- ה"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ורדאב 'ז * רוכז-המורת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


קזחתהל םיאתמ יכה ןמזה הז
"שדקמ יל ושעו"ד ןיינעב


ליחתה ץראב הטמל הניכשה תכשמהב וניבר השמ לש ושודיח
תמקה ידי-לע * "יניס רה לע 'ה דרייו" ,הרות-ןתמב רבכ
"השודק תיב" - תועיבקד ןפואב הניכשה תכשמה הלעפנ ןכשמה
הלגתמו ריאמ ,ותוקלתסהו ותדלוה םוי ,רדאב 'זב *
הריאמש יפכ ,ךרבתי ותומצע םע הרושקה ולש תוימצעה
ר"ומדא ק"כ תחישמ * ולוכ םלועבו שדקמה-תיבב תילגתמו
ונרוד אישנ


תוקלתסהה םויו תדלוהה םוי ,רדאב העבשל תוכימסב איה (םינשה בורב) המורת תשרפ תבש
.1וניבר השמ לש

:תוטשפב רמול שי - 2המורת תשרפל רדאב העבשד תוכיישהו רשקה רואיבב

רבד-לע השמל ה"בקה יוויצ - אוה (הבש םיטרפה ןהו השרפה תוללכ ןה) המורת תשרפד ןכותה
.3"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו 'וג המורת יל וחקיו" ,ןכשמה תיישע

:רדאב העבשב (ותדובע תומילש) ולש אלוליהה םויש וניבר השמל דחוימב ךייש הז ןיינעו

ןתנש 5רמאמב ראבתנו אבוהש] 4שרדמה ירבד יפ-לע ןבומ - וניבר השמ לש דחוימה וניינע
-לע [ת"ישה טבש 'י ,הנושארה םעפב ולש אלוליהה םויב ודמולל תנמ לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ
'ז עיקרמ הניכשה תא דירוהו הכז םהרבא" ,השמ דע םהרבאמ ,םיקידצה העבש לש םתלועפ רבד
הטמל ודירוה (7ןיביבח ןיעיבשה לכו) יעיבשה אוהש השמ יכ דע ,'הל 'ומ קחציו ,'ול
שדקמ יל ושעו ביתכד ,שדקמה-תיבב היה תוקולא יוליג רקיע"ש רמאמב ךישממש יפכו ,"ץראב
."םכותב יתנכשו

הטמל תוקולא תכשמהב תאטבתמ םיקידצה ראש לכ יבגל וניבר השמ לש ותלעמו ודוחיי ,רמולכ
,ןכלש ,הטמל הניכשה תא (ךישמהל ונייה) ןיכשהל ,"יתנכשו" ,ןכשמה תיישע ידי-לע ,ץראב
.7"השמ השעש ןכשמ" - ומש לע ארקנ ולוכ ןכשמה

םוי ,רדאב העבשב :יכ - רדאב העבשל המורת תשרפד תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לעו
ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ד תומילשה השענ ובש ,וניבר השמד תוקלתסהה
ברקב תועושי לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו הלגתמ"ש ןפואבו ,8"וייח
ץראב ןותחת יכה םוקמה ,"ץראה ברקב" וליפא ,הטמל יוליגב הריאמו תשגדומ - 9"ץראה
תוורע" - "ץראה ברקב 'ה ינא יכ עדת ןעמל" 10וניבר השמ רמא הילע - םירצמ ץרא תמגוד]
שדקמ יל ושעו" ,המורת תשרפד ןכותה - וניבר השמ לש ותדובעב תירקיעה הדוקנה ,[11"ץראה
."םכותב יתנכשו


אל אוה רדאב העבשל (וניבר השמ לש ותדובע רקיע) המורת תשרפד רשקהש ,ףיסוהל שיו
:םויב וב ותדלוה דצמ םג אלא ,וניבר השמד תוקלתסהה דצמ קר

,ויז שדוח תלעמל עגונב 12ארמגב אתיאדכ ,םיקידצ לש תדלוה (םוי) ןמזד יוליעה דבלמ
,וניבר השמ לש ותדלוה םויל עגונב דחוימ ןיינע ונשי - "םלוע ינתויז וב ודלונש חרי"
"םויה יכונא הנש םירשעו האמ ןב" 14קוספה לע 13ל"זח תשרדכ ,ותוקלתסה םוי םע רושקש
."'וכ םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממ ה"בקהש דמלמ" ,(15"יתונשו ימי ואלמ םויה")

,ןכ-יפ -לע-ףא לבא ,םיקידצה לכ לצא הז ןיינע ונשי ,םיניינעה תוימינפב :רמולכ
ללוכ ,ודלונש םוי ותואב התיה אל םתוקלתסהש םיקידצ המכו המכ םנשי ,יוליגבו תוינוציחב
רמול ךייש אל םהילא עגונבש ,16ןקזה וניבר ,ומכ ,תושדח תומשנ ויהש םיקידצ -
ומכ] רחא םויב דלונש םדאמ (לוגלגו) ךשמהה ינפמ איה הדילה םוימ רחא םויב םתוקלתסהש
18עודיו ,17"הנש םיעבש ןבכ ינא ירה" רמא הנש ח"י ןב ותויהבש ,הירזע ןב רזעלא יבר
ןבכ" השענ ,לאומשד וייח תונש ב"נ ףוריצבו ,איבנה לאומש לוגלג היהש ,הזב רואיבה
וניבר לצא וניצמש יפכ ,ודלונש םויב התיה אל םתוקלתסה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,["הנש םיעבש
םהיתונש אלממ"ד ןיינעה היה ולצאש - וניבר השמד תוקלתסהה םוי תלעמ תשגדומ הזבו ;ןקזה
.יוליגבו לעופב םג "םויל םוימ 'וכ

,ונייה ,תדלוהה םוימ אב (הדובעה תומילש) תוקלתסהה םויד יוליעה םגש - הזב ןיינעהו
תוקלתסהה םויד יוליעה ,ןכש ,"יתונשו ימי ואלמ םויה" ,'וכ הדילה ןיינע לכ םלשנ ובש
.חוכבו םלעהב היהש הדילהב שודיחה לש "לעופב"הו "יוליג"ה אוה

,וניבר השמ לש ותדובע תוללכ רתויב תשגדומ רדאב העבשבש - ונניינעל עגונב ןבומ הזמו
אלא ,(לעופב ותדובע תומילש) תוקלתסהה תלעמ דצמ קר אל ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
.הדילה תלעמד לעופבהו יוליגה אלא וניא תוקלתסההד יוליעה ,ןכש ,הדילה תלעמ דצמ םג


יוטיב ידיל אב - יוליגו םלעה ,תוקלתסהה םויל תדלוהה םוי ןיב קוליחהש ,רמול שיו
:רדאב העבשב לעופב

החמש (ןמה) חמש ,רדא שדוחב רופ לפנש ןוויכ" :19ארמגב אתיא - םירופד סנל עגונב
רדאב העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי היה אלו ,השמ וב תמש חריב רופ יל לפנ ,רמא ,הלודג
."דלונ

ךותמ תצקב שרופמ ותתימ" יכ - "דלונ . . רדאב העבשבש עדוי היה אל"ש רבדה םעטו
,ףיסוהל שיו) 'וכ ביתכדמ ןישודיקד אמק קרפ ףוס ןנירמאדכ ,תמ רדאב 'זבש םיבותכה
תוברעב לארשי ינב ויה איהה תעב ירהש ,םלועה תומוא ןיב ותעשב רבדה םסרפתנש ןכתייש
אלא ,דוע אלו ,םלועה תומוא ירגת םע ןתמו אשמ ולהינו ,תבשונ ץראל שממ תוכימסב ,באומ
רדאב 'זב דלונש לבא ,(םלועה תומואד 20"ןושל םיעבשב" הרותה תא םהל ראיב וניבר השמש
.21"ןמה עדוי היה אל שרדה הזו . . םש אוה םימכח שרדמ אלא ,שרופמ וניא

וליפא וא ,ןמה לש ונמז ירחאל "קיתו דימלת" ידי-לע הלגתנ הז שרדש ,רמול שי ילואו
רמול קחוד ירהש - לארשי ינב לכל םסרופמו עודי היה אל ןיידע ,לבא ,הז ינפל הלגתנש
תוכלה המכ עדיש ,ןמה וליאו ,השמ דלונ רדאב העבשבש לארשי ינב לכל םסרופמו עודי היהש
.הז רבד עדיש דחא ףא היה אל (23"וימכח") ויצעוי לכ ןיב םגו ,הז רבד עדי אל ,22הרותב

