םסרפתמ רבדהו ,ךכב תושעלו

הרותה םע ןתיא דמועה ,ידוהי לכל הארוהו ךרד תריאמ ,תיחצנ איה הרותהו
"טייקשייוג" ינפב 'לפקתמ' ונניא אוהש אטישפו ,בקעי תליהק השרומ
...םייוגו

דבכי יוגה

עיפומה רופיסל סחייתהו הרז-הדובע תכסמל םויס יברה ךרע א"לשת'ה ולסכב ט"י תודעוותהב
,גורתא ךלמה ינפל ושיגהשכו - "אכלמ רובש" - יוג ךלמ ינפל ובשיש םידוהי ינש לע םש
ויחרואמ דחאל השיגהו תפסונ הסורפ סרפ ךכ-רחא .ולכאו גורתאהמ הסורפ סרפו ןיכס לטנ
ידוהיל תפסונ הסורפ סרפ זאו עקרקב םימעפ רשע הצענ ,ןיכסב ךלמה זחא בושו .םידוהיה
שוריפ יפל) ךלמה ול בישה !?ידוהי ינניא ינא יכו ךלמה תא לאש ןושארה ידוהיהשכ .ינשה
קזחומ יניא ךב לבא ,רוסיא רבד לכאי אלו שורפ אוהש וב ינא ריכמ הדוהי יבר" ,(י"שר
."ךכ לכ שורפ אהתש

:ערואמה תא יברה חתנמ וירבדב

ינפמ דחפב יורש היה םהמ דחא .ךלמה דובכב םיבייוחמ ויהש םישנא ינש ובשי ךלמה ינפל
-חוקיפ ימעטמ ךכל רתיה ואצומב ,הרשכ אל ןיכסב ךתחנש ירפהמ לכא ןכלו ,ידוהי-אלה ךלמה
.ךלמה דצמ יוארה דובכל הכז אל הז ידוהי אקווד .'וכו שפנ

ךכב םא ףא ,רוסיא לע רובעל תואיי אל יכ רורב היה ךלמלש ,ינשה ידוהיה ,ותמועלו
ןכומ היה ףאש ,ךלמה דצמ דובכלו הכרעהל הכז אוה אקווד - ךלמה דובכב העיגפב ןכתסי
.ותרשלו ודובכ לע רתוול

רמול וליפא וא עקרקב ןיכסה תא ץוענל םיתרשמה דחא לע תווצל ךלמה היה לוכי ,הרואכל
?ןכ תושעל ומצע הדוהי רמל

יזא ,שפנ -תוריסמ ידכ דע םירוסיאה ןמ שורפה םימש-ארי ידוהי וינפל האור יוגהשכ :אלא
.רודיהבו ותרשל ומצעל דובכ האור אוה

תחא הביס ,תויעב שולש

'יבר יחבשמ' - ט"כשת'ה זומתב 'י) 'תודיחי'ב יאלפ סחניפ רמל יברה רמאש םירבדב םייסנו
:(173 'מע

םירטועמ וכליי תירבה-תוצראב ןאכ םיסקודותרוא םינברש לועפל ךירצש הדבועה
.'םיקולא םלצ' - ןקזב

"החירב"הו הריגהה תעפות דגנ - הנורחאל ינא שיערמ ויתודוא ןיינעה ןכו
.'וכ םיחרוב םירחא םידוהיו םידוהי םיררוגתמ ןהב תונוכשמ

.םיחטשה וריזחי אלש לועפל ךירצ שדוקה ץראבו

ינפמ םידוהי לש תותיחנה שגר - תחא תיזכרמ היעבב םרוקמ ולא םיניינע לכ
.םייוגה

םיאתמה ןפואב היה 'בקעי ןואג'ו ,תרתפנ וז דוסי תדוקנ התיה וליא
.םינקותמ ויה םיטרפה לכ אליממ ירה ,'וכו ופקותבותודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


(זכ,חי) רפאו רפע יכנאו

:שטירזעממ דיגמה שרפמ

םימ ,חור ,שא - תודוסי עברא ללוכ ץעה ירהש .ףרשנה ץעה לש ותמצעו ותוהמ אוה רפאה
רפעה - יעיברה דוסיה קר רתונו ,חורו םימ ,שא תודוסיה תשולש ולכתנ ותפירש רחאל .רפעו
.רפאה אוהש (וב תטלוש שאה ןיאו הטמל דרוי רפעה יכ)

