- ח"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רדאב ח"כ * ידוקפ-להקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב
"םירצמ"מ תאצל


ןסינב דחא עבקנ ,ירשת שדוחב איה הנשה תלחתהש יפ-לע-ףא
הגהנהל שארה אוה ןסינ * םילגרלו םיכלמל הנשה-שאר תויהל
,'םילגרל הנשה -שאר' וב עבקנ ןכלו ,עבטהמ הלעמלש
ק"כ תחישמ * תולשלתשה רדסמ הלעמלש השודק תכשמה םניינעש
ונרוד אישנ ר"ומדא


םכל הזה שדוחה 2ביתכד ?ןלנימ . . םישדוחל הנשה-שאר ןסינב דחאב" 1ארמגב אתיא
שדוחמ איה הנשה תלחתהש יפ-לע-ףא :רמולכ ."הנשה ישדוחל םכל אוה ןושאר ,םישדוח-שאר
.ןסינ שדוחמ ליחתמ םישדוחה ןיינמ ,םוקמ-לכמ ,ירשת

.3םינשה ןיינמל עגונב הנימ-אקפנ ןיא "םישדוחל הנשה-שאר"ד ןיינעהב ,םנמא

ןסינב דחאב" 4הנשמב אתיאדכ - םינשה ןיינמל עגונש ןסינב דחאב ןיינע דוע ונשי ךא
דחא םימכח ועבקו . . ךלמה תונשל םהיתורטש ןמז תונמל ויה םיליגר" ,"םיכלמל הנשה-שאר
תונמל וליחתיו ,ןסינ עיגהשמ ותנש התלכ ,רדאב וא טבשב דמע וליפאו ,ותנש תליחתל ןסינב
.5"היינש הנש ול

-לבב הילע םקימל ,רדונל הנימ-אקפנ" ,"םילגרל הנשה-שאר ןסינב דחאב"ש ,תאז דועו
.6הליחת תוצמה גחו ,ןרדסכ םילגר 'ג וילע ורבעיש דע רחאת-לבב רבוע וניאש ,"רחאת

דחא עבקנ ןכלש ,אקווד ןסינ שדוחל "םיכלמ"ו "םילגר" לש תוכיישה יהמ :ןיבהל ךירצו
?ירשת שדוחב איה הנשה תלחתהש יפ-לע-ףא ,םילגרלו םיכלמל הנשה-שאר תויהל ןסינב

:"םילגר"ד ןיינעה תוללכ הליחת ראבל שיו

בוט-םוי ןכ-ןיאש-המ ,7"אמייקו אשדקמ" תבשש - תבשל (לגר) בוט-םוי ןיבש קוליחה
םתא" ,ביתכ םתא ,"םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא" 8רמאנש ,ןיד-תיבב היולת ותועיבקש
.9"'וכ ןידיזמ וליפא םתא ןיגגוש וליפא

:הזב ןיינעהו

שיו לוח לש םיניינע שיש האירבהב עבקנש ,ונייה ,המצע האירבה דצמ העבקנ תבשד השודקה
תדידמב איה (לוחה ימימ שדוקמש תבש) השודקה םג ירה ,ןכש ןוויכו .השודק לש םיניינע
.תולשלתשה רדסבש השודק ,םלועה תלבגהו

-תיבל רסמנש ןיינע והז אלא ,המצע האירבה דצמ העבקנ אלש בוט-םויד השודקה ןכ-ןיאש-המ
ןיכומס םתויהל ,הרותה חוכ םהל שיו ,עבטה תטילש תחת םינותנ םניאש לארשי תומשנ - ןיד
הזכ םויב םג השודק לועפל םחוכבש - הרובגה יפמ הרות לביקש ,וניבר השמ דע שיא יפמ שיא
הכשמה ,םלועה תלבגהו תדידממ הלעמל איה וז השודק ירה ,לוח םוי אוה המצע האירבה דצמש
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש

:ןסינ שדוחל "םילגר"ד תוכיישה יהוזו

,םלועה תגהנה רדסד הנשה-שאר אוה ירשתש ,ןסינל ירשת ןיבש קוליחה 10רמאמהב ראבתנ
םשב םג זמורמכ ,תיסנ הגהנה ,עבטהמ הלעמלש הגהנהל שארה אוה ןסינו ,תיעבט הגהנה
.11םיסינ ןושלמ ,"ןסינ"

ורקיעש ,א"ז תניחב ,ארוכדד םישדוח םה (ןסינמ םתלחתהש) ץיקה ישדוחש ,ראבתנש יפכו
תורובגהמ הניינב רקיעש ,תוכלמ תניחבמ הלעמל אוהו ,יוליגהו רואה ןיינע ,םידסח
.(ירשתמ םתלחתהש) ףרוחה ישדוח ,אבקונד םישדוחה םה םשמש ,(םלעה)

םניינעש ,"םילגרל הנשה-שאר" וב עבקנ ,עבטהמ הלעמלש הגהנהל שארה אוה ןסינש ןוויכו
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש (אלא ,תולשלתשה רדסב "אמייקו אשדקמ"ש קר אל) השודקה תכשמה

הנכהה איהש םירצמ-תאיצימ לחה) הרות-ןתמב שדחתנ (ןושארהו שארה אוה ןסינש) הז ןיינעו
שדוח ןסינ השענ הרות -ןתמבו ,ןושארה שדוח ירשת היה האירבה תליחתב ירהש - (הרות-ןתמל
שדוחה אוה גחב םינתיאה חריב 'וג ולהקיו" 12קוספה לע םוגרתה בתכש ומכ ,ןושארה
אחרי אוה (הרות-ןתמ רחאל) ןעכו האמדק אחרי היל ןרק אייקיתעד אחריב" ,"יעיבשה
ידי-לעש ,םלועה לע לארשי תומשנ לש תולעבה השדחתנ הרות-ןתמבש ןוויכ - 13"האעיבש
.עבטהמ הלעמלש הגהנה םלועב םילעופ הרותה

:"םיכלמל הנשה-שאר" אוה ןסינב דחאש םעטה םג והזו

ההבגהה ןיינע אוהש ,14"םירה סנ אושנכ" ןושלמ םג אוה - םיסינ ןושלמ - "ןסינ"
.עבטהמ הלעמל תואשנתההו

תיב יכלמש ןוויכ - "םיכלמל הנשה-שאר" אוה ןסינב דחאש - םיכלמל ןסינד תוכיישה יהוזו
תואשנתהה ןיינע קר אל) ללכנ הזבו ,תואשנתה ןושלמ ,15"אישנ" םשב םיארקנ םירשכה דוד
הלעמל ושרושבו ,םעה תואיצממ ירמגל הלעמלש תימצע תואשנתהד ןיינעה םג (אלא ,םעה לע
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש ףוס-ןיאד תוכלמ ןיינע אוה

,םיכלמבש תואשנתהה ןיינעש ,ןבומ ירה ,16"םה םיכלמ ינב לארשי לכ"ש ןוויכ ,הנהו
.לארשי-ינב לכ לצא ונשי ,(ל"נכ) עבטהמ הלעמלש ההבגהה ןיינע אוהש

- םלועה עבט דצמש הגהנהה רדסמתולעתהל חוכ שי לארשימ דחאו דחא לכלש - הזב ןיינעהו
ומילעי אלש דבלב וז אלש - המשנה לע םיריתסמו םימילעמ םלועב וקלחו תימהבה-שפנו ףוגהש
םלשותו אלמתת םדי-לעש לועפל ,םהילע תיבה-תלעב תישענ המשנה ,הברדא אלא ,וריתסיו
.הטמל התדירי םדוק התיהש ומכמ רתוי תילענ אגרדל הלעתתש ,היילע ךרוצ הדיריד הנווכה

