- מ"דש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה טבשב 'ל * םילקש-םיטפשמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


וב רחב ה"בקהש ףוג שי ידוהי לכל
תישפוחה ותריחבב


ה"בקה ןיב ימינפה רשקה תא םיאטבמ םירופו לקשה-תיצחמ
לע התיה ןמה תריזג * לארשי-ינב לש ימשגה ףוגה ןיבו
ךל" ,ףוגב הרושק איה ףא התיה הלוטיבל הצעה ןכלו םיפוגה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "יילע ומוצו" ,"סונכ


רמאש ימ ינפל עודיו יולג" 1ל"זח רמאמכו ,תוכייש םהיניב שי םילקש תשרפו םירופ
'אב ןנתד ,וילקשל ןהילקש םידקה ךכיפל ,לארשי לע םילקש לוקשל ןמה דיתעש םלועה היהו
."'וכ םילקשה לע ןיעימשמ רדאב

חוכ אטבתמ המבו ;ןמה לש "וילקש"ל "ןהילקש"ד םירבדה ןכותב תוכיישה יהמ ,הרואכלד
?ןמה תריזג לטבל לארשי ינב לש םילקשה

ה"בקה ןיב ימינפה רשקה תא םיאטבמ םירופו לקשה תיצחמש ,הזב םירואיבה דחא רמול שיו
.לארשי ינב ףוגו תוימשג םע - דחוימבו ,לארשי ינבו

:םירופ סנו ןמה תריזג ןכות רואיב תמדקהב ןבויו

לע אלו לארשי ינב תומשנ לע התיה םינוויה תריזגש ,הכונחל םירופ ןיבש קוליחה עודי
התיה עשרה ןמה תריזג ןכ-ןיאש -המ ,2"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" - םפוג
ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל 3דימשהל" ,לארשי ינב יפוג לע רקיעב
.4"םישנו

ינב לע הריזגה ףקותב קוליח היה ןכל ,'וכו תד יניינע לע התיה ןווי תריזגש ןוויכמו
לכ" לע התיה ןמה תריזג ןכ-ןיאש-המ ;"ךנוצר יקוח"לו "ךתרות"ל םתורסמתהל םאתהב לארשי
םויק םצעו םיפוגה לע הריזג ,הוושב לארשי ינב לכ ,"םישנו ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה
.םיווש לארשי ינב לכ ויה הזבו ,(המשנה יוליגב םתגרד לע טבה ילבמ) לארשי ינב

,לארשי תודחא ,5"םידוהיה לכ תא סונכ ךל" התיה ןמה תריזג לוטיבל הצעה ,ןכלו
,(7ומדו ובלח טועימ) 6"ומוצו" - ןכו ,(תינחור תודחא קר אלו) םפוגב ימשג סוניכ
.שדחמ - אקווד םיפוגב תומשנ רותב תווצמהו הרותה תלבק קוזיחו

.ידוהיה ףוגה ןוחצנו תלצה אוה םירופה גח ןכותש ,ןבומ ןכ םאו

תודחאב הרושקה ,9תימשג הדועס תושעל הווצמו ,8"החמשו התשמ םוי" אוה םירופ ןכלו
תווצמ ראשב הז ךרד-לעו .םירחא הב ףתשמ רשאכ איה תיתימא החמשש 10עודיה יפכ ,תימשג
והערל שיא תונמ חולשמ" - םיימשג םירבד ידי-לע לארשי תודחא דחוימב תואטבמה םירופ
.11"םינויבאל תונתמו

קוספה לע 12ל"זח רמאמ יפ-לע ,ידוהיה ףוגה לע סנה היה םירופבש הזל םעטה רמול שיו
:הרות-ןתמב "רבכ ולבקש המ ומייק" םירופה ימיבש ,"םידוהיה ולבקו ומייק" 13

,14םיפוגב תומשנ ,אקווד הטמל ימשגה הזה-םלועב התיה הרותה תניתנש שדחתנ הרות-ןתמב
"יניס רה לע 'ה דרייו" אקווד אלא ,15הלעמל ולעתנ ימשגה ףוגהו ןותחתהש ןפואב הז ןיאו
ןיסנכתמשכ" ןכלו ,17"איה םימשב אל הרות"הש ךכ ידכ דעו ,15הטמל הרותה תא דירוהו ,16
יל ,םהל רמוא ה"בקה ,םירופכה-םוי יתמיאו הנשה-שאר יתמיא רמול ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ
אתביתמב יגלפימ אק" 19ל"זח רמאמכו ,18הטמ לש ןיד-תיב לא ךלנ םתאו ינא ?םילאוש םתא
תותביתמה 'בו) ,חכונ ןאמ ,'וכ ירמא אעיקרד אתביתמ והלוכו 'וכ רמוא ה"בקה 'וכ אעיקרד
אוה הזבו] 20אקווד ףוגב המשנ ,"ינמחנ רב הבר חכונ (תוקסופ - אעיקרדו ה"בקהד -
בקעיו קחצי ןכו ,הבישיב בשויו ןקז םהרבאש יפ-לע-ףא ,תובאה יבגל הרות-ןתמד שודיחה
.[21'וכו

ףוגב המשנ ותויהב ידוהיש - םלועה תאירבב ךרבתי ותנווכ תילכת התלגתנ הרות-ןתמב
ול הריד השעיו תווצמ םייקיו הרות דמלי ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה-םלועב
.22םינותחתב ךרבתי

:רתוי קמועבו

אלא לארשי ינב תומשנב הניא הריחבה ירהו ,23לארשי ינבב ה"בקה תריחב הלעפנ הרות-ןתמב
המדנה ירמוחה ףוגה אוה ,24"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" ,לארשי ינבד ימשגה םפוגב אקווד
.25"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב

םע רושק ,ה"בקה רחב ובש ,אקווד ידוהיה ףוגהש ,26תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע טרפבו
"ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה 27ותואיצמ"ש ,לוכיבכ ךרבתי ותומצע
.28

המשנה יוליגל עגונב ;הווש הגרדב לארשי ינב לכ םיאצמנ ימשגה ףוגב וז הריחב דצמ ןכלו
ןכ-ןיאש-המ .'וכ רומג וניאש קידצ ,רומג קידצ ,םהיתוגרדב לארשי ינב םיקלחתמ ףוגב
לכ םידמוע - ("'וכ יפוגל תוירמוחב המדנה") ימשגה ףוגב ךרבתי ותומצע תריחבל עגונב
ןיב" 29ל"זח רמאמ ךרד-לעו .שממ הוושב ,םילודגבש לודגל דעו דלונש קוניתמ ,לארשי ינב
."םינב םייורק םתא ךכ ןיבו ךכ

רופיסה עודיכו - .ץראב הטמל הרות-ןתמ תעב הרותה הנתינ ימשגה ףוגב הריחבה דצמו
ח"ומ ק"כ ,ונבל ודי תא הארהו ,31ולוורש תא לפיקש ,30ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא תודוא
תווצמו הרות הברה ךכ לכ ורובע וכפשש דע ,ידוהיה ףוגה רקי המכ דע האר :רמאו ,ר"ומדא
.32

ךרבתי ותומצע תריחב תשדחתמ ,הרות-ןתמב "רבכ ולביקש המ ומייק" רשאכ םירופה ימיבו
.לארשי ינבד ימשגה ףוגב

,ימשגה הזה-םלועב ףוגב המשנה ןוחצנל עגונב אוה םירופד סנה רקיע ןכלש ,רמול שיו
.33לארשי ינבד ףוגה לע התיהש ןמה תריזג לוטיבו

ךכ-רחאו ,34ןכשמה ינדא רובע רבדמב לארשי ינב ואיבהש םילקשה ןיינע אוה הז ןיעמ
:רוביצה תונברוק רובע

לע רבוע ,36"םידוקפה לע רבועה לכ" ,35"םכיתושפנ לע רפכל" ידכב אוה לקשה תיצחמ
.לגעה אטח לע הרפכ אוה לקשה תיצחמש 38ל"זח רמאמכ ,37אתיירואד ידוקפ

המשנב אלו) ירמוחו ימשגה ףוגב המשנב קר ךייש "אתיירואד ידוקפ - םידוקפה לע רבוע"
.ימשגה ףוגב םגופו עגונ הזש דעו ,(הלעמל

תומשנ) הרותה ילבקמבו הרות-ןתמד ןיינעב םגפש יללכ אטח - לגעה אטח המכו-המכ-תחא-לעו
,40ןתמהוז הרזח לגעה אטח ידי-לעו ,"ןתמהוז הקספ" הרות-ןתמבש 39ל"זח תשרדכו ,(םיפוגב
תריחב יוליגב םגפ לגעה אטחש ונייהו .41תעדה ץע אטח ידי-לע האבה םדא ינב יפוג תמהוז
.לארשי ינבד ימשגה ףוגב ךרבתי ותומצע

"רישע" ןיב ,םינטקבש ןטקל דעו םילודגבש לודגמ ,42לארשי ללכל עגנ רבדהש ךכ ידכ דעו
לכ ףוס דעו תורודה לכבו ,43תעדב אלא רישע ןיאו תעדב אלא ינע ןיא - ללוכ ,"לד" ןיבו
םהילע דוקפאשכ דימת דימתו" - "םתאטח םהילע יתדקפו ידקפ םויבו" 44בותכש ומכ ,תורודה
לארשי לע האב תונערופ ןיאו ,תונוועה ראש םע הזה ןוועה ןמ טעמ םהילע יתדקפו םהיתונוע
ללגב :("יירשעג-דלאוועג א") הקעז ררועמ הז רבד .45"לגעה ןווע ןוערפמ תצק הב ןיאש
...!תורודה לכב םידוהי םילבוס םינש יפלא ינפל עריאש אטח

