- ב"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת טבשב ז"ט * הריש / חלשב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"הליחת והוריכה םה"


,ףוס-םיב ורבע לארשי ילודג לכו ,עשוהי ,וניבר השמ
* "הליחת והוריכה"ש םה לארשי ידלי אקווד תאז-לכבו
קר אל םתוא םיכנחמש הז ידי-לע םילדגמ הלאכ םידלי
יגהנמב תוקבדל םג אלא ,הפ-לעבשו בתכבש הרות דומילל
תונויסנ ינפמ ונילע ןגתש המוח תונבל ךירצ * לארשי
ק"כ תחישמ * "םלאמשמו םנימימ" םיאבה םינושה ערה-רציה
ונרוד אישנ ר"ומדאח"ומ ק"כ תחיש העודיו .הריש תבש ,חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומב התע ונא 1םידמוע
:2הריש תבש לש ןיינעהב ,אלוליהה לעב ר"ומדא

,(אינתה לעב) ןקזה וניבר לש ואצומ ונממש - 3גארפמ ל"רהמהש רפסמ אלוליהה לעב יברה
לכלו יקדרד ידמלמ לכל הווצמ היה חלשב תשרפד עובשבש גהנמ עבק - 4אלוליהה לעב יברהו
הווצמ היהו ,תסנכה-תיב רצחל הריש תבשב םידליה תא ףוסאל ,םינטק םידלי םהל שיש םירוהה
העשב ודקרו ורש 5םירופיצהש ךיא ,ףוס םי תעירק לש רופיסה תא םידליל רפסל םידמלמל
תוריפ ופטק םינטקה םידליהו ,"רישי זא" תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי ינבו השמש
.םידקורו םירשה םירופיצה תא וליכאהו 6םיה יצעמ

- 7םירופיצהו םילוגנרתל וקרזיש ("עשאק") אסייד םינטקה םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה
.8םירופיצה תא וליכאה םינטקה םידליהש םיה תוריפל ןורכיז

,הרותל םהידלי תא ולדגיש ,םירוהה תא םג ,םידליה לכ תא ךרבמ ל"רהמה היה ךכ-רחאו
.םיבוט םישעמו הפוח

.ידוהי לש רדס הז ןיא ,דומיל םוש אלל ,םתס רופיס רפסל - תובר םימעפ רבודמכ
ךישמהל ךירצ ויניינע לכב ,9"והעד ךיכרד לכב"ש ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותגהנה
ןיינע וב לולכ תויהל ךירצ ,רפסמ ידוהיש רופיס םג ,אלימבו .10השודקו בוט ,תוקולא
.השודקו בוט לש הנווכו

.לארשיב גיהנמו אישנ רפסמש רופיסב ןכש-לכמב הז ירה - ידוהי לכ לצא אוה ןכ םאו
רסמנש ,קדצ-חמצה ר"ומדא לש םגתפה עודי ירה - הספדהל ונתנו רופיסה תא בתכ םגש טרפבו
,םלועה ינפל - בתכבש ,םיבר ינפל איה רובידב האבה הלימ :11אלוליהה לעב יברה ידי-לע
.תורוד ירודל - סופדבש

לש ותגהנה תודוא רופיס םתס וניא ,ל"רהמה תודוא יברה רפיסש רופיסהש ,ןבומ הז לכמו
סיפדה ןכלו ,תורודה לכל הארוה שי הז רופיסב אלא ,הנש תואמ-עברא ינפל לארשיב לודג
.ונממ דמלנו ותוא ארקנ ונאש ידכב ,רופיסה תא יברה

:איה הז רופיסמ הארוהה תוללכ

,םהב קסעתמש םיניינעה לש םתלעמ לדגתש לככו ,ידוהי לש ותלעמ לדגתש לככ

ןמז ךשמ היה הארנכש] א"מרהש ,ל"רהמה לש ותולדג תודוא ל"נה החישב רפסמ יברהש יפכו -
לע תוחצה 13עודיכו ,תורוד ירודל לארשי-ינבל קסופ תויהל הכזו ,12ל"רהמה ידימלתמ
א"מרהש יפכ םיגהנתמ לארשי-ינבש ,א"מר דיב - "המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" 14קוספה
םירפסה תא ובתכ םתוריעצב דועש ,ל"רהמה לש ויתועבצא תא קשינ [ןחלושה תפמב ודיב בתכ
'ה תדובעו םימש-תאריב הרותה דומילב ךרד ורוהו ,הבושתל םידוהי יפלא וררועש םישודקה
.ךרבתי

יניינע תא חינה ל"רהמהש - היה רופיסה רקיעו .בגא-ךרד יברה זא רפיס הז רופיסש ,אלא
תא םייקל לארשי ידלי ררועל - לארשי גהנמ קוזיחב קוסעל רסמתהו ,בתכש םיקומעה הרותה
החמש התואב ףוס-םי תעירק ירחאל םינש יפלא ומייקיש גהנמה םעט תא םהל ריבסהלו ,גהנמה
.םידליה תא ךרבל אצי דוע ןכ ירחאל אלא ,ל"רהמה קפתסה אל ךכבו .זא ויהש תויחו

:הזמ הארוההו

,15"ךינבל םתננשו" - איה לכה תילכת לבא .רתוי םירקיו םילענ םיניינע םנשי הרואכל
קר אל - םהמע דומלל ךירצ המו .(16ירפסה רמאמכ) "םידימלתה ולא ךינבל"ו ,וטושפכ ךינבל
-לעבש הרותבו בתכבש הרותב שוריפב בותכש המ קר אל ,תווצמו הרות לש םיירקיעה םיניינעה
,ידוהי דוע םע אל ,ונייה ,רופיצ םע רושקש הזכ גהנמ םגו ,גהנמ םג םהמע דומלל אלא ,הפ
דליש ךכל רסמתהל םיכירצ - שדוק ולוכ תויהל םיכירצ זאש תבשב וליפאו ,יח לעב םע אלא
.17הרות לארשי גהנמ - הז גהנמ טהלו תויח ךותמ םייקיו ,םירופיצל אסייד ןתיי

ידליש יפכ ולדגי םידליהש ,הלעמלמ תוכרבה תא הז ידי-לע םילבקמ - ןכ םיגהנתמ רשאכו
.לודגל םיכירצ לארשי

:18אלוליהה לעב ,יברה לש ותגהנהב ואר ןכ ומכו

,רבכ ודמלש הלאכ םע קר ךייש הדמללש ,ןיזרד ןיזרו ןיזר - תודיסחה תרות היה וניינע
לש ןיינעל רסמתהו ,וייח תונשמו וצרממ ,ונמזמ יברה חקל ,ןכ-יפ-לע-ףאו .םלכש לדגתנו
,רשכ ילכואו תבש ירמוש ויהיש דבלב וז אלש הזכ ןפואב םהמע דומללו ,םידלי םע דומיל
.הרות - לארשי יגהנמב םג טהלו תויח םהל היהתש אלא

םיכלוה תויהל םיצורש ולא לכש ידכב - ל"נה רופיס תספדהל םימעטה דחא םג והזו
.הרומאה ךרדב וגהנתיו ,רופיסהמ ל"נה הארוהה תא וקיפי ,ויתובקעב

19ל"זח םירפסמ - ףוס-םי תעירק תעשב ויה םהש ,םירצמ תולגב ויהש םידליה תודוא
."הליחת והוריכה םה"ש

הליחת ריכה ימ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,לארשי יאישנו ילודג לכו ,עשוהי ,וניבר השמ וכלה םיב
ויה םה .יעבדכ וכנחתנו םירצמ תולג דובעש ישוקב ולדגש לארשי ידלי אקווד - ה"בקה תא
.20"והוונאו יל-א הז" - עבצאב וארהו ,תוירשב םיניעב תוקולא וארש םינושארה

םלוכש ביבסמ םלועה לע םג לעופ הזש דעו ,םיה עקבנ יזא - הלאכ םידלי םע םיכלוה רשאכו
םישיגרמ םה םג ;הריש רמול םיכירצ םהש םישיגרמ םש םיאצמנה םירופיצה םג .תוקולא םיאור
.עבטהמ הלעמלש ןיינע םלועב עריאש

ךכ לע טבה ילבמ רשא הזכ ןפואב םידלי םיכנחמ םירצמ תולגב םיאצמנ רשאכ םגש העשב
דוגינב איה םתגהנהו ,רתוי הברה םה םידוהי-םניאש םידלי ,21"םימעה לכמ טעמה םתא"ש
,22"ולכאת ץראה בוט"ש ןכיה ,םירצממ תאצל םידליה םינכומ ןכ-יפ-לע-ףא ,תידוהי הגהנהל
,ה"בקה לע ירמגל םיכמוס אלא ,23"םהל ושע אל הדיצ םג" וליפאש ןפואבו ,רבדמל ךלילו
,24"םימ ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ארונהו לודגה רבדמ"ה תא םריבעיש

-לעבש הרותו בתכבש הרות קר אל םהמע םידמולש הז ידי-לע - הלאכ םידלי םיכנחמ דציכו -
יגהנמב םג םירודח ויהי םיימוי-םויה םהייחש ךכ ,לארשי יגהנמב םג םתוא םיכנחמ אלא ,הפ
- לארשי

