- ז"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה תבטב 'י * שגיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


ונילע םינורחאה תולגה יעגרב
"שגיו"ד הדובעב קזחתהל


תילכתו םשה תדובעב יללכ יכה ןיינע לע הרומ "שגיו"
תודחאהו לארשי ינב לכד תודחאה - םיניינעה לכד ןווכמה
תא תולגל חוכה תא ןתונ תילכתב לוטיבה * ולוכ םלועה לכד
הרז-הדובעה תא לטבלו ,תומילשב םלועב ךרבתי ותודחא
דימו ,םייחצנ םייח ,"בקעי יחיו"ל איבמ הז לכ * םירצמד
ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלואגה רפס ,תומש רפסל םיכישממ
ונרוד אישנ


ירה והז) הלוכ השרפה ןכות תא םיאטבמו םירומ הרותה תוישרפ תומשש 1םימעפ המכ רבוד
שממ הנושארה הביתה םג אוה - "שגיו" - השרפה םשש ,ןדיד ןודינב טרפבו .(השרפה לכד םשה
ללוכש םדאה שאר תמגודב) השרפה יניינע לכ תא "גיהנמ"ו ללוכש ,השרפה שאר ,2השרפהד
לכ תא גיהנמש (הזב אצויכו הנשה-שאר) ןמזב שאר הז ךרד-לעו ,ףוגה ירבא לכ תא גיהנמו
.((3הנשה ימי) הזה ןמזה

-תחא-לעו [...] השרפה ךשמהב רבודמהל - "שגיו" ןיב תוכיישה יהמ ןיבהל ךירצ הז יפל
תמדא קר"ו ,הערפל םירצמ תיינקו בערה ינש תודוא הב רבודמש 4השרפה םויסב המכו-המכ
האצותכ אל וליפא) ךשמהב הרואכל אב וניאש ,6שדח ןיינע והזש - 5"'וגו הנק אל םינהוכה
.השרפה ךשמהב וינבו בקעיד תוערואמהלו ,"שגיו"ל (תידדצ
תוכיישהב 7תומוקמ המכב ראובמה יפ לע - "שגיו"ד ןכותהב רואיבה םידקהב ןבויו
:8"השרפ לש הניינעמ" ןה תורטפההש עודיכ ,הרטפההל השרפהד

םמצע ינפב םידיחי ינשד "השגה" קר אל אוה - ףסויל הדוהיד השגהה - "שגיו"ד ןכותה
םיכלמה הנה יכ" 10ביתכ ףסויל הדוהי תשגה לעש 9ל"זח ורמאש יפכ אלא (ףסויו הדוהי)
אמלעד אתבורקת" - איה השגההד ןכותהו ,"םיכלמ והייוורתד ןיגב ףסויו הדוהי אד - ודעונ
.11"אדב אד ודיחאתאו . . דח אלוכ יווהמל אדב אד אדחאתאל אמלעב

ומכ) םויס ןושלמ איה הרטפהד עודיכ] 12הרטפההב תויטרפבו תוכיראב ראבתמ השרפה ןכותש
הנכותש - [השרפהד 16יוליגה 15תומילשו םויס - 14("ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ 13ןיא"
בותכו דחא ץע ךל חק" :17ףסוי תוכלמו הדוהי תוכלמד דוחיאה היהי אובל-דיתעל דציכ איה
דחא ץע ךל דחא לא דחא םתוא ברקו 'וג ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו 'וג הדוהיל וילע
רשא םייוגה ןיבמ לארשי ינב תא חקול ינא הנה 'ה 'דא רמא הכ . . ךדיב םידחאל ויהו
'וג םלוכל היהי דחא ךלמו 'וג דחא יוגל םתוא יתישעו 'וג ביבסמ םתוא יתצבקו םש וכלה
."'ה ינא יכ םייוגה ועדיו ,'וג םלועל םהל אישנ ידבע דודו

לכד ןווכמה תילכת ,םשה תדובעב יללכ יכה ןיינע לע הרומ "שגיו"ש ןבומ הז יפ-לע
תומילשבו יולגב היהיש ומכ ,ולוכ םלועה לכד תודחאהו לארשי ינב לכד תודחאה - םיניינעה
דוד ידבעו 'וג םידחאל ויהו" - (18"הזה םלוע תאירב תומילשו תילכת") הדיתעה הלואגב
- הרטפההב יולגב ראבתמש יפכ) "'ה ינא יכ םייוגה ועדיו 'וג םלוכל היהי דחא העורו 'וג
.(השרפה תומילשו םויסה

םירצמ תיינק תודוא הב רבודמש ,השרפה םויסל "שגיו"ד תוכיישה ןיבהל ךירצ םנמא
- "'וגו הערפ תאמ םינהוכל קוח יכ הנק אל םינהוכה תמדא קר"ו ,ףסוי ידי-לע הערפל
תמדא"ש הז :"שגיו"ד ןכותמ ךפיהל קוידב והז - הברדאו ?"שגיו"ל תוכיישה והמ הרואכלד
קר אל] שממ הרז-הדובע ידבוע ,םירצמב (19םירמוכ) "םינהוכ"הש הארמ - "הנק אל םינהוכה
דע ,םירצמב הטילשו קזח ףקות םהל היה [20הזה ןמזב אוהש ומכ ,םהידיב םהיתובא גהנמ דצמ
םעפ ךכ לע רזוח קוספהש דע) "הערפ תאמ םינהוכל קוח יכ הנק אל םינהוכה תמדא"ש ךכ ידכ
!ךכב בשחתה ףסוי וליפא :וזמ הריתיו ,(21תפסונ

.םלועב ךרבתי ותודחא יוליג - "שגיו"ד ןכותהמ ךפיהל קוידב אוה (הרז-הדובע) הזש
ש ומכ אלא ,"22"אייקלאד אקלא היל ורק"ד ןפואב קר אל התיה םירצמד הרז-הדובעהש טרפבו
"םתארי תא הקלה" - םד תכמ התיה שארל לכל ןכלש) 23"יניתישע ינאו ירואי יל" רמא הערפ
.(24

:הדוהי ידי-לע אקווד הלעפנ (תודחא) "שגיו"ד הדובעה המל רואיבה םידקהב ןבויו

תריסמד הדובעה ,האדוהו לוטיבד הדובעה לע הרומ ("'ה תא הדוא םעפה" ןושלמ) הדוהי
,(וילא קקזנו) ףסויל לפטו לטב היה הדוהיש ,"הדוהי וילא שגיו"ש ךכב אטבתה הזו .שפנ
.ןימינב רובע שפנ-תוריסמ התיה ותשגהש הז לע ףסונ

לבקמה תגרד הדוהיו עיפשמה תגרד אוה ףסויש ,תוינחורב ןיינעה ,25תומוקמ המכב ראובמכו
אוה הדוהיו ,דומלת אוה ףסוי :26הדובעבו .עיפשמהמ ותעפשה תא (הזה ןמזב) לבקל ךירצש
וילא שגיו" ןכלו .27השעמ ידיל איבמש דומלת לודג ,לודג דומלת הזה ןמזבו ,השעמ
.ףסוימ לבקל ידכב ,ונממ הטמל ותויהב ,"הדוהי

לא ףוגה לוטיב ,(שגיו) תודחאה ןיינע תומילש לעפנ (הדוהי) לוטיב ידי-לע אקווד לבא
(28םפוגב 'ה ידבוע) הדוהיד לוטיבה ןכלו ;(*27ףוגה לע שפנה תולעהלו היבגהל") שפנה
.םהיניב ("שגיו") תודחאתהה תא איבה (28םתמשנב 'ה ידבוע) ףסויל

םלועה לכש ,תומילשב םלועב ךרבתי ותודחא תא תולגל חוכה תא םג ןתונ תילכתב לוטיבהו
ךפיה) םירצמב הרז הדובעה לטבלו רובשל םג חוכה תא ןתנ הזש דע ,דחא 'הל לטב היהי
,(הטמל הלעמלמ תוקולא יוליג) ומצע דצמ ףסוי תגרד ידי-לע ןכ-ןיאש-המ ,(תילכתב תודחאה
."הנק אל םינהכה תמדא"ש םוקמ ראשנ אלא ,ירמגל םירבוש אל

