- ב"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןסינב ז"כ * ינימש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול םכתלוכיב רשא לכ ושע

תוכלמ רבד


,הנינח ,ןוני ,הליש ,םחנמ"
..."!אובי רבכש דבלבו


התיה ןכלו 'שקובמ' הב היה ריעל ץוחמ ךלמה דוד לש ותחמש
ילב ,'זזפמ'ד ןפואב התיה ריעה ךותב לבא ,תלבגומ
םעטה ירחא ךלהש ךלמה לואש * הלבגהמ הלעמלו 'שקובמ'
דוד" ,לוע-תלבקב ותדובעש דודל הכולמה תא דיספה לכשהו
הנוהכ ידגבד ןיינעה ךייש ןברוחה ןמזב םג * "ידבע
* הלואגל םיברקתמו םיכלוהשכ טרפב ,דחאו דחא לכל האובנו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


דבוע תיבמ ךלמה דוד ידי -לע םיקולאה ןורא תרבעה תודוא רפוסמ 2ונתשרפ 1תרטפהב
רוגח דודו 'ה ינפל זוע לכב רכרכמ דודו" - 3בותכב רפוסמ - םכרדב .דוד ריעל יתגה םודא
."'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמה" ןושלה 4רמאנ - דוד ריעל םעיגהבו ."דב דופא

רכזנ הליחת (א :דוד ריע ןיבל ריעל ץוח ןיב בותכה ןושלב םייונישהב זמרה ןיבהל ךירצו
- דוד ריעבו ,"רכרכמ" קר רמאנ הליחת (ב .רכזנ אל דוד ריעבו ,"דב דופא רוגח דודו"
."רכרכמו זזפמ"

- "רכרכמו זזפמ דוד ךלמה"ש לואש תב לכימ התארשכש ,הז ירחאל רפוסמה ןיבהל ךירצ םג
5"'וג תאזמ דוע יתולקנו 'וג ךיבאמ יב רחב רשא 'ה ינפל" :דוד הל הנעו ,ךכ לע ול הגעל
.ותחמשל הביסה תא ראבל קר ול היה אלה ?"ךיבאמ יב רחב רשא" םידקה המ םשל -

לש דופאה ירהש ,הנוהכ ידגב הנומשמ 'א הז ןיאש 6ם"במרה בתכ "דב דופא" ןיינעב
היאר איבמו .8"'וג ןמגראו 7תלכת"מ םג אלא ,דבלב - ןתשפ - דבמ השענ אל הנוהכ ידגב
."דב דופא רוגח רענ 10וב רמאנו היה יול 9איבנה לאומש ירהש" - הזל

הרשתש יואר אוהש ימו םיאיבנה ינב ותוא םירגוח ויה הז דופא אלא" :ם"במרה םייסמו
-חורב ןשוחהו דופאה יפ לע רבדמש לודג ןהכ תלעמל הז עיגה יכ עידוהל ,שדוקה-חור וילע
."שדוקה

םכח לע אלא הרוש הניכשה ןיא" ירהש ,רתויב תילענ הגירדמ איה האובנש ןוויכמ :רמולכ
םישובלה לש םניינע זא עגונ הזל ףסונו ,וב ונמש תולעמה ראשו 11"המוק לעבו רישעו רובג
םינכומש ךכל ןמיסכ ,ןכל - 12"וידגב תא 'וג טשפיו" ךכ לע םירמואש דע ,םה ןפוא הזיאבו
.דב דופא תריגחד ןיינעה היה ,"שדוקה חור וילע הרשתש" ךכל םייוארו

השמחו םינומש ויה םינהוכה ריע בונב :13ימלשוריב רוקמ ול שי - ם"במרה בתכש הז ןיינע
דמלמ" ץרתמו ?דחא אלא לודג ןהכ ןיא ירהו :ימלשוריה לאוש .14"דב דופא יאשונ" םינהוכ
.ם"במרה ירבד םה ןהו ."םילודג םינהוכ תויהל ןייואר םלוכ ויהש

דוד היהש העשב .ריעל ץוחמ תישענ ללכ ךרדבש ,15תודדובתה - איה האובנל תונכההמ 'א
םג היהש רכזנ םש ןכלו ,האובנל ומצע ןיכהש םוקמה רקיע אוה םש - ריעל ץוחמ ,ךרדב
."דב דופא רוגח"

ךותמ אלא . . הרוש הניכש ןיא"ש ןוויכ ,"'ה ינפל זוע לכב רכרכמ" היהש םעטה םג והזו
ידכ ,ה"בקה ינפל תוחבשתו םיריש רמוא ,חבשמ םג ושוריפ "רכרכמ" ,הזל ףסונו .16"החמש
.17עודיכ ,םימלענה תוחוכה תא םיררועמ םילוליהו תוחבשת ירהש ,האובנה יוליג תא ררועל

,ךכ היה אל ריעל ץוחמ .18דוקירה יוביר לע הרומה ,"זזפמ" םג רכזנ - דוד ריעד החמשהב
לכ תא תרדוח החמשהש ךכמ עבונ - 19תודיסחב ראובמ - דוקיר .ללכ דוקיר םש היה אל ילואו
.םיילגרל םג העיגמש דע ,("ךרוד ןוא ךרוד ,ךרוד םיא טמענ החמש יד") םדאה לש ולוכ

האובנ - שקובמ הב היה ריעל ץוחמ החמשה :'בה קוספהב קר "זזפמ" תבית תרכזנ ןכלו
ןיא טינ זיא סע") ולוכ תא ירמגל הרדח אלו ,הלבגהב התיה - אליממו ,הניכשה תארשהו
ילב אלימבו ,20'שקובמ' אלל החמש - אקווד דוד ריעד החמשה .("ךרוד ןוא ךרוד ןצנאג
."זזפמ"ד ןיינעה םג הב היה - לובג

זזפמ" היה דודש הז לואש תב לכימ לש התעדב לבקתנ אלש םעטה ןכ-םג ןבוי הזבו
:21דוד ריעב "'ה ינפל רכרכמו

םיניינעב קסוע אוהשכ 22ךלמה תא ןיאור ןיאש ףא ירה - ןובשח הב שיש החמשל עגונב
-יפ-לע-ףא - 22"ךילע ותמיא אהתש" ,23"ךלמ ךילע םישת םוש"ד ןיינעהב תושילח םילעופש
.לכש יפ-לע ,תעדו םעטב םוקמ הזל שי ,שקובמ הב שיש ןוויכמ ,ןכ

וניא - תעדו םעטמ הלעמל ,הלבגהמ הלעמל היהש ,דוד ריעב ,"רכרכמו זזפמ"ד ןיינעה לבא
.לכשב לבקתמ

קוליחה לע עיבצה ךכבש - "ךיבאמ יב רחב רשא" הל הנע דודש המ ןכ-םג ןבוי הזבו
:הדובעה רדסב

,קלמע תא ירמגל םירחהל לואש הצר אל ןכלו ,24תעדו םעט יפ-לע התיה לואש לש ותדובע
,25"ךיקולא 'הל חובז ןעמל רקבהו ןאצה בטימ"ב ךרוצ שיש ול רבתסה לכש יפ-לעש ןוויכ
.26לאומשל רמאש יפכ

,הכולמה ונממ הלטינ - םעטה ירחא ךלהש ,לואש :"ךיבאמ יב רחב רשא" דוד רמאש והזו
28בותכש ומכ ,לוע-תלבקב ותדובעש ,אקווד דוד ,27"דיגנ יתוא תווצל" ,ול אקווד הנתינו
,לוע-תלבק תויהל הכירצ - תמייק הכולמ היהת ותוכלמש םיצור םא ,ןכלו ."ידבע דודו"
.לכש לש הלבגה אלל ,"'וג לפש יתייהו 'וג יתולקנו"

,וניאישנ וניתובר לצא םג ואר ןכו ,םידיסח לצא גוהנהל עויס םג אוה הז ןיינע
דחוימ רואיב רבדה שרוד הנשמה יפ-לעש ףא ,'וכו םייפכ םיאחומ ,םידקור בוט-םויו תבשבש
:ל"נכ ,ימינפ םעט רמול ךרוצ שיו .תוטשפב תאז םישוע ןכ-יפ-לע-ףא - 29הלגנ יפ-לע

,("ן'חישמ וצ רעטנענ ץלא ךאד טרעוו סע") חישמה תאיבל רתויו רתוי םיברקתמש ןוויכמ

ןברוחה עגרמש 31שרדמה רופיסכ ,30חישמ תארקל תכלל רבכ וליחתה ןברוחה רחאל דימ -
ןמזל רתויו רתוי םיברקתמ עגרל עגרמו .לארשי לש ןעישומ דלונו הרפ לש הייעגכ קר ךשמנ
- 32"םלועל םהל אישנ" ,לארשי לכ לע ,"םהילע ךלמ דוד ידבעו" ובש

