- ו"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רדאב ד"י * םירופ-הווצת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה חספ תוכלה עובשה חול תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


רוסמל וחלש ומצעב ה"בקהש שוחל
דליל 'ה רבד תא


םהילע ויהשכ ,"םהה םימיב" לארשי-ינב תגהנה ןפואמ
לומ "הזה ןמזב" גוהנל דציכ םיעדוי ונא ,תוימשגב תוריזג
םצע קר אל עגונ הרותה דומילב * תוינחורב תונויסינה
תחישמ * דומילבש השודקהו תובישחה תרכה םג אלא ,דומילה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו" - 1הארוה ןושל - הרותב רמאנ םירופל עגונב
.2"םערזמ ףוסי אל םרכזו םידוהיה

תוריזג וב ןיאש הזכ רוד לע םג ,תורודה לכ לע הארוה םיווהמ םירופה יניינע :רמולכ
לארשי-ינבש יפכ וזכ הגהנה תשרדנ תוינחורב םיניינעה דצמ ,לבא ,זא ויהש ומכ ו"ח
.ןמה תריזג לטבל ידכ - 3"הזה ןמזב םהה םימיב" - זא וגהנתה

האבש הריזג - ןלצל-אנמחר ,4"םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל" הריזג זא התיה
תא לטבל ידכ םתלוכיבש המ לכ ושע לארשי-ינבו .םהה םימיה לש הריבה ריע ,הריבה ןשושמ
.5"אוה ךופהנו" השענש דע ,הריזגה

םנשיש העשב גהנתהל םיכירצ דציכ ונא םיעדוי ,זא לארשי-ינב וגהנש הגהנהה ןפואמו
.תוינחורב ולא םיניינע

רעשב בשוי היה יכדרמו ,6"תוכלמה תיבב ונל שי תוחא" - הכלמה התיה רתסא םהה םימיב
וסינ יאדוובו ,הריזגה הרזגנש העשב ,ןכ-יפ-לע-ףאו .ךלמל הנשמ השענש ינפל דוע ,ךלמה
ונפ זאו ,7"תד ןתניהל בתכה ןגשתפ" אציו ,תלעות םהמ החמצ אל - םיכרד ינימ לכב הלטבל
.(ןמקלדכ) ירמגל תרחא הצעל

םיבוט יכה םירשקה ויהו ,8ומצע תוכלמה תיבבו הריבה ריעב בורק היהש ןוויכ :הרואכלו
םיכרד שפחל וכרצוה המל - 9"אימד ופוגכ ותשא" ירהש ,ךלמה תיבב תויהל םילוכי ויהש
?תורחא

םיינשו םירשע ץביקו ,הדיצה םיניינעה לכ תא חינה יכדרמש 10שרדמב רפוסמ ןכ-יפ-לע-ףאו
,הרות םהמע דמלו לארשי ידלי ףלא

-ינב זא ואצמנ ובש בצמה םע ללכ תוכייש ול היה אל טשפ יפ-לעש הזכ ןיינע םהמע דמלו
.המודכו הסנרפ ומכ ,תימשג תילכת וזיאל הנכה שמשל לוכי היה אלש ןיינע ;לארשי

יתמ ועדי אלו ,שדקמה-תיב ןיינב קספנו ,ו"ח גורהלו דימשהל הריזג הפחירש ןמזב
11"אוה ןשי םהיקולא"ו לבב תולג לש הנש םיעבש ורבע רבכש ןעט שורוושחאו ,ותונבל ורזחי
,

ותוא תא םג ושע ויצעויו שרזו ןמהש אתיא (ל"זיראה יבתכ לע דסוימש) 12םידיסח תנשמב -
- שורוושחא השעש ןובשח

,בר תושעהל רשפא-יא ונממש דומיל - רמוע תוכלה לארשי ידלי םע יכדרמ דמל הז ןמזב
,ךכ-רחא הנבנ שדקמה-תיב ירהש) וניינבב היה אל שדקמה-תיבש ןוויכו ;חיגשמ ,דמלמ ,טחוש
הכלה קספל וליפא עגונ הז דומיל היה אל ,(ןמה תריזג ירחאל םינש עברא ,קספהה ירחאל
.13המשל הרות דומיל הז היה אלא ;השעמל

םיניד לארשי ידלי םע דמל אלא ,םי'ג"הבכשרו םינואג אקווד דימעהל שפיח אל יכדרמ
.רמועה תברקה לש םיטושפ

שאר ,יכדרמ תא הארו רבע ןמה רשאכש 14ארמגב רפוסמכ ,ןמה תריזג הלטיב וז הרותו
ללכ לעפתמ וניאו ,תאז לטבמ וניא ,המשל הרות לארשי ידלי םע דמולו בשוי ,15ןירדהנסה
- לארשי ידלי ףלא ב"כ לש הרותה דומיל ול עגונ אלא ,ו"ח דבאלו גורהל דימשהל הריזגהמ
.ותוא וחצינו ,ותלפמ יהוזש עדי יזא

םע רתסא הרביד ,עבטה יכרדב תאז שיבלהל ידכב ,ךכ-רחאש אלא .הריזגה תא לטיב הז ןיינע
ןיינעה היהיש ,16"ריתהש הפה אוה רסאש הפה"ש ןפואב היהיש ידכב םגו ,שורוושחא
.17"םידהייתמ ץראה ימעמ םיברו" ,"אוה ךופהנו"ד

:םינמזה לכ לעו לארשי-ינב לכ לע הזמ הארוהה

ןיאו העושת ךירצ ומצעב אוהש ,ונייה ,18"העושת ול ןיאש םדא ןבב םיבידנב וחטבת לא"
יזא - רתסהו םלעהבש הריזג המכו-המכ-תחא-לעו ,יולגבש הריזג לטבל םיצורש העשב .ול
,םהה םימיב יכדרמ לעפש ךרדה איה לועפל םיכירצש ךרדה

,תועטל םוקמ ערה-רציהל ןתיל ידכב ,עבטה יכרדב םיניינע םג דימעהל םילוכי ןכ ירחאלו
,עבט אלא סנ הז ןיאש ענכשל תוסנל לכויש

ןושארה רבדה וליאו ;עבטה יכרדב רבדה תא תוסכל ידכב ,רתוי רחואמ ןיינע קר והז ,לבא
הנושאר םיבשויה וליפא תושעל םיכירצ תאזו ,הרות םהמע דומללו לארשי ידלי ץבקל - אוה
.ןירדהנסב

:הסנרפה ןיינעב ,20"השעת רשא לכב ךיקולא 'יוה ךכרבו" ןיינעב 19ראובמה ךרד-לעו
רשא לכב" תויהל ךירצ עבטה יכרדב שיבלהל ידכב אלא ,"ךיקולא 'יוה ךכרבו" אוה רקיעה
רשאכ אקווד - רבדה ליעומ יתמ לבא ,עבטב שיבלהל ידכב םילכ תושעל םנמא םיכירצ ."השעת
.הלעמלמ הכרבה הנשי

'יוה ךכרבו"ד ןיינעה רסח אלימבו ,הרוקמו השרושב הכרבה היהתש המואמ םישוע אלש העשב
ךירצ שארל לכל ;לודג סיכ תנכהו קנבב ןובשח תחיתפב תלעותה יהמ - ונילע אל - "ךיקולא
.הלעמלמ הכרבה - םינפב סינכהל המ היהיש

תא לטבל ידכ "ךיקולא 'יוה ךכרבו" היהיש םיכירצ :ןדיד-ןודינב ןכש-לכו ןכ ומכו
-לע 21"ךרובי םירשי רוד" דימעהל ,לארשי ידלי ךוניח ידי-לע השענ הז ןיינעש ,הריזגה
םייואר םילכ תויהל ,"השעת רשא"ד ןיינעה ליעוהל לוכי זאו ;יעבדכ ךוניחה ןפוא ידי
.הריזגה תא לטבל 'יוה תכרבל

ודמלי םידליהש הז ידי-לע - "ךרובי םירשי רוד" דימעהל :ןוכנה רדסב ליחתהל 22שי
,םשה יכרדב ודמליו ,םשה תרות

תויתואה תשודק לש ןפואב ת"יב ף"לא דומילל עגונב 23ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - אמגודלו
בטומש בושחל אלו ,"ב ת"יב ץמק" ,"א ף"לא ץמק" דומלל ךירצ ןכלש ,תודוקנה תשודקו
תודוא ול רפסל ילבמ ,ירשפאה םדקהב אורקל דמלי דליהש לדתשהלו ,ה"בקהל ןמז ךוסחל
...תפצפצמה רופצ תויהל לכויש רקיעה ,תודוקנה תשודקו תויתואה תשודק

