- ד"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ולסכב ח"י * חלשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םילוכי "ותוא ןיעיבשמ" ידי-לע
תולבגה ילב דובעל


םייקל ידכ תחא האחמב יד ,וטושפכ תוברעד ןיינעה דצמ
תוברעש ימינפה שוריפה יפ-לע לבא * "חיכות חכוה" תווצמ
אוה "חיכות חכוה"ד ןיינעה ,תוקיתמו תובירע ןושלמ אוה
-לעו "ותוא ןיעיבשמ"ש הזב ןתינ ךכל חוכה * תולבגה ילב
ףוגה ךותב תשבולמ אוהש יפכ םג המשנל חוכ םינתונ הז ידי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


,(םירועישה לע ףסונ) הנשה ימיל קלחנש יפכ אינתה רפס דומיל תא םימייסמ ולסכ ט"יב
הפ-לעבש הרות םויסב ןכ ומכו ,1"המלשהל הלחתה ןיפיכתמ" בתכבש הרות םויסבש םשכו
םעפה דוע םיליחתמ םויסה ירחאלש ,אינתה רפסב םג אוה ןכ ,םעפה דוע םיליחתמו םירזוח
.אינתה רפס תלחתהמ

ודמולל תנמ-לע שדחמ ותוא םיקלחמו ,ס"שה תא םימייסמ ולסכ ט"י תגיגחבש גוהנ ןכ ומכו
הנש לכב ס"שה לכ רומגל" 2אינתה רפס םויסב ןקזה וניבר ירבד דוסי לע - האבה הנשה ךשמב
בשחנ ס"שה תקולחב תופתתשהה ידי-לעש 3םימעפ המכ רבודמכו ,"'וכ תותכסמה קלחל . . הנשו
.ולוכ ס"שה לכ תא דמל וליאכ םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל

.ס"שה םויסו אינתה םויס התע ךורעל שי [...]

.4ןתליחתב ןפוס ץוענ ירהש - הלחתהה םע םויסה תא רשקל שי ,הזל ףסונו

ןכ םג רמול שי ןורושי"ש ,"ךלמ ןורושיב יהיו" ןיינעב 5הרות-יטוקלב ראובמה ךרד-לעו
םייסמשכש ,ותליחתב ופוס ץוענ ןוגינהב ךכ לוגע אוה (תעבט) רישהש ומכ . . ריש ןושל
הלילבו" ,6בותכש ומכ ,"ריש" תארקנש הרותב םג אוה ןכו ,"'וכ ולש הלחתה ךשמוי ןוגינה
.7"ל -א ריש" ןושלמ ,לארשי ןכו ,"ימע הריש

לכ תא דמלש ימ םגש דעו ,תידימת הווצמ איה הרות דומלתש ךכב םג אטבתמ הז ןיינעו
הרות דומלל ךישמהל בייח (וזכ תואיצמ שיש 8הרות דומלת תוכלהב וניצמש יפכ) הלוכ הרותה
.דימת

.ןמקלדכ ,תודיסחב ןהו הלגנב ןה ,הלחתהה םע םויסה תא רשקל לארשי גהנמ - ךכל םאתהבו

.9"חיכות חכוה" התלחתהש שדוקה-תרגאב אוה אינתה רפס םויס

יניינע לכל עגונב אוה החכותד בויחה ירהש ,יללכ ןיינע אוה "חיכות חיכוה" ,הנהו
.הרותה דומילל עגונב םגו ,תווצמה

ןיינע לכבש וא ,המצע ינפב הווצמ איה "חיכות חכוה" םא םינורחאב הריקחהמ םג ריעהלו
.10"חיכות חכוה" יוויצה םג הז יטרפ ןיינעב ללכנ ןיינעו

תרגאב ורכזנ ןכל ,תווצמו הרותה תוללכל ךיישה יללכ ןיינע אוה "חיכות חכוה"ש ןוויכו
:(תווצמה תוללכ) 11םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג לכ וז

תרגאה םויסבו ,"'וכ הדובעה לעו הרותה לע דואמ דואמ ורהזיהו ורמשיה" - תרגאה תליחתב
ורמא ירהו ,"'וכו אתבשל אתבר אתכלהב יקב תויהל . . 'וכו ותכלהכ תבש רמושה לכ" -
יפל והזש 13הרות-יטוקלב ןקזה ר"ומדא ראבמו ,"ןלוכ תווצמה לכ דגנכ תבש הלוקש" 12ל"זח
תבש ידי-לע והז יוליגב ותכשמהו ,ןיידע םלעהב רואה ראשנ ןישועש תווצמה ידי-לע"ש
הטמל הלעמלמ םיכשמנו םידרוי ,הלעמל הטמלמ םילעתמש הדובעה יניינע לכש ,ונייהו ,"'וכ
אוה תבשה ןיינעש ,אצמנו ,"ךיתווצמב ונשדק" תבשב םירמואש המ והזו ,תבשה םויב
.םידסח-תולימג ןיינע אוה ןתוללכש תווצמה לש תוימינפה

ללכה ונשי ירה - "ךתימע תא חיכות חכוה"ד ןיינעה תוללכל עגונב הלאשה העודי ,הנהו
?"תשרוה אל ךלש היריטלפל 15ךומס" ,14"הליחת ךמצע טושק"

םג תללכנ ,16"הזב הז ןיברע לארשי לכ"ש ,תוברעה ןיינע דצמש - הזב רואיבה עודיו
."ךמצע טושק"ו "ךלש היריטלפ"ב תלוזה לש הלועפה

היד תחא האחמש 17וניצמש ךרד-לעו ,תחא םעפ חיכוהל יד דבלב תוברעה ןיינע דצמ ,םנמא
האמ וליפא"ו ,18"הפיזנ דע" ,"האכה דע" ךכב תוברהל ךרוצה והמו ,הקזחה תא לטבל ידכ
ס"שב רמאנש םוקמ לכבש 20עודיה יפ-לע טרפבו ,(תרגאה תחיתפב איבמש יפכ) 19"םימעפ
ילב יובירל איה הנווכה (22"בוזעת בוזע" ,21"םבישת בשה"ב ומכ) 19"םימעפ האמ וליפא"
?תולבגה

:הזב רואיבהו

הז ירה ,"ךיפכ רזל תעקת ךערל תברע םא" ,23בותכש ומכ ,וטושפכ תוברעה ןיינע דצמ
.הלבגהב ןיידע

.24תוקיתמו תובירע ןושלמ - תוברעה ןיינעב רתוי הלענ ןיינע ונשי ךא

,25הזב הז םיברועמ לארשי לכש ,בוריע ןושלמ תוברעה ןיינע םג ונשיש יפל - רבדה םעטו
לכש ,תופתושה ןיינע ומכו .26דחא רבד םישענש חלב חל תובורעת ךרד-לע אוהש בוריעל דעו
.3םיפתושה ינשל תכייש הדוקנ

רשפא -יא ךרבתי ותומצעבש םשכ ירה ,"הנלוכל דחא בא"ש ןוויכד - הזב ןיינעה תדוקנו
ןכ ,"םלועה ארבנשמ אוה התא םלועה ארבנ אלש דע אוה התא" ,*26בותכש ומכו ,'וכ קלחל
,27"'וג םכיקולא 'הב םיקבדה םתא"ד בצמו דמעמב םתויהל ,הטמל לארשי תומשנב םג אוה
.28"רוהט רוהטל רבוחמה לכ"ו

עודיכ ,"םימעפ האמ וליפא" - תולבגה ילב "חיכות חכוה"ד ןיינעה תויהל ךירצ הז דצמו
ייח ויהיו" 30בותכה שוריפב 29רהוזה ןושלבו ,ןוילע רתויה םלועה תא ללוכ האמ רפסמש
."ןימיתס לכד אמיתס האליע רתא" ,"'וג הנש האמ הרש

ירה - 31השעמ יווה ויתפש תמיקעד ,הפיזנ וליפא וא ,האכה לש השעמ ונשי רשאכ ,םנמא
.תוברעה ןיינע תא ןלציל-אנמחר תרוכ ודצמ אוה

.32'וכ תומצעב שרשומ ותויהל ,הריחב ול שיש יפל - איה הזל תורשפאהו

האמ וליפא . . חיכות חכוה"ד ןיינעה תויהל לוכי דציכ :ןיבהל ךירצ הרואכל ךא
?הלבגה לש בצמו דמעמב ,ףוגב המשנ ותויהב - תולבגה ילב ,"םימעפ

