- ב"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ולסכב 'ד * תודלות תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"תודלות" דימעהל ךירצ ידוהי


לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ידוהיל םירמוא רשאכ
ותלוכיב דציכה ,םמותשמו אלפתמ אוה ,ה"בקה םע "ןיאושינ"
םידוהי ברקל - "וברו ורפ" איה הזל הצעה * תאז תושעל
וברקיו "תודלות" ודימעי םמצעב םה םגש דע תווצמלו הרותל
הלואגה אוב תא םיזרזמ וז הדובע ידי-לע * םיפסונ םידוהי
ר"ומדא ק"כ תחישמ * "וניבא התא יכ" קחציל ורמאי זאש
ונרוד אישנ


תכרבש 1תודיסח ישורדב ראובמו .קחצי תכרב - תודלות תשרפבש םיירקיעה םיניינעהמ
,'וכ בקעיו םהרבא תכרבמ הלעמל ,תוכרבה לכמ הלעמל ,תורבגתה לש ןפואב איה קחצי
.תוכרבה לכ תא איה תללוכ ,אלימבו ,תוכרבה לכל רוקמו שרושה איה קחצי תכרב :הברדאו

,2"'וגו שוריתו ןגד בורו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו" - וז הכרב ןכותו
.בקעי תוכרבב אלו םהרבא תוכרבב אל ולאכ תולענ תוכרב וניצמ אלש

- "'וג ץראה ינמשמו םימשה לטמ" :תוינחורב םגו תוימשגב םג םניה ולא תולענ תוכרבו
וז ץראה ינמשמו ,ארקמ וז םימשה לטמ" 3ל"זח תשרדכ - תוינחורב ןכו ,וטושפכ תוימשגב
םג תוינחורבו תוימשגב :ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא ליגרה ןושלבו ."'וכו הנשמ
שארל לכל ירה ,הז קוספ םידמול רשאכ ,ןכש ,תוינחורב ךכ-רחאו תוימשגב - השגדהבו ,דחי
"'וג ץראה ינמשמו םימשה לטמ" ,(ארקמל שמח ןבד דומילה ךרד) ארקמ לש וטושפ םידמול
,(ארמגל הרשע-שמח ןב 'וכ הנשמל רשע ןב) ארמגו הנשמ םידמול ךכ -רחאו ,וטושפכ תוימשגב
."'וכו ארקמ וז םימשה לטמ" ,ל"נה שרדמה ירבד דומיל ללוכ

תוכרבה לכ ולצא םנשיש תורמלש - הכרבה ןיינעב הפסוהה תשגדומ תודלות תשרפבש ,אצמנו
,םוקמ-לכמ ,("קחצי תא דילוה םהרבא ,םהרבא ןב קחצי" ,בותכה ןושל תשגדהכו) םהרבאד
ןפואב הפסוה אלא ,דבלב הפסוה םתס אלו ,קחצי תכרב םג היהתש הכרבה תכשמהב הפסוה הנשי
.'וכ תורבגתה לש ןפואב ,הכרבה ןיינעב יוליעה תילכת איה קחצי תכרב ירהש ,רתוי הלענ

םירופד סנה תודוא ,הנהד .םיסינה ןיינעב הפסוה - אוה ולסכ שדוחד ןיינעה ןכות
הפסוה התיה הז ירחאלש הפוקתב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"םיסינה לכ ףוס רתסא" 4ל"זח ורמא
.הכונח סנ - םיסינה ןיינעב

שרפמש טושפה שוריפה לע ףסונ) "הכונח יאמ" 5ארמגה תלאשב שוריפה םג והזש ,רמול שיו]
םיניינעה ראש לכו ,"םיסינה לכ ףוס רתסא"ש ןוויכמד - ("הועבק סנ הזיא לע" :י"שר
המ ,רמולכ ,"הכונח יאמ" :הלאשה תלאשנ ןכל ,בתכבש הרותב בתכיהל ונתינ אל הז ירחאלש
.[וז הפסוהל םוקמ

.ולסכ 'יד הלואגה סנ - ןכ ירחאלו ,ולסכ ט"יד הלואגה סנ היה ןכ ירחאלש אלא דוע אלו

,"ןמש"ה ןיינע םע רושקה סנ - רתויב לודג יוליע אלא ,סנה ןיינעב הפסוה קר וז ןיאו
ןפואב הפסוה אלא ,הפסוה םתס אל ,רמולכ ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפד יוליגה והזש
.הלבגהו הדידמ לכמ הלעמלש

שדוחד הדובעה ןכות םע םג הרושקה - תודלות תשרפ תוללכמ דומלל שי תפסונ הארוה
:(ןמקלדכ) ולסכ 'יו ט"י ,הכונח ,ולסכ

,וטושפכ (םינב) "תודלות"ד ןיינעה תודוא הב רבודמש ינפמ - "תודלות" אוה השרפה םש
.6"השרפב םירומאה ושעו בקעי" ,"קחצי תודלות"

םברקלו םיפסונ םידוהי לע לועפל ,רמולכ ,"תודלות" דימעהל ךירצ ידוהיש - הזמ הארוההו
"וברו ורפ"ד ןיינעה והזש 7ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ ,היתווצמו הרות יניינע לכל
.ידוהי דוע תושעל - תינחורה הדובעב

ושעו בקעי" ,ושע לע םג (אלא ,בקעי לע קר אל) יאק "תודלות"ד ןיינעהש - טרפבו
,ושעד בצמו דמעמב אצמנש ידוהי םע וליפא קוסעלו לועפל שיש ,ונייה ,"השרפב םירומאה
הז ונרודב המכו -המכ-תחא-לעו ,ןלציל אנמחר ,"רמומ לארשי ושע" :8ארמגה ירבדכ
."ובשנש תוקונית" אלא םניא היתווצמו הרותמ םיקוחרה םידוהיהש

בותכה ןושל קוידכ - תודלות דימעי אוה םגש תלוזה לע לועפל ךירצש אלא ,דוע אלו
דילוי אוה םגש קחצי לע לעפ םהרבאש ,(קחצי תא דלי ביתכ אלו) "קחצי תא דילוה םהרבא"
.תודלות יוביר ,10"וערז תא הבראו"ד ןפואב אלא ,םתס תודלות קר אלו ,9תודלות

תוקסעתההו הדובעהש ןוויכמ - קחצי תכרבד יוליעה תודוא ליעל רבודמה םע רשקה והזו
.קחצי תכרב ,תרובגת לש ןפואב הכרבה תכשמהל "ילכ"ה איה "תודלות"ד ןיינעב

ץוענ תניחבב - השרפה םויסב םג שגדומ "תודלות"ד ןיינעבש יוליעה לדוג ,הנהו
:11ןתליחתב ןפוסו ןפוסב ןתליחת

רפוסמ האבה השרפה תלחתהבו ,'וכ םרא הנדפ בקעי תא חלש קחציש רפוסמ השרפה םויסב
ןיב - םירבדה עצמאבו ,"הנרח ךלייו עבש-ראבמ בקעי אצייו" - בקעי לש ותכילה תודוא
תודוא רופיס םע הרותה הקיספמ - בקעי לש ותכילה תודוא רופיסל בקעיל קחצי ירבד רופיס
חקייו לאעמשי לא ושע ךלייו ,ויבא קחצי יניעב ןענכ תונב תוער יכ 'וגו ושע אריו" :ושע
רופיסה יטרפ עצמאב םידמוע רשאכ :רואיב שורד ,הרואכלו ,12"'וג לאעמשי תב תלחמ תא
!?ושע תודוא רופיס םע קיספהל םוקמ המ - בקעי תודוא

:ןיבהל ךירצ םג

דמלמ אלא - ?המש תמשב אלהו המש תלחמ יכו" :13ל"זח ורמא - "תלחמ תא חקיו" קוספה לע
ןתחל ןאכמ ,("תלחמ" םשב תארקנש - הלצא םג לעפ רבדהש דע) ויתונווע לכ ול ולחמנש
."ויתונווע ול ןילחומש

תיב תונבל דמועש ןתח לש ותלעמ לדוג תא ראבל הצור הרותה רשאכ :רתויב הומת ,הרואכלו
יפכ] עשרה ושע לש ותנותחמ אלא הז ןיינע ודמלי ונממש םוקמ הרותה האצמ אל - לארשיב
,ךכ ידכ דעו ,הזב אצויכו ,14"הרוכבה תא ושע זבייו" - ושע לש וישעמ תודוא ונדמל רבכש
תוברתל אצוי ונב ןב ושע תא הארי אלש" ידכ םהרבא לש "ויתונשמ םינש 'ה ה"בקה רציק"ש
,['וכ ושע ינפמ םרא הנדפ חורבל ךרצוה בקעיש השרפה םויסבש רופיסל םיעיגמש דע ,15"הער
ל"זח ירבדכ ,הל ויהש - רוהנ-יגס ןושלב - "תולעמ"ה לככ ,לאעמשי לש ותב תא השאל אשנש
לכל עגונב םידמל וז הנותחמו ..."ברוע לצא ריזרז ךלה םניחל אל" :וז הנותחל עגונב 16
!?"ויתונווע ול ןילחומש ןתחל ןאכמ" - לארשיב תיב תונבל דמועש ןתח