השענש) ימשגה ףוגב אמהוזהו םגפה ןקתלו רפכל אוה לקשה תיצחמ לש הניינעש ,ןבומ אלימב
.(לגעה אטח ידי-לע

תווצמ ןכל ,םתגרדב קוליח אלל ,לארשי ינב לכ לש םפוגב אוה לגעה אטחד םגפהש ןוויכו
."טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה"ד ןפואב איה לקשה תיצחמ

,(ימשג עבטמ ידי -לע) תימשג תודחא ,לארשי תודחא שגדומ לקשה תיצחמב :וזמ הריתיו
לא ףרטצהל אוה ךירצ םלש היהי לקשהש ידכבו ,לקש לש "תיצחמ" קר איבמ ידוהי לכש ןוויכ
.46ידוהי דוע

לארשי ינב תודחאש ונייהד ,ןכשמה דוסי ,ןכשמה ינדא תא ושע לקשה תיצחממ :דועו תאז
האירקהמ) 48"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,ימשגה הזה םלועב ןכשמ תדמעהב 47האטבתה
לארשי ינב לש םתודחא ידי-לעו] 49ימשגה הזה םלועב הטמל הניכשה תארשה ,(החנמה תליפתב
תויהל ןכומ תיב" שדקמו ןכשמב תירקיעה הדובעה ,רוביצ תונברוק ךכ-רחא ונק לקשה תיצחמב
.[50"תונברוקה וב םיבירקמ

ןכותש ןוויכמ - ןמה(ד םילקשה) תריזג הלטבתנ לקשה תיצחמ ידי-לע עודמ ןבוי הזבו
ףוגב ךרבתי ותומצע תריחב יוליגב ,לוכיבכ ,ו"ח םגפה לע ןוקיתו הרפכ אוה לקשה תיצחמ
האבש ןמה תריזג לע רבגתהל חוכ-תניתנ התיה וזו .(הרות-ןתמב הלעפנש) לארשי ינבד ימשגה
דעו ,(51"םדימ ונליצמ ה"בקהו 'וכ רוד לכבש" ,ןמה לש וערז - הז ךרד-לעו) םיפוגה לע
.ידוהי לש ימשגה ףוגב ךרבתי ותומצע תריחבב שדוחמ קוזיח ,"רבכ ולביקש המ ומייק"ל

אל לדהו הברי אל רישעה" ,לקשה תיצחמב לארשי ינבד תימשגה לש םתודחא הז ךרד לעו
תודחא ,"םידוהיה לכ תא סונכ ךל" ידי-לע ןמה תריזג לוטיבל חוכ-תניתנ התיה ,"טיעמי
.םירופה ימיב תשגדומה תימשג

תשרפ) וז תבשד םיניינעה םע םיטפשמ תשרפד תוכיישה ראבל שי ,ל"נה רואיב יפ-לעו
:52(םירופו םילקש

ולא ףא יניסמ םינושאר המ" ,י"שר שרפמ ,"םיטפשמה הלאו" קוספה לע ,ונתשרפ שירב
- תוטשפב םגו .אקווד םיפוגב תומשנל הרות-ןתמב ונתינ "םיטפשמ"הש ונייהד ."יניסמ
.םלועה תוימשגב הגהנה תודוא םה ונתשרפבש "םיטפשמ"ה

םינש שש ירבע דבע הנקת יכ" אוה ונתשרפב ןושארה "טפשמה"ש םעטה רמול שי הז יפ-לעו
.53"םניח ישפוחל אצי תיעיבשבו דובעי

54אקווד תיבה ןמזב אוה רבודמה :ללכ ליגרה רבד הז ןיא ירהש ,ןבומ וניא הרואכלו
רכמנש בנגו ,56"תורשכ תקזחב" םלוכש לארשי ינב ןיב (55אטועימד טועימ) בנג תודוא
הליחתמ עודמ :הלאשה תלאשנ ,ןכ םא ."ול ןיא" ךכ -רחאו ,57ןיד תיב ידי-לע ותבינגב
תרחא הווצמב אלו ,'וכו אטחב הרושקה ללכו ללכ הליגר יתלב הווצמב השרפה תא הרותה
?השרפה ךשמהב הרומאו רתוי הליגרה

ןפוא ,"םיטפשמ"ה לכ לש תילכתה תאטבתמ וז הווצמב אקוודש ,רמול שי ,הזב רואיבהו
,"םיטפשמ"ה ורסמנ םהל אקוודש ,ימשגה ףוגה לש ורקוי ,ידוהיה לש ימשגה ףוגה תגהנה
:ןמקלדכ

אוה רקיעה ולצאש ונייהו ,ותבינגב רכמנש בנג :רתויב הכומנ הגרד לע הרומ ירבע דבע
םפוג דצמ לארשי ינב :םיניינעה תוימינפבו .םלעהב תדמוע ותמשנו ,ירמוחהו ימשגה ופוג
.58"ןב" - םתמשנ דצמו ,"דבע" םיארקנ

ליחתהל ףידע ,תוחנ "ירבע דבע" םע קסעתהל הרותה לע המ םשל (א :רמול רשפא היהו
ותבינגב רכמנש בנג ידוהי תודוא רבודמה (ב .םיינחור םיניינעב ללכבו ,םילענ םירבדב
.'וכו ודובכב רהזיהל ךרוצ ןיא ןכ םאו ,(ירבע דבע)

אלא ,בנג יניד תודוא ןאכ תקסוע הרותה ןיא - "ירבע דבע הנקת יכ" הרותה ךכ לע תרמוא
רכמנה ירבע דבע אוהש טבה ילבמ (א :"ירבע דבע" תינק רבכ (רשאכו) "םא" הגהנהה תודוא
דסחב תויהל הכירצ ומע הגהנהה (ב-ו ,ומע גהנתהל דציכ תוארוה הרותה הרומ ,ותבינגב
אציי ופגב אובי ופגב םא" ,59"םניח ישפוחל אצי תיעיבשבו דובעי םינש שש" ,םימחרבו
.'וכו 60"וינבו ותשא תונוזמב בייח" ,"ומע ותשא האציו" ,"'וגו

לכ ול הנתינ ןכלו) תומצעה תריחב התיה וב אקוודש ,ידוהי לש ימשגה ףוג תודוא רבודמה
ילבמ ,לארשי ינב לכב הוושב איה - םייוניש םיכייש אל וז הריחבבו ,(היתווצמו הרותה
.וברקב ותמשנ יוליג ןפוא לע טבה

-ףאו ,םלעהב איה המשנה ולצאש ,ירבע דבע לצא טרפב םיאור ידוהיה ףוגה לש רקויה תאו
.םימחרבו דסחב ומע גהנתהל ךירצש רורב ןפואב הרותה תרמוא ןכ-יפ-לע

הנתינ ורובעש ימשגה ףוגה ךוכיזו רוריב - םיטפשמה לכ לש תילכתהו ןכותה תא אטבמ הזו
.היתווצמו הרותה

וכפש ורובעש ,ללכה ןמ אצוי אלל ,ידוהי ףוג לכ לש ותורקיב אלפנ דומיל ונשי הזבו
.(ל"נכ ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ןושלכ) תווצמו הרות הברה ךכ לכ

אוה םא ,תלוזה לש ותוינוציח וא ,ותוינוציח לע טבה ילבמש ,דחאו דחא לכל איה הארוההו
קוניתמ ,ללכה ןמ אצוי ילבמ ידוהי לכל שי - ואל םא (יולגב הריאמ ותמשנש) רומג קידצ
.תישפוחה ותריחבב ה"בקה רחב ובש ףוג ,61רומג קידצל דעו דלונש

םויקב ,המשנה יוליג ידי-לע תאז הלגיש 62ידוהיה לע תלעופ ףוגב הריחבה :וזמ הריתיו
.תווצמהו הרותה
- םחנמ תרות' ,רדא שדוח שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,םילקש ,םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 482-476 'מע ,'ב ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה
.ב"עס ,גי הליגמ (1

.4 הרעהב ןמסנה הארו .הכונחד "םיסינה לעו"ב (2

.גי ,ג רתסא (3

יכ תושפנ תלצה 'יה אל הכונחבו תושפנ תלצה 'יה םירופב :ר"תע ס"ר ח"וא ז"טו ח"בב אבוה שובל האר (4
.118 'מע ח"שת .אצק 'ע א"פרת מ"הס הארו .תדה תרבעהו הענכהה קר תושפנ ושקב אל םינויה

.פ"הע (ץבקלא ש"רל) יולה-תונמ הארו .זט,ד רתסא (5

.םש רתסא (6

.ב,טיק ונתשרפ רהוז .א,זי תוכרב האר (7

.חי-זי,ט רתסא (8

ליעל ןייוצמהב הארו .כ"נבו םש ח"וא ע"וש .א"ס ה"צרתס ח"וא שובל .ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במר האר (9
.םש תורעהבו 336 'מע א"יח ש"וקל .4 הרעה

