- א"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה טבשב 'ט * אוב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


השע תווצמ איה יברל תורשקתהה
הרותהמ


ותוא לע עיפשמו תימיימשה לוק-תבה תא תעמוש המשנה םצע
הז ךרד-לע * הבושתב ררועתהל ,ףוגב שבולמה המשנה לש קלח
תא םידיסחה לצא םיררועמ םהש ,"םארובל ןימודש םיקידצ"ב
קידצה תמשנ רשאכ םירומא םירבדה םא * תורשקתהה ןיינע
ןיא זאש תוקלתסהה רחאל המכו-המכ-תחא-לע ,ףוגב תשבולמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םוקמו ןמז לש תולבגמ


םידיסחה םע םהלש סחיהב וניאישנ וניתובר תגהנה תודוא יברה רפיסש םירופיסה דחא
:1ןמקלד רופיסה אוה - םהילא םירשוקמה

ןיינעב ןנובתהלו ,םירשוקמה תא םמצע ןיבל םניב ריכזהל רדס היה וניאישנ וניתובר לצא
ןיינעב ררועתהל - םתודוא וננובתהש ולא לצא לעופ היה הז ןיינעו ,םתורשקתהו םתבהא
.2"'וג םינפל םינפה םימכ" ,תאש רתיב תורשקתהה

וליפא הנה ,הקזח תולכתסהב והשימ לע םילכתסמ רשאכש - רבדל אמגוד יברה איבה ורופיסבו
עדוי אל םנמא אוה ;("רעק א ךיז טיג רע") הנופו הלה תאז שיגרמ ,וירוחאמ םילכתסמ רשאכ
.וילע טיבמ והשימש ךכב שח אוה לבא ,רבדה רשפ תא

.הארוה םג יאדווב הז ירה - וניאישנ וניתובר תודוא יברה רפיסש רופיס והזש ןוויכו

הרוק םימעפלש הדבועה תא ריבסהלו ראבל ,איה הזב הנווכהש ,רשפא ךרדב רמול שיו
אלו ,אישנה יברהל תורשקתהה ןיינעב ףיסוהל םיררועתמש וא תורשקתהה ןיינע שדחמ ררועתנש
אישנה יברהש איה ךכל הביסהש ןכתייש - הז ןיינע עתפל ולצא ררועתנ עודמ רואיב םיאצומ
תא ולצא ררוע הז ןיינעו ,ולש תורשקתהה ןיינע תודוא ,ויתודוא ("ןאטעג טכארט א") רהרה
."םינפל םינפה םימכ" תורשקתהה שגר

:הזב הרבסה ףיסוהל שיו

."םארובל םימוד םיקידצ" 3ל"זח ורמא

וניצמש יפכ ,הרותה ןמ השע-תווצמ איה ארובהל תומדיהה ירה ,םיניינעה תוימינפב -
.4ויכרדב הכילהה ידי-לע 'תי וילא תומדיהל יוויצה תא השע-תווצמ ןיינמב הנומ ם"במרהש
-לעו ,קידצ לצא לבא ,5"אכהו אכה ליזא" ,ךכ םימעפו ךכ םימעפ םלצאש ולאכ םנשיש ,אלא
.תודימתב אוה הז ןיינע - אישנ המכו-המכ-תחא

םא יכ םיירשב םייח םניא קידצה ייח"ש *5שדוקה-תרגאב ראובמה יפ-לע - הזב ןיינעהו
ןיינעה קידצה לצא ,ןכלו ,תוקולא אוה תוינחור לש ןכותהו רוקמה ירהו ,"םיינחור םייח
הז" - ומע םצעתמ הז ןיינע אלא ,ינש רבדל ומצע תא המדמש ןפואב וניא "ויכרדב תומדיהל"
.ךכל םאתהב גהנתמו ,הזב יח אוה ;ותויחו וחוכ השענש - 6"והוונאו ילא

תב םויו םוי לכב" ל"זח ורמא (םיקידצה תגהנה איה התמגודש) ארובה תגהנהל עגונב ,הנהו
"לוק תב"ה הז ךרד-לעו ,*6"'וכ תוירבל םהל יוא תרמואו תזרכמו ברוח רהמ תאצוי לוק
.7"םיבבוש םינב ובוש" תרמואש

יהמ ,ל"נה םיזורכה תא עמוש וניא דחא ףאש ןוויכ ,הרואכלד - 8הזב ט"שעבה רואיב עודיו
והיאד בג-לע-ףא"ש 9ל"זר רמאמ ךרד-לע ,םיזורכה תא תעמוש המשנה םצעש - ?הזבש תלעותה
,םיזורכהב ךרוצ ןיא המשנה םצעל עגונב ירהש - הזבש תלעותהו ."יזח והיילזמ ,יזח אל
,ףוגב תשבולמה המשנב לעופו ךשמנ המשנה םצעמש - יוארה םוקמב הליחתכלמ תאצמנש ןוויכ
ועדי אלו ואר אלש ףא ,10"םהילע הלפנ הלודג הדרח"ש לעפ "יזח והיילזמ"ד ןיינעהש םשכ
םדאל םילפונ ,לשמל ,"םיבבוש םינב ובוש" זורכהמ האצותכש ,ןדיד-ןודינבו ,רבדה תביס
.ולא םירוהרה וילא ואב ןינמ עדוי וניאש דע ,ללכ ודצמ הנכה אלל הבושת ירוהרה

ןיינע תא םידיסחה לצא םיררועמ םהש - םארובל ןימודש םיקידצב םג אוה הז ךרד-לעו
.תורשקתהה

:הלעמלמ תוררועתהה האב ןינמ עדיל הנימ-אקפנ יאמל - ןיבהל ךירצ ןיידע ךא

:הלעמלמ תוררועתהה דצמ םדאל םילפונש הבושת ירוהרהל עגונב ראובמה יפ-לע הז ראבל שיו

לח - הלעמלד זורכה דצמ ,אליעלד אתורעתאב אבש ןיינע ונשי רשאכש 11הרות-יטוקלב ראובמ
,13תולק םתעד םישנ ירהו ,"הבקנ תדלוי" זאש ,"הליחת עירזמ שיא" 12ל"זר רמאמ הז לע
קלתסתש דעו ,םייונישל לולע הז ירה אלימבו ,לק ןפואב איה תוררועתההש ,ונייה
דצמ לעופ לש ןיינע הזב תויהל ךירצ דימ ,ןכלו .אצוי לעופ אלל ,תלעות אלל תוררועתהה
.הלעמלש זורכה דצמ האבש תוררועתהה הטמל םייקתתו ךשמות הז ידי-לעש ,אתתלד אתורעתא

אצמנש ןמיס הז ירה ,הבושת רוהרהב ררועתנש ןוויכש ומצעל בושחל לוכי הרואכל :רמולכ
ל"נה הבושת רוהרהש ריהבהל ךרוצ שי ןכלו .'וכ תוצע דוע שפחל ךירצ המו ,היוארה אגרדב
אלל ו"ח ףולחל לולע ,ןותחתה דצמ הזב הלועפה ילולו ,אליעלד אתורעתא דצמ אובל לוכי
.אצוי לעופ

לש 'וכ שגר וא רוהרה עתפל לפונ רשאכ םגש ,אלוליהה לעב רפיסש המ עגונב הז ךרד-לעו
ותורשקתהב ןנובתמ אישנה יברהש אלא ,הז ליבשב המואמ השע אל ודצמ אוהש ןכתיי ,תורשקתה
,ודצמ הלועפ הזב תויהל הכירצש עדיל ידכ - "םינפל םינפה םימכ"ד ןפואב ותוא ררועמו
והזש ,לעופ לש ןיינע ולצא האיבמו ,וילא ךיישה ןפואב תוררועתהה תישענ הז ידי-לעש
.ןיינעה תילכת

,השע-תווצמ ןיינמב םה האריו הבהאש ףא ירה ,האריו הבהא תוררועתהל עגונבש םשכ :רמולכ
םיארקנ ,םוקמ-לכמ ,14אתומיחרד אנחלופכ אנחלופ תיל"ד הבהאה תלעמ רתויב הלדגש םג המו
השע-תווצמ םויק איה האריהו הבהאה תילכתש ןוויכ ,15דבלב "ןיפדג" םשב האריו הבהא
,השעת-אל-תווצמ תרימשו

,"ריתי אליחב" ,רתויב הלענ ןיינע איה הבושתש ףא ,הבושת תוררועתהל עגונב ןכ ומכו
םישעמבו הבושתב תחא העש" היהתש איה תילכתה ,םוקמ-לכמ ,16"אדח אעגרבו אדח אתעשב"
- לעופב םיבוט םישעמ ואובי הבושת תוררועתההמ האצותכש ,ונייה ,17"םיבוט

ידכו ,הזמ האצותכ םיאבש םיבוט םישעמה אוה רקיעהש - תורשקתהה ןיינעב םג אוה ןכ
ןכתיי ירה - תורשקתהה שגר ירחאל תויהל םיכירצש םיבוט םישעמהב ותדובע דובעל לכויש
אוהו ,הקזחה תולכתסהב וילע טיבמש הז ול ןתונ הז ןיינע ;ולשמ וניא תורשקתהה שגרש
וישעמב שבלתיו ךשמויש ,הזב ("ךיז ןטלאהנא") זחאהל וב יולתה לכ תושעל ךירצ ודצמ
.הז ירחאלש םישדוחהו תועובשהו םימיהו תועשה לכב ויתולועפבו

אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע - ףוגב תשבולמ קידצה תמשנ רשאכ םירומא םירבדה םאו
:תוקלתסהה ירחאל

םוקמ קוחירב אצמנה םדא תודואו ןיינע תודוא בושחל םילוכי ףוגב תשבולמ המשנה רשאכ םג
ןוויכ ,הלבגה הזב שי ןכ-יפ-לע-ףא לבא ;קיספמ םוקמה ןיא הבשחמ יבגלש ןוויכ ,רתויב
ךרוצ שיו ,בלה תמיש תא םהילא םיכשומו םיריתסמ ,םוקמ בוריקב םיאצמנה םיניינעהש
,ולש תומא 'דב ,םוקמ בוריקב םיאצמנה םיניינעהמ קתנתהל דחוימב בל תמישו תולדתשהב
.ימשג םוקמ קוחירב אצמנה ןיינע תודוא בושחלו

ילול ,יכ ,רבדב לדתשהל ךירצ הז ליבשב לבא ,הבשחמה לש החוכב םנמא אוה הז ןיינע -
18ל"זח ןושלכ ,םוקמ בוריקב ןיעל םיארנה םיניינעה רחא הבשחמה תכשמנו הרושק ,תאז
םיניינעל בלה תמיש תא בסהל תדחוימ תולדתשה שי ןכ םא אלא ,"דמוח בלהו האור ןיעה"
.םירחא

םיאצמנש םיניינעה לכ םיווש יזא - ימשג םוקמו ףוגה תולבגה ןיאש ,תוקלתסהה ירחאל לבא
;ירמגל םוקממ הלעמל תאצמנ המשנהש ןוויכ ,תומוקמה לכב

ןיעה תא ספות ינחור םוקמ בוריקב אצמנש המ לכו ,ינחור םוקמ לש ןיינעה ונשי זאש אלא
.ינחור םוקמב תאצמנש תינחורה

תא) ותוא הדימעמש - תורשקתהה ןיינע תלועפ תא ,אלוליהה לעב ,אישנה יברה ראבמ הז לעו
.רשוקמ אוה וילאש אישנה יברה לא ינחור םוקמ בוריקב (דיסחה

וררועיו וילע ולכתסיש הכזיש ,בל תמיש לש התוחפ הדימב םג ,רתוי לקנו בורק - זאו
."םינפל םינפה םימכ" תורשקתהה שגר תא ולצא

- םמצע דצמ תורשקתהה ןיינע םלצא שיש ולאל וליפא עגונ רומאה לכש ,ףיסוהל שיו
לעפנ תויהל לוכיש יפכ תורשקתהה ןיינעל עיגמ וניא םמצע דצמש תורשקתהה ןיינעש ןוויכ
אוה ירה הז םע דחיבש אלא ,ןוילעה םלועב ותויהב המכו-המכ-תחא-לעו ,אישנו יבר ידי-לע
."הצרא בצומ" םג

ראבתנו ,"ךצראב הרקעו הלכשמ היהת אל" 20קוספה לע 19תודיסח ישורדב ראובמה ךרד-לעו
דצמ םיאבש האריו הבהא ןיבש קוליחה - 21רודיסב הספדנש תוצח-ןוקיתל הרעהב רוציקב םג
.הלעמלמ םיעפשנש האריו הבהאל םדאה תדובע

תינמנש הרותה ןמ השע-תווצמ יהוזש ןוויכש - תורשקתהה ןיינעל עגונב םג ןבומ הזמו
,22תווצמה ןיינמב

םורמב תולעל םדאל ול רשפא ךאיה יכו" ,"וב הקבדלו" 23קוספה לע ירפסב אתיאדכ -
םורמל תילע וליאכ ךילע ינא הלעמו םהידימלתבו םימכחב קבדיה אלא . . וב קבדיהלו
םורמל תילע 24רמוא אוה ןכו ,התלטנו המחלמ תישע וליאכ וליפא" אלא דוע אלו ,"התלטנו
השענ הז לכש ,(המחלמב ךרוצ שי םליבשבש ולאכ םיניינע םג םילבקמש ונייהד) "יבש תיבש
- אישנהב המכו-המכ-תחא-לעו ,םימכח-ידימלתב תוקיבדה ידי-לע

-תניתנה םג הנשיש טרפבו ,המייקל ולכויש הלעמלמ חוכ-תניתנ איה ללכב השע-תווצמ ירה
;תורשקתהה ןיינע תא וב תררועמו וילע תלכתסמש הלעמל איהש ומכ קידצה תמשנ דצמ חוכ

ןפואב היהי הז ןיינעש ידכ ,תורשקתהה יניינעב תולועפב תפסות ךרוצ שי הז ליבשבש אלא
26"הנטק ריע"בש םיניינעה לכ תא שובכל ,ונייה ,25שובכל וכרדש שיא - "רכז תדלוי"ד
.ךרבתי ול ןכשמו שדקמ תויהל

.יוליע רחא יוליעב ,רתוי הלעמל היילע הנשו הנש לכב ףסותינ ל"נה לכבו

ףסותינ רשאכש ןבומ ירה - 27רתויב הטמ הטמל דרוי רתויב הובג הובגה לכש ללכה יפ-לעו
אל הז ינפלש הנשבש "הטמ"הב םג ,רתוי הטמל עיגיש תורשפאה תנתינ ,"הובג"הב יוליע
.וילא ועיגה

- (היהתש הביס הזיאמ) הטמ תניחבב וראשנו ורבעש םינשב וריסחהש םיניינעה םג ,ןכלו
יניינע תא םג תולעהל םילוכי ,היילע דועו תוהבג דוע "הובג הובג"ב ףסותינש ןוויכ ירה
.םתוא ולעה אל ןיידע 'וכו םייתנש ינפלו הרבעש הנשבש הטמה

עגונב םיקידצ רופיסבש חוכ-תניתנהו תוארוהה תא לצני דחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
,תורשקתהה ןיינעל

אתורעתאב ול הנתינש תורשקתהה ןיינעב הפסוהל עגונב תושורדה תולועפה תא תושעל
היילעה טרפבו] ימשג םוקמ תולבגהמ הלעמלש רתויב הובג םוקממ אליעלד אתורעתאו ,אליעלד
קמועב ,רתויב הטמ הטמל תאז ךישמהל - [28"שדוק היהי ירישעה" ,תירישעה הנש ירחאל האבש
,הז ינפלש םינמזהב היהש ומכמ רתוי

,"הטמ הטמ"ה םע "הובג הובג"ה תא דחאלו

םייוקישכ - רשב יניעב תאז הארנש דעו ,29"םייחב אוה" היהי "םייחב וערז"בש לועפלו
.םכותב אוהו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" *29דועיה

* * *

ג"ירתה ןיינמב 32ם"במרה הנומ 31"ויכרדב תכלהו" יוויצהש (ב"ס) ליעל 30רבוד
גהנתהל םיכירצש ,ונייהו ,"תלוכיה יפכ הלעתי וב תומדיהל" :הווצמה ןכות ראבמו .תווצמ
התא ףא ןונח ארקנ ה"בקה המ" :33השרדה ם"במרה איבמש יפכו ,ה"בקה לש ויתודימ יפ-לע
היה התא ףא דיסח ארקנ ה"בקה המ ,םוחר היה התא ףא םוחר ארקנ ה"בקה המ ,ןונח היה
."דיסח

:ןיבהל ךירצו

תא" ומכ ,ללוכ יוויצש ,34בתוכ ,תווצמה ןיינמ עגונב ם"במרה ןתונש םישרושה ןיב
וב ןיאש ןוויכ ,תווצמה ןיינמב הנמנ וניא ,36"ויהת םישודק" וא 35"'וג ורמשת יתוקוח
.37הרותה לכ תא םיללוכ םה אלא ,םייוסמ טרפ לע יוויצ

ל"נה םיטרפהש יפ-לע-ףא ,יכ ,יללכ יוויצ איה "ויכרדב תכלהו" הווצמה םג ירה ,הרואכלו
תללכנש 38םידסח-תולימגב םיללכנ - "דיסח היה"ו "םוחר היה" ,"ןונח היה" - הווצמה לש
אוה "ויכרדב תכלהו" שוריפהש ראובמה יפ-לע ,םוקמ-לכמ ,40"ךומכ ךערל 39תבהאו" תווצמב
,ה"בקה לש "ויכרד" םה םלוכש ,תווצמה לכ הזב םיללכנ - "תלוכיה יפכ הלעתי וב תומדהל"
.41תווצמה לכ םייקמ ה"בקה ירהש

-לע-ףאו ,תווצמה לכ ללוכ אוה אלא ,תיטרפ הווצמ וניא "ויכרדב תכלהו" יוויצהש אצמנו
?42תווצמה ןיינמב ם"במרה ואנמ ןכ-יפ