."'ה ינפל רכרכמו זזפמ" ,"ידבע דודו"ד רדסהב - 34ם"במרה קספכו - 33םיגהונ ןכל

* * *

.ףרוחה ישדחב רשאמ רתוי ה"בקה תא דובעל לקנ ץיקה ישדוחבש ,36תודיסחב 35אתיא

:אוה וטושפכ הז לע םעטה

"'וג האריי הנשב םימעפ שולש"ש ,תיבה ןמזב וארש יפכו .םייוסמ ןיינע לעופ בוט-םוי לכ
דע ויח הז חוכבו ,תוקולא םיאור ויהש ונייה ,38"תוארל אב ךכ תואריל אבש ךרדכ"ו ,37
.תולגה ןמזב םג ןיינעה אוה הז ךרד-לעו .39וירחאלש בוט-םויה

- רתוי הקזח הראהה אלימבו ,הזל הז רתוי םיכומס םה םיבוט-םימיה ץיקה ימיבש ןוויכו
.ה"בקה תא דובעל רתוי לקנ יזא

:אוה םעטה תוימינפו

קוליחה והזש - הטמל הלעמלמ הכשמה וניינעש ,ןסינ שדוח לש רדסה יפל םה ץיקה ישדוח
,40"םכישעמ ורפש" שרדמב אתיאדכ ,רפושה שדוח ,הבושתה שדוח אוה ירשתש ,ןסינל ירשת ןיב
יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" - וניינע ןסינ וליאו ,41"ןוהיבוח לכל קובשתו ירשת" הז ידי-לעו
.43הטמל הלעמלמ ,42"ה"בקה םיכלמה

אוה רואהו ,רואהל ילכ רתוי אוה ירה הז ידי-לעש ,הלעמל הטמלמד רדסהב הלעמ שיש ףאו
יוליגו ,רתוי לודג רוא תאז לכב אוה הטמל הלעמלמ ךרדב ,םוקמ-לכמ - תובשייתהב רתוי
תמא"ה ריאמש העשב לבא ,םירתסהו תומלעהמ םיאב םיישקה ,יכ ,רתוי לקנ היהיש לעופ רואה
.םירתסהו תומלעהה לכ םילטבתמ ,44"םלועל 'יוה

הרות-ןתמ ידי-לע ירה - (ל"נכ) הטמל הלעמלמ יוליג לע הרומ ןסינ שדוחש ףא ,הנהו
.אקווד הדובע ידי-לע םיאב הטמל הלעמלמש םייוליגה םגש לעפנ

ידי-לע םיאב ולא םייוליג םגש ףא ,יכ - "הטמל הלעמלמ" ולא םייוליג םיארקנ םוקמ-לכמו
יוו ךרדב טינ סאד טמענ'מ") הדובעה לש החוכל םאתהב םיכשמנ םניא ,םוקמ-לכמ ,הדובע
לבא ;וכישמהל הדובעה לש החוכב ןיאש רתויב ןוילע רוא ךשמנ אלא ,("ןעמענ ןאק הדובע
.הדובעה ןיינע םג תויהל חרכומ ןכ-יפ-לע-ףא

:רבדל אמגוד

בריסו .הנתמב - הרותב םייוסמ קלח - הרות קדצ-חמצהל קינעהל םעפ הצר ןקזה ר"ומדא
םינש המכ רחאל ךא .העיגיב הרותה תא גישהל ונוצרש ורמאב ,הנתמה תא לבקל קדצ-חמצה
המ ירה ,(45"הדימ ץראמ הכורא") ףוס-ןיא איה הרותהש ןוויכמד ,ךכ לע קדצ-חמצה רעטצה
םיניינעה לע עגייתהל ךישממ היה זאו ,תחקל ול היה ,הנתמב ול ןתיל ןקזה ר"ומדא הצרש
.46הרותבש רתוי םיקומע םיניינע ונייה ,םיאבה

:ןדיד ןודנב אוה ןכו

םגישהל רשפא-יאש ולאכ םייוליג הטמל הלעמלמ ךרדב םינתונ - העיגיה ןיינע ונשיש ירחאל
יפכ העיגיה ןיינע ונשי הליחתש העשב - ולא םיניינע םינתונ יתמ לבא ;העיגי ידי-לע
.תלוכיה

:דועו תאז

רעמ ץלא ןעמ ףראד רעטייוו סאוו") רתויו רתוי עגייתהל ךירצ - ןמזה רבועש לככ
שדח רוא . . ריאמו דרוי הנשו הנש לכב"ש 47שדוקה-תרגאב ראובמ ירהש ,("ןעוועראה
םינוילע ןיחומ ןיכשמנ םויו םוי לכב" הז ךרד-לעו "םלועמ ןיידע ריאמ היה אלש שדוחמו
.רתויו רתוי תויהל הדובעה םג הכירצ - ולא םייוליג הלעמלמ ונתיש ידכ ,אליממו ,"רתוי

ףרוחב רשאמ רתוי קר אל - ("הדובע וצ ןעמענ ךיז") הדובעל רסמתהל שי הז ץיקבש ,אצמנו
רתיב תויהל הכירצ ץיקב הדובעה םג ירה ,ףרוחבמ רתוי םילענ םייוליגה ץיקבש ןוויכד)
.וינפלש ףרוחב רשאמ רתוי הדובעה התיה וב םגש ,םדוקה ץיקב רשאמ רתוי םג אלא ,(תאש

ןיינעהל דע ,48"םויה ןוכנ דע רואו ךלוה" ,רתויו רתוי הדובעב דימת ףיסוהל שי ךכו
יכ וידחי רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" רשאכ ,דיתעל םייקתיש ,49"ריאי םויכ הלילו"ד
.50"רביד 'יוה יפ

* * *

ורגחש "דב דופא"הש ם"במרה ירבדב (51ב ףיעס) ליעל רבודמהב - בוח יל ראשנ ןיידע ..אי
.דודמ אלו לאומשמ היאר ם"במרה איבמ עודמ ץרתל - הנוהכ ידגבמ היה אל םיאיבנה ינב

.[ליעל רבודש ןיינעהל עגונ וניא ץוריתהש ןוויכ ,ןכל םדוק הז ץורית יתרמא אל]

:ןיינעה רואיבו

וז - הלחנה ,הליש וז - החונמה לא" 53ל"זר ושרדו ,"הלחנה לאו החונמה לא" 52ביתכ
שדקמה-תיבב ומכ רדסה היה ,הלישב ןכשמה היה זאש ,לאומש לש ונמזבש ,אצמנו ."םילשורי
החונמה לא התע דע םתאב אל יכ" רמאנ הז לעש ,דוד לש ונמזב ןכ-ןיאש-המ .("הלחנ")
."'וג

םגו ,ךכ -לכ ןידיפקמ ןיא ("'וג החונמה לא התע דע םתאב אל"ש) הזכ ןמזבש ללכה יפ-לעו
ןיא דודמש ןוויכ ,דודמ היאר איבה אל ם"במרהש ריפש יתא - הנוהכ ידגב שובלל לוכי רז
.ל"נכ ,הנוהכ ידגב שובלל רזל םג רשפא היה ונמזב יכ ,ךכ-לכ היאר וז

:וננמזל םג הארוה הנשי - הז ןיינעמ .בי

ןיא - םאצומל רשפא-יאש ןפואבו ,'וכ םיניינעה לכ 54וזנגנשמ ,ןברוחה ןמזב וליפא
דוד ןמזב אקוודש וניצמש יפכ ,הברדאו ,ולא םיניינע לכ םיכייש אל התעש רבד לש ושוריפ
.(ל"נכ ,דודמ היאר ם"במרה איבה אל ןכלש) רתוי לקנב דב דופא תשיבלד ןיינעה ירשפא היה

הז ןיינעש 55וניצמש ,טרפב האובנה ןיינעב אוה ןכ - םיניינעה תוללכל עגונב אוהש םשכו
רתוי םיברקתמו םיכלוהשכ ,התע טרפבו ,ךכל יואר רודה ןיאש אלא ,הזה ןמזב םג ונשי
.הלואגהל

ומש ןוני ירמא יאני יבר יבד . . ומש הליש ירמא אליש יבר יבד" :57ארמגב 56אתיא .גי
58הזב ראובמו ."ומש היקזח ןב םחנמ םירמוא שיו . . ומש הנינח ירמא הנינח יבר יבד . .
.ארמגב תועדה לככ ,הנינח ןוני הליש םחנמ תובית-ישאר - "חישמ" םשב ארקנ ןכלש ,

תא סינכהל ףאוש דחא לכש ןוויכ ,59"ומש רחא שרוד היה דחא לכ"ש - ןיינעה ןכותו
ןיא ןעמאנ ןוא ןיינע ןייז ןלעטשניירא טכוז רענייא רעדעי") חישמב ומשו וניינע
.60("ן'חישמ