העשב ,יכ ,םהינפלמ םיהו ,םהידיצ ינשמ רבדמה ,םהירוחאמ םירצמש ךכמ ארייתהל ןיא יזא
.עקבנ םיהו םיב ךליל םילוכי - הלאכ םידלי םע םיכלוהש

:תורודה לכל הארוה יהוזו

םה לארשי -ינבש ןויכ ,ךכל םיקוקז דימת ירהו - עבטהמ הלעמלש םיניינעל םיקוקזש העשב
,עבטהמ הלעמלש ןפואב אוה לארשי-ינב לש םויקה ,ןכ םאו ,25םיבאז 'ע ןיב תחא השבכ
יל-א הז" םיזירכמש םידליה ידי -לע ,סנהל םיכוז ימ ידי-לע הנה - ףוס-םי תעירק תמגודב
.םהינקזו םהיתובא ךכב םיריכמש ינפל דוע ,"והונאו

,עקבנ (רתסההו םלעהה) םיהש דבלב וז אלש ,הרותה ונל תרפסמ ףוס-םי תעירק תודוא
-ינב לע הניגהש המוח השענ ומצע םיהמש ,ונייה ,26"המוח םהל םימהו" - הזמ הריתי אלא
.לארשי

אל הנה ,"והונאו יל-א הז" הליחת םיזירכמש םידלי םיכנחמ רשאכ :תורודה לכב אוה ןכו
,הזמ הריתי אלא ,םירתסההו תומלעהה לכ םילטבתמש ,עקבנ (תוערפהה) "םי"הש דבלב וז
.לארשי ינב לע ןגהל המוח םישענ םמצע תוערפההש

םנימימ" המוח תישענש הרותב רמאנ ,לארשי-ינב לע ןגהל םיהמ תישענש המוחה תודוא
.ילאמשה םדצמו ינמיה םדצמ לארשי-ינב לע הניגהש ,ונייה ,26"םלאמשמו

?"םלאמשמו םנימימ" בותכש הממ דומילה והמ

יתשב תויהל לוכי הז ירה - הרותה ךרדמ ו"ח רוסיש ידוהיל ןועטל ערה-רציה אב רשאכ
.27ילאמשה ודצמ םימעפלו ,ינמיה ודצמ ידוהיל אב םימעפל :םיכרד

םצועו יחוכ" :ערה-רציה ןעוט .לכב תורישעו ,דובכ ,ףסכ שי םדאל :ינמיה דצהמ ןויסנ
;דובכ ךל שי ךתמכח דצמ ,ףסכ ךל שי ךלכש דצמש האור ךנה .28"הזה ליחה תא יל השע ידי
,המואמ םהל היה אל םשש ,רבדמב םתויהב םידוהי וכרצוה ךכל ?ה"בקהל ךנה קוקז המ םשל
.ב"ויכו ,םירמ לש הראב ,ןמל עיגהל םיחרכומ ויה ןכלו

םיניינעב "ינע" אוה ,הזב אצויכו תורישעב וא דובכב רסח םדאל :ילאמשה דצהמ ןויסנ
ןכאוושפא") תושילח לש העונתב תויהל םיאתמה ןמזה הז ןיא התעש ,ערה-רציה ןעוטו .ולא
חילצהלו םדקתהל ךילע שארל לכל ;הליזגו הבינגמ רהזיהל ,תבש רומשל - ("ךיז
היהי יזא ,ביחרישכל ,ךכ -רחאו .דובכ ,ףסכ :ךל רסחש המ גישהל ,("ךיז ןטעבראפיורא")
.'ה תדובעל רסמתהל ןמז ךל

יל -א הז" וזירכיש םינושארה ויהי םמצעמ םהש םידליה תא םיכנחמש הז ידי-לע :ןכבו
-רציה לש תונויסנה לכמ ,םלאמשמו םנימימ לארשי-ינב לע ןגהל המוח תישענ - "והוונאו
.ערה

.29םירצמ תזיבמ םיה תזיב הלודגש תרפסמו הכישממ הרותה

םירשעו האמ ירחאל ,אבה-םלועל רכש םילבקמש דבלב וז אל הנה ,הרומאה הגהנהה ידי-לע
םג םירשואמ םישענש ,ונייה ,הזיב םג םילבקמ אלא ,םיינחור םיניינע עגונב ,הנש
.החמש לש ןפואבו ,םיאירב םירבד רובע קר התוא םילצנמו ,הלודג הזיבל םיכוז ;תוימשגב

יל-א הז" זירכהל םינושארה םהש ןפואב םידליה ךוניח - אוה הז לכל הלחתההו דוסיהו
.20"והנממוראו יבא יקולא" - 30םהירוה לצא תאז םיררועמ םהש דעו ,"והוונאו

:איה ל"נה לכמ - הרצקב - הארוהה

תחנל תוכזל שארל לכלו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה תמאב םירשואמ תויהל םיצור רשאכ
היהתש דע ,יתימא ינרות ךוניחב םידליה ךוניח ידי-לע איה הזל ךרדה - םידליהמ יתימא
.לארשי גהנמב םג ("ךיז ןכאק ןוא ןבעל ןלאז ייז") טהלו תויח םהל

רוד םידימעמ .דעל םימייק םיקידצ ירבדש - ל"רהמה לש ויתוכרב תא םילבקמ הז ידי-לעו
.31"'יוה ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאור לכ"ש

תא ןודבעת"ל ,הרותה תלבקל 32םידליה תוכזב םיכלוה - "םירצממ םעה תא ךאיצוהב"מו
תוימינפבו החמשב הרותה תא םילבקמו ,ורתי תשרפל חלשב תשרפמ ,33"הזה רהה לע םיקולאה
.הלוכ הנשה לכ לע

תוחנה דעוו תכירעב .הגומ יתלב - א"כשת'ה טבשב א"י ,חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)
(ק"הלב
ארודהמ) ךליאו 521 'מע ב"ח ש"וקלב (שידיאב) הספדנו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה וז החיש (1
.טמק 'מע .המק 'מע שיר .אמק 'מע כ"ח שדוק-תורגא האר - כ"וכל החלשנו ,(ךליאו 212 'מע - ק"הלל תמגרותמ
.מ"מ הזיא דוע ל"ומה י"ע ופסותינ וז ארודהמב .גנק ע"ס

.73 'מע ב"שת ש"הס .60 'מע אגאקיש רוקיב סרטנוקב הספדנ (2

.טסש'ה - ב"ער'ה (3

."םוי םויה" תליחתבש "וניבר תיב תודלותמ פ"רו סחיה תלשלש" האר (4

אבוה אל - םיגהנמה-ימעט ירפסבש אלפלו .(דכש 'יס םייח-תוחרוא רפסב אבוה) תבש-תפסות רפסב םג האר (5
.הז םעט

.ט"כפס ר"ומש האר (6

.םש תבש-תפסות רפס .םש כ"נבו ג"משסו דכש ס"וס ח"וא ע"וש האר (7

.118 הרעה 222 'מע א"ח ט"משת ש"הס םג האר (8

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (9

.'וכ ךשמנו עפשנ לכל רשאכ לכהו :ז"פ אינת .א"לרס ח"וא ע"וש האר (10

.בפש 'מע ב"ח ולש שדוק-תורגיא (11

.דפ פ"ר ב"ח אלוליהה לעב לש תונורכזה-רפס האר (12

האשימח ארודהמ בישמו -לאוש ת"וש .(ט"כתס ח"וא ע"ושל ס"תח תוהגהב אבוה) ג"קס ח"וא ס"תח ת"וש (13
.דועו .ח"יס

.ח,די חלשב (14

.ז,ו ןנחתאו (15

.פ"הע י"שרפב אבוה (16

.דועו .ז"טס ד"צתס .א"יס ב"לתס .פ"קסוס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,כ תוחנמ - לספנ ה"דות האר (17

.(ג"ישת'ה ת"הק) "יבר רעשטיוואבויל רעד ,עיפארגאיב עצרוק" האר (18

.ב,אי הטוס (19

.ב,וט חלשב (20

.ז,ז ןנחתאו (21

.חי,המ שגיו הארו .טי,א היעשי - בותכה ןושל (22

.טל,בי אב (23

.וט,ח בקע (24

.ב,טס אמוי םג הארו .אי ,י"פ ר"תסא .ה תודלות אמוחנת האר (25

.בכ,די חלשב (26

.ט-ח,ל ילשמ האר (27

.(דס ת"למ ג"מס) הרותה ןמ השעת-אל תווצמב תאז הנומ ג"מסהו .זי,ח בקע (28

.(דועו .ול,בי אב אתליכמ .ג"יפס ר"בדמבמ) בכ,וט חלשב י"שרפ (29

.יכאלמ ףוס י"שרפ האר (30

.ט,אס היעשי (31

.ונתוא םיברע ונינב :ג ,א"פ ר"שהש האר (32

.בי,ג תומש (33


הליזגו הבינגמ רהזיהל ,תבש רומשל ןמזה אל וישכע :ערה-רציה ןעוט
ןמז ךל היהי ,ביחרישכל ,ךכ-רחאו ,חילצהלו םדקתהל ךילע הליחת -
'ה תדובעל רסמתהל

םג לעופ הזש דעו ,םיה עקבנ יזא - הלאכ םידלי םע םיכלוה רשאכ
ןהש תושיגרמ םירופיצה םגו תוקולא םיאור םלוכש ביבסמ םלועה לע
הריש רמול תוכירצ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לכ תא תולגהמ איצות הלואגה
םהינימל "םידבוא"ה