ןיינע אוה תוקלתסהה תלעמש ,ליעל רומאה יפ-לע - םיניינעה תוימינפב הזב רואיבהו
רדאב העבשב ותתימ ,ןכלש ,םלעהבו חוכבש ןיינע אוה הדילה תלעמ וליאו ,יוליגבו לעופבש
.24לכל העודי התיה אל רדאב העבשב ותדיל וליאו ,לכל העודי התיה

,םלעהב אוה הז ןיינע םגש ,תוקלתסהה םוי םע תדלוהה םויד רשקל עגונב הז ךרד-לעו
לארשי ינב םגש ןמז היה ,ןכלו ,ודלונש םוי ותואב אל וקלתסנ םיקידצ המכו המכש ,רומאכ
."םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממ"ד שרדה ועדי אל


,תוקלתסהה דצמ קר אל) רדאב העבשל המורת תשרפד תוכיישב רואיב תפסותל םיאב ןאכמו
:תוקלתסהה תלעממ רתוי הלודג הדילה תלעמש - הדילה דצמ (םא יכ

היה אלו . . הלודג החמש (ןמה) חמש ,רדא שדוחב רופ לפנש ןוויכ" ארמגה ירבד רואיבב
."התימה לע רפכתש הדילה יאדכ" :י"שר שרפמ - "דלונ רדאב העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי

וב תמש חריב רופ יל לפנ") התימד יוצר-יתלבה ןיינעל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
,הז לע תרפכמ הדילהש ,("השמ

,ןדיד-ןודינבו ,יוצר-יתלבה ןיינעה לטבתנש דבלב וז אלש - הרפכד תומילשה תילכתל דעו
ךופהנו" ,בוטל ךפהנש - הזמ הריתי אלא ,השמ תתימ םע הרושק התיהש ןמה תריזג לוטיב
,26"החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה" ,25"אוה

תלעממ רתוי הלודג הדילה תלעמש ,תוקלתסהה םויד יוליעל עגונב םג אוה ןכש ,ןבומ ירה
.27התימה לע תרפכמ הדילהש ,ךכ ידכ דע ,תוקלתסהה


תשרפל (השמד תוקלתסההו תדלוהה םוי) רדאב העבשד תוכיישהו רשקה רואיבב ףיסוהל שיו
.רתוי קמועב - ("שדקמ יל ושעו") המורת

:המדקהבו

רה לע 'ה דרייו" ,הרות-ןתמב רבכ ליחתה - 28ץראב הטמל הניכשה תכשמהב השמ לש ושודיח
לעפנ ןכשמ תמקה ידי-לעש ,אלא ,30םינותחתל ודריי אל םינוילעד הריזגה לוטיב ,29"יניס
.31"השודק תיב" - תיב לש ןפואב ,תועיבק לש ןיינע הזב

יאק "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" יוויצהש 32ם"במרה בתכש המ יפ-לע - רתוי קתמויו
"שדקמ ירקאד ןכשמו ןכשמ ירקיאד שדקמ") שדקמה-תיב לע םג (אלא ,השמד ןכשמה לע קר אל)
תוללכב ,רשא ,ישילשה שדקמה-תיב ,"תונבהל דיתעה ןיינב"ל דע ,ינש תיב ,ןושאר תיב ,(33
.34"להוא" אלו "תיב" - תועיבקה ןיינע רתויב שגדומ שדקמה-תיבד ןיינעה

:דחוימ יולע שי םהמ דחא לכבש ,רמול שיו

השעש ןכשמ" ,וניבר השמ ידי-לע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד יוויצה תלחתה - ןכשמ
."השמ

תוללכבש ףא) יארע תריד ,"להוא" יבגל ,עבק תריד ,"תיב"ד יוליעה תלחתה - ןושאר תיב
.("השודק תיב" אוה ןכשמה םג ,רתוי

הזה תיבה דובכ היהי לודג" 36וב רמאנ ,ירה ,35םירבד השמח וב ורסחש ףא - ינש תיב
- ומצע הז תיבב 37"םישדח"ד יוליעה ףסותינ ינש תיבב ,הזל ףסונו ,"ןושארה ןמ ןורחאה
ןיינב האר אל") 38"וימימ האנ ןיינב האר אל סודרוה ןיינב האר אלש ימ" ,סודרוה ןיינב
,ינש תיבד ךשמה ,םא יכ ,ומצע ינפב תיב הז ןיא ,אסיג דחמ ,רמולכ ,(39"םלועמ ראופמ
."ראופמ ןיינב" - תושדחתהה תלעמ וב ףסותינ ,אסיג ךדיאלו

41"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,40שדקמו ןכשמד תומילשה תילכת - "תונביהל דיתעה ןיינב"ו
.42יחצנ תיב ,"ה"בוקד אנינב" ,

.וניבר השמ לש וניינע ,"שדקמ יל ושעו" יוויצב םיללכנ ולא םיניינע לכ ,רומאכו


תיב" ,"שדקמ יל ושעו") "תיב" לש ןפואב תוקולא תכשמהו יוליגב שודיחה רקיע ,הנהו
:תומצעה יוליג - אוה ("להוא" יבגל "תיב"ד תומילשה תא םג ללוכה ,"השודק

43ותומצעו ותוהמ לכב םדאה הלגתמ הבש םדאה תריד תמגודבו ךרד-לע - אוה "תיב"ד יוליעה
תומצעה יוליג - 7"'הל תיב" ,שדקמו ןכשמב ותמגודו ,44םישובל אלל - םימעפל - דעו ,
.םיריתסמו םימילעמה םישובל םוש ילב ,שממ

הרוא ונממ ,יזא ,םיימשג םירבד 45(ו"ט) ג"ימ שדקמו ןכשמ תיישע ידי-לעש ,ךכ ידכ דעו
'תי ול תויהל ה"בקה הוואתנ - האירבה תנווכ תמלשנ הז ידי-לעש דע ,46ולוכ םלועל האצוי
הזה םלועב םגש ,ונייה ,'תי (ול) ותומצעל (הריד) עובק תיב ,רמולכ ,47םינותחתב הריד
,שובל םוש ילב" ,שממ תומצעה יוליג היהי ,"ץראה ברקב" ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה
.49"שובלו ףנכב ךממ הסכתי אלש שוריפ ,ךירומ דוע ףנכי אלו 48ביתכדכ


רדאב העבשל (תומצעה יוליג) "שדקמ יל ושעו"ד תוכיישהו רשקה תא ראבל שי הז יפ-לע
הדילה ןיינעל רשקה דצמ םג אלא ,וניבר השמ לש ותדובע תוללכ תשגדה דצמ קר אל -
:אפוג תוקלתסההו

לכ ינפל הז ירהש) וניבר השמד תוימצעה ריאמו הלגתמ - וניבר השמ לש ותדלוה םויב
תומילש רמג ,תוקלתסהה םויב ןכ ומכו ;('וכ םייוליגה תניחב דצמ הדובע לש ןיינע
.50ולש תוימצעה לכב הלגתמו ריאמ זאש ,ותדובע

,"בושא םורעו ימא ןטבמ יתאצי םורע" 51בותכש המ יפ-לע - רתוי קיתמהלו ףיסוהל שיו
שודיחה רמול שיד ,שובל םוש ןיא (הרהטה תעב טרפב) התימה תעבו הדילה תעבש ,ונייה
ךכב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,שממ תוימצעה הלגתמ התימה תעבו הדילה תעבש ,בותכבש
.שובל םוש ילב אוהש

תוימצעה הלגתמו ריאמ ,וניבר השמד ותוקלתסה םויו ותדלוה םוי ,רדאב העבשבש ,אצמנו
םלועב - ודי לעו) שדקמה-תיבב הלגתמו ריאמש יפכ ,'תי ותומצע םע הרושקה ,וניבר השמד
."שובל םוש ילב" (םינותחתב 'תי ול הריד ,ולוכ

יכה ןמזה הז ירה - [...] המורת תשרפ שדוק תבשב ונדמועב ,רשא ,ליעל רומאה לכמ םרומה
שדקמ יל ושעו"ד יוויצה אוה םנכותו םתדוקנש הדובעה יניינע לכב ףיסוהל לגוסמו םיאתמ
."םכותב יתנכשו
ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה רדאב 'ו ,המורת תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 526-519 'מע 'ב