.םירופ רדס) םויה רדס - ד"ודנב הארו .א"יס ט"כקתס ח"וא ז"הדא ע"וש .ח"ה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר האר (10
םדא יכד ויריבחו ותיב ישנא לכ ץבקי :(ה ק"ס םש ח"וא םהרבא-לשא ג"מפבו ד ק"ס ה"צרתס ח"וא ר"אב אבוה
דחי םיפסאתמ :החפשמו החפשמ (חכ,ט) פ"הע רתסא י"שרפ הארו .יוארכ חומשל רשפא-יא דיחי דומלג בשוי
.דחי ןיתושו ןילכואו

הארו .טי,םש רתסא פ"הע םירתס-תליגמ .א,טכש ה"לש .םש רתסא תליגמל יולה-תונמ הארו .בכ,ט רתסא (11
.מ"כבו .257 'מע ב"כח ש"וקל םג ז"כב

א"גמ ת"הוא .(ךליאו ב,טפ) םידוהיה לביקו ה"ד הרוא-ירעש .ךליאו ג,וצ א"גמ א"ות הארו .א,חפ תבש (12
.דועו .ךליאו וצק 'מע ח"ערת מ"הס .ךליאו בסש'ב .ךליאו חמש'ב 'מע

.זכ,ט רתסא (13

'וכ םתדרי םירצמל" - הטמל הרות הנתינ המל (הנעי אקווד אוהש והוויצ ה"בקהש) םיכאלמהל השמ תבושתכ (14
.(האבה הרעהב ןמסנהב הארו .ךליאו ב"עס ,חפ תבש) "םכיניב שי ערה-רצי 'וכ םכיניב שי ןתמו אשמ

.מ"כבו .114 'מע ת"ש'ה .חפק 'מע ה"נרת מ"הס האר (15

.כ,טי ורתי (16

.ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר .ב,טנ מ"ב .בי,ל םיבצנ (17

.דועו .ג"ה א"פ ה"ר ימלשורי .ב,ו"טפ ר"ומש הארו .די,ב"פ ר"בד (18

.א,ופ מ"ב (19

אוה המשנה תאיצי תעשבד ןאכד" - ינמחנ ןב הברכ אלד קסופש (ב"פס תערצ תאמוט 'לה) ם"במרה תעדלו (20
- עיקרד אתביתמב יגלפימ אק ה"ד ת"וקל הארו .םש ם"במרל הנשמ-ףסכ - "איה םימשב אל ללכב יווה יכה רמאד
.68 'מע ב"יח ש"וקל .ונק 'מע פ"רה תוחנה ז"הדא ירמאמ .ד,דכ עירזת

.ב,חכ אמוי (21

.דועו .ו"לפ אינת .זט אשנ אמוחנת האר (22

.ד ףיעס םש ז"הדא ע"וש .ב"קס ס 'יס ח"וא א"גמ האר (23

.ש"ק תכרב (24

.(ךליאו ב"עס ,טס) ט"מפ אינת (25

ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב הקתעוה - ב"רעת םירופ תחיש .122.120.11 'מע םולש-תרות תוחישה-רפס האר (26
.דוע .(ךליאו ונקת ע"ס ג"ח ולש שדוק תורגא)

.(ךליאו א"עס ,לק) כ"ס ק"הגא (27

.םש תורעהבו 219 'מע א"כח .םש תורעהבו 409 'מע ח"יח ש"וקל האר - ז"כב (28

.נ"שו .3 'מע א"יח ש"וקל הארו .א,ול ןישודיק האר (29

.585 'מע ז"טח .325 'מע ו"ח ש"וקל םג האר (30

ותרימא תעבו) ימשגה רשבה ,ףוגה לע הנווכה ינא םירמוא רשאכש ,יבאמ יתעמש :35 הרעהבש םירופ תחיש הארו
ןוויכ ,'וכ ינא והז הזה ימשגה רשבה :(רמאו הקזחב הספתו תילאמשה ודי לע תינמיה ודיב הארה ולא םירבד
.'וכ ףוס ןיא תומצעמ תווהתה אוה ימשגה ףוגהש

.דיה תוימשג תולגל (31

.(לולא ט"כ "םוי םויה") ת"ישה לצא ידוהיה לש ופוג רקויב ללכ הגשה ונל ןיא :ז"הדא םגתפ עודיו (32

רזופמ אוהש) ףוגהב ךרבתי ותומצע תריחב לע התיה ןמה תריזגו תודגנתה רקיעש - ל"י רתוי קמועבו (33
איבה הזו ;אקווד םיפוגב תומשנל הרותה תניתנו ('וכ ותוירמוחב המוד - (ח,ג רתסא) םימעה ןיב דרופמו
.םיפוגב תומשנל ת"מב "רבכ ולבקש המ (שדח קוזיח) ומייק"ל

.וט,ל אשת י"שרפ .ב,טכ הליגמ (34

.םש אשת (35

.די,םש (36

.דועו .גסר 'מע ת"רפ .טפק 'מע ה"סרת .ומק 'מע ח"נרת מ"הסב אבוה .רהוזה םשב גי,ל אשת םייחה-רוא (37

.דועו .אי-י אשת אמוחנת .ג"ה ףוס ב"פ םילקש ימלשורי (38

.ב"עס ,גצק ב"ח .ב,וכק .ב,בנ א"חז .א,ומק תבש (39

.ו"לפס אינת הארו .םש רהוז (40

.39 הרעהבש תומוקמ האר (41

.924 ע"ס ג"ח ש"וקל הארו .לגעה אטח תעשב רהב היהש וניבר השמל עגונב אוה ןכ םא ע"צו (42

.א"ער ,אמ םירדנ האר (43

.(א,בק ןירדהנסמ) י"שרפבו דל,בל אשת (44

אטח לע רפכי לקשה-תיצחמש עמששכ (א"עס ,במ ןילוח - תאז ה"דות) "השמ המת" - לגעה אטח רמוח םושמו (45
.(ךליאו 932 ע"ס ג"ח ש"וקל האר) הז

(לקשה תיצחמ) ונתונ וניא"ש אוה ןידהש ,ךכ ידכ דע .לקשה-תיצחמב ירקיע יכה ןיינע אוה הז ןיינעו (46
ש"וקל הארו .םילקש 'לה שיר ם"במר) "תחא םעפב תחאכ ולוכ ונתונ אלא ,טעמ רחמלו טעמ םויה ,תובר םימעפב
.(א,ד םיחספ) "תווצמל ןימידקמ ןיזירז" ללכבש ףא ,(נ"שו 384 'מע ז"טח

תוחפלו ותבשב תבש ידמ" התתל "הנשב הנש ידמ תתל ובדנתהש" הקדצב תוכחל ןיינעה תלילשב א"כס ק"הגא הארו
היתוזירז"ש ,הקדצה ןיינעב תוזירזה ןיינע לדוג ד"ע ללכבו !םימעפ *(ה"נ) ב"יב אקווד ונייה - "שדוח ידמ
לודג ןויסנל כ"כ תבשחנ הניא המצע הדקעה יכ םלוע דע ונינבלו ונל דעל תדמועה איה ה"ע וניבא םהרבאד
הלודג תיטרפ הלעמ הקדצה תדובעב וניאר ונאצמ תאז םג ךא :םש ק"הגאה ךשמהבו ,"'וכ ה"ע א"א תלעמ ךרעל
ם"במרה ש"מכ . . 'א םעפב אלו חבושמ ז"ה הברמה לכו תובר םימעפב תישענ הקדצה השעמ תויהל הילא ךורע ןיא
.(ךליאו אמ 'מע ל"זראמ לע ת"הואב 'תנ) השעמה בור יפל לכהו ל"ז םימכח ונשש הנשמה שוריפב ל"ז

----------

תרבועמ הנשב תועובש ה"נו ,הטושפ הנשב םישדוח ב"י - םינשה תועיבקב םיירשפאה םינפואהב תווצקה ינש (*
.(םוי ה"פש לש) המילש

----------

אינת הארו .הדימעה תלפת ףוסב "םולש םיש" תכרב) "דחאכ ונלוכ" י"ע השענ "וניבא ונכרב"ש הזל ףסונ (47
.(בל קרפ

.ח,הכ המורת (48

.ת"יש'ה ינגל יתאב ה"דר .ד,י וצ ת"וקל .ו ,ב"יפ .ב ,ג"יפ ר"בדמב האר (49

.כ ע"מ .בי שרוש צ"מהס .ןתלחתב ח"בהיב 'לה ם"במר (50

."הדמעש איהו" אקסיפ פ"שגה (51

.(ןוושח 'ב "םוי םויה" .29 'מע ב"שת תוחישה 'ס) עובשה תשרפ םע ןמזה םע תויחל ךירצש ז"הדא תרותכ (52