!אובי רבכש דבלבו - הנינח ,ןוני ,הליש ,םחנמ הז היהיש (:א"טילש ר"ומדא ק"כ םייסו)

* * *

המ לע ןיאש יתיארשמ לבא ,הז לע ינררועי והשימש יתיכיח - 61ןמקלד ןיינעהל עגונב .די
:ימצעב הז לע ררועל ינא חרכומ - ...תוכחל

-ץראב הז ןוגרא דסונ עודמ עדוי ינניא - ."ד"בח תדוגא יריעצ" ןוגרא ונשי לארשי-ץראב
.התע תאז תושעל שי ,םינפ-לכ-לע לבא ;ונניא ןיידע ןאכו ,הליחת לארשי

א ךאנ ,ןעמאנ א ךאנ") 'וכ "םיבתכמ ריינ" םע ןוגרא לש םש םתס ףסותיש יתנווכ ןיא
םיניינעהב לועפל וליחתיש ונייהד ,תולועפ ויהיש אלא ...("ירענאשייטס א ,קנאלב
.םהב לועפל םיכירצ "ד"בח תדוגא יריעצ"ש

.תונורסחו תולעמ ,הזה םלועבש ןיינע לכבכ ,וב שיו ,הז ןוגרא רבכ ונשי לארשי-ץראב
תונורסחהמ דומללו ,םהישעמכ תושעל ידכ תולעמהמ דומלל - אמגוד םהמ תחקל רשפא ,אלימבו
.62םתוא עונמל דציכ

םוש הזמ היהת אל יאדווב - רבד ושעי אל םא ירהש ,לועפל ליחתהל שי - ןפוא לכבו
ןכ םא אלא הרות ירבד לע דמוע םדא ןיא" ירה - ןורסיח היהיש םיששוחש המו ...האצות
.64בוש לשכיהל אלש םידמול הלא תונולשכמש ןוויכ ,63"ןהב לשכנ

,רחמ םינפ-לכ-לע וא ,הלילה דוע ףסאתהל שי .הזב קוסעל ליחתהל שי - םינפ-לכ-לעו
.תוישממ תולועפל תשגלו

"תושק תולחתה"ה תבוח ידי ואצייש ךרבתי 'ה רוזעי ."תושק תולחתה לכ" 65ל"זר ורמא
.66החלצהב דימ ןיינעה להנתי ךליאו ןאכמו ,התע יתרמאש םירבדהב

* * *

א ת"ר "רייא"ש ןמיסה 68עודי - 67"רייא" שדוחה םש תביתכ תודוא הריקחהל עגונב .וט
.ן"ידוי ינשב תבתכנ "רייא" תביתש םירכוז הז ידי-לעש ,לחר בקעי קחצי םהרב

:הדובעב ןיינעה ןכותו

- אוה ,רייא שדוחב םיזומר תובאה תומשש ךכב זמרהו .69"הבכרמה ןה ןה תובאה"ש עודי
לוע-תלבקב תויהל הכירצ ,(רייא שדוח לש ונמז) חספה רחאל דימ ,ץיקה ישדחב הדובעהש
.70הבכרמ תמגודב ,לוטיבו

:רתוי תויטרפבו

,אקווד םילענ םיניינעב קסעתהל שיש בושחל םוקמ שי - חספה גחד םייוליגה ירחאל
הדובע תויהל הכירצ - םייוליגה לכ ירחאלש ,הארוהה האב ךכ לעו ;הגשהו הנבה יניינעב
.הבכרמ תמגודב ,לוטיב ךותמ ,אקווד הטושפ

וניצמ תובאה לצא םגש - לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא תובית-ישאר "רייא"ש ךכב זמרה והזו
:הז תמגוד

הגשה ידי-לע תוקולאל עיגהש דע ,לודג הגשה-לעב היהו ,71"םהרבא היה דחא"ש יפ-לע-ףא
רמאת רמא ,תקלוד תחא הריב הארו םוקמל םוקממ רבוע היהש דחא"מ 73לשמה 72ליעל רכזומכ)
ירחאל ירה - ("הריבה לעב אוה ינא ול רמא ,הריבה לעב וילע ץיצה ,גיהנמ אלב וז הריבהש
.לוטיבב היהש ונייה ,"הבכרמה ןה ןה תובאה" הנה ,ולא תולעמ לכ

,תובא יקרפ רמול םיליחתמ חספה גח ירחאלש הנושארה תבשב דימש םעטה ןכ-םג והזו
הרות לביק"ש הז היה וניבר השמש ףאש ,תורוהל - 74"יניסמ הרות לביק השמ" םתלחתהש
היהש ונייהד ,"לביק" תביתב זמורמכ ,לוטיבב היה ןכ-יפ-לע-ףא ,לארשי לכל "הרסמו יניסמ
.הרותה תא לבקל ידכ דבלב הבכרמו רוניצ

.תולענה תוגירדמה םג םיררועתמ - םיטושפ םיניינע םע תוקסעתהו לוטיב ידי-לע אקוודו
- (ימשגה ןיערגב תושבלתהה) המשגהה ידי-לע אקוודש ,ןיערגב שבלתמה חמוצה חוכ לשמכו
.75חמוצה חוכ ררועתמ

המדק ץרא ךרד"ש ,76ץרא -ךרדו תודימ הניינעש ,תובא תכסמ דומלל םיליחתמ וז תבשב .זט
.תועובשה גחבש הרות-ןתמל המדקהכ ,תועובשה גח םדוק וז תכסמ םידמול ןכלו ,77"הרותל

גהנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכ - הרותה תלבקל הכזנו ,יעבדכ המדקהה היהתש ךרבתי 'ה ןתי
.תוימינפבו החמשב - רמול
רואל-אצוי - הגומ יתלב - ו"טשת'ה רייא שדוחה םיכרבמ ,ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע
ךליאו 228 'מע א"ח ש"וקלב הספדנו ,(שידייב) א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע ההגוה (ו"סוס דע) וז החיש (1
המכ םגו ,הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 215 'מע - ק"הלל תמגרותמ ארודהמב)
.ל"ומה ידי-לע מ"מ ינויצ

.ךליאו א,ו ב-לאומש (2

.די,םש (3

.זט,םש (4

.בכ-אכ ,םש (5

.ךליאו 156 'מע א"לח ש"וקלב הכוראב ראבתנ .שדקמה ילכ 'לה ףוס (6

.ו,חכ הוצת (7

.הגומ יתלב החנהמ - (א,בע אמוימ ,פ"הע י"שרפ) "הנומשו םירשע לופכ ןטוח"ש דעו (8

ראבתנ - רתוי אתמילא היאר איה הרואכלד ,*ללכ יול טבשמ היה אלש דודמ היאר ם"במרה איבה אלש םעטה (9
.מ"כאו .**הכוראב החישהב

-------

םישדוקל יהשלכ תוכייש ול התיה - יול היהש לאומש ןכ-ןיאש-המ ,הזל תוכייש לכ ול התיה אל אליממו (*
.(הגומ יתלב החנהמ)

.158 'מע םש ש"וקל םג הארו .א"יס ןמקל (**

.חי,ב א-לאומש (10

.נ"שו .א,בצ תבש (11

.דכ,טי םש (12

.ב"ה י"פ ןירדהנס (13

.חי,בכ םש (14

.ד"ה ז"פ ת"הוסי 'לה ם"במר האר (15

.םש ם"במר .נ"שו .ב,ל תבש (16

.(ךליאו א,חמק) ללה תווצמ ךיתווצמ-ךרד .(ג,גק .א,בק) יחיו א"ותל תופסוה (17

.םש םוגרתבו .(זט,ו ב"ש) םש ק"דר האר (18

.ג"עס ,חמ ש"הש ת"וקל םג האר (19

,("דב דופא"ד ןיינעה םש רכזנ אל ןכלו) האובנל הנכהב ךרוצ דוע היה אל - ריעב הז היהש ןוויכמד (20
.(הגומ יתלב החנהמ) ה"בקה תא דבועש הז דצמ החמש קר אלא ,שקובמ אלל התיה וז החמשש חרכהב ןכלו

.(הגומ יתלב החנהמ) הל תפכיא היה אל - הדשב "רכרכמ" היהש הז ןכ-ןיאש-המ (21

.(הנשמב) א,בכ ןירדהנס (22

.וט,זי םיטפוש 'פ (23

.(הגומ יתלב החנהמ) הניב לע יאק "רהנ"ש ,"רהנה תובוחרמ לואש" (זל,ול חלשיו) ש"מכ (24

.וט,וט א-לאומש (25

החנהמ) תעדו םעטב םוקמ הל ןיאש ,לובג ילב החמש לובסל הלכי אל - לואש תב התויהב ,לכימ םג ןכלו (26
.(הגומ יתלב

