- ג"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ולסכב א"י * אציו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תיב" תויהל ךירצ לארשיב תיב
"םיקולא


,עבש-ראבמ תאצל בקעי הווטצנ ,לארשי תיב תא םיקהל ואובב
לש ףא ןורח" ,ןרחל תכללו ,רבעו םש לש תובישיהמ םג תאצל
-לע אקוודש ,לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה יהוז * "םלוע
הכוז אוה ירה ,םהילע רבגתמ אוהו תונויסנ ול שיש הז ידי
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םחו ראומ ידוהי תיב תונבל
ונרוד


.2הרותל ןתחה הלוע 1הנותחה ינפלש תבשבש גהנמה עודי

ידוהי ךירצ הלועפ לכל המדקהבש םושמ - 3ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ - גהנמה םעטו
תיב ןיינב לש תיללכ יכה הלועפ תודוא רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לעו ,הרותה םע רשקתהל
םע רשקתהל ךירצ הזל המדקהבש יאדווב ,תווצמו הרותה ידוסי לע ,דע ידע ןיינב ,לארשיב
.הנותחה ינפל תבשב הרותל היילעה ןיינעה והזש ,הרותה

היילע ידי-לע איה הנותחל הנכהו המדקה רותב הרותה םע תורשקתההש םעטה ןיבהל ךירצו
:אקווד בתכבש-הרותד תויתואה םע תורשקתה - הרותל

-לעבש הרותו בתכבש-הרותל תיללכה הקולחהמ לחה ,םיקלח המכל תקלחנ הרותהש - המדקהבו
תנבה אלל וליפא הרותה יקוספ תרימא - בתכבש-הרותב :םיקוליח םנשי אפוג םהיניבו ,הפ
;הרותה ישרפמד םישוריפה םע דומילו ,טושפה םשוריפב הרותה יקוספ דומיל ,4שוריפה
.5הרותה לופלפו תוכלהה ימעט דומילו ,הרותה תוכלהו יניד דומיל - הפ-לעבש הרותבו

דומיל תמדקהד בויחהל עגונב שגדומ הרותה לופלפל הרותה תוכלה ןיב קוליחהש ,ףיסוהלו]
:הנותחה ינפל הרותה

ץק ןיא" ,לובג ילב אוה הרותה לופלפש - 6הרותה תוכלהל הרותה לופלפ ןיבש קוליחה
הדימ ץראמ הכורא" 7רמאנ הז לעו ,"'וכ ןהימעטב לופלפהו תוכלהה ימעט קמועל תילכתו
םידמולש המכ ,יכ ,תע לכב ידימת בויח אוה הרותה דומילד בויחה ןכלו] "םי ינמ הבחרו
שי הרותה תוכלה ןכ-ןיאש-המ ;[לובג ילב איה הרותהש ןוויכ ,רתוי דומללו ףיסוהל םילוכי
המד ןב לאש" 8ארמגב וניצמש יפכ ,הלוכ הרותה לכ דומלל ךייש ןכלו] תילכתו ץק לובג ןהל
"הלוכ הרותה לכ יתדמל" שוריפהש ,"'וכ והמ הלוכ הרותה לכ יתדמלש ינא ןוגכ . .
לכ דומיל אוה (לובג ילב איהש הלוכ הרותה לכ דומיל לש תואיצמ ןכתיי ךיא ,הרואכלד)
.[לובג ןהל שיש הרותה תוכלה

אוה תוכלהה דומילש - הנותחה ינפל הרותה דומיל תמדקהד בויחהל עגונב שגדומ הז קוליחו
איהש ףא היברו הירפ לש הבר הווצמ הז דומיל ינפמ תיחדנ"ש דעו ,םיניינעה לכל םדוק
-המ ,"תווצמה לכ דגנכ הלוקשה הרות דומלת תווצמ ינפמ תיחדנ איה . . תווצמה לכמ הלודג
,השמל ןתינש הרותה לופלפ םג ירהש] הז דומילב בויח ונשיש ףא ,לופלפה דומיל ןכ-ןיאש
לטבל ול ןיאו ,םיניינעה לכל םדוק הז ןיא ,[9"לארשיל הנתנו ןיע תבוט (השמ) הב גהנ"
-סרטנוקב הזב ךיראהו ,10הרות דומלת תוכלהב ןקזה וניבר בתכש ומכ) הליבשב היברו הירפמ
.[(11ןורחא

היילע ידי-לע איה הנותחל המדקהו הנכהכ הרותה םע תורשקתההש םעטה והמ :ןיבהל ךירצו
,אקווד הרותה תויתוא ןירוק אפוג בתכבש-הרותבו ,אקווד בתכבש-הרותב ןירוקשכ ,הרותל
םידמולש יפכ ("רעטרעוו יד ןשטייטפא") טושפה שוריפה אל וליפא ,ללכ שוריפ אלל
!?"רדח"ב

ןיינעל עגונב בקעי לש הגהנהה רדס תודוא עובשה תשרפב רפוסמה םע הז רשקל שיו
:לארשי תיב לכ תא תונבלו דימעהל ןנוכתהשכ - ןיאושינה

,םמצעל םילדבומ םהש יפכ ,םתרהטב לארשי לש רדסה אוה בקעי לש הגהנהה רדסש - המדקהבו
בקעי" ןכ-ןיאש-המ ,"ושע ונממ אצי קחצי 'וכ לאעמשי ונממ אצי םהרבא" ,12ל"זח ןושלבו
."המילש ותטמ

רופיסבש םיטרפה לכ ,רשא ,םיטרפ המכו המכ הרותה תרפסמ בקעי לש ותגהנה רדסל עגונבו
םגו ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,תורודל 14הארוהו דומיל םיווהמ - 13הרותה ירופיס לככ - הז
.15תיחצנ איה הרותה ירהש ,הלא ונימיב

רבכ רמאנש ןיינע - "הנרח ךלייו עבש ראבמ בקעי אצייו" :השרפה תלחתהב רפוסמהמ ליחתמו
רזח"ש י"שר שוריפב בותכש ומכ) ונתשרפ תלחתהב הנשנו רזוחו ,הז ינפלש השרפה םויסב
תילכתב םה הרותה יניינע לכ ,ירהש ,רבדבש השגדהה לדוג ןבומ הזמו ,("ןושארה ןיינעל
רזוחש םלש ןיינע ןכש-לכמו ,16תוכלה המכ םידמל תחא תוא לש רותיימ וליפאש דע ,קוידה
.ןמקלדכ ,תורודל הארוהו דומיל הזב שיש יאדוובו ,םעפה דוע הנשנו

:"הנרח ךלייו עבש ראבמ בקעי אצייו"

תתירכה תעב התיהש העובשה םש לע (א) :םימעט ינש הרותב וניצמ - "עבש ראב" םשה תודוא
םע םולשה ירחאל קחצי ידבע ורפחש תיעיבשה ראבה םש לע (ב) ,17ךלמיבאו םהרבא ןיב תירב
.לארשי ינב לצא הוולשו החונמ לש בצמ לע םירומ םימעטה ינש .18ךלמיבא

ןורח" לע הרומ "ןרח"ש 19ל"זח שוריפכ - יכפוה בצמ לע הרומ ,"הנרח" םשה ,תאז תמועלו
."םלוע לש ףא

החונמ לש בצמו םוקממ האיצי - "הנרח ךלייו עבש ראבמ בקעי אצייו" רמאנ ןכ-יפ-לע-ףאו
."םלוע לש ףא ןורח"ד בצמו םוקמל הוולשו

