- מ"ש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה טבשב 'ב * אראו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


לא תוולתהלו ףרטצהל ונא םיכירצ
ויתוילעב יברה


לש ןפואב הלעמ הלעמ תעה לכ הלעתמה ,יברה רחא רגפל אל
ןפואב הדובע ידי-לע תישענ יברה לא תופרטצהה * ךורע-ןיא
רהזיהל * דחא לכ לש יטרפה 'לובג-ילב'ה ,"ךדואמ לכב"ד
יברה לא תורשקתהה ןיינעב םולשו סח תושילח היהת אלש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ויתונקת םויקבו


ןיינעה לבא ,םיניינע המכ םנשי (הז שדוק תבשה םויב ךרבתמה) - טבש שדוחל עגונב
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש אלוליהה םוי - אוה ונילא עגונ יכהו ונילא בורק יכה
.שדוחב ירישעב

:המדקהבו - אלוליהה םויד ןיינעה ןכות הליחת ראבל שיו

1םונהיגב המשנה טפשמ לקהל ידכ ,תוקלתסה לש ןיינע םע רשקב שידק תרימאל הביסה
א"י קר . . שידק םירמוא ןיאש וגהנ" הז םעטמו .("םירצמ תולבס" :2בותכה ןושלבו)
יכ ,(3"ןניקזחמ אל יעישרב ישניא יקוזחא") םיעשר םמאו םהיבא ושעי אלש ידכ ,םישדח
.4"שדוח ב"י עשר טפשמ

- 5שדוח ב"יה םויסב אלוליהה םויב שידק תרימאל םעטה והמ רבסהו רואיב שורד הז יפלו
ורמא אל ןכלש) םונהיגב המשנה טפשמ רמגו םויסמ םלש שדוח רבע רבכש ןוויכ ,הרואכלד
-לעו ,הנושארה הנש םויסב אלוליהה םויב שידק םירמוא עודמ - (ב"יה שדוח לכ ךשמב שידק
!?הנשו הנש לכב אלוליהה םויב הז ךרד

(אלא ,םוניהגב טפשמה לקהל ליבשב אל) איה אלוליהה םויב שידקה תרימאש - 6הזב הרבסההו
הנושארה םעפב אלוליהה םויב תישענש (אפוג ןדע-ןגב) אגרדל אגרדמ המשנה תיילע ליבשב
.הנשו הנש לכב אלוליהה םויבו

ןיא םימכח ידימלת" 7ל"זח רמאמכ ,ידימת ןיינע ןה (ןדע-ןגב) אגרדל אגרדמ תוילעהש ףאו
המוד הז ןיא ,"'וכ ליח לא ליחמ וכליי 8רמאנש אבה-םלועב אלו הזה-םלועב אל החונמ םהל
ליחמ וכליי") ידימת ןפואבש אגרדל אגרדמ תוילעה ,יכ ,אלוליהה םויבש המשנה תוילעל ללכ
תוילע ,תוהמה יונישד ןיינע אוה אלוליהה םויב תוילעה וליאו ,ךרעבש תוילע ןה ("ליח לא
ןיבש דומעהב היילעהו רוניד רהנב הליבטה תמדקה ירחאל אלא תואב ןניא ןכלש ,ךרעב אלש
.9ןדע-ןגל ןדע-ןג

:ןיינעה רואיבו

ץע ירפ'ב אתיאדכ ,טפשמו ןיד לש ןיינע ונשי אגרדל אגרדמ המשנה תוילעל עגונב םג
תוילע ךרע יפכ . . התגרדממ הלעמל םדאה תמשנ ןילעמש תע לכב" אוה טפשמו ןידהש 10'םייח
ותוא ןודל םירזוח . . היהש הממ הלעמל רתוי ותיילע גישיש התע וצרשכ . . איהה הגרדמה
."ומע ןיקדקדמ ןכ תוילע רדג יפכ יכ . .

הנוילעה הגירדמל ותולעהל ןיצור ויה" רשאכש "לודג םכח קידצ תמשנ" תודוא םש רפוסמכו
קירל עגינ אל ורמואב ןויצל אבו תשודקב ןווכמ היה תחא םעפש לע" ותוא ןינד ויה "הלודג
."ןיליפתה ןמ ותעד חיסהו חכש הנווכ ותוא ידי-לע זאו ,הלהבל דלנ אלו

- ךרעבש תוילעב םג ,"התגרדממ הלעמל םדאה תמשנ ןילעמש תע לכב" םירומא םירבדה םאו
םויבש המשנה תוילע ומכ ,ךורע-ןיאב ןהש תוילעל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע
.אלוליהה

תרימאב ךרוצ דוע ןיא שדוח א"י רחאלש ףא) אלוליהה םויב שידק םירמואו םירזוח ןכלו
ןיד ונשי אלוליהה םויב היילעה לדוג דצמש ןוויכ - (םונהיגב טפשמה לקהל ליבשב שידקה
םא יכ ,תומדוקה תוילעל סחיב לובלב םושמ םהב היה אלש הלאכ םיניינעל סחיב םג טפשמו
טפשמו ןידהב לקהל - אלוליהה םויב שידקה תרימא ליעומ הזלו ,וז השדח היילעל סחיב
.ךורע-ןיאבש יוליעהל סחיבש

שדוחב ירישעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי - ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו
:טבש

תלוכיה ונלצא היהתש לדתשהל םיכירצ ןכל - ךרעב אלש ןה אלוליהה םויב תוילעהש ןוויכ
.יברה םע דחיב ("ןייגטימ ןענעק לאז ןעמ") תולעתהלו תכלל תויורשפאהו

ר"ומדא ק"כ םע 11אוואטלאפמ יכדרמ-בקעי 'ר דיסחה בשישכ תחא םעפש ,רפיס יברה -
ק"כ לא ורמואב ,יכבב ץרפ ,הנש םישולש ךשמב םירבח ויה רבכש ירחאל - ע"נ (ב"שרוהמ)
הטמ יתדרי יכונאו ,הלעמ הלעמל םתילע םתא - תונורחאה הנש םישולש ךשמב :ע"נ ר"ומדא
...!הטמ

לא םיכסהש ,ונייה ,אתוחינב םירבדה תא לביק ע"נ ר"ומדא ק"כש ,התיה רופיסה תועמשמו
...תואיצמה התיה תאזש ןוויכ ,מ"ירה ירבד

:ךמצע עגהו

הרמ דצמ) תורירמה וקב התיה ותדובעו ,דבוע ,הרוצ לעב ,אגרד לעב היה יכדרמ-בקעי 'ר
לש ויניינע לכש דבלב וז אל ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש ויתוילע יבגל ירה ,תאז לכ םעו (הרוחש
,הברדא אלא ,("הלעמ ןייק ןסייהעג טינ ןבאה םיניינע ענייז") הלעמ רדגב ויה אל מ"ירה
...!הטמ לש ןיינע ויה םה

רואו חצ רוא ןומדק רוא והיאד בג-לע-ףא האליע רתכ" ןיינעב 12ליעל רבודמה ךרד-לעו
תליע םדק" ירה ,"האליע רתכ" תניחב םגש - 13"תוליעה תליע םדק םכוא והיא ,חצחוצמ
.[לפא=] "םכוא והיא" ,הברדא אלא ,רוא לש ןיינע וניאש דבלב וז אל ,"תוליעה

,יברה לש ויתוילעל ךרעב הניא ונלש הדובעהש דבלב וז אלש - ונילא עגונהב ןכש-לכמו
...הזמ הטמ םג אלא ,"םכוא"ד ןיינע הז ירה ןכלש

ףרטצהל אלא ...("ןייטשוצפא טינ") רגפל אלש רתויב לדתשהל ונא םיכירצ ,ןכש ןוויכו
לכב"ד ןפואב היהת ונלש הדובעהש הז ידי-לע - ויתוילעב יברה לא ("ןטלאהטימ") תוולתהלו
לא ךורע-ןיאב ותויה םע) "לובג ילב רעזדנוא" ,םינפ-לכ-לע 15"ךלש דואמ" ,14"ךדואמ
.(יברה לש לובג-ילבה תוילע

קר אל ,ונייה ,יברה לא תורשקתהה ןיינעב ו"ח תושילח היהת אלש רהזהל - אטישפו
לש ויתונקת םויקב םינפ לכ לע תושילח וזיא תלילש םג אלא ,ו"ח תורשקתהה קספה תלילש
.הזב אצויכו יברה

איבהש לשמה ךרד לעו ,קספה יוה תורשקתהה ןיינעב תושילח םג ,רבד לש ותתימאלש ,ריעהלו
תחא לע ו"ח רבועשכו . . םיקד םילבח ג"ירתמ רוזש בע לבחמ" 16הבושתה תרגאב ןקזה וניבר
"תושילח"ו ,קדה לבחב - "קספה" :רמולכ ,"קדה לבח קספנ - תרכ הב ןיאש הריבע םג - הנהמ
.17לבחה תוללכב -

המ ךרד -לע - דבלב תחא םעפ יברה לש הנקת לע םירבוע רשאכ םג אוה קספההש ,ףיסוהל שיו
!"דעו םלועל יחצנ אוה הלעמל הז דוחיי"ש (השודקה דצל עגונהב) 18אינתב בותכש