,םלועה תויווהב אוה חנומ ולוכ םויה לכ ךשמבש ןפואב הז ןיאש - לעופב הדובעב וניינעו
:הברדא אלא ,תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ דמול ןכלו ,ה"בקה לע םג רכזנ םייתניבו
דמולו ,יעבדכ ללפתמ ןכלו ,ה"בקה תודוא אוה בשוח ,ותנשמ רועינש עגרהמ ,םויה לכ ךשמב
תואיצמ םג שיש רכזנ םייתניבש אלא ;ותואיצמ לכב אוה חנומ אקווד הזבו ,הרותב רועיש
תא הפוכ ןכלו ,םלועב וקלח רוריבב םג ותדובע תויהל הכירצ הנוילעה הנווכה דצמו ,םלועה
.םירוריבה תדובעב קוסעל ידכ הרותו הליפתמ עגרל קתנתהל ומצע

:רתוי תויטרפבו

תומלועבש .תוליצאה םלועל (היישע ,הריצי ,האירב) ע"יב תומלוע ןיבש קוליחה 17עודי
תוטישפב תוקולא ,תוליצאה םלועב ןכ-ןיאש-המ ,תושדחתהב תוקולאו תוטישפב תואיצמ ,ע"יב
.תושדחתהב תואיצמו

תתנש המשנ" שוריפב 18ראובמכ) תוליצאב איה ירה הטמל התדירי םדוקש - המשנהב ותמגודו
תואיצמו תוטישפב תוקולא םשש (תוליצאה םלועב התדימע לע יאקש 19"איה הרוהט יב
.'וכ ףוגב התדירי ירחאל ןכ-ןיאש-המ ,תושדחתהב

התויהב םג אלא ,המשנהב רתסהו םלעה לעפת אל ףוגב הדיריהש - ידוהימ םיעבות תאזו
,רתוי תילענ אגרדל הלעתת הטמל הדיריה ידי-לעש ,הברדאו) הלעמל התיהש ומכ היהת ,הטמל
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולאש - (ל"נכ

:היישוק ידוהי לאוש הז לע ,םנמא

,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב תימהבה-שפנו ףוגב אוה אצמנ הטמל המשנה תדירי דצמש ןוויכ
,יעבדכ אלש ויתובשחמו וירוביד ,וישעמ דצמ ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדי ,הזל ףסונו
?תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא היהיש ןכתיי ךיא - ךרדה תא ריבעהו םגפו אטחש

הגהנה ידי-לע עבטה לע הטילשה אוה וניינעש ,הרות-ןתמד ןושארה רובידב - הזל הנעמהו
:20"םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'יוה יכונא" - עבטהמ הלעמלש

,"'יוה"ש - 21דיחי ןושל - "ךיקולא 'יוה יכונא" לארשימ דחאו דחא לכל רמוא ה"בקה
,23ךתויחו ךחוכ ,"ךיקולא" אוה ,עבטהמ הלעמל ,22דחאכ היהיו הווה ,היה וניינעש

לש תולבגההו םירצימה לכמ תאצל חוכה ול ןתינש - "םירצמ ץראמ ךיתאצוה" הז ידי-לעו
.'וכ וישעמ ידי-לע םרגש הלא ןהו ,ומצעלשכ םלועה דצמש הלא ןה ,םלועה

,וילע וטלשי אל תימהבה-שפנו ףוגהש בצמו דמעמב דומעל וחוכבש דבלב וז אל :הזמ הריתיו
,הברדא אלא ,'וכ םהמ חרביש הז ידי-לע

הארת יכ" 25קוספה לע ט"שעבה תרותכ ,םמצע תימהבה-שפנו ףוגה תא ךכזלו ררבל וחוכבש
אלא ,םיפוגיסו תוינעת ידי-לע ףוגה תא רובשל ןיאש ,"ומע בוזעת בוזע 'וגו ךאנוש רומח
.'וכ וככזלו וררבל

םינפ-לכ -לעש הזכ ןפואב םילובגו םירצימהמ האיציה תא ונממ שורדל םילוכי ,ןכש ןוויכו
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא חנומ היהי לעופב הגהנהל עגונב

ומכמ הלא ונימיב רתוי לקנב אוה "םירצמ ץראמ ךיתאצוה"ד ןיינעהש ,תאז דועו
:יכ ,הנושארה םעפב םירצמ-תאיציב

התיה וזו ,27האמוט ירעש ט"מב םיעוקש לארשי-ינב ויה ,26"ץראה תוורע" ,םירצמב םתויהב
הז ירחאלש תויולגב ויהש ןלציל-אנמחר תוגירההו תודמשההש יפ-לע-ףאו .רתויב השקה תולגה
המכמ ,רתויב השקה תולגה וז התיה ,םוקמ-לכמ ,(ל"זח ישרדממ הארנכ) םירצמ תולגב ויה אל
-לע םלועב השענש ךוכיזהו רוריבה םדוק התויהלו (ב) ,הנושארה תולגה התויהל (א) :םימעט
.(28רחא םוקמב ראבתנש ומכ) הרות-ןתמ ידי

,רתוי תולק ןהש ,תויולגה ראשמ - לארשי-ינב ואצי ,רתויב השקה התיהש םירצמ תולגמ םאו
.םהמ תאצל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב שיש יאדווב ירה ,הרות-ןתמד חוכה םג ונשיו

רוריבב ונינפלש תורודב ולעפ רבכש המ לכ ירחאל ,אחישמד אתבקעד אתבקעב ונדמועב טרפבו
ראשנ אלש םג המו ,וררבתנ רבכש השודקה תוצוצינ לש עויסה ונשי אלימבו ,'וכ תוצוצינה
ןה איה התע הדובעב הלעמהש ,ונייהו ,("טייקיניילק א") דבלב טעומ רבד אלא לועפל ונל
,ךכ ,םילובגהו םירצימה לכמ תאצל חוכב שיש יאדווב ירה - ררבתמה דצמ ןהו ררבמה דצמ
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא חנומ היהי םינפ-לכ-לע לעופב הגהנהל עגונבש

םירצמ לש םיניינעה לכ םילטבתמ הז ידי-לעו ,החמש ךותמו ,לועפלו תושעל קר םיכירצ
.29רדג תצרופ החמשש ןוויכ ,םילובגו

המכב םג אטבתמ - םירוריבה תדובעב קסעה רתוי לקנ הלא ונימיבש ליעל 30רומאה
.תוגהנה

:אמגודלו

- הרותב דומיל רועישו הליפתה םדוק םיימשג םיניינעב םיקסוע ויה אל ונינפלש תורודב
,"יכרצ לכ יל השעש"ו ,"םימורע שיבלמ" ומכ ,רחשה תוכרבב םהילע םיכרבמש םיניינעה דבלמ
ןוזמ לש םיניינעל עגונב ןכ-ןיאש -המ ,ףיקמ ךרדבש םישובל לש םיניינע םהש ,הזב אצויכו
.תירחש תפ םילכוא ויה הרותב דומיל רועישו הליפתה ירחאל קר הנה ,תוימינפבש

לוכאל םג וריתה ,רתוי הנורחאלו ,31הליפתה םדוק תותשל וריתה םינורחאה תורודב ,םנמא
לוכאל בטומש 33ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש םגתפהכו .32הליפתה םדוק - תונוזמ ינימ - והשמ
.34לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל ידכ

תוימינפב לבא .םינורחאה תורודב ףוגה תואירב תושילח דצמ אוה תוטשפב םעטה ,הנהו
,םינורחאה תורודב רתוי לק השענ תוימשגה רוריבש ינפמ אוה םעטה - םיניינעה תוינחורבו
,ןכלו ,תוצוצינ יוביר וררבתנ רבכו ,תוצוצינה רוריבב ןמזה לכ םיקסוע לארשי-ינבש יפל
ליבשב השענ רבדה רשאכ קר והזש אלא ,ימשגה רבדה תא ררבל חוכב שי הליפתה םדוק םג
.הליפתה

תאלפנ אל"ו ,םילובגהו םירצימה לכמ תאצל חכ שי יאדווב הלא ונימיבש ןבומ הז לכמו
.רבדב לועפלו קוסעל קר םיכירצ ,35"איה
- םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה ןסינ שדוח םיכרבמ ,שדוחה תשרפ ,להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 65-60 'מע (ח) ינש קלח ,ג"ישת 'תויודעוותה

.א,ז ה"ר (1

.ב,בי אב (2

.(ל"ומה) רורב וניא םירבדה ןכות לבא ,*הז ןיינעב א"בשרה ירבדב ט"וקש שי החנהה תמישרב (3

