- ו"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה תבטב 'ג * ץקמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה יכרדב ךוניח רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ

תוכלמ רבד


אלא םולכ םירסח םכניא התעמ"
"הליפת


רבדמש רחאל ,ףוסבל קר הליפתה ןיינע תא בקעי ריכזמ עודמ
ןיינעב חותפל היה יואר אל םאה ,ףסויל החנמ לעו ףסכ לע
יכ ,"םולכ םירסח םכניא"ש בושחל ןיא םלועל * !?הליפתה
לודג ןורסיח ךל ןיא ,המואמ ול רסח אלש בשוח והשימ רשאכ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הזמ


תוביתה תא י"שר קיתעמ - "'וגו שיאה ינפל םימחר םכל ןתיי י-דש ל-או" 1קוספה לע
,רמולכ ."םכילע ללפתמ ינירה ,הליפת אלא םולכ םירסח םכניא התעמ" :שרפמו ,"י-דש ל-או"
'וג הנשמ ףסכ" ,2"החנמ שיאל . . ץראה תרמזמ" ,ליעל ורכזוהש םירבדה תא וחקיש ירחאל
אלא ,םולכ םירסח םכניא התעמ" ירה - 4"םכיחא תאו" ,3"םכיתוחתמא יפב בשומה ףסכה תאו
."םימחר םכל ןתיי י-דש ל-א"ש "םכילע ללפתמ ינירה ,הליפת

םימחר תניתנב ידש" :שרפמו ,תפסונ םעפ "י-דש ל-או" תוביתה תא י"שר קיתעמ ךכ-רחאו
.'וכו ושרדמו ,וטושפ והזו ,םימחר םכל ןתיי - ןתיל ודיב תלוכיה ידכו

:ןיבהל ךירצו

השוריפ הליפת :יכ ,הכרב ןושל ,הרואכל ,אוה "םימחר םכל ןתיי י-דש ל-או" ןושלה (א
וליא :ונניינעבו ,5"'וג יחא דימ אנ ינליצה" :בקעי לש ותליפת ךרד-לע ,ה"בקהל םינופש
,ןכ םאו ,"םימחר םהל ןת" שקבלו ה"בקהל תונפל ךירצ בקעי היה ,הליפתל הנווכה התיה
ה"בקהל הליפת וז ןיא - "םימחר םכל ןתיי י-דש ל-או" םה רמואו וינבל הנופ בקעי רשאכ
ל-אב םכרבל בקעי האר המ" :תופסותה ילעבל םינקז-תעדב ושריפש יפכו ,וינבל הכרב םא יכ
?"םכילע ללפתמ ינירה" - הליפת וז התיהש י"שר שרפמ עודמ ,ןכ םאו ."'וכ י-דש

דומלל שי שארל לכל - םימעפ המכ רבודמכ - לבא ,"אמוחנתב אוה ךכ"ש אתיא 6י"שר ישרפמב
םישוריפה םע תאז רשקל םילוכי ךכ-רחא קרו ,ארקמ לש וטושפ יפ-לע ,םטושפכ י"שר ירבד תא
!ל"זח ישרדמבש

י"שר שוריפל לבא ;םכרבל ךירצ היה בקעיש ןבומ - הכרבל הנווכהש שוריפה יפל (ב
שריפ רבכש יפכ ,םמצעב וללפתיש בטומ ירה ,םהילע בקעי ללפתה עודמ - הליפתל הנווכהש
איהו וילע םירחא תליפתמ (רבד ותואל קוקזה) הלוחה תליפת הפי"ש 7ארייו תשרפב י"שר
!?"לבקתהל תמדוק

םיניינעה לכ תמדקה ירחאל ,ףוסבל אובת הליפתהש ןכתיי דציכ - הליפתל הנווכה םא (ג
םכניא"ש [םיספות=] "ךיז ןעמ טפאכ" הז ירחאל קרו ,('וכו ףסכה ,החנמה תחיקל) הז ינפלש
וניצמש יפכ ,הנושארבו שארב תויהל ךירצ הליפתה ןיינע :הברדא - "הליפת אלא םולכ םירסח
חלשש - עבטה ךרדב תולועפ םג השע ךכ-רחאו ,ה"בקהל ללפתה הנושארבו שארבש בקעי לצא
אלא םולכ םירסח םכניא התעמ" רמאי בקעיש ןכתיי דציכ ,ןכ-םאו ,8המחלמל ןנוכתהו ,ןורוד
המכו המכ תמדקה ירחאל ,ףוסבל היה הליפתה ןיינעש ,רמולכ ,"םכילע ללפתמ ינירה ,הליפת
!?עבטה ךרדב תולועפ

:"אישק-ץאלק" איהש ,תפסונ אישוק םידקהל שי

הכלנו המוקנו יתיא רענה החלש" :בקעיל הדוהי ירבד תודוא רפוסמ 9הז ינפלש םיקוספב
בקעיל ןעט הדוהי :רמולכ ."םיימעפ הז ונבש התע יכ ונהמהמתה אלול יכ" :םייסמו ,"'וג
ויה בקעי לש ודיצמ בוכיעה אלולש ופיסוהב ,םתיא ןימינב תא חולשל שושחל ול ןיאש
!םיימעפ אלא תחא םעפ קר אל וידחי םלוכ רוזחלו םירצמל תכלל רבכ םיקיפסמ

,ןכש ,האובת תונקל םירצמל הכילה - יעבט ןיינע הז היהש ,ןבומ הדוהי לש וירבד ןכותמו
ורזחי דימו ,האובת םהל רוכמל םיכסי יזא ,םהמע ןימינב תא הארי ץראה ינודא שיאה רשאכ
דע - ירמגל יעבט ןיינע תודוא רבודמש אוה ענכושמ ךכ ידכ דעו ,ןענכ ץראל וידחי םלוכ
.םיימעפ בושלו תכלל םיקיפסמ ויה םבכיע בקעיש הדבועה אלולש ןעוטש

תחקל םהל רמוא - םהמיע ןימינב תא חולשל םיכסמ בקעיש ירחאל :רתויב הומת הז יפ-לעו
- "םכילע ללפתמ ינירה ,הליפת אלא םולכ םירסח םכניא התעמ" ,ףיסומו ,'וכו ףסכ החנמ
!?ירמגל יעבט ןיינע תודוא רבודמ רשאכ תדחוימ הליפתב ךרוצה והמ

אובי ןפ" ששחל םוקמ היהש ןוויכמד ,וישעמ דחפ רשאכ - הליפת לש ןיינע בקעי לצא וניצמ
םהבש םיניינע ראשל עגונב הזב אצויכו ,"וג אנ ינליצה" שקיבו ללפתה ןכל ,"'וג ינכיהו
ןודינבכ ,ירמגל יעבט ירבד תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;עבטהמ הלעמלש ןיעב ךרוצ היה
הליפתב ךרוצה והמ - םיימעפ רוזחל רבכ םילוכי ויהש הרומג תוטשפב רמוא הדוהיש ,ןדיד
!?"םכילע ללפתמ ינירה" ,תדחוימ

םיבכעתמ אל "אישק-ץאלק" לע אקווד ,םימעפ המכ רבודמכ ,לבא ,"אישק-ץאלק" םנמא יהוז
[םימ לע ומכ תוריהמב הז לע םיקילחמ=] ("רעסאוו ףיוא יוו ךרוד סאד טפיול'מ")
לע בכעתה אל ילש "דמלמ"ה םג - ."םידמלמ" לצא לעופב םיאורש יפכ ,האלה ץורל םיכישממו
ןמז ןיא ...האלה ץורנ וישכע ,רמאו ,י"שר שוריפ םע קוספה תא דמיל אוה ;וז הלאש
שמח ןב ידי-לע םיבותכה תוטשפ דומילב תררועתמה הישוק יהוזש תורמל - תאזו !בכעתהל
!ארקמל

:י"שר שוריפב רואיבה

,"םכילע ללפתמ ינירה ,הליפת אלא םולכ םירסח םכניא התעמ" י"שר ירבד תא םידמול רשאכ
,אלימבו ."םימחר םכל ןתיי י-דש ל-או" - הליפתה איה וזש הארנ הנושאר הפקשהב הנה
.(הכוראב ל"נכ) הכרב לש ןושל םא יכ ,הליפת לש ןושל הז ןיאש הלאשה תררועתמ

