- ג"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רייאב 'ד * אוב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


האיבמ תודיסח תדימ לש הדובע
תודיסח תדימ לש אימשד אתעייס


ילימ" הניינעש תובא תכסמלו "ונוצרכ ךנוצר השע"ל המ
,"ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ"ב םעטה והמ * ?"אתודיסחד
קר אל טלוש ןוצרה * !?סרפ לבקל תנמ-לע הדובע וז ןיאה
* "לכשה לע וליפאו תודימהו שגרה לע םג אלא ,םישעמה לע
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


עודיה ומגתפב יוטיב ידיל םיאב ש"רהמ ר"ומדא לש תדחוימה וכרדו דחוימה וניינע
אלממו ונב ,ויבאמ עמשש ,1ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע ונל הלגתנו רסמנש יפכ)
;רעבירא ןעמ ףראד רעטנורא טינ ןעק ןעמ זא טגאז טלעוו יד" (תדלוהה םוי לעב לש ומוקמ
,הטמלמ תכלל רשפא-יא רשאכש רובס םלועה) "רעבירא הליחתכל ףראד'מ זא טלאה ךיא ןוא
.(הלעמלמ גלדל ךירצ הליחתכלמש - ש"רהמ יברה רמוא - רובס ינאו ;הלעמלמ םיגלדמ

ר"ומדא לש ותואישנ ןמזב ויתוחרואו ויכרדב םיכלוהה לכל ךרד תארוה השענ הז םגתפו
ונב ידי-לע רסמנ הז םגתפש ,רומאכ ,הז ירחאלש תורודב םג תכשמנ הלועפד ןפואבו ,ש"רהמ
ק"כ - ומוקמ אלממ ודיחי ונבל ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא - ש"רהמ ר"ומדא לש ומוקמ אלממו
.'וכ סיפדהל הוויצו ,וז הארוהו םגתפ םסריפש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב גהנתהל ,ש"רהמ ר"ומדא תארוה תא םייקל שי םיניינעה לכב םאו
יוליעה ףסותינ זאש ,וירחאלש תבשה םוי םג ללוכ) ולש תדלוהה-םויל םיכיישה םיניינעב -
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב הגהנהה תויהל הכירצש המכו-המכ-תחא-לע ,("ולוכיו"ד

:רתוי תויטרפבו

הדובעל עגונב שארל לכל הרומא - "רעבירא הליחתכל"ד ןפואב הגהנהה רבד-לע הארוהה
,הז םע דחיב ,םנמא ;םגתפה לעב לש ותדובע רקיע יהוזש ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב
ךישעמ 3לכ" םינפ-לכ-לעו ,2"והעד ךיכרד לכב" ,םלועה יניינעב ידוהי לש ותדובע םג הנשי
תמייקש עגרו עגר לכב ,ירה ,5"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש ןוויכמד ,4"םימש םשל ויהי
וז הדובעל סחיב םגו .ונוק תא שמשל ךירצ ,'וכ םלועה יניינעב קסוע רשאכ םג ,ותואיצמ
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב הגהנהה רבד-לע הארוהה הרומא

תדיריד הנווכה תילכת ירהש - םלועב הלועפל עגונב תדחוימ השגדה הנשיש ,אלא ,דוע אלו
םלועב וקלחל דע ,תימהבה-שפנו ףוגה רוריב לועפל ידכ ,איה ,("יתארבנ ינא") ףוגב המשנה
.6

:"'וכ טלאה ךיא ןוא 'וכ טגאז טלעוו יד" - םגתפה תלחתב םג שגדומ הז ןיינעו

שי - םלועה תעד יהמ הנימ-אקפנ יאמל ,"םלועה רמאמ" תודוא המדקהב ךרוצה והמ ,הרואכל
?"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב תויהל הכירצ הגהנההש ,המצע הארוהה ןכותב דימ ליחתהל

לועפל הכירצ "רעבירא הליחתכל"ד הגהנההש ,שיגדהל ,וז המדקהב הנווכהש - הזב רואיבהו
:םלועב םג

