- ט"מש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןסינב 'ו * ארקיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תוזירזו "ערמ רוס"ב ןוזפיח
"בוט השע"ב


ותביבס תא ,ומצע תא םיפיקמ םדאה לש םיינחורה וייח
תשרדנ םלוכב * ונממ קוחרה יתביבסה לגעמה תאו ,הבורקה
קוספב םיזמרנ םלוכו ,אקווד תוזירזו ןוזפיח ךותמ הדובע
בתכמ * "םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתומ"
חספה גח תארקל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאמ יללכו"משת'ה לודגה תבש יאצומ ,ןסינ א"י .ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

םיחקלהו תוארוהה לש תדחוימה תובישחה לע רבוד ובש ,ןסינ שדוח-שאר םוימ בתכמל ךשמהב
- לעופב השעמל עגונב חספה גח לש םיטרפה-יטרפו םיטרפה לכמ

(תוכוסו תועובש ,חספ) םייללכה םיגחה תשולשב ןושארה אוה חספה גח יכ ןובשחב האבה ךות
,חספה גח לש ךשמה םה םירחאה םיגחה ינשש וז הניחבמ םג אלא ,ןמזב קר אל ןושאר -

תליחתב דימ רבכ ,הרות-ןתמ גח ,תועובשה גחב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,הזמ רתויו
."םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא" :תורבדה תרשעו הרות-ןתמ

ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ םכיתורוד ועדיי ןעמל 'וג ובשת תוכוסב" - תוכוסה גחב ןכו
,"ובשת תוכוסב" לש הווצמה ןמ קלח איה העידיה ,"םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי

.תולילה איבהל ,םימיה לכו םוי לכ ,"ךייח ימי לכ" םירצמ תאיצי תריכז לש ןיינעל דעו

,"םישענו םירכזנ" - לעופ ידיל ,עודיכ ,האב הרות לש הריכז לכ ירהו

לש ןיינעה - רומאה בתכמה לש תיזכרמה הדוקנב רתוי דוע קמעתהל ,אופיא ,יואר -
ויה רשאכ דוע ,ותליכא תעשבו ,חספ ןברק תליכאל הנכהכ ןה ,םירצמ תאיציל רשקב ,ןוזפיחה
.םעה חרב :ןוזפיח לש ןפואב התיהש ,םירצממ האיציה תעשב ןהו ,םירצמב לארשי ינב

* * *

םוחתב שרדנה ןוזפיחה לע הארוה הווהמ םירצמ תאיציב ןוזפיחה ןיינעש םדוקה בתכמב רבוד
ץרא השעמכ" - םירצמ לש ערה ןמו ,ללכב ער לכמ רשפאה לככ רהמ חורבל ,"ערמ רוס" לש
.טרפב - 'וכו "םירצמ

אלש אוה הזב לודג רקיע :הברדאו ,תוזירז תשרדנ "בוט השעו" לש ןוויכב םגש תורמלו
:ירק) "תוצמה תא םתרמשו"מ םידמול ל"ז ונימכחש יפכ הווצמה תא "ץימחהלו" תוחדל
רוס"ב ןוזפיח רדעיהב הנשיש הרמוחל רבדה עיגמ אל תאז לכב - ("תווצמה תא םתרמשו"
.ןבומכ ,בוט לש וכופיה הווהמ רשא לכמ החירבה תא םיהשמ וא םיחוד רשאכ ,"ערמ

:תוניחב שולשב הרותב עיפומ םירצמ תאיצי םע רשקב ןוזפיחה לע יוויצהש ךכב ןנובתהל שי
ירה תוטשפב .םדוקה בתכמב רכזומש יפכ ,םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתומ
תוארוה הלא "םיטרפ" םיללוכ רתוי הקומע תועמשמב לבא ,ןוזפיח לש םיינוציח םינמיס הלא
.רתויב תובושח תויללכ

ןפואב ,םיקולח ,םיינחורה וייח אוה םדאה לצא רקיעה ירהו ,תומדא ילע שונא ייח :םידקנ
לגוסמ הילאש תומילש לש רתויב ההובגה הגרדה תשרדנ םהמ דחא לכבו ,םימוחת השולשל ,יללכ
לכמ תוררחתשה ,תוריח ידי-לע הנושארבו שארב ,עיגהל ןתינ וז הגרדל ,עיגהל דחא לכ
םיליבגמ תוחפל וא םדאל םיעירפמה םיילילש םירבדמ ,םיישונא-יתלבה תונוכתהו םירבדה
.תומילשל וכרדב ותוא

לכ תאו ,ותומילשב םדאה תא הפיקמה ,תימצע תומילשל עיגהל ,תישאר :םה םימוחתה תשולש
."בוט השעו" ןהו "ערמ רוס"ב ןה ,ותגהנה

ףוגה לכ דימעמה רבד םה םיינתומה"ש תוטשפב םיאור ונא ."םירוגח םכינתומ"ב זומר הז לכ
.תוזירזו ןוזפיחב תושעיהל בייחו ךירצ הז לכ ."םהילע דמועו בצינה שארה םע

* * *

לועפלו תושעל :הביבסה לכ םעו םירחא םישנא םע ולש רשקה אוה םדאה ייחב ינשה םוחתה
תוקולא סינכהל ללכבו ,םהייחב תומילש איבהל ,עגמב אב אוה םתיאש םישנאל עויסו הרזעב
."בוט השע"ו "ערמ רוס" לש םיווקה ינשב ,הביבסה לכב השודקו

ותועצמאבש ומצע םדאה ףוגב קלח ותוא ןה םיילגרה ."םכילגרב םכילענ"ב זומר הז רבד
.המדאה םע "עגמב" אבו ,ךלוהו םדאה דמוע

,יחרכה .םיברקעו םישחנ ,םיצוק וא ,םיטלובו םידח םינוש םישושבג םייוצמ המדאה לע
רבד לכ תושעל ידכ ,שורד םוקמ לכל תכלל רשפא היהיש ידכ ,םיילגרל םיילענ לוענל ,ןכל
.קזניהל אלו שורד

אלש ךכ ידכ דע ,ךרד לולסל ןתינ םיילגרב םיילענה תרזעב :םיילענל ןורתיי דוע ונשי
.םיילענ ילב - ךרדה לע ךלהתהל םילוכי םירחא וליפאו ,ןכמ רחאל ןהל וקקדזי

- םדאה לש םיינחורה םייחב ,םיטרפה יטרפו םיטרפה לכ לע - "םכילגרב םכילענ" לש לשמנה
.ליעל רומאכ ,תוזירזו ןוזפיחב לועפל םדאה ךירצ הז םוחתב םגש השגדהה םע דחי ,ןבומ

* * *

.וילא תוכייש ול ןיא ,הרואכל ,רשא םלועה ןמ קלח ותואב רושק םדאה ייחב ישילשה םוחתה
םדא בייח" ,םרב .וילא עיגהל לגוסמ אל אוהו ,תינחור הניחבמ וא תוטשפב ,ונממ קוחר אוה
ךרדכ ,הז קלח לע םג עיפשהל ךרד אוצמל ,אופיא ,יחרכה - "םלועה ארבנ יליבשב :רמול
.דיב וילא עיגהל רשפא-יאש רבדל עיגהל ידכ לקמל קקדזהל יחרכהש

לקמ"ו "םעונ לקמ" :"לקמ" יגוס ינש םנשי ,תיללכ ."םכדיב םכלקמ"ב זומר הז רבד
לשומ ךלמ :ןוטלש לש אישל דע ,ןוטלשו חוכ לש ןמיס ,ללכ ךרדב ,אוה "לקמ" ."םילבוח
.(םלועה לכ לע ךלומה) הפיכב

תוללכו ,םדאה לש םיינחורה םייחב םג םנשי - "םילבוח לקמ"ו "םעונ לקמ" - םירבדה ינש
."ערמ רוס"ל עגונב וא ,"בוט השעו" לש הגהנהל עגונב :רבדה