וליפא ,םלועב םיניינעה לכ שרושש עודיכ] השודקד ףסויו הדוהי תוגרדב - הזב רואיבהו
תולשלתשה ,תואסרפו םימוצמצ יוביר ירחאלש אלא ,השודקו הרותב אוה ,לוכיבכ ,הרז-הדובע
(הרות) דומלתד הגרדה דצמ :[ל"ר לוכיבכ הרז-הדובעב דע ,הטמ הטמל לשלתשנ הז ירה ,'וכ
דע ,אייקלא דע תואיצמד שגרהל םוקמ היהיש דע ,לוטיבה תילכתב רסחיש תויהל לוכי - דבלב
,הרות ןיבמו דמול ידוהיש יפ-לע-ףא - תוקדד תוקדב "יניתישע ינאו ירואי יל"ד ןיינעל
יכ "לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש בר" ןכלו ,29ומש לע תארקנ הרותהש דע ,המע דחאתמו
תילכתב אוה ירה - (היפכ ןושלמ) השעמד הגרדה דצמ ןכ-ןיאש-המ .30"אוה היליד" הרותה
תא םייקל לוע תלבקה קר ,ומצע יניינעו תולעמ ירמגל שיגרמ וניא יכ ,שפנ תריסמו לוטיבה
.31השעמה

- 32(דומלת) ףסויב םג לוטיבה תילכתד חוכה תא סינכה אוה "הדוהי וילא שגיו" ידי-לעו
,(אבה-םלוע אל וליפא) רבד םוש םשל אל ,33שפנ תריסמ ךותמ ,המשל הרותה דומיל היהיש
ראובמכ) "דימת הב הגוש אצמנו 'ה תבהאב הרושק ושפנ אהתש" - הבהא ךותמ הדובע אלא
.(34הבושת תוכלה םתוחו ףוס ם"במרב

לוטיבה אקווד :"הנשוג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו" ןכלש רמול שיו
הרז הדובעה תא םג ףוס ףוס לטבלו ,הרות םוקמל םירצמ תא תושעל חוכה תא ול שי הדוהיד
בותכש ומכ) "'ה ינא יכ םייוגה ועדיו" ,ךרבתי ותודחא םש תולגל ,םירצמב םירצמד
.(הרטפהב

26(לודג השעמ) ותלעמ הלגתי זא יכ ,ףסוימ רתוי הלעמל ,הדוהי הלעתי אובל-דיתעל ןכלו
ץע תא וילע יתתנו 'וג ףסוי ץע תא חקול ינא הנה" :שגיו תשרפד הרטפהב רומאכ -
םהל אישנ 35ידבע דודו 'וג םהילע ךלמ 35דוד ידבעו 'וג םלוכל היהי דחא ךלמו" ,"הדוהי
(לטבתי ףסויש אלו) ףסוי תלעמו הדוהי תלעמ - תולעמה ינשד תודחאתהה היהי זאו ."םלועל
- שפנה םצעמ חקלנ הזש ,לוטיבה תלעמ ,הדוהי תלעמ יוליג ידי-לע יכ ,"םידחאל ויהו" -
.36תוגרדה לכד תודחאה תומילש השענ

:םדאה תדובעב הזמ דומילה

תדובע ידי-לע םלועב תודחא תכשמהו ,(םיטבשה) לארשי תודחא - םירצמב "שגיו"ד הדובעה
השעמ) תורודה ךשמב לארשי ינבד הדובעה תוללכ תילכת תא םיאטבמ - םירצמב וינבו בקעי
םש לע תוארקנ תוילגה לכש ,תולגב טרפבו ,םלועד םילובגו םירצימב ,(37םינבל ןמיס תובא
לארשי ינבשכ ,תולגה ןמזבו ,אדורפד אמלעב םאצמיהבש - (38לארשיל תוריצמש םש לע) םירצמ
-לע - םלועב םג "שגיו" לועפלו ,("שגיו") דחאתהל םהילע - "םימעה ןיב דרופמו רזופמ"
.דחא 'ה ,םלוע לש ופולאד ף"לאה תא םש תולגלו ,רתויב ןותחתה דע ,םלועה רוריב ידי

ותודחא תכשמה - הז ידי-לעו) לארשי ינב ןיב תודחאהמ לחה - "שגיו"ה ונשיש הז ידי-לעו
םנח תאנש) תולגה תביס לטבמ הז ירה ,("הלוג" ,תולגב ף"לאה תא סינכהל ,םלועב ךרבתי
םע דחי הלוג) הלואגה האבו בבוסמה לטב אליממ ךרדב הביסה הלטבשכו ,(39תובבלה דוריפו
יתצביקו םש וכלה רשא םייוגה ןיבמ לארשי ינב תא חקול ינא" - (םלוע לש ופולאד ף"לאה
אישנ ידבע דודו 'וג םלוכל היהי דחא ךלמו 'וג דחא יוגל םתוא יתישעו 'וג ביבסמ םתוא
הרטפהב בותכש ומכ ,"'ה ינא יכ םייוגה ועדיו" - םלועב םג לעפנ ךכו ,"'וג םלועל םהל
.השרפה ןכותד תומילשו רמגה (אטבמש) - שגיו תשרפד

יולגב אצמנ (תוקלחתהה םוקמב תודחא - שגיו תשרפ ןכות) ןיינעה המל םעטה רמול שיו]
לע דמש ורזג תחא 40םעפ" :תולגה ךשוח ידי-לע האב הרטפהה תנקת יכ - הרטפההב אקווד
ורזחו הריזגה הלטבשכ ךכ-רחאו 'וכ השרפה ןיינעמ םיאיבנב וארקו הרותב וארקי אלש לארשי
יולגב יוטיב אוה הרטפהה תאירק ,רמולכ ;"'וכ איבנב ארוק דחא אהיש וניקתה הרותב תורקל
ןיינעה - תולגהד תילכתה יולגב הרטפההב בותכ ןכל .תולגה ךשוח ןמ אבש רואה ןורתיד
.[הדיתעה הלואגב (תודחא) "שגיו"ד

(תשרפו) רפס הז ירחאלו יחיו תשרפ ,הלש הרטפהה ,שגיו תשרפ :ד ךשמהה קתמוי הז יפ-לעו
השענש - תולגה (םויס)ד ,"הרטפה"ב הלגתמ - תולגה ןמזב "שגיו"ד הדובעד תומילשה :תומש
."םלועל םהל אישנ ידבע דודו 'וג םידחאל ויהו"

ץראב בקעי יחיו" הלחתהב דימ זא השענ ,ותדובעד תילכתה והזש עדוי ידוהיש העשבו
(ידוהי לכ לע יאק בקעיש) ידוהי לכ לצא השענ תולגה לש םינורחאה םיעגרב טרפבו ,"םירצמ
.(לגרבש בקע (ןושלמ "בקעי")ה םג) ותואיצמ לכב רדוח הזש ןפואב ,םייתימא םייח

הלואגב ,(41תמ אל וניבא בקעיד) - םייחצנ םייח ,"בקעי יחיו" הלחתהב דימ איבמ הזו
הלאו" השענו ,43הלואגה רפס ,תומש רפסל םיאב ,42רשיה רפס םויסמו .המילשהו תיתימאה
וניש אלש . . ליבשב" האב וז הלואגש ,44"ןאכ ורכזנ ןתלואג םש לע" ,"לארשי ינב תומש
םתומשב וליפאש ,רמולכ ,45"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר . . םמש תא
תודחאד שודיחה ליעל רבודמכ) וניש אל ,םישובלו הטמל םיפוגב תומשנ םהש יפכ ,(םישובלו)
.(תוקלחתהה םוקמב הטמל אקווד

אתבקעד ארד ,הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לע - תולגה תורוד לכב םירומא םירבדה םאבו
הלואגה םינמיסה לכ יפלו ,46"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ,תולגה םויסו ,"הרטפה"ה ,אחישמד
םינש המכו המכ זירכה רבכ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכו ,אובל רבכ הכירצו החרכומ
48"םכלוכ ןכה ודמיע" תויהלו ,47"םירותפכה תא חצחצל" קר ךירצ ,לכה ומייסש ,הז ינפל
"ונילתוכ רחא דמוע הז הנה"ו ,השעמב לעופב ולעפ - םייתניב םינשה ךשמב - רבכ תאז םגש
.הלואגה תוטשפב האב הנה הנה ,49

- "'וגו םידחאל ויהו" ,"שגיו"ד ןיינעה לע םג השגדה רתוי דוע תויהל ךירצ זאש ,ןבומו
ינא יכ םייוגה ועדי"ש ןפואב ,םלועה לכב ךרבתי ותודחא תכשמהו ,לארשי ינב ןיב תודחאה
.(50ם"במרה ןיד-קספכ) חנ ינב תווצמ 'זה םלועה תומוא ןיב הצפהה ידי-לע - טרפבו ,"'ה