תועטב (הליפתל תוכייש "'וג י-דש ל-או" תוביתהש) הז שוריפ ,רבד לש ותימאל לבא
:ודוסי

רמא בקעיש ,ראבמו ,קוספה תוללכד "תרתוכ" רותב "י-דש ל-או" תוביתה תא קיתעמ י"שר
אלא ,המואמ םהל רסח אל בוש ,עבטה ךרדב תונכהה לכ תא ושעש ןוויכמש ובשחי אלש וינבל
האצותכ הנה ,"םכילע ללפתמ ינירה"ש ןוויכמו ,(ןמקלדכ) הליפת לש ןיינע םג תויהל ךירצ
היהתש האצותה םא יכ ,הליפתהמ םניא ולא תובית לבא ,"םימחר םכל ןתי י-דש ל-או" - הזמ
.הליפתה ידי-לע

תניתנב ידש ,"י-דש ל-או" ("םכילע ללפתמ ינירה" בתוכש ירחאל) י"שר ךישממש המ והזו
ל-או" הנה ("םכילע ללפתמ ינירה") ותליפת ידי-לעש ,ונייה ,"םימחר םכל ןתי 'וכ וימחר
."םימחר םכל ןתיי 'וכ וימחר תניתנב ידש ,"י-דש

"ליחתמה רוביד" ןניא ,היינשה םעפב י"שר שוריפב תועיפומש "י-דש ל-או" תוביתה :רמולכ
'וכ י-דש ל-או (הז ידי-לעו) םכילע ללפתמ ינירה" :י"שר ירבדמ קלח םא יכ ,ומצע ינפב
- אקווד "י-דש ל-א" םשב בקעי שמתשה עודמ י"שר ראבמ - םירבדה עצמאבו ."םימחר םכל ןתי
,הירב לכל יתוקולאב יד שיש אוה ינא - "י-דש ל-א ינא" :10ךל-ךל תשרפב ושוריפל םאתהב
יד ךכ ושוריפ ארקמב אוהש םוקמ לכ ןכו .ןורטפלו הקולאל ךל היהאו יינפל ךלהתה ךכיפלו
- ןתיל ודיב תלוכיה ידכו וימחר תניתנב ידש" - ונניינעבו ,"ןיינעה יפל לכהו ,ולש
."םימחר םכל ןתיי

האורש יפכ) "י-דש ל-א" ןושלב רמאתש הליפת וניצמ אלש ,תפסונ ההימת תצרותמ הז יפ-לעו
ןיינעמ האצות םא יכ ,המצע הליפתה וז ןיא ןאכ םגש ןוויכמ - (ותליפתב ארקמל שמח ןבה
.הליפתה

:יעבט רבד תודוא רבודמ הרואכלש ףא - הליפתה ןיינעב ךרוצה רואיב

ונבש התע יכ ונהמהמתה אלול"ש ךכ ידכ דע ,ירמגל יעבט תודוא רבודמש םנמא ןעט הדוהי
רבד ינפל םידמועש הארנ רשאכ םג אלא ,ןכ רבדה ןיאש וינבל ריבסה בקעי לבא ;"םיימעפ הז
לש ןיינעב ךרוצ שי ןכלו ,םיניינעה וחתפתי דציכ שארמ תעדל רשפא-יא - ליגרו יעבט
.הליפת

םירבד ינימ לכ תורקל םילולעש ("וב הקרזנ שדוקה-חור" :י"שר ךישממש ךרד-לע) הפצ בקעי
ויה הזמ האצותכש ,"ףסכה עיבג" םע ערואמה - לעופב היה ןכאש יפכ ,שארמ תעדל ןיאש
,וינבל בקעי רמא ןכלו .(ונתשרפ םויסב רפוסמכ) ו"ח םירצמב םידבע םלוכ ראשיהל םילוכי
ידיל איבהל הלולעש הביס לכ ןיעל תיארנ אל עבטה תגהנה דצמש ךכ לע ךומסל ןיא םעפ ףאש
.ה"בקהל ללפתהל םיכירצ דימת אלא ,'וכ לושכמ

,החנמ) עבטה ךרדב שורדה לכ תא םכדיב שיש ירחאל םג :וינבל בקעי לש וירבד ןכות והזו
.הליפתה ןיינע תויהל ךירצש ןוויכמ ,"םולכ םירסח םכניא"ש ובשחת לא - ('וכו הנשמ ףסכ

הלוחה תליפת הפי"ש ףא - "םכילע ללפתמ ינירה" בקעי רמא עודמ םג ןבומ הז יפ-לעו
:"וילע םירחא תליפתמ

אלול" הדוהי ירבדכ ,עבטה יכרדב םתחלצהב םיחוטב ויהש וזכ העונתב ויה םיטבשהש ןוויכמ
הזכ בצמב םגש םהל ריבסהל ךרצוה בקעיש ךכ ידכ דעו ,"םיימעפ הז ונבש התע יכ ונהמהמתה
,השוריפ הליפת יכ ,ללפתהל םילוכי ויה אל םמצע םהש ,ןבומ - הליפת לש ןיינעב ךרוצ שי
בויח" :11ם"במרה ןיד-קספכ) ויכרצ תא אלמיש ה"בקהמ שקבמ אלימבו ,ול רסחש שיגרמ םדאהש
ןכ-ןיאש-המ ,("'וכ הניחתו השקבב םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא . . וז הווצמ
,וייחב ארקמל שמח ןבה האורש יפכו) הז ןיינעב והשמ םהל רסחש ושיגרה אלש ןדיד ןודינב
.(ובר וא ויבאמ שקבל ךירצ וניא - ודיב אצמנ רבדה רשאכש

:םדאה תדובעב לכשה-רסומו הארוה םידמל הזמו

רמול ךירצ רשאכ ,ןכלו ."וקלחב חמש" אוה ,המואמ ול רסח אלש ןועטלו םדא אובל לוכי
- תעד הניב ,המכח שקבל ול שי המ :ןיבמ וניא - "תעדו הניב ,המכח ךתאמ וננח" הליפתב
ךירצ רשאכ הז ךרד-לעו ...!לודג יכה עדויהו לודג יכה ןיבמה ,לודג יכה םכחה אוה רשאכ
ול שי ירה - 12"אמייקו אשדקמ" תבשש ןוויכמ :ןיבמ וניא - תבשה תחונמ לע הליפתב שקבל
!התומילשב תבש תחונמ רבכ

רשאכ ,!"םולכ םירסח םכניא"ש בושחל ןיאש - ליעלד י"שר שוריפמ הארוהה האב הז לע הנה
...!הזמ לודג ןורסיח ךל ןיא - המואמ ול רסח אלש בשוח והשימ

!?"וקלחב חמש"ד הלעמה לדוגב וגילפה 13ל"זח ירה :ןועטל ךישממו

"וקלחב חמש" - םיימשג םיניינעב :תוינחורל תוימשג ןיב קוליח ונשיש - 14הזל הנעמהו
!לודג יכה ןורסיח אוה "וקלחב חמש" - םיינחור םיניינעב לבא ,הלודג יכה הלעמה איה

:"תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב" - 15עודיה םגתפכו

ולא לע ,רמולכ ,"תחתמ" לכתסהל שי - "ץראה לע" ,םיימשג םיניינע תודוא רבודמ רשאכ
הבחרהב הסנרפ ול שי ,"אבס" השענ אוה ,בוט בצמו דמעמב אצמנש הארי זאו ,ונממ הטמלש
;וקלחב חמש היהי אלימבו ,'וכו

ולא לע ,רמולכ ,"לעממ" לכתסהל שי - "םימשב" ,םיינחור םיניינע תודוא רבודמ רשאכ לבא
,ונממ רתוי לודג "ןדמל" אוהש ידוהי ונשיש ,ונממ הלעמל םיאצמנש

םימימת-יכמות תבישי ילתכ ןיב ותויהב ,םעפ דמלש הז אל - אוה "ןדמל"ש םגתפה 16עודי]
םג לעופב דמולש - ושוריפ "ןדמל" אלא ,םיקסופו ס"שב יקב השענ זאש ,(תרחא הבישי וא)
,[17ךכב ליגרש - "ןצבר"ל "ץבור" ןיבש קוליחה ךרד-לעו - !וישכע

."וקלחב חמש"ד ןיינעה ךפיה - רתוי תילענ אגרדל עיגהל דימת ףואשל וילע ,אלימבו

הטמלש הז םג אלא ,ונממ הלעמלש הז קר אל - םדא לכמ דומלל המ ול שיש אלא דוע אלו
!"םדא לכמ דמולה םכח והזיא" :18הנשמה תארוהכ ,ונממ

הנשמה ,ןכבו .19הרורבו החצ ,הרצק ןושלב - קוידה תילכתב םיקייודמ םה הנשמה ירבד
,"םדא לכמ דמולה" - אל ימו םכח והימ עובקל ידכ ללכה והמ ,"םכח והזיא" תרמואו תקיידמ
המ אצומ וניא דחאמ קרו ,והשמ דמול םהמ העשתמ ,לארשימ הרשע דמעמב אצמנ רשאכ ,רמולכ
!ללכ םכח (וניא אלא ,לודג םכח קר אל) וניאש רבדה ןמיס - דומלל