המוד תחא םעפ עמש -תאירק ארק אלש ימ" 20ליעל רכזנש 19ל"זח רמאמב רואיבה םג והזו]
.[יחצנ ןיינע אוה הלעמלש ןוויכ - "םלועמ עמש-תאירק ארק אלש ימכ

:אלוליהה םויל הנכהה ימיב ונדמועב דחוימב עגונ - תורשקתהה קוזיח - הז ןיינעו

תוחוכה דצמ םניא ,אלוליהה םויב ויתוילעב יברה לא תוולתהלו ףרטצהל תלוכיהו חוכה
.("ן'יבר ן'טימ דנובראפ רעד") יברה םע תורשקתהה דצמ אלא ,("תוחוכ ענעגייא יד") ונלש

ידכש - "'יוה ינא השרומ םכל התוא יתתנו" 22בותכה רואיבב 21ליעל רבודמה ךרד-לעו
ידי-לע הז ירה ,לובג-ילב תניחבב אוהש ,23"דחאכ היהיו הווה ,היה ,'יוה םשל עיגהל
ותוכייש םא-יכ ,שרויה בצמ עגונ אל השוריב יכ ,אקווד ("השרומ") השוריה ןיינע
יסכנ לכ תא - 24ןטקו הטוש ,שרח אוה םא םג - אוה שרוי וז תוכייש דצמש ,שירומהל
.שירומה

םע רשקה תויהל חרכומ ןכ-יפ-לע-ףא - שרויה לש ובצמ עגונ אל השוריבש ףא ,םנמא
וא תושילח תלילש אטישפו) יברה םע רשקה תויהל חרכומש ,ונניינעב הז ךרד-לעו ,שירומה
.ויתוילעב יברה לא תוולתהל - ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ - אוה לכוי זאו ,(ו"ח קספה

העונתה ,אטישפו ,תורשקתהה ןיינע רתויב עגונ אלוליהה םוי םדוק התע ונדמועב ,ךכיפלו
רבודמכ ,יברהמ ו"ח ("ןסירעגפא") דרפנו קתונמ תויהל אל ,ו"ח תורשקתהה ךפיה תלילשד
םילוכי יברה םע תורשקתהה ידי -לעו ,ו"ח ויבא היהי אל ויבאש הצור וניא ןבהש ,25ליעל
.אלוליהה םויבש תוילעה לא ףרטצהל

.[26"ונכלמ וניבא" ונגינו ,ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]

תונקת עובקל ידכ וידחי ופסאתנש רודה ילודג לש הביסמ המייקתה ןקזה וניבר ימיב
שדוח-שאר לש ותלעמ תודוא הב רבוד - טבש שדוח-שארב המייקתה הפיסאהש ןוויכמ .תונוש
.תפסונ הלעמ תמייק הז םויבש ,ריעה - הפיסאהב םיפתתשמה ןיב היהש - ןקזה וניבר .27טבש
28בותכה רביד אלמ ארקמש - וירבד תא שריפש דע ,ןקזה וניבר תנווכ יהמ ועדי אל םיבוסמה
הנשמ" תלחתה ,"תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע-יתשעב" :
."הרות

הנווכה ןיא ,הרמא "ומצע יפמ השמ"ש יפ-לע-ףעש - "הרות הנשמ"ד הניינע ןכות ראבתנ]
.[...ו"ח הרובגה יפמ הרמאנ אל "הרות הנשמ"ש

ירבדו םינושארה ירבד ןיב לידבהל םינפ םושב ןכתיי אל - הרובגה יפמ אוה לכהש ןוויכ
("ןטסעמראפ ךיז") "תורחתהל" ותלוכיב ןיא םינושארה םע אמלשב רשא ,רמולו ,םינורחאה
םהמע - דבלב םינשב תואמ המכ ינפל אלא ויח אלש םינורחא לבא ;םהירבד לכ תא לבקל ךירצו
הניא וזו האנ וז 29העומש" עובקלו םהירבדמ רורבל וחוכב שיו ,"תורחתהל" אוה לוכי
..."האנ

לע קר אל יאק ,(31רזוח הזב העוטהש) "הנשמ רבד"ש 30ךורע-ןחלושה ןיד-קספב שרופמכו
,םנמזב - םינושארהו םינואגה ירבד לע ,32ארמגה ןמזב - ארמגה לע םג אלא ,תוינשמ
ויתוהגהו ע"ושהו רוטה ומכ םיקסופה םינואגה יקספ לש תוקוספ תוכלה םג ,הזה ןמזבו"
םינורחאה ינורחאו םינורחאה יקספ לכ ןכו ,33"ובשחיי הנשמ ללכב ('וכו ז"טו ך"ש)
םלוכ םיללכנ - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ לש ויתוארוהל דע ,לארשי תוצופתב ולבקתנש
.34"הנשמ רבד"ב

ןורהאכ . . ורודב השמכ" םה םינורחאה תורודבש םיטפושה וליפאש 35ל"זח ירבדב שגדומכו
אוה ךכ תקסופ הרותהש הז ירה ,תמא תרות איה הרותהש ןוויכו ,"ורודב לאומשכ . . ורודב
'יוה רבדד תושבלתהה ןפואב וא ןונגסב אלא וניא םהיניב לדבהה ,ןכש ,תמאה אוה ךכש יפל
ירבדל דעו "הרות הנשמ"מ לחה - לכה ירה ,םיניינעה תיתימאב וליאו ,םתעדו םתגשהב
ימ ,ןכלו .הרובגה יפמ אוה - ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,הז ירחאלש תורודה לכב םינורחאה
הווצמ םייקמ וניאש ומכ הז ירה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ הוויצש גהנמ וא הנקת םייקמ וניאש
.36(ל"חר) הרותב

םיקוקז ויה יקולאה רוא לבקל ידכש) ץראל סנכנש רודל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
יקולאה רואה תא לבקל ולכויש ידכש ,רודו רוד לכב אוה ךכ - (וניבר השמ ,רבחמה עצוממל
.37"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" ,רבחמה עצוממל םה םיקוקז

.יברל תורשקתהה ןיינעב "יוזא ךיז ןכאק" םידיסחש םעטה והזו

רעש'םלוע ןא") םידיסחה גוחמ וניאש ידוהי םע (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ייחב) םעפ יתרביד -
א" :38ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא םגתפ ול יתרמאו ,יברה לא תורשקתהה ןיינע תודוא ("דיא
.[ה"בקה תאו ומצע תא קר ריכמ דגנתמה=] ...!"ןטשרעביוא םעד טימ רע ראנ סייוו דגנתמ
קרו ךא ונשיש ,יתימאה דוחייה והז ,ןכש ,ותטישו וכרדמ אוה הצורמ ,ןכ םאש ,יל בישהו
ק"כ) ..."יתימאה דוחייה" הז ןיאש וריבסהל השק היה - .דבועה םדאהו ה"בקה לש ותואיצמ
ןיינע והמ [דגנתמל ריבסהל הסנו ךל=] "דגנתמ א ןייטשראפ ביג ייג" (:רמאו ךייח ר"ומדא
...!ה"בקה םע יתימאה דוחייהו לוטיבה

טעמ ןאק ןיילא") יקולאה רוא םע דחאתהלו רשקתהל לוכי וניא ומצע חוכב םדאהש יפל
.רבחמה עצוממ תויהל חרכומ ךכלו ,("טינ

הרסמנש "הרות הנשמ"ד הלעמה ךרד-לע - רתוי לודג יוליע ףסותינ עצוממה ידי-לע :הבדאו
רוד לכל עגונב אוה הז ךרד-לעש ,"יבר רעטשרע רעד" ,וניבר השמ ,רבחמה עצוממ ידי-לע
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ - הז ונרודב דע ,"ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש ,רומאכ ,רודו
- םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,תבטב ח"כ ,אראו תשרפ תבש תויודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 283-276 'מע ,ןושאר ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה
.טלק-חלק 'ע (ו"כשת הפיח - ףסא ברהל) שידקה 'סב ןמסנה האר (1

.ו,ו ונתשרפ (2

.זי-ז"טס ה"פ מ"ב ש"אר (3

.םש הכרב ירוישבו ,ועש ס"וס ד"וי א"מר (4

.ךליאו 167 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (5

.ךליאו 176 'מע א"ח ט"משת ש"הס .15 הרעה 329 'מע ו"כח ש"וקל םג האר (6

.מ"כבו .(זי ס"וס ק"הגא אינתב אבוה) ל"זיראהל ס"שה יטוקל הארו .ןפוסב ק"ומו תוכרב (7

.ח,דפ םילהת (8

.נ"שו .ול 'מע ג"ח טקולמ מ"הס האר (9

.בכ המדקה םילוגלגה רעשב ה"כו .םש ההגהבו י"פ ןיליפתה רעש (10

.נ"שו .30 הרעה 92 'מע ץ"רת ש"הס - ותודוא האר (11

.(ךליאו 269 'מע א"ח ב"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות) רמאמהב (12