תויתואה תשודק ךותמ דומלל ידכ) ןמז ץמקמו ךסוח וניא אוה םאו ,ה"בקהל ךייש ןמזה -
ףיסוהלו םילשהל לכויש ךכ ,תובוט םינשו םימי תוכיראב תאז אלמי יזא ,(תודוקנה תשודקו
.רתוי

וניתוברו ,םיאיבנה וידבע ידי-לע ה"בקה הרוהש יפכ - הרותה דומיל תויהל ךירצ ןכ ומכו
המכח תישאר" ןיינע והזש ,השודקה שגר תמדקה ךותמ - ןורחאה ונרוד דע רודו רוד לכב ל"ז
תארי"ב איה ("המכח תישאר") הלחתההש ןוויכ ,המכחה ןיינע םג ונשי זאש ,24"'ה תארי
."'ה

:רבדה תובישח םג אלא ,ךכ-לכ דומילה תומכ קר אל עגונש - הזב ןיינע דועו

יחרי אתלת ליזא הווהד ליגר הווה"ד םיארומאה 'א תודוא 25ארמגב וניצמש - המדקהבו
ותיבמ עסונו ,שרדמה -תיבל ותיבמ היה םישדוח השולש ךלהמ) בר יבב אמוי דחו ,אחרואב
בר יב רב ןנבר היל ורק ווהו ,(תוכוסה גחב . . ותיבל רזוחו ,דחא םוי דמולו חספה רחא
ןוויכ ,הרותה דומיל לש דחא םוי ידי-לע שדקתנו ללכנ ןמזה ךשמ לכש ,ונייה ,"אמוי דחד
.26"םכל היהי"ש "תודיה עברא"ה תא םג הברמו תלעופ ובש השודקהש

תרכה םג אלא ,דומילה םצע קר אל עגונ הרותה דומילבש ,ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו
,27"רוהטה ןיבו אמטה ןיבו לוחה ןיבו שדוקה ןיב לידבהל" - דומילבש השודקהו תובישחה
דמולש לוח ידומיל ומכ דומיל גוס ותוא וניא הרותה דומילש עדיל ךירצ דליהש ,ונייה
ללגב ,עבטה יכרד לש םיניינע דמול ןאכו ,השודקו הרהט דמול ןאכ ,אלא ,הז ירחאלש תועשב
ןכלש ,םררבל ךירצו ,ולא םיניינעב ושבלתנו השודק תוצוצינ ולפנ תעדה ץע אטח ידי-לעש
תאז השעי ןכלו ,תובישח ךכל סחיימ וניא ,אלימבו ,תיחרכהה הדמב לוח ידומיל דומלל קוקז
ןהמ סנרפתהל ידכ ונייהד) "ןהב ךותחל םודרק" ול היהיש ידכ עגונ רבדהש המכ דע קר
אינתב ןקזה וניבר ראבמש יפכ ,"ותרותל וא 'ה תדובעל ןהב שמתשהל" וא ,('ה דובעל חוורב
.28

םינעוט - אוה רקיעה ,דליה דמול ןכיה אנימ-אקפנ ןיאש םינעוטה ולאל הארוהה םג יהוזו
.הנממ טעמל אלו שדוק ידומילל תדעוימש ןמזה תומכ לע דיפקהל - םה

ךוניח דסומב אצמיהל וילע םויה לכ ךשמבש עדיי דליהש עגונ םג עגונש - םהילא הנעמהו
.ויניינע לכ ולהנתי ויפ לעו ,רשכה ךוניח לש

םדוקמש ,ול םירמואו ,תודחא תועש ךשמל קר רוהט דסומל ותוא םיחלוש רשאכ ןכ-ןיאש-המ
-יפ-לע-ףא לבא ,ו"ח םירוסא םידומיל אל) םידמול ובש ,רחא ךוניח דסומל ךליל ךירצ ןכל
אתיאדכ ,"םילטב םירבד"ל םה םיבשחנ הרות ירבד יבגלש ,תושרה ידומיל (קר הז ירה ןכ
דומיל תלילש םג ללוכ ,31"םילטב םירבדב אלו ,30םב תרבידו" יוויצהש 29ךורע-ןחלושב
ןפואב תובישחה שגרה דליה לצא עבקנ יזא - 32"םילטב םירבד" ללכב םהש תוינוציח תומכוח
,ףייע רבכ ותויהב ,םיירהצה רחאל קרו ,בושח דסומב אוה דמול םויה לש ןושארה ויצחבש
וא יצחו העש ,העש ךשמל ותוא םיחלוש יזא - רבכ ול סאמנ קחשל םגו ,תושעל המ ול ןיאו
...שדוק ידומיל דומללו הבוט תושעל ,םייתעש

תאז דמול היהש אלא ,ןמז לש תומכ התואב שדוק דומיל דמול היה וליא וליפאש עדיל ךירצ
ןמזה תומכש לועפל םילוכיש םג המו ;"ואולמו םלוע" םג הז ירה - לוח דומיל םדוק
לש ןמזה תומכ הככ םימעפ המכ טעמתת ,תאז תמועלו ,הככ םימעפ המכ לדגת שדוק ידומילד
.לוח ידומיל

:תאז דועו

,ןבומ אלימבו ,"'ה תארי" םתישאר תויהל הכירצ - שדוק ידומיל ויהי םידומילהש ידכב
אוהש ,ותוא דמלמש הרומהש ךרוצ שי יזא ,םשה-ארי היהי דימלתהש לועפל םיצור רשאכש
,רובידב ןהו השעמב ןה ,הככ םימעפ המכ םשה-ארי היהי ,33"חיפטהל תנמ לע חפוט" תניחבב
.תומילשב אוה ירה - תועדב - הבשחמב םגש הז ידי-לע

ונידש "ןימ ובתכש הרות רפס" לש רדגב ויהי אל דומילה ירפסש רהזיהל םיכירצ ןכ ומכו
.(ןימ םבתכש תושרה ירפסל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו) 34"ףרשי"ש

,35"האמוט ןילבקמ הרות ירבד ןיאש" יפ-לע-ףאש - דומילה תוללכל עגונב ןיינע דועו
,יניסמ השמל הנתינש ,םייח םיקולא תרות דומלל םישגינ וישכעש וברמ עומשל דימלתה ךירצ
ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ" ,ןכלש ,36םישדח ךיניעב ויהי םויו םוי לכבו
.35"'וכ ןאכ

א ןיא") תחדינ גג-תיילעב ,תולגה ןמז תכשחב ,םוקמ לכבו ,הקירמאב םידמול רשאכ
,רודיס ,("ירבע") האירק ,ת"יב ף"לא ,היהיש ןיינע הזיא ,("לביטש-םעדיוב םענעפראווראפ
תא דימלתהל ןתיל ברה ךירצ - ינולפ רבד לע םיכרבמ הכרב הזיא ,ומכ ,הקוספ הכלה וא
ה"בקהש ןוויכ ,םשה רבד ול רוסמל אוה דמועש ,השגרהה תא ול ןתיל ,הזמ הרתיו ,הנבהה
.בקעיו קחצי ,םהרבא (תב וא) ןב אוהש ,הז דליל םשה רבד רוסמל ותוא חלש ומצעב

עגונב לארשימ דחא לכל ,םויו םוי לכב ,הזה ןמזב םג םירופה ימימ הארוהה יהוזו
לע עיפשהל העפשהה חוכ תא םהל הנתנ הנוילעה החגשההש ולאל המכו-המכ-תחא-לעו ,וידליל
היהי דומילהש םתעפשה תא לצנל םיכירצש - וניקולא 'יוהל םינב םהש םידוהי המכו המכ
.םירשי רוד לדגי הז ידי-לעש ,םימש-תאריב

,םהל ךרטצמה לכב וכרבתיש ,"ךרובי" יזא - םירשי רוד היהי רשאכו

.םהש םוקמ לכב לארשי ללכ םג הז ידי-לעו ,םהיבורקו םהירוה םג וכרבתי םדי-לעו

לארשי ידלי םע דמלו דחא םוקמב בשי יכדרמש הז ידי-לעש ,םהה םימיב היהש םשכו
םלועה לכב ויהש תונידמ עבשו םירשעו האמ לכב ןמה תריזג הלטבתנ ,הרותבש תוקוספ תוכלה
-

לכ תא לטבי הז ירה ,םימש תאריב הרות לארשי ידלי םע ודמלי רשאכש ,התע םג ןכ ומכ
,5"םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי"ש ,"אוה ךופהנו"ל איביו ,תוריזגה