.נ"שו .ב,גי הליגמ (1

.(א,זצר) כ"בשות קלח ה"לש האר (2

.ח-ב,הכ ונתשרפ (3

.נ"שו .ה"פר ר"שהש (4

.ת"ישה ינגל יתאב ה"ד (5

.אי ,ט"כפ ר"קיו (6

.ח"בהיב 'לה שיר ם"במר (7

.ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא (8

.ח"כס םש (9

.חי,ח אראו (10

.א"לפס נ"רד תובא םג הארו .ד ,א"פ ר"הק הארו .בי,םש .ט,במ ץקמ - בותכה 'ל (11

.א,אי ה"ר (12

.נ"שו .א,חל ןישודיק (13

.ב,אל ךליו (14

.(נ"שו .א,אי ה"רמ) פ"הע י"שרפ (15

.ךליאו 127 'מע ה"שת ש"הס .ךליאו א ,חעת ג"ח ד"וקל .256 'מע ז"שת מ"הס (16

.הנשמב - ב"עס ,בי תוכרב (17

דחא הפ .םש (א"דיחהל) לגרה תחמש פ"שגה הארו ."רזעילא 'ר רמא" אקסיפ פ"שגהב ל"זיראה 'יס האר (18
.ל"זיראה םשב - (הנהו ה"ד) "ונלוק תא 'ה עמשיו" אקסיפ פ"שגה לע (א"דיחהל)

.ב,גי הליגמ (19

.ה,א םירבד י"שרפ (20

.םש הליגמ א"שרהמ ג"אדח (21

.דועו .א,זט .ב"עס ,גי הליגמ האר (22

.א,זט הליגמ הארו .ג,ו רתסא (23

.77 הרעה 350 'מע ז"טח ש"וקל האר (24

.א,ט רתסא (25

.בכ ,םש (26

.ךליאו 1 'ע ו"כח ש"וקלב הכוראב ראבתנ (27

.(זעש 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ותלחתב מ"שת ינגל יתאב ה"ד .בכר 'מע ד"מרת מ"הס האר (28

.כ,טי ורתי (29

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת האר (30

.ח,הכ ונתשרפ י"שרפ (31

.ח"בהיב 'לה שיר (32

.א"עס ,ב ןיבוריע (33

.דועו .17 'מע ו"ח ש"וקל הארו .(ג) זט ,א"פ ר"שהש האר (34

.א"ה ב"פ תינעת ימלשורי .ב,אכ אמוי (35

.ךליאו א"עס ,ג ב"ב הארו .ט,ג יגח (36

.זט,וכ אובת .גי,אי בקע .ב,טי ורתי י"שרפ האר (37

.א,ד ב"ב (38

.ב,אנ הכוס (39

.דועו .67 'מע ט"ח ש"וקל האר (40

.זי,וט חלשב (41

.א,אכר ג"ח .א,חכ א"ח רהוז האר (42

.דועו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הוא האר (43

.וע ס"וס ע"הא ע"וש .א,חמ תובותכ האר (44

.נ"שו .153 'מע א"כח ש"וקל האר (45

.דועו .ה"הס ד"פ תוכרב ימלשורי (46

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת (47

.כ,ל והיעשי (48

.ו"לפס אינת (49

.ך"ז 'יסל רואיבב ק"הגא האר (50

.אכ,א בויא (51,ןמה וליאו ,השמ דלונ רדאב העבשבש לכל עודי היהש רמול קחוד
היה אל ויצעוי לכ ןיבו ,הז רבד עדי אל ,הרותב תוכלה המכ עדיש
...הז רבד עדיש דחא ףא

יבר יצוצינ


"יובירב החמשב חמש םירופ"


תרדסב ,םתעפשהו םירופה ימי לע ,יברה לש תויואטבתה ללש
דחוימ הכרב קרבמ חלוש יברה * רזש ןמלז רמ לא םיבתכמ
ךישמהל הרומ תפסונ תרגיאבו םילייח םע םירופ תביסמל
,'םינויבאל תונתמ' גשומל אלפנ רבסה * רשקה תא םתיא
* דועו תפרצב תונבל דסומב 'םירופ ףשנ'ל תוסחייתה
םירופה ימיל תוצוצינ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לא יברה לש ויתורגיאמ המכב תולולכה תוניינעמ תויואטבתה תרדסב חתפנ וז ונתמישר תא
ךותמ) "ה"כשת'ה ןסינל ךומסה רדאב 'ז"מ בתכמ ןלהל .הנשה לש וז הפוקתב ,רזש ןמלז רמ
:(487 'מע 'דיסחו אישנ'


,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא ,ל"ז ונימכח ועבקש ללכה יפ-לעש ןוצר-יהיו
.םיניינעה לכב וטושפכ םג רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל היהי

.יובירב החמשב חמש םירופ תכרבבו בר דובכבו הרקוהב


:בתכ םירבדה ןיב .(492 'מע םש) ךיראת ותואב ןכ םג בתכמ יברה ול רגיש ןכמ רחאל הנש


ףוגה תחמש איה םירופד החמשהש איה הכונחה ימי לע םירופה ימי תלעמ ירהו
.דחי םג שפנהו


:(503 'מע םש) יברה ול בתוכ ח"כשת רדאב ג"יב


םידוהיל רשא הלוגס ימי םימיה ירהו . . החמשב תוברהל וניווטצנ וב שדוחב
- םימעל לארשי ןיב ,הלדבה תכרבב םיפיסומו - רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה
,ונל היהת ןכ

:ארקמ לש וטושפכו הזב ל"זח תושרד לככ

םעפ דועו החמשו רוא=] דובכ ןוא ךיליירפ לאמא ךאנ ןוא דיירפ ןוא גיטכיל
.[דובכו החמש

.חמש םירופ תכרבבו דובכבו הרקוהב

"ונא םג הכזנש"

:(464 'מע םש) ב"כשת ב-רדאב 'חמ ,רזש רמ לא יברה לש תרגיא ךותמ בושו


סנה םדוקש ,הבוטל ונילע םיאבה םירופה ימי תדוקנ םג יהוז ,רמול הצרת םא
.יכדרמ םע ודמעש הלא ןיבו שורוושחא לש ותדועסמ ונהנש הלא ןיב קוליח היה
דעו רענמ םידוהיה לכ תא דימשהל עשרה ןמה תריזג ,ץוחבמ ץחלה אבשכ לבא
תא איבה דימ - ארקיי ידוהי םשב קר םא הילפהו קוליח ילב ,םישנו ףט ,ןקז
הרות) ןקזה וניבר ןושלכו ,שפנ-תוריסמ לש בצמו דמעמב תודחאל םידוהיה לכ
ןמה היה אל םתד רימהל וצר םא ירהש ,םשה שודיק לע שפנה-תריסמ (א,זצ רוא
לכ תומל ןמצע ורסמ םהש אלא .םידוהיה לע אלא רזג אלש ,םולכ םהל השוע
וכז שפנ-תריסמ תניחב ידי-לעו םולשו סח ץוח-תבשחמ םהל הלע אלו הלוכ הנשה
דע ,שממ אוה-ךורב ףוס-ןיא-רוא תניחב םהל ךשמנו סנכנש הרומג הלבק תניחבל
.שודקה ונושל ןאכ


:יברה םייסמו


.רקיו ןוששו החמשו הרואלו וז הניחבל ונא םג הכזנש ןוצר-יהיו

.חמש םירופלו תוחמשמו תובוט תורושבל הכרבבו דובכב

חילש ידי לע תונמ חולשמ

'מע םש) ול בתוכ אוה םימי םתואמ תרגיאב .תונמ-חולשמ רזש רמל יברה חלוש ד"כשת םירופב
:(478


תונמ-חולשמ םייקל הזב ינוצר ,לארשי תיב גהנמו תווצמ לע דסוימ ,יגהנמכ
יננה םימעט דועו הז םעטמ . . חילש ידי-לע ,בותכה ןושלכו ,והערל שיא
.דחוימ ריצ ידי לע ודובכל הז (בתכמ םגו) חלוש


:רזש רמל יברה לחאמ (519 'מע םש) ב"לשת רדאב 'ז םוימ תרגיאב


-תחא-לע ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ ,(חוכ-תניתנ םג איהש) הארוההל םיאתמ
רשא לכו ודובכ לצא החמשה הברתתש ךרבתי םשה ןתיי ,םירופה ימי המכו-המכ
םוקמ לכב לארשי ינב וניחא יככותב ,רואו ךולה תוברהו ךולה ,ויחיש ול
הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא ,ו"ת השודקה ונצראב טרפבו .םהש
ךרד 'יוה לא וללפתהו רמאנ הילע ,שדוקה ריע םילשוריבו ,הנש תירחא דעו
,תרחב רשא ריעה