----------
בותכש םיגחה עדיל הנימ-אקפנד ל"יו .אתכלה יאמל אנעדי אל" :םש ה"רל א"בשרה ישודיחל הנווכה הארנכ (*
."'וכ יעיבשה שדוחבו ,ישילשה שדוחב ,ןושארב ןהב

----------

.התליחתב ה"ר (4

.םש י"שרפ (5

.י"שרפבו א,ד םש (6

.א,זי הציב (7

.זל,גכ רומא (8

.א,הכ ה"ר (9

.נ"שו .ךליאו 51 'מע (10

.א"ער ,זנ תוכרב האר (11

.ב,ח א-םיכלמ (12

.א,ז ה"רל א"בטירה ישודיח םג האר (13

.ג,חי היעשי (14

.נ"שו .ךליאו 165 'מע ט"יח ש"וקל האר (15

.נ"שו .א,זס תבש (16

.דועו .דכר 'מע א"ח טקולמ מ"הס .30 'מע ו"שת מ"הס האר (17

.מ"כבו .א,זכ האר ת"וקל (18

.רחשה תוכרב חסונ (19

.ב,כ ורתי (20

.דועו .ופר זמר ורתי ש"לי האר (21

.מ"כבו .ז"פ א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (22

.דועו .גער 'מע .טמ 'מע ד"ח טקולמ מ"הס .האר פ"ר .ד"עס ,זט רבדמב ת"וקל האר (23

.(טבש חכ 'םוי םויה'ב קתענ) נ"שו .א"כס תופסוה (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ (24

.ה,גכ םיטפשמ (25

.ד ,א"פ ר"הק הארו .בי,םש .ט,במ ץקמ (26

.דועו .ורתי פ"ר ח"וז האר (27

.(ךליאו 282 'מע ז"ח ליעל .96 'מע א"ח ש"וקל) ו"טס טבש ח"הבמ ,תומש פ"ש תחיש םג האר (28

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (29

"אלק היב ידשת אל הינימ תיתשד אריב" ,"וצראב תייה רג יכ" ןיינעב םג רבודש רכזנ החנהה תמישרב (30
רורב אל לבא) 'וכ ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ךכב בשחתהל םיכירצ והשיממ הבוט םילבקמ רשאכש ,(ב,בצ ק"ב)
.(ל"ומה - .הזב םירבדה יטרפו ןיינעה ךשמה

.םש כ"נבו ,(ה"ס) ג"ס ט"פס ח"וא (ז"הדאו) ע"שוט האר (31

.ב 'מע י"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (32

.(טבש 'י 'םוי םויה'ב קתענ) חש 'מע ד"ח ולש שדוק-תורגא (33

.(בכש 'מע ז"ח שדוק-תורגא) ג"ישת זומת ו"כ בתכמ םג האר (34

.אי,ל םיבצינ - בותכה ןושל (35


דמולו יעבדכ ללפתמ ןכלו ,ה"בקה לע אוה בשוח ,ותנשמ רועינש עגרמ
ררבל וילעש םלוע לש תואיצמ םג שיש רכזנ םייתניבש אלא ,הרות

תא ריבעהו םגפו אטחש ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדיש ןוויכ
?תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא היהיש ןכתיי ךיא ,ךרדה

יבר יצוצינ


ד"בח תודסומב וקורמ יאצוי תטילק


רעונ-ינבו םידלי תואמ וטלק אונירבו זירפב ד"בח תודסומ
ץראב ד"בח תודסומב וטלקנ םירחא םיבר * וקורמ יאצוימ
וקורמל ועיגה םיחולשה" * ד"בח-רפכב יעוצקמה רפסה-תיבבו
רידחהל רקיעבו ,םייק היה רבכש המ תא קזחל תנמ-לע
היינש המישר * יברה רמוא ,"(תויח=) 'טייקידעבעל'


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

-275 'מע 'תוחילשה רפס') ז"כשת הרות-תחמש לילב יברה תחישב חתפנ םעפה ונתמישר תא
:םידרפסה תודע ברקב תודיסחה תצפה תא יברה רקוס הבש (276

תודוא ריעהל םוקמה ןאכ ירה - "דימת התשמ בל בוט" תודוא רבודמהל ךשמהב
:הקשמ תקולחל רשקב םייוסמ ןיינע

ערואמ םע רשקב תודעוותהמ הקשמ יקובקב םינתונ םעפל םעפמש הנורחאל גוהנ
רשאכ ןכו ,הרות לש הרמגל הדועס ,הכלמ-הוולמ תביסמ :המגודלו ,םייוסמ
,תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב קוסעל ידכ םיוסמ םוקמל 'חילש' םיחלוש
לכ תא ףתשלו ףתתשהל ידכ - ואוב םוקמב תידיסח תודעוותה תכירע הז ללכבו
.ל"נה ערואמב תודעוותהב םיאצמנה

ןקזה ר"ומדא תרותל םאתהב - תודעותההמ הקשמ תניתנ ידי-לע השענ הז רשק
אובל-דיתעלש ["רעבירא הליחתכל" וניינעש] ש"רהמ ר"ומדא ידי-לע המסרפתנש
םויק תזרזמו תרהממה "הנכה" הווהמ הז ןיינעש ,רמולכ ,"הקשמ הלוכ" היהי
.הז דועיי

שיש םימייוסמ תוערואמל אלא םיאתמ וניא הז ןיינעש טושפו ןבומ ,םנמא
ליעומ הז ןיינע ,ןכש ,'וכ תודעוותה וא הווצמ תדועס - רבדל תוכייש םהל
עומשל ואובי אלש ןכתיי - רסומ ירבד רבדל אובי רשאכ יכ ,ןיינעה תחלצהל
הלודג"ד ןפואבו ,תודעוותה םע תאז םירשקמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,וירבד תא
- תוליפתה "תולוע" םכרדש "םירעש" ב"י שיש םייח-ץע-ירפב אתיאדכו ",המיגל
- 'וגו "ןועמש רעש" ,"ןבואר רעש" ,לאקזחיב בותכש ומכו - דוחל טבש לכל
.הליפתה תואחסונ ב"י תועבונ ןאכמו

,זנכשא חסונמ היה ט"שעבה .םידרפסו םיזנכשאל לארשי םויה םיקלחנ ,ללכב
,לארשי-ץראל ט"שעבה ידימלתמ םכותמו ,דיגמה ברה ידימלתמ ועסנ ךכ-רחא ךא
.םידרפסה לארשי-ינב וניחא ןיב תודיסחה דומיל תא ץיפהל

ר"ומדא ק"כ ימיב - םידרפסה ןיב תודיסחה תצפה הלחה זוע רתיבו תאש רתיב
.םידרפסה תודעל םיחולש חלשש - ע"נ ב"שרהומ

לכ תאש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ימיב - רתוי הלודג המצועבו הפונתב ןכמ רחאלו
תובחרתהב ךישמה - ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ - ויבא לצא ויהש םיניינעה
.תוטשפתהבו

תונידמב םג םשמו ,וקורמ תנידממ לחה - רתוי דוע ךכב ףסותינ הז ונרודבו
.תורחא

דע ךא - הלבקל - הרותה תוימינפל רשק םידרפסל היה ןכ ינפל םגש יפ-לע-ףא
ללפתה ונבר השמש אתיאדכו ,לוכיבכ ,"שבי" תניחבב רבדה היה ,הלא וניתורוד
.תיחולחל ילב "השבי" ונייה "הבירח"ד ,"הבירח איהש הנשי תינולפ הנידמ"
- תיחולחלה תא םש ףיסוהו ארד לכבש השמד אתוטשפתא אבו

רבכ םהירה םמצע םיכנוחמהו - 'וכ םידיסח לש םיכנוחמ םש ומיקהש דע
.םיעיפשמו םיכנחמ

..."ידמ טעמ"

ןויליג ,תמדוקה המישרב ןייוצ רבכש יפכ) וקורמל םיחולשה רוגישב תויזכרמה תורטמה תחא
לווע השעיי לב חיגשהל" :רקספיל לאכימ ברהל ןושארה ובתכמב יברה ןושלכ ,התיה (ז"מש
תשרל םולשו סח ודכליי אלש םהילע רומשלו שדוקה-ץראל םתהמ םילועה םירוענה ינבל
."הריפכה

