- ז"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רדאב א"כ * הרפ-אשת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


'םיתס'ה תא תרבחמ תורשקתהה
ה"בוקד 'םיתס'ה םע המשנבש


ול רמוא * "רכזנ ינא ןיא ,תמ ינאשכ" :ששוח ונבר השמ
-ינב לש םשאר תא ףקוזו וישכע דמוע התאש םשכ ,ה"בקה
תא ףקוזו םש דמוע התא וליאכ הנשו הנש לכב ךכ ,לארשי
'הדיחי'ה תא הלגמ רודו רוד לכבש השמד אתוטשפתא * םשאר
ר"ומדא ק"כ תחישמ * רודבש לארשי-ינבמ דחאו דחא לכבש
ונרוד אישנ


:1("שרדמ רענדאמ א") הומת שרדמ וניצמ - םילקש תשרפל עגונב

ול רמא ,רכזנ ינא ןיא תמ ינאשמ ,םלוע לש ונוביר ,ה"בקה ינפל השמ רמא םילקש תשרפב"
לכב ךכ ,ןשאר תא ףקוז התאו םילקש תשרפ םהל ןתונו וישכע דמוע התאש םשכ ,ךייח ,ה"בקה
הממ ?ןינמ .ןשאר תא ףקוזו העש התואב םש דמוע תא וליאכ ,יינפל התוא ןיארוקש הנשו הנש
יכ אלא ,רמאנ אל שאר תא אש ,2שאר תא אשית יכ ,רומאל השמ לא 'ה רבדיו ,ןיינעב וארקש
."אשית

,דיתע ןושלב "שאר תא אשית" אלא ,יוויצ ןושלב "שאר תא אש" רמאנ אלש ןוויכ ,רמולכ
אתוטשפתא ,השמ ידי -לע ,הנשו הנש לכב ,דיתעב היהתש שאר-תאישנה לע םג זמור הז ירה
.3ארדו ארד לכבש השמד

םיאבה תורודב היהי המ ה"בקהל השמ לאש םילקש תשרפב אקוודש םעטה והמ :4הומת הרואכלו
?םיאבה תורודב היהי המ לאש אלש הז ינפלש תוישרפה לכבכ אלד ,("תמ ינאשמ")

'וג ושפנ רפוכ שיא ונתנו" - לקשה-תיצחמ תווצמד ןיינעה ןכות רואיב םדקהב ןבויו
:5"טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה 'וג לקשה-תיצחמ 'וג ונתי הז

השמל והארהו . . ה"בקה איצוה שא לש עבטמ ןימכ" :6ל"זח ורמא - "ונתי הז" קוספה לע
- שא לש עבטמ השמל תוארהל ה"בקה ךרצוהש רבדה םעטבו ."ונתי הזכ - ונתי הז ,ול רמאו
."ושפנ רפוכ ןתיל םדא לכוי המ ,רבדה לע (השמ) המת"ש 7תופסותב ראובמ

("ושפנ רפוכ ןתיל םדא לכוי המ") השמ לש ותהימת הבשייתנ ךיא :8ןבומ וניא הרואכלו
?"שא לש עבטמ" ה"בקה ול הארהש הז ידי-לע

םינתונש לקשה-תיצחמש ,ול הארה ,"שא לש עבטמ" השמל ה"בקה הארהש ךכבש - 9אוה ןיינעהו
תויח ךותמ תנתינש ,"שא לש עבטמ" איה איה ("לקשה-תיצחמ 'וג ונתי הז") לארשי-ינב
אל ,שפנה םצע תניתנ ,רמולכ ,"ושפנ רפוכ" השענ הז ירה ןכלו ,10שפנה םצעד ,שא ,טהלו
.שפנבש הדיחיה תניחב אלא ,נ"רנ תניחב קר

אל לדהו הברי אל רישעה"ש ןפואב איה לקשה-תיצחמ תניתנש םעטה ראבל שי הז יפ-לע
:"טיעמי

תורישעל עגונב ירהש] הז ןיינעב תולדו תורישע תודוא רבודמש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכל
והמ ,["לקשה-תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" רמול ךרוצ ןיא רחא ןיינעב תולדו
?טיעמי אל הז ןיינעב לדהו ,הברי אל הז ןיינעב רישעהש םעטה

םצעל עגונב לבא ,שפנבש םייולגה תוחוכל עגונב אוה לדו רישעד קוליחהש - הזב רואיבהו
ומכו .רתוי ןיא רישעלו תוחפ ןיא לדל ,לדו רישע םיווש ,'הדיחי'ה תניחב ,שפנה
רוביג םיווש יללכה תויחהב לבא ,םייולגה תוחוכהב אוה שלחו רוביגד קוליחהש ,תוימשגב
.יח רשאמ רתוי אל אוה רוביגה םגו ,יח אוה שלחה םג ירהש ,שלחו

ןפואב הז ירה - (ל"נכ) שפנה םצע םע הרושקש ,"ושפנ רפוכ" איה לקשה-תיצחמש ןוויכו
."טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה"ש

:השמל םילקש תשרפד תדחוימה תוכיישה םג ראבל שי הז יפ-לע

השמ לש ותלועפב ךרוצ שי - "ושפנ רפוכ" ,שפנה םצע דצמ היהת לקשה-תיצחמ תניתנש ידכ
'הדיחי'ה תניחב ררועל לוכי השמ אקווד יכ ,("לארשי ינב שאר תא אשית יכ" רמאנ וילאש)
.לארשי-ינבד שאר-תאישנה ןיינע והזש ,שפנבש

- ("תמ ינאשמ") םיאבה תורודב היהי המ ה"בקהל השמ לאש אקווד םילקש תשרפבש םעטה והזו
.אקווד השמ לש ותלועפ תחרכומ ,שפנה םצע ,"ושפנ רפוכ" תניתנ ךרוצלש ןוויכ

התאש םשכ" ,דיתע ןושל ,"אשית יכ אלא ,רמאנ אל שאר תא אש" ה"בקה ול בישה הז לעו
התוא ןיארוקש הנשו הנש לכב ךכ ,ןשאר תא ףקוז התאו םילקש תשרפ םהל ןתונו וישכע דמוע
תשרפ ןיארוק לארשי-ינב רשאכש - "ןשאר תא ףקוזו העש התואב םש דמוע תא וליאכ ינפל
השענ ,11"םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב" ,תשדוחמ (שא) תויח ךותמ הנשו הנש לכב םילקש
.שפנבש 'הדיחי'ה תניחב תא ררועמש ,רודבש השמד אתוטשפתא ידי -לע שאר תאישנד ןיינעה

(:רמא ךכ-רחאו ,לארשי ינב שאר תא אשת יכ ה"ד רמאמ רמא ר"ומדא ק"כ)

,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא - וניאישנ וניתובר ידי-לע ורמאנש אשית תשרפ ירמאמב
םתוא םיראובמ - ר"ומדא ח"ומ ק"כו ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ,ש"רהמ ר"ומדא ,קדצ-חמצה
,לארשי-ינבד הנומאה תא סנרפמו העורש השמ לש ותלועפ - ליעלד רמאמב וראבתנש םיניינעה
.'וכו 'ןימלע לכ בבוס' תניחבב הרקיעש

םניאש םלועה תומוא יבגל לארשי-ינבד הנומאה תלעמ תודוא רמאמהב רבודמהל ךשמהבו
תוקלחתה וב שיש רובידה תניחבמ אוה םלועה תומוא לש ןשרושש יפל ,ףותישה לע םיווצמ
ר"ומדא ק"כ לש םירמאמה 'אבש ,ףיסוהל שי - (תוקולאב תוקלחתה םלצא השענ ןכלש)
םתווהתהש םיכאלמל עגונב םג ראבמ ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע םג רמאנש) ע"נ (ב"שרוהמ)
ןיינעל עגונב םש םייסמ וניאש ,אלא (:רמאו ךייח ר"ומדא ק"כ) ,12רובידה תניחבמ
.ףותישה