:תנתונה איהש - הזב רואיבהו

ףוס -ןיאה חוכ יוליג ,"וברו ורפ" ,"תודלות"ד ןיינעבש הלעמה לדוג תא שיגדהל ידכ
,ושע לצא הז ןיינע שיגדהל הרותה הרחב - ןיאושינה תרטמו תילכת יהוזש - 17םלועב
- "וברו ורפ" יוויצה תא םייקל ךלה רשאכ ,םוקמ-לכמ ,ותועשר לדוג תא םיעדויש תורמלש
...!ויתונווע לכ לע ול ולחמ

- ןרחל בקעי לש ותכילה תודוא רופיסה עצמאב אב הז רופיסש המ םג ץרותמ הז יפ-לעו
ןיידע ,ויתונווע לכ לע ול ולחמש ירחאל וליפאש ,ושע לש הדיריה לדוג תשגדומ הזבש
הנממ הטמל ןיאש הדיריה תילכתב ותויה תורמל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ...וינפמ חורבל בקעי חרכוה
!"וברו ורפ"ד ןיינעבש הלעמה לדוג ינפמ - הז לכו ,ויתונווע לכ לע ול ולחמ -

דעו ,"וברו ורפ" ,"תודלות"ד ןיינעה תלעמ לדוג - תודלות תשרפד ןכותה אופיא והז
.הכוראב ל"נכ ,תודלות תשרפ םתוחו םויסב - רבדבש האלפהה לדוג תשגדהל

:ידוהי לש ותדובעב האלפנ הארוה דומלל שי הזמו

ראובמו עודיכ - ה"בקה םע ןיאושינ לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ידוהיל םירמוא רשאכ
אוהש תמא ןה :וחומב ןויער ףלוח - הלכ איה לארשי-תסנכו ןתח אוה ה"בקהש ל"זח ישרדמב
,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,18"םלועל רובעי אלו וימימ הריבע רבע אל"ש יאדוובו ,קידצ תגרדב
ןפואב תוקיבדהו דוחייה תילכת ,ה"בקה םע ןיאושינ לש ןפואב הדובע תודוא רבודמ רשאכ
אכלמ ימק גוחמב יווחמד 20ןאמ"ש ועדויב ,ךכל אוה יואר דציכ - 19"דחא רשבל ויהו"ד
...!"ךל הוושי ימו ךל המדי ימ" רשא ,"אשידק אכלמ" המכו-המכ-תחא-לעו ,"'וכ

:"וברו ורפ" ,"תודלות"ד ןיינעה - הזל הצעהו

הז ידי -לע ,םיפסונ םידוהי תיישעד הדובעב קוסעל ידכ ולש תומא 'דמ אצוי ידוהי רשאכ
לכ לע ול ןילחומ" הז תוכזב הנה - תוינחורב "וברו ורפ" ,היתווצמו הרותל םברקמש
תויהל לוכי ,אלימבו ,"אשידק אכלמ ימק גוחמב יווחמ"ד ןיינעה םג ללכנ הזבש ,"ויתונווע
.ה"בקה םע ןיאושינה ןיינע ולצא

לע םג םילעופש ,ונייה ,ףסונ ידוהי תושעל ,"תודלות" תיישעד הדובעה תוללכ ,הנהו
ןיינעה תמגודבו ךרד-לע) תודהיל ברקתי אוה םגש תודהי יניינעמ קוחר היה הליחתבש ידוהי
ט"י ,הכונח ,ולסכ שדוחד יללכה ןכותה םע הרושק - (ל"נכ ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי"ד
:ולסכ 'יו

ץוחבש תורמלש ,ונייה ,אקווד 21ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל - אוה הכונחד ןיינעה תוללכ
אלגר אילכ" םילעופש דעו ,ץוחבש ךשוחה תא ריאהלו תאצל שי ,22המחה עקשתשמ - ךשוח ררוש
.תוקולאב הדירמ לש גשומה תא לכו לכמ םילטבמש ,ונייה ,23"יאדומרתד

,ונייה ,24"הצוח ךיתונייעמ וצופי" - םנכותש ,ולסכ 'יו ולסכ ט"יל עגונב ןכ ומכו
."הצוח"ה םוקמל דע "הצפה" לש ןפואב םיאב תודיסחה תרותד "תונייעמ"הש

:תוטושפ תויתואבו

הרות יניינעב הלענ בצמב אצמנ אוהש ןוויכמ :ןובשח השעיו ידוהי אוביש ןכתיי
קוסעלו ,ולש תומא 'דב ראשיהל ול שי - "תונייעמ"ל תוכייש ול שיש דעו ,היתווצמו
ןיינעה תא םישרודש המו ,תודיסחה תרות דומילב - דחוימבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב
השעי אוה ,ורובעב תאז ושעיש ,םידכנו םינב ,"םיחולש" ול שי - הצוח תונייעמה תצפהד
25לכ"ש טרפבו !?"הצוח"ה םוקמל אצייש ןכתייה - ומצעב אוה לבא ..."ראוד"ה ידי-לע תאז
...!"הנכס תקזחב םיכרדה

לע ריאהל אוה הכונחד ןיינעה לכש - ולסכ שדוחד ןיינעה תוללכמ הארוהה האב הז לע הנה
- איה הזב הנווכהש ,תונייעמה תצפהד ןיינעל עגונב ןכ ומכו ,אקווד ץוחבמ ותיב חתפ
םוקמל אובלו ,ולש תומא 'דמ תאצל וילע ,ןכש ןוויכמו ,אקווד "הצוח ךיתונייעמ וצופי"
.תודיסחה תרותד תונייעמה תא םש ץיפהל ידכ ,"הצוח"ה

,'וכ ול ןילחומ הז ידי-לע אקווד :הברדא ירה - "'וכ תקזחב םיכרדה לכ"ד הנעטל רשקבו
.ל"נכ ,קחציד תרובגתד יוליעל אב הז ידי-לעש אלא דוע אלו

- וז תבשב ופרטצנש םיניינעה לכמ תחקל שיש לעופב השעמל עגונב הארוהה יהוזו
ריאהל - םנכותו םתדוקנש ,ולסכ שדוחד הדובעה יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
דעו ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפד רואב - דחוימבו ,"רוא הרות"ד רואב ולוכ םלועה תא
,הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה ןכות והזש ,ץוחבמ ותיב חתפ לע - ךשוחה םוקמב םג ריאמש
םוקמב ויהש םידוהי ברקל - "תודלות"ד ןיינעב קסוע םשו ,"הצוח"ה םוקמל אצויש ,ונייה
תרותד רואה - ללוכ ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב םירודח ויהי םה םגש "הצוח"ה
.הכוראב ל"נכ ,הזכ ןפואב "תודלות" ודימעי םה םגש ךכ ידכ דעו ,תודיסחה

םע הרושקה ,הדיתעה הלואגה תא םירהממ וניתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לעש - רומאכו
"וניבא התא יכ" אקווד קחציל ורמאי אובל דיתעלש 26ל"זר רמאמכ ,"קחצי תודלות"ד ןיינעה
.ולסכו ןוושח םישדוחה םע רושקה ישילשה שדקמה-תיבל עגונב ןכו ,27
- םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 732-727 'מע א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה
.מ"כבו .(ד,זנר) ותליחתב תוכוסה רעש .(ב,זמר) ופוסב תועיקתה רעש רודיס (1

.חכ,זכ ונתשרפ (2

.ג,ו"ספ ר"ב (3

.א,טכ אמוי (4

.ב,אכ תבש (5

.ונתשרפ שיר י"שרפ (6

.ךליאו 45 ע"ס א"שת ש"הס .א ,ומשת ד"ח ד"וקל (7

.א"ער,חי ןישודיק (8

.בצ 'מע ונתשרפ צ"יול יטוקל (9

.ג,דכ עשוהי (10

.ז"מ א"פ הריצי רפס (11

.ט-ו,חכ ונתשרפ (12

.ג,ול חלשיו י"שרפב אבוה - ג"ה ג"פ םירוכיב ימלשורי (13

.דל,הכ ונתשרפ (14

.ל,םש ונתשרפ י"שרפ (15

.נ"שו .ג,ה"ספ ר"ב הארו .ב,בצ ק"ב (16

.ךליאו חעק 'מע ז"נרת מ"הס האר (17

.ב"יפר אינת (18

.דכ,ב תישארב (19

.ב,ה הגיגח האר (20

.ה"ס א"ערתס ח"וא ע"ושוט .ז"ה ד"פ הכונח 'לה ם"במר .ב,אכ תבש (21

.ברעת ס"ר םש ע"ושוט .ה"ה םש ם"במר .םש תבש (22

.נ"שו .הלכתש דע ה"ד 'עה 455 'מע ה"ח ש"וקל הארו .םש תבש (23

.ךליאו 112 ע"ס םולש-תרות ש"הס האר (24

.(ב) ב,ג"פ ר"הק .ד"ה ד"פ תוכרב ימלשורי (25

.ךליאו ד,ד ונתשרפ ח"ות .ג,אכ אציו א"ות הארו .ב,טפ תבש (26

.זט,גס והיעשי (27

אקווד הייאר םיאיבמ ,לארשיב ןתח לש ותלעמ לדוג תא אטבל םיצורשכ
םניחל אל" ,רמאנ םהילעש לאעמשי לש ותב תא השאל אשנש ,עשרה ושעמ
...!?ברוע לצא ריזרז ךלה

