- א"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוושחרמב ו"כ * הרש-ייח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


אל - ולסכ שדוחד תימינפה הדוקנה
תולגה תכשחמ לעפתהל


הלגנד הרות-ןתמ היה ,ץיקה ישדוחל ישילשה ,ןוויס שדוחב
-ןתמ היה ,ףרוחה ישדוחל ישילשה ,ולסכ שדוחבו ,הרותד
ולסכ שדוחב תודיסחה רוא יוליגל * הרותה תוימינפד הרות
לש לודגה ךשוחה רחאל האבש ,"יאנומשח תכונח" המדק
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "העשרה ןווי תוכלמ"


- הכוראב (ךליאו הר 'ע תורגיא צ"יול יטוקיל) ר"ומאא יבתכמבו ,םירפס המכב ראובמ
שדוח אוה ולסכ שדוחו ,(ץיקה ישדוחד ישילשה שדוח) ןסינמ ישילשה שדוח אוה ןוויס שדוחש
ירשתמ ישילשה שדוחב הלעמ שי :הברדאו .(ףרוחה ישדוחמ ישילשה שדוח) ירשתמ ישילשה
,'וכ 'רשי רוא' ךרדב אוה ןסינמ הלחתהה יכ" - (ןויס) ןסינמ ישילשה שדוח יבגל (ולסכ)
ראובמה תמגודבו ."םיקידצה תדובעמ הלעמלש הבושת ,'רזוח רוא' אוהש ירשת ןכ-ןיאש-המ
הטמלמ םישדוחה ןיינמ ןיבו הטמל הלעמלמ םישדוחה ןיינמ ןיב קוליח ונשיש ל"זיראה יבתכב
.הלעמל

:םירבדה רואיב

ארמגב שגדומש יפכו .לארשיל הרותה הנתינ ובש - אוה "ישילשה שדוח"ד ןיינעה תוללכ
ידי-לע ,יאתילת םעל ,יאתילת ןאירוא" - הרות-ןתמל רשקב "השולש" רפסמ תלעמ (א,חפ תבש)
םיניינע המכ דוע ףיסומ ןואג םיסנ 'ר שוריפבו ."יאתילת אחריב ,יאתילת םויב ,יאתילת
.שולש רפסמבש

שדוחבו ,הרותד הלגנד הרות-ןתמ היה (ץיקה ישדוחד ישילשה שדוח) ןוויס שדוחב ,הנהו
- "אתיירואד אתמשנ" ,הרותה תוימינפד הרות-ןתמ היה (ףרוחה ישדוחד ישילשה שדוח) ולסכ
.ולסכ ט"יב

:הזב רואיבהו

(א,ט הרז-הדובע) ל"זר רמאמכ ,הרות-ןתמ םדוק םג היה הרותה דומילד ןיינעה תוללכ
םהרבא" (ב,חכ אמוי) ל"זר רמאמכו ,וניבא םהרבא לש ונמזמ םיליחתמ "הרות םיפלא ינש"ש
,וניתובאמ הבישי הקספ אל םלועמו ,בקעיו קחצי ןכו ,"היה הבישיב בשויו ןקז וניבא
,תווצמה ןיינע תוללכ תא רבכ וניצמ ןושארה םדא לצא וליפאו .'וכ םירצמב םתויהב וליפא
.תישארב תשרפד םיבותכה תוטשפמ ןבומכ

.הרות -ןתמ תעב לעפנ - יוליגב הטמל הרותה תניתנד ןיינעה רקיע ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ותויה ינפמ ,(הזב אצויכו) וניבא םהרבא לצא קר הרותה דומיל היה הרות-ןתמ םדוק ,הנהד
ןיידע היה אל ולוכ םלועה לכל עגונב לבא ,"הבישיב בשויו ןקז םהרבא"ד בצמד דמעמב
.הרותה תניתנו יוליג

םש שיש םעידוהלו םלועה לכל לודג לוקב אורקלו דומעל ליחתה" וניבא םהרבא רשאכ םגו
וניבא םהרבאש ,ונייה ,(ג"ה א"פ ז"ע 'לה ם"במר) "'וכ דובעל יואר ולו םלועה לכל הקולא
יוצמ םש שיש" םסריפו ,'וכ ףותישהו הרז-הדובעה ןיינע תלילש תא ולוכ םלועה לכב םסריפ
,אקווד וניבא םהרבא ידי-לע הלגתנ הז ןיינע ירה - "'וכו אצמנ לכ איצממ אוהו ןושאר
.םלועב יולגב הז ןיינע היה אל ומצע דצמ לבא

,'וכ הטמל ודריי אל םינוילעד הריזגה הלטבתנ זאש - אוה הרות-ןתמב לעפנש שודיחהו
,לארשי-ינבבש "ןוילע"ה היה אוהש ,ונבר השמ ידי-לע ,יולגב הטמל הנתינו הדרי הרותהו
,"יניס רה לע 'ה דרייו" בותכש ומכ ,םינוילעד ןוילע ,ה"בקה ידי-לע :וזמ הריתיו
ןיינעה לעפנ התע םגש ,ונייה ,"רומאל"ד ןפואבו ,"הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו"
רקיע לעפנ הרות-ןתמבש ,תרמוא תאז .לארשי -ינבד הרותה דומיל ידי-לע ,שדחמ הרות-ןתמד
.ולוכ םלועה לכל יוליגב הטמל הרותה תניתנד ןיינעה

:ולסכ שדוחב - הרותה תוימינפד הרות-ןתמל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

,הרות יפוג ,הרותד הלגנ ןה ,הלוכ הרותה לכ םנמא הנתינ (ןוויס שדוחב) הרות-ןתמ תעב
-ינב ואר הרות -ןתמ תעבש ל"זח ישרדמב ראובמכו .אתיירואד אתמשנ ,הרותה תוימינפ ןהו
."םיקולאה תא וזחיו" בותכש ומכו ,'וכ הנוילעה הבכרמה תא לארשי

הנבהב ,"ןוסנרפתי"ד ןפואב ,הטמל הרותה תוימינפד יוליגה רקיע ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
רשבו םד" השענש דע ,"אלפנ דוחי"ד ןפואב היהי הרותה תוימינפד דומילהש ,ונייה ,הגשהו
היה זאש ,(ולסכב ט"י) ולסכ שדוחב לעפנ הז ירה - "יעמ ךותב ךתרות"ד ןפואבו ,"ורשבכ
הלגתנ זאש ,ןוויס שדוחד הרות -ןתמב ןכ-ןיאש-המ) הטמל הרותה תוימינפד יוליגה רקיע
.(הרות יפוג ,הרותד הלגנ רקיעב

יוליג) הרותה תוימינפד הרות-ןתמד ןיינעה תוללכ ולסכ שדוחב הלגתנש םדוק ,הנהו
.הכונחד ןיינעה תוללכ הז ינפל רבכ הלגתנ - (ולסכ ט"יב תודיסחה תרות

:ישילשה שדוחד ןיינעה תוללכ םע םג רושק הז ןיינעו

השעו ,ןכשמה תכאלמ רמגנ ולסכב ה"כב" :(דפק זמר םיכלמ ינועמש-טוקלי) שרדמב אתיא
.'וג ןכשמ תא םיקת שדוחל דחאב ןושארה שדוחה םויב בותכש ומכ ,ןסינב דחא דע לפוקמ
תכונח - ה"בקה ול םליש המ .םלשל יילע ה"בקה רמא ,הכאלמה וב הרמגנש ולסכ דיספה התעמו
."יאנומשח

התיה (ןכשמה תכאלמ וב הרמגנש ,ולסכ שדוחל ה"בקה םליש זאש) "יאנומשח תכונח" ,הנהו
ושעו"ד ןיינעה תוללכל סחיב הנה ,"ינש תיב" ארקנ הז תיבש יפ-לע-ףאו .ינשה שדקמה-תיבב
קוספ רמאנ םיבותכה תוטשפב :הברדאו) ןכשמה ןיינב לע םג יאקד ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל
ןושארה שדקמה-תיב ,ןכשמ) ישילש - אוה ינשה שדקמה-תיב ירה ,(ןכשמה תכאלמ םע רשקב הז
.ישילש שדוח םע רשקה והזו .(ינשה שדקמה-תיבו

שדוחד ןיינעה תומילש הלגתנ ובש - "יאנומשח תכונח"ד ןיינעה תוללכל עגונב רואיבה
:ולסכ

םירבד תחקל ,ונייה ,הלעמל הטמלמ הדובע ,ןכשמה תיישעב לארשי-ינב תדובע תוללכ
זאש ,םירופיכה -םוי תרחמל הלחה - ךרבתי ול ןכשמ םהמ תושעלו ,'וכו ףסכו בהז ,םיימשג
ילכו תועיריהש ,תרמוא תאז .ולסכב ה"כב המלשנו ,ןכשמה תיישע תודוא לארשי-ינב ווטצנ
."רתוהו 'וג םיד"ד ןפואבו ,ולסכב ה"כב ומלשנ 'וכו ןכשמה

ירה - "םכותב יתנכשו" ,הלעמלד יוליגה דצמ לבא ,הטמה תדובע דצמ קר אוה הז לכ ,הנהו
.ןסינ שדוחב לעפנ הז

- ה"בקה ול םליש המ ,םלשל יילע ה"בקה רמא ,הכאלמה וב הרמגנש ולסכ דיספה התעמו"
שדקמה-תיב ןמזב התלגתנ ולסכ שדוחבש הלעמלד יוליגה תומילשש ,ונייה ,"יאנומשח תכונח
."יאנומשח תכונח" תעב - ינשה