-ץראל וקורממ םידליה ועיגה רבכש רחאל םג רמשמה לע דומעל יברה ףיסוה ,תאז רואל
.שדוקה

לא 'תודיחי'ל ,הנח-סדרפב 'םעונ' תיישרדמ ימיקממ ,ןדס לארשי 'ר סנכנ ט"ישת ףרוחב
םידלי המכ" :התייה ןדסל יברה לש הנושארה ותלאש .(428 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה
םה זוחא הרשע ךרעב" יכ ןדס תבושתל ."?דסומב וטלקנ וקורממ הנורחאל ולעש םילועה ידלימ
."ידמ טעמ" :יברה ביגה ,"חרזמה תודע ינבמ

"?םהיתודסומב ולביקה"

הכ ךרכ שדוק -תורגא) םייוסמ יד"בח דסומב ךנחמל (ה"כשת תבטב ד"כ) יברה בתוכש בתכמב
:ךנחמה לאשנ (טע 'מע

.?וקורמד היילעהמ םהיתודסומ ולביקה

:בתכנ יברה תוריכזממ (ו"טשת רייאב 'ג) אבה בתכמב םג

.'וכו וקוראמ ידילי תריגהב אובל דובכה ףוסו

תפרצב וקורמ תודהי תטילק

יאצוימ םיבר ורגיה םשל ,תפרצב חתפנ ,וקורמ תודהי ברקב תיד"בח תוליעפ לש שדח קיפא
'וב ,תפרצב הקבר-תיב להנמ ,'ץיברוג 'יש בוד-רכששי 'ר ח"הרהל יברה בתכ ךכו .הנידמה
:ו"טשת ןוושחרמב

היה ךירצ אלא ,רבדה ןוכנ ללכב ,הקורממ הקבר-תיב תודימלת תאבהל עגונב
רורב תעדל ידכב ,המיאתמה תויטרפב ףאסוטאמ 'יש ש"רה ח"הרה םע רבדתהל
יאדוובו .החלצהה לדגותו םיאתמה ןפואב תונכהה היהי זאש םהינפל שורדה
תווקל שי ללכבש ןוויכ ,רדוסמ ןיינעה היהיש דבלבו ,רתוי םימי הזיא ךראיש
ורדסי קר םא ,םתוכיא ןכו תודימלתה תומכ תלדגהלו תוחתפתהל םוקמ שיש
.עידוי חטבו ,יעבדכ םיניינעה

:ול בתוכו יברה ףיסומ ו"טשת תועובשה גח ברעב

לכ הנדמלתש ןוצר-יהיו ,הקורממ תודימלתה תאיבמ הבוט הרושבהמ יתינהנ
ונייה ,תומכב ןה דסומה חתפתיו ,בוט יכב תפרצב רשא הקבר-תיבב תודימלתה
לכב בוטה ךוניחו םימש תאריל עגונהב - תוכיאב ןהו - תודימלתה רפסמב
.ראב יד ןיא ןיינעה לדוגו ,םיטרפה

:(ו"טשת) ןוויסב ז"טב בושו

ידומילש תובוט תורושבה לע ןח תאושת הנה ,ןוויס ג"ימ ובתכמ לע הנעמב
...רדתסמו ךלוה הקורממ ואבש הנייחת תודימלתה

"הככ םימעפ ףלא"

הפוקת התואמ םיבתכמ ינשב .דחוימ םדא חוכ ךירצה ,תפרצב רפסה-תיבב תושדח תותיכ בוליש
הדימלת לש דחוימ הרקמל תניינעמ תוסחייתה םיאצומ ונא (ו"טשת ןוויסב ז"טו תבטב ז"ט)
דומלל עוסנל היה הנוצר לבא ,וקורממ תולועל תכנחמו הרומ שמשל המיאתהש ,תינורשיכ
.דחא םוקמב

:יברה בתוכ

ותליחתב רוא הרות רפסב ןקזה ונבר ירבד ,'יחת . . ל ריבסהל שי ןפוא לכב
ובילו וחומ השענ" ירה (תוימשגב ןהו תוינחורב ןה) הקדצה השעמ ידי-לעש
לארשי תונב לש ןביל ברקל התולדתשהב ןידה אוהו ."הככ םימעפ ףלא םיכז
ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ודוסימ אוהש דסומב טרפבו ,םימשבש וניבאל
.לארשי אישנ ע"יז מ"גבנ

:יברה בתוכ הז רשקהבו ,ל"נכ הקבר-תיב תא בוזעל השקעתה הדימלתה

-תיב יניינעב רבד רסחי ןפ םולשו סח אל לבא ,הז לע רעטצהל שיש תמא הנה
םידוהיל דומעי הלצהו חוור יאדווב רשא . . ר"ומדא ח"ומ ק"כ דסומ - הקבר
...'וכו 'וכ הפיה םקלח בוזעל םיצורש ל"נה לע רעטצהל שיש אלא .רחא םוקממ

וקורממ 'םימימת'

יאצוי םידימלת לש דבכנ רפסמ איה ףא הטלק זירפ דילש אונירבב םימימת-יכמות תבישי
ןמזה תצורמב וכפהנ אלש הלא םגו ,םוקמה חורמ הברה םברקל וגפס הלא םידימלת .וקורמ
'המח הניפ'ו 'אתוקניד אסריג'ה הקוקח הרתונ םבילב ירה ,םימלש שטיוואבויל ידיסחל
.ד"בחלו יברל םלצא הרמתשנ

ד"בח-רפכב םידלי תטילק

:יברל ק"האב ד"בח-ידיסח-תדוגא ירבח וחוויד ו"טשת ןוויס שדוח-שארב

ונרקיבש הזמ ץוח הנה ,וקוראממ חילמלא רמ תא .רייא ב"ימ ק"כ בתכמ ונמזב ונלביק"
,ביבא-לתמ תישארה תונברה רבח ,ובא לאפר ברה תיבב ,ולצא םישנא השימחמ תדחוימ תחלשמב
דחא דועו ובא לאפר 'ר ברה םעו ותא ונעסנ ,יתוקוחב-רהב תשרפ ישיש םויב ,תרחמל הנה
םג .םתכאלמבו םידימלתה לש םדומילב תורגנל רפסה-תיב תא ול וניארהו ,אירפס רפכל
הבישיה תא ןכו .תואלקחל רפסה-תיבב דומילל וקוראמ ידליל םידעוימה םיתבה תא וניארה
ברה תא םג ונפריצו דולב הבישיהל ותא ונעסנ המשמו ויתוקלחמ לכ לע רפכהב הרות-דומלתהו
השע לכה הארנה יפכו רשפאש המכ דע םתוא ונדביכ .לכה םהל וניארהו ,ותא הלמרמ אריצחובא
."...ןוצר עבש היה דואמ אוהו זע םשור וילע

וקורמ יאצויל שדח ד"בח-רפכ

-ץראב ,יקצדורוג והילא ןימינב ברה ,יברה חוכ-אב רוקיב תעב ,ד"ישת תנש יהלשב רבכ
תא הפיסאל ארק לולא ו"טב הרזח ותעיסנ םדוק םידחא םימי" :ח"וגא לש ח"ודב בתכנ ,שדוקה
.חכונ זירפ םהרבא 'ר רקבמה םג . . דעווה ירבח לכ ופסאתנ .ולש ןולמב רדחל ח"וגא ירבח
יד"בח-רפכ דוסיי ןיינעב וילא הנופה א"טילש ק"כמ קרבמ לביקש המ ןמז הזש ךיא ונל רפיס
..."ד"בחל םיכיישה םכותב שישו אובל םידתעתמה וקורמ ילועמ שדח