:תיללכ הלאש לע הנעמ ןאכמו

ואוו") םינופש היינפ לכב ,הבחרהו האלמה ודימ תווצמו הרות ונל ןתנ ה"בקהש ןוויכ
םינפ-לכ-לע-וא ,היפנעו השע-תווצמ ח"מרמ תחא םייקל םיכירצ ("רעק א ראנ ךיז טיג'מ
,תוגאדה תא ונתאמ ריסהל תוחפה לכל ול היה - היפנעו השעת-אל תווצמ ה"סשמ תחאמ רהזיהל
הריתיו ?תווצמה םייקל רתוי לקנ היהיש ידכ ,הזב אצויכו ,הסנרפה תגאד ,תולגה תגאד
?הרות לש הלהאב רתוי אצמיהל אלא ,םלועה יניינעב קוסעל ךרטצנ אל ללכבש היה בטומ :הזמ

הווטצנ לארשי תיב תא םיקהל ודמועבש - בקעי לש ותגהנה רדס תא הרותה ונל תרפסמ הז לע
:"םלוע לש ףא ןורח" ,ןרחל ךלילו ,20רבעו םש לש תובישיהמ םג תאצל ,עבש-ראבמ תאצל

לש םוקמ ,"עבש ראב"ב אצמיהל ךירצו לוכי היה - לארשי םע תא דימעהל ךרצוהש םדוק
;ישוקב תוריבעהו תולקב וב רשפאתמ תווצמה םויקש ,שחומב תוקולא יוליג

אוה תוקולאש םוקמ ,ןרחל ךלילו עבש ראבמ תאצל ךרצוה - לארשי תיב תא תונבל ידכב לבא
ףא ןורח" ןכש לכמו ,21םלעה ןושלמ - ומשכ - אוה םתס "םלוע" וליפא ירהש] רתסהו םלעהב
ידי-לע - םש אקוודו ,בר ישוקב תווצמהו הריתי תולקב תוריבעה תורשפאתמ ובש ,["םלוע לש
."המלש ותטמ" ,לארשי תיב תא תונבל הכז ,תונויסנב דמעש הז

רבגתמו ,תונויסנ ול שיש הז ידי-לע אקוודש - לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה יהוזו
.םח תיבו ראומ תיב ,ידוהי תיב תונבל הכוז ,םהב דמועו םהילע

עגפיו" - ןרחל ותכלב השעש ןושארה רבדה - ןרחל בקעי לש ותכילה רדס בותכב ךישממו
:23"הליפת ןושל" ,22"םוקמב

שבלתהל ,הנידמה יגהנמו תפש דומלל ,הרואכל ,ול היה ,וגוויז אוצמל ןרחל ותאצב
- קסע המבו ,הלא םיניינע לכ בקעי חינה ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכו 'וכו הנידמה ישובלמב
.הליפתה תדובעב

:הזמ הארוההו

דומילב ותוקסעתה התיה התע דע אמלשב :בושחל לוכי - לארשיב תיב תונבל ןנוכתמ ידוהישכ
רסמתהלו לכה תא חינהל וילע ,םלועל ותאצב ,וישכע לבא ,הליפתו תווצמה םויק ,הרותה
.הזב אצויכו ,הנידמה יבשות רחא הפידר ,הנידמה יגהנמ יוקיחו דומילל

רסמתהל ךירצ וישכע אקוודש - "םוקמב עגפיו" - בקעי לש ותגהנהמ הארוהה האב הז לעו
הניא 24הליפתבו תווצמו הרותב קסעש תמדוקה ותדובע ,יכ ,הליפתה תדובעל רתוי דוע
ךרעב אלש םילודג תונויסנב דומעל ךירצש ,םלועל ותאצב ,התע ובצמ ליבשב הקיפסמ
.ןויסנב דומעיש ה"בקהמ שקבלו ללפתהל ךירצ ןכלו ,םימדוקהל

ןימכ ןאשע" ,י"שר שרפמו ,"ויתושארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו" - 22בותכב ךישממו
:25"תוער תויח ינפ אריש ושארל ביבס בזרמ

ראש לכל ביבס םג אלו ,דבלב "ושארל ביבס בזרמ ןימכ ןאשע"ש םעטה ןבומ וניא הרואכל
םג בזרמ תושעל ול היה אל - ותוא רומשי ה"בקהש ןוחטב ול היה םא :ךשפנ-הממד - םירבאה
ביבס םג בזרמ תושעל ול היה - עבטהמ הלעמלש םיניינע לע ךומסל הצר אל םאו ,ושארל ביבס
?וילגרו ופוגל

27אקייד "ךיפכ עיגי" ,"לכאת יכ ךיפכ עיגי" 26בותכה ןושלב קוידה רואיב םדקהב ןבויו
םידיה םע (אלא ,"ךשאר עיגי" ,שארה םע אל) תויהל הכירצ הסנרפב העיגיהו תוקסעתההש -
ךיפכ עיגי"שכ) זאו ,הדובעו הרותב חנומו ,יונפ ראשנ שארה וליאו ,דבלב ("ךיפכ")
,(26בותכה םויסכ) "ךל בוטו ךירשא" - (הדובעו הרותב חנומ שארה לבא ,"לכאת יכ (דבלב)
הסנרפ יניינעב תולובחתהו תומכחתהה יוביר ,יכ ,תוימשגב םג אלא ,תוינחורב קר אלו
28בותכש ומכ ,רתוי םילקלקמ ,הברדא אלא ,תלעות םהב ןיאש דבלב וז אל ,("ךשאר עיגי")
.(29תומוקמ המכב ראובמכ) "םחל םימכחל אל"

:ונניינעל עגונבו

ותסנרפל דובעל ךרטצי םשש עדיו ,30אוה ךלוה םוקמ הזיאל בטיה בקעי עדי ןרחל ותאצב
תויח ןנשי ,ךרדב ותויהב ,ןרחל ואוב םדוק םגש עדיו ,(הסנרפה תודרט) ימראה ןבל לצא
,וילע לעפת אל םלועל האיציהש ומצע לע ןגהל ידכו .(הסנרפל תונכהב וליפא תודרט) תוער
רענייק לאז פאק םוצ") וב עגפי אל רבד םושש שארה לע ןגהל - "ושארל ביבס בזרמ" השע
.הדובעו הרותב חנומ ראשי ושאר וליאו ,דבלב "ךיפכ עיגי"ד ןפואב היהת ,("ןטערטוצ טינ

-לע ,ןגומ היהי שארהש רהזהל ךירצ םלועל ותאצבש - לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה יהוזו
םידיה םג ויהי אלימב יזא ,יעבדכ היהי שארהשכו ,הדובעו הרותב חנומ היהיש הז ידי
לאמש"ש ןפואב היהת םידיה תגהנה ,ךורע ןחלוש יפ-לע היהי הסנרפה קסע ;יעבדכ םילגרהו
.הוצמ רבדל תוצר הנייהת םיילגרהו ,31"תברקמ ןימי (לבא) החוד (דבלב)

:אקווד םינבא - "םוקמה ינבאמ" בקעי השע ("ושארל ביבס בזרמ") הז ןיינעו

הדובעב םניינעו .תחמוצה שפנ וליפא םהב ןיאו ,תויח םהב ןיאש ,םמודה גוס םה - םינבא
.שגר אללו ,לכש אלל ,לוע-תלבק -

ךירצ אלא ,שגרו לכש קיפסמ אל ,וילע לעפת אל םלועל האיציהש ידכש - הזב ןיינעהו
בותכש ומכ ,םמוד ןבאכ ומצע תא שיגרמש ,לוטיבה ןיינע ,32המילש םימש תוכלמ לוע-תלבק
.34"היהת לכל רפעכ ישפנו" ,33"יתממודו יתיוויש אל םא"