:33"'וכ ותוא ןיעיבשמ" - אינתה רפס תלחתהב - הזל הנעמהו

אוה "ןיעיבשמ"ו ,שפנה תוימינפ דצמ אוה העובשה ןיינעש ,העובש ןושלמ אוה "ןיעיבשמ"
ומצעל ותויהב קר אלו ,"קידצ יהת"ד ןפואב ותדובע תישענ הז ידי-לעו ,34עבוש ןושלמ םג
םלועב ותויהב םגש ,ונייה ,"'וכ ךל םירמוא ולוכ םלועה לכ וליפא" םג אלא ,תודידבב
םלועה לכ"ש הממ לעפתמ וניא םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ,םירמוא םלועהש הממ לעפתמ וניא
םירבד םירמוא םלועהש הממ לעפתמ וניאש המכו-המכ-תחא-לע ,"התא קידצ ךל םירמוא ולוכ
.השודקה ךפיה םהש

דובעל ותלוכיבו וחוכב - 'וכ םילענ תוחוכ ול םינתונש ,"ותוא ןיעיבשמ"ד ןיינעה דצמו
.תולבגה ילב ,"םימעפ האמ וליפא . . חיכות חכוה"ד ןפואב םג ותדובע

:35ןיבהל ךירצ ןיידעו

ריוואל אצויש םדוק ,ומא יעמב אצמנ דלווהש העשב אוה "'וכ ותוא ןיעיבשמ"ד ןיינעה
,הרותב הגשהו הנבה ,המשנה יניינעש ,ונייה ,"הלוכ הרותה לכ ותוא ןידמלמ" זאש ,םלועה
אל ןיידעש ףוגהל סחיב וז העובש ינהמ דציכ ,ןכ-םאו ,םלעהב אוה ףוגה וליאו ,יוליגב םה
?"םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא 36ןיא" ירה ,םלועה ריוואל אצי

:הזב רואיבהו

המכו-המכ-תחא-לעו דובעישל הנתמו רכמ ןיב קוליח שי םלועל אב אלש רבדל עגונב
דובעיש ,םוקמ-לכמ ,םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא הנתמו רכמבש ףאש - תובייחתה
המכו-המכ-תחא -לעו דבעשל לוכיש ,ונייה ,םלועל אב אלש רבד לע םג םילח תובייחתהו
.37רחאל םרכמו םאנק םא וליפא ,ןמז ירחאל הנקיש םיסכנ תתל בייחתהל

38םלועב ונשיש ,םדאה לש ופוג לע לח דובעישש יפל והזש םירמוא שי - רבדה םעט רואיבבו
.

ומכ) רחא תושרב םיאצמנש םיסכנ דבעשל ינהמ אל הוולה לש ףוגה דובעישש םירמוא שיו
,םלועל אב אלש רבד לע םג לוחי דובעישש קוזיח ושע םימכחש אלא ,(39ןשוחה-תוצקב בתכש
.37ןיוול ינפב תלד לוענת אלש ידכ

:הדובעב וניינעו

לבקל ידכ םיסכנ רכומה םדא תמגודב והזש ,סרפ לבקל תנמ-לע הדובעה ןפוא לע הרומ - רכמ
הווה אל הישפנל אחיינ היל דיבעד ואל יא"ש ןוויכ - הנתמ וליפאו .ול ךרצנש רבד םתרומת
.סרפ לבקל תנמ-לע הדובע לש ןיינע אוה הנתמ םגש ,אצמנ ,40"אתנתמ היל ביהי

לש החוכבש רמול םוקמ שי יזא - סרפ לבקל תנמ-לע קר ותדובע דבוע ידוהי רשאכ ,אלימבו
םתויהל ,המשנה לש םייולגה תוחוכהל וליפא ליעוהל הלוכיו ,המשנהל קר ליעוהל העובשה
עגונב ליעוהל העובשה לש החוכב ןיא לבא ,ומא יעמב אצמנ קוניתהש העשב המשנהב םילולכ
וא "ךלה" קר אל) אוהש יפכ ,ערה -רציהל - רחא תושרל ורבעי םייתניב םא ,ףוגה יסכנל
*40."תיבה לעב" ,"שיא" (השענש יפכ אלא ,"חרוא"

-לע םהש ,הנתמו רכמ לש ןפואב אל ,ונייה ,תובייחתה לש הדובע ידוהימ תשרדנ רשאכ לבא
,םלועה ארובל ("ןצנאגניא רעביא ךיז טיג רע") ירמגל רסמתמש ןפואב אלא ,סרפ לבקל תנמ
וליפא אלא הנתמו רכמ לש ןיינעמ קר אל) רתוי הז ירה - סרפ לבקל תנמ-לע אלש ,ה"בקה
.םלועל אב אלש רבדל עגונב וליפא בייחתהל לוכיש ,דובעיש לש ןיינעמ (רתוי

אב אלש רבדב םג ינהמ תובייחתהו דובעישש םימכח תנקתל עגונב ןיבהל ךירצ ןיידע ךא
:ןיוול ינפב לוענת אלש ידכ םלועל

שיש ןוויכד ,אקווד הטמל ןותחתה םדאל עגונב - ל"נה הנקתב ךרוצ שיש םירומא םירבד המב
ונקית ןכל ,הליחתכלמ תוולהל הצרי אל האוולהה תא ול וריזחיש חוטב היהי אל םאש שושחל
;האוולהה ןתיל םיכסיש ידכ ,הולמה רובע תוחנה ינימ לכ םימכח

,41רמאנ הז לעש ,םדאה תדובעל עגונב הלעמלמ םיעיבשמש העובש תודוא רבודמ רשאכ לבא
ןיא ירה - 42הובג ךרוצ אוה םינותחתה תדובע ןיינע תוללכש ,ונייה ,"ףוסכת ךידי השעמל"
יכ) ןיד יפ-לע םוקמ ול ןיאש ןיינע ןקתל וכרטצי הז ליבשבש 'וכ תלד לוענתד ששחל םוקמ
ול ןיא ,ה"בקהל בוחה תא וריזחי אל לארשי ינב םא וליפא ,ןכש ,(ןידה-תרושמ םינפל םא
ינבל האוולהה ןתיל חרכומו ,"רשפא-יא תרחא המואב םפילחהל" ,43ל"זראמכ ,לוכיבכ ,הרירב
ןתדיריב תומשנל תוחוכ הפקהב ןתיל ,ונייה ,("לד ןנוח 'ה הוולמ" ,44בותכש ומכ) לארשי
,הטמל

תובייחתההו דובעישה ליעוי ךיא :אתכודל אישוק ארדה - תדחוימ הנקתב ךרוצ ןיאש ןוויכו
?םלועל אב אל ןיידעש ףוגהל עגונב

:םינפוא ינשב הז ראבל שיו

וניאש ימב אלא םניא םלועל אב אלש רבד תאנקהל עגונב םינידה יקוליחו תולאשה לכ (א
םדא ןיאש םינידה יטרפ עדויש םכח-דימלת תודוא רבודמ רשאכ לבא ;םיניינקה ינידב יקב
- רבדה תא הנקמ ןכ-יפ-לע -ףאו ,תובייחתהו דובעישב אל וליפאו ,םלועל אב אלש רבד הנקמ
םיניד לש תולבגהו תודידמ לש םיניינע לכמ הלעמל איהש וזכ תובייחתה ומצע לע חקול יזא
םג העובשה הליעומש - הדובעב ותמגודו .45תובייחתההו דובעישהו ןיינקה תולח השענו ,'וכ
.םלועל אב אלש ףוגהל עגונב

,םוקמ -לכמ ,ל"נה הנקתב ךרוצ ןיא הלעמל דצמש יפ-לע-ףאש - רתוי תימינפ הרבסה (ב
לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,46"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ"ש ןוויכ
תונקהל לכויש הנקתב ךרוצ שיש - הטמל םדאה תגהנהב ומכ ה"בקה םג גהנתמ ,ןכל ,47"תושעל
.האוולהה תא לבקיש ידכ ,םלועל אב אלש רבד (תובייחתהו דובעש ידי-לע)

,לוכיבכ ה"בקה לצא חרכה השענש - רתוי קמועב הלעמל םג םילעופו םיעיגמ הז ידי-לעו
ואב אל ןיידעש ולאכ םיניינע וליפא ,בוט לכ לארשי ינבל תונקהל ,הרותה יוויצ דצמ
.תווצמו הרותה יניינע ידי-לע ןיידע םתוא ולעפ אלש ,םלועל