.לעופה לא רבד לש ופוסב האצי אל ,וקורמ ילועל שדח ד"בח-רפכ דסייל ,תאזה תינכתה

סנכמב ם"תסל רפס-תיב

בשייתה ז"חאלו ,ק"האמ) ןיול בייל 'ר ח"הרה ,וקורמל ףסונ חילש חלשנ תאז לכל ליבקמב
רפיס ןיול ברה לש ותוליעפ לע .דועו ם"תס תביתכ תכאלמל םירענ רישכהל הרטמב ,(תפרצב
.(ךליאו די 'מע א"משת קרוי-וינ ,'וקורמב שדוקה תדובע הנש םירשע') רקספיל לאכימ ברה

ק"כל יתבתכ . . םידימלתל עגונב טרפבו ללכב הנידמה לכבו ריעב השודק ישימשת רסוח"
.א"טילש ר"ומדא ק"כמ דודיעו הבושת הלבקתה . . יחכונה בצמה תא יתראבו א"טילש ר"ומדא
םלשומו החמומ רפוס איבהל ודיב הלע . . יקצדאראג י"נ ןימינב 'רה תולדתשהב ןמז רחאל
םילכו םוקמ רדסל ונלחתהו .סנכמל שדוקה-ץראמ י"נ ןיול בייל 'רה םימתו דיסח ,לכב
הזוזמו ןיליפת ,םיתב ןוקיתל רפס-תיב דסונו ונחלצה 'ה ךורבו .'וכו ףלקו תורוע ןוקיתל
ךכ יכ .ם"תסה תונמא תא תומלשב ודמלו ,ם"תסל רפסה-תיבב ורבע םידימלת תורשע המכו . .
."םיתבהו ףלקה ןוקית ,הביתכ ,םיטרפה לכ תא ודמליש א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הארוהה התיה

דדונ רפסה-תיב

:ךכ לע רפסמ (169 'מע 'ןורכיז רפס' ורפסב) יקצדורוג ברה םג

- ךכב רושקה לכו טוטרש ,ם"תס ירפוס ,ןיליפת תיישע םידימלתה תא דמלל - הז שרדמ תיב"
וקורמ תונוטלש רשא דע ,תובר םינש דמעמ קיזחהו ןיול בייל 'ר לש ולוהינ תחת היה
לאכימ 'ר לש ולוהינל דסומה רבע ןכמ רחאל .ילארשי חרזא ותויה ללגב ושרגל וטילחה
."הזה םויה דע םש אצמנה - 'יש ןמלדייא םולש 'ר לש ולוהינב הקנלבזקל ונממו ,רקספיל

.דועו .בל-אל .זי םידומע 'וקורמב שדוקה תדובע הנש םירשע' תרבוחב דוע הארו

היטשפו ארהנ ארהנ

:יברה רמא (683-682 'מע ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת ולסכב ט"י תודעוותה ךלהמב

היינשה םלועה תמחלמ ירחאל ועסנש םיחולשל ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוה העודי
םדיקפתש - (הזב אצויכו סינות ,וקורמ) םידרפסה וניחא ורד ןהבש תונידמל
,תונייעמה תצפהו הרותה תצפה ,תודהיה תצפהב קוסעל ,םהל רוזעלו עייסל
חסונל עגונב ןה ,ולא תושודק תוליהקב םילבוקמה םיגהנמב ברעתהל אל לבא
.('וכ תונשל םמצעב וטילחהש הלא דבלמ) םיגהנמה ראשל עגונב ןהו ,הליפתה

'רוא יצוצינ') א"משת תנשב תמייוסמ תינרות תוישיאל יברה בתכ רתוי דוע הרורב הרוצבו
:(119 'מע ,לדנימ נ"רה ריכזמל

וקורמ תנידמל םינושארה ויחולש ר"ומדא ח"ומ ק"כ חלששכ רשא רבדה םסרופמ
תטישב טרפבו ,תודהיהו הרותה תצפהב םש דובעל רתויו הנש םישולש ינפל
ןהו הלגנה תרות ןה ,הרותה דומיל ץיפהל םיחולשהל ולש הארוה התיה ,ךוניחה
הליפתה חסונלו לארשי יגהנמל עגונבו ,'וכו תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ
תופכל וא ץוחלל אלו םנוצר יפכ גהנתהל דחאו דחא לכל תתל ,הזב אצויכו
וכישמה םיחולשהש ,ןכ םג ןבומ הז םע דחיב .ד"בח יגהנמ םולשו-סח םהילע
.'וכו ודדוגתת אלל ךייש היהי אלש ןפואבו ,םה םהיגהנמבו הלש הליפת חסונב
וכישמה םהמ קלח רשא ,םנוצרב יולת היה ,תודימלתהו םידימלתהל רשאו
תעד לע וטילחהו - תוננובתההו ןויעה רחאל וטילחה קלחו הז ינפל םהיגהנמב
-לעו ,םקלח וא םלוכ ,ד"בח יגהנמ יפל גהנתהל - (הזב שיגדמ יננהו) םמצע
.הליפתה חסונל עגונב הז ךרד

תונווכ םע 'ןיקיתו'

:תואמגוד יתש ןאכ ואבוי השחמה ךרוצל

'מע 'ז תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' - ט"ישת ףרוח יהלשמ 'תודיחי'ב) תמייוסמ תונמדזהב (א
:תפרצב ד"בח תבישימ רוחבל יברה ריכזה (255

'ןיקיתוו' םיללפתמ - תפרצב ד"בח תבישיל וקורממ ואבש - םידרפסה םידימלתה
...תונווכ םע

ד"בח תודסומ רגוב ומצעב) הילטיאב ד"בח ינברמ ,דדח העושי 'ר ח"הרה ןתנש ןויארב (ב
ברה צ"הרה לש ותוהש לע רפסמ אוה ,(200 'מע 900 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ל ,(תפרצו וקורמב
רשאכ ,תפרצב ד"בח תבישיב (ח"ישת) ירשתו (ז"ישת) לולא םישדוחב ל"צז אריצחובא לארשי
.לולא שדוח לכ ךשמב תוחילס ומע םירמוא ויה וקורמ יאצוימ םידימלת לש ןיינמ

(הכ 'מע ,רקספיל) 'וקורמב שדוקה תדובע הנש םירשע'ב .הבושת-ימי-תרשעב םגש הארנ]
.["תפרצ ,אונירבל ועסנש הנושאר הצובק"מ הנומת העיפומ

שדחל אלו תויחהל

ידוהי בוריק ןיינעב - יברהמ ןיקסר בייל-הדוהי ברה עמש ,ו"כשת תנשב ,ןכ ינפל דוע
:(39 'מע 767 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ראשה ןיב וטטוצ) םיאבה םירבדה תא - וקורמ

לבוקמ היה טרפב וקורמ ידוהי לצאו ללכב םידרפסה לצא ירהש ,רבד םוש שדחל ונאב אל (א
המ תא קזחל תנמ לע ועיגה םיחולשה .דימתמו זאמ ,המודכו רהוזב ,הלבקה ירפסב דומילה
.("טייקידעבעל") תויח רידחהל רקיעבו ,םייק היה רבכש

.שממ םברקל רשפא הז ידי-לעו םידיסח ירופיסו םיקידצ ירופיס םהל רפסל (ב
תודיסחה ינייעממ


ידוקפ-להקיו תשרפ


הלא ,םהילא רמאיו לארשי-ינב תדע לכ תא השמ להקיו
(א ,הל) םתוא תושעל 'ה הוויצ רשא םירבדה

(י"שר)רהה ןמ דרישכ םירופיכה-םוי תרחמל - השמ להקיו

םיאב ורבחל םדא ןיב םיכוסכסה בורש ,ןוממה אוה תודחא רדעהל םיירקיעה םימרוגה דחא
.ןכשמה תכאלמל םנוממ תבדנ ידי-לע לארשי-ינב תודחאתהב התיה הרתי הלעמש ,אצמנ .ויטעב

לע יוויצה תא עומשל לארשי לכ תפיסאש הדבועה תא שיגדמ י"שרש (תימינפה) הביסה וז
:"םירופיכה-םוי תרחמל" התיה ןכשמה תכאלמ