:תוטושפ תויתואבו

ול שי המ :ןועטל והשימ לוכי - 'וכ הרות רבד רוזחל וידחי םיפסאתמ םידוהי המכ רשאכ
אצויכו ,הרבעש הנשב תאז עמש רבכ ,יכה ואלב תאז עדוי אוה - םירבדה תא עומשלו אובל
!הזב

הזמ דומלל ךל שיש דבלב וז אל :"םדא לכמ דמולה םכח והזיא" - ול םירמוא הז לע הנה
תא ועמשש ולאמ דחאו דחא לכמ דומלל ךל שי ,הזמ הריתי אלא ,"הרות רבד"ה לע רזוחש
ץוח םיעמושה לכמ דמלי םא וליפא אלא דוע אלו .םלצא רבדה לבקתנ דציכ ,"הרות רבד"ה
!ללכ םכח רדגב וניאש ןמיס הז ירה - דבלב דחאמ

.לארשי לש ןחבשב םניאש םירבדב ךיראהל ןיאו

החנמ תליפתב אורקל םיכלוהש יפכ ,לארשי ינב לצא תודחאה ןיינע היהיש - רקיעהו
רתוי שגדומכו ,ףסוי םע הדוהיד רוביחה ,ונייה ,"הדוהי וילא שגייו" :אבה עובשה תשרפב
. דחא ץע" - לארשי ינבד תודחאהו רוביחה תודוא הכוראב רבודמ הבש שגייו תשרפד הרטפהב
ברקו וירבח לארשי תיב לכו . . ףסויל . . דחא ץע . . וירבח לארשי ינבלו הדוהיל .
וילא שגייו"ד ןיינעה ןכות והזש ,20"ךדיב םידחאל ויהו דחא ץעל ךל דחא לא דחא םתוא
.21"ושגיי דחאב דחא"ד ןפואב ,וידחי םירבחתמ ףסויו הדוהיש ,"הדוהי

ינפוא 'בב םיקסוע וידחי םלוכש ,לארשי ינבד תודחאהו בוריקה ידי-לע לעפנ הז ןיינעו
,דומלת - ףסוי :הדוהיו ףסוי לש םניינע והזש ,(הקדצו הרות) "השעמ"ו "דומלת"ד הדובעה
.השעמ - הדוהיו

"לודג השעמ" היהי זאש ,אובל-דיתעל - ףסוימ הדוהי הלעתי ובש ןמזל םיכוז שממ בורקבו
.22

- ("וחאלפ -אד-וראפאט") "לודג השעמ"ה תא הארמ ה"בקהש הז ידי-לע איה הזב הלחתההו
אוה ללכושמו יונב" רשא ,שדקמה-תיב ןיינבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג
םוי םצעב וליפאו ,הלילב וליפא - ןמז לש תולבגה לכ אלל ,23"םימשה ןמ אוביו הלגיי
!תבשה

.שממ דימו ףכית ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנבייש" - ונל היהת ןכ
'ב ךרכ ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 985-965 'מע
.די,גמ ונתשרפ (1

.אי,םש (2

.בי,םש (3

.גי,םש (4

.בי,בל חלשיו (5

.ם"אר (6

.זי,אכ (7

.ךליאו 268 ע"ס ו"טח ש"וקל - הכוראב האר (8

.י-ח (9

.א,זי (10

.ב"ה א"פ הליפת 'לה (11

.א,זי הציב (12

.א"מ ד"פ תובא (13

.ןוושח ד"כ - "םוי םויה" הארו .אכק 'ע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .ןוויס 'ל - "םוי םויה" (14
.ךליאו זמ ע"ס ה"ח םש שדוק-תורגא

.(א"עס,גל) ב"סס - הפוסב 'בה תכרעמ (י'גאלאפ ח"רל) םייח-שפנ (15

.25 'עה 134 'מע ב"כח ש"וקל הארו .90 'מע םולש-תרות תוחישה 'ס (16

.י"שרפבו א"ער,גל מ"ב (17

.ד"פר תובא (18

.קפתסהל האר ןכ ירחא ה"ד מ"היפל ם"במרה תמדקה האר (19

.זי-זט,זל לאקזחי (20

.שגיו פ"ר א"ות הארו .ח,אמ בויא (21

193 ע"ס ט"צרת .טי 'מע ט"כרת מ"הס .ךליאו זמר ע"ס ןנחתאו .שגיו פ"ר ת"הוא הארו .ב,מ ןישודיק (22
.ךליאו

.נ"שו .64 'עה 418 'מע ח"יח ש"וקל הארו .א"עס,אמ הכוס י"שרפ (23


,"לעממ" לכתסהל שי ,"םימשב" ,םיינחור םיניינע תודוא רבודמ רשאכ
"ןדמל" אוהש ידוהי ונשיש ,ונממ הלעמל םיאצמנש ולא לע ,רמולכ
ונממ רתוי לודג

שי המ :ןיבמ וניא ,"תעדו הניב ,המכח ךתאמ וננח" הליפתב רמואשכ
יכה עדויהו ןיבמה ,םכחה אוה רשאכ ,תעדו הניב ,המכח שקבל ול
...!לודג

קרו והשמ דמול אוה םהמ העשתמו לארשימ הרשע דמעמב אצמנ רשאכ
םכח קר אל - ונניאש רבדה ןמיס ,דומלל המ אצומ וניא םהמ דחאמ
...םכח - ללכב אלא לודג

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


לועפל ולכי וניאישנ וניתובר
חישמה תאיב תא םמצעב


?חישמה תאבהב קלח ולטיי לארשי לכש ךרוצ שי עודמ

תולגל - תוחיש המכו המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הרקיעב התיה ןקזה וניבר לש ותדובע
וניברש עודיכו .ד"בח תודיסח ךרד תא ץיפהל םג אלא ,ךכב קפתסהל אלו ,ד"בח תודיסח ךרד
לש דחוימ גוסל קר אלו ,הלוגס ידיחיל קר אל) תכייש היהת ד"בח תודיסח תרותש הצר ןקזה
.לארשי -ינבמ דחאו דחא לכל (אלא ,לארשי-ינב

-יאלממ ,וירחא םיאבה וניאישנ וניתובר וקסע הזבו ,ומצעב ןקזה וניבר קסע הז ןיינעב
.ךכב ונתוא תוכזל ידכ - הזב קוסעל ונילע וויצו ונל ורסמ םהו ,ומוקמ

ותלכיב היהש ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפסה תביתכל עגונב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תלוכיה תא ןתנ ןכלו ,לארשי-ינב לכ תא הזב תוכזל הצרש אלא ,ומצעב הרות-רפסה בותכל
.הזב ףתתשהל ולכוי םלוכש תורשפאהו

יתאק יתמיא) חישמה תאיב לועפל ידכ הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתההל עגונב אוה ןכו
ןפואב םמצעב הז לועפל םילוכי ויה וניאישנ וניתוברש - (הצוח ךיתונייעמ וצופישכל ,רמ
ונל םגש ונתאמ דחאו דחא לכ תא תוכזל היה םנוצרש אלא ,"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ד
הרשעמ הטמל ןאכ ("ן'חישמ ןעגניירבפארא") חישמה תאבהד הלועפהב תופתתשהו תוכייש היהת
,הצוח תונייעמה תצפהב והשמ תושעל ונדיצמ ונא םג לכונש םוקמ ונל וריאשה ןכלו ,םיחפט
ונל היהי ,("הצוח ךיתונייעמ וצופי") חישמה תאיבל המדקהו הנכהב קלח ונל היהישכ ,ןכש
.ונימיב הרהמב ,("רמ יתא") חישמה תאיבב - "אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב אל - קלח םג

םיכירצ ,"ריאהל תורנ" תויהל דוחייב םייברה ועבת םהמש ,טרפב םימימתו ללכב םידיסח
קלוד רנה ןיא התע -תעלש םידוהי םתוא לש ,"םדא תמשנ 'יוה רנ" ,תורנה תא קילדהלו ךליל
הליחת קילדמו םידקמ דחא לכש רחאל - ונמיה ץוחבמ ריאמ וניאש אטישפו ,םהב ריאמ וניאו
ידכ ,לבא .םירחא םידוהי לש םהיתורנ תא םג קילדמ ובש "שא"ה תועצמאבו ,ולש רנה תא
"ותוא תחקל" ךירצ - וילא תשגל ולכויש חיני (ולש רנה תא קילדהל םיכירצש) ידוהי ותואש
ךכ-רחאו ,חילצי יאדווב הז ידי-לעו ,הרותד הלגנ ידי-לע - ןקזה וניבר הארהש ךרדב
.דיסחל םג והשעי