?תועינמה לכ לע רבגתהל חוכה תא םיבאוש ןכיהמ

םירצמ ץראב םיחדינהו רושא ץראב םידבואה ואבו לודג רפושב עקתיי אוהה םויב היהו"
:"םילשוריב שדוקה רהב 'הל ווחתשהו

תמחמ ודבאנש הלא לע יאק - גונעת תניחב אוהש ,רשא ומכ "רושא" - "רושא ץראב םידבואה"
רמאש יפכ ,'וכ הבוט ץרא התייהש הטושפכ רושא ץרא ךרד-לע ,הזה-םלוע יגונעת רחא הפידרה
,ונייהו ,"'וגו שוריתו ןגד ץרא ,םכצראכ ץרא לא םכתא יתחקלו" :לארשי-ינב לא רושא ךלמ
,הנמיה הלועמ ץרא ןיאש ןוויכ ,םצראמ תבטומ ץרא לא םתוא איביש רמול לוכי היה אלש
.םצראכ ץרא לא םינפ -לכ-לע םתוא איביש רמא ןכלו

קוצמהו רוצמה תמחמ וחדנש הלא לע יאק - רצימ ןושלמ םירצמ - "םירצמ ץראב םיחדינהו"
רצוקמ השמ לא ועמש אל"ש ,םירצמ תולגב םתויהב לארשי-ינב לש בצמו דמעמה תמגודב ,'וכ
."השק הדובעמו חור

ץראב םידבואה" ןה - םלוכ ואוביו ובושי ,לודג רפושב העיקתה ידי-לע הנה ,ףוס-לכ-ףוסו
-ץראב קר אל :"םילשוריב שדוקה רהב 'הל ווחתשהו" - "םירצמ ץראב םיחדינה" ןהו "רושא
-ץראבש תורייעה לכמ תשדוקמ איהש ,םילשוריב םג אלא ,תוצראה לכמ תשדוקמ איהש ,לארשי
רתויה אגרדל ולעתי לארשי-ינב לכש ,ונייהו ,"שדוקה רהב" - אפוג םילשוריבו ,לארשי
-שדוקב םירופיכה-םויב לודג ןהוכה תגרדב היהי לארשימ דחאו דחא לכש דעו ,השודקב תילענ
.'וכו ריעשו רפ תברקה ,םויה תודובע ירחאל ,םישדוקה

,אמלעב רופיס וניא ,"חדנ ונממ חדיי אל"ו "אנחיש אלמג םופל"ש הרותה תעדוהש ןבומו
:הדובעל חוכ-תניתנ אלא

תא רובעל וחוכב שיש ועדויב יזא ,תולושכמו ףגנ ינבא הב שיש ךרדב ךלוה םדא רשאכ
וז העידי הנה - וצפח זוחמל עיגיו ךרדה תא רובעי ףוס-לכ-ףוסש ,הזמ הריתיו ,ךרדה
.החמשבו םדקהב ךרדה תא רובעל קוזיחו דודיע ול תנתונ

חילצי ףוס-לכ-ףוסשו ,הדובעל םישורדה תוחוכה תא ול שיש העידיהש - תוינחורב ןכ ומכו
ותדובע דובעלו תועינמה לכ לע רבגתהל חוכ-תפסות הווהמ ,הדובעה תא אלמלו םילשהל
דובעל םגו ,ןמז ירחאל ותיישע החוד וניא חקיפ םדאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,םדקהב
.החמשב ותדובע

אלא ,םלעה ומכ םלעהה לע לכתסמ וניא ןכלש - םלעהה תנווכב העידיה םג הנשי הז דבלמו
.יוליג ידיל ואוביש םיימצעה תוחוכה תא םגו םימלענה תוחוכה תא תררועמה הביסכ ,הברדא

השוע יזא ,לודג רתויה יוליגהל הביסה אוהש ןפואב םלעהה לע לכתסמ ידוהי רשאכו [...]
לכ םג םילטבתמ אלימבו ,םינפבש םירתסהו תומלעהה לכ תא לטבל חילצמו ,החמשב ותדובע
.ץוחבמש םירתסההו תומלעהה
(הגומ יתלב - ג"ישת ,טבשב 'י תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


יאדווב הז ,ידוהיל הבוט םישועשכ
הווצמ


תוינחורב םג תעייסמ תוימשגב הבוט

וא ,תעצוממ הדימב וא ,תילכתב םימש-ארי וניא םא - תלוזה לש ובצממ להבנ אל םלועמ יברה
וניאש ,ךכ ידכ דע ,תמאה לע הסכמ תימהבה-שפנד "תוטש חור"הש בצמו דמעמב אצמנש וליפא
.הבושתב רוזחל ךירצש עדוי

יברה קסעתה - ("ןעוועג ראנ זיא רענעי בצמ ןכלעוו ןיא") תלוזה לש ובצמ לע טבה ילבמ
רשאכ ,ןכש ,תוינחורב הבוט םג וז התיה אלימבו ,תוימשגב ומע ביטה תובורק םיתיעל ;ומע
"ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיא" תניחבב הז ירה ,תוימשגב הבוט ול ושעש עדוי הלה
.תוינחורב םג וילע לעפ הז ירה אלימבו

תבהא תווצמ רכש קיספה אל ,אל ןהו" :אינתה רפסב בתוכ ןקזה ר"ומדאש תאז דבל :רמולכ
.יוארה בצמו דמעמב תויהל ,הבושתב רזוחש ,תלוזה לע הלועפה םג תישענ - "םיער

הלא וליפא ,לארשי-ינב לכ ברקל ותגהנה םעט והמ אלוליהה לעב יברה תא םעפ ולאש
."ןידירומ אלו ןילעמ"ד יכפוהה גוסל םיכיישש

טפשמ-ןשוחו רזעה-ןבא ,העד-הרוי ,םייח-חרוא :םיקלח העברא שי ךורע-ןחלושב :הנע יברהו
-ןשוחבו ,טפשמ-ןשוחב םה - 'וכו ןילעמד םיניינע תודוא םינידהו .ןורחאה קלחה אוהש -
-חרואד םינמיסה לכ - ל"נה יפ-לע - אוה דומילה רדסו .םינורחאה םינמיסב - אפוג טפשמ
םידחא םינמיס םתואל דע טפשמ -ןשוח לש ולוככ ובורו ,רזעה-ןבא ,העד-הרוי ,םייח
.ךפיהל ו"ח וא "ןילעמ" םא םידמול זא קרו ,ופוסבש

:הזב ןיינעה תוימינפו

רבד ידוהיל םישוע רשאכ לבא .הווצמ תיישע קפס אלל הז ירה - ידוהיל הבוט םישוע רשאכ
ףסונו .ןידב םיעוטש ןכתיי שארל לכל ,ירה - הרות יפ-לע והזש םינעוטו ,בוטה ךפיה אוהש
ינפמ אלא ,ךורע-ןחלושה יוויצ ינפמ אל ("םענעי טסיימש ןעמ") תלוזה תאכהש ןכתיי ,הזל
.("ןסיימש ןיא קאמשעג א טאה'מ") הזב גונעת ול שיש

תולעלו היבגהל אלא ,קחרל ןיא

רהזיהל םנמא םיכירצש ףאש ,אופיא ,עדיל םיכירצ ;יברה לש ויכרדב ךליל םיצור םידיסח
,לבא ,ו"ח ("ןפעלשפארא טינ םיא לאז רענעי") הטמל ונכשמי לש הכומנ אגרדב אצמנש יממ
הז ידי-לעו ,תוימשגב וליפא הבוט ול תושעלו ,ותולעהלו והיבגהל אלא ,ותוא קחרל ןיא
.תוינחורב הבוט םג ךכ-רחא אובת

ךרדב ךלייש ,ול םג הלעמלמ םירזוע - "'יוה םהינש יניע ריאמ" ל"זר רמאמ יפ-לע - זאו
ילב אוהש הלעמלש דסחהמ ול םיעיפשמ .ותיב ינבלו ול ךרטצמה הבחר דיב ול םיעיפשמו רשיה
םינתונש תודיסחה שוריפכ ,"ךלכלכי אוהו" בותכש ומכ - "ילכ"ה תא םג ול םינתונו ,לובג
.העפשהה ךשמות ובש "ילכ"ה תא םג ול
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


תימורדה הקירמאב תודהי


ידי-לע אל .ינחור רזעל תעוושמ הקירמא-םורד תודהי"
יאבל יברה בתוכ ,"םשל תוחילש ידי-לע םא יכ ,תוחנא
היה רידת" * לארשי-תדוגא לש הלודגה תישימחה הייסנכה
ש"נא תובשייתה יזכרמ רדסל מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ץפח
* "הקירמא-םורד רבד-לע םימעפ המכ רבידו ,לבת יווצק לכב
הקירמא םורד תונידמל תוחילשה לע תוצוצינ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דחוימ סחי םיאצומ ונא ,הנושארה הפוקתב דחוימבו ,תואישנה לוע תא יברה לביק זאמ
םיניינע ינשל סחייתמו יברה רזוח ויתורגאב .דחוימב ליזרבלו ללכב הקירמא-םורדל
ידי-לע וא םוקמה יבשות ידי לע תודהי תצפהו ,םוקמב תועקתשה םשל העיסנ - םייזכרמ
.םוקמה יאצוי םיריעצ