.(ב"ער,הלק) ע"ת ז"וקת (13

.ה,ו ןנחתאו (14

.מ"כבו .ד,טל ץקמ א"ות האר (15

.(ב,הצ) ה"פ (16

.גל 'מע ה"סרת מ"הס האר (17

.(א,בל) ה"כפ (18

.ב,גס תוכרב האר (19

.(268 'מע 12 הרעה ל"נה) רמאמהב (20

.(272 'מע םש) רמאמהב (21

.ח,ו ונתשרפ (22

.מ"כבו .(א,בפ) ז"פ א"הויהעש אינת .דועו .ב,זנר ג"חז (23

.נ"שו .(הנשמב) ךליאו ב"עס ,גמ הדנ האר (24

.(ךליאו 272 'מע 12 הרעה ל"נה) רמאמהב (25

.(ל"ומה) דואמ ר"ומדא ק"כ הכב ןוגינה תעב (26

.טבש שדוח יניינע תודוא :םידחא ןורכזב (27

.ה.ג,א םירבד (28

.א,דס ןיבוריע האר (29

.ה"כסר מ"וח (30

.נ"שו .א,גל ןירדהנס (31

.ו"פר ןירדהנס 'לה ם"במר .םש ןירדהנס האר (32

.(נ"שו) םש מ"וח רוט הארו .ב"פר ז"הדאל ת"ת 'לה (33

.םש רוטב אבוה - (ו תוא) םש ןירדהנס ש"אר האר (34

.םש רוטו ש"ארב אבוה .ב"ער ,הכ ה"ר (35

.ךליאו 163 ע"ס א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (36

.(א"ער ,די .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (37

.194 'מע םולש-תרות ש"הס (38


:ע"נ ר"ומדא ק"כל רמאו יכבב ץרפ אוואטלאפמ יכדרמ בקעי 'ר דיסחה
יכונאו ,הלעמ הלעמל םתילע םתא - תונורחאה הנש םישולש ךשמב
...!הטמ הטמ יתדרי

תוצופתב ולבקתנש םינורחאה-ינורחאו םינורחאה יקספ םג ,הזה ןמזב
םלוכ - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ לש ויתוארוהל דע ,לארשי
"הנשמ רבד"ב םיללכנ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ולעפנ רבכ םילודגה םירוריבה
םימדוקה תורודב


?הזכ השק ןמזב ונתיאמ םיעבות דוע המ

הז ידי-לעש) תוינחורב ךרפ-תדובעד ןיינעהש רתויב שגדומ ,אחישמד אתבקע ,הז וננמזב
:ןטק רבד ,הלק הדובעב וליפא תוליגרה יוניש ידי-לע השענ (דיתעלד םייוליגל םיכוז

רבכ ולעפנ ,םילודגה םיצוצינה רוריב ,םילודגה םיניינעה - "תולודג" ונתאמ םיעבות אל
ונרודב [...] .רתוי תילענ אגרדב ויהש םינושארה תורודב לארשי ינב לש םתדובע ידי-לע
,[המוק רויצ שי אפוג בקעהב ירהש] אחישמד אתבקעד אתבקעל דעו ,אחישמד אתבקעד ארד ,הז
ונתיאמ םישרודש ,ונייה ,םררבל םיכירצש םינטק םיצוצינ ,םינטק םיניינע קר וראשנ
,השק ןמזב ונתינ הלא םילק םיניינעש אלא ,םילק םיניינע םה םמצע דצמש הלאכ םיניינע
.אחישמד אתבקעבש לפוכמו לופכ ךשוחו רתסההו םלעהה לדוג דצמ

ןכלו ;הזכ השק ןמזב לועפל םילוכי ונייה םא עדוי ימ ,םילודג םה םמצע דצמש םיניינע -
קר וראשנ .השק ןמזב איה םהב הדובעהש אלא ,םילק םה םמצע דצמש םיניינע ונל וריאשה
לע רייתשנ"ש בקעיב וניצמש הזמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב - "םינטק םיכפ" ,םילק םיניינע
בכעתהש אלא ,חישמה תאיבל ןכומ היה בקעיש הזב ראובמו [...] ,"םהילע רזחו םינטק םיכפ
;"םינטק םיכפ" ללגב רבדה

םג ללוכ ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,אחישמד אתבקע ,הז וננמזב המכו-המכ-תחא-לעו
,לארשי-ץראמ תודיסח-לכיב ידיל עיגה] .םינורחא יכה תורודב םינש המכ לע ורמאנש ןיציקה
רפיסש יפכ ,ו"סרת תנשל עגונב הז ךרד-לעו .ח"לרת תנש לע "ץק" רמאנ ובש םירמאמה דחאבו
ינפמ וז הנשמ ארייתמש ע"נ ר"ומדא ק"כ ויבא רמא ו"סרת הנשה-שארבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.[(רוביעה תנש יאצומ התויה לע ףסונ) "ץק" הב שיש

עיגהש יאדווב ירה - ןלציל-אנמחר תודמשההו תוריזגה לכ םג ורבע ,ןיציקה לכ לע ףסונו
הלאכ םיניינע ,ונייה ,"םינטק םיכפ" םילשהל םיכירצש אלא ,חישמה תאיבד ןמזה רבכ
.תוליגרה יונישב ךרוצ שיש אלא ,הלק איה םהב הדובעהש

אוה רומג אטח"ש דעו "וישעמ הנשמ"ש ,תוליגרה יוניש אוה הבושתה ןיינע רקיע [...]
ליבשב ,ןכלו .םהמ שורפל ותוליגר הנישש ןוויכ ,"םינושארה ךישעמ רוכז הבושת לעבל רמול
וניאש רתויב טעומ ןמזב םגו ,טעומ ןמזב םג אלא ,ןמז יובירב ךרוצ ןיא הבושתה תדובע
.הבושת תושעל םילוכי ,םייודיוו ראש וא "אטח לע" תרימאל וליפא קיפסמ

והוויל םשמ ותעיסנ םדוקו ,(דנאלשטייד) זנכשא תנידמב םעפ רקיב ע"נ ר"ומדא ק"כ [...]
יברה לא םרמואב ,תבכרה תעיסנ דעומ ברקתהבו ,תבכרה תנחתל זנכשא ידוהימ המכו המכ
תושעל םילוכי דוע - דחא עגרב :רמאו יברה הנענ ,תבכרה תעיסנל דחא עגר דוע ראשנש
.הבושת
- 183-181 'מע ןושאר קלח ,א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת אראו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


לש החיתרהו תוטשה תא ךופהל
השודקל ,תימהבה-שפנה


?םייחלהו םינוגינה ,םיבתכה וליעוי המ ,הז ילב

!םידוהי ובישקה

לע ךמתסהל אלו ,ומצעב דחאו דחא לכ לש ותדובע היהתש העיבתה התייה ד"בחב ללכב
.םייברה

לא ,"היחי ותנומאב קידצו" איה ןילופ תטישש ,ד"בח תטישל ןילופ תטיש ןיב שרפהה והז
ונלוכ דובעל םיכירצ ,ד"בח ,ונא לבא ,(חתפב ת"יחה) היחי אלא (אבשב ת"יחה) היחי ירקת
.המשנה לש םידיג ה"סשו םירבא ח"מרבו ,ףוגה לש םידיג ה"סשו םירבא ח"מרב ,ונמצעב

סח ("פא טינ ךיז גאז ךיא") ימצע תא קלסמ ינניא ."םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה"
םא ,ירה ,םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכהש ןוויכ לבא ,תלוכיה יפכ עייסל ,עייסלמ םולשו
.םייחל םירמואו םינוגינ םינגנמ ,"םיבתכ" םינתונש הז ליעוי המ ,דבל הדובעה היהת אל

לא=] ..."םעזוב ןיא ךעלעגייפ ןייק ןיירא טינ ךיז גייל" :םימעפל רמוא היה יברה
[...סיכה ךותל םירופיצ וסינכת

- תימהבה-שפנה לש ("ךאק רעד") החיתרהו הז תמועלד תוטשה תא ךופהל דבל םיכירצ
.השודקל
(213-212 'מע ןושאר קלח ,א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת טבשב 'י תודעוותהמ)


"הזזה" ומצעב לועפל ךירצ אלוליהה םויב

םויבש ןוויכ ,ירה ,"ליח לא ליחמ וכליי"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תוללכש ךכל ףסונ
היילע ונלצא םג תויהל הכירצ ,ךרע יפל אלש היילע רודה אישנ לצא הלעמל תישענ אלוליהה
...ךרע יפל אלש

,הזזה ומצעב לעופש הז ידי-לע אקווד הז ירה - ךרע יפל אלש הנויעל אגרדל תולעתהל ידכ
תויצראהמ ,ץראה ןמ ("פא ךיז טסייר רע) רקענש ,וילגר יתשב הציפקו ,"לסיירט א"
הז דוחי"ש אינתה רפסב קסופ ןקזה ר"ומדא ירה ,עגרל אלא הז ןיאש ףאד - תוירמוחהו
."יחצנ אוה הלעמל

ףיסוי האבה הנשל םגש תלוכיו חוכ-תניתנ תווהמ וז הציפקו הזזהה ,ירה ,ןכש ןוויכו
רבודי ,הבשחמב הדובעה יניינע לכש ,ונייה ,ךרע יפל אלש (ךיז ןלעשרעביא") הלעתיו
אל) והיהי - הז ינפל ושענש םיניינעה םתוא םה םתוינוציחבש - האבה הנשב והיהיש השעמו
ןפואב (אלא ,הז ינפלש הדובעה ךרעב לבא ,'וכו בחר רתוי ןפואב הדובעה ךשמה קר
!ירמגל רחא ןיינע הז ירה תוימינפבש
יתלב - 312-311 'מע ןושאר קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת טבשב 'י תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