:לעופל עגונב הארוהה ןבומ הזמ

לצא הפסוה תויהל ךירצ - [...] תולגה לש םינורחאה םיעגרב ,שגיו תשרפ תבשב ונידמועב
הדוהיד תודחאהו השגהה תומילשל הנכה (רותב) טרפבו ,"שגיו"ד הדובעהב דחאו דחא לכ
.הדיתעה הלואגב ףסויו

רובידב ,הבשחמה לע ףסונ - לעופב הפסוהו ,לארשי תודחאו תבהאב ףיסוהל :תוטשפבו
והזש ,םידוהי דוע םע תופסאתההו תוברקתהה ידי-לע ,רקיעה אוה השעמהו ,לעופב השעמבו
תלעות וב שיש רבד םירבדמש העשב המכו-המכ-תחא-לע ,הביבסהו םליבשב הבוט (םתודחאתה)
.םירחאלו םליבשב

ידוהיל הבוט הזמ תאצל ךירצ םישגפנ םידוהי ינשש העשבש ,51ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו
ףסונש ,ףסוי לא הדוהי "שגיו"ב היהש ומכ ךרד-לע .ולא םיינשל המכו-המכ-תחא-לעו ,ישילש
תלעותה התיה השיגפה םצעב ירה ,(ישילש ידוהי) ןימינב תא ליצהל ידכב הזב תלעותהל
.םיטבשה לכדו ,ףסויו הדוהיד תודחאהד

הרותה תצפה ידי-לע - םלועה לכב "שגיו"ד הדובעהב הפסוה אובל הכירצ - םג ךכו
ידבע" דע ,וניאישנ וניתוברד הרותה תוימינפד תונייעמ ,הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו
.חישמ לש ותרות ,"אישנ דוד

."'ה ינא יכ םייוגה ועדיו" ,דחא 'הב הרכהה תא םלועה לכב םיציפמש דע

:רתוי תויטרפבו

ילעבו להוא יבשוי - 53"ןולובז"ו "רכששי"ד 52םיגוס ינשל לארשי ינב םיקלחנ תוללכב
ולאו ,(ףסוי) הרותה דומיל אוה םניינע רקיעש ולא ,ןיבט ןידבוע יראמו הרות יראמ ,קסע
.(הדוהי) הקדצו םידסח-תולימג ,תווצמה השעמ אוה םניינע רקיעש

םיכירצ להוא יבשוי :היינשה הדובעה םג תויהל ךירצ גוס לכלש ,54תומוקמ המכב ראובמו
םידסח-תולימג ילב הרות אלא ול ןיא רמואה לכ 55ל"זח רמאמכ) םידסח-תולימגב םג קוסעל
- 57'וכ הכוס תושעל ןיקיספמש הדומ (56ותנמוא ותרותש) י"בשר םגו .ול ןיא הרות וליפא
דחא קרפ םינפ-לכ-לע ,58הרותל םיתע תועיבק םהל היהיש םיכירצ קסע ילעבו ,(תווצמה השעמ
דחא לכש - הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות - הרות ירבדל ףסונ) 59תיברע דחא קרפו תירחש
"םהימי בורו רקיע" להוא יבשוי לצאש ,םהיניב ירקיע קוליח ראשנ לבא .(הליפתב רמוא
.ךפיהל אוה "ןולובז" לצאו ,"םידסח-תולימגב םהימי טועימו" ,הרותה דומילב

,הלואגל תונורחא יכה תונכהה תא םייסל רבכ ךירצו ,תולגה ןמז ףוסב םיאצמנש ןוויכמ
רבכש ןבומ - "םלועל םהל אישנ ידבע דודו" הדוהיו ףסויד "'וג םידחאל ויהו"ל - ללוכ
םתדובעב לארשי ינב לצאש - תולגב ןורחאה רודהד "שפנ חוקיפ"ה והזו - ןמזה עיגה רבכמו
ליגרה ךרד-לע תוללכתההל ףסונ :השעמו דומלת ,"ףסוי"ו "הדוהי"ד דוחייה תומילש היהי
הדובעב ךרעב אלש הפסוה גוס לכ לצא תויהל ךירצ ,(ל"נכ) לארשי ינב יגוס ינש ןיב
.םהיניב רוביחה תומילש היהיש דע ,היינשה

- תוכיאבו תומכב - ףיסוי (ןולובז) קסע לעב לכ :תוטושפ תויתואב - לעופל עגונבו
בשוי (ןיעמ-) השענש ךכ ,(התע דע דמולש הממ רתוי הברה) יפושב הרותל םיתע תועיבקב
ותניתנמ רתוי הברה) יפושב הקדצה תניתנב הבריו ףיסוי (רכששי) להוא בשוי לכו .להוא
.ןיבט ןידבוע יראמ (ןיעמ-) םג השענש ךכ ,(התע דע ליגרה ךרד-לע

דוע לע םג עיפשהל לדתשמ אוהש ןבומ - ירמגל וב רדוחש ןפואב ,יעבדכ הזב םיפיסומשכו
לע עיפשמו ךישממ אוהש ,חיפטהל תנמ-לע חפוט לש ןפואב דע ,ךכ ושעי םה םגש םידוהי דועו
.'וכו םידימלת ידימלתו םידימלת ,םירחא

יטבש לכד ,ףסויו הדוהיד "'וג םידחאל ויהו"ד תומילשה תא דימ איבי הזש ןוצר-יהיו
.ולוכ םלועה לכד דע ,לארשי

תיתימאה הלואגב ,תולגהמ לארשי ינב לכ םיאצוי "וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב"ו
."םלועל םהל אישנ ידבע דודו" ,המילשהו
,ב ךרכ ,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .נ"שת'ה תבטב 'ט ,שגיו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 111-101 'מע

.מ"כבו .ךליאו 57 'מע ה"ח ש"וקל (1

.(חנ תודלות הלא רמאנ ז"נפלש) חנ 'פ ומכ ,הרדסה לש הנושארה הלמ ןניאש ,תורדסה תומש כ"וכ ומכ אל (2
.ב"ויכו

.מ"כבו .ותליחתב שאר-תרטע .ג,אמ אובת ת"וקל האר (3

.ךליאו גי,זמ (4

.בכ ,םש (5

.בערה ינש תליחתל ןושאר ןיינעל רזוח :גי ,םש י"שרפ האר (6

.ךליאו 258 'מע ה"כח ש"וקל .(ךליאו א,גצ) םש ח"ות .(ךליאו ב"עס ,דמ) ונתשרפ א"ות האר (7

.ח"ס םש א"מר .ח"כתס ח"ואוט .ג"פרסו םש ז"הדא ע"וש .דפר ס"ר ח"וא ע"ושוט (8

.(ב ,ג"צפ) ונתשרפ שיר ר"ב םג הארו .א,ור ונתשרפ א"חז (9

.ה,חמ םיליהת (10

.םש רהוז (11

הדוהי וילא שגיוד וז השרפ לע 'וכ דחא ץע ךל חקד וז הרטפהה תאירק ןיינע םעט :(ד,גצ) םש ח"ות האר (12
.'וכ וז הרטפהב רמאש שממ ל"נה ד"ע ךלוהו בבוס שגיוד תאזה השרפה ןיינע לכו םה דחא ןיינעש יפל -

.ב,טיק םיחספ הנשמ (13

הרטפהש - ב"ס ד"מקס ח"וא א"מר ;ה"לס תבש גיהנמה ;(םירמוא שי םשב) תבש לש תירחש רדס םהרדובא האר (14
.(תירחש תלפתמ קוליס - םישרפמ םש אלא) קוליס ןושלמ

הידפולקיצנא האר) הרותב האירקה לש המלשהה וניינעש ,"אתומלשא" םשב הרטפהה וארקש שיש ריעהלו (15
.(נ"שו ,וכרעב תידומלת

.ךליאו דק ע"ס א"ח טקולמ מ"הס האר (16

.ךליאו וט,זל לאקזחי (17

.(א,ומ) ו"לפ אינת (18

.בכ,זמ ונתשרפ - פ"הע י"שרפ (19

ע"ושוט הארו .דועו .ז"ע 'סמ שיר ן"רו ש"אר .א,גי םש ן"במר .א,ב ז"ע - רוסא ה"דות .ב,גי ןילוח (20
.חמק ס"וס ד"וי