8"ישניא ירמא" ,םלועה יפב ליגרה ןושלב םג שגדומכו .7רתסהו םלעה ןושלמ אוה - "םלוע"
,"טייקשידיא" וא "טייקילייה" ,"טייקכעלטעג"ל דוגינב אוה "טייקכעלטלעוו" יוטיבהש -
.תודהיו השודק ,תוקולאל דוגינב אוה "םלוע" יוטיבה ,רמולכ

ךיא ןוא רעבירא ןעמ ףראד רעטנורא טינ ןעק ןעמ זא טגאז טלעוו יד" םגתפה ןכות והזו
ןפוא תא לטבל הכירצ "רעבירא הליחתכל"ד הארוההש - "רעבירא הליחתכל ףראד'מ זא טלאה
רופיסב תואחסונה 'ב ךרד לע) השודק יפ-לע הגהנהה ןפואל התכיפהל דע ,םלועה תגהנה
.(10הז ינפלש תודעוותהב הכוראב רבודמכ ,ךאלמה םהרבא 'רו ןקזה וניבר תודוא 9עודיה

םג אלא ,השודק יניינעב קר אל איה "רעבירא הליחתכל"ד הגהנההש יפ-לע-ףא ,הנהו
יניינעב "רעבירא הליחתכל"ד הגהנההש ,טושפ םגו ןבומ ,םוקמ-לכמ - םלועה יניינעב
יניינעב "רעבירא הליחתכל"ד הגהנההמ רתוי הלענ ןפואב איה ,היתווצמו הרות ,השודק
."ךיכרד"ו "ךישעמ" ,םלועה

,יוליע רחא יוליעב תוגרד יקוליח םנשי אפוג השודק יניינעבש ןוויכמש ,אלא ,דוע אלו
."רעבירא הליחתכל"ד הגהנהה הלעמב תוגרד יקוליח םג םנשי ,ךכל םאתהב ,ירה

הארוהה לעב ,ש"רהמ ר"ומדא לש ותדלוה-םויל עגונב הריתי השגדהב אוה הז לכ ,רומאכו
."רעבירא הליחתכל"ד

,11תדלוהה םוי לעב לצא יוליע ףסותינ הנשל הנשמש ןוויכמ - אפוג תדלוהה-םויל עגונבו
וכליי 13רמאנש ,אבה-םלועב אלו הזה-םלועב אל החונמ םהל ןיא םיקידצ" 12ל"זר רמאמכ
דע ,"רעבירא הליחתכל"ד ןיינעב םג יוליע ףסותינ הנשל הנשמש ,ןבומ ירה ,"ליח לא ליחמ
.הז ינפלש םינשה לכ יבגל רתוי הלענ ןפואב ,וז הנשד יוליעל

ותויהל - רייא 'ב ,תדלוהה םויב "רעבירא הליחתכל"ד יוליעה תשגדהב ףיסוהל שיו
:רמועה-תריפס ימיב

ןבא ומכ ,תוריהב ןושל אוה םתרפסו"ש ,14תודיסח ישורדב ראובמ - רמועה-תריפס ןיינעב
אתיאו ,15"םירפסמ םימשה םש לע - תוריפס ירקיא יאמא" ,תוריפסה ןיינע תמגודבו ,"ריפס
טושפה שוריפה דבלמש ,ונייה ,"'וכ ןיציצנו ןירהנד - 'וכ םירפסמ יאמ" 16רהוזב
ןירהנ"ד ,יוליגו רוא ןושלמ ,ימינפה שוריפה םג ונשי ,רופיס ןושלמ ,"םירפסמ"ד
."ןיציצנו ןירהנ"ד ןפואב אוה אפוג רופיסהש - םהיניב ךוותלו ףיסוהל שיו "ןיציצנו

- 'וכ יוליגהו רואה ןיינע ,רומאכ ,רתויב הלודג הריפסה ימי תלעמש ןוויכמ ,הז יפ-לעו
.רתוי הלענ ןפואב איה הריפסה ימיב "רעבירא הליחתכל"ד הגהנההש ,ןבומ ירה