,וכרע יפל דחא לכ ותוא חצני - ערה-רציה אוה ישארה אנושהש ןוויכו

םלוכ יכ והער תא שיא דוע ודמלי אל" זאש ,תיתימאהו המילשה הלואגה תא ךישמי הזו
.37"םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדיי
ולכתסי םיבוסמה לכו ,38"עדי אלד דע" םייקל בדנתי םיבוסמהמ דחאש הרוה ר"ומדא ק"כ
רוסמי" םיבוסמה דחאש ךרוצ שי ןכלו ...הז המ וחכשי טעמ דוע ירהש ,הז המ ועדיו וילע
,וילע ולכתסיו ןחלושה לע והודימעי ךכ-רחאו ,39ןאכ אצמנה רוביצה לכ רובע "ושפנ תא
..."האר הזכ"

ןיא םא ,אלימבו ."תוריחב" תועצמאב רבד לכ םישוע הבש הנידמ איה הקירמא :רמא ךכ-רחאו
.40"םעמ רוחב" היהיש דחא ורחביו ,"תוריחב" ושעי - בדנתמש ימ

רשפא -יא זאו ,ןועשה לע טיבהל קיספא - תאז השעא ינא םא :קוחש-תבב ףיסוה ךכ-רחאו
ינאו ,תאז השעי םכמ דחאש בטומו ,םכל יאדכ אלש ךכ ,תודעוותהב םכתא בכעא ןמז המכ תעדל
...ןמזב (ב"ויכו) ןושיל ךליל ולכות זאו ,ןועשה לע טיבא

ןכו ,41לודג סוכ לע ,"םייחל" רמול (םהיתומש וזירכהב) המכו המכל הרוה ר"ומדא ק"כ]
.[42תודעוותהה ךשמהב הז ירחאל םימעפ המכ
(ק"הלב תוחנה דעו תובידאב ,*הגומ יתלב - ז"טשת'ה םירופ תודעוותהמ םיעטק)

.ב,גנ ג"חז .ח,טי םיליהתל ק"דר האר (1

.חכ,ט רתסא (2

ועריאש םיניינעהמש ,ונייה ,(ב,הפ א"ח ד"וקל) דיתעה ךרד הרומו דמלמ רבעה :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו (3
.(הגומ יתלב החנהמ) דיתעב גהנתהל דציכ םידמל רבעב

.גי,ג רתסא (4

.א,ט םש (5

.ב,וט הליגמ (6

.די,ג רתסא (7

,םהה םימיה לש "ןאטגנישאוו"ב תוכלמה תיבה לש ועבצ היה המ עדוי ינניא :קוחש-תבב רמא ר"ומדא ק"כ (8
.(הגומ יתלב החנהמ) ונימי לש ןאטגנישאווב תיבה תמגוד ,דחוימ עבצב היה אמתסמ לבא

.נ"שו .ב,הל תורוכב .א,דכ תוכרב (9

.ד ,י"פ .ד ,ט"פ ר"תסא (10

.ב,אי הליגמ (11

.ג"מ ג"פ רדא 'סמ (12

.נ"שו .(138 'מע א"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"יס ד"ישת םירופ-ןשוש ,וצ פ"ש תחיש םג האר (13

.א,זט הליגמ האר (14

"ןאטגנישאוו" םע קסעתהל הצר אל ןיידע רשאכ - תוכלמל ברוקמ השענש ינפלש (ב,םש האר) ארמגב אתיאדכ (15
.(הגומ יתלב החנהמ) ןירדהנסה שארב בשי -

.מ"כבו .ב,דצ א"גמ א"ות הארו .א,זט תובותכ - ל"זח ןושל (16

.זי,ח רתסא (17

.ג,ומק םיליהת (18

.נ"שו .ךליאו 172 ע"ס א"לח ש"וקל האר (19

.חי,וט האר 'פ (20

.ב,ביק םיליהת (21

.הגומ יתלב החנהמ - הז ףיעס (22

.נ"שו .44 'מע ט"פרת ש"הס האר (23

.י,איק םיליהת (24

.(י"שרפבו) ב,ה הגיגח (25

.ד"לפ אינת הארו .דכ,זמ שגיו - בותכה ןושל (26

.י,י ינימש (27

.ח"פס (28

.ז-ה"ה ג"פ ז"הדאל ת"ת 'לה (29

.ז,ו ןנחתאו (30

.ב,טי אמוי האר (31

.ל"נכ ,"ותרותל וא 'ה תדובעל ןהב שמתשהל עדויש וא 'וכ ןהב ךותחל םודרק ןתוא השוע כ"א אלא" (32

.דועו .ב"ער ,הכ תוכרב - ל"זח ןושל (33

.ב,המ ןיטיג (34

.א,בכ תוכרב (35

.גי,אי בקע .א,טי ורתי י"שרפ הארו .זט,וכ אובת י"שרפ (36

.ט"פס הבושת 'לה ם"במר הארו .גל,אל והימרי (37

.ד"סוס דקתשאד םירופ תחיש םג האר (38

.םמצע לע תאז ולבקי ילוא םיבוסמהמ המכל לאש ר"ומדא ק"כ (39

ונשי םאה - הטיחשה תכאלמל רחמ ךליל ךירצש ללגב ,"עדי אלד דע" םייקל ששוחש המ :רמא - ב"ושה 'אל
!םויה רכתשת םא ארונ אל ...!?תימהבה ושפנ תא טוחשל רחמ ךירצ וניאש םיבוסמהמ והשימ

רוא - אקווד רואה םוקמב תויהל ךירצ אלא ,ךשוחה םוקמב תויהל לוכי וניא הטיחשה ןיינעש ,ףיסוה כ"חאו
הדובעב וניינעו .(א"יסר ד"וי ע"ושוט האר) ראומ תויהל ךירצ ןפוא לכב לבא ,רנה רוא וא הנבלה וא ,םויה
.תימהבה ושפנ תא טוחשל לוכי זא קרו ,ולצא ריאהל ךירצ "םדא תמשנ 'יוה רנ"ש -

םשו ,ומוקמל רוזחי כ"חא ,םוקמה בשות וניאש ןוויכ ,"עדי אלד דע" תויהל ומצע לע לבקל לוכיש ,רמא 'אל
..."ןויזיב"ה תודוא ועדי אל

.כ,טפ םיליהת - בותכה ןושל (40

.[..."ילכ" חק] ..."ילכ א טמענ" :רמא 'אל (41

.(א,חפ םיחבז) "ןיאלמ אלא ןישדקמ ןיא תרש ילכ" ,יכ ,אלמ סוכ תויהל ךירצש ,רמא 'אל

."ךיפ בחרה" ,"םימוצמצ יאלאד" :רמא 'אל

.הבישיה יניינע תבחרהל לעפיש ,ורמאב ,לודג סוכ חקיל הרוה הבישיה תלהנהמ 'אל

סופדה-תיבב יתוא םיסינכמ םכנהש םימוצמצהב יד :רמא ,הנטק תיסוכ לע םייחל רמאש סופדה-תיב ידבועמ 'אל
!לודג סוכ וחק ;התע דע

,קסעה יניינעב םגו ,תודימבו ןיחומב הבחרה םכל היהתש :סופדה תיב להנמל רמא ,תודעוותהה ךלהמב ,ז"חאלו
טשפתהל שטיוואבויל לש הנוצר ;סופד לש םיניינעל רושקה לכב "ךוניח יניינעל זכרמ"ה תא םצמצל ולדחתו
.בחרתהלו

שחנ םע רושקש ,"הרוחש הרמ" לש ןיינע והזש ,"ומחל רסחי ןפ" ,הסנרפב ערגי אמש ששחה אוה "םוצמצ"ה תביס
,בוצע דימת אוהו ,"ומחל רפע"ש ,שחנה תודוא (א,לר ג"חז האר - ל"זח ישרדמב ורוקמש) םגתפהכ - ינומדקה
...!ץראה רודכבש רפעה לכ תא לכאיש ירחאל סנרפתי ןיינמ ששוחש ןוויכ

םתייהו ,"ריבג" ןמזמ םישענ םתייה זאו ,הבחרהב סופדה ןיינע תא דימעהל םכילע ;םכלש הגאדה אל תאז
היה םירופס םירלוד םוקמבש ןוויכ ,םירופסה םירלודה תא קלחל דציכ ח"למה תלהנה םע חוכיווה תא םיכסוח
רובע םגו ,םידליהו השאה רובע ,ערה-רציה רובע ןהו בוט-רציה רובע ןה קיפסמ היה אלימבו ,רתוי ךרעב אלש
.סופדה-תיב ידבוע ראש

סופדה ןיינע תא דימעהל ת"ישה םכל רוזעי - "עדי אלד דע"ד ןמזב התע םיאצמנש ןוויכ :ר"ומדא ק"כ םייסו
,(רוקמב ד"יס ליעל האר) "טספוא"ד ןיינעה תא םג ףיסוהל ,רתויב הלודג הבחרהב