.הרותד הלגנב םג אלא ,תודיסחה תרותב קר אלו ..."ןיז ילכ"ב ךרוצ שי הז ליבשבש אלא

ק"כ לצא ליגר היהש יוטיבהכ - (תשק הבור) "רעסיש" והואשע ונתיאמ דחא לכש ןוויכו
אלא הרירב ונל ןיא ירה - "רעסיש א ראפ טכאמעג ןעמ טאה זנוא ןופ רעדעי" :ר"ומדא ח"ומ
וצניהא ןפערט טעוו'מ") הנוכנה הרטמה רבעל היריה היהת אמתסמו ,תורילו הבורה חקיל
.("ןסיש ףראד'מ ואוו
יתלב - 247-245 'מע ,ןושאר קלח ,ב"ישת'ה תויודעוותה םחנמ תרות - ב"ישת'ה תבטב ד"כ תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


םיימשג םיניינע לע שפנ-תוריסמ
הרות יפ-לע ויהיש


עובשה לכל חוכ םיבאוש תבשה תדובעמ

ט"ל ,השודק יניינע םניאש ,תושרה יניינעב איה עובשה ימי ךשמב םדאה תוקסעתה רקיע
רוריבב (אפוסיכד אמהנד ןפואב היהי אלש) םדאה תדובע תישענ םהבש ,לוחד ןידבועד תוכאלמ
לוחה ימי תשש תדובע םג תישענ הז ידי-לעש ,השודקל םתאלעהו תושרה יניינע ךוכיזו
.יוויצ ןושל ,"דובעת םימי תשש" ,בותכה ןושלכ ,הווצמ

םוימ איה ,השודקל םתאלעהו תושרה יניינע רוריבב לוחה ימי תשש תדובעל חוכ-תניתנהו
ימי לכ לע חוכ םיחקול ונממו ,"'הל ולוכ" ,(הליפת) הדובעו הרותל ולוכ שדקומש ,תבשה
.תושרה יניינעב םג השודקה ךישמהל ,עובשה

ימראה ןבל לש םיינחורה וישרוי

יתונב תונבה" (בקעי לש וידכנל רוד לכבש ןבל ישרוי םינעוט ךכו) וניבא בקעיל ןעט ןבל
."ינאצ ןאצהו ינב םינבהו

הרות דומלל ,ךנוצרכ גהנתהל לוכי - ןשיה רודל ךיישש ידוהי - ךמצעב (בקעי) התא אמלשב
ןבל ןעוט - ינרדומ ןמזב םיאצמנש םיריעצה םידליה !?םידליהמ ךנוצר המ לבא ,הלילו םמוי
("סעקילאק") םומ-ילעב םתוא השוע ךנה המלו ,"ינב םינבהו יתונב תונבה" ,יל םיכייש -
ךילע לבא ,יתית יכיהמ - תודהי םדמלל ךנוצר !?םלועה תגהנהל םמצע תא םיאתהל ולכוי אלש
!"םינלטב" םתושעל אלו ,תושדח תודותמב ,תינרדומ הרוצב תאז תושעל

לבא ,ברעתמ ינניא - הליפתו הרותל עגונב :"ינאצ ןאצה" - ןועטל ךישממ - הז ךרד-לעו
אלש ,ימראה ןבל לש םיכרד ,ילש םיכרדב גהנתהל ךילע ,"ינאצ" - "ןאצה" ,רחסמ יניינעב
-לע רחסמ יניינעב קוסעל ךלש הגהנהב ןכש ,ב"ויכו לובג-תגשה ,תואמר לש םירוסיאב בשחתה
.("ןבעל א ןכאמ") "םייח תושעל" השק ,הרות יפ

דעו ,"יניעמ יתנש דדיתו" - ןבל לש ותיבב היהש הנש 'כ לכ ושפנ תא בקעי רסמ הז לעו
לע םג אלא ,רבע תיבב הרותה דומילכ ,םיינחור םיניינע ליבשב קר אל - "בכש אל"ש
לע ,"ינאצ ןאצהו ינב םינבהו יתונב תונבה" ,וילא םיכיישש ןבל ןעוט םתודואש םיניינע
םינש ששו ךיתונב יתשב הנש הרשע-עברא ךיתדבע" ורמאכ) ושפנ תא בקעי רסמ הלא םיניינע
לש ותושרב םיאצמנש השודקה תוצוצינ וררבתי הז ידי-לעש ,הרות יפ-לע ויהיש ("ךנאצב
.םיימשגה םירבדב םג תוקולא ךשמויו ,ןבל
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה תבט שדוחה םיכרבמ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 142-140 'מע (ב) ןושאר קלח א"ישת'ה

תודיסחה יכרדב ךוניח


ךוניח תודוא םוי לכב הבשחמ"
"וינב


לע דחוימ שגד הכונחב שי ןכלו ךוניח םניינע הכונחה ימי
בוח" - 'םוי םויה'ב הרמא רוריב ונינפל * םידליה ךוניח
תודוא םוי לכב הבשחמ העש יצח שידקהל ידוהי לכ לע רומג
"וינב ךוניח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'םוי םויה'ב וניתובר ירבד

:האבה הרמאה העיפומ תבטב ב"כ 'םוי םויה'ב

לכב ןיליפת תחנהש םשכ :תויודעוותהה תחאב [ע"נ ב"שרהומ=] ר"ומאא תזרכה
ידוהי לכ לע רומג בוח ךכ . . ידוהי לכ לע אתיירואדמ הווצמ איה םוי
,וחוכבש לככ תושעלו ,וינב ךוניח תודוא םוי לכב הבשחמ העש יצח שידקהל
.םתוא םיכירדמש ךרדב וכלייש וינב לע לועפלו גואדל ,ויתוחוכ יפכמ רתויו

לעו ותשא לע דיפקמ וניאש ימ לכו" (אכ,חעק רזעה-ןבא) ךורע-ןחלושב קספנ רבכ תמאב הנהו
ירה ,ןוועו אטח לכמ םימלש םהש עדייש דע ,דימת םהיכרד דקופו םריהזמו ותיב ינבו וינב
."'אטחת אלו ךוונ תדקפו' רמאנש ,אטוח הז

הפסוה וא שוריפ

:םינפוא ינשב שרפל ,הרואכל ,ןתינ 'םוי םויה'ב רמאנה תא

תעד-תחסה-יא איה התועמשמש "דימת םהיכרד דקופ"ש ךורע-ןחלושב רמאנה לע הפסוה יהוז (א
.םוי לכב בוצק ןמז םג שידקהל שיש רמואו ףיסומ ןאכו - יללכ ןפואב תדמתמ

.םוי לכב העש יצחל ותנווכ "דימת" ורמואבש ,ךורע-ןחלושה ירבדל שוריפ והז (ב

:רתוי קמועבו

רשפא -יאו םלועה יניינעב דורט םדא רשאכ ,"דימת" םהיכרד דוקפל רשפא ךיא הרואכל
הז ידי-לע 'וכו העש יצח םוי לכב בושחיש ידי-לעש אלא ?'וכו תחא תבב תובשחמ 'ב בושחל
."דימת" - (עדומ-תתב םינפ-לכ-לע) הז ןיינעל רושק היהי

תוחיש-יטוקלב יברה רואיב

ריכזה המל :ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ירבד לע יברה השקה (9 'מע א ךרכ) תוחיש-יטוקלב
לש וז המגודב אקווד שמתשה המלו תווצמ המכו המכ ןנשי ירה ?אקווד ןיליפת תווצמ
?ןיליפת

בלה דובעש אוה ימינפה הניינע ירהש ,דבלב תישעמ הווצמ הניא ןיליפת תווצמ :םש ראיבו
אל תויהל ךירצ - תיבה ינב לע העפשהה ןיינע םג ךכ .אינתבו ךורע-ןחלושב ראובמכ ,חומהו
.םירבדה ןכות ןאכ דע .בלהו חומה דובעשד ןפואב אלא ,הבוח ידי תאצל ידכ קר

'םחנמ תרות') ב"ישת חלש תשרפ שדוק-תבש תחישב ראבתנש המ םע הז קיתמהלו ףיסוהל הארנו
תורודה תדירי דצמ אוה ,םויה לכ ןיליפת םיחינמ ןיא ונימיבש םעטהש ,(19 'מע ,ו ךרכ
,ןיליפתה תחנה תלועפ ידי-לע הלעפנ רבכש הכשמהה לע הריתי הכשמה לועפל ונחוכב ןיאש
.השדח הכשמה םילעופ ויה עגרו עגר לכב זאש םינואגה ןמזבכ אלד