ןווי תוכלמ"ד תוריזגהו ךשוחה ירחאל הז ןיינע הלגתנ אפוג ינשה שדקמה-תיב ןמזבו
שדקמה-תיב תא ורהיט רשאכ ,'וכ םינוויה תמחלמד ךשוחה ירחאל אקווד ,תרמוא תאז ,"העשרה
םייוליגה דצמ ולסכ שדוחד ןיינעה תומילש - "יאנומשח תכונח"ד ןיינעה תוללכ לעפנ ,'וכו
.הלעמלד

ןניא וללה תורנה - רתויב הלענ ןפואבו ,הכונח תורנד ןיינעה תוללכ הלגתנ זא אקוודו
תכונח"ב הלעפנ ותומילשש) ןכשמה ןיינע תוללכ תמגודב ,יחצנ ןפואב ,ונייה ,םלועל ןילטב
.'וכ יחצנ ןיינע והזש ,השמ ידי השעמ - ("יאנומשח

ירחאל אקוודש - איה ,"יאנומשח תכונח" ,ולסכ שדוחד תיללכה הדוקנהש ןבומ הז יפ-לעו
םליש" זאש ,ולסכ שדוחד תומילשה תילכת לעפנ ,'וכ םינוויה תמחלמד ךשוחהו הדיריה לדוג
."יאנומשח תכונח ה"בקה ול

תוימינפ יוליגל עגונב םג שגדומ (ולסכ שדוחד תיללכה הדוקנה תודוא) ליעל רומאה
:ולסכ שדוחבש הרותה

יוליגה תוללכ לעפנ 'וכ םינוויה תמחלמד ךשוחהו הדיריה ירחאל ירחאל אקוודש םשכ
רבג רשאכ אקוודש ןבומ ןכ ומכ ,('וכ םלועל םילטב ןניא וללה תורנהש ןפואבו) הכונחד
הז ירחאלו ,"המכוחה תאז תולגל הווצמ"ד ןמזה עיגה ,"הימתב ארד רושכא" ,תולגה ךשוח
.(ולסכ ט"י) ולסכ שדוחב ,הרותה תוימינפד הרות-ןתמ ,תודיסחה תרותד יוליגה תוללכ

רקיעש [...ןוושחרמ ף"כב היה ותדלוה םויש] ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םגתפ עודיכו
.ולסכב ט"יב - אקווד גרוברטפ ירחאל לעפנ "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה

בחר ןפואב תודיסחה תרות יוליג תויהל ךרצוה - רתוי דוע רבג תולגה ךשוחש ירחאלו
תוחישב ראובמכ) הניבד "רהנה תובוחר" וניינעש ,יעצמאה ר"ומדא ידי-לע לעפנ הזו ,רתוי
ןקזה ר"ומדא ישורדב וראבתנש םיניינע םתואש שחומב םיאורש יפכו .(וניאישנ וניתובר
,רתוי הבחרהב יעצמאה ר"ומדא ישורדב ולא םיניינע וראבתנ ,'וכ תובית רפסמב ,רוציקב
."רהנה תובוחר"ד ןפואב

םג ךייש יעצמאה ר"ומדא ידי-לע "רהנה תובוחר"ד ןפואב תודיסחה תרות יוליג ,הנהו
ר"ומדאד תוקלתסהה םויו תדלוהה םוי) ולסכ 'טד ןיינעה תוללכ והזש - ולסכ שדוחל
.(יעצמאה ר"ומדאד הלואגה םוי) ולסכ ד"ויו (יעצמאה

:ולסכ שדוחד תיללכה הדוקנה תנבומ ליעל רומאה יפ-לע

- "יאנומשח תכונח"ב התלגתנ (ןכשמה תכאלמ הרמגנ ובש) ולסכ שדוחד תומילשה תילכת
.אקווד 'וכ םינוויה תמחלמד ךשוחהו הדיריה ירחאל

- ולסכ שדוחבש ,הרותה תוימינפד הרות-ןתמ ,תודיסחה תרות יוליגל עגונב הז ךרד-לעו
."הימתב ארד רושכא" רשאכ ,תולגה ךשוחו הדיריה ירחאל אקווד לעפנ הזש

ןפואבו ,הכונח תורנ ידי-לע ךשוחה תא ריאהל - ולסכ שדוחד תימינפה הדוקנה יהוזו
ןיינעה תוללכש הכונח ישורדב ראובמכו ."ץוחבמ ותיב חתפ לע" - איה תורנה תקלדהש
.'וכ ריאי ומצע ךשוחהש דע ,ךשוחה תא ריאהל ,ונייה ,"יכשוח היגי 'יוהו" - אוה הכונחד

רואב תולגה תכשח תא ריאהל - ולסכ שדוחב תודיסחה תרות יוליגד ןיינעה תוללכ םג והזו
."הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואבו ,הרותה תוימינפד

לכ לע חוכ-תניתנהו .'וכו ולסכ שדוח-שארמ לחה - ולסכ שדוחד יללכה ןיינעה והזו
יניינע לכ לע 'וכ הכרבה תכשמה תכשמנ זאש ,ולסכ שדוח םיכרבמ תבשב תכשמנ ולא םיניינע
.(הז שדוחד תדחוימה הדובעל חוכה ךשמנ םיכרבמ תבשבש ליעל רומאכ) ולסכ שדוחד הדובעה

:לעופל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה

ירחאל וליפא ירהש - תולגב ןיידע םיאצמנ לארשי-ינבש האורו ןנובתמ ידוהי רשאכ
םיטעמ דיב םיברו םישלח דיב םירוביג תרסמ" רשאכ ,םינוויה תמחלמד ינחורה ןוחצינה
ןיינעה םע ללכ בשחתהל וכרטצי אלש ךכ ידכ דע הפיקת לארשי די התיה אל ןיידע ,"'וכ
-המכ-תחא-לעו ,('וכ תווצמו הרות יניינעל הריתסב הז ןיא רשאכ) "אניד אתוכלמד אניד"ד
התיה הלואגה םא יכ ,תולג הירחא ןיאש ,המילשו תיתימא הלואג זא התיה אל ןיידעש המכו
לש ןיינע בוש היהי הז ירחאלש תורשפאה תוללכ תא לולשל הכירצ וז הלואג התיה ,התומילשב
.'וכ וחורב לופיל ידוהי לוכי וז תוננובתה דצמ הנה - תולג

תרות" איהש ,הרותה ידי-לע - "ושדוק עורז תא 'יוה ףשח"ש ידוהיל םירמוא הז לע הנה
,לארשימ דחאו דחא לכ לש וכרד תא הריאמה הארוה ,"רוא הרות"ו ,םייחב הארוה ,"םייח
ומצע ךשוחהש ,ונייה ,"יכשוח היגי 'יוהו" - איה ולסכ שדוחד תיללכה הדוקנהש הליגו
.אקווד ךשוחה ןמ רואה ןורתיד ןפואבו ,ריאי

יוליגד ןיינעה תוללכ לעפנ - 'וכ רתוי הטמל איה תולגה תדיריו ,תולגה ךשוח רבג רשאכו
אוה יוליגהש דעו ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב ,אתיירואד אתמשנ ,תודיסחה תרות
.'וכ ועבצאב הארמד ןפואב

,ךשוחה תכיפה - הזב הנווכה תילכתש ועדויב ,תולגה תכשחמ לעפתהל המ ידוהיל ןיא ,ןכלו
.'וכו רואה ןורתי השענ הז ידי-לעש

:שדוחה םיכרבמ תבשד ןיינעה תוללכ םג והזו

,אקווד שדוח-שארב שדוחה תכרבד ןיינעה תויהל ךירצ היה הרואכל :ןבומ וניא הרואכל
תבשב שדוחה תכרבד ןיינעה תוללכ והמ ,ןכ םאו ,"שדקו האר הזכ"ד ןיינעה לעפנ רשאכ
!?שדוח-שאר ינפלש

:הזב רואיבהו

שדוקה ץראב ויה ןירדהנסה רשאכ קר ךייש (שדוחה שודיק) "שדקו האר הזכ"ד ןיינעה תוללכ
.הייארה יפ-לע םישדוחה תא םישדקמ ןיאש תולגה ןמזב ןכ-ןיאש-המ ,'וכ

םיפסאתמ םידוהי רשאכ ,ונייה ,םיכרבמ תבשד ןיינעה תוללכ תא ונקית תולגה ןיינע דצמו
ויה עובשה ךשמבש ירחאל] תבשה םויב ורקיעש ,"הסינכה םוי"ב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבב
.שדוח-שאר היהי םוי הזיאב םיזירכמ - ["םימעה ןיב דרופמו רזופמ"ד בצמו דמעמב

(הייארה יפ-לע םישדוחה תא םישדקמ ןיאש) תולגה תדירי לדוג דצמ אקווד :תרמוא תאז
.שדוח-שאר ינפלש תבשב ולוכ שדוחה לכ תא ךרבל תדחוימ חוכ-תניתנ הנשי

ירחאל ,ונייה ,םדוקה שדוחה םויסל בורק איה שדוחה םיכרבמ תבשד תועיבקה :וזמ הריתיו
םימיב םיאצמנש הז לע טבה ילבמו .ךלוהו תחופ הנבלה רוא םהבש םימי םתואב ,שדוחה תיצחמ
.אבה שדוחה לכ תא ךרבל תדחוימ חוכ-תניתנ הנשי ,ךלוהו תחופ הנבלה רוא םהבש ולא