לארשי גיהנמ

,"'גיהנמ' םשב ארקיהל םייוארש רודבש םיטעומה הלוגס ידיחימ אוה שטיוואבוילמ יברה"
םלועב" :'ידוהי והימ' ןיינעב * םימיה תשש תמחלמ תובקעב ,'סדרפה'ב גרבלע ברה בתוכ
עיבצמו ררועמו קעוזו אוה דמוע ,עגרנ וניאו חנ וניאו טקוש וניאש דחא אצמנ תור"ומדאה
,'סדרפה'ב יברה לע דוע) 'סדרפה' יפ-לע ,'גיהנמ'כ יברה לע הריקס * "הארונה הנכסה לע
(חכש-זכש תונויליג 'תורשקתה'
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

גיהנמ לש הרימא

:(4-3 'מע) ז"כשת זומת ,'סדרפה'ב םסרפתהש גרבלע ברה לש ורמאמב חתפנ

רתוי הברהב הלודג תוירחא תגופס הגהנהל לארשי-םע קוקז ,םוריח תעשב ,הלהבו דחפ ימיב"
םפא-ןורחמ תדרטנ לארשי -םע לש םויקה תניפס לכש םימיב .'ןנוקיתכ םינש' לש ןמזב רשאמ
הלא םימיב - לארשי-ינב וניחאמ םינוילימ הלילח דימשהל םישקבמה ,םיאנושה לש םמעזו
וניהיש םיגיהנמ ,תואר-הקיחרמו הריהב הירלקפסא ילעב םיטינרבק-םיגיהנמל ונמע אוה קוקז
.תיטלחהה םתעד-תווח תא עיבהל תטלחומ הערכה תועשב

ףוצל ידכב 'אוצמ תע' לכ לצנל םיעדויש ,םיטסיריירק םיגיהנמ לע ןאכ רבדמ ינניא"
הרעסהש עגרב םיזוגנו םימלענ םבורב ולאכ םיגיהנמ .םתס תועד יעימשמ םיגיהנמכ תואריהלו
.הממדל המק

תוילמרונ תועשבש ,הבוט המגמ ילעבו בוט ןוצר ילעב ,םינמאנ םיגיהנמ לע ןאכ ינא רבדמ"
םלקשמ יוויש תא םידבאמ ולאכ םיגיהנמ םג - רוביצל הכרב םיאיבמו םדיקפת תא םיאלממ
.הליגר-יתלבו הלודג הרעס ללוחתת תע ,םהיתונותשעו

זחא ארונ שואיי ומכו ,לארשי-ץרא ימש תא הסיכ דבכו רוחש ןנעשכ ,הלחלחו המיא ימיב"
הלודג הרוא ןרק העיצפה הלאה םימיב זא ,הקירמאב םגו לארשי-ץראב םג ,לארשי ללכ תא
.םיפלעתמו םישלחנ תובבל הדדועש דוה ןרק .שטיוואבויל תורצחמ

,זא ?דימו ףכית 'התיבה' םידליה-םידימלתה תא ץירמהל שיה ?תושעל המ :וססיה הברה"
הגיפהש הרמיא ,תטלחומו הקצומ הרמיא ,שטיוואבויל תדוקפ הדהדה ,םויאה תוקפסה לושחנב
תיעמשמ-דחו הרורב .והנחמ לע שיאו ולגד לע שיא ,ראשיהל ,בוזעל אל :תוקפסה דחפ לכ תא
ודמלי םידימלתה .דיחפהל ןיאו דחפל ןיא' :םיברה וילאושל ר"ומדאה לש ותבושת התיה
.'בוט ורשביו לארשי רמוש ןשי אלו םוני אל יאדוובו ,הדיקשו הדמתהב

האיבה תיפרגלטה הדוקפהו לארשי-ץראב םיאצמנ שטיוואבויל ידימלתמ הברה ,ןכ םנמאו"
.םיטבלתמה םיבר תובילל אפרמ ,דודיעו המחנ ירצ היפנכב

םייח תואמ לומ תוירחא לבקל ידכב ימינפ רידא חוכב ןסוחמ תויה אוה חרכהה ןמ ,ןכאו"
לולע ןתיא יאליע ינחור חוכ הזיא קר .הפמ םתס תרגתשמ הניא וזכ הדוקפ .םירפרפתמ
.הזכ זורכ ןימ רדשלו עימשהל

רתכ תא םג אשונ אוה קדצבש חיכוהו הליג ,ל"נה תורצק תורושב ,שטיוואבוילמ יברה"
.תוגיהנמה

הבגשנ הדימ התואב םרצוי תא םמורל םימעפל םחוכב ןיא ,םימלש םיכרכ ,םילודג םירפס"
ולאה םילימה ידי -לעו .התמרה שטיוואבוילמ יברה תא ולעה ל"נה תודחאה תורושהש תיאליעו
.שדחמ שטיוואבויל לש התוכלמ הקזחתנו הששואתנ

אוהש ןיב ,דחא לכ הדוי םעפה ,םרב .יבר אוה גיהנמ לכ אלש םשכ ,גיהנמ אוה יבר לכ אל"
םיטעומה הלוגס ידיחימ אוה שטיוואבוילמ יברהש ,אל וא תודהיב םתטישו ד"בח ירהונמ
םג אלא ,ד"בח ידיסח תובברו םיפלאה תאפמ קר אלו .גיהנמ :םשב ארקיהל םייוארש רודבש
.ונרודבש הלוגס ידיחימ ,תורידנה ויתולוגס ללגב

אלא ,תורמאנש םילימ אל ,תורופס םילימב ומלוע הנוק שיו ,תחא העשב ומלוע הנוק שי"
חורה שיא לע הרוענהו תלצאנה םורממ חור חוכמ ,יקולא-יתמשנ ימינפ חוכמ תורמאתמש
."גיהנמה - יתימאה

יברה לש תיללכה ותאירק

ןוויסב 'המ יברה לש יטרפ-יללכה ובתכמ תא תכרעמה המסריפ (25-24 'מע) ןויליג ותואב
ר"ומדאהמ בתכמ הזב ונא םיסיפדמ ,ו"ת ק"האב םינורחאה תוערואמה םע רשקב" ,ז"כשת
ךשמב וררועתנש תולאש המכו המכל ר"ומדאה לש ותדמע ארוקה אצמי וב ,א"טילש שטיוואבוילמ
-תדוגא-יריעצ ירבח וציפהו וסיפדהש זורכ הזב ונא םיסיפדמ ןכ ומכ" :ךשמהבו ."הז ןמז
."םש אבצה ילייחל ו"ת ק"האבש ד"בח

ירבד ןכו ,ןיליפת תווצמ םויקב קזחתהל ,דחאכ םיחרזאלו םילייחל האירק זורכה דקומב
.חוכה לע חורה תונוילע רבדב קוזיחו רבסה

"התשע שטיוואבויל - ורביד םירחא"

תרימשב קוזיחל ,םעב זחאש תוררועתהה לג תאו רשוכה-תעש תא לצנל יברה ארק המחלמה רחאל
'סדרפה'ב יזכרמה ורמאמב גרבלע ברה בתוכ ךכו .טרפב ןיליפת תווצמו ללכב תווצמו הרות
."?םידרח ברקב 'תוררועתהה'" תרתוכב ,(ח"כשת ירשת)

:תואבה תורושב םייתסמ ורמאמ

הנומאה תרדחה םשל תוממורתהה יעגר תא אנ לצננ הבה :העיבתה תעמשנ הניפו רבע לכמ"
חור םנמאש םיגדנש איה הנושארה ונתבוחמ ונא לבא .האירקה איה הנוכנו ,םיישפוחה םיגוחב
,םימורממ ונילע עצפוהו עקבוהש רואה תא גופסל ץמאתהל ונילע .ונכותב תכלהתמה םיקולא
."ןתי ימ .ונמע ייח לכ תא ךכזיו רואה טשפתי ונכותמו ונברקמו

:"שטיוואבויל לש 'ןיליפת עצבמ'" תרתוכב (םש) בתוכ אוה ךכו

-ץראב השחרתהש האלפנה תובהלתהה לש התמשגה :השגדהה ףקות לכבו ,רמאיהל תמאה הנתינ"
תווצמב העוציבו תיתמשנה תוררועתהה לש התשבלה ;םיישממ םישעמב ןורחאה ןמזב לארשי
.ידיחיהו ןושארה שטיוואבוילמ יברה היה וז הדוקנב - תוישעמ

העיפומ איה םתס תוטשפומ תועיבתבו תוקירבמ םילימב אלש ,דימת הכרדכ ,שטיוואבויל"
םישעמב הלודגה תוררועתהה תא לצנל הנושארה התיה םעפה םג - םיישממ םיעצבמב אלא ,להקל
.םיריבכ םישעמב ןעשיתו האריתש חרכהה ןמ ךרע תלעב היהתש תינחור תוררועתה .םיימוי-םוי
תושדחתה לש ןוצרל עוזעז והז תוררועתה .קפואה ןמ תמלענו תכעדנ ,הבכו הגפ איה תרחא
שובלב תושבלתה לש הקושתלו לומתא לש תויאליטרעה תשגרהל ,שדח שובלב תושבלתהל ,םישעמב
םרב ,ושע דאמ טעמו תוררועתהה לע הברה ומאנו ורביד םירחא .םויה תבוח תוישעמ תווצמ לש
תא ברקל רשפא ךיאה החיכוה הלועפהו שעמה תמישמבש - הדיחיה ,העש יפלו - שטיוואבויל
.םימשבש םהיבאל לארשי

