- ח"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה תבטב ז"י * יחיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ ורוקמו גהנמ

תוכלמ רבד


אלש תחא תואיצמ םה הרותו ידוהי
הדרפהל תנתינ


יולת - "תמ אל וניבא בקעי" - "בקעי יחיו"ד ןיינעה
* "םייחב אוה ףא" "םייחב וערז"ש הז ידי-לעש ,"וערז"ב
,תמאב אוה ךכ יאדווב ,"םייחב וערז"ש דיעמ קוספהש ןוויכ
םהייחב םיגהנתמ םניא לארשי-ינבמ המכ ןיע-תיארמל םא םג
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תווצמו הרות יפ-לע


קזח קזח" םיזירכמ הז ירחאלש - הרותבש 1ןושאר רפס ,תישארב רפס םתוחו םויס
זמורש ,(תישארב רפס ,ןושארה רפסמ לחה ,םירפסה לכ םתוחו םויסב 2לארשי גהנמכ) "קזחתנו
.4"בקעי יחיו" ,"יחיו" תשרפב אוה - םהיניינע לכב לארשי-ינבד 3תורשקתההו קוזיחה לע

:הזב ןיינעהו

בקעי" 5ארמגב אתיאדכ - קחציו םהרבא יבגל םג יוליע וניצמ "בקעי (יחיו)"ל עגונב
ינא ארקמ . . איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב יכו . . תמ אל וניבא
קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו 'ה םואנ בקעי ידבע ארית לא התאו 6רמאנש ,שרוד
,"בקעי יחיו" - "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו
.7"םלועל אוה יח"

,וערזל אוה שיקמ" בותכהש הזמ ("בקעי יחיו") "תמ אל וניבא בקעי"ש ודמל ל"זחש ןוויכו
עווגיו" ומצע בקעיל עגונב 8ונתשרפב בותכהמ אלו) "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ
וניבא בקעי") "בקעי יחיו" ןיינעהש ,ןבומ - (9"וב הרמאנ אל התימו" ,"וימע לא ףסאייו
."םייחב אוה ףא" "םייחב וערז"ש הז ידי-לעש ,"וערז"ב יולת ("תמ אל

קחציו םהרבאב אלו ,("תמ אל וניבא בקעי") בקעיב רמאנ הז ןיינעש םעטה והזש רמול שיו
םהרבא ןכ-ןיאש-המ ,(10"המילש ותטמ") תומילשב וערזש בקעיב ךייש "םייחב וערז" ,יכ -
הז ידי-לע השענש) "םייחב אוה"ד ןיינעה םג ,ןכלו ,11ושעו לאעמשי םהמ ואציש קחציו
.12אקווד בקעיב ךייש ("םייחב וערז"ש

,15"בקעיל תמא ןתית" 14בותכש ומכ ,תמאה תדימ איה בקעי לש ותדימ - 13הזב הרבסההו
ףקותה לכב (הטמ הטמל דע הלעמ הלעמלמ) תוגרדה לכב תרדוחו תכשמנש תמאה תנוכתו
ידי-לעו ,"םייחב (16תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו וערז ללוכש) וערז" ןכלו ,תומילשהו
."םייחב אוה ףא" ,(17הזה-םלועב םג) בקעי ייחד תויחצנה הלגתמ הז

םויסבש לארשי -ינבד ("קזחתנו קזח קזח") תוקזחתההו קוזיחה ןכות ןבומ הז יפ-לעו
לכה-ךסה - הרותבש (ירקיעהו ןושארה קוזיחה םג אלימבו) ןושאר רפס ,תישארב רפס םתוחו
ןמיס תובא השעמ" ,רשא ,18תובאה לש םהייח תודלות רפוסמ ובש תישארב רפסד (םתוחו םויס)
ש זמורמ הזבש - "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" ,"בקעי יחיו" - 19"םינבל (חוכ תניתנו)
,20תורודה לכ ףוס דע ,ףטהו םישנהו םישנאה ,לארשי-ינבמ דחאו דחא לכ ,בקעי לש "וערז"
םתאו" 21בותכש ומכ ,םייתימא םייח ,"םייחב" אוה ,תומוקמה לכבו םיבצמהו םינמזה לכב
24רמאנ םהילע היתווצמו ,23"םייח תרות" ,ותרות ידי-לע ,22"םייח םכיקולא 'הב םיקבדה
."םהב יחו"

(הז ונרודב םגו) תורודה לכב לארשי-ימי ירבדב וניצמ ירה :הלאשל םוקמ שי הרואכל
,םוי-םויה ייחב תווצמו הרותה יפ-לע הגהנהה יולגב םלצא םיאור אלש לארשי-ינבמ המכ שיש
?"םייחב (25וערז לכ) וערז"ש םירמוא ךיא ,ןכ םאו

:ארמגה ירבדב שרופמ - הזל הנעמהו

,"'וכ איינדפס ודפס ידכב יכו" :הלאש האב - "תמ אל וניבא בקעי"ש תרמוא ארמגהש ירחאל
וטנחו איינדפס ודפס" יולגבו לעופב ירה ,"תמ אל וניבא בקעי"ש רמול רשפא ךיא ,רמולכ
ידבע ארית לא התאו רמאנש ,שרוד ינא ארקמ" - הז לע ץוריתהו ."איירבק ורבקו אייטנח
אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו 'ה םואנ בקעי
תמאה אוה ןכ ,"שרוד ינא ארקמ"ש ןוויכ ,רמולכ ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,וערזל
.7"אוה יח לבא ,תמש םהל המדנ" - "'וכ אייטנח וטנח"ש הזו ,("םייחב אוה"ש)

לארשי-ינבד בצמו דמעמהש 26ארקב שרופמש ןוויכש - "םייחב וערז"ל עגונב םג ןבומ הזמו
תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ" החטבהה םייוקת םהבש תולגה לש ןורחאה רודל דע) תורודה לכב
הלאכ םנשי םאו ,תמאב אוה ןכ יאדווב ,"םייחב וערז"ש ןפואב אוה ("םיבש ץראמ ךערז
ןיא - םוי-םויה ייחב תווצמו הרות יפ-לע םיגהנתמ םניאש לארשי -ינבמ המכ שיש םינעוטש
."םייחב וערז"ש איה תמאה לבא ,"םייחב וערז"ד ןיינעהב ו"ח רסחש "םהל המדנ"ש אלא הז

ןורסיחו תושילח שיש הנעטה ,ירה ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ"ש ןוויכ :דועו תאז
,ןלציל אנמחר ,העיגפ איה ,(25וערזמ דחאב וליפא - רמול שיו) "םייחב וערז"ד ןיינעהב
!בקעיד םייחהב ,"םייחב אוה"ד ןיינעהב

יפ-לע - ("םייחב אוה ףא" הז ידי-לעו "םייחב וערז" בצמו דמעמ לכבש) הזב הרבסההו
ערה ורצי ופקתש ימ" 29ם"במרה ןיד -קספכו ,"אוה 28לארשי אטחש יפ-לע-ףא" 27ל"זר רמאמ
תווצמה לכ תושעל אוה הצורו לארשימ תויהל הצור אוה . . הריבע תושעל וא הווצמ לטבל
אלא הניא הרותה ךפיה לעופב ותגהנהש ,ונייה ,"ופקתש אוה ורציו ,תוריבעה ןמ קחרתהלו
לכ תושעל . . לארשימ תויהל" אוה ונוצר וליאו ,"ערה ורצי ופקת"ש ינפמ ינוציח ןיינע
ול שיו ,"אוה לארשי" ,יולגבו לעופב ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ןכלו ,"'וכ תוצמה
- "בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוויצ הרות" 31בותכש ומכ ,30הלוכ הרותה לכל תוכייש
לש וערזמ ותויהל ,שרוי רותב ותואיצמב ,םא יכ ,שרויה לש ותגהנהב היולת הניא "השורי"
.("בקעי תליהק") 32בקעי

ןוראב םשייו" - "בקעי יחיו" תשרפ םתוחו םויסב זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו
:33"םירצמב

םירצממ םתאצבו ,םירצמב לארשי-ינב ויהש ןמז לכ "ףסוי תומצע" ויה - "םירצמב ןוראב"
דוקפי דוקפ רמאל לארשי -ינב תא עיבשה עבשה יכ ומע ףסוי תומצע תא השמ חקייו" 34ביתכ
תא ףסוי עבשיו" 35ונתשרפ ףוסב בותכש ומכ ,"םכתא הזמ יתומצע תא םתילעהו םכתא םיקולא
."הזמ יתומצע תא םתילעהו םכתא םיקולא דוקפי דוקפ רמאל לארשי-ינב

(36רבדה םצע ןושלמ תומצע) תוימצעה לע זמור "ףסוי תומצע"ש - זמרה ךרד-לע רמול שיו
שוריפהו ,(37"ףסוי ןאצכ גהונ" בותכש ומכ ,ףסוי םש לע םיארקנ לארשי לכ) לארשי-ינבד
לחה) 38"לארשיל םיריצמ" שיש ,"םירצמ"ד בצמו דמעמב םגש ,אוה ,"םירצמב ןוראב םשייו"ד
- תומילשב ("ףסוי תומצע") לארשי-ינבד םצעה אצמנ ,("ערה ורצי ופקת"ד רצימה ללוכו
.וב עוגפל לוכי וניא רבד םושש םידדצה לכמ רוגס ןורא ךותב חנומש רבד ומכ ,"ןוראב"