תביזע םוי ,תוערו הבהא תמיש םוי" אוהש (הליפתה חסונב) רמאנ הזה שודקה םויה לע
תדוקנ איה ,שפנבש 'הדיחי'ה יוליג םוי והז - תודיסחה תרות ןונגסבו) "תורחתו האניק
-םוי תרחמל םג תכשמנ וז תודחאש ,אופא אוה שודיחה .(לארשי לכ םיווש הבש תודהיה
יניינעל הרזחב לארשי 'תדירי' רחאלו יניס-רהמ השמ תדירי רחאל םג ,רמולכ ,םירופיכה
.םנוממב ףא רכינ רבדהש ךכ ידכ דע לארשיב רורשל תודחאה הפיסומ ,םלועה
(ט"משת להקיו תשרפ תבש תחישמ)


לכ .ואיבה . . ןמגראו תלכת ותיא אצמנ רשא שיא לכו
ותיא אצמנ רשא לכו . . ואיבה תשוחנו ףסכ תמורת םירמ
(ד-גכ ,הל) ואיבה . . םיטיש יצע

יפכ ואיבה השאו שיא לכ - דחא דצמ :וכופיהו רבד היה ןכשמה תכאלמל לארשי-ינב תבדנב
ופתתשה ,ללכהמ אצוי אלל ,לארשי-ינב לכ - ינש דצמו ,םדיב היהש המ יפכו םביל תבדנ
.וז הבדנב

.תוישעמה תווצמה תמגודכ ,םיווש לארשי לכ םהבש םיטרפ שי :םתוימינפב םירבדה תועמשמ
תילכת .תוגרד יקוליח םימייק םהבש ,'ה תאריו 'ה תבהא ןוגכ ,םיאשונ שי ,תאז תמועל
,והערל שיא ןיב םילדבה שי םהבש םירבד םתואב םג יוטיב ידיל אובת תודחאהש ,איה הנווכה
.ה"בקה ינפל םיווש םלוכו םידחואמ םלוכ ,םילדבהה תורמלש רכינ היהיש ,ונייהד

י"שר שוריפכ ,לעופב ןכשמה תיישעב ןהו ,רומאכ ,ןכשמה תבדנב ןה יוטיב ידיל אב הז רבד
באילהאו" :"ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהאו אוה ,ובילב ןתנ תורוהלו" ,השרפב בותכה לע
אוהו ןכשמה תכאלמל לאלצבל םוקמה והוושהו תוחפשה ינבמ םיטבשבש ןידוריה ןמ ןד טבשמ
."לד ינפל עוש רכינ אלו רמאנש המ םייקל ,םיטבשה ילודגמ
(217 דומע אל ךרכ ,תוחיש-יטוקל)


(אכ ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

(י"שר) ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר ,םימעפ ינש - ןכשמ ןכשמה

רתונ אוה לבא ,םייוסמ ןמזל ותוא םיחקול םנמאש רבד ,ןוכשמ ןושלמ "ןכשמ" שרפמ י"שר
ורזחי ישילשה תיבה ןיינבב דימש ,הזכ ןפואב אוה שדקמה-יתב ינש ןברוחש ןאכמ .ותומלשב
.םימדוקה םיתבה ינשב ויהש תולעמה לכ ןתומילשב

םהישעמב יולת חישמה תומיב אובל דיתעש המ לכש ךכל םג זמור "תודעה ןכשמ" יוטיבה
:תולגה תעב לארשי לש םתדובעו

,םילגמה םה יכ ,"יידע םתא" ,(י,גמ היעשי) ביתכדכ ,"םידע" לארשיל ארק ה"בקה
יאבל לודגה ומש תא אירקה וניבא םהרבאש םשכ .םלועב ה"בקה םש תא םירפסמו 'םידיעמ'
-תיב לעו וילעש "תודעה ןכשמ" תא (וישכע םתדובעו םהישעמב) םינוב לארשי-ינב ךכ ,םלוע
."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע-יאב לכל איה תודע" - (ב,בכ תבש) ארמגב ל"זח ורמא שדקמה
(ו"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)


ואיביו . . השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו
(גל-בל,טל) השמ לא ןכשמה תא

(י"שר) ודימעה השמו . . ומיקהל םילוכי ויה אלש

יטרפ 'ןכשמ' תמקהב ותומלש תילכתל עיגהל םדא לוכי דציכ ונתוא םידמלמ ולא םיקוספ ינש
.ךרבתי םשהל

הוויצ רשא לככ") ויטרפ לכ םע הליחת ותושעל לארשי-ינב ושרדנ ימשגה ןכשמה ןיינבב
.ןכשמה םקוה השמ לא והואיבהשכ קרו ,ומיקהל תושרה םהל הנתינ אל ןיידע ךא ,("'ה

לכ תא תוצמלו ותלוכי לככ ותדובע תא דובעל םדאה לע הליחת :וארובל םדאה תדובעב םג ךכ
'ושדקמ-תיב'ב הניכשה תארשה תא לועפל ידכ יד ןיא ןיידע ךכב ךא .אוה ויתויורשפא
לכב השמד אתוטשפתא") רודבש 'השמ'ה לא רשקתהלו ותדובע תכאלמ תא איבהל וילע .יטרפה
זא קר .("םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא") םימשבש םהיבאל לארשי-ינב תא רבחמ רשא ,("ארד
.םייקתהלו םוקל יטרפה 'ןכשמ'ה לכוי
(172 'מע אי ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ידוקפ-להקיו תשרפ ,שדוק-תבש
רדאב ט"כ ,שדוחה תשרפ
שדוח-שאר-ברעו שדוחה םיכרבמ

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
ובש ,ןסינ שדוחד הלואגה תא ךישמהל עויסהו חוכה תא תנתונ איהו ,םויל םוימ רדא ימי לכ
תא תצרופ ,ובש ןורחאה םויב טרפבו ,רדא שדוחבש החמשה יכ ,לאגיהל ןידיתע ובו ולאגנ
הלע" וב רמאנש ונקדצ חישמ ידי-לע ,המלשהו תיתימאה הלואגה תא האיבמו תולגה ירדג
.1שממ בורקב ,"םהינפל ץרופה

.הליפתה ןכ-ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

אחרט עונמל ידכ ,הליפתה ינפל שדוחה תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.ארוביצד

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

דחא לכ םויסב ןכו) תומש רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .2דומעל גוהנ ,(הרותה ישמוחמ
.4תאז רמוא הרותל הלועה םגו ,3"!קזחתנו

ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
תוצמ ולכאת . . הזה שדוחה . . רמאיו" :אוב תשרפב ,שדוחה תשרפ תא ריטפמל םיארוק
.(כ-א,בי תומש)

,(וט,ומ -חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע . . שדוחל דחאב ןושארב . . רמא הכ" :הרטפה
.5(במ.חי,כ א-לאומש) 'שדוח-רחמ' תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו

.םיקלח 10-ו צ"החא 5:41 העשב שדוק-תבש םוי :דלומה

."םימחרה בא" םירמוא ןיא .ןושארה םויב 6ןסינ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

םג אלא ,םיכרבמ תבש קר אל איה תבשהש ןוויכ ,(תיבב הכישמהלו) תסנכה-תיבב תודעוותה
-ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ" הבש ,'קזח תבש' דחוימבו ,שדוחה תבש
תדחוימ תודעוותה םע הז רשקל יאדכו ...תודהי ינינע לכב . . ותביבסב םיאצמנה לכו ותיב
7"...הרות לש הרמגל ,'אבר אשודיק' . .