.אכ,ו ב-לאומש (27

.הכ,זל לאקזחי .וכ,גל והימרי (28

.ט"כס א"ח רזעלא-תחנמ ת"וש .ג"ס ט"לשס ח"וא ע"וש .ב,ול הציב (29

.ךליאו 359 'מע ב"ח ש"וקל האר (30

.ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי .אנ ,א"פ ר"כיא (31

.הכ-דכ ,זל לאקזחי (32

.(הגומ יתלב החנהמ) דוד תיב תוכלמל תוכייש םהל שיש ולא טרפבו ,ללכב י"נב (33

יתולקנו רמא לארשי ךלמ דוד ןכו 'וכ ל-אה תבהאבו הווצמה תיישעב םדאה חמשיש החמשהש :בלול 'לה ףוס (34
.'וכ *'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמהו 'וכ

-------

הב גילפמש) החמשב 'ה תדובע תלעמ ,יכ - ('אה קוספה אלו) 'בה קוספה איבמש םעטה כ"ג ןבוי ז"פע (*
אלימבו ,ה"בקה תא דבוע אוהש ןיינעה םצעמ החמש אלא ,רבד גישהל ידכ אל החמש ונייהד ,(םש ם"במרב רתויב
שקובמ הב ןיאש החמש איהש ,אקווד ריעה ךותב "רכרכמו זזפמ"ד ןיינעהב אקוד תשגדומ - לובג ילב החמש איה
.(הגומ יתלב החנהמ) ל"נכ ,רחא

ארודהמב) 547 'מע ב"ח ש"וקלב (שידיאב) ספדנו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - ח"סוס דע ןאכמ (35
.ל"ומה ידי-לע מ"מ ינויצ המכ ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 235 'מע - ק"הלל תמגרותמ

.נ"שו .םש 422 הרעהבו ,70 'מע ט"פרת מ"הס האר (36

.גכ,דל אשת .זי,גכ םיטפשמ (37

.נ"שו .א,ב הגיגח (38

.מ"כבו .ב,חצ הכרב ת"וקל האר (39

.ה,אפ בוט רחוש םיליהת שרדמ .ו ,ט"כפ ר"קיו (40

.ח,םש ר"קיו (41

.וז הצמ אקסיפ פ"שגה (42

תלבק - "יניסמ הרות לבק השמ" םתלחתהש ,תובא-יקרפ רמול םיליחתמ חספה גח ירחאל דימ הנה ,הז םעטמו (43
.(הגומ יתלב החנהמ) הטמל הלעמלמ ךרדב הרותה

.ב,זיק םיליהת (44

.ט,אי בויא (45

- םחנמ-תרות' .81 'מע ו"טח ש"וקל .(טסר 'מע א"יח שדוק-תורגא) וז הנש זומת א"כ בתכמ םג האר (46
.306 'מע .97 'מע ז"ח .11 הרעה 253 'מע ב"ח 'תויודעוותה

.(ב,כק) ד"יס (47

.חי,ד ילשמ (48

.בי,טלק םיליהת (49

.ה,מ והיעשי (50

.9 הרעהב (51

.ט,בי האר 'פ (52

.פ"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .א,י הליגמ (53

.ד"פר ח"בהיב 'לה ם"במר .נ"שו .ב,בנ אמוי האר (54

.נ"שו .16 הרעה 157 'מע א"לח ש"וקל האר (55

.(ל"ומה) ןיינעה ךשמהב תצק רסח (56

.ב,חצ ןירדהנס (57

.157 'מע ה"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו .וק 'מע ל"זחמ לע םיטוקל צ"יול יטוקל האר (58

.םש י"שרפ (59

.(ל"ומה) ןיינעה םויס רסח (60

.ךליאו 606 'מע כ"ח ש"וקלל תופסוהב ספדנו ,(שידיאב) א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - הז ףיעס (61
.ל"ומה ידי-לע מ"מ ינויצ המכ םגו ,הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ ופסותינ וז ארודהמב

יתלב החנהמ) ...!תונורסחה תא קר םהמ ודמליש - ךפיהל היהיש םג ןכתי ,תישפוח הריחב דצמ ירהש (62
.(הגומ

.נ"שו .א,גמ ןיטיג (63

,תורצוצחב שיערהלו םסרפל וארי תולעמ לש םיניינעל עגונבש ,םינוגראה לכב ומכ וגהני אמתסמ - ללכבו (64
.(הגומ יתלב החנהמ) ...ומילעי - ןורסיח לש ןיינע וליאו

.ה,טי ורתי י"שרפו אתליכמ (65

לש דוסיה תפיסאב םיפתתשמהל" - (ךליאו טמ 'מע א"יח שדוק-תורגא) וז הנש 'תראפתבש תראפת' בתכמ האר (66
."קראי וינב רשא ,ד"בח תדוגא יריעצ

.(251 ע"ס א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"טס דקתשאד רייא ח"הבמ םישודק פ"ש תחיש םג האר (67

.כ"קס םש ש"בבו ו"ס ו"כקס ע"הא א"מר האר (68

.ו ,ב"פפ .ו ,ז"מפ ר"ב (69

.דועו .ךליאו 264 ע"ס א"ח ש"וקל םג האר (70

.דכ,גל לאקזחי (71

.ה"פ ו"טשת חספ-לש-ןורחאד 'וג הלגנו ה"ד (72

.ט"לפר ר"ב (73

.43 הרעה ליעל םג האר (74

.(ל"ומה) ןאכל ךייש הז עטק םא םירכוז ןיא (75

.תובא תכסמ שיר ב"ערה שוריפ האר (76

.("בותכ יתאצמ" םשב) המדקהב ש"דמ הארו .ג ,ט"פ ר"קיו (77קסעתהל ןיאש הארוהה האב ,חספה גחד םייוליגה רחאל אקווד
ךותמ ,'הטושפ הדובע' תויהל הכירצ אלא ,אקוודב םילענ םיניינעב
לוטיב

קינעהל הצר ןקזה ר"ומדאש 'הרות' לבקל בריסש לע טרחתה קדצ-חמצה
הב עגייתהל היה לוכי אוהו תיפוס-ןיא איה הרותה יכ ,הנתמב ול
דועו דוע

יבר יצוצינ


ידיסחה ר"דשה


,עודיכ ,אוה ידיסחה (ןנברד אחולש) ר"דשה לש ודיקפת
-יאושינ תעינמ הז ללכבו ,תוינחור עורזלו תוימשג רוצקל
תורשקתהב דמועה דיסח טרפב" * ותוליעפ םוקמב תבורעת
חוכ אלימבו תוחילש יולימ אלא וילע ןיא . . וניאישנל
םיימוקמה תודסומה םע וידעצ םאתל ר"דשה לע * "ומע חלשמה
ץבקמ * םירחא םימייק תודסומב עגפת אל ותכאלמש גואדלו
תור"דש יניינעב תוכרדהו תוארוה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

די ךרכ תוחיש-יטוקל) ב"ישת לולאב ב"כב יברה בתוכ - "אובת 'גמ ובתכמ יתלבק םעונב"
אליממש - הבישיה דעב תוימשג [ץבקל=] ןעביילק ותדובעב ךישממש בתוכ וב" - (245 'מע
."תוינחור [עורזלו=] ןעייז ןוא - תוינחור תוימשגה השענ

:יברה ךישממו

ףיטמה אוה ימ ומצעל רמואו ותבשחמב לפונ תובר םימעפלש ובתכמב םייסמש המו
,ול לוכי ןיא ורזוע אלמלא ,ל"זר [רמא]מ עודי ללכב הנה - 'וכו רסומ
םיחוקלה תמא ירבד רסומש אלא רסומ רמואה אוה אלו ףיטמה אוה אל אלימבו
ירה ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה ונאישנל תורשקתהב דמועה דיסח טרפבו .תמא תרותמ
ידכ ןייד תובחר םייפתכ=] ןריפכרוד סעציילפ עטיירב גונעג אלא וילע ןיא
.חלשמה םע רושיקב חילשה דומעיש דבלבו ןמז לכבו םוקמ לכב ותוחילש [עצבל

דנלוהב תבורעת יאושינ תעינמ

דיסחה לש וינזואב תירוביצ תונקסע יניינעב םיבקונ םירבד יברה עימשה תמייוסמ תונמדזהב
ןוושחרמב ז"ימ 'תודיחי'ב .ל"ז בוטמש ןויצ-ןב 'ר ח"הרה ,ר"דש ומצעב היהש ,םסרופמה
:(400 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב טטוצ ןכותה) ראשה ןיב אטבתה ג"כשת

אוה ןיא עודמ .םיפסכ סייגל ינולפ ןב ינולפ הנש לכב טעמכ עסונ דנלוהל
ויהי אלש גואדלו רעונה ינב לע עיפשהל וישגפמבו ויתועיסנב ונמזמ שידקמ
סימעהל ןתינ םאה .בל-ןובאדל דואמ םש חיכשה רבד ,(ל"חר) תבורעת-יאושינ
דומלל אובי אוהש דע תוכחלו (דנלוהב םידיסחה דחא) . . לע קר וז הדובע
?םיריעצה םע אינת

