- ט"לש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה תבטב ד"כ * תומש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,רותיווה ךרדב םיכלוה רשאכ
...רתויו רתוי םיכבתסמ


ףקותב דמעש םושמ דובעישה תריזגב ללכנ אל יול טבש
* הרות דומילו הלימ תווצמ םויק לע שפנ-תוריסמבו
תינחור הריזגל םיענכנ םאו תוינחורהמ תעבונ תוימשגה
םיבייוחמה םיניינעב קר אל * תימשגה הריזגה םג החיגמ
םיניינעב וליפא אלא ,שפנ-תוריסמב דומעל שי ,ןיד יפ-לע
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * רודיהו גהנמ לש


םהייח תא וררמיו" ,םירצמ תולג רבד-לע רופיסה ליחתמ - תומש תשרפ - וז 1השרפב
.ךרפ תדובע ,2"םינבלבו רמוחב השק הדובעב

,םיינחור םיניינעב טעמ טעמ רתוול לארשי ינב וליחתה הליחתבש ,היה תולגה דובעיש רדס
.תוימשגב תולגה דובעיש היה ךכ-רחאו ,םיירצמה לש םהיתושירדל וענכנו

3לארשימ דחאו דחא לכ לש ותויח איהש הרותה לע יאקד ,"םהייח תא וררמיו"ב התיה הלחתהה
םינבלבו רמוחב השק הדובעב" ,תוימשגב םג דובעיש השענ ,תוינחורב וענכנש רחאלו ,
."'וגו

5הערפ ירבדכ - הערפל דבעתשנ אל יול טבשש םעטה רואיבב 4"תופי םינפ" רפסב אתיא
,םהלש הכאלמהב וקסע אלא ,הערפל דבעושמ היה אל יול טבשש ןוויכש ,"םכיתולבסל וכל"
שיאל ךירואו ךימות" 7רמאנ יול טבש לע יכ - 6םכלש הכאלמל ,"םכיתולבסל" רמאנ ןכל
יול טבש היה םהבש ,הרות לע יאק "ךירוא"ו ,הלימ תווצמ לע יאק "ךימות" :"ךידיסח
,לארשי ינב ראש ןכ -ןיאש-המ .הערפ דובעיש תחת ויה אל ןכלו ,הריזגה תעשב םג 8תומילשב
.תוימשגב דובעישל םג הלחתה הז היה - "ךירואו ךימות"ד הריזגל וענכנש

דצמ הזב םיבייוחמ ויה - "הלימ תווצמ וז ךימות" ןיינעב אמלשב :ןבומ וניא הרואכלו
אוה רבודמה ירהש ,םיבייוחמ ויה אל - הרותבש םיניינעה ראשב לבא ;וניבא םהרבאל יוויצה
םיבייוחמ ויה םא הריקח שי - שפנ-תוריסמה ןיינעל עגונב ללכבו .הרות-ןתמ ינפל
שפנ-תוריסמב םיבייוחמ םניאש 9חנ ינב ןיד םהל היהש רמול םוקמ שיש ןוויכ ,שפנ-תוריסמב
?םשפנ ורסמ אלש ךכ לע םירצמ דובעישב ושנענש ןכתיי ךיא ,ןכ םאו .10

םיבייוחמ םא עגונ אל םימעפל הנה ,תוינחור תודוא רבודמ רשאכש ,הזמ הארוההו
דצמ ןיינעה םצעב םיבייוחמ םא עגונ אל וליפאו ,אל וא ןיד יפ-לע רוריבב שפנ-תוריסמב
טבש לביק םירצמבש ךרד-לע - וינפלש יבר וא ,יברה גיהנהש הגהנה אלא הז ןיאש וא ,ןידה
.שפנ-תוריסמל דעו ,'וכו 11םהרבא גיהנהש יפכ הרותה דומיל ןיינע תא יול

לכב תכלל שי אלא ,תוריזג (ינפב ענכיהל) לבקל ןיא - תוינחור לש ןיינעב רבודמשכ
.ףקותה

טראפש") החיגמ - תוינחורב הריזגל םיענכנ םא .תוינחורב היולת תוימשגהש םושמ ונייהו
זירכמ יזא ,תוינחורב הריזגל םיענכנ ןיא םא ,אסיג ךדיאלו .תוימשגב םג הריזגה ("סיורא
םידבעושמ ןיאש ,"םכיתולבסל"ד ןיינעב הדומ ומצעב הערפ - "םכיתולבסל וכל" ומצעב הערפ
.וילא

השמ וליפאש דע ,רתויב םילודג תוחוכ ול ויהו ,12םלועה לכ לע הפיכב ךלמ היה הערפ
ונוטלש תחת היה יול טבש םג ירהו .13"הערפ לא אוב" ה"בקה ול רמאש דע ,הזמ דחפ ונבר
שיאש ,אפוג םירצמ ץראב המכו-המכ -תחא-לעו ,םלועה לכב לשומ היהש ,םירצמ ךלמ הערפ לש
אל ,תוינחורב הערפל וענכנ אל םהש ןוויכמ ,ןכ-יפ -לע-ףאו .14םשמ טלמיהל לוכי היה אל
.םהילע (הטילש) העד םוש ול התיה

.םדאה תדובעב הארוה םה הרותה ירופיס

ול ןיא םנמא .יול טבש ומכ אוה ירה ,'יוה תא תרשל ובל הבדנש ימ לכש ,15ם"במרב אתיא
.תוימשגב םג אלא ,תוינחורב קר אלו ,16"ותלחנ אוה 'ה" לבא ,ץראב הלחנו קלח

.יול טבש תמגודב םהש תעדל לארשי ינב לכ אופיא םיכירצ

,תצקמב ול ורתוויש הז ידי-לעש בושחל ןיא - 'ה תדובעל עירפמו לבלבמש דגנמ אב רשאכ
קר אלו .רתוי דוע לבלבל ליחתי ,תצקמב ול וענכיי םא :ךפיהל קוידב .לבלבלמ לדחי
,םיינחור םיניינעב תוריזגב םייוסמ רבד לע םירתוומ םא :תוימשגב םג אלא ,תוינחורב
םינבלבו רמוחב השק הדובעב" ,(הז ירחאל בותכש ומכ) דימ השענ - "םהייח תא וררמיו"
."'וגו

ךימות"ד ןפואב םיגהנתמ אלא ,תלבלבמה הפילקל המואמב םיענכנ ןיא םא ,אסיג ךדיאל
םירטפנ יזא - (תווצמה םויק - "ךימות"ו ,הרותה דומיל - "ךירוא") "ךדיסח שיאל ךירואו
.תוימשגב םג אלא תוינחורב קר אל ,הטילש םוש הפילקל ןיאו ,תולגה דובעישמ

תווצמ ומכו ,םיניינע המכ לע ("ןגייבראפ וצ") רתוול שרדנ תולגה ךשוח דצמש יפ-לע-ףאו
םייוליגהל המדקהו הנכה היהתש איה תולגב הנווכה תמאב ירה - שדקמה-תיבב תויולתה
.דיתעלד

ותוא ןישתכמשכ הזה תיזה המ ,תיזל ולשמנ לארשיש 18ל"זח ושרדו ,"רואמל תיתכ" 17ביתכ
.'וכו לארשי ךכ ,ונמש איצומ

.הרות-ןתמל הנכה איה תולגה אקווד

אילג הלגתנ ,םירצמ תולג ירחא ,זאש אלא .וז תולגב - םג ךכו ,םירצמ תולגב היה ךכ
הז ןיינעש ,("רואמל - תיתכ") הרותבש רואמה - ומצע רואמה יוליגל הכזנ התעו ,הרותבש
.הרותה תוימינפ ידי-לע אוה

-ץראב אלו ,תולגב ןיידע םיאצמנ םייתניבש יפ-לע-ףא ירה ,טרפ םושב םירתוומ ןיא רשאכו
בלח תא ולכאו"ד ןיינעה ונשי םוקמ לכמ - הנוילעה הנווכה דצמ אוה ךכש ןוויכ ,לארשי
ןיינע אל לבא ,(לארשי-ץראב םיאצמנ אלש) תולגה ןיינע קר ונשיש ונייהד ,19"ץראה
.20דובעישה

דחאו דחא לכל עגונב םג אוה ןכ - תולגה ןיינע תוללכל עגונב םירומא םירבדהש םשכ
:טרפב

רתוויש הז ידי-לעש רובס אוהו ,ינולפו ינולפ ןיינע םייקל ול השקש ול המדנש ימ
לדחי הז ןיינעש םושמ ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה רתוי לק ול היהי ,הז םייוסמ ןיינעב
עורג בצמה השענ רותיווה ידי-לע :ךפיהל קוידב איה תמאהש תעדל וילע - 'וכ ותוא לבלבלמ
הגהנה לע וליפא ,שפנ-תוריסמה ןיינע ידי -לע אקוודו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה רתוי
.דובעישה ןיינע לכמ ירמגל םירטפנ - אמלעב