ךכו .םוקמל םוקממ וריבעמו ותוא חקול והשימש דע ,ומצעמ ענענתהל לוכי וניא - םמוד
(אשניהל ומצע תא חינהל ךירצו) ואשונ ה"בקהש - טושפ דבע - םמודכ ומצע תא שיגרהל ךירצ
.וילע הלטוהש תוחילשהו הנווכה תא אלמל ידכ םוקמל םוקממ

- 35"'וגו ידמע םיקולא היהי םא רומאל רדנ בקעי רדייו"ד ןיינעה ךשמה ןכות םג והזו
לכשה ןוצרה דצמ םא םגש אוה רדנ לש וניינעש - 36אקווד רדנ ידי-לע ה"בקהל תורשקתהה
.לוע-תלבק ךותמ ,רדנה דצמ ותושעל אוה חרכומ ,רבדה תא השוע היה אל שגרהו

- "םיקולא תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו" 37(השרפהב םייסמש יפכ) הזל רכשהו
םינבא אל וליפא ,הזמ הריתיו ,(בהזו ףסכ אל יאדוובו) םתס םינבא תודוא רבודמש ףאש
תיב" םה םג ושענ ,םוקמ-לכמ ,ךרדה עצמאב ואצמנש םינבא אלא ,בשומ תיב לש םינבא ,ריעבש
םתס םינבא תמגוד) ולש םיטושפהו םיליגרה םירבדה םגש - 38הדובעב וניינעו ,"םיקלא
."םיקולא תיב" ,השודקב םירודח םישענ (ךרדה עצמאבש

:לארשיב תיב תונבל םידמועש הלכו ןתחל טרפבו ,לכל לכשה-רסומו הארוהה יהוזו

קר אלש ,ונייה ,השודקב רודח השענש הז ידי-לע ,"םיקולא תיב" תויהל ךירצ לארשיב תיב
.השודקב םירודח תיבבש תיפכהו גלזמה (לידבהל) םג אלא ,םישודק םה תיבבש שמוחהו רודיסה

ןכו ,"םוקמב עגפיו" ,הליפתה ןיינעמ לחה ,המיאתמה הנכהה ידי-לע השענ הז ןיינעו
-לעו ,(הכוראב ל"נכ) לוע-תלבקה ןיינעב שארה תפקה ,"ויתושארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו"
םוקמב בכשיו") הנישה תעב םג אלא ,רע ותויהב קר אלו ,הליפתה ןמזב קר אלש לעופ הז ידי
וב רשא לכו תיבהו ,39"םימשה רעש - אצמנ ובש םוקמה - הז"ש בצמו דמעמ השענ (22"אוהה
."םיקולא תיב" אוה

היילע ידי-לע איה הנותחה ינפלש תבשב הרותה םע תורשקתההש םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
ןיאושינל הנכההש שגדומ הזבש - (א"ס ל"נכ) ללכ שוריפ אלל הרותב האירק ,אקווד הרותל
ךותמ (אלא ,הגשהו הנבה ךותמ דומיל ,לכשה דצמ אל) איה הרותה םע תורשקתהה ידי-לע
ןיינבל המיאתמה הנכהה יהוזו ,ללכ שוריפ אלל הרותה תויתוא תאירקב תאטבתמש ,לוע-תלבק
."םיקולא תיב"ד ןפואב לארשיב תיב
ךרכ א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה ולסכב 'ט ,אציו תשרפ תבש תויודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 105-99 'מע ,ב
.(ךליאו 52 'ע ק"הל תרודהמ) ךליאו 60 'מע א"ח ש"וקלב ספדנ (ז-ב"ס) הקלח (*

ע"נ אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברהו א"טילש ר"ומדא ק"כ תנותח םוי ,ולסכ ד"י לח הז עובשבש ריעהל (1
.ל"ומה - (ט"פרת תנשב) ע"יז

.בפר ס"וס ח"וא א"גמו שובל האר (2

79 ע"ס ט"פרת .ב"עס ,טי א"ח םיסרטנוק מ"הס) ט"פרת הנותח ישורד סרטנוקב ךינב לכו ה"דס האר (3
.(ךליאו

.נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה האר (4

.נ"שו .ב"פר םש האר (5

.ה"ה א"פ םש האר (6

.ט,אי בויא (7

.ב,טצ תוחנמ (8

.א,חל םירדנ (9

.ג"פ שיר (10

.א"קס םש (11

י"שרפ .ב,גל הכרב .ט,בל וניזאה .ד,ו ןנחתאו ירפס .א,ונ םיחספ .א,ומק תבש הארו .ה ,ו"לפ ר"קיו (12
.אי,חכ ונתשרפ

.א,בנק ג"חז האר (13

.דועו .ב,גנ ג"חז .ח,טי םילהתל ק"דר האר (14

.מ"כבו .ז"יפר אינת (15

.ד,הצ הכרב .א"ער ,חפ צ"עמש ישורד ת"וקל האר (16

.אל,אכ אריו (17

.(א,בעק - ונתשרפ שיר ת"הואב אבוה) םש ונרופסה 'יפבו .גל,וכ תודלות (18

.(ךליאו 63 'מע ו"טח ש"וקלב 'תנ) חנ פ"ס י"שרפ (19

.אי,חכ ונתשרפ י"שרפ האר (20

.דועו .ךליאו 160 'מע ת"ש'ה מ"הס .ד,זל חלש ת"וקל (21

.אי,חכ (22

.(ט ,ח"ספ ונתשרפ ר"ב .ב,וכ תוכרבמ) פ"הע י"שרפ (23

.(הגומ יתלב החנהמ) םלשומ אוהש דעו ,"אבר ארבג" השענ רבכש בשוח אוה םא םג (24

.נ"שו .ךליאו 346 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה םג האר - ןמקל אבהב (25

.ב,חכק םיליהת (26

.נ"שו .ךליאו גער 'מע א"ח טקולמ מ"הס .ד"ער ,במ חלש ת"וקל האר (27

.אי,ט תלהוק (28

.ב,זק צ"מרד .(ב,ג) המדקהב םייח ךרד .ךליאו ב"עס ,זל אצת .ג,וס תקוח ת"וקל (29

. . םלועב השענ המ ללכ עדי אל ,(י"שרפבו זכ,הכ תודלות) "םת שיא" היה בקעיש ןוויכש בושחל םילוכי (30
.(הגומ יתלב החנהמ) 'וכו ךכל ןנוכתהו ,בטיה עדיש איה תמאה ,לבא

.ז"יה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .נ"שו .א,זמ הטוס (31

.ח"ס ב"ס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב"עס,די תוכרב האר (32

.פ"הע ע"בארה 'יפבו .ב,אלק םיליהת (33

.(א,זי תוכרב) 'וכ רוצנ יקולא תכרב חסונ (34

.כ,חכ (35

.ךליאו ב"עס אנתת (ה ךרכ) ונתשרפ ת"הוא םג האר (36

.בכ,םש (37

.ךליאו גסק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס םג האר (38

.זי,םש (39


םייקל םיכירצ ("רעק א ראנ ךיז טיג'מ ואוו") םינופש היינפ לכב
ה"סשמ תחאמ רהזיהל םינפ לכ-לע-וא ,היפנעו השע-תווצמ ח"מרמ תחא
היפנעו השעת-אל תווצמ

ךירצ אלא ,שגרו לכש קיפסמ אל ,וילע לעפת אל םלועל האיציהש ידכ
ןבאכ ומצע תא שיגרמש ,לוטיבה ןיינע ,המילש םימש תוכלמ לוע-תלבק
םמוד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תולגב ראשיי אל ידוהי ףא


