- נ"ש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןסינב ג"י * וצ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ" תולגתה
הנש לכב הרועינו תרזוח


לוטיבד בצמב וניאש דבלב וז אלש ,הישפנב שיניא עדי
לוכיש דעו ,שיה לוטיבב םג ולצא רסח אלא ,תואיצמב
אוה השקמ ,ןכתיי ךיא * םירוסאה םירבדב (ל"חר) לשכיהל
אצמיי םואתפ-עתפלו ,"ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ש ,אופיא
ק"כ תחישמ * ?אטחל תוכייש לכ ול ןיאש בצמו דמעמב
ונרוד אישנ ר"ומדא


החמשבו םר לוקב" תויהל הכירצ (תולילה 'בב) הדגהה תרימאש 1ל"זיראה יבתכב אתיא
ומכ ,הניכשה תחמש ,ךכ-לכ החמש ןמז ןיאש" ,חספה לילב החמש תויהל הכירצ ללכבו ,"הבר
.2"חספ לילב

,חספה לילב החמש םיאור ויה אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאש ךכ לע ההימת ילצא התיה ןכלו
אל ןדיד-ןודנב לבא ,3החמש לש תועמד םג שיש ףאו - .תועמד לש ןיינע ולצא היה ,הברדאו
.החמש לש ויה תועמדהש רכינ היה

התע ונגני - החמשב תויהל ךירצ חספה לילבש בותכ ל"זיראה יבתכבש ןוויכ ,ןפוא לכבו
לש ןוגינ ונגני - החמש ינוגינו תורירמ ינוגינ שי םמצע םינוגינבש ןוויכו .ןוגינ
ירבד יפ-לעש הדגהה תרימאו רדסהל ךייש החמשב ןוגינהש ונווכיו ,החמשב והונגניו ,החמש
.החמשב תויהל הכירצ ל"זיראה

:"םירצמד אעראב אנתהבא ולכא יד אינע אמחל אה"

לש םה ובש םירמאמה בורש ק"האמ עיגהש תודיסח לכיבב) 'וכ אינע אמחל אה ה"ד רמאמ ונשי
םירמואש הז לע לאושש 4(קדצ חמצה לש אוה הז רמאמ םגש הארנ ןושלה ןונגסמו ,קדצ-חמצה
הצמהש יפ-לע-ףא ,"םירצמד אעראב אנתהבא ולכא יד אינע אמחל אה" םילכוא ונאש הצמה לע
:םירצממ םתאצב לארשי-ינב ולכאש הצמה דגנכ איה םילכוא ונאש

,"תוצמ ולכאת ברעב" ,6בותכש ומכ - תוצח םדוקש הצמ (א) :הצמ יגוס 'ב םנשיש 5עודי
ותליכא ןמזש (7"'וג םירורמו תוצמ לע 'וג רשבה תא ולכאו") חספ ןברוק םע דחיב התליכאש
תוגוע םירצממ ואיצוה רשא קצבה תא ופאיו" ,9בותכש ומכ - תוצח רחאש הצמ (ב) ,8תוצח דע
.תוצח רחאל היה הז ןיינעש ,"'וג המהמתהל ולכי אלו םירצממ ושרוג יכ 'וג תוצמ

וניתובא לש תקצב קיפסה אלש םוש לע . . םילכוא ונאש וז הצמ" הדגהב םירמוא הז לעו
תוגוע 'וג קצבה תא ופאיו רמאנש ,םלאגו ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל
ןמזב) תוצח םדוק םילכוא ונאש הצמהש - "המהמתהל ולכי אלו םירצממ ושרוג יכ 'וג תוצמ
-ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל קצבה קיפסה אלש,תוצח ירחאלש הצמה דגנכ איה (חספה תליכא
.םלאגו ה"בקה םיכלמה-יכלמ

םתאצב התיה התליכאו התייפאש תוצח ירחאלש הצמה דגנכ איה םילכוא ונאש הצמהש ןוויכו
אנתהבא ולכא יד אינע אמחל אה" םירמוא המל - ("םירצממ ושרוג יכ 'וג ופאיו") םירצממ
?"םירצמד אעראב

:10הזב רואיבה תדוקנו

הצמכ אלד ,םעט הב ןיאש דבלב םימב השולינש הצמ אוה (11"ינוע םחל") "אינע אמחל"
.םעט הב שיו - שבדו בלח ,ןמש ,ןיי - תוריפ ימב השולינש ,הרישע

,ןייב התשילב זמורמכ ,(םעט) הגשהו הנבה לע הרומ - הרישע הצמ :םדאה תדובעב םניינעו
דסחל קלחנש תעד לע יאק שבדו בלחו ,הניבו המכח לע יאק ןמשו ןייש ,שבדו בלח ,ןמש
אלא ,הגשהו הנבהד (םעט) קאמשעגה ול ןיאש ,לוע-תלבק לע הרומ - ינוע םחלו ,הרובגו
םימ לע םיכרבמ ןיא ןכלש) םעט םהל ןיאש םימב התשילב זמורמכ ,לוע-תלבק דצמ איה ותדובע
.(12ואמצל התוש ןכ-םא אלא

םיכלמה -יכלמ-ךלמ םהילע הלגנשכ םג ירה ,רתויב הנותחת אגרדב ויה םירצמבש ןוויכו
יכ ,הגשהו הנבהב םלצא ךשמנ אלש ,ףיקמ ןפואב אלא ,ימינפ ןפואב יוליגה היה אל ה"בקה
םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנשכ) תוצח רחאלש הצמה םג ןכלו ,דבלב לוע-תלבק לש ןפואב םא
.םירצמד בצמו דמעמב םה (הלעמלמ יוליגה ילול םמצע דצמש ןוויכ ,"ינוע םחל" איה (ה"בקה

ףיקמ ןפואב אוה חספה לילב ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמד יוליגהש - הנשו הנש לכב הז ןיעמו
,הגשהו הנבהב אל) אטבתמש ,(13רמועה-תריפסד הדובעה ידי-לע איה תוימינפב ותכשמהו)
םחל" איה תוצח ירחאלש הצמה דגנכ םילכוא ונאש הצמה םג ,ןכלו ,אקווד לוע-תלבקב (אלא
דצמ אלו ,(ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ) הלעמלמ יוליגה דצמ התויהל ,"ינוע
אנתהבא ולכא יד אינע אמחל" - םילובגו םירצימד בצמו דמעמב אוה ומצע דצמש ,םדאה תדובע
."םירצמד אעראב

:"לאוש ןבה"

ריפ ןעגערפ ריד אב לעוו ךיא עטאט" :הנתשנ המ ותרימאל םידקמ לאושה רשא 14ונגהנמ
ןבה ידי-לע "הנתשנ המ" תלאש ,יכ ,רבדה םעטו ,[תוישוק עברא ךתוא לאשא ,אבא=] "תוישק
שגדומ הז ןיינעו ,15"והבהואו לארשי רענ יכ"ד ןיינעה הלעמל ררועל ידכ איה (קונית)
."'וכ עטאט" :באה לא ןבה תאירק תמדקהב רתוי

.14בא ול ןיא םא םג אוה ("'וכ עטאט" תמדקהד) הז רדס

ירחאל םג "תוישק ריפ ןעגערפ ריד אב לעוו ךיא עטאט" םידקהל גהונ היה ןקזה ר"ומדא
,ש"רהמ ר"ומדא ,קדצ-חמצה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא וגהנ ןכו ,ךורב 'ר ויבא תוקלתסה
,פ"רת תנשב ויבא תוקלתסה ירחאל םג ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנ ןכו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדאו
ריפ ןעגערפ ריד אב לעוו ךיא עטאט" (יכבמ קונח לוקב ךישמה ר"ומדא ק"כ) םידקמ היהש
..."תוישק

רויצב . . תוננובתה" רבד-לע 16רסאמה תמישרב ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכש הממ ריעהל שיו
תויתוא) ............... ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא דוה םישדוקה שדוק ינפ
ותוא םיאורש ,(תצק רסח) ,"............... אשידק אבא ,אבא ............... (הבשחמה
."הנתשנ המ" :ותוא םילאושו ,רשב יניעב

הזה הלילה הנתשנ המ .תוישק ריפ ןעגערפ ריד אב לעוו ךיא עטאט" :ר"ומדא ק"כ םייסו
ןיבו ןיבשוי ןיב ןילכוא ונא תולילה לכבש" :הנורחאה אישוקהל דעו ,"'וכו תולילה לכמ
."ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה ןיבוסמ

הלילה ןיבוסמ ןיבו ןיבשוי ןיב ןילכוא ונא תולילה לכבש 'וכו הזה הלילה הנתשנ המ"
:"'וכו ונייה םידבע .ןיבוסמ ונלוכ הזה

