- ג"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה טבשב ג"כ * ורתי תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


,הרותה דומילל תטלחומ תורסמתה
"תילכת" ילב


ךירצ ,"ךתרותב יבל חתפ"ד ןפואב הרותה דומיל ליבשב
ןיא * "היהת לכל רפעכ ישפנו" ,לוטיבה תילכת תויהל
ירמגל רסמתהל אלא ,השודק לש 'תילכת'ה לע וליפא בושחל
עגייתהל ךירצ ,הליפתה תדובעב ןכ ומכו * הרותה דומילל
* תואיצמה רדעהו לוטיב ךותמ ,ירמגל הב םיעוקש תויהלו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


הליפת"ו 3"דודל הליפת" ,2"השמל הליפת" ,הליפתבש תוגירדמה 'ג ןיינעב 1רהוזב בותכ
:ונושל הזו ,4"ינעל

לכו ןיעיקר יוכ לכ חתפ היתולצ ילצד ןוויכ . . ינעד הליפת . . והלוכמ אבישח ןאמ"
ףוטעי יכ ינעל הליפת 4ביתכד . . אנכסמ אוהה ןול יחד אליעל ןיקלס אקד ןיתולצ ראש
לכל אפוטע דיבע והיא . . (5"ןבלל םיפוטעה . . ןאצה ףיטעהבו" ומכ ,רוחיא ןושל)
אתולצו ןיתולצ לכ ןופטעתי רמא ה"בקו ,תלאע היליד אתולצד דע ןילאע אלו אמלעד ןיתולצ
הליפת"ל תוניתממ ,דודל הליפתו השמל הליפת ,תוליפתה לכש ,ונייה ,"יאבגל לועית אד
.תוליפתה ראש לכ תולעל תולוכי זאו ,םירעשה לכ תא איה תעקוב התלעמ דצמש ,"ינעל

תעגמ - דודל הליפת יבגל (תיתימא תוינע) ינעל הליפתב שיש תילכתב תולפשהו לוטיבה דצמ
.רתוי הלעמל ינעל הליפת

ילול) ןמצע דצמ םג הלעמל תולבקתמ "דודל הליפת"ו "השמל הליפת"ש יאדווב :רמולכ
,םולכ המרגמ הל תילד לוטיבה ןיינע ונשי "דודל הליפת"ב םגש ןוויכ ,("ינעל הליפת"
;6"'וג דואמ וינע השמ שיאה" ירהש ,"השמל הליפת"ב ןכ ומכו

תולוכי ןניא םהבש םירעש םנשי ןיידעו ,םייוסמ םוקמ דע קר תועיגמ ולא תוליפתש ,אלא
הניא "ינעל הליפת"ש רעש ךל ןיאש ,אקווד "ינעל הליפת" ידי-לע םא יכ ,ןמצע דצמ תולעל
םיניינעל םג םיעיגמ "ינעל הליפת"בש תולפשהו לוטיבה תילכת דצמ ,יכ - ותוא תעקוב
.ללכ ךורע-ןיאבש

דודש ןוויכד - "ינא ןויבאו ינע יכ יננע ךנזא 'יוה הטה דודל הליפת" ,3רמאנש המ והזו
ןויבאו ינע יכ" ףיסוה ןכל ,"דודל הליפת"מ רתוי הלעמל תעגמש "ינעל הליפת" תלעמב ריכה
.ומצע דצמ "דודל הליפת" ידי-לע רשאמ רתוי הלעמל עיגי הז ידי-לעש ,"ינא

:הדובעב הזמ הארוההו

ןוויכ ,לוטיב לש העונתב םנמא םידמוע ,הליפת לש הלהואבו הרות לש הלהואב םיאצמנה הלא
הז ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,7"'וכ חור לפש רתוי תויהל ךירצ . . 'ה לא בורקה לכ"ש
תמש אלו שרדמה תיב יבשוימ ונקלח תמשש" הזמ ןוצר-תועיבש םהל שיש ןוויכ ,ןיידע קיפסמ
.תואיצמ תניחבב םה ירה ןוצר -תועיבשה דצמו ,8"תונרק יבשוימ ונקלח

יקלח תמש"ש איה ותואיצמ ירהש ,השודק לש תואיצמ אלא ,ומצע ינפב תואיצמ וניאש תמא ןה
לטב אוה 'וכ בורקה לכש הז דצמ לוטיב לש העונתב אוה דמוע ללכבו ,"שרדמה-תיב יבשוימ
."תואיצמ" תאז לכב אוה ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,רתוי

לוטיבה תילכתב" תויהל ךירצ ,"האג האג"ד הניחבה לבקל ידכש - הארוהה האב הז לעו
אלא ,ומצע ינפב תואיצמ וניאש קר אל ,ונייה ,"תואיצמה רדעהו לוטיב תניחבב" ,"תולפשהו
."ירמגל תואיצמב לוטיב" לש ןפואב

לש תוחילשה תא םיאלממו ,9"ןנבר יכלמ (ןאמ)" לש םיחולש תויהל ונמתנש הלא ןכ ומכו
שבלתהל ךירצ ררבמ לכש ןוויכ - ע"יבב תוליצאד תוכלמ לש תוחילשה יהוזש ,"ןנבר יכלמ"
,ירמגל תואיצמה רדעהב תויהל םיכירצ הז דצמו ,תחת קמועב םה םיאצמנ ,10ררבתמה ישובלב
.ךורע-ןיאבש הכשמהל "ילכ" םישענ הז ידי-לע אקודו

ישפנו" ("רוצנ יקולא" תליפתב) הרשע-הנומש ירחאל םירמואש המ םג ןבוי הז יפ-לעו
:11"ךתרותב יבל חתפ היהת לכל רפעכ

עצמאב ,התע דעש ,עמשמ ,"היהת לכל רפעכ ישפנו" םירמוא הרשע-הנומש ירחאל קרש ןויכ
תוכרב י"חבש תושקבה לכ םיאלמתמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הז לוטיב ןיידע היה אל ,הרשע-הנומש
רפעכ ישפנו"ד לוטיבה תויהל ךירצ "ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעה ליבשב קרו ;הרשע-הנומשד
."היהת לכל

:הזב ןיינעהו

הרשע -הנומש תליפת םדוק ירהש - לוטיבה ןיינע ונשי הרשע-הנומש תליפת לכבש יאדווב
איה הרשע-הנומש תליפת תוללכו ,"ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש י-נדא" 12קוספה םירמוא
;הרשע-הנומש תליפתבש תושקבה יולימ השענ לוטיבה דצמ אקווד ןכאו .13"הירמ ימק אדבעכ"
דע ונשיש לוטיבה קיפסמ אל ,"ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעה תא לועפל ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
."היהת לכל רפעכ ישפנו"ד לוטיבה תויהל ךירצ אלא ,התע

הרותב "החיתפ"ה יהוזש ,רתויב הלענ ןיינע אוה "ךתרותב יבל חתפ"ש ןוויכ - רבדה םעטו
(לוטיבד) הדוקנב אב ימצעה בחרמד ןיינעהו ,"ימצעה בחרמ" תניחבב ,םירצימ אלל איהש יפכ
אלו בחור אלו ךרוא אל הב ןיאש תיתימא הדוקנב וא ,ירמגל בחרמב :םינפוא יתשבו .אקווד
."רפעכ ישפנו"ד לוטיבה תויהל ךירצ הז ליבשבו .ירמגל תואיצמה רדעה ,קמוע

ןפואב דודד לוטיבה דצמ ,יכ - 14ה"בקהב הלעמלש הרות רבחמ היה דודש וניצמש והזו
התוא רבחל ,הלעמלש הרותב (םג אלא הטמלש הרותב קר אל) לעפ ,"ינא ןויבאו ינע"ד
.ימצע בחרמ לש ןפואב איה ירה םשש ,ה"בקהב

תודוא ,15וז הנשב םג הרצקבו 15הרבעש הנשב הכוראב רבודמהל םג ךייש ליעל רומאה
הרות דומלל םיכירצ םינש המכ ךשמבש ,טרפב םימימת-יכמות ידימלתו ,ללכב תובישיה ידימלת
אלא ,םינוציח םיניינעב תילכת קר אל ,תילכת לש םיניינע תודוא בושחל אלש ,תונובשח אלל
.לוטיבה תילכתב הרותה דומילל ירמגל רסמתהל אלא ,השודק לש תילכת וליפא