אלש דבלב וז אלש ,ונייהו ,הסנרפ םהל היהתש םימימתה ידימלתמ םיכרבא המכ דוע לבקל ולכות ,אלימבו
דוע לש םתסנרפב ףסותי הז ידי-לעש ,הברדא אלא ,סופדה תיב ידבוע ראש לשו םכלש תיטרפה הסנרפה טעמתת
,םידוהי

,תודיסחה תרות תשרודש םיניינעהש ןפואבו ,הצוח ךיתונייעמ וצופי ,ח"אד תצפהב הבחרה ףסותתש - רקיעהו
.*הביבסה לכב ןהו ,ש"נאו םימימתה לצא ןה ,םיימוי -םויה םייחב ,השעמו רוביד הבשחמב ,שממ לעופב ואובי

----------

זירכהל םיגהונ םידגנתמה לצא :קוחש-תבב רמאו ר"ומדא ק"כ הנענ ,ןמא ונע סופדה-תיב ידבוע רשאכ (*
."ןמא" םינוע כ"חאו ,"לאוג ןויצל אבו" הליחת


.ש"יי דוע ("ןעשזאקרעד") איצמהל ולדתשיש ר"ומדא ק"כ הוויצו ,ש"ייה לזא תודעוותהה ךלהמב (42

ול ורמאיש ,קוחש-תבב ורמאב ,תודעוותהה הכרענ ובש םלואה לעבל הלודג סוכ ןתיל ר"ומדא ק"כ הרוה ןכ ומכ
.הבהאב לבקי זאו ..."לייטקוק" והזש


533 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקלב (שידיאב) הספדנו ,ר"ומדא ק"כ ידי-לע ההגוה (ז ףיעס דבלמ) וז החיש (*
,תומוקמ-יארמ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז הרודהמב .(ךליאו 223 'מע - ק"הלל תמגרותמ הרודהמ) ךליאו
.הגומ יתלב החנהמ םיניינע המכוםע דמל אלא ,םיג"הבכשרו םינואג אקווד דימעהל שפיח אל יכדרמ
רמועה תברקה לש םיטושפ םיניד לארשי ידלי


ןיינעה רסחו הרוקמו השרושב הכרבה תא ךישמהל ידכ רבד םישוע אלשכ
סיכ תנכהו קנבב ןובשח תחיתפב תלעותה יהמ ,"ךיקולא 'יוה ךכרבו"ד
?לודג

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


רדס תא העבקש איה הנוילעה המכחה
תורודה


!?חישמה תאיב תא םיעבות ונתיאמ אקוודש ןכתייה

םילוכי ונניאו ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחב ונא םיאצמנ :הישוק םילאושה שי
השענ ךשוחה ;םינושארה תורודל אל יאדוובו ,םינושארה םידיסחל ,םידיסחה ינקזל תומדיהל
השענ ךשוחהש תורמלש ונתאמ םיעבות ,ןכ-יפ-לע-ףאו ;רתוי ןטק השענ רודהו ,רתוי לודג
!?ןכתייה - חישמה תאיב וישכע אקוד לעפנ ,רתוי ןטק השענ רודהו רתוי לודג

המכחמ אל יכ הלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיהש . . רמאת לא" תלהוקב רמאנ הז לע הנה
לע תלאש המכחמ אל" לבא ,הלאש איה הלאשה ,הלאש וז ןיאש בותכב רמאנ אל ."הז לע תלאש
."הז

וניצמש יפכו ,רוד הזיאב היהי ימו ,תורודה רדס ,םלועב רדסה תא העבק הנוילעה המכח
יאדווב ,הז רודב ודימעה ונתואש ןוויכו ,"וישרודו רוד רוד ןושארה םדאל ה"בקה הארה"ש
.הז רודב הדובעל םישורדה תוחכה ונל ונתינ

תווצמו חנ ינב תווצמ עבש דבלמ תוריתי תווצמ ונתינ אל ,וניבא םהרבא לש ורודב -
,הלימ

םירופד תוחישה תחאב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ - "םהרבא היה דחא" קוספב זמורמו]
היה דחא"ש ןמזל עגונב יכ ,הלימ תווצמו חנ ינב תווצמ עבשל זמור "דחא"ד ת"יחהש
םיעיקר 'ז לע יאק ת"יחהש שרפל השק ,קחצי תדיל םדוק וליפאו ,הרות ןתמ םדוק ,"םהרבא
ופולא"ד יוליגה רבכ היהש רמול רשפא-יא ,ץראב דיחיו דחא היה םהרבאש ןמזב ירהש ,ץראו
תווצמו חנ ינב תווצמ 'זל זמור ת"יחהש שרפל ךירצ ןכלו ,ץראו םיעיקר 'זב "םלוע לש
,[הלימ

לועפל ןדבל הלא תווצמב יד היה אוהה רודבש ןמיס הווהמ אפוג הז ירה ,ןכש ןוויכו
.םלועה ןוקית

השענהב םילכתסמשכו ,רתוי ןטק השענ רודהו רתוי לודג השענ ךשוחהש ןוויכ ,הז ונרודבו
הצע םוש הרואכל םיאור אל ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדיו ,לפוכמו לופכ ךשוחהש םלועב
תשרדנש החכוה הז ירה - ארוהנל אכושחמו אקתימל ורירממ םלועה תא ךופהל דציכ אובמו
,וז הדובעל שורדה דחוימה חוכה ונל ןתינ יאדווב ,ןכש ןוויכו ,רתוי השק הדובע ונתאמ
.שפנ-תוריסמה חוכ

שפנ-תוריסמה חוכ לבא ;אחישמד אתבקעב ארד ,הז רודב םנמא וטעמתנ םייולגה תוחוכ -
.הז ונרוד ,(םיטושפ םישנא לצאו) םייבקעה תניחבב אקווד הלגתמ (םימלענה תוחוכ)

,"םימעה לכמ טעמה םתא"ש הזמ לעפתהל םוקמ ןיא - שפנ-תוריסמה חוכב םלועל םיאצוישכו
םכפהל ,המילש הדעו הליהק לע לועפל דחא ידוהי לש ותלוכיבו וחוכבש םיעדויש ןוויכ
.םידיסחו םימלשו םיארי םידוהיל
יתלב - 318-317 'מע ןושאר קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה םירופ תודעוותהמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תלחתה
"עדי אל"ד


ומצע םע הדובע השורד תלוזה םע חילצהל ידכ

שבליו וידגב תא יכדרמ ערקיו" יזא - ןמה תריזג תודוא עמש יכדרמ רשאכש הליגמב רפוסמ
."הרמו הלודג הקעז קעזיו . . רפאו קש

ןוויכ - םירופד תוחישהמ תחאב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לאושש יפכ - ןבומ וניא הרואכלו
שובלל ול היה ,הריזגה רבד לע ועמושב ירה ,"ךלמה רעשב בשוי" ,הכולמה ירשמ היה יכדרמש
- הז םוקמבו ;הריזגה לוטיבל השורדה תונלדתשב קוסעלו ךלמה רצחל ךליל ,"רעדניליצ"ה
[...] !?הרמו הלודג הקעז קעזו רפאו קש שבל

,תישיא ול עגונ וניאש ןיינעב רבודמ רשאכש - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ - הזל הנעמהו
,"ןלדתש" ומכ גהנתמ יזא ,ויחא תבוטל ןלדתש רותב ודיקפת אלמל אלא וניא הזב ותלועפו
הרוצב עיפוהל שייבתמו ,'וכו "רעדניליצ" שובלל ,תוכלמה רצח ינוניג לכ לע דיפקמש
תדוקנב עגונש ,ו"ח ךפיהל וא םייחל עגונש ןיינעו ,ול עגונש ןיינעב רבודמשכ לבא ;תרחא
- איה הנושארה הבוגתה ;רבד םושב םיבשחתמ אלו ,ללכ תונובשחל םוקמ ןיא יזא - שפנה
יכרד תודוא בושחל םיליחתמ הז ירחאל קרו ,"הרמו הלודג הקעז קעזיו . . רפאו קש שבליו"
.'וכו עבטה ךרדב ,הלועפה

הז ירחאל קרו ,םיילכש תונובשח אלל ,"עדי אל"ד ןפואב התיה הלחתההש - רומאה ןונגסבו
.תעדו םעט ,לכש יפ-לע ,"עדי"ד ןפואב הגהנהה האב

אל םרכיז"ש ןפואב םה םירופה יניינע ירהש - הנשה לכ לע לכשה-רסומ םידמל הזמ [...]
:הלוכ הנשה לכב םילעופו םיכשמנש ,"ףוסי