:המדקהבו

אתיירואב הב לכתסמ שנ-רב ,אמלע ארבו אתיירואב לכתסא אוה-ךירב-אשדוק" 48רהוזב אתיא
ידוהי רשאכ - םלועבש םיניינעה לכו םלועה תואיצמ תמייק יתמיא :רמולכ ."אמלע םייקמו
.םיניינעה לכ תא ול הנקיש ה"בקהמ שקבל לוכי ,זאש ,הרותב קסועו בשוי

לוכי דציכ - םלועה םויק ןיידע ןיא אלימבו ,אתיירואב קסוע וניא ןיידע רשאכ ,םנמא
ויתונוזמ ול ביצקיו ה"בקה בייחתי הנשה תליחתמ רבכש ונוצרש ה"בקהל רמולו אובל ידוהי
המכו-המכ-תחא-לעו ,םלועה תא דימעה אל ןיידעש ובצמו ודמעמ ועדויב ,הלוכ הנשה לכ לע
?םלועב םיסכנ ול ןיא ןיידעש

הפקהב ה"בקהמ לבקל לכוי ידוהיש ,ונייה ,ןיוול ינפב תלד לענת אלש ידכש - הזל הנעמהו
-ףא ,ויתונוזמ תא םג ביצקיש ה"בקה תא לוכיבכ "םידבעשמ" ,ירשת שדוחמ הלוכ הנשה לכ לע
.ותדובע דצמ ובש םיניינעהו "םלוע"ה םייק אל ןיידעש יפ-לע

ופוגב הדובעה היהתש לעפתש ,המשנה תא ןיעיבשמש העובשה לע חוכ-תניתנה םג יהוזו
ךתימע תא חיכות חכוה"ד ןיינעה לועפל לכויש ,ךכ ידכ דע ,היטרפ לכל תימהבה ושפנבו
ןיווקה 'ג לכבו ,תוימינפב םג אלא ,תוינוציחב קר אלו ,תולבגה אלל ,"םימעפ האמ וליפא
.(תווצמ) ח"מגו הדובע ,הרות ,דמוע םלועה םהילעש

אגרדב זחוא וניא ןיידע םאו ,םלועל ואבש םיסכנה תא ול הנקמ ה"בקהש ךישממ הז ןיינעו
.םלועל ואב אלש םיסכנה תא םג ה"בקה ול הנקמ - וז

ינוזמו ייח ,ינבב תכרובמו הבוט הנש תישענש ,הטמ הטמל ה"בקה לש ותכרבב ךשמנ הז לכו
.("ראי ןכעליירפ א ןוא ראי ןטנוזעג א") החמשו האירב הנש ,יחיוור
(*הגומ יתלב - ז"ישת'ה ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ םיעטק)
.תישארב ןתחל "תושרמ" חסונ (1

.א,גסק א"וק (2

.נ"שו .ז"ס ז"טשת ולסכ ט"י תחיש האר (3

.ז"מ א"פ הריצי רפס (4

.ד-ג,א ש"הש (5

.ט,במ םיליהת (6

.(א"ער ,הכ) י"ת .(א"עס ,ג) המדקהב ז"וקת (7

.נ"שו .י"ה םש .ב"ה ב"פ .ד"ה א"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (8

.זי,טי םישודק (9

.גפ 'מע (ףראק 'יש י"רהל) ב"ח אינתה 'סב םירואיב-יטוקל םג האר (10

.ב"מ א"פ תובא (11

.ה"כפס ר"ומש .םירדנד ג"פס ימלשורי (12

.ב,ב חלשב (13

.הכ,ד תישארב ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .ב"עס ,זק מ"ב (14

.דכ,אי בקע ירפס (15

.נ"שו .ב"עס ,זכ ןירדהנס (16

.ו"מקס מ"וח ע"ושוט .א"יפ ןעטנו ןעוט 'לה ם"במר .ג"פ ב"ב האר (17

.ב,זט ןיכרע (18

.א,אל מ"ב (19

.נ"שו .87 'מע ד"לח ש"וקל האר (20

.א,בכ אצת (21

.ה,גכ םיטפשמ (22

.ב,געק ב"ב הארו .א,ו ילשמ (23

.דועו .אפת 'מע שיר א"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (24

.מ"כבו .ד,הל ש"הש םש םג הארו .ג,גל ךתולעהב ת"וקל (25

.(122 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) 60 הרעה א"ישת ולסכ ט"י תחישב ןמסנהב םג האר (26

.רחשה תלפתב (26*

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,ד ןנחתאו (27

.נ"שו .ב,בצ ק"ב (28

.א,גכק א"ח (29

.הרש-ייח פ"ר (30

.א,הס ןירדהנס (31

.מ"כבו .ב,חל רומא ת"וקל האר (32

.ב,ל הדנ (33

.נ"שו .(ךליאו טי ע"ס) "םישוריפ יטוקל"ב א"פר "ב"שסל תורצק תורעהו תוהגה ,מ"מ" האר (34

'וכ םישוריפ טוקילב קתענ - דועו (חמ 'מע) אינתל תורעהו םירוציק) צ"צהל ותוא ןיעיבשמ ה"ד האר (35
.ךליאו 176 'מע ז"כח ש"וקל םג הארו .(ךליאו זי 'מע א"פ אינתל

.(כ"נב נ"שו) ב"כפר הריכמ 'לה ם"במר (36

.נ"שו .(חל 'מע) ג"ס םלועל אב אלש רבד ךרע תידומלת 'קיצנא האר (37

.ג"כס מ"וח א"ח ט"ירהמ ת"וש (38

.א"קס ב"יקס מ"וח (39

.א,ונק ב"ב .א,זט מ"ב .ב,נ ןיטיג .ב,וכ הליגמ האר (40

.נ"שו .ב,בנ הכוס האר (40*

.וט,די בויא (41

.ותלחתב הדובעה קלח ק"הובע .(ךליאו ב,טכ) לודגה רעש ה"לש האר (42

.דועו .ד"צקס א"ח א"בשרה ת"וש .א,ול ןישודיק האר (43

.זי,טי ילשמ (44

.ט"סס מ"וח ב"ח ט"ירהמ ת"וש (45

.טי,זמק םילהת (46

.ט,ל"פ ר"ומש (47

.ב"ע שיר ,אסק ב"ח (48


תעב ןהכ ןהכה 'יש לאוי 'ר ח"הרה ת"הרה 'רזוח'ה םשרש המישרה יפ-לעו ,הטלקה-טרס יפ-לע הכרענ *
הלא םימיב רואל-האציש החישה תא םסרפל ונל ורשפאש ק"הלב תוחנה דעוול ונתדות .תודעוותהה


,הרירב ול ןיא ,ה"בקהל בוחה תא וריזחי אל לארשי-ינב םא םג
םהל ןתיל חרכומו ,"רשפא-יא תרחא המואב םפילחהל" ירהש ,לוכיבכ
...האוולהה

שדוחמ הלוכ הנשה לכ לע הפקהב ה"בקהמ לבקל לכוי ידוהיש ידכ
...ויתונוזמ תא םג ביצקיש ה"בקה תא לוכיבכ "םידבעשמ" ,ירשת

יבר יצוצינ


ולסכב ט"י הלואגה גח תויודעוותה


לכב ולסכב ט"י תויודעוותה םויקב הבר תובישח האר יברה
רדעה" * הצוח תונייעמה תצפהל ןלצנל דדועו ,רתאו רתא
םידגנמהל םולשו סח םכסה רותב שרפתמ . . הזב הלועפה
דחוימב חלשש תודיסח ירמאמ לע * "'וכו םילבלבמו
בשות ןמממ הללגבש הביסה לע ,ןויצל-ןושארב םידעוותמל
- דועו ,ולסכב ט"י תודעוותה תא הנש לכב הנח-סדרפ
ונינפלש המישרב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תקסוע תרגאה .ד"כשת תבטב 'ד םוימ ,ש"נאמ דחאל יברה לש תישיא תרגא ךותמ טוטיצב חתפנ
ט"י הלוגס םויו הרושב םויד תודעוותהב ףתתשה חטב .ב.נ"ב תמתחנ איהו ישיא ןיינעב
."ונשפנ תודפו ונתלואג םג אוהש ןקזה ונבר תלואג ,ולסכ