:הזב ןיינעהו

ןפואב לוטיבה תילכת תויהל ךירצ - "ךתרותב יבל חתפ" היהיש ןפואב הרותה דומיל ליבשב
אל ,אלימבו ,16וילע ןישד לכהש רפעכ ירמגל לטבתהל ,ונייה ,"היהת לכל רפעכ ישפנו"ד
.הרותה דומילל ירמגל רסמתהל אלא ,השודק לש תילכת תודוא וליפא בושחל

ךרדב ול שי זאו ,הרותה דומילב חילצמש - תיתימאה החימצה תישענ הזכ ןפואב אקוודו
.םיינוציחה םיניינעה ןהו םיימינפה םיניינעה ןה ,םיניינעה ראש תא םג אליממ

:("רעטרעוו ןאגראשז ןיא") תוטושפ תויתואבו

םינשה וא םישדוחה ,תועובשה רפסמ - הרותה דומילל תובישיה ידימלת םישידקמש ןמזה ךשמב
רחאל היהיש המ בושחל אלו ,הרותה דומילב ("ןעקנורטראפ") ירמגל םיעוקש תויהל םיכירצ -
.ןמז

הז עגרב םנמא .דיתעה תודוא ותבשחמב רבכ שי לבא ,דמולו אוה בשוי עגרכש בצמ ןכתיי -
דומיל הז ןיא ,אלימבו ..."ידיל אובי 17יתמ" אוה בשוח התע רבכ לבא ,דומלל אוה חרכומ
ותבשחמו ונוצרש ןויכו ,18אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמו ונוצרש םוקמב ,יכ ,יעבדכ הרותה
.ןמז רסוחמ אלא הז ןיאו ,םש אוה אצמנ התע רבכ ירה ,"תילכת"הב

םיניינעב תילכת תודוא בושחל ילבמ ,הרותה דומילב ירמגל םיחנומ תויהל - תוטשפבו
רשקב היהי המ ,ךודישל רשקב היהי המ בושחל אל ;םיימינפ םיניינעב אל וליפאו םיינוציח
םיניינע םה ל"נה םיניינעש ףא ,ןכש ,19"'וכו תוירבל ךרטצת לא" ,ותיב ינב סנרפלו ןוזל
ןרעוונא") ירמגל תואיצמה רדעהו לוטיב שורד הרותה דומיל ליבשב ,םוקמ-לכמ ,השודק לש
.הרותה דומילב ירמגל םיעוקש תויהלו ,("ןצנאגניא ךיז

םג ול םנשיש ,תאז דוע אלא ,"ךתרותב יבל חתפ" השענ הז ידי-לעש דבלב וז אלש ,רומאכו
.םיינוציחה םיניינעה וליפאו ,םיימינפה םיניינעה - םיידדצה םיניינעה

,תובישיה ידימלת תודוא קר אל רבודמש עדיל ךירצ - ומצע לע לקהל םדאל ןיאש ןוויכו
:םיקסע ילעב תודוא םג אלא

ויהי דומילה תעשבש םהמ םג םיעבות ,ןכלו .הרותל םיתיע עובקל םיכירצ םיקסע ילעב םג
,דומילהב ירמגל םיעוקש תויהלו ,"היהת לכל רפעכ ישפנו" ,ירמגל תואיצמה רדעהו לוטיבב
זאש ,20"הנשעאו יתבוח המ" לש ןפואב וא ,הסנרפל הלוגס ליבשב אוה דומילהש ןפואב אלו
.ויקסעל ףכית רוזחל רהממו ,אשמכ ול בשחנ דומילה

:הז לכב ףיסוהל שיו

-ןיאב םהש דימלתו ברב ונייהד) דימלתה ידי-לע ברה תעפשה תלבק ןפוא 21רמאמהב ראובמ
שי תניחבב וניאש") ומצע ינפב תואיצמ וניא דימלתהש ךכב יד אלש ,(הזל הז ךורע
תואיצמ אל וליפא ,ונייה ,"תואיצמה רדעהו לוטיב תניחבב" תויהל ךירצ אלא ,("תואיצמו
תואיצמב לוטיב תניחבב" תויהל ךירצ אלא ,ברה ירבד תא ולכשב ןיבהל לדתשמש דימלת לש
.22"קיזחמ" - זא אקוודו ,"ןקיר ילכ" ,"ירמגל

הלבקה םוקמש ללגב קר והזש אלא ,ולכש חוכב העפשהה תא לבקל דימלתה ךירצ יאדווב -
חקיל דימלתה םג ךירצ ,לכש עיפשמ ברהש ןוויכ ,ןכלו ,עפשנה רואה גוסו ןיעמ תויהל ךירצ
ידכ אלא וניא ולכש חוכב שומישהש ,ונייהו ,רחא חוכב אלו ולש לכשה חוכב העפשהה תא
ןפואב אלא ,ולש "תואיצמ"ה םע הניא המצעלשכ העפשהה תלבק לבא ,עפשנה רואה וב ךשמויש
.תואיצמה רדעה לש

אקו אערכ יתות הידיד אתעבצא הבתיו אתעמשב ןייעמ אקד" אבר תודוא 23ארמגב רפוסמכו
?ומצעב לבוח םושמ ךכב שי ירה :ןבומ וניא הרואכלד - "אמד היתעבצא ןעבמ אבו והב ץיימ
.ותואיצמ תא ללכ שיגרה אל ,הרותה דומילב ירמגל עוקש ותויה דצמש ,אוה ןיינעה ךא -

:הליפתה תדובעב תויהל ךירצ ןכ ומכו

ןצנאגניא") ירמגל םיעוקש ויהי הליפתה תעשבש ןפואב ,הליפתה תדובעב עגייתהל םיכירצ
.תואיצמה רדעהו לוטיב ךותמ ,הליפתב ("ןאטעגניירא

ערכ אוה םידומל יטמ הווה דכד ישארל וביט קזחמ אנא" 24ימלשוריב וניצמש ךרד-לעו
רדסש ןוויכ ירה ,הליפתה ןיינעל ותואיצמ לוטיב דצמ ;ומצעמ ערוכש ונייה ,"הימרגמ
ןיינע יכ ,הליפתה דצמ בייחתמש יפכ ולצא השענ ,"םידומ"ב עורכל ךירצש אוה הליפתה
.ולש תואיצמה השענ הליפתה

ןיא ירה ,תואיצמה רדעהו לוטיב לש בצמב ותויהל ,ןכש ,ערוכ אוהש ןפואב הז ןיא :רמולכ
.הליפתה ןיינע דצמ בייחתמ ךכש ןוויכ ,"הימרגמ ערכ" אלא ;ערכיש ימ ןאכ

:ריעהלו

תרימאל עיגהש עדוי וניאש - רתויב ךומנ ןפואב תויהל לוכי "הימרגמ ערכ"ד ןיינעה
,ומצעמ ערוכ ןכ-יפ-לע-ףאו ...המ עדוי ימ תודוא אוה בשוח השעמ תעשבש יפל ,"םידומ"
;םידומב עורכל תוליגרה דצמ

אבוה הז ןיינע ירהש - הלענ רתויה ןפואב "הימרגמ ערכ" תודוא רבודמ ןאכש ןבומ לבא
ערכ"ד שוריפה ,ןכ םאו ,רתויב םילודג םייוליע ויה םלצאש לארשי ילודגל עגונב ימלשוריב
.ירמגל תואיצמה לוטיב דצמ אוה "הימרגמ

אל וליפאו ,שיה לוטיבל אל וליפאו ,תואיצמב לוטיב תגרדל עיגה אלש ימ םג ,םנמא
לוטיב לש הגהנהה ןפואב גהנתהל ךירצ שממ לעופ לש םיניינע יבגל הנה - ללכב לוטיבל
ערכ"ד ןיינעה ךפהתהל לוכי העש תארוה ךרדבו ,"הימרגמ ערכ"ד ןפואל דע ,ירמגל תואיצמב
.הלענ רתויה ןפואל - ל"נה תוחפ רתויה ןפואב "הימרגמ

אלש ןרהא לש וחבש דיגהל" ,"'וג ןרהא ןכ שעיו" ,ןרהאב בותכש המב רואיבה םג והזו
:25"הניש

ןהכל ותוא ונמישכ ,טושפ ידוהי וליפא ?הניש אלש ןרהא לש וחבש והמ :ןבומ וניא הרואכל
קילדי יאדווב - הרונמה תא קילדהל שדקמה-תיבל והוחלשיו ,םידגב הנומש והושיבלי ,לודג
?המואמ הנשי אלו ,ה"בקה יוויצ יפכ הרונמה תא