,הצוח תונייעמה תצפה ליבשבו ,תווצמ םייקיו הרות דמלי ומצע אוה
תאז השעיש וא ,ורובעב תאז ושעיש ,םידכנו םינב ,"םיחולש" ול שי
..."ראוד"ה ידי-לע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לש הפוקתב וישכע םיאצמנ ונא
חישמה תאיב


...?"ןטק קונית" קר אוה רשאכ הלואגה תא זרזל ונממ םיפצמ דציכ

התעג רשאכו ,שדקמה-תיב ברחנש ועדי 'א םעפ (יברעה לש) ותרפ התעג רשאכש ל"זראמ עודי
תוללכו ונקדצ חישמ תאיבש ןבומ הזמו [...] לארשי לש ןעישומ דלונש ועדי - 'ב םעפ ותרפ
.ןברוחה ירחאלש עגרב דימו ףכית תויהל הלוכי התייה - הדיתעה הלואגה

,ןבומ ירה ,ןברוחה ירחאלש עגרב תויהל הלוכי התיה ונקדצ חישמ תאיבש תורמל [...]
"תונחמה לכל ףסאמ" תניחבב אוהש רודב ,אחישמד אתבקעב ,תולגה ןמז ףוסב םיאצמנ רשאכש
.ונקדצ חישמ תאיבל רתויב רשכומו לגוסמ ןמז הז ירה - תורודה לכל סחיב

ירה - אחישמד אתבקעד הפוקתב אצמנ אוהש הדבועב ןנובתמ ידוהי רשאכש ןבומ הז יפ-לעו
יהוזש ,ונקדצ חישמ תאיב םע םירושקה םיניינעה לכב ףיסוהל וילע תלעופ וז תוננובתה
.היתווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכ

ידי-לע הנה - ולש תיטרפה הלואגה תא לעופש דעו ,תיטרפה ותדובעב ףיסומ ידוהי רשאכו
תיטרפה הלואגהש (ד"ס) שדוקה-תרגיאב ראובמכ ,לארשי תוללכד תיללכה הלואגה תלעפנ הז
.לארשי תוללכד תיללכה הלואגה םע הרושק לארשימ דחאו דחא לכד

ולוקב םא םויה . . חישמ יתא תמיא" :(א,חצ ןידהנס) ארמגב רבדה שרופמ - םצעבו
לכ ידי-לע תווצמו הרותה םויק) "ועמשת ולוקב"ד ןיינעה תוללכ ידי-לעש ,ונייה ,"ועמשת
.ונקדצ חישמ תאיבל םיכוז (לארשימ דחאו דחא

ירה - ונקדצ חישמ תאיבל תורושקה תולועפ תודוא ומע םירבדמ דציכ :לאוש ידוהי רשאכו
חישמ תאיב תודוא ומע רבדל וליחתה התע הז יכ ,דבלב "ןטק קונית" אוה הז ןיינעל סחיב
!?ונקדצ

ןיא ךיז טניפעג'מ") חישמ תאיבד הפוקתב ונא םיאצמנש תויה - ול םירמוא הז לע הנה
תובקע" אלו ,"אחישמ תובקע" ארמגה ןושל תודוא םישרפמה קוידכו] ("ןטייצ ס'חישמ
אתבקע" םשב וז הפוקת תארקנ ,תולגה ןמז ףוס תודוא םירבדמש תורמל ,ונייה ,"תולגה
םירבדמ ,ןכלו ,ירמגל הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב םישענ םיניינעה לכ ירה - ["אחישמ
.(הז ןיינעב "ןטק קונית" ותויה תורמל) ונקדצ חישמ תאיב תודוא ומע

תאיציד הלואגל עגונב ל"זח ורמא ירהש - דחא עגרב השענ הלואגל תולגמ רבעמהש ןבומכו
אבומ הז ןיינעש רחאמו ,"ןיע ףרהכ וליפא םוקמה ןבכיע אל ץקה עיגה" רשאכש ,םירצמ
התיה הלואגהש - וטושפכ אוה רבדב שוריפהש ,ןבומ ,(אמ,בי אב) הרותה לע י"שר שוריפב
!(ןטק יכה ןמז ךשמ) "ןיע ףרהכ" וליפא ןיתמהל םיכירצ ויה אלו ,דימו ףכית

הלואגהו תויהש םימעפ המכ רבודמכ - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הלואגה ןיינע תוללכו
לכל עגונב התיה םירצמ תאיציד הלואגהש םשכ הנה ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" היהת הדיתעה
הלואגב היהי ןכ ומכ ,םירצמ תולגב ראשנ אל דחא ידוהי וליפאש דעו ,שממ לארשי ינב
.תולגב ראשי אל דחא ידוהי וליפאש ,("תואלפנ ונארא" רשאכ) הדיתעה
יתלב - 1289-1286 'מע ,'ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"משת'ה חספ-לש-ןורחא)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
המדרתהו


?תקלדה "ריאהל תורנ" המכ

ריאהל ,"ריאהל תורנ" תויהל םכדיקפתש םכב ורידחה םימימת-יכמות תבישי ילתוכב םכתויהב
תניחבב אוה ידוהי לכש ט"שעבה ירבדכ ,לארשימ דחאו דחא לכבש "םדא תמשנ 'ה רנ"ה תא
;יוליגה לא םלעהה ןמ תאז איבהל שיש אלא ,תוילגרמו תובוט םינבא הב םיזונגש "ץפח ץרא"

הכוראב ראבתנש יפכו - "דוד תיב תמחלמל" תאצל םכדיקפתש םכל וריבסה ןכ ומכו
ודמלש תואמו תורשע םתואל קר אל הז דיקפת ךייש ולא ונימיבש הז ינפלש תודעוותהב
םירבדה ןכות אלא ,םויכ םימימת-יכמותב םידמולש ולא וא ,איהה הפוקתב םימימת-יכמותב
;לארשימ דחאו דחא לכל ךייש

תצפהד תולועפה לכב לדתשהל םיכירצש ונרוד אישנ עבות המכ דע בטיה םתא םיעדויו
ךיז טאה רע" אלא ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב ,הככ םתס תאז רמאש קר אלו ,הצוח תונייעמה
.הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתהה תודוא ועבותב [בלה תא לכא=] ..."ץראה יד ןסעגעגפיוא

הליכאד םיניינעה לכב םיקסועו ,"ותנאת תחתו ונפג תחת שיא" םיבשוי - הז לכ ירחאלו
לש שגר ךותמ ךלהתהל לוכיו ,ולש םיקסעה לכ תא םייסש ירחאל קרו ,'וכ לויטו הייתשו
ףוס לכ ףוס רכזנ זאו ..."ומצעמ רבכ ול סאמנ"ש בצמ עיגמ יזא ..."ייעמ ינב ושיש"
אוהש וזירכיו ,םיאתמה דובכה תא ול ונתיש דע ןיתממ ,אלימבו ,"דלוי למעל םדא"ש
ךייא ךיא לעוו טצעי" !"םכלוכ ןכה ודמיע" :זירכיו אציי - זאו ,העידיה א"הב ,"עיפשמה"
.[הרות םכינפל עימשא תעכ=] ...!"הרות ןגאז

,לוקש ולוכ םלועהש ם"במרב ןיד-קספ ונשיש םיעדוי רשאכ - הולשב תבשל םילוכי דציכ
םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ" ידי-לעו
ותלוכיב אלא ,םלועב ןוקית הזיא לועפל ותלוכיבש דבלב וז אל ,רמולכ ...!"הלצהו העושת
רשאכ - "םידוביכ"ל ןיתמהלו "חפנתהל" םילוכי דציכו !םלועה לכל "הלצהו העושת" םורגל
"לודג ןהכ" וליפא ךירצ זאש ,שפנ-חוקיפ לש בצמב אצמנש ידוהי תודוא רבודמש םיעדוי
לע וליפא ,םינבא לש לג תונפל תאצלו ,םישדוקה-שדוקב שודקה םוי תדובע עצמאב קיספהל
!!םש אצמנש ידוהי ליצהל לכוי אמש - אקיפס-קפסו קפסה

המכו ,הז תבש ברעב תקלדה "ריאהל תורנ" המכ :ושפנב קדצ ןובשח דחאו דחא לכ השעי
...!?הז ינפלש םויב תקלדה "ריאהל תורנ"

םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע" :ם"במרה ןושלכ - המדרתהו תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
הדובעב הניתנו הריסמ ךותמ ("ךיז ןפראווניירא") ומצע תא קורזלו ,"םכתמדרתמ וציקה
.הצוח תונייעמה תצפהד
- םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 751-750 'מע ,א ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


םכצראב חטבל םתבשיו

-וינב 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה ןיכה ,השודקה ונצראב ררושה רומחה ינוחטבה בצמה לגרל
* הנוחטבו התומלש ,לארשי-ץראל רשקב ר"ומדא ק"כ לש ויתוארוה תא תצבקמה תרבוח קרוי
קלח ןלהל * ונייח-תיבב עובשה תליחתב םייקתהש ימלועה םיחולשה סוניכ ךלהמב קלוח ץבוקה
תרבוחה ןכותמ דבועמ

