- ה"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ולסכב ה"כ * הכונח ,בשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םהל רסח המ ,םילאושה שי ןיידע
תודיסחה דומיל


הנש םיעבש תויחל לוכי ,תודיסחה תרות דמול ונניאש ידוהי
תוננובתהה ידי-לע * תיתימא הליפת לש המעט םועטל ילבמ
דמעמל אובל לכוי ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ ,הליפתב
ק"כ תחישמ * םיניינעה לכב ולש ןורסיחה תא שיגריש בצמו
ונרוד אישנ ר"ומדא


תלחתה ןמז תודוא םידיסחמ םירופיס המכ ןכו ר"ומדא ח"ומ ק"כמ םירופיס המכ םנשי
,תודיסחה תרות תודוא - "עש'םלוע" - םידוהי םע םירבדמ ויה רשאכש ,תודיסחה תרות תצפה
רהוזה רפסמ היאר םהל םיאיבמ ויה רשאכו .ןל ןיינמ אה :רבדל היאר םישקבמו םילאוש ויה
וניתוברש הז ידי-לעו .הרותד הלגנמ היאר םהל ואיביש םישרודו םינעוט ויה ,הלבק ירפסו
אצויכו ולא תולאש לע בישהל םילוכי ,הלגנב םגו תודיסחב םיניינע ונל וליג וניאישנ
.ולא וניתורודב וליפא ,םהב

ועבת המכ דע ןבומ הזמש - וניאישנ וניתובר לצא הרותד הלגנב דומילה תלעמ לדוג םדקהבו
ןכו ,ויתובושתו וירפסמ רכינש יפכ ,ןקזה וניברמ לחה - 1םהידימלת לצא םג הלגנה דומיל
תצקמב רכינש יפכ ,קדצ-חמצהל עגונב ןכ ומכו ,הרותד הלגנב םג ותולדג תודוא םירופיסהמ
.ויתודוא םירופיסהמ ןכו וירפסמ

-תחא -לעו ,דואמ טעמ םיבותכב ראשנ םעט ינפמש ףא - יעצמאה ר"ומדאל עגונב ןכ ומכו
ןמזב ,תחא םעפש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ - ותצקמ ספא קר שי סופדבש המכו-המכ
לועפל יעצמאה ר"ומדא הצר ,ןקזה ר"ומדא לש וימי ףוסב וא ,יעצמאה ר"ומדא לש ותואישנ
וניבר ורובע הנימש תרשמה - ולש תרשמהל ארקו ,םיכרבאה וא םידיסחה לצא םייוסמ ןיינע
ידימ הלגנ דמל הנש הרשע-עברא ךשמבש ךכ לע דיעיש ,ול רמאו - הווצמ-רב השענשכ ןקזה
!תועש הרשע-םיתשל הנומש ןיב ומויב םוי

:ךמצע עגהו

,ונבל שירומ באהש םיניינעה לכ תא ונממ שריש ,ןקזה ר"ומדא לש ונב תודוא רבודמ
היה המכ דע ונעדויבו ,"'וכו המכחבו רשועבו חוכבו יונב ןבל הכוז באה" 2הנשמב אתיאדכ
ןבומ ירה ,הרותד הלגנ דומילב ("טכאקעג ךיז טאה רע לפיוו ףיוא") ןקזה ר"ומדא לש טהלה
.הז ןיינעב יעצמאה ר"ומדאל ריבעהש 'וכו תוזירזהו םישוחהו תוחוכה לדוג

-רב השענש ירחאל הנש ד"י ךשמב הרותד הלגנ דומילב קסע יעצמאה ר"ומדא רשאכ ,ןכ-םאו
ןוויכ ,הווצמ -רבה ירחאל קר תויהל הלוכי התיה ל"נה תרשמה לש ותודע ירהש) הווצמ
םילוכי - תעל-תעמה ךשמב תועש הרשע-םיתש דע הנומשמ ודמולב (ותרשמ היה אל הז ינפלש
!הזכ דומיל ידי-לע לועפל חילצהש המ רעשל ונא

לכ ויה ,תודיסחה תרותב םמצע תא וסינכהו וקסע וניאישנ וניתובר רשאכ םגש ןבומ הזמו
,ןכש ,הרותד הלגנ יפ-לע ("ןטלאהעגסיוא") םידסוימו םימיאתמ תודיסחה תרותבש םיניינעה
היהו" ,דחא ןיינע אלא ,תורות יתש םלצא ויה אל ,תוימינפהו תוינוציחה ,רתסנהו הלגנה
.4שממ דח ,3"דחא להואה

:וניניינעל עגונבו

רשאכו .תודיסחה דומיל אלל םהל רסח המ םילאושה - "עש'םלוע" - הלאכ םנשי ונימיב םג
.5"הזה ןיינעלו ונל המ" :םה םילאוש - ,ארובה תעידיב םהל רסחש םהל םירמוא

"קוניתה הז תעדל" ללפתהלו ,תווצמ םייקמו הרות דמול ידוהי - םה םינעוט - תויהל רשפא
רדס תעידיד ןיינעה ונשיש ול םירמוא רשאכו .(6םינושארה דחא לש הבושתב אבומה ןושלהכ)
ירבדכו !?תולשלתשהה רדס לכ ול עגונ המ :אוה ןעוט - 'וכו תוריפסה ןיינעו תולשלתשה
קר ונשי - "רעש'םלוע א" - הזכ ידוהי לצאש 7תוחישה תחאב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ
...!?תומלועב השענ המ עדיל ול עגונ המ ,אלימבו ...ה"בקהו אוה

םתעדל םגש ולאכ םיניינעמ - תודיסחה דומילבש חרכהה לע החכוה םהל איבהל םיכירצ ,ןכלו
.םה םיחרכומ

:עמש-תאירקו הליפתד ןיינעה תוללכמ היאר איבהל שיו

ךרעב איה םתלעמש גילפד ןאמ תיל ,עמש-תאירקו הליפתד םיניינעה 'בל עגונבש - המדקהבו
:הרותה דומיל תלעמל

םתרות"ש ולאש דעו] הלילה לכו םויה לכ התווצמ הרותה דומילש םשכ ירה - הליפתל עגונב
עמש-תאירקל וליפאש אתיא 9ימלשוריבו ,8הליפתל םיקיספמ םניא וירבחו י"בשרכ "םתנמוא
(ןי)לטבמ ןיאו ןוניש (עמש-תאירק) הזו ןוניש (הרות דומלת) הז"ש יפל ,םיקיספמ ןיא
,הליפתב םג אוה ןכ ,[("בלול תושעלו הכוס תושעל" קר םיקיספמו) "ןוניש ינפמ ןוניש
קר אל ,ונייהו ,"ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאוולו" - הרותד הלגנ - 10ארמגב אתיאדכ
.ןכ היהיש ("ךיז טשטניוו'מ") םיכרבתמש ,"יאוולו" אלא ,"בטומ" וא "תושר"

וליפא םיקיספמ ןיא םתנמוא םתרותש ורמא ימלשוריבש יפ-לע-ףא ירה - עמש-תאירקל עגונבו
,םיקיספמ עמש-תאירקל לבא ,םיקיספמ ןיא הליפתל קרש ורמא ילבבב ירה ,עמש-תאירקל
הזו ןוניש הז" :ימלשוריה ןושלבו ,הרותה תלעמל ךרעב איה עמש-תאירקש יפל ,ונייהו
."ןוניש

השע תווצמ" :הליפת 'לה שיר ם"במרב אתיא - הלגנ יפ-לע הליפתה ןיינעל עגונב ,הנהו
."םוי לכב ללפתהל

ם"במרה תעדל םגש ,תאז דועו .ןנברדמ איה הליפתש תומוקמ המכו המכמ 11וילע ושקהו
.םוי לכב אוה ללפתהל בויחהש רוקמה ןינמ - השע תווצמ איה הליפתהש

שיגרמש העשב הז ירה ,השע תווצמ איה הליפתהש ם"במרה בתכש המש - הזב ורטו ולקש רבכו
עגונבו .12"'וכ םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש" היהיש איה הווצמה זאש ,ויכרצב ןורסיח
ךשמב תחא םעפ םייקתת וז הווצמש רמול רבתסמ אלש ןוויכ ירה - םוי לכב הליפתה בויחל
יד םירווחמ םירבדה ןיא - הז לכ ירחאלו .13םוי לכב הבויחש רמול ךירצ ךחרכ-לע ,בר ןמז
.םכרוצ