-ינב לכ חספד תולילבש "ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ד שוריפב 17לומתא רבודמהל ךשמהב
םג ראבלו ףיסוהל שי - ע"יב תגרדב םהש תולילה לכבכ אלד ,תוליצאה םלוע תגרדב םה לארשי
:"ןיבשוי"ל "ןיבוסמ" ןיב קוליחהל תוכיישה

ףוגהו ,ףוגהמ הלעמל אוה שארהש ,לגרו ףוג ,שאר :םיקלח 'גל (תוללכב) קלחנ םדא רויצ
.לגרהמ הלעמל אוה

תמוק יזא דמוע םדאהש העשבש - (הביסה) הביכשו הבישי ,הדימע ןיב קוליח שי הז ןיינעבו
שארה ןיידע לבא ,הטמל ושאר ףפכנ ,בשויש העשב ןכ-ןיאש-המ ,הבוגה תומילשב איה שארה
ףוגה שארה םיוותשמ ,בכושש העשב ןכ-ןיאש -המ ,לגרהמ הלעמל ףוגהו ףוגהמ הלעמל אוה
.לגרהו

לע הרומ הבישי .(הלעמל אוה שארהש) תושי לע הרומ הדימעש - םדאה תדובעב םתמגודו
ףוגהמ הלעמל אוה שארה ןיידע ןכלש) שיה לוטיב קר לבא ,(הטמל ףפכנ שארהש) לוטיב
.18(םיווש לגרו שאר) תואיצמב לוטיב לע הרומ הביכשו ,(לגרהו

-לע אוה (חספה לילב) "ןיבוסמ"ל (תולילה לכב) "ןיבשוי" ןיבש קוליחהש ןבומ הז יפ-לעו
םלועל ,(ןיבשוי) שיה לוטיב אוה םלוטיבש ,ע"יב תומלוע ןיבש קוליחה תמגודבו ךרד
(תוליצאה םלועבש) הז לוטיב ,רשא ,(ןיבוסמ) 19תואיצמב לוטיב אוה ולוטיבש תוליצאה
ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש האירבה תנווכ יהוזש ,הזה-םלועב לועפלו ךישמהל םיכירצ
.20םינותחתב הריד

'וכ הוואתנ") הז רמאמ תביתכ וא תרימאב ףיסוהל ע"נדא ק"כ ליחתה - 21"ךרבתי" תבית]
.[22םולח תביסב ,ו"סרת וא ה"סרת תנשמ לחה ("םינותחתב

לוטיב ,תוליצאה םלוע תגרדל לארשי-ינב לכ םילעתמ חספה לילבש - הדובעב וניינעו
.(לומתא רבודמכ) אטח לש ןיינעל םיכייש םניא ןכלש ,תואיצמב

:"תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ" - לאוש ןבה ןאכו

לוטיבד בצמו דמעמב אצמנ וניאש דבלב וז אלש - ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדי
לשכיהל לוכי ולש תושיה דצמש אלא דוע אלו ,שיה לוטיבב םג ולצא רסחש אלא ,תואיצמב
םירבדב םג אלא ,םירתומה םירבדב קר אל ,23המה 'הל אל רשא השעמו רוביד ,הבשחמב
לצנמו שמתשמש ,ולש תושיה הלדג ךכ ידכ דעו .ל"חר דיזמב םג אלא גגושב קר אלו ,םירוסאה
!ולש תושיהל - ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,24ךלמה רתכ - הרותה תא

ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמש ,"ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ש - השקמו לאוש - ןכתיי ךיאו
תמגודבו ךרד-לע ,אטח לש ןיינעל ךייש וניאש בצמו דמעמב הז הלילב אצמנ ,הנשה לכ ךשמב
!?תוליצאה םלועד תואיצמב לוטיב תגרד

רבד הז ןיאש - "'וכ וניקולא 'ה ונאיצויו םירצמב הערפל ונייה םידבע" - הזל הבושתהו
:םימלועל היה רבכ ,שודיח

"'וכ הרז-הדובע ידבוע וללה" ,25האמוט ירעש ט"מב ירמגל םיעוקש לארשי-ינב ויה םירצמב
ידי-לע םשמ םאיצוהל תורשפא התיה אלש האמוטב םהלש עוקישה לדוג היה ךכ ידכ דעו ,26
,27[...ומע הרוק היה המ עדוי ימ ,םתוא איצוהל חילצמ היה אלש ךכל ףסונ ,יכ] ךאלמ
תוכלמ לע 28יאקד ,ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
!םוצמצה ינפלש ףוס-ןיאד תומצעו ףוס-ןיאד

,29הנשו הנש לכב רועינו רזוח (אלא ,ח"מת'ב תנשב עריאש רופיס קר אל אוה) הז יוליגו
יוליגה תלעמ לדוג דצמ ,ירה ,(הישפנב שיניא עדיש יפכ) ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ןכלש
לארשי-ינב לכ םיאצמנ (ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנש) הזה הלילב
."ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה" - יוליעה תילכתב

- הז ירחאלש םימיהל עגונב "ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ד הלועפה ראבלו ףיסוהל שיו
ודובכבד יוליגה הלעמלמ ריאמש ינפמ אלא וניא הזה הלילהד יוליעהש ןוויכ ,הרואכלד
קלתסמש ירחאל הזמ הלועפהו תלעותה יהמ ,(הזל ךייש וניא ומצע דצמ םדאהש ףא) ומצעבו
?תימינפ הדובעד רדסה ליחתמו הלעמלמ יוליגה

אירטו-אלקש - 30תודיסח ךאלכיבהמ 'אב וניצמש ותמגוד ןיינע םדקהב הז ראבל שיו
.'ה תלודגב תוננובתההמ םידלונה הבר הבהאו תוממורה תארי ןיינעב ג"פ אינתב ראובמהב

ןיב הזב אירטו-אלקשה התיה ,32ףסוי-והילא 'ר ח"הרה םשב 31רפוסמה יפ-לעש - המדקהבו]
.ל"ירהמה ויחא םע ןקזה וניבר

- ומצעב בתכש אינתה רפסב ןיינע רואיבב לפלפתה ומצע ןקזה וניברש ךכ לע הומתל ןיאו
ומצעב דמל הז ירחאלו ,33"ונורג ךותמ תרבדמ הניכש" תניחבב איה אינתה רפס תביתכ ,יכ
.םירבדה שוריפב לפלפתהו

ישארמ היהש ,34סעזייר סחניפ 'ר דיסחהמ שקבמ היה ןקזה וניברש םירפסמ םידיסח
ןיינע לע ריטפמ ןקזה וניבר היה םימעפלו ,(ולש) רמאמה תא וינפב רוזחל ,םירזוחה
..."ןיינע רעקאמשעג א" :רמאמה תרזחב עמשש םייוסמ

ורמאמ רואיבב םידיסחה ןיבל וניב חוכיו היהש ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה לע םג 35רפוסמ
העשב :ללה 'ר רמא ,ללה 'ר ומכ אלש הנעו ,ומצעב קדצ-חמצה לצא ולאששכו ,קדצ-חמצה לש
רמאמה תא אוה דמול ,וישכע לבא ,ונורג ךותמ תרבדמ הניכש יזא תודיסח רמאמ רמוא יברהש
.[(...ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,םתס דיסח ומכ תודיסח דמולש רמול רשפא-יא)

. . 'ה תלודגב דואמ קימעמו ןנובתמשכ") תוממורה תארי הליחת םידקמ המל :הלאשה ןכות
הזע הבהאב ובל בהלתי בושו") הבר הבהא ינפל ("תוממורה תארי תדימ הררועתנו הדלונ
הדובעה רדסכ אלד - (ללכ ריכזמ וניאש) האתת-האריו האתת-הבהא ינפלו ,("'וכ שא יפשרכ
?ןיאליע האריו הבהא ךכ-רחאו ,ןיאתת הבהאו האריב הליחתמש

-רחאו ןיאתת הבהאו הארי ,הלעמל הטמלמ אוה תימינפ הדובעד רדסהש ףאש - רואיבה ןכותו
דימ םיליחתמש ,הטמל הלעמלמד רדס םימעפל תויהל ךירצ ,םוקמ-לכמ ,ןיאליע האריו הבהא ךכ
הדובעה ךשמהל חוכ -תניתנ רותב ,דבלב העש יפל הלעמלמ יוליג ךרדב ,תולענ תוגרדמב
.ימינפ ןפואב

,הלעמל הטמלמד ןפואב ליחתהל רשפא-יא ףוגה תוירמוחד תודגנתהה דצמש - הזל םימעטהמו
ךרע-יפל םניאש םילענ םיניינעב ,המשנה ףקותד "םערוטש" ךותמ ליחתהל חרכהבו ,טאל טאל
יהוזש ,ףוגה רמוחב תיללכ האכה םדי-לע השענ ,דבלב ףיקמ ןפואב םתויה םעו ,ללכ ףוגה
.תימינפ הדובעל הרשכהה

המשנה םצע תולגתה תויהל הכירצ הליחתש - ףוגה םע המשנה תורשקתהל עגונב וניצמש יפכו
.םיימינפ תוחוכד תולגתהה תויהל הלוכי הז ירחאלו ,ףוגהב