.וכ ,םש ונתשרפ (21

.תוחנמ ףוס (22

.33 הרעה 40 'מע א"כח ש"וקל .91 'מע ד"שת מ"הס .ב"כפס אינת הארו .ג,טכ לאקזחי (23

.זי,ז אראו י"שרפ (24

ו"סרת ךשמה) ח"סרת ל"נה ה"ד - הכוראבו .ת"הואו ח"ותד ,א"ותב - שגיו ה"ד ונתשרפ תודיסח ישורד (25
.נ"שו .(נ"שת תבט 'ה סרטנוק) ו"לשת .ד"שת .ר"תע .ו"סרת ל"נה ה"ד םג הארו .(דלקת 'מע .ךליאו חפת 'מע

.דועו .ט"צרת דוד ידבעו ה"ד .דלקת 'מע םש ו"סרת ךשמה .שגיו פ"ר ת"הוא האר (26

.ב,מ ןישודיק (27

.בל קרפ אינת (27*

.חפת 'מע םש ו"סרת ךשמה (28

.א,טי ז"ע (29

.א"עס ,בל ןישודיק (30

תלעמו ,םייוליגה ןיינעב אוה דומלתה תלעמד ,דומלת לע השעמ תלעמ רואיבב ,טכקת 'מע ו"סרת ךשמה האר (31
.תומצעה תכשמה אוה אקווד תווצמה םויק ידי-לעש אוה השעמה

.(תומצעה תכשמה) תווצמה השעמ לש הלעמה םג וב שי ש"מועבקב הרותה קסע י"עש םש ו"סרת ךשמה האר (32

ה"ה ,ומצע הזבש לוטיבהל ףסונ הנה - (אוה היליד הרותש ןוויכ) ודובכ לע לחמ ברהש ז"יעש ריעהלו (33
הליזג 'לה ם"במר .הנשמב ב,טכ מ"ב - הזב בייח וניא ודובכ יפל וניאש םכח ןיד פ"עש) הדיבאה תא בישמ
ןבומכ ,שפנ תריסמ י"ע איה (תינחור הדובעב) הדיבא תבשהש ,(א"ס ג"סרס מ"וח ע"ושוט .ג"יה א"יפ הדיבאו
המ דבאמה הטוש והזיא" (א"ער ,ד הגיגח) ל"זחאמב (מ"כבו .ב"ע שיר ,וע סחניפ ת"וקל) תודיסחב רואיבמ
אוה (הדיבא תבשה) הז לע ןוקיתהו ,הלעמלמ ול םינתונש (ולש תיקלאה שפנ) ה"מ 'יחב דבאמש ,"ול םינתונש
דבאי אלש (ה"מ 'יחב) יקולאה ץוצינה תרימשש ,םש ת"וקלמ ריעהלו .(ושפנבש ה"מ תריסמ) שפנ תריסמ י"ע
.הרותה דומיל י"ע השענ ,'וכ

,המשל - הבושתה תדובעד (םלשה רפסמ אוה הרשע) תומילש לע זמרמ הזש ל"יו - הבושת 'להד ירישעה קרפ (34
.שפנ תריסמו יתימא לוטיב ךותמ

דוד ידבעו ה"דס) ולש לוטיבה תלעמ ינפמ - (דוד תיבמ קר אוה חישמה ךלמש ףא) דודל חישמ סחיימו (35
אלקת 'מע םש ו"סרת ךשמה הארו) לוטיבה תילכת לע הרומש - "ידבעו" קוידה םג רמול שי ז"פעו .(ט"צרת
.(דבע תגרד אוה הדוהיש ,ךליאו

.םש תורעהבו ךליאו 264 'מע ה"כח ש"וקל האר (36

.67 'מע ו"טח ש"וקל הארו .דועו .ו,בי ךל-ךל ת"הע ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (37

.ה,ז"טפ ר"ב (38

.ב,ט אמוי (39

.וכרעב תידומלת הידפולקיצנא הארו .דפר ס"ר ח"וא ז"הדאו ע"וש (40

.ב,ה תינעת (41

.א,הכ ז"ע (42

.ה ,ג"פ ר"ב הארו .ידוקפ פ"ס ן"במר (43

.ה ,א"פ ר"ומש (44

.דועו .(א) בי ,ד"פ ר"שהש .ה ,ב"לפ ר"קיו (45

.ב,זצ ןירדהנס (46

.ט"פרת ת"חמש תחיש (47

.נ"שו .טער 'מע שיר ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (48

(ךליאו אסש ע"ס ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא) א"שת ןויס "השודקהו האירקה"ב "ארוק לוק" (49
.ופוסב

.ח"פס םיכלמ 'לה (50

.דועו .*ז"ישת טבש ח"ר בתכמ האר (51

----------

.ל"ומה .נ"שו .גכש 'מע ד"יח שדוק-תורגאב ספדנ (*

----------

.דועו .דלק 'מע צ"צהלו .ב-א ,הכ צ"מאהדאל ז"הואיב .המורת 'פ א"ות .(א,טק) ה"ס ק"הגא האר (52

.א"ס םש א"מרו ע"וש .םש י"בבו ,ומר ס"ר ד"וי רוט .חי,גל הכרב י"שרפו ירפס האר (53

.םש ק"הגא האר (54

לוקב עמשת יכ ה"ד האר ת"וקל .(א,ה) ג"ס ףוס תיבשת אלו רואיב ארקיו ת"וקל הארו .ב,טק תומבי האר (55
.הרעהב 266 'מע ח"שת מ"הס .(ג,גכ) ג"ס

.א,אי תבש (56

.ב"הס א"פ תבש .ב"הס א"פ תוכרב ימלשורי (57

ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .הנק ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש .ומר ס"ר ד"וי ע"ושוט .ח"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר (58
.הזב םיניד יטרפ ג"פ

.ד"ס םש ז"הדאל ת"ת 'לה .ב"עס ,טצ תוחנמ (59


,םירצמב "םינהוכ"לש ,הרואכל ,הארמ - "הנק אל םינהוכה תמדא"ש הז
בשחתה ףסוי וליפאש וזכ הטילשו ףקות היה ,שממ הרז-הדובע ידבוע
!ךכב

דע ,לוטיבה תילכתב רסחיש תויהל לוכי ,דבלב דומלתד הגרדה דצמ
ינאו ירואי יל"ד ןיינעל וליפאו "אייקלא"ד שגרהל םוקמ היהיש
...!"יניתישע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םידוהי שיתהל דוע רשפא המכ
!?תולגב


?תולגב םהל בוטש םינעוטה םישפטה םע המ

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ םיאצוי לארשי ינב לכש - תוטשפבו...
םיאבו ,תועקרק ןהו ןילטלטמ ןה ,הדובעה יניינע לכ ,"םתיא םבהזו םפסכ"ו ,"וניתונבבו
,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל
.ינומדקו יזינק ,יניק ץרא ,"ךלובג תא ךיקולא 'ה ביחרי" - ללוכ

בקעי יחיו"ד ןיינעה השענ - םינורחאה תולגה יעגרב ןיידע םיאצמנ רשאכ ,הז ינפל דועו
."םירצמ ץראב

תומלשל שממ דימו ףכית םיאב "םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד ןיינעהמש ,אוה רקיעה ,לבא
.המלשהו תיתימאה הלואגב ,לארשי-ץראב - "יחיו"ד ןיינעה

הרשע-עבש"מש אלא ,דוע אלו ,(תולג) םירצמ ץראב "הנש הרשע-עבש" ומלשנ ןמזמ רבכ ירהש
םיקעוצ ,אלימבו ,הנש םייתאמ דוע ופסותינ ןכ ירחאלו ...הנש תואמ הרשע-עבש השענ "הנש
ץפח ה"בקה ...!?"תולג ןיא ןדיא ןרעטאמ רועיש א זיא לפיוו" ..."יתמ דע" לארשי ינב
חור תחנ ול היהת זאו ,ונקדצ חישמ תא איביש ..."דייה רעטנוזעג" - 'וכ חור-תחנו האנהב
...!ארבנ גונעת םע דחיב ארוב גונעת ,תומילשה תילכתב