עירהלו קועזל - השע תווצמ יאדווב אוה תווצמה ינומ לכ תעדלש ןיינע ונשי ,םנמא
םכתא ררוצה רצה לע םכצראב המחלמ ואובת יכו" ,15רמאנש ומכ ,14המחלמ תעב תורצוצחב
איה תורצוצחב העיקתה םג אלא הקעזה קר אלש 16ארבס שיש דעו ,"'וג תורצוצחב םתוערהו
.אקווד שדקמה-תיב םע רושק הז ןיאש ןוויכ ,הזה ןמזב םג הרותה ןמ השע תווצמ

וניאש בצמב אצמנש ימ ,ירה ,הרותד הלגנ יפ-לע אוהש יפכ הליפתה ןיינע דצמש ,אצמנו
'וכו תומחלמ ול ןיאו ,ונורסח תא ואלמיש ןנחתהלו שקבל ול עגונש ןורסיח ול שיש שיגרמ
יכ ,הרותה ןמ הליפת וימימ ללפתה אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"ולוכ םויה לכ ללפתיש" ןכתיי -
!דבלב ןנברדמ םא

אירטו-אלקשה תוכירא וניצמ הרותד הלגנ יפ-לעש - עמש-תאירקל עגונב הז ךרד-לעו
תאירק"ש העד שיש ןוויכ ,ןנברדמ וא אתיירואדמ איה עמש-תאירק םא 17םינורחאו םינושארב
הרות ירבדב" - 18"ךמוקבו ךבכשבו" בותכש המו ,"אתיירואד ביציו תמא" קרו ,"ןנברד עמש
.10"ביתכ

רמאיש קסופ אצמיי ןכ-יפ-לע-ףאו ,םוי לכב םיימעפ עמש תורקל לוכי ידוהיש ,אצמנו
!אתיירואדמ אלו ,ןנברדמ הווצמ אלא םייק אל ,'וכ יעבדכ השעש המ לכ ירחאלש

,ןנברדמ הווצמב הריתי הלעמ שיש 19תודיסחב הכוראב ראובמ ירה - תודיסח יפ-לע אמלשב
;הרות ירבדמ רתוי םירפוס ירבד םיברעו הרות ירבדמ רתוי םירפוס ירבד םירומח 20ל"זראמכ
הווצמ ירה - 'וכ שנועו רכשל סחיב םיניינעה תולקו רמוחל עגונב ,הרותד הלגנ יפ-לע לבא
.ןנברדמ הווצמ החוד אתיירואדמ

-תאירקהו הליפתה םישענ הדי לעש ןוויכ - תודיסחה תרותבש חרכהה שגדומ הז ןיינעבו
:הרותה ןמ הווצמ עמש

האורש ,םדאה תולפשב הרכהו הנבהל אב הזמו ,ךרבתי ותלודגב ןנובתהל ליחתמ ידוהי רשאכ
,ולכש חוכב תושילח דימ השענ יזא ותליכאב רסח רשאכ ;הלבגהו הדידמ םוצמצב אוה המכ דע
,םמודהו חמוצה ,יחה ןימל אוה קוקז ללכבו ,ןיחומה לובלב ולצא השענ ותנישב רסח רשאכו
,םייקתהל לוכי וניא םדעלבו

ארגיאמ" ,ותמשנ החקלנ ונממש ארובה תולדגב ןנובתמש - ינחורה ובצמל עגונב ןכ ומכו
וילע טלושו לשומה אוה ימ ומצעב עדוישכ טרפבו ,21"אתקימע אריבל" הדרי םשמו ,"המר
םימעפלו לפונ הזו םק הז םימעפלש - "ןטפוש הזו הז" 22ל"זח ורמא םהילעש ולא ינש ןיבמ
ךתאיבכ םלועה ןמ ךתאיצי אהתש" בצמו דמעמל עיגהל לוכי וניאש ,ךכ ,23לפונ הזו םק הז
,24"םלועל

ןקידלאווג א") םוצע ןורסיח לש בצמב ומצע תא שיגרמ יזא - ובצמ תולפש תא שיגרמשכ הנה
רמב הכבי . . וקחוד בור לע ןויבאו ינעה רכזנשכ" :25יעצמאה ר"ומדא ןושלבו ,("ןורסיח
,"'וכ ףכית ושפנ

הרותה ןמ בויחה ולצא השענ יזא - תמאב ול םיעגונ ולש ןורסיחהו ובצמ תולפשש ןוויכו
.הרותה ןמ השע תווצמ םייקמ יזא ,ללפתמ רשאכו ,ויכרצ שקבל

דומעי"ש ה"בקהל קעוזש - המחלמ תעב עירהלו קועזל הרותה ןמ הווצמה םג הזב תללכנ זאו
. תושפנה יתש"ש 27אינתב ראובמכ ,"ןטפוש הזו הז" ,26"ושפנ יטפושמ עישוהל ןויבא ןימיל
"ךברקב רשא רז ל-א" ,ערה-רציהש ,ונייהו ,"'וכ וירבא לכו ףוגה לע וז םע וז תומחלנ .
ישובל 'גו םידיגה ה"סשו םירבאה ח"מר תא שובכל ונוצרש ,"םכצראב המחלמ"ל םרוג ,28
.דבלב וילא םיכייש ויהיש שפנה

'וכ ה"בקהל הקעזו ןורסיחה לדוג שגרה ךותמ היהת הליפתהש בצמו דמעמל אובל ידכ ,םנמא
הרמזד יקוספ ,"ודוה" ,"ובוט המ"ד םיניינעה יטרפ לכ תרימאד המדקהה תויהל הכירצ -
,עמש-תאירק תוכרבו

- 29םהינפלשו םינורחאה ירבדב וניצמש הזבש םירתיהה תורמל ,גלדל ילבמו -

תוננובתההמ לחה - ולא םיניינעב תוננובתהל ךרדה תא הרומו תראבמ תודיסחה תרותש יפכו
,30"ויתולילע (םיעדוי םימעה לכב וליפאש) םימעב ועידוה" ,"ומשב וארק 'יוהל ודוה"ד

,אקייד "ומעל" - 31"ומעל ןרק םריו"ד ןיינעהב ןנובתמו ,הרמזד יקוספל עיגמ ךכ-רחאו
בגשנ "ומש" וליפאש ,ונייה ,32"םימשו ץרא לע ודוה ודבל ומש בגשנ" האירבה לכבש ןוויכ
לש בצמב אוהש ,אצמנ ,ןכש ןוויכו ,33םימשו ץרא לע ,דבלב הראהו ויז ,"ודוה" קרו ,ודבל
...ןיטולחל המואמ ול ןיאש אכודמ ינע

,34שדוקה ינפואו תויחו םיפרשה תודוא רבודמ םשש ,עמש-תאירק תוכרבל עיגמ ךכ-רחאו
החקלנש תימהבה ושפנ שרושב ןנובתמו ,35'וכ ךורבו שודק תרימא לש העונתב םידמועש
אצמנש ןוויכ ,ירמגל רדעהב אוה םיכאלמה תדובעד ןיינעה ולצא וליאו ,ל"נה םיכאלמהמ
.הזה-םלוע יניינעל קר ךיישש בצמו דמעמב

ילב ףיעו היצ ץראב" ותויהל ןואמיצהו הוואתה לדוג דצמ ...ושפנ רמב הכבי הכב - זאו
ונואמצ תא עיבשיו הווריש ונממ שקבמו םלועה ארובל ללפתמ וזכ העונתבו ,36"םימ
...רתוי לובסל לוכי וניאש ןוויכ ,ונובערו

לע בישהל ונממ שקבמש ,ןקזה וניברל לימאהמ קיזייא 'ר דיסחה חלשש "ליטעצ"ה ךרד-לע -
.37שממ ושפנב עגונ רבדהש ןוויכ ותלאש

ירהש - תולגה ןמזב םגו ,םיטושפבש טושפל וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו
לכב תוננובתהה ידי-לעש - לכל הוושה ןפואב הליפתה חסונ תא ונקית הלודגה תסנכ ישנא
אובל לכוי ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ ,הרשע-הנומש דע "ובוט המ"מ ,הליפתה יקלח
םייקמ ,ה"בקהל ללפתמ רשאכ ,זאו ,םיניינעה לכב ולש ןורסיחה תא שיגריש בצמו דמעמל
;םויב םימעפ 'ג הרותה ןמ השע תווצמ