םהילע הלגנ) חספ לילב םילענ יכה םיניינעה תולגתהש - ןדיד-ןודנב םג ןבומ הז יפ-לעו
הדובעל הרשכהו חוכ-תניתנ איה הטמל הלעמלמ (ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ
רמועה-תריפסד הדובעה הליחתמ חספה לילב הלעמלמ יוליגה ירחאל דימ ,ןכלש ,ימינפ ןפואב
.ימינפ ןפואב תימהבה-שפנד תודמה יטרפ רוריבב
קלח ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .הגומ יתלב - ב"ישת'ה חספה גחד 'ב ליל תחישמ םיעטק)
(125-119 'מע (ה) ינש

.הנתשנ המ םדוק - (בוקשרמ ש"רל) ל"זיראה רודיס (1

.שודיק םדוק - םש רודיס (2

.נ"שו .בנש 'מע שיר ד"ח טקולמ מ"הס האר (3

.ךליאו גנת 'מע (ב ךרכ) ארקיו ת"הואב ספדנש הז ה"ד האר (4

.ךליאו גיק 'מע ג"ח טקולמ מ"הס הארו .ךליאו ב,גי וצ ת"וקל (5

.חי,בי אב (6

.ח,םש (7

.ח"פס פ"ק 'לה ם"במר (8

.טל,םש (9

.נ"שו .ךליאו 124 'מע ז"טח ש"וקל םג הארו .סת 'מע םש ת"הוא האר - ןמקל אבהב (10

.ג,זט האר 'פ (11

.(ג"יס) ז"ס ד"רס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ח"פר תוכרב 'לה ם"במר .נ"שו .(הנשמב) א,דמ תוכרב (12

.ז"ס ןמקל האר (13

.261 ע"ס ץ"חרת ש"הס) ו"ס ץ"חרת פ"החד 'א ליל תחיש הארו .גי 'מע םיגהנמו םימעט יטוקל םע פ"שגה (14
.(183 ע"ס י"שת מ"הס) ד"ס ט"שת פ"החד 'א ליל .(צ"מהחד ב ,ןסינ זט "םוי םויה"ב קתענ -

.(77 'מע ד"שת ש"הס) א"ס ד"שת פ"החד 'א ליל תחיש (15

.(207 'מע ז"פרת ש"הס) א,טלרת ד"ח ד"וקל (16

.(111 'מע (ה) ינש קלח ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות) א"ס חספה גחד 'א ליל תחיש (17

.141 'מע א"ח ב"נשת ש"הס םג האר (18

.םש 31 הרעהבו ולר 'מע ה"ח טקולמ מ"הס םג הארו .ד-ג ,נ חלש ת"וקל האר (19

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב .זט אשנ אמוחנת (20

.ךליאו 27 'מע ט"יח ש"וקלב ראבתנ (21

.ג"צרת (ןמוי) "תומישר"ב קתענ - טפרת'ב רדא 'ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכמ האר (22

.(ב,י) ו"פ אינת האר (23

.ט"כס ק"הגא אינת .ב,חכ הליגמ האר (24

.ורתי פ"ר ח"וז (25

.טכ,די חלשב ר"ליב אבוה .ח ,ג"מפ ר"ומש .חכ,די חלשב אתליכמ .ב"ער ,עק ב"חז האר (26

.נ"שו .(112 'מע ל"נה םחנמ תרות) ב"ס פ"החד 'א ליל תחיש האר (27

.דועו .דכקתת 'מע ב"ח ב"רעת ךשמה .הע 'מע ר"תעא מ"הס האר (28

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד-בל 'סב 'תנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'ס האר (29

.ב,ל םירעש-האמ האר (30

.(20 הרעה זק 'מע 'וכ מ"מ ףוריצב אינתב אבוה) די 'מע ג"שרל אינת רואב (31

.ח"פ ב"ח יבר-תיב ותודוא האר - ףסוי-ילהוא רפס רבחמ לעב ,ןילוויר (32

.1087 'מע ד"ח ש"וקלב ןמסנ (33

.נ"שו .276 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות ,ותודוא האר (34

.165 'מע ז"צרת ש"הס האר (35


החמש םיאור ויה אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאש ךכ לע ההימת ילצא התיה
תועמד לש ןיינע ולצא היה ,הברדאו ,חספה לילב

הטמלמד ןפואב ליחתהל רשפא-יא ףוגה תוירמוחד תודגנתהה דצמ
,המשנה ףקותד "םערוטש" ךותמ ליחתהל חרכהבו ,טאל טאל ,הלעמל
םילענ םיניינעב

יבר יצוצינ


תוצמה גח


הצמ תקולחב םיפתתשמ םה םא םידיסח לצא ןיינעתמ יברה
שש הנש ידמ ול חלש יברהש הילטיאמ ידוהיה והימ * הרומש
תא ףילחהל ידכ קר ,ורדחמ היינש םעפ אצי ודובכלשו תוצמ
יברה ענמנ עודמ * רתוי תרדוהמ הדגהב ול חלשש הדגהה
רדס ךורעל לדח הנש וזיאבו ,תוצמה תייפאב חכונ תויהלמ
לבקמ הייפלדליפמ ןואגה * ןכמ רחאל דעוותהלו להקה םע
תוצמ לבקל םיעתפומ ןילדיו רפוע םירשהו ,חספ ברעב תוצמ
ד"בח-יריעצ ידימ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"וקלח ירשא"

בונד עשוהי 'ר ןקסעל (בק-אק 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה בתכ ה"לשת הריפסה ימיב
לש ולוהינב ,הינמרגב ד"בח תוליעפב ,הארנה לככ ,רושק היה בתכמב רכזומש רדסה] הינמרגמ
:[קילג קחצי-םהרבא 'ר ח"הרה

ירשאו .רבעה חספה גח םע רשקב תולועפה תודוא בתוכ וב ,ובתכמ לבקתנ םעונב
בושח קלח בתוכש ומכ ,טרפבו ,הזב םיליעפו םינגראמהמ דחא היה הארנכש וקלח
...לזרבה ךסמ ירוחאמ לארשי ינב וניחא ויה ירוביצה רדסב םיפתתשמהמ

ףיסוהל גונעתו קשחו חוכ הפיסוה תורומאה תולועפב וארש החלצההש יתווקת
םיברה תוכזש טרפבו ,ךלוהו ףיסומד ןפואב ,הברדאו ,ולא ןוגכ תולועפב דוע
.תעייסמ

קלח ולטנ םאה

לטנ . . םאה" :ךרדהמ תצק קחרתהש ינומלא ינולפ לע ,'תודיחי'ב ש"נאמ דחא יברה לאש םעפ
"?הרומש הצמ תקולחב קלח

תפסות ,(א"לשת תבט א"כ) בתכמ ילושב ול בתכ יברהש ש"נאמ תסחוימ החפשמל ןבב השעמו
:הפירח

...ד"בח-תדוגא-יריעצ תולועפב ,ןיליפת עצבמב

'וכו 'וכו הרומש עצבמב. . :םיקסעתמה תומישר ןיב ומש יתאצמ אל התע תעל
.םימימת-יכמותב ןמז ודמולמ תואצותה ןה ולא םנמואה . .

ז"טשתב הצמ תקולח

:וניבר תיב יגהנמ תא ראתמו ל"ז רמיצ לאירוא ברה טרפמ ז"טשת תנשמ בתכמב

ןייה ףא) חספה ימי לכ רעקוצ םוש םילכוא םניא םידיסחהמ םיבר ןכו א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.(רעקוצ ילב אוה

וא םיירהצה ינפל םיפואש םינש ...ומצעב א"טילש ר"ומדא רובע קר :חספ ברע תוצמ תייפא"
.חספ ברע - ךאקעל תקולחל המודב - תוצמה תקולח .םיירהצה רחא - הנשה .םויה תוצחל ךומס
דחאו דחא לכל לחאמ א"טילש ר"ומדא ק"כ .תוסורפ קר םילבקמש שיו המלש הצמ םילבקמש שי
.[חמשו רשכ חספ=] "חספ ןכיליירפ א ןוא ן'רשכ 'א"

תוצמ שש

רפכ') קילרג קחצי-יול ברה בתוכ םיד"מלה תונשב תוצמ שש לבקל הכזש םידוהיה דחא לע
:(32 'מע 577 ןוילג 'ד"בח