- אקווד תוזירזו ןוזפיחב - הז לכו

* * *

סח ,תותפתהל אלו ,ולש "ףוגה הז - הנטק ריע"ב ,"הפיכב לשומ" תויהל ךירצ ידוהי
,ופוג תוירמוח םאו .ורובע ידמ ההובג הגרד הווהמ רבדה וליאכ ערה-רציה תנעטל ,הלילחו
ןמ ,הפי ןיעבו ,חוכ-תניתנ םג איהש ,הארוהה ול שי ,ךכב ול העירפמ ,םלועה תוירמוח וא
וילע ."ומע בוזעת בוזע 'וגו ךאנוש רומח הארת יכ" קוספה לע תססובמה בוט-םש-לעבה
,הברדא ,םא יכ ,"ךאנוש רומח" תויהל הלדח איהש דע .ותוירמוח ךוכיזל לומעלו דובעל
- ל"זח תשרדכ ,"םייתפשמה ןיב ץבור" ,"יואשמל" - "רומח"ה לש תוחוכב שמתשמ אוה ,"ומע"
דע - תווצמה םויקב רודיה - "השעמ ידיל איבמש דומיל לודג"ו ,הרותה דומילב הדמתהל
.םגישהל לגוסמ היה אל ,הלאה תוחוכה תא םג לצנמ היה אל וליא רשא םירבד גישמ אוהש

* * *

ונארה" לארשי תורימז םיענ תוליהת רפסב הליפתה שממ ונימיב הרהמב םייוקתש ןוצר-יהיו
."ונצראב דובכ ןוכשל ועשי" (ללוכ) "ונל ןתת ךעשיו ךדסח (הלחתב דימ הארנש-)

.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב

החלצהל הכרבבו דובכב

,רומאה לכב תובוט תורושבלו

חמשו רשכ חספה גחלו

ןהאסרואינש םחנמ
(שידיימ םוגרת - 78-74 'מע ג ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')'מע תורגא - צ"יול יטוקל הארו .ט"ס םש הארו .ו"טס ט"כתס ח"וא ז"הדא ע"וש) רשא ינבל אישנ :ןסינ א"י

םיגהנמו םימעט יטוקל םע פ"שגה - רשא ה"ד הרעה ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו .טית 'מע םש .הכש-גכש
.גנשת 'מע ל"נה פ"שגה - ןסינ א"י ה"ד הרעה - מ"דשת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו - .(זסשת 'מע (ו"משת ת"הק)

מ"ההל ת"וקל הארו .נ"שו .לת ס"ר ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ב,זפ תבש - ותואו ה"דות האר :לודגה תבש
תורודב וגהנ"ו ,גחה ינפלש תבשה אוה - .(ךליאו א"עס ,ל) וחקו וכשמ פ"הע ת"הוא .ד"כקס (ת"הק תאצוה)
השעמה םהל דמללו 'ה יכרד םהל תורוהלו שורדל רקיעהו . . וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה
געט עטלייצעג ה"ד הרעה ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו .(נ"שו .ב"ס ט"כתס ח"וא ז"הדא ע"וש) "ןושעי רשא
.(זסשת 'מע ל"נה פ"שגה)

.תומש פ"ר ל"זיראהל םיטוקילה (רפסו) רעש ,ל"זיראהל ת"ל כ"גיע :תדחוימ תובישח

תוכיישה תשגדה - .ו,ה ןנחתאו .ב,כ ורתי :םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא . . יוטיב ידיל אב
ארקיו צ"מאהדא ירמאמ 'סב רוכזת ןעמל ה"ד .םש ורתי פ"הע ע"באר) ע"וש יתארב רשא ל"לוהש ןוויכ ,רתויב
,(ךליאו סש 'ע ת"רטע מ"הס) ת"רטע ךיקולא 'ה יכונא ה"ד .(םש תורעהב ןמסנהב הארו) ךליאו את 'מע א"ח
.(דועו .(ךליאו 20 'מע ת"ש'ה מ"הס) ךליאו ב"פ ת"ש'ה שדוחה ה"ד

.גמ-במ,גכ רומא :'וג ובשת תוכוסב

.(תיציצ םיארקנו ה"ד) ח"ס ח"וא ח"בב ז"דעו .ה"כרת הכוס 'לה רוטל ח"ב :הווצמה ןמ קלח איה העידיה
.ה"כרתס הכוס 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש םג הארו

.ג,זט האר :ךייח ימי לכ

םע פ"שגה הארו .ו"ה א"פ תוכרב ימלשורי .(הנשמב) ב,בי תוכרבמ ,א"ר רמא אקסיפ פ"שגה :תולילה איבהל
זס 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש .ג"ה א"פ ש"ק 'לה ם"במר הארו .תולילה איבהל ה"ד הרעהב םיגהנמו םימעט יטוקל
.א ףיעס

(א"דיחהל) 'דוד בל' רפסב ראבתנו אבוה ,םיבבוש ןוקית רפסב ז"מר הארו .חכ,ט רתסא :םישענו םירכזנ
.ט"כפ

תוחתפמב ל"נה פ"שגה האר - ומדקש ןסינ יבתכמב וראבתנש תודוקנ תמישר :רומאה בתכמה לש תיזכרמה הדוקנ
.(xiv-xi 'מע רפסה תליחתבש

.ה,די חלשב :םעה חרב

.(ךליאו טלק 'מע ח"ערת מ"הס) ח"ערת רומא ןכל ה"ד הארו .וט,דל םיליהת :בוט השעו . . ערמ רוס

.ג,חי ירחא :םירצמ ץרא השעמכ

ומויסב ז"לרת הככו ךשמה ;(ךליאו שד 'מע) ח"ס אב ת"הואב הככו ה"ד הארו - .א"כס ק"הגא הארו :תוזירז
.'וכו (ב,טס - מ תוא תויתואה רעש) ה"לשמ - ןוזפיחו תוזירזד קוליח (ד"לקפ)

רומג בויח והז המכ תעדלש תווצמל ןימידקמ ןיזירז ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר :לודג רקיע . . תוזירז
.םש הככו ךשמה הארו .הרותב בתכנ ולאכ

.פ"הע (י"שרפב אבוה) אתליכמ .זי,בי אב :"תוצמה תא . . םידמול ל"ז ונימכחש יפכ

ח"שת םולחיו ה"ד .(טי 'מע ט"נרת מ"הס) ט"נרת לארשי הבוש ה"ד האר :ערמ רוסב ןוזפיח . . רבדה עיגמ אל
כ"הבב וא ץחרמב רוסיא רבדמ שירפהל ול ןמדזנ םא" הכלההמ ריעהלו .(ךליאו 83 'מע ח"שת מ"הס) ךליאו ד"ס
ע"וש .ה"ה ג"פ ש"ק 'לה ם"במר .ב,מ תבשמ .ד"ס ה"פס ח"וא ז"הדא ע"וש) "שדוק ןיינעבו ק"הלב 'יפא שירפמ
.(ב"ס םש

.אי,םש אב :םכדיב . . םכינתמ

עגונב ,ומצעל עגונב .*הדובעד םינפוא 'ג - ןלהל ראובמה ןכותל :ןימוחת השולש . . תומדא ילע שונא ייח
.ב"עס ,דנ תבשמ ריעהל - (םלועה) הקוחרה הביבסל עגונב ,הבורקה הביבסל

----------

,חנ) תורפושו תונורכז ,'למ ישורד ה"ר ת"וקל) םהינשמ הלעמלשו ע"כוס ע"כממ - םארובל םימוד םיקידצו (*
.((ךליאו ב

----------

ז"בדר .(ב"עס ,פ) ו"פ א"הויהעש .בל פ"ר .(א,ול) ט"כפ אינת האר :םיינחורה וייח אוה םדאה לצא רקיעהו
.םש תורעהבו (גסשת 'ע ל"נה פ"שגה) ה"משת'ה ןסינ ח"ר בתכמ הארו .ד"ה ב"פ םירממ 'לה ם"במרל

.א"ער ,זס תובותכ האר :תומלש . . תשרדנ

.(ךליאו זקת ע"ס ל"נה פ"שגה הארו) "ונתוריח ןמז" (שודיקהו הלפתה חסונב) פ"הגחד ומשכ :תוריח י"ע
.םש ל"נה בתכמ הארו

.םש ת"הוא האר :תוזירזו ןוזפחב . . םכינתמ

.(ד"פ) ותליחתב ל"נה הככו ךשמה .(ךליאו וש 'מע) י"ס םש ת"הוא הארו .א"סר ק"הגא :םהילע . . םכינתמ

.ו"פר תועד 'לה ם"במר הארו .מ"פר ב"ח נ"ומ - "עבטב ינידמ םדאה"ד :םירחא םישנא םע ולש רשקה