הנש םיעבש תויחל לוכי - "רעש'םלוע א" ,תודיסחה תרות דמול וניאש ידוהי ,העשב הבו
!תיתימא הליפת לש המעט םועטל ילבמ

:עמש-תאירקל עגונב הז ךרד-לעו

לש ולכיהב דמוע וניא רשאכ - ןנברדמ קר אוה עמש-תאירקד ןיינעהש םירומא םירבד המב
אוהש וזכ העונתב דומעל לוכי ,אלימבו ,21"אכלמ ימק גוחמב יוחמ"ד ןיינעה ןיא םשש ,ךלמ
הבהאו שפנ-תוריסמ לש העונתב דומעל חרכומ וניאו ,םייוגה לככו תוצראה לככ ,םדאה לככ
העונתב דומעל בויח ןיא ךלמ לש ולכיהל ץוחמ ,ןכש ,27"ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב"
.ךלמה דובכב העיגפ ךכב ןיאו ,היווחתשה לש

המכו-המכ -תחא-לעו ,תיבה-רהל םיסנכנש העשב ומכו ,ךלמה לש ולכיהב םיאצמנ רשאכ ,םנמא
(שדקמה-תיבל המכו -המכ-תחא-לעו) תיבה-רהל םדא סנכי אל"ש אוה ןידה ירה - שדקמה-תיבל
,38"רמוחו לקמ הקיקרו אירדנפק ונשעי אלו ,וילגר לעש קבאבו ותדנופבו ולענמבו ולקמב
הרותה ןמ השע תווצמ לע אלא ,ןנברדמש ןיינע לע קר אל רבוע אוה ירה ,הז לע רבוע רשאכו
.39ודבכלו שדקמה ןמ האריל

לחה ,תודיסחה תרותב הראבתנש תוננובתהה תמדקה ירחאל עמש-תאירק ןירוק רשאכש ,אצמנו
םע לכמ תרחב ונבו" ,"הבהאב לארשי ומעב רחובה" ,עמש-תאירק תכרב ןכותב תוננובתההמ
השענ יזא - לוכי ה"בקהש יפכו הצור ה"בקהש יפכ הזכ בוריקב ,"'וכ ונתברקו ןושלו
,"ךדואמ לכב"ד ןיינעה וליפאו ,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו"ד ןיינעה
ןפ 'וג ועמשת עומש םא היהו"ד ןיינעה המכו-המכ-תחא-לעו ,"דחא 'יוה"ד שפנ-תוריסמה
.הרותה ןמ השע תווצמ ,הרות ןיד יפ-לע םלועב הזרכה - 40"'וג םכבבל התפי

,ךורע-ןחלוש רוציקו ךורע-ןחלוש יפ-לע ,הלגנ יפ-לע םגש ,ליעל רומאה לכמ םרומה
ומויב םוי ידימ םימייקמש תווצמהב תלעופש ןוויכ - תודיסחה תרות דומילב חרכהה ןבומ
תאצל ,(םויב םימעפ 'ג הליפת תווצמו ,םוי לכב םיימעפ עמש-תאירק תווצמ) םימעפ המכ
.תועדה לכל הרותה ןמ הווצמ םישענו ןנברד הווצמ לש רדגו גוסהמ

:התע המכו-המכ-תחא-לע - רומג חרכה הז ןיינע היה םינמזה לכב םאו

וארו" לועפל ידכ וטושפכ "םכיניע םורמ ואש"ד תוננובתהה הקיפסמ התיה הז ינפלש םינמזב
,41"הלא ארב ימ

-לע-ףאו ,םיניינע המכו המכ דועו ,"םכיניע םורמ ואש"ד ןיינעה תויהל לוכי ,התע לבא
הצקב אצמנש ,הברדא אלא ,"הלא ארב ימ ואר"ד ןיינעהל עיגמ אלש דבלב וז אל ,ןכ-יפ
;42"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ד יכפהה

אוה לבא ,תווצמה םויק רחא טוהלו הרותב הגשהו הנבהב ותויח לכב חנומ אוהש תמא ןה
רסח אלש איה ותשגרהו ,תישפוחה ותריחבב הזל עיגה ירהש ,"ידי םצועו יחוכ" והזש ןעוט
...וסיכב אצמנ - תויהל לוכי קרש המ לכ ;43"ותיב ןוה לכ" ול שיש ןוויכ ,רבד ול

היהיש ,ירמגל רחא רויצב דימעהלו וז תועטמ איצוהל - תודיסחה תרות לש התלועפ יהוזו
חסונהכ ,םלועב ךשמויש דעו ,ויניינע לכב 44"דחא ומשו דחא 'יוה"ד ןיינעה ולצא רכינ
.םימלוע ימלועלו דעל תיחצנ הריד לש ןפואבו ,45"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"
(*הגומ יתלב - ז"ישת ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ םיעטק)


.ךליאו 242 ע"ס ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (1

.ט"מ ב"פ תוידע (2

.חי,ול להקיו - בותכה ןושל יפ-לע (3

.א,בנק ג"חז האר (4

ונל המ" - םינפ-לכ -לע לבא ...*הנשמה ןושלב םימייסמ אל םנמא םה :קוחש-תבב ףיסוה ר"ומדא ק"כ (5
."הזה ןיינעלו

----------

."תאזה הרצלו ונל המ" :ב,זל ןירדהנס האר (*


.(ב,זיק צ"מרד) ח"פר הליפתה תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהסב אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (6

.282 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .194 'מע םולש-תרות ש"הס (7

.ה-ד"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .וק ס"וס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .א,אי תבש (8

.ב"הס א"פ תבשו תוכרב (9

.א,אכ תוכרב (10

.ד"יס הירא-תגאש הארו .ןאכ הנשמ-ףסכב אבוה .'ה ע"מ ם"במרהל צ"מהסב ן"במר (11

.םש צ"מהסב םירפוס-תאנק .ןאכ א"ה מ"חלב אבוה - רפס-תירק הארו .ב"ה םש ם"במר (12

.(דוע ה"ד) םש א"גאש ,(עדו ה"ד) םש מ"סכ האר (13

.םש צ"מהסל םירפוס תאנקו א"גמו ן"במר .תוינעת 'לה שיר ם"במר האר (14

.ט,י ךתולעהב (15

.ועקת ס"ר ח"וא א"גמ .ד"ה םש תוינעת 'לה ם"במרה כ"נ האר (16

.נ"שו .(ב-א"ס) ותליחתב הירא-תגאש האר (17

.ז,ו ןנחתאו (18

.מ"כבו .ד,ו ידוקפ ת"וקל .ךליאו ד,בנ תומש א"ות האר (19

.דועו .ז"ה ב"פ םש ימלשורי .י"שרפבו א,הל ז"ע .ד"ה א"יפ םש ימלשורי .(הנשמב) ב,חפ ןירדהנס האר (20

.ב,ה הגיגח - ל"זח 'ל פ"ע (21

.ב,אס תוכרב (22

.גכ,הכ תודלות ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .א"עס ,ו הליגמ האר (23

.א"עס ,זק מ"ב (24

.(ד,ה) ב"פ םייח-ךרד (25

.אל,טק םיליהת (26

.ט"פ (27

.ב,הק תבש האר (28

.טלק 'מע ז"ח .טכר 'מע א"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר (29

.ח,זט א-םימיה ירבד (30

.די,חמק םיליהת (31

.גי,םש (32

.מ"כבו .ד"עס ,דל (ץקמ) ונתשרפ א"ות האר (33

.מ"כבו .ב,ב ארקיו ת"וקל האר (34

.םש ךורב ה"דותבו .ךליאו ב"עס ,אצ ןילוח האר (35

.ב,גס םיליהת (36

.ו"כפ א"ח יבר-תיב האר (37

.ז"פר ח"בהיב 'לה ם"במר .ט"פר תוכרב (38

.א"פס שדקמ תאיב 'לה םג הארו .םש ם"במר (39

.זט-גי,אי בקע (40

.וכ,מ היעשי (41

.זי,ח בקע (42

.מ"כבו .חנ פ"ר א"ות הארו .ז,ח ש"הש - בותכה ןושל (43

.ט,די הירכז (44

.א,ונ םיחספ (45תעב ןהכ ןהכה 'יש לאוי 'ר ח"הרה ת"הרה 'רזוח'ה םשרש המישרה יפ-לעו ,הטלקה-טרס יפ-לע הכרענ *
הלא םימיב רואל-האציש החישה תא םסרפל ונל ורשפאש ק"הלב תוחנה דעוול ונתדות .תודעוותההרסח רשאכו ,ולכש חוכב תושילח דימ השענ יזא ,ותליכאב רסח רשאכ
,יחה ןימל אוה קוקז ללכבו ,ןיחומה לובלב ולצא השענ ותנישב
...םמודהו חמוצה