?םיבר ןושל ,"(חישמה) תומי" המל

ליגרה ןושלב אלו ,אקייד "איבהל" - "חישמה תומיל איבהל" ןושלה קוידב ףיסוהל שי
ןיינעב אוה לארשימ דחאו דחא לכד תויחה רשאכש - םיבר ןושל "חישמה תומי"ו ,"תוברל"
היהי לארשיד םצעהש ,חישמה תומיד בצמו דמעמל (אליממ ךרדב) איבמ הז ירה ,ל"נה חישמה
יתש לע זמורש רמול שיד ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" אפוג הזבו ;שממ לעופב תולגתהב
חישמה תומיב ויהיש תוילעה יוביר לכ לע םג זמורו ,חישמה תומיבש תויללכה תופוקתה
.ץק ןיא דע ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב
(ב"נשת'ה תודלות תשרפ תבש תודעוותהמ)


!שממ וייחל עגונה רבד

ינב לש םרעצ לדוג תא שיגדמו אטבמ הז קוספ [...] "'וג םימ יקיפא לע גורעת ליאכ"
ןוצר ,"ואנ חישמ" םיצורש ןפואב קר אלו ,הלואגל םיעוגעגהו הייפצהו תולגה לע לארשי
,"םימ יקיפא לע גורעת ליאכ" םיעוגעגו הייפצ לש העונתב םיאצמנש ,תאז דוע אלא ,םתס
תא בישהל ידכ םימל רתויב קקותשמו אמצש ,ןמז ךשמ םימ ול ןיאש ימ תמגודב ,"ישפנ האמצ"
...!שממ וייחל עגונה רבד אוה הלואגל ןואמיצהו ףסוכהש ,ונייה .ושפנ
(הגומ יתלב - ה"משת'ה תועובשה-גחד 'ב םוי תודעוותהמ)


...הווצמ דועו הווצמ דוע 'ףוטחל'

דחאו דחא לכ לע לועפל תדחוימ תולדתשה תויהל הכירצש ןבומ - םינורחאה תולגה ימיב
,"יתשו ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןפואבו ,'וכ תווצמו הרותה םויקב ותדובעב ףיסוהל לארשימ
הווצמ" הנשמה רמאמכ ,תפסונ הווצמ םויק לעופ הז ירה ,םייקמש הווצמו הבוט הלועפ לכו
."הווצמ תררוג

הרשע :וזמ הריתיו ,הרותב םיקסועו םיבשויש םיינשד ןפואב תויהל הכירצ הזב הלועפהו
קסעתמש ,ונייה ,'וכ היסהרפד תומילשה הז ירה הרשע רפסמש ,הרותב םיקסועו םיבשויש
.לארשי -םע תוללכ לע עיפשמש דעו ,לארשי-ינבמ המכו המכ לע עיפשמו

אובל דיתעלד הלואגה ירהש ,לארשימ דחאו דחא לכ לע לועפל םיכירצש ןבומ הזמ [...]
-ינב דחא דחאל וטקולת םתאו"ד ןיינעה היהי אלא ,תולגב ראשיי אל דחא ףאש ןפואב היהת
."וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" ,"הנה ובושי לודג להק" ,"לארשי

דעו ,"םתובשומב רוא היה לארשי-ינב לכל" הנה - תולגה ןמזד םינורחאה םיעגרב םגו
ידי-לע הז ןיינע ראבתנש יפכ ,תידיסח תודעוותהד החמשהו הלעמה לדוג םע רושקה "רוא"ל
ןפואב ,ד"בח תודיסח תרותד ,"רתכ"ו שארו הליחת ,דסיימה אוהש - ןקזה ר"ומדא
."םימחרב אתולג יבמ ןוקפי" הז ידי-לעש ,"ןוסנרפתי"ד
(הגומ יתלב - ז"משת'ה זומתב ז"ט תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


הקזחה הדימב 'תודהי' םידליל תתל
רתויב


'הלילד' תודהיב קפתסהל אל

-ףאו ,ותוא לואשל ךייש אל - םימי הנומש ןב קונית .םימי הנומש ןב ותויהב לומינ קחצי
,ותוחמל םלועל רשפא-יאש הזכ רשקבו ,ה"בקה םע ותוא ורשיק קונית ותויהב ,ןכ-יפ-לע
."םלוע תירב" :בותכה ןושלבו

יפ-לע ומצעב ןיביו לדגי דליהש דע ןיתמהל ךירצש אוה ךוניחה רדסש םיבשוחה םנשי [...]
,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב תודוא רבודמש ןוויכש הווקת ךותמ ,גהנתהל וילע דציכ ,ולכש
.תודהיה תגשהל ועיגי םמצעמ ירה

רבדב וצמאתיש לככ ירה ,ישונא לכש יפ-לע םיכלוה םא :וז הרדסב הארוה ונל הנתינ ךכ לע
.שפנ תריסמ אקווד איה הזל ךרדה .ה"בקה םע רשקתהל ךרדה איה לכשה ידי-לע אל -

:הזמ םידמל הארוה דועו

ךכ-רחאו ,("טייקשידיא עטרעסאווראפ א") "הלילד" תודהי תתל םיכירצ דלילש בושחל ןיא
.רתוי ול ונתי ,לדגישכ

.תונובשחו הנבהב ולוכ יולתש ןיינע תודוא רבודמ היה וליא ןוכנ היה הז רבד

,ל"נה הרותה רופיסמ הארוה ונל שי - םייעבט תונובשחמ הלעמל םהש ,לארשי ינבל עגונב
ול ותיל רבכ םיכירצ ,םימי הנומש ןב קר אוה קוניתה רשאכש ,אוה רדסה ידוהי ךוניחבש
םירשע וא רשעל ,הנשל קר אל ,יחצנ רשקב ורשוקל רבכ םיכירצ ;רתויב הקזחה הדימב תודהי
.םלוע תירב לש ןפואב אלא ,םינש

?רתויב הקזחה הדימב תודהי תתל שי םידליל םגש הנווכה יהמ

ידוהי לכ םג אלימבו ,ללכב ידוהיה םעהש ,ותונטקמ דוע ,רעונל ריבסהלו רפסל םיכירצ
.םייעבט תונובשח םע רושק וניא ,טרפב

תליחתמש הזכ םעמ ואצומש ימ .הדיצה תונובשחה לכ תא חינהל שיש ,רעונל רמול םיכירצ
הקיתעה הרותה תא ול שיש ,רתויב קיתעה םעהמ ואצומש ימ ;יעבט ןפואב הנבנ אל ותדיל
הזכ םדא - םיסינ ידי-לע קר אוה ומויק לכו םיישקו תונויסנ לש םינש יוביר רבעו ,רתויב
.םתודוא בושחל המ ול ןיאו תונובשח םוש םע רושק וניא

תונובשחמ הלעמל אוה ידוהיש עדייש ,ןטק דלי ותויהב דוע וז ךרדב ומע םיגהנתמ רשאכו
ךל היהי ,"ערז ךל ארקיי קחציב" ה"בקה ול חיטבמ יזא - יחצנ רשקב ה"בקה םע רושק אוהו
.תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,יתימא תחנ
(ח"ישת'ה ןוושחרמב 'ו ,ךל-ךל תשרפ ,'ה ליל תחישמ)יבר יצוצינ<BR>

"הלכ לוקו ןתח לוק"


אלא הרוצה הבושח אל ,תיבל דוסי חינהל םיאב רשאכ
ותב תנותחל הקדוו קובקב רגשמ יברה * תודימעהו תוביציה
לבונ סרפ ןתחב ץיאמ יברה * סמלק רטיפ רמ ןקסעה לש
יברהמ לבקמ אוה ןכמ רחאלו ,אשניהל ,לזיו ילא רמ ,םולשל
תוארוהו םירופיס ,תובושת טקל * ותנותח םויב םיחרפ רז
לגרל ,ןיאושינו ןיכודיש יניינעב (ןושאר םוסרפב םתצקמ)
יתוא רשיקש םויה" - תינברהו יברה יאושינ םוי ולסכב ד"י
"םכתא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:(82 'מע 'ינחנת יברה תצע' .ישפוח םוגרת) היאושינ ינפל הלכל יברה בתכש םירבדמ