:(טיש 'מע ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת ןוויסב ז"כב יברה בתוכ לשמל ךכ

,םשמ תוריינ גישהל רשפא ךיא לאושו ,ליזארבל הקתעהה ןיינעב בתוכש המב
הריבה ריעהב טרפבו םיחמומ םי"בושב רתויב םש םיניינועמ יל עודיה יפכ הנה
זיראפב ונלש םיטילפה תכשלב אצמנ חטבו ,[ורינ'זד-ויר=] ארענעש'זד איר
.ודמע רבדתהל יאדכו . . ברה לש [תבותכה=] סערדאה

,ל"נה ךיראתמ תפסונ תרגיא) "ךכ לכ לקנב הניא איה םשל הזיווה תגשהש" ךכל עדומ יברה
םורד תונידמב") םשל הקתעהב םיניינעתמ ןיא יכ לע ("תצק אלפ") ותאילפ עיבמ ךא (םש
.("הקירמא

ךרכ שדוק -תורגיא - ןוושחרמב ב"כמ תרגיאב) יברה הלגמ תונייעמהו תודהיה תצפה ןיינעב
:(המ 'מע ד

יווצק לכב ש"נא תובשייתה יזכרמ רדסל מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ץפח היה רידת
..."הקירמא-םורד רבד-לע םימעפ המכ רביד"ו "לבת

המיאתמ העצהה :(טסק 'מע ד ךרכ שדוק-תורגיא - א"ישת 'א רדאב 'המ תרגיא) רבדב יאנת ךא
תירקיעה העינמה הרס" זא קר "קרפה לע תדמוע ולש ותיב ינב ךוניח תלאש ןיאש ימ"ל
."םש תובשייתהל

'מע די ךרכ שדוק-תורגיא - ז"ישת ירשתב ט"ימ) תפסונ תרגיאב םיאצומ ונא תאז תמגודב
,בתוכ םתודוא תונידמה םתואב םינטק םידלי ךוניחל עגונב" יכ ינולפל יברה בתוכ הבש (אל
."התע תעל ללכ תמאתמ הריווא ןיא

,םשמ תואבו תולבקתמה תועידיה יפכ רשא" ,(ופר 'מע םש - רייאב ב"כ תרגיא) שיגדמ יברה
."תינחור הסנרפל בחרנ רכ ןכ-םג םש אצמנו ,תימשג הסנרפב םש רדתסהל רשפא

תוררועתהה לע חמש

ךוניחה חורב .הקירמא-םורד תוצראב םאצומש םידימלת המכ 770-ב ודמל א"ישת תנשב רבכ
.םהיתוצרא ידוהי םע תונוש תויוליעפ ןיינעב ןודל זא רבכ ולחה ,770-ב וגפסש

םידימלתהל" ולש היינפה חסונו ,א"ישת ינש רדאב ד"כב ,שידייב בתכנש ןיינעמ בתכמב
ןאכ) יברה בתוכ ,(וכר 'מע ד ךרכ שדוק-תורגיא) "תימורדה הקירמאמ םיאבה 'יש םימימתה
:(ישפוח םוגרתב

!הכרבו םולש

ןמזל ןמזמ ףסאתהל םתלביקש הטלחההו תוררועתהה תודוא עומשל יתחמש דואמ
תא רישכהל ידכו ,הגהנהו דומיל יניינעב םכיניב רשקה תא רתוי קדהל ידכ
תונידמב ,טרפב רשכה ךוניחו ללכב תודהיה קוזיחב תוישממ תולועפל םכמצע
ידכ תונידמ ןתואב םכידידי םע ידימת רושיקב וישכע דומעל ףאו ,םתאב םהמ
תובישיב דומלל םירענ רתויש המ חולשל ,תודהיה קוזיחב םש לועפל םררועל
.'וכו ןאכ

:יברה עיצמ ךשמהב

...הקירמא םורדמ םיאבה ,תובישיה ראשמ םידימלת םג םכתדובעל וסייגתש יאדכ

עומשל הווקמ יננהו ,םכיתולועפ לכמ לכ-יטרפ ךורעל אבהל םג וכישמת יאדו
.ןמזל ןמזמ תובוט תורושב םכמ

תלוזה לע הלועפבו םימש תאריב הרותה דומילב הדמתהו הדיקש תכרב"ב יברה םתוח ובתכמ תא
."החלצהב הז לכב

ךשוחה תא ריאהל

םש - זומתב 'ה) בוש יברה בתוכ ,יברל רסמנש ח"ודל הנעמב ,(א"ישת) הנש התוא לש ץיקב
."תימורדה הקירמאמ םיאבה םידימלתהל" (גסש 'מע

תואצות רבכ לעפש ,תונוש תוליהק םע םיבתכמ רשק לע רשבתהל חמש יכ רשאמ יברה
םיאתמכ תירשפאה הדימב תוליעפה תבחרהל תוצמאתה ךות ,רשקה ךשמהל םדדועמו ,תומייוסמ
.םתביבס לע ועיפשי םה ףאש דדועל שי - םיל רבעמ - םיעפשומה תא םג .םידומילה ירדסל

,ותמכסה תא יברה עיבמ ,הנידמה תפשב תודיסח ירמאמ םסרפל ליחתהל ,םתעצהל וסחייתהב
םידחא םירמאמו ,החמומ רושיא רחאל ,לופכש תועצמאב קר) טרפמ אוהש םימייוסמ םיאנתב תאז
.(ב"ויכו

עיצמ ןכ .םיימוקמ תע-יבתכמב םירמאמ סיפדהל םהל עייסיש ינולפל םתוא הנפמ םג יברה
"ןאכמ חלשיי" ,ונגרואי םאבש עידומו ,תסנכה-יתבב דומיל ירועיש ןגראל יברה םהל
.'וכו בקעי-ןיע ,ךורע-ןחלוש ירוציק ,םישמוח

:םידימלתל יברה לחאמ ובתכמ ףוסב

תוימשגב םכל שורדה לכב וכרבתתו ,םכידי ישעמו םכילע 'ה םעונ יהיו
...תוינחורבו

הרות רואב םלועה ךשוח תא ריאהל םכתדובעבו םכידומילב החלצה תכרבב
.םימש-תאריב תווצמו

ינחור רזעל תעוושמ

תארקל יברל הנמזה ,ל"ז ןיול ריאמ-קחצי ברה ,עדונה ידרחה ןקסעה רגיש ד"כשת תנשב
בא-םחנמ שדוחב ק"היע םילשוריב המייקתהש ,לארשי-תדוגא לש תישימחה 'הלודגה הייסנכה'
יפתתשמ תא יברה ךריב (אמר-טלר 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגיא) הבושתה בתכמב .הנש התואב
לע התע תודמועה תוירקיעה תויעבה ןה המ" ריהבי יכ ןיול ברה תשקבל הנענ ףאו סוניכה
."הייסנכה לש םויה רדסב המידק ןיד ןהל רשאו קרפה

:ךכ אוה בתוכ "דחוימב אמרג ןמזהשו תוצופתב" עטקבו תודוקנ רפסמל סחייתה יברה

,ןבומכו .ינחורה םבצמב רזעל תעוושמה (הזב אצויכו) הקירמא-םורד תודהי
ןמז ךשמל דחאו דחא לכ - םשל תוחילש ידי-לע םא יכ ,תוחנא ידי-לע אל רזע
(םלוע לש וכלמ ,ךלמה) ךרד-ירומו םיכירדמ ,םימש-יארי םיכנחמ לש - םיאתמ
םחור וקזחיו םתוא ודדועיו םכותבו םהמע ובשייש 'וכו 'וכו םמשל םייואר
ייחב ,םייח חרוא - דוחייב ריעצה רוד תאו - םתוא ודמליו ,אבס לארשי חור
.םהב יחו רמאנ ןהילע ,היתווצמ םויקו םייח תרות וניתרות יפ-לע ,םוי םוי

ליזרבב תידוהי תוליעפ

םייח ברה ,סילופורטפ ריעל יברה חילש ידי-לע המקוה ,ד"כשת ,שממ הנש התואב יכ ןייוצי
תנמ לע חפוט' הרהמ דע וכפה הבישיה ידימלתו חילשה .'לארשי הנחמ' תבישי ,ינימינב יולה
הרבסה רמוח וסיפדה - הלועפל ומתרנ םה 'ןיליפת עצבמ' לע יברה זירכהשכו ,'חיפטהל
.תיב ירוקיב וכרעו דחוימ

:(טמש 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגיא) ינימינב ברל יברה זא בתוכ

תובוט תורושבה לע ןח תאושתו ,ןוויס א"י 'יד םיבתכמה ולבקתנ התע הז
.ןיליפת עצבממ

הבישיה דימלת תא תולעהל םא ינימינב ברה לאש תע התואבש ,הנייצל ןיינעמש תפסונ הדבוע
."דיתעב - םשל הבישיה ידימלת תיילע" :(םש) ול הנוע יברה .ץראל

תאצמו תעגי

ילהא' שודקה דסומה" ,םיחולשה וירבחו ןוגיב בקעי ברה ידי-לע דסונ ןכל םדוק םינש המכ
,יברה לש ודודיעל םעפ אל וקקזנ הלא ."רוהטה םנחמב ודסייל וחילצהו וכזש 'קחצי ףסוי
:(גסת 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא) א"כשת זומתב ט"יב (ראשה ןיב) םהל בתוכה
תומכב החלצהב היהיש יאדווב ,םתעייסמ םיברה תוכזו ,אוה ץוחנו בוט ןיינעה
תעגי ל"זח תארוהכו ,הניתנו הריסמב הזב הדובעה וכישמיש דבלבו ,תוכיאבו
.תאצמו