:דועו

רבדמב לארשי ויהש םינש ןתוא לכ" 39ל"זר רמאמכ ,תירבה ןורא םע רושק ףסוי לש ונורא
לע ןיגמה ןוראהש - הזב זמרה רמול שיו ,"הז םע הז ןיכלהמ . . וללה תונורא ינש ויה
40"תוחולה לע תורח" ,תוחולהו הרות רפסה םיאצמנ ובש ,תירבה ןורא אוה לארשי-ינבד םצעה
רשפא-יאש דע ,"וב וקקחנש ןבאה םע שממ דחא רבד ןהו היבו הינימ םה"ש ,הקיקחה תויתוא ,
וב הקוקח הרותהש ןפואב אוה הרותה םע ידוהי לש רשקהש ,ונייה ,41םהיניב דירפהל
ןוראל תוכייש רשאכ םג) יולגב ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמו ,תחא תואיצמל ומע תדחאתמו
ותואיצמ יהוזש ןוויכ ,הרותל ידוהי ןיב ו"ח דירפהל ךייש אל (42םלעהב איה תירבה
."דח אלוכ ה"בוקו אתיירואו לארשי" 43רהוזה ןושלבו ,תיתימאה

,םירצמב ("קזח") לארשי-ינבד קוזיחה השענ ובש ןפואהל עגונב הארוה םידמל הזמו
דצמש ,ןורחאה הז תולגל דע ,38"םירצמ םש לע וארקנ (תוילג) תויכלמה לכ" ,תולגה ןמזב
:רתוי לודג קוזיחב ךרוצ שי ,תויולגה ראשל ךרעב אלש תולגה תוכיראו ישוק

תמ אל וניבא בקעי"ש ,"בקעי יחיו" הזרכהה ידי-לע השענ תולגה ןמזב לארשי-ינבד קוזיחה
דחאו דחא לכ לש תיתימאה ותלעמ תשגדה ,רמולכ ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ . .
ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ןכלש ,"אוה לארשי"ש ותואיצמ דצמ (בקעי לש וערז) לארשימ
הרותה םייקיו ,הבושתב בושיש הז ידי-לע) תיתימאה ותלעמ תא תולגל ךירצו לוכי יולגב
לש בצמו דמעמל אובל וחור תא םידדועמו םיקזחמ הז ידי-לעש - (לעופב השעמב היתווצמו
.יולגבו לעופב םג םייתימא ("םייחב וערז") םייח

םניא התע -תעלש לארשי-ינבמ הלא לש ןורסיחה תא םיטילבמו םישיגדמשכ ,תאז תמועל
ל"ר ,םישק םישנועב םימויאו תודחפהב םיפיסומש אלא דוע אלו ,תווצמו הרות םימייקמ
הרות ,תודהי יניינעב קוזיח (ללכבו) םהב לועפל ךרדה וז אלש דבלב וז אל - ת"ליה
,הבושתמ םתוא םיקחרמ ,הזמ הריתיו ,םחור תא םישילחמ הז ידי-לע ,הברדא אלא ,היתווצמו
לארשי-ינב לש םביל ברקל הדיחיה ךרדהש (הז ונרודב טרפבו) שחומב הארנכ ,היתווצמו הרות
- אקווד לארשי-תבהא ךותמ ,44םולש יכרדו םעונ יכרדב החכוהה איה םימשבש םהיבאל
.46"ןבהואש השמ 45ןחיכוי"

םה תווצמו הרות םימייקמ םניא התע-תעלש הלאש - הז ונרודל עגונב הריתי השגדהבו
םהינב ינבו הלאה םיעותה ינב"ש 47ם"במרה ןיד-קספב שרופמ םנידו ,"ובשנש תוקונית"
הבשנש קוניתכ אוה ירה ,48םתעד לע םתוא ולדגו םיארקה ןיב ודלונו םתובא םתוא וחידהש
עמשש יפ-לע-ףאו ,סונאכ אוה ירהש ,תווצמה יכרדב זוחאל זירז וניאו 49והולדגו םהיניב
. . [םתועט לע והולדג ירהש ,סונאכ אוה ירה ,םתדו םידוהיה הארו ידוהי אוהש] ךכ-רחא
."הרותבש ןתיאל ורזחיש דע םולש ירבדב םכשמלו הבושתב םריזחהל יואר ךכיפל

רתויב שגדומ לארשי-ינב לע תוכז-דומילהו ןטשהד הפ-ןוחתפה לוטיבש ,ףיסוהל שיו
:הז ונרודל תוכיישבו רשקב

ןטשה ךב 'ה רעגי ןטשה לא 'ה רמאיו" ביתכ (הכונח תבשד הרטפהב ןירוקש) הירכז תאובנב
ןטשב רעוג ומצעב ה"בקה ,רמולכ ,"שאמ לצומ דוא הז אלה םילשוריב רחובה ךב 'ה רעגיו
,50םלש םש-לעו הארי םש-לע ,"םילשוריב רחובה" ותויהל ,לארשי-ינב לע גרטקל הצורש
ה"בקה ידי-לע רחבנש לארשימ דחאו דחא לכ לש תיתימאה ותואיצמ יהוזש ,51האריה תומילש
,"שאמ לצומ דוא הז אלה" - ןטשה לע ותרעגב ה"בקה ףיסומו ,("םימעה לכמ ונתרחב התא")
םהילע גרטקל אב התאו ,הפירשמ לצינש דואכ ,טעמ םא יכ לארשימ רייתשנ אל 52רמולכ"
...!?"םתיחשאש

:ונניינעל עגונבו

םשה םידוהי ןוילימ השיש םשה שודיק לע וגרהנ הבש האושהמ הטילפה תיראש ,הז ונרוד
גרטקל סחו הלילחו ."הפירשמ לצינש דואכ" ,"שאמ לצומ דוא" תניחבב אוה ,םמד םוקי
,ת"ליה ל"ר ,תפסונ האוש איבהל הלולע םתגהנהש ,רומח גורטקב המכו-המכ-תחא-לעו ,םהילע
.53"הרצ םימעפ םוקת אל"

םויקהל אובנ ,הלואגה לע השקבהו הליפתה ,רובידהמש - רקיעה אוהו - ןוצר יהיו
.ללכ קספה אלל שממ תוכימס ,הליפתל הלואג תכימס לש ןפואב לעופב השעמב

. . 54"ףסוי רמאיו" :עובשה תשרפ ףוסב בותכש המ םייוקי שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דוקפי דוקפ םיקולא
וננרו וציקה"ש ןוויכ ,יולגבו לעופב "םייחב אוה ףא" ,"בקעי יחיו"ד ןפואבו ,55"בקעילו
תא ץבקמ אוהשכ"ו ,םהמע (םיקידצה לכו ,57"ףסוי בקעי תודלות"ו) בקעיו ,56"רפע ינכוש
.7"וינב תא לואגל ידכ הלוגב ונאיבי . . םייבש ץראמ לארשי

,58"לארשי -ינב תומש הלאו" (החנמב) האירקהל הנכהה ןמזב ,שממ דימו ףכית ,רומאכו
םש-לע ,ןועמש ,ימע ינוע תא יתיאר האר 59רמאנש ,ןבואר ,ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש-לע"
,ןתלודגו ןתלואג יעמוש לכ ןתוא ןירשאמ ויהש םש-לע ,רשא . . 60םתקאנ תא םיקולא עמשיו
םש-לע ,ףסוי ,תואבצ 'ה רמא ץפח ץרא םתא ויהת יכ םייוגה לכ םכתא ורשיאו 61ביתכד
םויב היהו 62ביתכד ,םירצממ םתוא לאגש םשכ . . לארשי תא לואגלו ףיסוהל ה"בקה דיתעש
ףכיתו ,שממ לעופב לארשי תלואג םש-לע ןאכ םירכזנש - 63"'וגו ודי תינש 'ה ףיסוי אוהה
.שממ דימו
- םחנמ תרות' - א"שנת'ה (החמשל ךפהיי תבטב הרשעו) יחיו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(126-112 'מע ,ב ךרכ א"נשת 'תויודעוותה
.(ןושאר) תישאר ןושלמ - "תישארב" - ומשב זמורמכ (1

.474 'מע ה"כח ש"וקלב ןמסנה .כ"נבו טלק ס"וס ח"וא ע"וש האר (2

,וק מ"ב) "הקזח יווה ינמיז תלתב" ,הקזח לש ןפואב אוה אפוג קוזיחהש - ("קזחתנו קזח קזח") פ"גו (3
.(נ"שו .ב"ער

.(הבהא רפס ףוסב הנשה לכ תולפת רדסב ם"במר) "בקעי יחיו" םשב השרפה תארקנ מ"כבש ריעהל (4

.ב,ה תינעת (5

.י,ל הימרי (6

.םש תינעת י"שרפ (7

.גל,טמ (8

וניבא בקעי" ל"זח ורמאו ,וב הרמאנ אל התימו ,ףסאיו עוגיו" (ארקמ לש וטושפ) קוספה לע י"שר שוריפכ (9
אוה שיקמ"ש ("שרוד ינא ארקמ") קוספהמ הז ודמל תינעתבש ,אלא ,םש תינעתב ל"זראמל ותנווכש - "תמ אל
."תמיו ביתכ אלו עוגיו ביתכדמ עמשמ ןכו" :םש תינעת בקעי ה"דות םג הארו ."וערזל