וחינה אל םהייחב ףאש םידוהי תואמ ךיאה לכתסהל ןיע תביהרמו תבבלמ הנומת יהוז"
םיפלא .ןיליפתב םושיבליש עגרל םיפצמו יברעמה לתוכה לצא תורוש תורוש םידמוע ןיליפת
."וז תראפתב רטעתהל וכזש הנושארה םעפה יהוז םלועמ ןיליפת וחינה אלש תותפקרק לארשיב

"ארונו בגשנ רבד"

:גרבלע ברה ףיסומו

שודיח המ ,תוזיזפבו תחא לגר לע ודמועב ןיליפת חינמ ידוהישכ ךכב המ :ינולאשת םאו"
תאזה "הייווחה" לכ תא חוכשל הזכש ןיליפת חינמ לולע םייתרחמ רחמל ירה ?ךכב ךרעו
.וז תימוי תבוח לש המויקמ ירמגל ילוא םלעתיו

לש תימעפ -דחה וליפא ...התעפשה תא ךירעהל עדיי ימ תישאר יכ .איה םעט תרסח וז הלאש"
םדאה תמשנ תא שיערהל החוכב תחא םעפ קר תישענשכ וליפא הווצמו הווצמ לכ .ןיליפתה תחנה
עצבמב ,תינשו .הווצמ תררוג הווצמ :ללכה יפל תווצמ דועל וררועל ידכב ,השדקלו לארשימ
אתפקרק לש גוסהמ לארשימ םיפלא תורשע תא האיצוהש ארונו בגשנ רבד שטיוואבויל התשע הז
איצוהל החוכב ,וליפא תחא םעפ ןיליפת תחנה םיקסופהמ תועד המכ יפלו .ןיליפת חנמ אלד
.המלוע תא התנק ירה דבלב וז קר התלע אל םאו .הז גוסמ לארשימ םדאה תא

שגרנ יתלכתסהו יברעמה לתוכה די-לע יתדמע - זומתב ז"י םויב - תועש שולש ךרעב"
הנושארה םעפב ןיליפת תכרב ירמוא ינפב לכתסהל היה םיעפמ דואמ המו .'ןיליפת עצבמ'ב
הנדעב .הז 'עצבמ' תארקל ןוששב וכיח 'הבשנש קונית' תניחבב םהש םיריעצ םבורב ,םהייחב
,םהמ דחא אלו .ימינפה ינחורה עוזעזהמ םישגרנ םינפהו םהילאמש תא וטישוה תויבבלבו
יתיאר דועו .םחינהל רחמ םג לכויש ידכב ןיליפת ואיצמיש שקיב ,ןיליפת תחנה ירחאש
םגש םהב םיריצפמ םהינבש ,םיענכושמ-םיסרוקיפא ,םיליכשמ םירוהה .םהינב םע םיאב םירוה
תחנהב םבל תורירש תא ורבישו וענכנ 'םיענכושמ'ה םירוההש שיו ,ןיליפת וחיני םה
."תיתימא הבושתל םכירדהל דוע הלולע וז תוענכיה המכ דע עדוי ימו ,ןיליפת

תוארל אב רימ תבישי שאר

:ךישממ רמאמה

םוי-םוי םש םידמועה ,הדלפ לש תונלבסה ילעב ,וללה םידיסחה םה םייואר הלודג הצרעהלו"
םיבשהו םירבועה לע םעטו ןח ירבדב עיפשהל םיצמאתמהו םירעובהו םיטהולה שמשה ינרק תחת
תעמשמ ילעב םילייחכ .לתוכה די-לע הליפתו ןיליפת תווצמ םמייקב דסחה תא םהמ וענמי אלש
ברש אלו םוח אלו ,תיזחב םה םידמוע .עצבמה תא םייקל יברה לש וידיסח םידמוע הקוצי
תונידעב 'ףיקתהל' איה הדוקפה .האלפנ עצבמה תחמשו המוצע יברה תדוקפ .םמוקממ םזיזי
םהינפ לע תינחורה האנההו לומגתה אוה בר המו .םישפוחה תונשקע רובשלו הבהאבו
.ןיליפת תחנהל םתוא םיענכשמו םידוהי 'סופתל' םיחילצמשכ

ךמתסה שטיוואבוילמ ר"ומדאה ?תורחא תווצמל עצבמה אב אל המלו .ןיליפת אקווד הז המלו"
ולא' ,ל"זח ורמאו 'ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו' :קוספה לע
.'שארבש ןיליפת

הנוש יכ .לארשיה ףוגמ קלח הווהמ ןיליפת יכ תורחא תווצממ הנוש ןיליפת תווצמ :יתעדל"
ידי-לעו ,הווצמד אצפח םה ןיליפת יכ ,רפושו בלול ןוגכ תווצמ ראשמ ןיליפת תווצמ איה
הווצמ 'וכ וצוחיש והמ ןיליפת .ט"י םיחבז 'יע) הווצמד אצפח השענ םדאה םג ןיליפת תחנה
.(הווצמד אתוביבח םושמ היפוגכ יווהינד :םש י"שרבו .אל וא ץייח היפוגב

םישעמב תינחור תוררועתה םישגהל רשפאש ךיאה שטיוואבוילמ דמלנש רבדה אוה יאדכו"
."םיריבכ

ןסינ שדוח לש ןויליגב םסרופ) 'סדרפה' תכרעמל בתכמ הז רשקהב טטצל ןיינעמ ,בגא-ךרד
:רמאנ ובו (32 'מע ח"כשת

לתוכל ומויב םוי ידמ ךלוהש ,רימ תבישי שאר א"טילש ץיבלאומש םייח 'ר ןואגה ןרמ חס"
."!הבושתל ררועמה - ד"בח ישנא לש 'ןיליפת עצבמ' תא ויניע ומב תוארל יברעמה

"וניניע תא ריאה יברה"

לש הרידח בקע ,םהיתונוכשמ םידוהי לש החירב הלחה (ל"שת-ט"כשת) םישישה תונש יהלשב
השלוח יוליג ךכב הארו העפותה דגנכ ץצוח אצי יברה .םיידוהיה םירוגמה ירוזאל םירוחש
.הכלהל דגונמה ,ןכוסמ

:גרבלע ברה ראשה ןיב בתוכ (4-3 'מע ,א תרבוח ,דמ הנש) ל"שת ירשת שדוחמ ורמאמב

דוע רשפא היהש ירה ,דבלב תילאיצוס-תיטילופ הניחבמ הנודנ וז הייעב התיה הכ דעש םאו"
.תיתכלהה הפקשהה תדוקנמ ןוידל וז הייעב הרבע ןורחאה ןמזב םרב .תועד יקוליחל םוקמ
חיכוה בחרנו ףיקמ רמאמב .שטיוואבוילמ ר"ומדאה היה הזב וניניע תא ריאהש ןושארה
- סוסיבו בושיי תומוקמ בוזעל ונל לא ןויגיהה תדוקנמ קר אלש ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה
תיתלהבה המגמה לכ ,הכלהה תדוקנמש אלא - םידחא תורוד לש שפנ-תוריסמו למע ועקשוה םהב
.םש ןה רשאב תידוהי הליהקו הדע לכ לש םיברה תוכזב דואמ השק העיגפ איה תאזה

שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ותפקשהש רשיא תשרופמ תעד תווחב ,ןייטשנייפ השמ 'ר ןואגה"
.םיברל קיזמ אוה הז ידי-לע םא ידוהי וניאל תיב רוסמל רוסא ןיד יפ-לעו ,הנתיא איה

-ןוארק' לש ןיינע וא שטיוואבויל לש ןיינע ,'תונוכשה תביזע' ,תאזה היעבה ןיאו"
קרוי-וינ ,הקירמא לכב תעגונ וז הייעב .שטיוואבוילמ יברה המש רג הרקמב .דבלב 'סטייה
םוקמב ררוגתמ שטיוואבוילמ יברה היהש וליפאו .הנוכש לכו הרייע לכ ,הקירמא ירע לכו
ימ היה רסח .תרחא הכלהה התיה אל זא םג ,הז ןיינעב ותעד תא הווחמ אלו קתוש היהו רחא
ר"ומדאה ידי-לע עבוה ןיינעהו שחרתנ הנהו .הרורב תעד עיבהל ליאויו ןיינעה תא ררועיש
.שטיוואבוילמ

לכלכל ךיאה הפי-הפי ןייעל ונגיהנמ תבוחמו ,דואמ דע איה תיניצר וז היעב ,ןכ םנמאו"
רבד השענ אל םג ןכ ,םירחא םיחטש הברהב ןואפיקה ונלצא טלושש םשכ לבא .וזלה היווהה תא
הקיתשה .םוגע בצמהו .חורב ןהו שוכרב ןה םילודג םיקזנהו הליחתה הלהבה .וז השק הייעבב
לש םינוא-לדחה תא לילעב התארה וז תינויח היעבל ביבסמ ןמז הברה תמייק התיהש
וניא דחאה ,רמול המ עדוי וניא דחאה ,גהנתהל ךיאה ונל רמאיש ימ היה אל .ונתוגיהנמ
הז ?םכח-דימלת והזיא לע ל"זחה תרדגה איה עודי אולהו .רמול ארי דחאהו רמול הצור
הבושח ,העידיה איה היד אל .'רמואו'ה לע אוה השגדהה .רמואו םוקמ לכב ותוא ןילאושש
אלו ,רמולו תונעל ינחורה חוכהו ןואה ול שיש ימ ,'רמואו'הו ,'הרימא'ה איה תעבוקו
-ץמוא תרדענ תוגיהנמ .ףא-ןורח וא הנולת ,תומיענ והשימל תמרוג וז הרימא המכ דע בושח
תוכרעמ לכב םיחלוממו םיאיקב ,'םוקמ לכב םינעדי' הברה ונל שי םנמא .תוגיהנמ הניא בלה
.םתוא םילאוש ןיאשכ המכו-המכ-תחא-לעו ,םתוא םילאוששכ םירמוא םניא לבא הכלהה