..."רבדמ" אל

:(בלר 'מע 'י ךרכ שדוק-תורגיא - ו"טשת תבטב ז"י) ליזרבב ידוהי יאנותיעל יברה בתכ ךכ

םיכסהל לוכי יניאש יוטיב) "ליזרב רבדמב תודהי" יוטיבה תא ךרמאמב יארוקב
ובתכנ םירבדהו - תוניצרב וללה םילימה רחא דמוע וניאש יתווקת (ומע
.םיארוקה בל-תמושת תא "ךושמל" ידכ קר ארמוחב

:םירבדה רבסהו

רשאכ ידוהי לכש ןוויכמו .תואצות חימצי אל וערזיו ושרחי םא ףאש םוקמ ושוריפ "רבדמ"
,תודהיה תדוקנו וב םייובחה תורצואה תא םילגמ םתולגלו וילע תוריתסמה תוציחמה תא ולגי
.תודהיו ידוהי םלוה הז יוטיב ןיאש אצמנ

בלה ןמ ןיאצויה םירבד

לש ידמל רידנ בתכמ רגיש יברה .ליזרב יבחרב םיפסונ םיבר ד"בח-יתב ומקוה םינשה ךשמב
,"ליזרב ,אלואפ ד"בח תיב תלהנה"ל (486 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ג"משת תנשמ יברה
תנשב בתכמ רגיש בושו .םתאצוהבש האמה ןויליג םוסריפ תארקל ןירפלה יתבש ברה תלהנהב
:םייתאמה ןויליגל ,א"שנת

להק לע ןותעה תעפשה לע הדיעמ ירהש ,איה הבוט הרושב אפוג וז הדבוע
,םתלועפ םילעופו בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבדש ונחטבוהו .ויארוק
.ד"בח-תיב תולועפ לש היח אמגודו השעמ ידי-לע םיוולמשכ טרפב

:(487 'מע םש) בתכמה םויסבו

תחטבומ התחלצהו הביבח הדובע הז םע דחיב לבא ,איה הלודג הדובעש ףאו
םה םגש םיארוקה לע םג עיפשהל ללוכ ,חיפטהל תנמ לע חפוטד ןפואב איהשכ
הוצמ רנב םתביבסבו םמוקמב תחאו דחא לכ ריאהל ,ריאהל תורנ תויהל ולדתשי
.רוא הרותו

..."םכינפל ץראה לכ"

ישארה וחילשל (זע 'מע זט ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת ןוושחרמב ח"ימ בתכמב יברה בתוכ ךכו
:קירטיח שריה-יבצ ברה ,ליזרבל ,םינש ןתואב

ש"נא ראש םג וכשמוי . . רשא ןפואב םיניינעה רדסל רתויב ןוכנש ןבומו
ץראה לכ ירהש ,ד"בח יניינע חטשל ש"נאמ דיתעב תויהל םילוכיש ולא וליפאו
תומא 'דב קר אל תונייעמה ץיפהל םהילע לטומש יתנווכ ,םהינפל ליזארב
. . הנידמה לכב וצופיש דע םיטשפתמו םיכלוהה םיגוחב אלא םהלש תומצמוצמ
ןירטלפב לועפל םהילע םג ,םהלש תומצמוצמ תומא 'דב ןיידע רסחש ולא וליפאש
תואלמל תלוכיה הנתינש יאדווב ,העשה תשירד יהוזש ןוויכו ,םירחא לש
.השירדה

:תרגיא התואב יברה בתוכו ףיסומו

הנטייקל עגונהב תובורמ תועיגיו תולדתשהה יאדכו הדחוימ בל תמיש השורד
רשפא ,תואצותה יעבדכ ךכ רחא םילצנמו ,יעבדכ רבסה םינגראמשכ . . 'וכו
רפסמ (ןעיצניירא) ךישמהל ועמשמכ וטושפ . . הנטייק ידי-לע בר שוכר שוכרל
,דוע אלו ,לארשיב םינבו םירוה לש לודג רפסמ םג םדי-לעו רעונה לש לודג
.םירחא לע עיפשהלו חיפטהל תנמ לע חפוטד ןפואב םהמ המכש אלא

:ובתכמ תא יברה םתוחו

ולסכ ימי לוצינל עגונהב דעומ דועב הרדוסמ תינכת תודוא יתבתכ רבכ המודמכ
ןפואב תודיסחה יכרדו תודיסחל הנשה-שאר הבוטל ונילע אבה ולסכ ט"י דוחיבו
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו ,ירשפא יכה

םינותיעב םוסרפ

התייה (מק 'מע ז ךרכ שדוק-תורגיא) ג"ישת ףרוחב יברהמ קירטיח ברה לביקש תוארוהה תחא
יאנתב ,םירופיס וא םירצק םירמאמ ,םיעובק םינמזב ,וריעבו ליזרב ינותיעב םסרפל -
."תימינפה הדוקנהל המיאתמ הקתעההש חוטב היהי" הנידמה תפשל רבדה םוגרתש

:תפסונ הארוהו

תא קיתעהל לכויש םיאתמה [םגרתמ=] קיתעמ אוצמלו ררבל היה ןוכנהמ
ח"למה תואצוה ראשמ וא [שידייבו תילגנאב 'רעונל תוחיש'] סקאטהו ןיסעומשה
...הנידמה תפשל

וננוכ רבג ידעצמ 'המ

ר"ומדא ק"כ לצא 'תודיחי'ל סנכנש ,שטאקנומ דיסחו רפס שיא אוה ץרווש יבצ-םייח ברה
םימיל .םימיה םתואב ארקנש יפכ ,"ש"מרה" ונתח לא ודי-לע הנפוהו ,ז"שת תנשב צ"יירהומ
:(36 'מע ,ד"נשת בא-םחנמב 'ו ,626 ןוילג 'ד"בח רפכ') רפיס

שי יכ ליזרבל עוסנל יילע ותעדלש יל רמא ש"מרה .תוכיראב ימע חחושש ש"מרה םע יתשגפנ"
האושה יטילפ םידוהי הברה דוע םשל עיגהל וליחתי תעכש הפוצ אוהו םידוהי טעמ אל םש
ךוניחב קוסעלו םשל עוסנל יל ץעיימ אוה ןכ לע ,טעמכ ידוהי ךוניח םש ןיאש ןוויכו
."ידוהי

'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'לארשי הנחמ' לע דקפומכ זא - יברה חלש ג"שת תנשב רבכ םלואו
:(ליזרבו וקיסקמ) הקירמא-םורדל לגלגתהש 'םימת'ל (זנ 'מע 'א ךרכ שדוק-תורגיא) בתכמ -

,םש םה רשאב ויחיש םימימתה לכ רשא ,'וננוכ רבג ידעצמ 'המ' רמאמה עודיו
לועפלו ,רתאד םידוהיה לש םהיתובשומב רוא סינכהל םהילע לטומ דחוימ דיקפת
טרפבו ,'הצוח ךיתונייעמ וצופישכל' ןיינעב ,שפנ-תוריסמבו רשפאה לככ
דחא לכ לע תלטומ תלפוכמו הלופכ הבוח רשא ,אחישמד אתבקע לש הלא םימיב
.םיברה יכזממ תויהל ,'ךומכ ךערל תבהאו' תווצמ םייקל ש"נאו םימימתהמ
םיניינעה לכב השועו לעופ תויהל ץמאתי 'יש ודובכ תלעמ רשא ינא חוטבו
תוניפ עברא לכב םימימתה לכ תא תדחאמה השודקה ונתדובעב ףתתשהלו ל"נה
ודובכ תלעמ ידי-לע הזב לעפנו השענהמ ,רזוחב ונממ עומשל חמשנו .םלועה
ףאו ,הנושה רמוחה תקפסהב עויסו רזעל ול תויהל ונל םינכומ ןאכמו ,'יש
.רשפאה לככ תושעל םיצמאמ ינימ לכב ץמאתי 'יש ודובכ תלעמ

!בוזעל רוסא

,תוישיא תוביסמ םהיתוליהק תא םיגיהנמ לש הביזע תללושה יברה לש הרורבה ותעד העודי
ןיינעב יברה בתוכ (ונק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) ח"כשת תנשמ תרגיאב .תוינחור וליפא
:הז

-ץראל ובשומ קיתעי וליפא ,תינחור היילע הלעי והשימש לכשה לע לבקתמ ןיא
.ויעפשומו ויכרדוממ המכו המכ לש תינחורה םתדירי ןובשח-לע ,ו"ת שדוקה

."'וכו הקירמא-םורדבו וקורמב תומוקמ המכב הז הרקש ךרד-לע" ,ןייצמו ףיסומ יברהתודיסחה ינייעממ


הריש תבש - חלשב תשרפ


(וט,די) ועסיו לארשי-ינב לא רבד ,ילא קעצת המ

.תויוכז לכ םהידיב ויה אל יכ ,ה"בקה דצמ סנל םייואר ויה אל ,העש התואב ,לארשי-ינב
.םלועב ומש תא עידוהלו םסרפל ידכ ,ךרבתי ונעמל סנה תא השעי ה"בקהש וללפתה ןכל