,אופא אצמנ .יבועו בחורו ךרוא וב שיו ,תודוסיה תעברא לכ ןיבמ ירמוח רתויה אוה רפעה
םג םילולכ וב רשא) ובש רפעה דוסימ אוה ,יבועו בחורו ךרואב ,ץעה תואיצמו תוהמ רקיעש
.(חורהו םימה ,שאה

:"רפאו רפע יכונאו" ומצע לע םהרבא רמאש והז

תוהמ לא ךרעו ןוימד ול ןיא םוקמ-לכמ ,ףורשה ץעה לש ותומצעו ותוהמ אוה רפאהש ףא
הריאהש הבהאהו דסחה תדימ יבגל ןידה אוה .תוכיאב אלו תומכב אל - ףרשנ םרטב ,ץעה
איה איהש ףא - 'תוליצא'ה םלועבש ןוילעה דסחל 'הבכרמ' עודיכ איהש ,םהרבאב השבלתנו
הבהאהו רוא תוהמ ןיבל הניב ןוימדו ךרע ןיא םוקמ-לכמ ,'תוליצא'בש דסחהו הבהאה תדימ
.שממ 'תוליצא'בש
(בכק-אכק ףד אינת)


(ל,טי) רעוצמ טול לעיו

לש 'זיולק'ב ללפתה החנמה תליפת תאו ,שטיוואנאראב ריעב ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ תבש םעפ
,הרות רמול יברה םדדוע ,תישילש הדועסל רוביצה בשישכ ,הליפתה רחאל .םינולס ידיסח
:"רעוצמ טול לעיו" קוספה לע ,םינולסמ צ"הרהמ עמשש הרות לע רזח םידיסחה דחאו

- "רעוצמ טול לעיו" .לוטיבו הוונע אוה - "רעוצ" .ארחא-ארטסו הפילק למסמ "טול"
...רתוי דוע השק הפילק תישענו התונתוונע ידי-לע "הלעתמ" הפילקה

,שטיוואנאראבב וידיסחמ םולש תשירד ול רסמ ,םינולסמ צ"הרה םע ךכ רחא יברה שגפנשכ
.שודקה רהוזב דוסי שי ומשמ עמשש 'הרות'ל יכ רמאו ףיסוהו
(אסק ףד םירבד תמישר ,העומשה יפמ)


(ו,אכ) יל קחצי עמושה לכ ,םיקולא יל השע קוחצ

,(דק םיליהת) ביתכדכ ,אובל-דיתעל םיקידצל הלגתיש ןוילעה גונעת תניחבל זמור "קוחצ"
היהי הז יוליג יכ ,דיתע ןושלב אוה "קחצי" םשהש הביסה וז ."וב קחשל תרצי הז ןתייוול"
.אובל-דיתעל קר

,('יוה םש לע ריתסמו םילעמה) םיקולא םש לש רתסההו םלעהה ידי-לע ךשמנ הז גונעת
הז רבד .ןיאל שיה תאו רואל ךשוחה תא םיכפוהו רתסהה תא םילטבמש הז ידי-לע ,ונייהד
תא לטבמ ,'רבד'ו 'שי' אוהש ,ארבנהש ,שודיח םושמ וב שיש רחאמ ,הלעמל גונעת ררועמ
.אובל-דיתעל קר היהי הזה גונעתה יוליג םלוא .ומצע
('ב 'מע ז"י ףד רוא-הרות)

* * *

-שפנו ערה-רצי ונייהד ,שפנבש תורובגה תניחבל זמור ,הרובגהו ןידה תדימ - "םיקולא"
.תימהבה

.הלעמל גונעתו "קוחצ" השענ ולא תורובג תקתמהו ןוקית ידי-לע - "םיקולא יל השע קוחצ"

ררושה לוטיבה תמועל ךרע לכ הל ןיא ,תוקולאל תימהבה-שפנו ערה-רצי לש תולטבתההש ףאו
,םוקמ-לכמ ,(?הלעמל גונעתו קוחצ םורגל החוכ המב ,הרואכל ,ןכ םאו) םינוילע תומלועב
.הבש שודיחה ינפמ ,הלעמל גונעת תמרוגה איה וז תולטבתה אקווד

,'תרבדמה רופיצ' ול םיאיבמ םה יזא ,גונעת ול םורגל םישקבמ םירשהש ךלמל המוד רבדהו
?רופיצה רשאמ רתוי הרתי הניבב םירבדמ םדא-ינב ירה :הלאשה תלאשנו .הזמ גנעתמ ךלמהו
.רבדבש שודיחהמ אוה גונעתה אלא
(566 'מע ,ב קלח הרותה-רוא)