,הכלהה דצמ ןיינעה לכ ףקיהבו רוריבב ,ןויעב 'רמואו'ה היה ץיוואבוילמ ר"ומדאה"
ןייטשנייפ מ"רגה ,רומאכו .טלחומו שרופמ יתכלה ןיד-קספבו ,ןויגהה דצמ ןיינעה חותינבו
וז תידוהי-תירוביצ היעבל הלודג הראה ךכ םושמ האציו ,שרופמ ןיד-קספב ןכ-םג אצי
."הרות תעד -תווחלו םהירבדל ותייצי הרות ירמוש םיפלאו תואמש יאדוובו

ידוהי ןיינע לכל תבותכ

הנטק ,םלועב תידוהי לש היעב לכ טעמכש ךכב םג אטבתה ,לארשי גיהנמכ יברה לש ודמעמ
הנה .תבותכ שיש ועדי הרושהמ םידוהי םתס וא םינקסע ,םינבר .וילא התנפוה ,הלודגכ
.תחא אמגוד

ןסינ ברה םסריפ (ל"נה םידומע) ל"שת ולסכו (41-39 'מע) ל"שת ןוושחרמ שדוחמ 'סדרפה'ב
בתכמ םש םסרפתה ח"ודה ירחאל .ודוהב ךרעש רוקיבמ םימשר ובו רמאמ הווקת-חתפמ ןמסקו
:(41 -42 'מע םש) "שטיוואבוילמ ר"ומדאהל בתכמ" ר"ומדא ק"כל רגישש

שטיוואבוילמ ר"ומדאהל בתכמ"

.ד"בחמ ר"ומדאה ,א"טילש ןוסרואינש לדנעמ-םחנמ ברהמ ןואגה דובכ דוה"

ןואגה ונתוח תא ריכהל יתיכז ןכא .הטמ םותחה לש ומש ג"רדהל עודי אל ילוא ,ט"השדחא"
תא םש תושעל יתלדתשהו ,יסר'ג-וינ ,דווקיילד ברה יתויהב ,ףאו ל"צז קחצי-ףסוי יבר
םשה שודיק הב היהש תיתכלממ-תימשר םינפ-תלבק ,צ"רת תנשב ,זא ונכרע .ד"בח לש זכרמה
הירא-רוג ברה וסיגל דוחיבו ד"בח ינקזל םיעודיו םירבדה םירוכז ןיידעש יל המוד .םיברב
ןיקשולט ן"רגה יעדוימו יפולא תאמ ילע עדוויהל ותרות דובכ לכוי םג .[...] א"טילש
.אילט אניוה דכמ דוע קדה בטיה יתוא עדויו ריכמש א"טילש

ודי תא ףפוניו המרה ותעדב לוקשיו יירבדל תבשק ןזוא ןתי ג"רדהש ינא הווקמ תאזל"
.וידיב חילצי 'ה ץפחו וילע הבוטה 'ה דיכ ,הקזחה

-לתב םיינברה ןידה-יתב לש ישאר ריכזמ רותב שמשמ ינא תונורחאה םינשב ,םינפ-לכ-לע"
הזיא רדסל רוזעלו ודוה תא רקבל תידוהיה תונכוסה ילהנמ יתוא ונימזה הרקמבו ביבא
ררושה בצמב יתננובתהו םייעובשכ הפ יננהו ,ץראל תולעל תודמועה תוחפשמ רובע םיניינע
הלוגסה ידיחימ והנהש ,ג"רדה לא תונפל יבלב יתרמאו יכרד יתבשחו תאזה תואלפה ץראב הפ
.לארשי לש ןרעצבו םשה לש ורעצב שיגרמש בחר בל לעבו בשוחש לודג חומ לעב ,םלועב

ילע לטומש יל המוד ,הפ תויהל ינורזע םימשה ןמו הנה יתוא וחלשו ליאוה ,ןפוא לכב"
ליצהלו ליח תושעל םדיב 'ה חילצי ילואו ינממ םיבוטו םילודגל יתבשחמ תא רוסמל רבדה
.ןודבאו הישנמ תושפנ

:השעמל התעו"

םירעמ דבל ,יבמובב קר םידוהי םיפלא תרשעמ רתוי לש הבושחו הלודג הליהק הפ יתאצמ"
-ןכ םידוהי ףלא 52 תוחפה לכל הפ שי ,יתעדל ,ןיצוקו אטוקלק ,יהלד ,אנופ ןוגכ תורחא
[קדובו טחוש=] ב"וש שי ייבמוב תלהק לכל .הרות ןב םוש טעמכ וא דחא בר ילב - וברי
תרות תא עדויו ,םייתנשכ תונכוסהו יחרזמה די-לעש דלוג ןוכמב םילשוריב דמלש ריעצ
.הפ םירומה םה התעו םש ודמלש םירחא םירוחב דועו ,םירוציקבש םירוציקה ירפסמ קר ב"ושה

טושפו [...] 'ה רבדל םיאמצו םיבער לודגכ ןטקכ ,הפ םעה לכש ,רתויב ביאכמש המ"
לכהש ןבומכ .תודהיהו הרותה יכרדב תכלל םינכומו הניב םודמליו ואוביש םיפצמו םידמוע
תתל ג"רדהב ריצפמו שקבמ ,הנופ ינא תאזל ,תרחא הפשל םוקמ ןיאו תילגנאב הפ תויהל ךירצ
...ויפב תילגנא תפשו תעד ,הרות לעב ,ריעצ בר הפ חולשל !בלה ןמ םיאצויה הלא ירבדל בל

רורבו הנה אובלו רוט-רגנ תויהל ,ויברוקממ םידחא לע עיפשהל לגוסמ ג"רדהש :יל רורב"
."...וחילציש שמשכ

ורוקיב רחאל ,ח"כשת רייא שדוחב דוע יברה לא עיגהו רגוש ,השעמל ,הז בתכמ ,ןכבו
שדוק-תורגיא) הכורא תרגיאב יברה ול בישה הז ובתכמ לע .ודוהב ןמסקו ברה לש הנש התואב
.(זנק-דנק 'מע הכ ךרכ

:בתוכו יברה םידקמ הליחת

לארשי ינב וניחא בצמל רע ובלש תוארל חור תרוקל יל היה ,ובתכמ םצעל
.ובילב ןוכנ דה ואצמי ןלהלד ייתורושש הווקתה יל ןתונ הזש ,ודוה תולגב

ירקיע תא ןמסקו ברה ינפל חטוש אוה ךכ ךותב .השקבה ףוגל יברה סחייתמ בתכמה ךשמהב
.םתיערמ ןאצ תא ל"וחב תוליהק לש םיגיהנמ תביזע יא רבדב ותפקשה

"טקוש וניאש דחא"

םניא םושיר דגנכ יברה לש שקיעה וקבאמו ,'ידוהי והימ' קוח תיירורעש הלחה ל"שת תנשב
ל"שת ןוויסב גרבלע ברה םסריפש ("םיקתוש םלוכ" :תרתוכב) תכרעמ רמאמב .םידוהיכ םידוהי
:בתוכ אוה (3 'מע)

קעוזו אוה דמוע :עגרנ וניאו חנ וניאו טקוש וניאש דחא אצמנ תויר"ומדאה םלועב"
םעל היופצה המויאה הנכסה לע שיערמ אוה הפ-לעבו בתכב .הארונה הנכסה לע עיבצמו ררועמו
שטיוואבוילמ ר"ומדאה ריאשנ יכה םנמאהו .א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה אוה הז .לארשי
."םינשי ורוע :הלודגה האירקה עימשנ אל יכהו םישידא תויהל ךישמנ םנמאה ?וז ותודידבב

:האבה העידיה תמסרפתמ (42 'מע ח תרבוח ו"מ הנש 'סדרפה') ב"לשת רייא שדוחב

םינברה לע ץחל הנגמ ץיוואבוילמ ר"ומדאה"

תא בוזעל םייתדה םירשה לעש ןיד-קספמ םירזוח םה ובש םיישארה םינברה ינש לש בתכמ"
,ץיבבוילמ יברה רמא - םייתדה םירשה לש ץחל תחת בתכנש ןבויש הרוצב בתכנ - הלשממה
.הז בתכמ םוסרפל הבוגתב