.אל,זמ ונתשרפ י"שרפ (10

.א,ונ םיחספ (11

אלד ,אשיקהב ארקב רכזוהש ומכ (קחציו םהרבאמ יפט) בקעי טקנ ה"שמ" :םש תינעתל א"שרהמ ג"אדח האר (12
."ושעו לאעמשי וערז םושמ קחציו םהרבאב כ"אשמ ,וערזל ושיקהל בקעיב אלא ךייש

.נ"שו .8 'מע ו"כח ש"וקל םג האר (13

.ופוסב הכימ (14

."ת"מ א"ל ב"קעי תובית אוה ב"קעיל ת"מא"ש ('ז ע"ס) םש תינעתל צ"יול תרות האר (15

.תמא הז ןיא ,(דחא רודב) לארשימ דחא לצא ו"ח רסח םא ,ירהש ,לארשימ דחאו דחא לכ - אפוג הזבו (16

בקעי טקנ יאמא . . שפנב תמ אלש םא" :םש א"שרהמ ג"אדח הארו .רבדב שודיח ןיא ב"הועל עגונב ירהש (17
."קחציו םהרבאמ יפט

.(א,הכ ז"ע) "םירשי וארקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס" ,"רשיה רפס" (18

.ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (19

."םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכמ הלולכ . . (בקעי לש) ותמשנ" :ז"ס ק"הגא האר (20

.ד,ד ןנחתאו (21

אכלמד אפוגב ןיקבדתמד ןיגב ט"מ . . םיקידצ םלוכ ךמעו . . בקעי יחיו" :(א,זטר) ונתשרפ רהוז האר (22
.(דנש 'מע ונתשרפ ת"הואב אבוה) "םייח 'וג םיקבדה םתאו 'כד

.ד"לפס נ"רד תובא האר (23

.ה,חי ירחא (24

.16 הרעה ליעל האר (25

שרדהש ,ונייה ,"וערזל אוה שיקמ" אוה שרדה ,ירהש - ("שרוד ינא ארקמ") שרד לש ןפואב קר אלו (26
.ארקב שרופמש ןוויכ ,שרדב ךרוצ ןיא "וערז"ל עגונב לבא ,"םייחב וערז"ש ומכ "םייחב אוה ףא"ש ונדמלמ

.א"ער ,דמ ןירדהנס (27

ףסונ .(טכ,בל חלשיו) "לכותו םישנא םעו םיקולא םע תירש יכ" ש"ע ,בקעיד הלעמה םש - אקייד "לארשי" (28
בקעב תזחוא ודי"ש דעו) "בקע" לש בצמו דמעמב םגש זמורש ,בקע ד"וי תויתוא אוה "בקעי" םשה םגש ךכל
וניזאה) "ותלחנ לבח בקעי ומע 'יוה קלח" ,'יוה םשד (הביתה שאר) הנושאר תוא - ד"ויה רדוחו ךשמנ ("ושע
.ד"וי - ידוהי לש ותואיצמ יהוזש דעו ,(ט,בל

.ב"פס ןישוריג 'לה (29

.(ופק ןפוא תוקומע-הלגמ) הרותל תויתוא אוביר םישש שי ת"ר - "(אוה) לארשי"ב םג זמורמו (30

.ד,גל הכרב (31

.(ה,חע םילהת) "לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" ש"מכ ,הרות וניינע בקעיש ,ריעהל (32

.ךליאו 85 'מע ו"כח .ךליאו 476 'מע ה"כח ש"וקל םג האר (33

.טי,גי חלשב (34

.הכ,נ (35

.תומצעה י"ע ('וכ םידיגהו רשבה אל) אוה ףוגה הנבמ םצעש - םדאה ףוגב ומכ (36

.י"שרפבו ב,פ םיליהת (37

.ה ,ז"טפ ר"ב (38

.א"עס ,גי הטוס (39

.זט,בל אשת (40

.מ"כבו .תקוח פ"רו יתוקוחב פ"ר ת"וקל (41

.(ךליאו 156 'מע א"כח ש"וקל הארו .ד"פר ח"בהיב 'לה ם"במר) ןוראה תזינגד ןיינעהמ ריעהל (42

.א,גע ג"ח (43

.ךליאו ז"ס ו"נקס ח"וא) ז"הדא ע"וש .ךליאו ז"ה ו"פ תועיד 'לה ם"במר - החכות יניד יטרפמ ריעהל (44
.(ל"ס האנוא 'לה מ"וח

.ד ,א"פ ר"בד (45

לש ןהישעמב" (ב"פס ר"ב) ל"זראמ שוריפב (ורמא ל"ז וניתובר ה"ד) תישארב 'פ יול-תשודק םג האר (46
ירבוע לע סעכו האנשב 'ה תדובע לע זמור "םיעשר לש ןהישעמ"ש ,"םיעשר לש ןהישעמב ץפח וניאו ץפח םיקידצ
םעונ ירבד י"ע ארובה תא דובעל ולוכ םלועה לכ וברקיש םיקידצ לש םהישעמב רתוי ץפח" ,כ"פעאו ,'תי ונוצר
תקוח 'פ םשו ."בוט י"ע וילא וברקי לכהש ץפחו ,בוט אוה ת"ישה לש ותדימו וכרד יכ . . סעכ י"ע אלו . .
שיא לכל רמואש ,ונייהד ,םיבוט םירבדב חיכומש דחא . . חיכומב תוניחב ינש שי" :(עלסה לא תרבדו ה"ד)
. . לארשי שיא לכ תוצממ ךרבתי ארובהל חור תחנה לדוגו . . ותמשנ בצחמ רוקמ םוקמו ותלעמ לדוג לארשי
תמשנ תא הלעמ בוטב . . חיכומש הז ,םהיניבש קוליחהו . . םישויב ירבדבו םישק םירבדב . . חיכומש שיו
לע גיהנמ תויהל אוה יוארו ,הלעמל םחכ לודג המכ לארשי תולדגבו תקדצב דימת רפסמו הלעמ הלעמל לארשי
."תאזה 'יחבב וניא םישק םירבדב לארשי תא חיכומש הזו ,לארשי

.ג"ה ג"פ םירממ 'לה (47

.(ןמית י"תכו ימור סופד) "וילע םתוא ולדיגו תונימב ודלונו" (48

.(םש) "סונא אוהש םתעד לע םייוגה והולדיגו םייוגה ןיבל הבשנש קוניתכ" (49

.(ד"וי ,ו"נפ ר"במ) א,זט תינעת - רה ה"דות (50

.מ"כבו .ג,ו ש"הש .ב,ס ה"ר ישורד .ד,טכ האר ת"וקל (51

.פ"הע ארק י"רהמ 'יפ (52

.(נ"שו .55 הרעה 306 'מע ג"כח ש"וקל הארו) ט,א םוחנ - 'כה 'ל (53

.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש ףסוי לע םג זמורו (54

.דכ,נ (55

.טי,כ והיעשי (56

.ב,זל בשיו (57

.תומש פ"ר (58

.ז,ג םש (59

.דכ,ב םש (60

.בי,ג יכאלמ (61

.אי,אי והיעשי (62

.ה ,א"פ ר"ומש (63


-ינבד םצעה אצמנ ,"לארשיל םיריצמ" שיש ,"םירצמ"ד בצמו דמעמב םג
םידדצה לכמ רוגס ןורא ךותב חנומה רבדכ ,"ןוראב" תומילשב לארשי
וב עוגפל רשפא-יאש

טרפב ,םימשבש םהיבאל לארשי-ינב לש םביל ברקל הדיחיה ךרדה
לארשי-תבהא ךותמ ,םולש יכרדו םעונ יכרדב החכוהה איה ,הז ונרודב
"ןבהואש השמ ןחיכוי" ,אקווד

השיש םשה שודיק לע וגרהנ הבש האושהמ הטילפה תיראש ,הז ונרוד
סחו הלילחו ,"שאמ לצומ דוא" תניחבב אוה ,ד"יה םידוהי ןוילימ
םהילע גרטקל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


!תוריהמ לש ןפואב ושוריפ "הרהמ"


?שממ עגר לכב חישמל תופצל ךירצש ונל ןיינמ

,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הליפתה חסונ
1900 ,םינש המכו המכ דועב אובתש העושיל הניא וז הליפתב הנווכהש ,"וניניע הניזחתו"
,חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - אפוג הזבו ,"וניניע הניזחתו"ד ןפואב םא יכ ...הנש
המכ ,םינש המכ תודוא רבודמ אל יאדוובו ,תוריהמ לש ןפואב - ושוריפ "הרהמ" ירהו
ךתעושיל יכ" :הליפתב םיכישממש יפכו ,וטושפכ "הרהמ" םא יכ ,תועובש המכ ,םישדוח
רועיש - רתויה לכלו ,דימו ףכית - אפוג הז םויבו !שממ הז םויב ,"םויה לכ וניוויק
- החנמבו תירחשב וז הליפת תרימא ירחאל וליפא ,ןכלש ,(םיעגר ד"כ וא ח"י) לימ ךוליה
רהמל עגונ המכ דע ןבומ הזמש תושר תליפת ,תיברע תליפתב םג וז הליפת םירמואו םירזוח
...!האבה הליפתל דע ןיתמהל םילוכי ןיאש דע ,ירשפאה לככ תאז