רמאנ ,"דימת" תויהל ךירצש ךורע-ןחלושב קספנה תורמל :הז ןודינב םג רמול שי הז יפלו
יד לעופב ירה ,'הל חומהו בלה דובעש ,ל"נכ אוה הניינעש ןיליפת תחנהש םשכ ,"העש יצח"
.ולוכ םויה לכ לע ךכ-רחא עיפשיו לעפי רשא ,םייוסמ ןמזל ןתחנהב

?ןיליפת וא הליפת

הבוחש םשכש" ,ומצעב ע"נ ב"שרה יברה בתכש חסונהל הז םיאתי ךיא :לואשל םוקמ שי הרואכל
ויכרד בושחל םויב תחא העש שידקהל הבוחה ןכ םוקמה ינפל תחא העש ללפתהל םדאה לע
אלו הליפת שרופמ בתוכ ןאכ ירה - "ודי לע עייסמ ה"בקהו ותיב תא גיהנהל ךיא ןנובתהלו
?ןיליפת

תרודהמ םינויצו תורעה םע 'םוי םויה'ב קתענכ - 'םייח ץפח'ה בתכ הז ןיעמ ,תמאב]
ילודג לכ תמכסהב רשיה ךוניחהו דומילה רדסב ועבקנש םירדסב - 63 הרעה חכ 'מע ב"משת
לע הווצמש םשכ" :(43 'מע רפסה םויסב 'ב רמאמ 'תדה תמוח' רפסב) ונילע הווצמכ לארשי
לכ םייקלו קוסעלו רוביצב הליפתו עמש-תאירק ןמז רומשל ,הרותל םיתיע עובקל םדא לכ
ויתותעמ תע שידקהל דחא לכ לע רתוי דוע הבוחו הווצמ ןכ ,דיחיבו רוביצב תושענה תווצמה
אל ןאכ םג ."םלועמ וניתוברו וניתובא וכלהש ךרדב וכנחתיש וינב ךוניחב חיגשהלו חקפל
.[?ןיליפת תווצמ תרכזומ

ותסיג") הנמלא השיאל בתכנ הז בתכמש הארי ע"נ ב"שרה יברה תרגיאב ןייעמה ,תמאב הנה
אקצילוד ילתפנ ר"גה) הלעב תריטפ ירחא ,("ךרובת להואב םישנמ תינברה הדובכהו העונצה
.הליפת תווצמ טקנ ריפש ןכלו ,הלצא תכייש הניא ןיליפתד המגודש בטיה ןבומ ןכלו ,(ל"ז

דחא דצמש יפ-לע-ףא יכ ,ראובמ םשש הארי ,116 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקלב ןייעמה תמאבו
היישע םא ןיב - תוישעמ תווצמד גוסל התוא ךיישמה רבד) אקווד רובידב אוה ללפתהל בויחה
לכב ללפתמו ןנחתמ םדא אהיש" אוה הווצמה "השעמ" ,דבב דב ירה ,(רוביד םא ןיבו שממ
."בלבש הדובע" - בלה שגרו הדובע ונייהו "םוי

םג ךכ" :רמאנ (הכשמהב ירה ,ןיליפתמ המגודה ראיבש) 'א ךרכ תוחיש-יטוקלבש החישבו
."םויה לכ לע עיפשת הליפתהש . . הביתב ראשיהל אל . . הליפתב

אלפ הז הארו] !הליפתד המגודה םג איה ירה ןיליפתד המגודה ןיעמש ןבומ הז יפלו
חינמ ידוהי לכש םשכ :תואמגודה יתש תואבומ ופק 'מע ד"ח צ"יירה יברהמ שדוק-תורגאבש
.['וכ םויב םימעפ 'ג ללפתמו ,םוי לכב ןיליפת

םילבקמה ךרע יפל העפשה

ח"הרה ףאו) הזמ הז םייונישב תומוקמ יובירב אבומ םגתפה לש ונכות יכ לע והמת רבכ םיבר
ךרכ ק"גא צ"יירהומ ר"ומדא תרגא ילושב "ןויע ךירצו"ב ךכל זמר ןיוול 'יש רעב-םולש ברה
.(הפש 'מע 'ב

:רמול ןתינ ילוא תוריהזבו

וסיגל ובתכמב) ומצעב שיגדמ אוהש יפכ ,תובר םימעפ הז ןיינעב אטבתה ע"נ ב"שרה יברה
בתוכש םירבדהמ ןבומ הז ןיינעב םירבד לע רוזחל ךרוצהו ,"רמוא ינא םלועמו" ,(ל"נה
לכ והזו ,םלוע לש ומורב םידמועה םירבדהמ איה תיבה תכרדהו תגהנה ירבד" :םש ןכל םדוק
המה םיטעומו הלאכ היילע ינב יתיארו ,הזב ומכחי םיבר אלו ,אבבו הזה םלועב וייחב םדאה
."הגהנהה ביטב קרפ םיעדוי רשא

םהש רמול שי ('וכו םהב קדקדלו קיידל שי ןכאש ףא) םייונישה לכב ןויעה ירחא ,תמאבו
.םוימויה ייחב הז םגתפ םושיי - תחא הדוקנמ םיעבונ

:םילבקמל והומיאתהו הז םגתפ לע ורזח וניתובר ןכלו

רבדל םוי לכב העש עובקל בייוחמ והנה" ,רמאנ ,ךכב קוסעל ךייש ומצעבש הגרדב היהש ימל
יברה שדוק-תורגיא) "ינחורה םבצמב ןיינעתהלו םכירדהלו ותיב ישנאו ויתונב םעו וינב םע
.(בסת 'מע 'ג ךרכ צ"יירה

םימי 'גו 'בב םעפ תוחפה לכל העש יצחכ עובקל" - קר ועבת םהמש הלאכ ויה
'מע 'ב ךרכ צ"יירה יברה שדוק-תורגיא) "ותיבו וינב תכרדה תבוטב דוקשל
.(הפש

:(ופק 'מע 'ד ךרכ םש) ורוה םירחאלו

ךרדב וכליי םידליהש ךרבתי םשהל ללפתהל שי המצע הליפתבש ךכ לע ףסונ
הכרדהה תודוא ,םוי לכב העש יצחכ בושחל בייוחמ בא לכ ירה ,רשיה
.תונבו םינב ,ויצלח יאצוי לש תיתודיסחה

:ךשמהב םש הארו

יכרדב ויתונב תכרדהו ךוניח לע ובל םושל ךירצ . . ש"נאמ דחא לכ ןכבו
המבו ךיא . . תע לכב בטיה ןנובתהלו ,וינב תכרדהו ךוניח לע ומכ ,תודיסחה
.םהידליל םירוהמ השוריב אבה םידיסחה תגהנה ןהל ריבסהלו ראבליבר יצוצינ


היידוהיה השאה דמעמ


תווצמהו הרותה תרדחהו תצפהב השאה לש הליעפה התרזע אלל"
לאו החונמה לא םדקתהל לוכי ונמע ןיא ,םוי-םוי ייחב
ןויווש'" * יברה בתוכ ,"ה"בקה ונל חיטבהש הלחנה
תומילשה תילכתל עיגמ דחא לכ רשאכ אוה יתימא 'תויוכז
* "ה"בקה ול ןתנש תויורשפאהו תונורשכה ,עבטל םאתהב
ונא ,השא ידי-לע השענ וב םיסינה דחאש הכונח גח לגרל
השאה דמעמל יברה תויוסחייתהמ ןטק רורצ תאזב םיאיבמ
ונרודב


ןמדירפ ןהכה והילא-רתלא ברה תמישר יפ-לע

תיבה תרקע

לע רבדל הברה אוה .תודהיב השאה לש הדמעמל דואמ הבר תובישח יברה סחיי ,עודיכ
.ידוהיה תיבה לש ךוותה-דומע תויהל התוא תורישכמה ,תודחוימה היתונוכת לעו היתולוגס
:(339 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקל) א"כשת רייא שדוחמ תרגיאב בתוכ אוה ךכו

בושח םוקמ השאה תספות . . לארשי ללכל רתויב םיינויח םיניינע המכב
ןיב תודחאל חתפמה אצמנ הדיב .החפשמה תודחא ןיינע אוה םהמ דחא .רתויב
,רורב הארנ הז חטשב .םמצע םידליה ןיבו םמצע םירוהה ןיב ,םהידליו םירוהה
דחא הזו ,לעבה-באה רשאמ רתוי הברה ,םירקמה בורב ,תעבוק םאה-השאהש
לארשיב תודחאה ןיינעש ,םג רורב .'תיבה תרקע' תארקנ איהש ךכל םימעטה
,החפשמב תודחאה הלילח הרסחשכ .החפשמבש תודחאב יולת ,רתוי בחרנ ףקיהב
...התרבחל תחא החפשמ ןיב תודחאל תופצל ןיא