לואירטנוממ יקצילרעג 'יש והילא-השמ 'ר ח"הרהל ז"ישת ןוושחרמב ג"יב יברה בתכ ךכו
:(150 'מע 'ויתוחרואב הכלנ')

תורושבב ךישמי יאדוובו .וב רגסומה םע ןוושחרמב 'דמ ובתכמ לע הנעמב
ח"ומ ק"כ לש עודיה יוטיבכ - תוינחורה תעירז [לש=] ןופ תואצותהמ תובוט
.הז ובתכמב בותכל ליחתה רשא ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא

ינשה ןובשח-לע אל דחא

תודסומב עגפי אל דחא דסומל םיפסכה ףוסיאש היה תור"דשה תדובעב יברה לצא דוסי ללכ
ןויצ-ןב 'ר ח"הרהל יברה בתוכ ךכו .רחא רבד ןובשח-לע הנביי אל דחא רבדשו ,םיימוקמה
:(43 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') בוטמש

םתבישי תבוטל ר"דש חולשל םנוצרבש דולב םימימת-יכמות תבישימ בתכמ יתלביק
,םירבדה ינפואו יטרפב ומע ורבדתיש יאנתבו ,הז לע יתמכסהו ,אילגנאל
ףכיתש ,יתשקב אלימבו .הברדא אלא ,וריבחל דחא ןיינע לבלבי [א]לש ןפואב
,םבתכמל אוה הכחי אלש יאדכ ילואו ,ורבדתי ,הז תודוא םהמ בתכמ לבקישכ
רצק ןמזהו ,חספה גחל ו"ת ק"האל רוזחל ותעד ,חולשל םנוצרבש ר"דשהש ןוויכ
.הזב תובוט תורושבל ונממ הכחאו ,ךרע יפל

םיר"דשה ןיב המכסהו םואית

בתוכ לשמל ךכ .םיר"דשה לש םתדובע ןפואל עגונב תוינטרפ תוארוה ולביק םינוש תודסומ
ה"כשת ןסינב א"יב תפרצב הקבר-תיב להנמ ,ץיברוג יולה 'יש בוד-רכשי 'ר ח"הרהל יברה
:דסומ ותואל םיר"דש המכ לש םתקסעה ןיינעב ,(נק 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה')

עירפי אלש ןפואב) הקבר-תיב ליבשב םיבוג דוע אוצמל חרכומש - ןכ םג טושפ
.ל"זח תחטבהכ תאצמו תעגיו .הסנכה תורוקמ דוע ןכו (...'יש 'וכו ח"הרהל

:(168 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') תושר תלבק רחאלו םואיתב השעיי רבד לכש שרוד יברה

ול איבהל לכויש רעשמ - רתא לע הדובעה יאנתו 'יש . . ברה תא וריכהב םאב
-לבקל-תנמ-לע תויהל ךירצש - תוטישפבו .רבדה ןוכנש ןבומ - ותדובעב תלעות
.אד ןוגכב וניאישנ תארוהכו .סרפ

.[לארשי=] הנחמו ךוניח יניינעל זכרמהל םיכייש - הזב םיטרפה

:(19 'מע םש) יברה ףיסומ דוע

'ג-'במ םינפ לכ לעו .םוקמה לע דעו תויהל ךירצ אד ןוגכב רשא ןבומו
.ל"נה םיינש תא לולכל שי הז רפסמבש ףא ,םישנא

ןיבמ קונית וליפא

המ .םתדובע לע רכש ולבקי אלא תובדנתהב ודבעי אל םיר"דשהש ,רומאכ ,התיה יברה תכרדה
?רכשה הבוג היהי

:(227 'מע 'ךלמל ק"ידצ') יברה בתכ ו"משת בא-םחנמב 'גב

- ["חלושמ"ה=] יטרפל יצחה ןינתונ ךכ-רחאו הקדצל ןיחקולשכ ןיבמ קונית
.הטורפ ונממ ןיחקולש דחאו דחא לכל ןירקשמו רשויה ךפיה הז ירה

ןושאר רדאב ד"כ ךיראתמ בתכמ ןלהל .הז אשונל יברה קקזנ ןכ ינפל תובר םינש םגש רבתסמ
:(ןושאר םוסרפב ןאכ עיפומה) ז"ישת

םוש הזב רביד אלש ,ןודנולב ויתולועפל עגונהב החרט רכש תודוא בתוכש המב
תואצותמ קלח וקלסיש הנעטה ללוש ומצע הזש ןבומ הנה .ועסונ םדוק רבד
םיניינעהב היולת ותעיסנ ןיאש החיכומ - זא ורובד תלילשש ןוויכ ,ותעיסנ
יפכמ םיינש יפ שקבמ ןודנולב ןמזה דעבש - בתוכש הנעטה ןכ .ל"נה םיירובצה
הוושב אלו םיינש יפל םעטה והמ - ססובמ וניא הז םג ,ו"ת ק"האב ותרוכשמ
?השולש יפ וא ,ותרשמל

ותויהב ללכ חילצמ היה אל םאב ,ושפנב םירעשמש ,אוה אד ןוגכב גוהנהו
ותרוכשמ יפכ ול ומלשיש עובתל אוהש ימל אובל םוקמ היה םאה ,ןודנולב
ותויהב םג ובתוכ יפכש אלא דוע אלו ,והוחלש אלש ןוויכ ,ו"ת ק"האב
-לע םיעסונ םאב - םלועבש גהונהו - דעווהל הז רבד-לע עידוה אל ןודנולב
רפסמו ,תושעל חילצהש הממ םיזוחא רפסמ דוסי לע איה השירדה יזא ומצע תעד
םיקוליח םיר"דשהב םגש ןוויכו .ולא םיניינעב םיר"דשה גהנמב יולת םיזוחאה
.ןודנשבל המוד החרטב יולתה םיר"דשה גוס ותואל הוותשמ הז הנה ,םנשי

ויחילש תולועפ לע דסומה תוירחא

המצע לע הלביק ףא תמייוסמ תוישיא .םישנ תדעו התיה לארשי-ץראב ד"בח תודסוממ דחאל
.דסומה תבוטל םיפסכ סייגל

בוקודוח א"מח ברה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ריכזמ בתכ ט"ישת ינש רדא שדוח-שארד 'בב
:דסומה להנמל ,ל"ז

,אוה ךכ םאבו ,ץראה תא ןיידע הבזע אל םג ילואו ,ונילא התנפ םרט 'יחתש . . תרמ"
לשכת לבש חיטבהל ידכ - היינואב וא ןוריוואב םא - איה תעסונ המב וניינעתת םג יאדווב
."הזב םיעוט הברהש רבדב ,תבש לוליחב [םולשו סח=] ו"ח

:(ט"ישת ינש רדא ג"כ) ןיינעב ףסונ בתכמ רגוש ךשמהב

. . תרמ ןודינ ןושאר רדא ח"כמ םכבתכמל הנעמב ינש רדא שדוח-שארד 'במ ונבתכמל ךשמהב"
תכימתל ןאכד םישנה דעו שארב תדמועש ,'יחת ןאסבאקיישד תינברה יכ םכעידוהל וננה .'יחת
תיבגמב קוסעל התעצהב הילא התנפו ב"הצראל האב רבכ 'יחת . . תרמ יכ ונל העידוה . .
יפכ יכ - הז תושעל התעדב םג םא ינקפוסמ - ןיידע התנפ אל ונילא .ל"נה דסומה תבוטל
הלוכי ןאכ התוקסעתה לכש הילע םתיוויצש רכינ ןיא ןאסבאקיישד תינברה םע התחישמ הארנה
.םהיתוארוהל םאתהבו ל"נה םישנה דעוו ךוניח יניינעל זכרמה םע רושיקב קרו ךא תויהל

וניאש רבד - םיפסכ ןאכ ףוסאל םכמ בתכב חוכ-יופי הדיב הל שיש תרמואש המ ןכ-םג אלפל"
המכ דעו התוהמ תא ונינפל םתראית םרט טרפבו ,ונתיא םדוקמ הזב רבדתהל ילבמ תושעל גוהנ
.הירבד לכ לע ךומסל רשפאש

הל םתרמא םא םיעדוי ונניאו ,התדובע תא ןאכ להנל ךיא תדחוימ הדמע הל שיש עמשמ םג"
.ישעת המ ךל רמאי ימ