ןהבש םינש ויה ךא .א"טילש ר"ומדא ק"כמ הרומש הצמ לש בר עפשל םיכוז תונורחאה םינשב
לאינד 'ר ,םינש ןתואב םג הנהו .תחא המלש הצמ רתויה לכל ולביק םיבושחה םישנאה וליפא
יברה יניינעל ומצע תא רסמש הילטיא תודהי ידבכנמ דיגנ ידוהי ,ס'לאינד ןהכה לאינד 'ר)
הליבח הנש ידמ א"טילש ר"ומדא ק"כמ לבקמ היה ('ידוהי והימ' תובשה קוח ןוקיתב דחוימב
רימ טקיש יבר רעד ביוא" :הימופב אלגרמו .םירדסה ינש רובע (רפסמב שש) תוצמ לש המלש
תא איצוא אל ,תוצמ יל חלשי אל יברה םא=] "ןייז הנש איצומ טינ ךיא לעוו הצמ ןייק טינ
.[יתנש

השק הכירכב תדחוימ הדגה

:הילטיאמ ס'לאינדבו קילרג תחפשמב רושקה ףסונ שגרמ רואית ןלהל

קילרג לדנעמ-ןושרג ברה ח"הרה תשא ,קילרג היתב תינברה הארקנ ד"לשת ןסינב א"יב
-יול 'תה הנב םע ,'ןותחתה ןדע-ןג'ל ,(ונייח-תיבל םוי ותוא תארקל העיגהש) ונאליממ
תודגה תליבח ודיבשכ 'קה ורדחמ אצי יברה .(יווקראפ-ןשואב הבישיה דימלת זא) 'יש קחצי
,'תופסוה' םע השק הכירכב ןתצקמ - םיגוס ינשמ ויה תודגהה .'םייללכ םיבתכמ'ו חספ לש
הדגה ,הליבשב קילרג תינברל הדגה יברה רסמ הליחת .('תופסוה' אלל) הכר הכירכב ןתצקמו
לאש ךכ-רחא .םוקמב החכנ אל רשא הלודגה תבל תישילש הדגהו ,קילרג ברה רובעב תפסונ ההז
.וזכ הדגה ול םג ןתנ בויחב הנעשכו הווצמ-רב רבכ אוה םא קחצי-יול רענה תא

תודליהו םידליה ןיינמ תא קוידב םאת ןרפסמו הקד הכירכב תודגה המכ ורתונ יברה ידיב
,הלכ דע לחהמ תוריהמב הב לעלע ,תחא הדגה לטנ יברה .תיבב ורתונש קילרג תחפשמ לש
'פשמ לש תונבה תחא םש) "עשאס רובע הז" :רמא רדוח טבמבו רוחאמו םינפלמ הילע לכתסה
הדליה וא דליה םשב בקונ ,הדגהב טיבמ יברה - תודגהה לכ םע רבדה ךשמנ ךכ .(קילרג
.הדגהה םרובעב רסומו םיאבה

תילגנאב דחאו ,קילרג תינברל ,שידייב דחא) 'םייללכ םיבתכמ'ה תא קלחל יברה לחה ןאכ
ךירצ אל ירה אוה" ךויחב וריטפהב קילרג ברל ,שידייב ףסונ בתכמ .הילטיאב ומסרפל ידכ
.(םילימ רפסמ תפסותב קחצי-יולל בתכמ ןתנ םג ףוסבל ..."תילגנאה הרודהמה תא

רוסמל וזה הדגהה תאו" :רמאו זוכירב הב טיבה ,תפסונ הדגה יברה לטנ ןכמ רחאל
.ורדחל רזחו ,גחל םילוחיאו םיטרפ המכ דוע ףיסוה ךכ-רחא .'ס'לאינדל

םאה) קילרג תחפשמ ינב .תוריכזמה רדחבש ימינפה ןופלטב יברה לצלצ תוקד המכ רובעכ
רמאו השק הכירכב הדגה ודיבשכ ורדחמ יברה אצי זאו 'ןותחתה ןדע-ןג'ל בוש וארקנ (הנבו
:רמאו ףיסוה ףאש המודמכ .השק הכירכב הדגהב ס'לאינדל ןתנש הדגהה תא ףילחהל הצור אוהש
..."הז תא הווש אוה"

'תורשכ תקזח' לע ךומסל

שדוק-תורגא) ומצע לע יברה דיעה - "חספ ברעב הרומשה הצמה תייפא תעב חכונ ינא ןיא"
.(ביש 'מע ה ךרכ

ךא .(הזב ךיראהש המ 'ח תוא חצ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר) עודי אל רבדל שרופמ םעט
:(66 'מע 'המכחה לצב' האר) תרחא תונמדזהב יברה רמאש םירבד הז רשקהב טטצל ןיינעמ

,הרומש הצמ םיפוא ויה רשאכ חספה-גח ינפלש ,יבו'צוגורה ןואגה לע םירפסמ
גהנמ' לע אוה רתוומ דציכ ,רבדה םעטל לאשנשכ .הייפאמל תכלל הצר אל
ריבס ,היפאמל ךלא רשאכ :בישה - ?'ונלש םימ' תביאשו ,היפאמל תכלל 'לארשי
ינניא רשאכ ןכ-אל .רודיהה תילכתב םניא יתעדלש םיניינע םש אצמאש ,חינהל
קפקפל םוקמ ןיא ירה - ידוהי לכ לש תורשכ תקזח לע ךמוסו ימצעב ךלוה
.ידוהיה לש ותורשכ תא עבוקש ךורע -ןחלושה לע תוששחב

תוצח רחא תוצמ

רחאל חספ ברעב תוצמ יברהמ לבקמ היה ,היפלדליפמ בוטמש קחצי-םהרבא 'ר ח"הרה חילשה
דימ רזוח היה אוה .סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא יבר ןואגל ןרסומל ידכ ,םויה תוצח
וכרד תא לגרב תושעל ץלאנ ןכמ רחאל ךא .סעלאי ברל תישיא ןאיבהל קיפסמו היפלדליפל
.הכילה תועש המכ ,ותיבל

ליבקהל םדא בייח" רמאמה תא םייקל ידכ יברה לא אובל סעלאי ברה גהנ דעומה-לוח ימיב
תרכינ התיה חורה -תחנו ,תוצמה לע יברל הדות רמוא היה וז תונמדזהב ."לגרב ובר ינפ תא
.יברה לש ושדוק ינפ לע זא

חספ ילכ ילב תיב

ר"ומדא ק"כ לצא 'הדגהה אירקמ' היהש ,וגקישמ ץ"כ בקעי 'ר דיסחה לש ותורשקתה לע
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש רדסה ןחלושב םג הנש םירשע ךשמב ןכמ רחאלו ,ע"נ צ"יירהומ
:(67 'מע 567 ןויליג 'ד"בח רפכ') בתכנ

דחוימב הקזחתה ,צ"רתב רוקיבה ןמזב הלחהש ,[צ"יירה-] יברל בקעי 'ר לש תורשקתהה"
.גח לכ 770-ל עוסנל ושפנב רמוא רמגש ,ךכ ידכ דע זא ברקתה בקעי 'ר .ש"ת תנש ירחא
.יברה ןחלוש לע ולכא ונבו אוהו ,770-ב דימת ההש חספב :חספ ילכ םלועמ ויה אל ותיבב
תא לאוש היה שריה-יבצ ונבו ,יברה לש ןחלושב הדגהה תא רמוא בקעי 'ר היה רדסה-לילב
םיאנת ינשב תויהל הכירצ האירקהש רמוא היה ע"נ יברה ,'הדגה'ה תא ארוק היהשכ .תוישוקה
ר"ומדא ק"כ לצא םג 'הדגהה אירקמ' לש וז 'הקזח'ב ךישמה בקעי 'ר .החמשבו םר לוקב -
."א"לשת תנש דע ,םיברב 'רדס' ךרע א"טילש יברהש םינשה םירשע לכ ךשמב ,א"טילש

תויודעוותהה ןדיע םות

:אבומ בכק 'מע ,ןסינ - ד"בח-יגהנמ-רצוא רפסב

יניינעמ ראבמו ,תודעוותהל להקה לא תאצל יברה גהנ ,(הלילב 1.30 העשב) ינשה הלילב"
ר"ומדא תרידב 'רדס'ה ךרענ דוע לכ ,ל"שת תנש דע גוהנ היה הז רדס [...] הדגהה
א"לשת תנשמ" .(א"לשת תבטב הרשעב) ה"ע הניד-המחנ תינברה תריטפ רחאל לדחו ,צ"יירהומ
."להקה לא ךכ-רחא אצי אלו .ותיבב 'רדס'ה תא יברה ךרע ךליאו

ךכ לע עידוהש אוה יברה ,ןכבו ?הדגהב םירואיב תרימאב ךישמי אל יברהש רבדה עדונ דציכ
דחא םימי םתואב בתכ ךכו .ןיטיול יולה לאומש ברה שישיה דיסחלו ,בוקודוח ברה וריכזמל
:יטרפה ונמויב ,770-ב םימימתה

12 העש [ןסינ ג"י] 'ה םוי"

.רדסה ירחא חספה גחד 'ב לילב דעוותי אלש בוקודוח ברהל לומתא רמא א"טילש ר"ומדא"