םויב זוע רתיבו תאש רתיב הז ירה - םתוללכב הריפסה ימיל עגונב םירומא םירבדה םאו
הארוהה לעב ,17ש"רהמ ר"ומדא לש ותדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת" ,דחוימה הריפסה
."רעבירא הליחתכל"ד

:תבשה םוי תלעמ דצמ םג שגדומ "רעבירא הליחתכל"ד ןיינעהש ,ףיסוהל שיו

תניחבל רובידהו השעמה תניחבמ היילעה ,תומלועה תיילע - אוה תבשה םוי לש וניינע
.18הבשחמה

וב שגדומ ,אלימבו ,לוחה תומי יבגל "רעבירא"ד ןפואב אוה ומצע דצמ תבשה םויש ,אצמנו
.זוע רתיבו תאש רתיב "רעבירא הליחתכל"ד ןיינעה

השענ וב ,רשא ,תדלוהה-םויל ךומסה תבשה םויב - תבשו תבש לכב םירומא םירבדה םאו
.המכו-המכ-תחא-לע ,תדלוהה םויד ןיינעה תוללכב תומילשו יוליע

* * *

ןבר) אוה" :'ד הנשמב ונינש - הז שדוק תבשה םויב םידמולש - תובא תכסמד ינש קרפב
ךנוצר השעיש ידכ ,ךנוצרכ ונוצר השע :רמוא היה (אישנה הדוהי יבר לש ונב לאילמג
."ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ ,ונוצר ינפמ ךנוצר לטב .ונוצרכ

:ןיבהל ךירצו

תכסמל ("'וכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב 'וכ ונוצר השע") וז הארוה לש התוכייש יהמ (א
-לע םג ,ירה - תודיסח תדימ ,ןידה-תרושמ םינפל איהש הגהנה ,19"אתודיסחד ילימ" ,תובא
!?ה"בקה לש ונוצר ינפמ ונוצר תא לטבלו ,ה"בקה לש ונוצר תא תושעל םדאה בייח ןיד יפ

ךשמה תא ןיבהל ךירצ ןיידע ,"אתודיסחד ילימ"ב וז הארוה ןכות רואיב ירחאל םג (ב
םיאתמ דציכ :"ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ 'וכ ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ" ,הנשמה
הנשמה תארוה ךפיה הזש טרפבו !?רכש תלבק לש ןיינע ,"'וכ ידכ" "אתודיסחד ילימ"ב רמול
םידבעכ ווה אלא ,סרפ לבקל תנמ-לע ברה תא ןישמשמה םידבעכ ויהת לא" - 20ןושארה קרפב
לבקל אלש תנמ -לע" 21אסריגה יפל - הזמ הריתיו) "סרפ לבקל תנמ-לע אלש ברה תא ןישמשמה
!?("סרפ

:הזב רואיבהו

,תובא תכסמב אבוה - "'וכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב 'וכ ונוצר השע" - הז רמאמש ןוויכמ
יפכ 'ה ןוצר תיישע תודוא ןאכ רבודמ אלש חירכמ הז ירה ,"אתודיסחד ילימ" הניינעש
,תודיסח תדימ דצמ תדחוימ הגהנה תודוא ,םא יכ ,ןל-עמשמ-אק יאמד ,ןיד יפ-לע בייחתמה
."'וכ רמוא היה אוה" - ררועל ליגר לאילמג ןבר היה הילעש

,םא יכ ,(ןל -עמשמ-אק יאמד) לעופב היישעה תודוא ןאכ רבודמ אלש - ןיינעה תדוקנו
:ןוצרה תודוא

-אקפנ ןיא ,'ה ןוצר םייקמ לעופב השעמל עגונבש ןמז לכ ,ירה - ןיד יפ-לעש הגהנהה דצמ
,ונוצרל תויהל הכירצש הלועפב םגש ,אלא ,דוע אלו .ןוצרה חוכ םע השענ המ ללכ הנימ
בשחנ ,ינא הצור רמוא ותוא ןיפוכש ינפמ קרו ,ךכב ונוצר ןיאש איכורככ קעוצשכ םג ,ירה
.22ונוצרל השעש ןיד יפ-לע