!?םיכאלמל עגונב (ףותישה ןיינעל תוכייש) הזכ רבד רמול ןכתיי ךיא :הרואכלו

:םירבדה רואיב יתעדב הלע רמאמה יתדמלשכ -

ןושארה םויב ארבנ אל" 13ל"זח ורמא - ןושאר םויב אלו ינש םויב םיכאלמה תאירב םעטב
רדסמ ה"בקהו ונופצב לאירבגו עיקר לש ומורדב חתומ היה לאכימ רמאת אלש ,םולכ
,ביתכ יתא ימ ,14יתאמ ץראה עקור ,ידבל םימש הטונ ,לכ השוע 'ה יכונא אלא ,ותיעצמאב
."םלוע לש ותיירבב ימע ףתוש היה ימ

לש ךתעד -אקלס-אק םורגל הלוכי התיה ןושאר םויב םיכאלמה תאירבש אפוג הזמש ,רמול שיו
ןכתיי אל ,ןכ אל םאד ,ףותישה ןיינעל תוכייש איהש-וזיא םיכאלמל שיש ,חכומ ,ו"ח ףותיש
.15ףותיש לש ןיינעל ךתעד-אקלס-אק םורגת םתאירבש

ןיינעב תועטל םוקמ היהי םדי-לעש - הזכ ןיינע םיכאלמ לצא ךייש ךיא ,הרואכלו
!?ףותישה

שי רובידבו ,רובידה תניחבמ אוה םיכאלמה תווהתהש רמאמהב ראבמש יפכ - הזב רואיבהו
.ל"נכ ,תוקלחתה

* * *

איה הנומאהש יפל ,אוה ,הנומאה תא סנרפמו ןזש השמ תלועפב ךרוצהש 16ליעל רבוד
הז אוצמל דחאו דחא לכ לוכיש יפכ ,17איירק אנמחר אתרתחמ םופא אבנג ןכלש ,ףיקמ תניחב
םינתונו םקסעב םיחילצמ הליחתבש ,םיקסע -ילעבב ,אמגודלו ,(םינפ-לכ-לע תוקדב) ומצעב
םיבשוח יזא ,("יוזא טינ סעפע זיא סע") ךכ-לכ חילצמ וניא קסעהשכ ךכ-רחאו ,'וכו הקדצ
.'וכו הקדצה תניתנב היולת קסעה תחלצהש םיחכושו ,תולובחת

18"ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש" ה"ד רמאמה תלחתהב בותכש המ ראבל שי הז יפ-לעו
,אשית-יכ תשרפ שיר רוא-הרותבש

וניבר לש תוקיבדה לדוג דצמש 20רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ - 19םיניינעה ךשמה רסח םשש -
ךישממו הפצרה לע ("ןעלקייק ךיז טגעלפ רע") לגלגתמ םימעפל היה ח"אד תרימאב ןקזה
ירחא לגלגתמ היה ,21סעזייר סחניפ 'ר ,ישארה "רזוח"הו ,לוגלג ידכ ךות רמאמה תרימאב
'ר חכונ היה אל ל"נה רמאמ תרימא תעבש ,הארנכ .רמאמה ךשמה תא עומשל ידכ ןקזה וניבר
- םיניינעה ךשמה רסח ןכלו ...ןקזה וניבר ירחא לגלגתהל ודיב הלע אלש וא ,סחניפ

השעמ תמחמ 22החוד לאמש תניחב הלעמל ררועתמשכ ובורק םע לארשי-ינבל םשה ךרד"ש
אלא ,ו"ח ירמגל הייחד הניא החוד לאמשה תניחב יכ . . עישומל םהל יהיו ,םינותחתה
לע בושחלו תועטל ךייש ךיא :ןבומ וניא הרואכלד - "ינקבחת ונימיו והזו ,22תברקמ ןימיו
?"החוד לאמש" והזש "תברקמ ןימי"

םילוכי קסעה תחלצהב העינמ שיש םיאור רשאכש - רמאמהב ליעל רומאה יפ-לע הז ראבל שיו
לש ןיינע והזש איה תמאהש עדיל םיכירצו ,החוד לאמש ,היייחד לש ןיינע והזש בושחל
."ינקבחת ונימי"

:הזב הרבסההו

תומלוע ינש ,יחא ,ושעל בקעי ול רמא ןמא יעמב ושעו בקעי ויהשכ"ש 23שרדמב אתיא
. . אבה-םלועה לוטא ינאו הזה-םלועה התא לוט ךנוצר . . אבה-םלועו הזה-םלועה ,ונינפל
ןבל תיבמ בקעי אבשכו ,אבה-םלועה וקלח לטנ בקעיו הזה-םלועה וקלח ושע לטנ העש התוא
התא לוטתש יל תרמא ךכ אל ,יחא בקעי ,ול רמא ,תוחפשו םידבע תונבו םינב ושע ול הארו
."'וכו הזה ןוממה לכ ךל ןיינמ ,הזה-םלועה לוטא ינאו אבה-םלועה

ליבשב אלא הז ןיא - ?הזה-םלוע ,תוימשג (בקעי) ידוהיל םינתונש הביסה תמאב יהמ
םילובלב אלל הדובעו הרותב קוסעל לכויש ידכ (א) :םינפוא 'בבו ,אבה-םלוע ,תוינחור
.26הקדצה תניתנ ידי-לע ,25תוינחור אפוג תוימשגהמ השעיש ידכ (ב) ,24הסנרפה תגאדמ

ותוארב ,ירה ,תוינחור ליבשב איה וקסעב וחילצה ה"בקהש הביסהש עדוי ידוהישכ :ןכלו
,'וכ תולובחת שופיח אל - איה הזל הצעהש תוטשפב ןיבמו עדוי ,קסעה תחלצהב העינמ שיש
.10'וכו הקדצה תניתנב ,הדובעו הרותב קזחתהל - אלא

וקמ הייחד לש ןיינע הניא קסעה יניינעב החלצהה תעינמש - רוא-הרותב רמאמה ןונגסבו
,ו"ח תמייק-הייחד הניאש דבלב וז אל :רמולכ] "ישארל תחת ולאמש" ,"החוד לאמש" ,לאמשה
,ןימיה וקמ בוריק לש ןיינע והז - הברדא אלא ,[דבלב העש יפל הייחד אל וליפא אלא
-לעש ,"עישומל ול יהיו"ש ןפואב איה החלצהה תעינמ ,יכ ,"ינקבחת ונימי" ,"תברקמ ןימי"
תעפשהב רתוי דוע ףסותי ,אלימבו ,הקדצה תניתנב ,הדובעו הרותב ףיסוהל ררועתי הז ידי
.םיימשג םיניינעב םג ה"בקה

שי רשאכש - "ייח"ל עגונב םג אוה ןכ ,"אחיוור אנוזמ"ל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
."ינקבחת ונימיו" םא יכ ,לאמשה וקמ ו"ח היחד וז ןיאש עדיל ךירצ ,תואירבב ו"ח העינמ

םיניתממו אמייקו אייח אערזל יברה לש ותכרב ולביקש הלאש - "ינב"ל עגונב הז ךרד-לעו
,עתפל קספנו ("ייברעד ןטלאהעג ןיוש טאה סע") רבדה ליחתה רבכו ,הכרבה םויקל ןמזה לכ
ירחאלש ,"עישומל םהל יהיו" - הברדא אלא ,העשל וליפא ו"ח הייחד וז ןיאש עדיל םיכירצ
."ינקבחת ונימיו" דצמ היה אפוג הז ןיינעש םמצעב וארי ןמז

* * *

הלעמל איהש) המשנה םצע ,שפנבש 'הדיחי'ה תניחב תכשמהו יוליגש (ד-ג"ס) ליעל רבוד
-לע השענ - (שפנבש םייולגה תוחוכב אלא וניא םהיניבש קוליחהש ,לדו רישעד תוקלחתההמ
.אקווד השמ ידי

תכשמנ אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעב לארשי-ינבד הנומאהש 27ליעל ראבתנש ומכו
-ינב םיארקנ ןכלו ,וניבא םהרבאמ השוריב איה וז הנומאש ףאד ,אקווד השמ ידי-לע הלגתמו
השמ ידי-לע איה תוימינפב התולגתהו התכשמה ,םוקמ-לכמ ,28"םינימאמ ינב םינימאמ" לארשי
.אקווד