:תלוזה לא םיעגונה םיניינעב םג אוה ןכו

םג קוסעל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ ,21"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש ןוויכד - המדקהבו
.ללכה יניינעב קוסעל םניינעו םדיקפתש ,"םייללכ םישנא" םהש ולא טרפבו ,ללכה יניינעב

רובס אוהו ,'וכ ץרמ וא חוכ ול רסחש וא ,יאנפ יד ול ןיאש ,ןמזה ול רצ רשאכ ,םנמא
תעדל וילע - חוכה וא ןמזה תניחבמ רתוי לק ול היהי ללכה תדובעב טעמיש הז ידי-לעש
-לע אקוודו ,רתוי דוע וילע השקי - ללכה תדובעב טעמיש ידי-לע :ךפיהל קוידב איה תמאהש
.תלבלבמה הפילקה תלטבתמ זאש ןוויכ ,רתוי לק ול היהי - רבד םושב רתווי אלש ידי

רודיה לש םיניינעל עגונב םג אלא ,ןיד יפ-לע םיבייחמה םיניינעב קר אל אוה הז לכו
.שפנ-תוריסמ ידכ דע ,ףקותב דומעל שי םהילע םגש - (22הז רודיהל ךייש אוה םא)

אלש ורוה םיחלמהו ,עובטל הדמעש הניפסמ - (ורפסל םיגהונ םיברש) הזב לשמה עודיכו
תא וכילשי שארל לכלש ,הניפסה יעסונ לש םתעדב הלעו ,הבש םידבכה תואשמה תא ךילשהל
...תודבכה םינבאה תא וכילשי - רוזעי אל הז םא - ךכ-רחא קרו ,ןיליפתהו תילטה

:לשמנב םג אוה ןכו

עובטל םידמועו ,"הרעס חור" הנשי רשאכש ,ןבומו .23רעוס םיב הניפסל לשמנ םלועה תוללכ
.ןיליפתהו תילטה תא שארל לכל "ךילשהל" לכשב םוקמ םוש ןיא -

ןיליפתהב םג אלא ,ןיד יפ-לע בויח םהש י"שרד ןיליפתב אקווד ואל אוה הז ןיינעש ןבומו
םיכיישה הלאל - ד"בארדו אבר-אשומישד ןיליפתב ןכו ,םת-ונברד ןיליפת ,רודיה דצמ םהש
.הזל

םיניינע שיש - 24"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה"ש - הרותה יניינע לכל עגונב אוה ןכו
ת"רד ןיליפתכ) רודיה לש םיניינע שיו ,(י"שרד ןיליפתכ) ןיד יפ-לע םהב םיבייוחמש
ןיב ,ינחור ןיינע לע שארל לכל םירתוומו "םיכילשמ" ,'וכ םיישק לש בצמב רשאכו .('וכו
הז ירה - (רודיההל ךיישש ימל) רודיה אלא הז ןיא םא ןיבו בויח לש ןיינע והז םא
לש ךרדב אלא ,("קאמשעג") תובירעו תומיענ ךותמ םניא תווצמהו הרותה יניינע לכש ,חיכומ
םירטפנ ןיא הז ידי-לעש דבלב וז אלש ,תאז דועו ."םהייח תא וררמיו" תניחבב ,הייפכ
םינבלבו רמוחב השק הדובעב") רתוי דוע םירבגתמ םיישקה ,הברדא אלא ,'וכו םיישקהמ
,"םכיתולבסל וכל" השענ יזא ,ףקותב םידמועו םירתוומ אל רשאכ - אסיג ךדיאלו ;("'וג
.'וכ םיישקהו דובעישה םילטבתמש

:26ןיינעה 25תדוקנ

:םיכרד יתש הזב ןנשי ,ל"חר הריזג ןוגכ ,םיינחור םיניינעל לבלבמה רבד ונשי רשאכ

ךיז טעוו") עירפהלו לבלבלמ לדחי הז ידי-לעש ידכ ,דגנמל תצקמב רתוול - איה תחא ךרד
.("ןעפעשטפא רענעי

.הרעשה טוחכ וליפא רתוול אל - איה היינשה ךרדה

ןעמ טכירק") רתויו רתוי םיכבתסמ ,רותיווה ךרדב םיכלוה רשאכש ,ונתשרפמ הארוההו
.םיפסונ םיניינעל עגונב םג לובלב תויהל ליחתמו ,("רעטייוו ןוא רעטייוו ץלא ןיירא
.תוימשגב םג דובעיש השענ הז ידי-לע - וזמ הרתיו

,ןיינעה לכמ םירטפנ - רבד םוש לע רתוול אלש ,היינשה ךרדב םיכלוהשכ ,אסיג ךדיאל
.תוימשגב םג אלא ,תוינחורב קר אל םיחילצמו

:דובעישה תלחתה ןפואמ םג וז הארוה דומלל שיו

. . הערפ תא האור היהש ימ לכו ,הפירגמו לס לטנ הערפ ,ךר הפב" התיה דובעישה תלחתה
אל הליחתבש ,ונייה ,27"'וכו תוזירזב לארשי לכ וכלה דימ ,השוע היה ,םינבלב השוע
ומצע ךלמה רשאכש םבשוחב ,םנוצרמ םשל וכלה אלא ,הכאלמה תושעל לארשי ינב תא וחירכה
הדובעב" הריזגה ךכ-רחא התיה - הזמ האצותכו .דגנמ דומעל םתלוכיב ןיא ,הכאלמב השוע
."'וג הדובע לכבו םינבלבו רמוחב השק

אל - 28הכאלמב ףתתשהל ךלה אלו ,טרפ םוש לע רתיו אל הליחתכלמש ,יול טבש וליאו
.ול םידבעושמ םניא םהש ןוויכ ,"םכיתולבסל וכל" הדוה ומצע הערפש דעו ,ללכ דבעתשנ

רשאכ הז ךרד-לעו ,הנידמה ךלמ םעטמ הריזג הנשי רשאכ :רודו רוד לכב הארוהה ןאכמו
ןיינעהב קזחתהל שי אלא ,וז "הריזג" רחא אלמל ןיא - הנידמה חור דצמ איה "הריזג"ה
.תוימשגב םג בוט השענ זאו ,הרותה דומילו תווצמה םויק ,"'וג ךירואו ךימות"ד

,וזכ הגהנהל לכש יפ-לע םוקמ שי ךיא :תולאש תוררועתמו ,הזב דומעל השק הרואכלש ףאו
תחנהב ףתתשמ ומצע ךלמה" רשאכ דגנמ דומעלו ,ןמזה חור תובקעב דועצל אל רשפא ךיאו
;ונל עגונ וניא הז לכ ירה - ('וכ הנידמה ינב לכ תגהנה אוה ןכש ונייהד) "םינבלה
.תונובשח בשחל ילבמו ,תוישוקו תולאש אלל ה"בקה לע ךומסל ונילע

,"ינתחלש הז המל ,הזה םעל התוערה המל" ה"בקהל השקה וניבר השמש 29וניצמש ףאו
השמ תלאש רשפ המ - 'וכ תוישוק תושקהלו תונובשח בשחל ןיאש רומאה יפ-לע ,הרואכלו
?"התוערה המל" ה"בקהל וניבר

:רחא םעט דצמ התיה "התוערה המל" ה"בקהל וניבר השמ לש ותלאשש - הזב רואיבה ךא

אלו ףרש ידי-לע אלו ךאלמ ידי-לע אל" תויהל הכרצוה םירצממ לארשי ינב תלואגש ,עודי
אלו ינא" ,אקווד תוהמו תומצע ידי-לע - 30"ומצעבו ודובכב ה"בקה אלא ,חילש ידי-לע
.29"רחא אלו אוה ינא 'ה ינא ,חילשה אלו ינא . . ףרש אלו ינא . . ךאלמ

,31"ימורל ולעי אל אירוס ינב"ד הריזגה ןיידע התיהשכ ,הרות-ןתמ ינפל הז היהש ןוויכו
הנה - ("ימור ינב") םינוילעל ("אירוס ינב") םינותחתה ןיב תוכייש התיה אלש ,ונייה
לואשל וניבר השמ ךרצוה הלואגה היהת הז ידי -לעש תוהמו תומצעד יוליגה תא לועפל ידכ
."התוערה המל"

תא לטבל ידכ רתוי הלענ םוקממ יוליג ררועתמ 'וכ םלעהו אישוק ידי-לעש עודיה ךרד-לע -
- אישוקה

לא אראו" (א) :אראו תשרפב ה"בקה לש הנעמה אב ,"התוערה המל" הלאשה ידי-לע ,ןכאו
ינא לארשי ינבל רומא ןכל" ,"'וגו םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו י-דש ל-אב 'וג םהרבא
(ב) ,32תובאהל הלגתנ אלש 'יוה םש יוליג השענ "התוערה המל" אישוקה ידי-לעש - "'יוה
,הלואג לש תונושל 'ד ,33"יתחקלו 'וג יתלאגו 'וג יתלצהו 'וג יתאצוהו" :הזל ךשמהבו
.תומצעה יוליג ידי-לע האבש

