- א"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןסינב 'כ * חספ לש יעיבש ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ןיינעל םוקמ לכ ןיא לכש יפ-לע
'תושי' לש


אוה ןעוט ,'לוטיב'ה ןיינע ולצא היהיש ידוהימ םיעבותשכ
תא עדויו ומצע ךרעב ריכמ אוה ןכש ,הזב 'םעט' ול ןיאש
קבאמל רומשל ךירצ 'תינימשבש תינימש'ה תא * ויתולעמ
תחישמ * ומצע םע ימינפה שפנ-ןובשחב אל לבא ,ערה-רציב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


וב םיאורש ,חספ לש ןורחאו יעיבש בוט-םויל עגונב ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ תא 1ולאש
:םייכפוה םיניינע ינש

החמשה - אסיג ךדיאלו ,'ונייחהש' וב ןיכרבמ ןיאש ידיחיה בוט-םויה הז ירה - דחא דצמ
.חספה לכבמ רתוי הלודג חספ-לש-ןורחאו חספ-לש-יעיבשב

םושמ לארשי-ינב םיגגוח - חספ בוט-םויד םינושארה םימיה :קדמ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעו
דצמ לארשי -ינב םיגגוח - חספד םינורחאה םימיהו ,םירצממ לארשי-ינב תא לאג ה"בקהש
.2הדיתעה הלואגה םע רושק חספ-לש-ןורחאש ןוויכ ,אובל הדיתעה הלואגה

םשב הארוק היהו ,תישילש הדועס חספ-לש-ןורחאב לוכאל גהנ ט"שעבהש ןכ-םג ןבוי הזבו
:3"חישמ תדועס"

,וליבשב תפסונ הדועס עובקל םעט הז ןיא - חישמ רבד-לע רבודמ הרטפהבש הז דצמ םא
םיניינע ינשש ,רמול חרכהב אלא .בוט-םוי תדועס ינפל ,רקובב איה הרטפהה תרימאש טרפבו
.דחא ןיינעו הביסמ םיאב - תדחוימה הדועסה ןהו ,חישמ רבד-לע הרוטפהה ןה - ולא

יזר הליגש ,ט"שעבה ,ןכלו ,חישמ םע חספ-לש-ןורחא רושק ןיינעה תוימינפבש ,ונייהו
.4חישמ תדועס תא חספ-לש-ןורחאב עבק ,ןיזרד-ןיזרו אתיירואד

וניתובר ורמאש תודיסחה ירמאמ בור ןכל - חישמה םע רושק חספ-לש-ןורחאש הז דצמו
.5חישמ רבד-לע םירבדמ חספ-לש-ןורחאב וניאישנ

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעש המ והזו

ןוויכ ,'ונייחהש' םיכרבמ ןיאש אלא ,הלודג החמש הנשי חספ-לש-ןורחאו חספ-לש-יעיבשב
רשאכ קר תויהל הלוכיש ,בלה רשבב תשגרנה החמש לע קר ךרבל םילוכי 'ונייחהש' תכרבש
הניא התע-תעלש ,הדיתעה הלואגה לע איה החמשהש ןוויכמו .רשב יניעב ןיינעה תא םיאור
.ונייחהש ךרבל רשפא יא - תיארנ

איהש ,דיתעלד הלואגה תלעמ לדוג דצמ - רתויב הלודג החמש וז ירה ןכ-יפ-לע-ףאש אלא
.תיתימאו המילש הלואג

יפכו .הלעמ לש ןיינע והזו ,"ןוזפיחב" התיהש 6בותכב רמאנ םירצמ תאיציל עגונב
("אינע אמחל אה" ינפל דוע ,הדגהה תלחתהב דימ) ליחתמ" :7ם"במרבש הדגהה חסונב וניצמש
.ןוזפיחה תלעמ לדוג דצמ אוה הז ןיינעש ,"םירצממ ונאצי וליהבב רמואו . .

אל" 8ביתכ הדיתעה הלואגל עגונב עודמ - הלודג הלעמ אוה ןוזפיחש ןוויכ :הרואכלו
?"ואצת ןוזפיחב

-דיתעל ןכ -ןיאש-המ ,ןוזפיחה ןיינעב ךרוצ היה םירצמ תאיציבש ,9אינתב הזב ראובמו
:אובל

היה ןיידע לארשי תושפנש ערה"ו ,ךכדזנ אל ןיידע םלועהש ןוויכ - םירצמ תאיצי ןמזב
.המואמ ונממ קבדי אלש ידכ ,ערהמ חורבל ךרוצ היה ,"ילאמשה ללחב ופקותב

רשב לכ וארו"ש דעו) 10ץראה ןמ האמוטה חור 'ה ריבעישכ" ,הדיתעה הלואגב ןכ-ןיאש-המ
ךלוה יכ ןוכלת אל הסונמבו 8ביתכ (רמאמהב ליעל רבודמכ ,11"רביד 'יוה יפ יכ וידחי
הבושב" 12בותכש ומכ ,תובשייתהב היהת הלואגהש איה הלעמה ,הברדאו ,"'וגו 'ה םכינפל
.13"ןועשווית תחנו

תדובע ןיב קוליחה אוה - הדובעב דיתעלד הלואגל םירצמ תלואג ןיב קוליחה ,הנהו
:םיקידצה תדובעל םינוניבה

ןכ-ןיאש-המ ;ןוזפיחב תויהל םתדובע הכירצ ,ער ןיידע םהב שיש ןוויכ - םינוניבה תדובע
ימ ושוריפ "קידצ"ש ,14ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ) ער םהב ןיאש ןוויכ ,םיקידצה תדובע
.תובשייתהב איה םתדובע - ("תינעתב וגרה יכ ערה-רצי ול ןיאש"

תובשייתהו ןוזפיחד הדובעה ינפוא 'ב םנשי אפוג םינוניבב םג ,רבד לש ותימאלו
םויק תעשבו הווצמה םויק םדוק - (תובשייתהד הדובעה ןפוא ונשי םלצא םגש ,ונייהו)
:הווצמה

,ער םש ןיא - התע םיאצמנ ובש םוקמהב ,אלימבו ,רוא יוליג ונשי - הווצמה םויק תעשב
.(םיקידצה תדובע תמגודב) תובשייתהב איה הדובעה איהה תעב ןכלו

,רוא יוליג ןיידע ןיאש ןוויכ - הווצמהל הנכהה תעשב ,הווצמה םויק םדוק ןכ-ןיאש-המ
.ןוזפיחב הדובעה תויהל הכירצ ןכלו ,ער לש םוקמב אוה דמוע אלימבו

("תווצמל ןימידקמ") הווצמל הנכההש ,ונייה ,15"תווצמל ןימידקמ ןיזירז"ד ןיינעה והזו
תויהל ךירצ ומצע הווצמה םויק ןכ-ןיאש -המ ,אקווד ("ןיזירז") ןוזפיחב תויהל ךירצ
.ל"נכ ,תובשייתהב

- הדיתעה הלואגהל םירצמ תלואג ןיב קוליחה ןיינעב ףסונ ץורית רמול שי הז יפ-לעו
התיה ןכל ,רקיעה איהש ,הדיתעה הלואגהל הנכה אוה םירצמ תלואג לש הניינעש ןוויכש
ןכ-ןיאש-המ ,(ל"נכ) ןוזפיחב תויהל ךירצש הנכה לש ןיינע לככ ,ןוזפיחב םירצמ תלואג
.תובשייתהב תויהל הכירצ - המצע הווצמה תמגודב איהש ,הדיתעה הלואגה

:ןיינעה תוללכמ הדובעב הארוהה

העשב הנה - ערהמ רמשיהל וילעו ,ערה-רצי ול שי ןיידעש ןוויכ ,ערה םע רושקש ימ םג
דצמש ןוויכ ,ןוזפיחב ותדובע דובעל ךירצ וניא אוה םג יזא ,הווצמ לש רוא יוליג ריאמש
.("ןטאש טינראג םיא טעוו") רבד ול קיזי אל רוא יוליגה

:לעופב הדובעל עגונהבו

ןיאש וא ,הרות רבד-לע וב םיעדוי ןיאש םוקמל ,תסנכ-תיבב רבדל תוחילשב םיכלוהש העשב
א ףיוא") תוועמ ןפואב איה הרותה רבד-לע םתעידיש וא ,הרותב םייוסמ קלח רבד-לע םיעדוי
ךייש ומצע דצמ חילשה םגש יפ-לע-ףא הנה - רתוי דוע עורג אוה הז בצמש ,("ןפוא ןשלאפ
,'וכ ששחל םוקמ שי אליממו ,יעבדכ םניאש םיניינעל

םיעמושהש ,היארהו - בטיה רבידש ךכמ האצותכ ,תושי ידיל אוביש ששח ונשי ןכ ומכו
ךנה :ול םירמואו ,("עציילפ ןיא שטאפ א םיא טיג ןעמ") ומכש לע םיחפוט ,וילא םישגינ
...("קאשזד ןטוג א טגאזעג טסאה ,יאב רעטוג א טסיב") "הבוט הקרבה" תרמא ,"בוט רוחב"

ולש ומוקמש תעדל וילעש ונייהד ,ןוזפיחב הדובעה תויהל הכירצ הז דצמ ,הרואכלו
.("שרעדנא סעפע זיא הדובע ןייז ןוא טרא ןייז") רחא ןפואב םה ולש ותדובעו

תעשב אליממו ,חלשמהד רואה יוליג ולצא שי - תוחילשב אוה ךלוהש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ןיא ןגיל עקאט") ותדובעב עוקש תויהל וילעש ונייהו ,תובשייתהב תאז תושעל וילע הדובעה
.רבד םושמ לעפתהל ול ןיאו ,("םעד