תשרדכו טושפכ רקיו ןוששו החמשו הרוא היהי ויחי ונלוכו תחאו דחא לכלו
.ל"זח

"תודבעהמ אצנ ןדיד אלגעב"

יכדרמ םימש תכאלמ ותכאלמ ךרבאה"ל יברה חלשש (ו"כשת רדאב ז"ט) יטרפ-יללכ בתכמ ןלהל
:ל"נהל בתוכו יברה ףיסומ בתכמה ילושב ."'יש


רבוע דחאו דחא לכ - וליבשב םה םישדח תודיסחה תרותב םיגשומ המכש ובתוכל
(םתשירדו) ל"זח ןושלכו ,תוניינעתהה תא ןברדמ הז ףוס-לכ-ףוס .הז "בלש"
ירהו - ול ןיינעה רז רשא רמול רוסאו רז רשא אטישפו .םישדחכ ךיניעב ויהי
.איה המימת תחא הרותו - ותרות תא ונל ןתנ ךרבמ םוי לכב

םילייח םע םירופ תביסמל קרבמ

זי ךרכ שדוק -תורגיא) בונמלז 'יש בייל 'ר ח"הרהל (ז"ישת ב רדאב ג"כ) יברה בתוכ ךכ
:(זיקת 'מע


לכב ומכ ,חטבו ד"בח-רפכב םירופד הגיגחה תודוא תונושארה תועידיל יתחמש
היהת יאדוובש ,םש ורקיבש הלא םע ךלוהו דימתמ רושיק ריאשי ,םיניינעה
,םהל םג חטב - אד ןוגכבו .התקזחהו תודהיה תצפהל הז רושיק לצנל תוירשפאה
.הרומש הצמ תיזכ איצמהל שי ,םהמ בושח קלחל םינפ-לכ -לע


קרבמה תא יברה רגיש ,ד"בח-רפכב ל"הצ ילייחל המייקתהש ,(ל"נה) םירופה תביסמ תארקל
הזב קתעומ" :צת -טפת 'מע םש ,קרבמה קתעהל תוריכזמה תמדקה .רדאב אי לילב רבכ) אבה
םויב םייקתיש סוניכה ילגרל הליל לומתא חולשל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוהש קרבמה חסונ
:("ל"עבה םירופה


ושעיש םידוהיה לכ תא סונכ ךל דיקפתב םכקלח יולימב טרפבו ,תחלצומ הגיגח
-הדובע םושל הווחתשי אלו ערכי אלש ,יכדרמ םע ,םיימוי-םויה םהייחב םג
,ושוריפ ,הרז-הדובעב רפוכ םידוהיהמ תחאו דחא לכש ונימכח תעדוהכו ,הרז
םתודהיב םיריעצ ושעי לכהו ,יחצנה אבס לארשיל רזה לכ תללוש ידוהיה תומצע
הז םויקש ,יניסמ רבכ ולביקש המ םייקלו ,תורשפ תלילשו ץרמ ,תובהלתה וניה
,םהיאנוש לכ לע ןוחצינלו ,םימעה לכ לע םדחפ לפנ יולימל ךרדה יהוז
.םירופ תכרבב .אמייק רב יתימא ידוהי ןוחצינ

.ןהאסרואינש םחנמ

הנתמל הקדצ ןיב לדבהה

:ונכותו א"לשת םירופ תודעוותהב יברה עימשה ,'םינויבאל תונתמ' גשומב אלפנ רבסה

תונתמב תוברהל םדאל בטומ" (זי הכלה ב קרפ הליגמ תוכלה) וז הווצמ יבגל בתוכ ם"במרה
."'וכ הניכשל המוד ולאה םיללמואה בל חמשמהש .םינויבאל

,('תונתמ' אלו ך"נתב ליגרה יוטיב) הקדצ רדגב הניה םינויבאל הניתנ ,הרואכל ,הנהו
,רמולכ ."היתנתמ היל ביהי יווה אל הישפנל אחיינ דיבעד ואל יא" ללכה ונשי הנתמב ,אלא
םרגש המ הזו ,הנתמה ןתונל המ-רבד קינעה רבכו הזב אצויכו חור-תחנ םרג רבכ הנתמה לבקמ
תויהל לבקמל תרשפאמה ,הנתמ לש רדגב אלא ,הקדצד רדגב הז ןיא ,אליממ .הניתנ התואל הל
.החמשב

:יברה רמא דועו

ךפיה לש בצמב יורש ,עבט יפ-לע ,הלעמלמ והודימעהש יפכ ובצמ דצמ ינעה ,הנשה לכ ךשמב
יזא - 'עדי אלד דע' לש בצמב תויהל וניווטצנ םהבש ,םירופה ימיב ןכ-ןיאש-המ .החמשה
םינתונ ןכלו ,החמשב היהי ,'עדי אל'ד בצמל עיגה םרטב ףאש ,ןויבאמ וליפא עובתל רשפא
.'הנתמ' לש ןפואב ךכ-רחא ול

"יעדי אלד דע החלצהב"

:(ט"ישת א רדאב 'ט) ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהל יברה בתכ ךכו


,הבוטל ונילע םיאבה םירופה ימי לוצינל תינכת םיניכמ דעומ דועב יאדווב
יבתכב ראובמכו יעדי אלד דעו החלצהב היהיש ןוצר-יהיו .םיאתמה ןפואב
.תודיסחו ל"זיראה


שדוח תארשהב לבא ,ירמגל רחא ןיינעב - (ט"ישת א רדאב 'ט םוימ אוה ףא) בתכממ עטק הנהו
:יקסבומיליו (ה"ע) איסוז-םייח 'ר ח"הרהל - רדא


ךופהנש רמאנ וילע רשא ,רדא שדוחל ונסנכנש ןוויכ ,ילואו יאה ילוכו רשפאו
.רפכה יניינע לכב 'וכ אכפהתאו רקיע יוניש לוחי ,החמשלו בוט םויל אוה
םג ןבומכו .ל"נה לכב בוט רשבל ךרבתי 'ה וחילצי ןכ - רומאה בתכש םשכו
.נ"פה ןכותכ םיטרפה ויניינעב

הווצמ ישוע םסרפל

להנמ ,'ץיברוג 'יש בוד-רכששי 'ר ח"הרהל (ו"טשת רדאב ט"כ) יברה בתוכש םירבד ןלהל
:תפרצב הקבר-תיב


,הקבר-תיבד םידימלתהו הלהנהה וכרעש םירופד ףשנה תודוא בתכש הממ יתינהנ
תחא לכ הז ררועי יאדוובש ,תע-יבתכמב ךכ-רחא הז רבד-לע ומסרפ יאדוובו
טרפבו ,וניינעב דחאו דחא לכ ,ץמוא ףיסוהל הלהנהה תא םגו תודימלתהמ
.הווצמ ישוע םסרפל הווצמד ל"זח קספ עודיש


.ןהיתוחפשמו תודימלתל תועגונה תועצה לש הרוש עיצמו ףיסומ יברה
תודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(ח,הכ) םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו

(המכח תישאר) לארשימ דחאו דחא לכ ךותב - םכותב

ןכשמה ילכ דגנכ םהש תווצמהו הרותה קסע ידי-לע ,ידוהיו ידוהי לכ תמשנב הרוש הניכשה
'ןוזמ'ו תוימינפ תניחב איהש הרותל םיזמור ,ןכשמה ךותב ויהש ,ןכשמה ילכ .תועיריהו
.ימינפ ןפואב םדאה לכשב תגשומ איהש יפל ,שפנל

:הרותל םילכה םיזמור רתוי יטרפ ןפואב םג

.תוחולה ויה וב - ןוראה

,שפנל 'ןוזמ' איה הרותה םג ,רומאכ ,אולהו .םינפה םחל תא םינתונ ויה וילע - ןחלושה
.(ט ילשמ) םחלל הלשמנ הרותה ,ןכ-ומכ ."יעמ ךותב ךתרות" תניחב

.'רוא הרות' תארקנ הרותה םגו רוא תצפה הניינע - הרונמה

'ףיקמ' תניחב ןהש ,תווצמל תוזמור - 'םיפיקמ' ויהו ןכשמה תא וסיכש ,ןכשמה תועירי
.(שפנל םישובל םישענ תווצמ םויקמש עודיכ) שפנל 'שובל'ו