העושיה וליאו ,"םויה לכ" איה הווקתהש אוה שוריפה ןאכ םגש ןעטי "ץראה םע ןשקמ םתס"
איה ותשקב הלוח לע ללפתמ רשאכ םאה ,"ןשקמ" ותוא תא לאשנ ,ןכבו ...ה"בקה הצריש יתמ -
ףכית אפרתי הלוחהש שקבמש וא ...הנש 1900 ירחאל ,הצריש יתמ האופרה תא חלשי ה"בקהש
!!דימו

- דימו ףכית אובת האופרהש אוה שקבמ יטרפ ידוהי לש ותאופרל עגונב םא :ךמצע עגהו
...!?לארשי ללכד הלואגל עגונב השקבה אופיא תויהל הכירצ דציכ

שקבמ ןכלו ,רבדבש ךרוצה תא אוה שיגרמ - ולש יטרפ ןיינע תודוא רבודמ רשאכ - יאמ אלא
וניא - שדקמה-תיב ןיינבו הלואגה תודוא רבודמ רשאכ וליאו ,דימו ףכית תאז ול ונתיש
!וילא עגונש ןיינע והזש שיגרמ
(אנ-נ 'מע - 'היפיצהו הנומאה' - הלואג-ירעש)


תורודה לכ תדובע ףוריצב תלעפנ הלואגה

הרותה יניינעב תולועפ המכו המכ ושענ םושלשו לומתאש םיאורש ךכמ לעפתהל ןיאש ןבומ
[...] ונעשונ אל ןיידעו היתווצמו

הלועפ לכש ךכ ,תורודה לכב ושענש הדובעה יניינע לכ ףוריצב תלעפנ הדיתעה הלואגה
ךבדנו הניבלל הניבל תפרטצמ רשאכו .הלואגה ןיינעב "תפסונ הניבל" ןיינב הווהמ הלועפו
- ןורחאה רוד תלעמ תודוא [...] רבודמכו .המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז - 'וכו ךבדנל
ונניינעבו .רתוי קוחרמל תוארל ביטמ ןכלש ,קנעה יבג-לעש סננה תמגודב אוהש - הז ונרוד
.הדיתעה הלואגה תא תוארל -
872 'מע ,ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת טבשב 'י ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


אוהשכ םג םיטושפ םישנאל רוזעל
םילענ םיניינעב קוסע


!ןקזה ר"ומדאמ רתוי תילענ הגרדב וניא יאדווב

עצמאב קיספה ןקזה ונברש (תואחסונה 'א יפל - תבשב וא) םירופיכה םויב השעמ היה םעפ
הובזע תיבה ינב לכש תדלויל רוזעל ריעה הצקל ךלהו ותילט טשפ ,תסנכה-תיבב הליפתה
.'וכו ריתמ שפנ-חוקיפש םיניינעה לכב הל רזע אוהו ,תסנכה-תיבל וכלהו

ויה אל םידיסחהש הפוקת התייהש ףיסוה אוה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ הז רופיס יתעמששכ
וא רתוי םדקומ) ףוס-ףוסו ,קפאתהל לכוא אל ינאש עדי ירה אוה לבא .הז רופיס םירפסמ
...לודג "קסארט" הז רופיסמ השעא (רתוי רחואמ

לבא (דועו ,ו"פ א"ישת ינגל יתאב ה"ד) תורחא תויונמדזהב הז רופיס יתרפיס רבכ םנמאו
!תעכ "קסארט" הזמ השעא ,םויה דע "קסארט" לש ןפואב היה אל הז םא

התא ימ ינפל עד"ד בצמו דמעמב ,הליפתה תדובע עצמאב דמוע ןקזה ונבר :ךמצע עגה [...]
תאז ריבסמ אוה - "דמוע התא ימ ינפל עד" הז המ ול ריבסהל ךירצ ןיא ירהש) "דמוע
היה ךכש (מ"פ) הליפתה תווצמ שרושב קדצ-חמצה ר"ומדא איבמש המ יפל טרפבו ,(...םירחאל
יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ" ,(הליפתה תדובע תעב) ותוקיבדב ןקזה ונברמ ןושלה עמשנ
,"דבלב ךתוא אלא הצור יניא ,אבה-םלוע אלו ןדע-ןג אל ,רבד םוש הצור ינניא" - "ץראב
תדובעבו ,'וכו הליפתה תעשב הפצרה לע לגלגתמ היה ןקזה ר"ומדאש עודיה יפ-לע ןכו
!שודקה םויה תליפתב - אפוג הליפתה

תודוא עגייתהלו ןנובתהל ,שיגרהל יאנפ ול היה - ךכ-לכ הלענ רבדב וקוסיע עצמאבו
!הרזעל הקוקזה תדלוי תאצמנ "ריעה הצקב"ש הדבועה

:הזמ הארוההו [...]

אל וז אנקסמל עיגמ אוהש רשפאו ,םילענו םיקומע םיניינעב עוקש אוהש בושחל םדא לוכי
,םילענ םיניינעב עוקש תמאב אוהש םושמ אלא ,ומצע תבהאד דחושמ תעבונה תועט תמחמ
רופיסמ דומלל שי ךכ לע ;לעופב השעמ לש םיטושפ םירבדב קוסעל ותלוכיב ןיא ןכש ןוויכו
שגרהו ומצע ךרע תרכהו תשגרהו ,ומצע תבהאד "דחוש"ה לכ תורמל :ןקזה ר"ומדא לש וייח
תילענ אגרדב דמוע אוהש ומצעב העטי םדאהש תואיצמ ןכתית אל ,"ומצע לצא בורק םדא"ד
!תסנכה-תיבב םירופיכה-םויב הליפתה תעב ןקזה ר"ומדאמ רתוי

תדלויל רוזעל ידכ 'וכו הליפתה תא בזע ןקזה ר"ומדא םא :רמוחו-לקב דומלל וילע ןכלו
!םיטושפ םישנאל הרזעב םג קוסעלו ,ךכמ דומלל וילעש רמוחו-לקו ןכש-לכ - ריעה רצקב

קזחמ דוע הז ,הברדאש ,ול תונעל שי ,ןקזה ר"ומדאל ותלעמב עיגמ וניאש ןעוט אוה רשאכו
רמוחו-לק דומלל שי ,ןקזה ר"ומדא תגרדב וניא םילענ םירבדב ךקוסיעש ןוויכמ :הנעטה תא
!ןקזה ר"ומדאמ
יתלב - 628-627 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה ולסכב ט"י תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


ןושארה דעצהמ ידיסח-ידוהי ךוניח


ןטק דלי לצא םיטלקנה םינושארה םימשרהש וליג םירקוחה םג
ךכ-לע דיפקהל בושח ןכלו ,חווט-תכורא העפשה וב םיריתומ
,ןוכרב דליה תסירע ביבס תולתל שי * הדילה עגרמ רבכ
גהנמ טושפו עודי * הזב אצויכו ת"יב-ף"לא ,עמש-תאירק
לע רבדמה ,שרע-ריש הסירעב םידליל רישל לארשי ישנ
איבהל םיכירצ * 'א ף"לא ץמק' וידימלת תא דמלמש 'יבר'ה
םידיסח ןיב ופחדייש םינטקה םידליה תא םג


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.ןכל םדוק ףאו ,םדלוויה םע דימ ליחתמ םידליה ךוניחש שגדהו רוזח שיגדה יברה ,עודיכ
תוארמהו דליה יח הבש הביבסה ןכש ,השודק לש הריווא ךותל דלוויי דליהש דואמ בושח
.הכרה ושפנ לע הבר העפשה םהל שי ,וחומבו ויניעב םיטלקנש םינושארה

םישודק תשרפ תבש תודעוותהב יברה ךיראה קוניתה תסירע דיל השודק ירבד תיילת ןיינעב
:(170 'מע ,ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת

העיד םיעמוש םה רשא דע ,םיתייצמו םירבדה תא םילבקמ םניאש ימ שי
- רבכמ הרותב רמאנה תא - םיאפורה וליג הנורחאל :ןכבו .'תינוציח'
ךייש וניא ןיידעש ליגב םג ,ןטק דלי לצא םיטלקנה םינושארה םימשרהש
עגונ ךוניחה ןיינע ןכלו ,'ןיקזי יכ' לש ליגל דע םילעופו םירדוח ,הנבהל
.דלונשמ ףכית

םלועב גוהנ .דליה דלוויה םע דימ ךכל םאתהב תויהל הגהנהה הכירצ ןכל
ירא ,בלכ ,לותח לש תורוצ וינפל םילות ,'וכו דליה תא חמשל םיצור רשאכש
ולתיש םוקמב :תרחא גוהנל שי .'וכ םיאמט םייח-ילעב הלא לכש 'וכו רשנ וא
ב-א וא עמש תאירק ,ןוכרב ,הקדצ תפוק וינפל תולתל שי ,ל"נכ תונומת ול
.הרות לש םיניינעב ןיחבי ,וביבס טיבי דליה רשאכש ידכ ,'וכו

םג אלא ,ל"נכ םיניינעו 'תולעמה ריש' ודיל ולתי ודלוויה םעש ךכב יד אל
םגו ,הלאב אצויכ םירבד לע טיבהל לכוי ,ןכמ רחאלש םימיב ,ךשמהבש הפוקתב
.הרות יניינעב ףקומ היהי הנבה לש ליגל ועיגה םרט