סנה השעאש םישקבמ םתא עודמ :רמולכ ."ילא קעצת המ" :השמל ה"בקה רמאו בישה ךכ לע
ותוכזבו ,םהרבא תוכז תא םהל שי ךא ,םמצע דצמ תויוכז ,לארשיל םהל ןיא םנמא ?ינעמל
!"ועסיו לארשי-ינב לא רבד" - סנ םהל השוע ינא

תישארב) וניבא םהרבאב :וניבא םהרבא תוכזב התיה ףוס-םי תעירק יכ אתליכמב אתיאדכו
."רקוב תונפל" רמאנ ןאכו "רקובב םהרבא םכשיו" (בכ
(הרות-רוא)


(זט,די) ךטמ תא םרה התאו

רמאנ אלא ,"הטמ" רכזומ אל הדיתעה הלואגב םלוא ,הטמ ידי-לע התייה ףוס-םי תעירק
ודי ףינהו" ,(אי היעשי) ?הדיתעה הלואגל םירצמ תאיצי ןיב לדבהה דוס והמ ."םילחנ העבשל והכיהו 'וג רהנה לע

םיניד דירוהלו ררועל ליבשב אלא ,םיה תא לארשיל עורקל ידכ הטמל קקזנ אל ונבר השמ
."לקמב אלא םיעשרה תא הדור ה"בקה ןיא" ,(ט"פ ר"ומש) ל"זר רמאמכו .םירצמה לע םישנועו
."הטמ"ב ךרוצ לכ דוע היהי אל ,"ןווא ילעופ לכ ודרפתי" זאש ,אובל-דיתעל ,ךכיפל
(טפק 'מע ,טיק קרפ ז"לרת הככו)


(אל,די) ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,'ה תא םעה ואריו

וב ךיישו ,הגשה וב שיש ,אילגתאד אמלע ,אתתלד 'יוה םש ונייה - "'ה תא םעה וארייו"
.ךלמה תא האורה לשמכ ,תשוב תארי ,הארי ןושל

ךייש אלו ,גשומו הארנ וניאש ,איסכתאד אמלע ,אליעלד 'יוה םש ונייה - "'הב ונימאיו"
.הנומא תניחב םא יכ ,הארי תניחב וב
(א,בס חלשב רוא-הרות)


(אל,די) 'הב ונימאיו

(אל,די חלשב אתליכמ) הנומאה תוכזב אלא םירצממ וניתובא ולאגנ אל

:הנומא יגוס ינש שי

."ומצע תא השוע רבד ןיא" יכ בייחמ ןויגיההש ןוויכמ ה"בקב ןימאמה םדא :תילכש הנומא
םצמטצמה יקולאה רואל קר העיגמ ,הנממ תעבונו האירבה לש המויק לע תססובמה ,וז הנומא
עבטה תגהנהל לעמש יקולא רוא תללוכ איה ןיא .םלועה תגהנהב שבלתמו עבטה יקוח ךותב
.םלועה יניינעו

רושק ידוהיש ןוויכמ .ידוהי לכ לש ושפנב הנומטה תימינפה הנומאה וז 2:תיעבט הנומא
.יעבט-לעה יקולאה רואה םג ,תוקולאל רשקה תא תויעבטב שח אוה ןכל ,תוקולאב ותוהמ םצעב

.עבטה תולבגמ תא תלמסמ ,רצימ ןושלמ ,םירצמ - "םירצממ וניתובא ולאגנ הנומאה תוכזב"
הנומאה םהב הריאה יזאו ,עבטה תולבגה לש ינחורה 'רצימ'ה לעמ לארשי-ינב ולעתה הליחתב
- ימשגה רצימה ןמ ףא ואצי וז תוכזבו ;ל"נכ ,עבטב שבולמה יקולאה רואב תלבגומ הנניאש
.הטושפכ םירצמ תאיצי
(239 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

ןיינע - ?םירצמב ותויה ןמזב וליפא ידוהי לכ תמשנב ריאהו הלגתנש יקולא רוא ותוא והמ
האצותכו ,ובש 'תודהיה תדוקנ' התלגתה ידוהי לכ לצא .(אל,ד תומש) "םעה ןמאיו" ,הנומאה
העינמ ןיא ה"בקה לצא ןכש ,לאגיי ןכאו ולאוגל לוכי ה"בקהש הטושפ הנומאב ןימאה ךכמ
.ו"ח ללכ בוכיעו

הנומאה - "הנומאה תוכזב אלא םירצממ וניתובא ולאגנ אל" רמאמה לש ימינפה שוריפה והז
.םירצמ תולג לש התרטמ איה-איה אלא ,תידדצ תוכז הנניא
(218 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אל,די) ודבע השמבו 'הב ונימאיו

(אתליכמ) םלועה היהו רמאש ימב ןימאמ וליאכ לארשי העורב ןימאמה לכש

:בושח חקלו דומיל ונינפל

ונבר השמל רושקו קובד תויהל בייח ,ותדובעו ויתולעמ לכ ףא לע ,לארשימ דחאו דחא לכ
.םלועה היהו רמאש ימ םע אוה רשקתמ ותועצמאבו ודי-לע קרו ,רודבש

אישנב םייולת ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,לארשימ דחא לכ לש ויניינע לכ :ןכ לע רתי
שקביו םכח לצא ךליי - ותיבב הלוח ול שיש ימ" :(זטק ארתב-אבב) ל"זר רמאמכו ,רודה
יאשר וניא ,ותמשנב ןיבו ופוגב ןיב ,'הלוח' אוהש םדאש ,תרמוא תאז ."םימחר וילע
קוקז אוה אלא ,םימחר וילע ושקביו 'הל וללפתי (וידידיו ויבורק וא) אוהש הזב קפתסהל
."ול אפרו בשו" היהיש תלעופה איהו 'םכח'ה לש ותליפתל
(173 'מע ,אי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אל,די) ודבע השמבו 'הב ונימאיו

לוע תלבק ןיינעב םג אלא ,הגשההו לכשה ןיינעב קר אל חבתשנש ונבר השמ לש ותלעמ הלודג
ןמאנ דבע" - תבשה תליפת לש חסונבו ,"ודבע השמ" ארקנ ךכ םושמ .הנומאו םימש תוכלמ
."ול תארק
(ה"משת חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ)

P.גהנמו הכלה יניינע רוריב


תכרב ,ןוזמה תכרבב 'תולעמה ריש'
הלילב 'רצי רשא'ו םישנל 'רנ'ה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןוזמה תכרב םדוק 'תולעמה ריש' תרימא

:אתיא ךשמהבו ,'לבב תורהנ לע' רומזמ רמול ספדנ ןוזמה-תכרב ינפל ,ןקזה ר"ומדא רודיסב
ירודיסב הגהנהה רוקמ ."['תולעמה ריש'] הז רמאי ,ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי אוה םאו"
.נ"שו ,דצת 'מע ב"ח םהרבא-תנשמ רודיסב האר ,רהוזה יפ-לע םילבוקמה

ןימזהל דימת גהונ היהש ,ע"נ שטיראפמ ללה 'ר 'וכו צ"הרה ח"הרה תודוא רופיסה עודי
:רמאו ,חרוא אוצמל חילצה אל תחא םעפו ,'תולעמה ריש' רמול לכויש ידכ ותדועסל חרוא
רמול ודיפקה ללכבש ןאכמ .'תולעמה ריש' רמאנ ןכ-לע ,חרואה אוה 'לבב תורהנ לע' םעפה
.'תולעמה ריש' רמול םיכרד שפיח ,ללכה ןמ אצויכ ,ללה 'ר קרו ,'לבב תורהנ לע'

עודמ ע"נ ןהאסרואינש קחצי-יול 'ר 'וכו ח"הרה ג"הרה תא ולאשש ,אבומ ל"נה ךרד-לעו
רמול דימת םיגהונ (םש 'םהרבאד אתולצ'ב םג אבוהו ,רתויב חוור הז גהנמ) ןילופ ידוהי
ונחנא םימעפל" :קוחשב הנעו ?ךכ םיגהונ אל ונלצאו ,ןוזמה-תכרבב 'תולעמה ריש' תא
לדנעמ 'ר ח"הרה) "ונלצא חרוא 'תולעמה ריש' םימעפלו ,'תולעמה ריש' לצא םיחרוא
.(845 'מע ג ךרכ 'קחצי יול תודלות' ,ל"ז בונלבוק

ג"הרה ,אדנל בקעי 'ר ח"הרה ג"הרה ומכ ,םידיסחה ינקזמ םיבר וגהנ רבעב ,תאז תמועל
פ"כע - דבלמ) הנשה תומי לכב 'תולעמה ריש' רמול ,םירחאו ה"ע ןיטיול לאומש 'ר ח"הרה
םיגהונ ךכ" :רמא ,וגהנמ לע והולאששכו .באב-העשת ברע תקספמה הדועסב - אדנל ברה
'ר ח"הרה םשב 'תודיסחה םלוע' ןוחריב ןמזמ אל תאז יתמסרפ ינא םגש ,תמאהו .("םידיסח
.וניאישנ וניתוברמ דחא םשב ,ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר

ןיינעה לכ ול רוכזש הנורחאל יל רמא ,ומשב תאז ורפיסש ,'יש ,ןורחאה הז ידכנמ דחא
'ר ומע היהש ,ע"נ (?ב"שרוהמ וא) ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תודוא הארנכו ,המומע הרוצב
ול רמא ,'תולעמה ריש' רמול גהונש רמא עלאפ 'ר רשאכו ,הדועס ולכאו םייוסמ םוקמב עלאפ
.אל ותו ,"ךכ גהונ ינא ףא" :ר"ומדאה

ןושאר רדאב 'י 'םוי םויה'ב םיברל הארוהה ."הכלה השדחתנו הרות הנתינ" ,לעופל
ונממו [ןבומכ ,תאז םיאצומ ןיא םימוגרתהו תושדחה תואצוהבו ,"זכ 'מע"ל ןייצל ולגרוה]
םירמואש םימיב 'לבב תורהנ לע' רמול ךירצש ,ז"הדא רודיסבכ איה ,22 'מע םיגהנמה-רפסב
רחא באב-העשת ברעבש ןוויכו ,ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיב "תולעמה ריש"ו ,ןונחת םהב
ריש" זא רמול ךירצ כ"א ,ללכה-ןמ-אצוי אוהש רכזנ אלו ,ןונחת םירמוא ןיא תוצח
."תולעמה

םישנל רנה תכרב

?רנה לעו םימשבה לע םג תכרבמ המצעל הלידבמה השא ,ןדידל םאה

םישנ ,הרותה ןמ הלדבה רקיעש םירבוסה תעדלש ,בתכ 1ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב :הבושת
אלו תבשה תסינכב אלא הניא 'רוכז' תווצמש םירבוסה תעדל לבא .שודיקב ומכ הב תובייח
הלדבהמ תורוטפ םישנ םאה וקלחנ ,םירפוס -ירבדמ אלא וניא הלדבה רקיע ןכלו ,התאיציב
,ותשודקו תבשה תריכז ןיעמ איה הלדבהה וז העדל םגש וא ,אמרג ןמזהש השע-תווצמ לכמ ומכ
.ןנברדמ הב תובייח םישנו

רבכש ימ םישנל לידבי אלש ,הנושארה ארבסל שוחל שי ,םוקמ לכמו .2רקיע ןכו" :םייסו
,דבלב םישנ אלא ונממ םיעמוש םינטק וא םילודג םירחא םירכז ןיא םגו ותבוח ידי אצי
תולוכי ןמצע םישנה לבא ,הלטבל ךרבמ הז ירה הלדבהמ תורוטפ םישנהש הנושארה ארבס יפלש
אמרג ןמזהש השע-תווצמ לכ לע ךרבל תולוכי ןהש ומכ תורוטפ ןה םא ףא ןמצעל לידבהל
."הלטבל הכרב הניאש ,תומייקמש


:רנהו םימשבה תכרב

לע ןמצעל ךרבל םיאשרד טושפו" :הלדבהמ תורוטפ םישנש העדה יפל ,בתכ 3םהרבא-ןגמה
-רואיבב הרורב-הנשמבו .רנה תכרב תא ריכזה אלו ,"םה ןינהנה תכרבד ,סוכה לעו םימשבה
,(הלדבהכ) תבשל תכייש הניא םגו אמרג ןמזהש הכרב וזש ,ךכב תאז ריבסהל עיצה םש הכלה
ןיידע הרואכלו .4"אמלע ילוכל הזב תבייח הניאש רמול ןוכנ רתוי"ש קיסמו ,הזב קפתסמו
הטימשה המל ןויע ךירצ ןיידע ןכ-םאו ,אמרג ןמזהש השע-תווצמ לככ תאז ךרבל תויאשר
.םהרבא-ןגמה

הל רוסא 6הרורב -הנשמה יפלש בתכ ךא ,וז אישוק ריכזה אל 5'התכלהכ תבש תרימש' רפסבו
9םידגמ-ירפהמ חיכוה 8התיב-תוכילה רפסב לבא .7הלדבהה תוכרב ןיב קספה ששחמ - ךרבל
יפלו .קספה םושמ הזב ןיאש ,ךכמ רוטפש ףא הלדבהב םימשב חירהלו ךרבל לבאל רתומש קספש
.רנה תכרב תא םהרבא-ןגמה טימשה המל - התכודל אישוק ארדה הז

ןויע-ךירצל הנעמה םהירבדל ילואו .ךרבל תויאשרש ובתכ 11םייחה-ףכבו 10ףסוי-יכרבה ךא
ןידה אוהו תוכרב ירת טקנו ,אקווד ואלד ןפואב אוה םהרבא-ןגמה ןושלש ,תוטישפב אוה הז
.תישילשה הכרבל

:הזב ןקזה ונבר תעד

ללוש וניאש עמשמ ,תוגייתסה אלל ןמצעל לידבהל תולוכיש םש קספש ןקזה ר"ומדא הנהו
ןושלמ המואמ קייד אל 12ןחלושה -תוצקבו .רנהו םימשבה תכרב תא םג (ריתהל םינפ-לכ-לע)
תולוכי ןמצעבד טושפ םוקמ לכמו" םייסמו ,הכלה -רואיבה תעד תא איבה ךא ,ןקזה ר"ומדא
.13"ךרבל
.ב"יס וצר 'יס (1

הערכהל סנכנ וניא ןאכ הרואכל ךא .הלדבהב תובייח םישנ ,ןנברד הלדבהש העדה יפל םגש עירכמש הנווכה (2
ןמ איה הלדבהש העדה תאבומ ,א"ס אער 'יסב ליעל ךא .ןנברד וא אתיירואד איה הלדבה םא ,תיסיסבה הלאשב
ךירצו .אתיירואדמ איה הלדבהש ותעדל רקיעהש חכומו ,"םירמוא שיו"כ ןנברדמ איהש העדהו ,םתסב הרותה
תורשפא השאל ןיאשכ םג הזב רימחמ םא ןויע ךירצו .היינשה העדכ ןאכ רימחמ ןכ-יפ-לע-ףא עודמ רואיב
.1 'עה דצר 'יס 'תוכלה רוציק'ב םג האר .שיאהמ העימשב אלא המצעב לידבהל

.וצר ס"וס (3

ןוידה לכש וא ,שממ ע"וכל הנווכה םאה תועד יקוליח איבמ (חמר הרעה וט קרפ) 'לארשי תב תוכילה' 'סב (4
.ןושארה ןפואכ קיסמו ,לידבהל הלוכי הניאש העדה יפל קר אוה םש

.חס הרעה אס קרפ (5

.םייח-ץע חולב הרורב-הנשמה תעד ןיבה ןכו (6

.(תרחא קספ ז"ס םש ז"הדא ע"ושב ךא) ןיא ה"ד ל"היבב ה"ס רצח 'יס ב"נשמב אבוהש א"ער פ"ע (7

.וצ הרעה וט 'יס (8

.ה ק"ס א"אב וצר 'יס (9

-לקב ,הזב וקיפס טשופ היה והאור היה םאש ןכתייו ,ואיבה אלדמ ב"נשמה והאר אלש] א"ס ג"צרת 'יס (10
.[ח תוא ה"וא תארוה תגהנה רוציקב במר ס"וס ד"וי ך"שב רומאהמ רמוחו

.הנ תוא וצר 'יס (11

.טי ק"ס וצ 'יס (12

-לשאב םידגמ-ירפה בתכש המ יפ לע םעטה רשפאו . . םיינרופיצב וטיבי םישנש יתיאר אל לבא" :ריעמו (13
,טשפנ - אטחשכו ,ןרופצ ולוכ ושובל היה אטחה םדוק ןושארה םדאש יפל ,םיינרפצב הטבה םעטב ה ק"ס םהרבא
בתכ הז ןיעכו ,הזל ומרג ןה יכ םיינרופיצב טיבהל אלש וגהנ ןכ לע ,םש ןייע ,םיינרופיצה קר וראשנו
."היה ןפג תעדה-ץעש יפל ,הלדבה רנמ תותשל אלש וגהנש המ לע ה"לשה

הלילה עצמאב 'רצי רשא'

?'רצי רשא' תכרבב בייח ויכרצל תאצל הלילב רועינה םאה

א"ח ריכש-הנשמ ת"ושל ונייצו] וז הכרבב בייח םא הלודג הלאש תמייקש ונעטש שי
שטאשטובמ צ"הרהל א"אה לש תוכז-דומילה ךמס לע הזל ועיגה ילוא .י"חת וניאו ,ותליחתב
אלא רמאנ אל ןינעה לכש ,הלילב םמוקב םידי תליטנ אלל תומא 'ד םיכלוהה לע ד 'יס
.[!?ונניינעל ךייש הז המו .דוע ןשיל אלש מ"ע םיכשמב

,םש ואבוהש םיקסופה לכ תעד ןכו .ז,ז םייחה-ףכב אבוה) שובלב חכומ יתאצמ התע-תעל
בויח שיש (הלילב ויכרצל אציש המ לע ךרבמ *העש יצחמ תוחפ ותאיצימ רבע םא תועדה לכלש
.הלילב ותאיציב ךרבל