חמשל םירוחב םיחלוש בוט-םוי תפוקתבש ,תונורחאה םינשב עבקנש גהנמה םעט םג והזו
הרותל ("תברקמש") םוברקי הז ידי-לעש ידכ ,16"תברקמש המיגל הלודג"ד ןפואב םידוהי
.תיתימאה התועמשמכ

ונשיש ןוויכ ,םהש תוששח םושמו רבד םושמ ארייתהל םיכירצ םניא ולא םיחולש ,רומאכו
.תוחילשה דצמש רואה יוליג

הצמד םיבויחה 'ב קר םנשי הזה ןמזב ירה - 17רורמו הצמ ,חספד םיבויחה 'גל עגונב
רורמד בויחה אתיירואדמש ןוויכ ,ןנברדמ אלא וניא הזה ןמזב רורמד בויחהש ףאו .רורמו
"םירפוס ירבד םירומח" ,הברדאו ,בושח ןיינע אוה ןנברדמ בויח םג ירה - חספ ןברקב יולת
.19"םירפוס ירבד ילע םיברע"ו 18

תליכאבש ,ונייהו ,20"אצי אל רורמ עלב ,אצי הצמ עלב"ש - רורמו הצמ ןיב םיקוליחהמו
,םעטה שיגרמ וניאש ןוויכ ,"אצי אל רורמ עלב" ןכלו ,תורירמה םעט תשגרה עגונ רורמ
ןכלו ,הבוח-ידי תאצל ידכ הליכאה םצעב ידו ,םעטה תשגרה עגונ ןיא הצמ תליכאב וליאו
."אצי הצמ עלב"

הב היהיש ךירצ המצע הצמה ירהש ,םעט הב היהיש ךרוצ ןיא המצע הצמהש הנווכה ןיא ,םנמא
הצמ םעט ןניעבד . . לשובמב אל . . (הצמ תבוח-ידי) ןיאצוי" 21ארמגב אתיאדכ ,םעט
הצמ םעט םועטיש ךירצ ןיא") םעטה תא שיגרהל בייוחמ וניא לכואה םדאהש אלא ;"אכילו
.(22"הצמ םעט הב היהיש ךירצ המצע הצמה" לבא ,"ויפב

:הדובעב ןיינעה רואיבו

:("ךיז טביוה סע סאוו ךאז א") אשנתמה רבד אוה ץמחש ,אוה הצמל ץמח ןיב קוליחה
ןוא ךיז טזאלב סע") "המילש תואיצמ" תויהל חפותש קצב השענו ,םימ טעמו חמק טעמ םיחקול
ברועמה חמקהש ידכ תוצע ינימ לכ םישוע - הצמב ןכ-ןיאש-המ ...("תואיצמ עצנאג א טרעוו
טפאלק ןעמ ,סאד טעקראפ ןעמ") ול םירטוסו וב םיכמ ,וב םיקסעתמ :אשנתיו חפתי אל םימב
.חפתי אלש דבלבו ,("סאד טשטאפ ןעמ ןוא סאד

תמרוגו ,ולצא תשגרנ בוט רבד ותיישעש אוה ועבטמ םדאה שגרהש - הדובעב ןיינעה ןכותו
"תוכהל" ידכ תוצע ינימ לכב שמתשהל ךרוצ שי ןכלו .תואיצמו שיל תויהלו "חופתל" ול
.לוטיב לש בצמב ראשיי אלא ,תואיצמו שי תויהל "חפתי" אלש ידכ ,וז השגרה

ןה ,םדאל שיש המ לכ ירהש ,תושי לש ןיינעל ללכ םוקמ ןיא הרואכל - לכש יפ-לע
.ה"בקה ול ןתנש המ אלא ,ולשמ הז ןיא - תוינחורב ןהו תוימשגב

רתויו והומכ םימכח םהש םישנא םנשי ירהש ,ויניעב תאז אוה האור - תוימשג יניינעב
אל" ירהש ,וחילצה אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,ונממ רתויו והומכ תוחוכו תויורשפא ילעב ,ונממ
.תאז ול ןתנ ה"בקהש םושמ אלא הז ןיא - ול שיש המ לכש ,אצמנו .23"םחל םימכחל

הרותה םויקל םישורדה םיניינעה לכ תא ןיכמ ה"בקה ירה - תוינחור יניינעב הז ךרד-לעו
וניא ול רזועש ה"בקה אלמלא" 25ל"זח ורמאו ,"םלשאו ינמידקה ימ" 24בותכש ומכ ,תווצמו
ידי-לע אלא ,ולש ותמכחו ויתוחוכ ללגב הניא םיינחורה ויניינע םגש ,אצמנו ,"ול לוכי
.ה"בקה רזע

-תארימ ץוח םימש ידיב לכה"ש ןוויכש ,ושפנב ןובשח ךורעל אוה לוכי ,אסיג ךדיאל ,םנמא
לכש אצמנ - תישפוח הריחב הנשי 'ה תדובעו תווצמו הרות יניינעבש ונייה ,26"םימש
,27"בוטה תאו םייחה תא" רוחבל עדי ותמכחב אוהש ,אוה ולש ןיינעה

תויהל ךירצש - 28תשרופמ ארמג יהוזש טרפבו ...!ךכב תואגתהל אוה ךירצ ,ןכש ןוויכו
-לכל - תושי אל םאו .תושי תוחפה-לכל - הוואג אל םאו ...!הוואג "תינימשב הנומשמ דחא"
םייקמ וא הרות דמולש הז ידי-לעש - ויתולעמ תא ךירעמו רעשמש ,ומצע ךרע תרכה תוחפה
תחנ" 29רמוא ומצע ה"בקהש דעו ,תוליצאמ הלעמל וליפא ,תומלועה לכב אוה לעופ ,הווצמ
תא בטיה ךירעמו עדויו ,ומצע ךרעב אוה ריכמ ןכלו ,"ינוצר השענו יתרמאש יינפל חור
...!חור תחנ ה"בקהל םרוג אוהש - ותלעמו וכרע

ימל :ןעוטו ערה-רציה אב רשאכ - ךרוצ וב שי םימעפלו ,יתימא ןכא אוה הז ןובשח :ןכבו
השעת המ ךיעשפ וברו וב לעפת המ תאטח םא" ירה ,אל וא הווצמה תא םייקמ ךנה םא עגונ
תווצמהל שי םוקמ תסיפת וזיא ןכ-םאו ,30"חקי ךדימ המ וא ול ןתת המ תקדצ םא ,ול
"ןובשח"ה תא ךורעל וילע ,ערה-רציה לש וז הנעטמ לצניהל ידכ הנה - !?ךלש תוריבעהלו
עגונ ןכא םייקמש הווצמ לכו רבועש הריבע לכ אלא ,ערה-רציה תנעטכ הז ןיאש ,ל"נה
ןובשחה רבד-לע רבודמ רשאכ לבא ,ערה-רציה יבגל אלא וניא הז ןובשח ,לבא ;ל"נכ ,הלעמל
.לוטיבב תויהל וילע אלא ,ללכ תושי לש ןיינעל םוקמ ןיא - ומצע ולש

ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" 31רמאנ וילעש וניבר השמב וניצמש יפכו
ןיינע םוש וב היה אל ,לארשי לכל 32"הרסמו יניסמ הרות לביק"ש הז ותויה םעש - "המדאה
ונתינ וליאש ,ובשוחב ,"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ" ויניעב ןטק היהש דעו ,תושי לש
.33ונממ רתוי תילענ הגירדמב םה ויה ,ול ונתינש תוחוכה םהל

םג - תוקולאב הגשה ול ןיאש ,לפש רוד ,אחישמד אתבקעד רודה יבגל וליפאש ,ךכ ידכ דעו
,34שפנ-תוריסמו לוע-תלבקה ןיינעב םתלעמ תא ותוארב ,ויניעב ןטק וניבר השמ היה םהיבגל
תישארו דוסיש 35וניאישנ וניתובר ועבת ןכלו .הדובעה דוסי םה לוע-תלבקו לוטיבש ןוויכ
.לוע -תלבקד ןיינעה היהי הדובעה

:"אצי הצמ עלב" ורמא הז לעו

ןוויכ ,הזב םעט ול ןיאש אוה ןעוט - (הצמ) לוטיבה ןיינע ולצא היהיש ידוהימ םיעבותשכ
.לטב תויהל וילע עודמ ןיבמ וניאו ,ויתולעמ תא עדויו ומצע ךרע ריכמ אוהש

:ול םינוע ךכ לע

,לוטיבה ןיינע ולצא היהיש ךכל םעט שיש ונייהד ,םעט הב שי - המצע הצמהש ,איה תמאה
-תיב הנבנ אלש ימ לכ" 36ל"זח ורמא ירהש ,יעבדכ אלש אוה ובצמש יאדווב איה תמאה ירהש
רזוח דחא קידצ היה וליאש 37רהוז -ינוקיתב אתיאדכו ,"וימיב ברחנ וליאכ וימיב שדקמה
יאכז ויצח םלועה לכ" 38ם"במרה ןיד-קספ םעט והזו) חישמ אב היה ורודב המילש הבושתב
,("תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הווצמ השע . . בייח ויצחו
ןיא ,אלימבו .יעבדכ אלש ןיידע אוה ובצמש חכומ ירה ,שדקמה-תיב ןיידע הנבנ אלש ןוויכו
,תושי וב היהתש ךכל הקדצה

.לוטיבב תויהל וילע אלא

רע") תולעמ אלא וניא ולוכ לכש שיגרמ אוה !תאז שיגרמ וניא אוהש איה ותנעט - יאמ אלא
ונשיש ,םעט הב שי המצע הצמהש ןוויכש ,ול םירמוא ךכ לע ...("!תולעמ סיואכרוד טליפ
."אצי הצמ עלב" ירהש ,םעטה תא שיגרמ וניא אוה םא הנשמ הז ןיא - לוטיבה ןיינעל םעט
םג ,לוטיב לש העונתב ("ןלעטשניירא ךיז") ומצע סינכהל תוחפה-לכל וילע התע-תעל ,ןכלו
.הזב םעט םוש שיגרמ וניא םא