,תווצמה םויק רחא טוהלו הרותב הגשהו הנבהב ותויח לכב חנומ אוה
ותריחבב הזל עיגה ירהש ,"ידי םצועו יחוכ" והזש ןעוט אוה לבא
...תישפוחה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לארשי לכ לצא הלגתת חישמה תומיב
הרותב ההובג יכה הגרדה


?יאמש תיבכ הכלהה היהת אובל-דיתעל עודמ

- םיריתמ ללה תיבו םירסוא יאמש תיב ,ללה תיבו יאמש-תיבד תותגולפה רואיב םדקהב
:םלועה רוריבב הרותה תלועפ ןפואל עגונב איה אתגולפהש

"החוד לאמש" ,היחד לש ןפואב אוה רוריבה אמלע ילוכל ,םייוצר-יתלב יאדווב םהש םירבדב
אוה רוריבה אמלע ילוכל ,תושרה יניינע ,םירתומ יאדווב םהש םירבדב ;לוספו רוסא ,אמט -
,םימש םשל םהב תושמתשהה ידי-לע ,רשכו רתומ ,רוהט - "תברקמ ןימי" ,בוריק לש ןפואב
ךוכיזו רוריב םהב השענ הז ידי-לעש ,"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"
(םיכירצ אלימבו) םילוכיש וא םתוחדל םיכירצ םאה קפס שיש םירבדבו ;השודקל היילעו
םלעהבו חוכב םא יכ ,יולגבו לעופב הארנו רכינ וניא ערהש םושמ ,השודקל םתולעהלו םברקל
:ללה תיבו יאמש תיב יגילפ - ב"ויכו ,דבלב

םג רוסאלו תוחדל ,רימחהל איה םלכש תייטנ - (תורובגה תניחבמ םתמשנ שרושש) יאמש תיב
- (םידסחה תניחבמ םתמשנ שרושש) ללה תיבו ,דבלב םלעהבו חוכב אוה םהבש ערהש םיניינעה
...יולגבו לעופב ער םהב ןיאש םירבדה ריתהלו ברקל ,לקהל איה םלכש תייטנ

:ןכלו

לוקשל יאמש תיב לש םתגרדל םיכייש םניא םדא-ינב בורש אוה םלועה בצמש הזה ןמזב
הכלה - הרותב תילענ אגרד ידי-לע וררבלו םלענה ערמ םג תוריהזה תילכתב םהיכרד קדקדלו
תיב לע יאמש תיב וברו ונמנ"שכש דעו ,הנשמ הניא ללה תיב םוקמב יאמש תיבו ,ללה תיבכ
םיקחודש הז ידי-לע יכ ,"לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק היה . . םויה ותוא" ,"ללה
חוכ ףסותינ אלימב ,אשודקל םתולעהלו םברקל םילוכי ויהש םירבד השודקה לובגמ םיקחרמו
.הז-תמועלב

ימכחד לכשה עבטב תעדה לוקיש הנתשיש ןוויכ - יאמש תיבכ הכלה היהת חישמה תומיב לבא
המ אלא ןיידל ול ןיאש" ללכה יפ-לע) חישמה תומיב םלועה בצמ יונישל םאתהב לארשי
םלוכ ויהי ,ערה ןמ בוטה רוריב םלשויש ירחאל ,יכ - יאמש תיב תעדכ ("תואור ויניעש
םלענה ערמ םג תוריהזה תילכתב םהיכרד לוקשלו קדקדל ,"ויתוחרוא םשה"ד בצמו דמעמב
םירבדה קוחירו תייחד ידי-לע - יוצר-יתלב ןיינעד תורשפאה תלילשל דעו ,(חוכבו םלעהב)
ידי-לע היהי הז ןיינעו ;(ערה תואיצמ םלועב ראשנ ןיידעש ןוויכ) םלענה ער םהב שיש
יתאמ השדח הרות" - לארשי ינב לכ לצא ("יפט ידדחמ") הרותב רתוי תילענ אגרד תולגתה
וליפא םדי-לע תללשנ ,םלועה רוריבל תוכיישמ הלעמל םתויהלש ,הרותה תודוסו ימעט ,"אצת
.םייוצר יתלב םיניינעל תורשפאה
(א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


תמשנ תאו תולגה תכשח תא ריאהל
תלוזה


תלוזה תראהב תוגרד

.יאדומרתד אלגיר אילכד דע ,תולגה תכשח תא ריאהל - אוה הכונח תורנד ןיינעה תוללכ
הלואגה ןיינע השענ "הלוג"ה ןיינעמש ,ונייה ,הלואגה ןיינע תוללכל םיכוז הז ידי-לעו
[...]

הרותו הווצמ רנ"ב ותמשנ תא ריאהל ונייה ,תלוזה םע הלועפהו הדובעה הנשי הזל ףסונ
[...] "רוא

קילדהל - איה הזב ותדובעו ,ללכ םיריאמו םיקלוד םניאש תורנ תניחבב םהש הלאכ םנשי
."רוא הרותו הווצמ רנ"ד רואב ריאהל וליחתי אבהלו ןאכמש ידכ ולא תורנ

אוה םרוא לבא ,םיריאמ רבכש תורנ תניחבב םהש ולא םע קסעתמ אוה ירה - הכוז אוה רשאכו
.זוע רתיבו תאש רתיב וריאי ולא תורנש לועפל - איה ותדובעו 'וכ הנטק הבהלד ןפואב
'מע ב ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 615-613


תונובשח תושעל ןיא - לארשי-תבהאו הקדצב

םג ללוכ ,תולבגהו תודידממ הלעמל ,ללכ תונובשח אלל תויהל הכירצ לארשי-תבהאב תוקסעתהה
ןקזה ונבר ירבדכ - תודיסחה תדימ יפ-לע - ךורע-ןחלושה לש תולבגהו תודידממ הלעמל
אלש) תלוזה תבוטלש ,"קידצ ןרבוק ,דיסח ןפרוש" ארמגה ירבד יפ-לע "דיסח" םשה שוריפב
"ול קיזמש בג-לע-ףא (ןרבוקל אלו) ןפרושל (דיסחה) רימחמ" (תרבועמ השא םהילע רובעת
קזיההש תורמלש אלא דוע אלו ,("םדאל תקזמ (םדאה ןמ אבה רבד לכו) ןרופיצ תפירשש
םיינרופיצה תרובקבש קוחרה ששחה רשאמ רתוי בורקו לולע םיינרופיצה תפירשב ומצעל
תואיצמ תוירשפא ענמיש רקיעה ,ומצעל קזיהה תוירשפא םע בשחתמ וניא - "ולגמו ירדהד"
.ךכ בייחמ וניא יאדווב ךורע-ןחלושש יפ-לע-ףא ,תלוזהל קזיה לש הקוחר

,רדהמה ןמ רדהמו ,רדהמ ותויהלו ,רשעמ ןתנ רבכש יפ-לע-ףא :הקדצל עגונב הז ךרד-לעו
האובת לש ינש רשעמ) תודשהמ ןה - םיחוורה יגוס לכמ שמוחהו רשעמה ןתנו ,שמוח םג ןתנ
םג םא רבדבש תועדה יקוליחב בשחתהל ילבמ ,(םיפסכ רשעמ) "איטמקרפ"המ ןהו ,(תוריפו
רתוי ןתיל ךישממו ,ךכב קפתסמ וניא - ןנברדמ אלא וניאש וא הרותה ןמ אוה םיפסכ רשעמ
לכמ תאצל ךירצש אוה קעוצ ,"שמוחמ רתוי זבזבי לא זבזבמה" ול םיקעוצשכו ,רתויו
!תולבגהה

בויחה הרותב שרפתנ אלש יפ-לע-ףא ,שפנ-תריסמ ידכ דע תויהל ךירצ 'ה תבהאבש םשכ
,תולבגה אלל ,"ךדואמ לכב"ד ןפואב לארשי-תבהא ול היהתש ומצעב לעפ ןכ ומכ ,שפנ-תריסמד
תנקת לע ו"חו ו"ח "רבע" אמש קודבלו ,ךכ וא ךכ תושעל ךירצ םא ךורע-ןחלושב ןייעל ילבמ
...!אשוא
- 325-324 'מע ינש קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