עגונבש םשכ ירה - 'וכו השודק ירפס תחנהל עגונב תררועתמש תיתכלהה היעבה
תמייק ירה - הזב אצויכו ,ידוהי דלי לש רדח לכב העבקל הווצמש ,הזוזמל
-ף"לא ,עמש תאירק ,ןוכרבה םע גוהנל שי ךכ - 'וכו ילכמ םינפל ילכ לש הצע
תא םיחמשמש םינוש םיעבצבו םינווגב םתושעלו ,ילכ ךותב ילכ םחינהל - ת"יב
.דליה

- רבדל ליחתישכלו תועבצאב תועונת ואובי ךכ-רחא ,'וכ הטבה היהת הליחתב
,'וכו םילצלצמ 'וכו הייתש 'וכו הליכא יניינע םניאש ,ולא םירבדב ןיינעתי
,רתויב הבוטה הרוחסה איהש ,הרות שיש ול ורפסיו ול וריבסי זאו ?םרשפ המ
.הבוטה הרוחסה תא ול ונתי ,בוט דלי היהי םאו ,לדגישכלו

תותבסה לש רישה

תודעוותהב יברה רמוא ,"לארשיב תונקז םישנ גהנמד תובישחה הלודג המכ דע םיאור הזבו"
ירבד תא וריכזהב (2124 'מע 'ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת לולא שדוח-שארד 'א
:'וכ לארשיב תונקז םישנ גהנמ תונשל ןיאש ,א"בשרה

שרע-ריש הסירעה ךותבש םידליל רישל לארשי ישנ לצא טושפה גהנמה עודיכ
הז ןיאש ןבומו ,'א ף"לא ץמק' וידימלתל דמלמש 'יבר'ה תודוא ונכותש
ינפלש תורודב לארשי תונבו ישנ לצא לבקתנו טשפתנ ךכ אלא ,אמלעב יארקאב
- םימש-תאריו תודהיו הרותל 'םיזכרמ' ושמישש םיל רבעמ תומוקמה לכב ,הז
,'א ף"לא ץמק' םידמול ויהש ןפואב התיה לארשי ידלי םע דומילה ךרדש יפל
.'יכונא' תביתד ף"לא תואה םע רושק 'א ף"לא ץמק'ש יפל - רבדה םעטו

'מע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש המגודל האר) תובר תויונמדזה דועב יברה רביד וז חורב
.(616 'מע 'א ךרכ ט"לשת .140 'מע 'ב ךרכ ח"לשת .112 'מע 'א ךרכ ז"לשת .185 'מע .145

םעפה ,(246 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) ןהב הרושקה תפסונ הארוה הנה ,'תותבס' בגא
:לאשומה ךרד-לע

םירופיס םהל רפסל אלא ,('ס'השעמ-עבאב') 'אתבס ירופיס' םידליל רפסל ןיא
.םיקידצ תודוא םייתימא םירופיס וא ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותמ םיחוקלה

תידיסח תובהלתהל ךוניח

ב"משת רומא תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמוא ,ריעצ ליגמ תידיסח תובהלתהל ךוניחה ןיינעב
:(1456 'מע ג ךרכ ב"משת 'תויודעוותה')

,ערל בוט ןיב ןיחבהל רענה עדיי םרט דועש ידיסחה ךוניחב לעופב םיאור
יניינעב ('ךאק ןשידיסח א') תידיסח תובהלתה ול היהתש דימ ותוא םיכנחמ
םינווכמ םירבדהש ול םישיגדמו ,'וכ הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב ,השודק
.'וכו לעופב ותגהנה תויהל הכירצ ךכו ,וילא

:רמואו יברה ףיסומו

רשאכ ,זאו ,דליה לש ותוקזחתהל ןיתמהל שיש בושחל הל לא ,היידוהי םא
לעו ה"בקה תודוא ול רפסל וליחתי - 'רדח'ל הנכהב וא ,'רדח'ל תכלל ליחתי
.היתווצמו הרותה

(הכנחל וא) וכנחל שי (הלגעב) ותסירעב ןיידע אצמנ אוה רשאכ וליפא אלא
.הרותהמ תויתואו םיניינע םיינזואב 'ולצלצי'ו וטלקיש

םירפסמש יפכ - חילש לע ךומסל אלו המצעב תאז תושעל היידוהיה םאה לע
תסנכה תיבל ותסירע תכלומ ומא התיה"ש היננח ןב עשוהי יבר לש ומא לע ל"זח
."הרות ירבדב וינזא וקבדתיש ליבשב

שולש ליג ינפל "ינא הדומ"

שי ,םינש שולש ליגב שארה תואיפ תחנהו תורעשה תזיזג םוימש ורוה וניאישנ וניתובר"
ןוזמה תכרבו רחשה תוכרב תרימא ,ןטק-תילט תאישנ ןיינעב קוניתה תא ליגרהלו רדהל
.('תרופסת' לגרל ובתכמב וז הארוה טטצל גהנ יברהו) "הטימה לעש עמש תאירקו

:יברה ריבסה (708 'מע 'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת תבטב ד"כ תודעוותהב

אלא ,ולא םיניינעב רדהל ןיא םינש שולש ליג םדוקש רמול הנווכה ןיא
םגש ןבומ לבא ,חרכומה רבד אוה הזב רודיהה םינש שולש ליגמש - איה הנווכה
ךנחל 'לארשי גהנמ'ש לעופב םיאורש יפכו .ולא םיניינעב רדהל יאדכ הז ינפל
.'וכ רבדל ליחתמשמ 'ינא הדומ' תרימאב קוניתה תא

:(816 'מע םש) חלשב תשרפ תבש תודעוותהב יברה ףיסוה ךכ לע

ןכ וגהנ ןירדהמה ןמ ןירדהמה .'ךינפל ינא הדומ' הלחתהב רמוא ןטק דלי לכ
.םינש שולש קוניתל ואלמש םדוק םג

ףכיתש ,ונייה - לארשי-ינב לכ לצא "טושפ גהנמ" השענ הז ירה ולא ונימיבו
...'ךינפל ינא הדומ' רמול ותוא םיליגרמ ,רבדל ליחתמ קוניתה רשאכ דימו

הכרבל םנורכז וניתובר רמאמ יפ-לע :הברדא ,תקוניתל עגונב הז ךרד-לעו
ליגרהל רשפא תקוניתה תאש ,ןבומ ,'שיאבמ רתוי השאב הנתינ הריתי הניב'
קוניתה תא ליגרהל רשפאש ןמזהמ רתוי םדקומ ןמזב 'ךינפל ינא הדומ' תרימאב
תונבש - תווצמב בויחה ליגב קוליחה תמגודב .'ךינפל ינא הדומ' תרימאב
ליגב - תווצמב םינבה בויח םדוק המלש הנש ,הנש ב"י ליגב תווצמב תובייח
.הנש ג"י

םכיתוסירע תישאר

ו"כב ,'הנח סדרפ'ו 'הנומא' ץיקה תונחמב תוכירדמל החישב .'ינא הדומ' ןיינעב דוע
'ינא הדומ' תרימאל יברה סחייתה ,(345 'מע 'ב ךרכ ו"לשת 'שדוק-תוחיש) ו"לשת ןוויסב
:ןיינעה תובישח לדוג תא ראיבו תונטקו םינטק לש

,ךירדמהמו הכירדמהמ רבד עומשל קיפסה אל ןיידע אוה ,ותנשמ ררועתה התע הז
םיידי תליטנ ינפל דוע השוע אוהש ןושארה רבדה ירה ,'רדח'ל ךלה אל ןיידע
ול קינעה התע הזו ,ודיל אצמנ םשהש הריהבו הטושפ הנומאב תטלחומ העידי -
.השדח המשנ

רמוא ותטיממ ומוק םע דימש - הסירע ןושלמ 'םכיתוסירע תישאר'ב ךכל זמרהו
הדומ' ורמאיש רתויב ןטק ליגב םינטקה םיכנחמש לארשי גהנמכ ,ינא הדומ אוה
.םתנשמ םמוקב דימ 'ינא

ןוזמה תכרב

'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת טבשב ו"ט תחישב יברה רמא - לארשי גהנמ עודיכ"
גהנמ ,הנממ קלח ךרבל לגוסמ ךא ,התומילשב ןוזמה תכרב ךרבל דליה עדוי םרט דועש - (460
."ןזה תכרב - הנושאר הכרבמ רתוי אל ומע םיכרבמש תוליהק המכב

המכו המכ לש ליגב ותויה תורמל) תולימה שוריפ ןיבמש דליש ןיבהל ןתינ ךכמ :ףיסוהו]
ךרבמ ןכלש ,םימשה ןמ םחלה אוה ןיינעה רקיעש ולכשב ןיבהל לגוסמ (הווצמ-רבה םדוק םינש
.[(ןוזמ אקפמד ץראה ןיינע תא ללכ ריכזמ וניאו) ןזה תכרב אוה

...םידיסח ןיב ףחדיהל

'מע 'ה ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת ינימש תשרפ תבש) תחא תונמדזהב
:יברה רמא (180

ןיב ופחדייש ,םינש שולש ינב ,םינטקה םידליה תא םג איבהל םיכירצ
...םידיסח

(137 'מע 'א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש םג האר) תניינעמ הדבוע רפיסו קוחש תבב ףיסוהו
ריעב ההשו היזורגל היסורמ םיטסינומוקה תופידר תעב לגלגתנש ,םידיסחה דחא רפיסש
'םויס'ה תעימשל (רבכמ אל דלונש) ןטק קונית ומע איבהש ידוהיב ןיחבה חספ ברעב .סיאטוק
ןכ - םילודגה - םהו :הנע ,ןיבמ דליה םא ידוהיה לאשנשכ .(תורוכב תינעתל רשקב)
...!?םיניבמ