,30"אירוסל ודרי אל ימור ינב" רשאכ ,הרות-ןתמ ינפל ןיידע הז היהש ףאד ,אוה ןיינעהו
ירה ,הרותב ובתכנו ה"בקה ידי -לע ורמאנ הלואג לש תונושלה 'דש הז ידי-לע ,םוקמ-לכמ
אובל לוכיש ,םלועה תואיצמל םג ךייש השענ הז ירה אלימבו ,הרותהמ קלח השענ הז
.ימשגה הזה םלועב הלואגה הלעפנ הז ידי-לע ןכלו ,'וכ הגשהו הנבהב תוימינפב
(ק"הלב תוחנה דעו תכירעב .ז"טשת'ה ,טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)

ךליאו 487 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - (החישה ףוגב ח"ס) ה"ס ףוס דע ןאכמ (1
.הגומ יתלב החנהמ ג"הושב םיטרפ המכ ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 182 'מע - ק"הל תרודהמ)

.די,א ונתשרפ (2

היה הליחתבש ,ןיחומה דובעיש לע יאק "םהייח תא וררמיו"ש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ שוריפל הריתסב הז ןיאו (3
רבודמ ןאכו ,אפוג תוינחורב ,רתוי תויטרפב אוה ל"נה שוריפ יכ - תודימה דובעיש כ"חאו ןיחומה דובעיש
.(הגומ יתלב החנהמ) תוימשגב דובעיש השענ תוינחורב דובעישה י"עש ,תוללכב

יננה ,"ןדיא עש'םלוע" ןאכ םיחכונש ןוויכ :קוחש-תבב רמא ר"ומדא ק"כ - .הנקמה רפס רבחמה לעבל (4
.(הגומ יתלב החנהמ) ...ולש "סוחיי"ה תא ןייצמ

.ד,ה ונתשרפ (5

.פ"הע י"שרפב אבוה .זט,ה"פ ר"ומש האר (6

.ח,גל הכרב (7

.(הגומ יתלב החנהמ) ארבנו ארובד תורשקתהה ןיינע תוללכ אוהש ,רועמה תירב תרימשד ןיינעהב םג רכזנ (8

.דכ,ד ונתשרפ ם"אר .ב,זל בשיו הירא-רוג .י,דכ רומא ן"במרב םיתפרצה (9

.ב"ה י"פ םיכלמ 'לה ם"במר (10

.ד,ה ונתשרפ ינוקזח האר (11

.ותלחתב רתסא לע ינש םוגרת האר (12

.א,דל ב"חז האר (13

.ט,חי ורתי י"שרפו אתליכמ (14

.לבויו הטימש תוכלה ףוס (15

.ט,י בקע (16

.כ,זכ הוצת (17

.ב,גנ תוחנמ (18

.חי,המ שגיו (19

.(הגומ יתלב החנהמ - [החישה ףוגב]) א"ס ל"נכ ,יחיו תשרפב אוהש ומכ תולגה ןיינע ד"עו (20

.נ"שו .א"עס,טל תועובש (21

.נ"שו .(ךליאו מ 'מע 'ה ךרכ) הוואג ךרע תידומלת 'קיצנא .ב,זי תוכרב האר (22

.ךליאו 240 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה .דק 'מע א"ח 'צ"יול תראפת - םחנמ-תרות' האר (23

.נ"שו .א,הל ןישודיק (24

.1 הרעה ל"נה ש"וקלד תהגומה החישה ךשמה אוה - הז ףיעס (25

.(הגומ יתלב החנהמ) תסנכה-יתבב םג הז ןיינע ורסמי יאדוובו (26

.גכ םש ב"ת .גי ךתולעהב אמוחנת .כ,ו"טפ ר"בדמב (27

ותמרוע ועדי יול טבש" :((ולק תוא) גי,א ונתשרפ המלש הרותב קתענ) ןאטסידרוק טוקלי י"תכ האר (28
."'וכו

.בכ,ה ונתשרפ (29

.הדגהה חסונ (30

.דועו .ג,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (31

.(ל"ומה) תצק רסח (32

.ז-ו,ו ,אראו (33


הז ידי-לעש בושחל ןיא ,'ה תדובעל עירפמו לבלבמש דגנמ אב רשאכ
,תצק ול וענכיי םא ,ךפיהל אלא ,לבלבלמ לדחי ,תצק ול ורתוויש
םיאבש םייוליגה איה תולגה תנווכ ...רתוי דוע לבלבל ליחתי
הכזנ התעו ,הרותבש אילג הלגתנ ,םירצמ תולג ירחא - הירחאל
הרותה תוימינפ ידי-לע ,ומצע רואמה יוליגל

םידמועו ,'הרעס חור' הנשי רשאכו ,רעוס םיב הניפסל לשמנ םלועה
תילטה תא אקווד הליחת ךילשהל לכשב םוקמ םוש ןיא ,עובטל
...ןיליפתהו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


עיגת ובש עגרל םינכומ דומעל
אב חישמש העידיה


?ונלאגיש אוה "ונכלמ וניבא" רשאכ תושעל ונחוכב המ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו ,ה"בקה לש ונוצרב קר היהת הלואגהש ןוויכמש בושחל לוכי ידוהי
אל" :(ומוקמ אלממו ודיחי ונב היהש) ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ונרוד אישנ
ךרבתי אוה 'וכ ונכלמ וניבא 'וכ בושנ ונא וניתוחוכב אלו ,לארשי-ץראמ ונילג וננוצרמ
...ןושיל לוכי םייתניבש ךכ ,תולגהמ האיציל רשקב תושעל המ ול ןיא - "'וכ ונלאגי
רתוי לודג רבד ךל ןיא ירהש ,תווצמה םויקו הרותה דומילב קוסעל - רתויב בוטה הרקמבו
הלואג לש בצמב זא אצמנ ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב וקסוע תעבש םג המו ,הזמ
.תינחור

,ה"בקה יוויצ תא ומייק לארשי ינב רשאכש - חספ ןברק תליכא ןפואמ הארוהה האב הז לעו
ןפואב תאז ומייק ,"והולכאי םירורמ לע תוצמו שא ילצ הזה הלילב רשבה תא ולכאו"
יוויצ םויקב וקפתסה אלש ,רמולכ ,"םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתומ"ד
,("שא ילצ"ד ןפואבו ,חספ ןברק תליכא) תוריח לש ןיינע םע רושקה יוויצ טרפבו ,ה"בקה
םינכומ ודמעש דע ,םירצממ ואצייו ולאגיי ובש ףסכנה עגרל חור -רצוקב וניתמהו ופיצ אלא
.םירצממ תאצלו לאגיהל - "םכדיב םכלקמו 'וג םירוגח םכינתומ" -

:"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - הז ונתולגמ האיציל עגונב םג ןבומ הזמו

ךירצ אלא ,ךכב קפתסהל לוכי וניא - תומילשב תווצמ םייקמו הרות דמול ידוהי רשאכ םג
תא לעונו וינתומ רגוחש ,ךכ ידכ דע ,המילשהו תיתימאה הלואגל חור-רצוקב תופצלו ןיתמהל
העידיה אובת ובש עגרל - "םכלוכ ןכה ודמע" - ןכומ דמועו ,ודיב ולקמ תא לטונו וילגר
!הלואגה לא תולגהמ דימ אציי זאו ...אב חישמש

לכב תווצמ םייקלו הרות דומלל םיכירצ םינורחאה תולגה יעגרב םגש טושפ םגו ןבומ
הצרי ה"בקהש דע הוולשב תבשלו טוקשל רשפא-יא ,הז םע דחיב לבא ,'וכ ףקותהו תוריסמה
,הלואגה תא זרזלו רהמל ידכ וב יולתה לכ תא תושעל ךירצ ידוהי אלא ,הלואגה תא איבהל
- איה "םויה תווצמ"ש ועדויב ,תולגהמ תאצל ,"םכלוכ ןכה ודמיע" ,ןכומ דמועש דעו
לא תולגהמ תאצל ,"ךרדל םינמוזמ" ,"םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתומ"
.המילשהו תיתימאה הלואגה

וליפאש דעש ךכ לכ יולגב ולצא רכינ - הלואגל ןכומ אוהש העונתב הדימעה - הז ןיינעו
ךרד טיבה ידוהי-וניא רשאכש ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב היהש יפכ ,ךכב ןיחבמ ידוהי-וניא
רשאכ ,"ןוזפיחב" חספ ןברק םילכוא ותיב ינבו ידוהיהש האר ,ידוהי לש ותיב ךותל ןולחה
תאצל ,"ךרדל םינמוזמ" םידמועש ןוויכמ ,םדיב םלקמו םהילגרב םהילענ ,םירוגח םהינתומ
ונימיב ןכ ומכו ,(םירצממ תאצל םיננוכתמ לארשי ינבש םיירצמה םג ועדיש יפכ) םירצממ
.הלואגל ןכומ דמוע ידוהיש ךכב םיניחבמ םידוהי-םניא וליפאש - ולא
,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה ןסינ שדוח-שאר ,שדוחה ,ארקיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1593-1592 'מע ,ישילש קלח