תוכשמהה לכ ,הרונמה תקלדהבש תונווכה לכ תא עדי ןרהאש יפ-לע-ףאש - 26הזב רואיבהו
דבע ,ןכ-יפ-לע-ףא ,(הלבקבו תודיסחב וראבתנש יפכ) הטמלו הלעמל הז ידי-לע םישענש
.אוצרה לדוג לע טבה ילבמ ,רומגה קוידב לעופב הרונמה תקלדהב ותדובע

ינפלו ףוטעי יכ ינעל הליפת" 29קוספה 28לע 27ט"שעבה תרות םג ראבל שי הז יפ-לע
ךלמה ןמ רבד שקביש ימ לכ . . ךלמה זירכהש לשמ יפ -לע" הז שרפמש ,"וחיש ךופשי 'יוה
דחא לכל ונתנו ,רשוע שקיבש ימ שיו ,דובכו הררש שקיבש ימ שיו ,ותשקב ול ואלמי
.םויב םימעפ 'ג ומע ומצעב ךלמה רבדיש ושקובמו ותלאשש רמאש דחא םכח םש היהו .ושקובמ
ונתיש ותשקב אלומי ןכל ,דובכו רשוע ןמ וילע ביבח ורובידש רחאמ ךלמה יניעב דאמ בטוהו
.ןכ םג דובכו רשוע ןמ חקיש תורצואה ול וחתפי םשו ,ומע רבדל ולכיהב סנכיל תושר ול
."ושקובמ הזש ,וחיש ךופשי 'ה ינפל 'וגו ינעל הליפת בותכש והזו

:ןבומ וניא הרואכלו

אקווד ,הרואכל ."וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש השקבה תא שקבמ ינעה אקוודש םעטה והמ
שארל לכל ירה ,ול רסחש ינעה ןכ-ןיאש-המ ,ךלמה םע רבדל ולש שקובמה תויהל ךירצ ,רישעה
?ונורסח תואלמל ולש שקובמה תויהל ךירצ

רתוי השקוי - 29"תעדב אלא ינע ןיאו תעדב אלא רישע ןיא"ש ,םיניינעה תוינחורב טרפבו
,תעדב רישע ,הברדא ."וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש שקבל וזכ האצמהו ארבס ינעל העיגמ דציכ
?ךלמה םע רבדל שקבל ול היה - 30"תרסח המ תינק תעד" ירהש ,המואמ ול רסח אלש

:אוה ןיינעה ךא

תשקב .ןיידע ול רסח הז ןיינעו ,ונממ הלעמלש המ שי - תואיצמ לכו ,תואיצמ אוה - רישע
רסח הז ןיינעש אלא ,ותואיצמ םע רושקה ןיינע שקבמש ,ונייהו ,ותואיצמ דצמ האב רישעה
דצמ אלא ,"ותואיצמ" דצמ הניא ותשקבו ,תואיצמה רדעהב אוה ינע וליאו .ותואיצמב ןיידע
.ךלמה םע רבדל - איה ותשקב ןכלו ,ךלמה

,ותשקב האב ןכל ,ונממ ושקביש זירכה ךלמהש הז דצמ אלא ,ותואיצמ דצמ הניא ינעה תשקב
ולש שקובמהו ,אלימב אוה שקבמ ,ונממ ושקביש רמא ךלמהש ןוויכ .31"ארוקה רחא הנועכ"
.ךלמה אוה

ןוויכו .שקובמ לש ןיינע ונשי תולשלתשה רדסבש תוגירדמה לכב :הדובעב םג אוה 32ןכו
םשכש - תוליצאה םלועב ומכו .הצור אוהש ןיינע ןאכ שי ;תומצע הז ןיא - שקובמ ונשיש
איה "התואיצמ"ש ,תואיצמ הנשי ;ללכ תואיצמה רדעה םש ןיא ןכ ומכ ,ללכ שי םש ןיאש
ןוויכ - ימשגה הזה-םלועל דע ע"יב תומלועב אקוודו .הלש שקובמה ונשיו ,יוליגב תוקולא
תוימשגד "רצימ"ה דצמו ,ירמגל תואיצמה רדעה הז ירה ,יוליגב תוקולא הניא תואיצמהש
םשמ הלעמל ,אקייד "'יוה ינפל" ,"וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש "ינעל הליפת"ה תישענ אקווד
."ורהטת 'יוה ינפל" 34בותכה שוריפב 33תומוקמ המכב ראובמכ ,'יוה

.ךלמה ןומראב םיאצמנש םייטרפה םיניינעה לכ תא םג ול ןתונ אוהש ה"בקה רמוא זאו

םיכרצנה םיניינעה לכ תא לבקל ידכש - וז האצמה סופתל דחא לכ לוכי הרואכל ,םנמא .אי
?םייטרפה םיניינעה לכ תא ול ונתי אלימבו ,"וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש שקבי ,ול

"חול"ב טיבמ השעמ תעשבש אלא ,המשל הרות דמולו בשויש רוחבל - המוד רבדה המל ,ןכבו
המכ ןנשי הז ךרד -לעו .(הז ןיינעב ליעל רבודמכ) ...דומלל ךירצש ןמזה רבכ םייתסי יתמ
לכו ,לבלבמ הז ירה ,ןמז ירחאל ויהיש םיניינע תודוא התע םיבשוח רשאכש - רבדל תואמגוד
.םייכפה םיניינע ןכש-לכמו ,םתס םירחא םיניינע תודוא רבודמ רשאכ וליפא - הז

- "ינא ןויבאו ינע"ד לוטיבה היה ולצאש - דוד רמאש יפכ תויהל ךירצ הז ןיינע ,אלא
םג ול שי אליממ ךרדבו ,ה"בקה םע רשקתהל ,םא יכ ,רבד םוש ךירצ אל אוה :35"יתלאש תחא"
תמאבש אלא ,והשמ דוע הצורש ןפואב הז ןיא לבא ,הז ירחאל הנומו ךלוהש םיניינעה לכ תא
.36"'וכ יתדמל ךממ" דוד רמאש ומכו .דחא רבד ולצא הז ירה

רפעכ ישפנו" ,ותואיצממ האיציה ןיינע והזש ,"ינעל הליפת"ד ןיינעה ונשי רשאכו .בי
הלגתיש ,הרותבש ימצעה בחרמ ןיינע אוהש ,"ךתרותב יבל חתפ" השענ יזא - "היהת לכל
,חישמ לש ותליפת לע יאק "ינעל הליפת"ש 38רהוזב 37אתיאדכ ,חישמ ידי-לע אובל דיתעל
.39"רומח לע בכורו ינע"

הרותה םע רשקתהל ,אוה ,הרותה תוימינפ ,תודיסחה תרותד ןיינעה ירה ,התע םג ןכ ומכו
הלגתיש הרותבש ימצעה בחרמהמ ןיעמ והזש ,40ה"בוקד םיתס םע תדחואמ איהש יפכ איה
אובל םילוכי ,היתוכרדהו היתוגהנהו תודיסחה דומיל ידי-לע ,התע םג ,ןכלו .דיתעל
יטרפ ץוצינ ןיינע והזש ,לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה חישמה תא הלגמש ,"ינעל הליפת"ל
ינע" ,יללכה חישמל םיאבש דעו ,(41אינתב שדוקה-תרגיאב ראובמכ) בלה תוימינפבש הניכשהמ
."רומח לע בכורו
(הגומ יתלב - ז"טשת'ה ,טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ).א,הצק ג"ח (1

.א,צ םילהת (2

.א,ופ םש (3

.א,בק םש (4

.י"שרפבו במ,ל אציו (5

.ג,בי ךתולעהב (6

.ב"ס ק"הגא אינת (7

.תכסמ םויס ירחאל םירמואש "ךלע ןרדה" חסונ .ב,חכ תוכרב האר (8

.(מ"ערב) ב,גנר ג"חז .א"עס ,בס ןיטיג האר (9

.דועו .ךליאו בעק 'מע ח"נרת מ"הס האר (10

.א,זי תוכרב (11

.ךליאו 104 'מע ה"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .זי,אנ םילהת (12

.א,י תבש האר (13

,אנ .ג"ער ,זמ) חלש .(ד,טי .ב,חי) ינימש ת"וקלב אבוה .ב,בכר ג"חז .(וצק) ח"נס ריהבה 'ס האר (14
.מ"כבו .(א"עס

.טבש 'י תחיש (15

.ב,אס תוכרב - ל"זח ןושל (16

.א,דנ ןיבוריע האר (17

.נ"שו .ח"מס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (18

.נ"שו .א,חיק תבש (19

.ב,בכ הטוס (20

.(120 'מע י"שת מ"הס) ו"פ ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד (21