.(דועו .זט אשנ אמוחנתמ .ו"לפר אינת האר) םינותחתב הריד 'תי ול תושעל וניווטצנ ירהש :הביבסה לכב

.ךליאו ח"קפ ל"נה הככו ךשמה הכוראב האר :םכילגרב םכילענ

.(ןיינעו) רבא לכבש "םילגר"ה קלחב ז"דעו :םדאה ףוגב

.ב,גכ תינעת הארו .גיק פ"ר ל"נה הככו ךשמה האר :םילגרב םילענ . . םינוש םישושבג

זפקתת 'מע 'ג ךרכ ש"הש ת"הוא .ךליאו .ב,אכר חלשב ח"ות האר :םיינחורה םייחב . . םכילגרב םכילענ
.ךליאו

.ב"יה ג"פ ןירדהנס 'לה ם"במר .(הנשמב) א"עס ,זל ןירדהנס :םלועה . . לכ

זטק קרפ) ומויסב ל"נה הככו ךשמה הכוראב הארו .א,דכ ןירדהנס הארו .ז,אי הירכז :םילבוח . . לקמ
.(ךליאו

הארו .(ט"יקפ םש הארו .זכר פ"ר ל"נה ךשמהב אבוה) ג"פר ז"ע האר :ךלמ . . ןוטלש . . ןמיס . . לקמ
.והיידי תוחת יארצמד ןלחד לכ אייפכתאל םכדיב םכלקמו :א,אנר ג"חז

געש 'מע צ"יול תרות האר - הלבק פ"עו .(ג,זמ) הכש 'יס (ת"הק תאצוה) ט"שכ האר :םיינחורה םייחב לקמ
.ךליאו

.(א"ער ,די) ט"פ אינת הארו .(טעקתת זמר) פ"הע ש"לי .ב,בל םירדנ .די,ט תלהוק :ףוגה הז הנטק ריע

.נ"שו .זט 'יס תופסוה ט"שכ .טבש ח"כ 'םוי םויה' :בוט-םש-לעבה ןמ . . הארוה

הייכז 'לה .(א ,הס ב"במ) ד"ה ה"כפ הריכמ 'לה ם"במר - ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכבד :הפי ןיעבו
.דועו .(א"עס ,אע ב"במ) ב"כה א"יפ הנתמו

.ה,גכ םיטפשמ :קוספה

.ב,ה ז"ע :יואשמל - רומח

.דועו .בי ,ח"צפ ר"ב .די,טמ יחיו :םייתפשמה ןיב ץבור

ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .א"ה ג"פ .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .ב,מ ןישודיק :השעמ ידיל איבמש דומיל לודג
.ג"ס ד"פ

.ד"וי ,םש ע"באר) ינש תיבב היה אל דובכה יכ דעל רומזמה הזו - ד"וי-ח ,הפ םיליהת :ונצראב . . רפסב
.(םישרפמ המכבו .םש 'יפב רומזמהד םיבותכ דועב ז"דעו

."לארשי (לכ םשב) תורימז"ה רמאש - (התליחתב) ד,ד"פ ר"שהש הארו .א,גכ ב"ש :לארשי תורימז םיענ

.ךעשיו ךדסח ('וכו םימחרה תדמ) אקווד :'ה ונארה

.פ"הע םיליהתל "טעמ שדקמ"ב אבוה - .ד,גצ ה"ר םש םג הארו .(ב,דפ) ןנחתאו 'פ יול-תשודק :דימ הארנש

תיבב וליפאו (א"ה ב"פ תינעת ימלשורי .ב,אכ אמוי) ביתכ 'ה רסח הדבכאוד ינש תיבב כ"אשמ :דובכ ןוכשל
ז"הואיב הארו .ונב רשא םויה ןמל (אל,בל הימרי) ארק רמא וזמ הרתיו .חצנל "ןוכשל" היה אל ןושאר
.ותלחתב

םש 'וג השביל םי ךפה (ו,וס םיליהת) פ"הע ל"זחד ד"עו .ז,הפ םיליהת) ךב וחמשי ךמעו ,התומילשב :חמשו
,ה"בקהב ךב :(הפוסל בורק ד ,א"פ) ךב החמשנו הליגנ (ד,א ש"הש) פ"הע ר"שהש האר) אקווד וב - וב החמשנ
תשש ה"ד .ו"נפס הנומאה-רעשב ז"דעו .שממ ותומצעו ותוהמב שממ וב חמשנ םש :ב"עס ,דס חלשב א"ות הארו
ה"ד חלשב ח"ותב הכוראב ראבתנ .דועו .(כר 'מע א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמ 'ס) צ"מאהאל תוצמ לכאת םימי
.((ךליאו א,חעק) ךטמ תא םרה התאו
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


רדג תא הלטיב םירצמ תלואג
תודבעה


?הדיתעה הלואגלו םירצמ תלואגל ףתושמ המ

לש ןפואב הניא הלואגל תולגהמ האיציהש ושוריפו ,"גלידו" - "חספו" ןושלמ אוה חספה גח
.הצוחה םיצפוק - גוליד לש הרוצב אלא ,הגרדהו רדסב הכילה

,הלואגל דובעישמו ,תוריחל תודבעמ ונאיצוה" לש בצמ היהש תוטשפב היה רבדהש יפכו
.גוליד לע הרומה רבד - "לודג רואל הליפאמו

,גוליד לש ךרדב ןה תולואגה ראש םג ךכ ,גוליד לש ךרדב התיה םירצמ תלואגש םשכו [...]
תוארקנ (תויולג) תויכלמה לכ" :ל"זר רמאמכ ,םירצמ םש-לע תוארקנ תויולגה לכש םשכ ,ןכש
תלואג םש-לע תולואגה לכ תוארקנ םג ךכ - "לארשיל תוריצמ ןהש םש-לע ,םירצמ םש-לע
.הנממ הלואגה איה תולג לש התילכתש רחאמ ,הל תומוד ןהו םירצמ

רמאנש יפכ ,םירצמ תלואגל המוד (תיוושכעה תולגהמ) הדיתעה הלואגה היהת םג ךכו
ךרדב התיה םירצממ הלואגהש םשכ ירה - "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :שוריפב
.גוליד לש ךרדב הדיתעה הלואגה אובת םג ךכ ,("גלידו" - "חספו") גוליד לש

?תולגב ןיידעש העשב "ונתוריח ןמז" םירמוא ךיא

לולכת איהש ,רתוי דועו ,הדיתעה הלואגה לש הלחתהה היהת ןכא םירצמ תלואגש ןכתיי דציכ
?וזל וז ךרעב ללכ ןניא ןהש דועב ,הברקב התוא

:הזב רואיבהו

לצא דובעישו תודבע לש בצמ ןכתיי אל רבכ זאמש דע הלואגה ןיינע תא הלעפ םירצמ תלואג
.םידוהי

,חספה גחב רמול רשפא ךיא :הלאשה תמדקהב (תוכיראב םעפ רבודמכו) ראבמ ל"רהמהש יפכ
אוהו ?תוריחה ךפיה תולגב ןיידע ןייוצמ לעופלש דועב ,"ונתוריח ןמז" ,שודיקה תכרבב
םידוהיש הלעפ איה .לארשיב תולגהו תודבעה רדג תא ןיטולחל הלטיב םירצמ תלואגש ץרתמ
ךרד-לעו ."ונתוריח ןמז" םירמוא חספה גח עיגמשכ ןכלו ,םייתימא ןירוח ינב םניה םצעב
יידבע" ,"םדוק ירטש" רמוא ה"בקהש בצמ רצונ הרות -ןתמ רחאלש (י"שרב אבומה) ל"זר רמאמ
."םידבעל םידבע אלו םתא

?הלבגהו הדידממ תחא םעפ אצי רבכש ךכב יד ןיאה

:ל"נה לכמ לעופל הארוהה

ךכ לע .ךכב יד ירה הלבגהו הדידממ תחא םעפ אצי רבכו ליאוהש רובסל לוכי אוה [...]
תדובעב תולעתהל תעה לכ ךישמהל וילע - "הלילבו םויב םירצמ תאיצי םיריכזמ :ול םירמוא
.תולג הירחא ןיאש הלואגה תגרדל עיגהל וילעש דע ,םילובגו םירציממ האיציה