הניכשה תארשה םג ךכ ,תועיריהו ןכשמה ילכ ידי-לע התיה ןכשמב הניכשה תארשהש םשכ
הרות דומיל - 'םילכ' :םירבדה ינש ידי-לע איה לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה 'ןכשמ'ב
.תווצמ םויק - 'תועירי'ו
(ג,ב 'מע חפ ףד להקיו תשרפ ,רוא-הרות)


(חי,הכ) םיבורכ םינש תישעו

(י"שר) םהל קונית ףוצרפ תומד :םיבורכ

הרותה םויק :ךדמלל .תוחולה םיחנומ ויה ובש ,ןוראה לע םהיפנכב םיככוס ויה םיבורכה
.הרותה חורב םיגהנתמו הרות םידמולה ,ןבר-תיב לש תוקוניתב - 'םיבורכ'ב יולת ןוראבש
.המויק ךשמה תא םיחיטבמו הרותה לע םיככוס ולא תודליו םידלי

.לארשי-םע ידי-לע הרותה םויקל ןוברע תודליהו םידליה ושמיש הרות-ןתמ תעב םג
(א"משת המורת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(אל,הכ) היחרפו הירתפכ היעיבג

תשרדכ ,ס"שבש תותכסמה םישיש ,(ו םירישה-ריש) "תוכלמ המה םישיש" דגנכ - םינקה תשש
.(ח"יפ ר"בדמב) ל"זח

,ל"זח תשרדכ ,םהש (רומאה קוספבש) 'תומלע'הו 'םישגליפ'ה דגנכ - םיחרפהו םירותפכה
.תורמימהו תותיירבה

תוימינפל זמור עודיכ רשא ןיי םיתוש םיעיבגב ירהש .הרותה תוימינפל םיזמור - םיעיבגה
.("דוס אצי - ןיי סנכנ") "הרות לש הניי" תארקנה ,הרותה
(אצת'א 'מע ,ה ךרכ תומש הרותה-רוא)


ןמגראו תלכתו רזשמ שש ,תועירי רשע השעת ןכשמה תאו
(א,וכ) ינש תעלותו

:'ה תדובעב הלא םינימ תעברא לש םניינע ןלהל

תוננובתההמ האבה 'ה תבהא ונייה ,תוקולאל ןואמיצהו הקושתה שא יפשר - ינש תעלות
.ונממ דבלב הראהו ויז אלא םניא תומלועה לכ רשא ,אוה ךורב ףוס-ןיא תוממורו תאלפהב

תלכתה יכ .אוה-ךורב ףוס-ןיא לש תימצעה תוממורב תוננובתההמ האבה 'ה תארי - תלכת
לע תומדו" ,(א לאקזחי) ביתכדכ ,'ארונ' ארקנ עיקרו ,(טפ ןילוח) עיקרל םיו םיל המוד
."ארונה חרקה ןיעכ עיקר היחה ישאר

ררועמ םדאהש ,ונייהו .הרובגו דסח םיללוכה םימחרה הניינעש תראפתה תדימ - ןמגרא
םג .(וקוחיר לע זגור לש תמייוסמ הדימ םג ךכב שיו) ה"בקהמ הקחרתנש ושפנ לע םימחר
.םינווג המכמ לולכ ןמגראה

ונווגש ןתשפ אוהש ,שש .(עודיכ ,תודימה תששל רוקמ הווהמה) דסחה תניחבל זמור - שש
הבהא ,םיקלאל המשנה לש תימצעה הבהאל זמור אוהו ימצע ןווג אוה ןבלה ןווגה .ןבל
.תעדו םעטמ הלעמלש
(138 'מע ח"שת םירמאמה-רפס)


(וט,וכ) םידמוע םיטש יצע ,ןכשמל םישרקה תא תישעו

הטונ אוה הטישה ץע לש והבוג תמחמ יכ) הייטנ התועשמש ,'הטיש' אוה 'םיטיש' תבית שרוש
תארקנ ,הטמל וא הלעמל ,דצ הזיאל היטההו ,יעצמא אוהש רבד שיש ונייהו ,(ןאכלו ןאכל
.הטיש

םלוכ - (הייטנ) הייטס ,'תוטש'ו 'םיטיש'ש ירה ,שרושה ותואמ איה ףא 'תוטש' תבית
.םה דחא שרושמ

,'הפילקד תוטש' תארקנ הטמל וז ךרדמ היטהה .לכשהו ןויגיהה ךרד איה עוצימה ךרד
.'השודקד תוטש' איה הלעמ יפלכ היטההו

ןיא" ,(ג הטוס) ל"זר רמאמכו ,אוטחל םדאל תמרוגה תוטש-חור התוא איה 'הפילקד תוטש'
ןפואב 'ה תדובע איה 'השודקד תוטש' ."תוטש חור וב סנכנ ןכ-םא אלא הריבע רבוע םדא
תדובע ."אבסל היתוטש היל ינהא" ,(זי תובותכ) ל"זר רמאמ ךרד-לע ,תעדו םעטמ הלעמלש
.'השודקד תוטש'ל ,םידמוע םיטיש יצעל 'הפילקד תוטש'ה תא ךופהל ,אופא איה םדאה
(114 'מע י"שת םירמאמה-רפס)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


המורת תשרפ שדוק-תבש
רוכז תשרפ - רדאב 'ח

תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :תירחש
אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק-יצח םירמואו ינשה רפסה
."1 . . רוכז" :(טי-זי,הכ םירבד)

.2הרותה ןמ איה רוכז תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל

.3רוכז תשרפ תעימשב תובייח םישנ ,םיקסופה בור תעדל

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (יריצב) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
4"(יריצב) 'רכז' ךכ-רחאו (לוגסב) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגסב)
.

.5קלמע תא 'תוכהל' 'גהנמ'ה תא לטבל שיש לארשי ילודג ובתכ תורוד המכ ינפל רבכ

.6(הל-ב,וט א-לאומש) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

.'ךתקדצ' ןכו ,7'םימחרה בא' םירמוא


ישימח םוי
8רתסא-תינעת - רדאב ג"י

םירוטפ - 11םוי 'ל לכ תדלויו ,10הקינמו תרבועמ ,9(הנכס וב ןיאש וליפא) הלוח
.12תינעתהמ

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .13רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.14הייתשל תונתהל ךירצ

.4:01 :רתויב המידקמה העדל הלפשה רוזאב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .15"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.16'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:17תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,18הדימעב ןתוא םירמוא

:20ןלהלד רדסב ,19'לארשי רמוש'ו 'םוחר אוהו' ,ןונחת תרימא ירחא ןרמואל ונגהנמ

יכ / רובעיו ,21ךלמ ל-א / םוקב םדא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / וניוויק הווק
-א / 22רפסמ יתמב / רובעיו ,ךלמ ל-א / ל-אה התא ,וניתובא יקולאו וניקולא /םחרכ /ךמע
עמש / םינושאר תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 23ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל
הנעש ימ / וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 25ונעשפו ונעשרה / 24ונלוק
ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע ךרב' :ובו ,27ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 26ינעד אנמחר / םהרבאל
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['28. . ב ונרכז' אלו] '. . ל

:הרותה תאירק

.29םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ינפמ תאז עידוהל ול רצו ,והוארק םאו .30הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.31הלעי - םשה לוליח

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
ליחתה ,הרותל יברה הלעשכ .32הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.33רוביצה םע דחי םרמואל

"םשב" ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ ,"'ה"-ל

:לקשה תיצחמ

סנל הרושקש לקשה-תיצחמל רכז ,החנמ ינפל 35תינעתה םויב הקדצל 'לקשה-תיצחמ' 34םינתונ
.36"וילקשל ןהילקש םידקה" ,םירופ

,37ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ "תיצחמ" לש תועבטמ השולש ןתונ דחא לכ
ג"ימ לחה וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ דחא לכ - םינפ-לכ-לעו ,לארשי לכ תא ללוכ הז גהנמו
תתל ץופנ השעמלו] םפסכמ לקשה תיצחמ 'ג תתל םינטק םג וכנחיש - םיענ המו בוט המו .הנש
,הבחרה ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע םירוההש ןפואבו ,[תונבו םישנ רובע םג
.38םולכ םהל רסחי אלש ךכ ,םהיכרוצל ףסכ קיפסמ דוע םהל ראשיישו

:החנמ

,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו .39"תרחואמ העשב" - הליפתה
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל
.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,"ואצמהב