רפכה קוזיחו םידימלתה חצר

השימח וחצרו ד"בח-רפכב 'הכאלמל רפסה-תיב' לע ןויאדפה ילבחמ ולפנתה ז"טשת רייא שדוחב
- התייה השקה ערואמל יברה תבוגת .תיברע תליפתב העש התואב ודמעש ,ךירדמו םידימלת
.ד"בח-רפכ לש וסוסיבו וקוזיח

רמא הבו ,ןוסאל תדחוימ שדוק תחיש יברה שידקה ז"טשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב
:ראשה ןיב

םיאצמנה ולא םג ןכל ,היישותל םיילפכ תויהל ךירצש ןוויכמ :לעופל עגונב
ןאכמ םג הנה ,רבעב ופתתשהש ולא ןכו ,ד"בח-רפכ תקזחהב ופתתשי ץראל-ץוחב
.תאש רתיב ופתתשי ךליאו

ךירצ דחא לכ .ותמשנבו ופוגב םג אלא ,ונוממב קר אל היהת תופתתשההו
.ותמשנבו ופוגב ,ונוממב רפכה תקזחהב ףתתשהל

הזש ,תודיסחה יכרדב הגהנהו תודיסחה תרות דומילב ףיסוי דחא לכ ,ותמשנב
.םירבח דחא שיאכ ,תובבלה בוריק היהיש רקיעהו ,םהל םג חוכ-תניתנ ףיסוי

לע לועפלו ,רפכה תקזחהב ףתתשי אוה םגש דחא דוע לע םג לועפל ,ופוגב
.ופוגב - ונייה תלוזה

תודסומ תונבל ןכו ,רבכמ םימייקה תודסומה לכ תא קזחל ,וטושפכ ,ונוממב
.העשה תשירד יפכ םישדח

:רמאו יברה ףיסוה ןאכ

יחוכ-יאב ,םיחולש רשע-דחא וא הרשע תעיסנ - איה תופתתשהה יכרדמ תחא
איהש ,דולב םימימת-יכמות תבישיבו ד"בח-רפכב רקיעב ויהי םה .לארשי -ץראל
םהמע ואיבי התיבה םתרזחבו .םישודקה תומוקמב ורקבי ןכו ,רפכה םע הרושק
.ץראל-ץוחל לארשי -ץראד אריוואמ

.[ד"בח-רפכ קוזיחב ולש תפסונ תופתתשהכ ,ינש ח"אד רמאמ יברה עימשה תודעוותהה ךשמהב]

יניס עצבממ תוררועתהה לצנל

רוביד רמאמ יברה רמא ,ז"ישת ולסכ שדוח םיכרבמ תבש ,תודלות תשרפ תבש תודעוותהב
'וכו םלועה תומוא לכ וסנכתי םא :םוגרתב שרפמו 'וגו תובכל ולכוי אל םיבר םימ ליחתמה
וסיפדהל הרוהו רמאמה תא יברה היגה שדוק תבש רחאל .'וכו הבהאה תא תובכל ולכוי אל
.(ק"הלב תוחנה דעו ידי לע תוחישה תפסותב התע הז םעפה דוע ספדנ)

יאה יצח לע טלתשהו םירצמ אבצ תא ל"הצ ףקת ובש ,'יניס עצבמ' ךרענ ,םידחא םימי רובעכ
יבשוי ברקב תוררועתה תריווא הרצונ ךכמ האצותכו םייולג םיסינ ויה תוברקה ךלהמב .יניס
.ץראה

האיבהלו תוררועתהה תא לצנל ,ונצראב ד"בח ינקסעו ידיסחל האירקב יברה הנפ תאז רואל
:םינקסעה דחאל תרגיא ךותמ עטק ןלהל .םינפוא המכב יוטיב ידיל

,ורבעש הלוגסה ימי [תא] ללכו ללכ ש"נא ולצינ אל ,תועידיה רדעהמ הארנכ
רשא וז הנשב דחוימבו ,ללכב ולא הלוגס ימיד תוירשפאהל אוהש הזיא ךרעב
ה"בקהל תוררועתהל לארשי ינבמ המכב תפסונ הזוזת התייה תוערואמה ידי-לע
.ויתווצמו ותרותל וליפאו

:[יברה ףיסומ ,'קה ותמיתח ירחאל]

םייבבל םילוחיא םהל רוסמלו ותביבסב םיאצמנה ולא לכ םולשב שורפל ובוטמ
ברקב ךלהתמ םיקולא 'הו ,תווצמהו הרותה תשודקב שודק םהינחמ היהי רשא
.םהינפל םהיביוא תתלו םליצהל םהינחמ

ץראה ימע לכ וארו

רבג ,םימיה -תשש תמחלמל הליבוהש "הנתמהה תפוקת" תליחת םע ,ז"כשת תנש לש ץיקה תישארב
.םהיתונידמל רוזחלו רוזאב תוצראהמ תאצל ןהיחרזאל ועיצה תורזה תויורירגשה .ץראב דחפה
.ץראה תא בוזעל ורהימ םירייתכ םיחרזא טעמ אל ,םנמאו

םירבדה ןיב .החירבו בל-ךרומ אטבמה רבד לכל ףקותב דגנתהש ,יברה בצייתה וז העפות לומ
:זא בתכש

ץראב םולש יתתנו םייוקיו ,םמצע תא אל םגו והודיחפי אלו דחפל ןיאש אטישפ
.'וגו

ןשיי אלו םוני אל יאדוובו יאדוובו ,םידימלתה לכו הדיקשבו הדמתהב ודמלי
.בוט ורשביו ,לארשי רמוש

.םכבבל ךרי אלד ואל שיש ןויכ לארשי-ץרא בוזעל רוסא

...תחא החנה הבוט

עצבמב ליחתהל האירקב יברה אצי ,המחלמה ץורפ ינפל םיימוי ,רבדמב תשרפ תבש תודעוותהב
ריכזה הז רשקהב .ל"הצ ילייח ןיב טרפבו ,ןיליפת תחנה תווצמב םיברה יוכיז לש ףקיה-בחר
- ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" (א,י תוכרב) ל"זח רמאמ תא יברה
המיא ליפי וז הווצמ םויק - ולא ל"זח ירבד יפ-לע - יכ חיטבהו ."שארבש ןיליפת ולא
!לארשי יררוצ לע דחפו

.המוצע החלצה לחנ שדחה עצבמהו םיישעמ םיספל הדרי יברה תאירק

.לארשי -ץראב בצמל הרושקה הזרכה זירכהו םידיסחה דחא םק ז"כשת תועובשה גח תודעוותהב
...!"תוזרכהה לכמ רתוי לעפת דחא ידוהי םע ןיליפת תחנה" :התייה יברה תבוגת

לתוכה דיל ןיליפת תכוס

םה םידוהיש ןוויכ 'ןיליפת עצבמ' תא קזחל ארקו יברה ךישמה ךתולעהב פ"ש לש תודעוותהב
היהיש לועפל ךרוצ שי ןכ-ומכו .םימיה תשש תמחלמב םייולג םיסינ וארש ירחאל תוררועתהב
."ךממ ואריו"

הרגש רתיה ןיב .וביחרהל ףאו תאש רתיב עצבמב לועפל ךישמהל יברה ארק המחלמה רחאל דימ
:רמאנ ובו ד"בח-תדוגא-יריעצל קרבמ תוריכזמה

תידימת הכוס לתוכה לצא רדסל רשפא קר םאש [א"טילש ר"ומדא=] ש"דא תעצה
עמש תאירקו ןיליפת תוכרב ןטק טמרופב סיפדהל יאדכו . . ןיליפת תחנהל
.ילמינימ ריחמבו תוקודב ןיליפת רוכמל םש םגו ,םניח םקלחלו

:רמאנ ןכמ רחאל הרהבה בתכמב

תובישחה תא ריבסמו ראבמה ןולע הזיא םג םש קלחל ולכות רשא ןוכנו בוט
תוכרבד ל"נה חסונב םג ילואו) םש ףיסוהל לודג רקיעו ןיליפת תחנהד
.ללכב הליפתהו עמש-תאירק תוכרב רמולמ רטופ וניא ,ןבומכ ,הזש (ןיליפת

,'וכו אינת ,(ןטק טמרופב) םיליהת ,םירודיס םג םש ואצמייש בוט ןבומכ
.תופיכ םש ואצמייש חרכומו

הז עצבמב קלח ולטנ םיעודי רובצה ישיאש הדבועב לודג ןיינע האר יברה יכ ,דוע ןייוצי
.ןודינב בתכמ רגיש ףא םהמ םידחא לאו ,יבמופב ןיליפת וחינהו

תא שובכת ןיליפת תווצמש ,רבדה ירב" יכ יברה רמא (ח"כשת) חלשיו תשרפ תבש תחישב
."חישמה תא איבי הזו םלועה