אמעט קיספ םהרבא םהרבאש ,השמל םהרבא ןיבש קוליחהל םאתהב והזש 29רחא םוקמב ראובמכו
-ןיאש-המ ,ע"יבב ותדיריל תוליצאב אוהש ומכ םהרבא לש ותגרד ןיב שרפה שיש ,30והייווגב
תוליצאב אוהש ומכ אוה ירה ע"יבל ותדיריב םגש ,30והייווגב אמעט קיספ אל השמ השמ ןכ
ףוס-ןיא תוהמו תומצעב הנומאה תכשמה תישענ אקווד ודי-לע ןכלו ,31("השמ רעבלעז רעד")
.תוימינפב אוה-ךורב

:רתוי תויטרפבו

והלוכבו ,לארשיו אתיירוא ,ה"בוק - אדב אד ןרשקתמ ןוניא ןירשק תלת" 32רהוזב אתיא
םג רשקתמ הז ידי-לעו הרותד אילגב רשקתמ לארשיד אילגש 33תודיסחב ראובמו ,"אילגו םיתס
.ה"בוקד םיתסב רשקתמ הז ידי-לעו הרותד םיתסב רשקתמ לארשיד םיתסו ,ה"בוקד אילגב

תניחב ,המשנה םצע תכשמהו יוליג השענ ודי-לעש ןוויכ - השמ ידי-לע השענ הז לכו
,הרותה תוימינפ ,הרותד םיתסה םע רבחתמו רשקתמש ,לארשיד םיתסה והזש ,שפנב 'הדיחי'ה
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעו תוימינפ ,ה"בוקד םיתסה םע םג הז ידי-לעו

לכב השמד אתוטשפתא ,רודבש השמ - יברל תורשקתהה ןיינעב חרכהה לדוג ןבומ הזמו
:ארד

רבודמש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,דבלב תוטשפתה ,"השמד אתוטשפתא" אוה ןושלהש ףאש - המדקהבו
םגש ,ךכ ,34"ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעה"ש ןפואב הז ירה ,ימצע תודוא
.השמד םצעה לכ ונשי רודבש השמד אתוטשפתאב

םיתסה תא יברה רשקמ - השמד םצעה לכ וב שיש ,רודבש השמ - יברל תורשקתהה ידי-לעו
.ה"בוקד םיתסה םע (הרותד םיתס ידי-לע) המשנבש

,יברל תורשקתה אלל ,דבלב תווצמו הרותה םויק ידי-לעש עדיל םיכירצ לארשי לכ :ןכלו
,השודקב תולענ יכה תוגרדל םנמא םיעיגמ ,םייברה ידי-לע התלגתנש הרותה תוימינפ אללו
היהתש חרכהבו ;אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע המשנה םצעד תורשקתהה הרסח לבא
,לארשיד םיתסה תא רשקמ אוהש - השמד םצעה לכ וב שיש ,רודבש השמ - יברה לא תורשקתהה
םע הז ידי-לעו ,םייברה ידי-לע התלגתנש הרותה תוימינפ ,הרותד םיתס םע ,המשנה םצע
.ה"בוקד םיתס

- (רודבש השמ ,יברה ידי-לע תישענ המשנה םצע תכשמהש) תוינחורב םירומא םירבדהש םשכו
:תוימשגב םג אוה ןכ

תוחוכב אלא וניא םהיניב קוליחהש ,שלחו רוביגד תוקלחתההמ הלעמל אוהש) ימצעה תויחה
.רודבש השמ ,אקווד יברה ידי-לע תישענ ותכשמהו ותולגתה - (םייולגה

אלא ,תויחה םלעה קר אל) לוקלק הזיא ונשישכ ירה - תויחה תוטשפתהל עגונב :רמולכ
תויחל עגונב לבא ;רוזעל לוכי אפורהו ,אפורל תונפל םילוכי (35תויחה תוטשפתהב לוקלק
םצעה לכ וב שיש ,רודבש השמ ,אקווד יברה לא תונפל חרכהבו ,רוזעל אפור לוכי אל - ימצע
.ימצע תויח םג ךישמהל לוכי אוהו ,השמד

,ירה ,ו"ח תויחל לוכי וניא ינולפש איה אפורה לש ותעד-תווח רשאכ םגש ןבומ הזמו
תויח ךישמהל ,רודבש השמ ,יברה לש ותלוכיבו ,תיבה-לעב אפורה ןיא ימצע תויחל עגונב
.ימצע

םירפ 36המלשנו" תניחבב - הז לע רובידהב םג תלעות שי יברה לא תורשקתהה ןיינעב .אי
.10"וניתפש

,"וניתפש םירפ המלשנו"ד ןיינעהל וכרטצי אלש ךרבתי 'ה רוזעי (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
.38ונקדצ חישמ תארקל ונכילוי - 37"א"טילש יברה" - ומצעב יברה אלא
-תרות' - א"ישת'ה ינש רדא שדוחה םיכרבמ ,םילקש 'פ ,להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 274-267 'מע (ב) ןושאר קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

.(ופוסב) ג אשית אמוחנת (1

.אשית פ"ר (2

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (3

.(266 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ תרות') אשת-יכ ה"דס .םש אמוחנתל ףסוי-ףנע םג האר (4

.וט-בי,ל אשית (5

ש"וקלב 'תנ) פ"הע י"שרפב אבוה .ג ,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ .ט אשית אמוחנת .ד"ה א"פ םילקש ימלשורי (6
.(ךליאו 381 'מע ז"טח

.א"עס ,במ ןילוח - תאז ה"ד (7

.ךליאו 923 'מע ג"ח .ךליאו 178 'מע א"ח ש"וקל םג האר (8

.נ"שו .ךליאו 229 'מע ו"כח ש"וקל הכוראב האר (9

.(ל"ומה) תצק רסח (10

.דועו .ב"ס א"סס ח"וא ז"הדא ע"וש (11

.328 א"ישת מ"הס םג הארו .(רע 'ע ת"רטע מ"הס) ב"פ ת"רטע םילקש 'פ להקיו פ"שד אשית-יכ ה"ד (12

.ח ,ג"פ ר"ב (13

.(פ"הע ע"בארו ק"דרבו) דכ,דמ היעשי (14

. . ןנירמאד םושמ 'וכ ודי לעש ןנואתמ היה ןהמ דחא לכ" ,"היתשינע אנא" (א,בכ ב"ב) ל"זראמ ד"עו (15
."'וכ ודי לע שנענ וריבחש ימ לכ

.(ךליאו 261 'מע) רמאמהב (16

.(י"עה תסריגל) א,גס תוכרב (17

.ג,ח .ו,ב ש"הש (18

.169 'מע םולש-תרות ש"הס האר (19

.127 'מע שיר ו"צרת ש"הס (20

.נ"שו .אצק 'מע פ"רה תוחנה ז"הדא ירמאמ - ותודוא האר (21

.נ"שו .א,זמ הטוס (22

.איק זמר תודלות ש"לי (23

.ט"פר הבושת 'לה ם"במר האר (24

.מ"כבו .לולא זכ .ינש רדא טכ .תבט זכ "םוי םויה" האר (25

.ז"לפ .ד"לפ אינת האר (26

.(ךליאו 262 'מע) רמאמהב (27

.א,זצ תבש (28

.דועו .260 ע"ס א"ישת מ"הס הארו .(הרע ע"ס) ג"פ ת"רטע ל"נה ה"ד (29

.(ר"דאב) א,חלק ג"חז (30

.ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעהו ,ימצע ותויהל :םידחא ןורכזב (31

.(ג"הושב חכ 'מע ז"נרת מ"הס הארו) א,גע ג"ח (32

םג הארו .נ"שו .הלקת 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .א,ומ םיבצינ .ג,ה ארקיו ת"וקל האר (33
.16 הרעה םש ןמסנהבו ,דנק 'מע ג"ח טקולמ מ"הס

.נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ (34

.תויחה תוטשפתהב איהש תופלעתה וליפאו :םידחא ןורכזב (35

.ג,די עשוה (36

.35 הרעה (52 'ע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ תרות') ת"חמש םוי תחיש האר (37