תחופ הנבלה רואש בצמו דמעמבו ,תולגב אצמנ ידוהי רשאכ םג :לעופל עגונב הארוהה יהוזו
-ינב ץוביקו תפיסא תמגודב) לארשי-ינבמ המכו המכ ףוסאל ותלכיו וחוכב הנה - ךלוהו
,ונייה ,שדוחה תכרבד ןיינעה תוללכ תא םלצא לועפלו ,(םיכרבמ תבשב תויסנכ-יתבב לארשי
."התומכ שדחתהל םידיתע"ד ןפואב היהת םתדובעש םהילע לועפל

:רתוי תוטשפב ל"נה הארוה רואיב

עקשומ אוה ירה ,יללכה תולגל ףסונש האור אוה ירה - ובצמו ודמעמב ןנובתמ ידוהי רשאכ
.'וכ ימינפה תולגב

קסועו תווצמ םייקמו דמולש יאדוובו ,תורשכ תקזחב אוה לארשימ דחאו דחא לכ ,הנהד
הליפתה םדוקו ,'וכ תולימה שוריפ - םינפ-לכ-לעו ,'וכו הליפתה תונווכ ,הליפתה תדובעב
.'וכו הקדצל ןתונ לוחה ימיבו ,הווקמב לבוט

הליפתה תעבש (ד"צסר ח"וא) ךורע-ןחלושב ןיד-קספ ונשיש עדויש תורמל ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
:וזמ הריתיו ,"םצרא ךרד ךילא וללפתהו ,רמאנש ,לארשי-ץרא דגנכ" וינפ ריזחהל ךירצ
,לעופל עגונב הנה - "םישדוק -ישדוק תיב דגנכו שדקמה דגנכו םילשורי דגנכ םג ןווכיו"
"סטייה-ןוארק" תנוכשב ,תולגבש ומוקממ תאצל ומצעב לועפל לוכי וניא ללפתהל דמענ רשאכ
!"םישדוק-ישדוק תיב"ב הליפתה תעב אצמיהלו ,תונוכש ראשב הז ךרד-לעו ,ןילקורבבש

רחא בוחרב וא הז בוחרב אצמנה ,ותיבב שחרתמה תודוא רהרהמ אוה ירה הליפתה תעבש דעו
!הזב אצויכו ,ותיבבש הרקתהמ םימ תליזנ תודוא בשוחו ,"סטייה-ןוארק" תנוכשב

-ישדוק תיב דגנכ" ןווכל ךירצש ךורע-ןחלושב בותכש המ עדוי םנמא אוה :תרמוא תאז
-ישדוק"ל הנווכה אלא ,תוינחורב "םישדוק-ישדוק"ל הנווכה ןיאש עדוי אוהו ,"םישדוק
ימשגה םוקמה אצמנ םשש ,תיבה -רהבו שדוקה-ריע םילשוריבו שדוקהש-ץראב ,וטושפכ "םישדוק
.םישדוק-שדוקד

ורודיסב ןקזה ר"ומדא ןושלמ - וטושפכ םישדוק-שדוקד םוקמל הנווכהש תוטשפב ןבומכו
עצמאמ םישילש ינש ךרעו םורדה עצמאמ דחא שילש ךרע קחור דגנכ םינווכמ וינפ ויהי"ש
ימשג םוקמב - "שדקמהו םילשורי דגנכ" םינווכמ וינפ ויהי הז ןפואב אקווד יכ ,"חרזמה
.וטושפכ

ירהו) אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש ט"שעבה תרותב המילש הנומאב ןימאמ אוהו
םינווכמ םירבדהש עדוי אוהו ,('וכ תוננובתהו הבשחמ םע הרושקה ,בלבש הדובע איה הליפתה
- "םישדוק-ישדוק תיב" תודוא בשוחו וינפ ןווכמו הליפתב דמוע רשאכש ,ונייה ,וילא םג
!!אצמנ אוה םש ירה

רותבו ,םירופיכה-םויב - דבלב הנשב תחא םעפ םישדוק-ישדוק תיבל סנכנ היה לודגה ןהכה
,"ןירדהרפ תכשלל ותיבמ לודג ןהכ ןישירפמ םירופיכה-םוי םדוק םימי תעבש" - הזל הנכה
-ילכ 'לה) ם"במרה ןיד -קספכ ,םילשוריב היה לודגה ןהכה לש ותיבש יפ-לע-ףא ,ונייה
."םשמ זז וניאו םילשוריב ותיב היהיו" (ז"ה ה"פ שדקמה

הז ןיא םלצא הנה - םילשוריב םתרידש םידוהי דוע םנשיש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז]
,םילשוריב רודל חרכומ לודגה ןהכה לבא ,םילשוריב ורודיש חרכה ןיאש ,ונייה ,אבוכיעל
תועיבק לש ןפואב איה םש ותרידש הרומ הזו ,אבוכיעל אוה "םילשוריב ותיב"ש ,ונייה
.['וכ

ותוא ןישירפמ ויה ,םישדוק-ישדוקב םירופיכה-םוי תדובעל הנכה רותב ,ןכ-יפ-לע-ףא
רתויב רצק ןמז ךשמל םישדוק -ישדוקל סנכנ היה הז לכ ירחאלו .םימי תעבש ךשמל ותיבמ
.('וכ לארשי-ינב תא דיחפהל אלש ידכ)

תליפת ללפתהל ודמוע תעב םויו םוי לכבש ,לארשימ דחאו דחא לכל םירמוא תאז תמועלו
הליפתה איהש) תירחש תליפת המכו-המכ-תחא-לעו ,החנמ תליפת המכו-המכ-תחא-לעו ,תיברע
-ישדוק תיבב העש התואב אצמנ אוה ירה תדחוימ הנכה לכ אלל הנה - (םויבש תירקיעה
!םישדוק

,הארי ךותמ הדער אל - (לסיירט א) הדער ולצא לועפל הכירצ התיה תאז העידי ,ןכ םאו
!םישדוק-ישדוק תיבב התע אצמנש ועדויב ,'וכ החמשו הבהא ךותמ הדער אלא

תאצל לוכי וניאש ךכ ידכ דע תולגב עקשומש ןפואב אוה ובצמו ודמעמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
!םישדוק-ישדוק תיבב העש התואב אצמיהלו ,"סטייה-ןוארק"ב ומוקממ

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רד הז םוקמב :אתוילעמל אוה "סטייה ןוארק" תודוא רבודמה]
תוימינפד רואב הלוכ הביבסה לכ תא ריאהו ,'וכ המילש הפוקת - םינש רשע ךשמב ונרוד
וז הנוכשב םיאצמנ רשאכ ,ןכ םאו .'וכ תווצמה םויקד רואבו ,הרותד הלגנד רואב ,הרותה
.['וכ רתוי הלודג הדירי וז ירה ,רומאה בצמו דמעמב

יפ-לע-ףא ,ונייה ,םירופיכה-םוי תליפתל עגונב וליפא אוה ליעל רומאה בצמו דמעמ ,הנהו
יכאלמ תמגודב) םינבל שבולו ,'וכ התוש וניאו לכוא וניא ,רתויב הלענ בצמו דמעמב אצמנש
לע לועפל לוכי וניא ,ןכ-יפ -לע-ףא - 'וכו םיליהתה רפס לכ תרימא םייסו ,('וכ תרשה
רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,םישדוק-ישדוק תיבב הליפתה תעב אצמיהלו ומוקממ תאצל ומצע
.הנשה ימי ראשב ובצמו ודמעמ תודוא רבודמ

ףכית תאז םיאור יכ ,ימינפה תולגד הדיריה לדוג תא תוארל ידכ ןנובתהל ךרוצ ןיאו
ירהש ,החנמ תליפתד הלעמה לדוג עודי ירהו ,החנמ תליפת ללפתי תודעוותהה ירחאל :דימו
לוכי וניאש הישפנב שיניא עדי ,ןכ-יפ-לע-ףאו .החנמה תליפתב אלא הנענ אל איבנה והילא
!אצמנ אוה םשד ןפואב ,םישדוק -ישדוק תיבב ותבשחמ היהת הליפתה תעבש ומצע לע לועפל

!הווצמ-רב ותויה זאמ םינש המכו המכ רבכ ורבעש תורמל - הז לכו

יכ ,רתויב הלודג םתלעמש תויה םע :אסיג ךדיאל אוה ןובשחה ,הווצמ-רב םדוקש ולא לצאו
,ןכ-יפ-לע-ףא - "ייחישמ" םשב םתוא ארוק ה"בקהו ,"אטח וב ןיאש לבה" אוה םהלש לבהה
!םישדוק -ישדוק תיבב םה ויהי הליפתה תעבש םמצעב לועפל םילוכי םניא

.'וכו וחורב לופיל אוה לוכי ,יטרפה תולגד הדיריה לדוגב ןנובתמ רשאכ ,ןכ םאו

:הכוראב ליעל ראבתנש יפכ - ולסכ שדוחד תיללכה הארוהה האב הז לעו

,בלה לע טולשי חומהש דעו ,ליעל רומאה תודוא וחומב ןנובתיש דע תוכחל המ ול ןיא
- 'וכ םישדוק -ישדוק תיבב אצמנש שיגריש ,ונייה ,בלבש שגרב םג ולצא אובי הז ןיינעו
,'וכ תולגה ךשוחב ואצמיה תעב םגש תעדל וילע אלא - ('וכ ןמז ךשמ שרודה רבד והז יכ)
היגי 'יוה"ד ןפואב ,תולגה ךשוח תוללכ תא ךופהל ולסכ שדוח תוללכמ חוכ-תניתנ ול שי
.'וכ רואה ןורתי היהיש דעו ,"יכשוח