ןייכז יאמב םישנ

:ןיליפת עצבמב םישנה לש ןקלח

ןקלח תא ריהבה הבו ח"כשת תנש לש ףרוחה ישדוחב ןיליפת עצבמל יברה שידקה הכורא החיש
רובע הקדצל ובדני לארשי תושנש :'לעופב'ה לע רביד החישה םויסב .עצבמב לארשי תושנ לש
.ןיליפת עצבמל ןהינבו ןהילעב תא וחלשי ןכו .'ןיליפת עצבמ'

:יברה ררוע ט"כשת תנש לש ץיקב

ינפלמ רתוי דוע) ןיליפת עצבמב קוסעל אופא שי ,התע אקווד - הברדאו הברדא
,"ךממ ואריו"ד ןיינעה רקיעב היה שרדנ ['עצבמ'ב לחוה רשאכ] זא ,ןכש !(ןכ
."דוקדוק ףא עורז ףרטו"ל עיגהל ךירצש בצמב םידמוע התעו

תשש תמחלמ"בו ,"ךממ ואריו"ב הבוח ידי םיאצוי ויה - וניכז וליא ,ןכש
."דימתלו תומילשב םייתסמ רבדה היה "םימיה

"דוקדוק ףא עורז ףרט"

:לארשי-ץרא לע הרימשהו ןיליפת תווצמ ןיבש רשקה יבגל תופסונ תויואטבתה רפסמ ןלהל

דחאו דחא לכל תוכז הנשי הז ידי-לעו ,לארשי ץראב קיזחה וניבא םהרבא
ונישעמ ידי-לעו לארשי-ץראב המא לע המא שי דחאו דחא לכל .לארשימ
ןאכ השע=] 'לארשי-ץרא אד ךאמ' הארוהה םויק ידי-לע .תאז םילגמ ונתדובעו
תווצמ ידי-לע איה הזל המדקה .דיתעלל הנכה לעפנ ,הדובעב ,[לארשי-ץרא
.ןיליפת

לעפיש רבד ,'ןיליפת חינמ ה"בקה'ש םילעופ ןיליפת םיחינמ םידוהיש הז ידי-לע" :דועו
ףרטו'ל (ךכב ךרוצ שי םא) םגו ,'ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו'ש
."תוכרבה לכ תא ךישמי הזו 'דוקדוק ףא עורז

םתועמשמו םיסינה

והז ןכ-לעו םייולג םיסינ ויה המחלמה תעבש תויונמדזה המכב יברה רביד המחלמה ירחאל
:םירבדהמ קלח ןלהל .תווצמו הרותל לארשי בל תא ררועל לגוסמ ןמז

.'םידוהי'כ תויחל םיכירצ םידוהיש תוטשפב ןותיעב בותכל ךירצ

םידסח וארש ,"עקתי לודג רפושב"ד תוררועתה התייה המחלמה ןמ האצותכ
.יולג יכה ןפואב םיסינו

.לארשי ידיב ולפנ םירצמ לש קשנה ילכ - 'אכפהתא'ד ןיינעה ואר

בוטה רוקממ םא-יכ ,הז-תמועלה דצמ אובל הלוכי אל םידוהי ינוילמל הלצהה
.אובל-דיתעל לש 'הימעוטו' והזו ,עבטהמ הלעמל ,דסחהו

םניאש םיסינ ואב ךכ-רחאו 'וכ םירתסהו תומלעה לש ןפואב ,תונויסינ ויה
.םיממותשמ םידמוע ץראה ימע וליפאש היארהו ,עבטה ךרדב םישבולמ

םצועו יחוכ היה הזש ,הלילח ,דיגהל אל .לארשי תנגהל םחליהל איה הווצמ
.םייולג םיסינ םא יכ ידי

תוררועתהה לוצינ

היהו" ה"ד רמאמ תא סיפדהל יברה הרוה המחלמה תעב םייולגה םיסינה לש תוררועתהה רואל
.םדוקה יברה לש "לודג רפושב עקתיי אוהה םויב

:יברה בתוכ שדוק בתכמב

בוט ,הבטהב ךשמה הזל היהיש יאדווב ירה ול ןיביטמש לכש ל"ז ונימכח תעדוה
.דחי םג חורבו םשגב

דיה תא לארשי אריו ,בותכה ןונגסבו ,שארל לכלו ללוכש טושפו ןבומו
וכלהש םיטעמ דיב םיבר רסמו ,םהלש םיעייסמהו םירצמב 'ה השע רשא הלודגה
יאדוובו יאדווב ירה זאו ,"םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזע"ל שפנ-תוריסמב
."לודגה ךמשל ללהלו תודוהל" - [...] העודיה האדוה םויסכ היהיש

םויקב ,םיישעמ םיניינעל לצונת הבושתל לארשי-ינב לש תוררועתהה"ש ,לדתשהל שרד ףא יברה
."חישמה תאיבל הבורק הנכה הווהתו אמייק-תרבו תיחצנ היהת איה זאו ,תווצמה

."תווצמו הרותל םברקל ,ולא ונימיב לארשי-ינב לש תוררועתהה לצנל" :ןכ ומכ

רבכ הזו תסנכה-תיבל תכלל םידוהי ררועל תוררועתה תויהל ךירצ ,הזמ האצותכ" :דועו
."תוררועתה וילע לועפי

םירוביגה ינבל הווצמ-רב

."קדצ חמצ"ה םש-לע תסנכה-תיב ןיינב תא שדחל יברה ארק הקיתעה םילשורי רורחש רואל

הלעפש ('ץיבובמולוג) בוזורמ הרפש 'בגל בתוכ יברה ךכו .המחלמה ימותיו תונמלא דדועל
:הז םוחתב

ןדמעמב . . לארשי תונבמ תובר תושפנ דדועל החילצה םגו התכזש הקלח ירשא"
םימיב הזב לועפת זוע רתיו תאש רתיבש . . הקזח יתווקת . . םהילעב ודבאש
.ואובי

תוכרעמ ימותי ,תווצמה ינתחל תוגיגח ךורעל ד"בח-תוגא-יריעצ לחה ,ל"נה תולועפל ךשמהב
.לארשי

,ןהיניב .תושודקה ויתוארוה לש הכורא הרושלו יברה דצמ רתויב בר דודיעל הכז הז לעפמ
היהת רדנ ילבו הווצמ ירבה ןכו ,ד"בח-רפכל תונטייקל (הווצמ תונב) םנימזהל רבדה ןוכנ"
.". . ןאכמ תופתתשה

"םיקנויו םיללוע יפמ"

עגונה לכב תוליעפה תא ריבגהל האירקב יברה אצי ג"לשת תועובשה גח ברע תודעוותהב
. . זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" קוספה תא יברה ריכזה הז רשקהב .לארשי ידלי ךוניחל
."םקנתמו בייוא תיבשהל

:וז תוררועתהל רשקב וירבדו יברה תוארוהמ קלח ןלהל

םתננישו" ,םינבה םירכזנ ,תויללכ תווצמב ןכו .ונדעב םיברע ונינב ,הרות-ןתמ תעמ
.לארשי תונבו ינב ךוניח שיגדהל רשכומ ןמז אוה תועובשה גח ברע ."ךינבל

תעפשה ידי-לע הלוכ הנשה לכ ךשמב היהי ןכש חטבו .ץיק-תונחמל תונבהו םינבה םושרל
הבישי ,םישודק תודסומב ומשריי אלימבו ,תודהי יניינעב תורשפ םיצור ןיאש םמצע םינבה
.הלודג וא הנטק

.ץיק-תונחמב היסורמ ועיגהש םידלי רדסל

יברעמה לתוכה דיל םיסוניכ

.ץיקה ישדוח לכ ךשמב וז תוררועתהב דימתה יברה

ולש המיבה לע ולעי ,הווצמ-רב ליג ינפלש םידליה לכש ,יברה רמא 'ןוזח' תבש תודעוותהב
.'םייחל' דחאו דחא לכל גזמ ומצעב אוהו וילא ושגיו

לתוכה דיל םידלי יסוניכ תכירעל באב 'ט דע ורתונש םימיה תא לצנל יברה ארק ךשמהב
.הקדצ תניתנו הרות דומילל ןכו ,יברעמה

:הרוה ןכ-ומכ

תא םהל ריבסהלו ,תודליו םידלי לש [סוניכ] 'להקה' ונגראי להקה תנש ינפל
הרות םע הז לכ רשקל .'וכו ותגהנהו הדשב ךלמד לשמ ,לולא שדוחד ןיינעה
-לכ-לע הקדצב ףיסוהלו ,ירשתו לולא תוכלהב [הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות]
.תחא הטורפ םינפ

- ךשמהה םג םייקתי "םיקנויו םיללוע יפמ"ד ןפואב הנש םויס ידי-לע יכ רמא יברה
."םקנתמו בייוא תיבשהל"

םינידה קתמת החמש

(ירשתב 'ו לש) 'יללכ בתכמ'ל םינויצב קיתעהל תוריכזמל יברה הרוה םירופיכה-םוי תארקל
.חישמה תאיב דע ויהיש תומחלמה לע הנח תרישמ הקסיפה תא םג

ךלהמב יברה לש וירבד וזמר המל וניבה לוכה תעכו ,המחלמה ,עודיכ ,הצרפ םירופיכה-םויב
."םקנתמו בייוא תיבשהל" קוספה ןושל לע תעה לכ רזח עודמו ,ץיקה ישדוח לכ