םהינש יניע ריאמ"ש המ ףסוותמ ,וז הדובע ןיינעב ותלוז םע םג רבדמ אוהש ןוויכו
.ומצע םע הדובעב חוכ ףיסומ םג רבדהו ,"'יוה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ,הגומ יתלב - א"משת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


םיחרכומ ,"הרוחס"ה תא איבהל ידכ
"דירי"ב תויהל


הליפתב םיכיראמ עודמ

(תוחישו םירמאמ המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ איבמש) ט"שעבה םשב ןקזה ר"ומדא רמאמ עודי
[...] ,"ךיתיזח שדוקב ןכ םימ ילב ףייעו היצ ץראב 'וג ישפנ ךל האמצ" בותכה שוריפב
םימ ילבו ףייעו היצ ץראב ותויהבש םשכש ,איה ותשקבש ,ונייה ,ךיתיזח שדוקב יאוולה
םוקמל רוזחיש ירחאל םג ןכ ומכ הנה ,'וכ שפנה תולכ דע רתויב ןואמיצה ולצא שגרנ
.'וכ ןואמיצה ולצא שגרוי ,(השודקה תומילש ,םילשוריו ןויצ) "שדוקב" - השודקה

לש ודימלת השענש ינפלמ וירוענ רבחב שגפש דיגמה ברה תודוא רופיסה ךרד-לע [...]
יהמ ,וריבח ולאשו ,הלבקו הלגנ וריבח םע דמלו ,'וכ לבוקמו ןואג היה זא םגש ,ט"שעבה
ויה זא םגש ,רבעב םהינש וגהנש ומכמ ךרעב אלש ותליפתב ךיראהל ותגהנה יונישל הביסה
ותליפת התיה אל יאדווב ,דיגמה לש וריבח היה הלהש ןוויכו) ל"זיראה תונווכ םע םיללפתמ
.('וכ תויתימאב אלא ,ו"ח ץוחלו הפשה ןמ

ותגהנה רדס תודוא וריבח לצא ןיינעתהל ליחתה ,וריבח תלאש תא עמש דיגמה ברה רשאכ
יניינעו ,הרותה דומילל ויתותיע לכ שידקמ הנשה לכ ךשמבש וריבח ול רפיסו ,וייח-חרואב
ןמז אובב ,הנשב םידחא תועובש ךשמ דבלמ - תיבה-תרקע ,ותגוז ידי-לע םילהנתמ הסנרפה
"דירי"ל גיצפיילל עסונ אוהו ,שורדה לכ תא ותגוז הניכמ זאש ,גיצפיילב יתנשה "דירי"ה
רובע ףסונ ןמז לטבל ילבמ ,ודומלתל רזוח ותיבל ובושבו ,הרוחסה תא איבהלו תונקל
.הסנרפה יניינע

זאש - בושו ךולה העיסנה רובע ךורא ןמז ךשמ זבזבמ ךניה המ םשל :דיגמה ותוא לאשיו
ירה ,רשפאש המכ דע הרותב קסוע ךרדב ותויהב םגש ףאד) יעבדכ הרות דומלל לוכי ךניא
ותויהב ודומילל ךרעב הז ןיא הרות דמולש תעב םג הנה ,ודיב ויתותע לכ ןיאש ךכל ףסונ
םע םירושקה םניינעה יטרפ לכב ןנובתתו בושחת קרו ךתיבב ראשיתש בטומ - (החונמב ותיבב
הלעי הזכ ןפואבו ,הרזח ךרדהו ,דיריב ןתמו אשמה ,ךרדב הינחה ,דיריל העיסנה ,"דירי"ה
הרטמל זבזבמ ךנהש םידחאה תועובשה יבגל ךרעב אלש רצק ןמז ךשמב ךדיקפת תא םייסל ךדיב
!?וז

!םש תויהל ינחרכומ ,הרוחסה תא איבהל ידכ - !"ןלטב" ךנהש הארנ ךרבדמ :וריבח ןעיו

רשאכש - דיגמה ברה ריטפה - ל"זיראה תונווכ םע הליפתה ןיינעל עגונב םג אוה ןכו
הב ,'וכ תונווכה יניינעב תוננובתההו הבשחמה הקיפסמ אל ,"הרוחסה תא איבהל" םיצור
םילוכי זא קרו ,ותואיצמ לכב םש תויהל ךירצ אלא ,האלהו ונממ אוה ומצע ןיינעהש העשב
."הרוחסה תא איבהל"

אבה-םלועב אלו ןדע-ןגב ונוצר ןיאש ןקזה ר"ומדא רמאמש ,וניניינעל עגונב הז ךרד-לעו
,םש היה ומצעב אוהש הז ידי-לע אבה-םלועו ןדע-ןגד ןיינעה תלעמ ותעידי ירחאל היה 'וכו
.ךרבתי ותומצעל ןואמיצה ףקות ולצא היה ,(ףייעו היצ ץראב אלו) "שדוקב" ותויהבש ךכ
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - הגומ יתלב ,ד"כשת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


האמה תנש - ןסינב א"י


קוח לע יברה רמא ,"אבא תיב דובכל אלו ידובכל אל"
* ןסינב א"י ןויצל תירבה-תוצרא תלשממ הקקוחש ךוניחה
םיכלוהל עייסל ותלוכיבש הכזש" ימל םה םילוחיאהו תוכרבה
יפוליח * "רתוי דוע הזב ופיסויש ,הווצמהו הרותה ךרדב
* ט"כשת ןסינב א"י לגרל ,ר"זש ןיבו יברה ןיב תונתמ
רודה אישנ תדלוהל האמה תנשל ונתסינכ םע םינינפ רורצ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הלעמל םרגנה גונעתה - היה מ"שת ןסינב א"י תויודעוותהב םייזכרמה םיניינעה דחא
'מע ב ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) יברה רמא הזל ךשמהב .םלועה רוריבב לארשי-ינב תדובעמ
:(607-605

יכ ירשאב" םש לע והזש . . "רשא ינבל אישנ"ה לש םויה אוה ןסינ א"יב
םג הלגתמ הזש . . גנועמ הלעמל ןיאש . . גונעתה ןיינע - "תונב ינורשא
ןשדת הבוט העומש" ןיינעל היאר ארמגה האיבמ ןכלש . . ןותחתה הזה םלועב
. אלא ןיינע םתסב קר אל ולצא לעפ הזש . . (סוניספסא) ידוהי וניאמ "םצע
.לגרבש בקעב .

השענש יתימאה גונעתה ךשמנ םשלש ןבומ ירה ,תוצוצינה רוריב שרדנש ןוויכ
ךיאו ,(תוצוצינה רוריב) אקתימל ורירמו ארוהנל אכושח אכפהתא ידי -לע
...אחישמד אתבקעב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע - לעופב הז השענ

ןיידע םיאצמנש בל םימשו ,אחישמד אתבקעב םיאצמנש העשבש ,הארוהה הזמו
ונשיש תעדל שיו ,לעפתהל ןיא ירה - "ךשוח שמיו" - "ךשוחל םש ץק" ינפל
.ידוהי לכל ןתינש (ל"נכ) גונעתה ןיינע

תודחאו םולש

ותדלוה-םוי ןויצל יברה לש רתוי תוישיאו תורישי תויוסחיתה תחא אל ויה םינשה תצורמב
ב"משת ןסינב א"י תודעוותהב ,לשמל .הז םוי לגרל תושענה תונושה תולועפהו ,ללכה ידי-לע
:(1199 'מע ג ךרכ ב"משת 'תויודעוותה')

תודוא תוננובתה לש םויל הנידמה תלשממ ידי-לע עבקנ (ןסינ א"י) הז םוי
תושונאה לעו םדא לכ לע ה"בקה ליטהש תוחילשהו ,הלוכ האירבה תרטמו תילכת
- אלא ,"אבא תיב דובכל אלו ידובכל אל" - אוה הז ןיינע תוללכו . . הלוכ
תחא הרטמ םשל ,הנש םייתאממ הלעמל תלעופה העונתל הרקוהו דובכ רותב
ןהו ,תומואה לכ לצא ןהו ,לארשי-ינב לצא ןה תודחאו םולש לועפל - הדיחיו
ודבעל"ד בצמו דמעמב היהי ולוכ םלועה לכש דעו ,תומואה לכל לארשי-ינב ןיב
."דחא םכש