וילע=] ןחלושהמ ךשמה הזש רחאמ (א) :ןיטיוועל לאומש 'ר ח"הרהל רמא ןיינע ותואב"
םש ,שרדמה תיבב=] הלעמל רדס ןיאש רחאמו (ב) ,[?יטרפה ותיבל קתענ רבכ זאו ,רדסה ךרענ
."דעוותמ אוה ןיא - [םירואיבה ורמאנ

ל"שת תנשב רדסה-ליל

:שדוקה-ץראב ותימעל 770-ב 'תה דחא בתכ ל"שת חספה גח ברעב

.תורנ תקלדה העש יצחכ דועב"

.1:30 העשמ קליח אוה .תוצמה תא קלחל יברה קיספה וישכע קר"

וניכה .הפי דואמ הזו ןכומ רבכ לוכה םירוחבה לש לכואה רדחב יברה לש ורוקיב תארקל"
.תומוקמ 170-כ

גח ...תורונמ לש תורוש יתש - הגירדמבו ,הסינכב תורונמ ןיכה ןיקביר לאומש 'תה"
."חמש

:ל"נה בתוכ (ל"שת ןסינב ט"י) דעומה לוחד 'ג שדוק-תבש יאצומבו

סנכנ .לכואה רדח לש הצקה דע יברה סנכנ - חספ לש ןושאר לילב - םירוחבה לש 'רדס'ב"
יצחל תויח תלבקמ וז הרימאמש ;ןיטיומינ איסומ 'בגה) תלשבמל 'חמש גח' לחיא ,חבטמל
,הכרב ןתנ רדחה עצמאב ודמועבו ,ג"שרל בחר ךויח ךייח .לכואה רדחל סנכנ בושו (...הנש
.'וכו 'וכו חספה גחל קרבמב בתכש ךרד-לע

םירוחבה תא וסינכה ינשה הלילבש ,ךל עודי חטב םתסה ןמש ,יברה לש 'רדס'ל יתסנכנ"
תעב .םירוחב דוע וקחדנ םילארשיהמ ץוח לבא .הנשה ךשמב שדוקה-ץראל םיבשש םילארשיה
ףחדיהל וסינ הברה זאו (םטשרבלה) תלדה תא חותפל וכלה 'ךתמח ךופש' תרימאב תלדה תחיתפ
וסנכנ רבכ זאש ןבומכ .תלדה וחתפיש הרוה יברהש דע לודג שער הווהתנ הז לכמו ,המינפ
אלו שער היה אל ,תורוש יתשב םירדוסמ ויה םירוחבה .הפי דואמ היה רדסה תלחתהב .םלוכ
םהש םירוחב השימחו םירשעכ וסנכנ ןושארה הלילב ...יברה ירוחאמ יתדמע ינא .ופחדנ
."וסנכיי אלש רמאשכ םהילא ןווכתה אל יברהש םיבשוח

ךוניחהו ןוכישה ירשל תוצמ

הדעוה ר"וי םימיל) בונמלז שיבייפ-אגרש 'תה ראתמ ו"לשת ןסינ שדוחמ ישיאה ונמויב
:(קרוי-וינב תירבע ירבודל

הכילשה א"טילש ר"ומדא .הילע חמק תפיט םע הצמ האצמנ א"טילש ר"ומדא קליחש תוצמה ןיב"
...דימ

םולש" :א"טילש ר"ומדאו (ו"ת ק"האל חילשה) םולש ונב רובע תוצמ שקיב ןמכוד לארשי 'ר"
...ורובע יתחלש ינא ילש חילש אוה

ונתנו .ח.שו ינא ,ונעסנ (תוצח ירחא) גחה ברעב ...'חספ עצבמ' ירחא רבכ ה"ב ןאכ"
ורדח ,ומוקמ תא ונעדי ךיא םילכהמ אצי אוהו) ןטהנמב ונולמ תיבב רפוע ןוכישה רשל תוצמ
.תיטרפ החגשה שממ היה ןאכו ,ןילדי ךוניחה רשל תוצמ תתל ונעסנ ןכו ...(ןופלטה רפסמו

יתעסנ ינאו ,םיירהצה-רחא 4:20 העשב 'ידנק'ב .יא.וו.ט תסיטל עיגהל ךירצ היה אוה
.5 העשב קר 'ידנק'ל ונעגהו ,לודג [העונת קקפ=] 'קיפארט' היה ךרדבו ,'ידנק'ל ןטהנממ
(וז הנשב הספדוהש א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הדגה םע ןכו) תוצמה םע סנכנ ינא דועב ,דימו
תפסותב) תוצמה תא ול יתרסמו וילא יתשגינ ,רוציקב .ילומ דמוע אוה ,םיעסונה םלואל
ד"בח יריעצמ הזו (...ד"בח גהנמ המכו-המכ-תחא-לע - אוה הרות לארשי גהנמ םאש :הרימא
יתייה ינא ירה" :המת אוה .בויחב יתינעו וליבשב דחוימב יתאב םא יתוא לאש אוה .'וכו
ןכלו רוחיא היה יל םגו ,עדוי ינאש ול יתרמא ."רוחיא היהו העש יצחכ ינפל עיגהל ךירצ
..."שטיוואבוילו ללכב םשה שודיק היה ...רוציקבו ...רוחיא ול היה

ןותיעה ןמ בתכמ היגמ יברה

:וט 'מע ןסינ - ד"בח-יגהנמ-רצואמ דועו

לארשי תונבו ינבל 'יללכ בתכמ' - ןסינ א"י - הז םויב בותכל יברה גהנ םינשה בורב"
.חספה גחו ןסינ ימימ תוארוהו דומיל ובו

לע ."לודגה תבש ברעב 'יללכ בתכמ' בתכ יברהו ,ןושאר םויב ןסינב א"י לח ט"לשת תנשב"
ןהכה 'יש ריאמ-קחצי ת"הרה ונמויב םשר ,שדוקה-ןושלב בתכמה תהגהב רושקה ןיינעמ טרפ
:רבוסוס

תואיגש םש ויה .'םירעש' ןותיע יבג לע תירבעב לודגה תבש ברע לש בתכמה תא היגה ש"דא"
."הברה היגהו הברה ןקית ש"דאו ,ןומירכ (סופד)

םידימלתה םע 'רדס'

'א ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש') 'קחצי דחפ'ה לעב ,רנטוה קחצי יבר ןואגב םעפ ריצפה יברה
תרגאב .וידימלת תציחמב ,םיברב אלא ,יטרפה ותיבב רדסה-ליל תא ךורעל אלש (162 'מע
:יברה ול בתוכ (זטר 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת ןסינב א"ימ

.אוה םייק אתשה םג ,םיברב רדסה תכירע רבד לע רבדנה חטב

.ןכ גהנו יברה תשקבל הנענ ןכא ןואגה יכ הארנ וז תרגאמ

יברה םע 'רדס'

וא ןתחה ירוה לצא - רדסה-ליל תא ךורעל ןכיה גוז-ינב ינש ןיב חוכיו ררועתה רשאכ םעפ
ויבא לצא ןב ,רדסה-לילב :ראשה ןיב ,רמא זא יברה .עירכהל יברה שקבתה ,הלכה ירוה לצא
...(תוישוקה תא ויבא לצא לואשל ךירצ אוה יכ)

:העומשה יפמ רופיסב םותחנו

'קה רענה שגינ ,(ח"משת טבש שדוחב) ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסה רחאל
אובל ונימזהו יברה לא ,יברה לצא תיב-ינבכ ויה ותחפשמו אוהש ,(ד"יה) םאטשרבלה ןורהא
ךורעי אוה רדסה תא יכ ,רמאו ,הנמזהה לע רענל הדוה יברה .ותחפשמ תיבב רדסה תא ךורעלו
!(צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) ונתוח םע ורדחב
תודיסחה ינייעממ


חספה-גח


םינוש םילכמ םילכו

.םיבר תוסוכ םהיניב ,םיבר םישדח םילכ חספה-גח דובכל םינוק ויה בוט-םש-לעבה לצא
היה בוט-םש-לעבה .הזב אצויכו ,"תיעיבר לש סוכ" - הרות לש תומשב םיארוק ויה תוסוכל
תא קמנמ היה אל אוה .הלעי אל הז ילכ ,ןחלשה לע הלעי הז ילכ - רמואו םילכב לכתסמ
.ותריחב
(110 'מע ב"שת תוחישה רפס)


הז לא הז םיכאלמ וצבקתה

. רפושה ןמ םיאצויה םיכאלמה ולא ולעיש" :רמאנ רפוש תעיקת רחאל םירמואש "ןוצר יהי"ב
."וניתאטח לכ לע רפכל ונדעב בוט וצילמיו ,ךדובכ אסכ ינפל . . ק"רשק ןמו .