ראשב וניאש םייוסמ ןיינע ונשי "ויכרדב תכלהו" יוויצבש ,רמול ךירצ ךחרוכ לעו
.43תווצמה ןיינמב הנמנ אוה ירה ,הז יוויצבש שודיחה ללגבו ,םייוויצה

,ונייה ,"תכלהו" - אוה תווצמה ראשב שרפתנ אלש "ויכרדב תכלהו" יוויצהב שודיחה
.הכילה ךרדב תויהל ךירצ תווצמה םויק ןפואש

ומכ בצמו דמעמ ותואב - םוקמ ותואב דומעל םיראשנ ןכ-יפ-לע-ףאו הווצמ םימייקמש ןכתיי
לעפיש ןפואב היהי תווצמה םויקש - "תכלהו" יוויצה אב הז לעו .הווצמה םויק ינפל היהש
.רתוי תילענ הגירדמל תולעתהלו םדוקה ובצממ תאצל ;ןמייקמה םדאהב הכילה

התויה ללגב אוה הווצמ לכ לש המויק :"ויכרדב" ידי-לע - "תכלהו" תויהל םילעופ דציכו
ןיינע וילע תווצמה םילעופ זאו ,"הלעתי וב תומדיהל" ידכב המייקמו ,ה"בקה לש וכרד
.("תכלה") הכילהה

(תווצמה ןיינמב ותונמל םילוכי הז דצמש) "ויכרדב תכלהו" יוויצב שודיחה :44רמולכ]
(אלא ,ל"נכ ,םידסח-תולימגד יוויצהב ללכנש דיסחו םוחרו ןונח תויהל בויחה םצע אל) אוה
."'וכ התא ףא 'וכ (ה"בקה) אוה המ" קוידה

אלו ,םהיניב ךרע םוש ןיאש יפל ,ה"בקה ןיבו וניב תוושהל ךייש אלש ףאש - המדקהבו
דצמש ,רמאו ,םהיניב רשיק ה"בקה ירה ,םוקמ-לכמ ,"ךורע ןיאב" הז לע רמול וליפא ךייש
.36"ויהת םישודק" ןכל "ינא שודק"ש הז

אוהש ךכל הביסהש ,ונייה ,"'וכ התא ףא 'וכ אוה המ"ד ןפואב גהנתהל ידוהי ךירצ ןכלו
ללגב - דיסחו םוחרו ןונח אוה המל :ןכ השוע ה"בקהש ללגב איה תווצמו הרות םייקמ
דמול ה"בקהש ללגב - ןיליפת חינמו הרות דמול אוה המל ;דיסחו םוחרו ןונח אוה ה"בקהש
.תווצמה ראשב הז ךרד-לעו ,ןיליפת חינמו הרות

תוננובתהה תדובע היהת תווצמו הרות לש ןיינע לכ ינפלש אוה יוויצהש - תוטשפבו
אוה המ"ד ןיינעהש [("ןעמענכרוד םיא לאז'ס") וב רודחת תוננובתההש ךכל רשכומ היהישו]
לש ןפואב תווצמו הרותה יניינע לכ םישענ הז ידי-לעש ,"'וכ התא ףא"ש לועפל ךירצ "'וכ
רחא ןפואב תווצמו הרותה םויק השענ הליפתה תדובע ידי -לעש ליעל רומאה ךרד-לע)הכילה
.(ירמגל

תאז השוע אוהש תווצמה םויקד היישע לכבו הרותב דמולש דומיל לכב שיגרמ ידוהי רשאכו
אוה המ ,םוחר התא ףא םוחר אוה המ ,ןונח התא ףא ןונח אוה המ - ה"בקה השוע ךכש ללגב
קלתסמו ךלוהש ,("תכלהו") הכילה לש ןיינע ולצא לעופ הז ירה - דיסח התא ףא דיסח
.[ה"בקה םע רשקתמש ןוויכ ,םדוקה ובצמו ודמעממ

ןפוא לכב תווצמה תא םייקמה 45םדאהב ךוכיז יאדווב לעופ תווצמה םויקש יפ-לע-ףאו
רשאכ וליפאש דעו) "ויכרדב תכלהו" דחוימה יוויצה תא ךכב םייקמ וניא רשאכ םג ,ןמייקמש
לכ ידי-לעו ,(וילע הווצמה תלעופ זא םג ,"המשל אלש"ד דורי יכה ןפואב הוצמ םייקמ
- אוה "תכלהו" יוויצה וליאו ;םלעהב אוה הז ןיינע ירה - םדוקה ובצממ םדאה ךלוה ךוכיז
."תכלהו" ולצא השענ הווצמה ידי-לעש יוליגב שגרויש הזכ ןפואב תווצמה םייקל
דעו תכירעב .הגומ יתלב - א"כשת'ה ,טבשב א"י ,חלשב תשרפ שדוק-תבש-יאצומ תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה
.(טבש די "םוי םויה"ב קתענ) אלת 'מע ד"ח ולש שדוק-תורגא (1

.טי,זכ ילשמ (2

.ב ,ו"פ ר"תסא .ה ,י"פ ר"בדמב .ח ,ז"ספ ר"ב הארו .ג ,ד"פ הבר תור (3

.נ"שו .ח"ס ןמקל האר (4

.א,דיק ב"ח רהזה ןושל (5

.ך"זסל רואיב (5*

.ב,וט חלשב (6

.ב"מ ו"פ תובא (6*

.א,וט הגיגח (7

.נ"שו .ב-א"קס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (8

.נ"שו .א,ג הליגמ (9

.ז,י לאינד (10

.מ"כבו .ךליאו ב,ב ארקיו (11

.וט,ומ שגיו ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .א,ס תוכרב (12

.נ"שו .ב,גל תבש (13

.א,זסר ג"ח .ב,הנ ב"ח רהוז האר (14

.מ"פ אינת האר (15

.ב-א ,טכק א"חז (16

.ז"ימ ד"פ תובא (17

.טל,וט חלש י"שרפ (18

.ךליאו ד,חע םיטפשמ א"ות (19

.וכ,גכ םיטפשמ (20

.ךליאו ג,אנק - ח"אד םע (21

.נ"שו .(החישה ףוגב) ב"לס ןמקל האר (22

.בכ,אי בקע (23

.טי,חס םילהת (24

.ב ,הס תומבי (25

.ב,בל םירדנ (26

.ךליאו ב"לפ ,ךליאו ב"יפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש הכוראב האר (27

.בל,זכ יתוקוחב (28

.ב,ה תינעת (29

.טי,וכ היעשי (29*

תמגרותמ ארודהמב) ךליאו 1130 'מע ד"ח ש"וקלב (תידיאב) הספדנו ,ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה וז החיש (30
פ"ע) הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב - .(ךליאו 110 'מע - ק"הלל
.(הטלקה-טרס

.ט,חכ אובת (31

ו"נקס ןתמו אשמ 'לה ז"הדא ע"ושב אבוה .א,די הטוסמ אוהו .ה"ה א"פ תועד 'לה .ח ע"מ תווצמה רפס (32
.ג"ס

תבש .ב,וט חלשב אתליכמ כ"ג הארו .םש ז"הדא ע"וש .ו"ה םש תועד 'להב אבוה .23 הרעהבש ירפסמ אוהו (33
.ב,גלק

.ד שרוש תווצמה-רפס (34

.ד,חי ירחא (35

.ב,טי םישודק (36

,תווצמה ןיינמב םתוא םינומ תווצמה ינומ ראשש תווצמ המכ ןנשיש (כ"נבו ,םש צ"מהס האר) וניצמ ןכלו (37
.(הגומ יתלב החנהמ) יללכ יוויצ ןתויהל ,ןתוא הנומ וניא ם"במרה וליאו

הלוקש"ש (א,ט ב"ב) ל"זח ורמא הילעש ,(ב,טמ הכוס) "הקדצה ןמ רתוי םידסח-תולימג הלודג"ש ריעהלו (38
.(הגומ יתלב החנהמ) "תווצמה לכ דגנכ

.חי,טי םישודק (39

.ב שרוש םש (40

.(טי,חי אריו) "'ה ךרד ורמשו" נ"שמכו - .ט ,ל"פ ר"ומש (41

.ךליאו 153 'מע ד"לח ש"וקל הכוראב םג האר (42

."ונעדיש המ תלוז רבד תושעל הוויצ אל יכ" תונמל ןיאש ,םש 'ד שרוש האר (43

.הגומ יתלב החנהמ - עוביר יאצחב רגסומה (44

קיסעד אנדיעב" - "אלצמו אנגמ"ש תווצמו הרותד הלועפל עגונב (א,אכ הטוס) ארמגב ט"וקשהמ םג ריעהלו (45
.(הגומ יתלב החנהמ) "הב קיסע אלד אנדיעב" םג וא "הב


תא םמצע ןיבל םניב ריכזהל היה וניאישנ וניתובר לצא רדסה
לצא לעפ הזו ,םתורשקתהו םתבהא ןיינעב ןנובתהלו ,םירשוקמה
תאש רתיב תורשקתהב ררועתהל םירשוקמה

אוהש םייקמש הווצמ לכבו הרותב דמולש םעפ לכב שיגרמ ידוהי רשאכ
"הכילה" לש ןיינע ולצא לעופ הז - ה"בקה השוע ךכש ללגב תאז השוע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ויה ןמזמ רבכ םדיצמ םיאישנה
...לאגיהל םילוכי