וא םינכש לש םתעדל תובישח לכ ןיא ,ןיינבל תודוסי חינהל םיאב רשאכ
ךכמ בושח תוחפ הברה דועו ,תודוסיה לש תינוציחה םתרוצ לע ,חרוא -ירבוע
םייושע ויהי תודוסיהש ,אוה בושחש המ .רמול םילולע םינגעלהש המ אוה
תוחוכ ינפב ןתיא דומעל ולכוי רשא ,םידימעו םיסונמ ,םיקודב םירמוחמ
.ןיינבל ופסותי דועש תונוילעה תומוקה תא תאשל םייד םיקזח ויהיו ,סרהה

."תווצמהו הרותה ידוסי" יבגל םג רבדה ךכ

...ןתחה םגו היואר הלכה

:תואישנל תונושארה םינשב םידיסחה דחאל הבתכנ ןלהלד הבושתה

- בבל בוטו החמשב אקוודו - א"טילתש ותבל הינודנה תתל ךירצ ,יתעדל .1
תואצוה םיכירעמש ומכ וז הניתנ ךירעהלו (רלוד) לקש םיפלא ינש תוחפה לכל
עגונ וניאש ל"זר ונוחיטבה הז לעש (ב ,הז ילב רשפא-יאש (א בוט-םויו תבש
[הרות דומלתל=] ת"תל וינב תאצוהו :א"עס ,זט הציב) הבוצקה הסנרפב
םלשמ ה"בקהו (והיידהב ןאגלפ . . והיירבגל ןהל ןרטנו :א,זי תוכרבבו
טרעוו זיא רעטכאט יד (ג .(א"פס ז"הדאל ת"ת תוכלהבו ,א,אכ הטוס) הילידמ
הברה יאדוובו) תאז הווש תבה=] א"טילש ןתח רעד ןוא (רעמ ךאנ סיוועג ןוא)
- רשוי יפ-לעשו יחרכה רבד לככו ,(רתוי דוע כ"גו) [א"טילש ןתחהו (רתוי
החמשב ל"נכ הז ושעי םאב - ל"נה קלסל ךיא ךרדו ןפוא ת"ישה ןימזיש יאדווב
.רדג תצרופה

.הלכו ןתחה תא וז אירטו אלקש לכב ללכו ללכ ברעל ןיאש טושפ .2

ףאש רורבו ,ותודוא ובשחש דעומב הנותחה תויהל הכירצש יתעדל טושפ .3
(תעבשמ) 'זמ רחואי אל בוט המו ,הנותחה םדוק תויהל ךירצ הינודנה קוליסש
-הממו ל"נה םוכסל עגונהב הנימ-אקפנ לכ הזב ןיא הנה ,הפוחה ינפל םימי
.'וכ םדוק וקלסל ולכוי - ל"נכ היהי םא :ךשפנ

ישימחה 'ןיאושינה םוי'ל תוכרב

:(שידיאמ םוגרתב ןאכ ;ו"טשת'ה רדאב ג"יב) יברה בתכ ליזרבמ השאל

זאמ םינש שמח ואלמי תועובש רפסמ דועב יכ הדבועה תודוא ךבתכ לע הנעמב
םוי תא ונייצת תובר םינשש חילציו םכתא הכזי ךרבתי םשה ...םכתנותח
לקב היהי ןוירההש רוזעי םג ךרבתי םשהו ,ידוהי תיבבו ידוהי ןפואב הנותחה
.לקבו הרושכ אירב ןבל וכזתו

ריעצה גוזהמ תחנ

ךל לחאלו ,בתכב תאז עיבהל ינוצרב התעו ,תאז םיעדוי םתאש ינחוטבו ,םכב רהרהמ יתייה"
,דחי ןלוכמו םכיתונבמ תחא לכמ ןכו ,ריעצה גוזה ןמ יתימא ינרות ידוהי תחנ סמלק תרמלו
יברה תצע') ותב תנותח רחאל סמלק רטיפ רמל יברה בתוכ - "החמש ךותמו הבוט תואירבב
.(90 'מע 'ינחנת

ףתתשהל דמעש ,ץיבזוי עשוהי ברה תא 'תודיחי'ב יברה שקיב (89 'מע םש) ןכל םדוק
'הקשמ' קובקב ול רסמ ,תודעוותהה ףוס תארקל ,תבשבו ."םולש תסירפ ינממ רוסמל" ,הנותחב
."סמלק תנותחל"

"םייחה לכל ןיינע"

:תווצמ תרמוש הניאש הריעצ םע תוכדתשה רבדב הלאשל רוחבל יברה תבושת ןלהל

'ית תרבודמהשכ ןכלו ,םייחה יטרפ לכל עגונו םייחה לכל ןיינע ןיאושינ
דע ,הז-ךרד-לע ןכ-םג ויחיש הירוה ,תווצמו הרות רבד-לע המואמ תעדוי הניא
חיטבת םאב וליפא - 'וכו 'וכו ירמגל [תללובתמ=] עילימיסא הביבסב הרד התע
ןיינעתיו ,[ןיבהל לקו=] ל"קו ,לעופב םויקל אובי םאב לודג קפס 'וכ דומלל
.ןויצה לע ריכזא וחילצי 'הו תווצמו הרות תרמוש הרוחב םע ךודישב

לעופב םייתד םייח

,תווצמו הרות רומשל טילחהש רוחב םע ךדתשהל תדמוע איה יכ יברל הבתכש הריעצב השעמו
:הל בתכ יברה .השודקה ותעד תווח תא השקיבו

.הז רבד-לע תלאוש קרש וא ךודישה לע הטילחה רבכ םאה הבתכמב רורב וניא
-לכ-לע םידחא תועובש ךשמ - לעופב היחי 'יש רבודמהש חרכומ (1 :ןפוא לכב
(2 ומצע לע הז לבקמ םאהו הז המ עדיי זא קרו ,םאולימב םייתד םייח - םינפ
,לעופב ןיאושינהו ךדתשהל הטלחהה ןיב ךורא ןמז היהיש ללכ יאדכ וניא
.תופוכת םישגפנשכ טרפבו

.ןויצה לע ריכזא

םימש-תארי לש הביבס

:ריעה די לעש רפכב וא ריעב ,ריעצ גוז ירוגמ םוקמ תעיבק לע הלאשל יברה תבושת

.ןויצה לע ריכזא .רתוי םימש-תארי הביבסהד םוקמב

:תרחא תניינעמ הבושתו

הדועתה לבקתו רנימסב הידומיל רומגת 'יחת הלכהש רבדה 'וכו ןוכנו בוט
.ל"נה תא םולשו-סח עונמל ילבמ ירשפאה םדקהב הנותחה ןמז ועבקיו ,'וכו
.ןויצה לע ריכזא

הרשיפו הרימא

770-ב שי םויה" :עיתפמב יברה ול רמא ,המינפ שדוקל יברה יריכזממ דחא סנכנשכ ,דחא םוי
תונותחה ןיינעב רבד ףיסוה אלו ,םירחא םיניינעב רבדל ךישמה ךכ-רחאו ,"תונותח יתש
.ל"נה

הדבועה תא יברה ןייצ המ םשל דואמ המת ,תקייודמ יברה לש הלימ לכ יכ עדיש ,ריכזמה
לע ול רפיסו םידיסחה ינקז יבושחמ דחא תא שגפ םוי ותואב .ךכב אתוברה המו הרומאה
.המותסה הרימאה