ואציש םיכאלמה םא !םוחר בא ,ןונח בא :ב'צידרבמ קחצי-יול יבר ק"הרה םעפ ךכ לע רמא
וארבנש ,םיאירבהו םישודקה םיכאלמה אנ-ואובי ,םישלח ,הרש ןב קחצי-יול עקתש רפושה ןמ
"ן'רשק ,ןעבייר ,ןעבאש ,ןעצארק" םהש ,חספה-גח ינפל לארשי-ינב לש םתעיגיו םתדובעמ
.הווצמ רודיה םשל חספ דובכל םילכה תא (הרשכה ,ףושפש ,ףוליק ,דוריג=)
(258 'מע א םירוביד-יטוקל)


הקידבה דוס

ןסינב ג"י םוי עיגהשכ הנה ,שטירזממ דיגמה ,וברמ הנושארה םעפב רזח ןקזה ר"ומדא רשאכ
דורט היה יכ ,(לכא אלש אלא ,הז םויב םוצל רוסא יכ ,הנעתהש אל) םויה לכ לכא אל
.לעופב הקידבב ולצא ומשויי וברמ לביקש הקידבה תונווכ לכש חיטבהל ,ץמח תקידבל תונכהב

.דחא רדחמ רתוי זא ול היה אלש ףא תאזו ,הלילה לכ הכשמנ המצע הקידבה

תדובעב ,"רנה רואל ץמחה תא ןיקדוב רשע העבראל רוא" הנשמה תא זא שריפ ןקזה ונבר
,תעדה ןיינע אוה ,דחא היירטמיגב ג"י .רשע-השולשב אל ,רשע-העבראב איה הקידבה :ארובה
שפנה לש תודימה עבש ,תודימל זמור ד"י .(הקידבב ךרוצ ןיא וא) הקידב ךייש ןיא הזב
רנה רואל איה הקידבה .הקידבב ךרוצ שי תודימבו ,תימהבה שפנה לש תודימה עבשו תיקולאה
."םדא תמשנ 'ה רנ" -
(265 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


גחל הנכה

םייח-ץע דמול היהו ,הלילה תוצח רחאל יצחו םייתעשכ חספ ברעב םק היה ב"שרה ר"ומדא ק"כ
.גחה יניינעב םייח-ץע-ירפו
(86 'מע ב"שת תוחישה-רפס)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

.ללכב ץראל ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה (*

וצ תשרפ שדוק-תבש
,ןסינב ד"י

חספ ברע - לודגה תבש

,וצ תשרפ לש תירוקמה ןה :תורטפהה יתש תא אורקל שי םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירקב *
.לודגה תבשב לעופב םירמואש "הברעו" תא ןהו

תבשל וז תועיבקב תוצוחנה תונכהה לכ ועצוב ןכא םא קודבל שי תבשה תסינכ ינפל *
.(םדוקה ןויליגב וטרופש) רדסה-ליללו

ןורכיזל הז סנ ועבקו .'םהירוכבב םירצמ הכמל' . . לודג סנ וב השענש יפל 'לודגה תבש'
."םיסינהו הלואגה תלחתה" וב התיהש ינפמ 'לודגה תבש' והוארקו חספה ינפלש תבשב תורודל

םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו ,לודגה תבשב החמשה
לכ לצא תויהל םיכירצ - 'וכו רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה ליל'ל
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא

.(המודכו תותיפ ומכ) ררופתמ וניאש ץמח לוכאל ץלמומ רקובב רחמו ברעה :תבשה תודועס
םשל ולפי םא םג ששח ןיא זאו ,םיימעפ-דח םילכל חספ-ילכמ םיריבעמ םילישבתה תא
,(תורנה תא םשמ ואריש יוצר תבש לילב) רצחב וא תספרמב תפה תא םילכואה שי .םירוריפ
תא .(םירוריפהמ תוקנתהל דיפקהל שי) חספה ילכב ,הדועסה ראש תא לוכאל התיבה םיבשו
.תפ ולכאש םוקמב ךרבל שי ןוזמה תכרב

ריהזהל שיו ,(7:15 העשב תירחשל יברה סנכנ ד"לשת תנשב) ללפתהל םימיכשמ תבשה :תירחש
.הליפתב ךיראהל אלש םיאבגהו האירקה-לעב ,רוביצה-יחילש תא

.(דכ-ד,ג יכאלמ) "'הל הברעו" :הרטפה

םיסנכנה םינימה לכמ םויה לוכאל אלש ונגהנמו .הצמ לוכאל ןידה ןמ רוסא רחשה תולעמ
רחא דע תאזו ,רורמו [ונגהנמ יפל תסורחב םניאש ,םידקש ללוכ אל - הרואכל] תסורחב
.רדסה לילב 'ךרוכ'ה

,לכה אטאטלו תוקנל שיו ,(9:34 :הלפשה רוזאב) תיעיבר העש ףוס דע ץמח לוכאל רתומ *
ללוכ) ונתושרב ץמח ראשנ םאו ,ונתושרל ץוחמ םאיצוהל וא הלסאל םירוריפה תא ךילשהל
ינפל ,ילזונ-ןובס וא הקימונוקא ידי-לע לילכ ומגופל שי (קלח וב ונל שי םא הפשאה-חפב
.10:37 העשה

ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא ,ץמחה יוליכו יוקינ רחאל
.ונאצמ אלשו

2:51 הלפשה רוזאב) תירישע העשמ ךא .םויה לכ - םיגדו רשב ,תוקריו תוריפ לוכאל רתומ
.העיבשמה תומכ םהמ לוכאל רוסא ,ךליאו (צ"החא

:החנמ

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .ינימש תשרפב הרותב םיארוק

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

.(ורדחב תאז רמא יברה) חספ ןברק רדס תא םירמוא - העיקשה םדוק - ךכ-רחא

ךורב' תרימאו (6:43 :הלפשה רוזאב) תבשה תאצ ינפל חספה רדס רובע המואמ ןיכהל רוסא
.'שדוקל שדוק ןיב לידבמה

ןושאר םוי
חספה גח - ןסינב ו"ט

:שדוק-תבש יאצומ

שדוק ןיב לידבמה ךורב" תרימא וא תיברע תליפת רחאו םיבכוכה-תאצ רחא :רנה תקלדה *
קילדהל הליחתמה תב) "ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" תוכרבמ הקלדהה ירחא ."שדוקל
.(הקלדהה לע םג 'ונייחהש' התכרב לוחת זא יכ ,בוט-םויב ליחתתש יוצר ,ק"שנ

םיבשומה תעצה ללוכ ,(הרעקה רודיסמ ץוח) וביבסו ןחלושה לע לוכה םיניכמ תיבה ינב
.תסנכה תיבב תיברע םיללפתמש העשב ,הבסהל

.תוריח ךרד ,חספ-לילב םיאנ םילכב תוברהל בוט

וניא - חכש םא) "ונעידותו" :הלדבה םיפיסומ הרשע-הנומש תליפתב .בוט-םוי לש תיברע
שדוק ןיב לידבמה ךורב' :רמאי ,'רדס'ה ינפל בוט-םוי תכאלמ תושעל ךרטצי םאו .רזוח
'תורשקתה' האר - 'וכ ודוה תיינע רדס) ףוסו הליחת הכרבב םלש ללה - ןכמ רחאל .('שדוקל
.םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .(דלש ןוילג

רדסה ליל

.ונשיי אלש תוקוניתה ליבשב ,רדסה תא ליחתהל רהמל הווצמ

םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל םידיפקמ ןיא ןכו ,'רדס'ל 'לטיק' םישבול ןיא
.ובשומ

בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס

התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ *
ןילאוש") ו"מש ןויליג 'תורשקתה'ב ,םיישארה םינברל ןודנב יברה ירבד הארו) "הרומש הצמ
.(("א-ןישרודו

.ןייה לע שדקמש ימ לכ ןיעל הארייש םוקמב חינהל שי ,וילע םיכרבמש בוט-םוי-רנ תא *

:הרעקה רודיס

וטרופ ,ונגהנמל םירודיההו ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
וניכהש הלא לצא ןייה תא חקל יברה :ןייה עבצל עגונב .'תורשקתה' לש םימדוקה תונויליגב
.[ןבל ןיי היה םימעפלו ,תיב תרצות

.דמועמ הרעקה תא רדסמ היה יברה *

ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב *
עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא הרעקה רודיס רחאו ,הז
.שחלב ויה ולא תורימא לכ .ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח ,'ןמיס' לכ לש ונמז

.תוצמה תחת (תחלצ וא סט) שממ הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

רורמה תא םישביימ .תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *
ויתחת חינהל ןתינ ,ויד שבי וניא םינימה דחאש םיששוח םא .'היורש' ששח תעינמל ,תויפמב
.תויפמ המכ

לע םריאשהל םיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה-לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

ונממ ןיכהו ,ודיב בטיה ןתוא טחס ,ןוחט 'ןיירח' תואלמ תולודג תופכ עברא דדמ יברה *
השולש וא םילודג םיינש) הסח ילעב דצ לכמ תאז ףטע ךכ-רחא .הציב לדוגל בורק לוגיע
.תררופמ הניאש 'ןיירח' תכיתח םינפב חינה ךכל ףסונבו ,(םינטק