תונייעמה תצפהב החלצה

םינקסעה ילודגמ ,(ל"ז) ןיוול ריאמ-קחצי ברה לביק כ"שת ולסכב ט"י ינפל םידחא םימי
ןיב ,הבו (חצ 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) יברהמ תרגא ,רוג יר"ומדא תחפשמל ןבו םיידרחה
:ול בתוכ אוה ,ראשה

םעפה דוע ררועל . . ולסכ ט"י ינפלש םימיה אמרג ןמזהש ןיינע לע יננה אב
הכזש דחאו דחא לכ לע םא רשא . . הצוח תונייעמה תצפהב הדובעה רבד-לע
ולא המכו-המכ-תחא לע ,הז שודק (תוכז) בוח לטומ ,תודיסחה תרותמ םועטל
השירדה םהילא עגונהבש ,בחר גוח לע העפשהב םתוא הננוח הנוילע החגשה רשא
סח םכסה רותב שרפתמ . . הזב הלועפה רדעהשכ טרפבו . . המכ יפ אוה חרכההו
ולצנל הצרי קר םאב ולש ץרמה יריכהבו .'וכו םילבלבמו םידגנמהל םולשו
דעו תונייעמה ץיפהל הנחילצת רומאה חטשב ויתולועפש הקזח יתווקת ,ואולימב
.הצוחל

רשא תומוקמה לכל רזוח בתכמ יברה חלש (כ"שת) הנש התוא לש הכונח ימיב יכ ןייוצי דוע
.ולסכ ט"י תודעוותה םויק לע ול ועידוה

םידעוותמל דחוימ רמאמ

'ה ד"בח תסנכה -תיבב ןויצל ןושארב הלואגה גח תודעותהה יפתתשמ" םיכוז ד"לשת תנשב םג
:רמאנ וב (תבטב ט"כמ) יברהמ בתכמב "ויחי םהילע

!הכרבו םולש

,ולסכ 'כ ק"שצוממ נ"פ הכרב תשקב ובו [םבתכמ=] 'כמ תלבק יננה רשאמ

.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע ארקיי ןוצר תעבו

:ושדק-די בתכב יברה ףיסומו

ירבד=] ר"היו ח"אד רמאמ ןכו יללכ [בתכמ=] 'כמ קתעה [הזב ףרוצמ=] ב"וצמ
.םתלועפ ולעפיש [ןוצר-יהיו םייח םיקולא

הכרבבו דובכב

ןהאסרואינש .מ

הנוילעה לע וירשוקמ די

םג היהי ,ולסכב ט"יו ד"וי םה ,הבוטל ונילע םיאבה הלואגה ימיב רשא ,הקזח יתווקת"
- "הנשה ימי ראש לע תוררועתהה ךשמותו תיד"בח-תיתודיסח תודעוותה םוקמ םהלש תסנכה-תיב
.ז"טשת ולסכב ט"י תארקל ןג-תמרב שדחה תסנכה-תיב יללפתמ ולביקש תרגאב יברה בתוכ

...ערז ךל ארקיי קחציב יכ

:קתרמ רופיס רתתסמ (טפר 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ שדקמ' - ה"כשת רדא ג"י) אבה בתכמה ירוחאמ

םוקמב יברה תוחילשב לעפ הנש שמחו םישולש ךשמש ,ל"ז טנרוק הירא-הדוהי 'ר ח"הרה
:יברה ידי-לע הווטצנ ,הנח-סדרפ ,וירוגמ

התע םיאצמנה וקורמבש ד"בח תודסומ יכינח שופיחב ץרמב השעי יאדווב
.'וכו תודיסחו הלגנ ירועישל םנגראל תנמ-לעו הז רבד-לע ריכזמש - ותביבסב

םירועיש םש םייקו וקורמ ילוע לש תסנכה-תיבב לועפל לחה ,ראשה ןיב ,וז הארוהמ האצותכ
וזו ,יברה תכרב תא ךכל ולביק - ןטב ירפל וכז אלש ותייערו םיפתתשמה דחא .תויודעוותהו
.(שדוק-תורגאב הז ןיעמ האר) םהל דלווי רשא םנבל "קחצי ףסוי" םשה תניתנב התנתוה
.ולסכב ט"י תודעוותה ןומימ תא הנש ידמ תמרותש איה וז החפשמו המייקתה הכרבה

ץראל םיחולשל תילגנאב קרבמ

הרוגיש לעש הצובק ,השודקה ונצראל הנושארה םיחולשה תצובק תא יברה רגיש ו"לשת תנשב
ט"יל םיחולשל דחוימ קרבמ יברה חלש האבה הנשב .ולסכב ט"י תודעוותהב הנושארל זירכה
:ונושל הזו ,ולסכ

םילשורי ד"בח ןוכיש הקיתעה םילשוריב םיחולש

לכב הבר תוליעפ ללוכ ,ומתחתו ובתכית היכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל
פ) תצרפוד ןפואבו [םידסח תולימגו=] ח"מגו ,הדובע ,הרותב ,ללכבו םיעצבמה
-םויו תבש טוג .(הדוקנ) קידצ תונרק הנממורתו אכלמ תאיב שיחהלו (השוגד
.בוט

ןוסרואינש םחנמ

'הזיחא' הכירצ הכרב

:'770' -ב םימימתה דחא ידי-לע ,ו"כשת ולסכב ט"יב יברה רצחב השענהמ רואית ןלהל

האופרל ריכזה דחא .םיניינעמ םירבד ןהבו ,'םייניב תוחיש' המכ ויה החישל החיש ןיב"
רמאיש רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כ וכריבו 'רענרובדנ' ['דיא רעטוג א'] ידיסח ר"ומדא
.הזיחא לש ןיינע אהיש ךירצ הכרבה לוחתש ידכ יכ ,'םייחל'

,הכלהל אבומ אוה ,רהוז הזיא החישב םדוק ריכזהש המש א"טילש ר"ומדא ק"כל רמא דחא"
רמאו .ףסוי -תיבה ואיבמ .תיציצ תוכלהב אוהש המודמכ ,ןכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו
עכיילג א ץנאג ,א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו ,ןודקיפ ןיינעל ואיבמ ןשוחה-תוצקהש ,ל"נה
ק"כ תעד ןיא וליאכ ,('טשטאפיגפא') ףוזנ תצק היהנ ל"נהו ,[טלחהב ןוכנ ןיינע=] ךאז
תא ריכזה הבו החישב א"טילש ר"ומדא ק"כ חתפ ךכ-רחא דימו ,תוצקהמ החונ א"טילש ר"ומדא
...'הכוראב [ןשוחה=] תוצקב ראובמכ' :תוצקה

ךאז עכיילג א רעייז :א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו 'רוא הרות' . . םע דמולש רמא דחא"
- 'הניב ירמא' ומע דמול התאש םעפ תרמא ירה :ול רמאו ףיסוהו ,[דואמ ןוכנ רבד=]
םייסו ,וליבשב השק הז ירה ,'הניב ירמא' דומלל םיכירצ םתא המ. . - יעצמאה ר"ומדאמ
."קדצ -חמצהמ ודמליש הצרש רכינו ,קדצ-חמצהמ םירואיבו תורעה שי ירה

...'רבשנ בל' אוה דיסח

:ח"כשת ולסכב ט"י תודעוותהמ רואית הנהו

'רמשמה לע'מ םיאנותיע ינש ופתתשה ןכ ומכ .הירנ יבצ-השמ ברה םג היה םיחרואה ןיב"
...'תועדב הוותשנשכ' :בישהו ץראל אובי יתמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תא ולאשש

ק"כ ול רמאו .('דיסח רעצנאג א ןיוש ןיב ךיא') 'םלש דיסח רבכ יננה' :ק"כל רמא דחא"
.'הכדנו רבשנ בל' אוה דיסח .'םלש' ונניא דיסח :א"טילש ר"ומדא

...החלצה א"טילש ר"ומדא ק"כל לחיא - תודעוותהב חכנש - ןתנ יבייא"

ורפסל רשקב ,(וקלחל ידכ הארנכ) הקשמ קובקב ןהכ לאוי 'ר ח"הרהל ןתנ ר"ומדא ק"כ"
."...'ד"בח-םיכרעה רפס'

הנשה לכל העפשה

'א םוימ) בתכמ ילושב יברה לחיא - "םהיניינע לכב הריאמו החמש הכונחל הכרבבו דובכב"
הנח תיב תסנכה תיבב - הלואגה גח ,ולסכ ט"י תודעוותהב םיפתתשמ"ל (מ"שת תבט שדוח-שארד
."ויחי םהילע 'ה ,ו"ת םילשורי הירדהנס [תנוכש=] 'כש

,ץיבזוי עשוהי 'ר ח"הרל (איק 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ ט"ישת ולסכב א"כב
:םילשוריב ד"בח ינקסעמ

רשקב השענהמ םיקרפ ישאר ובו ולסכ ט"י הלואגה גח-ורסאמ ובתכמל הנעמב
.הז ריהבה םויל
.םיימוי םויה ייחל דעו הנשה לכל הז םוי תעפשה ךשמותש ןוצר יהיו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשיו תשרפ שדוק-תבש
ולסכ ט"י הלואגה גח

.דקתשא ס"שה תקולחב דחא לכ וילע לביקש תכסמה תא 1ולסכ ט"י ברע (ללוכ) דע םייסל שי

םירוסאה תיבמ תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי - ברע תונפל - הז םויב
*1.ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה ורסאממ

.2"ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל - בוט-םוי טוג" :םילחאמ

'הרות ןתמ' אוה ולסכב ט"י .3"םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ י"ע ארקנ ולסכב ט"י
.4הרותה תוימינפד

5זא דע רסחש המ לכ וב םילשהל ןיידע ןתינ ,'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכב ט"יש ןוויכ
.

דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליה-תוקלתסהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
.6(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב) א"עיז מ"גבנ שטירזעממ

החמשב םג" :'ידוד הכל'ב תאזכ תועיבקב רמול ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה :תבש תלבק
.7"הלהצבו

-לילב םג דעוותהל םיבייח ,שדוק-תבש-יאצומב היהת םע-בורב תודעוותהה יכ ףא :תודעוותה
םויב דעוותהל םיבייח ןכו) תבש תדועס דועסל ותיבל דחא לכ תכלל םוקמב ,לודג שערבו תבש
.8(תבשה

ינמיז תלתב" ,תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכו
ןוויכ ןתשולשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש ידי-לע םיתשו ומצעב תחא - "הקזח יווה
ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכ ט"י םויב ,ולסכ ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש
וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע - (ולסכ 'כ לילב םג ךשמויש
בותכש ומכו ,עיפשמ םג אוה דחאו דחא לכש רתוי דוע שיגדהל ידכ - ב"ויכו וידידיו
.9"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" ,(הלואגהל תוכיישב)

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודבע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה"
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
.10"!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

תבהאב תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
הז לכו ,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,12"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,11"םיער
םיקרפ 'ג ,ם"במרה דומילב ,14ח"מגו הדובע הרותד םיווקה 'גב 13"ךלוהו ףיסומד ןפואב -
י"בחא לכל האירק"ב תאצלו ,16וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ,15םויל
תצפהו ללכב הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל רשא א"טילש
.17"רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב תודיסחה תונייעמ

.18(א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה :תירחש

.19'םימחרה בא' םירמוא ןיא

,(הטושפ הנשל) אינתה דומיל ירועיש בוש דומלל ןיליחתמ ולסכ ט"י םויב :הרות ירועיש
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי לע הנשה ימיל וקלחנש יפכ ,רפסה תליחתמ

'ברה ןושל'ב שארל לכלו ,אמרג-ןמזהש םיניינעב תויהל הכירצ םויה דומילה תליחת
םג ,םוי לכל תוכייש וב אוצמל רשפאו .ולסכ ט"י םוי תלעמב) 'םוי םויה' חול תליחתבש
.20('הזב םיחנומ' ויהי רשאכ טרפבו ,המיאתמ תועיבקה ןיאשכ

.19'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר םוי
ולסכב 'כ הלואגה גח

:שדוק-תבש יאצומ

.שדוק-תבש-יאצומב םע-בורב תודעוותהה תושעל םיגהונ ,שדוק-תבשב ולסכ ט"י לחש 21הנשה
םישועו ,לודגה סנה לע 'הל תודוהל 'וכו םיברוקמה לכו ש"נא םיפסאתמ ריעו ריע לכבו
.אבהל ס"שה תא ןיקלחמו ,דקתשא ס"שה תקולחמ ס"שה םויס

:22םע-בורב תודעוותה

ולסכ ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה
ידי-לע תארקנה תונותעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל :23הבישיב
;ח"אד לש ןיינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה ידוהי
ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םהמ םינגנמ תצובק רדסל ןכו
.הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב רבדה

בורה יפ-לעש ףא ,תודימלתהמ תודחא םג גחה תשרפ לע ומאניש ,24עיצה תונבל תודסומב ףא
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

:ס"שה תקולח

:25ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע
רשפאש םוקמבו ,ריעו ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה"
ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב -
יפ לע תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל :26ונושל הזו ,הזב
הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ לכב ורמגי - הברה םיניינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה
."רובעי אלו קוח ,הנושי לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק ןיינמ

.27"הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמה ר"ומדא

,ךליאו ג"סרת תנשמ .ולסכ ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ-לע
אלוליהה םוי - תבט ד"כב ס"שה תקולח שטיוואבוילב וגיהנה ,ולסכ ט"יב יאנפה ספא ינפמ
[יברה ידי-לע] תומוקמ המכב ס"שה תקולחד גהנמה עבקנ בוש ג"ישת תנשמו ,ןקזה וניבר לש
.28ולסכ ט"יל -

:29םיניינע המכ שי ס"שה תקולחב

.ס"שה לכ דומילמ קלח רותב אתכסמה דומיל (ב .וקלחל חקל רשא אתכסמה לש הרות דומלת (א
הנקמ (ה .רתויו הרשעב דומילכ בשחנ (ד .ולוכ ס"שה לכ תא (תופתושב) דמול וליאכ (ג
.ודומילב קלח םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל הכזמו

ןורכזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב"
.30"שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכ ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :31תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
.32"הווקמב םילבוט

.תודעוותה םוי .33ןונחת םירמוא ןיא

ישימח םוי
הכונח ברע ,ולסכב ד"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

,הובג םמוקמ .(םויב םג) 34ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה - תסנכה-תיבב
םיליחתמ .36העיקשל םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב םיקילדמ .35םיחפט הרשעמ הלעמל
.37עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ רחא .ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצ חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
.38םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח-רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
.39"תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
המלו .ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
.40"לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל

:תיבב הקלדה

,םירועינ תיבה ינבש העשב רוזחיו תיבל ץוחמ אצמנ באה םא ,ברע לכב :םיבר תלאשל
רובע וקילדיש םידליה דחאמ וא ותשאמ שקבי ,םינשי םהשכ עיגיש האור םא .ול וניתמי
םידליה םיעדוי םא .םתקלדהב תאצל אלש ןוויכ םא ומצעל קילדהל יאשר ואובבו ,תיבה
.זא וקילדי ,םיבכוכה-תאצמ העש יצח ךות םיקילדמו ,דיפקמ וניא באהש רוריבב

.41הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והונאו יל-א הז' יוויצה"
.42"האנ

- םיאושנה .הכונח לש ןושאר רנ םיקילדמ ,העיקשה תלחתה רחא ,בירעמל החנמ ןיב ,םויה
,קילדה אל .44בוט-םויו תבש ידגבב אל ,םיליגרה םישובלבו עבוכב לבא ,43טנבא תריגחב
.45ךרבלו םציקהל ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב-ינב םא הלילה לכ קילדמ

.46רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

ידי -לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהש ,ברה תיב תגהנה
.47ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
48(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש-אנרעטש
.