"חמש הכונח"


תימינפ תוליעפל הכונחה ימי לוצינ לע יברה םש דחוימ שגד
'הצוח'ה םע תוליעפל רקיעב ררוע ותואישנל ינשה רושעהמ *
"לודג יכה דמימב הכונח עצבמ תויהל ךירצ וז הנשב" *
וכזש ולאש לדתשהל דחוימב" * ח"וגאצ ר"ויל יברה בתוכ
אבצה ישנא ונייה ,ו"ת השודקה ונצראו לארשי םע לע ןגהל
* "דחא לייח םש אצמנ וליפא בצומ לכב הרונמ אהתש . .
רוא היה לארשי ינב לכלו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םוי לכ תיתודיסח תודעוותה

שדוחה םיכרבמ שדוק תבשד תודעוותהה תעב (םויה) רשא םעידוהל הזב וננה
לכב תיתודיסח תודעוותה רדסל (ראשה ןיב) א"טילש ר"ומדא ק"כ ררוע ,תבט
הנשה תויהב ,ןקזה וניברמ ןיינע הזיא םעפ לכב ריכזהלו הכונחה ימימ םוי
.ולש אלוליה-תוקלתסהל םישימחו האמה תנש

.הזב השענ רשא תא עידוהלמ בוטה וענמי אל חטבו

הצוח תונייעמה תצפהב החלצה תכרבב

ה"כ ,בשייו תשרפ ש"צומ) קרוי-וינב תיזכרמה ד"בח תדוגא יריעצ לש תרגיאב בתכנ ךכ
.םלועב ח"וגאצ יפינס לכ לא (ג"כשת ,ולסכב

'הכונח ימד'ל חילש

םיישיא 'הכונח ימד' תריסמל יברה לש וחילש זיראפ םהרבא 'ר ח"הרה היה םינש ךשמב
.(יברה תואישנל ןושארה רושעב רקיעב םייק היהש גהונ) םימימת-יכמות תובישי ידימלתל

:זיראפ א"ר תדכנל יושנה ,ןמטרה ףסוי ח"הרה רפיסש המ הנה

...םויה דע בטיה רכוז ינא ,זיראפ םהרבא 'ר ,אבסה םע ייחב ילש הנושארה השיגפה תא"
"םימימת יכמות" תבישי לש ןשיה םלואה :םוקמה .כ"שת ...הכונחה גח לש ישימח רנב
תא םיקיספמ ,'אש אש' ...ןמלסק ח"שרה עיפשמה םע תודעוותה ךלהמב .דולב שטיוואבויל
,הכונח ימד ונל קלחל אב אוה ...יברה לש חוכ אב זיראפ םהרבא 'ר והז ...םינוגינה תריש
.יברהמ

םישדח תורטש תוליבח איצומ אוה .עיפשמה דיל זיראפ םהרבא 'ר בשייתמ םירבדו רמוא אלל"
הקיתשהמו ,קתשו בשי זיראפ םהרבא ח"הרה ...'הכונח ימד' ונל קלחמו תוילארשי תוריל לש
לכ ויניעב שלוב ,ןחוב ,רקוס ,ביבסמ לכתסה קר .םילימב דואמ טעימ ...הברה ונדמל ולש
."רוחב

יתודיסח 'ןכב' היהיש

:זיראפ א"רהל ז"טשת ולסכב ט"יב יברה רגישש קרבמב רמאנ ךכו

דקתשאדכ ימשב הכונח תועמ קלחל השקבב

ןהאסרואינש .מ

:המישמה עוציב לע יברה ול הדומ (ברע 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת טבשב 'הב

תודוא בתוכש המ יתינהנ .ול םימדוקה עבראו תבט ט"כמ ובתכמ לע הנעמב
ירבד םהינפל רביד רשא - רקיעהו ,ימשב םידימלתל הכונח ימד תקולח
םייחבו יתודיסח ןכבב םתלועפ ולעפי םירבדה לכ רשא ןוצר יהיו ,תוררועתה
.םיימוי םויה

דקתשאד גהנמכ

:רמאנ ובו יברה תוריכזממ בתכמ ול רגוש כ"שת ולסכב א"כב

!הכרבו םולש

ק"כ םשב רדסל אתשה םג אנ ליאוי ,דקתשאד גהנמכ רשא ושקבל וננה הזב
'ה לילב ,ח"אד ידמול ויחיש םידימלתל הכונח ימד תניתנ ,א"טילש ר"ומדא
.הכונחד

.שארמ ןח תאושתו ,הזב השענהמ ונעידוי חטב

הכרבבו דובכב

טניווק .א

.ריכזמ

..."הריתסה ראבל םבוטמ"

:תואבה תודבועה תא ןייצל ןיינעמ הז רשקהב

לופלפ' ץבוק םסרפל דולב םימימת-יכמות תבישי תלהנהמ יברה עבת (כ"שת) ל"נה הנשב
םימרוגה ןמ היהו 'שודיח' היה ןורחאה הז .תודיסחב רודמו הלגנב רודמ ליכיש ,'םידימלתה
.("ח"אד תודיסחה תרות ידמול םידימלתהב וליאכ אוה בוכיעה רקיעו") ץבוקה תעפוה-יאל

:(ונת-הנת 'מע ,א"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ךורא בתכמ הבישיה תלהנהל יברה בתכ ךכל הבוגתב

-לע רשא ,הכונח ימד םהל ונתנש 'יש םידימלתה תמישר הלבקתנ ןמז הזיא ינפל
ק"כ ןושלב רשא ,תודיסחה תרות םידמולה ולא ליבשב אוה ןיינעה ,הארוהה יפ
ם"ר המישרהבו ,ל"ז בוט-םש-לעבה תרות איה איה ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא
...וברי ןכ ,ךרעל םידימלת [240=]

שדקומה רודמב ,ופתתשי ובש ,םילופלפ ץבוק םסרפל איה ותעצה יכ ,ריבסמו יברה ךישממ ןאכ
.םינש רפסמ הבישיב םידמול תוחפל םקלחש ,םידימלתה יוביר ךותמ ,םידימלת העבש ,תודיסחל
,"םהלש תויתוא"ב המיאתמ הרבסה ילעב תויהל םיכירצ וללה םירוחבה ויה םירבדה עבטמ
וראבתי ח"אדב םיפסונ תומוקמב ןויע תועצמאבש םיאשונ בתכה לע תולעהל ולכי יאדוובו
.םירחא םירפסב םיניינע

:םייסמ יברהו

רדעהל ,הכונח ימד ילבקמ [240=] ם"ר תמישרהמש ,הריתסה ראבל םבוטמו
...רומאהל םימיאתמ העבש םינפ-לכ-לע אוצמל תורשפאה

החטבהה אלמל

תא שארמ יברה הנתה [תומדוק םינשמ הכונחל 'תורשקתה' תונויליג םג האר] א"כשת תנשב
,א"כשת ולסכב ז"י ךיראתמ בתכמ ילושב .תוניחבב םידימלתה תופתתשהב 'הכונח ימד' תלבק
:זיראפ א"רהל יברה בתוכ

.םייתניבשו ולסכ 'כמ ויבתכמ ולבקתנ םייתניבו .חולשמה בכעתנ הביסמ
ןאכמ הארוההל םיאתמ - םונחב רשא ולאל קלחי - הכונח ימד תקולחל עגונהב
.[ןח תאושתו=] ח"תו .תודסומה תלהנהל

:(א"כשת רדאב ד"כ) ףסונ הרהבה בתכמ חלשנו תוקיפס וררועתנ בושו

רשא תומוקמה ולאב הנה ,הכונח ימד תקולח ןיינעב רדא ז"ימ ובתכמל הנעמב
,התע םג החטבהה אלמל שי ,תוניחב ושע רבכ הז דוסי לעו םהל תתל וחיטבה
.המואמ תעכ הזב תושעל ןיא תומוקמה ראשב לבא

[הלס בוט לכ=] ס"טכ תכרבב

בוקדח .א.מ.ח ברה

'םימימת'ל ףסכ תועבטמ

,ק"האל רוזחל ץראהמ םירוחבה תצובק הדמע ,הכונחד 'ה רנ ,ד"כשת ולסכב ט"כ ןושאר םויב
(ה"ע) ףלוו רעבוד-םולש 'תה םג היה םירוחבה ןיב .יברה לצא םישדוח רפסמ תב תוהש ירחא
:ונמויב םשר רשא