(בי,אכ) הלקב עמש ,הרש ךילא רמאת רשא לכ

."בקעיו קחצי ,םהרבא - אבה-םלוע ןיעמ ה"בקה ןמיעטה השולש" :(זט ארתב אבב) ורמא ל"זח

הבקנ" ,(אל והימרי) ביתכדכ ,'עיפשמ'המ הלעמל היהיו 'לבקמ'ה תניחב הלעתי אובל-דיתעל
ןמיעטה"ש הלא ןיב היה םהרבאש ןוויכמו .(בי ילשמ) "הלעב תרטע ליח תשא" ,"רבג בבוסת
."הלוקב עמש ,הרש ךילא רמאת רשא לכ" ,ןכל ,"אבה-םלוע ןיעמ ה"בקה
(30 'מע ,ב 'מע וט ףד הרות-יטוקיל)

* * *

.ףוגל - הרשו ,המשנל זמור םהרבאש ,(ךל-ךל 'פ שדח רהוז) רהוזב אתיא

התויח תא לבקת שפנהש דע ,שפנה לע ףוגה תלעמ הלגתת אובל-דיתעלש ראובמ תודיסחה תרותב
רמאנ ןכל ,(זט ארתב אבב) אבה םלוע ןיעמ ה"בקה ןמיעטה תובאהש רחאמו ,ףוגה ידי-לע
."הלוקב עמש (ףוגה) הרש ךילא רמאת רשא לכ" (המשנה) םהרבאל
(תוחיש יטוקל)


(בי,אכ) הלקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ

(י"שר) תואיבנב הרשל לפט םהרבא היהש ונדמל :הלוקב עמש

עיפשמ תמגודב םה השאו שיא ירהש) הרשמ רתוי תילענ הגרדב םהרבא היה ללכ ךרדבש ףא
.הילא לפט היה האובנב םוקמ-לכמ ,(לבקמו

םמורמ היה םהרבאש ןוויכמו .םלועל קידצה לש ותוכייש תדימב םייולת שדוקה-חורו האובנ
לפט םהרבא היה תואיבנב ךכיפל ,םלועל תכייש התיה הרש ,ותמועלו ,םלועהמ ירמגל קתונמו
.הרשל

יתוחפ םיקידצ וליאו ,שדוקה-חור םהל התיה אלש םילודג םיקידצ ויהש ךכל רבסהה םג הז
.שדוקה-חור םהל התייה ,םהמ הגרד

ול" רמא םהרבא :לאעמשי לא םסחיב םג יוטיבל אב ,םלועל םתוכייש תדימב ,הז לדבה
ךא .(םהרבא לש ,ולש ותניחבו ותגרד דצמ לאעמשי תא האר אוה יכ) "ךינפל היחי לאעמשי
.(םלועב אוהש יפכ ותוא הריכה איה יכ) "הנב תאו תאזה המאה שרג" ,הרמא הרש
(גי ףד ,הרש-ייח ,יעצמאה ר"ומדאל רהוזה ירואיב)

רודו רוד תורצוא


ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ


התייה ,בתכש ,רמאש רמאמ לכ * תודיסחה תרות לש ם"במרה
תוכרב רמוא ותוא עומשל הכזש ימ * ולצא תדחוימ היווח
היה ונוצר * ירמגל תרחא ולצא היה םוי ותוא ,רחשה
הגשהו הנבהב אובי רמאמה ןכותש ןפואב םירמאמה תא ודמליש
דמולה ולכשב...'ךשמה'ה לכ תא בשח ,ןגב ותבש ןמזב

ןכש ,"תודיסחה לש ם"במרה" :[ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ=] יבאל ארק ע"נ ץ"בשרה ירומ דיסחה
לע רובד רבד ,ןיינעה לש ורבסה לכ םע ,תרדוסמו העובק הכלה יבא לצא אוה ןיינע לכ
.ונפוא

.המלש תכסמ ,המכחה םי לש ןייעמ יבא לצא הווהמ דדוב תודיסח רמאמ לכ

יבא .תובשחמב עוקש יבא תויהמ שערנ יתייה ,אקווילאב אשד-תואנב וניתויהב ,ח"נרת ץיקב
.תועש המכ ךשמב תובשחמ סופת ,ןגב תובורק םיתעל תבשל ראשנ היה

שאר לש בוט םוי" רמאמב רהרה ,ןגב ותבישי לש ןמז ותואב ירה ,ןכמ רחאל יל רפיסש יפכ
.אריו תשרפ דע ט"נרת הנשה-שארמ ןכמ רחאל םרמאש ,ויכשמה לכ לע "הנשה