העבשמ הלעמל היהיש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 51הלעמל תצק 'שמש'ה .50םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,49םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
.52תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
.53"קילדהו ומצעב ךרב ,הז לכבו .המוקמב התוא ןידימעמ ויה ךכ-רחאו

.54לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,55ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
אצמנו ,לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ" ,הזוזמה לומ ונייהד ,סנכנה לאמשמ
.56"תווצמב בבוסמ אוהש

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
.57םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס היכונחה תא םיחינמ
.58םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,יטרפה םרדח חתפב הכונח רנ וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
.59הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ'

הובג דחא אלו ,סנכנ רנו אצוי רנ היהי אל ןכ ,לוגיעב אלו הרשי הרושב ודמעי תורנה
אלש ידכ ,רנל רנ ןיב קספה תויהל בייח .(תבהלשה הבוג אוה הז ןיינעל עבוקה) ךומנ דחאו
וז תיבה ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי ןכ .הרודמכ וארייו וזל וז תובהלשה וברקתי
.60דוחל ןהמ תחא לכל רכיה היהיש ידכ ,וזמ

.61קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ היכונחהשכ םיקילדמ

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב םיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
.63הרונמה לש ינמיה הצקב םיליחתמ .62הוועש לש רנ אוה תורנה

.58הקלדהה רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

.64תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

.65העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

.66תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

.58הכרב אלל ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ

.58ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר - הז רועיש רחא

.58ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 67הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

ישיש םוי
הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ

ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב
.68הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.69לודג ןהכ ןנחוי

.70ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ

תודעוותה

החפשמה גוחב - םוקמו םוקמ לכב וכרעי [71םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו יאדכ
תוביסמו תויודעוותה - ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב ןכו ,72
תודסומה לכב] 74תונבו םינב ,ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,73אמויד יניינעב החמש לש
המכ דעוותהל - הכונחב םהב םידמולש תודסומבו ,תחא םעפ תוחפל םידימלתה םע דעוותהל שי
דחאש ךכ רחאו ,אמויד אניינעמ הרות רבד רמול ,תורנה תקלדה ןמזב - תודעוותהה .םימעפ
תודוא ןהב רפסלו .[75םידימלתל הכונח ימד זא וקלחי ןכו .םלוכל הכונח רנ קילדי םידליה
תופתתשהב ,םיגוסה לכל תיללכ הביסמ ךורעל הליחת .ונממ דומלל שיש םיחקלהו הכונח סנ
ולכויש ידכ ,תומוקמה ברימב ,דרפנב גוס לכל תיטרפ הביסמ ךכ-רחאו ,ב"ויכו ברה ,עיפשמה
.76םידליל רשקב ןכו .ףתתשהל לכה

:77הכונח ימד

.79םילודג ןהו םינטק ןה ,78תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לכ-לע [80וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
עגונב דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ
,םוי לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל
הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח
.81ישימחה וא יעיברה לילב -

הלא .82תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
.78חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
.83םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

:ךוניח

תויתואה תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 84לארשי גהנמ
םע תורושקה 'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,85"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ
רתויב םילגוסמ הכונחה ימי ךכו ,'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס
.86'ה תואבצ - לארשי ידליל םיסנכ ןוגראל

:הקדצ

ןוממב ח"מג . . הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,87הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ
שדוח לכ לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע .88"ףוגו
.90'הכונח תאז'ב טרפבו ,89ולסכ

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
.91ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל םתרטמש 92תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
:הכונח יגהנמו תווצמ

ןכותב ןהו וטושפכ הכונח עצבמב ןה ,דחוימב - הברדאו ,הזב ולעפי םישנה םגו] לועפל (א
תילכתב תויהל הכירצ הזב הלועפהש אלא ,'רוא הרותו הוצמ רנ'ב םוקמ לכב ריאהל ימינפה
תיב לכב הכונח רנ תקלדהל [93טושפ םגו ןבומכ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב םג ,תועינצה
רנ קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל ולדתשי - ןיקילדמ םישנאה ןיאש תומוקמבו .ידוהי
.94(השא אלו שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש פ"עא) הכונח

.םמצעל הייכונח וקילדי ,םיכר םידלי םג םללכבו ,םירבגה לכ (ב

תא םהל רפסל - ידוהי רפס תיבב םלועמ ודמל אלש ולא םג - לארשי ידלי תא ףוסאל (ג
קילדהל םהל רשפאלו ,(המודכו תוינגפוסב םג יוצר) םתוא חמשל ,הכונחה סנ רופיס
תוחוכב םיאצמנהו ,אלכ-יתבב וא האופר-יתבב התע-תעל םיאצמנה םידוהיל רשקב ןכ .הייכונח
.95רתאו רתא לכב - הרטשמהו אבצה

.הכונח תורנ קילדהל םידוהיה םינכשהו םירבחה לע עיפשהל (ד

.הכונח תועמ ולבקי ,תונבו םינב ,לארשי ידלי לכש לדתשהל (ה

.ןהיתורבחל תודליהו ,םהירבחל הכונח תועמ ונתי םידליה םג רשא בוט המ (ו

ברעב ונתי תאז תרומתו ,שדוק-תבשמ ץוח הכונחה ימי ךשמב הקדצ תתל םידליה תא ררועל (ז
.תבשה םוי רובע םג - םיילפכ תבש

דובכל - הרותב רשא הכונח יניינעמ הכונחה ימימ םוי לכב דומילב ףיסוהל םתוא ררועל (ח
.הכונחה ימי

ןיינעה שיגדהל ידכ ,םייבמופו םיירוביצ תומוקמב הכרבב ונמזב הכונח רנ 96קילדהל (ט
הנשי םאו .רתויב יזכרמהו ירוביצה םוקמב ,בשומו רפכ ,הרייעו ריע לכב .'אסינ ימוסרפ'ד
-ידי םיאצוי םניאש םיפסאנל עידוהל שי .בוט המ - םיפסונ תומוקמב םג קילדהל תורשפא
םוקמב םיפסאנשכ .דחאו דחא לכ לש ותיבב הכונח רנ קילדהל םררועלו ,97וז הקלדהב םתבוח
,הווצמ ישוע םסרפל הווצמו .ןהב ווטצנש חנ-ינב תווצמ רבד לע םררועל שי ,םידוהי-אל
.'וכו תונומתה םוסריפ ידי לע ללוכ

ןכש לכו ,הכונח תאז םויב םג הכרב אלל קילדהל - תסנכה-יתבב תירחש תקלדהל המודב (י
-רופיס םע ,םיבר םידלי דחוימבו ,לארשימ הרשע דמעמב תופיסאו םיסוניכב ,םימיה ראשב
.98סנה םוסריפ

:תיברע

םדוק רכזנ םא ,ורמואל חכש .99'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל םיקיספמ ןיא
.100רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה"
רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
ונל השעי אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא
". . ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ .2<BR> <BR> <i>:תירחש</i><BR> <BR> רחא דע תוחפל ,הכרב אלב (שמא לילבכ ומוקמ) תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ<BR> .<SUP>103</SUP>שמש ידי-לע םיקילדמ תעכ םג .<SUP>102</SUP>הליפתה<BR> <BR> ,דומעל לבאה רזוח ,ללה רחאל .<SUP>58</SUP>ללה תרימאמ ץוח ,הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב<BR> .<SUP>104</SUP>שידק יצח תרימאל<BR> <BR> .<SUP>105</SUP>םידומו השודק תונעל קיפסהל ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא<BR> <BR> 'ודוה' יקוספל ללה תרימאב םיעיגמ רשאכש ,לארשי גהנמ .(הכונח ימי לכ) םלש ללה<BR> .<SUP>106</SUP>[הרעס-] 'םערוטש'ו 'שער' לש ןפואב תאז םירמוא 'אנא'ו<BR> <BR> םגו ,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ<BR> <i></i> תחנב רמואו <i>,"ודוה"</i> :לוקב הנוע רוביצהו <i>". . ודוה"</i> :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב<BR> ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,<i>". . לארשי אנ רמאי"</i> :אירקמ ץ"שה ;<i>". . לארשי אנ רמאי"<BR> ורמאי"</i> :אירקמ ץ"שה ;<i>". . ןרהא תיב אנ ורמאי"</i> תחנב רמואו ,<i>". . ודוה"</i> :(תחנב םהמע<BR> <i></i> תחנב רמואו ,<i>". . ודוה"</i> :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,<i>". . ןרהא תיב אנ<BR> </i>לוקב הנוע רוביצהו ,<i>". . 'ה יארי אנ ורמאי"</i> :אירקמ ץ"שה ;<i>". . 'ה יארי אנ ורמאי"<BR> </i>"ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" םירמוא ללהה םויסב <i>.". . ודוה"</i> :(תחנב םהמע ץ"שהו)<BR> .'לע' תבית תטמשהב<BR> <BR> תולכ םויב יהיו" :ןהכ ,אשנ תשרפב םילוע השולשל הרותב םיארוק .שידק יצח - ללה רחאל<BR> ןב ןושחנ . . דחא רפ" :לארשי ,"תרוטק האלמ . . יהיו" :יול ,"חבזמה תכונחל . .<BR> בקעי תיב ,וללהי ,לבקתת שידק ,ןויצל אבו ,ירשא .הלילגוב ההבגה .שידק יצח ."בדנימע<BR> .<SUP>19</SUP>הליפתה םויס דע 'וכו<BR> <BR> .<SUP>107</SUP>ותפוח םויב ןתח וליפא ,הכונחב םינעתמ ןיא<BR> <BR> החנמ ללפתהל ןיא לבא ,<SUP>108</SUP>תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ<BR> .<SUP>109</SUP>ךכ ךרוצל תודיחיב<BR> <BR> סיסב' השענש רחאמ ,הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסאש ןוויכ<BR> וב וקחשי אלש ידכ ,ומוקממ אסיכה תא זיזהל וקקדזיש םיעדוי םא ירה ,'רוסאה רבדל<BR> םוי דועבמ םש חינהל התיא דחיו ,שגמ לע הרונמה תא חינהל <i>(א</i> :איה הצעה ,המודכו םידליה<BR> חינהל <i>(ב</i> .'רתומה רבדלו רוסאה רבדל סיסב'כ לוטלטב רתומ שגמה היהי זאש ,ב"ויכו הלח<BR> םיאשר ויהי - אסכל וקקדזיו ,תורנה ובכי רשאכ .ברעה ךשמב ול וקקדזיש אסיכ לע שגמה תא<BR> רובעל וא) ול וקקדזישכ ,"רתומה רבד ךרוצל דצה ןמ לוטלט"כ ,היכונחה םע שגמה תא לטלטל<BR> .<SUP>110</SUP>ברעה ךשמב (ומוקמב<BR> <BR> ןמזל בורק ןיקילדמ םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה<BR> רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(<SUP>111</SUP>א"ת<BR> .<SUP>19</SUP>המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש<BR> <BR> .<SUP>112</SUP>תורנל ךומס <i>העש יצח</i> םיבכעתמ ןיא םויה<BR> <BR>