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר םוי
שדוח-שאר ,ןסינב 'א

.[טלש,אלש,זכש תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

.8תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ןסינ שדוח

,לוחה תומיב 11"ךנעי . . חצנמל"ו 10'םיפא ךרא ל-א' ,9ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .9החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה בא"
.12חספ-ברעב רוכבו

םוי לכב (16םיליהת תרימא ירחא) 15הליפתה רחא 14אורקל 13גהנמה תא קזחל הווצמ :אישנ
יהיו" םיליחתמ םויה .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע םויהמ לחה
םירמוא ךכ-רחא .(זי-א,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ תולכ םויב
םירמוא םייוולו םינהוכ םג .18'ה-תלהת ירודיסב ספדנה "ןוצר יהי"ה תא 17(תבשב םג)
.19ותוא

לע קר םיכרבמ .22תוכרבמ םישנ םג .21ןסינ שדוחב 20קר התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
דועב ךרבל קיפסה אלש ימ .24תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל .23לכאמ ינליא
.25תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה

ינש םוי
ןסינב 'ב

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-ותחונמ םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,26ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ
.27דובכ

.28ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי

.ןלהל הארו .8תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 30ףיסוהל (ב .29(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי-לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,31אלוליהה
,הקדצ תניתנב 30ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 30ףיסוהל (ג .32"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
תדובעבו ,34"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,33דחאכ תודיסחו הלגנ
םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ -יאלממ וניאישנ וניתובר
.35תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (1

חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (2
.'ותעב רבד'

יהי ,ךתוצמ תרמג :רמולכ ,'ךחוכ ךשיי' ןזחל רמול ןיגהונש ומכ אוהש 'כ הפ 'יס ץנימ ם"רהמ ת"ושב (3
'תורשקתה'ב הכוראב האר ןיינעה לכב) וט ףיעס טלק 'יס ןחלשה ךורע םג האר .תווצמ רתוי רומגל הכזתש ןוצר
.(נ"שו ,חלש ןויליג ףוס

'יח ןיעמ' 'סב (בי,י ב -לאומשב קוספל םאתהב ,הארנכ) דקונש יפכ אלו ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול גוהנ
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :151 'מע ,תישארב

ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה ןחלש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (4
אוהש ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלשה ידבב דפ 'יס ןחלשה תוצקבו ,קספה
אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל רמאי
**ונלש אחסונ יכ ,רמוא *אוה םגו ,(ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה בישח
.ל"כע ,"'קזחתנו' איה

---------

תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה = (*
.ומע להקה

.הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (**

-------

.33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (5

ק"של םיכרבמשכ קר) 'רחמ' תבית םיפיסומ ןיאש םיגהונ ךכ ינמודמכו ,ד"בח-ללוכ חולב דימת ןושלה ןכ (6
אלש ףא לע ,ךומסה 'א םוי תא לולשל ידכ "ןושארה םויב ותרחמלו" םיפיסומ זא ,וירחאלש ןושארה םויו אבה
.(ה"ע ןאמרעטסוש מ"ר ח"הרה ונייח תיבב האירקה-לעב םשב - חולב רבדה רכזנ

.ש"ייע ,233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (7

.ןסינ 'ל ,'םוי םויה' (8

.ח"ס טכת ןמיס ז"הדא ע"וש (9

.18 'מע טכש ןויליג 'תורשקתה'ב הז ןיינעב רוריב האר .ח"לשת תנש זאמ םירודיסב ספדנכ (10

.הז 'חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (11

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (12

.זע 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (13

יתעמש .רמועה תריפס רופסל םימיה דחאב חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י
.ה"ע קורב לואש 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארקל ונגהנמ ןיא (14
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת שיש םויבו (15

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,םדוק רידתד (16

.ו-ד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .36 'מע םיגהנמה-רפס .ןסינ ח"ר ,'םוי םויה' (17

.(ץמק הלוכ) "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (18

אלו] ןישדחתמד" :אוה חסונה ,(ב-א ,גנת ףד) הפ קרפ ,ג"נשת רגרבנייש ברה תרודהמ 'רשיה בק' 'סב
,[ןלהלד רהוזה פ"ע ,ףסוי דוסי 'ס ,רוקמב ה"כ] ןיחבשב ןיפצפצמו ,םירפיצכ [ש"ייע ,'ןישחרתמד' ןוקיתהכ
ונחסונו] והיילע רמתיאד אשידק רתאל ["ישידק ירפיצ" ונלצא] ןישידק איירפיצ ךנה לייעתו . . לע ןיאלצמו
ומכ - מ"כבש ע"צ :ה"א] תולולכה תושודקה תורואה לכו . . [רתאה לע - "הילע" ,ףסוי דוסי 'סבכ אוה
ינפמ טמשנ] טבשה הז תשודקב שבולמ היהאו ,טבשה הז תשודקב [רכז ןושלב ןה 'תורוא' - זכ,ו"כס ק"הגאב
.(ג תוא ב"ח שטאקנומ ת"דו ב,וצק ג"ח רהוזל ןייצמו) .". . [ז"ע וריעה רבכו ,תומודה

'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו ". . טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (19
,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג ונייהד)
תוכיישהש ,ראבתנ פ 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב .ד"בח-ללוכ חול ,םש םיגהנמה-רפס ,םש םוי םויה
ת"ושב) רתוי הלענ ןפואב ןה הכשמההו תוכיישה יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה
חיכוה ו תוא א 'יס חספ 'לה אטוז אחתפב לבא ,ר"היה תא יולו ןהכ ורמאי אלש בתכ ב 'יס ה"ח רזעלא-תחנמ
.(תאז רמול םילוכי םה םגש

,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה-תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20
וס 'יס ןחלושה-תוצק פ"ע) ד"בח-ללוכ חולב אתשה םג סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי-יכרב
הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי ק"ס ןחלושה-ידבב
.98 ןויצ ,חנש 'מע ד ךרכ תידומלת

עבצאב הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,םע בורב וז הכרב וכריבש ויה (21
חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (20 הרעה ל"נה) רהוזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע ושקביו

.נ"שו ,םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא הזב ןיאש ב 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

קתענו ,היינש הייארב ךרבמ הנושאר הייארב ךריב אלש ימש תוטישפב טקנ גמק 'יס (תונשיה) ל"ירהמ ת"ושב
וניבר תעדלו ,וילע וקלחנ ובש ,'ונייחהש' ןידל היאר הזמ איבה םש) אסש 'יס השמ-הטמו חיש 'יס רוגאב
ןכ קוספל שי םיקסופה יללכ יפלש 'כ (טר 'מע) וכר 'יס הכלה-רוריבבו ,(תוכלמו םש אלל םיכרבמ ורודיסב
תוטשפמ לבא ,ךרבל ןיאש ד"יה ג"יפ ןינהנה-תוכרב רדסב ןיבה םש ןחלושה-ידבב .והואר אלש םינורחאה לכ דגנ
םש ןושלהמש טרפבו .ךכ םיבתוכ אלש 'וכו גי הכלהב ומכו) הנש התואב תפסונ הכרב לולשל קר הנווכה ןושלה
.תורעהבו ג"ס זפ קרפ רצקה ע"ושב תוכיראב הזב הארו .(הנושארל ךרבמ ןכש עמשמ "ךרבמו רזוח וניא"

.א"יס םש רצקה ע"ושב ןמסנ (22

תוחיש-יטוקלב איבהש םיקסופהו ע"ושוטה ,ם"במרה תעד .תורעהבו ה"ס םש רצקה ע"ושב הזב תועדה האר (23
ז"הדא תטמשה לע ריעהש קרו .אקווד ירפ ינליא ל"צש (םש עירכהש הארנש יפכו) 33 הרעה 116 'מע גכ ךרכ
.םש ב"ויכ תוטמשהל רשקב 'מ"כאו' םייסו ,נ"הרב רדסמ

-לש-הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי-תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ-בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלושה-ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה-ףכ (24

ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה-תוכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפאו (25
.445 'מע 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט תוריפה

רפס' האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (26
.ג"משת אריו פ"ש תחישו ;34 'מע ,ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה

.דועו ,ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (27

שדחה ןימלעה-תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ןימלעה-תיב תא סורהל ודמע ריעה תונוטלשש ןוויכ ,ט"צרת ףרוחב
ןהאסרואינש קחצי-יול 'ר ק"הגה ודימלת תוארוה יפ-לע ,ש"נאמ ןיינמ י"ע שפנ-תריסמ ךותמ ריעה התואבש
,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ
'מעב םש ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .287 'מע א"ח ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'קחצי-יול תודלות'ב םשמו
.294

-רפס .38 הרעה 23 'מע בל ךרכ .1 הרעהב 146 'מע בי ךרכ .הרעהב 1293 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל האר (28
.8 ,7 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל פ"ע (29

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' פ"ע (30

.382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש פ"ע (31

.277 ,209 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל (32

.495 ,310 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה' .25 'מע זכ ךרכ .67 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (33