הבושח הגיגחה

דלי ןיינעב (עבש-ראבב םויכ) ןירג לוולו 'פורפה לא יברה בתוכ (ולסכב ח"כ) מ"דשת תנשב
.הגיגחה תא םייקלו םילשהל - הגיגח ילב ךא שולש ליג לש 'תרופסת' ול הכרענש

תורבהה ינפל ב"א דומיל

קראפ-ורובב בקעי-תיב תלהנהמ תחלשמ יברה לצא 'תודיחי'ב הרקיב ח"כשת 'א רדא שדוחב
:יברה םהל הרוה ראשה ןיבו (506 'מע 'א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש)

םא אדיפק ןיא תורבהה דומילב) תורבהה דומיל ינפל תודוקנהו ב"אה תא דמלל
.(ב"א לש רדסה יפל םיכלוה ןיא

יברה סחייתה (48 'מע 'א ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת הרות-תחמש ליל תודעוותהב
:רמאו תורבהה ינפל ב"א דומילל

דומיל לש הטישב ךישמהלו תכל קיחרהל שי המכ דע םעפ רביד ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תודוקנה ןכמ רחאלו ,ף"לא דרפנב הליחת דומלל שיש .תודוקנ םע ת"יב-ף"לא
.ץ"מקב תוליחתמש

רוציק) ךרד רוציק תושעלו ףילחהל ושקיב רשא םיליכשמה תטישל דוגינב ,תאז
.(ןמז

אוה דומילה רשאכ אקווד רשאו ,תויתואה תשודק לע זא רביד ימחו ירומ
.םימש-תארי םג שחומב תרדוח הזכ ןפואב

ימכח ירה ,ןבלתהלו ררבתהל םירבדה לע רשאכ - חישמה תאיב ינפלש ןמזב
איה הנשיה הטישה אקוודש ,תמאהלו תונקסמל ועיגה ונתפוקתב היגוגדפה
(צ"יירה) יברהשכ .ןמזב רוציק השענ השדחה ךרדבש תורמל ,רתוי תחלצומה
לש ף"לאה םע םירשקתמ א ף"לא ץמק לש דומילב אקוודש אטבתה אוה ךכ לע רביד
.'ךיקולא 'ה יכונא'ורוקמו ידיסח גהנמ


ישיש לילב םירוענ תויהל


היה הרות דומילב קוסעלו ישיש לילב םירוענ תויהל גהנמה
-לע םגו תובישיה ינבמ םיבר ברקב ,תונוש תוליהקב גוהנ
ומצעב וב גהנ עודיכש ,הז גהנמ ריכזמ יברה * םידיסח ידי
דועו ויתוביס ,גהנמה רוקמ לע *


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ונרוד אישנ יברה רמא (340 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת זומתב ב"י תודעוותהב

לילבש - ןכ םיגהונה םויכ םג םנשי אמתסמ - םידיסח לצא גהנמ םעפ היה
גהנמ לש ומעט . . םירועינ ויה ,תבש ברעל ךיישה הלילה ,תרמוא-תאז ,ישיש
תבשש ,(ד"וי קרפ) ןקזה וניברל הבושתה-תרגאב רמאנה אוה (ךכל דוסיהו) הז
הבושת תויהל ךירצ תבשה ינפלש הלילהו ,האליע הבושת איה ,ב"שת תויתוא
...האתת

תפסונ םעפ אטבתה זאו ,ישיש לילב זומתב ב"י בוש לח ,(ג"כשת תנשב) ןכמ רחאל םינש רשע
:(364 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) המוד ןונגסב

תויתוא תבשש הבושתה-תרגאב בתוכ ןקזה ונברו ,ישיש ליל אוה התעש ןוויכמ
.תבשה ינפלד ןיינעה אופא והז .לוחה תומיב הנכה ךכל השורד ירה ,'בשת'

הנישה-יא ןיינעו ,םירועינ ישיש לילבש תומוקמ המכו המכב גהנמ ונשי ןכלו
(רועינ ותויה לש םייוסמ ןמז םינפ-לכ-לע וא ,תועשל ,הלילה לכ םא ןיב)
...הבושתה ןיינע והז

רקוב תונפל דע תודיסח

?ישיש לילב םירועינ ובש ןמזב םידמול המ ?הז גהנמב וגהנ ,ןכא ,יתמ

'מע ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת טבשב 'י תודעוותהב יברה עימשהש םירבדמ םידמל ונא תאז
תא ופיקהש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונתוח תולועפ יפוא תא ראתל ואובב ,(176
:רמא הכו ."לודגכ ןוטקכ"ה

ת"יב ץמקו א ף"לא ץמק לע ועדיי הקוחר הניפבש גואדל ויה היסורב תולועפה
...(גאטראפ) רקוב תונפל דע ישיש לילב תודיסח ודמלי תרחא הניפבו ,ב

,(265 'מע ,א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב ,בושו

:רמאו םידקה ,העשה הכראתנו רבדלו ךישמהל יברה שקיבשכ

;תורמשמ תושעל תומוקמ המכבו תובישי המכב גוהנ זאו ,ישיש ליל הז וישכע
ינניא ךכ ידכ דע לבא ,הלילה לכ םירועינ ויהש גהנמה היה רבעב
...[ןווכתמ]

אלפנו לודג ןוקית

:ל תוא בכ ןמיס הליפתה דומע שריפאפ ריאמ יברל 'םיקידצ רוא' רפסב תאבומ וז הגהנה

הלילו 'ה םוי ונייהד ,וינפלש םויו ישיש ליל לכ רועינ תויהל השודקה ץרא לכב וגהנ"
."'וכ לוצינ ןכ השועהו .םילטב םירבד םירבדמ םניאו םידמולו ,וירחאלש

אלפנו לודג ןוקית אוה ישיש לילב הלילה לכ דומילהש" :ןכ ירחא תורודב ואיבה ךכו
שרושו דוסי' - ("םילבוקמה ירפס ראשבו ל"זיראה יבתכב ןכ בותכ אצמנ"המ אוהו) ."'וכ
.א קרפ שאר 'ח רעש 'הדובעה

האר) 'ו ליל לכב םירועינ ויהיש ,ראשה ןיב ,םינתחה םע ונתה ברה תיבב יכ ,םג עודי
,ויבא לש תדחוימ הארוה םג וז התיה ונרוד אישנ יברה לצא .(256 'מע ,א ךרכ 'ךלמ ימי'
.(העומשה יפ-לע) ל"צז קחצי-יול יבר ק"הגה

םישדוח רפסמ והשש םידימלתה שדוקה-ץראל ובששכ ,ד"כשת תנשב ירה ,םיברל עגונבו השעמל
רפיס ,ד"בח רפכב "םימימת יכמות" תבישיב - יברה תארוה יפל - ודעוותהו ונשדק תורצחב
לילב הנישה רדעה םאש ,'תודיחי'ב ול הרוה יברהש ,(קורב 'יש שיבא-םהרבא 'ר) םהמ דחא
.ךכמ לודחל וילע - םויה תרחמל דומילה ירדסל עירפי ישיש
תודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ


םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה
(א,טמ)

(י"שר) ...הניכש ונממ הקלתסנו ,ץקה תא תולגל שקיב :םכל הדיגאו

ץקה תא םהל הלגמ היה ןכא וליא ירהו ,ץקה תא וינבל תולגל בקעי שקיב הרטמ וזיאל
!?'ה תדובעב תושילחלו ןויפרל םאיבמ רבדה היה ,םינש יפלא רובעכ קר היהיש

?'הנשיחא' ביתכו 'התעב' ביתכ - ימר יול ןב עשוהי יבר" :(חצ ןירדהנס) ורמא ל"זח אלא
:םיכרד יתשב שחרתהל הלוכי הלואגה ,רמולכ ."'התעב' - וכז אל ,'הנשיחא' - וכז
הנמז םדוק אובתו םידקת יזאו ,םתדובע ידי-לע ךכל וכזי לארשי-ינב רשאכ - 'הנשיחא'
-ינב לש זא םבצמל רשק לכ ילב ,הלואגה אובל הלעמלמ עבקנש ןמזה - 'התעב'ו ;עובקה
.לארשי

תגרדל ועיגיו וצמאתי םאש ,הז ץק תולגל שקיב וניבא בקעי - "ץקה תא תולגל בקעי שקיב"
ןיאש ,המלש הלואג היהת ףא אלא דבלב וז אלו ,('הנשיחא') דימ הלואגה היהת יזא - "וכז"
.תולג הירחא

-לעש ,םדאה תדובע תומלש יכ ,הז דוס תולגל בקעימ וענמ םימשמ - "הניכש ונממ הקלתסנו"
הדובעה עבנת םא .אקווד ומצע חוכמ תישענ הדובעה רשאכ איה ,"וכז" תגרדל עיגמ אוה הדי
.ומצע חוכב הדובע תאז היהת אל בוש ,בקעי לש ודודיע ירבדמ

.הדובעה תומלש ןובשח לע וליפא ,תולגהמ האיציה תא רשפאה לככ שיחהל שקיב וניבא בקעי
-ינב תדובע רשאכ קר ןכתית וזכ הלואגו ,תומלשה תילכתב היהת הלואגהש הצר ה"בקה םלוא
.המלש איה ףא היהת לארשי
(228 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(די,טמ) םרג רמח רכששי