םידקה (1243 'מע) ןכל םדוק .אשידק אינת רפס םיפתתשמהמ דחא לכל יברה קליח תודעוותהב
:רמאו

העשב הב - ינולפ ןב ינולפ לש ודובכ םע תאז םירשוקה שיש הדבועה רואל
לעופב תולועפהש . . היתולועפו ד"בח תעונת תוללכ םע רושקה ןיינע והזש
. . (אבצה ידקפמ ידי-לע ךכ-לכ אלו) אקווד "ליחה ישנא" ידי-לע תושענ שממ
ןיינעה תויהל ךירצ יזא ,ינולפ תודוא הנווכ םג הנשיש רחאמ - ךדיאל לבא
.הדות-תרכהד

הבוט תרכה

'מע א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ןסינב א"י תודעוותהב יברה רמא המוד חורב םירבד
:(574-573

עיבהל וא ,דובכ קינעהל וא ,חור-תחנ תושעל םיצורו םיאב םידוהיש העשב
תרכה תשרדנ . . שארל לכל הנה - םיברו רוביצ לש חוכ-אב רותב דידיל הדות
בלו ברקמ הדות עיבי םגש ,והוכריבש הז לש המיענה ותבוחמ יהוזו . . הבוט
-לע וא ,םיבתכמ וא ,םילימב םהילוחיאו םהיתוכרב תא ורסמש הלא לכל קומע
...הפ םתוחכונ ידי

הכזש ךכב רושק הז אלא ,דיחי וא יטרפ שיא םע רושקש ןיינע הז ןיאש ןבומ
. . רתוי דוע הזב ופיסויש ,הווצמהו הרותה ךרדב םיכלוהל עייסל ותלוכיבש
.ותלוכי יפכ םדדועלו

ח"ומ ק"כמ עומשל הכזש המו . . םירפסב אוצמל הכזש המ תא רוסמל ןכו
.'וכו םינושארה םידיסחמו ר"ומאאמ - ותמגודב הז ךרד לעו ,ר"ומדא

יברה םע חחושמ ר"זש

,ר"זש ןמלז רמ ,לארשי תנידמ אישנ לש ורוקיב לע רפוסמ (295 'מע) 'דיסחו אישנ' רפסב
יחווידמ דחאב .(רואהנזייא ינקירמאה אישנה תייוולה לגרל) ט"כשת ןסינ שדוחב ,ב"הראב
:ךכ רמאנ ,רוקיבה לע תילארשיה תונותיעה

תסינכ ינפל דוע םילשוריל עיגהל קיפסהש ךכ ,הרישי הסיטב הצרא רזח רבכ חספה ינפל"
ןולמב ותרידל ,וילא ואבש ,יברה לש םיגיצנ ינש לבקל קיפסה דוע ואירמה ברע .גחה
."יברה לש ויתוכרב תא ול ורסמו ,ןוטליה

הארנכ) החיש יבגל ,גחה תדועס ךלהמב יברה רמאש םירבד לע דוע רפוסמ (ל"נה) רפסב
.רוקיב ותואב ,ר"זש םע (תינופלט

ןלהל .איה הנוכנ ,ר"זש םע ולש תינופלט החישל ונוויכ הדועסב יברה ירבד יכ הרעשהה
םסרפתה ןושארה ודומעב רשא ,'לאנרו'ז ןגראמ גאט' ןותיעב וראותש יפכ הבחרהב םיטרפה
העידיה תליחתב .(ןסינב ג"י ישילש םויב) ר"זש רמ םע ןוסובקיי'ג ןושרג 'ר ךרעש ןויאיר
הארמ ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה םע תינופלטה ותחיש תא ראתמ לארשי תנידמ אישנ" יכ רפוסמ
העיגהש תחלשממ שטיוואבוילמ ר"ומדאהמ הנתמ לבקמו ,יברה רובע רסמ אוהש הנתמה תא
."ןוטגנישוול

החיש ר"זשל התיה ,ןוסקינ םע שגפימהמ ןולמל ובוש רחא" יכ דוע רפוסמ העידיה ךשמהב
.ןוסרואינש לדנעמ םחנמ ברה ,שטיוואבוילמ יברה םע הכורא תינופלט

דיסח ירה יננה .יברה לא תכלל התיה יתווקת .יברה םע שגפיהל יתיצר דואמ'"
המ ,ונ .ןילקורבל ךלאש חוטב רבדה ןיאש וקספ ,ןוחטיבה ישנא ,יירמוש ךא .שטיוואבויל
.ר"זש רמא ,'תינופלט ,יברה םע אופא יתחחוש ?תושעל רשפא

,רפס הפטעממ איצוה אוה .םיעוגעגבו המוצע הצרעהב יברה לע רביד תידוהיה הנידמה אישנ"
-רפס והז ,יברל הנתמ יתאבה הז רפס' .שטיוואבוילמ יברל הנפומו ,רואל אצי התע הזש
ר"זש .'אינתה לעב ,ןקזה ונבר תוקלתסהל םישימחה האמה תנש דובכל רואל ונאצוהש ,ן"קה
:בתכנ םש ,ןקה-רפס לש הרוחשה הכירכה יבג לע ועבטוהש תובהזומה תויתואה לע עיבצה
יברה לש ותדלוה םוי אוה ןסינ א"י .'ןסינ א"י םויל א"טילש ר"ומדא דובכל'
[תנידמ=] אישנ איבה ד"בח תעונת ידסיימ תודוא רפסה לש ןושארה קתועהו ,שטיוואבוילמ
.ד"בח אישנל הנתמכ רוסמל לארשי

ותוארל וילא ועיגהש שטיוואבוילמ יברה לש םיגיצנ ינשל הרסמנ יברה רובע הנתמה"
,שטויוואבוילמ יברה לש וריכזמ ,בוקדוח יכדרמ-םייח ברהמ הבכרוה תחלשמה .ןוטגנישאווב
הנתמ ואיבה ףא שטיוואבויל יגיצנ ינש .שטיוואבויל ידיסח ינקזמ דחא ,יקסבונרזק ברהו
רואל האיצוה שטיוואבויל ירפס תאצוהש 'חספ לש הדגה' - הנתמה .לארשי תנידמ אישנל םברמ
:אבה לוחיאה תא שטיוואבוילמ יברה םשר הנתמה לע .אינתה לעבל 150-ה לבוי דובכל
ךתאצ ימיכ - החטבהה םויקל שממ בורקב תוכזלו .חמשו רשכ חספה גח תכרבבו הבר הרקוהב'
:םילימב המתחנו הדגהה לע יברה לש ודי-בתכב הבתכנ הכרבה .'תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ
אוה .ויניעב תועמד ורכינ ,הכרבה תא ר"זש ארקשכ .'ט"כשת ןסינ א"י ,ןהאסרואינש .מ'
."וילא ובתכנש יברה ירבד תודוא ,רכינ ןמז חחושל ךישמהו ,דואמ שגרנ היה

חספב תויהל דואמ הצר

:יברה םע החישהו ב"הראב רוקיבה ילושמ דועו

(םימיה תשש תמחלמ רחאל) הנושארל ר"זש רקיב תירבה-תוצראב רוקיבה ינפל םימי המכ
םש שוגפלו הרותה תא לארשי םע לביק ובש םוקמב תויהל שגרתה יכ רפיס ר"זש .יניסב
תא יניסב האר יכ ןוסבוקיי'גל ר"זש רפסמ ,(םש) 'גאט רעד'ב העידיה ךשמהב .ל"הצ ילייחב
הלוגס יהוז' :רמא יברל ךכ לע יתרפיס רשאכ" :ףיסוהו .לארשי םש המיקהש םירוציבה
..."'םולשל

יברה .יברה לש ותציחמב חספה גח תא תושעל היה זע ר"זש לש ונוצר השעמל יכ ,דוע רבתסמ
היה" :(477 'מע ב ךרכ ט"כשת שדוק-תוחישב םשרנה יפכ) אטבתהו רדסה-לילב ךכל זמר ומצעב
הנענו ר"זשל הנווכה םא לאש ג"שרה ."ול וחינה אלו . . ןאכ תויהל דואמ הצרש דחא דוע
.בויחב

ר"זש דובכל ריש

-יבצ 'ר ח"הרה אוה - ריאי יבצ ררושמהש יברה םזי ,ל"שת תנשב ,ןכמ רחאל הנש יכ ןייוצי
,רישה .ולסכ ח"רב ר"זש רמ לש םינומשה ותדלוה םוי דובכל ריש שידקי ץמנייטש 'יש ריאמ
.אי ןוילג 'ראודה' ןואטבב םסרופ ,"ץעה דוס"

:היה ךכ היהש השעמו

עתפלו ראודה ךרוע ידיב יוצמ היה רבכ הז ריש .וירישמ הז ןואטבב םסרפל גהנ ררושמה
:יברהמ הארוה יבצ 'ר לביק

."ולבקישכ . . וחמשי יאדוובש א"טילש ר"זש . . ונידידיל שדקומ ריש . . ןוכנהמ"

רישהשכ ."רדחהמ דוס" תולגל ימצעל השרא :םידקהו ר"זש רמל ררושמה בתכ וז הארוה לע
. הרעהה הילושבו ,ץיבבולמ א"טילש ר"ודא ק"כמ העידי יתלבק ךרועה ידיב רבכ היה ל"נה
..