.יבא לצא תדחוימ היווח היה ,בתכש תודיסח רמאמ לכ ,רמאש תודיסח רמאמ לכ

וא ,ורדחב ובשיב יבא לע לכתסהל יתבהאש עבט יל היה ,א"נ-ט"מרת םינשב ,יתודליב
.יתוא םיעפמ היהש רבד ,תובשחמ סופת ,ויבא לש "להוא"ב ובשויב
(390 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


...תולימה שוריפ תא םיניבמו םיעמוש

ררועתנש יאדווב - רחשה תוכרב רמוא [ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ=] יבא תא עומשל הכזש ימ
.ירמגל רחא םוי ולצא היה םוי ותואו ,הבושת לש רוהרהב

תואיפ םוקממ הלעמל אל ,שארל דע םיידיה תא םירמ אוה ,"םיידי תליטנ לע" רמוא יבאשכ
.הדועסל "םיידי תליטנ לע" תכרב תרימא תעשב גהונ היהש יפכ אלש ,שארה

ויה - רחשה תוכרב לש םיידי תליטנ לע תרימא תעשב (א :םירבד השולשב אוה יונישה
םידיה (ג .שארה תואיפ םוקמל דע ,שארה דע איה ההבגהה (ב .תושביו תובוגנ רבכ םיידיה
.תושורפ

הליטנה ירחא ,ףושפשה תעשב םיידי תליטנ לע רמוא אוה (א :הדועסל םיידי תליטנ תכרבב
אלו תובולש םיידיה יתש (ג .הזמ הלעמל אלו ,בלה דגנכ קר איה ההבגהה (ב .בוגינה ינפלו
.תושורפ

לכ םע ,הכרבה לש הייגהה תא תוריהבב "םיעמוש" ויהש דבלב וז אל ,הכרב רמוא היה יבאשכ
תא ןיבהל עמושה תא האיבמ המצע הרימאהש הרימא גוס - תולמה שוריפ םיעמושו ,תודוקנה
לש תימינפה הנווכה לע ררועמה רבד ,הקספהה תדוקנ תא םג םיעמוש אלא - תולמה שוריפ
.תולמה שוריפ

יב תתנש המשנ" ;קספהו ,'לודג ףקז' םעט וילע בותכ היה וליאכ - "יקולא" :רמוא יבא
הלמה תועמשמ המ תונקיידבו תוריהבב ועמשו .קספה - "התארב התא" ;קספה - "איה הרוהט
."התארב התא" תועמשמ המו "הרוהט" יהמ ,"יקולא"
(633-632 םידומע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)


הנוילעה הנווכה תא ומישגי 'םימימת'ה

[ב"שרוהמ ר"ומדא=] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה חש ,לודגה "לאז"ב (א"סרת) הרות-תחמש תדועסב
.םיימעפ

תא הכוראב רייצו ,לוע-תלבק לעב דיסח לש הטושפה ותדובע תלעמ לע הבסנ הנושארה ותחיש
םדא ןיב ןהו ורבחל םדא ןיב ןה ,םוקמל םדא ןיב ןה ,םיניינעה לכב הגהנההו תוהמה
..."ה"ע לדנעה ןוגכ" :םייסו .דיסח לש הטושפה ותדובעב ,ומצעל

[...] "םימימת"ה ידימלת לא התנפוה היינשה ותחיש

:ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לש םיאבה ושדק ירבד ושע דחוימב קזח םשור

- ויהי רשאב םימימת-יכמות ידימלתש - "חטבומ"ל "חוטב" ןיב לדבהה עודיו - יל חטבומ"
לש הנוילעה הנווכה תא שפנ-תוריסמבו לעופב ומישגי - וצופי םלועה תוניפ עבראבו
."םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנ"

'םייחל' םתא תותשל ינוצרב ,םימימת-יכמות אבצ תא דמעה - ילא יבא הנפ - לעופ להנמ"
.הדובע לש תירבה תתירכ לגרל

ק"הרה ר"ומאא ק"כ אוה דמע ,םיחיגשמהו םיעיפשמה תא םשארבו ,'םימימת'ה תא יתדמעהשכ
:רמאו

ןמזה ךשמב הב ודמליש הלאו תוכרעמה לכב םויכ םידמולה ,םימימת-יכמות תבישי ידימלת"
תירב ,תירב םויה םכתא תרוכ יננה - הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא ,םינמזהו
.תורשפ ילבו םירותיו ילב ,בלבש הדובעו םימש-תאריו הרותל שפנ-תוריסמב הדובעל תופתתשה
.'הלכשה יציפמ תרבח' לש רהה תא ןושארה םוצמצה לש ןידה בוקי - רהה תא ןידה בוקי