הדובעה תלחתה ,לבא ,תעדו םעט ,לכש יפ-לע ויהי הדובעה יניינעש הרותה תשרוד יאדווב
,"ינא הדומ" תרימאב םוי לכד הדובעה תלחתהב שגדומכ ,"עדי אל"ד ןפואב תויהל הכירצ
."עדי אל" ,תעדו םעטמ הלעמלש לוטיבה ןיינע

וא ןיבמ ןכ אוה םא ,ולש תעדו םעטה עגונ אל - םייוסמ ןיינע ונממ םיעבותשכ :תוטשפבו
תעדל וילע ;"יכדרמ ךורב"ד ןיינע וא "ןמה רורא"ד ןיינע והז םא ול תפכיא אלו ,ןיבמ אל
.ותואלמל ךירצ ,הז בויח וילע וליטהש ןויכו ,"'וכ שיניא בייח"ש קר

םע הדובעל עגונב םג אוה ןכ - ומצע םע הדובעל עגונב םירומא םירבדהש םשכו [...]
:תלוזה

וניא התע תעלש [תילכתו הנווכ םשל אלא הרקמב הניא יאדוובש השיגפ] ידוהי םישגופ רשאכ
,ותמשנ לע םיריתסמו םימילעמה םירבדה תא ונממ ריסהל (קר) םיכירצ - תווצמו הרות םייקמ
תחנה ,תווצמו הרות םייקל ליחתי ,אלימבו ,ה"בקה םע ותורשקתה ,ותמשנ תילגתמ זאו
.הזב אצויכו ,תבש תרימש ,ןיליפת

יזא ,ומצעב לעפישכו ,ומצע םע הדובעה הליחת תויהל הכירצ תלוזה םע הדובעב חילצהל ידכ
.ול ךרטצמה לכב םייחה תוללכב החלצהל רוניצ םג השענ הז לכו .תלוזה לע םג לעפי
יתלב - 322-319 'מע ןושאר קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה םירופ תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"עדי אלד דע"


יזא ,לארשי-ץראב אלו שורוושחא תלשממ תחת םיאצמנ דוע לכ
ריע'ד בצמו דמעמל הכזנש * 'הרצ' יהוז ,בוט יכה בצמב םג
* תולגה ןיינע ללכ ךייש אל וז הגירדמ דצמש 'המוח תפקומ
םהש ולא .הכרב םהילע אובת ,תודעוותהב ךישמהל םיצורה
* ןדיד אלגעב חישמ אובי יכ דע וכישמי "עדי אלד דע" רבכ
יברה םע םירופה ימי תויודעוותהמ םייוטיבו םירואית רורצ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דודיעו קוזיח קרבמ

(צ"יירה ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל 'םישולש'ה רחאל םידחא םימי) םירופ ברע .י"שת םירופ
יזוכירו תורוזפל רצק קרבמ ג"שרה ידי-לעו ('ש"מרה' הנוכש) ר"ומדא ק"כ ידי-לע רגוש
.םירופה ימיב קזחתהלו דעוותהל :ונכותו ש"נא

תומכ טעמב תוכיא הברה

לוצינו תומכה לע תוכיאה תונוילע - םוטאה תצצפמ ףלאמ חקל קיפמ יברה .א"ישת םירופ
לש וחוכבש ,'ה תדובעב רבדה תועמשמ .רתויב הנטק תומכב וליפא הנומטה המוצעה תוכיאה
.ןורחאה רודב הלגתנש שפנ-תוריסמה חוכ ידי-לע ,המלש ריע שובכל דחא ידוהי

םיאנת אלל תורסמתה

,ןידה-תרושמ םינפלד ןפואב גהנתה רשא צ"יירהומ ר"ומדא ק"כמ דומלל שי .ב"ישת םירופ
הרותה םויקב ובצמו ודמעמ תא הליחת קודבל ילבמ ,לארשימ דחא לכ תלצהל רסמתהו
אלא ,'םינחבמ' ול ךורעל םיכירצ אל ,ידוהי םישגופ רשאכ :ןכ גוהנל ונילע ףא .היתווצמו
.תוינחורב (םג הז ידי-לע)ו תוימשגב ויכרצ לכב ול עייסל שי

"בוט-םוי ןטוג א"

:אבה לוחיאב יברה םייסמ םירופ תודעוותה תא .ג"ישת םירופ

,לארשי ללכ ךותב ,ותיב ינבו אוה ,ונתיאמ דחאו דחא לכל ךרבתי םשה ןתי
שא תמוח 'וג הל היהא ינא"ש ןפואב המוח תפקומ ריעד בצמו דמעמהל הכזנש
הלואג היהת אליממו ,תולג לש ןיינע ללכ ךייש אל וז הגירדמ דצמ רשא ,"'וג
.ונימיב הרהמב ,תולג הירחא ןיאש תיתימאו המלש

."בוט-םוי ןטוג א" ,רמא ותאצ ינפל

עייסמ שורוושחא

םלומ דומעלו םלועה ירצמב בשחתהל אל ,תוימינפב חוכ םיבאוש םירופמ .ד"ישת םירופ
ונניאש קר אל ,שורוושחא יכ רבד-לש-ופוסב םילגמ הז ןפואב םילעופ רשאכ .שפנ-תוריסמב
.םינשיה םיגהנמה תא קזחלו וניתוברמ הלולסה ךרדב תכלל שי .עייסמ ףא אוה אלא עירפמ

תורישעל ןוצר תע

ימ לכ יכ רמא הליחת .תורישעב המכו המכ יברה ךריב וז תודעוותהב .ו"טשת םירופ
בבלב תינמיה םדי תא והיבגי ,עגייתהל םהל עירפמ אלו הגלפומ תורישע לבקל םימיכסמש
.םלש

רבדש ןנולתהל םיאב ןכמ רחאל :הבזכא תמינב יברה ביגה ךכ לעו םדי תא והיבגה םיטעמ קר
...!תויד"בח תויוטש תושעל םיצור תורישעל ןוצר תע ונשי רשאכו ,'וכו םהל רסח הז

"תובהלתההו טהלה עצמאב"

:רמא יברהו "עדי אלד דע"ד ןיינעב קסע תודעוותהה לש ןושארה הקלח .ז"טשת םירופ

ונגניו ,("טייקמעראוו") תומימח ךותמ "םייחל" התע ורמאי - לעופל עגונב
רבכ םיאצמנש וליאכ היהת תודעוותהה תלחתהש ךכ ,"םערוטש" ךותמ חמש ןוגינ
.תובהלתהה עצמאבו ("ךאק") טהלה עצמאב

:דימ ףיסוהו

ורמאיש דע ןוגינה םע ןיתמהל םיכירצ אל - תונכהב ךרוצ ןיאש םירבדמשכ
.תחא תבב תאז תושעל םילוכי אלא ,"םייחל"

'םייחל' תפיט

םחוכב שיש אצמנ ,הפיט תוחפל ומעט ךא ,יעבדכ 'ימוסבל' ומייק אלש ימ םג .ז"ישת םירופ
!םייחל !םייחל .חמש םירופ אופא היהי - "הסיעבש רואש"ה םע דדומתהל

...םירופל םיאתיש ןוגינ

תינעת') םירופ ינפלש םויל םימיאתמ תויהל םיכירצ םינוגינהש רבתסמ" .ח"ישת םירופ
."!םירופ לש ןוגינ ןגנל וליאוי ילוא .וזכש הריוואב םינוגינ ונגינ ןכלו ('רתסא

ךכ-רחא ."הדוהיב עדונ" םילימה לע שבלוה םימילש ןוגינה) החמש ןוגינ ןגנל לחה להקה]
תעה לכ ריבגמו דדועמ אוהשכ "וחמשיו ושישי" םילימל רבוח םימילש) ןוגינ ןגנל יברה לחה
.[הרישה תא

םידוהיה לכל בוט-לכ

:תודעוותהב חכנש חרואל לחאמ יברה .ט"ישת םירופ

חישמ אובישו . . םידוהיה לכל בוט-לכ . . דחיב םלוכ ,םידוהי לצא גוחנש יפכ םירופ
.ירשפא יכה בורקב ונקדצ

חישמ דע תודעוותה

:יברה תזרכהב תמייתסמ תודעוותהה .כ"שת םירופ

תא ךישמהל םיצורה ולא .הורמאי יאדווב 'הנורחא הכרב'ב םיבייוחמה ולא
יכ דע וכישמי ,"עדי אלד דע" רבכ םהש ולא .הכרב םהילע אובת ,תודעוותהה
!ןדיד אלגעב חישמ אובי