,תולגה תדירי לדוג לע טבה ילבמש - ולסכ שדוחד תימינפה הדוקנה יהוזש ליעל רומאכו
והזו .םלועל ןילטב ןניא וללה תורנהד ןפואבו ,"יאנומשח תכונח"ד ןיינעה תוללכ זא לעפנ
.'וכ אקווד תולגה ןמזב תודיסחה תרות יוליגד ןיינעה תוללכ םג

ותויה תעב םג אלא ,תולגה תכשחמ לעפתהל המ ןיאש - לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה יהוזו
,הצוח תונייעמה תצפהב יעבדכ ותדובע דבוע אוה ירה ,תולגה ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחב
."רוא הרותו הווצמ רנ"ד רואב ולוכ םלועה תא ריאמו

קפתסמ וניאש ,ונייה ,רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב - הכונח ימי תארוה יפ-לע איה ותדובעו
הליל ידמו ,ףסונ רנ קילדמ ינשה הלילב אלא ,('וכ ןואפיקד בצמו דמעמב) דחא רנ תקלדהב
."רוא הרותו הווצמ רנ"ד ןיינעה תוללכב רתוי דוע ףיסומ אוה ירה הלילב
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,ב"משת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 426-420 'מע ,א ךרכ ב"משת'ה,תולגבש ומוקממ תאצל ומצעב לועפל לוכי וניא ,ללפתהל דמענ רשאכ
תיב"ב הליפתה תעב אצמיהלו ,ןילקורבבש 'סטייה-ןוארק' תנוכשב
..."םישדוק-ישדוק

,ךלוהו תחופ הנבלה רואש בצמו דמעמב ,תולגב אצמנ ידוהישכ םג
היהת םתדובעש םהילע לועפלו לארשי-ינבמ המכו המכ ףוסאל וחוכב
"התומכ שדחתהל םידיתע"ד ןפואב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יוליג לדוג ןכ ,הדיריה לדוגכ
חלשמה חוכ


?'תוחילש'ה ןיינע עיפוה ןורחאה רודב אקווד עודמ

הדירי יהוז - המצע ףוגב המשנה תדירי לש תוחילשבש ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ
תריזגו תופידר ןמזב יעבימ אל ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא" ,רתוי הלודג
,דסח לש תוכלמב םיאצמנ םידוהיש (התע ומכ) ןמזב וליפא אלא ,תולגה ךשוחב תוכלמה
-ינבש יתימאה בצמל המוד הז ןיא הז לכ םע - ףוגה תחונמו שפנה תחונמב םתדובע םידבועו
תא תואור ךיניע ויהו"ש ןפואב דע ,םהיבא ןחלוש לע םיכומס ,וב תויהל םיכירצ לארשי
."ךירומ

,היילע ךרוצ הדיריש ללכה יפ-לעו ,חלשמה חוכו ףקותל עיגהל רתוי םה םיקוקז אלימבו
ןבומ ןכ םאו - רתוי הלודג הז ירחאל האבה היילעה יזא ,רתוי הלודג הדיריהש לככו
יוליג - םגו ,חילשה לצא חלשמה חוכ לש רתוי לודג יוליגו היילעל האיבמ ,תולגב הדיריהש
ואציי ןכ ירחאו"ל איבהש ,םירצמ תולגב היהש יפכ אמגודב ,םיניינעה לכב רתוי לודג
,הנש 1900-מ הלעמל רבכ ךשמנש ,ןורחאה הז תולגב המכו-המכ-תחא-לעו ,"לודג שוכרב
תיתימאה הלואגב - ללכ ךרעב אלש "לודג שוכר"ל איבהל ידכ הזש - אוה ךכל ידיחיה רבסההו
ןוויכ ,רבסה אל רבכ הז םג ,תולגב םינש הברה ךכ לכ ירחאל ,תעכש ,ריעהלו - המילשהו
.דיתעה "לודג שוכר"ה לבקל םילוכי ויה ןמזמ רבכש

ןיינעב שודיחה אב ,תולגב םינורחאה תורודב אקוודש הזל םעטה רמול שי הז יפ-לעו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע - דחוימבו ,ללכב וניאישנ וניתובר ידי-לע תוחילשה
רותב) ידוהי לכ לש תוחילשה ןיינע תוללכב שדח חוכ סינכהש ,םיחולש "קחצי חלשיו" -
ץיפהל איה ונרודב ידוהי לכ לש תוחילשהש חוכ ןתנו הוויצש הז ידי-לע ,(ה"בקה לש וחולש
- ובצמו ומוקממ האיציב ךרוצ שי ךכ םשלש רמאו .הצוח תונייעמה תצפהו תודהיו הרות
.םהש םוקמ לכב םידוהיל עיגהלו ,"הנרח ךליו עבש-ראבמ בקעי אצייו"

תויהל ורחבנו וכזש ולא םנשי אפוג לארשי-ינב ןיבש הז ידי-לע - לעופב אטבתה הזש דע
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה תדובעל ירמגל םירוסמש - םיחולש

- ונרוד אישנ לש םיחולש םנשי לבת יווצק לכבש ,לעופב בצמה תא התע םיאורש יפכו
םג ללוכ ,ל"נה הדובעב םיקסועש - ימלועה םיחולשה סוניכב תעכ וסנכתהש םיחולשה םהיניב
.רואו ףיסומו ךלוה ,טשפתמו ךלוהש ןפואב - 'וכו חילש השוע חילשד ןפואב

ךרוצ שי ךכ - רתוי קומעו ךורא אוה תולגה ךשוחש לככש ,הזל םעטה רמול שי ל"נה יפ-לעו
דוע ורסמתיש םררועלו םהש םוקמ לכב םידוהיל עיגהל ,"הנרח"ד תוחילשה תדובעב רתוי לודג
.תודהי יניינע לכל רתוי
- םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תודעוותהמ)
(328-327 'מע ,א ךרכ א"שנת'ה 'תויודעוותה

רקיעה אוה השעמה


תועד ול ןיאש ,עבש ןבכ גהנתהל
ולשמ


עצביו ,ונממ עבות יברה היה המ ומצעל רעשי

ושרד - עובשה תשרפ תלחתהבש "םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו" קוספה לע
. . 'כ תבכ 'ק תב - ומצעל שרדנ דחא לכש ךל רמול ,ללכו ללכ לכב הנש בתכנ ךכל" :ל"זח
."'ז תבכ 'כ תבו

הדובעה רמגב םגש ,"'כ תבכ 'ק תב"ד ןפואב "הנש האמ"ד הדובעה תומילשל אובל ידכ [...]
ןב ותויהב םגש ,"'ז תבכ 'כ תב" הליחת תויהל ךירצ ,הדובעה תלחתהב ומכ "אטח אלב" היהי
,("תועד ענעגייא") ולשמ תועד ול ויהי אל ,תולדגד ןיחומ ולצא םישענ זאש הנש םירשע
.וילע םיווצמש המ השועו ,ולשמ תועד ול ןיאש 'ז ןב ומכ גהנתי אלא

[ול שיש בשוח ןכלו ,ול תויהל ךירצ םינפ-לכ-לע וא] ול שיו ,הנש םירשע ןב אוהש ימ םג
ומצעל רעשל ךירצ דחא לכ .("םיכרד ענעגייא") ולשמ םיכרד תושעל ול ןיא - תולדגד ןיחומ
אלמל ךירצ הז ןיינעו ,ונממ עבות היה יברהש ןיינע הזיא - הישפנד אבילא לבא -
.םילשהלו

ןמ םינהנ השעמ תעשב .(ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ) חיר לש ןיינע איה תידיסח תודעוותה
הזיאב היישוק תרסהמ הנהנ הז ,"טראוו טוג א" עמשש הנהנ הז ,("קעמש א טיג'מ") חירה
ראשיי אלש ,איה הנווכה .לעופל עגונב המואמ ראשנ אל הז ירחאלו ,הזב אצויכו ,ןיינע
לעופ ידיל אוביש ,ונייה ,הייתשו הליכא לש ןפואב םג היהיש אלא ,דבלב חיר לש ןפואב
.שממ

...טנלאשט לוכאל התיבה וכליי ףכת

.רבודמה לע וחכשיו ..."טנלאשט" לוכאל התיבה וכליי ףכתו ,םיתשל בורק רבכ איה העשה

םכיגח שרפ" ,"םכיגח שרפ" ביתכ בוט-םויבש עודיכ ,המשגה תלעופ הניא תבשה תדועס -
אלימבו ,הווצמ יהוזש אלא דוע אלו ,(ונתשרפב רוא-הרותב ראובמכ) "םכתבש שרפ אלו רמאק
ןפואב בוט המו ,"םשובמ הקשמו רתויב ןמש לישבת" ם"במרה ןושלכ ,רודיהב המייקל ךירצ
גהנמ תודוא םעפ רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ - "לופכ אתבשד אקסע לכ"ש שרדמב אתיאדכ ,לופכ
ירמגל עוקש תויהל לוכי ,אלימבו - 'וכו רשב ינימ ינש ,םיגד ינימ ינש תבשב לוכאל
-קספ ,הרותד הלגנ יפ-לע היאר ול שיש ,ורמואב ,תבש תדועסב ("ןאטעגניירא ןצנאגניא")
ךירצ הז ןדיד-ןודינבש ,איה תמאה ,לבא .'וכו יברה לש םגתפמ היאר ול שיו ,ם"במרה ןיד
תווצמב רודיהה תא תוושהל יאדכ ,רועישה עדיל ידכו ..."הווצמ רודיה"ל םג רועיש תויהל
...!ןהמ רעטצמ וליפא וא ןהמ הנהנ ףוגה ןיאש תווצמב רודיהה םע תבש גנוע