.ב,אכ ונתשרפ (53

.י"ה א"פ םידבע 'לה ם"במר .א,טס ןישודיק (54

.ב,זל ז"ע .ב"ער ,טיק תומבי - הזל ששוח וניא מ"ר וליפאש (55

.ב"ה ב"פ שדוחה שודיק 'לה ם"במר (56

.םש ונתשרפ י"שרפ (57

.ךליאו טש 'מע .זנק 'מע ו"סרת ךשמה .מ-טלק'א 'ע ונתשרפ ת"הוא האר (58

.םש ונתשרפ (59

.י"שרפבו ג,םש (60

.נ"וקפ תוכלהו ד"ספמ כ"ג חכומדכ (61

תדבע אל רשא תחת") "הז קוספ לע ל"ז י"ראה 'יפ לכל עדונו" (ו"כפ) אינתב ז"הדא ש"מ ראבל שי ז"פעו (62
ל"ז י"ראה 'יפ" םהל עדונ אלש כ"וכ םנשיש לעופב הארנ :ןבומ וניא הרואכלד - ("'וגו החמשב ךיקולא 'ה תא
ןאכ איבמ ז"הדאש טרפבו !?(ז"הדא תודואו) ל"זיראה תודוא ללכב םהל עדונ אל :וזמ הריתיו ."הז קוספ לע
ימשגה ףוגה דצמ :רמול שיו .("הכרבל ונורכז קחצי וניבר וננודא יקלאה" ת"ר) "ל"ז י"ראה" אלפנה ראות
תעידיב (ע"על) יוליגב ז"יא המכ לצאש ףא ,"הז קוספ לע ל"ז י"ראה 'יפ לכל עדונ" (ה"בקה רחב ובש)
וזח אל והניאד ג"עאד (נ"שו .א,ג הליגמ) ל"זח ירבדמ - הזל אמגוד ןיעמ ל"יו .ףוגב תשבולמה המשנה
.הירכזו יכאלמ יגח לש םהיתומשנש פ"עא ,ימשגה ףוגה לע הלודג הדרח םהילע הלפנ הז םושמו ,וזח והיילזמ
.וזח אל ,רתויב תולענ ויה


דע האר :רמאו ,ונבל ודי תא הארהו ולוורש תא לפיק ב"שרה ר"ומדא
תווצמו הרות הברה ךכ-לכ ורובע וכפשש דע ,ידוהיה ףוגה רקי המכ

ררועמ ,"לגעה ןווע ןוערפמ תצק הב ןיאש תונערופ ןיא"ש ,הז רבד
לכב םידוהי םילבוס םינש יפלא ינפל עריאש אטח ללגב :הקעז
!תורודה

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


,תוחפל ,דחא ידוהי שי יאדווב
ובילב הבושת רהרהש


?דיתעל תוטרופמ תוינכת שישכ חישמה תאיב לע םירבדמ ךיא

הנבלה דלומ ינפל דוע הייארה יפ-לע שדוחה שודיקד תורשפאה תודוא ליעל רומאהל ךשמהב
:ההימת םלצא תררועתמש ולאכ םנשי - ןושאר רדא שדוח-שארד

חישמ תאיב תודוא - "טייהרע'קיטולב-טלאק" - הרומג תושידאב רבדמו ידוהי ול בשוי
ןה - דחא לכש העשב הב ,םיבורקה םיעגרב שממ-לעופב שחרתהל דמועה יתואיצמ רבדכ ונקדצ
,ןושאר םויב וישעמו ותגהנהל רשקב תוטרופמ תוינכות רבכ השע - םיעמושה להק ןהו רבדמה
,עתפלו ...חישמה תאיב לש תורשפאה תא ןובשחב וחקל םלוכש אקווד ואלו ,'וכו ינש םויב
רדא שדוח-שאר ינפל דוע אובל דמוע תמאב ונקדצ חישמ וליאכ הזכ ןונגסב םירבדמ
...!?ןושאר

יפכ) םיקלח 'גו תוקד ג"מ ,ב"יה העשב ,ןושאר םוי ירהצב - דלומה עגר דעש תמא ןה
-יפ-לע-ףא לבא - [...] תועש המכו המכ לש ןמז ךשמ ונשי - ("שדוחה תכרב" ינפל וזירכהש
תועשה ךשמב שחרתהל רבכ םילוכי - םמצעל םיבשוח - םייתועמשמ םייוניש הזיא ,ןכ
רדא שדוח-שאר שודיק תודוא - ההימתב םילאוש - רובידה רשפ והמ ,ןכ-םאו ...!?תובורקה
[...] !?ונקדצ חישמ אובי םייתניבש ןוויכמ ,הייארה יפ-לע ןושאר

אוה ליעל רומאהש - הכלה יפ-לע ל"נה םירבדה ןכות תא ריבסהלו ראבל שי שארל לכל ,ןכבו
,אלימבו ,"הרצק ךרדו הרורב ןושלב" ,"תוכלה תוכלה" ,ד"יה רפסב ,ם"במרב רורב ןיד-קספ
לבקתנו טשפתנש ,הרותב ןיד-קספ לכ ,הזל ףסונו ,רבדב אירטו אלקשו חוכיוול םוקמ ןיא
רשא הרותה יפ לע" ,השעת-אל-תווצמו השע-תווצמד ףקותה לכ וב שי ,לארשי תוצופת לכב
,םירבדה יטרפב ם"במרה ךיראהש יפכ ,"'וג ךל ודיגי רשא רבדה לכמ רוסת אל" ,"ךורוי
.ןמקלדכ

דימו ,ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :ם"במרה קסופ - ד"יה רפסב
םרט 'וכ דימ" - ם"במרה ירבד ךשמהמ ןבומכ) שממ דימו ףכית ,וטושפכ "דימ" ,"ןילאגנ ןה
.("וארקי

ןיד קספכ - דבלב דחא ידוהי לש הבושתה תדובע ידי-לע וליפא לעפנ הז ןיינעש ,ןבומו
לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ השע ,'וכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ" :ם"במרה
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה

יאדוובו יאדוובש אוה ףא םיכסי ,תילכתב "הרוחש הרמ לעב" אוהש ימ וליפא ירה [...]
,ובלב הבושת רהרהש - תוחפה לכל - דחא ידוהי לארשי ללכ ןיב ונשי

ןכומ דמועש ,ישילשה שדקמה תיב הלגתמו דרוי שממ דימו ףכית ירה ,ןכש ןויכמו [...]
,הטמל תולגתהלו תדרל קר ךירצו ,םימשב

.שדקמה תיבבש תיזגה תכשלב ,"'וג הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" דועיה םויק - דימו ףכיתו
תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המל" - חבזמ תשרפל ןיניד תשרפד תוכימסהמ ונתשרפב םידמלש יפכ
."שדקמה לצא ןירדהנס םישתש ךל רמול ,חבזמה
- םחנמ-תרות' ,ו"משת ר"דא שדוח-שאר ברעו רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 555-553 'מע 'ד ךרכ ו"משת 'תויודעוותה

רקיעה אוה השעמה


הקעזו ןורסיח תשוחת ךותמ ללפתהל
ה"בקל


םיטושפבש טושפל וליפא ךייש הז ןיינע

האורש ,םדאה תולפשב הרכהו הנבהל אב הזמו ,ךרבתי ותלודגב ןנובתהל ליחתמ ידוהי רשאכ
,ולכש חוכב תושילח דימ השענ יזא ותליכאב רסח רשאכ ;הלבגהו הדידמ םוצמצב אוה המכ דע
,םמודהו חמוצה ,יחה ןימל אוה קוקז ללכבו ,ןיחומה לובלב ולצא השענ ותנישב רסח רשאכו
.ינחורה ובצמל עגונב ןכ ומכו ,םייקתהל לוכי וניא םדעלבו

ןמ בויחה ולצא השענ יזא - תמאב ול םיעגונ ולש ןורסיחהו ובצמ תולפשש ןוויכו [...]
.הרותה ןמ השע תווצמ םייקמ יזא ,ללפתמ רשאכו ,ויכרצ שקבל הרותה

'וכ ה"בקהל הקעזהו ןורסיחה לדוג שגרה ךותמ היהת הליפתהש בצמו דמעמל אובל ידכ םנמא
הרמזד-יקוספ ,"ודוה" ,"ובוט המ"ד םיניינעה יטרפ לכ תרימאד המדקהה תויהל הכירצ -
,עמש-תאירק תוכרבו

- םהינפלשו םינורחאה ירבדב וניצמש הזבש םירתיהה תורמל ,גלדל ילבמו -

תוננובתההמ לחה - ולא םיניינעב תוננובתהל ךרדה תא הרומו תראבמ תודיסחה תרותש יפכו
,"ויתולילע (םיעדוי םימעה לכב וליפאש) םימעב ועידוה" ,"ומשב וארק 'יוהל ודוה"ד

,אקייד "ומעל" - "ומעל ןרק םריו"ד ןיינעהב ןנובתמו ,הרמזד-יקוספל עיגמ ךכ-רחאו
בגשנ "ומש" וליפאש ,ונייה ,"םימשו ץרא לע ודוה ,ודבל ומש בגשנ" האירבה לכבש ןוויכ
לש בצמב אוהש ,אצמנ ,ןכש ןוויכו ,םימשו ץרא לע דבלב הראהו ויז ,"ודוה" קרו ,ודבל
...ןיטולחל המואמ ול ןיאש אכודמ ינע

,שדוקה ינפואו תויחו םיפרשה תודוא רבודמ םשש ,עמש-תאירק תוכרבל עיגמ ךכ-רחאו
החקלנש תימהבה ושפנ שרושב ןנובתמו ,'וכ ךורבו שודק תרימא לש העונתב םידמועש
אצמנש ןוויכ ,ירמגל רדעהב אוה םיכאלמה תדובעד ןיינעה ולצא וליאו ,ל"נה םיכאלמהמ
.הזה-םלוע יניינעל קר ךיישש בצמו דמעמב

ילב ףייעו הייצ ץראב" ותויהל ןואמיצהו הוואתה לדוג דצמ ...ושפנ רמב הכבי הכב - זאו
,ונובערו ונואמצ עיבשיו הווריש ונממ שקבמו םלועה ארובל ללפתמ וזכ העונתבו ,"םימ
...רתוי לובסל לוכי וניאש ןוויכ