:יברה ךישממו

ידכב ידוהי ימינפ רואו םוח וב ויהיש ,תיבל תוירחאב תאשונ . . השאה
ףסונ .תודהיה תא תונכסמו םלועב תובשנמה תורזה תוחורה ינפמ ןגומ היהיש
ררועל איה תלגוסמ ךכיפל ,תויבבלו שגר לש הבר הדמב השאה הנחינ ךכל
תבהאו הרותה תבהא ,םשה תבהא - הדילמ םיעובטה םיימינפה תושגרה תא תולגלו
.לארשי

דליה תומד בוציע

ז"כ תחישמ) יברה רמוא ,םתוישיא בוציעו םידליה ךוניח לע םאה תעפשה הלודג דחוימב
:(הגומ יתלב - ז"לשת רייאב

םאש יפכ ,דליה בלב קומע ךכ-לכ שירשהל םילוכי םניא ,ךירדמו הרומ ,דמלמ
לבקי הלש דליהש ,השארו הביל תא העיקשמ איהשכ ,תאז תושעל תלגוסמ דליה
,וייח איה הרותהש הרכהל ותונטקמ ותוא ךנחתש ידי-לע ,םייחל ןוכנ סחי
קומע ובילל רדוח וב העיקשמ םאהש המ .םייחב ךרד-הרומ ול איה תודהיהו
.וייח ימי לכל וב ראשנו דואמ

טעמכ דיקפת םאל שי זאש ,דליה לש תונושארה ויתונשב קר אל םירומא םירבדה
לועפל הלוכי םאה - רגבתמ דליהשכ ,ןכמ רחאל םג אלא ,וכוניחב לפטל ידעלב
רתויו תונלבס רתוי ,ןמז רתוי הל שי .הסנרפ יניינעב קוסעה באה רשאמ רתוי
םישורדה םיירקיעה םירבדב דוחייבו ,םיטרפה לכב הידליל רסמתהל הכישמ
ססבתהל הכירצ וילעש דוסיהו רקיעה והמ עדייש ,ותישארמ דליה בוציעל
.הז ןוויכב וידלי תא ךנחיו ולשמ תיב םיקי םויה אובבו ,ותוגהנתה

הרות תציפמכ השאה

לע השאה תעפשהב הנוילע תובישח יברה האר ,החפשמהו תיבה ךותב ימינפה הדיקפת דבלמ
זומת שדוח-שארב יברה לש שדוק תחישמ םירבד ןלהל .תודהיו הרות תצפהל עגנה לכב התביבס
:(320 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל) א"לשת

.לארשי תונבו ישנ ליבשב תוליעפ לע דחוימ שגד םש ר"ומדא ח"ומ ק"כ

עיקשהו הזב קוסעל הברה םשמ אציש רחאלו ,הזב ליחתה היסורב ותויהב דוע
,לארשי ישנל תונבומה תונוש תופשל ומגרותי תודהיו הרות יניינעש בר למע
.רשפאה לככ תובר םישנל עיגהל ולכויש ןפואב םציפהלו

הרותה תונייעמ תצפהב הליעפ תופתתשה ףתתשהל ולכוי םישנה םגש ,התיה יברה תנווכ
ןפואב ,תוינויח ךותמ - תאז לכו .ה"בקהל תורחא םישנ ןהו ןמצע תא ןה וברקיש ,תודיסחהו
."רואו ךלוהו ףיסומ" לש

םוגרת - 287 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל) ד"כשת ןוויס שדוחב תרגיאב יברה בתוכ ךכו
:(שידיימ

תווצמהו הרותה תרדחהו תצפהב השאה לש הליעפה התרזע אללש הפוקתב ונא םייח
ונל חיטבהש הלחנה לאו החונמה לא םדקתהל לוכי ונמע ןיא ,םוי-םוי ייחב
,שדוקה תרהט לע ךוניחה חטשב דוחייבו ,םיידוהיה םייחה יחטש לכב .ה"בקה
.הנוילעה החגשהה ןהילע הליטהש המישמה תא אלמל לארשי תונבו ישנ תובייח

םישנל הרות דומיל

.ישעמו יתכלה טביה ילעב םיאשונב דומיל ,תישאר .תונבל דומילה ינכת תבחרהב לגד יברה
ידכ םיקפואה תבחרה םג בייח יברה ,ונרודב םייחה לש הברה תוחיתפה לשב ,ךכל רבעמ ךא
.לארשי תונב בלב הזיחאו קמוע תידוהיה הנומאל תונקהל

:זלעבמ ר"ומדאה ק"כ םע יברה םייקש (123 'מע 'המכחה לצב') החישמ עטק ונינפל

.ארמגו תוינשמ תונב דמלל שי םאה :הלאש

.תאז דומלל תוכירצ תונבהש יאדו ןכ םא ,תוכלה ןה ירה תוינשמ :הבושת
תוכרצנה תוכלהל תורושקה תורמגה תא ןמיע ודמלי יתעדל - ארמג יבגל
.הזב אצויכו ,תוכרבב ,תבשב תורושקה תורמג :ןהייחב

הנדמלת ןה ךכ ןיב ,ארמג תונבה םע ודמלי אל םא ףא ,םויה :תאזמ הרתי
םימדוקה תורודכ הניא ונתפוקת !...םירפס הזיאמו יממ עדנ אלש אלא ,תאז
,חותפ רודב םייח ונא .הירוה תא תלאוש התיה רבד לכ לעו תיבב התיה תבהש
תסנכה-תיבבו ,איה םג תגהונ ךכו ,תגהנתמ איה דציכ התרבח לצא תלאוש תבהו
עמשת תבהשכ .תודמול ןהש המב תניינעתמ איהו ,תורחא תונב םע תשגפנ איה
חתפתו קפאתת אל איהש חינהל ריבס - הדמל איהש המ תא הריבסמה ארמג תמייקש
...רבדבש אירטו אלקשה תא דמלתו תוינשמ לע שוריפ וא ארמג

:(םש) רפסמו יברה ףיסומו

םלועהש תוטשפב יל הרמא איהו ,םלועה תאירבל רשקב תחא תב םע םעפ יתרביד
.םינש דראילימ עבש םייק

?רפסה תיבב שמוח תדמל :התוא יתלאש

.ןכ -

?תישארב תשרפ תא תדמל

.ןכ -

?םש רמאנ המ

.םינש ךכו ךכ ןב אוה םלועהש -

?םינש ידראילימ רבדב תרמאש המ םע רדתסמ הז ךיא זא

האירבה תמייק ,תוחכוהל םאתהבש ,תוטשפב יתוא ודמיל רפסה-תיבב יתייהשכ -
.הנש דראילימ עבש תוחפה לכל

?וז הריתס רבדב הרומה תא לואשל הלוכי תייה אולה

.יתלאש -

?ךל הריבסה איה המו

ותב תא דמלמה לכ" (א,כ הטוס) ורמא ל"זר ןכש ,ךכ לע רבדל התצר אל איה -
..."תולפת הדמלמ וליאכ הרות

הל ריבסהל םיחרכומ ,רפסה-תיבב "תולפת" תדמול רבכ תבה םא :רמוא יווה
םינוע םא ;םלועה ליג רבדב תויעדמה תוירואיתה לש רקשה תא תינויגה הרוצב
םע קדצהש הנקסמה הלצא תראשנ - "תולפת הדמלמ" יכ ךכ לע רבדל רוסאש הל
.הדגא ירבד אלא וניא שמוחב הדמלש המו ולא תוירואית

השאה "ןויווש"

'א םוי תחישמ) "השאה דמעמ ןויווש" אשונל יברה לש ותשיג תא הצממה רצק עטקב םייסנו
:(הגומ יתלב - ב"משת חלש תשרפ

תויוכז תא תוושהל ,םישנל "תויוכז ןויווש" תקנעהב םילגודה ולאכ םנשי
.שיאה לש ולאל השאה

םאתהב תומילשה תילכתל עיגמ דחא לכ רשאכ - אוה יתימא "תויוכז ןויווש"
קוסעל ךירצ שיאה ,ןכלו ,ה"בקה ול ןתנש תויורשפאהו תונורשכה ,עבטל
.םישנל ונתינש םידיקפתב קוסעל הכירצ השאהו ,םירבגל ונתינש םידיקפתב
תונבל לגוסמה ,שיאה לש םידיקפת תשרודו שיאה תא הקחמ השאה רשאכ :הברדאו
,השאה דמעמב תעגופו תויוכז ןויוש-יא תרצוי איה - ךכו ךכ ןפואב הריירק
. . תוחנ דמעמ תלעב איהש הדיעמ איה ןכש