* * *

ןסינד רקיעהש ןוויכו ,"םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" 40ביתכ ןסינ שדוח 39תודוא .אי
הנשה-שאר לע םג ,הנשה לכ לע ךשמנ ונממש הנשה-שאר אוה חספש ,אצמנ ,חספה גח אוה
.ירשתבש

תכייש לט לע השקבהש םגה :41לט תכרב םיכרבמ חספ לש ןושאר בוט-םויבש םעטה והזו
ןוויכ ,חספב לט תכרב םיכרבמ ןכ-יפ-לע-ףא - "הכרבל רטמו לט ןתו" םירמוא זאש ,ףרוחהל
.ףרוחה לכ לע - אלימבו ,ירשתבש הנשה-שאר לע םג הנשה-שאר אוה חספש

אוה ירשתבש הנשה-שארש ,42איה ןסינבש הנשה-שארל ירשתבש הנשה-שאר ןיב הנימ-אקפנה
,םלועהל םיכיישה תוקולא יוליגו הכשמה ,עבט לש םיניינע לע הנשה לכ לע תיללכ הכשמה
;אתתלד אתורעתא ידי-לע ררועתמ הז ירה אלימבו ,םלועה ןפוא יפל הלבגהב םהש ונייהד
תכשמה ,םיסינ לש םיניינע לע הנשה לכ לע תיללכ הכשמה אוה ןסינבש הנשה-שאר וליאו
הניא אתתלד אתורעתא ,אלימבו ,לובג ילב לש םיניינע ,םלועהמ הלעמלש תוקולא יוליגו
.ומצע דצמ אליעלד אתורעתא והז אלא ,תאז חירכהל הלוכי

,רטמל לט ןיב קוליחה 43עודיכ ,לט תכרב םיכרבמ חספב אקוודש םעטה ראובי הז יפ-לעו
דצמ אליעלד אתורעתאב אוה לט ןכ-ןיאש-המ ,םיארבנה תדובע ידי-לע ךשמנה ןיינע אוה רטמש
לע הכשמהה איה זאש ןוויכ ,םשג תכרב םיכרבמ ירשתב ןכלו .44"רצעימ אל לט" ןכלו ,ומצע
."רצעימ אל לט"ש ,לט תכרב םיכרבמ ןסינבו ,םלועהל םיכיישה םיניינע

תדובעב םג םנשי ןכ ומכ - תוימשגה תוכשמההב לטו םשגד םינפואה 'ב םנשיש םשכו .בי
ונייהד - (םשג תניחב) םיארבנה ךרע יפכ ,הלעמל הטמלמ הדובע :הדובע ינפוא 'ב ארובה
- (לט תניחב) הטמל הלעמלמ דצמש הדובעו ;וררבל וילעו ערהל תוכייש ןיידע םדאהל שיש
.ערהל תוכייש םוש ול ןיאש

,םיקידצה תדובע - ןסינ שדוח :ירשתו ןסינד םישדחה 'בל םיקולח ולא הדובע ינפוא 'בו
איהש ,לולא שדוחד הנכהה ירחאל אב - ירשת שדוח .45הבושת-ילעבה תדובע - ירשת שדוחו
ןיינע התיה םירצמ תאיציש ןוויכ - ןסינ שדוחל עגונב וליאו ;שפנה ןובשחו הבושתה תדובע
איה ותדובעו ,ערהל תוכייש ול ןיא ירה ,46"ימד דלונש ןטקכ רייגתנש רג"ד ,תוריג לש
.םיקידצה תדובע

- הליפת :47הליפתו הרות ןיב קוליחה אוה ולא הדובע ינפוא 'ב ןיב קוליחה ,הנהו .גי
תכשמה ,הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע - הרותו ;םיארבנה תדובע ,הלעמל הטמלמ האלעה הניינע
אוה הרותה דומילש ,אצמנו .הטמל תוקולא םיכישממ הרותה דומיל ידי-לעש ,ונייהו ,תוקולא
.םלועה לכב ךשמנ םשמו ,תוקולא יוליג היה ובש ,שדקמה םוקמ תמגודב

רדסב םניינעש) םישדוקה-ישדוקו לכיהה ,הרזעה :48תוקולח 'ג ויה שדקמה-תיבבש םשכו
'ג םנשי הב םגש ,הרותב אוה ןכ - (49"ה"בוקל היל תיא ןימלע תלת"ד ןיינע אוה תולשלתשה
.ןיזרד ןיזרו ,אתיירואד ןיזר ,הרותד אילג :תוגירדמ

ךשמנ ונממש שדקמה-תיב תמגודב ,םלועה תוללכב תוקולא ךשמנ ללכב הרותה ידי-לעש םשכו
"אתיירואד ןיזר"מ ךישמהל שיש ,אפוג הרותב תויטרפב םג אוה ןכ - םלועה לכב תוקולא
ויהש תותלדה ידי-לעש ,שדקמה-תיבב היהש יפכו ."ןיזר"ב - "ןיזרד ןיזר"מו ,הרותד אילגב
.הרזעל לכיההמו ,לכיהל םישדוקה-ישדוקמ םיכלוה ויה וב

טרפבו ,םלועהמ הלעמל ,הטמל הלעמלמ הכשמה אוה הניינע ללכב הרותש ןוויכמו .די
השבלתנ אל הרותה תוימינפש - םלועהמ הלעמלש ןוילע רוא יאדווב איהש ,הרותה תוימינפ
ןמזהש ,ןבומ ירה - תעדה ץעמ הלעמלש 50"ייחד אנליא" תארקנו ,'וכ רקש לש תונעטב
.חספה גח טרפבו ,ללכב ןסינ שדוח אוה הרותה תוימינפ תכשמהל םיאתמה

תוימינפ ץיפהל ידכ תוחוכ ומע חקיל דחא לכ ךירצ חספה גחמו ןסינ שדוחמש ,ונייהו
.םש חילשל ותאשע תיטרפה החגשההש םוקמב הרותה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ,הגומ יתלב - ו"טשת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ םיעטק)

תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 545 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - ב-א םיפיעס (1
ידי-לע מ"מ ינויצ המכ םגו ,הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 233 'ע ק"הלל
.ל"ומה

.נ"שו .ךליאו 15 'מע ז"לח ש"וקל הארו .(72 'מע ת"ש'ה ש"הס) ג"ס ת"ש'ה חספ-לש-ןורחא תחיש (2

.(חספ-לש-ןורחא) ןסינ בכ "םוי םויה"ב קתענ - (109 ע"ס ב"שת ש"הס) ג"ס ב"שת חספ-לש-ןורחא תחיש (3
.(209 'מע א"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) התלחתב דקתשאד חספ-לש-ןורחא תחיש םג הארו

םיבייוחמ ןיא ןיד פ"ע ירהש) תושרה תדועסו ,תימשג הדועס ידי-לע אקוודש - הדועסה לש הניינע ןכותו (4
.חישמה ןיינע תא ךישמהל חספ-לש-ןורחאב םילוכי - (ט"ויב תישילש הדועסב

תונווכל םירושקה םיניינע כ"וכל עגונב וניצמש ךרד-לע הז ירה - הז יוליג גישהל םיכייש לכה אלש ףאו
לכ יתנוויכ וליאכ ןוצר יהי" ,ורמאי וא ,ורהרהי - ןווכל המ םיעדוי םניא תונוש תוביס דצמש ולאש ,'וכ
- ןווכי המ עדוי וניאש אלא ,"םלש ובבל תדוקנ" ,יעבדכ ןווכל אוה רמואה לש ונוצרש ןוויכמו ,"תונווכה
.ןוויכ וליאכ ,םיניינעה לכ םילעפנ "ןוצר יהי"ה תרימא ידי-לע ירה

לכ אלא ,'וכ וז הגירדמב םיזחוא םא ,תונווכ הזב עגונ ןיאש - ט"שעבה עבקש חישמה תדועס ןיינעב ז"דעו
.םהילאמ םילעפנ םיניינעה

- ורוד אוה הז רוד םג תמאבש ,וירחאלש רודב טרפבו - ורודבש ,ךליאו ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןמזמ טרפבו
חישמ תדועסד ןיינעה ךייש התעש יאדווב ירה ,לארשי-ינב לכל תודיסחה תגהנהו תודיסחה תרות ומסרפתנ
.שפנ לכל הוושה רבד והזו ,א"ואכל

רהרהיש) ארהוי לש ןיינע הזב ךייש ןיא םגו ,'וכ הישפנב עדיש יפכ ובצמו ודמעמ עגונ אל הז ןיינעבו
,וז הדועס עבק ט"שעבהש ןוויכד - (תימשג הדועס ידי -לע טרפבו ,חישמה יוליג ךישמהל לכויש אוה ימ ובלב
.(הגומ יתלב החנהמ) א"ואכל ךייש הז ןיינע השענ ,ןיינעה םסרפתנ התעו

.(95 'מע ח"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) התלחתב ג"ישת חספ-לש-ןורחא תחיש םג האר (5

.ג,זט האר 'פ .אי,בי אוב (6

.הצמו ץמח 'לה ףוס (7

.בי,בנ היעשי (8

.(ב,מ) א"לפ (9

.ב,גי הירכז (10

.ה,מ היעשי (11

.וט,ל םש (12

.(ךליאו ט"כקפ) ופוסבו .(ג-א םיקרפ) ותלחתב ז"לרת הככו ךשמה .ךליאו אצר 'מע אוב ת"הוא האר (13
.דועו