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא (הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,40וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי

.34'ונכלמ וניבא' אלו ,ןונחת םירמוא ןיא

ירבד' רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.41החנמ תליפת רחאל רוביצ-תינעת ימיב 'ןישוביכ

דע תונוזמ ינימו ,המודכו תוריפ םועטל רתומ שלח םדא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל ןיא
ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ לוכאל וליפא רתומ הלוחו ,הציבכ
.42

.18:07 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצ


ישיש םוי
43םירופ - רדאב ד"י

בוט-םויו תבש ידגב שובלל ונגהנמ ,םירופ ליל ,ברעב ישימח םויב ,הליגמה תאירק תארקל
.44

תרשע (ב ."ךלמה" תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.45"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

םא .47הליגמה תאירק עומשלו 46תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,העבש ךות (ל"חר) לבא
ול ןיאו .48ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב ןיא
גהונו ,העבש ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןיינעל תבשכ בשחנ םירופ .49החמש ינימ תוארל
האר ,תונמ-חולשמ ןיינעל .50וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תוליבא קר
.ןלהל

אלא] הרשע -הנומש םדוק תאז זירכהל םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא תיברע תליפתב
תמיתחבש םשה תא רמאש רחאל רכזנ םא - 'םיסינה לעו' חכש .[ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיכמ
.34לבקתת -שידק םירמוא ,ןכמ רחאל .רזוח וניא ,הכרבה

לוק הז ןיא יכ - םהב-אצויכו וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.51"ללכ םדא

הליפכהו ,52תרגיאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה :הליגמה תאירק
םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ".53םיקלח השולשל איה
דע 'תרגיאכ' ראשית הליגמהש ,יברה לדתשה ללכ ךרדב .54םויב ןהו הלילב ןה ,ארוק-לעבה
.55האירקה םויס

תכרב רחאל דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ תא הבוח-ידי איצוהל ןווכי
.34"ונביר תא ברה"

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.56ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב זחוא ארוקהש םוקמ

,'יגגאה' :והשלכ ראותב 'ןמה' רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.57"הזב אצויכו 'ערה'

שיאו" .(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.58(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

,(וט,ח) 'אצי יכדרמו' ,(א,ב) 'ידוהי שיא' :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) 'יכדרמ יכ' ,(זט,ח) 'םידוהיל'
.(י,ט) 'תרשע' תבית רחאל דע (ו,ט) 'שיא תואמ שמח' םילימהמ ,תחא המישנב אורקל ךירצ
ומכ [!םתוא ארוק ארוק-לעבהשכ אלו] זא ןיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא ארוק רוביצה
.59ןמה תרכזהב

'תינשה תאזה םירופה תרגיא'ו (וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.60"(טכ,ט)

.הכרבה תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא

.61"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש

-שידק .ונילע .(אמלש -אהי) שידק .שודק התאו .(םויב ןכו) הליגמה תא ךרוכ 62ךכ-רחא
.34םיקידצ ךא .ארית לא .םותי

.63"הליגמ עומשל" (ארוקה ךרבי - ואל םאו) תוכרבמ (דבלב) םישנל הליגמ ארוקה

תאירק לע ךרבמ ר"ומדאה לבא ,64רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.65םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל דיחיב םג הליגמה

.ןוזמה תכרבב 'םיסינה לעו' רמאיו ,66"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"

:תירחש

.34שידק יצח .'םייפא ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא .םיסינה לעו - הרשע-הנומשב

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
,רוכז תשרפ עמש אלש ימ .4(יריצב) רכז ךכ רחאו (לוגסב) רכז םיארוק - 'קלמע רכז' .דחא
'לקשה תיצחמ' הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב ןווכי
.67וישכע תאז ןתונ

.68הליגמה תאירק רחאל םילמה שי :הלימ תירב

.65"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,69'ונייחהש' ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.34םירופ תדועסו םינויבאל-תונתמו תונמ-חולשמ תווצמ לע םג ונווכי 'ונייחהש'

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,71'בקעי תיב' םירמואו .70לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.72"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.73

.74העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ-חולשמ
רשע-םינש ךות וירוה לע לבאלו םישולש ךות (ל"חר) לבאל תונמ םיחלוש ןיא .75התוערל
אלו םילכאמ אלא חלשי אל ךא ,תונמ-חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה .76שדוח
.77תונדגמ

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל-תונתמ
תוברהל בטומו ,78חבושמ - םינויבאל הקדצו (יריצב ש"ירה) םיערל תונמ חולשל הברמהו
הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ -חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ םינויבאל-תונתמב
תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא
.79"םיאכדנ בל

.80"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ-חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.81חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ-חולשמש םירמוא שי

,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,82םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב ןמה תאכהב ומכ
(תוכיסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו תויחה ,תומימתה
.83םינטקה ידי-לע רקיעב השענש "םירופב

.84הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

.34החנמ תליפת םדוק ,לקשה תיצחמ םויה םינתונ 85ו"ת םילשוריב

:החמשו התשמ

.86תבש דובכ םושמ תירחשב םישוע םירופ תדועס

.87החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

םייקל חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,88"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.89םירופ תדועס תווצמ

ר"ומדאה שובל ,ח"אדה תרימאו םירופ תדועס לש ןוזמהו איצומה תוכרב ,םידי-תליטנל"
.90"טנבא רוגחו 'לטיה ענעלביוס'

.91"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

םע לבא ,'עדי אלד דע'ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב"
המכ רבודמכ ,לארשי -ינב לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תולבגה
ןוויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,תודיסחה תרותד תולבגהה יפ-לע תויהל ךירצש םימעפ
.92"סופדב םגו ,םימסרופמו םיעודי םירבדהש

.65"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

םימעפ ויה .93םירופב םג תדמוע הפקותב - הקשמ תייתשב הלבגהה תודוא העודיה הריזגה
דחא םינפ-לכ-לעש ,94וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש
.95רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.96הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.97'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
98"גחה ינפל םוי םישולש" םיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.

.99המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיחב

34ו"ת םילשורי ק"היעב שלושמה םירופ רדס ןלהל

הלילב הליגמה תאירק רחא - םויבו הלילב היתוכרבב הליגמה תא ןירוק :רדאב ד"י 'ו םויב
ןירוק ןיאו ,םיסינה לעו םירמוא ןיא לבא .םינויבאל-תונתמ םינתונו - שודק התאו םירמוא
.הרותב

ינש ןיאיצומו ,ןוזמה-תכרבבו הליפתב "םיסינה לעו" םירמוא :הוצת תשרפ שדוק-תבש םויב
אוביו" חלשב תשרפב ריטפמל ינשבו ,הוצת תשרפב םילוע העבשל ןירוק ןושארב ,הרות-ירפס
.(רוכז תשרפ תרטפה) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה .(םירופד האירקה) "קלמע

,תונמ-חולשמו [100םינויבאל -תונתמ םגו] םירופ תדועס ןישוע :רדאב ז"ט ,ןושאר םויב
ןמחרה םוקמב) 'ןמחרה'ב ןוזמה תכרבב ורמואל שיו ,םיסינה לעו אלו ,ןונחת םירמוא ןיאו
,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה" :(בוט-םויו תבשד
.". . יכדרמ ימיב

םירופ תדועסו ,ז"טו ו"ט ,ד"י םימיב תונמ ןיחלושו :תועדה לכ ידי תאצל ןירימחמ שיו
.םירופ םשל תחא הדועס םיפיסומש ,תבשב םג ןישוע
ןיינעתמה .(ונל ושדחתנש וא ונקותש םירבד המכ דבלמ) תורעהב טרפבו ,םעפה ונרציק תוינכט תוביסמ (*
.ז"נשת םירופד (טלק ןויליג) 'תורשקתה'ב םאצמי תורוקמו םימעט טוריפב

.ד"בח-ללוכ חול (1

אקווד וז תבשב - האירקה יטרפ ךא ,רוביצב האירקה ןיינע םצעל קר הנווכה] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (2
ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ג"הושבו 3 'עה 341 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר ,ןנברדמ םה 'וכו
מ"דשת תויודעוותה הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח

הידפולקיצנא ."םיקסופ המכ" 443 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהבו .ט"לס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש (3
.נ"שו ךליאו בכר ע"ס ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז' ךרע תידומלת