קופיסל הכוז איה - השא רותב התוחילשו הדיקפת תא האלממ השאה רשאכ קר
ךכבש העדויב ,הקלחב החמש איה ןכש ,האנקמו םיטבלמ תרטפנו ,יתימא ישפנ
.תומילשו רשואל העיגמ איה אקווד
תודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ


(ב,אמ) תורפ עבש תלע ראיה ןמ הנהו

:הערפ תומולחל (בשיו תשרפב) ףסוי תומולח ןיב ידוסי לדבה שי

ונחנא הנהו") ץרא יניינעב - ןושאר םולחה .'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב ויה ףסוי תומולח
חריהו שמשה הנהו") םימש יניינעב - ינש םולחה וליאו ;("הדשה ךותב םימולא םימלאמ
- ןושאר םולח .'ךלוהו תחופ' לש רדסב ויה הערפ תומולח ,תאז תמועל .("םיבכוכ רשע-דחאו
- הערפ לש ומצע םולחב םג ךכ .םילוביש ,חמוצה גוס לע - ינש םולחהו ;תורפ ,יחה גוס לע
.הדירי לש ןוויכ ,"הארמ תוער"ב ופוסו "הארמ תופי"ב ותליחת

ידוהי לש וייח תפיאש ןיב לדבה יוטיב ידיל אב הזבו ,"וייח םולח"ל זמור םדא לש ומולח
ויתופיאש ,תאז תמועל .תוינחורבו השודקב תדמתמ תולעתהל ףאוש ידוהי .יוגה לש ותפיאשל
.ארובה תרכהב ץפח ונניא אוהו דבלב הזה-םלוע יניינעב תודקמתמ יוגה לש

הערפ תומולח וליאו היילעד ןפואב םה ,(ידוהיה תא למסמה) ףסוי לש ויתומולח ,ךכיפל
.הדירי ירחא הדירי לש ןפואב םה (יוגה למס)
(822-820 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

:ףסונ טביהמ ,רואיב דוע

הב ןיאו יחצנ םויק שי השודקל .'הפילק'ה תא - הערפ וליאו השודקה תא למסמ קידצה ףסוי
תחופ' לש רדסבו םייוניש שי 'הפילק' דצב ,תאז תמועל .היילעו הפסוהל טרפ ,םייוניש
רגתא שמשל ידכ קרו ךא תמייק איה אלא ,המצעל תואיצמ הנניא 'הפילק'ה יכ .'ךלוהו
תלטבתמ ,חצנמ םדאהשכ .םיימינפה ויתוחוכ תא הלגיו ודיקפת תא אלמיש ,םדאל ןויסינו
.םת הדיקפת יכ הילאמ הפילקה
(822 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

הדובעב קסוע דחאו דחא לכ - "םימולא םימלאמ ונחנא הנהו"ב םיחתפנ קידצה ףסוי תומולח
.הכאלמו הדובע לש ןיינע לכ םהב ןיא - הערפ לש ויתומולח ,םתמועל .הכאלמבו

.הדובע ידי-לע קרו ךא האב הלעמלמ העפשהו הכשמה לכ ."םניח" ןיא - 'השודק'בש ונדמלל
םירצמב לכאנ רשא" ,(אי רבדמב) רמאנכ ,הדובע היהתש חרכהה ןמ ןיא - הפילקב וליאו
."תווצמה ןמ םניח" :י"שר שריפו ,"םניח
(807-808 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גמ,אמ) ךרבא וינפל וארקיו

הכשמהו העפשה לע זמור אוהו ,ץראל הרומזה שאר ףפוכש ,"ןפגה תא ךירבמה" ןושלמ - ךרבא
."םלועה דעו םלועה ןמ 'וג 'ה ךורב" ,(וק םיליהת) ביתכדכ ,םלועל םלועמ

םלועמ עיפשהלו ךישמהל וניינעש ,"ןוילע קידצ" אוה ףסוי יכ ,"ךרבא" ףסויל וארק ןכל
.םינותחתה תומלועל תוליצאה
(ב,זל תישארב רוא-הרות)


לכ תא םיקולא ינשנ יכ ,השנמ רוכבה םש תא ףסוי ארקיו
יכ םירפא ארק ינשה םש תאו ;יבא תיב לכ תאו ילמע
(בנ-אנ,אמ) יינע ץראב םיקולא ינרפה

:םירפאו השנמ - וינב תומש תאירקב יוטיב ידיל האב םירצמב ףסוי לש ותדובע תרוצ

קובד ראשיהל וילע ,הכולמה יקסעב דורט ותויהב םגש ,ףסוי לש ותקושת תא אטבמ - השנמ
המצע וז העידי .ויבא תיב תא ("ינשנ") חכשי לבל ומצעל תעה לכ ריכזמ אוה ."יבא תיב"ב
.החכשה תא ונממ תענומ

תניחבב ,("ינרפה" - םירפא) םירצמב ףסוי לש ותדובעמ אבה ןורתיה תא אטבמ - םירפא
."ךשוחה ןמ אבה רואה ןורתי"

יכ דימת רוכזל םדאה לע - השנמ :לארשימ דחאו דחא לכ לצא תומייק ולא הדובע יכרד
ףוגב שבלתהל התדירי םרטב המשנה םוקמ) "יבא תיב" תא ונממ חיכשהל הלולע הביבסל ותפישח
.תווצמהו הרותה רואב ("יינע ץרא") תולגה ךשוח תא ריאהל םדאה לע - םירפא .(ימשגה

איה תילכתה יכ ,םירפא שאר לע ונימי תא םש ,ףסוי ינב תא ךרבל בקעי שקיבשכ ,ןכל
חיטבהל ינויח הדובעה תליחתב יכ ,רוכבה אוה השנמ תאז לכב ךא .תולגה תכשח תא ריאהל
- רואל ךשוחה תא ךופהל רשפא ןכמ רחאל קר ."ינשנ יכ" - םדאה לע עיפשי אל תולגה ךשוחש
."ינרפה יכ"
(434-433 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ח,במ) והרכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו

.ףסוי לש תילענה ותגרדב הגשהו הרכה התיה אל םיטבשל - "והוריכה אל םהו"
(גק ףד תופסוה ,תישארב רוא-הרות)

* * *

אל םלועה תודרט לכו ריעל ץוחמ וליב םה - לק קסע אוהש ,ןאצ יעור תויהל ורחב םיטבשה
,הזה םלועה יניינעב דואמ דורט היהש ףא ,ףסוי ,םתמועל .תוקולאב םתוקבדמ םתוא ולבלב
ותוקבדמ ותוא ולבלב אלו םוקמ ולצא ולא םיניינע וספת אל ,םירצמ ץרא לכב טלש ירהש
.תוקולאב

ןמזב םג תוקולאל 'הבכרמ' תניחבב תויהל רשפאש םתעדב הלע אלו ורעיש אל ללכ םיחאה
.ירצמ שיאל והובשחו וב ועט ךכ םושמ .הזה-םלוע יניינעב ךכ-לכ םידורט תוינוציחבש
(ב,דק יחיו תשרפ ,םייח-תרות)

* * *

אישנבו ,תשקב - תוהכ ויניע םירבד השולשב לכתסמה לכ" ,:(זט הגיגח) םירמוא ל"זר
."םינהוכבו

,הקזח הטבהו הייארב ,אישנ היהש ,ףסוי ינפב לכתסהל רוסא היה םיטבשל יכ אופיא אצוי
."והוריכה אל" ןכלו
(ר"ומדא ק"כ תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,ןושאר םוי
תבטב 'ה

ירפסל עגונב ,(ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 1'חצנ ןדיד' וב םויה
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו

אצי ןכ .2תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,3שטיוואבויל - ד"בח-ידיסח-תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
םירפסה םיאצמנ הבש היירפסה ללוכ ,ד"בח-ידיסח-תדוגא וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד יבתכו
המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל התע דומלל
.4"רדג לכ תצרופ החמש ,תובהלתהו

ללוכ ,הרותל םיתע תועיבקב ףיסוהל - הז םויד (םירפסה ןוחצנד "ןחובה ןבא") תוארוההמ
ידיל איבמה [ודפנש םירפסב ז"דעו ,תוינשמ] דומיל - שארל לכלו ,םיברב דומיל דחוימבו
.5הזל םיבר ררועלו ,הרותה תוימינפל דעו כ"ונו ע"ושו ם"במרב תוכלהה דומילל דע ,השעמ