לע בישהל ונממ שקבמש ,ןקזה ונברל לימאהמ קיזייא 'ר דיסחה חלשש ליטעצה ךרד-לע -
.שממ ושפנב עגונ רבדהש ןוויכ ותלאש

ירהש - תולגה ןמזב םגו ,םיטושפבש טושפל וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו
לכב תוננובתהה ידי-לעש - לכל הוושה ןפואב הליפתה חסונ תא ונקית הלודגה תסנכ ישנא
אובל לכוי ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ ,הרשע-הנומש דע "ובוט המ"מ ,הליפתה יקלח
םייקמ ,ה"בקהל ללפתמ רשאכ ,זאו ,םיניינעה לכב ולש ןורסיחה תא שיגריש בצמו דמעמל
.םויב םימעפ 'ג הרותה ןמ השע תווצמ
(הגומ יתלב - ז"ישת'ה ,ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


תוינקדצ םישנ תוכזב


* םיעצבמה תוליעפל ףרטצהל םישנה רוביצ תא זרזמ יברה
רשק םעפ אל ךא ,םישנל םידחוימה םיעצבמב רבודמ ללכ ךרדב
תוכרבו תוארוה רורצ * םיעצבמה רתיל םג םישנה תא יברה
שדוקה יעצבמב תוליעפל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ
תוליעפ לע יברה תזרכה םע התיה ד"בח ישנ תוליעפ לש התוחתפתהב הבושח ןויצ תדוקנ
:לארשי תונבו ישנל דחוימ ןפואב םרשיק יברהש םיעצבמ םתואל רקיעב ונתנווכ .םיעצבמה
החפשמה-תרהטו הייתשהו הליכאה תורשכ ,(ד"לשת תנש יהלשב) שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבמ
.(ה"לשת ץיקב)

תועמשמ לע יברה דמוע ,(זצש 'מע ,ב ךרכ ךלמ-תורגא) ה"משת ירשתב 'ומ 'יללכ בתכמ'ב
קרפה לכ תא הל שידקמ ,םדא לכמ םכחה ,ךלמה המלשש הדבועה רואל ,"תיבה תרקע" ראותה
:'ת דע 'אמ ת"יב-ף"לאה רדס לכ יפל חבש ירבדב ,ילשמ תא םתוחה

םג - "רקיעה אוה השעמה"ש ללכה לע םיססובמה תודהיה יניינע לכל המודב
,רוא הרות ,הרותב ראוהו רורב ןפואב גצוה הידוהיה השאה לש רומאה דמעמה
םישנ םגו םירבג םגש ,תורמל רשא ,תוידוסי תוישעמ תווצמ שולש תרוצב
קנעוה לעופב השעמב הלא תווצמ לש ישעמה עוציבה ירה - ןתוא םייקל םיבייח
.השאל הנושארה הרושבו רקיעב

,חבטמה תורשכ ,(ונמא הקברכ) שולש ליגמ בוט-םויו תבש רנ תקלדה :ןה תווצמה תשולש
לעפתהל אלש ארוקו יברה בתוכ ,"ידוהיה תיבל סיסבה" ןה הלא תווצמ שולש .החפשמה-תרהטו
.ןמויקב םיישקהמ

תורשכו ק"שנ קר אל

ןתוכייש ןיינעב ,רתוי ףיקע ןפואב יכ םא ,יברה אטבתה ןיליפת עצבמ יבגל םג יכ ,ןייוצי
ןה ףא םישנהש יברה הרוה ח"כשת ירשתב 'ו תודעוותהב ,לשמל ,ךכ .עצבמל םישנה לש
.(56 'מע ,'א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש האר) עצבמל ןיליפת תוגוז תשיכרב הנפתתשת

,םישנה םג תולולכ ה"בקה לש ןיליפתבש ןוויכמש (54 'מע םש) יברה זא אטבתה ראשה ןיב
םללוכ אלא ,םישנל םירבג ןיב קלחמ וניא "ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ ימ" קוספה ירהש
בודנת םישנהמ תחא לכ . . האלהו םויהמ ףיסוהל ןוכנ רבד הז היה" - "לארשי ךמע"ב דחי
תוקודב ןיליפת גוז לש ריחמ וא ,ןיליפת גוז [התלוכיב תחא לכו - ןתלוכיב רשא ולא]
."תורשכו

."חבושמ הז ירה הברמה לכו ,הזמ רתוי וא" :דוע ףיסוה (56 'מע םש) ךשמהב

הזוזמה תורשכל תוירחא

ןיינעב לשמל ךכ .םיעצבמה ראשל םג םישנה רוביצ תא רשק יברה דציכ םיאור ונא הז-ךרד-לע
:'הזוזמ עצבמ'

םינורחאה םיעוריאה םע רשקב" ,יברה תאמ 'יללכ בתכמ' עיפוה ו"לשת לולא שדוח-שארב
(היהת אל ויה) המקנה ןויסינ לש ערואמה ןכו ,הדנגואב םייובשה לש םרורחישו םתפיטח
."הזל ךשמהבש (לובנטסיא) אטשוקב

םירושקה הלא דחוימבו םיינחורה ןוחטבה יעצמא קוזיחב קסוע בתכמה לש יזכרמה ונכות
."תיבה רקיע" ןהש םישנל

:(אצש 'מע 'ב ךרכ ךלמ-תורגא) יברה בתוכ

לארשי תב לכו ,"תיבה תרקע" איה הידוהי השא לכש ,רומאכ ,הדבועב בשחתהב
אהתש לדתשהל ,הזוזמה ןיינעב ,תדחוימ תוכז ןהל שי - דיתעב תיבה תרקע איה
ןהינכש יתבב םג אלא ,הב בייחה חתפ לכב ,ותיבב קר אל הרשכ הזוזמ
.לארשי תיב לכבו ןהיריכמו

"ןחה" יעצבמב ליעפ קלח

תקלדה :"הנח" וא "ןחה" אוה םהלש תוביתה-ישאר רשא םיעצבמ לע יברה זירכה זאמ ,רומאכ
ישנ תלועפ רועיש אלל הרבגות ,(החפשמה-תרהט) הדנ (היתשהו הליכאה תורשכ) הלח ,תורנ
.לארשי תונבו

'יחת ץיבוקרמ הבהז-הדלוג תרבגה איה הלא םיעבצמל בר ץרמב הסייגתהש תוליעפה תחא
רבכ להנתה םיבתכמב יברה םע הלש רשקה .יברהמ םידודיעו תוכרב עפשל התכז ףאש ,קרב-ינבמ
,ןכמ רחאלו ,ןינוד 'יש םהרבא 'ר ח"הרה ,היחא לש םבוריק םע רבגתהש רשק .ז"טשת תנשמ
.ןינוד 'יש ןבואר 'ר ח"הרה

:הל אוה בתוכ ז"ישת ןוויסב 'אמ יברה לש בתכמב

ליעפ קלח תחקולש ,הבתכמב הז [רבד לע=] ד"ע תרכזמ הניאש ףא ,יתווקת
.ךלוהו ףיסומד ןפואב הז םגו ,התביבסב רשא ד"בח תונבו ישנ תדובעב

:כ"שת טבשב 'זמ תרגאב בושו

.בוט רשבת הזב םגש ןוצר-יהיו ,ד"בח ישנ תולועפב תפתתשמש יתווקת

"תדחוימ החלצה תכרב"

דחיו ,לועפל גרובזנג 'יש קחצי 'ר ת"הרה ידי-לע השקבתה ,הלא םיעצבמ לע יברה תזרכה םע
.יברהמ םידודיעו תוכרבל הכוז איהשכ לועפל הלחה קרב-ינב ףינסב היתורבח םע

."םיפסכ יניינעב קסעתהל יל יאדכש בשוח יברה םא הלאשה" :יברל הבתכ תויונמדזהה תחאב
יל יאדכש בשוח" םילימל תחתמ וק יברה חתמ ,תוריכזמה תועצמאב הילא רבעוהש הנעמב
:ןייצו "םיפסכ יניינעב קסעתהל

החלצהב אהיו טושפכ (1
:תורעה ףיסומ יברה

תואירבב עגי אלש ןפואב ןבומכ - חבושמ [הז ירה=] ז"ה הברמה :ל"זחמכ (2

.[בוט רשבתו=] ט"שבתו [ןויצה לע=] צ"הע ריכזא (3

:(ו"לשת טבש ח"כ) ושדק די בתכב יברה ףיסוהש םילוחיאהו תוכרבה תוניינעמ

...תורשכו פ"שמהטו ק"שנ עצבמב תדחוימ החלצה תכרבב

:ו"לשת לודג םירופל ןטק םירופ ןיבו

...[הרהטו תורשכ=] ט"וכ ק"שנ יעצבמב טרפבו החלצהל הכרבב

:(שדוק די בתכב ןבור) תואבה םילימב םייתסמה (ו"לשת זומתב 'ז) ףסונ בתכמ הנהו

.תוכורבה 'יתולועפב הבר החלצהל הכרבב

'ה תכרבל תורוניצ

:ראשה ןיב יברה בתוכ הב ,ל"נה לא (ה"לשת בא-םחנמב ו"ט) תפסונ תרגא ןלהל

םיעצבמבו תולועפב תופתתשמהמ דחאו תחא לכ לש הקלח ירשאו תוכז לודגו
םג הז ירה - םמצע דצמ םיניינעה תובישחו לדוג ,רקיעה לע ףסונו ,םירומאה
- ןכ-םגו ,'יש ןתיב ינבלו ןהל ךרטצמה לכב 'ה תוכרב תלבקל םילכו תורוניצ
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,ךלוהו ףיסומד ןפואב