?תולגב הניכשה תא אופא םיבכעמ ימ ליבשב

,"'וגו םיכר םידליה" בקעי ול בישה ,"ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ" בקעיל רמא ושע רשאכ
אוה ןכומ רבכו ,םירוריבה ןמז םייתסנ רבכש בצמו דמעמב ודיצמ (בקעי) אוהש ,ונייה
,לבא ,"הכולמה 'הל התיהו וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םויקל
םיכירצש "ךאלעספעש עניילק" ול שיש ונייה ,"יילע תולע רקבהו ןאצהו םיכר םידליה"
ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיפוגב תומשנ וראשייש ,םתוא םג ליצהלו ,ךוניחה תדובע תא םהמע ליחתהל
ןפואב ,"דחא םוי םוקפד" םאו ,"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ ואר"ש בצמו דמעמב ויהי
יוביר דצמ שפנה תולכ היהיש וא :םינפואה ינשמ 'אב "ןאצה לכ ותמו" יזא - "הנשיחא"ד
.הגרדהב הניא הדובעהש ללגב םילכה תריבשו הליפנ היהתש וא ,רואה

וצוצינ אוהש - לארשימ אישנ לכ רמוא ךכו .םינש יפלא תשולש ינפל וניבא בקעי רמא ךכ
ןויצ רהל םיעישומ ולעו" דועיה םויקל רבכ אוה ןכומ ומצע דצמש - . . וניבא בקעי לש
[...] ונילע םימחרמש אלא הז ןיאו ,"הכולמה 'הל התיהו וישע רה תא טופשל

רפע לאו התא רפע"ד ןיינעה תא ...רובעל א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ךרצוה הז ליבשבו
תויהל ,םירותפכה תא חצחצל ,ונמצע תא ןיכהל םייסנש ...דע תולגב ןיתמהלו ..."בושת
[...] "םשה תואבצ"ל יוארכ תולגהמ תאצל םייואר

לכו [...] ...םיאישנה םע דחי ...(אתולגב אתניכש) הניכשה תא תולגב םיבכעמ הז ליבשבו
.תולגה ןמ תאצלו לאגיהל ןמזמ רבכ םילוכי ויה םדצמש ,וירחא ויתורודל םיאישנה

לוכאל] ..."ךיז טפאלש ןפאלש ןוא ,ךיז טקנירט ןעקנירט ,ךיז טסע ןסע" - הז לכ ירחאלו
ללפתהל םידמוע רשאכ וליאו [בטיה םינשי - ןושילו ,בטיה םיתוש - תותשל ,בטיה םילכוא -
,"הדמולמ םישנא תווצמ"ד ןפואב הז ירה -

םישנא תווצמ"ד ןפואב ןכ םג הז ירה ,הליפתה םדוק תודיסח רמאמ הזיא םידמול רשאכ םגו
."הדמולמ

תלוזה תאו ומצע תא םירסיימו ...תולגב םיניינעה לכ תא םיבכעמ ...הז לכ ללגבו [...]
,םינוילע רתויה תומלועל דע ,תומלועה לכ תא ,("םענעי טרעטאמ'מ ןיילא ךיז טרעטאמ'מ")
.ןילאגנ דימו הבושת םישוע יזא [...] אדח אעגרבו אדח אתעשב"ש החטבה הנשיש העשב הב

תומלועה לכו הניכשה תלואג - "ןילאגנ ןה דימו" ותחטבה תא ה"בקה םייקמ יזאו [...]
וא קראי-וינמ ...יברה ונאיצוי הרהמבש ...ונילא עגונ רתויש המו ,הנמיה הטמלש
בורקבו הרהמב ,םיחפט הרשעמ הטמל המילשהו תיתימאה הלואגב ,לארשי ללכ ךותב ,ןילקורבמ
.שממ
(הגומ יתלב - ז"טשת ולסכב ט"י תודעוותהמ)
רקיעה אוה השעמה


ימל םג רורב ןכרעש םינבא שי
"ןיבמ" וניאש


החלצה תפסות איבמ תודיסחה תרות דומיל

אלש) םירצמ תאיצימ רמוחו-לקו ןכש-לכמב ,"לודג שוכר"ד ןיינעה היהי הדיתעה הלואגב
שוכרב ואציי ןכ ירחאו" ,רמאנ הבש ,(תולג הירחא שיש הלואג אלא ,המילש הלואג התיה
."לודג

"ךיניע דמחמ"ש באחאב (וליפא) וניצמש יפכ - הרותב הפסוההו יובירה אוה "לודג שוכר"הו
.הרותה לע יאק

םדא רשאכ יכ ,ןכרע עדיל "ןיבמ" תויהל םיכירצש תובוט םינבא שי - אפוג "לודג שוכר"בו
ןהלש רקויהש ןוויכ ,תוטושפ םינבא ןהש אוה בשוח ,ןהילע לכתסמ ("ןיבמ" וניאש) טושפ
ןהש דימ האור ,"ןיבמ" וניאש ימ םג ,ןהילע לכתסמש ימ לכש תובוט םינבא שיו ;םלעהב אוה
.תורקי םינבא

.הבש רקויה תא ךירעהל ידכ "ןיבמ" תויהל ךירצ אלש - תודיסחה תרותל עגונב ותמגודו
םירבד המב דימ םיאור זאו ,"טחמ לש הדוחכ" םינפ-לכ-לע ,"ןאט קוק א" ,לכתסהל קר ךירצ
.םירומא

,םיימשג םיניינעב םג הכרב תפסותו ,הלגנה דומילב החלצה תפסות םג איבמ תודיסחה דומיל
הרשעמ הטמל ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב ונקדצ חישמ תאיבל הבורק הנכה יהוזש - רקיעהו
.םיחפט

תוחילשה יולימב ךישמהל

ןמזהל (תוקלתסהה םדוק) הז ינפלש ןמזה ןיב אנימ-אקפנ ןיאש תומילשב ןימאהל םיכירצ
רודה אישנ םע םירושק רשאכש הרומג הטלחה ךותמ ,יברה לש תוחילשה יולימב ךישמהלו ,התעד
אישנש ןוויכ ,העד םוש ןיא "עבט"ל ,עבטה יניינעב בשחתהל םוקמ ןיא ותוחילשב םיכלוהו
.עבטה לע תיבה-לעב אוה רודה

םע םירושק רשאכ ,אלימבו .וידחי םירושק תוינחורו תוימשגש רדסה היה יברה לצא [...]
.תוימשגב העפשהה םג תכשמנ ,תוינחורב יברה

ה"בקה חתופ יזא ,"טחמ לש הדוחכ" וליפא ,חותפ היהי יברה לא "חתפ"הש םיחיטבמ רשאכ
הרונמ" קר אל םיאצמנ ירהו ,דימת חותפ היהו ,"תותלד ול ויה אל"ש ,"םלוא לש וחתפכ"
,ןופצב ןחלוש םג אלא ,("םירדי םיכחיש הצורה") םיינחורה םיניינעה לע הרומש "םורדב
.("ןיפצי רישעיש") םיימשגה םיניינע לע הרומש

,םילענ רתויה םיניינעה לכ ,"וירפ לכ" חקיל םילוכי - "טחמ לש הדוחכ" םיחתופ רשאכ
."דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנ"ש הז ידי-לע - הז לכו ,תוימשגב םג םכישמהלו
(הגומ יתלב - ג"ישת טבשב 'י תודעוותהמ)
יבר יצוצינ


לארשי ינב שאר


,ונלוכ ונאו ,ולש יברה םע דיסח לכ ךליי חישמ אובישכ"
שטיוואבויל תעונת" * "ונרוד אישנ ,ונלש יברה םע ךלנ
אוה ףא םייחב וערז המ' לש תועמשמה יהוזו תמייקו היח
לש אלוליהה םוי ,טבשב 'י לגרל םיביבש טקל * "'םייחב
אישנ יברה ידי-לע תואישנה תלבק םויו צ"יירה ר"ומדא ק"כ
ונרוד


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ידי-לע ומשרנ םירבדה) רמא הכו צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוחל יברה סחייתה ה"משת ץיקב
:(ז"נשת תבטב 'ה ריהבה םויל הרושתב ומסרופו ק"הלב תוחנה דעו

ןכו ."םייחב אוה ףא םייחב וערז המ . . תמ אל וניבא בקעי" :ארמגב אתיא
ח"ומ ק"כ לש ותוקלתסהמ םינש ה"ל ורבעש יפ-לע-ףאש ,ןדיד ןודינב אוה
תרות תא םידמולש םידיסח - "םייחב וערז"ש ןוויכמ ,םוקמ-לכמ ,ר"ומדא
."םייחב אוה" ירה - ויתונקת תא םיאלממו ,ולש תודיסחה