תא אלממ לעופב השעמל עגונבש הדבועה הקיפסמ אל - תודיסח תדימד הגהנהה דצמ ,םנמא
,"ךנוצרכ ונוצר השע" - םדאה לש ונוצר םג תויהלו רודחל ךירצ 'ה ןוצר ,אלא ,'ה ןוצר
אוה םדאה לש ונוצר רשאכ םג ,אלימבו ,'ה ןוצרל םאתהב היהי םדאה לש ונוצרש ,ונייה
וכפוהלו ותונשל ונוצר תא לטבל ,ונייה ,"ונוצר ינפמ ךנוצר לטב" ,יזא ,רחא ןפואב
.'ה ןוצרל םאתהב היהיש

:אקווד ןוצרה ןיינע תשגדה רואיבב ףיסוהל שיו

לכש ,םיימינפה תוחוכה לע םג אלא ,השעמה ילכ לע קר אל טלושהו לשומה אוה - ןוצרה חוכ
.ןוצרל םאתהב ויהיש חומבש הנבההו בלה שגר תא תוטהל ןוצרה לש וחוכב .תודימו

23"םיקידצ ירבד ףלסיו םימכח יניע רוועי דחושה" - "דחוש"ה ןיינעל עגונב וניצמש יפכו
:

בייחי ולכשש - הברדא אלא ,קדצה ךפיה וא לכשה ךפיה אוהש רבד תושעל םרוג וניא - דחוש
םגש ונייה ,"םימכח יניע רוועי דחושה" ןושלה קוידכ ,'וכ קדצה יפ-לע תורוהל שי ךכש
,תמאה תא האור וניאש "םימכח יניע רוועי דחוש"הש אלא ,"םכח" ראשנ דחושה תלבק רחאל
,"םיקידצ ירבד ףלסיו" ןכ ומכו ,דחושה ןתונ תא תוכזל ולכש תא הטיה דחושהש ןוויכמ
דחושהש ,אלא ,'וכ תווצמו הרות רמוש ,"קידצ" ראשנ דחושה תלבק ירחאל םגש ,ונייה
.דחושה ןתונ תא קידצהל ולכש תא הטיה דחושהש ןוויכמ ,"םיקידצ ירבד ףלסי"

תא תוכזל ןוצר ולצא השענש ןוויכמד ,לכשה תא תוטהל ןוצרה לש וחוכבש ינפמ - הז לכו
.ןוצרה יפ-לע בייחתמה יפכ ולכשב םג ןיביש לעופ הז ירה ,דחושה ןתונ

24"הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמ" לש בצמל אובל לוכי ,דחוש תלבק ידי-לעש ,ךכ ידכ דעו
ךפיה םה וירבדש שוריפב ול םיארמ רשאכ םגו ,הרות תעד איה ותעדש ומצעל המדמש -
[...] .הכלהה

לכ לצא אמגודו ןיעמ אוצמל םילוכי ,אלא ,תינוציק אמגודל תכל קיחרהל ךירצ אל ,םצעבו
דצמש הליחת רובס היה םימייוסמ םיניינעל עגונבש הישפנב שיניא עדיש יפכ - דחאו דחא
תא םייקשכ ,ןכ ירחאלו ,'וכו תומלוע שיערה ,ןכלו ,ךכו ךכ ןפואב תויהל ךירצ השודקה
השודקה דצמ הז ןיא ,ברה לש ותעדלש ,ותעתפהל ,תעדל חכונ ,"בר ךל השע" 25הנשמה תארוה
תקדצב חוטב וניאש ,אלא ,דוע אלו ,ברה תעד תא ןיבה אלש ףא) לוע-תלבק דצמו ,'וכ
.ךכו ךכ ול רמא ,תיטרפ-החגשהב ,ומצע לע לביקש ברהש ןוויכמ ,ותעד תא לטיב - (וירבד