לבוקמה ק"הגה ךכ לע רמוא .ןנבר ברו גלפומ םכח תובית ישאר אוה "רומח"ש ,םירפסב אתיא
:ןוסרואינש קחצי-יול יבר

תולפשה איש תא למסמ ,רבדל ללכ דגנתמ וניאו דבכ אשמ תאשל דימת ןכומש ,רומחה
דומילב הגלפומ החלצהל הכוז אוה - הלאכ לוטיבו הוונע תדימ ושפנב הנוק םדאשכ .הענכההו
."ךתרותב יבל חתפ (הז ידי-לעו) היהת לכל רפעכ ישפנו" ,רמאמכ ,הרותה
(זער 'מע ,א ךרכ רהוז - קחצי-יול יטוקל)


(די,טמ) םרג רמח רכששי

וא סוס היל היירקנ ,אתיירואב לדתשאד ןיגב יא ?ירקיא רומח רכששי יכו רזעלא 'ר רמא
(ב"מר א"ח רהוז) ...אלא ?רומח יאמא !רמנ וא הירא

סוס .םהל ולשמנ לארשיש יפל - רמנו הירא ,סוס - ולא םייח-ילעב תומשב טקונ רהוזה
םש) רמאנכ רמנו ירא ."יתייער ךיתימד הערפ יבכרב יתסוסל" ,(א םירישה ריש) ביתכדכ
."םירמנ יררהמ תוירא תונועממ 'וג הלכ ןונבלמ יתא" ,(ד
(זער 'מע א ךרכ רהוז - קחצי-יול יטוקל)


(וט,טמ) לבסל ומכש טיו . . בוט יכ החנמ אריו

הנכסה תא םג האר ךא ,בוט רבד םנמא איה החונמש האר רכשי - "בוט יכ החונמ אריו"
הפוק ךותמ (י"שר ,קיזמו עגתשמו חמש) םהונ ירא ןיא" ,(בל תוכרב) ל"זר רמאמכ .רבדבש
."טעביו" יזאו "ןורושי ןמשיו" ,ןכו ."רשב לש הפוק ךותמ אלא ,ןבת לש

(ןאכ י"שר שוריפכ) "הרות לוע" ומצע לע לביק ,וז הנכסל הפורתכ - "לובסל ומכש טיו"
הנכסל הפורתה אוה "לוע"ה .הרותל םיתיע םויו םוי לכב עובקל תיעמשמ-דח הטלחה ,ושוריפש
.החונמבש
(ב 'מע חפ ףד ,א ךרכ םירוביד-יטוקל)


(אכ,טמ) רפש ירמא ןתונה

(ר"ב) (רפושה לוק ידי-לע ונתינש הרות ירבד) רפושב ונתינש םירמא ןירפשמ םהש

הלגנה קלח תא "תרפשמ" איהו "םיפוצ תפונ" תארקנה ,הרותה תוימינפל זמור "רפש"
תאו "אפוג" םשב הרותד הלגנה קלח תא םינכמ רהוזב) ףוגל חכ תנתונש המשנהש יפכ ,הרותבש
.("אתמשנ ,רתסנה קלח

:םירבדה שוריפ

(עצוממ לככ) הלולכ איהו ,םילצאנה ןיבל אוה-ךורב ליצאמה ןיב עצוממ איה הרותה
הרותבש "ליצאמה תראה" ."םיארבנה שרוש" םגו "ליצאמה תראה" םג :דחאכ ןותחתהמו ןוילעהמ
,(טכ םירבד) רמאנש והז .הרותבש הלגנה קלח אוה "םילצאנה שרוש" ;הרותה תוימינפ איה
קלח תא "תרפשמ" הרותה תוימינפ ."ונינבלו ונל - תולגנהו ,וניקולא 'הל - תורתסנה"
."ליצאמה תראה" תניחב וב חרזיו ריאיש ,הרותבש הלגנה
(טעש-756 'מע ,ב ךרכ תישארב הרותה-רוא)


(בכ,טמ) ףסוי תרפ ןב

("רופתל") רשקלו רבחל וניינע ,תוליצאד המשנ היהש ,ףסוי ."רפות" תויתוא אוה "תרופ"
.הלעמל ומכ הטמל ריאתו הלגתת תוקולאהש ידכ ,ונממ הטמלש תומלועה םע תוליצאה םלוע תא
(טעש-756 'מע ,ב ךרכ הרות-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


שדוח-שארב ללה לע הכרב

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

.גהנמ אלא וניאש ורמא 2ארמגבש ןוויכמ ,שדוח-שארב ללה לע ךרבל םא וקלחנ 1םיקסופה
ךרבי ודבל ץ"שהש גוהנל שי ללהה תא םירמוג ןיאש םימיבו" :בתכ 3ורודיסב ןקזה ונברו
."ותכרבב ואצייו ןמא ונעי להקהו ,ףוסבו הליחתב

ךרבל ךירצ הלבקה יפ-לע םגו ,ךרבל ךירצש איה ותעדש ז"הדא ןושלמ קייד 4ללוכה רעשבו
-לע הבוח-ידי ואצייש גיהנה ךרבל אלש םיקסופה תעד תאצל ידכ אלא ,5שדוח-שארד ללה לע
ךרבי דיחיב ללפתמהש [הזב תורתוס תועומש איבמש רחאל] עירכמ ןכלו ,רוביצ-חילש ידי
.6ומצעב

יתיאר ללהה תא םהב םירמוג ןיאש םימיב" :רפסמ 7ה"ע ןוספמיס א"ר ח"הרה תומישרבו
היהיש זמרל ידכב] ץ"של וינפ תא ריזחמ היה ,ללהה תרימא םדוק ע"יז ע"נ ב"שר ר"ומדאש
."[תוכרבה םע ותוא איצומ

:צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 8יברה 'תומישר'ב ב"שרוהמ ר"ומדא לע רפוסמהמ ןויע ךירצו
רמא דימת [ןולמב םג הזוזמ עובקל דחוימה וגהנמ תודוא םש םדוקה רופיסל המודב-] ןכ"
אצי אלו ,ללהה תא ןירמוג ןיאש םימיב רוביצב וללפתהב םג הכרבב ורמוא לע .הכרבב ללה
יל הוויצו ,[תרחא הז "החפשמב" ונלצא=] "ע'צאניא איטארב אשאנ" ןכ-םג רמא ,ץ"שה תכרבב
ירבדל בוט היהיו הביתה ינפל ומצעב ללפתי אל המ ינפמ ,ויתלאש .הז-רבד-לע רפסל אלש
חילש' ותויה ידי-לע) 'סימעהל' ילע המל=] "'ןעגאוו ןפא לוכה תחקל יל המ' :הנעיו ,לכה
.['יתבכרמ' לע רוביצה לכ תא ('רוביצ

הז ירהש ,רוביצה לכ תא ותכרבב איצוהל ןווכיש ץ"של ריכזהל קר הזב הנווכה התיה ילואו
-רעשב ש"מכו ,ןכ ןיגהונ ןיאש יאדו ללהה תא םירמוגש םימיבו ,ונלצא לגרומ וניאש רבד
."ותכרבב םאיצוהל ןווכיש ץ"שה תא ריכזהל ןיגהונש השעמ ישנא יתיאר" :9ללוכה

יהיו" :יברה רמא ,10הפוסב א"משת'ה בא-םחנמ ח"ר ,יעסמ תשרפ שדוק-תבש תחישב ,ךדיאמ
טפאכ'מ זא ,11םידיסח גהנמ יפ-לע טרפבו ,שדוח-שארב טגאז'מ סאוו ללה םעד ןופ זא ,ןוצר
טעוו סאוו 'תירישעה הריש' רעד וצ ןעמוקוצ ןעמ לאז - 12יאשחב הכרב יד ךיוא ןיירא
,ןוצר יהיו=] ". . לודגה ללה רעד - 'שדח ריש' א ןייז טעוו יז סאוו ,אובל-דיתעל ןייז
הכרבה תא םג 'םיפטוח'ש ,םידיסח גהנמ יפ-לע טרפבו ,שדוח-שארב םירמואש ללהה ןמש
ללה - 'שדח ריש' היהת איהש ,אובל-דיתעל היהתש 'תירישעה הריש'ל ועיגי ,יאשחב
.[...לודגה

אידהל רובעל אלש ידכ ,ותכרבב ץ"שה ליחתה םרטב ךרבלו רהמל ,אוה 'הפיטח' יוטיבל םעטה
.ןכמ רחאל ומצעב ךרבלו ,ןקזה ר"ומדא ירבד לע

אל םגו ,ולש ותכרב עצמאב ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל לכוי אל ךרבמה יכ ,ריכזא בגא
קר אלא ,וילע ךרבמש רבדל ותכרב ןיב קספה םושמ ,ללה תרימאב ליחתה אל דוע לכ ,הירחא
.13(םלש ןיינע םינפ-לכ-לע וא קוספ רמא רבכו) ללה רמול ליחתהש רחאל.ב"ס בכת 'יס ח"וא ע"וש (1

.ב,חכ תינעת (2

.ללה םדוק (3

.ה ק"ס זל קרפ (4

.ול-דל ק"ס םש םייחה -ףכב םג הארו .םידיסח-תנשמ 'סמ םג תאז איבה האבה הרעהבש ןחלושה סרטנוקב (5