ןהו שדוקה -ץראב םיאצמנה יבגל ןה ,תוארוה המכו המכ יברהמ ואצי המחלמה תפוקת ךלהמב
:תוארוהה ןיב .רתאו רתא לכב יד םידוהי תגהנה יבגל

הניינעש ןוויכ החמשה ןיינעב איה ,הז בצמב םאצמיהב םידוהיל רוזעל הנוכנה ךרדה .א
.רדג תצירפ אוה

,ןנכותמהמ רתוי ב"הראב וראשיי אלו םהיתוינכות ונשי אל שדוקה-ץראמ ואבש םיחרואה .ב
.וחצינ רבכ וליאכ וגהניו

.נ"פ םש אורקלו 'ןויצ'ה לע רקבלו ןיינמ ףוסאל ;'הרוחש הרמ'ד ןיינעה לולשל .ג

םהל ינשהו הקדצל דחאה - םהמ דחאו דחא לכל תועבטמ יתש ןכו םילייחל 'הקשמ' תקולח .ד
.םמצע

אלש םתוא םג .הקדצ-תספוקו רודיס ,םיליהת ,ןיליפת אבצה ידודגמ דחא לכל קינעהל .ה
זאו - הווצמב ורכזיי םה ,ריקה לע וא ןחלושה לע תאז וארישכ ירה ,לעופב הקדצ ונתי
.םידסח-תולימגו הליפת ,הרות ידי-לע תומילש היהת

הכונח דע החמשב תוברהל .םיניד קיתממ ,החמשב ףיסוהל הזל הצעה ,התעד םישקה םינמזב .ו
.הכונח רחאלו הכונחב המכו-המכ-תחא-לעו

היה ץיקב ךוניחה ןיינע רבד-לע ררועש המש ,יברה רמא ד"לשת ירשתב ג"י תודעוותהב
."אבינ המ עדי אלו אבינ" תניחבב

'הבטנא עצבמ' תובקעב

םיפוטחה .םיבר םילארשי ובו סנארפ-רייא תרבח לש סוטמ ףטחנ ו"לשת זומת שדוח תליחתב
.הצרא םאיבהו םיפוטחה תא ץליח ,רתויב זעונ עצבמב ,ל"הצ .הדנגוא תריב הבטנאל ואבוה
:עצבמה תובקעב יברה ירבדמ קלח ןלהל

.רתויב לודג סנ היה .א

ךורע -ןחלושב ןיד .הזמ ראות םוש ולביק אלש ףא ,אבצה ישנא לש לעופב שפנ-תוריסמ .ב
סנ ןיא .יולג סנ רעגידרעייפ .םידוהי ליצהל תאצל ךירצ םירופיכה-םויב לודג ןהוכ ףאש
!םינורחאה םינמזב הזמ לודג

.הזוזמו ןיליפת תווצמ םויק רבדב םיגיהנמה לש תוררועתה תויהל הכירצ .ג

לע תוכיאה ןוחצינ לש קהבומ יוטיב היה ק"האל םידוהי וריזחהש המ :םשד הלצהו סנה .ד
תונובשח תלילש ןכו ,םמצע םיררחשמה ןה ,המצע הלועפהב ןה ,העיסנה ןיינעב ןה ,תומכה
.םידידיב תוצעייתהו םוקמ ,ןמזה

.םיפוטחה לצא תוזוזמה תקידב .רדח לכב הזוזמ תווצמב קוזיח .ה

ינפלש הקדצב הפסוהו ,הקדצב ,בא-םחנמ שדוח-שאר ברע םויד תודועס 'ג לש יווש תודפל .ו
.החנמו תירחש תוליפת

תיללכ תוירחא

:הז בתכמב םיעטק ונינפל .לארשי תונבו ישנל בתכמ יברה בתכ לולא שדוח-שארב

ןכו ,הדנגואב םייובשה לש םרורחשו םתפיטח :םינורחאה םיעוריאה םע רשקב
- (לובמטסיא) אטשוקב (היהת אל ויה) המקנ ןויסינ לש ערואמה

תא םדקומה לכב קזחל םידוהי לע יכ תרוכזת םה הלא תוערואמש ןיבהל ונילע
דחוימ ןפואב ידוהי תיב לכ קוקז וז הפוקתב . . הנגההו ןוחטיבה יניינע
.הרימשל

ה"בקה ןתנ ךכל ףסונ .". . ריע רומשי 'ה" :בותככ ,איה תיתימאה הרימשה
.הזוזמ תווצמ איהו ,תיבה תרימשל תדחוימ הלוגס

"הזב הז םיברע" םהו "תחא המוק" םה לארשי ינב לכש רחאמש ,רוכזל םג שי
הזוזמ לכש אלא ,וכותב רשא לכלו תיבל קר אל תיקולא הרימש הזוזמה הווהמ
לכב לארשי ינב לכ לש םנוחטב תא תקזחמ - תידוהי תלדב םש-יא תפסונה הרשכ
.םהש םוקמ

איה לארשי תב לכו ,"תיבה תרקע" איה תידוהי השא לכש הדבועב בשחתהבו
אהתש לדתשהל ,הזוזמה ןיינעב ,תדחוימ תוכז ןהל שי - דיתעב תיבה תרקע
ןהיריכמו ןהינכש יתבב םג אלא ,הב בייחה חתפ לכב ותיבב קר אל הרשכ הזוזמ
.לארשי תיב לכבו

הלפכמה-תרעמו לתוכה דיל הפסוה

לכש לדתשהל .הקדצ תניתנו הרותה דומילב הפסוהל יברה ארק ה"לשת תנשב םירצמה-ןיב ימיב
.רוביצב הליפתב קזחתהל ןכ-ומכ .לארשימ הרשע תוחכונב השעיי הז

-ןיבמ םוי לכבו ,הלפכמה תרעמבו יברעמה לתוכה דיל ,לארשי-ץראב דחוימב ,ל"נה לכ
בייוא תיבשהל 'וגו םיקנוי םיללוע יפמ" ירהש 'וכו םידלי לש ץיקה תונחמב םג .םירצמה
."םקנתמו

תעשת לכ ךשמב ,הלפכמה תרעמבו יברעמה לתוכה דיל תותכסמ ימויס ךורעל יברה ארק ןכ ומכ
.באב העשתל שדוח-שאר ןיבש םימיה

."םירשו םיכלמ בל לבלבי 'הב רומג ןוחטיב" :ףסונ יוטיב

לארשי-ץרא קוזיח

תווצמו הרות יניינעב תודחוימ תופסות לש הרוש עצבל יברה ארק ו"לשת תבטב 'י תארקל
:"התביבסבו לארשי ץראב בצמה רואל"

ןהו תירחשב ןה הליפתה ירחאל .הקדצו הליפת ,הרותב הפסוה תודוא ררועל שי
ינפל הליפתה ירחאל תוכימסב .הקוספ הכלה ,הרותב ןיינע דומלל ,החנמב
ינפל .(ימוי רועישה לע ףסונב) םיליהת ירומזמ הזיא תרימא היהי דומילה
,ללוכ - (הליגרה הניתנ לע - הפסוהב) הקדצה תניתנ היהי ,הליפתה ירחאלו
.רוביצב הז השעיי ,השודק יניינע לכבכו ,לארשי-ץראב דסומ רובע הקדצ

:תבטב 'יל רשקב ל"נה תוארוהה תא יברה טריפ (ו"לשת) שגיו תשרפ שדוק-תבשב

םיליהת ירומזמ 'ג :הליפתב ;ם"במרבש תינעת תוכלה דומיל :הרותב הפסוה
ןכו ץראל-ץוחב הרות לש דסומ דעב :הקדצב .הליפתל הפסוה רותב טס,בכ,כ
.לארשי -ץראב

תפצו םילשוריל שדוק יחולש

הרשעו םילשורי שדוקה-ריעל םיחולש הרשע יברה חלש הנש התואב
:רמא ,ךכ לע ועידוהב .תפצ שדוקה -ריעל םיחולש


דומלל תנמ-לע תפצל הרשעו םילשוריל םיחולש הרשע ועסי ,םיבורקה תועובשב
תולהנהה םע ורבדתיו תוריכזמל ונפי הזל םיכיישש ולא .תווצמ םייקלו הרות
ילכלכה בצמ רזעל ףסכה ףוריצב .םיניינעה יטרפ רבד-לע תפצו םילשורי לש
.םש

:םיחולשה תצובקל רשקב ,תויונמדזה המכב ,יברה לש םיפסונ םייוטיב ןלהל

םייתנש דע - בוט המ .יראווצ לעו יילע תוחילשה .תפצל הרשעו םילשוריל םיחולש הרשע
.תונייעמהו תודהיה תצפהו תודיסחו הלגנ ,הדיקשו הדמתהב דומיל .אבהל לע - הארנ זאו
.הצובק לכל םיינשו 'א דוע ופיסוי ,הנושארל הזב רבדנש תעמ ןמז התע דע ורבעש ןוויכמו
.בבל-בוטו החמש ךותמ ,ןיאושינה רחא הנש וא ןיאושינה ינפל הנש םידמועש ולא