רקיעה אוה השעמה


לשו ה"בקה לש וחילש אוה דחא לכ
ונרוד אישנ


תירוביצ הדובעל רסמתהל תוכזו הבוח

וכזש ולא ןה ,וירשוקמו וידיסח ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכייש םהל שיש ולא לכ
ישפנ אנא" תניחבב ,ותומצע תא סינכה הבש ,ותרות ודמלש ולא ןהו ,םינפ לא םינפ ותוארל
תא אלמל ,רמולכ ,תירוביצ תונקסעל רסמתהל תוכזהו הבוחה םהילע תלטומ - "תיבהי תיבתכ
ךכל הפסוהב - הז לכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש ותוחילש
תונויסנ ידי-לע אל) םלועב םימש םש שדקל ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ דחאו דחא לכש
שמשל יתארבנ ינא" - ףוגב המשנה תדיריד הנווכה תילכת יולימ ידי-לע (אלא ,ו"ח םיישקו
דע ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ולוכ םלועב תולגל ,"ינוק תא
."דעו םלועל ךולמי 'ה"ש - הז רמואו ועבצאב הארמ - יולגב וארי ולוכ םלועבש

..."!לעופב תישע המ"

.ל"נה תירוביצ תונקסעב םיקסוע םניא הנושמו הנוש הביסמ רשא המכו המכ םנשי וננובאדל

הנאתו ןפג ,"ותנאת תחתו ונפג תחת שיא" ,םילענו םיבושח םיניינעב םה םיקוסע יאדווב
:ותוא לאוש ונרוד אישנ רשאכ ,לבא ,'וכו םהילע םיכרבמש ,(ו"ח ,הלרע אל) ןבומכ ,םירשכ
- 'וכו הנורחאה הנשה ךשמב תודהיהו הרותה תצפהב תוליעפל רושקה לכב שממ לעופב תישע המ
.הניש לש בצמב ותויהל ,תונעל המ ול ןיא

,ל"נה גוסל דחא דוע ףרטצמ שדוחל שדוחמו הנשל הנשמש ,רדרדתמו ךלוה בצמה ,וננובאדלו
.ןושיל ךלוה אוה םגש

רבדה היה אל ,זאש ,םייח הל תבאושו הלעמל הלוע המשנהש ןפואב הנישה התיה יאוולה
.ותביבסבש םידוהיה לצא םישדח םייח סינכהל ,תודהיהו הרותה תצפהד הלועפל ,ו"ח ,הריתסב

!תודהיהו הרותה תצפהב קוסעת הנישה ינפל לבא ,הפיו בוט - ןושיל ךנוצר

...חוכ שקביו ןויצל ךליי

ימ ,ינא המו ינא ימ ,ומכ ,םינושמו םינוש םיצורית ידי-לע קמחתהל תוסנל ןיאש ,טושפ
-רצי ארבנש זאמ םימייקש ,"םיצורית עדליוו" ,הזב אצויכ םיצוריתה ראשו ,חילצא םא עדוי
.'וכו הברדא אלא ,ול תייצמשכ ושפנל םדאה תא חינמ וניאש - ותונמוא ילכו ערה

ןוויכמו ...חוכ ול ונתיש שקביו ונרוד אישנ לש ןויצל ךליי - חוכ ול ןיאש בשוח םאו
."הנעא ינאו וארקי םרט"ד ןפואב הז היהי - "םארובל ןימוד םיקידצ"ש

רסמתי דחאו דחא לכש ךרוצה תודוא שיערהלו ררועל שי - אבהלו ןאכמ - ןפוא לכבו
רדעה תא ולצני - התע דע הז לכב וקסע אלש המו .תודהיהו הרותה תצפהד תירוביצ תונקסעל
תוקיתמה ןורתיו ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,רתוי לודג "םערוטש" ךותמ ףיסוהל ידכ היישעה
.זוע רתיבו תאש רתיב ,'וכ תורירמה ןמ
- 431-429 'מע ,'ג ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


הלבקה תרות דומיל


הרותה לש רתסנה קלחה יכ יברה שיגדה םימעפ רופס-ןיא
ריעמ יברה * ךירצ אוה דומילו הלש יולגה קלחכ והומכ
לש ותוישיא רואיתמ 'לבוקמ' ראותה תטמשה לע רפוסל
תאצל שדוקה-ץראל םיישארה םינברל ארוק אוה * ל"חמרה
תולעמ המכ הנומו הרותה תוימינפ דומילל 'ארוק לוק'ב
םניאש םישוריפו 'םישודיח'מ תוריהז לע * רבדל תובוט
דועו הלולסה ךרדב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

(הסק 'מע זי ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת ןוויסב א"ימ תרגיאב יברה בתוכש םירבדב חתפנ
:הדומילו הרותה תוימינפ תייגוסל יברה לש ותשיג תיצמת םהבו

םדמולל ךירצ ,ללכב הרותה תוימינפ ירפסו רהוזהש ,איה ד"בח תודיסח תטיש
- יחה י"ראה ןושלכ רשא ,וז ונתפוקתב דוחיבו ,הרותד הלגנד דומילה ומכו
.המכחה תאז תולגל הווצמ

:יברה ךישממו

םירבד ןייועיו ,רומאה דומיל ץיפהל ירשפאה לככ לדתשהל ךירצש טושפ
,רכשה לדוג םג ןבומ הזמש ,הז דומיל תעינמ לע שנוע לדוגב ורמאנש םיליהבמ
ישרדמו רהוזה ירבד לע דסוימ) תומדקהה רעשל לאטיו םייח ברה תמדקהב
ןושלכו ,הלואג םיאיבמ הגשהו הנבהד ןפואב דומיל אקוודש ןבומ םשמש ,(ל"זר
,היה הנעמה ,חישמ לכיהב ותויהבש ,העודיה ולש שדוקה תרגיאב ט"שעבה
.הצוח ךיתונייעמ וצופישכל

...ץמוחב םינקנק םיאלממ

עיפוהש ידוהי תע-בתכ ותיירפסל יברה לביק (אנש 'מע ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ג"כשת תנשב
סחייתה (שיטאל 'ד ברה) ךרועל ןכמ רחאל רגישש הדותה תרגיאב .'לארשי' םשב הילטיאב
:ול אוה בתכ ךכו ,ל"חמרה לש ותומדל הלה םסריפש הכרעה רמאמל יברה

.ל"חמרה לע ורמאמ תא תוניינעתהב יתארקש ותרות דובכל דיגא וז תונמדזהב
שיא'כ םירשי-תליסמ לש רבחמה לע ורמאמב דמעש ןוויכש יתווקת העיבאו
-תליסמ רפסש יפ-לע-ףאש .'לבוקמ' רותב םג ותומד םילשי יאדווב ,'רסומה
םייואר הלבק ירפס םגש יאדווב לבא ,הלבקב וירפסמ רתוי טשפתנ םירשי
ואב בורקמש םירפוסו םירפס שי ונרעצלש ,וז ונתפוקתב טרפבו ,טרופמ רואיתל
םיקירומש אלו ,ויניעב רשיכ שיא תודיסחה תרות םגו הלבקה תמכח תא םיראתמה
רתוי ןוכנו ,שדחה ינפמ ןשיה תא םיאיצומ אלא ,םישדח םינקנק ךותל ןשי ןיי
אלממש ובשוחב ללוש ךלוה ומות יפל ארוקהו ,ץמוח םינקנקה תא םיאלממש רמול
.תודיסחו הלבקב וסרכ

תובבלה ררועל 'ארוק לוק'

והילא יכדרמ יבר םינואגה םינברה - שדוקה-ץראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ,מ"דשת תנשב
:(206 'מע 'המכחה לצב') יברה םהמ שקיב - א"טילש אריפש ןהכה םהרבא יברו א"טילש

ררועל 'ארוק לוק'ב וידחי ואציי םיישארה םינברה ינשש - איה העשה תשירד
תוציחנהו ךרוצה תודוא םהש םוקמ לכב לארשי ינב וניחא תובבל תא ביהלהלו
רשאכו ,לודג יכה םוסרפב תאז םסרפלו ,הרותה תוימינפ דומילב הלודג יכה
יאדווב - םולש יכרדבו םעונ יכרדב ,םיבהלנ םירבדב הזכ 'ארוק לוק' ומסרפי
.םתלועפ תא םירבדה ולעפי

רדעה (ב .הלואגה תא ברקמ הרותה תוימינפ דומיל (א :יברה הנמ וז השקבל םיקומינה ןיב
ןיב תוציחמה לוטיבל םורתי רבדה (ג .תולגה ץק תוכיראל הדיחיה הביסה אוה הז דומיל
-דיתעלד הרותה תוימינפ דומילל הנכה הווהמ הרותה תוימינפ דומיל (ד .םיזנכשאל םידרפס
.אובל