-תחא-לעו ,ונקדצ חישמ תאיב דע - "םייחב וערז"ש ןמז לכ ךשמייו ךלי ךכו
וננרו וציקה" דועיה םייוקי רשאכ ,ונקדצ חישמ תאיב ירחאל המכו -המכ
וכישמיו ,ולש תודיסחה תרות תא דומלל וכישמיש יאדווב ירה ,"רפע ינכוש
,ןכש ,"דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב" תכלל
לכ ךלי ,"אצת יתאמ השדח הרות" ונקדצ חישמ יפמ הרות ודמליש הז םע דחיב
"יבר"ה םע ךלנ - ונתיאמ דחא לכו ,ונלוכ ונאו ,ולש "יבר"ה םע "דיסח"
."םייחב אוה" התע םג רשא ,ונרוד אישנ ,ונלש

םה דח - שטיוואבוילו יברה

:(םש) ץיק ותואב יברה ירבדמ דועו

שיא לש תואיצמ וז ןיא !שטיוואבויל - איה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואיצמ לכ
תא רסמ םהילעש ,וחור ייח ,שטיוואבויל תעונת לש הגיהנמ ,םא יכ ,יטרפ
!ןיד אמלעב וייח ימי לכ ךשמב ושפנ

תועמשמה יהוז רשא .תמייקו היח - שטיוואבויל תעונת - וז תואיצמ ,ןכבו
ןוויכמ ,"יהויחבמ ריתי" - הברדאו ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ"ד
,זוע רתיבו תאש רתיב תחתפתמו תכלוה - וחור ייח - שטיוואבויל תעונתש
."ךלוהו ףיסומ" ,"שדוקב ןילעמ"

'ימלשורי'ב רוקמ

רשא ,(ט"כשת וא) ח"כשת ץיקמ ,סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא יבר ןואגה לש הרידנ 'תודיחי'ב
:אבה חיש-ודה עיפומ ,םייתכלהו םיינרות םיניינעב םינוידב הקסע הבור

לע ןיכרבמ ןיא עודמ - תוחצ ךרדב - ידיסח םעט ריכזה ק"כ :סעלאי ברה
.(ו"ח) בערב עווגל ינעה לולע םייתניבו תובורמ תונכהל ששחמ הקדצ תווצמ
לש ומעט איבהל היל הווה אפידעו .תוחצ ךרדב קר אוה ,הז םעט ,הרואכל
לבקל ינעה הצרי אל אמש קפסל םוקמ שיש םושמ [חי ןמיס] ולש ת"ושב א"בשרה
.הכלהה ךרדב םיפסונ םימעט דוע שיו .הלטבל הכרב ךריבש אצמנו

ידיסחמ) תובר םינש ינפל ויתעמשש םידיסח לש םעטה :א"טילש ר"ומדא ק"כ
םשב ז"פ (אגניטיא) םינקז תעד] םירפסב רבכ ספדומ ויתיאר ךכ-רחאו (ןילופ
םשב (זנרת תוא א"ח) 'שדוק יפרש חיש' .בונידמ "רכששי ינב" לעב ק"הרה
"בר השעמ" לע ססובמ ירה אוה ,תוחצ םתס וניא - [דועו .אחסישפמ ב"ר ק"הרה
יוצר יתלב בצמל האיבה תוהמהמתההש ,וז םג שיא םוחנד רופיסב ארמגב עיפומש
.הקדצ תווצמ םייקל ולכי אל רבכש

הכירצ הקדצ תקולחש ['ו הכלה 'ח קרפ האפ] ימלשוריב הז ןיעכ וניצמ תמאבו
.תושפנ יניד ולאש ינפמ השולשו םירשע לש ןיד-תיב ידי-לע תויהל התיה
אצמנ ינעה ,ג"כה ופסאתיש דעש ינפמ ,אוה "השולשב תקלחתמ" לעופלש םעטהו
.בערמ (ו"ח) התימ תנכסב

הבורמ ותפסות

לש סוכ' לבקל יברה ינפל יתרבע ךרעל הרשע-שש ליגב רענ יתייהשכ" :ש"נאמ דחא רפיס
םייחל' תאירקב (סוכהמ המיעטו 'ןפגה' תכרב ירחאל) יברל יתינפ תושגרתה בורמו ,'הכרב
!'הכרבלו

לע ףיסוהל 'קה וגהנמכ הצר יברהש :הארנ יתנבה יפכו !'החלצהלו םייחל' :יננע יברה"
."(דבלב) 'םייחל' תרימאב קר (לבוקמכ) יתקפתסה אלש יתיינפ

"ידמע אוה ןכ אל"

בתכש המל וסחייתהבו ,וניתובר ירבדל ל"זחב תורוקמ תאיצמ ןיינעב יברה בתכ א"ישת תנשב
אבוהש ןיד וא ל"זחב םוקמ וא רוקמ אוצמל ךכ-לכ עגונ ןיאש םירמוא שי רשא" ,דיסח ול
."רוקמה ומצעב והז יכ ח"אדב

:הנוש יברה תשיג

םימעפ המכו המכ ירה רוקמב םיאורשכ אלא ,דוע אלו .ידמע אוה ןכ אל ,ינא
.ח"אדב ןיינעהב םג הנבה ףסותנ

רמולמ ויתאצמ אל ינאו רוקמ ונשי רשא רמול רעשידיסח םג אוה הרואכלו
.'וכו הארוה יפ-לע הז שדיח יברהו רוקמ ןיאש רורב עדוי ינאש

:ןייצמ אתכמסאכו

.ומוקמ ןאכ ןיאו .הזב עגיתנ המכ דע ח"אדב קדצ-חמצה תוהגהב הארנ שחומבו

"יתאצמ אל"

:תניינעמ המגוד הנה הז רשקהב

ולש שדוק -תורגא) הרות-רפס תסנכה רדס ןיינעב ,תמסרופמה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תרגאב
-תיבל ותוא םיאשונש ןמזב הרותה-רפס ליעמ קושינ ןיינע רכזנ ,(ךליאו גע 'מע ,ו ךרכ
.םימי תוכיראלו האופרל הלוגס איהו ,תסנכה

יתאצמ אל" :ול בישה םירבדה רוקמל - רענניצ לאירבג יבר ג"הרה ידי-לע - יברה לאשנשכ
.[זי הרעה גסק 'מע הרות-רפס תסנכה רדסו תוגהנה 'לאירבג יעטנ' רפס] "[התע תעל] ע"על

...ןבא לכה-ךסב

תכרדהב הקסע ףאו לואירטנומב ד"בחל הברקתהש הירגנוה יאצוי לש ידיסח תיבמ הרענב השעמ
דבוע הנתח תויהל דעוימה יכ ול הרפיסו יברה לא סנכיהל התכז התנותח ינפל .'וכו רעונ
.םימולהיב

:הרמאו הבש איהו .[?םינבאב קסעתמ אוה=] "?רענייטש טימ טעברא רע" :לאש יברה
...[?םינבאב=] "?רענייטש טימ" :בוש לאשו הפרה אל יברה ךא ."םימולהיב"

אלא םניא םימולהיה יקסעש יתעדותב רידחהל ןווכתה יברהש יתנבה - השאה תרפסמ - זאמ
.(דודשאב רוג ידיסח יכרבאמ ,השעמה תלעב לש הנב יפמ) םינבא

תויונמדזה םידבאמ

,(ו"טשת ןוושחרמב א"כ) תונושארה תואישנה תונשב ,שדוקה-ץראב ד"בח ינקסעמ דחאל בתכמב
:בל באכב יברה אטבתה

טזאל ,רבועש םויו םוי לכ רשא ,םעפ רחא םעפ שולשלו לופכל יתיאלנ רבכו
ןעלעטימ םעד ראפ ,ן'יבר עטלא םעד ראפ ןאט וצ טייקכילגעמ ןייא ןעמ
,ןקזה ר"ומדא ןעמל לועפל תונמדזה םידבאמ=] קדצ-חמצ םעד ראפ ,ן'יבר
הדבא איהו .םמוקמ יאלממ וניאישנ לכו [קדצ-חמצה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא
.תרזוח הניאש

'םימת'ל 'ה תדובעב תוצע

תצק .ןמצלז 'יש קחצי-ףסוי 'ר םימתה 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ ג"לשת טבשב ה"כ םויב
ב"לשת ירשתבו ,תוצעומה -תירבמ ותחפשמ ינב םע אצי (א"לשת ץיקב) ןכל םדוק הנשמ רתוי
.ןוטסירומב "םימימת יכמות" תבישיב דומלל סנכנ

לגרל ישפוח םוגרתב עיפוה) רדא שדוח-שארד 'אב ותדלוה םוי לגרל המייקתה 'תודיחי'ה
:ראשה ןיב רמאנ הבו ,(ותב יאושינ תחמש

.תדלוה םוי יגהנמב גהני חטב - תדלוה-םויל עגונב (א)

- (הפ-לעב ןוניש) המדקהה םע אינתה רפס לש םיקרפ ב"י תרזח עגונב (ב)
ךירבח םגש "םיברל יתייה תפומכ" לש ןפואב תאז השעיו ,רתויב לודג רבד והז
.ךכ םורזחי

תומייק - לודג םדא אוהש רבד לכב השגרההו הוואג לש השוחתה ןיינעב (ג)
:תוצע יתש ךכל

:איה תחא הצע (1

וילע טיבמו . . וילע בצינ 'ה הנהו" רמאנ םש אינתב א"מ קרפ תא ןנשל
ךנהש הבשחמ ךברקב תלפונ רשאכ אליממו ,"יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו
.הוואגה רסות אליממ ,"יוארכ . . הנהו" ןיינעב ןנובתת ,לודג םדא