תוינחורב היילע .ימשגהו ינחורה בצמ קוזיח ,תפצו םילשוריל םיחולש ,השודק הדע חוליש
.דחי םג תוימשגבו

םינבר םיעבש לש ןיד-קספ

:יברה רמא ,ו"לשת םירופ תודעוותהב

לארשי םעל ,תובא תלחנ אוה לארשי ץראש שיגדהל אוה הצעה 'וגו םיוג ושגרשכ
.םלוע תירב

ומדק" השעיי יזאו .לארשיו הרותה ,ץראה תומלשב וקספי םינבר םיעבש
קו'ג הזש םיבשוחש ולא .ותיא ומיכסי ראשהו םאני דחא בר ."ךילקשל ןהילקש
םורגי ,והשימב רחבא ינא םא .םהל רשא םהל יהי "הרות םירופ" וא (החידב)
תדוגא לש גיהנמה וא ןבל ןקז םע בר םוקי אלימב .ראשה לצא חורה תליפנ הז
לש הבישי ישארה ןכו .הז תסנכ-תיבד ברה ןכו .שדוקה-ץראמ בר ןכו .םינברה
.תפצו םילשוריל םיחולשה לש תחלשמה שארו ןאכד שטיוואבוילב םימימת-יכמות
הנה הלילב הזש ףא .דיב וא עבצאב עיבצי דחא לכ .םומשריו םינברה ונמי
תרימא ,החמש תויהל הכירצ ןיד-קספה ירחא .ןמז הברה ינפל רבכ ליחתה ןוידה
.ארגיא עקפ היהיש חמש ןוגינו םייחל
:ז"לשת

םינבאב ,יברעמה לתוכה דיל ויהש דוהי םיללפתמ םיברע ופיקתה ז"לשת םירופיכה-םוי ברעב
.ב"ויכו

:יברה רמא ירשתב ג"י לגרל תודעוותהב

-םוי ינפל - ןורבחב ןכו םילשורי לש תסנכה-תיבב םינבא וקרז םיברעהש המ ,ערואמה
םתנומא דעב תינחור העיבת היה ,ושע םיברעהש המ .םויה דע תולגל םיצור ןיא - םירופיכה
ךוניחה ןיינעב השגדה ,ונלש השודק הרותל עגונב המכו-המכ-תחא-לע הזמ דומילה .הלפטה
ןוחטיבה תא תקזחמ ,היתווצמו הרותב המיאתמה הגהנהש דומיל הזמ .היתווצמו הרות יניינעו
.לארשי-ץראב םידוהי לש

רשא םירעה ןמ איה ןורבחש ןוויכמ יכ ,יברה רמא ,הרות-תחמש לילב ,ךכ-רחא םימי המכ
םושל ןיאש לכ ןיעל וזירכי הז ידי-לעו תדחוימ 'הפקה'ב םייוולה ופתתשי אלימב ,םייוולל
.םייוולה ידימ ןורבח תא תחקל תולעב םדא

.םילשוריבו ןורבחב 'תוינש תופקה' ךורעל יברה הרוה תישארב תבש תודעוותה לש המויסב
:הז ןיינעב תוארוהה תיצמת ןלהל

םע ןאכ ויהש םייוולה לש ולא תופתתשהב ,הלפכמה-תרעמב ,ןורבחב תופקה םעפ דוע ךורעל
.'םייחל' תרימאו הרות ,הליפת ,הקדצ םע תאז רשקל .תישימחה הפקהל וכלייו ,םייוול דוע
.םילשוריב "קדצ חמצ" תסנכה-תיבב תודחוימ תופקה ךורעל ןכ ומכ

,הבר החלצהב ויהש (ןוושחרמב 'ד םויב) תופקהה תכירע לע העדוה יברה לביקש ירחאל
.ברעה ותואב דעוותיש עידוה

רשקה קזחל .לארשיו הרותה תומלשב היולת ץראה תומילש :וז תודעוותהב רמאש םירבדה ןיב
ללוכ' תלעמ רבד-לע ןקזה ר"ומדא בתכש המ יפ-לע ןכו תימשג הלועפ ידי-לע ,לארשי-ץרא םע
.תפצב בושייה תא קזחל ,שדוקה-ץראל םיחולש השימח דוע תפסוה .'ד"בח

אתלחתא והז לארשי-ץראב םידוהי בצמש רמול הלילחו סח" יכ ,שיגדהו ףיסוה יברה
לש ןפואב תויהל ךירצ .טלקמ םוקמב םידוהי תובבר תלצה ,לודג יכה רבד הז ןכא ."הלואגד
.םידוהי ץוביק אלא תוכלמד רדגב הז ןיא ךא .הבחרה

ל"הצ ילייחל הרות רפס

הרהט-הווקמ לש ןיינב ריע לכב תונבלו ,םיחטשה לכב םידוהי בשייל יברה ארק ח"לשת תנשב
.הליפתלו הרותל תיבו

.תפצבו םילשוריב תובשייתהה קוזיחל םיחולש לש תישילש הצובק וז הנשב יברה חלש ןכ ומכ

ןעמל דחוימ יללכ הרות-רפס בותכל יברה הרומ ,'לילגה םולש' תמחלמ עקר לע ,ב"משת תנשב
.ל"הצ ילייח תוכזל דחוימ הרות רפסו לארשי ץרא יבשות

..."וארייתת לא ,יינב

.תייווכ תא םישבוכ קאריע טילש לש ויתוחוכ .'ץרפמה תמחלמ' הצרפ נ"שת בא-םחנמב א"יב
.םד אמצ ףרוטמ ידיב וישכע הנותנ יברעמה םלועה תלכלכ .הליל ןב השבכנ הרישעה הנידמה
םייאמ קאריע טילש .לארשי-ץרא יבשות לש אוה ירקיעה ששחה לבא ,תדרחנ הקירמא לש ב"הרא
.ביבא-לתל רגשיש חווט-יכורא םיליט תועצמאב "םילארשיה ילגרל תחתמ המדאה תא ריעבהל"

ירמוחבו זג דגנכ תוכסמב תודייטצהב םיקוסע לוכה .הדרחו הגאד ףופא לארשיב רוביצה
טוקלי"מ אלפומ עטק םלועה לכב םסרפל יברה הרומ תאז לכ לומ לאו .םינושמו םינוש םוטיא
:(טנ והיעשי) "ינועמש

.הזב הז םירגתמ םלועה תומוא יכלמ ,וב הלגנ חישמה ךלמש הנש קחצי בר רמא
סרפ ךלמ רזוחו 'וכו םראל יברע ךלמ ךלוהו יברע ךלמב הרגתמ סרפ ךלמ
ךלנו אובנ ןכיהל :םירמואו םילהבתמו םישעור לארשיו .םלועה לכ תא בירחמו
אלא יתישע אל יתישעש המ לכ ,וארייתת לא ,יינב :ה"בקה םהל רמואו 'וכו
.םכתלואג ןמז עיגה ,וארית לא . . םכליבשב

:שרדמ ותואב תואבה תורושה תא םג םסרפל הרומ יברה

םהל עימשמ אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע ,אב חישמה ךלמש העשב :וניתובר ונש
.םכתלואג ןמז עיגה ,םיוונע :רמואו לארשיל

העגרהו דודיע רוקמ

בצמל רשקב הכרבו הצע יברהמ שקבל םיבר םידוהי םינופ ,םימיה םתואבש םירלודה תקולחב
:ויתובושת ןיבמ .יברה עיגרמ םלוכ תא .ץראב

דוע ה"בקה ףיסוי זאו ה"בקהב ןוחטיבב ףיסוהל קר םיכירצ .שושחל המ ןיא
שפנה תחונמ ךותמ תוטקש תוכרבו תואירב תוכרב ויהי ןהו ויתוכרבב רתוי
.ףוגהו

:תפסונ הבושתו

םידיחפמו םידחפמש םידוהי םנשי יכ לארשי-ץראל םיעסונ םתאש םסרפל םכילע
םוקמה והז .שושחל הממ ןיאו םיעסונש םסרפל שי ,םשל העיסנ תודוא םירחא
.שדקמה-תיב לש םוקמה והז יכ רתויב חוטבה

:"םהש םוקמ לכב לארשי ינב" לא חלשש יברה לש וקרבמ םסרפתנ אראו תשרפ שדק-תבש ינפל

ולא םכתחמש םויבו :תמא תרות השודקה ונתרות ןיד-קספכו ךרובמו םולש תבש
.תילגנו תיארנ החמש :הרורב ןושל - הכלה לכבכו ,תותבשהתודיסחה ינייעממ


תודלות תשרפ


(די,וכ) הבר הדבעו רקב הנקמו ןאצ הנקמ ול יהיו

- (דסח) םהרבא :םלועה דמוע םהילעש םידומעה תשולש דגנכ איה תובאה תשולש תדובע
.הרות - (תראפת) בקעי ;(תונברק) הדובע (הרובג) קחצי ;םידסח-תולימג

דומע :ןיינעב ףסונ זמר .הדובעה דומעל זמר - "הבר הדובעו" רמאנ קחצי יבגלש והז
"הקבר קחצי" היירטמיגב "הלפת"ו .ןברוקה םוקמב הונקיתש הליפת אוה הזה ןמזב הדובעה
.(515)
(במש 'מע קחצי-יול יטוקיל)