ןיליפת קלחמ יברה

:ןושאר םוסרפב ב"לשת ןמוימ םיעטק ןלהל .יברל םיעבשה תנש התייה ב"לשת תנש

א"טילש ר"ומדא ק"כ ללפתה ,םיחרואה להק עיגה רשאכ ,ןסינב 'טל רוא ,ברעב ישימח םויב
שראמ ןגנל ולחהו ר"ומדא זמר ,ותאצ םרט ,הליפתה רחא .הפ לא הפמ אלמ היהש ,הטמל םלואב
.ותיבל ועסונ דע ר"ומדא ןולח לומ לא בוחרב םידוקירב ואציו

תדחוימ תובישח" ול שי 'א םויו רחאמש א"טילש ר"ומדא עידוה שדוק-תבש תודעותהב
,וז הווצמ םייקל טילחיש דחאו דחא לכל ןיליפת גוזב ונובשח לע תוכזל טילחה ,"ומצעל
ןתיי יכ םג עידוה תודעוותה התואב .םויה ךרענש 'ןיליפתה עצבמ'ב ךכ-לע עידוהל הוויצו
.תודסומה רובע םייוסמ םוכס ןאכ םיאצמנה תודסומה ילהנמו ישאר לכל תדחוימ ןרקמ

ךב" קוספה לע דחוימ ןוגינ יקסבשילט ןזחה עיצה ,שדוק-תבשה םוי לש תודעוותהה ינפל"
להקה ברקב םויה תרישל היהו תודעוותהה תליחתב רשוהש ,"םלועל השובא לא יתיסח 'ה
.ןסינ א"י לש תודעוותהה ךשמב ולבקתי ילואש םידחוימ םינוגינ ועצוה ןכ-ומכ .לודגה

.'ה ךורב הלודג החמשה יהתו ,ערה ןיע ילב ,דאמ לודג םיחרוא להק םלועה לכמ ואב"

.םלצא וסיפדהש אינתה רפס ק"כל ואיבהו הילגנאמ םיחרואה ש"נא וסנכנ שדוק-תבש יאצומב"

סיכ אינת [םהמ דחא לכל=] ןתנו ךוניח יניינעל זכרמ לש הצפהב החלצהל ךריב ר"ומדא"
.םיעבשה תנש דובכל שדוקה-ץראב וסיפדהש

.'תודיחי'ל םישנא םג ר"ומדא לביק ברע ותואב"

.רקוב רוא דע ש"נא לש תידיסח תודעוותה הלחה ,תוחישה תרזח רחאל ,הלילב 10 העשב"

העשב רזחש דע םש ההשו להואל ר"ומדא עסנ ךרעל 1:00 העשב .ןסינ א"י ,'א םוי םויה"
.ךרעב 6:30

."תודסומ יגציימו תודסומ ילהנמל םילקשה קלחמ בוקדוח ברה לחה םיירהצב 1:00 העשב"

ט"שעבהמ ןיליפתו הילרטסואב ןיינב

יברה יחולשמ זא ,'יש ןייטלא בייל-הדוהי-בקעי 'ר ח"הרה בתכ א"לשת ןסינב א"י תארקל
:הילרטסואל היינשה הצובקב

ויתודוא הלודגה הבישיה לש שדחה ןיינבה ונתושרל רבע םויה יכ .הרושב םוי אוה םויה"
.רכוז התא חטב - ולסכ ט"יב א"טילש ר"ומדא ק"כ רביד

ה"יאו ,תוחתפמה תריסמ היה םויה) ןיינבהמ ואציש התע דע ךשמנ קר ,זא רמגנ ןיינקה"
.(שדחה ןיינבהל הבישיה רובעת חספה גח רחא

רטפנ ויחאש תויהו .ט"שעבה לש ןיליפת ,ויחאמ ןודקיפ וידיב היה טנגבולק רסיא 'ר"
ק"כל ןיליפתה איבהל םיחולשה ונחנא היהנש תינכותהו ןיליפתה תא אוה שרי - היסורב
..."רומג דוסב תויהל ךירצ הז ןיינע לבא א"טילש ר"ומדאתודיסחה ינייעממ


ארקיו תשרפ


(ד,א) הלעה שאר לע ודי ךמסו

ידי-לע עשוהי תכימס וא ,ףסוי ינב לע וניבא בקעי לש וידי תכימס ןוגכ - ללכב הכימסה
רשעש םג עודיכ .המכחה תריפס איה ןתישארש ,תוריפס רשע תניחבמ 'הכשמה' הניינע - השמ
.תוריפסה רשע דגנכ ןה םיידיה תועבצא

לע ה"מ םשמ ןוילע רוא ךישממ (ה"מ היירטמיגב) 'םדא' :ךכ ןברקה תכימס יבגל ףאו
ידי-לע תולעתהל הל רשפאמ אוה ךכבו ,(תומלועה רוקמ אוהש םשה ,ן"ב היירטמיגב) 'המהב'ה
.ןברקה תדובע
(376 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(ז,א) חבזמה לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו

(אכ אמוי) טוידהה ןמ איבהל הווצמ ,םימשה ןמ תדרוי שאש יפ-לע-ףא

לש ותולפשו 'ותוטוידה' תועצמאב 'ה תבהא ררועל ןתינ - "טוידהה ןמ איבהל הווצמ"
ותולפשב ןנובתמו ,וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ לכמ קדצ-ןובשח השוע םדא רשאכ .םדאה
ובילב תררועתמ יזאו ,ול רצב 'ה לא קעוצו ,לפשה ובצמ לע דואמ רמרמתמ אוה - ותותיחפבו
.'הל ןואמיצהו הקושתה שא

שא" ,הלעמלמ האבה 'ה תבהאל הרשכהו הנכה הווהמ ,"הטמ לש שא" תניחבב איהש ,וז הבהא
."הלעמ לש
(טע 'מע םירבד הרות-יטוקל)


(זט,א) התצנב ותארמ תא ריסהו

(סולקנוא) הילכואב היקפז תי ידעיו

ךפוה םהבש ,םייעמה-ינבל הנווכהו ,(י"שר האר) סואמ רבד ןושלמ "התצונ" שרפמ םוגרתה
.סואמ רבדל ("הילכוא") לכואה

םה (םייצראה םיניינעה לכ ןכו) הייתשו הליכא יניינע :ונוקל םדאה תדובעב הארוה ןאכמ
.ולא םיניינעב ובורו ושאר תא עיקשמ אוה רשאכ םדאל איה הפרחו ,'סואמה רבד' םצעב
(122 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקל)

רודו רוד תורצוא


האמה תנש - רודה אישנ תדלוה םוי


ונהנו וכזש ימל קר אל החמש םוי אוה יברה לש ותדלוה םוי
ריאהל ורוא לחה ותדילבש יפל ,לארשי ללכל אלא ,ותרותמ
שמחו םירשע ,ב"שרה ר"ומדא ק"כל תדלוה םוי * ולוכ םלועל
הלעמל איה הדובעה האמה תנשב * ותוקלתסה רחאל הנש
'קיתע' תוימינפ תניחבב תעגמו ,םלועה תואיצממ"ולוכ םלועל ריאהל לחה ותדילב"