.א,מ תוכרב (22

.א"עס ,חפ תבש (23

.ד"הס ב"פ תוכרב (24

.י"שרפו ירפסבו ג,ח ךתולעהב (25

.ג"הושב 212 'מע ט"כח .650 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (26

.ז"צס בוט-םש-רתכ .אשת 'פ םיניע-רואמ .ןנחתאו 'פ 'ףסוי בקעי תודלות' האר (27

ינויצ המכ ל"ומה ידי-לע ופסותינ וז ארודהמב .ךליאו 271 'מע ט"ח ש"וקלל תופסוהב םג ספדנ הז ףיעס (28
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ

.א"ער ,אמ םירדנ .א"עס ,חס תובותכ האר (29

.א ארקיו אמוחנת .ו ,א"פ ר"קיו (30

.מ"כבו .ב,דמ ש"הש ת"וקלב אבוה .ב-א,חל הכוס האר (31

.הגומ יתלב החנהמ - הז עטק (32

.מ"כבו .'בהו 'אה הזה םויב יכ ה"דס ירחא פ"ר ת"וקל האר (33

.ל,זט ירחא (34

.ד,זכ םיליהת (35

.פ"הע (ושת זמר) ש"ליו םילהת שרדמ (36

.ל"נה ש"וקלב ספדנ - ףיעסה ףוס דע ןאכמ (37

.ו"פ תישארב תדגא הארו .1 הרעהבש (38

.ט,ט הירכז (39

.מ"כבו .ג,ה ארקיו ת"וקל האר (40

.ד"ס (41

ךופשי 'יוה ינפל"ש שקבל - וז האצמה 'סופתל' דחא לכ לוכי םנמואה
...!?םייטרפה םיניינעה לכ תא ול ונתי אלימבו ,"וחיש

וניאש - רתויב ךומנ ןפואב תויהל לוכי "הימרגמ ערכ"ד ןיינעה
ימ תודוא אוה בשוח השעמ תעשבש יפל ,"םידומ" תרימאל עיגהש עדוי
...המ עדוי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


,"ונלתוכ רחא" אצמנ רבכ חישמ
לתוכה לש ינשה ורבעמ


?לתוכה לש הז ורבעמ הלגתיו אוביש םילעופ דציכ

ריעבה ה"בקהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הפירשו הפיגמ לש ןמזב ונא םיאצמנ וישכע
ןה שחומב םיאור ירהש ,תוחכוהו תויארב ךרוצ ןיאו ,תולגה ילתוכ תא ("ןדנוצעגנא")
ךרדב םיכלוהו ,תודהימ םידבאנו םיקתנתמש לארשימ המכו המכ לארשי-ץראב ןהו ץראל-ץוחב
.ןלציל-אנמחר ותרותו 'ה לע םידגנמ תויהל םתוא הכילומש ןותלקע

-דומלת לטבל רתומ םאה ,םירפסב ןייעל וא ,ןיד-תיב לצא לואשל ךליל יאנפ ןיא הזכ ןמזב
אצויכ תולאש ליבשב םיזבזבמש עגר לכ לע לבח ;לארשי תב וא לארשי ןב תלצה ליבשב הרות
!לארשי-ינב תלצהב קוסעלו תאצל שארל לכל םיכירצ אלא ,הזב

אוב ינפל [...] איבנה והילא תא םכל חלוש יכונא הנה" דועייה םויקל םיכוז זאו [...]
-לע הלואגה תרושב - דימו ףכיתו ,"'וגו םינב לע תובא בל בישהו ארונהו לודגה 'ה םוי
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ ידי

:תודיסחה דומילל עגונב אוה ןכו

.חישמה תאיבב הנומאה םג םהיניבש ,םירקיעה ג"י לכב םינימאמ ינב םינימאמ םה לארשי לכ
ייחב לעפתו תוימינפב ריאת אלא ,ףיקמ תניחבב היהת אל הנומאהש ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ידי-לע הז ירה - חישמה תאיבל הנכהב םירודח ויהיש ,השעמו רוביד ,הבשחמב םוי-םויה
.אקווד תודיסחה תרות תוימינפ דומיל

תאיבב הנומאהש לועפל רבדה ליעוי אלש םימעפל תויהל לוכי תודיסח םידמול רשאכ םג -
חישמה תאיבב הנומאהש ןכתיי אל יאדווב תודיסחה דומיל אלל לבא ,תוימינפב רודחת חישמה
םיכלוהש ,ונייהו ,רבדה לעופ ףוס-ףוס ירה ,תודיסח םידמול רשאכו .תוימינפב רודחת
,בלבו חומב תוימינפב ריאהל הליחתמ חישמה תאיבב הנומאהש דע דעצ רחא דעצ םיברקתמו
.לכה רקיע םהש השעמו רוביד הבשחמב תלעופו

,דומלל וליחתי קר רשאכו ,תודיסחה תרות דומלל וליחתיש לדתשהל אופא םיכירצ [...]
תרותבש "'יוה בוט"ה תא - "וארו" - וארי יזא ,"ומעט" - המיעט לש ןפואב וליפא
ךדיאלו ,םיאצמנ ובש ךשוחהו ץובהמ תאצל רשפא-יא תודיסחה תרות אלל רשאו ,תודיסחה
סנכנה לשמכ ,הב קוסעל ליחתמ קרש ימ לע םג לועפל תודיסחה תרות לש החוכ לודג ,אסיג
.בוט חיר רבכ טלק ,םולכ חקל אל רשאכ םגש ,םשב לש ותונחל

טייטש רע" ,"ונלוכ רחא דמוע הז הנה" ירהש - חישמה תאיב תא םיברקמ הז ידי-לעו [...]
ןופ") לתוכה לש הז רבעמ הלגתיו אוביש םילעופ תודיסחה דומיל ידי-לעו ,"טנאוו ןרעטניה
.ונימיב הרהמב תולגהמ ונאיצויו ,("טנאוו טייז רעד
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה זומתב ג"י תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


אל רתומש המו ,רוסא רוסאש המ"
"ךירצ


...רתוי קוחר "קריי" ימ תורחתהל םעט ןיא

ורמא ירהש) ולזמ םרגש אלא ,'וכ לודג ןדמלו לודג יקב היהש ידוד תודוא םעפ יתרפיס
תחאב ברל הנמתנו ("אתלימ אילת אלזמב אלא אתלימ אילת אתוכזב אל ינוזמו ייח ינב" ל"זח
תודוא ול רפיסו תובשומה ינבמ חרוא וילא אב תחא םעפו ,היסורב ("סעינאלאק") תובשומה
,איה ךכל תוניחבה תחאש ,שארב דמועו יאבג תריחבל עגונב םהלש תסנכה-תיבב הגהנהה רדס
,"ותלעמ לדוג" הארמו ,("חרזמ"ב בשיל םיכירצ םיאבג ירהש) יחרזמה ריקב בשוי דמעומהש
...יברעמה ריקב קבדיתו עיגתש וזכ הקירי תתל וחוכבש

ולש הקיריהש ...("ןעייפשרעביא") הקיריב ןכשה תא גישהל תושקעתה תודוא רבודמה [...]
...!ןכשה לש וזמ רתוי קמועבו רתוי קוחר עיגת - אפוג ברעמבו ,ברעמל חרזממ עיגת

השאה תגאוד - ןכשה לש תלדה ירוחאמ השענ המ עדוי וניאו ,"םעמ םרומ" אוה לעבה םא םגו
תיאדכש החנהה תלבקתמ ולצא םגש דעו ,'וכו רקובב ,ברעה תחורא תעב ,ךכ לע ול רפסל
ריזחי ןינמ עדיל ילבמ ,"הוולמ שיאל הוול דבע" תויהל - האוולה ידכ דע ,שפנ-תוריסמה
..."רעשטינרופ" הנידמה תפשב ארקנש יפכ ,םיטיהרה ליבשב - האוולהה תא

עבטומה "םתוח"ה תא תוארהל קר םיכירצ ;תיבה ילכ םיארנ דציכ עגונ אל ללכב [...]
...רועה תא םיטשופ םשש יעדי אמלע ילוכש ,ינולפ םוקמו ינולפ בוחר ןייוצ ובש ,םהילע
!דבלב סוחייהו םשה ליבשב

רסחיש ,לעבה לש וייחל דרילו ("ןראי יד ךיז ןייגרעד") המצע ייחל דריל יאדכ הז ליבשב
העיגה ןכא וז "הקירי"ש תודוהל תבייח היהת הנכשהש קר ולו - םיירקיע םיניינעב םהל
...רתוי קומעו קוחר