.(ב,ה) א"פ אינת (14

.ז"יס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .נ"שו .א,ד םיחספ (15

.ךליאו ב"עס ,גק ןירדהנס האר (16

.נ"שו .ךליאו ז"טס וז הנש פ"החד 'ב ליל תחיש םג האר (17

.דועו .ד"ה א"יפ םש ימלשורי .(הנשמב) ב,חפ ןירדהנס (18

.י"שרפבו א,הל ז"ע (19

.(ה"כס) ג"ס ה"עתס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ב,וטק םיחספ (20

.נ"שו .ב,חל תוכרב (21

אשראו) קחצי-ימעטמ ת"וש םג הארו .נ"שו .47 'מע ו"כח ש"וקל הארו .ב"יס א"סתס ח"וא ז"הדא ע"וש (22
.(אמ 'ע א"יח שדוק-תורגא) וז הנש ןסינ ז"כ בתכמב אבוה .ט"יס ח"ואח (ו"פרת

.אי,ט תלהוק (23

.ב ,ז"כפ ר"קיו .ז רומא אמוחנת הארו .ג,אמ בויא (24

.נ"שו .ב"ער ,בנ הכוס (25

.בי,י בקע ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .ב,גל תוכרב (26

.וט,ל םיבצינ (27

.א,ה הטוס (28

.דועו .ח,חכ סחנפ י"שרפו ירפס .ט,א ארקיו י"שרפו כ"ות (29

.ז-ו ,הל בויא (30

.ג,בי ךתולעהב (31

.א"פר תובא (32

.נ"שו .נק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (33

.נ"שו .(136 'מע ה"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ט"פ ב"ישת חספ-לש-ןורחאד ךתאצ ימיכ ה"ד האר (34

.דועו .א"מפר אינת האר (35

.ז,זלק פ"הע םיליהת שרדמ .(ב,ד) א"ה א"פ אמוי ימלשורי האר (36

.(ד,גכ) חנ פ"ס שדח רהוז הארו .גת 'ע םירצקה ז"הדא ירמאמב ה"כ (37

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (38

תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 544 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה הז ףיעס (39
.ל"ומה ידי-לע מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(233 'ע ק"הלל

.ב,בי אוב (40

.(ךליאו 186 ע"ס א"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) הפוסב דקתשאד פ"החד 'א ליל תחיש םג האר (41

.נ"שו .ב"ס וז הנש פ"החד 'ב ליל תחיש .ךליאו 233 'מע א"ח ש"וקל םג האר (42

.מ"כבו .ךליאו א,גע וניזאה ת"וקל האר (43

.א"עס ,ג תינעת (44

.נ"שו .70 'מע ט"פרת מ"הס האר (45

.נ"שו .א,בכ תומבי (46

.מ"כבו .אשת פ"ר א"ות האר (47

.נ"שו .הפ 'מע (ח"נשת ת"הק) "הרונמה תמישר" האר (48

.א,טנק ג"חז (49

.(מ"ערב) ב,דכק םש (50


אליממו ,חלשמהד רואה יוליג ולצא שי - תוחילשב אוה ךלוהש ןוויכ
רבד םושמ לעפתהל ול ןיאו תובשייתהב תאז תושעל וילע הדובעה תעשב

הווצמ רבדל הנכה לכו ,הדיתעה הלואגל הנכה קר התיה םירצמ תלואג
הלואגה - המצע הווצמה ןכ-ןיאש-המ ,'ןוזפיח'ב תויהל הכירצ
הדיתעה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


,'האיצי' לש העונתב םיאצמנשכ
המלש הלואגל חוכה ןתינ


?אקווד 'תומצע' ידי-לע תויהל הלואגה החרכוה המל

ירעש ט"מב םיעקשומ ,בצמה לפשב ויהש םירצמב לארשי-ינב לע יאק - "הירעו םוריע תאו"
תוכייש לארשי-ינבל ןיא ן"ונה רעשל ירהש) הנמיה הטמל ןיאש הדיריה תילכת יהוזש ,האמוט
ידבוע וללה" ,ל"זראמכו ,הדיריה תילכת איה האמוט ירעש ט"מב םתדיריש ,אצמנו ,(ללכ
."הרז-הדובע ידבוע וללהו הרז-הדובע

-לע ארקנש בצמו דמעמ והזש ,"ילדגתו יברתו"ל ועיגה "הירעו םורע תא"מ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
םא ירהש ,וילא תוותשהל לוכיש דחא ףא םוקמ םושב ןיאש ,ונייהד ,הלדגהו יוביר הרות יפ
תרמוא הרותהש ןוויכו ,הלודגו יוביר ויבגל הז ןיא ,וילא הוושש ימ םוקמ הזיאב שי
.'וכ תומוקמה לכל סחיב הז ירה ,"ילדגתו יברתו"

תוגירדמ 'ב שיש ידוקפ תשרפ הרות-יטוקלב ראובמכ - "םיידע ידעב יאובתו" בותכב ףיסומו
תגשהמ םג הלעמל איהש הגירדמל ועיגהש [...] "ללכב דע אלו דע"ו "ללכב דעו דע" ,"דע"ב
-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ" ,ל"זראמכו ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע ונייהד ,הלילשה
לע יאק "ודובכב"ש ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ ראבמו ,"ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה
.ףוס-ןיאד תומצע לע יאק "ומצעב"ו ףוס-ןיאד תוכלמ

ינא 'וכ ךאלמ אלו ינא" ,רמאמכ ,אקווד תומצע ידי-לע תויהל החרכוה הלואגהש ,ונייהו
ויה לארשי-ינבש ןוויכמד - "רחא אלו אוה ינא 'ה ינא ,חילשה אלו ינא 'וכ ףרש אלו
וא "חילש" ,"ףרש" ,"ךאלמ" ידי -לע הלואגה התיה וליא ירה ,האמוט ירעש ט"מב םיעוקש
אל זאו ,("ייז וצ סעפע טפעלקעגוצ ךיז טלאוו") וז האמוטמ והשמ םהב קבדנ היה ,"רחא"
.אובל הלוכי הלואגה התיה

?הדיתעה הלואגל םירצמ תאיצי הרושק המב

:"ןירוח ינב 'וכ האבה הנשל אכה אתשה" - אקסיפה םויס [...]

ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא 'יוה יח דוע רמאי אלו" ביתכ הדיתעה הלואגה תודוא
,"המש םחידה רשא תוצראה לכמו ןופצ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא 'יוה יח םא יכ ,םירצמ
ןיינע תיתימא ,ןכלו .םירצמ תאיצימ רתוי הברה הלעמל היהת הדיתעה הלואגהש ,ונייה
.הדיתעה הלואגב היהי תורישעה

תאיציב התע איה הזב הלחתהה ,םוקמ-לכמ ,םירצמ תלואגמ הלעמל איה הדיתעה הלואגהש ףאו
,(אקווד םירצמ תאיצי תעשב ,הדגהב "ןירוח ינב האבה הנשל" תרימאב שגדומכ) אקווד םירצמ
תואיציה לכל חוכ-תניתנ הז ירה ,("ןייגסיורא") האיצי לש העונתב םיאצמנ רשאכ ,יכ
תורישעל תעדו םעטמ הטמלש תוינעמ - םור קמועל תחת קמועמ האיציהל דע ,הז ירחאלש
.תיתימאה תורישעה יהוזש ,תעדו םעטמ הלעמלש
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-האצי .הגומ יתלב - ו"טשת'ה חספה גחד 'ב ליל תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


ןהו שארב ןה - םירצמ-תאיצי
םיילגרב


'םירצמ'מ האיצי לש ןפואב הרות דומיל

רשאכ :המגודלו ,הדובעה יניינע לכב תכשמנ הלועפ לש ןפואב אוה םירצמ תאיציד ןיינעה
םירצמל עגונב קר אל ,םירצממ האיצי לש בצמו דמעמב תויהל וילע - הרות דמול ידוהי
,תוקדב םירצמל עגונב םג אלא [...] ו"ח האמוט ירעש ט"מב עוקש תויהל אלש ,וטושפכ
ומכ ,הלבגהו הדידמ ,םילובגו םירציממ האיצי לש ןפואב היהי דומילהש - השודקד םירצמ
.הדובע יניינע ראשב הז ךרד-לעו ."הבחרב הכלהתאו" בותכש

החמש ךותמ ,הקדצ תניתנו לוע-תלבק

תדגהו" בויחה ונשי ובש "רדסה ליל"מ לחה ,"וניתונבו ונינב" םע הרושק חספה גחד הלעמה
."םב גהונ ןטק רענו" רמאנ ובש הרטפהבש ,חספ-לש-ןורחאל דעו ,"ךנבל

ןבומ ירה ,תוטרפו תוללכ לש ןפואב םה הרותה יניינעו םלועה יניינע לכש עודיה יפ-לעו
דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב ,תוטרפב םג ונשי ,תוללכב ,וטושפכ וניתונבו ונינבד ןיינעהש
.לארשימ דחאו

םשב םיארקנ ,תונבו םינב ,םידליהש ,ונייה ,"הובאד אערכ ארב" ל"זח ןושל םדקהבו
."םיילגר"

םינבה םע םג אלא ,ומצע םע קר אל הדובעה תויהל הכירצ תוללכבש םשכש ,ןבומ הזמו
שארה םע קר אל ומצע תדובע תויהל הכירצ ,תויטרפב םג ךכ - "הובאד אערכ" םהש ,תונבהו
םיקסוע רשאכש ,אוה הזב רדסהו .םיילגר ,"אפוגמ רבל" םהש םיניינעה םע םג אלא ,בלהו
.ינשה ןיינעב םג עייסמ הז ירה - דחא ןיינעב