ךכ) םישודקה וירוה תובישחו המצעלשכ המשנה לש הלענה הכרע תורמל ירה ,רוביעה ןמז לכ
הזב היה אל (רתויב תילענ הגרדב התייה "הלוכ הרותה לכ ותוא ןידמלמ" תניחבש רורבש
םישישל ריאהל" ךכ רחא התיהש ,ותדובע הלחה תדלוהה-םויב ךא .םלועהו תיבה יבגל ןיינע
הרות םייקל ,וירשוקמו וידיסחל - ןכש לכו [...] לארשי ללכל רשפאל ,"םיבכוכ אוביר
(ארובה תריד) תיבה אלמתנ - זא ,ךרבתי ול הרידל ולוכ םלועה תא תושעלו םיבוט םישעמו
.רוא ולוכ

החמש וז ."הנש לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ו ,יברה תדלוה-םוי תחמש הלודג ךכ םושמ
ותדילבש יפל ,"הנוכי לארשי םשב רשא לכל" םא יכ ,ותרותמ ונהנו וכזש ולא ליבשב קר אל
.ולוכ םלועל ריאהל לחה

םלועה תאירב תחמשמ ,תומייוסמ תוניחבמ ,הלודג איה לארשי ןב לש "ותדובע"מ האבה החמשו
םאיבהל תורשפאה הרצונ ןאכו ,םלעהבו "חוכב" םיניינעה ויה זא ןכש ,הרות-ןתמ תחמשמו
.שממ בורקב חישמה תולגתהב "ךיתדילי םויה ינא"ל דע ,תולגתהו לעופ ידיל
(607-599 'מע ,'ב ךרכ תוחיש-יטוקלמ םוגרת - ב"כשת זומתב ב"י ,קלב-תקוח תשרפ תבש תחישמ)


"יתדלונ וב רשא םויה"

,שטיוואבויל ,ד"נרת ןוושח-רמ ט"י ,[הרש-]ייח 'א

.הליל הרשע-תחאה העש

ינארק [ב"שרה] ר"ומאא ק"כ יכ ,יל רמאיו רטנק לדנעמ-םחנמ 'ר תרשמה אב תישימחה העשב
.ץ"בשרה ירומ םע דומילה עצמאב ינאו ,וילא אובאש

.ר"ומאא ק"כל יתכלהו ידומילמ יתקספה ירומ תושרב

אל וז הלילב יכ ול רמוא ר"ומאא ק"כו בייל-סחנפ 'ר תרשמה םש דמע ר"ומאא ק"כל יתאבשכ
ץ"בשרה ךרומ לא ךל ,ר"ומאא ק"כ יל רמא בייל-סחנפ 'ר ךלהשכ .תודיחיל םיחרוא לבקי
אובת תושר ךל ןתי םאו ,יל התא שורד יכ ,הז ברעב דומלל ילבל תושר ךל ןתי יכ והשקבתו
.ילא

יכ יתינעו ,אוה ךרוצ הזיאל ינלאש ,ר"ומאא ק"כ ירבד ול יתרסמו ץ"בשרה ירומל יתאבשכ
.שקובמה תושר יל ןתנו ,עדא אל

ךל רפסלו ךתיא רבדל יצפח הנה יל רמאו ,תלדה רוגסל יל הוויצ ר"ומאא ק"כל יתאבשכ
.ךדבל ךל קר רבדה היהיו ,רבד רפסת אל רשא יאנתב לבא ןיינע הזיא

,ייח תשרפ 'ב םויב א"כרת תנשב יתדלונ וב רשא םויה אוה - ר"ומאא ק"כ יל רמוא - רחמ
.תודיסח רמאמ ךל רמואו ,םינש שולשו םישולש יל ואלמי ,רקוב רחמו ,רקוב תיעישתה העשב

ידי יתקשנו קפאתהל יתלוכי אלו ,הכרב ירבדב יתכראה יתחמש בורמו ,דואמב יתחמש יכונא
.ר"ומאא ק"כ

יניא ןיידע .ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג ,ליחתמ .תודיסח רמאמ רמא ר"ומאא ק"כ
העשב - ילש היונפה העשב הנה ,ה"יא רחמ רשא יל חיטבה ר"ומאא ק"כו ,בוטב ותוא עדוי
הכו ,םעפ דוע דומילה רחא תיעישתה העשב ברעבו ,םעפה דוע רמאמה ינפל רמאי - תישילשה
.ירפסב ובתכא ה"יא זאו ,וב יקב היהא רשא דע םימעפ המכ רמאי

-ירעש רפס דומיל רבדב .א :השעמ רפיס ןיינע לכ לעו ,םיניינע 'ג יל רמא ר"ומאא ק"כ
תועובש ינשב םעפו ,'ה םויד הלילה לכ רע תויהל תועובש ינשב םעפ .ב ,הנוי ונברל הבושת
ןמזהמ שילש קוסעל תושרה יל שי רע יננהש תולילהב .שדוק-תבש יאצומד הלילה לכ רע תויהל
.םייחה -רואו י"שר שוריפ םע שמוח דומלל .ג ,הביתכב

םירופיסהו חונל בכשל ךלאש יב רעג ץ"בשרה ירומו ,הליל תוצח רחא הנושאר העש תעכ
.םיאבה םימיב בותכא
(חכ-זכ 'מע ,'ג תרבוח ,'םימתה' ,ע"נ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תומישרמ)


"תדלוה םוי ויבגל שי התע םג"

שי יתמ דעו ,(םיליהתבש) א"ע קרפ תא רמול שי טבש ד"וי רחאל םג םא םילאושל הבושתה
.זומת ב"י דע רמול ךישמהל שי :איה הבושתה .ורמואל

לש ןיינע ונשי תוקלתסהה רחאל םג םא ד"בארהל ם"במרה ןיב אתגולפ וזש םירמוא שי
תוקלתסהה רחאל םגש תוחכוה יתש שי .תורגבתהו לודיג לש ןיינע ןאכ שי םא .ןמז-תפסות
.ולא םיניינע םנשי

ןורכיז -םוי לש וניינע .הנש לכב ןורכיז-םוי םייקל לארשי תוצופתב גוהנהמ תחא החכוה
.ןמזב הייולתה תפסות הנשי המשנב םגש ,אופא עמשמ .המשנה תיילע אוה ירה

,ויבא ול רמא וב הליל-ןויזיח הלעמ אוה הב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש המישרמ תפסונ החכוה
,ה"שת ןוושח 'כ םוימ איה המישרה .םיליהתבש ד"פ קרפ לע שורד רמאיש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ
קרפל תוכיישה תמייתסמ זאש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוימ הנש עבראו םינומש ואלמ וב
.םילהת תרימא יגהנמב עודיכ ,ד"פ

- ע"נ ר"ומדא ק"כ תודוא ךכ בתכ יברהש רחאמו ,םיניינע המכו המכל זמר יברהש רבוד ירה
ויבגל ןנשי התע םגו ,תדלוה םוי ויבגל שי התע םגש .ןדיד יבגל םג הכלה קספ ךכב היה
הנכה התיה תמדוקה "הדובע"הש ררבתמ ,היילע לכ רחאלשכ ,יוליע רחא יוליעב תוילע
.תיחכונל
(496 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקלמ םוגרת ,א"ישת'ה טבשב 'י תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יעיבר םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

י"שת תנשמ) ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,ב"סרת תנשב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.ותדלוהל האמה תנש תלחתה .(א"ישת טבש ד"וימ תומלשב תואישנה תלבק .ךליאו

תא םירמוא יברה לש רומזמה תרימא רחאל .'ק רומזמ רמול םיליחתמ םויה .תודעוותה םוי
.ויתונש רפסמ יפל ,דחא לכל םיאתמה רומזמה

,ישימח םוי
ןסינב ב"י

םינהוכ וליפאו ,םאמ רוכב ןיב ,באמ רוכב ןיב - םינעתמ .(םדקומ) תורוכב תינעת
פ"עב לידגהל דיתעש ןטק םג] םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש ,גהנמה טשפתנו .םייוולו
םילוכי .ירמגל תינעתה תעקופ אליממו ,הווצמ תדועס םע תכסמ םויסב חספ ברעב [תבשב לחש
.ימלשורי דומלתמ םג תכסמ םייסל