:רמאו יברה ןייצ וירבדב

ורפס תלחתהב שרופמ ןיד-קספ קספש ,ידרפס היהש ,ם"במרהמ לודג ונל ימ
ןיינע ירהו ."'וכ ןושאר יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי"
.הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע קר ךייש הז

:יברה ףיסוהו

םידמול אל םא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלוכ הרותה יקלח לכ תא דומלל םילוכי
."תומכחה דומעו תודוסיה דוסי" םולשו סח רסח יזא - הרותה תוימינפ

רשפא-יא רתסנה תמכח דמל אלש ימש ילשמל ושוריפב בתוכ אנליוומ א"רגה םג
םייח 'ר ,קהבומה ודימלת סיפדה - וירחאלש רודבו !ותימאל ןיד עדייש
עודי ןכ ומכו .הלבק ירפסמ חוקל ובורש ,'םייחה שפנ' ורפס תא ןי'זולוומ
תא םה וריהזה הארנכ לבא] הלבקה דומילב םג וקסע א"רגה ידימלתמ םידחאש
תטישב םיכלוהה ולא ןכלו ,דבלב הלוגס ידיחיל ךייש הז דומילש םהידימלת
.[הלבקה דומילב םיטעממ א"רגה

:ורמואב וירבד תא יברה םילשמו

איה תלבוקמ הרותה תוימינפ דומלל ל"ז לאטיו םייח ברה לש ותעיבתו ותשירד
,הירגנוה יאצוי ,אטיל יאצוי ,םיזנכשא ,םידרפס :לארשי ינב יגוח לכב
!םלוכ לצא לבוקמ היה ל"ז לאטיו םייח ברה - 'וכו שטיוואבויל ידיסח

"תאז ראבא ינא"

המכב ןיחבה ,'להוא'ל וכרדב הווקמל עוסנל יברה דמעשכ ,ז"משת רייא שדוח ימימ דחאב
.עבטמ םהמ דחא לכל ןתנו תועבטמ ץמוק וסיכמ איצוה יברה .דצב ודמעש םידוהי

.היתוחרוא רקחבו הלבקה תרותב קסועה ,קרב-ינבמ גלשא הירמש ברה היה םש םידמועה דחא
הנניא "הצוח ךיתונייעמ וצופי" לש תועמשמהש םירמוא םידיסח יכ יברהל הלה רמא ךכ ךותב
."!םולשו סח" :דימ ביגה יברה .ל"זיראה יבתכו םייח-ץע ירפס תא תללוכ

ראבא ינא=] "ןענעראוואב סאד לעוו ךיא" ביגה יברה .םירבדל רואיב שקיב גלשא ברה
.[תאז

'תויודעוותה') י"שר שוריפ תא יברה ראיבשכ ,(רבדמב תשרפ) ןכמ רחאלש תבשב ,םנמאו
:םירבדל סחייתה (361 'מע ג ךרכ ז"משת

.ל"זיראה יבתכב רואיבה םע שארל לכל ליחתהל שי

,'םיקוספה רעש'ב ןהו הרות-יטוקילב ןה ראבתנ ןמקלד ןיינעהש ,המדקהבו
,הרות-יטוקלב ןה ,רתויב םיקייודמה םה ירה ל"זיראה יבתכ לכ ןיבמ רשא
הנומשמ דחא ,'םיקוספה רעש' ןהו ,םימעפ המכ אינתה רפסב ןקזה וניבר איבמש
עודי"ש רודיסה לע ויתוהגהב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ בתכש ומכ ,םירעשה
רואיבה ,ירה ,ונניינעל עגונבו ."ןיכמוס וילעו רתוי ךמסומ םירעש הנומשהד
ןבומ הז רואיבש ןוויכמ הנהו . . תוטשפב ןבומה ןפואב אוה ל"זיראה יבתכב
םג ,םירדחבו תובישיב םג רואיבה ןכות תא םסרפל ןוכנו יאדכ . . תוטשפב
.ןבר תיב לש תוקוניתל

:ףיסוהו

ןיינעב רשא ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעב םג ףסותי הז ידי-לעש טרפבו
תרות לע םידסוימ ט"שעבהד "ךיתונייעמ" ירהו . . ונקדצ חישמ תאיב יולת הז
וצופי"ד ןפואב ל"זיראה לש ותרות תצפהו םוסרפ ידי-לע ,אלימבו ,ל"זיראה
.ונקדצ חישמ תאיב תא רתוי דוע םיזרזמו םירהממ ,"הצוח ךיתונייעמ

"םישודיח"מ תוריהז


תוימינפב םישודיח שדחל אלש הרהזאה לדוג עודי - הרותה תוימינפ דומילב
ךירצ דומילה אלא ,(הרותד רתסנ) "רתסב םשו 'וג לספ השעי רשא" ,הרותה
.וניאישנ וניתובר ירבדב הגשהו הנבהו תוננובתה לש ןפואב תויהל

.(566 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת בשיו תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמא ךכ

:הז םוחתב שדחל תושרה הנותנ ימל ריהבהו ףיסוהו

תוימינפב םיניינע שדחמו ףיסומ םהמ דחא לכש - וניאישנ וניתובר דבלמ
םע רושקה ,"רואמ" תניחבב אוה וניאישנ וניתוברמ דחא לכ יכ ,הרותה
םע (דחא םניינעו) םירושק םלוכש דע ,דחא םניינע םהינשו וינפלש "רואמ"ה
.'וכו ל"זיראהו ט"שעבה םע - וינפלו ,"רוא ינש" - ןקזה ר"ומדא

חישמה תאיב ינפל 'ףוטחל'

:יברה בתוכ (וער 'מע אי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת זומתב ג"כמ תרגיאב .הז ןיינעב דועו

אמלעב הרבעהב אלא ויתיאר אל הנה ,רהוזה לע םלוסה שוריפ תודוא בתכש המו
,ילצא וניא רפסה .הז דוסי לע העד תווחל רשפא-יאש ןבומו ,םיעגר הזיאל
אלא ונל ןיא ונאו ,רהוזו םייח-ץע דומילב ומצעל ךרד ללס הנה עמשנה יפכו
...תודיסחה תרותב וניאישנ לש ךלמה ךרד

לש ודכנ איבהשכ ,הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב (נ"שת תנשב) םימיל יכ ,ןייוצי תאז םע
ול רמאו יברה ודדוע ,ובס ירפס לע בתכש םירפס - גלשא החמש ברה - 'םלוסה' שוריפ לעב
:(11 'מע 'תוקדצ ערוז' - נ"שת ןוויסב ד"כ םויב)

'םלוס'ש םיעדוי יאדווב םתא אליממו ,הלבק ןהו הלגנ ןה םידמול םתא ירה
,"המימשה עיגמ . . םלוס" היהיש .םיבוטה םירבדה לככו 'יניס' היירטמיגב
...םיפוגב תומשנ

,םירפסה רובע ןהו ,רואל-איצוה רבכש םירפסה רובע ןה רלוד גלשא ברל קינעה יברה]
.["...אובי חישמש ינפל ('ןפאכניירא') ףוטחל םכילע" :ףיסוהו .דיתעב רואל-איצויש

הצוח תונייעמה תצפהב החלצה" :יברה ול לחיא (םש - נ"שת בא-םחנמב 'ז) תפסונ תונמדזהב
."'אחישמ אכלמ אד - רמ יתאק' היהי זאו ,הרותד הלגנו הרותה תוימינפ דומללו . .

לכה תללוכ תודיסח

'אב יברל רמא ,הרותה תוימינפ תצפהו דומילב קסועה ,גלשא לאקזחי ברה ,ל"נה לש ויחא םג
וליחתיש 'ארוק לוק' םסרפל ונוצרבש (11-10 'מע 'תוקדצ ערוז') נ"שת רדא שדוח-שארד
יברה ידי-לע הנענו הלואגה תא ברקי הזש ןקזה ר"ומדא בתוכש המ רואל טרפבו ,הלבק דומלל
:םיאבה םירבדב

דועו אינתה רפס תא תללוכה - ד"בח תודיסחבש ראובמ ד"בח תודיסחב ונלצא
ךרדב רואיב תפסותבו ,הלבקה תרותמ םיניינע םיאבומ - םירמאמ לש תובר תואמ
יניינע תא םג ךכ ךותב םידמול ד"בח תודיסח םידמולשכ .תעדו הניב ,המכח לש
.םכותבש הלבקה

יד אלש םירמוא וליאכ הז ירה רומאה גוסמ 'ארוק לוק' לש ומוסרפ אליממ
דומילב 'הבוח ידי םיאצוי'ש רמוא ןקזה ר"ומדאש העשב ,ד"בח תודיסח דומילב
ר"ומדא דגנ בותכל לוכי יניא ןקזה ר"ומדא לש דכנ רותב ינא .ד"בח תודיסח
,הלבק םידמול הבש) ד"בח תודיסח דומיל ךרד אוה הלבק דומיל ונלצאו ,ןקזה
.(דחאכ לכה - תודיסחו הלגנ