םכילענ"ד יאנתה תויהל ךירצ היהש - םירצמ תאיציל עגונב ןה תשגדומ םיילגרה תלעמ םגו
םגש ,ונייה ,"לגרב ורבעי רהנב" בותכש ומכ - הדיתעה הלואגל עגונב ןהו ,"םכילגרב
.יעבדכ תויהל םיכירצ םיילגרה

תמגודב והזש ,לוע-תלבק לע הרומ תינחור הדובעב םיילגרה ןיינעש - םשה תדובעב וניינעו
ןיינע ,בלבש תויחה אלו ,לכשה ןיינע ,שארבש תויחה אל ,יולגב תויחה הב ןיאש לגרה
לש ונוממ הז ,םהילגרב רשא םוקיה" ל"זר רמאמ יפ-לע ירה - תווצמה ןיינעל עגונבו ;שגרה
,הטושפכ הקדצ ,הקדצה תווצמ םע רושק םיילגרה ןיינעש ,ןבומ ,"וילגר לע ודימעמש םדא
.תינחור הקדצ הז ךרד-לעו ,ןוממב

-ןחלושב ןידהכ ,הקדצה ןיינעל עגונב ןה ,החמש ךותמ תויהל םיכירצ הלא םיניינע לכו
םיכירצ ליעל םירומאה םיניינעה לכ ןכ ומכו ,החמשב תויהל הכירצ הקדצה תניתנש ךורע
הנשה לכ לע "וניתורח ןמז"מ םתוא םיכישממ הזכ ןפואבו ,בבל בוטו החמש ךותמ תויהל
.הלוכ
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-האצי .הגומ יתלב - ד"כשת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


"ונב אלא יולת רבדה ןיא"

םידחוימ םייוטיבבו םישדח םיניינע לע תוזרכהב תועפושמ ויה חספ-לש-ןורחא תויודעוותה
תא ססיב ,ימויה ם"במרה דומיל עצבמ לע הנושארל יברה זירכה הלא תויודעוותהב* םנימב
םנוצרש וזירכיו םידוהיה לכ ופסאתי םא" * םייזכרמ םיאשונ לע ררועו ,תדלוה-םוי יגהנמ
-לש-ןורחא תויודעוותהמ םינינפ רחבמ * "!ןיע ףרהכ ,ףכית אוה אובי יזא - חישמ אוביש
םינש המכב חספ
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:(26 'מע 'םחנמ תרות') ת"יש'ה חספ-לש-ןורחא

.ןאכ םידעוותמ ונתוא עמושו ורדחב אצמנ אוה .רבעבכ ונתא אצמנ יברה

...דעוותנש אוה ונוצרש םושמ - ?ןאכ םידעוותמ ונא דציכ ,ןכ םא

תע לכבו םוי לכב דחאו דחא לכ לצא ךייש ,יעבדכ תורשקתה ידי-לע ,התע ףא
וליאכ םהב עיפשמש ,רמולכ .םיברה תא רטופו ,שדקמ ,אב יברו ,תבש היהיש
םע אלימבו ,ולש תונווכה םע שודיק - הזמ הריתי - לבא .םמצעב ושדיק
.ולש השודקה

לואגל ןיתממ חישמ

:(49 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ תרות') א"ישת'ה חספ-לש-ןורחא

וניאו לארשי ינב תא לואגלו תאצל ןיתממו ,"ונלתוכ רחא דמוע" רבכ חישמ
...םיעגנ ינש תרישק ידכ וליפא בכעתמ

ןיאו ,אצמנ רבכ ודיצמ אוה ירה ,אלימבו ,דימ םלאגי ,הבושת ושעיש עגרב
.ונב אלא יולת רבדה

תרות תצפהב וקסעישכו . . הצוח תודיסחה תרות תצפהב קוסעל םיכירצ ןכלו
!םדוק דחא עגר חישמה תאיב וברקי ,תודיסחה

ףקותבו תחנב תלוזה םע רבדל

:(149 'מע 'ה ךרכ 'םחנמ תרות') ב"ישת'ה חספ-לש-ןורחא

,םילעופ םניא םירבדה םאו .תווצמו הרות תודוא ידוהי םע רבדל םיכירצ
.לעפתהל םיכירצ אל זא םג - "טעוב" הלה םא וליפאו ,םעפה דוע רבדל םיכירצ

- ול עגונ רבדהשו ...!יח אוהש החיכומ "טעוב" הלהש הדבועה :הברדאו
...םירבדה ולצא ולבקתיש דע ,םעפ דועו םעפ דוע ומע רבדל םיכירצ אלימבו

תעדל וילע - חילצה אל ןיידעש ןמז לכו .וחילצי - ףקותבו תחנב ורבדישכו
וירבדש םיליהת לטיפאק רמול אופא אוה ךירצ .וב אלא ותלוזב הניא המשאהש
.בלה לא םיסנכנ םג ויהי אלימבו ,בלה ןמ םיאצוי ויהי

החמשב - הדובעה תוללכ

:(114 'מע 'ח ךרכ 'םחנמ תרות') ג"ישת'ה חספ-לש-ןורחא

לשמכ ,םייוליגה ןיינע רסחש יפ-לע-ףא ,החמשב תויהל הכירצ הדובעה תוללכ
,ןתוא האור וניא רשאכ םג תוילגרמו תובוט םינבא ותושרב שיש הזמ חמשה םדא
העשב ומלוע הנוק שי"ש ןוויכ ,הדובעה ןיינעב החמשה תויהל הכירצ ןכ ומכו
הרהמב ,דיתעלד םייוליגהל םיכוז ,תולגה ןמזב וישכעד הדובעה ידי-לעו "תחא
.["ןימאמ ינא" ןגנל הוויצ] ונימיב

תוינחורל ,ימשגה עוצקמה לצנל

:(זער 'מע ד"ישת 'שדוק תוחיש') ד"ישת'ה חספ-לש-ןורחא

תאז לצנל וילע ,ןיד-תכירעמ היהת ותסנרפש הלעמלמ והשימל ונמיז רשאכ
תאז לצנל וילע .תלוזה תא קידצהל שפחמ אוהש ,ןיד-ךרוע לש ודיקפת .השודקב
םימוחתה לכב ךכו .ידוהי לכב יוצמה בוטה תא אוצמל .לארשי-תבהאל אופא
.השודקב תאז לצנל ,שרדנ אלימבו ,רשפא רשאכ

והזש דבלב וז אלש אצמנ ,םייוסמ םוחתב אוה ימשגה וקוסיע רשאכ ,אליממ
אוה םנמא .ונוק תא אוה דבוע ךכב .'ה תדובע ומצע הז אלא ,השודק ךרוצל
- ומצע הזש אצמנ .תוינחורב ולצנל דציכ תעדל ידכ - תוימשגב עוצקמ דמול
ךיכרד לכב" לש יתימאה שוריפה והזש ,הווצמ-רשכה ןיעכ - ימשגה קסעה םג
."והעד"ה ונשי "ךיכרד לכב"ד ףוגב "והעד

!אובי חישמ ,וזירכי םא

:(228 'מע ז"טשת 'שדוק תוחיש') ז"טשת'ה חספ-לש-ןורחא

,ףכית אוה אובי יזא - חישמ אוביש םנוצרש וזירכיו םידוהיה לכ ופסאתי םא
שי םהבש] ארמגב םיאבומה םיניינעה ראשו הליל הזש טבה ילבמ ,ןיע ףרהכ
ןה דימו הבושת ןישוע לארשי" - ם"במרה לש וניד-קספכ .[ותאיב לע תולבגמ
ףיקמה וב ריאיש שרדנש אלא רבכ ונשי חישמש םירפסב ראובמכ ."ןילאגנ
.ונימיב הרהמב המילשה הלואגה היהת ,ריאי רשאכ דימו ,'הדיחי-היח'ד

םוי לכ תודיסח דומיל

:(9-וש 'מע ז"ישת 'שדוק תוחיש') ז"ישת'ה חספ-לש-ןורחא

אל עגונ הזו .תודיסח ודמליש - וטושפכ שממ איה יתנווכ !אניתאק השרדל אל
,ישילש ,ינש ,ןושאר ,הנשה ימי לכל אלא גח-ורסאו חספ-לש-ןורחאל קר
.תודיסח דומלל ךירצ תבשבש - אטישפו ישיש ,ישימח ,יעיבר

דסחב ונצראל תויממוק ונכילוי אוה ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי" ידי-לעו
.םימחרבו

תימשגה הלואגב גונעתו החמש

:(וצק 'מע י"חשת 'שדוק תוחיש') י"חשת חספ-לש-ןורחא

הלואגה לע םג רתוול ןיא ,דיתעל ויהיש םיאלפנה םייוליגה לכ לע טבה ילב
םיענומה םיניינעה דובעשמ הלואגו תויוכלמ דובעשמ הלואג ,הטושפכ תימשגה
...ףוגה תואירבלו הסנרפל

,תולגהמ האיציה תלחתה איה יכ ,תפסונ הלעמ שי תימשגה הלואגהב ,הברדאו
.גונעתהו החמשה רקיע אוה אקווד הזב ןכלו .לודג רואל הליפאמ האיציה

תימשג הדועסב אטבתמ חספ-לש-ןורחאבש חישמה תראה יוליג םג הנה ,הז םעטמו
תומיב ומכ אל םגו הייתש אלו הליכא אל וב ןיאש אבה-םלוע ומכ אל .אקווד
הטושפכ תימשג הדועסב אלא ,תוקדהו ךוכיזה תילכתב איה הדועסה רשא ,חישמה
.אקווד

הדועסהש ,תועד שי רשא ףא הנה ,תבשב תויהל לחש חספ-לש-ןורחאב םגו
-אווער תניחב אוה יכ ,הייתשו הליכאב תויהל הכירצ הניא תבשד תישילשה
וניתובר וגהנ חספ-לש-ןורחאב ירה תאז לכב ,אבה-םלוע ןיעמ ,ןיווערד
.אקווד תימשג הדועס תושעל וניאישנ