:(ושדוק די בתכב הקלח) הכרבב ותרגא תא יברה םייסמו

.םייטרפה היניינעב םגו רומאה לכב תובוט תורושבלו הבר החלצהל הכרבב

"טעמי אלש דבלב"

תורושהמ םג דומלל ןתינ ,ב"ויכו ד"בח ישנ ,לארשי ישנ לש ןתוליעפ יברל הבושח המכ דע
טבש שדוח-שארב "ביבא לת :ףינס ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנה"ל יברה לש בתכמ ךותמ תואבה
:ח"ישת'ה
-תדוגא-יריעצ תלהנה לכ ידי-לע (השענה אד ןוגכב) בונמלז 'יש ל"רהמ יונימ
.ד"בח ישנ ןוגרא םע ותוקסעתהב טעמי אלש דבלבו .אוה ןוכנ - ד"בחתודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(א,אכ) םיטפשמה הלאו

(י"שר) יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ. . :םיטפשמה הלאו

ינפמ קרו ךא םייקל ונילע - ןבייחמ ישונאה לכשהש - "םיטפשמ" תונוכמה תווצמה תא םג
.ןהבש לכשהו ןויגיהה תמחמ אלו ,יניסב 'המ ונל ונתינש

ןירדהנס םישתש ךל רמול ,חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו" :י"שר בתוכש המ םג והז
תשודק לע - "שדקמה לצא" (ןיניד) רשויהו קדצה תא ססבל םיכירצש ,ונייהו ."שדקמה לצא
.ישונאה לכשה לע אלו ,ארובה יוויצו הרותה
(899 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,אכ) ירבע דבע הנקת יכ

ןיד -תיב והורכמש לארשי שיא - ירבע דבע ינידב םיטפשמ תשרפ תא הרותה החתפ המל
?ליגר יתלב רבד הז אלהו ,ותבינגב

קוספה לע םוגרתה שוריפכו ,הכילה ןושלמ אוה "םיטפשמ"ש תודיסחה תרותב ראובמ :אלא
הרכהה - איה ידוהי לש הנושארה הכילהה ."אתימדק אתכלהכ" ,"ןושארה טפשמכ" (מ תישארב)
.ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש ודבע ,"ירבע דבע" אוהש
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


* * *

רהב הרות-ןתמ רחאל הרותב ןושארה יוויצה תויהל ןידה ירבע דבע לש וניד רחבנ עודמ
?יניס

י"שר שוריפכ ,איה ,םינש שש דבעש רחאל ירבע דבע לש ונזוא תא םיעצורש ךכל הביסה
העמשש וז ןזוא" :וא) "'םידבע לארשי-ינב יל יכ' יניס רה לע העמשש וז ןזוא" ,(ו קוספ)
.עצרית - ("'בונגת אל' יניס רה לע

הרותה החתפ ןכל .יניס-רה דמעמ םע ולש רשקה (ימשגה ופוגב םג) דבעב וב רכינש ירה
.ירבע דבע ינידב
(256 'מע ,זט קלח תוחיש יטוקל)

* * *

-תלבקב ומצע תא הפוכ אוהש אלא ,םלועה תוואתל הייטנ לעב אוהש םדא למסמ - ינענכ דבע
יכ ,ינענכ דבע ארקנ אוה ינש דצמ ךא ,('הל) דבע אוה דחא דצמ .ןהל ענכנ ונניאו לוע
.הפקותב תימהבה ושפנ

תועיפשמ (ותאריו 'ה תבהא) תיקולאה ושפנ תודימ ובש בצמל עיגהש םדא למסמ - ירבע דבע
ןוויכמ ,"דבע" ןיידע ארקנ אוה תאז-לכבו) תוקולאל ןוצר הב תוררועמו תימהבה ושפנ לע
.(הילע עיפשהל ידכ דבע-תדובעל ןיידע קוקז אוהו ירמגל הכפהנ םרט תימהבה ושפנש

םלועה תא ריאהל איה הרות-ןתמ לש הרטמהו הנווכה יכ ,ירבע דבע ינידב הרותה החתפ ןכל
תא למסמה ,ירבע דבע ןידב תטלוב הרוצב יוטיב ידיל אב הז רבד .הרותה רואב ןותחתה הזה
.תימהבה שפנה לע תיקולאה שפנה תעפשה
(256-257 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,אכ) םנח ישפחל אצי תעבשבו דבעי םינש שש

,"אמלע יווה ןינש יפלא תיש"ל זמר - "םינש שש"

הרותה קסעב 'ה תא דובעל רשפא ,אקווד הזה םלועב ונייהד ,וז הפוקת ךשמב - "דובעי"
,וז הדובע ידי-לע .היתווצמו

,יעיבשה ףלאב - "תיעיבשבו"

םירתסההו תומלעהה לכמ םיישפוח תויהלו ררחתשהל ונלוכ הכזנ - "םניח ישפוחל אציי"
.אובל-דיתעלש םילענה םייוליגה לכל הכזנו ,םלועב םויכ םיררושה
(ח"לשת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)


(טי,אכ) אפרי אפרו ןתי ותבש קר

המע האיבמ תבשהש ונייהו ,"אובל הבורק האופרו קועזלמ איה תבש" ,(בי תבש) ל"זר ורמא
האב - "אפרי אופרו" ,תבש תרימש ידי-לע - "ןתיי ותבש קר" :בותכה זמרש והז .האופר
.םדאל האופר
(ס 'מע קחצי-יול תרות)


(דכ,אכ) ןיע תחת ןיע

,המגודל .הנוילעה השודקל 'הבכרמ' ותוא השוע אוה ,וירביאמ דחא שדקמ םדאש העשבש עודי
,השודקבש םירבדל קר ויניעב שמתשמו הרוסא הייארמ רמשנ אוהש הזב ,ויניע תא שדקמש ימ
.הנוילעה 'ןיע' תניחבל הבכרמ תוימשגה ויניעמ השוע

'הבכרמ'ו 'תחת' התיה הלבחנש וז ןיע אמש :רמולכ ,"'וכ ןיע תחת ןיע" בותכה זמרש והז
לבחנל םלשל ותוא םיבייחמו ,לבוחה לש ונידב םירימחמ ונא ןכל - הנוילעה ןיע תניחבל
.םירבד השימח
(ד 'מע במ ףד ,בוט-םש-רתכ)


(חכ,אכ) רוש חגי יכו

(י"שר) הווהב בותכה רבידש אלא ,ףועו היח המהב לכ דחאו רוש דחא :רוש חגי יכו

.הלעמלמ אב ערואמה יכ החנהה ובילב תלבקתמ ,ליגר-יתלב ערואמ הרוק רשאכש ,םדאה עבט
."גהונ וגהנמכ םלוע" יכ בושחל ערה-רציה והתפמ ,םיליגרו םייתרגש תוערואמב תאז-תמועל

אב וניא ,רתויב יוצמה רבדה ,'הווה'ה םג ,רמולכ ,"הווהב בותכה רביד"ש ,י"שר ונדמלמ
םיווהמו םייחמה םהש ,בותכבש תורמאמה הרשע דצמ ,"בותכה רביד"ש יפל אלא ,'עבט'המ
.עגרו עגר לכב םיארבנה יטרפ לכ תא (הווהמ ןושלמ "הווה")
(141 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקל)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאירק יפ-לע
'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
םימי לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע ב ךרכ ,ט"משת'ה
רמאמ םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא
- "םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
םיקלוחמ ,המורת תשרפל ל"זח ישוריפמ ןאכ םיאיבמ וננה
הבוטל ונילע םיאבה עובשה ימי יפל

ןושאר םוי


(ב,הכ) המורת יל וחקיו

ינש ,שיקל ןב ןועמש יבר רמא .(ב,ד ילשמ) םכל יתתנ בוט חקל יכ ,בותכה רמאש הז
.ןילפליפ ודיב דחאו (ישמ=) אסכטמ ודיב דחא ,הז םע הז םידמוע (םירחוס=) ןיטוטמקרפ
הז דיבש המ .אסכטמה תא הזו ןילפליפה תא הז לטנ .ךניבו יניב ףילחנו אוב ,הזל הז ורמא
הזו םיערז רדס הנוש הז ,ןכ הניא הרותה לבא .הז דיב ןיא הז דיבש המו ,הז דיב ןיא
הפי איטמקרפ שי - םיינש הז דיבו םיינש הז דיב אצמנ ,הזל הז ונשיה ,דעומ רדס הנוש
.םכל יתתנ בוט חקל יכ ,יווה ?וזמ
(אמוחנת שרדמ)


ינש םוי


(זי,הכ) רוהט בהז תרופכ תישעו

ארקנ ןה :יבר םשב יזפל ןב הדוהי יבר - 'רוהט בהז תרופכ תישעו' :א"פ םילקש ימלשורי
.הבוטל ,'השמ רישי זא' .הערל ,'םעה לכ וקרפתיו' .הבוטל ,'בל בידנ לכ' !?תעבנ אלו
ונתיו הדעה לכ אשתו' .הבוטל ,'תארקל םעה תא השמ אצויו' .הערל ,'םכלוכ ילא ןוברקתו'
ןישוע ויה המכשהב התחשה לכו - 'ותיחשה ומיכשה ןכא' - אייח ר"א .הערל ,'םלוק תא
.התוא