ךיא . . םיבתוכ םירחאש המ תא ללוש יניא "היטשפו ארהנ ארהנ"ש ןוויכמ ךא
.הבר החלצה תובוט תורושב . . הבר החלצה היהתש - וטילחתש

...ודמליש רקיעה

ימשב אלש וא ימשב םסרפל יאדכ" ,יכ יברה שיגדה םהב ,ונממ ואבש תונקתו תועצה יבגל ומכ
ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ל"זיראה םשב םירבד םוסרפ יבגל םג גהנ ךכ ,"לבקתיש דבלבו
:(369 'מע

. . ל"זיראה תרות ,הרמוא םשב וז הרות םסרפל ןוכנו בוטש טושפ םגו ןבומ
- ל"זיראה תרות - ורמוא םשב םוסרפהש םוקמ ונשי םא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
..."תורתסנב קסע ונל ןיא" ורמאיש ןוויכמ ,וז הרות דומילמ םולשו סח ענמי
הברדאו ,וז הרות ודמליש דבלבו ,"ורמוא םשב" הרימאד יוליעה לע רתוול שי
ףיסוהל וצרי ףוס-לכ-ףוסש םלצא לעפי (הרמוא םשב אלש ףא) וז הרות דומיל -
ותרות יהוזש ןמזה ךשמב םהל ררבתיש ירחאל) וז הרות לעב דומילב רתוי דוע
.(ל"זיראה לש

(ב) רפסה שיא


םירפסל יברה לש תדחוימה ותביח תא ונרקס ז"לש ןויליגב
םהירפס תא סיפדהל םיל"ומו םירבחמל ןתנש ברה דודיעה תאו
יברה טריפש םימעטה לע םידמוע ונא וז הרצק המישרב *
* הרות ישודיח לש םיצבק תספדהו תנכה תובישח יבגל
,'םידיסח תנשמ'ה לעבמ ,'םידיסח רפס'מ םיניינעמ תורוקמ
'רסומ טבש'ה לעבמו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה גהנ ,הרות-ישודיח לש םיצבק םסרפלו בותכל - תובישי ידימלתל דחוימב - ותאירקב
:םיאבה םיקומינה תא ןייצל

תחישב םירבדה חור) הצוח תונייעמה תצפה םושמ ךכב שי יכ רמא יברה .תלוזל תלעותה (א
:כ"שת תבטב 'כ םוימ ובתכמב שרופמו .מ"שת רדא שדוח-שארד 'א

. . הצוח תונייעמה תצפהב טעמתנ (ל"נה תעפוהו הביתכה רדעה) הז ידי לעש
...ונתאמ דחאו דחא לכ הוטצנ הז לעש ,ץוחבש הצוחהו תומא 'דד הצוחה

:(כ"שת תבטב 'כמ בתכמ) םמצע םיבתוכל תידיימו הבורק תלעות (ב

.ל"נה םיניינעב רתוי הנבהו רתוי ןויע הביתכה החירכה

."םיבתוכל אובתש תלעותה" תא יברה שיגדמ ,מ"שת רדא שדוח-שארד 'א תחישב

- 'המכחה לצב' - א"טילש זלעבמ ר"ומדאה םע החיש ךותמ) ךוראה חווטב םיבתוכל תלעות (ג
:(119 'מע

הז . . הרות ירבדב םהיניב ולפלפי םהש גשומה תא םידימלתה לצא םירידחמשכ
דומילב תויח ול ןתונ אפוג הז . . 'תורבג'ה ןיינע תא םהב םירידחמש אפוג
.הדיקשו הדמתה הברה לעפ הזש . .

םירפסב תורוקמ

האר) יברה לש ותעיבק יפ לעו] לארשי ילודג ירפסב ולא םיקומינל תורוקמ לע עיבצהל שי
םוקמ וא רוקמ אוצמל ךכ-לכ עגונ ןיא"ש השיגה תא ללושה (זיק 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא
,דוע אלו .ידמע אוה ןכ אל ינא" ,עבוקו ,"רוקמה ומצעב והז יכ ח"אדב אבוהש ןידל ל"זחב
אוה הרואכלו - .ח"אדב ןיינעהב םג הנבה ףסותנ םימעפ המכו המכ ירה רוקמב םיאורשכ אלא
:["...ויתאצמ אל ינאו רוקמ ונשי רשא רמול ,רעשידיסח םג

ןמיס ולש 'םידיסח רפס'ב דיסחה הדוהי יבר :הצוח תונייעמה תצפה - ןושארה קומינה יבגל
הליגש ימ לזוג ירה ,בותכל לוכיו הבתוכ וניאו רבד ה"בקה ול הליגש ימ לכו" :בתכ לקת
."'וכ הצוח ךיתונייעמ וצופי (זט,ה ילשמ) ביתכו . . בותכל אלא ול הליג אל יכ ול

ימ לכש" :(א"דיחהל 'םלוע תירב'ב ואבוה) הרותה לע םירפא וניבר ירבדב הז ןיעכו
."ןידה תא ןתיל דיתע בתוכ וניאו םימשה ןמ הרות יזר ול ןילגמש

..."יב רוזחא העטא םאו"

תנשמ' רפס רבחמ לעבל 'בבל רשי' רפסל המדקהב :םמצע םיבתוכל תלעות - ינשה םעטה יבגל
:(25 הרעה 516 'מע ב"וט ךרכ תוחיש-יטוקיל האר - ל"זיראהמ םרוקמ וירבד רשא) 'םידיסח

המ בותכאו בר ןויעב םהילע דומעאש יל איה דואמ בוטש תויהו יבלב דחא הבשחמ הווהתנ"
םאו הב ינורסח ריכא ,לעופה לא חוכהמ יתרבס תדרוהו הביתכה ידי-לעש 'וכו יתעדב רומגאש
בר ןויע השוע יניא םדא ןב לכ עבטכ יעבטב םתוא בותכא אל םאו . . הנממ יב רוזחא העטא
."יתוקפסב ראשנ ינאו הביתכה ידי -לע דראש ומכ םתותימא ףוסל דרוי יניאו םהילע

:בתכ בכ קרפ 'רסומ טבש' רפסב - ךוראה חווטל תישיאה תלעותה - ישילשה םעטה יבגלו
וליפא הרותב שדיחש שודיח הזיא וא דומלל לוכיש רוביד הזיא םדאה יניעב לקי לא םגו"
,דוע חורטל ואיבמ והזד ,ויניעב והבשחיו והלדגי אלא ,ויניעב ול ןטקי לא ,ןטק אוהש
שודיח לכד םיענ המו בוט המו ,'וכ םיאלפנ תודוסי םילודג םישודיח שדחיו ליגריש ,שדחל
אלש םיבר םימי ןעמל וידב רפסה לע עגרכ ותולעהל ,ןטק שודיח וליפא הרותב םדאה שדחיש
."והחכשיתודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(ח,ג) וליצהל דראו

(אתדח אתקיספ) םירצממ ןליצהל ומצעב אוה דרי ,םבביחש םתבהא בורמ

.םדא לכ בלב ארובה תבהא לש שגר ררועל ,שפנ לכל הוושה ךרד ונינפל

,הפשאב לטומה ,הזבנו טוידה שיאל ותבהא הארמ היה ברו לודג ךלמ םא :דחא לכ בושחי
םינפל רדח ,ולכיהל וסינכמו ,ותפשאמ ומיקמו ,וירש לכ םע ודובכ םוקממ וילא דרויו
הלופכ הבהא ובלב ררועמ רבדה היה אל םאה - יתימא בוריקב םש ומע דחייתמו ,רדחמ
!?ךלמה לא תלפוכמו

תאו םינוילעה תא חינה :םירצמ תאיצי תעשב ה"בקה ונל השע הלאה םירבדה לככ ירהו
המהוזה םוקמ ,ץראה תוורע ,םירצממ םאיצוהו ,לארשי ומעב םא יכ רחב אלו םינותחתה
דוחייו בוריקב ותדובעל ונברקו ;ומצעבו ודובכב אוה אלא ,חילש ידי-לע אל ,האמוטהו
.ךרבתי 'הל הלודג הבהא ונב ררועל ךירצ רבדהש יאדוובו יאדווב ירה .יתימא
(ומ קרפ אינת)


(גי,ג) םהילא רמוא המ ,ומש המ יל ורמאו . .