:ר"ומדא ק"כ רפיס - ןיינע הזיאב םירכוז אל - תודעוותהה ךלהמב (38

אטק" :ותוא לאשש רטושב שגפו תודעוותהמ רזחש דיסח לע (251 'מע ץ"חרת ש"הס) רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תודעוותהמ רזח ל"נה דיסחה - .(ךלוה לוטיב=) "טאידיא לוטיב" :דיסחה בישהו ,(ךלוהה אוה ימ=) "טאידיא
ןייז") ומצע תושי שיגרי אלש וילע ולעפ םירבדהו ,לוטיבה ןיינעו ןיאמ שי תווהתה תודוא ורביד הבש
לוטיב" (אוה ימ ולאשש) רטושל בישהש ,ולצא רבדה רדח ךכ ידכ דעו ,לטב לכהש אלא ,("תושי ענעגייא
!"טאידיא לוטיב"ש "עמש" - יוג היהש - רטושהו ,"טאידיא


םישפחמ - חילצמ ךכ-לכ אל אוהשכ ךא ,הקדצ םינתונ - חילצמ קסעהשכ
הקדצה תניתנב היולת קסעה תחלצהש םיחכושו ,תולובחת ינימ לכ

רעבלעז רעד") תוליצאב אוהש ומכ קוידב אוה ע"יבב ונבר השמ
תוהמו תומצעב הנומאה לארשיל תכשמנ אקווד ודי-לע ןכלו ("השמ
תוימינפב ,אוה-ךורב ףוס-ןיא

,הז לע רובידה םצעב םג תלעות שי יברה לא תורשקתהה ןיינעב
"וניתפש םירפ המלשנו" תניחבב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תעדהמ הלעמל - "תעדה חסיה"


!?חישמל הייפיצהמ תעדה תא חיסהל שי םנמואה

לכ םיצור - רתויב תולגה רצימ רבגתנ רשאכ םינורחאה תורודב טרפבו ,ללכב תולגה ןמזב
םיאצמנש הלא טרפבו .בחרמה לא רצימה ןמ ואצייש ידכ ,חישמה תאיבל םיניתממו לארשי-ינב
יטרפה רצימה רתוי םלצא שגרנש ,דחי םהינשב וא ,תוינחורב וא תוימשגב ,רצימה םוקמב
ןמ תאצל ידכ ,חישמה תאיבל רתוי דוע םיוואתמ םה ירה - לארשי ללכ לש רצימה םג אלימבו
.בחרמה לא רצימה

:"תעדה חסיהב" אלא "אב דוד ןב ןיא" ,ל"זח ורמא הז לע ,םנמא

ןיינעב איה תעדד תורשקתההו .'וכ ץמואבו קזוחב ותעד רשקמש ,תורשקתה ןושלמ אוה - תעד
יזא ,בלה תוימינפב עגונש דע רתוי ול עגונ ןיינעהש לככו ,םדאל ("ןא טריר") עגונש
חסיהב" אלא "אב דוד ןב ןיא" והזו .שדוקה-תרגאב ראובמכ ,רתויב תעדד תורשקתהה לדגת
רבדה ול עגונש דצמ ,ונייה ,תעדה דצמ אל תויהל ךירצ חישמה תאיבב ןוצרהש - "תעדה
הנווכה םלשותש ידכב - בלה תוימינפמ םג רתוי הלענ ןיינע דצמ אלא ,בלה תוימינפב
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל הנוילעה
ישילש קלח ,ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ג"ישת'ה בא-םחנמב 'כ ,בקע תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 142-109 'מע (ט)


דימלת"ה לש וישודיח רתימ התע הרותה תוימינפ יוליג הנוש המב
?"קיתוו

דעו ,הרותה תוימינפ יוליגב רתוי ףסותינו ךלוה ,חישמה תאיבל םיברקתמו םיכלוהש לככ
םיסומכה תורצואה תא םילגמ - ינגל יתאב ךשמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתוכש יפכ - הנורחאלש
.אובל-דיתעל ,הרותה ימעט ,הרותה תוימינפ תולגתהל הנכה רותב ,רוד רודמ םימותחו

,הז-ירחאל ולגתנש ולא םג ,הרותה יניינע לכ ונתינ הרות-ןתמבש עודי :רתוי תויטרפבו
הרות ימעט םגש דעו ,"יניסמ השמל ןתינ שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ל"זר רמאמכ
.יניסמ השמל ונתינ אובל-דיתעל ולגתיש

ולגתיש הרות ימעטל שדחל דיתע קיתו דימלתש שודיחה המוד וניא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
הרות-ןתמבש ,ונייה ,טרפה לא ללכה ןמ אוה קיתו דימלת לש שודיחה ,יכ - אובל-דיתעל
תמגודבו ךרד-לע אלא ,ללכה ןמ טרפה תא (טרפמ) הלגמ קיתו דימלתהו ,ללכ-ךרדב ןתינ
.תוהמל תוהממ יוניש ךרדב אוהש לולעו הליע ןיינעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ורמאמב ראובמה

-דיתעל הרות ימעט תולגתהל הנכה רותב וישכע הרותה תוימינפ יוליגל עגונב הז ךרד-לעו
יוניש ךרדב אלא ,ללכה ןמ טרפ יוליג ךרדב ,קיתו דימלת לש שודיח ומכ הז ןיאש - אובל
.תוהמל תוהממ
-141 'מע (ה) ינש קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה חספ לש ןורחא תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 142

רקיעה אוה השעמה


ןפואב ,םוי לכ תודיסח דומלל
"השעמ ידיל איבמה"


ןוצר היהיש ךירצ ,תמייק תלוכיה

רשאו ךלמה וילע בכר רשא סוסו ךלמה וב שבל רשא תוכלמ שובל ואיבי" רמאנש המל עגונב
ר"ומדא לש תודיסח ישורדב הזב וראבתנש םירואיבה יפ-לע הנה - "ושארב תוכלתמ רתכ ןתינ
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,םהירחאלש םיאישנהו קדצ-חמצה ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה
.ד"בח תודיסח ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע הזל עיגהל םילוכיש ,ןבומ -

איבמש דומלת לודג" - רקיעהו ,(רדנ ילב) םוי לכב תודיסח דומלל - תוטשפב איה הנווכה
תונקתה לכ תא םייקלו ,תודיסחה תרות לש תוגהנההו תוכרדהה יפ-לע גהנתהל - "השעמ ידיל
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןקיתש

היהיש קר ךירצ ;בקעיו קחצי ,םהרבא ינבמ דחא לכ לוכי הזל עיגהלש - הזב ראובמו [...]
.ךכל ןוצרה ול

דעבמ ושאר תא סינכהש יוג עיגה עתפלו ,וידימלת םע ט"שעבה בשי םעפש רופיסה עודי
הז ןיאש ול ובישהשכו ,הלגעה תא בוחסל לוכי וניא ולש סוסהש ןוויכ הרזע שקיבו ,ןולחל
,תמייק תלוכיה ,רמולכ ,"שעשטאח עינ אד ,שעשזאמ" :רמאו ענענ ,"שטישזאמ עינ" ,םתלוכיב
.ןוצרה רסחש אלא

,םלוע לש וכלמ ,"ךלמה וב שבל רשא שובל"ה תא לבקל לוכי לארשימ דחא לכ :ןדיד ןודנבו
תלוכיה ,"שעשזאמ" ;"ושארב תוכלמ רתכ ןתינ רשא" וליפאו ,"ךלמה וילע בכר רשא סוסו"
ןתונ יזא ,תמאב ןוצרה ונשי רשאכו ;ןוצרה ,"שעשטאח" היהיש ךכב קר יולת רבדהו ,תמייק
,"ךלמה וב שבל רשא שובל"הו "ךלמה וילע בכר רשא סוס"ה םע ,"תוכלמ רתכ"ה תא ה"בקה
.ימשג בוט לכ םג אליממ ךרדב ךשמנ הז ידי-לעו

תא ןכו ,"בוטה תאו םייחה תא 'וג ךינפל יתתנ האר" ,בותכש ומכ ,הריחב הנתינ ידוהיל
םייח ,םירשואמ םייחל הכילומה ךרדה תא רוחבל ,"םייחב תרחבו" יוויצה ונשיו ,ו"ח ךפיהה
תניחב קר אל "םיחקול"ש ןפואבו תוימשגב םירשואמ םייח השענ םדי-לעש ,תוינחורב םירשואמ
!אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעה אלא ,םייוליגה