יברה ...הרצק החיש ונינפל רמא יברה ...וילא וסנכיי םיעסונש םירוחבה לכש רמא יברה"
סרפ ונל ןתיי םויה הכונחו תויהו ,תוימשגב םירשוקמ ויהי רמואש םירבדהש ידכבש ונל רמא
קלחיו חקייש םימימתה דחאל רמאו ףסכ תועבטמב םירלוד איצוה יברה .הכונח ימד
.(ונקת 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב החישה םוליצ) ."...ונלוכל

'ליבונר'צ ידלי'ל הכונח ימד

המכ .יברה לש ותארוה יפ-לע ,'ליבונר'צ ידלי' לש ץראל םתאלעה עצבמ לחה נ"שת תנשב
.םמצע םידלילו הז לעפמל ותוביבח תא יברה הארה םימעפ

וברל הנתינ הארוהה .ומעטמ הכונח ימד 'ליבונר'צ ידלי'ל קינעהל יברה הרוה א"שנת תנשב
-לע וילא וחלשנש םיבתכמל הבוגתב (71 'מע 'תואלפנ ונארא') יברה בתכ ךכו .ד"בח-רפכ לש
:'ליבונר'צ ידלי' ידי

םכמ [דחאו דחא לכל=] א"ואכל תתל 'יש [ד"בח רפכד=] ד"בחכד ברה יתשקיב
.ינממ הכונח ימד

"לודג יכה דמימב"

:"הכונח עצבמ"ל רשקב הבושת יברה בתכ ה"לשת ולסכב ו"כב

אהיש [ןוצר יהיו ןח תאושתו לבקתנ=] ר"היו ח"תו 'תנ הבר החלצהב היהיש
.רואו ךלוהו ףיסומ

:ב"משת הכונחה ימי תארקל ,ה"ע בובייל לארשי 'ר ח"הרה ,ח"וגאצ ר"ויל יברה בתכ ךכו

לע ריכזא=] צ"העזא ,לודג יכה דמימב הכונח עצבמ תויהל ךירצ וז הנשב
.[ןויצה

:הנש התואב שדוקה ץרא ןופצב הכונח תוליעפל רשקב בתכ בושו

[אירטו אלקש=] ט"וקש 'וכו םייונישו תושדח המכ ויהי הכונח דע ירה
תונכהב [םינפ-לכ-לע=] פ"כע וליחתה רבכה 'וכו םעפ רחא םעפ םירובידו
?לעופב

אולמב עצבמה תא ד"בח-תדוגא-יריעצ ונגריא ,הנש התואב יברה לש ויתוינפ תובקעב ,ןכאו
:(34 ןויליג) םימי םתואמ 'ד"בח רפכ' ןותיעה חוודמ ךכ .'םערוטש'ה

.'הכונח עצבמ' תארקל תוינתחדק תונכהב ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמב ולחה הארוהה תובקעב"

יליעפש חיטבהל ידכ אבצה תונוטלש םע קדקודמ םואיתב קסוע ח"אצ זכרמב דחוימ תווצ"
הנשה היהיש עצבמה ןוגראב םיקסוע םידחוימ םיתווצ ...םילייח לש איש רפסמל ועיגי ד"בח
...הרטשמה תונחתו רהוסה יתב ,תובא יתב ,אפרמה יתב לכב ,ופקיהב קנע

ןתמקהב ןכו ץראב תויזכרמה םירעב 'קנע תויכונח' לש ןתמקהב ,הנשה היהי דחוימ עצבמ"
..."םייזכרמה תובוחרה לכב וטטושיש תולודג 'תודיינ תויכונח' תורשע לש

תנשב בתכנ ,'םוי םויה' רפסב העיפומה ,יברה לש ויתולועפ תמישרב יכ ,דוע ןייוצי
."'הצוח תונייעמה תצפה'ב ירמגל ללכה ןמ האצוי תולדתשה רבד-לע ררועמ" :ב"משת
עצבמבו" :םילימה תא ל"נה טפשמל יברה ףיסוה ,יברה לש ורושיאל המישרה הסנכוהשכ
."הכונח

"הכונח רנ רבד-לע וצירמי"

הצפוהו "ד"לשת'ה ולסכ א"כ 'א םויב הלבקתנש תינופלט הארוה" לש הנושלמ עטק ונינפל
:ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע ץראה יבחרב

ךירצש םוקמב ,הכונח תורנ וקילדיו הכונח תרונמ אהת ידוהי תיב לכב רשא לדתשהל"
םידליש יוצר ךוניח םעטמ .בצמה יפל םניח וא ףסכב םהל תתל ,הכונח תרונמ םהל איצמהל
...םינוש תומוקמב אהיש קר ,וקילדי ןכ-םג

.הקדצל ונתי הכונחה ימדמ קלח רשא םידליה ךנחל הקדצ תספוק אהת תיב לכב רשא יאדכ"
...הכונח רנ תקלדה רבד-לע וצירמיו םידוהי יתבב ורקביש

,אבצה ישנא ונייה ,ו"ת השודקה ונצראב לארשי םע לע ןגהל וכזש ולאש לדתשהל דחוימב"
םש אצמנ וליפא ,בצומ לכב הרונמ אהתש ,םתמשנו םפוגב שפנ-תוריסמ ךותמ םיניגמו םידמועה
ידכ ,רחא לייח קילדי םוי לכו ,םילייח הברה םיאצמנשכ המכו-המכ-תחא-לעו ,דחא לייח
..."תורנה לע וכרביש שיא הנומש תוכזל

,הכונח תורנ וקילדי ,םימותיו הנמלא תיב לכב רשא לדתשהל םיכירצש המכו-המכ-תחא-לע"
...תודליהו םידליה ,אבסה ,אמאה ,וקילדי תיבה ינב לכש יוצר

..."וקילדי - רשפא םא - תיבה ינב לכש יוצר םיעוצפ שיש םיתבב המכו-המכ-תחא-לע"

:ו"לשת תנשב 'הכונח עצבמ' לע תיזכרמה ד"בח-תדוגא-יריעצ לא יברה תבושת ןלהל

.צ"הע ריכזא הכונח תאז תרחמ 'וכו ותעב רבדו ח"תו 'תנ

'הכונח עצבמ' יפתתשמל רלוד

:שדוקה ץראבש ורבחל ו"לשת תבטב 'ב 'ה םויב 770-ב 'תה דחא חוויד ךכו

.החמש דואמ תודעוותה התיה ...רלוד יברה דימ ונלביק לומתא תימואתפה תודעוותהה ירחא"
ימ ,ךל עודיכ ...'םייחל' דיגי 'הכונח עצבמ'ב ךלהש ימ לכש ,רמאו ופצפציש זמר יברה
."...הכונח לש םינורחאה םימיה ינשב ודבעש ולא קר ויה לביקש

חמשו ריאמ הכונח

'כמב םותחה לע םיאב"ל ,ט"לשת הכונח ברעב יברה לחאמ "חמשו ריאמ הכונחל הכרבבו דובכב"
."ויחי םהילע 'ה קרוי-וינ ,'אינתנ' הדעסמב םתחנש [בתכמב=]

-וינל ורגיהש םילארשי ברקב תודהיה תצפהל תוליעפב םיפתתשמ תצובקל ןווכש ,ומצע בתכמב
:רמאנ ,קרוי

!הכרבו םולש

.[בתכמה=] 'כמה תלבק יננה רשאמ

ונתרותב=] ק"הותב הרומא 'יתלמ רבכו .תוכרבה לע [ןח תאושתו=] ח"תו
שודקה=] ה"בקה לש ותכרבב ,ךיכרבמ (תוכרבה רוקמ 'ה) הכרבאו :[השודקה
.רקיעה לע הבורמ ותפסותש [אוה ךורב
תודיסחה ינייעממ


בשיו תשרפ


תא הער היה הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי תודלת הלא
(ב,זל) ןאצב ויחא

המל (ב ?ול ויה םינב ב"י אולהו '"בקעי תודלות" אוה ףסוי קר יכו (א :ןיבהל ךירצ
תא העור היה"ש ונל תרפסמ המ םשלו ?הנש ז"י ןב היהש ףסוי לש וליג תא הרותה ונתעידומ
?"ןאצב ויחא

:הזב רואיבה

.(דמ והיעשי ,"ידבע - בקעי") לוחה ימי תשש ךשמב 'ה תדובעל זמור - בקעי

.(ףסומ ןברק ,הריתי המשנ - ףסוי) תבשה םויב 'ה תדובעל זמור - ףסוי

:איה לוחה ימיב הדובעה לש האצותהו "הדלות"ה - "בקעי תודלות הלא"