לש תחא ,תופוח יתש תומייקתמ ןכא םויה :רבד לש ורשפ ךריבסאו אוב :דיסח ותוא ול רמא
הרות ייחל וברקתהש הרוחבו רוחב לש תרחא הפוחו ,ש"נאמ תוסחוימה תוחפשמהמ הרוחבו רוחב
!תחאכ תווש ןהיתשו ,תרחאל וז הפוח ןיב לדבה ללכ ןיא ולצאש ,ונדמלל הצר יברה .תווצמו

םידליל הלוגס

:ונענ םידליל יברה תכרב ושקיבש גוז ינב

:םג ,שורדה יפכ החפשמה-תרהט יניינע אבהלו ןאכמ ורמשי - רקיעו שארל .1
םינפ-לכ-לע) תחא הליפת םינפ-לכ-לע - םוי לכב םהמ דחאו דחא לכ וללפתי
םוי לכב םהמ דחאו דחא לכ ושירפי ,(הרשע-הנומשו עמש-תאירקד הנושאר השרפ
.הקדצל תודחא תוטורפ - רדנ-ילב - רקובב לוח

.אמייקו אייח אערזל ןויצה לע ריכזא

תוכלמו םש ילב 'תוכרב עבש'

,קלב תשרפ תבשמ יברה תודעוותה תראותמ ד"לשת'ה זומתב ז"ימ .ז.ש 'תה לש ונמוימ עטקב
:ד"לשת'ה זומתב ז"ט

וא הווצמ -רב ,תוכרב עבש שי םאש רמא ןכו 'םייחל' ורמאי םיטסיקנטה לכש הרוה יברה"
הזב הרושקה יהשלכ הלועפ התע ושעי ,(הז עובשב ומייקתיש וא ומייקתה רבכש) ןבה-ןוידפ
לש) ותב לש תוכרב עבש תושעל ול הרוהו סינוטמ ןוסניפ ברהל הנפ יברה .'םייחל' ורמאיו
דוע השעיש ,יברה ול רמא .רבעש עובשב ושע רבכש הנע אוהו ,(תמדוקה החישב השע אוה ונב
רישל ול הרוה יברה .טלק אל הז םגו ,תוכלמו םש אלב :יברה רמא .ןיבה אל אוהו ,םעפ
םויב הכרענש) גרובזנג הק'ציא לש ודכנ לצא הלימ -תירבל רשקב הרוה ןכו ...רש אוהו
םימיה תא ליחתהל םיכירצש יברה ריבסהש יפכ הביסהו ...הווצמ -רב רוחבל ןכו ...(ישימח
."תוחמשב ליחתהל התעמ רבכ ךירצ ןכלו ,החמש ימיל ךופהל םידיתע םהש םירצמה ןיב לש

יברהמ םיחרפ רז

סרפ' ןתח לש ורפס ,(366 'מע) 'םיה לא םיכלוה םילחנה לכ' ךותמ תחא הקספב םותחנו
:לזיו ילא רמ רפוסה ,םולשל 'לבונ

וישכע חיננ" :רמאנ ופוסב .םיקולאל יסחיל רשקב ךורא בתכמ יברה יל חלש דחא םוי"
?יושנ ךניא ןיידע המל .ישיא ןיינע לע רבדנו היגולואיתל

ופוסבו :(ופוסבו - ה"כשת'ה ןסינב ד"כמ בתכמה) 260 'מע גל ךרכ 'תוחיש יטוקיל' האר]
החרטה םגו יתביתכ תיאדכ ירה - בוט-לזמב לארשיו השמ תדכ תועובשה גח ירחא אשנית םא
.[בתכמה תאירקבש

.ותכרב תאו ותמיתח תא אשונה סיטרכ םע רדהנ רז יתייערו ינא ונלביק וניתולולכ םויב"
."וננב לש הלימה תירב םויב רתוי דוע הפי רז ונל חלש אוה


יבר יצוצינ


םתדובעו םיחולשה תולועפ


יברה * תוחילשה לעפמ אוה יברה לש קהבומהו לודגה ולעפמ
תודהיה תצפהל רסמתהלו חילש תויהל דיסח לכמ עבת
לש םיחולש"ה תא ןווכלו ךירדהל הברה דחוימב * תונייעמהו
אישנהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,דחוימו דחא םדא
תובקעב ,תוארוהו םיבתכמ ,תויוסחייתה רורצ * "לוכה אוה
ונייח-תיבב שדוחה תישארב ךרענש םיחולשה סוניכ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לחיא ךכ - "א"טילש ר"ומדא ק"כ ונישאר תרטע חור-תחנל הנווכה םילשהל ונלוכ הכזנ"
דמעש אוה ,רמול רשפא ,הז לוחיא .ןטרגמיוב רעבוד ברה ,יברה יחולש ינושארמ דחא ומצעל
.אוה רשאב חילש לכ לש ויניע דגנל דמועו

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דחוימו דחא םדא לש םיחולש" םתויה תא רקיעב שיגדמ יברה
.(שדוקה-ץראב םיסנכתמה םיחולשל בתכמ) "לוכה אוה אישנהש

"הרומג תודחאתה"


דחי חילשה - אוה עסונ . . ומע אצמנ אישנה יברהש תעדל - חילשה לע - וילע
תויהל רשפא . . אצמנ אוה וב םוקמב ומע אצמנ יברהו ,אישנה יברה םע
.תוינחורב הרומג תודחאתהבו - תוימשגב - םוקמ קוחירב
.(82 'מע 'תוחילשה רפס' - א"כשת'ה הבאושה-תיב-תחמש תחישמ)

:(488 'מע םש) ד"ישת'ה זומתב ג"י תחישמ) דועו

קר אל הז ידי-לע וגישיש םה םיחטבומ ,יברה לש ותוחילשב םיעסונש הלא לכ
אלש קר אל .שגרהו יוליגב םג אלא ,המכחד הייארב - "ךארא רשא ץראה" תא
..."המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו" הברדא אלא ,ןוערג םהב היהי

שממ שפנ-חוקיפ

:יברה רמא ו"משת'ה םישודק תשרפ תבש תחישב

ותוחילשב ,הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפהב םיקסועה 'םיחולש'ה
- םיחילש האמ וליפא 'חילש השוע חילש' - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל ונרוד אישנ תארוהו יוויצש רוכזלו תעדל םהילע
ונרוד אישנ ,ןכש ,שממ שפנ-חוקיפ ,םא יכ ,"הווצמ רודיה" תניחבב םניא
וארי םהמו ..."וליצהל לוכי התא" ..."ךער םד לע דומעת אל" :זירכמו דמוע
ןפואב . . ונרוד אישנ לש "םיחולש"ל םה םג ופרטציש - םיבר ושעי ןכו
.רעבירא הליחתכלמד

רשוכה תעש

דוד ברה ח"הרה - קרוי-וינב יזכרמה ח"אצ להנמל יברה בתוכ ג"לשת'ה בא-םחנמ שדוח-שארב
:(הקתעהמ ןאכ) שדוקה-ץראל ותעיסנ ברע - ןיקסר 'יש

'וכו םלועה לכב םיריעצה שובכל ךיאו םלועה לכב תולועפה רבד-לע רבדי
"םיפצמ" תוריעצהו םיריעצהשו [ןנוכתו הנבת שדוקה-ץראב=] ו"ת ק"האב ליחתמ
.'וכו אמרג ןמזהש שפנ-חוקיפ תווצמ ,והומכ ןיאמ רשוכה תעש .הזל

םינטק ינטקמ ליחתמ ל"נה לכש שגדוה הנורחאלו םימעפ המכ הז לכ יתשגדהש
.'וכו 'וגו םיללוע יפמ בותכש ומכו

"ךישמת אבהל םג"