םניא םייתדה םירשה יכ קיסהל ןתינ הז בתכממ יכ ,תעד יוליגב ,רמא ץיבבוילמ יברה"
ילב ליהבמו רוסא רבד לכ הז ןעמל תושעל םילולע םהו הלשממב םהיתואסיכ תא בוזעל םינכומ
תא םהמ איצוהל ידכ םינברה לע םימויאו ץחל ליעפהלמ וענמנ אלש ןורחאה השעמה דע ,רוצעמ
םלועב םשה לוליחל ומרג - יברה רמוא - ךכ ידי-לע .םמצע םהלש םניד-קספ תא לטבמה בתכמה
.ןיד-יקספ תונשל ולש ברה לע ץוחלל הסני הצורה לכש ךכ ידיל איבמ רבדהו

ונתשנ'ש תמחמ םניד-קספ תא םינברה םילטבמ שדחה בתכמב יכ ,רמאנ תעדה יוליגב"
תא ןמזה לכ ושיחכה םייתדה םירשהש דועב ,ףקותב ןידה-קספ היה הכ דעש רמולכ .'םיתיעה
סחייתמ ןידה-קספ לוטיב תאז דבלמ .םייק היה הכ דעש םימסרפמ םמצע םה התע הנהו ,ומויק
[...] םושרל הרות ןיד יפ -לע רוסא'ש ןידה קספב קלחה לע אל ךא הלשממה תביזע יבגל קר
.'הכלהכ רייגתנ אלש דועב ידוהיכ ידוהי וניא

קספש םינברה עבש ןב ןידה תיב לש תפסונ תוסנכתה קר ,הרות ןיד יפ-לע יכ ,רמאנ דוע"
ןיא הז ןיד תיבמ םינבר וא בר לש בתכמו ,ולש קספה תא לטבל לוכי - דחא הפ ןידה-קספ תא
."ךרע לכ ול ןיאו ןידה-קספ תא לטבל ידכ ובתודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


(זכ-וכ,ו) ןרהאו השמ אוה . . השמו ןרהא אוה

םוקמב הנקות הליפתה ירהש) הלפתה תדובע - "ןורהא" .הרותה דומיל וניינע - "השמ"
.(םינהכה ובירקהש תונברוקה

ידכ תווצמבו הרותב הליחת קוסעל םדאה לע - "ןורהא"ל "השמ" תא םידקהל ךירצ םימעפל
'ה תבהא ררועל - "השמ"ל "ןורהא" תא םידקהל שי םימעפלו .הבהאמ ללפתהל ךכ-רחא לכויש
.יעבדכ תווצמבו הרותב קוסעל ךכ-רחא היהי רשפאש ידכ ,הליפת ידי-לע בלב
(ג דומע גפ ףד ,יעסמ תשרפ רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

-שפנה תא םילמסמ - לארשי .תילכש הדובע למסמ "ןרהא" ;תילכש-לע הדובע ךרד למסמ "השמ"
.תימהבה-שפנה תא - הערפו ,תיקלאה

,("םירצמ ץראמ לארשי ינב תא ואיצוה") לארשי-ינב לע רבודמשכ ,(וכ) ןושארה קוספב
ךלמ הערפ לא םירבדמה םה") הערפב קסועה ,וירחאלש קוספב .השמל ןורהא תא בותכה םידקה
.ןורהאל השמ בותכה םידקה ("םירצמ

לע רבודמשכ ןכל .ןורהא תניחבב יד ,'ה תבהאב הררועלו תיקלאה-שפנה לע עיפשהל ידכ
,'ה תבהאל תימהבה-שפנה תא םג ררועל ידכ ךא .השמל ןורהא תא בותכה םידקמ ,"לארשי"
םידקמ "הערפ" לע רבודמשכ ןכל .השמ תניחב - רתוי תילענ הגרדמ עובנל תוררועתהה תבייח
.ןורהאל השמ תא בותכה
(לר 'מעו דכר 'מע 'א ךרכ ,תומש - הרותה-רוא)


(א,ז) הערפל םיקלא ךיתתנ

.ונממ רצבנ רבדה םימעפו ,עשרה תא עינכהלו לטבל קידצה לוכי םימעפלש םיאור ונא

םא ךא ;ועינכהל רשפא - ןרוקמל ורזחו וררבתנ רבכ עשרב םייוצמה השודקה תוצוצינ רשאכ
שיש העשב וליפא עשרה תא ליפשהל לוכי ה"בקה םלוא .ועינכהל רשפא-יא - וררבתנ אל ןיידע
.השודקד תוצוצינ ןיידע וב

,הערפל םיקולא תניחבב תויהל השמ היה ךירצ ,םיבר תוצוצינ ןיידע ויה הערפבש ןוויכמ
.םירצמו הערפ תא עינכהלו לטבל לכוי רשא הזכ יקולא חוכ וב ךישמי ה"בקהש ונייהד
(דס 'מע תומש ןומרה-חלפ)


(ב,ז) רבדת התא

השמ תא הוויצ ה"בקה .("ונתחת םימע רבדי" :זמ םיליהתב רמאנכ) הענכה ןושל אוה "רבדת"
.'ה ןוצרל לטב היהיש ידכ הערפ לש ותוואג תא ליפשהלו עינכהל

תילכתב היה הערפש םושמ ,אקווד השמ ידי-לע עצבתהל הכירצ וז הענכה - "רבדת התא"
-לע האב ותריבש ןכל ."יניתישע ינאו ירואי יל" ,(טכ לאקזחי) רמאנכ ,הוואגהו תואשנתהה
:וילע הדיעמ הרותהש יפכ - הערפל רומגה דוגינה - הוונעהו לוטיבה תילכת היהש ,השמ ידי
.(בי רבדמב) "םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו"
(אכק-כק 'מע תומש םייח-תרות)


(ג,ז) הערפ בל תא השקא ינאו

בל תתל םיבכוכ -ידבוע תומואב חור-תחנ ןיאש יינפל יולגו ,ידגנכ סירתהו עישרהש רחאמ
(י"שר) יתרובג תא וריכתו ייתותוא וב תוברה ןעמל ,וביל השקתייש יל בוט ,בושל םלש

,שנועה ול עיגמ םא - ?"וביל השקתייש בוט" ןיבל "סירתהו עישרה" ןיב רשקה המ ,הרואכל
?הריחבה חוכ תא ונממ לוטיל עודמ ךא ,שנעיהל וילע

:הדימ דגנכ הדימב ול אב הערפ לש ושנוע

הוואגב ריהצה אוה .(ה תומש) "ולוקב עמשא רשא 'ה ימ" ,ורמואב 'ה דגנכ סירתה הערפ
םג ןכל .וחור לע הלועה לככ תושעל ישפוח אוה ןכ-לעו 'ה תורמב ריכמ וניאש הפצוחבו
,ללכו ללכ ומצע תושרב אוה ןיא יכ םימשה ןמ ול וארה ךכבו ,בלה תיישקהב היה ושנוע
.הריחב תלוכי םוש ול ןיאו
(63 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,ז) 'ה ינא יכ םירצמ ועדיו

,'יוה םשב םרוקמ םידסח .השמ תליפת ידי-לע התיה םינידה תקתמהו ,םישק םיניד ויה תוכמה
יכ ,תושעל םירצמ ימוטרח ועדי אל הז רבד .םיקולא םשב ןרוקמש תורובגה תא ולטיבש םהו
.םלטבל אל ךא םינידה תא איבהל קר ולכי םה

."'יוה ינא יכ םירצמ ועדיו" :בותכה רמאש והז
(ב"ע וצש ףד תומש םייח-תרות)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


ימעטב הרותב ארוקה העטשכ הרזח
ארקמה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

בר השעמ

וניתובר וניתובא ק"כ" :ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רפסמ 1ה"ס ו"צרת טבשב ה"כ תחישב
יד ןטיהפא קראטש הרותה תאירק ןיא לאז'מ זא םידיפקמ עסיורג ןעוועג ןענעייז םישודקה
ןיא תועט א טאהיג טאה סאוו האירק לעב רעד זא ןפארטיג טאה טפא ץנאג ןוא ,הניגנה ימעט
ןבלאה א לאמא ןוא - טראוו םעד ןעגאזרעביא טפראדעב טאה האירקה ימעט יד ןופ ענייא
םעד ןיא ['ה םש ,הרכזא=] הרכזה ןייק ןעוועג טינ זיא סע ביוא ,קוספ ןצנאג א רעדא
םעד הנשמ זיא סאוו אטבמ א ןיא ןעוועג העוט טאה האירק לעב רעד יוו ךיילג - קוספ
.ל"כע ."הרותה שוריפ

ימעטב בטיה וקיידי הרותה תאירקבש רתויב םידיפקמ ויה םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ=]
וילע היה ארקמה ימעטמ דחאב העטש האירקה-לעבש ,הרוק היה תובורק יד םיתיעלו ,הניגנה
- 'ה םש הז קוספב היה אל םא ,םלש קוספ וא קוספ יצח לע םימעפלו - וז הבית לע רוזחל
.[2הרותה שוריפ תא הנשמה אטבמב העוט האירקה-לעב היה וליא ומכ

הכלהב תועדה

:א"מרה היגהו ,"ותוא ןיריזחמ - תחא תוא קודקדב וליפא ,העטו ארק" :קספנ 3ךורע-ןחלושב
ןיא דוקינב וא םעטה תניגנב העט םא לבא ,ןיינעה הז ידי-לע הנתשמש יונישב אקוודו. . "
."וב ןירעוג לבא ,ותוא ןיריזחמ