תודיסח םידמול רשאכ הנה - הזל עיגהל םילוכי דציכו שרדנ המ עדיל ידכ ךרדהו
גהנתהל דציכ םיעדוי יזא ,"השעמ ידיל איבמה דומלת לודג" היהיש ידכ ,הזב םיננובתמו
דע הכרב םכל יתוקירהו" ,ה"בקה לש ותכרב תא לבקל "םילכ" תושעלו ,םיימוי-םויה םייחב
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב (תיבה ינב םע דחי ומצעב אוה) םירשואמ תויהל ,"יד ילב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - הגומ יתלב - ז"טשת'ה םירופ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


וקורמ תודהיו ד"בח


לש תונושארהו ,םדוקה יברה לש תונורחאה תוארוהה תחא
םירשכ ךוניח תודסומ תמקהב הקסע ,ונרוד אישנ יברה
תישאר ימי לש תמכסמ אלו תיתיצמת הריקס ונינפל * וקורמב
הבישי' תמקה תפוקת לש ןכמ רחאלו ,וקורמב תוחילשה
הרושכ אהת העיסנהש חילציו רוזעי ה"בקה" * םש 'הלודג
לחאמ ,"הנשויל הרטע ריזחהל ידכ ,הגלפומו הבר החלצהבו
הנושארה םיחולשה םידימלתה תצובקל יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

שרשומה םייחה דוסי [...] .ההובג יכה המרב ויה ,דועו ,וקורמ תודהי
ל"נה םידרפסה וניחא רשא ,'וכו וייח חרואב שבוגמו תורודה תרוסמב
.םיזנכשאהמ רתוי הזב םינייוצמ

.(אפר 'מע זי ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת בא-םחנמ שדוח שארמ תרגאב יברה בתוכ ךכ

הצרא ולע הינבמ םיבר .וקורמ תודהי תא תושדח תוחור ודקפ ,הנידמה םוק תפוקתב םלוא
לש םיינחורה הייח לע םיינוציח םיגוח לש םתעפשה .תוילאגיל-יתלבו תוילאגיל םיכרדב
תא הנכיסו ,הכלהו הרבג ,(לארשי-ץראל םתיילע רחאל המכו-הכ-תחא-לעו) וקורמב הליהקה
הלעפו וקורמ תודהי תרזעל שטיוואבויל תעונת הצלחנ ןאכ .ריעצה רודה לש ינחורה ודיתע
.הבוכת יתלבל תידוהיה תלחגה תרימשל תושיחנבו תוריסמב

תונורחאה תוארוההמ

.תויללכ תוארוה רפסמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רסמ ,ותריטפ ינפל םידחא םימי ,י"שת תנשב
:(126 'מע 'ד ךרכ) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל 'תודלותה רפס'ב םירבדה םיראותמ ךכו

םוקמ" :רומאל השודקה ותדובעב םירזועה ויברוקמל הנפ ותוקלתסה ינפל רצק ןמז - י"שת
ןיא .םהיניב הרות וציברהו םירומו םידמלמל םיכירצש וקורמ ידוהי לא וכל .וב רדגתהל שי
,ונחנא בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ונלוכ .המה םידרפס וא םיזנכשא םא לארשי ינב ןיב קוליח
..."ץראב תחא הרותו םימשב דחא לא ונלו

"וניחא רזעל"

ח"הרה לא ונרוד אישנ יברה הנופ ,(י"שת טבש 'כ) םדוקה יברה תוקלתסה רחאל םידחא םימי
:תרגאב רקספיל לאכימ 'ר

ינפלש םימיב יתא רבדל מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ליאוה רשא םירבדה דחא
םש דסייל ,אקירפא תונידמב לארשי ידלי לש ךוניחה ןיינעב היה תוקלתסהה
וניחא רזעל םג היהי ודיקפת רשא תיכוניחה ותדובעמ ףינס ךרבתי םשה תרזעב
- םירשכ ךוניח תודסומ רודיסו דוסייב ,אקירפאב םירדה ויחיש לארשי ינב
ינבל לווע השעיי לב חיגשהל םגו םהלשמ םידמלמ גוח רישכהל םג וז תילכתלו
תשרל םולשו סח ודכליי אלש םהילע רומשלו שדוקה-ץראל אתהמ םילועה םירוענה
...הריפכה

םיבתכמל 'תודוקנ'

המכ ךותב .הקירפא-ןופצ תוצראל םיפסונ םיחולש ואצי וירחאו ןושחנה היה רקספיל ברה
םידימלת םיפלא תשמחכ וכנחתה הבש ,ךוניח תודסומ תשר לע יברה יחולש ושלח םינש
.םיאליגה לכב תודימלתו

תאז .םיישקו תובזכא טעמ אל םג ךא ,קופיסו החלצה לש םיבר םימי ועדי וקורמב םיחולשה
.שדוק-תורגיא תרדסב םיעיפומש יפכ ,יברה ןיבל םניב םיבתכמה יפוליחמ דומלל ןתינ

לככ ומשרנ וב ,תונושארה םינשהמ ,יברה לש ושדק-די-בתכב קתפ הלגתה םינש המכ ינפל
:וקורמל חולשל ןווכתה וא חלש יברהש םיבתכמל תודוקנ הארנה

.טרפב [תודיסח=] ח"אדו ללכב דומיל רבד לע םידימלתהל תוררועתה בתכמ .1

ףעירקלע םייח 'רל ל"נכ .2

הבישיה דעו שאר - םימש אריו רישעו גלפומ ןקז -

.דעווה ירבח ראש םג רוכזלו -

.ליעפ טייח ,תצק ח"אד ןיבמ - ראמא ריאמל ל"נכ .3

שפנ-תוריסמב הדובע

:רקספיל ברהל יברה בתוכ (חר 'מע רקספיל 'שדוקה תדובע') א"ישת ולסכב א"ימ תרגאב

םש םשרנ אל תונורחאב) תלדימו סענקעמד םידימלתה תומישר ולבקתנ התע הז
ןויצה לע םארקא ,רדנ ילבו .םירומה לש םהיתומא תומש ןיא ןיידע לבא .(םאה
.הבוטל ונילע אבה [ולסכ ט"י=] ח"אדל הנשה-שארב

:(דר 'מע יח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת תנשמ תרגאב יברה םכסמ הדובעה תא

תוקוחר תוניפב 'יש ש"נא ידי-לע שפנ-תוריסמב תישענה תפעתסמה הדובעה
.וקורמב תורייעו םירפכב ומכ ,םימש תאריו הרותה תצפהב

רשא ידכ ,ףסכ יעצמאב םינפ-לכ-לע ,לודג יכה עויסה תבייחמ וז הדובע
רסוח דצמ תולבגה ילב הלודג יכה תלעותה איבת םידבועה לש שפנ -תוריסמה
.םייפסכ םיעצמא

הקיתש המכחל גייס

ששחמ ילוא) וקורמב ד"בח לש תוליעפה םוסריפ תא עונמל יברה לדתשה הכורא הפוקת ךשמב
,ד"כשת תנשב המקוהשכ יכ ,םיאצומ ונא ,לשמל ,ךכ .(וקורמ תונוטלש לש אשיב אניע
ימיקמל זא ועיגהש תוריכזמה תורעה ןיב הנה ,'ד"בח תכורעת' ,(ןויצ רה לע) םילשוריב
:(290 'מע ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') בתכנ הכורעתה

.ירמגל הז טימשהל - וקורמב ךוניחה

םייוסמ תע-בתכב העיפוהש הבתכל תסחייתמה הפירח הבושת יברה בתוכ ב"משת ןושחרמ שדוחבו
:וקורמב ד"בח תוליעפ רבד-לע (130 'מע םש)

וחלשנ וליאכ (םולשו סח) םשורה היהי אלש רתויבו תוריהז תויהל הכירצ
םסרופמהל - ףסונ - 'וכו םהה תונידממ לארשי-ינב איצוהל ליבשב םשל םישנא
- (ללוכ םש ודסיי התע הזו) 'וכו תובישיו רפס-תיב םש דסייל וחלשנש
...ןיבמל ידו ,וזכ ךתעד-אקלס-אק םשל עיגת םולשו סח םאב ,תואצותה תונבומ