םע תולועפ לע יברל חוויד - םיחולש ןיעמ םהב האר יברהו - ד"בחל וברקתה וירוהש רענשכ
וב (ז"לשת'ה ןוושחרמב ב"כמ) דחוימ בתכמ רענה לביק ,וירוגמ םוקמב השוע אוהש רעונ-ינב
:בתכנ

.ןוושח 'חמ ךבתכמ לבקל יתחמש

היהו םידלי הברה ואבו תבש תוביסמ תישעש ךבתכמב אורקל יתינהנ דוחיבו
.הלאכ תולועפב ךישמת אבהל םג יאדוובו .דמחנ דואמ

"לטב" רעונ םע תוליעפ

םישדח ולבקתנש תוארוהב דבכנ םוקמ הספת ,םיילוש רעונ םגו ,ללכב רעונ םע תוליעפה
.הל תומודה תולועפבו וז תוליעפב םיקסועה םיבתכמ השולש ונידיב .יברה תוריכזממ םירקבל
ךרוצה לע ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהל ריכזמה תמיתחב (ז"טשת'ה רדאב ד"כ) תרגיא הליחת
."ירמגל לטב ךלוה"ה רעונלו "חנזומ" רעונל גואדל

ד"בח -תדוגא-יריעצ תלהנה הלביק ,(ו"טשת'ה טבשב ח"י) ןכל םדוק הנשכ רבכ ,השעמל
ילארשיה רעונה תייגוסב "שאר דבוכב ןודלו ןיינעתהל" בוקדוח ברה ריכזמה תמיתחב היינפ
םיתבמ םרוקמש הברה םהיניבש ,ינוג-בר אוה הז לטב רעונה סופיט חטב" :"לטב ךלוה"ה
..."ללכ רשכ ךוניח לכ ולבק אלש ולאכ וא םיידרח

העצה ובו ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהל ןכ םג הנופ ,ריכזמה תמיתחב ףסונ בתכמ
הרשע-עברא ליגב םירוענה ינבמ המכ רשא תורשפאה תיארנ" .ל"וחמ רעונ ץיקה ימיב טולקל
,איה השולק תודהי יניינעב םהיתועידיו םיילגנא רפס-יתבב םירקבמש הלאמ ,הרשע-הנומש דע
םנמז תא תולבל וכרטצי אלש ןפואב (המודכ וא) ד"בח-רפכב ץיקה ימיב רדתסהל [...] וצפחי
..."הלטבל

"שדוק תוחילש םש םהל שי"

ד"בח-תיב") תודהיה תצפהל תוחילשב ,רקנימק גוזה ינב הינמרגב ולעפ םינש המכו המכ ךשמב
הז רחא הזב תונעמל וכזו יברל וחוויד 770-ל תוכימסב םהינב תויהב .("זנכשא ,גרובמה
.(314 'מע 'תוחילשה רפס'ב ומסרופ רבכ תופסונ תובושת .ךרעב ,ו"לשת'ה-ה"לשת'ה םינשב)

:ןבל בתכו "ריזחהל" ןייצ יברה .1

לדוג לע 'יש וירוה לדוגו קלח ירשאו ובתכמ ןכותל ןויצה לע םויה יתרכזה
בבל בוטו החמש ךותמו ,הנהכו הנהכ ופיסוי ןכ זנכשא ןיינעב םהיתולועפ
.הבר החלצהבו

ק"שנו הכונח עצבמל תימעפ-דח תדחוימ הבצקה ,םהיתולועפ תובישח לדוגל
.לקש 200 - (הכונחב שדוק תותבש 'ב אתשה)

:הרוה יברהו ןילרבל םיחולש איבהל העצה התלעוה .2

.הז לכב ןודנול ינקסע םע ןילרב ינקסע תובתכתה תויהל הכירצ

:םוקמה תא בוזעל הרבס התייהשכ תפסונ הבושת .3

ךיאו - בורקה דיתעב םינפ-לכ-לע - (זנכשאב) השודק תוחילש םש םהל שי
.בוט רשבתו הבר החלצהב הז לכ אהיו !?הוחינזי

:בחרה רוביצל הכלמ-הוולמ תודועס תותבש יאצומב ונגריאש יברל ובתכ .4

תורשכל עגונב םג ורבדי יאדוובש ןוויכמ [המוצע תוכז=] תוכז רעקידלאווג א
.'וכו

:ףסונ ח"וד לע .5

לא רואמה בוריק בורק ותויהב 'וג ואצמהב) ותעב רבדו - ןח תואושתו לבקתנ
.ןויצה לע ריכזא (ץוצינה
:יברה בישה ךכ לע .תיסרפה הפשב םיעצבמה תשמח םוסריפ רבד-לע ולאש .6

.תיסרפ ירבוד תומוקמל חלשוי זא יכ שארמ ח"תו

םיחולשה דודיע

רוניצה יחתופו ךרדה יצרופ םתויהב ,דחוימ דודיעל ויה םיקוקז דחוימב םינושארה םיחולשה
.םתובקעב םיאבל

ול בתוכ ,ונליממ קילרג לדנעמ-ןושרג ברהל (ט"ישת'ה ןסינב 'דב)) יברה חלשש בתכמב
:יברה

םלוכ םע תורכהב אב הז ידי-לעו ,תיאשחה הפיסאב םג חכונ היהש הממ יתינהנ
יהוז ירהש ,אבהל םג הגהנהה תויהל הכירצ ךכש ןבומו ,רתוי בורק ןפואבו
.הקזח העפשהל םג םוקמ ןתונ הז םעו ,דובכו םעונ יכרדב העפשהה ןפוא

..."עבטה ןמ הלעמל תוחילשה וקיתמה"

:םיחולשה דחאל (ו"לשת'ה ןוושחרמב 'ט) הנימב תדחוימ ןוברדו דודיע תרגיאב םותחנו

-לע - התע םמוקמב (תוינחורו תוימשגב םתבוט אלימבו) םתוחילשש קפס לכ ןיא
:ידי-לע - עבטה ןמ הלעמל ...ב תוחילשה וקיתמהו .בורקה דיתעב םינפ-לכ

םמצע םילבלבמ ויה אל םאבו) םהמ דחאו דחא לכו לעופב החלצה וארש (1
(רתוי דוע םיחילצמ ויה - םחרוכ-לעב וליאכו תיארע והזש תידימת הבשחמב

.'וכ תואירב ,הסנרפה תוגאד ןיא (2

.'וכו הלהנה ,םיתבה-ילעבמ "תורצ" ןיא (3

םהלש הריחבה חוכ ולטנ אלש - דיחיה ישוקה .דועו ישפנ קופיסב םתדובע (4
תורבסהב 'וכו םהלש שפנה תחונמ לבלביש ערה-רציה תא םירגמו הז םילצנמ םהו
.תימהבה-שפנד וליפאו טושפה לכשה דגנ םהש

.םהב היולת לעופל עגונב םתטלחהתודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(אכ,חכ) םיקלאל יל היהו

יל 'יוה היהו" והז .ויתויכזמ ול םיכנמ אמש גאוד ,בוט רבד ומע הרוקשכ םג - קידצה
,(םיקולא םש) ןידה תדימ השעמל איה ('יוה םש) םימחרה תדימש תורשפא תמייק - "םיקולאל
תא ובריש ,םיבוט םישעמב תעה לכ ףיסוהל וילע ןכל .ויתויכזמ ול םיכנמש תמרוגש ונייה
.ויתויוכז
(36 'מע ,בק ןמיס ש"בירה תאווצ)


(א,טכ) וילגר בקעי אשיו

םיניינעל - םלועה יניינעמ ,ולש תוליגרה תא היבגהו אשנ בקעי .תוליגר ןושלמ "וילגר"
"ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו 'וגו ךילגר תבשמ בישת םא" (חנ והיעשי) בותכש והז .םיינחור
בקעי אשיו" רמאנ ולצא םגש ,בקעי תלחנל הכזת יזא ,ךתוליגרל לעמ םמורתתו היבגת םא -
."וילגר
(16 'מע ,זנ ןמיס בוט-םש-רתכ)