רשאמ תרחא ןודנב בותכ םוי-םויהבש דפ 'מע זט ק"גאב לאושהו .תבט ח"ר ,'םוי םויה'ב הארוהה ןכו (6
אלו הליחתב אל ךרבמ וניא דיחיהו" םיסופד המכב כ"חא רודיסב עיפומה רגסומהל ותנווכ ,ןודנב רודיסב
ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגהב לבא ,טסופאקד סיפדמל וסחיימ םש ללוכה-רעשהש "שודקה ויפמ יתעמש ךכ ,ףוסב
לש ופוגלו .ז"הדא יחא ,'ץיבונאימ ל"ירהמל וסחיימ ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב רודיסה לע ע"נ
ח"הרהמ רודיסה סרטנוקב יכ םא "םיצורש ומכ תושעל םילוכיש" וז הלאש לע קדצ-חמצה הנעמ םש איבמ ןיינע
,קדצ-חמצה םשב ש"רהומ ר"ומדא םשב ע"נ ץ"דרה םשב איבמ (770 'מע רוא -הרות רודיסב ספדנ) ל"ז האנ ח"אר
.[ךרבמ יננה ,יל 'ללהתמ'שכ=] "הכרב א ךיא ךאמ ,ךיז ט'ללה סע זא" הנעו ,דיחיב גהונ ומצעב אוה ךיא

.39 'מע 555 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ןועובש (7

.20 ע"ס ,'ןמוי' ,ח 'בוח (8

.ד ק"ס ףוס םש (9

.תצקמב הנושו רצק חסונ ק"הלב תיטרפ החנהבו) 322 'מע ד"ח א"משת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב 'תה תחנה (10
.הרעהב דעק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג רכזנ .(כ"כ קייודמ וניא הארנכו

םירפוס ירבד ילע ןיביבח" םושמ וב שי שדוח-שארבו ,היולג החמשל אקווד רושק ללכב ללהש ,ראבתנ ןכ-ינפל
."הרות לש הניימ רתוי

אל יל עודיה לככו ,(םיברל הארוה וז ןיאש יאדווב - הרואכלו) הז דחוימ גהנמ ךייש ימל ע"צ ןיידעו (11
.וננמזב ללה תרימא לע תאז רמא יברה ,ךדיאמ .(זא דע) ךכ וגהנש יממ ועדיש םידיסחה ינקזמ ונעמש

.ילש השגדהה (12

ש"קד םיקרפה ןיבכ - קרפה עצמאב םג - ח"רד ללה ןיד םולש תליאש ןיינעלש ד"ס בכת 'יס ע"וש האר (13
'סבו אי-י"ס ,בכת ש"הורע הארו .(ח"ר ךרע ףוס תידומלת הידפולקיצנאב הרצקב ואבוה הזב םינושארה תוטיש)
תיינעלש ,ה"ס וס 'יס ז"הדא תעד םנמאו .נ"שו ,בל 'יס ח"וא ב"ח רמוא עיבי ת"ושבו ו"מס ט"לפ לארשי-ישיא
יניד קר קיתעה (ב"יס ח"פ) ד"בח-ח"ר יגהנמו יניד 'סב ןכאו ,קרפה עצמאל הווש ש"קד םיקרפה ןיב ןיד ,ןמא
הרמזד יקוספב הליגר ןמא תיינע רתיהל (ה"ס אנ 'יס ז"הדא ואיבהו י"בה בתכש) םעטה יפל לבא .ש"קד הקספה
םגו) ללהב םג תאז ריתהל היה ךירצ "הרמזד יקוספב קספה בושח וניא ,הרמז ןיעכו חבש ןכ-םג אוה ןמאש יפל"
.ע"עו .(ותוא ןירמוגש םימיב
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יחיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ח"י

ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב :תירחש
קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .1דומעל גוהנ ,(הרות ישמוח
.3תאז רמוא הרותל הלועה םגו ,2"!קזחתנו

לכו ותיב-ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ - 'קזח תבש'ב ונדמעב"
...תודהי יניינע לכב . . ותביבסב םיאצמנה

תבשבש ,לארשיב תושודק תוליהק המכב גהנמהכ . . תדחוימ תודעוותה םע הז רשקל יאדכו"
הבש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח
לש הרמגל החמשהב ופיסויו ,(. . תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי
.4"הרות

ישימח םוי
תבטב ג"כ

רכזנ אל (הרות-יטוקלו רוא-הרות ,אינת) ד"בח תודיסח לש דוסיה ירפסב" :יברה ירבדמ
,ןיינעה אל וליפאו ,(תומש רפס תליחתמ) ולא תועובשב 5ם"יבבוש תוינעת רבד-לע ללכ
"םינושארה תורודב םייתסנ רבכ ולא םיתינעת ידי-לע ןוקיתה רקיע יכ . . !ם"יבבוש הביתה
.6

,ישיש םוי
תבטב ד"כ

תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
.7שטידאה ריעב דובכ ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלוש ףיעס
.8עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
םייקל (ד :ןכו .9ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל
הרושקה ,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה
אלוליהה םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש . . אקווד הנותח 'אלוליה'ב
.11תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[10

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
.12םיכומסה םימיב המלשהו
חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמש בתכ ,יחריה-ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב (2
העברא" :(ב,בל תוכרב) ארמגה ירבד פ"ע תאז םיעטה אי ק"ס טלק ח"וא שדח-ירפבו .הרותה ישמוחמ רפסו
םישעמו הרות . . םיבוט םישעמו הרות ןה ולאו ,(י"שר - וחוכ לכב דימת ןהב םדא קזחתיש) קוזיח םיכירצ
- ץמאו ,הרותב - קזח ,'הרותה לככ תושעלו רומשל דואמ ץמאו קזח קר' :(ז,א עשוהי) רמאנש ?ןיינמ םיבוט
רמולכ ,"ךלע ןרדה" תכסמ םויסב םירמואש ךרד-לע אוהש הפ 'יס ץנימ ם"רהמ ת"ושבו .". . םיבוט םישעמב
ןוצר-יהי ,ךתווצמ תרמג רמולכ ,ךחוכ רשיי ןזחל רמול ןיגהונש ומכ וא ,'וכ םירבדה תא חכשת ןפ ךל רמשיה
,רבעה לע אוה 'קזח'ש (גכש תוא) חל 'יס א"ח (ןיגאג) בוט-םש-רתכ הארו .תווצמ רתוי רומגל הכזתש
-יטוקלב ,יחיו פ"סל רשקב טרפבו ,ז"כב רואיב) וט ףיעס טלק ןחלושה-ךורע םג האר .דיתעה לע - 'קזחתנו'
.םש אקניפסמ צ"הרהל םייח-תוחרואב אבומה הארו .(ךליאו 474 'מע הכ ךרכ תוחיש

םעטהש ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ םשב (א"שת א"נמ ןמוי ,6 'מע ה"נק תרבוח) 'תומישר'ב הז ןינעב הארו
ז"ה כ"אש יברה תלאשלו ,"שדח רפס ליחתהל" קוזיח ,"םיטושפה םינימאמה םע ומצע לולכל ידכ" אוה וז הרימאל
הבית" הווהמ הרותה לכש יבו'צגורה םגתפמ הנעמה היה - והומייסש הזב אלו אבה רפסב קסועש ןוויכ - קספה
.ש"ייע ,"תחא

'יח ןייעמ' 'סב (בי,י ב -לאומשב קוספל םאתהב ,הארנכ) דקונש יפכ אלו ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול גוהנ
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :151 'מע ,תישארב

,קספה ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה-ןחלוש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (3
רמאי אוהש ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלושה-ידבב דפ 'יס ןחלושה-תוצקבו
בישח אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל
איה ***ונלש אחסונ יכ ,רמוא **אוה םגו ,(*ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה
.ל"כע ,"'קזחתנו'

----------

רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש אתיא םש (*
יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהב יברה ירבד פ"ע ןכאו "רחא ןיינעב
תרימאב ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה-רפסב יברה בתכש ומכ שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'קזח'ד ןיינעה לע םג
-עיבי ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יווה ,רחא ןינעב א"אד ןוויכו" :הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה
.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא

תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה - (**
.ומע להקה

.הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (***.ש"ייע ,233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (4

אבומ ל"זיראה םשבו ,"םיטפשמ . . אראו ,תומש" תוישרפה תומש לש ת"ר ,"ם"יבבוש" ונוכ ולא תועובש (5
.ותעב רבד חולב טרופמב הארו .עובשב 'ה ימיב םינעתמ כ"דב .דוסיה םגפ ןקתל םילגוסמ הלא םימיש

.ש"ייע ,185 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (6

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (7
ד"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
ימי' 'סב הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב 'שדוק תורגא'ב קדצ חמצה תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח

.296 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (8

.286 'מע א"ח ז"משת תוחישה רפסו ,276 'מע םש תוחיש-יטוקיל - םיניינעה 'ג (9

לש 'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע תורגא) 'קחצי-יול יטוקיל'בש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (10
-8 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקיל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא
.277

לש תובב 'ד ןוגינ ןגנל יברה הוויצ (262 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תבט ד"כ תודעוותהב
."יצפולכ יצירו'ז עיינ" ןוגינו ,ז"הדא

.292 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (11

.(רוקמב השגדהה) 66 הרעה םש ז"משת תוחישה-רפס (12


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il