הזיא ומצעל רייצי דחא לכש - רומאכ - לעופל עגונב םירבדה תדוקנ תא אופיא רוכזל שי
.ותוא השעיו ,תושעל וילע הווצמ יברה היה ןיינע

יברה ונכילוי ןדיד אלגעב יזא - תושעל וילע הווצמ יברהש רבדה תא השעי דחא לכ רשאכו
.המילשה הלואגה לא
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהמ)
(96-94 'מע ןושאר קלח א"ישת'ה

יבר יצוצינ


'ובל הבגי'ו 'בקעי ןואג'


המוקב תכלל ןתיי ומעל זוע 'הו ,רעצמה רבדב ךיראהל ןיא"
המ ינפמ ששחה יבגל יברה בתוכ ,"םיאתמה ףקותבו הפוקז
םיארוק ,העינכו הגיסנ לש ןיינעל" * םלועה תומוא ורמאי
ענכיהל אלש ףקותב השירד לכו ,תואמצעו ןוחצינו גשיה
,יל ונשי דחא תוכז דומיל" * "'תויתולג' םינכמ ,םיצחלל
יכרדב ובל הבגיו בותכה יוויצ ךפיה אוה התע םחור בצמש
תידוהי הוואג לע * ד"בחב םינקסעל יברה בתוכ ,"םשה
תידיסחו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ררושמה לא (ח"לשת ןוושחרמב ב"כמ) יברה לש ובתכמ ךותמ טוטיצב חתפנ וז ונתמישר תא
:גרבנירג יבצ-ירוא

םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמו דועיה םייוקי ףוס ףוס רשא ןוצר יהיו
ןח אשת םאו םלועה תומוא ורמאי המד דחפה לכ לטובי תידיימ האצותכו םיסכמ
שי םאב - ףדינ הלע לוקמ דחפל דעו ,תינולפו תינולפ הגהנה םהיניעב דסחו
זוע 'הו ,רעצמה רבדב ךיראהל ןיאו .ידוהי וניא לש ויפ חורמ ףדינש ששח
.םיאתמה ףקותבו הפוקז המוקב תכלל ןתיי ומעל

:ג"משת תבטב הרשע תחישב יברה רצמ ךכו

דובכ לש הרכהה תא דבאל םילוכי דציכ :םיממותשמו םלועה תומוא םידמוע ןאכו
!?הנטק יכה הדימב אל ףא ,ימצע

"רואל ךשוח םימש"

:א"משת טבשב ד"כב יברה בתוכ

םימש" (כ,ה היעשי) העושיהו הלואגה איבנ ןושלבו ,רתוי דוע ליהבמש המ
הזל םיארוק 'וכו העינכו הגיסנ לש ןיינע רשא ,"ךשוחל רואו רואל ךשוח
הוניכ 'וכו םיצחלל ענכיהל אלש ףקותבו השירד לכו ,תואמצעו ןוחצינו גשיה
,הזב תוכיראב ךרוצ לכ ןיא רמד היתווכדל יאדוובו .המודכו "תויתולג" םשב
דועו ,ללכב תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,םיליהבמו םירעצמה םירבדב טרפבו
.דחוימב תיתימאה תוינחורב רתוי

ףקותה לכב ,הכר ןושל

:(442 'מע 'כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) מ"שת ולסכ ג"כ תודעוותהב יברה ירבדמ ןלהל

רשא לכו ותיב לע והדקפיו"ש ךכ ידכ דעו "ודיב חילצמ 'ה השוע אוה רשא לכ
ותגהנה ינפמ ?המל ךכ לכו .הרותב קידצה ףסוי לע רמאנ "ודיב ןתנ ול שי
.(י"שר שריפש יפכ) "ויפב רוגש םימש םש" "ותא 'ה יכ וינודא אריו"ש

גהנתהל וילע ,םירצמב ףסויכ ,תולגב אצמנ ידוהיש העשב םגש דומלל שי ןאכמ
'ה יכ" וניחבי וביבסש םלועה תומוא םגש דע "ויפב רוגש םימש םש" לש ןפואב
."ותא

:(173 'מע א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) הרות-תחמש ליל תודעוותהמ ,תואטבתה דועו

םג תאז תושעל וילע - הרימא ,הכר ןושלב יוג םע רבדל ךרוצ שיש העשב םג
!םשה ןוצר והזש םושמ ףקותה לכב

י"בשר לש 'בר השעמ'

חקלל יברה סחייתה (104 'מע ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת רומא תשרפ תבש תודעוותהב
:י"בשר תגהנהמ קיפהל שיש

םושמ - םמצע תבוטל ושעש המ ושעש ימור תוכלמ לע רמאש םירבד ינפמ חורבל ץלאנ י"בשר
.םתבוט שרוד יוגה ןכאש םשפנב תומדלו םמצע תא תומרל םידוהיל רוסא יכ רובס היה אוהש
- הלוטיבל תולדתשה השעו תמייוסמ הריזג לוטיב םשל ימורל עסנ ומצע י"בשרש העשבש תורמל
.ומעל הבוטה תא איבי אוהש אוה-ךורב -שודקהב רומג ןוחטב ךותמ השע אפוג הז תא םג ירה

תומואמ עויס לבקל ידכ םיצמאמ תושעלו עבטה יכרדב לדתשהל שיש העשב םג ,יכ ןאכמו
- איבמה אוה ה"בקהש הרורב הרכהו העידיו 'בקעי ןואג' ךותמ תויהל ךירצ רבדה - םלועה
."לארשי ומעל דסחו בוט - 'בצוחה דיב ןזרגכ' קר םהש םלועה תומוא תועצמאב

'תינימשבש תינימש' ךירצ

ותלועפ יכרד תא הנייפא ,דגנכש דצה ינפמ עתריהל אלו לטבתהל אלש ,יברה לש וז ותשיג
.םלועה תומוא יבגל קר אל ,ןיינעו םוחת לכב

יבושחמ דחאל (נ"בדח זא) יברה בתוכ (חער 'מע א ךרכ שדוק-תורגיא) ד"שת חספה גח ברעב
:תירבה-תוצראב םידיסחה

,וירוגמ םוקמב םינושה םיגוחה לע ותעפשהב ףקותב שמתשמ ןיא רשא לע לבח
.םהב אצויכו ל"נה םירפסב םידמולו םיארוקה רפסמ רתוי לידגהל

םידמולש הז ידי-לע יכ ,הלופכ תלעות הזבש ,ךוניח ירפסל עגונש המב טרפבו
.רפסה-תיב תציחממ 'וכו תוסרוקיפא םהב שיש םירפסה םיחדנ ,ולא םירפסב

,ד"בח ידיסח ןיב ןפוא םושב םתוא בושחל רשפא-יאש הפ ךוניח תודסומ המכו
.הז םעט ינפמ ליעל םירכזנה םירפס דומיל וגיהנה תאז לכבו ,'וכ הברדאו

םינתונ וז הנידמב "םג" רשא ,ובל הבגיו תדימ הזב םייקל יאדכ יאדוובו
יתעמשש המ דוסי לע ,ינחוטבו .טלחהבו תופיקתב םירמאנה םירבדל תובישח
היאר איבהל לוכיש טרפבו) ףקותב ותעד תווחל הסנמ היה םאש ,ותעפשה תודוא
זכרמ'ה תואצוהמ תורבוחו םירפסב םידמול הזב-אצויכו בקעי-תיבב םגש
.תינימשבש תינימש וב היהיש ךירצ םכח-דימלתו .חילצמ היה ('ךוניח יניינעל
...םיעשרל הקיני וב ןיאש לעופ הז ידי-לעש (םירופ ישורד) ח"אדב ראובמו

'ה יכרדב ובל הבגיו

תלהנהל יברה בתוכ ד"ישת תנשב .תואישנה תלבק רחא תירוביצ תונקסע יניינעב םג ךכו
:(חצק 'מע ח ךרכ שדוק-תורגיא) ק"האב ד"בח-תדוגא

ובל הבגיו בותכה יוויצ ךפיה אוה התע םחור בצמש ,יל ונשי דחא תוכז דומיל
ןה חילצהל ךרדה יהוז אלש . . םוצמצו ץוויכב םיאצמנ אלימבו ,םשה יכרדב
ודבעי רשא רבדה חרכומו םינידה שרוש אוה םוצמצה הברדאו ,טרפהב ןהו ללכהב
,ר"ומדא ק"כ תארוהו ןוצרכ תובחרתהבו תוטשפתהב ד"בח יניינע לכב
תצרופו םיניד תלטבמ החמש ירה ,החמשב 'ה תא ודבע יוויצה ומייקישכו
.םירדג

:(ר 'מע םש) בתכמה םויסב העיפומה הכרבה איה תדחוימו תניינעמ

-לעו ילארשי שיא לכל םיכרצנה בלה תובחרו חומה תובחר םהל ןתי ךרבתי םשהו
אממיד אלעפ ןנא ,קדצ-חמצה ר"ומדא רמא םהילעש ד"בח ידיסחל המכו-המכ-תחא
יהוז הרותבש רואמו הרוא הרותו הווצמ רנב םלועה תא ריאהל ונדיקפתש ,ןנא
.'ה יכרדב ובל הבגיו רבדה חרכומש ,תודיסחה תרות