.גונעתהו החמשה רקיע אוה הזבש ,תימשגה הלואגה אוה רקיעה יכ

החונמל ועיגי ףוס-לכ-ףוס

:(בנק 'מע ט"ישת 'שדוק תוחיש') ט"ישת חספ-לש-ןורחא

היה ךרבתי 'ה ירה ,'וכו תונויסנב ךרוצ שי עודמ - םיננואתמל הנעמה והז
םייקל ויה םילוכי יזאו ןבאה בל תא ריסהלו הבחרהב הסנרפ קינעהל לוכי
?הבחרהו החונמ ךותמ תווצמו הרות

-יעיבשה תדובע ירחא קר .חספ-לש-ןורחאל המדקה אוה חספ-לש-יעיבש :הנעמהו
שי ערה-רצי"ו "םתדרי םירצמל"ש הלאל הנתינש הרות-ןתמל הנכה ,חספ -לש
.חספ-לש-ןורחאל םיאב - "םכיניב

הליחת תשרדנ ךא ,חספ-לש-ןורחאד החונמהל ועיגי ףוס לכ ףוסש רבדה רורב
.המדקה

םיזר יוליגו םידוהי בוריק

:(263 'מע כ"שת 'שדוק תוחיש') כ"שת חספ-לש-ןורחא

רסמתה דחא דצמש ,ט"שעבה תגהנהל המודב התיה וניאישנ וניתובר תגהנה
- ןיזרד-ןיזר השעמ תעשב הליג ינש דצמו ,םיטושפ םידוהי לש םבוריקל
.הרותב םילענ םייוליג

רציממ תאצל ידוהיל רוזעל ,םיכומנ םיניינעל ורסמתה וניתובר םג ךכו
...ינחורה רציממ ידוהי איצוהלו ימשגה

-ןיזר ודמלי - תודוקנה יתשל ורסמתיש םהיתובקעב םיכלוההמ םג שרדנ ךכו
יתש ללכ םה ןיא תמאבו - רצימה ןמ ידוהי איצוהלו עייסל ורסמתיו ןיזרד
האר] "ץראב דחא יוג" םה ירהש ,תחא הדוקנ אלא ,(םידרפנ) תווצקו תודוקנ
.[ג"כשתב ןמקל םג

תבשב תויהל לחשכ

:(156 'מע א"כשת 'שדוק תוחיש') א"כשת חספ-לש-ןורחא
תבש ןכש .תבשב איה חספ-לש-ןורחאד תועיבקה רשאכ םירומא םירבדה דחוימב
,שיל ןיאמ תווהתהה התיה תישארב ימי תששב .עובשה ימיב הלואגה ןיינע אוה
,ישישה םויבו .תומלועה לש הלבגההו רצימה ורצונ ,"יבהי בהימ אימשמ" ירהש
שימ לוטיבב ותדובעב לחה זאש ,תוצח רחא ישישה םויב טרפבו ,םדאה ארבנשכ
לכ לש רציממ האיצי ןיינע והזש "ץראהו םימשה ולוכיו" תבשב רשא דע ,ןיאל
...תולשלתשהה

לארשי תונבו ישנ תדובע

:(440 'מע ב"כשת 'שדוק תוחיש') ב"כשת חספ-לש-ןורחא

הבקנ" רמאנ אובל-דיתעלש ןוויכמו .רכשה ןיעמ תויהל הכירצ וישכע הדובעה
יבתכב אתיא .לארשי תונבו ישנד הדובעה התע אופא השורד - "רבג בבוסת
תלעמ תא וניצמ רבדמה רודב .'רבדמה רוד' ותוא אוה אחישמד ארדש ל"זיראה
עגונב ןה ,("ערמ רוס" לש ןיינע והזש) לגעה אטח ןיינעב ןה לארשי ישנ
.ץראל םתביחל עגונב ןהו ,ןכשמה תבדנל

תרהט לע תונבהו םינבה ךוניחב לארשי תונבו ישנ תדובע תשרדנ התע ףא
רוד - "הליחת והוריכה םה" (רמול ולכוי םהילע) רוד לודיגבו שדוקה
.בבל בוטבו החמשב 'יוה תא הדבענו הכלנ :זירכיש

תווצקה ינש תא דחאי חישמ

:(263-262 'מע ג"כשת 'שדוק תוחיש') ג"כשת חספ-לש-ןורחא

.םיטושפ יכה םיניינעב םג קוסעל דבב דבו ,דחמ הרותה תגשהב קוסעל שיש
דע ,תילענ יכה תוקבדה ןיב וליפא - םיינשה ןיב הריתס ןיא רבד לש ותימאל
השורד ךא - םיטושפ יכה םיניינעב קוסיעה ןיבל "יתצפח אל ךמעו"ד תוקבדל
הנווכל תורסמתהל אלא "ונמייקאו ידיל אובי יתמ" לש העונתל אל שפנ-תוריסמ
.הנוילעה

ליכשי" ,וילע רמאנ אסיג דחמש ,חישמ לצא וניצמ תווצקה ינש לש הז רוביח
ןושארה םדא ,תובאה ,וניבר השממ הלענ - "דאמ הבגו אשינו םורי ,ידבע
הלגתיש קיתע תוימינפ תניחב - אטחה םדוק ןדע-ןגב היהש ומכ םדאמ וליפאו
רמנהו בודה "ותיחשי אלו וערי אל"ש ךכב אטבתת ותלועפ דבב דבו ,דיתעל קר
...שחנל דעו

ששח ילב חוטבלו תופצל

:(64 'מע 'ב ךרכ ה"כשת 'שדוק תוחיש') ה"כשת חספ-לש-ןורחא
םתואכ אלו ,םירצמ תלואג התיה אל ירה ,עיגה אל ןידע חישמש ןמז לכ
ןיא םינש רפסמ דועב אובי םאו ,בוט יזא ,םויה חישמ אובי םאש םירובסה
...!ארונ רבדה
רוביחה תביתכ וא תינברה) הרשמה תא לקלקי אוה חישמ אובישכש תורמלו
("תוהמ סיוא") דמעמ לוטנ ירמגל היהי אוהו ...(ןכמ רחאל ותריסמו
ןוחטיב רודח תויהל שי ןושיל םיבכשנ רשאכ אלא ,לעפתהל ןיא ...לבלובמו
ויה םייוצמ רושא הנחמבש תויה םע ,"'ה קזוח" אוה ומשש היקזח ךרד-לע ,'הב
אלא - ארמגה תרפסמ - והיקזח םהמ לעפתה אל ,בורה היה םמעו םינבר המכ
.השמכ םהל המדנ היהש ,איבנה והיעשי ירבדל תייצ

אירב ףוג םע שפנ-תוריסמ

:(352 'מע ו"כשת 'שדוק תוחיש') ו"כשת חספ-לש-ןורחא
- הז רוד ןייטצמ ךכבו .המילשהו תיתימאה הלואגל איבת שפנ-תוריסמד הדובעה
םי תעירקב ומכ יולג ןפואבו הבחרה ךותמ היהי הזו - שפנ-תוריסמה תדובע
המשנ איה הדובעהו .םירצמ תזיבמ התיה הלודג םיה תזיבש ל"זר ירבדכו ,ףוס
.המלש המשנו םלש ףוג ,אקווד ףוגב

ףוגהש רבודמ םש ןכש ,"אתמשנד אשלוח אפוגד אפקות"ש רמאנל הריתס הז ןיאו
"םלשו אירב ףוג" לע רבודמשכ ןכ-ןיאש-המ ,ףקותב םה ויתוואתו ויתונוצר -
."אוה 'ה יכרדמ" ם"במרה ןיד -קספכש

הטמל יולגב חישמ תא "ךישמהל"ו ,הנוכנה תואירב ךותמ הדובעה אופא היהת
.םיחפט הרשעמ

הרותה דומילב הפסוה

:(43 'מע 'ב ךרכ ד"לשת 'שדוק תוחיש') ד"לשת חספ-לש-ןורחא
-ןתמל הנכה הווהמה - וניתוריח ןמזמ לחהש הבישיה ידימלתל עגונב ןוכנ רבד
וז הנכה ירחאו ,רתוי הלענ ןפואב הרות דומיל םמצע לע ולבקי - הרות
,החמשבו לעופב תאז ושעיו ,הרות ןתמל וסנכיי

םידימלתהש דע ,םירגובמה ןה םיריעצה ןה ,ושעי ןכו וארי ונממש ןוצר-יהיו
...םהירומו םהירוה לע םג ולעפי

.הלואגה תלחתמו תולגה םימייסמ הז ידי-לעו

אופא ורמאי (היהתש הבישי הזיאמ) הבישיה ידימלת ןאכ םיאצמנש ןוויכמ
דומילל לבלבי אלו אירב היהי ףוגהשו ,'הכרבלו םייחל' היהישו ,'םייחל'
איבמה דומילו ,הדיקשו הדמתהב ,םילובלב לכ אלל הרותה דומיל היהישו הרותה
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,"לודג השעמ"ל דע ,השעמ ידיל

םילשורי תא הלעא

:(41 'מע 'ב ךרכ ה"לשת 'שדוק תוחיש') ה"לשת חספ-לש-ןורחא

הזש ,'וגו יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא (ז,ולק םיליהת) רמאנ
,ינש ד"בח-רפכו ד"בח-רפכ ונשי .הב ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא יפלכ רומא
לארשיו הדוהי ירע לכו ,שדוקה-ריע תפצב ד"בח-תיירקו ד"בח -רה-תלחנ
.ןבושייו

לש ברח וליפאו ,החונמ ךותמו ,בבל בוטו החמשבו שממ בורקב אופא הז היהי
.(ב,בכ תינעת) םכצראב רובעת אל םג םולש