.186 'מע בכ ךרכ םש הארו .389 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (34

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (35(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


רדסל תונכה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


תוצמ

ששחמ רורבל ןכו .תוצמה ןמ 'הלח' ,ומצעב שירפהל - ואל םאו ,ושירפהש אדוול חוכשל אל
.תבשה תסינכ ינפל הז לכ - .תולופכו תוחופנ

קיספהל םיגהונו .יתימאה 'ילכ' ןינע והזש ,לוביק תיב - תופופכ תוצמ תחקל םיגהונ
.1הצמל הצמ ןיב הפמב


עורז

התולצל ול רוסא ,הלצ אלו חכש .תבש ברעב תאז תושעל ךירצו ,עורזה תא תולצל םיגהונ
.3לשובמ רשב המוקמב חיניו ,2(םויב תרחמל ףא הלכואל ונגהנמ ןיאש ןוויכ) חספ לילב

הקחרה הז לכ - 4ךכ -רחא עורזה לוכאל אלש ןיקדקדמ ןכ .ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
5טעמכ ריסמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו .חספה ןברקל ןוימד לכ אהי אלש
.6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ ןכו ,1עורזה תומצע לעמ רשבה לכ תא


הציב

.גחה לילב הלשבל יאשר ,תבש ינפל הלשיב אל םא .1השקתתש דע תלשובמ

יבג -לע המוקמב הדימעהל ול היה חרוטש ףא ,הציבה תפילק רבשית אלש קדקדמ היה יברה
.התומילשב איהשכ תוצמה


רורמ

ןושלב המש ךכ] אכמתו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב םג המש ךכ] 7הסח תחקל םיגהונ
ועבק םרטו ,'תרזח' םשב תועטב ק"הראב תארקנ ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה יפל ,הנשמה
.1ךרוכל ןהו רורמל ןה - דחי םהינש [ינקית ירבע םש הל

הליגר הסח .לוחה-בובזמ תינוציח הפיטש קר ןועטה ,הבוט החגשהב ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
וא ץמוחב שמתשהל אלש ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ בטיה הקידב הנועט - םיחלקה םג -
םיתמ םיצצומה םיקרחה ידמ לודג זוכירבש ,איה היעבה ,8'שובכ'מ תוריהזה דבלמ] חלמ
םע בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,םילכ תפיטשל ליגרה זוכירב 'המא'ב אלא [הלעה ךותב םיראשנו
.9(םיחלק לכא אל יברה) הנידע 'הפיל'

תא ןוחטל םיגהונהו .ותורירממ דבאי אלש ותוא םיסכמו ,תבש ברעב אכמתה תא םינחוט
.10יונישב תאז ושעי ,רדסה לילב תסנכה-תיבמ םאובב אכמתה


תסורח

וכותב תתל ךירצו ,11לארשי תסנכ ןהב הלשמנש תוריפמ השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
ןומנקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ" ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל המודה ןילבת
ויהש רכז ,יהשלכ תוצימח וב אהתש ךירצ .1"םיזוגאו םיסגא םיחופת קר ,ץמח תבורעת ששחמ
.12םד-תכמל רכז ,םודא ןייב התוא םיככרמו ,תוהק םהיניש ויהש דע לארשיב םידבעשמ
חינמש ידי-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש תסורחה
.ןייה-סוכ לש תיתחתה ךותל התצקמ


ספרכ

וא) לצב תחקל םיגהונ ונאו .13ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישש רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.1(המדא-חופת


ןייה

.ןיי תוסוכ עברא תותשל 14תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב

םג םאו ,יעבט םיבנע ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (15םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
.16ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי ,השק הז


סוכה

ק"מס 86 - הרות ירועיש רפס פ"ע תיעיבר רועיש .18'תיעיבר' ליכהלו 17המלש תויהל תבייח
.19

.21לגר םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא .20ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ.םיגהנמה-רפס (1

.א"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש (2

.גס ק"ס םש םייחה-ףכ (3

אלש ןיקדקדמש עמשמ ןאכו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (4
.ב ק"ס םש םייחה-ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (5
-ןסינ ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה-רפס (6

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ-לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו . . תרזח רחא רוזחל הווצמ" (7
המל רכז . . הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הווצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
ז"הדא ע"וש) ". . השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו . . ךר-הפב הליחתב . . וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת 'יס
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע 'הרות ירועיש' 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.י"ס ד"נפ ב"ח חספ לאירבג-יעטנ הארו .אקווד "ךוראה

שאה לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (8
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו

.םהב שמתשהל ףידע יאדוו ןותנה בצמב ךא .אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (9

.א"יס םש לאירבג-יעטנב ןמסנהו ,ג ק"ס געת 'יס ת"עש האר .א"ס דקת ןמיס ז"הדא ע"וש (10

.גל-ב"לס געת 'יס ז"הדא ע"וש (11

טעמ תתל [יברה גהנ ןכו] צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמו .לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןויכ ,הככרל ךירצ (12
לע ןיי אלמ תויהל ךירצ סוכהש ןוויכ ,תוסוכ 'דהמ ךפשנש ןייה אצמנ הבש ,סוכה תיתחתבש תחלצה ךותב תסורח
.'ךרוכ'בש רורמל אל ךא 'רורמ'ל קר תאזו .(181 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה) ויתודג לכ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'םיגהנמו םימעט יטוקל' - ל"ירהמ ,םהרדובא (13

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (14

רכוסב רבודמ) ללכ רכוס ליכמ וניאו טעמכ 'למרכ' לש םודא 'ןויניבוס הנרבק' ןייה :תרכוסמ םילבוסל עדימ
.(רתויו 4% םיליכמה שי ,םירחא םישבי תונייב .ומצע ןייהמש

םינרצי יבגל) םירטסופמ םה ש"נא ינבר ד"יב רשכהב ןייה ןכו ,ל"נה תרצותמ (םיליגרה) תונייה :יללכ עדימ
לכ לש ןווגמב םג ןמזל ןמזמ הנתשמ בצמהו ,'ןלוגה יבקי' ומכ ,ללכ םירטספמ םניאש םיבר שי - םירחא
אלל םה ד"בח-רפכמ רגנירפש 'פשמ תרצותמ םיבנעה-ץימו תונייה .תופסות דואמ טעמ םיליכמ םה ןכ-ומכ .(ןרצי
הרעהב הארו .שממ לשובמ ןיי םג םיקוושמ םה .ללכ רכוס אלל םג אוה םיבנעה-ץימו שביה ןייהו ,תופסות לכ
.האבה

הארו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (15
.הנשה לכ םג ךכ לע דיפקהש ,זל 'מע 'םחנמ לכיה-הדגה'

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

.י-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ עבר תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
,וז הגיזמ ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"ע ,הרואכלו .חכ 'יס ח"וא קדצ חמצ ת"וש
.(םיבנע ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל .תונוש תויצמת תרזעב גשומ םעטהשכ אל לבא

ןייכ רוטספה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םיירוביצה םירדסב טרפבו ,םויכ
ת"וש האר) םירימחמ שיו .ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב רשכהבש ןייה תויוות לע םג רבעב ןייוצ ןכו ,לשובמ
.(דועו ,הכ 'יס המלש-תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ-תורגא

ןורתפכ םיבנע ץימ עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .26 הרעה ג"פ ב"ח 'ותכלהכ חספ רדס' 'סב אבומה האר (16
שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר' סרטנוקב) הלוחל תוסוכ עברא תייתשל
שודיק=] "ןייו ףיוא ןעמ טכאמ שודיק" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב
.([ןיי לע םישוע

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (18

.גש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (19

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה-ףכ .כש 'מע ב"ח וביסמב ךלמה .48 'מע ד"בח-םרכ (20
.(בכש 'מע םש וביסמב ךלמה) הפוקש תיכוכזב יברה

תוליהקב םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןוילגב ךבנזייא 'יש י"חר ג"הרה לש ורמאמב (21
םיקיספמ ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןיינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח
.הילעמ וא לגרה תחתמ זוחאל שי ןדידל םאה ,לגר םע סוכ קר שיש עריא םא ע"צו .םהיניב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il