םירסייתמש םידוהי לש םנובשח לע - 'וכ ןאכלו ןאכל תועד ,תועד יקוליחל םוקמ המו
,"ותעשב המלש תדועסכ" ול עיגמ ,טושפ יכה לעופ וליפאש ,הרותה ןיד-קספ ךפיה) ...תולגב
ינבש ךכל ףסונו ,("בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ןהש ןהמע ךתבוח ידי תאצי אל" - זא וליפאו
דע" לארשי ינב םיקעוצ ,אלימבו ..."אתולגב אתניכש" םג ירה - תולגב םירסייתמ לארשי
..."יתמ

לדוג יבגל ךרעב אלש אוה תולגב םיאצמנש לארשי ינב לע תונמחרה לדוגש ,ףיסוהלו
יפל - "ונילע םחר םיברה ךימחרב" ה"בקהמ םישקבמ ,ןכלו ,םיגישמו םיניבמ ונאש תונמחרה
תונמחרה תניחב ,אקווד "םיברה ךימחרב" ,םא יכ ,גישהל ונחוכב ןיא ,תיתימאה תונמחרהש
לש תונמחרה תניחבמ הלעמלו ,םיטבשה לש תונמחרה תניחבמ הלעמל ,תולשלתשהה רדסמ הלעמלש
רבסהו רואיבל םוקמ-תניתנ שי תובאה וא םיטבשה לש םתגרד דצמ םא וליפאש ,ונייה ,תובאה
,"םיברה ךימחר" תניחב דצמ ירה ,(...לכשב לבקתמ וניא הז רבסהש ףא) תולגה ןיינע לע
לע רואיבו רבסהל ללכ םוקמ םוש ןיא - תיתימאה תונמחרה לדוג תא עדוי ךרבתי אוהש יפכ
!תולגה תוכירא

אלש יאדווב - "תולגב םהל בוט"ש םינעוטש םישפט םנשי םא וליפאש ריהבהל ךרוצ ןיאו
...!?"םיטושה ינפמ ומלוע דבאי" :עודיה ןושלבו ,ולא םישפט םע םיבשחתמ

אדח אתעשב ,דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ חישמש יאדוובו יאדווב ירה ,ןכש ןוויכמו
ינב םיקוקז אל - רבד לש ותתימאלו ,"אימש יננע םע ורא" ,"ואנ חישמ" ,אדח אעגרבו
יננע"ש ךכ ,"אימש יננע"מ רתוי תילענ אגרדב םה לארשי ינב ירהש ,"אימש יננע"ל לארשי
...!לארשי ינבל םיקוקזש ולא םה "אימש
'מע ב ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"משת'ה תבט 'ט ,שגיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 280-279

רקיעה אוה השעמה


הבושתה תדובעל םישרדנ ונלוכ


הקדצו הליפת ,הרותב תדחוימ הפסוה

"םכיטבש םכישאר"מ - לארשימ דחאו דחא לכמ שרדנ ("הבושתה יכרדמ") תינעתה ןיינע תוללכ
:"ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע

דמעמב ותויה תורמל הנה - םילודגבש לודג ,"םכיטבש םכישאר" תניחבב אוהש ידוהי םג
םוי" עיגמ רשאכ ירה ,(םיקידצה תגרדמ יהוזש רהוזב ראובמכ) "הבושתב וימי לכ"ד בצמו
.רתוי הלענ ןפואב הבושתה תדובע ונממ תשרדנש ול םירמוא ,(תינעתה םוי) "'הל ןוצר

הנשי רשאכ - דחוימבו) ותלוכיב ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" ,טושפ ידוהי םג - ךדיאלו
םיקולאה לא בושת חורה") 'ה לא בושל ("בורק ותויהב"ו "ואצמהב"ד תדחוימ חוכ תניתנ
,תולגה ןיינע תוללכ תא לטבמה ("םיקידצ םלוכ ךמע") "קידצ" תגרדב יולגב תויהלו ("'וג
.חישמ תאיב ידי-לע הלואגה תא איבמו

םג ,ןכל - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש (תינעתה םויד) הבושתה ןיינע תוללכש ןוויכמו
לע הבוט הלבקו רבעה לע הניינע הבושתה ירהש] הבושתה ןיינעמ האצותכ אבה לעופב השעמה
ומצע לע לבקמש ירחאל דימו ףכית ,ןכלו ,"רקיעה אוה השעמה"ש ,לעופב השעמל עגונב ,אבהל
ןיווקה 'ג לכב תינעתה םויב תדחוימ הפסוה - [שממ לעופב הזב קוסעל ליחתמ אוה ירה
דחא לכל ךיישה ןיינע הז ירה - םידסח-תולימגו (הלפת) הדובע הרות ,דמוע םלועה םהילעש
."ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,לארשימ דחאו

לארשימ דחאו דחא לכל םיכיישה םיניינע םה (הקדצו הליפת ,הרות) ולא םיניינע 'ג
,"םירבח לארשי לכ"ש שיגדמ לארשי ינב לכ ידי-לע ולא םיניינע 'ג םויק ,ןכלו ,הוושב
.לארשי תודחא :וזמ הריתיו

:תודחאה ןיינע שגדומ (הקדצו הרות ,הליפת) ולא םיניינע 'גבש טרפבו

.הנלוכל תחא הרות - הרות .דחא 'ה םע תודחאתהו לוטיב ,"הירמ ימק אדבעכ" - הליפת
םע השוע תיבה לעבש הממ רתוי"ש דעו ,(תווצק 'ב) רישעו ינע ןיב תודחאו רוביח - הקדצו
אוה תיבה לעבה ירה הרות יפ-לעש יפ-לע -ףא ,תרמוא תאז ,"תיבה לעב םע השוע ינעה ינעה
אוה ינעה םג הז םע דחיב הנה ,(הקדצה תווצמ תא םייקמ אוה ירהש) ינעל עיפשמהו ןתונה
ןיינע תוללכ שגרומ הזבש ,("תיבה לעב םע השוע ינעה") תיבה לעבל עיפשמו ןתונ תניחבב
.תודחאה

ינפמ" םנמא] לארשי תבהאד ןיינעה ךפיה - אוה הז ונתולגל איבהש ירקיעה אטחהש ןוויכמו
רדעה - אוה ירקיעה אטחה ,ןכ -יפ-לע-ףא לבא ,"ונצראמ ונילג (םיבר ןושל) וניאטח
(ב,ט אמוי) ארמגב אתיאדכ ,[לארשי-תבהאד ןיינעה (ןורסיח ןושלמ - "אטח") ןורסחו
םש שרופמכ) "םניח תאנש" - היה םאטחו ,"םציק הלגתנ אל םנוע הלגתנ אלש םינורחא"
לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוהה ידי-לע לעפנ תולגה תביס לוטיבש ןבומ ירה - (ארמגב
.תולגה ןיינע תוללכ אליממ ךרדב לטבתמ הז ידי-לעש ,("םניח תאנש"ד ןיינעה ךפיה)
יתלב - 765-764 'מע ב ךרכ ,ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת'ה תבטב הרשע תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


רפסה שיא


לע * ורפסב רבחמ תרעהל הבוגתבו ךשמהב ףיקמ יתכלה רואיב
םירפס תספדה לעו לארשיל וקורממ דחוימ םירפס חולשמ
תספדה ןיינעב תוארוה * וקורמל לארשימ חלשיהל םידעוימה
יניינעב תוראהו תורעה ללשו ליירב בתכב 'אינת'ה רפס
םויה דובכל * ןושאר םוסריפב ןקלח ,םירפס תכירעו תספדה
םירפסה לש םגח םוי ,תבטב 'ה ריהבה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ימינפבש ימינפהמ ,םירפס יניינעב טרפ לכ .יברה תמגודכ 'רפס שיא' ונרודב אוצמל ןיא
םתכירע לע תישיא חקיפו ומצעב רידהה יברה .ונממ םלענ אל ,רתויב ינוציחהו ילושה דע
אלו ,םינטקה םיטרפל סחייתה .םהירוביח תא םסרפל םירבחמ דדוע .םירפס תואמ לש םמוסרפו
לא הריתחבו המוצע רפס תבהא ךותמ ,תאז לכ .םיילוש וארנ םיבר יניעבש הלא לע םג חספ
.התרדאהו הרותה תלדגה - תירקיעה הרטמה

רפס תוכזב יתכלה רוריב

תלבק ךיראתל םירבד יברה שידקה ,ג"משת ןוושחרמב 'כ ,אריו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
,ירקיע יכה ןיינעב הלאש יהוזש" אטבתה ראשה ןיב .ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה
ךלמ תדמעהב יתכלהה דצה תא רוריבב ביחרה וירבד ךשמהב ."'וכו לעופב השעמל עגונה ןיינע
.הלגנ יפ-לע םישודיח שדיחו ,'וכו ךלמ ןב ךלמ תחישמו