ונבר .הנשה -שארב עקותה ולצא תויהל ןקזה ונברמ שטירזעממ דיגמה ברה שקיב תחא םעפ
,והדמילש רחאל .היה ןכו .תועיקתה תונווכ תא והדמלי דיגמהש יאנתב ,ךכל םיכסה ןקזה
המל :דיגמה ול רמא .העיקתה תמכחב ללכ יקב אוה ןיא השעמל יכ דיגמל ןקזה ונבר הליג
,"ומש המ" ה"בקהמ לאש הליחתב ,ןכ השע ונבר השמ םג אולה :ןקזה ונבר הנע ?ינתימיר
..."יכונא םירבד שיא אל" :ןעט ,םשה תא ה"בקה ול הליגש רחאלו
(העומשה יפמ)

* * *

:תוחידבב םעפ רמא יעצמאה ר"ומדא ק"כ

המ יל ורמאו" ,הרות ירבד םהל רמול לארשי לא ךלא רשאכ - "לארשי ינב לא אב יכנא הנה"
לכוא המ ןכ-םאו ,ומש המ םמצעמ יל ורמאי ,םה םילודג םינעדיש ,םה - (אתוחינב) "ומש
?"םהילא רמוא המ" - שדחלו ףיסוהל ינא

רשא היהא"ו ,(21) א"כ היירטמיגב "היהא" - "היהא רשא היהא" :ה"בקה ול הנוע ךכ לע
.רמול ולכוי אל םה תאז .(441) תמא היירטמיגב - א"כ םימעפ א"כ ,רמולכ :"היהא

םייניעה תוכירצ הז ליבשב - תמא דיגהל לבא .ץנוק הז ןיא - דיגהל :רמוא היה אוה ףא
...ןהירוחמ תאצל
(א,ד ףד ,ב קלח יבר-תיב)


(וט,ג) םלעל ימש הז םכילא ינחלש . . םכיתבא יקלא 'ה

?"םכילא ינחלש ץראו םימש ארוב 'ה" רמא אל המלו

,(תישארב השעמב םיקולא םש רכזנ ןכל) םיקלא םש ידי-לע התיה ץראהו םימשה תאירב אלא
הגרדב עודיכ אוהש ,םלועב 'יוה םש יוליג תא וכישמה ("םכיתובא יקולא") תובאה לבא
.רתוי תילענ

םלועב ('יוה םש) "ימש" תניחב תא וליג תובאה - "םלועל ימש הז" :בותכה זמרמש והז
.ימשגה הזה
(110 'מע ,טכ קרפ םילהתל צ"צה תומישר)


בהז ילכו ףסכ ילכ התיב תרגמו התנכשמ השא הלאשו
(בכ,ג)

אופא והז .םש ולפנש השודקה 'תוצוצינ' תא תולעהלו ררבל ידכ םירצמל ודרי לארשי-ינב
םייובחה 'תוצוצינ'ה תא תולעהלו ררבל ידכ - םינוש םיצפח םירצמהמ לואשל יוויצה ןכות
.םיבוט םישעמ ידי-לע תישענ 'תוצוצינ'ה תאלעה .םכותב

:ימשגה ףוגה ךותב 'םירצמ תולג'ל הדרי ותמשנ רשא ,ידוהי לכל הארוה ןאכמ

,קוספה ונל רמוא .(ו ןוקית רהוז-ינוקית) המשנל תזמור 'השא' - "התנכשמ השא הלאשו"
הילעו התבוח-ידי האצי אל ןיידע ,'התולג'מ תאצלו תולעתהל החילצה המצע המשנה םא ףאש
.הביבסמש םלועבו ףוגב םייוצמה השודקה תוצוצינ תא ףא תולעהלו איצוהל

,םלועה יניינעל זמר - "התנכש" ."התיב תרגמו התנכשמ השא הלאשו" :בותכה שוריפ והז
ןפואב םהב קוסע םדאהש םלועה יניינע הלא - "התיב תרג" ;םיקרפל קר עגמב םמע אב םדאהש
רזעו יעצמא - "בהז ילכו ףסכ ילכ" תושעל שי םלועה יניינעב ולא םיגוס ינשמו .עובק
.(בהז) האריו (ףסכ) הבהא ךותמ 'ה תדובעל
(826 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז-ו,ד) ורשבכ הבש הנהו . . גלשכ תערצמ ודי הנהו

תמחמ םיאב םיעגנה ףאו השודקה רוא תוקלתסה איה תולגה תביס) תולגה תא תלמסמ - תערצה
.הלואגל ןכ-םא זמור - (אירבה) רשבה .(השודקה רוא תוקלתסה

רשב לכ אובי זאו ,(הלואג) רשבל ךפהית (תולגה) תערצה יכ השמל ה"בקה זמר הזה ןמיסב
.'ה ינפל תווחתשהל

!ארמימכ עגר ,דחא עגרב שחרתהל לוכי - ה"בקה ול הארה - הזה יונישה לכ
(ולקת 'מע ב ךרכ ארקיו הרותה-רוא)


(י,ד) יכנא ןושל דבכו הפ דבכ יכ

לכמ וינע"ה היהש ,וילע הדיעמ הרותהש יפכו ,תוקולאל טלחומ לוטיב תגרדב היה השמ
םירחאל עיפשהלו תולגל לגוסמ אוה ןיא ,ותולטבתה לדוגו םצוע תאפמש ,ןעט ןכל ."םדאה
ןיא 'עולבל' דורט ותויה ינפמ =) "טילפ אל - עלבימל דירטד ידייא" ,תניחבב ,רובידב
.('טולפל' לגוסמ אוה
(א,יק ףד ,ח"אד םע רודס)רודו רוד תורצוא


ןקזה ונבר


* הנב תא תבהוא םאש יפכמ רתוי וידיסח תא בהא ןקזה ונבר
,םיטושפ םישנאל הרזעל ולש הינודנה יפסכ לכ תא שידקה
-ץראל תולעל ותפיאש תא אלימ אל * המדא תוקלח שוכרל
תרות תא ץיפהל ,דיגמה תאווצ תא םייקל ידכ ,לארשי
,עודיה ונוגינ תא ןגנמ היה קדצ-חמצה יברהשכ * ט"שעבה
...םש יברה םא תוארל ודיצל טיבמ םידיסחהמ דחא לכ היהםידיסח יבר בהוא ךכ

ךרבא ןיידע יתייהשכ - (לימוהמ) קיזייא 'ר רמוא - אנזאילב תונושארה םימעפב יתויהב
ותרשמ ,ןמלז הנהו ,הלילה עצמאב יתררועתהו ,(ןקזה) יברה לש 'ןטקה ןיינמ'ב יתנל ,ריעצ
עינהל יחוכב היה אלו דואמ יתלבלבתה .ודיל דעוצ ומצעב יברהו ,ודיב רנו ךלוה ,יברה לש
.הנב תא םא רשאמ רתוי - םידיסח יבר בהוא ךכ .רבא
(1085 'מע ,ה קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


'לארשי תבהא' תדובע

קסעו ,םיטושפ םישנא ברקל ,ולש 'לארשי תבהא' תדובעב ךישמה ,קסבטיוול אב ןקזה ונברשכ
הינודנה יפסכ תא ןתנ ןקזה ונבר .המדאה תדובע ידי-לע םתסנרפל ילכ ושעי םידוהיש הברה
ינפמ ,םיצוחנה םירישכמהו המדא חטש הנק ,המדא תדובעב וקסעתי םידוהיש ,הז ךרוצל ולש
הרות ינבו הרות ידמולש םרבוסב ,םיטושפה םישנאה תא דואמ וקיחרה קסבטיווב םידמולהש
.ץראה-ימעמ םילדבומ תויהל םיכירצ
(669 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


אטילב בוט-םש-לעבה םוסרפ

ונוצר ררועתה ,לארשי-ץראל ותעיסנל ומצע תא ןיכה לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרהש ןמזה עיגהב
העיסנה התחדנ ,זא עוסנל יברה לוכי אל תועינמ המכמש ןוויכ .העיסנל ףרטצהל יברה לש
.רחא םוקמב הכוראב רפוסמש יפכ ,חספ ירחאל

ףרטצהל ונוצרמ וב רוזחל יברה תא לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרה שקיב בוליהומב םתויהב
.ותודוא רמא שטירזעממ דיגמה ברהש המ ול ריכזהו ,העיסנל

"םירדח"ה ידימלת - םיכרבאה םע םירבדב ואב םהרבא 'ר ק"הרהו לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרהשכ
תא בוזעל ול רוסאש יברל רמא לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרהו ,דואמ ולעפתה ,יברה םע ואבש -
.אטילב ט"שעבה תא םסרפל ,יברה לש ותאווצ ירבד םייקל בוחה וילע לטומו אטיל תוביבס
(375 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"הדילמ 'ה חושמ"

ילעבו םילודג םינדמל ,םידחוימ םידימלתב רחבו םירומאה "םירדח"ה תא ןקזה ונבר דסישכ
ןיאש םבשחב ,םחורב םיטושפה םיתבה-ילעבבו םיליגרה םיכרבאב רבדה עגפ ,םיאלפומ תונורשכ
בשוח ןקזה ונברש םתוארב ,ןוצר יעבש ויהו םתועטב דימ וחכונ םה ,םרב .םולכ םיווש םה
.םימסרופמה םינואגה םידימלתה ילודג לע בשוח אוה רשאמ תוחפ אל ,ינחורה םנוזמ לע