יכ .ףסונ אלפ דוע הזב שי ,הל םתתנ םאב לבא ,ל"נה חוכ-יופי תא ןיידע יתיאר אל םנמא"
ךירצ םכל ומכ דוע ימל .תבשב תעסונה תילארשי היינואב ןאכל האב ,העומשה הנוכנ םא
םגו ,איסהרפב תבש לוליח איה ל"נכ העיסנ רשא א"טילש ר"ומדא ק"כ לש קספה רורב תויהל
,םכמ תוחילש רטש הדיב םאב ףוס -לכ-ףוס הנה ,רבדב הגגש יכ תוכז ףכל התוא ןודנ םא
.הזב םכתוירחא הלודג המכ דע ןבומ

ףכית הל עידוהל םגו ל"נה רושיקב םיטרפה לכ דימו ףכית ונעידוהל םכשקבל וננה ,ןכבו"
זכרמהמ הזל תושר לבקת םרט ,םכדסומל איהש תיבגמ וזיאל עגונב םולכ תושעל ןיהת לבש
.(ונל םג חולשל הילא בתכמהמ הקתעהו) .ךוניח יניינעל

.םיכחמ ונא ףוכתה םכנעמל"

ס"טכ תכרבבו ערפמל הדותב"

."בוקדח .א.מ.ח ברה"
תודיסחה ינייעממ


ינימש תשרפ


לארשי ינקזלו וינבלו ןרהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו
(א,ט)

חתפמו" ,תמדוקה השרפה ףוסב ביתכדכ ,ןכל םדוק דוע דעומ להואב ויה וינבו ןורהא אולה
ךרוצ הזיאל :דועו ?םהל אורקל השמ ךרצוה אופא עודמ - "םימי תעבש ואצת אל דעומ להוא
?םהילא רבידש (ןאכ) וניצמ אל אולהו ,לארשי ינקזל םג השמ ארק

."םוי רואל םיקולא ארקיו" (א תישארב) רמאנכ ,יוליגו רואל זמור - "םוי"

.(דוסיה תריפסמ ,הלעמל הטמלמ ,תינימשה הריפסה) הניבה תריפסל זמור - "ינימש"

,ומוגרתו ,"הז לא הז ארקו" ,(ו והיעשי) ביתכדכ ,העפשהו הכשמה םג ושוריפ - "ארק"
."ןיד ןמ ןיד ןילבקמו"

הניבה תריפסד יוליגה תא ךישמה השמ - "השמ ארק ינימשה םויב"

.לארשי לכל הז יוליג ךשמנ םדי-לעו - "לארשי ינקזלו וינבלו ןורהאל"
(167 'מע ה"שת םירמאמה-רפס)


(ב,ט) תאטחל רקב ןב לגע

(י"שר) השעש לגעה השעמ לע הז לגע ידי-לע ה"בקה ול רפכמש עידוהל

הווצת) לגעה אטח לע רפכל ןברוק ןורהא בירקה רבכ םיאולימה ימיב אולה ,הלאשה תלאשנ
?ףסונ ןברקל ךרצוה עודמ ןכ-םאו ,(םש י"שרבו טכ

(ב ,ןוועה תרפכ (א :םיניינע ינש שי הרפכבש ראובמ (ד"פ הבושתה תרגא) אינתה רפסב
רחאל םגש ,ךלמה דגנכ אטחש םדא ומכו) אטחה םדוקכ ה"בקה ינפל ביבחו הצורמ אטוחה היהיש
וינפל ביבחו הצורמ תויהל ידכ ךלמל ןורוד אוה חלוש ,ול לחמ רבכ ךלמהו ךלמה תא סייפש
.(אטחה ינפלכ

ןברקה .(םדאה שפנל) החילסו הרפכ גישה םיאולימה ימיב ןורהא בירקהש ןברקה ,הז יפלו
.(ךרבתי 'הל חור-תחנ) 'ןורוד' רדגב היה ינימשה םויב בירקהש

רזחש ,ןורהא לש ותביח תא העידומ הרותה :"ה"בקה ול רפכמש עידוהל" קוידה םג והז
."אטחה םדוקכ ךרבתי וינפל ביבחו הצורמ" תויהל
(19 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גכ,ט) דעומ להא לא ןרהאו השמ אביו

(י"שר) תרוטקה השעמ לע ודמלל ?ןורהא םע השמ סנכנ המל

.דוחייו רושיק ונייה ,"אנרטקתא אריטק דחב" הניינע - "תרוטק"

תילכתב ה"בקה םע רשקתהל דציכ ןורהא תא דמיל השמש אצמנ - "תרוטקה השעמ לע ודמלל"
תברקל הכז יאדווב םתועצמאבש ,םויה תונברק תא בירקה רבכ ןורהאש ףאו .דוחייהו תוקבדה
תניחב לש הנוילעה תוקבדלו תורשקתההל ושפנ האמצ תאז לכב ,(בוריק ןושלמ ןברק) םיקולא
.'תרוטק'
(מ"שת ינימש תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

םכתלוכיב רשא לכ ושע


!?יתמ דע


דציכו ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" הז ירה תולגה ןמזב
ול תפכא אלש רמול ,הרותב קסועה הזכ וליפא ,ידוהי לוכי
יתלבל ערגנ המל" ,ה"בקהמ םישרודו םיעבות ונא * ?הזמ
שדקמה-תיב תא רבכ לבקל וננוצר ,"?'ה ןברק תא בירקה
החישל םינש רשע תאלמב * !תונברק וב בירקהלו ישילשה
"םכתלוכיב רשא לכ ושע" - השיערמה!שממ לעופב ונקדצ חישמ

תאיב ולעפ אל ןיידע - םיניינעה לכ לע טבה ילבמש ןכתייה :הלודג יכה ההימת תררועתמ
2!ללכו ללכ ןבומ וניאש רבד ...!?שממ לעופב ונקדצ חישמ

עגונב יאכז ןמזבו ,דחיב לארשימ (תוירישע המכו המכו) הרשע םיפסאתמש - תפסונ ההימתו
,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכת חישמה תאיב לועפל םישיערמ םניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלואגהל
אל םייתרחמ םגו ,ונקדצ חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל-אנמחר
!!ןלציל-אנמחר ,ונקדצ חישמ אובי

םישקבמו םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ הז ירה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו

חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי לארשי ינב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
דעו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,היארהו ,ליעוה אל התע דע השענש המ לכש ירחאל ,לעופב
.'ה תדובע יניינעב ימינפ תולגב - רקיעו

םיניינע - םכתלכיב רשא לכ ושע :םכילא ןיינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
!שממ דימו ףכת ונקדצ חישמ תא איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש

,ה"בקה לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ הרשע ואצמיי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר-יהיו
תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ" בותכש ומכ - ה"בקה לצא ולעפי יאדוובו
.שממ דימו ףכת המלשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו וננוועל
(א"שנת ןסינב ח"כ ליל תחישמ)


"םיקולא עדייו - וקעזיו"

-גכ,ב תומש) הרותה תרפסמש יפכ ,לאגיהל ושקיבו וקעז לארשי-ינבש רחאל האב םירצמ תאיצי
עמשיו . . וקעזיו הדובעה ןמ לארשי-ינב וחנאייו . . םהה םיברה םימיב יהיו" :(הכ
תא םיקולא אריו ,בקעי תאו קחצי תא םהרבא תא ותירב תא םיקולא רוכזיו םתקאנ תא םיקולא
."םיקולא עדייו לארשי-ינב

וינפל ןנחתהלו ,תולגה תוכירא לע ה"בקה לא קועצל םיכירצ לארשי-ינב :רמוא יווה
עודמ - ןכש ןוויכמו ,("הדובעה ןמ") םתדובע תא ומייס רבכש םרמואב ,תולגה ןמ םאיצויש
לאוג ונל חלשי ןכא ה"בקהו ,"םיקולא עדייו"ל איבת וז הקעזו הקעצו ?תולגב םתוא םיבכעמ
.בורקב קדצ
(ג"משת תומש תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


וישכע חישמ

חישמ םיצור ונא" ,דימו ףכית חישמה תא איבהל - איה ונרוד לש תדחוימה המישמהו הרטמה
."וישכע

דוד חמצ תא" הרשע-הנומש תליפתב שקבמו ללפתמ ידוהי לכ ןכש ,שודיח םושמ רבדב ןיאו
ןמז עיגמ רשאכו .(םויה לכ ךשמב) "םויה לכ וניווק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע
דע הלילח תבכעתמ הלואגה םאו ;בוש תאז םירמוא ,עיגה אל ןיידע חישמו ,החנמ תליפת
!תיברע תליפתב וז הליפת לע םירזוח ,ברעל
(458 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל)


?יתמ דע

תוכרב) "םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" לש בצמב ,תולגב ןיידע םיאצמנ לארשי-ינבש ןמז לכ
.!"יתמ דע" :םיקעוז םה ,(א,ג