:יברה בתוכ (וטר 'מע םש) ק"האב ףסונ דסומלו

תלהנהב הגלפומ החלצה תכרבב םתוחו ליעל רכזנה לכב תובוט תורושבל הכחמה
ךותמ ,רודה גיהנמ ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה דסומה
'ה יכרדב ובל הבגיו ,השודקה ונתרות קספל םיאתמ תיתימא תעדה תבחרה
.חילצי םדיב 'ה ץפחו םירתסההו תומלעהה לכ וסמיי גנודכו

יבויחו בוט ןיינע

תוחישה-רפס) ב"נשת תנשב יברה לצא א"טילש והילא יכדרמ יבר ןואגה צ"לשארה לש ורוקיבב
:ראשה ןיב יברה ול רמא (459 'מע ב ךרכ ב"נשת

דבלב וז אל :הברדאו ,ינאש השודק יניינעב לבא ,הוואג םושמ אוה ץמח רוסיא
אוה השודק יניינעב הוואגהש תאז דוע אלא ,השודק יניינעב תרתומ הוואגש
."'ה יכרדב ובל הבגיו" רמאנש ומכ ,יבויחו בוט ןיינע

,(ץמחה ןמ םחלה יתש םיבירקמ ובש) תועובשה גחב דחוימב שגדומ הז ןיינעו
הכזו ,הרותה תא לבקל הכזש ףקותה לכב האג ידוהיש - "וניתרות ןתמ ןמז"
חוכה ול ןתינ העש תארוה רותבש אלא דוע אלו ,הרותב םיניד קוספלו ררבל
.תולבגה לכ אלל הרותה לע תיבה-לעב תויהל

א ךרכ ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"ישת ולסכב ט"י תודעוותהב) הז ןוויכב דועו
:(209 'מע

דמעמב בשחתהל ןיאש עדיל ךירצ - הרותה תוימינפ תצפה תודוא רבודמ רשאכ
הבגיו"ד ןפואב גהנתהל םיכירצ אלא ,ואל םא ךכל יואר אוה םא ,ולש בצמו
הנומשמ דחא וב אהיש ךירצ םכח דימלת" ל"זר רמאמכו ,"'ה יכרדב ובל
.(הוואג טעמ) "תינימשב

...הדיחיה הווקתה

םימעפ יברה לצא רקיבש ,םקימע והילא יאנותיעה לש ותבתכמ עטק םיאיבמ ונא המישרה םויסל
ןרקוהש תידוהיה הוואגה שגר תא ,יאנותיעה אטיב וירבדב .תוקתרמ 'תויודיחי'ל הכזו תובר
:297 'מע א ךרכ 'יברה'ב ועיפוה םירבדה .יניע תיווזמ ףקתשהש יפכ ,יברהמ

עבראו םירשע םייחה ץראה ידילי שי .וייחמ םוי לכב תועש 24 לארשי-ץראב יח ר"ומדאה"
םהו ,תואיפ ילדגמו הטופק ישובל ,'םייתולג םידוהי' שי .תולגב ,םהייחב םוי לכמ תועש
.םמד תפיט לכמ תפדונ תולגהש ץראה ינב שי .תונידמ יאישנמ םיאג ,םינומדק םימלשורי
.ןיע תיארמל קר ףוקז - 'תיפי המ'ב ףופכה םבגו

,םיעמשנ םניא וירבד םא םג .תאז חיכוהל שקבמו לארשי ץרא לש הרעשב דמוע ר"ומדאה"
תייווה לע המחלמב וקלח והז .'םימעפ האמ דע' - ל"זח ירבד יפ-לע - חיכוהל אוה בייח
.ידוהיה תוומה דגנ ,ןברוחה דגנ - ידוהיה םויקה תמשנ ,הלואגה

אל ,ולש הנחמהו יברה םיבצינ הילעש המוחל .המוח רחא המוח םיעיקבמ וירורגו בייואה"
.ולכוי אל םגש ,הווקת שי ןכ לע .הנש 1909 ולכי

."תווקתה לכ זוגיהב ,הדיחיה הווקתה ילוא יהוז"תודיסחה ינייעממ


הרש-ייח תשרפ


(בכ,דכ) םידימצ ינשו ולקשמ עקב בהז םזנ שיאה חקיו

(י"שר) תודמוצמ תוחול ינשל זמר :םידימצ ינשו .תלוגלוגל עקב ,לארשי ילקשל זמר :עקב

תארקנו ,(ט ארתב -אבב) תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש ,הקדצ תווצמל תזמור - לקשה תיצחמ
."תוצמה תוללכ" םשב

.הלוכ הרותה לכ תוללכ םה - תוחולה

םויקו הרותה דומיל אוה לארשיב תיב לש דוסיהש זמרל םידימצו םזנ הקברל ןתנ רזעילא
.תווצמה
(36 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(במ,דכ) ןיעה לא םויה אבאו

לש ןתרותמ םוקמה ינפל תובא ידבע לש ןתחיש הפי ,אחא יבר רמא. . :ןיעה לא םויה אובאו
(י"שר) םינב

ןושל" אוהש י"שר שריפו ,"הדשב חושל קחצי אצייו" ביתכדכ הליפת הניינע - החיש
.לוע-תלבקו הייפכ ךותמ הדובעל זמור - דבע ."הליפת

ידבע") לוע -תלבקו הייפכ לש ךרדב האבה ,הליפתה תדובעל זמור - תובא ידבע לש ןתחיש
.תויצראהו תוימשגה תאלעה הניינע הליפת יכ ,("תובא

.החמשו הבהא ךותמ ויבא תא תרשמה ןבכ ,החמש ךותמ הדובעל זמור - ןב

,("םינב לש") תויחו החמש לש ךרדב האב איהש ,הרותה דומילל תזמור - םינב לש ןתרות
.הרכהו ןוצר ךותמ ךכב תקסוע המשנהו ,תינחורו תילכש הדובע אוה הרותה דומיל יכ

- "םינב לש ןתרותמ תובא ידבע לש ןתחיש הפי" - ליעל רומאה יפכ ,ןכ-יפ-לע-ףא ךא
תוימשג תאלעהו רוריב ידי-לע אקווד יכ .הרותה דומיל לע ןורתי שי הליפתה תדובעל
."םינותחתב הריד"ד הנוילעה הנווכה תא לעופל םיאיצומ ,םלועה
(ט"ישת הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

שדוק-תבש-יאצומ רנ

,תבשל דחוימ תסנכה -תיב-רנ ול היהש" :בתכ ,1הנשה לכמ הליפת תוכלה ,ל"ירהמ יגהנמב
."וקיזחמ היה תבש-יאצומב ,תבש רנמ הכיתח ול ראשנ םאו

תבש תורנ םגש רוכזל שי ירה ,הליפתל ול ריאהל דעונש ,ישעמ ךרוצב ןאכ רבודמה יכ םאו
אלש" ידכ וא ,(תבש גנוע) הדועסה ןחלוש לע ,(תבש דובכ) תיבב ריאהל ידכ םרוקמב ונקתנ
.(תיב םולש) "ןבאב וא ץעב לשכיי

ךליל ידכ תסנכה-תיב רנמ תבש יאצומב רנ ןיקילדמש ,[ל"שרהמ] ובר םשב איבה 2השמ הטמבו
לע ,הכולמל לואש הכז המ ינפמ :3ימלשוריהמ איבמו ."הווצמ לש רנ ימנ יווהד" ,תיבל
'רנ' ארקנו ,'לאיבא' היה ונקז לש ומשו ,הברה תורנב םילפאה תואובמב םיברל ונקז ריאהש
.4םיברל תורנ קילדמ היהש םש-לע

,אוה ןוכנ גהנמו ,תבש יאצומב לפוא םוקמב תורנ ןיקילדמש ,םיקדקדמ יתיארו" :םייסמו
,םהרדובאהו טקלה-ילבשה ובתכש ומכ ,ותאיציב תושעל שי ךכ ותסינכב תורנ ןיקילדמש םשכש
ןכ-ומכ ,ותאיציבו ותסינכב ךלמה םיוולמש ךרדכ תבשה תוולל תורימזו םיטויפ רמול וגהנש
.5"ותאיציב ותוולל שי ןכ ,ותסינכב תבש דובכל ןישועש המ לכש ןוכנ

ראשבמ רתוי הפי רנ תבש יאצומב קילדהל שיש ,ךרדל הדיצ רפס םשב בתכ 6אבר הילאבו
ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב ןכו .8"...ראשבמ רתוי רנ" קיתעה 7בטיה ראבבו .לוח לש תוליל
ותאיציב תבשה תא תוולל ידכ" ,תדבוכמ הרוצב הכלמ הוולמ תדועס ןיינע ראיבש רחאל] 9
ראשמ רתוי תבש יאצומב תורנ תוברהל םיגהונ שי ןכלו" :בתכ ["ותסינכב ומכ דובכ ךרד
."לוחה תוליל

,ןחלושה לע תורנ ינש םיקילדמ ןכא ,ש"נא ןיב הזב תוגהונה תוחפשמב וניארש המכ דעו
.הזב גהנ אל יברה ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמש יפכ ,יכ םא .הכלמ-הולמ תדועסל רשק אלל