המ ךירעהל ,ךכל ףסונו ,ןמוזמב ונשיש ףסכה תומכ תא עדיל םיכירצ שארל לכל [...]
חוכ ,םימלענה תוחוכהב םג בשחתהל םילוכי - הרירב תילבו ,םייולגה תוחוכב גישהל ןתינש
.תלוכיה

םיניינעל שורדה לכ תא תיחפהל שי - םירלודב רבדה שרפתמ דציכ םיבשחמש ירחאל - זאו
רוכזל םיכירצ שארל לכל הנה - והשמ ראשיי רשאכו ,השודק לש םיניינע ונייהד ,םיינויח
געמ'מ סאוו ןוא ,טינ ןעמ ראט - טינ ראט'מ סאוו") ךירצ אל רתומש המו ,רוסא רוסאש המש
-לע-ףאו ,"ערה רצי דגנכ הרות הרביד" םירמוא םהבש םירבד םנשיש אלא ;("טינ ןעמ ףראד -
."קספ" ךכ-רחא םילבקמ ולא םיניינעב םג ןכ-יפ

םג הבחרה ךשמות אלימבו ,השודק יניינעב הבחרה היהתש ךרבתי 'ה ןתיי זאו [...]
.םלועה יניינעב
(הגומ יתלב - ז"ישת'ה ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ)

יבר יצוצינ


ירבדב םיחחושמו םיבשוי"
..."הרות

יברה לצא הרותה ילודג לש תודחוימ 'תויודיחי' ןתואל םידיסחה לצא תעדונ הריתי הביח
חפט יוטיבל אב ,"התאו ינא לגלגנו אוב" תניחבב ןהש ,הלא 'תויודיחי'ב * ונרוד אישנ
יבר ןואגה לש 'תודיחי' ךותמ םיקלח ונינפל * הרותה ס"דרפב תיאלפה הטילשה ןמ ףסונ
האור הקלחבו תהגומ הניא המישרה * (ט"כשת וא ח"כשת ץיקמ) סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא
ןושאר םוסרפב רוא ןאכ
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןיבשוי ויה ןיד תיב :(רמאו ודיב התלע אלו ןכ ינפל עיגהל הצרש לצנתה) :סעלאי ברה
.1'הו 'בב

ןיסנכנש םוקמ" :2הליגמ תכסמב םג ראשה ןיב ,רכזנ הז ןיינע :ר"ומדא ק"כ
."'וכו עבק ןיד-תיבש םוקמב" :3י"שר שריפו ,"ישימחו ינשב

תוחול לבקל ישימחב הלע ה"ע וניבר השמ ןכש ןוצר תע ימי םה ישימחו ינש
הז םעטמו ,4אמק-אבב תכסמב תופסותב אבומה שרדמב ראובמכ ,ינשב דריו תוינש
ףסונ) 6'וכו יובירב ןונחת תרימאב םג רושקה רבד ,5ולא םימיב הרותב ןירוק
.(7םיניינעה תוימינפ י"פע ל"זיראה יבתכב ראובמה לע

ואלו ,8הרות ירבדב םיחחושמו ןיבשויש םיינשב הלעמ הנשי דימת ללכב ךא
.דחוימ םויב אקווד

תא שיגדמ (9ךורע-ןחלושב םג רכזנש רבד) ןיבשוי ןיד תיבש םתרכזהש המ
ךותמ 10ןתניהל ךירצ השעמל םתערכהו םניד קספש ןיד-תיבל שרדנה תעדה-בושיי
.הבכע ןושל (13אלא) הבישי (ןיא)" 12ל"זראממ ךפיה ,11תובשייתה

,הרות ןיד תעשב בשיל םיכירצ םיניידהש אתיא 'ב 'מע ול ףד תועובש תכסמב :סעלאי ברה
!הז טימשמ ד"יה רפסב ם"במרה לבא

תוינע יפל יכ םא ,הזב ונדש םירפסל 14םינייצמש רבכ יתיאר :ר"ומדא ק"כ
:אירטו-אלקשל םוקמ לכ ןיא יתעד

:המגודלו .הבישיב להנתמ הרות ןידש תוכלה המכב ריהבה ומצע ם"במרה
הניכש ןוגה אוהש לארשי לש ןיד-תיב לכ") ןיד-תיבה לש ותלעמב 15רבדמשכ
שאר דבוכו הפיטעו האריו המיאב בשיל םיניידה ןיכירצ ךכיפל" :בתוכ ("םהמע
."'וכ

ןודל הליחתכל ןיד-תיבה לש ותוסנכתהל איבמה יאנתב רבדמשכ הז ךרד-לעו
ףסונב הז לכו - .16"'וכ ןידל םיבשוי םיניידה ןיא" יוטיבב טקונ אוה
,רומאכ ,רמול שיו .18"ןיבשוי" יוטיבב ללכב ןירדהנס יבגל 17ליגר שומישל
.'וכו תעדה בושיב וקספיש ידכ והזש

יתיאר אל ימצעב ינא - ('וכ םינורחאה) הזב ונדש ולאש רמול חרכהבו]
רפס אוה ורפסש ם"במרה םוקמ-לכמש םירובס - םהל ונייצש אלא םינפב םירפסה
תוינע יפל ,רומאכ ,יכ םא !שרופמ ןפואב וז הכלה בותכל ול היה ,19הכלה
.[("טנראוואב סאד טאה") תאז ריהבה ם"במרהש טושפ יתעד

,םנוצר ךפיה איה ירה תולגב לארשי ינב ללכ תבישי :רמול שי תוחצה ךרד-לע
ןושלמ הבישי היהת אובל-דיתעל ךא ,הבכע ןושלמ הבישי תניחבב הניהו
םייונפ בשנ אלא" ,20"חטבל ןיבשוי" (ם"במרה ןושלכו) וטושפכ תובשייתה
.21..הווצמה תושעלו המכחב דומלל

* * *

- (אמש 'תורשקתה'ב ספדנ) הקדצ ןיינעב ליעל רבודמהל ךשמהב :ר"ומדא ק"כ
:אלפ רבד לע עיבצהל שי

םירופיכה-םוי דבלמו] לארשי-ינב לצא ירקיע ןיינע אוה תינעתה ןיינע
ידוהימ םיעבותש ,ומצעשכל שודיח אוה - 22בתכבש הרותב שרופמה (ב"ויכו)
תוינעת רוזגלמ םיענמנו ,24"םלשו אירב ףוג" לש בצממ ךפיה ומדו ובלח טעמל
ךיראמש יפכ טרפבו 25"ןוצר םוי" [אוה תינעתה םוי השעמלו ,'וכו תושדח
.26וניינעב אילפמו הבושתה-תרגאב ןקזה ר"ומדא

י"שר שרפמו "אתקדצ אתינעתד ארגא"ש 27תוכרב תכסמב תרמוא ארמגה הנהו
תסנרפל ,ברעל הקדצ 29ןינתונש" ךכ לע אוה 28"תוירבה רכש לובק רקיע"ש
.30"םויה ונעתהש םיינעה

ךכ לכ תירקיע הניא 'וכו ומדו ובלח טעימו הנעתה ידוהיהש הדבועה ,רמולכ
!'וכו םיינעל ןינתונש הקדצה יבגל - רכשה ןיינעב אטבתמה רבד -

לכא אלש המ רועיש ונוממב ותינעתמ הנהנ אהי אלש ידכ" והזש 31םישרפמ שי :סעלאי ברה
."הקדצל הנהנש הז ןוממה רועיש ןתי ךכל םויה התשו

-לע הז ןיא ןכאש רמול שיו ,ךכ שרפמ וניא ,רומאכ ,י"שר לבא :ר"ומדא ק"כ
הכלהל םג הז ןיינע םיאיבמה םיקסופ םנשי ןכאש תורמל תאזו] .טשפה יפ
.32"ברעב םיינעל ןתיל תינעתה םויב לכוא היהש המ רעשל ןיגהונ שיו"ש

-תת ןושלמ אוה "תינעת"ש (33ב"ויכו רסומ ירפס) םירפסב אתיא :וזמ הריתיו
הקדצ תתל רקיעב איה תינעתה תרטמש שגדומ הז םוי לש ומשבש רמולכ ,ינע
.34םיינעל

ימיד הרטפהב ירהש ךכ-לכ שודיח וניא הז םויב הקדצב תוברהל גהנמה םצע
ךא - הפיו בוט לכה ,"'וגו הקדצ ושעו טפשמ ורמיש" 35קוספה ןירוק תינעת
!'וכו הקדצב אוה ןיינעה רקיעש השגדהה ןאכ