םויב הלגתמה גונעת ,םיארבנה תדובעמ ךרבתי וינפל חור-תחנו גונעת תפסות - "ףסוי"
,תבשה

רמאנכ ,תבשב תילגתמה בוטה תניחבל זמור ,"בוט" היירטמיגב 17 - "הנש הרשע עבש ןב"
,"'הל תודוהל בוט ,תבשה םויל ריש רומזמ" ,(בצ םיליהת)

הדובעהב ,לוחה ימיב םג ריאהל הכירצ תבשה םוי לש הראה - "ןאצב ויחא תא העור היה"
.ןאצבו הדשב
(ט"סר ףד 'ב ךרכ תישארב הרותה-רוא)


הניבסת הנהו ...הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא הנהו
(ז,זל) יתמלאל ןיוחתשתו םכיתמלא

"םימולא םימלאמ"ד הדובעה .'ה תדובעב הארוה דומלל ונילע הרותב ןיינעו השרפ לכמ
ןפסואלו ןשרושמ ןתוא רוקעל שי .הדשה ינפ לע תורזופמ ןהשכ תולדג םילבישה :איה וטושפכ
.תיבה לא ןתוא םיסינכמ ךכ-רחא .תחא הדוגאל

:ארובה תדובעב ולא םיבלש לש םתועמשמ ירהו

תדירי .'םיברה תושר' ,דוריפ לש םוקמ ותויהל ,('תיב'ל אל) 'הדש'ל לשמנ הזה-םלועה
אריבל המר ארגיאמ ,דואמ הלודג הדירי איה ,הזה-םלועב ימשג ףוגב שבלתהל ,הטמל המשנה
.תוקולאב תוקבדהו לוטיבה תילכתב ,דובכה אסיכ תחת הבוצח התיה ןכ ינפל יכ ,אתקימע
םדאה לש ודיקפת .'תי ונממ תדרפנ תואיצמכ תיארנ תוימשגהש םוקמב תאצמנ איה התעו
םרקועל ,תוקלאמ דוריפ תניחבב םהש ,םיירמוחהו םיימשגה םירבדה תא תחקל - אוה 'הדש'ב
'תיב'ל םתוא ךופהל - רתוי (הלענו) רחואמ בלשב .ארובה תדובעל וידחי םדגאלו םתוירמוחמ
.תוקולא יוליגל ילכו
(479-480 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(דכ,זל) םימ וב ןיא קר רובהו

(י"שר) וב שי םיברקעו םישחנ לבא ,וב ןיא םימ . . :םימ וב ןיא קר רובהו

ןיא יכ ,ןאכ זמור י"שר ."הרות אלא םימ ןיא" (זי ק"ב) ל"ז םרמאמכ ,םימל הלשמנ הרותה
םישחנ" אליממ ,הרותמ קיר םדאה םא - "וב ןיא םימ" םא .ערה ןיבו בוטה ןיב םייניב ךרד
.הרותל םידגונמה םירבד וב ואצמיי - "וב שי םיברקעו
(324 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(הל,זל) ויתנב לכו

(י"שר) םואשנו ,טבשו טבש לכ םע ודלונ תומואת תויחא. . :ויתונב לכו

רוסיא אוהש רבד ,תויחא ואשנ (השנמו םירפא ,הדוהי דבלמ) םיטבשה בורש ןכתיי דציכ
האצותכ אב לארשי םע לש ובור-בורש אצוי הז יפל ,דועו תאז) ?הרות ןתמ רחאל רומח
.(ולא ןיאושינמ

לש םעטה ןיינעב אבומ (תודיסחה תרותב םיראבתמ םירבדהו) הלבקה ירפסבו שודקה רהוזב
ןיא םתלעמ דצמש ,רתויב םילענ םיינחור םידוחיי לע םירומ ולא םיניינעש ,תוירע רוסיא
רפוסמה תמגודבו ,קיזהל לולע הטמל ולא תורוא יוליג :וזמ הרתי .םליכהל םילגוסמ ונא
יוביר ליכהל וחוכב היה אלש ןוויכמ ."עגפנו ץיצה"ש אמוז ןב תודוא (די הגיגח) ארמגב
וניאש קר אל רשא ,ההכ תיכוכז אלל שמשב טיבמה םדאל :המוד רבדה המל) קוזינ ,הזכ רוא
.(ויניעב קזניהל לולע ףא אלא ,תוארל לגוסמ

ויה - ולא םילענ תורוא ליכהל םיטבשהו תובאה חוכב היהשכ ,הרות-ןתמ םדוק - ןכלו
-ןתמ רחאל ךא .יוליעה תילכתל ואיבה ףא :וזמ הרתיו ,םירתומ ולאכ ןיאושינמ םידוחייה
.לוכה לע ולא םיניינע ורסאנ - הוושב לארשי םע לכל הרותה הנתינ זאש ,הרות
(273-274 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,טל) המירצמ דרוה ףסויו

(הבר-שרדמ) םי דע םימ דריו רמא תאד המ אדה ,ןוהב טלש - המירצמ דרוה ףסויו

?"םי דע םימ דריו" - חישמה ךלמ תודוא רבדמה קוספל ףסוי תדירי תא שרדמה רשקמ עודמ

ןכו) ףסוי תדיריב הלחהש ,םירצמ תולג לש (תילכתהו הנווכה ,ונייהד) תוימינפהש ונדמלל
.חישמה ךלמ ידי-לע הדיתעה הלואגב ןהיתובקעב האבה היילעה - איה ,(ןלוכ תויולגה לכ לש
(א"משת בשיו תשרפ ,ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(ג,טל) ודיב חילצמ 'ה השע אוה רשא לכו ותא 'ה יכ

םא" (וכ ארקיו) רמאנכ ,היתווצמ םויקו הרותה דומילב היולת תוימשג החלצהו הכרב תעפשה
-לע םיפסוותימש םיינחורה עפשהו רואה ,רמולכ ."םתעב םכימשג יתתנו 'וג וכלת ייתוקחב
.הזה-םלועב תימשג העפשה השענו 'םיכשמנ' ,'ה תדובע ידי

הלגתמ ינחורה רואה תצקמ קרש ךכ ,יקולאה רואה לש םוצמצו 'השבלה' שי ,הזה ןמזב ,םנמא
שממ הלעמל אוהש ומכ (תוימשגב) הטמל רואה הלגתי אבל-דיתעל ךא .ימשג עפש לש ןפואב
.ללכ רתסה םוש ילב ,(תוינחורב)

תכרבל וכז םה - (זט ארתב-אבב) אבה-םלוע ןיעמ ה"בקה ןמיעטהש ,תובאה לצא היה הז ןיעמ
םירישע םיארומאו םיאנת המכ ויהש ךכל םג רבסהה הז .תוינחורב השרושל םאתהב תוימשגב 'ה
שודקה וניבר ,הירזע ןב רזעלא יבר ,םוסרח ןב רזעלא יבר ,ןופרט יבר ןוגכ) םילודג
.(דועו

. . ותא 'ה יכ" בותכה רמוא וילעש ,קידצה ףסוי לצא הרתי השגדהו הטלבהב היה הז ןיינע
רתסה לכ אלל וילא העיגהו הדרי ,הלעמלמ האבש יפכ ,תיקולאה העפשהה :"ודיב חילצמ 'ה
.תימשג החלצהב השבלתהו
(ט"ער 'א 'מע ,ג ךרכ ב"רעת ךשמה)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.ךכ ךרוצל תודיחיב

בורק ןיקילדמ ו"ת םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(א"ת ןמזל
.המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

.1תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

,בשיו תשרפ תבש
הכונח תבש ,ולסכב ו"כ

.[םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב האר ,היכונחה לוטלט ןיינעל]

.2תבשב 'וללה תורנה' רמזל יואר אל

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה תכרב ךריבש ימ
(3דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
.4'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'הצר' רמואו ,שארל רזוח -

.תודיסח רמאמ דומיל העשכ ךכ-רחא .המכשהב םיליהת תרימא .תבט שדוחה םיכרבמ

:תירחש

.םותי שידק ,ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה

תא םיחינמ .בשיו - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
ריטפמל םיארוק ךכ -רחאו .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס
"יחמשו ינר" :הרטפה .ינש רפס תלילגו ההבגה ."ינשה םויב" ,אשנ תשרפב ,ינשה רפסב
- תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'יחמשו ינר' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .(ז,ד-די,ב הירכז)
.5הכרב אלב התוא ארוק