:בתכ ,("הדועסב הכלמה תייוול" תרתוכב) 10תבש יאצומ רדס ,ץ"בעי רודיסב ,ךדיאל
."ודובכל ףסונ רנ ןכ םג קילדי ןכל .ליעלדכ תבש לש ןיעמ דובכ רבד לכב ותוולל ךירצו"
.הכלמ-הוולמ תדועסל תאז רשקמ ןאכ

רדסי םלועל" [ע"ושהו 'מגה ןושל שוריפב] ש"מ ז"טב ןייעו" בתכ 11לקשה תיצחמב ןכו
תיצחמה ףיסומו] ןחלוש תכירעו הפמ תסירפב הדועס תועיבק ךרד :רמול ונוצר" - "'וכ
.כ"ע ,"תבש לילב ומכ ,תורנ תקלדהו [:לקשה

יגהנממ" קרפב קרו ךא הז גהנמ עיפומ 12"לארשי יטבש יגהנממ - םיגהנמ טוקלי"ב
תורנ רואל שרדמה-תיבב םע-בורב תבש-יאצומב תכרענ הכלמ-הולמ תדועס" :13"םידיסחה
."...םיקלוד

ודועב ,עובקו םייוסמ בלשב ,ונחלוש לע תורנ 'ב םיאיבמ ויהש 14םולשו םייח יכרד הארו
.(תיברע וללפתה רבכש םישנא ידי-לע) 'ג הדועס עצמאב.טלת 'מע (1

.ב"יקת 'יס (2

.ג"פס תיעיבש (3

.ח"יה א"יפ תומורת 'לה ם"במר הארו .אקווד תבש יאצומל רשק אלל ,םיברה תנקתב רבודמ םש יכ םא (4

.'ה תוא ףסוי-תיב-תוהגהב רצח 'יס הלודגה-תסנכ-יריישבו ,ש 'יס תבש תלועב אבוה (5

.טצר ס"וס (6

.צחר ס"וס (7

:ל"צ] דנק ס"וס א"גמל םש ןייצו .[םינשי םיסופדב קודבל שיו] (ב,פ ףד) ח"ירהמ יטוקילב תאז ריעהו (8
םהל ריאהל תסנכה תיבמ תורנ םדיב חקיל תסנכה תיבמ ןיאצוישכ תבש יאצומב גהנמ היהש [כ ק"ס ףוס דנק 'יס
ל"שרהמ םשב ל"נה השמ הטמב כ"שמ יפל הרואכלו .כ"ע ."םהילע הנתמ ןיד-תיב בל"ש םושמ רתומו ,ךרדה תא
.הזל צ"א - "הוצמ לש רנ ימנ יוהד"

.ב"ס ש 'יס (9

.זיקתת 'מע א"ח לוכשא תאצוה (10

.ש 'יס (11

.ו"לשת-ז"כשת ,יתדה ךוניחה ףגא ,ךוניחה דרשמ תאצוהב (12

.124 ע"ס ,(דרפנ קרפב םש םיעיפומ ד"בח יגהנמ) ק"הראב םידיסחה ללכ (13

.וסת 'יס ,שטאקנוממ 'רזעלא תחנמ' ח"מהעב צ"הרה יגהנמ (14
תורעהו תובוגת


םינוש םיניינע


ידוהי וניא םארי אלש ןייה קובקב תפיטע

יוגש ידכ ,ריינ תיקשב ףוטע היהי ולש ןייה קובקבש דואמ דיפקה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.תיכוכזה ךרד וליפא ונארי אל

(ילבבה םחנמ ברהל) תווצמה-ימעט רפס םשב 'ב ק"ס גכק ןמיס הבושת-יכרדב אבומהב ורוקמ
,םמצע לע םירימחמ ויהש ,השעמ ישנא יתיאר יפרוח ימיבו" :ונושל הזו ,םש ,השעת-אל
."וב עגנ אלש יפ-לע-ףא ,ןיתוש ויה אל ןיעה ילכ תייארב וליפאש

וניע ןתנש ןוויכ" :וירבד םויסו ,ד"צ ללכ תויתואה רעש ה"לשב ילבבה מ"רה ירבד ואבוהו
וחיר וא ןייה ןווג האור ם"וכעהש ןוויכ ,אוה ןיקיתו גהנמו ,הכרב ןמיס וב ןיא וב
לארשי דיב אוהש םינפ -לכ-לע ,ןכ-םא .ם"וכעל ם"וכע תבשחמ םתסו ,ותבשחמב ול הוואתנ
רמושמה ןייל הכוז ונממ רמשנהש ,אוהש-לכב ארמוחה קודקד לע המתת לאו .ולכשב ורייצ רבכ
."ןיליקמה לע ינא המתו .תוכרבב םישנאו םיקולא חמשמש רחא ,ויבנעב

םייח -ירבד לעב לש ונב - לאקזחי-ירבד לעב ,עוואנישמ ר"ומדאה םשב םיאיבמ שי םנמאו
תייארב וליפא ,ןיי תותשל אלש םמצע לע רימחהל השעמ ישנאו םידיסח םיגהונש המש - זנאצמ
דצ לכמ הסוכמ היה םא לבא ;הלוגמ ןייה היהש ,אפוג ןייב ם"וכע הארב אקווד אוה ,ם"וכע
.רימחהל םיגהונ ןיא ,ילכ ידי-לע הארו

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרמוחל שרופמ רוקמ ה"לשה ירבדב ,רומאכ ,לבא

הדימעב םויה שודיק

'קה ורדחב שדוק-תבשב םויה שודיק תושעל ,ק"בשמה תודע יפל ,גהונ היה ר"ומדא ק"כ
;הבישיב תאז השע - רוביצה תא חירטהל אל ידכ יכ ןכתיי - תויודעוותהב קרו] הדימעב
.['ג הדועסל ךייש היה רבכ הזש ח"משת ירחא טרפבו

. . שודיקה רמאת" :ב,חכק י"ראה רודיסב אוה הדימעב םויב שדקל גהנמה לש ורוקמ
ליחתהו" :ט"מתס םולשו-םייח-יכרדב אבומכ רזעלא-תחנמה לעב תגהנה התיה ךכו ."דמועמ
."התשו בשיו ,ג"הפב ,ןנרמ ירבס . . (הדימעב)
דודשא ,רפואל השנמ יכדרמ ברה


שטיוואבוילו הפיח

דוע ףיסוהל יוארה ןמש ינמודמכו הפיח תודוא - 'יש רפואל מ"מרה לש תומישרה תא יתיאר
:שטיוואבויל םע ריעה לש רשקה לע

-םולש יבר ק"הרה) קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש ויבא (ספדנ םג המודמכו) עודיה יפל (1
.הפיחב רבקנ (אנכש

ןיב אוהש ,ה"ע קוטשרעפוק מ"מרה שרדמ-תיב םיקהו ררוגתה םשש הדבועה היד השגדוה אל (2
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הבותכה לע םימותחה

ב"ושה ,ןח ןורהא םהרבא ר"ב מ"מר לש הבצמ היוצמ ןשיה ןימלעה תיבל הסינכב (3
.בוגינר'צד

ר"ומדא ק"כמ םיבתכמ לבקל הכז ,ןהכה חנ לארשי 'ר ,תיתדה הצעומה שאר שמישש ימ (4
.ןיזעינמ נ"ירהמ תחפשממ הארנכ אוהו ,ונרוד אישנ
ןיקצומ-תיירק בר ,ןמקורד ריאמ-דוד ברה


'ןונחת' םירמוא ןיאשכ 'ונכלמ וניבא'

תרימא ןיינעב ,(טכש ןויליג 'תורשקתה') גרובזניג החמש-ףסוי ברה ח"הרה לש ונוידל רשקב
םיארוקה תא ףתשל ינירה ,'ןונחת' םירמוא ןיאשכ 'ונכלמ וניבא' ןכו 'םייפא ךרא ל-א'
:האבה הדבועב

.ע"יז צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תשא ,הניד-המחנ תינברה תייוולה המייקתה א"לשת תבטב 'יב
הנוילעה המוקל הלעו 770-ל יברה רזח ,םייחה-תיבב ההתשה ןיידע רוביצה תיברמש תעב
.םדוקה יברה לש ורדחב החנמ תליפת ללפתהל

,דחוימ ערואמל דע תויהלו ,םמצוצמ ןיינמ קר הב חכנש ,החנמ תליפת התואב ףתתשהל יתיכז
ןמזב 'ונכלמ וניבא' תרימא יא וא תרימא ןיינעב ונגהנמ יבגל תועמשמ שי ונממ קלחלש
.'ןונחת' םירמוא ןיאש

יברה :צ"יירה יברה רדחל ליבוהש ןורדסמב וחכנ הליפתה ינפל עגר :םירבדה רואית ןלהל
.לדנה ברהו ןיקביר לרעב ברה ,ןיקרובד ןועמש-ןמלז ברה א"דמה ,ג"שרה ,ונרוד אישנ
שגיי יברהש ץפח ג"שרה יכ היה הארנ .דומעה ינפל ללפתהל שגיי ימ ,הלאשה הדמע ריוואב
.ומצעב תאז תושעל תונידעב ול זמר יברה ךא ,דומעל

הז דחא דצמ ירהש .ץ"שה תרזח רחאל 'ונכלמ וניבא' רמול שי םא ,לאשו יברל ג"שרה הנפ
.'ןונחת' םירמוא ןיא לבאה תיבב ,אסיג ךדיאל ךא ,םוצ םוי

םידמוע אולה=] "!םינבר ךאד ןעייטש אד" :התייה (והשמ ףיקת ןוטב הרמאנש) יברה תבושת
.[!םינבר ןאכ