תולבגהמ הלעמל

םלועה לכב עמשנ אוה :וידרה רישכמ תלועפ ןפואמ לופכ חקל קיפמ יברה .א"כשת םירופ
לכל תוכייש ,תולבגהמ הלעמל ןהש ,היתווצמו הרותהש המכו-המכ-תחא-לע .ןמז ותואבו
.יוניש לעפנ אל תומוקמ יוביר ידי-לע הרותה "תדירי"בו ,םינמזה

לעב אוה ידוהי :רמולכ ,םירוביד םיעמוש אל זאו רישכמה רותפכ תא רוגסל רשפא ,ינש דצמ
תומוא םג תולוכי 'הריחב'ה ןיינע דצמ קרו םיבוט םירבד תרשל ידכ רצונ וידרה .הריחב
.םהיכרוצל וב שמתשהל םלועה

האור 'סוס'ה םג

קוספה לע ל"זיראה תרותל םאתהב יזא יעבדכ גחה תווצמ םייקמ ידוהי רשאכ .ב"כשת םירופ
אל ערפמל הליגמה תא ארוקה" הנשמה רמאמ לע ט"שעבה תרות תפסותבו ,"םישענו םירכזנ"
רבדה םיחפט הרשעמ הטמל ןאכ רשא דע ,הלעמלמ תוכשמהה לכ תוכשמנ ןכא יזא - "אצי
ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ש האור ('סוס'ה) תימהבה-שפנה וליפאש ןפואבו ,םייקתמ
."רקיו

יונישה ללוחתי הלילה

:תויכב ידכ ךות תרמאנה תררועמ החיש .ג"כשת םירופ

הווקתב אלא הז ןיאו ,שיאל ו"ח קיזי אל רבדהש תוטישפב ירה ,ורבודש םיניינעה לכ
הלילה הרשע-םיתש העשמ םינפ-לכ-לעש "חדינ ונממ חדי לב"ש החטבהה דוסי לע ןוחטיבבו
תא ולצניש דבלב וז אל ,לודג ללכב ןה ןטק ללכב ןה טרפו טרפ לכב ירקיע יוניש ללוחתי
לט אלמנ ישארש "יל וחתיפ" ןנחתמו "קפוד ידוד לוק" תלדב םיקפודש ,תויורשפאהו תלוכיה
ליל תא לובסל רתוי לוכי וניא ךרבתי םשה ...הליל (יברה הכב ןאכ) יסיסר ויתוצווקו
,שרדמב אתיאדכו ,"יל וחתיפ"מ רתוי אל ...ןנחתמו ידוהי לכ לש ותלד לע קפודו ...תולגה
רמוא זאו ..."טחמ לש ודוחכ יל וחתיפ"ב יד ...תותלד סורהלו תוריק רובשל וכרטצי אל
לכוי אוה ...הליל יסיסר ויתוצווקו לט אלמנ ישארש ..."אובל יתעושי הבורק יכ" ה"בקה
...טחמ לש ודוחכ חתפ חותפל לכוי הז ידי-לעו ...ורובע הנבי ידוהיהש שדקמל סנכיהל
.ונקדצ חישמ ידי-לע ןיע ףרהכ תיתימאה הלואגה אובתו "ךשוחל םש ץק" םייוקיו

"ונל היהת ןכ"

קוספה ירחא ,"ונל היהת ןכ" ,'הלדבה'ה חסונ רואיבב תחתפנ תודעוותהה .ד"כשת םירופ
יברה ?וז תפסות יהמ הרואכל .(רתסא תליגממ) "רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"
אל הלאה םירופה ימיש שרופמ ירהו ,"התיה" ,רבע ןושל תטקונ הליגמהש ןוויכד ,ריבסמ
."ונל היהת ןכ" םילימה םע ןיינעה םימייסמו םירזוח ןכל ,ולטבתי

תובשייתהב "עדי אלד דע"

:יברה ול רמאו 'עדי אלד דע'ה תא רבכ םייקש דחא היה תודעוותהה ךלהמב .ה"כשת םירופ
בוביסב קר אלו .הבישיב םג םייקתהל לוכי "עדי אלד דע" .תובשייתהב םוקמב ובשייתת אמש
.ךרובע דעוימ וניא הז עיבג ...הכילהו

...'עדי אל'בש 'עדי אל'

םויסל ונא םיבורק אליממו הלילה תוצח רחא רבכ התע ונא םיאצמנש ןוויכמ .ו"כשת םירופ
וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקיש דחא אצמנ אל ןיידע םייתניבו ,הליחתכלמ רתוי ,תודעוותהה
אוהש םושמ אל .'עדי אלד דע' לש ןפואב תאז השעיו שפנ-תוריסמ השעיש והשימ אצמיי אמש -
.'עדי אלד דע' דצמ תושעל וילע - אפוג 'עדי אל'ה תא אלא .ןכ תושעל ךירצ אוהש ןיבמ

...ןידה-תרושמ םינפל

ידוהיש ןוויכמ ךא .'תצק החמשב םיברמ' םירופ ןשושבש קספנ ךורע ןחלושב .ז"כשת םירופ
.החמש הברה אופא השורד ,ןידה-תרושמ םינפל גהונ

ךלמה תונידמ לכב

הריבה ןשושב קר אל ויה רקיהו ןוששה ,החמשה ,הרואה - הליגמהמ הארוהה .ח"כשת םירופ
תונידמ לכבו ,תוזרפה ירעב םג אלא - המוח תופקומ םירע ויהש - םילשוריב קר אל ףאו
התוא ,הרואה התוא ול היהת םש - ותוחילש ףקותב םש אצמנ אוה םא ..."שורוושחא ךלמה"
.רקיה ותואו ןוששה ותוא ,החמשה

הבר העיגי םש תבייחמו ,רתויב השק ולש וז תוחילשש ןוויכ - "ארגא ארעצ םופל" ,הברדאו
לש וכלמ"ה תא אצמי םש אקוודו ,רתוי לודגו בר היהי 'ארגא'ה םגש ,אופא רורב ,רתוי
לש םתוכזב הז ירה ,"ול םינתונ די טשופה לכ" לש ןמזה אוה םירופש ןוויכמו . . "םלוע
יוליממ ,רתויב לודגה 'ארעצ םופל'ה לש 'ארגא'ה םהל שיש ולא םהו ,תתל המ םהל שיש ולא
...ןתונ הפי ןיעב - ןתונה לכו .תוקוחרה תונידמב תוחילשה

"שורוושחא ימיב יהיו"

ורמא .(א,א) "שורוושחא ימיב יהיו" רתסא תליגמ תא חתופה קוספל רואיב .ט"כשת םירופ
'הרצ'ה יהמ :ןיבהל ךירצ הרואכלו ."הרצ ןושל אלא וניא 'יהיו' רמאנש םוקמ לכ" :ל"זח
תרפסמ ארמגהש דעו "ךלמה רעשב בשוי" יכדרמ היה שורוושחא ןמזב אולהו ,ןאכ הנשיש
היה ןמה - ךדיאלו ,הלודגה הדועסה לע שורושחא הנימש םירש ינש םתואמ דחא היה יכדרמש
,"שארב ץפוק טוידה"ש ,ןמה והז - "ןכוממ רמאיו" קוספה לע ל"זח תשרדכ ,הגרדמה לפשב זא
?הרצה יהמ ןכ-םאו ,"שאר"ל עיגהל ידכ ץופקל וילע היהש ונייה

תלשממ תחת לארשי-ינב םיאצמנ דוע לכ :"שורוושחא ימיב" קוספה ךשמהב תאצמנ ךכל הבושתה
אלא הז ןיא ,היהיש בוט יכה בצמב זא - דוד תוכלמ תחת לארשי-ץראב אלו ,שורוושחא
."הרצ ןושל" ,"יהיו"

הדיתעה הלואגהו םירופ

זמרה ךרדב ראבל שי ,המילשהו תיתימאה הלואגל ךייש םירופש ראובמה יפ-לע .ט"משת םירופ
תונתמ ,תונמ חולשמ ,הליגמ ארקמ) ם"מ תואב תוליחתמ םירופה תווצממ המכש הדבועה תא
לע הרומ החותפ ם"מש עודיה יפכ ,הלואגל הרושק ם"מ תואהש ןוויכמ ,(התשמ ,םינויבאל
ומכ ,הלואגה לע הרומ המותס ם"מו ,"םיצורפ מה רשא םילשורי תומוח" ,ביתכדכ ,תולגה
."ץק ןיא םולשלו הרשמה הברםל" ,בותכש

תורשפא וב שיו ץורפ םלועה זאש תולגה ןמז לע הרומ הצורפו החותפ ם"מ :הזב רואיבהו
היהי ולוכ םלועה זאש הלואגה ןמז לע הרומ המותס ם"מ .םייוצר יתלב םיניינעלו הדיריל
.תוקולאב יולג ןפואב אלמתודיסחה ינייעממ