ףסונ) דוסי ירפס ,לכואה רדחב םגו ,יטרפ ידוהי תיב לכב ויהיש - שדוק ירפס תשיכר
הכלה ירפס דחוימבו ללוכ ('וכו אינתה רפס םג - ידיסח תיבבו ,םילהת ,רודיס ,שמוחל
שדוק ירפס ויהי הדליו דלי לכלש ןכו .תובורק םיתעל םהב ודמליש ,םוי-םוי ייחב השעמל
הברדא זא יכ ,שומישה בורב העירקמ וששחי אלש םהל וריבסיו ,םרדחב ,("ןטק אינת") םהלשמ
לע םירפסה ירכומו םיל"ומה םע רבדל ןכו .רתוי דוע םירדוהמו םישדח םירפס םהל ונקי
שארמ הנמזה יידי-לע םג ללוכ ,חבושמ הז ירה הז לכב זירזה לכו ,םתשיכרל תדחוימ החנה
גהנמ םייקל ןכו .רואל ותאצב דימו ףכית רפסה תא לבקמה ("ןטנארעמונערפ") 'יונמ'כ
הכלה ירפס - הלא ונימיבו) 'החנמ ןברק' רודיס - הלכלו ,ס"ש -ןתחל הנתמ תתל לארשי
-תפשל םגרותמ וא ,ק"הלב "הרצק ךרדו הרורב ןושלב" תיבה תגהנהל םיכיישה םינינעב
החמש תארקל ,םידליל םג ,הנתמכ שדוק ירפס תתל ןכו .חבושמ הז ירה הברמה לכו ,הנידמה
.6ט"וי וא תיטרפ

ישיש םוי
7רוביצ תינעת ,תבטב הרשע

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.8הייתשל תונתהל ךירצ

.4:37 :המידקמה העדל ,הלפשה רוזאב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .9"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.10'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:11תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,12הדימעב ןתוא םירמוא

:13ןלהלד רדסב ,הרשע הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / 'ה םע יכ / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/ השארה ןבא וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / םייוג ואב םיקלא / 14ךלמ ל-א / הרכזא
רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 16ךימחר רוכז / ךלמ ל-א / 15וחטב יכ יתובא / ךלמ ל-א
/ ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 18ונעשפו ונעשרה / 17ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל
ךרב' :ובו ,20ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 19ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [21'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע

:הרותה תאירק

.22םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.23הלעי - םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .24הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.25רוביצה םע םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.24'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל

יפל םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב
תתל ורכזי ,תורנה תקלדה רחאל החנמ םיללפתמהו .26םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע
.27תירחשב הקדצל

:תוליפתה ינמז

רוזאב 12:16 העשמ לחה הנמז) הליפתה תא םידקהל ןתינ ,שדוק-תבש ברעב םוצה לחש ןוויכ
ןמזה ינפל העש עברכב הליפתה ןמז תא םידקהל ורכזי ,תורנ תקלדה רחאל םיללפתמה .(הלפשה
.הרותה תאירק ינפמ ,ליגרה

תוקד םיעבראכ רמא יברהו ,2:00 העשב החנמ וללפתה .תבש-ברעב תבטב הרשע לח מ"דשת תנשב
םוצה לחש וז תועיבקב םג 'ןישוביכ ירבד'ל םוקמ שי םאה ןד הליחת .28'ןישוביכ ירבד'
הווהמ תינעתה לש 'האתת הבושת'ה ףאו ,החמש ךותמ גהנמה םייקל ןתינש ריבסהו ,תבש-ברעב
יברה הרוה ,הקדצל הווצמ-תוחילש תקולח ינפל .29שדוק תבשד 'האליע הבושת'ל הנכה
ותאצ םע .30תבש תלבק ללפתהל רשפא יתמ ברה תא לואשל ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה וריכזמל
.28"שדקמה תיב הנבייש" ןוגינה תא לחה ,הקולחה רחאל ,תסנכה-תיבמ

:החנמ תליפת

תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,חוכב אנא ,תרוטקו רבדיו ,והילא חתפ ,ודוה
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל
יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ-ו,הנ היעשי) "ואצמיהב
.3שידק

חכש םא ."עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' דיחיה םג רמוא החנמב
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שה .ןורחאה 'ןוצרל
:הלפשה רוזאב) החנמה גלפ רחאל איה הליפתה םאב קר ,וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא ,םייפכ םיאשונ ןיאשכו .(3:47

ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ."ונכלמ וניבא"ו ןונחת םירמוא ןיא
.3םיקידצ

.5:17 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצ

העשב ומייסיש - תוחפלו ,עמש-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברעו תבש תלבק ליחתהל שי
.הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,תיברע תליפת וז
'תויודעוותה'ב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (1
.243 'מע ב"ח ז"משת

שיש הנענו ,ךכ לע ההימת עיבה יברה .שידק רמול (ץכ 'יש באז 'ר ח"הרה) ץ"שה לחה ,ץ"שה תרזח םויסב (2
.תסנכה-תיבב ןתח (היה ןכאו)

.ד"בח-ללוכ חול (3

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (4

פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה ןיב רמא שגיו
ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע אלא
.(203 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה') "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה שדקמה-תיב

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבשב 'י תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ

.212-211 'מע א"ח ב"נשת ש"הס .174-164 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (5

.488,360,227 'מע ב"נשת ש"הס .103 'מע םש ט"משת ,173-171 'מע םש ח"משת 'תויודעוותה' (6

וליפא" :םהרדובאה תעדל ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (7
ינפמ ,רחא םויל ותוחדל ןילוכי ויה אל (ונלש חולה יפל ןכתיי אלש רבד) תבשב - תבטב הרשע - לח היה
לכ"ש (ג"ס נ"קת 'יס ח"וא ע"וש) הכלהה יפל םגו ."םירופיכה םויב ומכ 'הזה םויה םצעב' וב רמאנש
תבש ברעב לוחל רשפא אוה קרש ,תומוצה ראש יבגל ארמוח וב הנשי ,"ןיחדנ - תבשב תויהל ולח םא וללה תומוצ
ח"וא א"מר) םוי-דועבמ תבש לש תיברע תליפת ללפתה םא םג םיבכוכה תאצ דע ןימילשמ זאו ,(וז הנש תועיבקכ)
.נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"טח הארו .267 'מע הכ קלח תוחיש-יטוקל - (ב"יס םש ז"הדא ע"וש .ד"ס טמר 'יס

לכב ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב םג אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו
תבטב הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה
.464 'מע הכ קלח תוחיש-יטוקל - תומוצה ראשב רשאמ רתוי

.כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש - יאנת ןיינעלו .(רחשה תולעב ליחתמ םוצהש) 'רמועה תריפס' ז"הדא רודיס (8
םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ רסוא 'ז ק"ס םש םייחה-ףכב
אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ -לע ללכב תאז םירסואה יפל
.הזב

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (9
יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס םיאולימה רעש ולש
'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא בתכנש) םיניד
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (10

ינפל הרימאל ןרוקמב תודעוימ ('רוא הרות' רודיסמ םוליצ) םש 'תוחילס'ה .356 'מע 'ה תליהת רודיס (11
'יסב ספדנה לע 344 'מע ולא םירודיסב ןוקיתה הארו) 'םיפא ךרא ל-א' ,'ונל חלס'ב תוליחתמ ןכלו ,הליפתה
,ןונחת ירחא ,הליפתה רדס ךותב תורמאנ ןה ונגהנמ יפל םלוא .(372 'מע ז"משת תרודהמ ללוכ דע ,רבעב א"ות
.52 'מע םיגהנמה 'סב ראובמכ תובייחתמה תוטמשהבו

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (12

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ "תורוקמו םימעט טוקיל"ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (13
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (14
.344 'מע 'ה תליהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (15
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיווב

.347 'מע 'ה תליהת רודיס (16

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (17
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (18

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (19

.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (20

'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג תונורחאה םינשבו ,'ה תליהתו רוא-הרות ירודיסב
תדובע' רודיס הארו .(קיריחב 'כ-הו ץמקב 'ז-ה) תויכז :ה-ג"לשת םינשהמ םלשה רוזחמב וליאו ,(קורושב
.דועו ,ופוסב 'א ךז ךרע םלשה ךורע ,110 'מע 'לארשי

חנ ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע םיגהנמה-רפס (21
.זלק 'מע

.םש םיגהנמה-רפס (22

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (23

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (24

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (25

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (26
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

.'ותעב רבד' חולב הארו (27

.119 'מע ,מ"דשת'ה 'הנש לש המושיר' ןמוי (28

.726 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (29

יברה ללפתה תוינעת יאצומב ללכב יכ ,תיברעד ש"קב תילמינימה םיבכוכה תאצ תעשל עיגהל הארנכ הנווכה (30
.םדקומ יד תיברעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il