(ב ,טכ) הדשב ראב הנהו אריו

שולש רפח םהרבא) קחציו םהרבא ורפחש תוראבה עבשל זמר ,"ראב" ונתשרפב תרכזנ םימעפ עבש
.("העבש התוא ארקיו" (גל,וכ תישארב) קוספה לע ונרופסב אבומכ ,עברא - קחציו ,תוראב
.קחציו םהרבא לש תוראבה תעבש לכ תא תללוכ הארש ראבה יכ ,תוראבה תעבש לכב הכז בקעי
(דעק 'מע קחצי-יול תרות)


(גכ,אל) םימי תעבש ךרד וירחא ףדריו

ול תתל ידכ וירחא ףדר ןבל ;ןבלמ ןאיצוה אל ןיידעש הרותה תויתוא וירחא ריאשה בקעי
.הרותב השרפ הפסונ ולא תויתואמו ;םתוא
(ט"סתת ףד 'ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

ותדובע תונש םירשע ךשמב ולא 'תויתוא' בקעי רריב אל תמאב עודמ ,ןיבהל ךירצ הרואכל
?ןבל תיבב

םהו ,ותדובע ידי-לע םררבל לגוסמ היה אל בקעיש דע םילענ הכ ויה ולא תוצוצינ :אלא
אב הז ןוילע חוכ .'אליעלד אתורעתא' לש ךרדב ,ןוילע חוכ תכשמה ידי-לע קר וררבתנ
(ט"כפ ונתשרפ) הבר-שרדמב רמאנכ ,ימשגה ןבלב הטמל לפנש ,'ןוילעה ןבול' תניחבמ
."גלשכ םכיתונווע ןבלל דיתע אוהש ימ - ןבל תא םתעדיה"
(260-263 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


םינוש םיניינע


?הבישיב וא הדימעב - שודיק

יפלש רפואל השנמ-יכדרמ ברה בתוכ ,'תורעהו תובוגת' רודמב ,אלש ןויליג 'תורשקתה'ב
קרו ,הדימעב 'קה ורדחב שדוק-תבשב םויה שודיק תושעל יברה גהונ היה ,שדוקב שמשמה תודע
.הז לע תורוקמ איבמו ,'וכו הבישיב תאז השע תויודעוותהב

לכ ךשמב אלא ,תחא םעפ אלו הייסהרפבו לעופב וניארש המ אלא ונל ןיא ונא ,תישאר ,הנהו
השוע וא רמואש המל עגונב יברה ירבד םיעודיו) תודעוותהה תעב שדקמ היהשכ ,םינשה
.('וכ םישוריפ שפחל ילבמ ,תוטשפב ותנווכ יהוזש ,םיברב

תביתב ,ןפגה ירפ ארוב תכרבב םמורתמ היה ,בשוימ תודעוותהב שדקמ היהש תעבש עודי ,בגא
."םשה"

שדקמ היהשכ ,(43 'מע 'ךלמ יגהנמ' ץבוקב ספדנ) שדוקב םישמשמה תודע יפל ,דועו תאז
זאש) ואל םאבו ,דמועמ שדקמ היה ,הדועסל ןכומ לוכה היה םא ,ותיבל אבשכ הנה ,ותיבב
קר םמורתמו ,בשיל ראשנ היה שודיקה תעב םג הנה - ('םירומזמ'ה רמואו בשייתמ היה ואובב
.(ל"נכ) "ןפגה ירפ ארוב" תכרב תעב

הילרטסוא ןרובלמ ,יקספוסלב ןהכה ב"א


:תכרעמה תרעה

םשב םש אבומ .17 'מע דצ ןויליג 'תורשקתה'ב םסרפתנ הז ןיינעב (ךרע יפל) בחר רוריב
,שממ דמועמ תודעוותהב שדקמ וניאש ,םעפ ריבסה ומצע יברה יכ ,'יש רנורג ל"ירה ריכזמה
יוארש ,איה םש םירבדה תנקסמ .(םוקל ולוכ להקה ךרטצי אלש) רוביצה תא חירטהל אלש ידכ
.םש ןייע .הדימעב שדוק-תבש םויב םג שדקל וגהני ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ירשוקמ יכ

?'לטינ'ב דומלל םיקיספמ יתמ

הלאשב ,(4 הרעה 'עובשה חול' ,גפר ןויליג 'תורשקתה') רבעב ונד ,ברקתמה 'לטינ' תארקל
ןושלה קוידמ הרתופל אב בתוכה .םיבכוכה-תאצמ וא העיקשהמ 'לטינ'ב דומלל םיקיספמ םא
יפלש ןוויכמ ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמאש ,"תועש הנומשה תועגונ םהלש םידימתמה"
,תועט םש הלפנ הארנכ ,בגא) העיקשה ןמ ליחתמ שטיוואבוילב "תועש הנומש" ןובשח ,חולה
:ייניעב רזומ הז קויד .(תוקד 45-כ העיקשה תכשמנ זאש ןוויכמ

תאצמ התיה הלחתהה םאו ?רומאה ןובשחה יפכ "תוקד רשעו תועש הנומש" רמול קייד אל עודמ
ןיאש ,תואיצמה תא עדי ילואו) ?"תוקד שמחו םיעבראו תועש עבש" רמול וילע היה ,םיבכוכה
חתמ דרוי ןכל םדוק תוקד המכו המכ רבכ אלא ,'רוסיא'ה עגרב דומילה ןמ םיקיספמ
וא רימב וא זלעטבש ולאל אמש ;שטיוואבוילבש םידימתמל ותנווכש רמא ימו .(...םידומילה
?שטיוואבויל ןיבל וניב םינמז יוניש וב שיש ,רחא םוקמ לכב

ו"ת םילשורי ,ש"נאמ דחא
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב ב"י

.1תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

- ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו . . בקעי חרביו .ידש ימלת לע . . םיאולת ימעו" :הרטפה
.2(די,בי

,ינש םוי
ולסכב ד"י

ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.3השראו ריעב ,ט"פרת ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפ 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :4יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו . . םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי ,םכמע

.5ינש םויל רוא ,הלילה לכ - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

ישיש םוי
ולסכב י"ח

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה
ןיב קיספהל ןיא ךכ ,'תישארב ןתח'ל 'הרות ןתח' ןיב ןיקיספמ ןיא הרות-תחמשבש ומכו
.6ותלחתהל אינתה םויס'מע ד קלח ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ס ב"ישת'ה אציו פ"ש תחיש .(חי,ל) פ"הע המלש-הרות האר (1
.זי ןויליג 'תונופצ' .ז"כשת'ה 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס .(156

.ד"בח ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (2

'הנותח ישורד - םחנמ תרות' םג הארו .ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םיניינעה יטרפ (3
.ל"נה םירמאמ לע 'וכו םידסוימה יברה ירמאמו ,הנותחה ירמאמ (ס"שת'ה ,ת"הק)

.272 'מע םש 'ךלמ ימי' .טיק 'מע ד"ישת'ה שדוק-תוחיש (4

ואבוה ,םיקסופ דועו רפוס-םתח ת"וש האר) אבה הלילב ףא הנבל שודיק רמול לקהל םיכמוס דבעידבו (5
.(ל"ז אדנל י"רגה ח"הרה םשב רסמנ ןכו .ט ק"ס זצ 'יס ע"וש רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש'ב

,200 'מע א"ח ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .הגומ יתלב) ב"ישת'ה ולסכב ט"י תחיש םויס (6
.(ש"ייע

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il