ןוויכמו .תואישנה ןיינע רקיע תא תאטבמ םיברב תודיסח רמאמ תרימאש ,התיה יברה תנקסמ
תעבש ךותב ,רמולכ ,ג"מרת תוכוסה-גחד 'ב םויב םיברב ח"אד רמאמ רמא ע"נ ב"שרה יברהש
.ותואישנ הלחה זא רבכש אצמנ - (ירשת ג"יב) ש"רהמה ר"ומדא ק"כ ,ויבא תוקלתסהל םימיה

לש ובשומ םוקמב ללפתהל לחה ד"נרת הנשה-שאר לילב קרש הדבועהמ יכ ,יברה ריבסה דוע
םושמ הז היהש חינהל ריבסו .תרחא חיכוהל ןיא - ךכ-לכ ירקיע ונניאש רבד - הליפתב ויבא
.("א"זרה" - ןורהא ןמלז 'ר ברה) לודגה ויחא דובכ

:היה ךכ היהש השעמו .יברה ידיל עיגהש רפס תובקעב אלא האב אל החישה לכש הרבס שי

לע) ןורבחב יד"בחה בושייה תודלות - 'עיפשמה' רפס םילשוריב עיפוה ב"משת תנשב
קרוי -וינב רקיב רפסה תעפוה רחאל המ ןמז .(ןילבה ןמלז-המלש 'ר ח"הגה לש ויתודלות
להנמ) ןיוול 'יש רעבוד-םולש 'ר ח"הרה ידיל רפסה תא רסמו ,ןילבה ןמלז-המלש 'ר ,ודכנ
.יברה ידיל רפסה תא ריבעה ןיול ברה .(ר"ומדא ק"כ תיירפס

ר"ומדאמ ןיינעמ בתכמ" :ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תרגאל המדקהכ םשרנ (דפק 'מעב) הז רפסב
."תואישנה תא ותלבק םרטש הפוקתהמ ,ע"נ ב"שרה

ןאימ םינש רשע-יתשעכ ךשמב" יכ ,תורושה בתוכ סרג ,ב"נרת ףרוחמ אוה בתכמהש תורמל
ר"ומדא ק"כ תמישרב אבומה לע ךמתסהב ,תאז ."תור"ומדאהו תואישנה תא וילע לבקל
שדוק אסכו תואישנה לוע לבקמ מ"כה ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה .ד"נרת תנש" :ע"יז צ"יירהומ
-םויה חולב םשרנכ אלשו" :עבוקו ךרועה םייסמו ."...םישודקה וניתובא תשודק דובכ אוה
."תומוקמ המכ דועבו 8 דומע ,ג"שת ,םוי

הכז .ונרוד אישנ יברה ידי-לע ותרהבהו ןיינעה רוריבל האיבה רשא ילוא איה וז הרעה
תפקמ תינרות החישל וניכז ,ןיינעה רוריב בגא רשאכ "הרותב השרפ הפסונ" ודי-לעש ל"נה
תפסותב מ"דשת תנשב תפסונ ההגהל התכז וז החיש יכ ןייוצי) ךלמ ןב ךלמ תחישמ ןיינעב
.(115-106 'מע ה"כ ךרכ תוחיש-יטוקלב העיפומ איהו תורעהו םינויצ ,תומוקמ-יארמ

הדובעל הרומתב 'קדצ חמצ' טס

:(32-31 'מע 804 ןוילג 'ד"בח רפכ') יקצירטסיב 'יחיש בייל-הדוהי 'ר ח"הרה רפיס

ןתנכהב קלח יתלטנ ,תוחישה תאו 'םוי םויה' תא סיפדה - תואישנה םרטש םינשב - יברהשכ"
,'שדוק דב' סרטנוק לש סופדל הנכהב םג יתרזע .רגניזלוש םיחאה סופד םע םיעגמבו סופדל
.דועו 'קדצ חמצ'ה ירפס ,ו"לרת 'םיבר םימ' ליחתמה רוביד ,'דמח ידש' םירפסה תרדס

יתייה םעפל םעפמ ,וז תוכזב ךא ,תובדנתהב יתדובע יתישע ,רוחב יתייה ןיידעש ןוויכמ"
...ץוחנ עטק ונממ קיתעמ םימעפלו םייוסמ רפסב ןייעמו היירפסל שגינ

שיגדה דימת יברה ,בגא) ורדחל סנכיהל יברה יל הרוה ,רואל-ואצי 'קדצ חמצ'ה ירפסשכ"
תרומת ירהש ,םניח דחא טס יל קינעמ אוהש יל רמאו ,('םירדס'ה ןיבש תועשב קר סנכאש
.תרוכשמ יתלביק אל המצע הדובעה

תאצוהל 'קדצ חמצ'ה ירפס תרודהמ לכ תא הרכמ ת"הק תכרעמש םושמ ,הלודג תוכז היה רבדה"
."םיטס השימח קר וראשנ יברה ידיבו ,תירבה-תוצראב 'םירפסה רצוא'

וקורממ םירפס אובי

יחולש יקיתוומ ,בוסוטמ המלש ברה ח"הרה בתוכ ו"טשת רמועל א"ל ,רייאב ז"ט 'א םויב
:שדוקה-ץראב ד"בח-תדוגא תלהנהל ,וקורמל יברה

!הכרבו םולש"

רסאמה תמישרמ תורבוח 200 - הנתמ רותב םכל ונחלש ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה י"פע"
.הקנלבזקב ןאכב ונספדהש ,ע"יז מ"גבנ ר"ומדא ק"כמ

רשאל אנו ,םדעומב ולבקתנ חטב .ז.ש ןסינ 'זב ןאכמ ואציו ,תוליבח יתשב היה חולשמה"
.ערפמל הדותהו .םתלבק

הבר הצרעהבו הרותה תכרבב"

."ףוסותמ המלש ברה"

ת"הק ירפס (יברה תארוה יפ-לע) לארשי-ץראב וספדוה רתוי תורחואמ םינשב יכ ,ןייוצי
.םתנידמ םוחתל םתסנכהב וקורמ תונוטלש דצמ םיבוכיע עונמל ידכ הספדהה םוקמ תרכזה אלל

ןיסיפדמ דציכ

ט"נשת'ה בא-םחנמב 'כ (יקסבולוזוק) הרושתב ספדנ) בוקודוח ברה בתכ מ"שת ןוושחרמב ח"יב
:(15 'מע

,'וכו 'ד"בח ידיסח רצוא' רואל-האצוה ןודינב ,ןוושחרמ ד"י ,'ט ימימ ובתכמל הנעמב"
.לימאהמ קיזייא 'ר ברהד םימיה ירבד רבד-לע ןדיד ןודינבו

אלא ,רואל איצוהל יאדכ ללכב הנה"

.החמומ ידי-לע הכירעו 'וכו ההגה תויהל הכירצש אטישפ (1"

.םולכ אל ותו תוחישהמ טוקיל קר הז (2"

יפ-לע םינפ-לכ -לע ,וייח ימימ םיטרפ המכו המכ הפסוה תחרכומ - רואל ואיצוי םאב (3"
.הזב אצויכו תוידפולקיצנאה

."חבושת הז לכב תוזירזה"

ירמגל רחא גוס

(ןולוח לש הבר תעכ) הירארוג 'יחיש ןנחוי-והילא ברה ח"הרה בתכ ג"משת ירשת שדוחב
:יברל

םאה יתלאש .םידיסח רפס ךורעל ק"כמ הארוה לביקש גרובזנאג 'יש קחצי 'רמ יתעמש תעכ"
ידיסח רצוא' ללוכה םשב ארקנה] תונורחאה םינשב יתטקילש רמוחה תא ול רוסמל ילע
."['ד"בח

:יברה תבושת

,'הילייחו שטיוואבויל' - גרובזנאג ברה=] רואל איצוהש רפסה האר ירה
.[ב"משת

.[םידיסחהמ=] דחאו דחא לכ רבד-לע תורופס תובית

מ"שת ת"הק ,'קיזייא קחצי תודלות'=] אוה רואל איצוהש רפסהל תוכיישה המו
.[ק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' האר - ל"נה 'ד"בח ידיסח רצוא' תרגסמב -