ןיא .יעיברה םויב תבט שדוח-שאר ,שדוחה םיכרבמ .םיקלח 7-ו 3:29 ,ג לילב דלומה
.'םימחרה בא' םירמוא

.תודעוותה םוי

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .החנמ

:שדוק-תבש יאצומ

.5שדוק-תבש יאצומ לכב ומכ ךכ-לכ תיברע תליפת םירחאמ ןיא

קילדמה .6ונילע ינפל קילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
ךכ-רחאו .'לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב' רמאי ואל םאו ,'ונתננוח התא' רמאש רוכזי
.5םדוק לידבמ - תיבבו ,םילידבמ

.7'ךל ןתיו' - הלדבהה ירחא

ןושאר םוי
הכונחד 'ג ,ולסכב ז"כ

.8א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא תוריחל אצי וב

. . דחא רפ" :יול ,"תרוטק האלמ . . ישילשה םויב" - ןהכ :הרותל םילוע השולש :תירחש
.9הכונחה ימי ראשב הזב אצויכו ,". . יעיברה םויב" :לארשי ,"רעוצ ןב

ינש םוי
הכונחד 'ד ,ולסכב ח"כ

ק"כ ראיב ,'לטינ' 11לילב 10דומלל אלש םיגהונש המ :(ינש םוי) הז םויל רוא ,תיברע
ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
ולא תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא" :רמא םעפ .[12התע ותטישב םיכלוההבו ,ותדיל
ר"ומדא ק"כ תעדל .(11:41 :הלפשה רוזאב) 13הליל תוצח דע קר אוהו ."םשפנב תועגונ
(םירצונה) םייוגה בור לש םדיא ליל יפל הנידמ לכב גהנמה תויהל ךירצ 14ונרוד אישנ
.הז ברעב ק"הראב ונייהד ,הזה ןמזב 15וז הנידמב

.16'הכונח ימד'ב תדחוימ הפסוה - רחמ וא - םויה תתל עיצה יברה

ישילש םוי
הכונחד 'ה ,(שדוח-שאר ברע) ולסכב ט"כ

,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
.17החמשו תודעוותה םויל עבקנו

יעיבר םוי
הכונחד 'ו ,תבט שדוח-שאר

.'אוביו הלעי' םג םיפיסומ - תיברע

,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,הידבז ,ןקז םהרבאו ,םלש ללה - תירחש
. . רבדיו" :ןהכ ,שדוח -שאר תשרפב םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק
ינשה רפסב .". . םכישדח ישארבו" :לארשי ,"הכסנו . . דימת תלוע" :יול ,"ןיהה תיעיבר
ןיליפת ,וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .שידק יצח ,". . ישישה םויב" אשנ תשרפב יעיבר הלוע
ףסומ תליפת ,שידק יצח ,[18שידקה תא וירחא רמול ידכ ,רומזמ הזיא רמאי ץ"שה] םת-ונברד
.5

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ ןיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
.19הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר

ישיש םוי
הכונח תאז ,תבטב 'ג

דע "דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ . . ינימשה םויב" :ןהכל םיארוק תירחש תליפתב
.5"הרונמה תא השע ןכ . . יעישתה םויב" :לארשיל ,"רוצהדפ"

אלב ,(םויה דחוימבו) םויב םג הכונח תורנ קילדהל יברה עיצה ,'הכונח עצבמ'מ קלחכ
-יתבב תירחשב הגוהנה הקלדהל המודב) לארשימ הרשע דמעמב תופיסאבו םיסוניכב ,הכרב
הכונחה ימי תשרפ תא םיחכונל רפסלו ,םיבר םידלי םיחכונ ויהיש דחוימבו ,(תסנכה
תא הזב םיארמו ,הכונחה ימי םימייתסמ רשאכ תאז תושעל תדחוימ תוביבחו .אסינ ימוסריפל
.20םיאבה םימיה לע םג םתעפשה

הליחת םהילע הנתה אל םא - (קובקבבש אל) הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
.21םפרושו םמצע ינפב הרודמ םרובע השוע -
.םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב ונמסנ הז לכל תורוקמה (1

ןוויכ) תאז ענמ יברהו ,'וללה תורנה' ןגנל ולחה ו"מ-ג"משת םינשה ןיב הכונח תבשב תויודעוותהה תחאב (2
.דוע תאז ונגינ אל זאמו ,("ןיקילדמ ונא" םירמואש

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (3

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (4
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.ד"בח-ללוכ חול (5

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (6

.םיגהנמה-רפס (7

היהש ומכמ זוע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב היינשה השפוחה (8
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע 'םוי םויה' חולמ ,93 'מע םיגהנמה-רפס - .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע ,ו

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
םג) הלואג יניינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש -טוקילב אבוה - "(םטושפכ

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכב ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
23 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקילב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
.(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה)

הגומ ,(חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש) ד"בח-ללוכ חול (9
'םש ילהא' :םיצבקב הארו (!'גהנמו הכלה ירעש' רפסמ הארוהה הטמשנש אלפו) הכ 'מע ו"טח שדוק-תורגיא -
.נ"שו ,82 'מע ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,א ןויליג 'ךלמ תראפת' .ק 'מע 'ג ןויליג

ףסוי 'ר ח"הרה לש אינתה רועישל דעוימ היהש ,הז הלילב וידרה רודישב .םידמול ןיא תודיסח םג (10
15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ ז"כ - וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבנייו
אל םגו ,['לתינ'ב] דמול [ע"נדא] היה אל ח"אד םג" :ט"ס טעק תרבוח ,ה"צרת ףרוח 'תומישר'ב רומאכ)
דומילה -יאש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םשב ,ג"ס אעק תרבוח ,ג"צרת ולסכ 'כ ליל 'תומישר'ב לבא ."סרגימל
.(תודיסח דומילל ךייש וניא לתינב

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

.13 הרעה ןלהל האר (11

.554 'מע ו"טח תוחיש-יטוקיל (12

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (13

םיבכוכה-תאצמ וא ,('ותעב רבד' חולבש 'םידיסחה תודע בור' גהנמכ) העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו .ןודנב 19 'מע גלש ןויליגו 18 'מע גפר ןויליג 'תורשקתה'ב הארו] דבלב
אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא) יברה ירבדכ
.["ושודיח

.כק 'מע ג"יח ק"גא .ה"כתת 'יס 'םולשו םייח יכרד' 'סב עמשמדכ אלד הזש ןייצמו .ל"נה תוחיש-יטוקיל (14
.ל"נה ד"יח

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (15
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (*רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש לטינל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
:רמאנ (הגומ יתלב ,ח"לס 'תה תחנה) ז"לשת'ה ולסכ 'כ תחישבו .תוכז דמלל קר אב ילואו .ל"נה ג"יח ק"גא
םניאש ןוויכ ,'לטינ'ב ורהזנ אל ןמיתו וקורמ ומכ תומוקמב ןכלו .ז"ע לש ןיינע הז םוקמב שי םא יולת"
ק"הראב ,הז יפלו .[םינורחאה תורודב וקורמב וטלש (םיתפרצה) םירצונהש תורמל תאז] "םירצונה םע םירושק
רהזיהל לבוקמו ץופנ םויכ ק"הראב ש"נא ןיבו .הזב רהזיהל שי ,לודג שערב תוכרענ םהיתואגחו ז"ע הברה שיש
.תוטישפב הזב

----------

.טרפב ק"הראבו ,ללכב לטינ לילב לארשי יגהנמ ןיינעב 'ותעב רבד' חולבו אסק ןוילג 'הירומ' ץבוק האר (*


.194 'מע א"ח נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (16

ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (17
םיבר םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח-ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
ערואמב וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה ףוסבש חתפמב האר ,'ו"לרת -
.דחוימ

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"טח תוחיש-יטוקילבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא ,ןונחתל

'מע כ"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .זטש 'מע ב"ח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל (טוקיל) םירמאמה-רפס (18
.גפר

.ד ק"ס םש םייחה-ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (19

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (20

.ןיידע תקלוד היכונחה ןכא םאה תוארלו שפחל גהונ היה ,הכונח תאז לש החנמל תסנכה-תיבל יברה סנכנשכ
."וללה תורנה" רישל הליפתה םויסב הוויצ ,(ןבומכ הקלד הייכונחהו) ג"לשת תנשב הארנכ

.םש הכלה רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (21


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il