!רובשל אלו ןקתל ותרטמ תינעתה ןיינע רקיעש שיגדמ הזש רמול שיו

הדובעה תלעמב (36"םוי םויה"ב תאבומה) ט"שעבה תרות העודי :תורחא םילימב
,םיפוגיסו תוינעת םוזיל ןיינע ןיא ןכלש - 37ומע בוזעת בוזע - ףוגהד םע
לעפנה יבויחה ןיינעה אוה רקיעהו ,ןיינע הנניא המצעשכל תינעתה :רמולכ
םירושקה םיניינעה ראש ,ב"ויכו ,38"'וכ ינעה שפנ תא תייחה" ,הדי-לע
.'וכו םיבוט םישעמו הבושתד םיניינע - טפשמו הקדצב

* * *

:הניינעו הווצמ-רב תחמש תודוא לע רבוד ךשמהב

םע םג הז םירשקמו רתויב הלענ ןיינע אוה 39הווצמ-רבה תחמש :ר"ומדא ק"כ
הדועס תושעל םדאה לע הווצמ"ש 41,םהרבא-ןגמה ןיד-קספכ 40,תימשג החמש
השעמ" רהוזב אבומש המ 42םימעפ המכ רבודמכ] "הווצמ-רב ונב השענש םויב
.[44'וכו הלודג החמש י"בשר השע ,רזעלא יבר לש הווצמ-רבה םויבש 43"בר

לוע"ל הסינכד ינחור ןיינעב ןאכ רבודמ ירה ,הרואכל ,הלאשל םוקמ ןיאו
איה ,הברדא ירהש - ?תוימשג םע הז רשקל שי םעט המו "היתווצמו הרות
ןאכמ ויהי םיימשגה םדאה ייח לכש בייחמ תווצמו הרות לועש ןוויכ ,תנתונה
-רבל ותסינכ תעב 45וב המלשנש וז תוינחור חוכמ םירודחו םירושק אבהלו
.הווצמ

יאמ .םכל ימנ ןניעב תרצעב םידומ לכה" :הכלהב הזל המגודה רמול שיו
לע 48דסוימ - 47ןקזה ר"ומדא ןיד-קספו 46,"אוה הרות וב הנתינש םוי ?אמעט
םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהלו וב חומשלו לוכאל ךירצ"ש - 49י"שר ןושל
הרותה תווצמש 50תועובשה גח תודעוותהב (?םעפ) רבודו "הרותה וב הנתינש
תויהל וילעש ףוגה ליבשב (רקיעבו םג) אלא המשנה ליבשב קר ןניא ןתלועפו
.תווצמה תשודקב רודחו ףורצ

"אוה הרות וב הנתינש םוי" ןיעמ אוה הווצמ-רבה םוי :ונניינעב ןידה אוהו
ירהו ,תימשג החמש םע הז םוי םירשקמ ןכלו ,הנש ג"י ןב זא השענש ימל 51
ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא םגתפ עדונו ,םיימשגה וייח שדקל ךרדה תליחת הז
תוינחור התויה םעש ,תינשה שפנה תלעמ והז"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב אבומה
.52"תוימשגבש תוימשגב תלעופ ,תוינחורבש.נ"שו .(טסק 'מע 'ב ךרכ) ד"ב ךרע 'לת 'צנא .א,ג תובותכ האר .1

.נ"שו .ב,ב .2

.םוקמ ה"ד .3

.א,בפ ק"ב - ידכ ה"ד .4

.םש .5

.א"ס ה"לקס ח"וא שובל .6

..מ"כבו .ג"פ ת"הירק רעש ח"עפ .7

.ו"מ ג"פ תובא האר .8

.תודעה תלבק תעשב םיבשוי תויהל הליחתכל םיניידה םיכירצ :ו"ס ח"כס מ"וח ע"וש האר .9

.נ"שו .(אעק 'מע 'ג ךרכ) םש 'לת 'צנא האר .10

.ולשו ןנאשו חטב :חלק זמר ש"ליו ח"לפ א"רדפבו .אתיולשב בקעי בשיו פ"הע ע"ביתכ .11

.א"עס ,אכ הליגמ .12

.א"עס ,גפ תוחנמ - 'ינתמ ה"דותמ ריעהל .13

.ה"נס 'ד תוא ('ב ךרכ) םיללכ ח"דש .14

.'ז הכלה ג"פ ןירדהנס 'לה .15

.א"יה כ"פ םש .16

.ךליאו א"פרמ לחה .17

םהמו פ"עבשות רקיע םה" ירהש) הרותה יטפשמ ררבל םיבשויש (א) :הבישי יגוס 'ב יללכ ןפואב םנשיו .18
השורד םהב םיניינעב לעופל םיניד רוריבב (ב ,(םירממ 'לה שיר ם"במרה 'ל - "לארשי לכל אצוי טפשמו קוח
.'וכו תודע תלבק .ד"עב תעימש

."תוכלה . . תוכלה" .19

.א"ה ב"יפ םהיתומחלמו םיכלמ 'לה .20

.א"ה ט"פ הבושת 'לה .21

ה"רמ) ד"ה ה"פ תוינעת 'לה ם"במר - "הלבקב ןישרופמ (ה) תומוצה ימי העברא" ןכו .טכ ,זט ירחא .22
.(ב,חי

.ד"פר תועד 'לה ם"במרה 'ל .24

.ה ,חנ היעשי - בותכה 'ל .25

םוצ ארקת הזלה היעשיב ש"מכו . . ה"ב ןוילעה ןוצר תולגתהל האלפנ הלוגס אוה תינעתה דוס" :ב"פס .26
."ןוצר םוי אוה הצרנה םוצהש ללכמ 'הל ןוצר םויו

.ב,ו .27

.אקרפד ארגא ה"ד .28

.אתינעתד ארגא ה"ד .29

292 'מע ט"ח ש"וקל) הלילב הקדצ תניתנ ןינעב ט"וקשהמ ריעהלו .א,הל ןירדהנס - לכ ה"ד י"שר האר .30
.(דועו .ד"לשת לולא י"ח תחיש .לכ ה"ד 'עהבו 270 'מע ד"יח ש"וקל .ךליאו

.םש תוכרב - א"שרהמל תודגא-ישודיח .31

.םש (הבר-והילאמ) ו"טקס ו"סקתס םייחה-ףכ .32

.דועו .ט"יפ רסומ-טבש המכח-תישאר .ה"לש .33

.נ"שו .םש םייחה-ףכב םג אבוה .34

.א ,ונ היעשי .35

.טבש חכ .36

.ה ,גכ םיטפשמ - בותכה 'ל .37

.וט םיטפשמ אמוחנת .38

הרותה ןמ תווצמב זא ובייחתנ . . דחא םויו םינש ג"יב אוה םדאב השודקה שפנ תסינכ רקיעו רמג" .39
וב ולכו וב דלונש םויה תסינכ עיגהש דימ"ו .ב"ס 'ד ןמיס ב"ודהמ ןקזה ר"ומדא ע"וש - "םישנוע ינב ושענו
ןקזה ר"ומדא ע"וש - "תעל תעמ הנש ג"י ןב אוה ירהו םלש םויכ בשחנ םויה תסינכ תצקמ ירה תומילש הנש ג"י
.ג"יס ג"נס

.93 ,91 'מע ו"צרת ש"הס .חסר .וסר 'מע 'ב ךרכ םירוביד-יטוקל האר .40

.ד"ס ה"כרס .41

.568 'מע ב"ח ש"וקל .ו"טשת פ"קיו פ"ש תחיש .42

.םש ם"בשרבו ב,לק ב"ב הארו .נ"שו .א,אכ תבש .43

.403 'מע ב"ח ח"משת ש"הס האר .44

שריפ ז"מרהו ;ז,ב פ"הע - צ"צהל - רוא-להי םיליהת הארו .ןקזה ר"ומדא ע"ושד ב"ודהממ 39 הרעה ל"נכ .45
.תוכלמה תוימינפ אוהש לארשי תסנכמ המשנל הכוז 'א םויו הנש ג"י ןב ותויהב יכ

.ב,חס םיחספ .46

.חי,דצת ח"וא ע"וש .47

.27 -32 'מע ג"כח ש"וקלב הספדנ (ו ב"משת תנשב ההגוה) ד"כשת ש"הח תחיש האר .48

.7 'עה םש ש"וקל האר לבא .םש םיחספ .49

.84 'עה ל"נה .50

ג"ח ו"משת תויודעוותה) ו"משת ןוויס 'ט - 'וכ 'יש םהירוהו צ"מרבל 'תודיחי' םג האר - פ"מכ רבודמכ .51
.(166 'מע 'ג ךרכ ז"משת תויודעוותה) ז"משת ןסינ ד"כ .(541 'מע