;ןינתונו לגעל ןיעבתנ :וז המוא לש היפוא לע דומעל לוכי התא ןיא אבא אב אחא בר רמא
אובי - 'רוהט בהז תרופכ תישעו' "אנינח יברב יסוי יבר ינת .ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ
.לגע לש ובהז לע רפכיו תרופכ לש ובהז
(זעול םעמ טוקלי)


ישילש םוי


(ז,וכ) םיזיע תועירי תישעו

ןמ .םכתא יתבביח המכ ואר ,אוה-ךורב-שודקה רמא . . 'ה רמא םכתא יתבהא ,בותכה רמאש הז
ויבעו ,הנש תואמ-שמח ךלהמ ינשל ןושארה עיקרה ןמו ,הנש תואמ-שמח ךלהמ עיקרל דע ץראה
תויחה יפלטו .הנש םיפלא תעבש ךלהמ םלוכ ואצמנ .הנש תואמ-שמח ךלהמ עיקרו עיקר לכ לש
הלעמל אסיכהו .תויחה יפלטמ הלעמל רעשל ךירצ ןיא .הנש הרשע-שמחו הנש תואמ-שמח ךלהמ
יל ושע ,םיזיע תועירי תישעו םכל יתרמאו לוכה תא יתחנהש םכתא יתבביח המכ וארו .םלוכמ
.םכלצא ןוכשל אובאו םיזיע תועירי
(אמוחנת שרדמ)


יעיבר םוי


(וט ,וכ) םידמוע םיטיש יצע ןכשמל םישרקה תא תישעו

ןליאמ ותיב תונבל םדא שקבי םאש ,תורודל ץרא-ךרד אוה-ךורב-שודקה דמל ?םיטיש יצע המל
איבת אל רמא ןכשמ תושעל רמאשכ ,ולש לוכהש םיכלמה יכלמ ךלמ המו ,ול רמוא ,תוריפ השוע
.המכו-המכ-תחא-לע םתא ,תוריפ השוע וניאש ןליאמ אלא
(הבר שרדמ)


ישימח םוי


תחת תכורפה תא תתנו . . ןמגראו תלכת תכורפ תישעו
(גל-אל,וכ) םיסרקה

השועו רשע לע תומא רשע תכורפה תא גרוא היה - תכורפ תישעו :ד"פ ןכשמה תכאלמ אתיירב
תחת תכורפה תא התתנו' רמאנש םידומעה יבג-לעש תולקנואב הכרא הלותו ,ןירבוח עברא הב
לש תיחולצו ,ןמה תנצנצ ןותנ היה םשו .'תודעה ןורא תא תכורפל תיבמ המש תאבהו םיסרקה
היה םשו ,(לודג ןהוכ ידגבו םינהוכ ידגבו) היחרפו הידקש ,ןורהא לש ולקמו ,החשמה ןמש
.םירופיכה -םויב םימעפ העברא ןורהא סנכנ
(זעול םעמ טוקלח)


ישיש םוי


(א,זכ) םיטש יצע חבזמה תא תישעו

לש םהיתונווע לע רפכמ אהיש ,הלועה חבזמ ושעיש םהל רומא ,השמל אוה-ךורב-שודקה ול רמא
,םהל רפכמ ינא תונברק ידי-לע ,וינב ואטח םאש ,םהיבא םהרבא םע יתינתה ךכש ,ינב
,הליחמ 'מ - חבזמ והמ .(ט,וט תישארב) תשלושמ זעו תשלושמ הלגע יל החק רמאיו ,רמאנש
.םייח 'ח ,הכרב 'ב ,תוכז 'ז
(אמוחנת שרדמ)
תורעהו תובוגתהקירמא םורדל תוחילשל םיטרפ תמלשה

.הקירמא-םורדב יברה יחילש תוליעפב 'יבר יצוצינ' רודמה קסע ב"מש ןויליג 'תורשקתה'ב
:ריעהל יואר הז ןיינעב

'ר ח"הרה ג"הרה אוה ע"יז ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ימימ דוע ליזרבל ישארה חילשה (א
.ה"ע ץנאיאז קחצי-החמש

."ץנאיאזד ריע" - ליזרב לע בתכמב ר"ומדא ק"כ אטבתה תחא םעפ (ב

,ל"נה המישרב ורכזוה אל םתומשש םיפסונ םיחולש שי ליזרבל םיריעצה םיחולשה ןיב (ג
ח"ישת תנשב רבכ יברה ידי-לע חלשנ רשא ,ץנאיאז 'יש בייל-הדוהי-בקעי 'ר ח"הרה םהיניבו
.םיטנדוטסה ברקבו תוכומסה תונטקה תורייעב ותדובע ןפוא יבגל תוישיא תוארוה עפשל הכזו

ירפס תספדה ןיינעב דחוימבו ,ללכב תוארוה יוביר יברהמ לביק ץנאיאז 'יש ל"יירה (ד
היה ןכ -ומכ .(לבת יבחר לכב תורודהמ םיפלא-תשולשל בורקב וסיפדהו הכזש) אינתה
.תונייעמהו תודהיה תצפהל תודחוימ תולועפ רפסמב םינושחנהמ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םילקש-םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב ,רדאב 'א

םיחתופ .םותי שידק ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח ,אוביו הלעי :תירחש
.3רפס קיזחהל ןטקל רוסמל ןתינ .הרות-ירפס השולש 2םיאיצומו ,1ןוראה

ותילטב עגונ ,הרות -רפסה חתופ ,4תילטה אלל םייח-יצעב עגונ היה יברה :הרותל היילע
-רפסה (רגוס) ללוג ,הרות-רפסב העגנש םוקמב תילטה קשונ ,5ופוסבו האירקה םוקמ תליחתב
.7ךרבמו ,ןימיל ,6תצק ,וינפ הנפמ ,הרות

עגונ האירקה רמגב .ארוקה רחא ,8םידחוימ תומוקממ ץוח ,שחלב רמוא ,הרות-רפסה חתופ
,ללוג .הרות-רפסב עגנש םוקמב תילטה קשונ .ותליחתב ךכ-רחאו ,האירקה םוקמ ףוסב ותילטב
.9ךרבמו ןימיל הנופ

ןיא .השרפה ףוס דע ארוק ישישהו ,עובשה תשרפב םיארוק ןושארה רפסב :10הרותה תאירק
-ט,חכ רבדמב) סחניפ תשרפב יעיבשל םיארוק ינשה רפסב .11הלילגו ההבגה .שידק םירמוא
ינשה לצא ישילשה רפסה תא םיחינמ ."וכסנו . . םכישדח ישארבו . . תבשה םויבו" :(וט
תומש) אשית-יכ תשרפב ריטפמל םיארוק ישילשה רפסב .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו
.הלילגו ההבגה ."םכיתושפנ לע רפכל . . אשית יכ" :(זט-אי,ל

תא םיחינמו םירזוח .ינשה רפסבו ןושארה רפסב ל"נכ םיארוק ,הרות ירפס ינש קר שי םא
ןושארה רפסה תא ןיללוגו .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו ינשה לצא *11ןושארה רפסה
.12ל"נכ ריטפמל םיארוקו אשית-יכ תשרפ תליחתל םיטפשמ תשרפ םויסמ

.ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל םיללוגו םיהיבגמ דחא הרות-רפס קר שי םא

.ריטפמה תיילע ינפלש האירקה ירחא דימת םירמוא שידק יצחה תא

םיפיסומו ,(זי,בי - זי,אי ב-םיכלמ) "ויהי םינהכל . . עדיוהי תורכיו" :10הרטפה
םיקוספה תאו ,'יאסכ םימשה ,'ה רמא הכ' :ןושאר קוספ (ו"ס היעשי) 'יאסכ םימשה' תרטפהמ
*12.'שדוח ידמ היהו' ,'ואציו' ,'שדוח ידמ היהו' :(גכ,דכ,גכ) ףוסבש

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.13רוביצה-חילשל תכייש 'וללהי' תרימא

'תבש תנקית' רמאו העט םא .'תרצי התא' (םיללפתמו הרשע-הנומש ינפל םיזירכמ) :10ףסומ
רזוח - ותליפת םייס רבכ םאו ,'תרצי התא' ליחתמו רזוח - ותליפת םייס אלש דע רכזנו
םתחש יפ-לע-ףא (שדוח-שאר ףסומ והשמב ריכזה וא) 'תרצי התא' רמא םאו ,הליפתה שארל
.אצי - דבלב 'תבשה שדקמ'

:החמשב תוגרד המכ ."החמשב םיברמ רדא סנכנשמ"

אוה רקיעה ירהש .הילא הלפטו הדובעב הסוכמ איה וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,הדובעה

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.14הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא יכ ,הווצמ -רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ
.החמשה איה רקיעה יכ ,15תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,החמשב םיברמ

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
16ללכ השיגרמ וניאש דע החמשהב ךכ-לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס
.