:איה היינש הצע (2

םלועל" (ןקזה ר"ומדאל הרות דומלת תוכלהב קספנ ןכו) תומוקמ המכב אבומ
,"'וכ המשל אלש וליפא תווצמו הרותב םדא קוסעי

יכה ןיא" ול הנעת לודג םדא התאש ךכב ךבבלב ךרצי ךאישי רשאכ אליממ
,הדיקשו הדמתהב לודג ומכ דומלל ילע ןכלו לודג םדא ןכא יננה ;"ימנ
.רודיהב תווצמ םייקלו

.ךבזעי אוה השודקב תאז לצנמ התאש הארי רציה רשאכו

ןכו) תודיסח ירפס המכב בותכש המ עודי ירה - 'תורשקתה'ל עגונבו (ד)
- ת"תח דומיל ןכו . . דמול ינא םתוא םירמאמ דומיל ידי-לעש ('םוי םויה'ב
.םירשוקמ היהנ אליממ דמול ינאש יפכ י"שרו שמוח

.רודיהב תווצמ םייקת

רציה שוביכב הלק הנש

:תופסונ תוצעל ל"נה הכז ב"לשת טבשב ה"כב ,ןכל םדוק הנש

עייסיו ,חותפ רודיסה וא ,סרטנוקה ,רפסה קיזחת ...שפנה רוזיפ עגונב (א)
.רבח םע דומיל - ךכל תפסונ הצע .טטושת אל הבשחמהש ךכל רבדה

ת"תח דומלל שי (1 יזא - הליפתה תעשב תועירפמה תורז-תובשחמל עגונב (ב)
.הליפתה םדוק ,תודחא תוטורפ ,הקדצ תניתנ (2 ,םוי לכב

.(הרותל) היילע תבשב ךל ונתיש שקבת (1 ירה - תדלוהה-םויל עגונבו (ג)
(3 .החנמה תליפת םדוקו תירחש תליפת םדוק הקדצ ןתית תדלוהה-םויב (2
.ףסונ רועיש ךל היהיש

[:לחיאו ךריב יברהו]

הנשו םימש-תארי לש הנשו תידיסח הנש היהתש ,ןדמלו םימש-ארי ,דיסח היהת
.תובוט תורושב ךממ עמשנשו .רציה תשיבכו תמחלמב הלק

"שפנה -תוריסמ תוכזב"

:ראשה ןיב יברה ול רמא ,(ב"לשת ירשת) ל"נה לש הנושארה 'תודיחי'ב

(תמכסמו) המיכסה ןוטסירומב שטיוואבויל םימימת-יכמות תבישי לש הלהנהה םא
חילצתו דומלל אופא ראשית .(תחלצומו הבוט העשב הז היהי) דימלתכ ךלבקל
,רודיהב תווצמה םויקבו דומילב

חילצתו ,ןדמלו םימש-ארי ,דיסח היהת - ךירוה לש שפנה-תוריסמ תוכזבו
הלודג הדמתהב דמלתו ,רודיהב תווצמה םויקב - תודיסחבו הלגנב דומילב
.הבר החלצהבו . . אבהל (לע) הבוט הלבקו . . היהי הזו ,ןאכ טרפבו ,ללכב

רעונה לע דחוימ שגד

(ל"ז) אנהכ ןמלק 'ר ג"הרה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחיש ךותמ םיעטקו תודוקנ ןלהל
:(ללכ תוירחא ילב) ז"משת ןושחרמ ט"י 'ו םויל רוא ,'לארשי תדוגא ילעופ' תעונת ישארמ

.שדוקה-ץראב רעונה ךוניחב קוסעל לארשי תדוגא ילעופ תעונת לע (1

.םיריעצ םישנא בוריקב קוסעל םיכירצ םיריעצ םישנא (2

הלאכל ("םייתד" םינוכמה) תווצמו הרות ירמוש ןיב תלדבמה המוח תויהל הכירצ םנמא (3
המוחה תא היבגהל ןיא ךא ,("םיינוליח" םינוכמה) התע תעל תווצמו הרות ירמוש םניאש
...חתפה תא אוצמל שי םייקה קלחב ףאו ,יאדמ רתוי

.רעונל ףסומה לע םישל שי דחוימ שגד ךא ,ץוחנ רבד אוה העונתה ןואטב (4

'תוחתפמ'ה תא קופיסב ןייצו חרואה לש וירפסמ ןוצר תועיבש עיבה ר"ומדא ק"כ (5
.םירפסל םיוולנהתודיסחה ינייעממ


אב תשרפ


(ט,בי) וברק לעו ויערכ לע ושאר

וננמזב םג .לילאה לש ולוטיב תא הלמיס ותטיחשו םירצמב לילא בשחנש ,הש היה חספה ןברק
,"ושאר" לש םיטרפה תשולש לכב - םהינימל 'םילילא'ה לוטיבו חספה תטיחש לש הדובע תמייק
:"וברק"ו "ויערכ"

תוארלו ,'לילא' (םילבגומה ותנבהבו ולכשב - ונייהד) ושארמ תושעל םדאל רוסא :ושאר
.ןוילעה ןוצרה ינפל םלטבל וילע אלא ,הנוילעה תוכמסה תא םהב

.םדאה לצא 'לילא' איה ףא ךופהת (ןוטלשה תוואת) המצועלו חוכל הוואתהש רוסא :ויערכ

םפיפכהל שי אלא ,'לילא' תושעל ןיא םדאה לש םייחרכהה םיימשגה םיכרצהמ םג :וברק
.הכלההו הרותה יללכל
(ו"כשת ןסינב א"י ,חספה גחל יללכ בתכממ)


(אי,בי) ןוזפחב ותא םתלכאו

אל יכ רמאנ אבל-דיתעל לבא . . ןוזפיחב ותוא ולכא םירצמב חספה תא לארשי ולכאשכ
(הבר שרדמ) וכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפיחב

הערפמ לארשי-ינב ושרד ול יכו ,ןוזפיחב תויהל הכירצ התיה ןכא םירצמ תאיצי עודמ
אלש הלואגה היהת אובל-דיתעל עודמ ,ינש דצמ ?םיכסהל חרכומ היה אל םאה ,תותימצל םחלשל
?ןוזפיח לש ןפואב

םירצימה ןמ האיצי םג אלא ,תורחל דובעשמ תימשג האיצי קר אל התיה םירצמ תאיצי אלא
ןיידע היה לארשי תושפנבש ערה רשאכ םירצמ תאיצי תעשב ,ןכל .תינחור תורחל םיינחורה
ןמ חורבל םיחרכומ לארשי -ינב ויה ,"הרות-ןתמ דע םתמהוז הקספ אל" יכ ,ופקות אישב
האמוטה חור תא" רשאכ ,אובל-דיתעל לבא ."םעה חרב יכ" ,(די תומש) רמאנש והז .ערה
.ונממ 'חורבל' ךרוצ דוע היהי אלו ערה תואיצמ ירמגל לטבתת ,"ץראה ןמ ריבעא
(אל קרפ אינת)


(אי,בי) 'הל אוה חספ

ךרד . . ויתודובע לכ ושע םתאו . . גולידה םש לע חספ יורק אוה ןברוקה :'הל אוה חספ
(י"שר) הציפקו גוליד

?םירצמ תאיצי תעשב "גוליד"ב ךרוצה והמ

וררחתשהש העשמ .תורוד המכ ךשמב - "ץראה תוורע" - םירצמב םידבעושמ ויה לארשי-ינב
רצק ןמז רבע ,הרובגה יפמ הרותה תא לבקל יניס רה תולגרמל ובצייתהש דעו וז תודבעמ
גוליד ךרד"ב השעיי רבדהש יחרכה הזכ דח רבעמ תושעל ידכ .(םימי העשתו םיעברא) רתויב
."הציפקו
(ופת-הפת 'מע ,בי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(אכ,בי) חספה וטחשו םכיתחפשמל ןאצ םכל וחקו וכשמ

ןיינע זמרנ וז הביתב יכ ,אקווד ןאצה ןמ אב ,םירצמ תלואגל הנכה היהש ,חספה ןברוק
.("הניארו הניאצ" ןושלמ ןאצ) םירצמ תאיצי
(הפר 'מע ,א ךרכ תומש הרותה-רוא)


לא םתעגהו ףסב רשא םדב םתלבטו בוזא תדגא םתחקלו
(בכ,בי) תזוזמה יתש לאו ףוקשמה

:תימינפה םתועמשמ יפל םג ךכ .םירצמ תאיציב בושח םרוג ויה ולא תולועפ

,"בוזאכ םילפש םתאש" (הבר-שרדמ) ל"זר רמאמכ ,הוונעו תולפש - "בוזא"

,לארשי-תבהאו תודחא הניינע - "בוזא תדוגא"

.םדל הלשמנש ,הרותה דומילל זמר - "ףסב רשא םדב םתלבטו"