:ונניינעל עגונבו

- חומבש לכשהו בלה שגר תא םג תונשל וחוכבש דע ךכ-לכ ףקותב אוה ןוצרה חוכש ןוויכמ
הבהא) תודימ ,םיימינפה תוחוכד הדובעב םג (אלא ,לעופב השעמב קר אל) קפתסהל ןיא ,ןכל
לכשה תא םג הטמ ףוס-לכ-ףוס ירה ,יעבדכ אלש אוה ןוצרה רשאכ ,יכ ,ןיחומו (האריו
השע" ,ןוצרה חוכל עגונב םג רתויב לדתשהל שי ,ןכש ןוויכמו ,לעופב השעמל דע ,תודימהו
.(יולגב םג) ךנוצר היהי ה"בקה לש ונוצרש ,ונייה ,"ךנוצרכ ונוצר

:"ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ 'וכ ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ" - הנשמב ךישממו

לש ןיינע תויהל לוכי וניא - "אתודיסחד ילימ" ,תובא תכסמב עיפומש "'וכ ידכ"ד ןיינעה
-לע אלש ברה תא ןישמשמה םידבעכ ווה" תודיסח תדימד הגהנהה ךפיה ,רומאכ ,הז ירהש ,רכש
.רכש רדגב וניאש ותמגוד ןיינע ,אופיא ,אוצמל שי ;"סרפ לבקל תנמ

- 26"הנשמה ןושלכ חצו רצק ןושלב" - תוכלה תוכלה רפסב ם"במרה ירבדב וניצמ ,ןכאו
לש רדגב םניא הרותב ה"בקה חיטבהש םיימשגה םידועייה לכש 27הבושת תוכלה ףוסב ראבמש
השענ םאש הרותב ונחיטבה" ,'וכ החונמ ךותמ הדובעה תיישע תא רשפאמה רבד ,םא יכ ,רכש
תובוטה לכ ונל עיפשיו . . התושעלמ ונתוא םיענומה םירבדה לכ ונממ ריסי . . התוא
הוצמה תושעלו המכחב דומלל םייונפ בשנ(ש) . . ידכ . . הרותה תושעל ונידי תא תוקיזחמה
."'וכ

הז ןיא "וכ ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ" בותכש המש - ןדיד ןודינב םג רמול שי הז יפ-לעו
:המצע הדובעה תיישעל עגונב ,םא יכ ,רכש לש רדגב

תא השעי ידוהי רשאכש הרותב ה"בקה חיטבהש אטישפ - ןידה דצמ תבייוחמה הדובעל עגונב
,םיבכעמו םיענומה םירבד לוטיבל עגונב ןה ,ול שורדה עויסה תא הלעמלמ לבקי ,וב יולתה
.החונמ ךותמ ותדובעב קוסעל לכוי הז ידי-לעש ,'וכ הבוטה תעפשהל עגונב ןהו

םינפל ףיסוהל ונוצרש אלא ,ןיד יפ-לע הב בייוחמ וניאש הדובעל עגונב רבודמשכ ,םנמא
עגונב איימשד אתעייס לבקיש חרכה ןיאש רמול םוקמ שי - תודיסח תדימ דצמ ,ןידה-תרושמ
.תודיסח תדימ יפ-לע 'ה תא דובעל ונוצר יולימל

השעתש הז ידי לעש - "ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ךנוצרכ ונוצר השע" הנשמה תשדחמ הז לעו
ךל ןתיי יאדובש ונייה ,ךנוצרכ תויהל ונוצר תא ה"בקה השעי ,'ה ןוצרכ תויהל ךנוצר תא
לטביש ,ןידה תרושמ םינפל ,תודיסח תדמב ודבעל ךנוצר יולימל עגונב איימשד אתעייס
תדמ דצמש הדובעל רושקה לכל עגונב םג 'וכ תוכרבה לכ עיפשיו 'וכ םיבוכיעהו תועינמה
.תודיסח

- "ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב" ,'בה אבבב הז ךרד לעו
ןוצר ה"בקה לטבמ ,יזא ,'ה ןוצרכ תויהל וכפוהלו ותונשל ונוצר תא לטבמש הז ידי-לעש
דובעל ונוצר ינפמ ,תודיסח תדימ יפ-לע ותדובעב איימשד אתעייס ,ו"ח ,ול תתל אלש םירחא
.תודיסח תדימ יפ-לע 'ה