.בא-םחנמב ג"כ "םוי םויה" .52יבר יצוצינ


"בקעי תיבל רמאת הכ"


ונינפל * ןתביבס לע עיפשהל ד"בח תונבו ישנמ עבות יברה
תצובק לע העפשה רחא בקעמב הבורב תקסועה םיבתכמ תרדס
ובתכמ תעפשה לע םיטרפ תעדל שקבמ יברה * תמייוסמ תורענ
תגיהנמ לע דחוימבו ןהילע עיפשהל דציכ ךירדמו ןהילא
הצובקה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תרגאב) אבה חסונה .ןתביבסב לועפל לארשי ישנמ יברה עבת ותואישנל תונושארה םינשב רבכ
:יתרגש טעמכ אוה (ד"בח-רפכ תושנמ תחאל - ו"לשת ןוושחרמב ב"ימ

חטבו ,תודהיל םברקל התביבסב היתולועפ תודוא רבד הריכזמ הניאש אלפל
.האבה תונמדזהב בותכת

:(1673 'מע 'ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') יברה ירבדמ עטק ןלהל

הרות ,תודהי יניינע לכל עגונב לארשי תונבו ישנל םידחוימ תוחוכ ונתינ
שארל לכלש וניבר השמל הויצ ה"בקהש - "הרות ןתמ"ב םג שגדומכו ,היתווצמו
,"םישנה ולא - בקעי תיבל רמאת הכ" ,הרות ןתמ תודוא לארשי ישנ םע רבדי
ישנל הארוה יהוזש ,ןבומו .םישנאל ,"לארשי ינבל דיגתו" - ךכ-רחא קרו
.תורודה לכ ףוס דע ('וכ ןתובישחו ןתלעמ תא ועדייש) לארשי תונבו

.תובר םימעפ יברה אטבתה הזל המוד ןונגסב

"טרפ לכ רתויב עגונ"

דוד 'ר ח"הרה ,םהמ דחאל ."םישנה תרזע" םע לועפל םינשה ןתואב יברה עבות ש"נאמ םג
תקספה ללוש אוה וב רשא ןיינעמ בתכמ (ו"טשת ןוושחרמב ד"י) בתוכ אוה ,ל"ז ןמווארב
תורענה תצובקש ףסונ בתכמ לע ,בגא-ךרדכ םידמל ונא בתכמה ךותמ) תורענ תצובק םע דומיל
:(יברהמ לבקל התכז תרבודמה

ולאש טרפבו . . 'ית תורענה תצובק םג דומלל קיספהש בתוכש הממ יתרעטצנ
רופיש לש טרפ לכ רתויבו רתויב עגונו ,רבעמ תפוקתב תואצמנ בתוכ ןתודואש
רדעה ירה . . ןדיצמ האב הזב השירדהשכ דוחיבו .ןהלש ךוניחהב המלשהו
.קוחירו הייחד לש ןיינע םג אלא ,בוט השעוד רדעה קר אל איה - היישעה

:יברה ךישממו

ודומילל עגונהב וב יולתה לכ תא אלמי הז בתכמ תלבקב ףכיתש ,הקזח יתווקתו
לכש ,הזב תושעל םילוכיה ש"נא ראש לע ותעפשהל עגונהב ןכו ,םהינפל אוה
.ותלוכי לככ וקלח השעי דחא

:יברה דוע בתוכ בתכמה ךשמהב

.ןהינפל בתכמה ריבסהשו תורענה תצובקל ינא יבתכמ תודוא ובתכמב ריכזמ
ובוטמ ,הז רבד-לע ותוא יתלאשש ועדייש ילבמ ונייה ,ימשר יתלב ןפואבו
עגונהבו ןהילא עגונהב - לעופב יוניש הזיא ידיל איבה םא ינעידוהל
סומינה ןמש - ןררועישכ אוה רבדה קזחיש םיניינעה דחא חטבו .ןתכירדמל
ויהי תוכירצו ,אדירג רושיא בתכמ ובתכי אל חטב ירהו .יבתכמ לע הננעתש
לידגיו ברקי אפוג הזש הווקתה קוזיחל םוקמ שי ירה ,בתכמה ןכות לע ביגהל
.לעופב יונישה

"בוריק לש םיכרדב לועפל"

.ל"נה הצובקב (הארנה יפכ) תקסועה תרגא יברה ול רגשמ הנש התוא לש תבטב ג"כב

"תועיפשמ רותב םג"

:(ו"טשת טבשב ה"כ) הנש התואב יברה ול בתוכ בושו

השענהמ רצקמש אלפלו .תורענה תצובק םע ותוקסעתה תודוא בתכש הממ יתינהנ
רותב םג ,ןדצמ םג תולועפ ויה םא ונייה ,אלוליהה םוי םע רשקב ןהיניב
.האבה תונמדזהב אלמי חטבו .תולבקמ רותב קר אלו תועיפשמ

"ו"ח רבשמל רתוי תולולע"

.הז אשונב ז"טשת תבטב 'ג ךיראתמ בתכמ דוע ונינפל

תרגסמה תוחתפתהב רומג חרכה

-רפכבש ד"בח תונבו ישנ ןיינעב םעפה ,ז"טשת ןוויסב 'כב ןמווארב ברהל יברה בתוכ ךכו
:ד"בח

תונבו ישנ תרגסמ תוחתפתהב רומגה חרכהה רבד לע וררועל רתומלש יתווקת ןכו
- תוינחורבו תוימשגב - ולא לכ לש םקלח ירשאו .ד"בח-רפכב רשא ד"בח
.רומאה לכב השורדה תויטרפבו בוט רשביש ןוצר-יהיו ,הזב םילעופו םילדתשמה

:םילימב םתוח אוה ובתכמ תא

.תחאו דחא לכל ל"נה לכ ורסומ לע ןח תואושתו הכרבבתודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


(א,חי) השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו

,תודיסחה תרות שוריפ עודי .(ב תלהוק) "ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ" ןושלמ אוה - "ורתי"
זמור ךכל .רואל ךפהנ ומצע ךשוחה רשאכ - ךשוחה ךותמ עבונו אבה רואב אקווד ןורתי שיש
דמענו רייגתה ךכ רחאו ,הרז-הדובעל רמוכ היה הליחתב :וייחב םג עריא ךכ ירהש ,ורתי
.הרוא ןרקב
(קחצי-יול יטוקל)

* * *

ותויה תא םג הריכזמ ,"השמ ןתוח" ורתי יחבשב תחתפנה ,ונתשרפ עודמ ריבסמ הז רבד
ךשוחה תכיפה לש ךילהת רבע ורתיש הדבועה תטלבומ ךכב ,רומאכ ,יכ .ורבעב "ןידמ ןהוכ"
ךשוח תשי" תניחבב תוקולא יוליג היה ובש ,הרות-ןתמל המיאתמה הנכהה םג וז רשא) רואל
.("ורתס

הלעתמ - הבירמהו ןודמה תביסו תושיה תילכת - 'ןיידמ' תפילקל למס ,"ןיידמ ןהכ"
("הגרד תוח") הדירי השמב לעפ ורתי ,אסיג ךדיאל ."השמ ןתוח" תניחבל דע יוליעה תילכתל
ןיבו ,לארשיל ה"בקה ןיב רבחמה עצוממ תויהל ,ותוממור ףא-לע ,היה לוכי הל תודוה קרש
.הרותל לארשי
(ה"משת ורתיו עמשיו ה"ד רמאמ)


(אי,חי) םיקלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע

.םוצמצהו ןידה תדימל זמר - םיקולא

.םיקולא םש לש םירתסההו תומלעהה יובירל זמר - "םיקולאה לכ"

.םלוכב לשומו ,ולא תוניחב לכמ לודג 'יוה םש - "'יוה לודג"

הלגנו" (מ היעשי) ביתכדכ ,םיקולא םש לש רתסההו םלעהה לטבתמ 'יוה םש תניחב תולגתהב
םש יוליג ידי-לעש ונייה ,"רבד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו (הז ידי-לעו) 'יוה דובכ
.תוקולא וארי ,םלועה תומוא וליפאו ,ימשגה רשבה םגש דע ,תומלעהה לכ ולטבתי 'יוה