(חי,וכ) םימה תראב תא רפחיו קחצי בשיו

ותדובע רקיעש ,םהרבא ןכ-ןיאש-המ ,תוראב תריפחב התיה קחצי לש ותדובע רקיעש ראובמ
.םיחרוא-תסנכה התיה

הליג ןכל .םלועב תוקולא תכשמה ,הטמל הלעמלמ 'הכשמה' לש ןפואב התיה םהרבא תדובע
ידי-לע ןכ-םג השע תאז .םהילגר קבאל םיווחתשמה םייברעל וליפא ,לוכל תוקולא םסריפו
ל-א 'ה םשב םש ארקיו" ,(אכ תישארב) קוספה לע י"שר שוריפכו) םיחרוא-תסנכה - 'הכשמה'
.("םלוע

םלועה תרשכה ,הלעמל הטמלמ 'האלעה' לש ןפואב התיה קחצי לש ותדובע ,תאז תמועל
התייה קחצי ידי-לע תוראבה תריפח .יקולאה רואה תארשהל יואר 'ילכ' היהיש ידכ וכוכיזו
.המדאה הבעמב םיאצמנה םימה תא הלעמו הלגמ ראבה תריפח יכ ,'האלעה' לש ןיינע איה ףא
(27 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

,םהרבא תריטפ רחאל קר (ליעל האר) תוראב תריפחב קחצי לש ותדובע לע תרפסמ הרותה
.וייחל םיעבשה תונשב היה רבכ קחצישכ

יח דוע לכש ,אופא רבתסמ .ורודב קידצהו אישנה היה וניבא םהרבאש ,איה ךכל הביסה
'ה תדובעב לחה ,םהרבא תוקלתסה רחאל קר .ויבא לש הדובעה וקב ונב קחצי םג ךלה ,םהרבא
.ול תדחוימה ךרדב
(373-374 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חי,וכ) ויבא ןהל ארק רשא תמשכ תומש ןהל ארקיו

.רסח - ינשהו (ו תואב) אלמ אוה ןושארה "תומש"

,("ו" אלל) רסח ביתכב תובותכ םהרבא לש תוראבה "תומש" .העפשהו הכשמה לע הרומ ו תואה
תוראבה "תומש" וליאו .ןתוא ומתס םיתשילפה ,ןכאו .קספיהל הלולע וז הכשמה יכ זמר ךכבו
.םיתשילפה ידי-לע הקספוה אל ולא תוראב תעיבנו תכשמה יכ ,ו תואה םע תועיפומ קחצי לש
(זי ףד ,תישארב רוא-הרות)


(בכ,וכ) ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרה התע יכ רמאיו

(י"שר) אעראב שופינו ,ומוגרת :ץראב ונירפו

תונבו םינב תדלוה ,ונייהד ,"וברו ורפ" ןושלמ הניא "ונירפו" תביתש ,ונדמלמ י"שר
,"שופינו" אוה "ונירפו" לש שוריפה אלא .םינב ינש לוכה-ךסב ויה קחציל - ירהש ,םיבר
המ ךרד-לע אוהו ."'וגו שיאה לדגיו" ,ביתכדכ ,תולדגו יובירב היהי ומצע קחציש ונייה
ארקנ 'וכ ןילועו ןיכרבתמ וימימש םש לע" י"שרפו ,"ןושיפ דחאה םש" (ב תישארב) בותכש
.םילדגתמו םיברתמ םמצע םימהש ונייה ,"ןושיפ
(72 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

.הלעמלמ םדאל םינתונש אימשד אתעייסל זמר - "ונל 'ה ביחרה"

.ומצע תוחוכב םדאה תדובעל זמר - "ץראב ונירפו"

םדאהש איה הלעמלמ רזעהו עויסה לש הרטמהו תילכתה - "ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרה"
.םלועב ודיקפת יולימב ומצע תוחוכב עגייתיו לומעיו ויתוחכ אולמ תא ליעפהל ידכ םלצני

ףיסוהל ,רמולכ ,הפסוה לש ןיינעב תויהל ךירצ הז למעש ,זמרמ י"שר - "אעראב שופינו"
.תימשגה וז ץראב םוקמ לכב יקולא רוא יוליגו תכשמהב
(74-75 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,זכ) תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו

(י"שר) (םילילא תדובעל תוריטקמו תונשעמ ויהש) ולא לש ןנשעב :ןיהכתו

?"קחצי ןקז יכ" - עבטה ךרדב עריא "הניהכתו"ש ,ארקמ לש וטושפכ שרפמ י"שר ןיא עודמ

אקוודש ,אופא ןכתיי אל ."קחצי תא םיקולא ךרביו" רמאנ (אי,הכ) אריו תשרפ ףוסב :אלא
י"שר חרכומ ןכל .ויניע רואמ ונממ לטנייש ןפואב קחצי לע הנקזה עיפשת ה"בקה תכרב רחאל
.הנקזה םצע אלו ךכל ומרג תוידדצ תוביסש שרפל
(211-213 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

?וישנלו ושעל אלו דבלב קחציל ןשעה קיזה עודמ

םיניע רוהט" היהש קחציל קר קיזה ,"םיבכוכ תדובעל תוריטקמו תונשעמ ויהש" ,ןשעה
.הז אמט ןשע לובסל תולגוסמ ויה אל תורוהטה ויניע אקווד ;"ערב תוארמ
(74-75 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישילש םוי
ולסכב 'ח

תליפתמ ןכ-לעו ,'םימשג תלאש'ל םוי םישולש רבכ ואלמ ,הנשה ולסכב 'ז םוי םלשנשכ
.1רוזחל ךירצ וניא 'רטמו לט' לאש םא קפתסמה ,ברעב ינש םוי לש תיברע

יעיבר םוי
ולסכב 'ט

ריעב דובכ ותחונמו ,ח"פקת תנשב) אלוליה-תוקלתסההו (ד"לקת תנשב) תדלוהה םוי
:תואישנה תונש) ד"בח יאישנל ינש רוד ,ע"נ רעבוד ונבר יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש (ןי'זעינ
.תודעוותה םוי .2(ח"פקת - ד"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

.3'רהנה תובוחר'ד ןפואבו ,אלוליההו תדלוהה םוי לעב לש ותרות דומילב (א

.הליפתה תדובעב (ב

םיקסועה תודסומל וא תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.4ומוקמ-יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב

יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ד :ןכו
יעבדכ תונכהל רשקב םג רבדל - "תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ"ש ןוויכמו .5תווצמו הרות
.6הכונחד תויודעוותהב ןכישמהלו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהל

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש טושפ
.5םיכומסה םימיב המלשהו

.7ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישימח םוי
ולסכב 'י

אוהו ,7ז"פקת תנשב קסבטיווב ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ררחתשנ וב - הלואגה גח
.8םע בורב תודעוותה ךורעל םיגהונו .ןונחת וב םירמוא ןיאו ,ש"נאל החמש םוי

הדילה איה ולסכ ט"י-ו 'י ןיב ;תירבה איה ולסכ ט"י ,דיסח לש הדילה ןמז אוה ולסכ 'י"
.10"דיסח לש ותדיל איה תידיסח תודעוותה .'ימ איה הלחתהה .9
.ןוושחרמב 'ז ד"בח-ללוכ חול ,א"יס אכ 'יס ןחלושה-תוצק ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1

.ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וספדנ ותוקלתסהו וייח תשרפ (2

הנשמ קרפ דומלל :םג ,ןסינ 'בל רשקב ,296 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקילבו .382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (3
.(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב ליחתמה

.תבט ד"כל רשקב ,הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (4

.276 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש - ל"נה החישל תופסוה פ"ע (5

.389 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (6

,האבה הרעהבש 'תודלותה רפס') ותלואג לע רשבתנ ,ז"פקת ולסכ 'ט ,אציו פ"שבש ףאו .ד"בח-ללוכ חול (7
הלואגה גחש םשכ ,'הרושב םוי' אוהש זומת ב"י הלואגה גחב ומכ ט"ויל הז םוי ותעשב עבקנ אל - (113 'מע
תאצוה 'שדוק דב' סרטנוקב ראובמכ ,יעצמאה ר"ומדא קלתסנ הירחאלש הנשבש יפל ,ךכ-לכ עבקנ אל ומצע הזה
.ת"הק

קרפ ,ל"נה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב ,ל"נה 'שדוק דב' סרטנוקל אובמב - הלואגהו רסאמה תשרפ (8
תלואגו רסאמ' סרטנוקב םסרפתנו םגרות ,הנורחאל הלגתנש ,ומצע קיתה ןבומכו .טס תרבוח 'תומישר' .ח
.ח"נשת ןילקורב ,ר"ימש תדוגאו ת"הק תאצוהב 'יעצמאה ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חול (9

.ינימשה םויב הניא הרואכל תירבה עודמ םג ריבסמ הזש ןכתיי (10

הלחתההש הנווכה ילואו .רואיב ךירצ ןושלה לפכ .90 'מע םיגהנמה-רפס .976 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל (11
.לוטיב הניינעש ,'יב איה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il