."הל ןק רורדו תיב האצמ רופיצ םג" :(ד,דפ םיליהת) לארשי תורימז םיענ ןנוקמש יפכו
הכרדש ,רורד רופיצ םגו ,תיב אצמתש תיטרפ החגשהב ה"בקה חיגשמ ,הנטק היירב ,רופיצ
לש ודיחי ונב וליאו ."ןק" תוחפל הל שי ,עובק תיב הל ןיאו םוקמל םוקממ דימת ףועל
אלא ,יארע תריד אל ףאו עבק תריד אל ,ןק אלו תיב אל ול ןיא ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ
.תולגב לטלטימו דנו ענ אוה

."?יתמ דע" :הקעזהו הלאשה אופא תצרופו
(ז"משת אשת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


גורעת לייאכ

הנומאה ןכש ,"שטיוואבויל לש שודיח" הניא - הלואגה לא תולגהמ האיציה לע הקעזהו השקבה
דוד חמצ תא" שקבמ ידוהי לכ ,ןכ ומכ .ןה הנומאה ירקיעמ - ואובל היפיצהו חישמה תאיבב
ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע
."םימחרב

לארשי לש םרעצ לדוג תא שיגדמו אטבמ ,לארשימ דחאו דחא לכ םשב ,לארשי תורימז םיענ םג
יקיפא לע גורעת לייאכ" :(םיליהתב במ רומזמב) הלואגל םיעוגעגהו הייפיצהו תולגה לע
ול ןיאש ימ תמגודב ,"ישפנ האמצ" אלא ,םתס ןוצר ,"וישכע חישמ" םיצורש קר אל - "םימ
.(קוספה לע םישרפמ האר) ושפנ תא בישהל ידכ םימל רתויב קקותשמו אמצש ,ןמז ךשמ םימ
.שממ וייחל עגונה רבד אוה הלואגל ןואמיצהו ףסוכהש ונייה
(ה"משת תועובשה גח תחיש)


שקעתהל םיכירצ

לע ךומסל שי ?חישמה תאיב לע ףרה אלל רבדלו "תומלוע שיערהל" ונילע עודמ :םילאושה שי
.ןוכנל אצמיש יתמ לאוגה תא איביש ה"בקה

תווצמ ראש לככ ,ה"בקהמ הליחתכלמ הנתינ אל וז הווצמ .ינש-חספב תוארל שי ךכ לע הבושת
- הווצמה תא םייקל םהל םג ןתנייש ה"בקהמ ושרדו ועבתו ושקעתהש םידוהי ויה אלא ;הרותה
.ינש חספ תווצמ השדחתנ וז םתעיבתמ האצותכו - "!ערגנ המל"

:רמאנ ונא ףא

שורדלו עובתל םהילע ,"שפנל אמט" רדגבו "הקוחר ךרדב" םה לארשי-ינב רשאכ ,תולגה ןמזב
ישילשה שדקמה-תיב תא רבכ לבקל וננוצר - "?'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל" :ה"בקהמ
תדובע תא ונל ריזחי ה"בקהו וז הנעט לבקתת יאדווב זאו !תונברקה לכ תא וב בירקהלו
.הלס ןמא ,ונימיב הרהמב שדקמה-תיב
(215 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


עויס איהש השקב

תנתונ (הלואגה אשונב תוננובתההו) המצע וז השקבו ,הלואגה תא שקבלו תוצרל ךירצ ידוהי
ונא" וא ,"אב חישמ הנה הנה"ש ידוהיל םירמואשכ .ארובה תדובעב בר דודיעו עויס ול
אלש רתוי הריתי תוריהזו ,'ה תדובעב הפסוהו זוריז לעופ הז ירה - "וישכע חישמ םיצור
.חישמה תאיב תא ו"ח בכעיש רבד םוש ודיב היהי
(234 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל)


וכופיהו רבד

תא וארי זאש םושמ ,תולגה לע ה"בקהל לארשי-ינב ודוי חישמה תאיבבש ,תודיסחב ראובמ
.(א,בי היעשי) "יב תפנא יכ 'ה ךדוא" בותככ ,תולגל הדיריה ידי-לע רצונש יוליעה לדוג

קועזל שי ,וז העידי דצל .תולגהמ תאצל הקושתו ןוצרב הלילח עגפת וז העידיש רוסאש אלא
עגר לכ חישמה תאיבל םיווקמו םיכחמש ונייה ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" - תמאבו -
,תולגב בוט ןיינע שיש ןימאהל וילע דחא דצמ :וכופיהו רבד ידוהימ םיעבות .םויבש עגרו
.תולגהמ תאצל ונוצרבש ובל לכב קועזל וילע הז םע דחיבו
(מ"דשת הבר-אנעשוה ליל תחישמ)


...תולגב ול בוט

אצמנ יננה 'ה ידסחב ירהו ?תולגהמ האיציה לע קועזלו "שיערהל" ילע עודמ :םילאושה שי
.החונמ ךותמ תווצמ םייקמו הרות דמול ינאו ,דסח לש תוכלמב

לע תולעל ןנוכתהלו םיצפחה תא זוראל ,תולגהמ חוכשל ןמזה עיגהש הז ידוהיל םירמואשכ
ומוקממ לטלטיהל ול המ ןכש ,וז הרושב עומשל חנאנ אוה - לארשי-ץראל סוטלו אימש יננע
...תולגב ,ןאכ ול בוטשכ
(ח"משת חספה גח תוליל תוחישמ)


הדיעמ המצע הרותה

ירהש ,תולגב ראשיהל םהל תפכיא תויהל ךירצ אל ,הרותב םיקסוע םהו ליאוהש ,םירובסה שי
.הרותב קוסעל םתלוכיב שיש ,אוה רקיעה

םינב" הז ירה תולגה ןמזבש ,הדיעמ המצע הרותה ירהש ,ןיטולחל ללשומ הז רבדש ןבומ
?הזמ ול תפכיא אלש רמול ידוהי לוכי דציכו ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש

-תיב ברחש םוימ" :(ב,בי הליגמ) ל"זר ירבד םיעודי - אפוג הרותה דומילל עגונב וליפאו
."'וכ ןודל םיעדוי ונא ןיאו ונממ הצע הלטינ ,ונצראמ ונילגו שדקמה

,רמולכ ."חישמה תומיל םהימכחו םהיאיבנ לארשי לכ וואתנ"ש ,קסופ ם"במרה :דועו תאז
,וישכע הרותה דומילב םיקפתסמ םניא ,הרותה תא םיעדויש ,םייתימא םימכחו םיאיבנ וליפא
.ןגוהכ הרותב קוסעל ולכוי זא אקוודש ,חישמה תאיבל םיפצמו םיוואתמ אלא
(ג"משת אריו תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


...הלאשה תלאשנ לכה תולככ

ירהש ,תאז לועפל םילוכי ויה יאדו - הלואגה תא איבהל םיטילחמ רודה יקידצ ויה וליא
אוה ה"בקה לש ונוצרש ןמז לכ - יאמ אלא .(א,גכ תינעת האר) "םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"
,הלודג יכה שפנ תוריסמ יהוז ...ה"בקה לש ולוקב םיעמוש םה ,תולגב ויהי לארשי-ינבש
לש ונוצר ינפמ רוזגלמ םיענמנ ןכ-יפ -לע-ףאו ,ימינפו ישפנ ,ירקיע ךרוצב רבודמ ,ןכש
."!?יתמ דע" :הלאשה תלאשנ לכה תולככ לבא .ה"בקה
(מ"דשת סחניפ תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


תעדה-חסיהב אלא אב דוד-ןב ןיא

,םוקמ ןיא הז-יפ-לע .תעדה-חסיהב אלא אב חישמ ןיאש ,(א,זצ ןירדהנס) ל"זח ורמא
.הלואגל היפיצה ןיינעב הלומעתו תוררועתהל ,הרואכל

רקיע ירה ;תעדה חסיהב אובתש ידכ ,הלואגל ו"ח תוכחלו בושחל ךירצ אלש הנווכה ןיא ךא
תעדהש ךכ לע טבה ילבמש ,איה הנווכה ."אוביש םוי לכב ול הכחא" אוה לארשי תנומאב לודג
וז .תעדו םעטמ הלעמלש הנומאה ףקותב ידוהי ןימאמ ,הזל םוקמ םיאור םניא יולגה לכשהו
."תעדה-חסיה" לש הדובעה
(172 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

רושק אוהש םירבדהמ ותעד תא חיסהל םדאה לע .(ג"פס אינת) תורשקתה ןושלמ אוה "תעד"
הנוילעה הנווכה םלשותש ידכ חישמה תא תוצרלו ,םיינחורהו םיימשגה ויניינע הלאש ,םהב
חישמה תאיבל הקושתהו ןוצרה ."ךרבתי ול הריד" השעיי הזה םלועהש ,םלועה תאירב לש
אצייש ,םדאה לש םיישיאה ויניינע דצמ אל ,הנוילעה הנווכה םלשותש ידכ ,תויהל םיכירצ
.תוינחורב וא תוימשגב בחרמה לא רצימה ןמ
(ג"ישת בקע תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