.רתוי תוזירזב אלא - ירמגל רחא גוסמ והזש התע דע ומכ ךישמי

'הקבר תיב' םובלא

ד"בח-רפכב הקבר-תיב תללכמ להנמ) רפח 'יחיש יולה לאומש ברה ח"הרה לש ויתועיסנמ תחאב
תולועפמ תונומת םובלא תוריכזמה תועצמאב יברה לא ריבעה ,תועובשה גחל ,770-ל ('ב
:יברהמ לבקל הכזש תובושתה הלאו .תודימלתה בצממ ח"וד ןכו םידלי ינג םע תודימלתה

:םינג עצבממ תונומתל

ריכזא .הרות ןתמ ןמז תועובשה גחל תוכימסב - ותעב רבדו ח"ת ח"תו לבקתנ
.ןויצה לע

.ךיראתה ,ןכותה (תונומתהד) [ףדל רבעמ=] ד"לעמ ןיצל אנ

:םובלאל רשקב

לכ (1 :הבש תחא הנומת םינפ-לכ-לע היהתשו ,ןטקומ טמרופב םג ותושעל יאדכ
רנימס 'וכו הקבר-תיב טלשה הבש ([?ןמצע ינפב=] ע"פב) (2 ,דחיב תודימלתה
.ב"ויכו הקבר -תיב

..."יתשערה אלו םיימעפ יתרביד אל"

תוריכזמל היינפכ רמאנ (ט"נשת'ה רדאב 'המ 'הרושת'ב ומוליצ) שדוק-די-בתכב בותכ קתפב
תא ררועיש" ןייטשנצילג 'יחיש ךונח-םהרבא ברה ח"הרהל ('תוריכזמהמ') בותכל םהילעש
."וחלשיו רחא ןפואב םגישיש וא ,(וירפס ראש םגו) הז רפס ןאכל חלשיש רבחמה

םייוצמ וב רשא ישיא ןמוי ומצעל םשר רנורג 'יחיש בייל-הדוהי ברה ח"הרה ריכזמה
הז ןמוימ םיעטק .יברה לש ויפמ ,םינווגמו םינוש םיאשונב ,ומויב םוי ידמ עמשש תורמיא
רדא 'א יעיבר םוי" :ב"ויכו םירפס לש רואל-האצוהל םיעגונה ,םהמ המכ ןלהלו רבכ ומסרופ
ט"כשת'ה

יארמ'המ [םיסיפדמה=] רבכ ורדס [סופד ילע=] סילאג המכ ררבל [יברה=] ינשקב הלילב"
רוא'מ ןכו [לעגנאמ 'יש ןסינ ת"הרה תכירעב 'א ךרכ ןקזה ר"ומדא=] ךורע-ןחלושל 'תומוקמ
.ארקיו 'הרותה

.ט"כשת'ה רדא ז"י ישיש םוי"

סופדב םתעפוה=] רבד לע 'לאנרושז ןעגראמ'ב ספדנ אל המל ינלאש ךכ-רחא יתסנכנשכ. . "
...רתסא תליגמ לע 'הרותה רוא' [לש

תריכמ רבד-לע רביד ןכ .'יתשערה אלו םיימעפ ךכ לע יתרביד אלש ינפמ ?המל עדוי ךנה'"
רשי הכירכה תיבמ תוליבחה לכ תא ליבוהל םיכירצ ויה ,רוכמל םיצור ןיא םאב ,םירפסה
.תחא הליבח וליפא ןאכל איבהל אלו ,ןסחמהל

ט"כשת'ה רדא ט"י ןושאר םוי"

.לכה רצענ שיערהל יתקספהשכ ,סופד יניינעב השענהל לאש הלילב. . "

ט"כשת'ה רדא 'כ ינש םוי"

. . עוסנל אצישכ הלילב . . [ההיגהש ירחא=] ארקיו תחישמ קלח רסמ תיברע ינפל. . "
.ראשה ול רסמו ורדחל רזחו ,ול ארקו ןהכ 'יש לאוי ת"הרה תא האר

"יב ץיאה ר"ומדא ק"כ"

'מע) 'םימה תרהט' ורפס לש תישילשה הרודהמב ןיקשולעט ןסינ יבר דיסחה ןואגה בתכ ךכו
:(ב

. . בישהל 'ה ינרזעש ,השעמל הכלהב תובושתה ןמ וזיא סיפדהל . . םעפה יתעדב היהש ףא"
,ג ארודהמב הז ירפס אקווד איצוהל יב ץיאה ץיוואבילמ א"טילש ש"מרהמ ר"ומדא ק"כ לבא
יחמתאו ארבג יחמתא' הז ירפסש רמא יתוכזלו) וב ושדחתנש םישודיחה ינפמ ,ותעב רבדכ
. . םהיתוליהקב שדוקה תרמשמ ירמוש רודה ילודגלו ירובגל תלעותל היהיש ידכ ,('עימק
."םיארוקה וחכוי רשאכ

'רעונל תוחיש'ב תולאשל תובושת

היה ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ה ר"ויו 'םידיסחה רצוא'ו 'ת"הק'ב ישאר ךרועכ ודיקפת ףקותב
רורב רבד םידמל ונא ןלהלד תויוסחייתהה יתשמ .'רעונל תוחיש'ה תכירעב םג ברועמ יברה
.ולופיטל התכז וילא האבוהש תיניינע הנולת לכ יכ - תוחפל דחא

תניפ' וא) 'אלפה רודמ'ב ה"שת תבט שדוחב שידייב עיפוהש ןויליגב םסרפתהשכ ,לשמל ,ךכ
לע הרואכלש לאושה השקהו .ישונאה ןימהמ תיצחמ דחכנ - לבה תא גרה ןיק רשאכש ('ןרקסה
יתש דוע ודלונ לבה םע דחיו ,המואת הדלונ ןיק םע דחיש (א,ד תישארב) י"שרב ראובמה יפ
!םיקייודמ םירבדה ןיאש אצוי ירה - תומואת

:(109 'מע ץינייר 'פשמ לש הרושתב המסרפתה) יברה תבושתו

.(הרותה לע רוטה שוריפ ךרד-לעו) בישחק אל בותכב ושרפתנ אלש ןוויכ

:הבושתה שוריפ

תומואתה לבא" :בתכ ('עדי םדאהו' ה"ד אצ ןמיס 'י דומע ,ךוראה רוט) הרותה לע רוטה
."קוספב תושרופמ םניאש וריכזה אל םהמיע ודלונש

.גרהנ אל ןתנוהי ןב תשוביפמש ב"ישת זומת שדוחב םסרופש המ יבגל הלאש לע תרחא הבושתו
!גרהנ ןכ תשוביפמש עמשמ 'ח קוספ א"כ קרפ 'ב לאומשמש לאושה ריעהו

."ןתנוהי ןב תשוביפמ אלו לואש ןב" בתכו תשוביפמ הלימה תחת וק חתמ יברה

תודוא רבוד 'רעונל תוחיש'בו .לואש ןב תשוביפמ אוה - גרהנה תשוביפמ :הרורב הבושתה
.ןתנוהי ןב תשוביפמ

ליירב בתכב 'אינת'ה תספדה

"רפסה תשודקל םיאתמכ השורדה ההגהה היהתש יאנתב לבא ליירב בתכב 'אינת'ה קיתעהל רתומ"
תאצוה ידי-לע ןכמ רחאל הספדנש הרודהמ) ליירב בתכב אינתה רפס תאצוה תודוא יברה בתכ -
ריכזמה י"ע ומסרופ םירבדה .(ביוט דוד ברה תלהנהב "םירוועל תודהיה תשרומ ןוכמ"ו ת"הק
.(786 ןוילג 'ד"בח רפכ') ןיילק 'יחיש ןימינב ברה ח"הרה

..."האנ הכ הרוצב"

יברהמ דחוימ בתכמ ותייערו ידלפ הדוהי םייח ברה גוזה ינב ולביק א"משת'ה ןוושחרמב 'כב
:םתבדנב רואל-אציש 'הנש םישולש יברה' םובלאל תוסחייתה ופוסבו

הנש םישולשל רפסה לש רואל-האצוהה לע דחי םג םהינשל תיבבל ןח-תאושת
ורמאי ירהש הז רבד לע בותכל יל ןיאש ףאו - 'וכו 'וכו האנ הכ הרוצבו
-לע לכוא אל םילמב רוצע ,'וכו שרוד אוה ומצע דובכל 'וכו ינולפ ןב ינולפ
.'וכו ןאכ בותכש הממ רתויו ,ץרמנ רוציקב םינפ-לכתודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