השעמל עיגהל רשפא ולא םירבדב הדובעה ידי-לע - "תוזוזמה יתש לאו ףוקשמה לא םתעגהו"
- תוזוזמה יתש לאו ;םהרבא תוכזב - ףוקשמה לא םתעגהו" (הבר-שרדמ) ל"זר רמאמכ ,תובאה
בייח לארשימ דחאו דחא לכ" :(ה"כפ ר"אדת) ל"זח דוע ורמאש יפכו ."בקעיו קחצי תוכזב
."בקעיו קחצי ,םהרבא - יתובא השעמל יישעמ ועיגי יתמ - רמול
(טיש-חיש 'מע ,א ךרכ תומש הרותה-רוא)


(בכ,בי) ףסב רשא םדב םתלבטו

,"תוכלמ המה םישיש"ל זמור "ףס" :ךנמיסו .הרותה דומילל זמור "םד"ש ,ורמא ןאכ שרדמב
.(ח"יפ ר"בדמב האר) תותיירב םינומש - "םישגליפ םינומשו" ,תותכסמ םישיש
(הכש 'מע ,א ךרכ תומש הרותה-רוא)


(גכ,בי) םירצמ תא ףגנל 'ה רבעו

תכמ יכ ,"םירצמ תא ףוגנל 'יוה רבעו" רמאנ תאז-לכבו ;םימחרהו דסחה תדימ אוה 'יוה םש
.ואנוש תא הכמ ,ונבל ותבהא תמחמש באה לשמכו ,"דסחבש הרובג" תניחבב התיה תורוכב
(ג 'מע 'ל ףד (הרות יזמר) הרות-רוא)


(גכ,בי) חתפה לע 'ה חספו

יפכ ,תיבה לכ לע חספ ה"בקה אולהו ,אקווד חתפה לע החיספה לש הניינע והמ :ןיבהל ךירצ
?"םירצמב לארשי-ינב יתב לע חספ רשא" ,(זכ קוספ ןלהל) רמאנש

.הלבגהו הדידמ לכמ הלענ אוהש ,"גוליד" לש ךרדב תוקולא יוליגל זמור - חספ :רבסהה
יוליגל אובמו רעש הווהמה ,םימש תוכלמ לוע תלבק לש ךרדב 'ה תדובע תא למסמ - חתפ
.תוקולא

וק) הדובע ,(ףוקשמה - יעצמאה וק) הרות :םיווק השולשל - ללכ-ךרדב - תקלחנ 'ה תדובע
.(תינמיה הזוזמה - ןימיה וק) םידסח-תולימגו ,(תילאמשה הזוזמה - לאמשה

לוע תלבק ידי-לע ,חתפה (ידי) לע אב הז הלענ תוקולא יוליג - "חתפה לע 'ה חספו"
.הז יוליגל 'ילכ'ה איהש ,םימש תוכלמ
(ו"שת םירמאמה-רפס)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש ףסוי ברה

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אב תשרפ ,שדוק תבש
טבש 'י ,אלוליהה םוי

:[1א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ ךותמ - אלוליהה םוי יגהנמ ךשמה]

:שדוק-תבש תורנ תקלדה ינפל

.2"הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [תיב לכב] קילדהל"

.[תוליפתה תעשב וקלדיש ידכ ,ץ"שה לש הליפתה-דומעב המשנ-תורנ שמח קילדהל]

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי"
לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - [ףסומ - יעיבר] - ישילש ,תירחש - ינש
.ש"נא

ד"כפ הביתה ינפל ללפתמה (3םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא"
- שחלב ."רידאיו 'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואוקמד ז"פו םילכד
.ןנברד שידק ,4אינתב תורוש הזיא

סרטנוקב ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח ורזחי - 5תיברע תליפת רחא"
.רקובה תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (6דע
.החנמ תליפת רחא ומייסלו

.8החנמ תליפת רחאל ןכו ,7אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב"

.הרותל תולעל ולדתשי [וז] שדוק תבשב"

רפסמ לע ףיסוהל אל לבא 10םינוש םירדחב 9הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא"
.םיאורקה

.לרוגה יפ לע וא - ןינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי"

.11םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב"

.תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב"

[12אלוליהה לעב לש הרות רבדב חותפל ןוכנהמ ,אלוליהב הרושקה תודעוותה וזש ןוויכמ]

מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל"
.וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו

,ריעב רשא תושרדמה-יתבבו תויסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
תומוקמבו - י"שריפ םע שמוח דומיל ,םיליהת תרימא רבד-לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקלחש יפכ אינתה דומיל רבד-לע םג - םימיאתמה

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא -"

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו הווקתהו
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ"
."וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

.13'הרות ןרק' דעב תיבגמ תושעל ר"ומדא ק"כ גהנ ,טבשב 'יד תודעוותהה תעב

:(לוח םויב) 'להוא'ב רוקיב

,םילכוא ןיאש םיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.14"םיתוש לבא

הנורחאל וספדנ ,םש םירקבמה םינהכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]
.[יש ןויליג 'תורשקתה'ב

ישימח םוי
טבשב ו"ט

.ישימח םויל רוא ,הלילה לכ (הליחתכל) הנבל שודיק ןמז ףוס

ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש ,רשעמ ןיינעל" - לארשי-ץראב אנידל עגונ 'ןליאל הנשה שאר'
-םוי' םשב טבשב ו"ט ארקייש ס"שב וניצמ אל לבא ,15"טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש
העברא לכ ,ידדה ידהב ינתקד ןוויכ"ש ,16םינושארב ראובמכ - אוה ךכל דיחיה רוקמה .'בוט
.17"ידדהא אימד אהב ,דחיב םינש-ישאר

איה הדובעה תלחתהש ןוויכ :18ורואיב ,םיבר ןושלב 'תונליאל הנשה-שאר' ליגרה ןושלה
חימצהל ,םירחא לע עיפשהל ונייה ,'ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה'מ
.19הליפתב ומצע תדובע ליחתמ ךכ-רחא קרו ,תונליא

:תוריפ תליכא

ונייהד ,הטנחה ןמז קר זאש ףאו ,"20תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל םיגהונ" טבשב ו"טב
הכרב רועישכ הליכאו ,םיחבושמ יכה תוריפו םינכומ תוריפ לוכאל םיגהונ ,החימצה תלחתה
.21יולגב זא רבכ םתוא םיאורו ,'שאר'ב רבכ םילולכ תילכתהו םויסה םג יכ ,אקווד הנורחא
- 22"שבדו ןמש תיז . . ןומירו הנאתו ןפג" - לארשי-ץרא םהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
רופיסכ ,םיסינל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,םיבורח םג לוכאל םיגהונו ,"23םירמת שבד"
הזל ךשמהבו ,"תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב ול יד"ש אסוד-ןב אנינח יבר לע ארמגה
.24'םיסינב דמולמ' ותויהב ,ול ועריאש םיסינ המכו המכ לע רפוסמ

אל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ הז לעו - 25'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקל רמול םיגהונ שי
.26"ןכ םיגהונ וניתונידמב יתיאר

:םיסוניכ

,הזל הז םירושק הנש-ישארה תעברא לכש ןוויכו ,"שאר"ה ידי-לע איה םירביאה לכ תודחאתה
יללכה הנשה -שארבכ ויהיש ,ןליאל הנשה-שארב לארשי-ינב תא סנכל דחוימ ןיינע שי
,"םשה תואבצ" הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש לארשי-ידלי לש םיסוניכ טרפבו ,"דחאכ םידחאל"
רקיע אוה זאש ,תוינחורב (רקיעבו) םג ,לודיגהו החימצה ןיינע דחוימב שגדומ םהבש ןוויכ
.27"רענל ךונח" ךוניחה

יפל םוקמו םוקמ לכב ,ירשפא יכה 'םע בורב' היהיש ידכ םיאתמה ןמזה תא רוחבל שי
-תבשה םויל דע ,ירחאלש םימיב ,ומצע טבשב ו"טב ,טבשב ו"ט ברעד החנמ ירחאל :וניינע
.28('וכו םינוש תומוקמב ,ל"נה םינמזהמ דחא לכב בוט המו) הרות-ןתמד תבשה ,שדוק

ידי-לע ,םלועה 'שובכל' םיכירצש ןמזה וישכע" :יברה זירכה א"לשת טבשב ו"ט תודעוותהב
.29"הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהו העיגי

.מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה-רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

הפי קלוד וניא הרוהט םירובד-תוועש לש רנ ,השעמל .(םש) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית ישאר (2
קושב םייוצמה 'הוועש'ה תורנו ,(ריוואל החותפ הלוכש הלדבה-תקובאב דבלמ ,הרהמ הבכו םיזג הברה איצומ)
.יוארכ גהנמה םויקל הוועש בורה היהיש יד הרואכלו .ןיראיטס לש הובג זוחאב םיברועמ

םג םויסה דע םדמולל רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה-רפסב (3
רתוס ז"יא םא ב"צ ךא .ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל ,יאנפה ספאמ ,םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל
םיליהת רועיש תרימא םג ןכלשו ,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת תישארב תבש תחישב ראובמהל
."םיקידצ ךא" ירחא אקוודב העבקנ

"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (4
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' -