תאיצי יסינ לע עמששכ קר ;"םיקולאה לכמ 'יוה לודג יכ יתעדי התע" ,ורתי רמאש והז
לע טלושו לשומ 'יוה םשש הלגתה ,הלא םיתפומו תותוא ידי-לע יכ ,וז הרכהל עיגה םירצמ
.םיקולא םשב ,ל"נכ ,םרוקמש םירתסההו תומלעהה
(ג 'מע אער ףד ,ח"אד םע רודיס)


(גי,חי) םעה תא טפשל השמ בשיו תרחממ יהיו

(י"שר) רהה ןמ ותדר תרחמל . . היה םירופיכה םוי יאצומ

ק"כ םגתפכו ,הפסוהו תורבגתה תעה לכ השורד 'ה תדובעבש ,ונדמלמ םירופיכה-םוי תרחמ
ךירצ וישכע=] "ןאט הבושת טשרע ןעמ ףראד רעטציא" :הז םוי יבגל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.[הבושת תושעל ליחתהל

:ורמא ל"זח ."םולשב אובי ומוקמ לע םעה לכ" - םיקוספה ךשמהמ םג דומלל שי המוד הארוה
איה תיתימאה תומלשהו ,תומלש לש בצמ לע הרומ "םולש" ,רמולכ ,"ןאכ לוכה ןאכ םולש םא"
ךרדב םיכלוהש ירחא .העש התואל םלשומ הארנה בצממ םג תולעתהלו ףיסוהל םיכישממ רשאכ
.'ןידה-תרושמ םינפל' לש הגהנהל תולעתהל ךירצ ,ךורע-ןחלושב הקוספה הכלהה

."הרותב השרפ (ףיסוהו) רתייש םש-לע" - ורתי - השרפה םשמ םג דומלל שי וז הארוה
(ב"משת טבשב ו"ט תחישמ)


(טי,חי) ךמע םיקלא יהיו

,םינייד יונימ לע תרבדמ השרפה יכ ,דבלב םיקולא םש רכזנ ,("הזחת התאו") וז השרפב
.ןידה תדימ לע הרומה םיקולא םשל םיכייש םהו ,ןיד קוספל םדיקפתש
(זפק 'מע קחצי-יול תרות)


(אכ,חי) הזחת התאו

:זמרה ךרדב רמול שי

תולעפמ וזח וכל" רמאנל םיזמור (וב אצויכו "הארת התאו" אלו) "הזחת התאו" ורתי ירבד
ןירדהנס) תואמ-ששו םיפלא תנומשו אוביר העבש ונמ לארשי ינייד ירהש .(ומ םיליהת) "'ה
...תואמ ,םיפלא ,אוביר - תובית-ישאר - "וזח" ןכ-םא והז ;(חי
(קחצי-יול תרות)


רבדמ ואב . . םירצמ ץראמ לארשי-ינב תאצל ישילשה שדחב
(א,טי) יניס

.שדח רוא יוליגו שודיח ןושלמ - "שדוח"

םתאיצי זאמ לארשי-ינבל הלגתנש ישילשה יקולאה יוליגהו שודיחה - "ישילשה שדוחב"
.םירצממ

:בותכה שוריפ הזו

ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנשכ ,המצע םירצמ תאיצי תעשב היה ןושארה יוליגה
-א הז" :רמאו ועבצאב הארה דחאו דחא לכ זאש ,םיה תעירק תעשב היה ינשה יוליגה .םלאגו
.יניס רבדמל לארשי לש םאובב ליחתהש ,יניס רה דמעמב היה ישילשה יוליגהו ."יל
(ב"שת םירמאמה רפס)


(ב,טי) רהה דגנ

?אקווד רה לע הרותה הנתינ עודמ

לארשי -ינבש ,התיה הרותה תניתנ תנווכ .הבגומ רההש אלא ,המדאמ םהינש רושימהו רהה
,הובג אוה תאז םע ךא ,רפע אוהש ,"רה"ב זמורמ הז רבד .םלועה תוימשג תא ולעיו וככזי
.ותוככדזהו רמוחה תולעתה תא למסמ אוה ןכ לעו
(114 'מע ש"ת םירמאמה רפס)


(ה,טי) הלגס יל םתייהו

-ינב ךכ ,תודוקנ שולש ןב אוה הז דוקינש םשכ :'לוגס' דוקינל תזמור 'הלוגס' הלימה
תניחבב איהש ,הרותה םג .םילארשיו םיוול ,םינהוכ - םיגוס השולשל םיקלחנ לארשי
.םיבותכו םיאיבנ ,הרות - םיקלח השולשל תקלחנ ,לארשיל 'עיפשמ'
(חער 'מע קחצי-יול יטוקל)


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ורתי תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,טבשב דכ

רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

םידמוע האירקה תעשב .2ןוילעה םעטב תורבדה תרשע תא םיארוק 1הרותה-תאירקב :תירחש
.3הרותה-רפס לא םהינפו ,להקה

.4(ו היעשי) "התבצמ שדוק ערז . . תומ תנשב" :הרטפה

.םיקלח 9-ו 4:57 ,רקובב 'ו םוי :דלומה

.שדוק -תבשה םויבו ישישה םויב (ץמקב 'דו ףטחב 'א) רדא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.(תיבב םג ךכ-רחא הכישמהלו) תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ישימח םוי
טבשב ט"כ

.5"הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר ברעב" .שדוח-שאר ברע

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישיש םוי
רדא שדוח-שארד 'א ,טבשב 'ל

.(תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיחפוט לבא ,זירכהל ןיקיספמ ןיא) אוביו הלעי - תיברע

שידק ,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .6ללה יצח .אוביו הלעי - תירחש
.ןיליפתה תצילח .הרות-רפס תסנכה .ןויצל אבו ,ירשא .םויה תשרפב הרותה תאירק .םותי
.ףסומ תליפת ,שידק יצח ,והשלכ רומזמ .ןתצילחו ,םת-ונברד ןיליפת תחנה

םג ,תבש ברעב םיינרופיצ ןילטונ לבא ;תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב םירפתסמ ןיא
.7שדוח-שארב

םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז 'פד תורבידה תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (1
-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו 'פד תורבידה תרשעד חסונהמ
םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות

םיסנמה שישכ לבא ,ד"בח גהנמ וניא וז היילעל ארתאד-ארמה תא אורקל גהנמה יכ ףאש ,יברה רמא ז"משת תנשב
אתקרע" תמגודכ ,הרות פ"ע רומג בוח אוה וז היילעב םינברה דוביכ ירה ,םינברה לש םפקות לע רערעל
.(ש"ייע ,490 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "אנאסמד

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (2
.(הרותה לכבכ ,קוספב קוספ םגרתמו) .ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םינש) ומצעל

שובלב יכ םא ,גהנמה אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (3
תרשע קרש ורמאיש ,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש
בכ,ד ח"וא) השמ-תורגא ת"ושבו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ (א ,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה
תמא דודל 'סב) א"דיחהו .תועטל םוקמ ןיא 'קזח'בו םיה תרישב םג םידמועש ןוויכש בתכ (דוד ר"גה ונב םשב
זל ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הז ןיינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס
.דועו טכ 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש .וכש 'מע הכלהב-םידעומה .םש םימחר -ירעשו םירעש-יחתפבו

תרשע תלחתה ינפל םילימ המכ (ומוקממ דמע םג - ת"הרקב בשוי היהש םינשבו) ת"סל וינפ תא הנפה יברה
.תורבידה

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (4

.593 ע"ס ג"ח ו"משת 'תויודעוותה' (5

םנמא .18 ע"ס חלש ןויליגב כ"שמ האר ,'ללהה תא אורקל' ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל שי ןכיה הלאשל (6
הכרבה ןיב הכרבה םייסמ ץ"שהש ירחא ןמא ןינוע ןיא תווצמה תכרבבש ד ס"וס טנ 'יס ז"הדא ע"ושמ ריעהל
ןכל ,םירחא איצוהל ללכ ןווכמ ץ"שה ןיא בורה לע וישכעש אלא" :אתיא ח"ס טירת 'יסב ךדיאמו ,הווצמהל
ןידה ןכו ,ץ"שה תכרב רחא ןמא תונעל לכויש ידכ ,ץ"שה םייסיש םדוק םייסל רהזיו ,שחלב ומצעל א"ואכ ךרבי
.(א"חמ עמשש יליוושאלא 'יש ןבואר ר"רה) ע"צו ". . ללה תכרבב

הז לכ .ש"ייע ,א"ס סר 'יסב ז"הדא ןושל פ"ע ,בסר-סר 'יסל (א) םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק (7
.ח"רב םיינרופיצ לוטיל אלו רפתסהל אלש ,חמ תוא דיסחה י"ר תאווצל רשקב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il