העישוה" םילימה לע ,ןאכל ד"בח-רפכמ תונורחאה םינשב אבוהש ןוגינה ונשי
.('ךמע תא העישוה' ןגנל ליחתה ר"ומדא ק"כ) ..."ךמע תא
תודיסחה ינייעממ


חספ-לש-יעיבש


שחומב ףוס םי תעירק תייאר

יברה .ףוס-םי תעירק לש רויצ םש היה ראשה ןיבו ,םירויצ תכורעתל ב"שרה יברה ןמדזה םעפ
.תועמד וגלז ויניעו (םייתעשכ) בר ןמז רויצב טיבה

:צ"יירה יברה ראיבו

,הטמל תדרוי איהשכ ,תאז לכב ,שחומב תוקולא האור איהש ףא ,הלעמל התויהב ,המשנה
תישחומ הייאר תניחבב התיה רויצה תייאר .הזה-םלועב שחומב הייארה דצמ רתויב הב ףסותנ
תועמד ויה דירוה יבאש תועמדה :ףיסוהו .יבא לע ךכ-לכ העיפשה ןכלו ,ףוס-םי תעירק לש
.םיעוגעגו הקושת לש
(270 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


האר םיתוחפבש תוחפ

אלש המ םיה לע החפש התאר' ,ורמא ל"זח" :חספ-לש-יעיבש תדועס תעב ,םעפ רמא ב"שרה יברה
עורג רתוי תויהל םיכירצ אל ירהו ,םיה לע האר םיתוחפבש תוחפ .'יזוב ןב לאקזחי האר
.תועמד ויניע וגלז השעמ תעשבו ..."םיתוחפבש תוחפמ

ולעפ םירבדהו ,יברה ירבדמ דואמ עפשוה ,הירארוג לאומש 'ר ,זא חכונ היהש םידיסחה דחא
,ויקסע ילגרל םעפ עסנשכ ,ןכמ רחאל ןמז ךשמב םגש ,ךכ ידכ דע .רתויב זע חור-ןורבש וב
לש רויצהו בצמה לע לאומש 'ר רכזנ - "םיתוחפבש תוחפ" אוהש ,דחא לע בגא-ךרדבכ ורמאו
.ויתודרטו ויקסע לכ תא העשל חכשו ,וירבד לעו יברה
(270 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


דבלב דחא חפט

:חספ-לש-יעיבשב ,צ"יירה יברה ,ונבל ב"שרה יברה רמא םעפ

ןכש-לכ ?םשל םיכשמנ ונייה המכ דע - ףוס-םי תעירקמ טסראיוו השימח לש קחרמב ונייה םא
הלעמל דחא חפט קר םיממורתמ ונייה םא .ונתיאמ הלעמל דחא חפט קר איה ףוס-םי תעירקשכ
.תאז םיאור ונייה

ןיינעה ןיא ךכ םושמ םאה לבא .םירוויעו םישריח ונאש אלא ,ונשי לוכה ירה ,תמאב
...?תמא
(270 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


הבושתו הלאש

:צ"יירה יברה רפיס

רויצ - םירויצה ןיבו ,םירויצ םע ,יזנכשא םוגרתב שמוח יתיאר ,עבש ליגב ,דלי יתייהשכ
לש םהידגב תופנכב םיזחוא םינטק םידליו םירגובמ םישנא וארנ רויצב .ףוס-םי תעירק לש
.םילודגה

?םידליה ודחפ עודמ ,לודג הכ סנ היה ףוס-םי תעירקב םא :ב"שרה יברה ,יבא תא יתלאש

ואל םאו ,לודג תויהל תוצרל וילעו ,לודגב זחאהל ךירצ ןטקש ,הארוה יהוז :יבא בישה
.'תילכת' הז ןיא ירה - ןטק ראשיהלו .ןטק ראשנ אוה
(273 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


םיחתפנ םיעיקרה לכ

:ב"שרה יברה רפיס

-חמצה ר"ומדא ,אבסל ינסינכהו ,חספ-לש-יעיבשב (ש"רהמה יברה) אבא ינחקל ,ןטק יתייהשכ
:ונל רמאו ,ותושילח תמחמ ןכרומ ושאר ,הפס לע בשי קדצ-חמצה .א"זרה יחא םע דחי ,קדצ
.הלגתמ ומצעבו ודובכב ה"בקה .םיעיקרה לכ םיחתפנ םויה !ךעלרעדניק

יהוז יכ יתבשח .זא יילע לעפ רבדהש םשורה תא רכוז ינא .קרבו םער עמשנ רבדל םייסשכ
.(קרבו םער היהיש ליגר אל חספה גח ןמזב שטיוואבוילב) עיקרה תחיתפ

."תימצע הקיקח" תניחבב ילצא ראשנ אוהו ,םלועל חכשא אל םשור ותוא תא
(273 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


חמש ןוגינ

,רבדה רורב ,םרב .ונל עודי וניא ,ףוס םי-תעירק תעב לארשי ורשש ןוגינה - םיה תריש
...חמשו יבבל ןוגינ היה הזש
(273 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


ומצע לע הליג אוה

סוכהש ורמואב ,ןחלושהמ סוכ דירוהל בוט-םש-לעבה הוויצ ,'חישמ תדועס' תכירע תעב ,םעפ
.הלבטנ אל

ידוהי סנכנ .והשמ םעוט היה דחא לכו ,םישדח םישנא דימת ועיגה חספ-לש-ןורחא תדועסל
תא ותוארב ,ידוהיה ."סוכ ןיא" :םיבוסמה ול ורמא .והשמ תותשל ול ונתיש שקיבו דחא
שי אולה" :ההימתב רמאו הרבעל עיבצה ,ןחלושהמ ןכל םדוק דירוה בוט-םש-לעבהש סוכה
."ארונ אל" :רמאו שיאה ריטפה .הלבטנ אל סוכה :ול ורמא ."!סוכ

..."ומצע לע הליג אוה" :רמאו בוט-םש-לעבה תאז עמש

הבושתב רזחו הכז םימילו ,הרהטב םיעגונה םירומח םיניינע ידוהיה לע עדונ ןמז רובעכ
.המלש
(110 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


תוסוכ עברא

דומילה לכיהב חספה גחב דחי ולכאי 'םימימת יכמות' ידימלת רשא רדסה ליחתה ו"סרת תנשב
.תונחלש י"חו םידימלת י"ש זא ויה .(תוינסכאב ולכא זא דע)

עברא דימלת לכל תתל הוויצו ,םידימלתה םע דחיב ב"שרה יברה לכא חספ-לש-ןורחא תדועס
.'חישמ תדועס' יהוז :זא רמא ב"שרה יברה .תוסוכ
(277 'מע ו"צרת תוחישה רפס)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,שדוק תבש
חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ

.ןמקל האר ,הלילב םויה םירועינש המ םע םאתהב הרואתה לש תבש-ןועשה תא רדסל רוכזל שי

המצע תבשב וא תבש-ברעב רמול שי [םוגרת דחאו ארקמ םיינש םויה םיארוק ןיאש יפ-לע-ףא]
- םחנמ-תרות') 'ינימש' תשרפ תרטפה תא ןהו ,םויה םיארוקש הרטפהה תא ןה - דיחיב -
.(351 'מע א"ח ה"משת 'תויודעוותה

.'ונייחהש' אלל ,'בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל' תוכרבמ .רנה תקלדה

.'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא .החנמ

ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא 'םולשב יאוב'ב .'דודל רומזמ' םיליחתמ .תבש תלבק
.בוט-םויו תבש לש תיברע .ליגרכ םיכישממו ."הנירב" םירמוא

ןיא שודיקב .שחלב - 'אתדועס איה אד' 'דודל רומזמ ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' תרימא
.'ונייחהש' םיכרבמ

התיה ובש ןוויכ ,חספה ימי ראש לש וזמ הלודג (חספ-לש-ןורחאו) חספ-לש-יעיבש תחמש
קדצ-חמצה םשב ורסמש שי .לארשי תומשנ תדיל התיה אקווד זאו ,םירצמ תאיצי ןיינע תומילש
ןויליגבש 'תוכלמ רבד' רודמב םג הארו) 'ןיביבח ןיעיבשה לכ'ד הגרדה אוה חספ לש יעיבשש
.(הז

תועובשה גחב ןכו) חספ-לש-יעיבשב תכלל ,םינש המכו המכ הז גיהנה ר"ומדא ק"כ :הכולהת
המכו המכב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבבש לארשי-ינב תא רקבל 'הכולהת'ב (תרצע-ינימשבו
,(תונוכש ראשבש לארשי-ינבמ םיבר םע תודחאתהה ידי-לע) גחה תחמשב ףיסוהל ידכ ,תונוכש
תוימינפו הרותד הלגנ ,("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ") הרות ירבד תרימא ידי-לע טרפבו
.הרותה

.םידעוותמו הרות דומילב םיקסוע ,הלילה לכ םירועינ שטיוואבוילב

תא הז לילב דומלל צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה םעפ .רתסנו הלגנ ,םירועיש המכ םידמול ויה
רמאמה תא דומלל ,הרוה תרחא םעפו .(ב,זט) הרות-יטוקלבש 'סוניו האר םיה' ה"ד רמאמה
.(ד,זט) 'ףינהו' ה"ד וירחאלש

ףסונ ,רע ראשיהל=) המצעלשכ הבישיה" חספ-לש-יעיבשבש ,רסמנ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא םשב
."ןיינע ןכ-םג איה (דומילה ןיינע לע

-שולש םירמוא ןיא ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח :תירחש
תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .'הימש ךירב' םיליחתמ אלא ,'וכו תודימ הרשע
.(וכ,וט - זי,גי תומש) "ךאפור 'ה . . חלשב יהיו" חלשב