םירוחבה דחא .חכונ היה ב"שרה ר"ומדא ק"כו ,לודגה םלואב ס"שה םויס היה" :תכסמ םויס
אוהש ומכ ןנברד שידק ורמאו .רתוי אלו ,אפפ בר ינב תומשו 'ךלע ןרדה' ורמאו ,םייס . .
םוימ ,טיר 'מע ד"ח קירטיח 'יש י"רהל םירבד תומישר) "תותכסמהב אוהש ומכ אלו ,רודיסב
.(שטיוואבוילב ה"ערת תבטב ד"כ

:ץמח תקידב

רזפתי אלש רומשלו ,םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.רקובב תבשבו רחמ הליכאל דעוימש המ דבלמ ,םוקמ םושב ץמח

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ ןכ ינפל רצק ןמז
םינפ-לכ-לע ויהיש ןוכנ) בטיה ףרשנ וניאש ,ףסכ ריינב אל ךא ,ריינב הפוטעו תיזכמ תוחפ
דחא דבא םאו ,ץמחה תא וחינה ןכיה המישר וכרעי םידליה] .(תיזכ - דחיב םיתיתפה לכ
.[םכח תלאש ושעי - םיתיתפה

,(6:27 העשב - ץראה זכרמב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ - רשע-העבראל רואב ומכ :הנמז
.תיברע תליפת רחאל דימתו

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

.[םיקדסהו םירוחהמ ףוסאל ידכ] ףוע תצונ ידי-לעו ,הוועש לש רנ רואל םיקדוב :הנפוא
הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ לש הנטק תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה
ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ףסונ ריינב לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רתונש רנהו
.ורשוקו וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתייש יברה בתוכו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
(םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש [גוהנל שי ןכש חרכהב אל לבא]
וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב
."וחולשבמ רתוי

.ןמקלדכ ,רקובב תרחמל םיפרושו ,ל"נכ םירמוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ'ל ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
טוריפ תא םימשור .ברה םש תא המתחהה ינפל םיספטב ףיסוהל הבוח .בתכב תאז םישוע
-ןיאב .ףקות רתיל ,'רדוס-ןיינק' ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה
ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא תופייל ןתינ הרירב
םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ אוהו ,'ןלבק-ברע'
ימל ףא ןכתיי ,רחא ידוהיל הכלהכ ולש ץמחה תא רכומ ומצע ןלבק-ברעה] 'ןלבק-ברע'
ןורחאה ןמזב .[ולש תא רוכמל רחא בר לש וחוכ תא הפיימ וא ,תאזה הריכמה תרגסמב ףתתשמש
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב םיקדקדמ ןיא

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

אלא ,יוגל םרכומל םולשו-סח ונגהנמ ןיא ,יברהמ לבקתנש ץמח ששחב הקשמ וא לכאמ
.[ונמז ינפל ןידכ םרעבל - הרירב-תילבו] ונמצעב םלכואל םילדתשמ

יוניש תושעל ךירצש רמא ,ןיטיול לאומש 'ר ח"הרהל [ד"לשת תנשב] ץמחה תא יברה רכמשכ"
,ןסינ ג"י אוה רטשה לע ךיראתה) ןסינ ג"יל רוא איה וז הנשב הריכמהש 'וכו רכיה וא
.('םולש ירבד' ןורכיז רפס) - "(ג"יל רוא הנשהו ,ד"יל רוא איה הריכמה הנש לכבו

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :ברעה לח ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.(חספ-ברעב לח םאמ רמוחו-לקב) םויב תרחמל וא ברעה תרופסתה תושעל םא יכ ,ןמז

ישיש םוי
ןסינב ג"י

םויב) ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב קלתסנ .(יולגב תואישנה תלבק - ח"פקת ןוויסב 'ג
.ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה םוי .שטיוואבוילב

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.יול טבש

רונתב ותוא םיפרוש ןיא .הנש לכב חספ-ברעב ומכ ,10:37 העשה ינפל םיפרוש :ץמחה תפירש
םייקל ,'תיזכ' ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ ורובע םישוע אלא ,והשמ וב םיפוא וא םילשבמש
.רועיב תווצמ וב

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבל ליבקמב
,(ןכ-ינפל םש וקדבו וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה יבגל ןכ .םידליה
.תבש תודועסל דעוימה ץמחה תא בטיה רוגסלו .(בלכ-תליכאמ ולסופל וא) הפשאה יחפב ןכו


.תבשב תאז רמאיו רוזחי ,רמאו חכשש ימ םג .'ארימח לכ' התע םירמוא ןיא

.ק"שע םויב ץמחה תפירש רחאל 'ןוצר יהי'ה תא יברה רמא א"משתו ד"לשת םינשב

ז"הדא ע"וש) םויה תוצח רחא שדוק-תבש ברעב הנשה םיפוא ,הזב םיגהונה :הווצמ תוצמ
.(ךכ-רחא םלטבל וחכשי אלש) םילכב קבדנה קצבהו םירוריפה תא ליגרכ םילטבמו .(ד,חנת

תא ריעה לכל (תושמשה ןיב וליפא) םויה (חתפב) תוכזל ורכזי 'דכו םינברה :תורצח-בוריע
ןכ-ינפל .(ד,חסש ז"הדא ע"וש) חספ-ברעב הנש לכב השענה ןידכ 'תורצח-יבוריע' לש תוצמה
.ןבומכ ,דקתשאד בוריעה תא ףורשל ךירצ

.םויה לכ תורתומ םיינרופיצה תליטנו תרופסתב

לזלזל אלו ,תבש לכב ליגרכ תוטימה עיצהלו ןחלושה תא ךורעל ,םיאנ םידגב שובלל שי
.ותשודקבו םויה דובכב הלילח

:תבשל תונכה

.םיקיבד ץמח ילכאמ וז תבשל לשבל ןיא *

ששח שיש ןויכ) תבש-תודועס ךרוצלו ,חספ-ילכב חספל םירשכ םילכאמ קר לשבל יוצר *
.םיימעפ-דח םילכל םריבעהל (םירוריפהמ

לכמ יקנ תויהל רוכזל שי ,םיימעפ-דח םילכל םריבעהל ידכ ,חספ ילישבתל םישגינש העשב *
.ץמח רוריפ

תוצעל וקקדזי אלש ידכ ,החפשמה ינב לכ רובע (!םידלימ ענצומו) םוצמצב ץמח ריאשהל *
.ןמזה עיגהב ורעבל דציכ

לע תימעפ-דח הפמ תסירפב ןוגכ ,םירוריפה תא לקנב רעבל ולכויש ךכ ןחלושה רדסל *
.ןיבוסמהמ דחא לכל ץמחל תיפמו ,ןחלושה

.תורנה םשמ וארייש ולדתשי ,תיבה לש רחא הצקב ץמחה תא םילכואה *

הפמה תא קלסל ולכויש ידכ ,תדחוימה הפמה תחת אלו ןחלושה הצקב חינהל שי תורנה תא *
.ןחלושהמ

.םיימעפ-דח םילכו ,(םויה ןתוא רוזגל - ךירצ םאו) תוימעפ-דח תופמ ןיכהל *
.תירחש תדועס רחא םיינישה יוקינל םימסיק ןיכהל *

.(גחל םג) ץעה-תוריפ לכ לע תורשעמו תומורת ושרפוהש אדוול *

:רדסה-לילל םויה ןיכהל חוכשל אל

.חבטמב םיזרבה תויפב חספל השדח תננסמ ביכרהל *

.'רדס'ה םויסל יופצה ןמזה יפ-לע תבשה-ןועש תא ןווכל *

.וב םילכאמה לושיבלו בוט-םוי רנ תקלדהל ('המשנ רנ' ומכ) הקולד שא ריאשהל *

.םויה דוע תורנה תא םהב וקיבדי ,בוט-םויל םידחוימ תוטומפ םיניכמה *

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל גואדל שי *

.תוחופנו תולופכ ששחמ תוצמה תא קודבל *

.תבש ברעב עורזה תא תולצל שי *

.(ילכב בטיה ורגוסלו) 'ןיירח'ה תא ררופל *

.תסורחה תא ררופל *

.חלמ-ימ קיפסמ ןיכהל *

הופילחי ,וחכש םאו) םויה תאז ושעי ,בוט-םוי תארקל תכורפ תסנכה-תיבב םיפילחמה *
.(ז,וטש ז"הדא ע"ושב ןייעו ,גחה תסינכ רחאלזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il