* * *

לש ןפואב ,תוננובתהו הבשחמל םולשו-סח הריתסב וניא "תעדה חסיהב" אב חישמש ל"זח רמאמ
םידמועש ריכהלו תעדל תוננובתההו הבשחמה הנושארבו שארבו - הלואגו חישמ יניינעב ,תעד
הבושת ושע רבכו ןיציקה לכ ולכ רבכש ןוויכמ ,"אב הז הנה" ,חישמה תומיל הסינכב רבכ
,ונייהד ;תעדה ןמ הלעמל - ושוריפ "תעדה חסיה" .תומלשב הדובעה יניינע לכ ומייסו
ולצא השענ הז ירה ,(וכו תוננובתההו הבשחמה ידי-לע) ותעדב רדוח הז ןיינעש רחאלש
.תעדה ןמ הלעמלו "חסיה" לש ןפואב
(א"שנת קלב תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


ונרוד דיקפת

רקיע התיה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנ תלחתהב םגו ,ד"בח יאישנ לש תורודה לכ ךשמב
וז תוליעפש עודי היה תוללכבש ףא) חישמה תאבה לע ךכ-לכ אלו ,תונייעמה תצפה לע השגדהה
הזרכהה זאמ ןכ-ןיאש-המ ;(ט"שעבל חישמה ךלמ לש עודיה הנעמכ ,הלואגה תא האיבמ
הלועפ לכש דעו .הלואגה תאבה לע איה השגדהה - "הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" תמסרופמה
.הז ונרוד לש דחוימה ודיקפת והזש העידי ךותמ ,הלואגה תא איבהל - הנווכב הרודח
(628 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס)


דחא השעמ רסח

,הלילח ,הניא אב אל ןיידעש הדבועהו ,חישמה תאיב ינפל םינורחאה םיעגרב ונא םיאצמנ
תוכז ףכל םלועה לכ תא עירכיש דחא השעמ רסח ןיידעש ינפמ אלא ,ןמז רסוחמ אוהש םושמ
.הלואגה תא איביו

תיתימאה הלואגה תודוא "בושחי" ,לודג דעו ןטקמ ,ידוהי לכש ,אופא בייחמ העשה חרכה
.ותלוז לע עיפשיש ןהו ומצעב ןה ,הלואגה תא איבהל לעפיו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו
(ז"משת רדא ו"ט תחישמ)


הלואגה יניינע דומיל

תולדתשהה השורד ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכית אובל דמוע ונקדצ חישמש ןוויכ
,לארשימ דחאו דחא לכש ידי-לע - תאזו .חישמה תא איבהל לארשימ דחאו דחא לכ לש הנורחאה
הרותב ןה .הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומילב ףיסוי ,ףטו םישנ םישנא
,םישרדמבו (הטוס תכסמ ףוסבו ןירדהנס תכסמב דחוימב) ארמגב ,הפ-לעבש הרותב ןה ,בתכבש
.תודיסחה תרותב טרפבו ,רהוזה רפסמ לחה ,הרותה תוימינפב (דחוימבו) ןהו

םיקסועו םיבשויש הרשע"בש הלעמה לע ףסונ יכ ,הרשעב ,םיברב היהי דומילהש בוט המו
,בלה שגרב החמשו תולעפתה יבגל ,םיברב ל"נה םיניינע םידמולשכ תדחוימ הלעמ שי ,"הרותב
.חישמה תאיבל היפיצהו הקושתה הלדגו תכלוה הז ידי-לעש

תא תברקמש ,הקדצה תווצמב רודיהב דחוימבו ,רודיהב תווצמה םויקב ףיסוהל - ןכ-ומכ
.הלואגה

הז -ידי-לע ,הלואגה יניינעב הרותב הפסוהה םע הקדצב הפסוהה תא רשקל ןוכנו יאדכו
איה המצעלשכ וז הנווכ ירה זאש ,הלואגה תא זרזלו ברקל הנווכ ךותמ איה הקדצב הפסוההש
הלודג" :(א,י ב"ב) ל"זח רמאמ לש "דומיל" ןאכ שי - הלואגה יניינעב הרותה דומילמ קלח
."הלואגה תא תברקמש הקדצ

.הרותה תוימינפ םעה לכ תא דמליש ,חישמ לש ותרות דומילל הנכהו המגודו ןיעמ היהי הזו
(א"שנת מ"וזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


חישמה תומי תא תויחל

,חישמו הלואג יניינעב הרותה דומילב תדחוימה הפסוהל עגונב ,הנורחאה הפוקתב רבודמה
ידכ רקיעבו םג אלא ,הלואגהו חישמה תאיב תא ברקלו רהמל "הלוגס" רותב קר הז ןיא
הגהנהל דעו . . חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל
,הלואגה ףס לע םידמועש ,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב ,השעמו רוביד ,הבשחמב ,לעופב
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו
(א"שנת קלב תשרפ שדוק-תבש תחישמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ינימש תשרפ שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןסינב ח"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה -ךכ רחאו ,םלוכל

.2(טי -א,ו ב-לאומש) "ותיבל שיא םעה לכ ךליו . . דוד דוע ףסויו" :הרטפה

.םיקלח 11-ו רקובב 6:25 ,ינש םוי :דלומה

.ישילשה םויבו ינשה םויב שדוח-שאר :3רייא שדוח םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.4תסנכה-תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.5תובא תכסממ 'א קרפ םירמוא

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ז"הדא ןושלכ) תובא יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.6וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

ינש םוי
שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.7םויה הכרבל זרדזי ,תונליאה תכרב תא ךריב םרטש ימ

ישילש םוי
שדוח-שארד 'ב ,רייאב 'א

.[גמש,טלש,אלש,זכש :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שארו ח"רע יגהנמ]

יעיבר םוי
רייאב 'ב

.8ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת".30 'מע םיגהנמה-רפס (1

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (2

וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (3
ירואמ .ז"ס העבש תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המילש הבכרמה דוס תובית ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט קלח ק"גא - (וכרעב רוא

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (4

,םהש-תומכ 'ה תומש םע תובא יקרפבש םיקוספה-יקלח תא רמול אלש תוריכזמה ירבחמ דחאל הרוה יברה (5
דומיל אוה תובא-יקרפש ,יברה הנע ,'אנוגכ' ןיינעב (27 'מע םיגהנמה 'ס) יברה כ"שמל הז ןיב המ :ותלאשלו
.17 'מע חער ןויליג 'תורשקתה'ב הז ןיינעב ןייעו .כ"ע .הליפת[המ קלח השענ] - 'אנווגכ' וליאו ,הרות

קספל דוגינב ,כ"חא ןנברד שידק א"אש (ונייח-תיבב םג) ונלצא םיליגרש המל םעטהו רוקמה המ רוריב ךירצ
היה ךירצ פ"כע - םיאישנה יקוספ רחא םותי שידקו ,לודגה תבשב פ"שגה תרימא רחא ז"דעו) ד"ס דנ 'יס ז"הדא
'יס םייחה -ףכב הארו .('וכו ירוא דודלו םוי לש רישל רשקב ומכ ,םיליהתה ירחאש שידקה תא םהירחאל תוחדל
.בכ ק"ס בצר

-תרות' םג הארו .זל 'יס ,רמועה-תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (6
וגהנש" ג"ער רודיסו י"שרל סדרפה 'ס ןושלמ םש אבומהמ ריעהלו .62 ע"ס ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ
."תובא יקרפ דומלל

ידימלתל דחוימב תכייש ןויעב תחא הנשמ פ"כע דומלל הארוההש ,'א תודעוותה א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב
.ז"ע וררועי תסנכה-יתבב תוליהק ליהקהל םיכלוההש ,א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"רבו .םימימתה

םיאצוישכש םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תובא-יקרפ דומיל תא ךישמהל שיש ,א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב
."ךרדב ךתכלבו" תוינשמ רפס םמע םיחקול העיסנל

אלש דחא ידוהי לע פ"כע ועיפשיש אוה הזל ןוקיתה - [ללכב תובא-יקרפ תרימאב] הזב ורהזנ אל התע דעש ולא
ז"כ - א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר) ץיקה תותבש לכ - בוט המו .תובא-יקרפ תרימאב ליחתיש ,הז גהנממ עדי
.('תויודעוותה'ב םג ויתאצמ אלו ,הגומ יתלב

-תוכרב רדס ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ןוויכ (7
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס ג"יפ) ז"הדאל ןינהנה

ןילקורב ,ת"הק תאצוהב) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח תודלות (8
ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוהב ,ןייטשנצילג 'יש ח"אר ח"הרה לש הז םשב רפסב ,ףסונ טוריפבו (ז"נשת ,ז"שת
.ו"לשת


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il