יגהנמ רצוא'ב איבהש תואחסונה יתש יפל ,גוהנכ תדחוימ הניגנב תורמאנה םילימה ןלהל
:םיעבורמ םיירגוסב ןאכ וסנכנ ןהיניב םיקוליחהו ,'ה םש רכזומ ובש םוקמב ןבור ,'ד"בח
יל-א הז] ,םיב המר ובכורו סוס ,ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,(ינשה) םלאמשמו םנימימ
,אלפ השוע תוליהת ארונ ,בייוא ץערת 'ה ךנימי ,ומש 'ה ,והנממוראו יבא יקולא [והוונאו
השביב וכלה] ,דעו םלועל ךולמי 'ה ,תינק וז םע רובעי דע ,[ךשדוק הוונ לא ךזעב תלהנ]
.[םיב המר ובכורו סוס (. . םירמ םהל ןעתו) ,םיה ךותב

.שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ .םידמוע - םיה תריש תאירק תעב
.(ריטפמל ןטק תולעהל ןיא קחדה תעשב םג) לומתאדכ ,"םתברקהו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
.(בכ קרפ ב-לאומש) "דוד רבדיו" הרטפה

.רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה-ץעב זוחאל וגהנ וניאישנ וניתובר :תומשנ תרכזה
ויבא תתימל הנושארה הנשב לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
."תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב .תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומא וא

.ףסומ תליפת .וללהי .ירשא .תאז רמוא תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא
."תלוס תחקלו" :םירמוא

.'ינימש' תשרפב הרותב םיארוק :החנמ

אבסה ק"הרה לש 'קאזאק פוה' ןוגינה תא םינגנמ ויה חספ-לש-ןורחאבו הרות-תחמשב
.וללה םידעומה תודוקנ ,ןוחצינו החמש לש ןוגינ והזש ןוויכ ,הלופשמ

'חישמ לש דוקיר' ודקריש תורוהל חספ-לש-ןורחאב גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.ןכ הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םגש םימעפ ויהו ,('ץנאט ס'חישמ')

תארקנ התיהו (ל"וחב) 'חספ לש ןורחא' םויב תישילש הדועס לכוא היה בוט-םש-לעבה ונבר
.חישמה תראה יוליג ריאמ הז םויבש םושמ .'חישמ תדועס' ולצא

תוסוכ עברא .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גיהנה ,וז הדועסב תוסוכ 'ד תותשל עובק גהנמ
טעמ התשי ,ול השקש ימ .לארשי תא תוקשהל ה"בקה דיתעש המחנה תוסוכ עברא דגנכ ,ןיי
.תפסונ סוככ ול בשחייו םעפ לכב תצק ףיסויו

תוריהז לש ןפואב [היהי הז לכש] - אטישפו ,'םייחל' רמול רשפא תוסוכה עברא רחאל םג
וא ,וכרע-יפלש תוסוכ חקיש הז ידי-לע ,יוצרה ךפיהו יוויצה ךפיה ,םולשו-סח ,תורכשמ
.הזב אצויכו ,סוכ בור התשיש

."חספ-לש-יעיבשב (תוסוכ עברא םיתושו) חישמ תדועס םילכוא לארשי-ץראב"

םמצעל םינב) תווצמ ליג ינפלש לארשי ידליל תוביסמו םיסוניכ ךורעל שי :'ה תואבצ
-תריסמו םירצמ תאיצי תועמשמ תא םהל ריבסהל ,חספ-לש-יעיבשב שדוקה-ץראבו (ןמצעל תונבו
-ןתמל דעו םיה תעיקב תא איבהש המ ,הרות-ןתמל עיגהל ידכ םיב רובעל זא לארשי לש םשפנ
תא םירהממו םלועה םויק םיקזחמ הז ידי -לעו ,חישמ תדועס םע םרשקל ןוכנו יאדכו ,הרות
.תולגה ץק

,ןושאר םוי
גח-ורסיא ,ןסינב ב"כ

.ליגרכ 'ךל ןתיו' ,הלדבה - בוט-םויו תבש יאצומ

.הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,םינעתמ ןיא

.'םיפא ךרא ל-א'ו 'ךנעי . . חצנמל' ,ןונחת םירמוא ןיא ,רייא שדוח-שאר ירחא דע

ונגראי חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,םינש המכ הז ,גיהנה" ר"ומדא ק"כ :הרות סוניכ
המכו המכ ובש ,קוחרמ םג וילא עיגהל ולכויש ןפואבו גחה רחאל דימ ,'הרות סוניכ'
ןיינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב יכ ,הרות ירבדב םילפלפמו אירטו אלקשב םיקסוע
,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות 'יניסמ הרות לביק השמ'ד
...הרותה דומילב ףיסוהל םיאתמה ןמזה והז אליממו

דואמ בוטו ןוכנ רבדש ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב םידוהי ררועל יאדכ ,הזב ףיסוהל ידכו"
ירחאלש םימיב וא ,האבה תבשב םינפ-לכ-לע וא ,הז עובשב ולא םימיב 'הרות סוניכ' וכרעיש
ופיסוי - הרות סוניכ רבכ םיכרועש תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז
...תוכיאבו תומכב ,הזב

-לע אוה תאז חיטבהל םיעצמאה דחאו ,'הברה םידימלת ודימעהו' םג איה םיסוניכה תילכת"
."('האנ וידו האנ ףלקב') םיסוניכב רמאנה תספדה ידי

הריפסה ימי יגהנמ

םירשע לע םהב םילבאתמו ןיד ימי םהש יפל ,תרצעל חספ ןיב םישנ םיאשונ ןיא :ןיאושינ
.ולא םימיב ותמש אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו

."רמועב ג"לל רוא ,הלילב אלו רמועב ג"ל םויב םתושעל שי" - רמועב ג"לב ןיאושינ רבדב

יברה ףידעה (חיש 'מע ,ח ק"גא) ורבע םינשב - ךליאו ןוויס שדוח-שארמ ןיאושינ רבדב
םיכסהו ריתה ,עודיכ םיכיראתבש תולבגהה לטיבשכ תונורחאה םינשב ךא ,גח-ורסאל תוחדל
.לעופל ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה הרוה ןכו ,זא ןיאושינ ךורעל

.רמז-ילכו תולוחמ ,םידוקיר אלב ןיכודיש-תדועסו ןיכודיש תושעל רתומ

."תורתי תוחמשו תולוחמ ,םידוקיר" ילב לבא ,תושר-תודועס ךורעל רתומ

.עובשה ימי ראשבמ רתוי שדוק-תבש יאצומבו שדוק-תבש ברעב הזב לקהל ןיא

תודעוותהבש תולוחמה ףאו ,לוקמשרב ףאו הפב םיידיסח םינוגינ רמזלו דעוותהל וגהנ לבא
.םירסוא ןיא

'תורשקתה'ב הזב רוריב האר) גוהנכ ,תולוחמבו םיפותב םג םיריתמ הרות-רפס תסנכה
.(19 'מע ומר ןויליג

ברע דע ,רמועב ג"לב וליפאו ,תירב ילעב םג ,םירפתסמ ןיא ,ל"זיראה יפ-לע :תרופסת
.תועובש

.םינטקה תא םג הז ןיינעב ךנחל גוהנ

םאו) רמועב ג"לב הושעי - רמועב ג"ל דע לח םתדלוה םויש הלא :שולש ינבל הווצמ תרופסת
ג"לל תרופסתה םידקהל ןיא לבא ,תועובשה גח ברעב - וירחא ודלונש הלאו ,(ןורימב - רשפא
.םינש שולש תואלמ ינפל רמועב

ןוזמה -תכרב ,רחשה-תוכרב ,ןטק-תילט תאישנב וליגרהל) דליה ךוניח יניינע ראש ,ןבומכ
.שולש ליגל ועיגהב ושעי (['רדח'ל ותסנכהו] הטימה לעש עמש-תאירקו

הניאו שארה -יוסיכל ץוחמ תואצויה תורעש ןתוא הריפסה ימיב רפסל השאל רתומ :םישנ
.תרופסת תבשחנ הניא םיילגרהו םיסירה ,תובגה רעש תטירמ .ןתוסכל הלוכי

(ץימחהל םילולעש רבד לכבו ןבה-ןוידפ לע דבלמ) ונייחהש םיכרבמ ןיאש םיגהונ :ונייחהש
.םיכרבמ - רמועב ג"לבו תבשב ךא .הריפסה ימיב

דע ,ךליאו המחה תעיקשמ הריפסה ימי לכ הכאלמ תושעל אלש םישנו םישנא םיגהונ :הכאלמ
.(רמועה -תריפס ורפסי םישנה םגש תפסונ הביס וזו) ,הריפסה רחאל

(םיצמק ינשב) 'שדח' רוסיא

םיקסופב הלודג תקולחמ שי .ןסינב ז"י ליל תליחת דע הזה ןמזב ףא 'שדח' לוכאל רוסא
רהזיהל היה ד"בח ידיסח ןיב קיתעה גהנמה .(ק"האל העיגהשכ טרפבו) ל"וח תאובת תודוא
ברה תחגשהבש וירצומו חמקה ,ונתעידי בטימל .םיגוחה לכמ הזב םירהזנ םיבר םויכו ,שדחמ
הז ששחמ תונורחאה םינשב םייקנ ,םילשוריב תידרחה הדעהו קרב-ינב ד"בא א"טילש אדנל
.ירמגל

ףוגה תאופרל םילגוסמ הריפסה ימיש ,םירפסב ראובמכ ,הלוגס ימי םימיה ירהו" :האופר
."ל"ז וניתובר תארוהכ ,עבטה ךרדב וב יולתה תושעל םדאה לעש אלא ,שפנה תאופרו

.ללכב ץראל ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il