'םהרבא' םוקמב 'םרבא' ארק וא ,'םיירצמ' - 'םירצמ'ל ארק םא םג 4רבחמה ןרמ תעדל
ןיריזחמ ןיא תועמשמ םוש הנשמ וניאש םוקמב תודוקנ וא םימעט קודקדב לבא ,ותוא ןיריזחמ
,תועמשמה תא הנשמה תועטב קר ותוא ןיריזחמ 5א"מרה יפל וליאו .וב ןירעוג לבא ותוא
תניגנב ןידה אוהד ,6איבמו .בשי םוקמב בשוי וא ,(יריצב) השעי ארקש (חתפב) השעי ןוגכ
םאש ,ןומהה םירמואש ומכ אלדו" 7קיספמ םוקמב תרשמ ארקש ןוגכ ,תועמשמה הנתשמשכ םימעטה
."הניגנב העטב ןיריזחמ ןיא םשה תא ארק

םינשמ ןיאשכ םימעטב תועט לע םג וריזחהל ,רומאה לע ופיסוה וניתוברש ,עמשמ הז יפלו
זאש) 'ה םש ןהב שישכ תוביתה לע םירזוח ןיא ,אנידמ וניא הזש ןוויכש אלא .תועמשמה
.(הלטבל אצי ,אנידמ רשכ אוהש ,תועטב הליחת ורמאש המש אצמנ

?ןירזוח המ לע

וא קוספ יצח לע - םימעפלו ,דבלב וז הבית לע םירזוח םימעפל עודמ ,ןיבהל ונל רתונ
,תאז ןקתל ידכש ןבומ תועמשמה יוניש ינפמ םירזוח רשאכ ,ארבס יפ-לע יכ .םלש קוספ
קר הז ירה םעטה ליבשב קר םירזוחשכ לבא ,ןיינעה תליחתמ רוזחל םימעפל ךירצש ןכתיי
.ןיינעה תליחתל רוזחל ךרוצה עבקנ המ יפל ראבתנ אלו ,הכלהבש "וב ןירעוג" רדגב

הדוקנ הנישש וא תחא תוא וא תחא הבית גליד וליפאו" :בתכ 8ז"הומדא ךורע-ןחלושב הנהד
."וב העטש קוספה שארל רוזחל ךירצ ב"מק ןמיסב ראבתיש ךרד-לע תחא

גוליד לע ירהש ,ינתק ןידדצלד איה "ב"מק 'יסב ראבתיש ךרד-לע"ב הנווכהש רמול ךירצו
ותעיסו ףסוי -תיבהל :תקולחמ - תחא תוא לע ;ןיינע לכב אמלע ילוכל רזוח - תחא הבית
םא קר אמלע ילוכל רזוח - דוקינ יוניש לעו ;ןיינעה הנתשמשכ קר א"מרהלו ,ןירזוח דימת
.תועמשמה תא הנשמ

גוהנל ש"נא ןיב ץופנ ןכו .9דבלב 'רכז' תבית לע קר ןירזוח 'קלמע רכז'ב ונגהנמל הנהו
הביתמ רתוי לע רוזחל איה הארוהה 10הליגמה תאירקב ,ךדיאמ .הרותה תאירקב תועט לכב
."םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל שיאו" ;"דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תחא
לבא ,"םהינפל דמע" רשאמ הנוש (דורשל=) ותועמשמ "םהינפב דמע" אמלשב ,רואיב ךירצו
-ןחלושב קספנה ןיבל ולא םיגהנמ ןיב ךוותל ךירצ ןפוא לכבו ?"דבאלו" לע םירזוח עודמ
.ל"נה ז"הומדא ךורע
.51 ע"ס ו"צרת ש"הס ,456 'מע ב"ח ,גי טוקיל םירוביד-יטוקיל .הגומ (1

תא הנשמה תועט ,האירקה ימעטמ דחאב העט האירקה לעבשכ" 322 'מע ב"ח ק"הלב ד"וקלב םגרותש יפכ אלו (2
.הז עטקב וליפא הדיחיה תועטה וז ןיאו ."הרותה שוריפ

.במק 'יס ח"וא ,י"בה (3

.הכלה-רואיב האר ,א"רגהו ח"רפה תעד ןכו .א"ס ףסוי-טוקלי ,ב ק"ס םייחה-ףכ ,א,ז תמא-דודל (4

.ד ק"ס הרורב-הנשמ (5

.םיטיש-יצע-ןחלוש רפסמ (6

.וכ,ומ תישארב י"שר האר ,רבעב האב רבכ = ליעלמב םוקמב ,וישכע האב = ערלמב 'האב' :תרחא אמגוד (7

ןייצ ,בפר 'יס ,תבשב הרותה-תאירק 'להב א"גמה םגש ריעהלו .רגסומב ב"ס דס 'יס עמש-תאירק תוכלה (8
.ל"נה דס ןמיסל

יכ םא ,םהרדובאו ק"מסהו הדוגאה תעד ןכו ,א,זט תוכרב ש"ארהו 'סות תעד וזש איבה ז ק"ס םש םייחה-ףכב
רוזחל קיפסמש ,ג"יה ש"ק 'להמ ב"פ הנשמ-ףסכה ואיבהש חונמ ר"רה תעד עמשמ ןכו ,שדח-ירפהו שובלה תעד
.ןלהלד םיגהנמל סיסבה הז הארנכו .האלהו תועטה תביתמ

ךירצש םוקמב הנממ ןידמל ןיאו ,ארמוח קר וזש ,ןועטל היה ןתינ םנמא .72 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (9
.אבה הרקמב םג ךכ ןועטל היה ןתינ ילואו .אנידמ רוזחל

.73 'מע ,םש (10
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
טבשב 'ט

:1אלוליהה םוי יגהנמו תונכה

דחא לכ דעבו ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 2דחא לכ םירי - םויה ךשמב
.שדוק-תבשב לחש אלוליהה םוי ליבשב ,ויחיש ותיב ינבמ

.(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי - םויה ךשמב ,רקובה תליפת רחאל
רייצי - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ -רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע 3(םויב וב - ירשפאב םא) וחלושלו .ולש 'וכו

4הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [העיקשה ינפל ,תיב לכב] קילדהל"
.

.5"תורנ השימח וקלדי [שדוק-תבשב] הליפתה תעשב"


.מ"כבו ,95 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,במק 'מע ד"ח ק"גאב וספדנ אלוליהה םוי יגהנמ (1
ס"ר ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ) דכש 'מע די ךרכ ק"גאב ד"ודנב הארוהל ןייצל שי וז תועיבקבו
םינורחאה תערכהל םיאתמ ,תבש ברעב םא יכ שדוק-תבשה םויב םתושעל ןיא *ב"ויכו לוחד ןידבועש ןבומ" :(חמק
אלדו) דועו ה"ל תוא ו"ל 'יס ד"וי ט"דה ירקיע ,**ח"סקת 'יס םייח-חרוא לע םייחה-ףכ הארו .אד -ןוגכב
.(הזב ***םייחה רשג 'סב כ"שמכ

ןהל (םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג ךייש אוה - (הזב-אצויכו טבשב 'י םע רשקב) הקדצה תניתנ" (2
ראשב ןכו ,הזב (םפסכמו) ףטה תא םג ףתשל שיש ןבומ .(85 'מע םיגהנמה-רפס) "רתוי ךייש הקדצה רבד
.ןמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש ,תוגהנהה

.1-718-723-4444 :להואב סקפה 'סמ (3

.(1 הרעה ל"נה בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית ישאר (4

.ומצע שדוק-תבש -רנ ומכ ,תבש תארקל תישענ (תמדוקה הרעהב ליעל רומאה תורמל) רנה תקלדה

הארו .79 'מע םיגהנמה-רפס - (ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ) הדיחי ,היח ,המשנ ,חור ,שפנ :דגנכ (5
.רבעב הז גהנמ ןפוא ,16 'מע גפק תרבוח 'תומישר'.להואב רוקיבו הקדצל תוניתנ ,נ"פה תאירקו תביתכ= (*

ןיחוד י"בה תעדלש ,תינעתה איצוהל) לוח לש רבד לכו ,רוקיבה תאש ,ןלהלד םיניד ירקיעמ ,דצ ק"ס (**
.גר 'מע ףסוי-טוקליב כ"כו .ק"שעל ןימידקמ - ('א םויל

.םימידקמ שיו םירחאמ שיש ,רבקה רוקיב ןיינעב ,גמש 'מע א"ח (***

אל - ע"פב ןיינעכ וא ,תינעתה םוקמב - הקדצל תתל גהנמה תא) םויסהו םידומילה ןיינעב במש 'מעב םש כ"כו
'ר ג"הרה ריעה ז"עו .ק"שעל ןימידקמש ,דומילל רשקב ל"נה ףסוי-טוקליו םיניד ירקיעב כ"כו .(ללכ ריכזה
קר תכייש ק"של םיאתמ וניאש ןיינעכ דומילה תמדקהש חצת 'מע ךורב-ינפ 'סל ויתורעהב יקצילבד 'יש 'ירש
.איפונכב תוינשמ םידמולש םידרפסה גהנמ יפל

.872 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ל"ס מ"דשת טבשב 'י ,חלשב פ"ש תחישב ,םויסה ןיינעב
.תבשב לחש טייצראיב תכסמ םויס ךורעל ןיאש רמול םוקמ שיש יברה קיסמ (זמק 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעשזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il