תודסומ תורשע

,םש) תמייוסמ ד"בח תליהקל תרגא החלשנ כ"שת תנשב .תיברימ תוריהז הז אשונב טקנ יברה
לש םמויק ,הנכס ידיל איבהל" אלש ידכ ,והשלכ דעצמ ענמיהל הרהזה הבו (187 'מע 'א ךרכ
תואמ שמחו םיפלא תעבראכ םהב םידמול רשאו וקורמב רבכמ םימייקה ךוניח תודסומ תורשע
."שדוקה תרהט לע םכוניח םילבקמו 'ה תרות - ויחיש תו-םידימלת

וקורמב 'הלודג הבישי'

.רתוי תומדקומ תופוקתל רוזחנ האבה םעפב ה"יאו א"משת תנשל גלדנ וז המישרב

הלודג הבישי לש התמקה םע הפסונ וקורמ ידוהי תליהק לש חורה ייחל תיתועמשמ הפונת
.ב"הראמ הנש ידמ םשל תאצויה םיחולש םידימלת תצובק איה הבישיה לש ךוותה דומע .םוקמב
.א"משת ףרוחב וקורמל האצי הנושארה הצובקה

:םירבדה תולשלתשה רופיס ןלהל

:בתכ מ"שת לולא שדוחב הקנלבסקב הבישי דוסיי רבדב העצהה יברל העצוהשכ

םא-יכ "הלעמלמ הריזג" ידי-לע היהתש םוקמ ןיאש אלא ,בוטו ל"נה יאדכ
.'וכו םידימלתה לש בוטה םנוצרב

.'וכו דדועמו רשאמ ינאו

:יברה בישה ,תופסונ תולאש המכ יבגל]

.םעפה דוע לואשל ךירצ ןיאו 'וכו החלצהב אהיש ןויצה לע ריכזאו בוטו ןוכנ

ךכו .ירשת שדוחל ועיגהש םיחרואה תא 'תודיחי'ל יברה לביק א"משת ירשתב ז"כ ישילש םויב
:39 'מע א"משת 'להקה תנש ןמוי'ב רפוסמ

אוה ?הבישיה ןיינעב חתפתמ המ ולאש יברה .וקורממ בוסוטמ המלש ברה היה םיסנכנה ןיב"
הנעו (הבר הדובעהש רמואכ) ןחלושה לע וידיב עיבצה יברה .יברה תמכסהל םיניתממש הנע
,םימיכסמ יקצדורוג .ב ברהו [בוסוטמ ברה=] אוה םא ,הבישיה שארל רחבנש רוחבל עגונבש
לע םגש יברה הנע - ?םיחולשה םירוחבה רבדב המ בוסוטמ המלש 'ר תלאש לע .םיכסמ אוה םג
םיחולשה לש םהיתומש תמישר המסרפתנ םימי רפסמ רובעכ .םיכסמ אוה םג ,םימיכסמ םה םא ךכ
."וקורמב הבישי דסייל ועסיש

"ותעב רבד"

תוריינה תא ורשיא וקורמ תונוטלשש העידיה לע הכרב הנעו יברה בתכ א"משת ולסכב ג"יב
הבישי" ארקית הבישיהש םיכסה ןכ-ומכו ,וקורמל םיחולשה םידימלתה תסינכל םיימשרה
:בתכ ךכו ."םירוהה ןוצרכ" היהי םירוחבה תעיסנ ןמזשו "הלודג

.ןח תואושתו לבקתנ

- ותעב רבדו

,הלואגה שדוח אוה - ולסכ שדוחב

.וב ט"יו-ד"וי ןיבש םימיבו

.ןויצה לע ריכזא

"הנשויל הרטע"

וירבד תא חתפ ךכו ,םכרדל םתאצב הצובקה ירבח תא יברה ךריב ,א"משת תבטב 'ז ןושאר םויב
-553 'מע 'תוחילשה רפס' ךותמ ישפוח םוגרתב ןאכ .517-515 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל) 'קה
:(554

ריזחהל ידכ ,הגלפומו הבר החלצהבו הרושכ אהת העיסנהש חילציו רוזעי ה"בקה
.הנשויל הרטע

,הבר הצפהב םגו ,הבר החלצהב הרותה ןיינע היה הב הנידמל םתא םיעסונ
םכדיב הלעי .םש ובתכנש םירפסהמ הארנה יפכ ,םיניד-יקספ לש ןפואב םג ללוכ
,ךכב ףיסוהלו (שדחמ) תאז תויחהל

אבילא אתתעמש יקוסאל - דע ,הדיקשו הדמתהב ,הרותה דומיל םש הברתיש
.הז וננמזב דוע ךלנ םרואל רשא ,םשמ ואציש םיקספה תמגודב ,אתכלהד

ט"שעבה לש םתוכייש העודי ירהו) ט"שעבה תרות התלגתנ םייתניבש טרפבו
ףסוותנו ,(וקורמב שודקה םייחה-רואה דלונ עודיכש - שודקה םייחה -רואהו
הלגנה דומיל םגש עייסמה רבד ,הצוח (ותרותד) תונייעמה תצפה ןיינע םג
...ותימאל תמאבו ,"ןייעמ" לש ןפואב היהי

'מע םש) תואבה םילימב שמתשהו תוחילשה תלעמב יברה אילפה םיחולשה לא וירבד ךלהמב
:(555

הרותה-ירפס לכו ,שדח הרות-רפס תסנכה תמגודב תויהל הכירצ המש םכתסינכ
...םיעיגמה םישדחה הרותה-ירפס ינפ לבקל - תוינחורב - םיאצוי םש םיאצמנה

"!םולשו סח"

:םולשל םכתאצ תביסמ תכירע רבדב העדוהה לע יברה ןייצ א"משת תבטב 'ד םויב

ח"תו 'תנ

תוכימסבו להקה תנשב - ותעב רבדו

רואו ךלוהו ףיסומ םניינעד הכונח ימי

ןויצה לע ריכזא ,הנשה תומי לכב הז ךישמהלו

םמצעל ונייצ) "וניתוחילש תלחתה" זאמ קוידב םישדוח השולש - א"משת ינש רדאב 'ז םויב
ירבחמ דחא סינכהש קתפ לע בתכנ אוה .יברהמ ןיינעמ הנעמ םיחולשה ולביק - (םידימלתה
:רמאנ ובו םיחולשה ירוהמ דחא םשב תוריכזמה

םייקתי ןסינ ט"כ םויבש תויה אקנאלבאזאקב הבישיב חילשה . . ונב םשב לואשל שקיב. . "
הווצמ-רבה ירחא דע ןאכ ראשיהלו ןסינ א"יל אובל ונוצרבו (ויחא) םנב לצא הווצמ-רבה
."א"טילש ר"ומדא ק"כ תכרבו תמכסה םילאושו

"חילשה" םילימה ןיב .הלאשה ףוגב תובית יתש ןייצ ןכ ינפל ךא רורב הנעמ בתכ יברה
:בתכ הלאשל הבושתבו ."'וכ תצפהל" :יברה ןייצ "הבישיב"ו

.םידחא םימיל וליפא ל"נהב קיספהל טושפכ ,יאדכ אל

לרוג ךורעל םילוכי םה םא םיחולשה ורגישש הלאש ובו קתפ יברל שגוה ינש רדאב 'יב םג
תאז ללש יברה .770 -ל ןסינב א"יל אובל םגיצנ היהי וב הכוזהש ידכ םמצע ןיבל םניב
:בתכו ףקותב

-אקלס-אקה לודג אלפלו םתוחילש יולימ ףקותב תליחתב םשמ עוסנל םולשו סח
.('וכ םתבשחמש ףא) ךתעד

...!?"סוניו םבזעי"

:םנמויב םידימלתה םמצעל ונייצ בושו

טבשב א"י םוימ [דחא] א"טילש ר"ומדא ק"כמ םיבתכמ ינש ונלביק ינש רדאב א"י םויב
.א"משת ןושאר רדאב ו"כ םוימ [ינשה] ,א"משת

ןיינועמ אוהו ןוויכמש יברה תא לאש ,טאחוש בייל-םהרבא 'ר ח"הרה ג"הרה הבישיה שאר
:יברה ול בישה ךכ לע ?קרוי-וינל ץיקה תפוקתל אובי ילוא העד-הרוי דומיל תא רומגל