- יברה רמא (הגומ יתלב ,654 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה') ו-ה"ס מ"דשת ולסכ 'כ ,בשיו פ"ש תחישב (5
זאמ וגהנ ךכו ,לודג שערבו ,תיבב הדועסה ינפל ק"ש לילב םג דעוותהל םיבייחש - אבהלו ןאכמ הארוהכ םג
כ"חא קרו ,העש יצחכ ךשמב דחי ודעוותה נ"כהיבב תיברע תליפת רחאל דיימש ,ק"שב ולחש ש"נא ידעומב מ"כב
-יטוקל ,566 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - הגומ) התליחתב ז"משת ולסכ א"י ק"ש תחישב םלוא .םהיתבל ונפ
ןמז אוה םא ע"צ - תבש לילב לבא. . " :יברה רמא (102 'מע א"ח ז"משת ש"הסו 347 'מע ה"כ ךרכ תוחיש
.ךכ גוהנל וקיספה זאמו ,'הנורחא הנשמ' וז הרואכלו ."'וכ תיבב תבש תדועס לבלבל אלש ידכ ,תודעוותהל

.111 'מע י"שת םירמאמה רפס (6

'ז"כ קרפ' דומלל הרוהש ,צש 'מע א"ח אלוליהה לעבד ק"גא האר] .ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (7
.['ג"כ קרפ' ק"הגא החנמ םדוקו ,הליפתה םדוק תירחשב - רואיבה תא ,תיברע רחא ןסינ 'ב אלוליהה םויב

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (8

ןודרוג ןנחוי 'ר ח"הרה ונייח תיבב ד"מהיבד יאבגה יפמ עמשש המ ,ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה רפיס (9
אל ותשלוחמש ,חספה-גחד ןושאר בוט-םויב) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפל אב 'פב הרותב יתארק םעפ :ה"ע
'ומוק' - לגרומכ "ימע ךותמ ואצ ומוק" (אל,בי) קוספה תא יתארקו ,(ישילשל הלע הז םוקמבו ריטפמל זא הלע
.ךכ גוהנל םירחאל ןיינע שי םא ע"צו] 'ביתי' םעטב וז הבית ימע ארוק ר"ומדאש יתעמשו ,'ךפהמ' םעטב
קר 'אמדק' וירחאו 'ביתי' ןיא" :'יש ן"מאנ ברה בתכ ט"פרת 'מע גצר ןויליג 'הרות רוא' ץבוקבש טרפבו
.". . ("ירומאה ךלמ ןוחיס תא" םירבד תשרפבו "האמט המהב תלבנב וא" ארקיו תשרפב) הרותה לכב םיימעפ
הרוסמהד י"תכב יתאצמ אל ע"עלו ,תויועטה תובורמ םישמוחבו םינוקיתב" :רסמ ןהכ 'יש םייח 'פורפה החמומהו
.["הברדאו .תאזכ העד

,תירחש תליפת ינפל ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל השיש תוחפל רשאכ (10
'עו .הרותה תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה'

:תיסחי-םילק םיקרפ הזב םיעצומ ,רוביצה לע לקהל ידכ (11

אמוי לע רוזחל םג רשפא) א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ יאמד - ו ;ח"פ אמוי - י
.ח"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ - צ ;(אער 'מע ,זי ק"גא - ח"פ

.התליחתב א"לשת א"נמ 'כ תחיש (12

,'ד"בח רפכ') .הלודגה תודעוותהה המייקתה ק"ש יאצומבו ,ק"ש םויב יברה דעוותה ,ק"שב לח טבשב 'ישכ
.(133 'מע 888 ןויליג

ל"שת טבש ד"וי ק"שצומ תחיש האר) תכסמ םויס ךכ-רחאו ,תודיסח רמאמ םדוק :תודעוותהב רדסה היה יברה לצא
.(ז"ס

יברה גהנ הנש לכב .'ינגל יתאב' קוספב ליחתמה רמאמ רמול יברה גהנ ,הנש לכב טבשב 'י לש תודעוותהה תעב
,תויטרפב קרפה תא ראיב יברה .'וכו נ"שת-א"לשת .ל"שת-א"ישת .רדסה יפל אלוליהה ךשמהב דחא קרפ ראבל
'מע 795 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ךליאו ט"שעבהמ ,וניאישנ וניתוברמ דחא לכ לש ותרותמ םירואיב ףוריצב
.(24

דומילל םינש המכ םיעיקשמה םירוחבל (םיבדנמה םש םוסריפ אלל) עייסל - הניינע .96 'מע םיגהנמה רפס (13
.(ל"ס ו"טשת טבשב 'י תחיש ,ןרקה דוסיי דמעמב יברה ירבד) הסנרפ תודוא תונובשח אלל הרות

ללגב לוכאל אלש דיפקהל קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (14
תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה
'מע ב"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה-רשגב םג האר) "ק"היבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב
.(תינעתה ימיב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ םש לאירבג-יעטנב .ג"כרת

קוניל םיקיספמ תונליאהש ןוויכ תאזו .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .הנשה-שאר שיר ב"ערו י"שרפ (15
הנשה-שאר ימלשורי .םימה לע ןינודינש רחאל םישדח העברא ,לעופב השדח הקיני םלצא הליחתמו ,דקתשאד םימהמ
.ב"ה א"פ

הידפולקיצנא' ,בפק 'מע 'הכלהב םידעומה' 'סב תורשעמה תנועו שילש תאבה ,הטנח רועישל סחיב תועדה האר
.392 'מע א"ח (ג"נשת תרודהמ) ץראה תבש 'סל תורעהב טרופמבו ,ותליחתב 'שילש תאבה' ךרע 'תידומלת

ו"ט דע טבשב ו"טמ הטנחב היולת תיעיבש תשודקש ם"במרה תעדב ל"ס (השודק ,'ק תוא תויתואה רעש) ה"לשה
- ה"ר אוה עבוקה ךיראתהש ם"במרה תעדב םישרפמו וילע ןיקלוחהכ קוספל גוהנ לבא ,ה"ר דע ה"רמ אלו טבשב
.ירשת 'א

םיליגרש המ יפלו ,יפוסה לדוגה שילש וא הלשבהה שילש יפל איה 'שילש תאבה' םא ,תפסונ תקולחמ תמייק
,הנשה רדא-טבשב קווישל עיגמה ודקובאה לובי לכב תיעיבש תשודקל רשקב היעב תררועתמ - הינשה העדכ קוספל
השודק גוהנל ונייהד ,תועדה יתשכ הזב רימחהל קסופ והילא 'יש יכדרמ 'ר ג"הרהו) ה"ר ירחא הז בלשל עיגמה
םתלשבה שילשל ועיגה םא המודכו קסשו ןומיל ,ודקובאב םגו ,האבה הנשבו ץיקב ויהיש ןליאה תוריפב גוהנכ
.ןוכדיעה לע 'ץראהו הרותה ןוכמ'מ יחימע 'יש הדוהי 'ר ג"הרהל יתדות .(א"סשת ה"ר רחאל

.א ק"ס ףוס א"פ רפוש 'לה תוינומיימ תוהגה .א"שת ןמיס א"פ הנשה-שאר יכדרמ (16

ם"רהמ ת"וש האר ,"ידדהמ ןניפלי ,ידדה ידהב ירמג" םאש (א,ד ןטק-דעומ) ארמגה ירבדמ םג חכומדכ (17
"ןואג" םשב םירבדה םיאבומ 'הדוגא' 'סבו ,הלוגה רואמ םושרג וניבר םותח וז הבושת לע] ה ןמיס גרובנטורמ
ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה'מ חוקל עטקה לכ .[189 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש הארו .ופק 'מע 'הכלהב םידעומה' -
.948 'מע

.גית 'מע ק"גא 'קחצי -יול יטוקל' הארו .'ןליאל הנשה שאר' אוה ה"ר שירב הנשמה ןושלש ףא (18

.283 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (19

חלשב פ"ש .ח"לס ט"לשת טבשב ו"ט ליל תחיש הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .זט ק"ס אלק ח"וא א"גמ (20
טבשב ו"ט לחשכ] בור יפ לע .םיברב אקווד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב .ו"נס מ"שת
רפס) הזב-אצויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע ינפב דחא לכ תוריפה תא םילכוא [לוחב
.(209 'מע א"ח ט"משת תוחישה

.914 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (21

.ח,ח בקע (22

.[נ"שו ,ותליחתב 'שבד' ךרע 'תידומלת הידפולקיצנא' הארו] ג"יה ח"פ תוכרב תוכלה ם"במר (23

.300 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס .ב"עס ,דכ תינעת (24

.ונרודב דחוימבו ,הז ירחאל םימעפ המכו .ח"פת ,האיציניו ,'רדה ץע ירפ' רפסב הנושארל וספדנ (25

.235 'מע אל ךרכ תוחיש-יטוקל (26

.892 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (27

.241 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (28

ןמזו הבר העיגי ל"צ ןליאב ומכש ,טבשב ו"טל תוכיישה ראיבו .להוא יבשויל כ"שכו ,קסע ילעבל וליפא (29
.ש"ייע 312 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקל - 'תאצמו' היהיש ידכ 'תעגי' ל"צ הרותב ךכ ,תוריפה םיאבש דע בר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il