'רצי רשא' תכרבב לכוי םא [םש ג"מרפב אבוה ,ר"אמ] ןדש ,(ג,ד) הרורב-הנשמב ןכו
וידי לוטיו ,ומצע לע רימחי םימש-אריו" :םייסמו ,הלילהמ ובויח ידי ואיצוהל תירחשד
ס"וס ה 'יס) ןחלושה-תוצקבו .ש"ייע ,". . רצי רשא ךרביו . . רוגחי וא םייסנכמ שובליו
,ז"הדא ירבדב רכזוה אלש ןוויכ ,והדידלד) 'רצי רשא' ךריבו הלילב םיכשהש ימ ,איבמ (ב
.בויח הזב שיש ירה - **בוש ויכרצ השע ןכ-םא אלא תינש ךרבי אלש (!הלטבל הכרב קפס אוה

(306 'מעב אוה א"ח ת"הק תאצוה ע"ושב) ורודיסב ןקזה ר"ומדא ןושלמ ךכ רורב הרואכלו
ויבקנל ךירצ םאש ,הלילב רועינל 'םיידי תליטנ לע' תכרבב םש ןדש ,'ויכרצ השע םא' ה"ד
קר הנפתי םאו "אסיכה-תיבמ ותאיצי דע [י"טנע] ךרבלמ ןיתמי" הליחתכל ,דימ תונפל ותעדו
,ןלוכ תא זא ךרביש ותנווכ ןכ-םאו ."רחשה תוכרב ראש ןידכ ,דימ ךרבי" הבורמ ןמז רחאל
הליטנה לע ךרבל לוכי . . עבק תניש תינש ןשיל ותעד םא וליפאו" םייסמו ,רצי רשא םג
ןוויכ ,זא ךרבל ףידעהל שי - וכ ע"ס םש 'גהנמו הכלה ירעש'ב יברה ירבדלו) "הנושארה
ךרבי אל הזכ בצמבש הרהזא אלל ,(ןימולשת רדגב קר איה ןתכרב ז"חאו זא אוה ןבויח רקיעש
.הלילב רצי רשא

בשייש ,ויכרצל הלילב ררועתמ היהשכ ,ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה גהנש המב םייסאו
הזה םלועל המשנה תא דירוהל ןכתיי ךיא" :ריבסהו .ןושיל ובוש ינפל טעמ דומלל ךכ-רחא
.***"?םיכרצל תאצל ידכ קר.העש יצחד וז העד הטרופ אל (55 ןויצ י"ע לת 'מע ד"ח) תידומלת הידפולקיצנאב (*

ז"הדא ע"וש פ"ע - ךרבל ,הלילב ךריב אלו ,רקובב ויכרצל תאצל א"אשכ קסופ ב ק"ס ש"הדבב םש ,בגא (**
םיקסופ ונא ןיא הזב עודמ רואיב ךירצו .םינפב ןאכ אבה עטקבש רודיסהמ רורב ןכו ;ד 'יס א"מרהכ) א,ו
ב ךרכ 'םחנמ לכיה'בש יברה תבושתמ םג עמשמ ןכ הרואכלו .(ט ק"ס םש םייחה -ףכב אבומה האר ,ל"ז י"ראהכ
.גיר 'מע

רשפאש ןבומו" 'המשנ יקולא' תכרב תודוא םג (ד ס"ר גהנמו הכלה ירעש) יברה הנעמ יתנבה אל :רחא ןיינעב]
לבא ,םתבוח ידי םירחא איצוהל לוכי 'ט איצומשכ קרש ז"הדא קספ ד"ס טנ 'יסבש דועב - "ןשיש יממ עומשל
םג אבוה ,תווצמה תוכרבבו ןינהנה תוכרבב א"כ האדוההו חבשה תוכרב ןהש רחשה תוכרבב איצומ וניא ה"אלב
.[ט ק"ס ש"הדבב םש ש"הוצקב

לעו ,(א,ו י"בה ע"וש) 'ה ארבש "האלפומ המכח" לע (הנווכב) "רצי רשא" תכרבב יד אל המל ב"צו (***
תאזה הכרבה הלודג המכו" (אי,ג) ירזוכב הארו ,(םש א"מר) תוימשגב תוינחור רשקמש "תושעל אילפמה"
לע הכרב איהש קיסמ (א,ו) ןחלושה ךורעבו ,"...םייחה לכ ללכו ...םייחב ארבש המ תואילפ לע ...הניינעב
.ש"ייע ,ללכב םדאה תריצי
תורעהו תובוגתישיש לילב םירועינ תויהל

גהנמ" תרתוכב ,רמאמ אבוה ךליאו 14 'מע (חלש ןויליג) יחיו שדוק-תבשל 'תורשקתה'ב
רבד-לע ג"ישת זומתב ב"י תודעוותהמ םש איבמו ,רפואל 'יש מ"מרה תאמ ,"ורוקמו ידיסח
רמאמה םויסל בורק .(תבש ברעל ךיישה הלילה) ישיש לילב םירועינ תויהל םידיסחה גהנמ
ויבאמ הזב הארוה ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ק"כ לצא התיה "העומשה יפ לע"ש ,איבמ
.ל"צז קחצי-יול 'ר ק"הגה

טרס יפ-לע - ןקותמו רדוסמ ןפואב) םייתנשכ ינפל הספדנש ,ל"נה זומת ב"י תחישמ ריעהלו
'תורשקתה' תונויליגב ומסרפתה תודעוותההמ םיקלחו ,ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע (הטלקה
ק"כ בתכממ 961 הרעהב ואיבה ((66 'מע) םשו ,יעישת ךרכ םחנמ-תרותב הנורחאלו) 258,257
,רתויב ךל השק אל םא" :ק"הלזו ט"פרת תנשמ ע"יז ר"ומדא ק"כ ונבל קחצי-יול 'ר ק"הרה
הלגנ קר זא דמלתו ,הלילה לכ שדוק-תבש ברע ו םויל רוא עובשו עובש לכב רועינ היהת
."רתסנו

.ריעהל אלא יתאב אלו .יברה לש ויבאמ שרופמ בתכמ אלא "העומש" ןאכ ןיא ,ןכ-םא

ו"ת םילשורי ,ץיבוקרב ןרהא

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשב תשרפ ,שדוק-תבש
הריש תבש ,טבשב ז"י

.1הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ .תירחש

קוספ-ףוסב ומכ (בכ,די) ןושארה "םלאמשמו . . המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
תומש לש םוקמ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ,די) ינשבו ,ליגר
.2"םיב . . 'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט .אי .ו .ג-א םיקוספ :'ה

ןה ,"קלמע (יריצב 'ז) 4רכז ךכ-רחאו ,(לוגסב 'ז) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 3םיארוק
.[טק ןויליג 'תורשקתה'ב רכזוה רבכ 'קלמע תאכה' תלילש רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב

.5(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא . . האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

(7תועטב) שדוקה -ץראב םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 6'עשאק עצראווש' לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ' םשב

:8ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

לש עובשב רשא ,10גהנמ עבק [9לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
םידליה תא ץבקל ,םינטק 11םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ
םירופיצה ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב
םידליהו ,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפצו
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 12םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה

,13םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.כ"ע ."םיבוט

,ישימח םוי
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע 14אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
.15ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירוהמ

ת"סה לא וינפ הנפה ,ת"הרקב דמוע היה יברהשכ ללכ-ךרדב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (1
הלא ינש ןיב דמע ןכו ;םירמ תריש רמג דעו (הזב תועיבק התיה אל) ךרעל קוספה עצמאמ וא תליחתמ "עשויו"מ
.ת"הרקב תבשל לחהש זאמ ח"לשת תנשמ לחה

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (2

ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ןקזה ר"ומדא
ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש תורישה
1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות 'סב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד-יטוקיל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא יחא א"זרה
.(ו"שת פ"שש ליל תדועסב החישמ

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (3

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (4
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.נ"שו 19 'מע מש ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

רצקל כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (5
'ר ג"הרה] .ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב
םידיפקמ בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ
רשעכב יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה
ליחתהל סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבטב זי ,םוי-םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה-רפס (6
ןוויכ) אבה עטקב םינפב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח לכאמהש

תידומלת הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב-הנשמ (7
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה-רפס (8

.האבה הרעהבש ז"משת תויודעוותה (9

ב"ח ז"משת תויודעוותה ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאוולהו" :יברה ריעה ותעשב (10
,הז רופיסמ הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש-יטוקילבו ,(הגומ יתלב - 454 'מעב תופירחב ש"ייעו) 448 'מע
,ירמגל גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" הארוהה התיה ח"משת טבש 'וב ,השעמל םלוא .ש"ייע
-לכיה - עמשנ וניאש רבד רמול אלש הווצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הווצמש םשכו
.(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב קר רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח םחנמ

.(115 הרעה ,םש ז"משת 'תויודעוותה') ףוס-םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (11

.י,אכ הבר תומש האר (12

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (13
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח-תוחרואב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הווצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ) ךילע

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה ,תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח-ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס

.תורחא תופשב תמתוח התיה רשאכ םג ,םותחל הליגר התיה םג ךכו 'איסומ' תינברל אורקל ויה םיליגר (14
'שדוקה תדובע') 'אקסומ' ואטביש עמש אל םלועמ ךא ,תינמי ן"ישב 'אקשומ' םג הל וארק םימעפלש בתכ יברה
.(ש"ייע ,סק-חנק 'מע ןיול 'יש רעבוד-םולש 'ר ח"הרהל

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (15
.דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת'ה תוחישה-רפס ,'לארשי ךרבי


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il