!!קראי-וינל סוניו םבזעי אוהו (א

התע ומוקמב רתוי שפנה תחונמבו תושעהל לוכי הז לכ ,העד-הרוי רומגל (ב

.ןויצה לע ריכזא (ג

תוחילשה קספית לב

,תדחוימ תרגא וקורמל םיחולשה םידימלתל יברה בתכ (ב"משת) ןכמ רחאלש ירשת שדוח תארקל
:ראשה ןיב ,(510 'מע 'תוחילשה רפס') רמאנ הב

- ירשת שדוחב ןאכ םתוהש רבד-לע םבתוכל

י"חל אובת - תחאה :(לרוגה יפ-לע) םיינשל וקלחתיש םינבומ םימעטמ ןוכנהמ
שדוק-תבש ירחאל דעו תוכוסה גחל - היינשהו ,םירופיכה-םוי ירחאל דעו לולא
םוקמב הצובקה תוחילש יולימב םולשו סח קספה היהי אלש ןפואב ,תישארב
.וחלשנש

אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמב - תמסרופמה ט"שעבה תרות יפ-לעש לע ףסונ
.אצמנ

וקורמ ידוהיל ש"ד

יברה םכריב וקורמל הבוש םרט .םירופיכה-םויו הנשה-שאר תארקל העיגה הנושאר הצובק ןכאו
:םילימב ,ראשה ןיב ,(557-556 'מע 'תוחילשה רפס')

תורנ"ד ןפואב "לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי"ב וחילצתו וכזת
..."ריאהל

:ורמואב יברה םהילא הנפ וירבד םויסב

.םלוכ לש בוטה םמולשב םש ושרדו ,תובוט תורושב םכמ עמשנשתודיסחה ינייעממ


אשית תשרפ


(טי,גל) ןחא רשא תא יתנחו

החרפ אל") הלעמל תולוע ןניא ,ותארימ וא 'ה תבהאמ תואב ןניאש תוליפת יכ ,רהוזב אבומ
לכתסמ אוהו ה"בקה לא םיאב הלאהשכו ,םשרושל םירובידה תא תולעהל םדאה לע .("אליעל
.(העפשה ןיעכ איה תולכתסהה) ותליפתב הנענ אוה יזא ,םהב

:בותכה זמרש והז

?םדאה תליפת תא 'ה (לבקי) ןוחי יתמ - "יתונחו"

תניחבב ויהי , דע מ - תויתואה רשאכ - "תא"

הזכ ןפואב ("תונב ינורשא יכ" ,חבש ןושלמ "רשא") ת"ישהל חבשמו ללפתמ םדאה - "רשא"
אלו ונרושא" ,הייאר ןושלמ "רשא") ןהב לכתסמ ה"בקהו ,הלעמל תויתואה תאלעה לעופש
,יזא ,("התע

.ויתושקבלו ותליפתל הנענ 'ה - "ןוחא"
(ד 'מע ול ףד אשת-יכ תשרפ ,הרות-רוא)


(ז,דל) תובא ןוע דקפ . . םיפלאל דסח רצנ

דסח רצונ" רמאנ ןאכ וליאו ,"םיפלאל דסח השועו" רמאנ (כ) ורתי תשרפבש הביסה יהמ
?"םיפלאל

,"םיפלאל דסח השועו"ל "תובא ןוע דקופ" בותכה םידקמ ורתי תשרפב :ןיבהל ךירצ דועו
?ןווע תדיקפל דסח תיישע בותכה םידקמ ןאכ וליאו

."הינרופיצ תא התשעו" ,(אכ םירבד) ביתכדכ ,ןוקית ןושלמ אוה "השוע" :הזב רואיבה
ןכל .אטחה תא ןקתל אבה דסחה אוה ,תומלועל ךיישה דסח ותואל איה הנווכה - "דסח השוע"
לע הרומ אוהו ,"ןוצר" תויתוא אוה "רצונ" ךא .דסח תיישעל ןווע תדיקפ בותכה םידקמ םש
תדיקפ ינפל אב הז דסח - תומלוע לא תוכייש לכמו אטחה ןיינעמ הלענה ,ןוילעה דסח
.ןוועה
('ד 'מע ול ףד אשת-יכ תשרפ רוא-הרות)


(ז,דל) עשפו ןוע אשנ

םריזחמו ןוועה ךותב םייוצמה השודקה תוצוצינ תא הלעמו אשונ ה"בקה - "ןווע אשונ"
.ןוילעה םשרושל
(54 'מע אמק 'יס ,ש"בירה תאווצ)

* * *

:ןקזה ונבר ראבמ

אלא ,הנקת ול ןיאו רומג ער אוהש ינפמ ,השודקל תולעהל רשפא-יא ומצע הריבעה השעמ תא
שבלתמ אוהש יפ-לע-ףא) ער וניא הריבעבש הוואתמה חוכה ךא .םלועה ןמ ותרבעהו ולוטיב
הריבעל ןה לצנל רשפא ומצעל אוהשכ הוואתמה חוכה תא .(רומג ער ,רומאכ ,איהש הריבעב
.ןאכלו ןאכל ותונפהל רשפאו 'טושפ' חוכ אוה ומצע חוכה ירהש ,הווצמל ןהו

.'ה תבהאל הרז הבהאמ - הצקה לא הצקהמ ובבל תא ךופהל םדא לש ותלוכיב ןכל

ושרושל ,הריבעב שבולמ היהש ,הוואתמה חוכה תא הלעמ אוה ,ויאטח לע הבושת השוע םדאשכו
.ןוילעה
('ד 'מע דס ףד םירבד ,הרות-יטוקל)

* * *

ותסינכ ינפל .ןוקית ונממ שקבל ,ןקזה ר"ומדא ק"כל עסנו הרומח הריבעב לשכנ ידוהי
תא יברל רפסי אלש בטומ ילואש ,ובילב רהרהו יברה לש ורדח חתפ דיל דמע 'תודיחי'ל
,יברל רבדה תא רפסל שיש ותעדב הלע דימ ךא .שפנ-תמגועו רעצ ול בסהל אלש ידכ ,רבדה
.לוכה לבוס אוהו לוכה עדוי ךרבתי 'ה םג ירהש

אשונו לוכה עדוי םנמא ה"בקה :ול רמא יברהו תלדה עתפל החתפנ ,רהרהמו דמוע ודועב
?תושעל םילוכי ונא המו ,ונא המ - ונחנא לבא ;עשפו ןווע אשונ םג אוה ,לוכה

.הבושת ןוקית ול רדיס יברהו ,זע יכבב שיאה ץרפ
(111 'מע ב קלח 'םירופיסו תועומש')


(ז,דל) הקנו האטחו עשפו ןוע אשנ

- אינת) "הקנו עשפו ןווע אשונו בותכש ומכו ,םימגפה לכ םיקנמ םימחרה תודימ ג"י"
(ח"פ הבושתה-תרגא

?"הקנו האטחו עשפו ןווע אשונ" בותכ ירהש ,"האטחו" תבית תא ןקזה ר"ומדא טימשה עודמ

םגפ ןקתל ידכ אלו ,תונודז - עשפו ןוועל קר שורד םימחרה תודימ ג"יד יוליגה אלא
."האטח" - גגושד

,"הקני אל הקנו" :בותכה ךשמה ללגב תאז ,"האטחו" תבית םג העיפומ הרותב ,תאז תמועל
לע םגש ,הרותה ונתוא תדמלמ ."םיבש ןניאשל הקנמ וניאו םיבשל אוה הקנמ" י"שר שריפו
.םיבש םניאש ימל הקנמ ה"בקה וניא ,(גגוש=) "האטח"
(1058 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


(י,דל) תירב תרכ יכנא הנה רמאיו

?םייקי יאדו ,חיטבה םא אולהו ,תירב תתירכל ה"בקה קוקז המ םשל ,ןיבהל ךירצ

םויב" ,(וט תישארב) ביתכדכ ,םהרבא םע תירב ה"בקה תרכ רבכ אולה :ןיבהל ךירצ דועו
?תפסונ םעפ תירב תתירכב שי ךרוצ המו ,"תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה

שיחמהל ידכ ,םירתבה ןיב רובעלו םיינשל םלש רבד תורכל תירב יתרוכ לש םכרד :רואיבהו
-תסנכו ה"בקהש ,םהרבא םע תירבה תתירכ התיה ךכ לעו .םידדצה ינש לש תודחאתההו רשקה תא
יתש ךל השע" קוספה לע שטירזממ דיגמה ברה שוריפכ) לוכיבכ ,םיאצח ינשכ ויהי לארשי
.(תורוצ יאצח ינש םה לארשיו ה"בקהש ,(י רבדמב) "תורצוצח