הווצת תשרפ


(ב,זכ) ךילא וחקיו

?ןרהא ידי-לע התשענ תורנה תאלעהש העשב ,השמל איה ןמשה תאבה עודמ

'ה רנ") "תורנ" תוארקנה תומשנ תאלעה איה תורנה תאלעה לש תימינפה תועמשמה :רבסהה
םידבועה - 'ה ידבועב שיש תוגרדה עבש דגנכ םה תורנה תעבש .(כ ילשמ - "םדא תמשנ
.ב"ויכו ,םימחרה תדימב םידבועה ,האריב םידבועה ,הבהאב

היהיש ידכ ,הבר הבהא ןהב 'ךישמהל'ו לארשי תומשנ תא ררועל התייה ןהכה ןרהא תדובע
שיא שיא ,'ה ידבוע םע קרו ךא איה וז הדובע םלוא .ךרבתי ותומצעב ללכיהל ןוצרה ןהל
.תיטרפה ותדובע יפכ

םיטושפה םישנאה לש תוברל ,לארשי תומשנבש םיגוסה לכ תא רבחל לוכי היה השמ ,ותמועל
טושפב םג ,לארשימ דחא לכב יוצמה בוטל זמור ןמש ."ןמש ךילא וחקיו" ,רמאנש והז .רתויב
.[ןמש קיפהל ןתינ רבד לכמש םירפסב אבומכ] רתויב

,לארשימ דחאו דחא לכבש בוטה ררועתמ ,לארשי יפלא שאר ,השמ תניחבב תורשקתהה ידי-לע
.רחבומו חבושמ ןמש - "רואמל תיתכ" - "ןמש"המ השוע השמ ,ןכש
(78 'מע ,א ךרכ ,םיסרטנוק םירמאמה-רפס)


(ב,זכ) ךז תיז ןמש

(י"שר) םירמש ילב :ךז

יאק ךז תביתש שרפמ 'ארזע ןבא'ה ךא .ןמשה לע יאק "ךז" תביתש עמשמ י"שר לש ושוריפמ
.םלשו יקנ תויהל ךירצ תיזהש ונייהד ,תיזה לע

:םיניינעה תוימינפ יפל םישוריפה ינשל רבסה ירהו

זמור ןמש .ןמשל רוקמה אוה - ותוימינפב ךא ;ךשוחו ער לע הרומ אוה ןכלו ,רמ אוה תיזה
איה המכח .המכחהמ ףא תילענ ,רתוי תילענ הגרדל זמור (ןמשה רוקמ) תיזה הז יפלו ,המכחל
.'ךשוח'ו 'רמ' תניחבב אוה ןכלו ,יוליגהמ הלעמל אוה תיזהש אצמנו יוליגה תישאר

הכירצש רמוא אוה ןכל ,(ךשוחו ערל זמור תיזש) םיניינעה תוטשפ יפל שרפמ 'ארזע ןבא'ה
.לוטיבו 'ןמש' (השיתכ ידי-לע) ונממ איצוהל ידכ ,תיזה תריחבב תדחוימ תוריהז תויהל
.'ךז' תויהל ךירצ ומצע תיזה ,רמולכ

,(הרותה תודוס םג םיזונג י"שר שוריפב יכ) תיזה ןיינע תוימינפ יפ-לע שרפמ לבא י"שר
תילענ הגרד אוה תיזה יכ ,ומצע תיזה יבגל תוריהז טוקנל ךרוצ ןיאש רבוס אוה ןכלו
תכייש רבכ איהש ,המכח תניחבל הכשמהב ונייהד ,ןמשה יבגל תויהל הכירצ תוריהזה .רתויב
.תבורעת לכמ יקנ היהי 'ןמש'הש רהזיהל הבוח שי ןאכ .תומלועה לא
(132-131 'מע ,אי ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הווצת תשרפ שדוק-תבש
םירופ ןשוש ,רדאב ו"ט

:1ו"ת םילשורי ק"היעב שלושמה םירופ רדס ןלהל

הליגמה תאירק רחא - םויבו הלילב היתוכרבב הליגמה תא םיארוק :רדאב ד"י 'ו םויב
ןיאו ,םיסינה לעו םירמוא ןיא לבא .םינויבאל-תונתמ םינתונו - שודק התאו םירמוא הלילב
.הרותב םיארוק

ינש םיאיצומו ,ןוזמה-תכרבבו הליפתב "םיסינה לעו" םירמוא :הווצת תשרפ שדוק-תבש םויב
אוביו" חלשב תשרפב ריטפמל ינשבו ,הווצת תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב ,הרות-ירפס
.(רוכז תשרפ תרטפה) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה .(םירופד האירקה) "קלמע

,תונמ-חולשמו [2םינויבאל -תונתמ םגו] םירופ תדועס םישוע :רדאב ז"ט ,ןושאר םויב
ןמחרה םוקמב) 'ןמחרה'ב ןוזמה תכרבב ורמואל שיו ,םיסינה לעו אלו ,ןונחת םירמוא ןיאו
,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה" :(בוט-םויו תבשד
.". . יכדרמ ימיב

םירופ תדועסו ,ז"טו ו"ט ,ד"י םימיב תונמ םיחלושו :תועדה לכ ידי תאצל םירימחמ שיו
.םירופ םשל תחא הדועס םיפיסומש ,תבשב םג םישוע

ןושאר םוי
רדאב ז"ט

:3יברה תעצה

חוכשל אלש םמצע לע םידוהי ולביק - ןושארה שדקמה תיב [ןברוח] לע תולגה תלחתהב דימ"
תורימז םיענ ,דוד רמואש יפכ ,החמש לכב התוא תולעהלו התוא רוכזל ,םלועל םילשורי תא
.4םיליהת רפסב ,לארשי

הברהב [אשת תשרפ] בורקה ןושאר םויב ופיסוי םהש םוקמ לכב םידוהיש ,בוטו םיאתמ ןכלו"
םאו ,לארשי תבהא ךותמ םידוהי חמשל ,(5"בל יחמשמ") הרות ירבדב :החמש לש םיניינע
ךורעל - דחוימבו ,"םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמ" ידי-לע - ץוחנ וא םיאתמ
.(8םשה תא) 7המלש הארי - 'םילשורי' ךותמ תודהיה קוזיחל 6םיסוניכ

םה ,םיקנויו םיללוע וליפא ,םהמ תחאו דחא לכש ,לארשי ידלי לש םיסוניכ - דחוימב"
,"םשה תואבצ"

התשמ בל בוט" :םירופ תוכלה םייח-חרוא ךורע-ןחלושה םויסכו - תיתימא החמשב הז לכו"
,9"דימת

לכב ומויב םוי ידימ םינופ ונא םשל ,םילשורי םע רתוי דוע דחאתהל הז-לכ ידי-לעו"
לארשי לכלו ידוהי לכל הנתינו הרחבנש ,"10תרחב רשא ריעה ךרד 'ה לא וללפתהו" :הליפת
."םלוע תלחנ ,חצנל

אשת תשרפ שדוק-תבש
רדאב ב"כ ,הרפ תשרפ

תליפת ינפל הרפ תשרפל (11תסנכה-תיבבש רתויב רדוהמה) ינשה הרותה רפס תא לולגל יוצר
.12'ארוביצד אחרט' עונמל ידכ ,תירחש

לגעה תשרפ תאירקב .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.בטיה האירקה תא עומשל רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,13לוקה תא טעמ םיכימנמ
םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
.(בכ-א,טי רבדמב) "ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,הרפ תשרפ תא ריטפמל

.14(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא ...'ה רבד יהיו" :הרטפה

:הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :"םיכרבא ללוכ" לכל הארוה :ינרות ץבוק
.15הנשה-שאר ינפלו ,חספ ינפל
.ד"בח-ללוכ חול (1

.דצר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,490 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל (2

,[ןלהלד תורעהה לכ םשמ וקתענ ןכו ,שידיאמ םוגרת .להקה תנש] א"משת'ה ינש-רדא א"י םוימ ובתכמ ןושל (3
.םש תוחיש יטוקל

.כ"ת 'יס (ת"הק תאצוה) בוט-םש-רתכ הארו .ו-ה,זלק םיליהת (4

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"ושוט .ט,טי םיליהת (5

גורטיק ךפיה) "םידוהיה לכ תא סונכ ךל" ,"דחא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ"מ ריעהלו (6
ןושלמ םג) הרותהו - .הליגמב רשא - דועו ,"םידוהיה ולהקנ" ,"םשפנ לע דומעלו להקהל" ,("דרופמו רזופמ"
.ותיעב רבד םירופ - הז "דחא םויב" השגדהב ל"נהו תיחצנ איה (הארוה