.םיברב םויסה תגיגחל הנווכה ,ק"שצומ לע ןלהל רבודמבו (1

,ךכ-רחא המילשהל ךירצ םאה ,ולסכ ט"י דע ס"שה תקולחד תכסמה תא םייסל היה לוכי אלש םדא תודוא הלאשל
,'ד"בח רפכ'ב ספדנ) ".ןבומכ ,חבושי םדקהה לכו" :יברה הנע ,תבט ד"כ דע םייסל ןיינע הזיא שי םאהו
.(21 'מע 927 ןויליג

א"ח 'יבר תיב') ולסכב 'כב םג ט"וי םישועו םידעוותמ ,ברעב אלא דגנמה תיבמ ז"הדא אצי אלש ןוויכו (1*
,'ד"בח םרכ' ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ .(ח"יפ
.ב"נשת 'םש ילהא' ןוכמ ,4 ןוילג

ךשמבו ,בירעמ ירחאו ינפל 'ט"וי טוג' רמול היה ז"הדא ידיסח גהנמש ,19 'מע ב"שת ש"הסב .'םוי םויה' (2
.'יבר יצוצינ'ב ןמקל יברה קרבמ םויס םג הארו .םישגפנ םידיסחשכ ולסכ ט"יד ע"לעמה לכ

.385 'מע ה"כח ,436 'מע ה"ח ש"וקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (3

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס (4

.468 'מע ב"ח ש"וקל (5

.ה"לשת ,ת"הק תאצוה ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (6

38 'מע ג"ח ב"ישת ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת זומתב ב"י תבש תארקל ,ץ"של 'תודיחי'ב הנתינ (7
.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - תאזכ תועיבק לכל הארוהכ ,(7 'עה

אל רבדהש ידכ" מ"דשת ולסכב 'כל רוא ק"ש לילב (יוארכ) ודעוותה אלש ךכ לע יברה שיערהש המ ךרד-לע (8
.(ש"ייע ,654 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה) "דיתעב םולשו-סח הנשיי

.166 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (9

תרדיסב ע"על ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכ ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי-םויה (10
.בכק 'מע א"ח םש הארו ,ולש ק"גא

.םוי-םויה (11

.דנש 'מע ט"ח ,בכש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (12

.וע 'מע ב"כח ק"גא (13

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (14

.191 'מע א"שנת ש"הס (15

.גנקת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (16

.עש 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (17

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (18

.ד"בח-ללוכ חול (19

.ללכב הז חול תלעמב ש"ייעו ,(4 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ס ט"משת ולסכ ט"י ליל תחיש (20
.םויה שדחמ וליחתהלו ומייסלו ,ומויב םוי ידימ ורדסכ ודמלל םיגהונ ש"נאמ םיבר ןכאו

ירפסו ,2 הרעה 347 'מע ה"כח ש"וקל םג הארו .טמ 'מע ה"ח ק"גא האר ,הנש לכ יבגל .ד"בח-ללוכ חול (21
.172 'מע נ"שתו 155 'מע ח"משת :תוחישה

א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .גע 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (22
תוכז ואר 'עשאק'ה תנכהו לושיבבו - רסאמב ותויהב ז"הדא לכאמל רכז - 'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע
.(250 ע"ס ץ"חרת ש"הס האר) תדחוימ

ק"גא) ד"בח-רפכ דעוול הארוההכו ,הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב' ולסכ ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב
ולטי ןיינממ רתויכש אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב ש"מב" :(זק 'מע ז"טח
. . ז"מהרבל . . םיראשנ דימת אלש םיחרואה כ"אשמ ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי
ט"י םויב הנש לכב ,ךליאו א"שת תנשמ" :וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו ,"יעבדכ י"טנב ישוקה לע ףסונ
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תודעוותהל (סנכיהל הכזש ימ) ולע כ"חאו ט"וי דובכל הדועס נ"כהיב יאבג וניכה ולסכ
תחא םעפ איצוהל ,ל"נה ירחא הדועסל וידי לטנ אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא - הקשמו תונוזמל - ע"נ
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "ב"ישת ולסכ ט"יב

.ומק 'מע ח"ח ק"גא (23

.חצק 'מע י"ח ק"גא (24

.בס-אס 'מע י"ח ולש ק"גא (25

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (26

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י םוי-םויה (27

.216 'מע א"ח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' :רוקמבו .492 'מע םש ש"הס (28

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (29

.29 'מע 117 ןויליג ,'ונייח תיב' .496 'מע םש ש"הסב בתכממ (30

מ"יב .32 'מע 692 ןויליג 'ד"בח רפכ' ,ונק תוא ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,ולסכ ט"יב (31
.(22 'מע 14 ןויליג

.19 'מע ב"שת ש"הס (32

.ד"בח-ללוכ חול .16 'מע םיגהנמה-רפס (33

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (34

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ-ירפ (35

,401 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (36
הכונח ימיבש רבד-לע [ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה] ל"שרה םע רביד ש"דא ק"כ" :אתיא ,הכונחד 'ג רנמ ד"ר
'יש ל"יר ח"הרה יל בתכ ןכו ."החנמה גלפ ןמזב היהי נ"כהיבב תורנ תקלדהש ידכב ,3:30 העשב החנמ וללפתי
ויהש םימיב וליפא ,החנמה גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ רשא ,םסרופמו עודי" :רנורג
ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב - םש רפוסמה קוידו ,4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה' ע"עו ."'וכו םיסוניכ
.76 'מע 740

.םוי לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה-רפס (37

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (38

.א ק"ס ףוס ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (39
תורנב תסנכה-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכנח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה

אדיפק ןיא לבא ,הרונמה תמגודב םינק התוא םישועשכ רבודמהו .44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (40
םע] םינק אלל היכונחב קילדהל וגהנ םימדוקה תורודב םידיסחהמ םיבר הברדאו ,אקווד וזכ הרוצב תושעל
הכונחב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ םוליצ ספדנ 50 'מע תישארב-ימי 'סב ףאו ,[456 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןפוד
םע ,ןפוד אלל ,הטושפ הייכונחב קילדה ,הירפסב יברה ההששכ םימעפל ןכו .תאזכ הייכונחב קילדהש ,י"שת
.תורנה ןיב עצמאב שמשהו ,םיעבורמ םינק

.דועו ,483 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל האר (41

.א ק"ס ףוס ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (42
תורנב תסנכה-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכונח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה

.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - "טנבא םע קילדהל דיפקה יברהש םינש כ"וכ יתיאר יניעב" .םיגהנמה-רפס (43

- "םינש כ"וכ יברה גהנש יניעב יתיאר ןכו" .ד"בח-ללוכ חול .םש 'גהנמו הכלה ירעש' .םיגהנמה-רפס (44
.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה

הרורב-הנשמבו .ךרבי אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש .רחשה תולע דע (45
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש

ב"ס "הכונח עצבמ" ןלהל האר ,ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (46
לכ םע םכנחל םילדתשמו .נ"שו ,11 'עה 14 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' .101 'מע 'םידעומה חבש'ו ,הרעהבו
.(251 'מע ב"יח תוחיש-יטוקל 'ע) םירודיהה

א"שנת ש"הסב ןכו .84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה-רפס (47
.םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע זט ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .110 הרעה 165 'מע א"ח

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב-הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש-יטוקל (48

ילואו .ורובע ךרבל רחאל ןתי אל - ךרבל עדויהש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.םיברל הארוה וז ןיא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש ,הלש יטרפ ע"וה

.םיגהנמה-רפס (49

לכבו ,תורנה סיסב יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
.(נ"שו 'ב תוא הס 'יס ו"ח קחצי-תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (50

הרעה ליעל ןמסנהבו כ"קס גערת 'יס הרורב-הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת תבהלשהש בושח (51
.49

.כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה-רפס (52

קחרמה רדגוה אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטלט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה-רפס (53
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' 'עו .(ללכ

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (54

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (55

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (56

'מע) רדה תבוח 'סב ,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןיינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (57
רדחבש הקלדהב תאצל אלש ונווכי - וצרי םאו ,לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םידימלתהש בתכ (וק
תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ-תורגא ת"ושבו .הנישה רדחב הכרבב וקילדי זאו לכואה
דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ (חמ 'יס ז"ח) קחצי-תחנמו (ה
.ו"ח הקילד תנכס ינפמ הרימשל רות רידסהל םהילעו .םהמ

.םיגהנמה-רפס (58

םיאשר םידליהו ,יזכרמה םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (59
.57 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל

.ולש 'מע 'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ-יכרד (60

'תורשקתה'בו ,ה"ס זס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש ע"עו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש .ז"הדא רודיס (61
.18 'מע דער ןויליג

.םעטה ש"ייעו ,םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םיגהנמה-רפס (62

.םיפסונ תורוקמ ונמסנ םשו ,ז"הדא רודיסמ םיגהנמה-רפס (63

.32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (64

ותיב ינב םע דחי העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה-רפס (65
.הווצמ לש החמשב וא הרותב

,םיבכוכה תאצ רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה-רפס (66
.15 'מע דער ןויליג 'תורשקתה' הארו .רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ

'עה 16 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' האר] הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (67
ז"הדא ע"ושל המלשהב םג האר ,טת 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה ,ל"ירהמ תעדכ [נ"שו ,36 'עה גע ןויליגו ,34
רוסיא דבלמ) השרפתנ אל הכאלמה תוהמ .נ"שו ,'הכנח' ךרע ףוס תידומלת הידפולקיצנאבו ,ד"סוס ע"רת 'יס
.דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ לכוא תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ

.618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' (68

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (69

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (70

ךשוח לש 'רדג תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (71
.ש"ייע ,םלועה

-ידי תאצל" ידכ ,בגא-ךרדב אלש ל"צ הזש ,יברה ראיבו .ולסכב ח"כ םוי-םויה ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (72
.(אלק 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) וירבד ולבקתי זאש ,תופי -םינפ-רבסבו םדוקמ הנכהבו תושבלתהב אלא ,"הבוח

תוחבשתו תוריש רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןיינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (73
ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב
.(207 'מע א"ח ב"נשת

םיעידומשכ (ב .החמש תלעופ הכונח ימד תניתנ (א :הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןיינעש ריעהלו (74
165 'מע א"ח ח"משת ש"הס) םהילע םיפסונ ,הכונח ימדב םיפיסומשכו ,םיבר םיצבקתמ - הכונח ימד תקולח לע
.(105 הרעה

.(196 'מע א"ח ד"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"ס ד"לשת בשיו פ"ש תחיש (75

(209 'מע א"ח ג"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב) ב"ס ג"לשת בשיו פ"ש תחיש פ"ע (76

.(358 'מע א"ח ז"לשת שדוק-תוחיש - ל"נכ) א"לס ז"לשת בשיו פ"ש תחישו

דומילב רתוי ופיסויש םדדועל 'המדקימ'כ ,'סרפ' ןתמ ,ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (77
םירשכ םיניינעל שמשמש ידי-לע תוינחורל ךפהנ ןוממה םגש תוארהל ;(65 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה) הרותה
'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה) הקדצב תוברהל םכנחל - דחוימבו ;(290 'מע י"ח ש"וקל) השודק יניינעל טרפבו
.(63

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (78

.199 'מע ,םש (79

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (80

.הפוסב ל"שת הכונחד 'ה רנ תחיש - ויתודכנל םג ןתונ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס - ולסכב ח"כ ,םוי-םויהב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (81
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע א"ח

.132 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' (82

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גא (83

.185 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - וניאישנ וניתובר תיבב םג (84

.32 הרעה 360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי-ינב 'ס האר (85

.545 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' (86

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה-רפס (87

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ-ירפ (88

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת 'תויודעוותה' (89

.444 'מע ה"ח ש"וקל (90

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת 'תויודעוותה' (91

הארוה התיה ד"לשת תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע 'םידעומה חבש'ב וזכור (92
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש

.דועו ,הכ-ד"כס מ"שת הכונח ק"שצומ תחיש (93

.237 'מע ד"לשת שדוק-תוחיש םג הארו .172 'מע א"ח ז"משת ש"הס (94

.23 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' (95

.190 'מע א"ח ז"משת ש"הס (96

ע"ושב קספנש 'תסנכה תיב' הז ןיאש ףא ,הכרבבו תווצמל עיגה רבכש ידוהי ידי לע ןיקילדמ ,השעמל הכלה
ש"הס האר] ןייוולה עויסב הכרענש תימלועה הקלדהב הנש רחא הנש יבמופב וגהנש יפכו .וב הקלדהה לע ךרבל
ותארוהב (ריעה רככב וקילדה םש) 'וכו זירפבו ןודנולב םג ליבקמב נ"שת תנשמ לחה [189 'מע א"ח ב"נשת
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הליעפה ותופתתשהבו

'ע) הרשע רבכ םש שישכ ךרבל ףידעו ,'דכו תופוקה דיל תויונחב קילדהל הנורחאל ולגרוה עצבמה יליעפ
'עו .חס ס"וס ב"ח א"חנמ ת"ושב פ"כו ,כ"חא ועיגיש יד ךרוצ םוקמבש ,ןיגהונ שיו ה"ד ז"ס א"ערת ל"היב
תורגסנ םא םג הרואכל ז"כו .הווארה ןולחב קילדהל ףידע - הרשע ןיאשכו ,(םש םייחה ףכבו ח"יס צ"רת א"מרב
.נ"כהיבב ז"דעו ,העש יצחמ תוחפ ךות תויונחה

.תמדוקה הרעהב ל"נכ ,הכרבב קילדהל חכומ הזמ םגו .172 'מע א"ח ז"משת ש"הס (97

.ג"ס ד"לשת 'הכונח תאז' יאצומ תחיש (98

.'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (99

םדוק רמאי הליפתב חכשש ימש ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (100
ןמזב םהה םימיב וניתובאל תישעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי
.". . והיתתמ ימיב .הזה

.םדוק רידתד םושמ ,'ונליחני אוה ןמחרה' - תבשבו ,'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (101
.א"ס ב"פרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש

.ד ק"ס א"אב ה"ערת 'יס ג"מרפ (102

.םש 'גהנמו הכלה ירעשב' הזל םימעט האר (103

.ד"ס הנ 'יס ז"הדא ע"וש ,ע"ומש תליפתל םויס אוהש ןוויכמ (104

.אי 'יס םיאולימה רעש קדצ-חמצ ת"ושמ ,םיגהנמה-רפס (105

.ש"ייע ,146 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' - הכונחה ימיל דחוימב ךייש הז ןיינעו (106

.ד"בח -ללוכ חול .ה"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה .ג"עקת 'יס א"מרו ע"וש (107

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה-רפס (108

'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (109
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל ךומס

'תורשקתה' הארו) ט"ס איש ,ד"ס טער ,ו"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ןירפלה 'יש צ"יול 'ר ג"הרה (110
.(16 'מע גפר ןויליג

.ג"ס זער 'יסב ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

.'ותעב רבד' חול (111

.םיגהנמה -רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב ה"כ ,םוי-םויה (112זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il