ולשכנש רחאל לבא ,תווצמה תא ומייקי לארשי-ינבש ךכב תינתומ התיה וז תירב תתירכש אלא
-סח םא םג תמייק לארשי םע תירבהש תורוהל ,תפסונ תירב תתירכב ךרוצ רצונ ,לגעה אטחב
,םה יינב ךכ ןיבו ךכ ןיב" ,(ול ןישודיק) רמאמכו ,תווצמה תא לארשי ומייקי אל םולשו
."רשפא-יא תרחא המואב םפילחהלו

לארשי - ואטחש רחאל םגש זמרל ,לקשה-תיצחמ תניתנב התיה לגעה אטח לע הרפכה םג ןכל
.םיאצח ינשכ םה ה"בקהו
(ח-זמתת'א 'מע ו ךרכ תומש ,הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אשית-יכ תשרפ שדוק-תבש
הרפ תשרפ ,רדאב ב"כ

תליפת ינפל (1תסנכה-תיבבש רתויב רדוהמה) הרפ תשרפל ינשה הרותה-רפס תא לולגל יוצר
.2'ארוביצד אחריט' עונמל ידכ ,תירחש

לגעה תשרפ תאירקב .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.בטיה האירקה תא עומשל רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,3לוקה תא טעמ םיכימנמ
ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל האירקה תמיב לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
-א,טי רבדמב) "ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,הרפ תשרפ תא ריטפמל םיארוק
.(בכ

.4(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

.5'םימחרה בא' םירמוא
ןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס י"בה ע"ושב ןייע (1
ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב לבא ,הרותה
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ תשרפ םגש

.'ותעב רבד' חול (2

השמ לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א ,בל) "לודג יוגל" דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (3
- ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל - זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ (". .
-ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי ר"רה ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה ןכ
הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו ,(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס שדח
.םירפא-ירעש 'סב ללכ

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (4

תוישרפ 'ד ריכזה אל ורודיסבו ונחלושב ז"הדאו .ה"פרת ס"וס ב"נשמב ואבוה הזב תועדה) ד"בח-ללוכ חול (5
.(ללכ
(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ץמח תקידבל תונכה

אל הקידבה תעשבש םיעדויו ,תונוכמ וא םיזגרא אלמ ןסחמ ץמח תקידב ינפלש םימיב םיקנמשכ
קודבל שי ,"ץמח וב ןיסינכמש םוקמ"ב רבודמ םא הנה ,םמוקממ םיצפחה תא בוש זיזהל ולכוי
.1ץמח תקידב ליל הז ןיאש יפ-לע -ףא ,ןויקינה תעשב (הכרב אלב) רנה רואל רדחה תא

1*םינוש םירודיה

.2םידלי אל וליפא ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

דחאו דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב םירהזנ *
,ןחלושה לע םילישבתה תאבה ינפל הצמה תא לוכאל םידיפקמה שי .תיקש ךותמ ומצעל לכוא
-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל .הדועסה תא םילכואו םיתוש זאו תויקשה תא םיקלסמ
םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ ולפי אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע לופית אמש ,[תוריפ
ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל וא סוכל ,םהב םיברועמ םימש תואקשמ וא ,םימ םיכפושש
.3[הז חספב וב שמתשהלמ םיענמנ ,הצמ-רוריפ וב לפנש חל רבד םע ילכ] הצמ ירוריפ

.4היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ

.5חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

(קובקבה תא םיחתופ ותועצמאבש) 'ןחתופ'הש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.6ומצע ןייב עגיי אל

ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש ,הרמא (ש"רהמה ר"ומדא ק"כ תשא) ע"נ הקבר תינברה *
.7חספ

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.8ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה ונבר *
.9"ומצעב

.10םעט ילב ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.11חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.12(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.13חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.14ןתפשב בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו ,האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.15ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.16"ןכ םיגהונ

לטבל הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ומצעב ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו ,םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה
.17ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכ ,הזב גהנ אל

.18םימה ןוניסל ,זרבה שארב המודכו דב םיחינמ *

רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו 'יבשת' 'סב *
.19חספב וריכזהל יאדכ אל :רמאו ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול ורמאשכש

.20ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא דבב םיננסמו םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונה שי .והשלכ
.21םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

לע ולפנש םילכב םישמתשמ ןיא ףא הליחתכלו ,הפצרה לע לפנש לכאמ לוכאל אלש םירהזנ *
.22הפצרה

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,23הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל הב םישמתשמ ןיאש ,ךכל תדחוימה ןיכסב (םירמתו

.24חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *
ע"וש הארו .נק 'מע בנ ןויליג .י.נ הרות-לידגי ,ל"ז אדנל י"רגהל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ (1
.ז,גלת ז"הדא

םעטה - תוצמה גחב םירודיהב גוהנל ןיאש ,רמוא היה ע"נדא ק"כ" :אתיא ,9 'מע חל תרבוח ,'תומישר'ב (*1
םתסה ןמו ,רתויב םיבר םירודיהב וגהנ וניתובר אלה ,שרפתנ אלו ."ש"דא ח"ומ ק"כ .רדנב הלבקב לוחי אלש
.'רדנ ילב' היהיש ונתה

.הנוכמ תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה' (2

.חמ,טמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה-רפס (3

הנווכה ,הזב דיפקהל ןיאש א"ישתד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' (4
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל

םג הליכאב םירסוא השעמל .אנ ס"וס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש .דמ ,אנת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הזבש תוששחל (5
.ונממ האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,נ"שו דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב םא

.846 'מע םירוביד-יטוקל (6

לע דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס-יטוקלמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה
.ןומיס אלב

ד"בח-רפכד א"דמה בתכמ האר) ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה-רפס (8
.(64 'מע 759 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןודינב

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה-רפס .זמ 'מע 'םוי םויה' (9
91 'מע ה"שת תוחישה-רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

הזב איבהש המ הארו .ה"ע אדנל י"רגה םשב) רוסאל ונגהנמ ןיא ,םוש יבגל .בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10
.(195 'מע (ג"נשת) םידעומה-חבש 'סב

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (11

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע מ"יב ןויליגבו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (12
ר"ומדא לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.וק 'מעב אבומ - צ"יירוהמ

יבגל) הז היהש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ב"רה ח"הרה ריכזמה יפמ (13
תוא ומ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .(םש מ"יב) הניבג םג לכא זאמשו .ךליאו ח"לשת תנשמ קר (ומצע יברה
.י תוא גנ 'מעו ו

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.ה"ע אדנל בקעי 'ר ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15

לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה 'םולשו םייח יכרד'ל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקל (16
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) ןכ גהנ רזעלא-תחנמה

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ םידיחי שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

,םיארחאה לש םביל תמושת תא ךכל ריעהש עריא ,'רדס'ה תכירע םדוק ךוניחה תודסומב רייסמ יברה היהשכ (18
'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') םייוצר יתלב םיניינע הב וסנכיי אלש תננסמה תא םעפל םעפמ קודבל שיש ריעה ןכו
.(םורטשרבליז 'יש היבוט 'ר ח"הרה השעמה לעב םע יתקדבו ,טנ

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה-לילמ (19
רפכ'ב םג הז רופיס הארו) .זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ
.(158 'מעו 44 'מע 759 ןויליג 'ד"בח

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (21
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (22
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

.רדסה-לילב ךרוכו רורמל ץוחמ םילכוא ןיא הסח םגש א"יו .המודכו בורכ םילכוא ןיא ,לשמל (23

וב שיש ךוכירל םיזנאה איה היעבה דוביע אלל םיחולמ-םיגדבש ,איה םויכ תואיצמה) ש"ייע ,אס 'מע םש (24
פ"כעו ץמח תויהל םילולעש ,םעט-ירמוחו הזוקולג םג ונכתיי םידבועמ םיגדבו ,חספל הייעב םגו תורשכ תייעב
.(תוינטק


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il