םע (םלש לצב יברה חקל תחא םעפו) לצב לש הלודג הכיתח םילטונ הרעקה לעש 'ספרכ'ל *
.(ימינפה וקלחמ ןיכסב לטנ יברה) ותצקמ קר םילכואו ,התפילק

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

תודעוס ויהש החפשמ תובורקל םג ,םישנל ולשמ רורמו ספרכ קלחמ היה ש"רהמ ר"ומדא *
.הצמ אל ךא ,םמע

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
ןיא .תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא
.הביסהב תווצמ ליג ינפל םינטק ךנחל םיליגר

תחלצה התיה יברה לצא) יהשלכ הריבשב ידו .וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *
.(לכאמל וב ושמתשה אלש גוסמ תחלצ התיה לבא .המלש תיארנ

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב *

שדק

.שודיקו ,בוט-םויד 'וניקתא' םירמוא

םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב לש סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה-לילב

.ול גוזמל םירחאל חינה אל ףא לעופבו ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויו תבשב ןה חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ-רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.שודיקל סוכה תהבגהב גוהנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

.סוכב ויניע ןתי - שודיקהו ןפגה תכרב תעשב *

שאה ירואמ ארוב) רנ (ונב רחב רשא) שודיק (ןפגה תכרב) ןיי :"ז"הנקי" ןישדקמ םעפה *
תופכו םיינרפיצב הטבה אללו ,םמוקממ םתוא םיזיזמ ןיאו ,ןחלושה לעש תורנב םילכתסמ -
.(ונייחהש) ןמז (שדוקל שדוק ןיב לידבמה) הלדבה (םימשבה לע םיכרבמ ןיא .םיידיה

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמו תורנה תקלדהב 'ונייחהש' וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ - חספב םיתושש תוסוכה עבראמ תחא לכ *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' םינגנמ ןיא *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

ץחרו

.'ספרכ' לע רודיסב רומאה תא םג וז הליטנ ינפל ארק יברה

ספרכ

לככ הליכאל הכרבה ףוכתל ידכ ,םיכרבמ ךכ-רחאו םיליבטמ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .ךרוכה םגו רורמה םג איצוהל םינווכמו .רשפאה
.(הנממ םיריסמ ,ראשנ םא ףאו) הרעקל ונממ רתונה תא םיריזחמ ןיא

.חלמ ימב םימעפ 'ג וליבטה יברה

ץחי

לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ .הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ
.תוצמה יתש ןיב ומוקמב םיחינמ ןטקהו ,ןמוקיפאל םיחינמ לודגה קלחה .ונממ ןטק ינשהו

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא" .םהיתחת אלו ,םירכ ינש ןיב ןמוקיפאה תא םיניפצמ
."ברה תיבב ןמוקיפאה

דיגמ

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

,הבבסמ היהש םירמוא שיו ,הסורפה םג ,תוצמה 'ג לכ לש ןתצקמ תולגל גהונ היה יברה
.ץוח יפלכ הלוגמ םלשה דצה היהיש

."החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא"

,ץמקב םירמוא וליאכ איה הנווכהש יפ-לע-ףא) "אינע אמחל (יריצב 'הה) אה" :דוקינה
.הבישיבו ,תחא םעפ תאז םירמוא .('הנה' אלו ,'הז' ונייה

ינב האבה הנשל" וליאו ,(רבע ןושל) 'ליעלמ'ב םימיעטמ - "לארשיד אעראב האבה הנשל"
.(דיתע ןושל) 'ערלמ'ב םימיעטמ - "ןירוח

תוצמה ךא ,(העמק הטיסה קר יברה) רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *
.תולוגמ תוראשנ

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךרוצ ןיא *

הנתשנ המ

תאצוה יברה תדגהב - שידיאל אלמה םוגרתה] שידיא - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש
שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ ,'םידעומה חבש'בו ,'םחנמ לכיה'
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה יפ-לע תולאשה תא םישרפמו םיטרפמ

- הדמעש איהו .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ "הדמעש איהו" ינפל
.הבישיב

.םר לוקב הקסיפה תא םייס הדגהה אירקמש דע ,וידימ סוכה תא חינמ היה אל יברה

:סוכהמ ןיי תכיפש

לכב םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד" םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא

.ומצע סוכה ידי-לע םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא

לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל אלש םירהזנ ברה תיבב
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלשה יבג לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה

:שדחמ סוכה יולימ

.םימעפ 'ג - בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה

ונייד

םירואיב רמוא היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימאב םיקיספמ ןיא
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב

"...לאילמג ןבר"

.עורזה לע צ"יירוהמ ר"ומדא טיבה אל '. . ויהש חספ' תרימאב *

.הרעקבש םינימב יברה טיבה "רורמו הצמ" םילימב *

הפמה ידי-לע דחי תישילשה הצמהו היינשה הצמה תא זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע" דע ,ןהילעש

"םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע םיידיה (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *
.ינשה

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
םירזוחו ,םינושארה ללהה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע התוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל התוא םיהיבגמו

.תוריח ךרד ,בשוימ ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

."םיחבזה ןמו םיחספה ןמ" :'ונלאג רשא' תכרבב םירמוא םעפה *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא שחלב ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

הצמ איצומ

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ךא

."'איצומה' ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו .ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו"
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ ,תוצמה שולש תא וידי יתשב לטונ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךריב יברה *
ךריבו ,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמל חינה ךכ-רחא .איצומה ךרבמו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
יבג לע וז ןרדס .וכרוצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבשו הצמ תליכא לע
'םיתיז'ה עלב אלש היה רכינ .תחא-תבב ויפל ןסינכה אל .וידי יתשב דחי ןלכאו וז
.םתומלשב

םוקמ שי .די-תצמ שילשכ ,םרג 27 אוה הצמב 'תיזכ' רועישש ,אוה לבוקמה :תיזכ רועיש *
םניא (הסיחד ילב) די-תצמב ק"מס 27 ירה ,חפנ תדימ אוה 'תיזכ'ה רועישו ליאוהש ,רמול
יאדוובו ,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמב .(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11-מ רתוי
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש 'םיתיז'ב

רחאל הנה ,הזב םירימחמהו .קספה תניחבב הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל 'םיתיזכ'ה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה תכרב
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול היהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו ןיכהל םירגובמה

סנכיי אלש דבלבו ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) 'תיזכ' לכ תליכא םימייסמ *
.'הסג הליכא' ששחל

רורמ

רורמה תצקמ םילבוט .סוכה תיתחתבש ילכה ךותבש ןייב הרעקה לעש תסורחהמ תצקמ םיככרמ *
,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ .תסורחב
ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל םינווכמו
.תורירמה םעט תא שיגרהל

.רורמ 'תיזכ'ל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

דבכ אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 רורמ תיזכ רועיש - 'הרות ירועיש' 'ס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע ןכו ,םרג 2 דוע ףיסוהל שורד ,(רתוי

.לכא אל הסחה יחלק תא .ונימי לש הציב רועישכ חקל יברה

ךרוכ

השבי תסורח טעמ םיחינמ .םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול
תסורחה הלפנשכ ילוא - תסורח חרמ יברה) ךכ-רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה לע (הרעקהמ)
אכמתה תכיתח תא לבוט היה 'ךרוכ'ה ףוסב .םילעה לע אלו אכמתה לע - אכמתהמ הב לבטש
ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .(רעינ אלו - הסחה ילעב הפוטע הלכואו ,תסורחב המלשה
.הביסהבו דחיב םילכואו ". . לליה השע

:ךרוע-ןחלוש

.הביסהב אלש םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא לבוט הדועסה ךשמב .חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.חספה ימי תעבש לכב ,םייתפשה לע תועבצאה ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא ךא ,הדועסב ןיי תותשל ןתינ *
.תוסוכה

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

:ןופצ

.ךכ רחא ןואמיצ ידיל אובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל

ינש לוכאל בוט .תיזכ תחאו דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה ףוסב
.דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל רכז דחא ,'םיתיזכ'
.(הלפשה רוזאב 11:42) תוצח םדוק ומייסל שיו ,הביסהב םילכוא

:ךרב

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה תכרב םדוק דימת והילא לש סוכ גזמ יברה *

אלב הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה *
.םגפ

.ןמזמה אוה הדגהה אירקמ *

.'םילשורי הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא םיבוסמהמ דחא לכ *

םיקלוד תורנ תרונמ םיחקול ,יעיבר סוכ םיגזומ ישילש סוכ תייתש רחא :ךתמח ךופש
.(רצחה וא) םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל םיכלוהו
קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח ךופש" םירמוא
.תלדה לצא ותוא םירמוא םיחולשה