םימימת -יכמות תודסייתה לש האופרה תא םידקה ה"בקה ,הכמל םדוק האופר ארוב ה"בקה"
יציפמ תרבח' לע קזחת םימימת-יכמותש יל חטבומ .'הלכשה יציפמ תרבח' לש םידמלמה תכמל
.ןקתל םידיתע 'םימימת'ה ידימלת רשא ,םיציפמ םהש תווצמו הרותב הריפכהו 'הלכשה
(1200-1197 'מע ה קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


..."המיימשה הלוע ינא"

זאל םיבתכ יד ןוא למיה ןיא ייג ךיא" :ותוקלתסה ינפל רמאש ,תדלוהה-םוי לעב םגתפ עודי
...(םכל יננה ריאשמ ,תודיסחה יבתכ ,םיבתכה תאו ,המימשה הלוע ינא=] "ךייא ךיא

הלגנ דומילד ןיינעה לדוג תודוא םייחה-ץע סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ עודי
- ארמגבש אירטו אלקש וא אתגולפ דומילב ,המגודלו ,תיתימא הרבסהו הנבה לש ןפואב הרותד
הז םושמש הכלההב הליחת ותרבס התיה המ בטיה עדיל . . דחאו דחא לכ לש ארבסו םעט עדי"
היהי תודיסחה דומיל ןפואש עבת ןכ ומכו ."'וכו ץוריתה ידי-לע שדחתנ המו ,ול השקוה
..."הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ"

יפכ) ושדק די-בתכב רמאמ בתכ יברה !?יברה לע הישוק לואשל - אוה ןעוט - ןכתיי דציכ
יבר לש רמאמ ונשיש תושקהל זיעי דציכ ,ןכ םאו ,(ושדק די בתכב אוה ןכש ומצעב האורש
-לע ןבומ וניאש ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותמ רמאמ וא ,וירחאלש יבר לש רמאמ וא וינפלש
...!?הז רמאמב ראובמה יפ

היה ונוצרש ןוויכמ - "םכל ריאשמ יננה םיבתכה תא" :רמאו שיגדה תדלוהה םוי לעב םלוא
.דמולה לש ולכשב הגשהו הנבהב אובי רמאמה ןכותש ןפואב םירמאמה תא ודמליש
- 557-532 'מע א ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"משת'ה ןוושחרמב 'כ ליל תחישמ)
(הגומ יתלב

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


שדוק-תבש-ברע

המייקל שי ,1"וחורב םילהנתמה ויתודסומ רובע" - תבשד תדלוהה םוי דובכל הקדצה תניתנ
.3(תבשה םוי ליבשב םג תבש-ברעב הניתנד יללכה ןיינעה דבלמ ןבומכ תאז) 2םויה

אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב 'כ

.4א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
.5ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,6הז םויב
,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו . . ומצעל עגונב - שארל
םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש הרותה תוימינפב םירודח
ןויליגב 'תוכלמ רבד' רודמ האר םירבדה תומילשל) חנ-ינב ווטצנש תווצמל עגונב םג ,ולוכ
.(הז

לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,7יברה עיצה 'ןיינבה תנש'ב
-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא לכ
לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ
ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש
,(א"מק רומזמ - הנשה] ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה - דחוימבו
.ותרותמ דומלל

,ד"בח-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - וז הבישי הב ןיאש ריעב
לדתשהל שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .םידסח-תולימגו הליפת ,הרות תיב
.8םיברב הנשעית הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש םיפסונ םידוהי לע עיפשהל
סרטנוק םג ודמלי ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה ןיבש ןוכנו יאדכו
.הז סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב ףסוותי הז ידי-לעש ,'וצלחה'

.9(זל-א,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו . . תחא השאו" :הרטפה
.7 הרעה ןלהלד החישה פ"ע (1

.טייצראיל רשקב דכש 'מע די ךרכ ק"גאב רומאה פ"ע (2

.ג"ס 315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (3

'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (4
.א קרפ ,ו"לשת'ה ד"בח -רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת'ה תוחישה-רפס (5

.(הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (6

.הנשו הנש לכל םג הארוה אוה רומאה לכ םא ב"צו .56 'מע א"ח ט"משת'ה תוחישה-רפס (7

רשא םכסהה'ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (8
.(םש) "'ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישוע

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (9


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il