'ה חושמו תורדתסה לש ןורשכב ןנוחמ ותויהב ,רדסה ילעב ילודגמ דחא ןקזה ונבר תויהב
,םישנא גוס לכש ןפואב ,תודיסחה תרות דומילב םייוסמ רדס גיהנה ,גיהנמו ךירדמכ הדילמ
.םיאתמה ומוקמ תא ול אצמי ,רתויב טושפה ףא

יתלב םייקולא תונורשיכו םישוח ול קינעהו ,לארשי העורכ ןקזה ונברב ה"בקה רחב
יגוס לכל םוקמ ליכמה בחרנ לכיה תניחבב איהש ,ד"בח תודיסחה תרות תא רוציל ,םילבגומ
לעבל דע ,תודיסחבש רתויב םיקומעה םיניינעב ,םיליכשמהו םינואגה ילודגמ ,םדאה ינב
,םייוגה יתבב השקה ותדובעמ תורחשומ וינפ עובשה ימי ךשמבש ,רתויב טושפה הכאלמה
.תותבשל קר ותיבל עיגמו ,לידבהל
(286-285 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


..."יברה לש ונוגינ םינגנמשכ"

לש ותמשנ תולגתה הלעמל ררועמ הז - תובב עברא לעב ןוגינה - יברה לש ונוגינ םינגנמשכ
ןגנמ היה "קדצ חמצ"ה ר"ומזאא דוהשכ .ק"הרה ר"ומדאא ק"כ דוהמ עומשל וניכזש יפכ ,יברה
דמוע יברה םא לכתסמ םיבוסמה םידיסחהמ דחא לכ היה ,םידיסח תביסמב יברה לש ונוגינ
.ודיל
(694 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


..."ןפוסב התליחת ץוענ"

ותוקלתסה ןמזל בורק ןקזה ר"ומדא ק"כ בתכ תאז

םיעגר הזיא הלדבה רחא" הז בתכ יכ ,בתוכ ברה יחבש רפס ףוסב (:ןוילגה ילושב הרעהבו)
."םימלועה יחל הרהטב ותמשנ רסמ רשא םדוק

םירחאל (ןיבהל) ןיבו הל ןיב תימשג הרות איה התדובע השרושב ותימאל תמאב הלפשה שפנ
םבור יכ ףא ותיב -ינב יניינע לכב קוחרמ תוצעו תעדה בוריק ידי-לע םיימשג ח"מג ןיבו
,הרות אלא תמא ןיא יכ תמא לש דסח ושעיש ,דחא ןיינעב רשפא-יא ,רקש ירבד םה םלוככ
תמא ךלשתו םידסח אלמ ולוכש ארבי רמא דסחו ,'וכ (םירקש אלמ ולוכש) ארבי לא רמא תמאו
היה הרותה היה הדובעה רקיעש םינושארה תורודבו .הנבי תמא לש וניאש דסחב םלועו הצרא
תמא תרות ףקות יפ-לע 'וכ ןינכשממו ןיפוכד השעמה לודגב ,ונייהד ,תמאב ללכנ דסחה בור
היישע תניחבב רפע דע תלפונה דוד תכוס הלפנש אחישמ תובקעב ןכ-ןיאש-המ .םיארומאה
ןיפדג ןהש תותיירבו תוינשמ ,תמא תרות ילב דבל םייבקע תניחבב תירקיעה הדובעהו
תעדה ברקתהב םא יכ השעמה לודגב תמא תרות יפ-לע אלש אוה ולוככ דסחה בור יזא ,ןיכריו
התליחת ץוענו) הליחת הבשחמב השעמה ףוס אוה רשאב תמאב קוחרה בוטה ונוצרו השועה
שפשפלו ררועל וא הבהאב לבקל ומחנל יזא הלפש איהו תחא ךרד קר ןיא םא םגו (ןפוסב
.ול חווריו ול רצב 'יוה דע בושלו וישעמב
(787 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


תומש תשרפ שדוק-תבש
תבטב ה"כ

רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - 1רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

.2(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה

.םיקלח 8-ו צ"החא 4:13 העשב יעיבר םוי - דלומה .שדוחה םיכרבמ

.ישימחה םויב טבש שדוח-שאר

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

,ישימח םוי
טבש שדוח-שאר

המכ ופסונ ןאכ .ג"הושב תורעהבו .אלש ,זכש תונויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
[תוגהנהו תוכלה ,םירואיב

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
.3"תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,'הדיחי'ה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה 'הדיחי' תניחבמ
תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .'הדיחי'ה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
.4"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ונקדצ חישמ

:טבש שדוח-שאר לש וניינע

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - ,5"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
.6"ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)

ריכזהל ,ןחלושה לע םיחפוט לבא ,7'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא הרשע-הנומש ינפל :תיברע
.תאז רמול רוביצל

:ןוזמה תכרב

יאצומ לש העיקשה ינפל דע ,רחמ וא ברעה) ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט
ןתנש . . ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(8שדוח-שאר
לש 9'ךורב' תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכיזל לארשי ומעל םישדוח-ישאר
.רזוח וניא ,"ביטימהו בוטה"

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
.10תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל . . ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
"(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 11'םיבוט . . ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
.12

.13תסנכה-תיבב תודעוותה

-יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,14הידבז ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח :תירחש
,םת-ונברד ןיליפת ,הרות -רפס תרזחה ,ןויצל-אבו ,ירשא .הרותה-תאירק .םותי-שידק ,ישפנ
.ףסומ תליפת ,שידק יצח ,15והשלכ רומזמ

:16טייצראי

לכבכ ןימלעה תיבל תולעל לארשי גהנמ ,(תרבועמ הנש) דקתשא ומא וא ויבא רטפנש ימ *
.17(טייצראי) הנשה םויב ,הנש


יברה ריכזמ ,(760 'מע ג"ח א"משת שדק-תוחיש) א"יס א"משת'ה זומת שדוחה-םיכרבמ ,חרוק פ"ש תחישב (1
טעמל וילע המ םשל" :םיכרבמ תבשל רשקב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תונקת תודוא םינוש םישנאל שיש 'תונעט'
."?[תבש לכבמ] רתוי םדקומ (ולש םיליהת תרימא ןמז ךשמנש המכ-) יצחו העש וא העש ררועתהלו ,ותנישמ

.32 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (2

ד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ -םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא - שידיאמ םוגרת (3
ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד . . הנבלה דלומ אוה שדוח שארב יכ" :סר 'מע
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חוכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח שארבש ,הנבלל

.123 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (4

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (5

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (6

.ז"הדא רודיס פ"ע (7

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלושה-תוצק (8

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (9
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס םש ז"הדא ע"וש (10

.ול ק"ס ט"פ ללוכה-רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (11

.380 'מע ד"כח תוחיש-יטוקיל (12

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (13

תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (14
ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו ףוגה
,ק"הראד םישדחה ''ה תליהת' ירודיסב .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה-רעש - (דועו ח,ח ארזע)
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא ולוכ הז טפשמ 'רוא הרות' רודיסב) וז הבית ודקינ רבכ

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח 'טוקיל - םירמאמה רפס' ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (15
.גפר

גוהנל ץופנ ןכו ,החמש לש הדועסב ףתתשהל ןיא טייצראי לכבש ל"סד ,(ג ק"ס הצש ד"וי) ך"שו ז"ט האר (16
תודועסב םיפתתשמ ויה המצע שטיוואבוילב ודמלש ש"נא ינקזמ כ"וכ יכ םא) ש"נא ןיב יטרפ צ"אי יבגל
.(ןסינ 'בב ומייקתהש ןיאושינ

ןורחאה םויב םג ,(םוי רחא םוי םיכומס וללה םימיה ןיאשכ ,תרבועמ הנשב טרפב) תולעל םיגהונ םיבר (17
'יס ד"וי ע"ושב אבומכ ,[הנשה טבש 'ב םויב םילוע ,טבש 'ג-ב רבקנ םא לשמל] תולבאה ישדוח רשע-םינש לש
ןיא 'וכו םילשוריב ,ךדיאמ .שדוח ג"יו א"יב אלו ,הז םויב קר תולעל שי 'רמוא עיבי'ה תעדלו ;כ"ס מדש
ןוויכש ,(ט ק"ס ףוס וע קרפ םש) בתכ םגו ,(חל 'עה הס קרפ ב"ח תולבא) לאירבג-יעטנב אבומכ ,הזב ןיגהונ
ל"זיראה יפ-לע םיגהונהל ןכ-לע ,'הבכשה' תושעל ידכ ן"במרה ירבדכ איה "שדוח ב"י םולשת"ב היילעה לכש
[דימתו ירמגל הזמ םיענמנ ,עודיה לככ ,ש"נא ןיב ךא .רצק חסונ רמול ץופנ םידרפסה ןיב] הזמ ענמיהל
ךכ-לכ םידיפקמ אל (להואב הברה רקיבש תורמל ,ומצע יברה לצא םגו) ש"נא ןיבש טרפבו ."אגהנמ ךה אכיל"
.'וכו טייצראיב וליפא ,םירבק ירוקיב ןיינע לע

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il