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל שיו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש

:הצרנ - ללה

."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ

ללה תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל םיבוסמ םניאש םיחרוא םג
.(דלש ןוילג 'תורשקתה' האר)

.רודיסב ספדנכ ה"יוה םש תויתואב םינווכמ :"ודסח םלועל יכ . . ודוה" - 'לודגה ללה'ב

יכ .ערלמ-ליעלמ המעטהב םיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש :האבה הנשל
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ המלשה הלואגה אובתש רקיעה

קובקבהמ ןיי טעמ גזומ] ר"ומדאה ,"םילשוריב האבה הנשל" תרימא רחא :ברה תיב גהנמ *
םינגנמ םיבוסמה לכו ,קובקבל והילא לש וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ['ותמיגפ' ןקתל ,סוכל
.ןקזה ונבר לש םינוגינה תרשעמ - "ךדואו התא יל-א" ןוגינה וז העשב

.(חספ -לש-תודגהו םירודיס ראשב םיאבומה) םינומזפ רמול םיגהונ ןיא ברה תיבב *

."חספ רודיס לסח" םירמוא ןיא *

* * *

.'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר ותטימ לע תורקל םיגהונ :הטימה לעש עמש תאירק

,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש תליפת
.'וכו הימש ךירב ,ע"שבר ,(תחא םעפ) תודימ הרשע-שולש

,"וחקו וכשמ" :(אנ-אכ,בי תומש) אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
ינשה הרותה-רפסב .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
.הלילגו ההבגה ."ןושארה שדוחבו" :(הכ-זט,חכ רבדמב) סחניפ תשרפב ריטפמל םיארוק
.שידק יצח .וללהי .ירשא .הרטפה

דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,"לטה דירומ" שמשה זירכמ ףסומ םדוק
התא"ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) ."םשגה
'כ ,הכרבה םייס רבכו ךכ ןקיתש דבעידבו .'לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו] "רוביג
'ךיקוח ינדמל' םייסי ,"'ה התא ךורב" רמאש רחא רכזנ ,[רזוח וניאש (טי,דיק) ב"נשמה
ףסומ תליפת שארל רזוח - (הנטק החנמ ןמז עיגהשכ ףא) ךכ-רחא רכזנ ,"רוביג התא" ליחתיו
ע"וש) ףסומ תליפתל ןימולשת ןיא - םויה רבע .(ול ק"ס םש ח"הכ .ופר ס"וס ז"הדא ע"וש)
וניא "לטה דירומו חורה בישמ" רמא .תיברעב םילשמ - הנמז רבעו החנמב חכש .(י,חק ז"הדא
- תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה עמש .רזוח ,םוי םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח
.('לטה דירומ' תירחשב םג רמאי - רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

.תוריכז שש םירמוא ,םיליהת תרימא רחאל

.'ןפגה ירפ ארוב'ו ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' :שודיקב

תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא [תודיסח יפ-לע] תויהל הכירצ" :הצמ תליכא
."הווצמ

בוט-םויב םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
,ם"במרה ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה-לוחו
."ןייב ךשמיי אל"

ינש םוי
דעומה-לוחד 'א ,ןסינב ז"ט

:בוט-םוי יאצומ

;לטה דירומ (א :ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע
.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב

:ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש

.הליפתה שארל רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא

רמאי הלדבה ינפל הכאלמ תושעל ךירצ םא אלא) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש
.("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הרשע-הנומש ירחא

.הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא

.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי' חכש

.לבקתת שידק

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ *
.םותי שידק ,ונילע :(הירחאלש חסונהו) הריפסה ירחא .הכרבה תעשב

טפת רהוזה ע"וש האר ,א,זצ מ"ערב ג"ח רהוזה תועמשמ תורמל) תורפוס םישנה םג ונגהנמל
.הכרבבו ,(זט ק"ס

- (15 'מע המר ןויליג 'תורשקתה' האר) רמועה תריפס תונווכב יברה לש וגהנמל עגונב *
טיבהש היה הארנו .םוי ותואב ספדנה לע לכתסמ היה ,הכרבה תרימא ינפל :וניארש המ הז"
אנא'ו 'חצנמל' תרימא תעב ,ךכ-רחא .םוי ותוא לש תונווכה לע םג אלא ,םויה לע קר אל
- ל"נה תרימא תעב - טיבמ בוש היה םימעפלו ,םוי ותוא לש הנווכה שיגדמ היה ,'חוכב
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה בתכממ) "םוי ותואל ספדנהב

.'וחמשי'מ תואהו 'חצנמל'מ הביתה ,'חוכב אנא'מ הביתה ,הריפסה :תונווכה רדס *

תאצל הצור וניאש שרופמב ןווכיש בוט ,ומצעב רפס םרטב םירחאמ רמועה-תריפס עמושה *
.ללכ הבוח-ידי התע

תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ *
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס אלש
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה *
םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה-תריפס
ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב תרחמל
ימ תא ותבוח-ידי איצוהלו ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא רמועה-תריפס
.רופסל חכשש

לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ *
.הליל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו ,דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה *

אובישכ ,םילודג ףאו .הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמל עיגהש ןטק *
איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה ןמ ורפסיו וכישמי ,הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ *

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
.םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול

רנה לע םיכרבמ ןיא ."יתעושי ל-א הנה"מ הלדבהה תא םיליחתמ בוט-םוי-יאצומב םג :הלדבה
.םימשבה לע אלו

דעומה-לוח

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

הרות דומיל

הארוה וז ירה . . םה םיפוצר דעומה-לוח ימי לכש איה וז הנשד תועיבקהש ןוויכמ. . "
רבד לע רבודמל ךשמהבו . . הלא םימיב ,דחוימ ןורתיב ,הרותה דומיל לש בויחה ףקות לע
- זוע רתיבו תאש רתיבו הרותה דומילב העיגיו הפסוה ידי-לע ולוכ םלועה לכ "שוביכ"
ןה ,הרותה קסעב דחאו דחא לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ
ףיסוי אוה םגש ,וילע לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב
ידימלתל דחוימב ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא
בויח לטומ םהילע - ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה
תאש רתיב הרותה דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ
."זוע רתיבו

רומשל תו/םירומה לעש ורוה ,ונרוד אישנ יברהו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ :ךוניח
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה םע רשק

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת םיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
יפכ - תוקספהה םוקימ .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ תאירק
ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' (לומתאד ריטפמה ןמ) סחניפ 'פב יעיברה הלעי ינשבו
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי .לאוג ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ב - ןסינב ז"י

,". . יל שדק" :(זט-א,גי תומש) אב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברה הלוע ינשה הרותה-רפסבו

יעיבר םוי
דעומה-לוחד 'ג - ןסינב ח"י

םא" :(טי,גכ - דכ,בכ תומש) םיטפשמ תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברה הלוע ינשה הרותה-רפסבו ,". . ףסכ

ישימח םוי
דעומה-לוחד 'ד - ןסינב ט"י

,". . ךל לוספ" :(וכ-א,דל תומש) אשת תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברה הלוע ינשה הרותה-רפסב

ישיש םוי
דעומה-לוחד 'ה - ןסינב 'כ

. . רבדיו" :(די-א,ט רבדמב) ךתולעהב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברה הלוע ינשה הרותה-רפסבו ,"יניס רבדמב

:(לת ס"וס ז"הדא ע"ושב האר) 'תורשעמ רועיב' ןמז םויה

תשרפהב (קפסמ וליפא) םיבייחה םהירצומ וא לארשי-ץרא לש עקרק ילודיג ותושרב שיש ימ
תוקרי ירומיש וא ,תיעיבש תשודק םהב ןיאש ,םיירט תוריפ ונכתיי םעפה) תורשעמו תומורת
לכ תא חותפל דספה ששח שיו רועיבה ןמז עיגהשכ לבט-קפסב .םשירפהל בייח (ורבעש םינשהמ
ןמ' הז ןיאש ףא ,(דרפנב לעפמ לכ לע) תורוגס תואספוק לע םג שירפהל רתומ ,תואספוקה
.'ףקומה

.(הקדצ יאבגל וא) ינעלו יולל (דבלב םייאדווה) תורשעמה תא תתל םיבייח ןכ-ומכ *

(הלעמו 'גא 5) ןטק עבטמ לע ונללחי ,ינש-רשעמ וא יעבר-עטנ לש עבטמ ותושרב שיש ימ *
תונרק'מ תחאב יונמ תויהל אלא ,עבטמ קיזחהל אלש יוצר ,ללככ] .עבטמה תא לקלקיו
.['תורשעמה

יניד דיימ םייקי וב הכזישכו ,ויבהואמ השולש ינפב לבטה תא ריקפי ,הרירב-ןיאב *
.תורשעמ רועיב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il