וניבא' רמול שי םא ותלאש לע רזחו ל"נה םינברה תשולשל ג"שרה הנפ יברה תוחכונב
ןיקביר ברה לא הנפ ךכ-רחא ."עדוי ינניא" :בישהש ןיקרובד ברה לא הנפ הליחת .'ונכלמ
."םירמוא ,ןכ" :הלה ול הנע ,לדנה ברל הלאשה תא הנפהשכ .םילימ ןתואב ןכ-םג בישהש

ךומסב דומעל רתונו רדחה ןתפמה תא הצח יברה .הביתה ינפל רבוע ג"שרשכ הלחה הליפתה
תאז-לכב ונממ לבקל ידכ ,יברה רבעל וטבמ תא ג"שרה הנפה ,ץ"שה תרזח ףוס תארקל .תלדל
לש טבמה תיינפהמ ןוצר -עבש וניא יכ יברה לע היה רכינ .גוהנל וילע דציכ והשלכ זמר
.וילא ג"שר

וניבא' רמא אלו 'חבשל ונילע'ל דימ ףדפיד יברהש ,אוה לעופב היהש המ ,ךכ וא ךכ
.'ונכלמ וניבא' רמא אלו ןכ השע ולוכ רוביצה םגש ןבומ .'ונכלמ

ד"בח-רפכ ,בונורהא ןהכה קחצי-ףסוי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הרש-ייח תשרפ ,שדוק-תבש
ןוושחרמב ז"כ

,תישארב תבשל 'תורשקתה'ב הנורחאל וספדנ ,םיכרבמ תבש יגהנמ יטרפ] ולסכ שדוחה םיכרבמ
.[זכש ןויליג

.תודיסח רמאמ דומיל העשכ ךכ-רחא .המכשהב םיליהת תרימא

.ישילשה םויב - ולסכ שדוח-שאר .םיקלח 6-ו 14:45 ,ןושאר םויב דלומה

.1'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

ינש םוי
ןוושחרמב ט"כ

."ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

.2הפוחה םויב הנעתמש ומכ ותינעת ףקותו ,םויה הנעתי ,שדוח-שארב ותפוחש ןתח

.1ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

,ישילש םוי
שדוח-שאר ,ולסכ 'א

"ולסכ שדוח-שאר" ריהבה םויה

ותלחממ אפרנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש המ לגרל ,תידיסח תודעוותהו הידוה תדועס םיכרוע
.3ח"לשת ולסכ 'א ,שדוח-שארב ותיבל אציו

[םיפסונ םיגהנמ ורכזנ ןאכ .ל"נה ןויליגב הנורחאל וספדנ ,שדוח-שאר יגהנממ המכ]

וא הליפתה ינפל והורמאי אל רוביצב הליפתל םירחאמהו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
.4רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא ,ןדידל יכ ,הרמזד-יקוספב

ןכמ רחאל דימ .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" םירמוא ללהה םויסב
ץ"שה םג .6םימעפ שולש םירמוא דחי תאז לכ - 5 ". . הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת שידק ינפל תאז רמוא

.7שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ תושעל אלש ,םישנה גהנמ

םימיב טרפבו .ד"בח תודיסח תטיש תצפהל ולסכ שדוח תא לצנל הלודג תוציחנ" :ולסכ שדוח
ידרחה רעונהב קר אלו .םיאתמה םוסרפב םירבדה רודיסו ,ךליאו ולסכ ט"י ,ולסכ 'י-מש
.8"'הצוח' התע-תעל אצמנה ,ןיידע ידרח וניא התע-תעלש הז םג אלא ,דבלב

:9הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהש תועצה יתש

וכרעי שדוחה ךשמבש ךכב תאז אטבל ,"ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
םג יאדכו ,(דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה
הלגנ ,הרותה דומילב ףיסוהל ודדועיו הרות ירבד ורבדי הלא תויודעוותהב .ףטה תא ףרצל
,הז שדוחד םיידיסחה םיבוט-םימיב - דחוימבו .הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהבו ,תודיסחו
הלודג יכה תודעוותהל דע ,וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,םוי לכב ךליאו ולסכ 'ימ לחה
ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י םויב
.שדוחה םויס ,הכונח

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטהו םישנה םישנאהמ דחא לכ ודמלי ,ולסכ שדוחב םוי לכב (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (ןהב אצויכו ל"נה תויודעוותהה
הז ךשמה םיווהמו דחי םירושק םהש יפכ ןהו ,דרפנב םהמ דחא לכ לש ןה] וניאישנ וניתוברמ
בוט-המו ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה :תודיסחה תובא תשולש לש םתרותמ - בוט המו [הזל
לש ותרות - אמרג ןמזהש ןיינעהמ לחה ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש -
וספדנש םישדחה םירפסב - דחוימבו ללוכ "רהנה תובוחר"ד ןפואב איהש ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ
.ונרוד אישנ לש ותרותל דעו ,םיאישנה לכ לש םתרותמ - הווצמ תררוג הווצמו ,הנורחאל
דוע לע לועפל ,הצוח תונייעמה תצפהב תחאו דחא לכ ולדתשי - ומצע דומילה לע ףסונו
.ןכ ושעיש םידוהי.ד"בח-ללוכ חול (1

ח"וא ;א,אס ע"הא א"מר] הפוחה םויב תינעתד ןיינעה םג" :םשו ,464 'מע ד"כ קלח תוחיש-יטוקיל (2
ומכ ופקותו ,הז ינפלש םויב םא יכ ,[םש ח"וא א"מר] תונעתהל ןיא שדוח-שאר םויבש הארוהה םג ,[א,געקת
איבמ ד תוא כ"וח 'עמ םיניד תפיסא דמח-ידשב .ע"על יתאצמ אל ולא םיטרפ ינשל רוקמה] הפוחה םויב הנעתמש
ונתינ דחא העורמ
,[ןכ-ינפלש םויב תונעתהל וגיהנהש םידרפסה ימכחמ שיש - שדוח-שארב לחשכ אל - ללכב
.ותינעת םויבש החנמב יודיווה תא רמאיש ,21 הרעה ה"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב 'כו ."ךה ונייהו
-תרות ת"ושב הארו .ש"ע ,םדוקה םויב םצ אלשכ רבודמ םש - ט ק"ס אס 'יס ע"הא הבושת-יחתפב תרחא רומאה)
.(דל 'יס ב"חו במ 'יס א"ח (ןורחאה) לאיתוקי

תאצוה) 'ולסכ שדוח שאר' סרטנוקב הכוראב םירבדה תשרפ .הנש התואב תרצע-ינימשב היהש עוריאה רחאל (3
דובכל רבוח ןכ .'הכונח תאז'ב קר המייקתה יברה לש תימשרה היידוהה תדועס .(א"שנת ד"בח-רפכ ,תצרפו
ידלי' לש עמש-תטלקב עיפומ 'שראמ'ה (ןיול 'יש (ל"רב) לטייפ 'ר ח"הרה י"ע) דחוימ 'שראמ' ןיינעה
.א דצ ,"הימרא ימ" םשב 'ןודנול - שטיוואבויל

ר"ומדא ק"כ םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ריכזמה רפיס יברה תואישנל תונושארה םינשב (4
,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ ךכ-רחא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב צ"יירוהמ
םייחה-ףכ הארו .[בטיה הייופא הניאש הנשי הינמחל=] "עקלוב םענעקאברעד -ןייק-טינ ןעטלא ןא" ומכ הז אהי
תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול . . החונ ה"הלז י"ראה תעד ןיאו" :רוביצ-ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס
בנ 'יסב קספש םשכ ,הליפתה םדוק אוה םא םג רוביצה םע ללה רמול ג"ס חפת 'יסב ז"הדא קספ הלגנה יפ-לעש
ז"יח ש"ייעו .אפ 'מע ח"יח ק"גאב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,רוביצב ללפתהל ידכ הרמזד-יקוספב גלדל א"ס
ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,זס 'מע
- שדוח-שאר יגהנמו יניד' ע"עו .שדוח-שארב וגהנ ךיא ע"צו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת
.הנ 'מע 'ד"בח

ףוגה תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (5
ארזע) ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו
רבכ ,ק"הראד םישדחה ''ה תליהת' ירודיסב .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה-רעש - (דועו ח,ח
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא ולוכ הז טפשמ 'רוא הרות' רודיסב) וז הבית ודקינ

.36 'מע םיגהנמה-רפס .ןוושחרמ ח"רדא ,םוי-םויה (6

מ"דשת תויודעוותהב] הריפת ורסאש תומוקמ שי .םוקמה גהנמב םייולת םיטרפהש ,א"ס זית 'יס א"מרו ע"וש (7
ךרוצל אלש ץוהיגו ,(ינדי) סוביכ ,הגירס ,[דמר 'יס ג"ח ץ"בשתל ןייוצו ,וז הכאלמ תשגדומ 948 'מע ב"ח
םש ןחלושה-ךורעבו .(שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשא .בל,ל ק"ס םייחה-ףכ .ג ק"ס הבושת-ירעש :םש האר) םויה
סחיב ל"צאו) ןתסנרפ דיספהל ןהילע ולביק אלש ,הכאלמ תושוע תונמואב תוקסועה םישנ "ונלצא"ש בתכ י"ס
.(הע ףיעס ו קרפ 'ותכלהכ דעומה לוח' 'ס האר , ךוניחב תורושקה תוכאלמל

.ל-טכ 'מע ה"ח שדוק-תורגיא (8

.97 'מעו 85 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (9

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il