רשא תולגעה תא אריו . . ףסוי ירבד לכ תא וילא ורבדיו
(זכ,המ) ףסוי חלש

והז ,הפורע הלגע תשרפב ,ונממ שריפשכ קסוע היה המב ,םהל רסמ ןמיס :ףסוי ירבד לכ תא
(י"שר) ףסוי חלש רשא תולגעה תא אריו רמאנש

:ובתכ (ןאכ) תופסותה ילעבמ םינקז תעדב

ול רמאו . . היוול ןושל אוהש ,"והחלשיו" ביתכדכ ,ותוא הוולמ היה ויבאמ שריפשכ"
,הרותב תחא השרפ הפסותנ הילעש ,היוול הלודג !ינב :בקעי ול רמאו ,ךב רוזח :ףסוי
והוניאר אל - אלא ?םימד יכפוש ןיד-תיבש ךתעד לע הלעת יכו ,'הכפש אל ונידי' ביתכד
."הב קוסע היהש הפורע הלגע תשרפ ונייהו . . היוול אלב והונרטפו

:בוט-םש-לעבה ךכ לע רמוא

ול רמאיש דע ויבקע לע הוולמה רוזחי אל ,וכרדל םדא םיוולמש העשבש ,דומלל רשפא ןאכמ
."ךב רוזח" חרואה
(י 'מע קירטיח י"רהל םירבד תמישר)


ותב הניד תאו םרא ןדפב בקעיל הדלי רשא האל ינב הלא
(וט,ומ)

תערזמ השא :ךדמלל ,בקעיב הלת תובקנהו האלב הלת םירכזה :ותב הניד תאו האל ינב הלא
(י"שר) הבקנ תדלוי - הליחת עירזמ שיא ;רכז תדלוי - הליחת
?תב תדלונ ,הלחת עירזמ שיאהשכו ןב דלונ ,הליחת תערזמ השאה רשאכש רבדה תביס תמאב יהמ

רשאכ םג .הרובג תניחב הבקנהו ,"ודסח רכז" (חצ םיליהת) ביתכדכ ,דסח תניחב אוה רכזה
ןמ רתוי םיחרואב היניע הרצ השא" ,רמאנכ ,"הרובגבש דסח" הז ירה דסח העיפשמ השאה
."שיאה

הרובגה תניחבמ עיפשי באהש חרכהב ,דלוול וכפהיו וגזמתי םאהו באה לש תועפשההש ידכ
היהי ירשפא יזאו - "הרובגבש דסח" ,הבש דסחה תניחבמ עיפשת םאהו ,"דסחבש הרובג" ,ובש
.םהיתועפשה תא גזמל

םאה תעפשהו ,("דסחבש דסח") ובש דסחה תניחבמ התיה באה תעפשה וליא :תורחא םילימב
.רבחתהלו דחאתהל תועפשהה יתש תולוכי ויה אל ,("הרובגבש הרובג") הבש הרובגה תניחבמ

.הבש דסחה תניחבמ העיפשמ איה יכ ,"רכז תדלוי" איה יזא ,"הלחת תערזמ השא" רשאכ ןכל
הרובגה תניחבמ עיפשמ אוה יכ ,"הבקנ תדלוי" יזא ,"הליחת עירזמ שיא" רשאכ ,תאז תמועלו
.ובש
(ב,טי ףד ארקיו הרות-יטוקל)


הדשה ערזל םכל היהי תדיה עבראו הערפל תישימח םתתנו
(דכ,זמ)

- "הערפל" ;ושפנ תא היחמו ינעל ויפכ עיגימ שמוח ןתונ םדאה רשאכ - "תישימח םתתנו"
ןושלמ ,יוליג תניחב אוה "הערפ") "םייח רוקמ ךמע יכ" תניחבמ ושפנב תוקולא יוליג ךשמנ
;("ןורהא הערפ יכ"

די" - תונוילעה "תודי"ה תעברא תניחב ךשמנ הז ידי-לע - "םכל היהי תודיה עבראו"
:"היוטנ עורז"ו ,"המר די" ,"הקזחה די" ,"הלודגה

."םירצמב 'ה השע רשא הלודגה דיה תא לארשי אריו" (די תומש) ביתכ - הלודגה די
ךכ ,("םירצמ") הטמ הטמל ("הלודג" תארקנה) ןוילע דסח תכשמה הניינע םדאה תדובעבו
.הבושת ירוהרה םילפונ הלפשה שפנב וליפאש

.רציה תא חצנלו רבגתהל ידכ םימשה ןמ םינתינה עויסהו רזעה - הקזחה די

."ךבבל לכב" תניחבב 'ה תבהאב ושפנ רשקלו םמורל - המר די

םדאה ןיאש ךכ ,"ינקבחת ונימיו" תניחבב ,הטמל הטושפו היוטנה עורזה - היוטנ עורז
;תוקולאמ ו"ח דרפנ

עורז רוא" ,םלעהו "העירז" תניחבב קר ןה ולא תוכשמה תולגה ןמזב - "הדשה ערזל"
.יוליגו "החימצ" תניחבב ולגתי אובל-דיתעל ךא ."קידצל
(ב 'מע ףוס 'ו ףד םירישה-ריש הרות-יטוקל)

* * *

.(הארי) לאמש די לש תוניחב יתשו (הבהא) ןימי די לש תוניחב יתש ונייה "תודיה עברא"
.(םירישה-ריש) "ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש" קוספה תוליפכב וזמרנ ולא "תודי"

איה 'םלוע תבהא' .'הבר הבהא'ו 'םלוע תבהא' - ןה 'ןימי די' לש הבהא תוניחב יתש
האבה הבהאה איה - 'הבר הבהא'ו ,תומלועב תשבלתמה תוקולאב תוננובתהמ תדלונה הבהאה
.תומלועמ הלעמלש תוקולאב תוננובתהמ

תארי) 'האליע הארי'ו (שנועה תארי) 'האתת הארי' - ןה 'לאמש די' לש הארי תוניחב יתש
.(תוממורה
(א,גכ ףד אשנ תשרפ הרות-יטוקל)


(זכ,זמ) הב וזחאיו ןשג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו

תא הל בתכ הערפ תיבל הרש החקלנשכ) ונמא הרש לש איהש ,ןשוג ץראב לארשי ובשי ךכיפל
(ו"כפ רזעלא יברד יקרפ) (הזוחאל ןשוג ץרא

:הזב קדקדל שי

השעמלש העשב הב ,(וט תישארב) "םהל אל ץראב היהי רג יכ" לארשי-ינבב םייקתנ דציכ
!?ונמא הרשמ םהל השורי התיהש ,ןשוג ץראב ובשי

.שדוקה -ץרא - לארשי-ץראל שיש השודקהו תובישחה התוא ןשוג ץראל ןיאש איה הנווכה אלא
.לארשי-ינב תבישיל היואר הניאש ץרא :רמולכ ,"םהל אל ץרא" תניחבב איה ירה ךכיפל
(409-408 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זכ,זמ) דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו

וקסע ,הברדא אלא ,םלועה יניינעמ םילדבומו םיקתונמ ויה אל לארשי-ינב - "הב וזחאיו"
;םנקתלו םררבל תנמ-לע םהב

אלו .("דחא דילומ דחא") תינחור "הירפ" תניחבל עיגהל וכז וז הדובע ידי-לע - "ורפיו"
:אלא דבלב וז

לש הדובעה תגרדל ועיגהש - "דואמ" ;(א תישארב י"שרפ) "הברה דילומ דחאש" - "ובריו"
."ךדואמ לכב"
(א"ישת'ה שגיו תשרפ תודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


שגיו תשרפ שדוק תבש
תבטב אי

:יעיברל ,1(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" :םימייסמ ,ישילשל :הרותה תאירק .תירחש
.2(זכ,ומ) "םיעבש ,המירצמ האבה" :ישימחל ,(ז,ומ) "המירצמ ותיא"

.(הגומ יתלב) 175 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה (1

שמוחב .ותעשב היסורב לארשי גהנמכ םה םש םיספדנה 'דכו םיקספהה) 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ ,ונגהנמ (2
.ת"תח 'סבו םיליגרה םישמוחב ה"כו (תורטפהה תאירקו ת"הרק תעימשל יברה שמתשה הז

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il