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .אוביו הלעי :החנמ

ןושאר םוי
רדאב 'ב

:ןכשמה תכאלמ תוישרפ

תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 17ןוויכמ"
ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 19ולא תוישרפבש ,18הווצת
(י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ
רמאמ םינפ-לכ-לע) 20הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב
,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 21םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
.22"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ"

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

.עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו

תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו דועו (ב
,23"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה-תיב ןיינב
.שממ לעופב תיבה ןיינב אלא

ישיש םוי
רדאב 'ז

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.24לארשי לש ןעישומ - ה"ע וניבר

רחאל אקוודו .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמב ןכו - רדאב העבשב
.25הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש
םלוא .הזב אדיפק ןיאש בתכ גי ק"ס חכק 'יסבו ,ןימיל לאמשמ ק"הרא חותפל שיש 'כ א"נרת 'יס השירדב (1
-תיבב" :ותואישנל תונושארה םינשהמ ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תמישרב] לאמשל ןימימ חותפל דיפקהל ונגהנמ
לעמ הייולתה הנטקה תכורפל הארנכ הנווכה] תרופכהו תכורפה םהילעש [לזרבה -יטוח=] ןיטארדה ,ונלש תסנכה
דצל חתפנ תרופכה יולת וילעש 'בהו ,[הנימי=] םורד דצל חתפנ תכורפה יולת וילעש ןיטארדה ,היולת [תכורפה
,ק"הלכע "אוה הרות לארשי לש ןגהנמו ,[תסנכ-יתבה=] נ"כבה לכב [אוה ןכ=] ה"כ [אמת]סמו ,[הלאמש=] ןופצ
.(18 'מע עדר ןויליג 'תורשקתה' הארו .49 'מע 85 ןויליג מ"יב

.ע"יז [צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל :בתכ ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (2
.כ"ע ,דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא

םעפ ףאש יתנחבהו ,ןיינמו ןיינמ לכב ת"ס תאצוהל דימת לדתשמש דחא שיא יתיאר ר"ומדא ק"כ לש נ"כהיבב"
רמא ,יברה לצא תודיחיב היהשכש ,יל הנעו ?סינכמה אוה איצומהש םיגהונ םלוכ ירה :ויתלאשו ,סינכמ היה אל
.(םש) "הסנכהל עגונ הז ןיאש ול רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) יברה ול

(ל"צכ) ו"ס י רעש םירפא -ירעשמ וריעה חפק ע"ס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'בו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (3
.דובכבו תוביציב ונקיזחיו תעד-רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש-יחתפבו

-רפס האר) תילטה י"ע םזחואל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמכ גהנ ת"חמשב תישארב-ןתח תיילעב קרו (4
.תאז םג קיספה א"שנת תנשמו .(הרעהבו 13 'מע םיגהנמה

.ינמיה םייחה-ץעב וידי יתשב זחוא האירקה תעשבו ,וידי יתשב םהב זחוא תוכרבה תעשב

האירקה ינפל עוגנל גהנ (ךליאו ב"כשת תנשמ פ"כע) רתוי רחואמ .ךכ הזב יברה גהנ תונושארה םינשב (5
הרוה תאז תורמלו ;(הפוסב םג ח"משת לבאה תנשמ לחהו) התליחתבו הפוסב הירחאו ,התליחתבו הפוסב ,התליחתב
.םיברל הארוהכ ,(ז"כשת) םיגהנמה-רפסב תירוקמה הארוהה תא סיפדהל

'יש ל"יר ח"הרה) הלאמש טעמ ת"סה תא הליחת טיסהש י"ע ,תרכינ-יתלב טעמכ הרוצב תאז םגו ,תצק קר (6
.(רנורג

כ"דב ,הכרבה תעשב םימעפ המכו ;'וכרב' תבית ינפל :תוביתב ת"סה תא תצק ענענלו היבגהל גהנ יברה (7
'ה התא ךורב :תוביתב הנורחאה הכרבבו ;(ףוסבו הליחתב) 'ה התא ךורב ,''ה ךורב' ,'וכרב' :תוביתהב
.תמא תרות ,(ףוסבו הליחתב)

,". . ךפא ןורחמ בוש") צ"ת תאירקב ץ"שה ינפל םר לוקב םרמוא רוביצהש םיקוספה-יקלחל הנווכה הארנכ (8
םע םרמואל יברה לחה ולא םיקוספ .ת"חמשב (". . ברע יהיו") תישארב 'פדו ,(". . תחלסו" ,תודמ ג"י
.ץ"שה םע םמייסו רוביצה

.13 'מע םיגהנמה-רפס ,לולא 'ד םוי-םויה - 4 ןויצ ירחאש המ - ז"כ (9

.ד"בח-ללוכ חול יפ-לע (10

ע"ס םיגהנמה-רפס) אקווד ןותחתה שילש תליחתב רושקל ,הלילגב ונגהנמל םעטהו רוקמה המ שופיח ךירצ (11
ה"ערמש ,ה"ה תינעתד ד"פ ימלשוריה פ"ע רוקמ ,91 'מע 762 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ז"ע רסמנש המ הארו .15
הזוזמ תעיבקב ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל .(ש"ייע ,תוחולה שילשב קיזחה
י"ע םדאה ףוגב תישענש הקספהה ד"ע הזש םירמוא שי .(ב ק"ס זמק 'יס הרות לארשי גהנמ - ב"ס טפר ד"וי)
.לגרו ףוג שאר ,םישילש 'ג שי ת"סב םגו ,ןותחתה קלחל בלה ןיב טנבאה

.אשת יכ תשרפב םילקש תשרפ ,האבה האירקה תא וארקי ובש (11*

ת"סב האירק לע רתוול דמק 'יס י"בב האבוהש א"בשרה תעדש טרפב) ארוביצד אחריטב ךוסחל ידכ ,ךכ ףידע (12
.(ותומכ וגהנ אלש ףא ,הז ללגב

.34 הרעה 191 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל (12*

ינפל) וניגהנממ המכ לש טוקיל ו"ת םילשוריב ד"בח נ"כהיבב הלת ץיבובוקעי 'יש ןועמש 'ר ח"הרה (13
[ת"סה לש] התסנכה" :(זט תוא) םהמו ,(ב"יר ןויליג 'תורשקתה'ב םתומילשב וספדנ .םיגהנמה 'ס תכירע
.ה"ע קורב ש"חר ח"הרה ג"הרה לצא הבישיב ותעשב ודיפקהש הארש יפכ ,"זא הקיזחמה ,ההיבגמה י"ע ק"הוראל
."?" וינפל ןייצו גהנמה לכ תא קחמ ,הרומאה המישרה תא והיגהב ,יברה םלוא

ךייש 'וללהי'ש (םש ונבר ע"ושב אל לבא ,דמ ,םש םייחה-ףכבו די,דפר ר"אב אבוה) וב-לכ 'סב ש"מ 'עו
המ ינפמ ע"צו .ומצעב 'וללהי' רמאו ת"סה לטנ ,טייצראיה-ימיב הביתה ינפל ללפתהשכ ,יברה .תירחשה-לעבל
.'וללהי' רמואו ת"סה תא רחא םדא לטונ בורלו ,הזב ןירהזנ םניא ש"נא

,(א"שנת ולסכ ה"כ ןמוי) 2 'מע 68 ןויליג 'ונייח תיב'ב ,'וכו הסנכהו האצוהב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב
ת"סה קיזחה ל"נה) וכפוהל - ת"סה תא קיזחהש הזל [יברה] ןמיס ,ת"הרק רחא ומוקמל וכרדב ,תירחשב" :אבומ
וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה וליאו) ץוח יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה - ."(ץוח-יפלכ בתכהשכ
.(ע"עו ,תרחא וגהנ םיאישנהש אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת

(םלועה גהנמכ אלו .ולוכ 'ולדג' ףאו ,'וניקולא דחא' ,'עמש' תרימא ןכו) 'וללהי' תרימאב גהנ יברה
.ת"סה לש טעמ ההבגהב ,ק"הרא ןוויכל ת"סהשכ

.נ"שו ,38 'מע םיגהנמה-רפס האר (14

.345 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקל ,ופוסב ו"פרת 'יס ח"וא יקומנ (15

.1274 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל - ןיינעה לכ (16

הרעה הארו .[עוביר-יאצחב רגסומה איצוהל] ןלהלד 23-18 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (17
.םש 86

.תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו (18

.לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ (19

.'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ (20

.םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ (21

ראשל אלו ,(ת"תח ירועישב םיעיפומ םהש םימי םתואב קרו) וללה םיאשונל קר הנווכהש החישה לכמ רורב]
.ולא תוישרפבש םיניינעה

,('וכו תרוטק ,תונברק תברקה) ותלועפב אלא ןכשמה תיישעב םינד םניאש םירמאמה םג הזב םיללכנ םא ע"צו
םחל תייפא ומכ ,ןכשמה תלועפב רושקש המש הרואכל עמשמד ,םש י"שריפבו "הפוא טקנו" ב,דע תבש 'מגב ןייע
,וצ) הנשמב האצוה תכאלמ יבגל רמאנ ,ךדיאמ .'ןכשמה תכאלמ'מ תודמלנה תבש תוכאלמ ט"לב ללכנ וניא ,םינפה
תחיתפב עיפומ אשונב ןויד .היינבב ללכנ הז םג ילואו .םישרקה תלבותב ,"םייולה תדובע התיה ןכש" :(א"עס
.[ע"עו ,לט ילגא 'ס

.םיטפשמ פ"ר י"שר (22

.די תוא וצ 'פ אמוחנת-שרדמ (23

.589 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' .388 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (24

הזמ הארוה .ןוראב חינהש דחא דועו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב
םוי-םויה הארו) 317 'מע א"כח תוחיש-יטוקלב ,לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
.(םויהד

השעמל וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב
.ךליאו 207 'מע ד"כח תוחיש-יטוקלב ,לארשי לכל

.יברה לש ויתומישרמ ,72 'מע םיגהנמה-רפס (25


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il