.(חס 'יס ט"ח קחצי תחנמ ת"וש) דבלב םישנל התאירק לע הרותה תכרב ךרבל ןיא יכ-םא

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה-רפס (4

,לוגסל יריצ ןיב ללכ םילידבמ םניאש ק"הראב גוהנה אטבמב וא ידרפסה אטבמב הרותב םיארוקה הלאל ,הרואכל
.הז לכל םוקמ ןיא

.י'גאלאפ א"רהמו ןימי ןב א"רהמ ת"ושמ תאז איבה טנר 'מע (םידעומ) ה ךרכ ףסוי-טוקליב (5

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (6

ףוס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי-םויה (7
.ד"בח-ללוכ חול .גי ק"ס

.371 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקלב האר ,'רתסא תינעת' םשב שדוחמ םעט (8

.(ו ק"ס נ"קת ח"הכ) חכ-ישושת םינקזו ,(םש) םייניע באכמ הברה רעטצמה ןכו .א"ס ו"פרת 'יס א"מר (9

לאירבג-יעטנ האר) לעופב - הקינמו ,הריתי השלוח תשגרמש וא םוי 'מ רחא תרבועמב ונייהו .םש א"מר (10
.(נ"שו ,ה"פ םירצמה-ןיב

.םש לאירבג-יעטנ ,(ה"ס לש 'יס ז"הדא ע"וש) הלוחכ הניד (11

ו"פרת 'יס ב"נשמ האר .ןיליקמ םיברו ,םיקסופב ונד וז תינעתב התשמה ימי 'זב הלכו ןתח ןיינעלו (12
ב"ח תעד הווחי ,ב"ס אמק 'יס ע"ושוציק ,חכ ק"סו ז"טקס ו"פרתו י"קס ט"מקת םייחה-ףכ ,זט ק"ס ןויצה-רעשב
.נ"שו ד-ג"ס ה"כפ ב"ח ןיאושינ לאירבג-יעטנו ,חע 'יס

ךרכ ש"וקל ,ג"פ ת"הגא :הזב הארו) .רחשה תולעב ליחתמ םוצהש 'כ 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיסב (13
הבושת-תינעתב קר רבדמ רתוי תמדקומ העשל םש רומאהש ,יברה םשב 17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה'ו 313 'מע בכ
םש ןייצמ יברהש ןוידה רוקמב םנמא .(12 ןויצ י"ע 494 'מע ב"ח ב"נשת - הגומ יתלב - שדוק-תוחיש ע"עו)
תינעת י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב
י"בב אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי
ןוויכ ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (14
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

רעש ולש ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע םיגהנמה-רפס (15
הז חולב אבוה) ז"טשת ד"בח ללוכ חולל יברה תוהגהבו גיש 'מע ז"טח ק"גאב ףאו .ש"ייע ,ח"ס םיאולימה
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (םויהל

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (16

.359 'מע 'ה תליהת רודיס (17

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (18

חסונב 'לארשי רמוש' ללכנ םש יכ ,הילדג םוצד תוחילסל המוד וניאו) יברה לש ןיינמב דימת וגהנ ךכ (19
.(ומצע תוחילסה

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (20
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (21
.344 'מע 'ה תליהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (22
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבו תיב לכ ןיב םג ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ח"משת רתסא -תינעתמ ואידיוב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,ו"או אלל ,'ךתעושיב ונדקפ' ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (23
.'ד"בח

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (24
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (25

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (26

.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (27

ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ םירמוא אלא ,ןזחו להק קוספב קוספ 'ונכלמ וניבא'מ קלח רמול ונגהנמ ןיא
.(בק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא)

'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג ט"משת תנשמ לחהו ,'ה-תלהתו רוא-הרות ירודיסב
יגהנמ רצוא' - (םינשיה םירודיסל דוגינבו - א"שת .י.נ) א"ות רודיסל ןוקיתה חול פ"ע תאזו ,(קורושב
.אק 'מע םש 'ד"בח

.45 'מע םיגהנמה-רפס (28

.םש םיגהנמה-רפס (29

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (30
.(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו

-ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב
זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ 'יס ב"ח אנינת בישמו-לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא
רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח-ללוכ חול (31

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (32

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (33

.ד"בח-ללוכ חול (34

.םירופ יגהנמ - םיגהנמה-רפס (35

.299 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (36

זמר (ב .םילקש תשרפב 'המורת' בותכש םימעפ 'ג דגנכ - ד"צרת ס"ר ח"וא א"מרב (א :הזל םימעטהמו (37
םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ] םירפסב אתיאדכ ,רתסא ימיב ומצש םימי תשלשל
- שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס ןתיל שי תינעתה
המ ומייק" םירופב הרות-ןתמל זמר "יאתילת םעל יאתילת ןיירוא" ד"ע (ג .המק 'מע ,רדא 'םידעומה ירעש'
.332 'מע ב"ח א"שנת תויודעוותה ,"רבכ ולביקש

.311 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה ,םדאה ירדגמ הלעמלש הדובע - לכל הוושה םוכס תחא-תבב הניתנ :הניינעו

תינברה דעב םג לקשה -תיצחמ ןתונ ר"ומדאהש ,םש םיגהנמה-רפסבו .787 'מע ב"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (38
."םהמ םילבקמ - ולקש םא" (ה"מ א"פ םילקש) ונינשש ומכו .כ"ע ,םינטק תונבו םינבו

ש"מכ אלו ,"לקשה תיצחמ"ל ןינתונש רמולמ ןירהזנ ןיאש חוורה גהנמכ עמשמ "לקשה תיצחמ" ןושלהמ ,בגא
ראבתנ םעטהו .(טסת 'יסב "חספל רשב דחייל אלש" ששחה ד"ע) "לקשה תיצחמל רכז" אקווד רמול דועו י"א חולב
יכ" קוספהמ דומילהמ ןכו ,םש 'סותו י"שרו א,ט ב"ב 'מגהמ חכומש ןוויכ ,219 'מע ו"כשת שדוק-תוחישב
.ש"ייע ,'הקדצ' הניינע איה םגש - הקדצ יניינעל ,לקשה תיצחמב רמאנש "םישוע םה הנומאב

,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע - הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (39
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ "הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש

פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .טמשנ וז תינעתבו ,'וכו תבטב הרשע ,ג"וצב ד"בח-ללוכ חול (40
-טוקלי הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ ףסוי

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (41

.ב"צרת ס"וס הרורב-הנשמו א"מר (42

.חולה ףוסב ןלהל וטרופ ,הז 'שלושמ םירופ' ימיב םילשוריב תוגהנהה (43

.ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש ואיבה ה"צרת 'יס הרורב-הנשמו םייחה-ףכב) 14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (44
.(439 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה םג האר .לקשה-תיצחמ תניתנ ינפל תאז בתכש םיגהנמה-רפסב עמשמ ןכו

ר"ומדא שדוק-תורגיא 'סב ספדנ וז הליגממ םידומע ינש לש הנטקהב רורב םוליצ .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (45
.21 'מע לומ ,ז"נשת ןילקורב ,ש"רהמה ר"ומדא לש 'תודלותה רפס'בו ,מק 'מע ,ג"נשת ןילקורב ,ש"רהמה
שיש יאדו .רסח "ידרא" ןמה-ןב םשו ;"םהינפב דמע אל שיאו" ;(ו"או אלל) "דבאלו גרהל" :בותכ וז הליגמב
האר - תועד יקוליח שישכ ת"סב ןוקית לע ןוידל המוד וניאו) תרחא ובתכ םא ןקתל ףאו ,הליחתכל ןכ בותכל
הליגמהש ןוויכ - 1900 'מע ו-ה ךרכ ז"הדא ע"ושל תופסוהב םג הספדנ ,אכ 'יס ד"ויח הימחנ-ירבדה תבושת
.(ןפוא לכב הרשכ

עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו .אסת 'מע ךורב ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר (46
.(םש ש"החמו א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה-שאר ברע לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (47

דעב םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,ונייחהש םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (48
.דמר 'מע םידעומ - ףסוי -טוקליב ונמסנ ,םינורחאה בור תעד ןכו .ש"ייע ,ומצע

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה-רשג (49

.אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (50

.496 'מע א"כ ךרכ .336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל (51

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה-ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (52
.ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ

גהנמל) אקווד םיקלח 'גל םילפוכ ונגהנמלש םעטה שופיח ךירצ .םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה-רפס (53
.(ותעב-רבד חול - העירי ג"ע העירי ,םיבר םיקלחל םילפקמ םלועה