.דועו .ב,ס ה"ר ת"וקל הארו .א,זט תינעת - רה ה"דות .י,ו"נפ ר"ב (7

.(דועו .ב,גי רבדמב ת"וקל) האליע הארי (8

.בסתת ןמיס םידיסח רפסל 'שוריפ' הארו .וט,וט ילשמ (9

.דצ ס"ר םייח-חרוא (ז"הדאדו) ע"שוט .דמ,ח א-םיכלמ (10

ןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס י"בה ע"ושב ןייע (11
ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב לבא ,הרותה
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ תשרפ םגש

.'ותעב רבד' חול (12

לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א ,בל) "לודג יוגל" דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (13
ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל - זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ ("...השמ
-ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי ר"רה ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה ןכ -
הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו ,(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס שדח
.םירפא-ירעש 'סב ללכ

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (14

ו"לשת שדוק-תוחיש .ג"לשת ףרוח ,(תיליע-תרצנ ריעה בר - םויכ) לצרה 'יש היעשי ר"רה ח"הרהל תודיחי (15
לכל . . עיגהל לדתשהל" :(ארוגידס ללוכל הארוה ,תודיחי) 256 'מע המכחה לצב 'סבו .מ"כבו ,694 'מע ב"ח
."םישדוח 'גל וא 'בל תחא תוחפה

.םידרפנ םירודמב 'תודיסח ירעש'ו 'הרות ירעש' ויה ,ץ"חרת-ה"צרת םינשב השרווב ל"יש 'םימתה' יצבקב
,הרות סוניכ ,הרות ירבד ,םידימלתה לופלפ :ומכ) תואישנה רחאל ונייח תיבב רואל ואציש םיצבקב םלוא
איה הדרפהה םהב ילואו .םיאשונה ןיב הדרפה התיה םהבש 'ש"נאו םימימתה תורעה' יצבק איצוהל ;הרות לידגי
לש ב"אה תויתוא רדס יפל דחי םרדסל אלא ,תודיסחו הלגנ ןיב דירפהל אלש הארוהה התיה ,(תואיצמה תבייוחמ
א"יו .'םידימלתה לופלפ' יכרועמ ,ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרה עיפשמה יפמ) "איה תחא הרות" יכ ,תורתוכה
אלש ךכ תורתוכה תא וניש ףא ןכלו ,ךפיהלו ,תודיסח אצמי הלגנ םש שפחמש ימש לועפל ונוצרש רמא יברהש
םיברו ,ונלש םיללוכהו תובישיה ןיב עודי וניא רבדהש לבחו .(םיפוצר תודיסח וא הלגנ ירמאמ המכ ויהי
.דוחל תודיסחו דוחל הלגנ ,'םירעש' לש תנוכתמב םיספדנ םדוע ק"הראב טרפבו םיצבקהמ

,ךליאו דפ 'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה' :םירפסב וצבקנש יברהמ תוטרופמ תוארוה האר ,הלאכ םיצבק תכירעל רשקב
.ךליאו לש 'מע ד ךרכ 'ךלמ שדקמ' .ךליאו דק

(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ" :חספל תונכה
םידחוימ םיניד םג שיו תבשב לח חספ-ברעש ,הנשה דחוימבו] 1"השעי רשא השעמה עדייו
.[הליגר הנשב םיגהונ םניאש

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט ,2חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.3"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש . . הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.4"חספה

- דעומ דועבמ הז לכב 'םערוטש'ה ליחתהל שי - םיבורמ ךמע יכרצש ןוויכ :םיטיח תועמ
ןמזמ גחה יכרצ תניתנב ףסותינו ךלוהו ,*4'םיטיח תועמ'ב רבכ םיקסוע םירופ ירחאל דיימש
**4.חספל םיברקתמש לככ ,םויל םוימ ךלוהו ףיסומו ,ןמזל

,חספ-דעומה-לוחד 'א םויל סוניכ ק"האב עובקל ןיאש ,תוריכזמה תארוה :םיסוניכ ןונכת
םיאצמנה ל"וחמ םיחרוא םג ויהי וילא םינמזומה ןיב םא ,חספה-גחד 'ב םוי אוה ל"וחבש
יבשותכ) םהילעש םויה ותואב סוניכהל ועסיו ועטי אל הלא םיחרואש ידכ תאזו ,ק"הראב תעכ
.5בוט-םויכ רומשל (ל"וח

ותיבו שיא דחיב םיאצמנ חספה גחבש ,לארשיב גהונה" :יברה הנעמ - תועיסנ ןונכת
- חספ יניינעב ןוצרה יפכ רדהל רתויב השקש לע ףסונ .החפשמה שאר טרפבו ,(ותיבבו)
.6"ןיבהל לקו .רחא םוקמב םיאצמנשכ

תקולחל ןכו ,8שובלו ןוזמ ,7ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי
.ןלהלדכ הרומש הצמ

שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ :תודגה
רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו .םירחא
.10לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,9הזב-אצויכו שדח

וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש . . ולא תונידמב טושפ גהנמה" :םילכ
םירהזנה .11"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע אמש
.12הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל ויהיש

ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב :"המגודל רדס"
אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכזב וקקחי הז
.13םהיתובא יגהנמב עוגנל

לכו ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ :הרומש הצמ תקולח
תוצמ - םירדסהל םינפ -לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ-יכרוצב םיקסועה
ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו ,די-תויופא תולוגע
ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .14םינגראמה תאז ורדסי (המודכו תונולמב
- ירשפאה יפכ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה לכש ,ןבומ" .15םהירוהלו
.17'תיזכ' :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה .16"חבושמ הז ירה

לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה :םייבמופ םירדס
,"ריע לש הבוחרב" ,'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ,ולש 'רדס'ה תא ךורעי םהמ דחא
,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות לכ תא ןימזיו
הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע ימוקמה ברהש
ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב ףתתשהל לכוי
לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת אל ,ףתתשמה
.18הצריש עגרב תאצלו סנכיהל לכוי הצורה

םיאתמ חוכ-יופי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ :ץמח תריכמ
לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .19ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהב תומוקמה לכל
.20חספב ץמחה ןמ [םמצעל] הלילח

יכרדב לדתשהלו ,21ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד ןלבק ברע'ב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצא םעונםייחה-ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב-הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (1
.ו"ס םש ןחלושה-ךורע האר - שרדמה תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (2

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (3

רחשה-דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (4
ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי-קוחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
ראבמ (ךליאו א,ברע ףד) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח -שארמ הצמ לוכאל אלש
ירה ,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהש ןוויכש 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ-תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל רוקמ
המכ דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב וליפא
כ"כו ,ומצע חספ ברע רקובב ןהב רימחהל םוקמ שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ ץמח ןה
.(בכ הרעה ב"פ א"ח חספ לאירבג-יעטנב

.464 'מע ב"ח תויודעוותה ,ט"משת םירופ-ןשוש יאצומ תחיש (4*

.51 ע"ס ג"ח תויודעוותה ,י"ס נ"שת חספ ברע תחיש (4**

.דנ 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (5

.ופוסבש םוכיסבו ,ה"נשת ןודנול ,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש בוט םוי' סרטנוק הארו

.גצק 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (6

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבש וריעהו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (7
.(294 רופיס ,םידעומ ,םידיסח-ירופיס האר) ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 339, 399 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' האר (8

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (9
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תודחוימ תודגה ךכ םשל ק"האב ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (10
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק תאצוהב

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (11
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (12

.נש 'מע 'י ךרכ ק"גא (13

.37 'מע םיגהנמה-רפס (14

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (15

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (16

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (17

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' (18

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (19

.דק 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יווה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
- אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד [חיק 'יס ב"ח ריכש-הנשמ ת"וש האר :ה"א] רמואהל וליפא (4 .ידימ
השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז העש דע אצמיי-לבו האריי-לב רוסיאמ לצינו
-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ
יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמיי-לבו האריי
ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד רמול-יצמית -םא וליפא (6 .וילע ןיקולד ואלב
.חספה גח ךותב היינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו השעמ

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וליבשב רוכמל ,סרפ לבקל תנמ לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל וא

.1399 'מע םש ןלהל ללוכה -רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (21
,בונילב 'יש קחצי-ףסוי 'ר ג"הרהל 'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' רפסב הכוראבו ,אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
,ולש 'תואווקמ ינוקית' ס"וסב ספדנה ,ןיול 'יש ב"שר ג"הרהל 'וניתובר תנקת יפל ץמח תריכמ' סרטנוקב ןכו
.ח"נשת ןילקורב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il