.בכ ק"סוס םש םייחה-ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (54

.ונ ע"ס ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה-ףכב הארו .םש (55

.טי ק"ס םש הרורב הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (56

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (57

ונימיב םימעפל עקר ;'ןמה' לכב טעמכ הכה ה"כשת םירופב] .(מ"דשת ןמוי) לאמש לגרב עקור היה יברה
'ןמה' לכב הכה א"משת םירופב .24 'מע 128 מ"יב - קזח רתוי "אתדמה ןב ןמה"ב הכה כ"דבו ;ולאמשב םימעפלו
.[וב ונגינש

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (58

.יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכ ,ד"בח-ללוכ חול (59

.(דבלב 'תאזה תרגיאה') דועו ,השמ הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"מ ,םש םיגהנמה-רפס (60

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (61

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןיינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .ד"בח-ללוכ חול (62
תומצע רוא יוליג ךשמנ החותפ הליגמהש ןמז לכ תודיסחה ד"ע הברדאו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
- הז-תמועלה תא ותוכזב חצנל ,הליגמה רחאלש הכרבהב תלעות איבמו ,יוליגב תומשה לכמ הלעמלש ףוס-ןיא
.ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' ,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ

רמאו לולגל קיספה ןתוא רמגשכו ,הליגמה תא לולגל יברה לחה תוכרבב ץ"שה לחהש דימ :ה"כשת םירופב]
ךותל הליגמה סינכה םייתניבו ,שודק התאו רמול לחהו ,הלילגה םייסו ךישמה רמגש רחאל ,בקעי תנשוש
.[55 'עה ל"נה ןמוי - דומעל שגינו ,קיתרנה

דימ .םיבוביס ינשכ קיפסהו ,הליגמה תא לולגל יברה לחה ,האירקה םויס םע :א"נשת םירופמ ואידיווב
תרימא רחאל .לק בוביס ףיסוה ךכ-ידכ-ךותו ,רודיסב ןייעל יברה הנפ ,הנורחאה הכרבב ארוק-לעבה ליחתהשכ
.ארימג דע לולגל ךישמה 'בקעי תנשוש'

.דועו ה ק"ס ב"צרת 'יסבו םש א"מו ב"ס ט"פרת 'יס א"מר (63

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (64
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלושה -ךורעה םג פ"כו ,יח שיא ןבו יכדרמ רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה-רפס (65

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (66

.הליחתכל התניתנ ןמז והזש ד"צרת 'יס א"גמה תעד הארו ,ד"בח-ללוכ חול (67

תאירק רחאל לומל (18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (68
א"רגהו ח"רפה ,אנר 'יס א"ח ז"בדרה ת"וש ,ב"סר ס"וס ד"וי תיבה-קדבב י"ב ,וסר 'יס ד"הת תעדכ ,הליגמה
-ףכב אבומכ םידרפסה גהנמו ,ןלהלד ל"ירהמב ההגהב אבוהש טרופקנרפ גהנמ ,ז"פרת ס"וס ג"מרפהו ג"צרת ס"וס
ןכ ובתכ םא שופיח ךירצו) הליגמה תאירק ינפל לומל ובתכ ד"בח-ללוכ חולב ,ךדיאמ .ל ק"ס ג"צרת 'יס םייחה
גהנמ ןכו ,ל"ירהממ םש א"מרה פ"ע ,('הגומ' בשחנ זא ןקות אלש המ לכ םא ןכו ,יברה י"ע הגוהש םינשב םג
-רצוא .נ"שו ,וכת 'מע 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' הארו .א"חהמ ז"פרת ס"וס ב"נשמה ש"מכ םיזנכשאה םלועה
.חער 'מע א"ח תירבה

.738 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (69

םש הפסונ ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :ספדנ 'ה תליהת ירודיסב (70
.ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט שריפ בכ תוא א"יפ ללוכה-רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב

.גכ תוא םש ללוכה-רעש (71

.המק 'מע ,םירופ - 'םידעומה ירעש' (72

.םש 'תורשקתה' (73

תיזכ לכאיו ,העיקשה דע כ"חא ותדועס השעי רחיא םאו .'תירישע העש' ינפל פ"כע ךורעל שי הדועסה תא (74
.(תפ הציבכ לכאי אלו) 'וכו אמיגרת ינימו תפ

ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחיש האר ,תונמ-חולשמ תודוא .ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (75
לע חנעפ תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו .דחי תיזכ פ"כעו הנמ לכב תיזכ הליחתכל
.ש"ייע ,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה

לאירבג-יעטנ - (ה"כשת ,ה"ע הנח תינברה ומא לע) תולבאה תנשב ול וחלשי אלש םסרפל יברה הרוה ןכ (76
,[ג"ס ד"יפ (ג"נשת) םידעומה-חבש 'סב ש"מכ אלדו .רנורג 'יש ל"יר ח"הרהמ] טי 'עה הל קרפ ב"ח תולבא
תינברה לע) ח"משת תולבאה תנשב יברה תארוה - 'ל ךות םיבורק ראש לע ןכו .ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ
.(ב 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב םש ,ה"ע אקשומ -היח

'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח-רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (77
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה-רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (78

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ והיעשי (79

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה-רפס (80
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

ןכו ,דועו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקלב אבומ ,ו"סוס םירופ תכרעמ םיניד תפיסא דמח-ידש האר (81
תונמ חולשל לארשי גהנמש ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .םינורחאב
.תוקוניתה י"ע

תשודק' האר ,םינויבאל-תונתמ דחוימבו .םש א"ח ח"משת תוחישה-רפס ,תונמ-חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (82
'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - הקדצב טרפבו ,םירופ יניינעב םינטק ינטק ךוניח ד"ע .היינש השודק 'יול
.561

ב"ח מ"דשת תויודעוותה - םיניינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (83
279 'מע א"לח תוחיש-יטוקלב .המק 'מע ב ךרכ םחנמ-לכיה האר - םירופב תונבל תוגצה ד"ע .דועו ,1239 'מע
.תובהלתהב אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש ,תוכיראב

.484 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (84

.םילשורי הרכזנשכ ןלהל ןכו .ארמוחל גוהנל שי 'המוח תופקומ קפס' םהש תומוקמ ראשב ןכו (85

.74 הרעה ליעל הארו .ד"בח-ללוכ חול (86

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה-רפסב

.ותעב -רבד חולב ז"ע קחצי תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר (87

.םש א"מר (88

.י 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' (89

.הז עבוכ שבח אל ונרוד אישנ יברהו .םש םיגהנמה-רפס (90

.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה-רפס .א,חצ רוא-הרות (91

,וטושפכ 'עדי-אלד -דע' םייקל יברה הרוהש םימעפ ויה םנמא .372 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה (92
'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .93 הרעה ןמקל האר .העש התואל ודי-לע התחדנ 'הקשמ'ב הלבגהל העודיה 'הריזג'הו
.הרות-תחמשל רשקב עש-טסש 'מע ירשת-לולא

לש ןפואב ויהיש ידכ ,םירופה ימיל רשקב תויודעוותה 'ג ךורעל יברה עיצה 351 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב
.ש"ייע ,'הקזח'

.92 הרעה ליעל הארו .חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה 'סב ספדנש 'תודיחי'ב הנעמב םהמו ,מ"כב שרופמכ (93

.1478 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ןוגכ (94

.ק"הלב תוחנה דעו י"ע ע"ז ל"י ,וכ 'יעס ז"טשת םירופ תחיש םג האר (95

.980 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותהב ספדנש ובתכמב ןיינעה רואיב

.1426 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (96

.243 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסל ןייצמו ,םש םיגהנמה-רפס (97

'מע ב"ח ח"משת ,1280 'מע ב"ח מ"דשת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר .א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (98
.דועו ,399 ,339 'מע ב"ח א"שנת ,303

יברה תעדוהש ,תוריכזמה ירבחמ דחאמ יתעמש] 423 'מע ט"כח תוחיש-יטוקל ,םיחולשה סוניכל בתכמל הרעה (99
לע הלח הניא - תוהגומה תוחישה לעש מ"מל יארחא וניאש (ךליאו ז"טס 'תה תוחנה ,א"משת יחיו פ"ש תחיש)
.תאזכ 'ארבס' שיש קר ןייצ (םייח-ץע י"א חולב ומכ) 7 ע"ס ב"ח ז"לשת שדוק-תוחישבו .[םיבתכמה

.דצר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,490 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל (100

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il