:הזב ףיסוהל שיו

ןוצר" לוטיבל איה הנווכה (א) :םינפוא 'בב תויהל לוכי - "םירחא ןוצר לטבי"ד שוריפה
ןוצר לוטיבל םג איה הנווכה (ב) ,ה"בקה ןוצרל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,וטושפכ "םירחא
ןוצר"ד ןושלה בתכנש ,אלא ,"ךנוצר ינפמ ונוצר לטביש ידכ" רמאנ וליאכ ,לוכיבכ ,ה"בקה
.28"הלעמ יפלכ דובכ ךרד" ,"םירחא

ול תתל אלש "םירחא ןוצר" לוטיבל עגונב םגש - ליעל רומאהל ךשמהב - הזב רואיבהו
:ל"נה םינפוא 'ב םנשי ,תודיסח תדימ יפ-לע הדובעב איימשד אתעייס

הזכ ןוצר תויהל לוכי "םירחא" לצא קרש ,ונייה ,וטושפכ "םירחא ןוצר" - 'אה ןפוא
דחא לכל עייסל דימת הצור יאדווב ירה - ה"בקהל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,(ולטבל םיכירצש)
ותדובעב ףיסוהל ידוהיה לש ונוצרש ותוארב המכו-המכ-תחא-לעו ,ותדובעב לארשימ דחאו
.29"ותוא ןיעייסמ רהטיל אבה" ,ןכש ,ןידה-תרושמ םינפל

םינפל אלו ,ןידה-תרוש יפ-לע היהת ותדובעש עבקנ ןוילעה ןוצר דצמ םגש - 'בה ןפואו
ןוצר לטביש ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב" ,הנשמה ול תרמוא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,ןידה-תרושמ
,שדח ןוצר לעופו ,ךרבתי ונוצר תא ,לוכיבכ ,הנשמו לטבמש ,ונייה ,"ךנוצר ינפמ םירחא
.תודיסח תדימ יפ-לע ,ןידה-תרושמ םינפל היהת ותדובעש

:םיקידצה תדובעל םינוניבה תדובע ןיב קוליחה תוללכל עגונב - רבדל אמגוד איבהל שיו

ןכ -ןיאש-המ ,"'וכ ינוניב תויהל לוכי םדא לכש . . םדא לכ תדמ איה ינוניבה תדמ"
לצא וליפא ירהש ,תויכז בור ול שיש ,לאשומה םשב אל) קידצד הדובעה ןפואל עגונב
ןיאו ,קידצ תויהל הכוז םדא לכ ןיא" - (ותתימאל קידצ ,םא יכ ,תויכז קר ןנשי "ינוניב"
.30"'וכ הזב הריחבה טפשמ םדאל

תא םייקל ולש תא השועש ,םיקידצה תדובע ןפואב םג לדתשמש הז ידי-לע ,ןכ-יפ-לע-ףאו
הכזי ילואו יאה ילוכו ,אליעלד אתורעתא אתתלד אתורעתאב ירה" - קידצ יהת העובשה
עיגי אלש הלעמל ועבק הליחתבש ףא ,ןכש ,"'וכ וב רבעתתש קידצ הזיא שרושמ חור תניחבל
.'וכ הלעמל שדח ןוצר השענ ,וז הדובע ןפואב ותולדתשה ידי-לע ,םוקמ לכמ ,קידצ תגרדמל
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה רייא 'ג ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 235-216 'מע ,ג ךרכ ,ז"משת'ה
.זירת 'ע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (1

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (2

.םש ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (3

.דועו .932 'מעו ,907 'מע ג"ח ש"וקל האר (4

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (5

.ז"לפ אינת האר (6

.מ"כבו .ב,דס ש"של םישורד .ג,ב ןנחתאו .ד,זל חלש ת"וקל האר (7

.(םשו א,בצ) ק"בב הכורא איגוס .א,המ תוכרב האר (8

.א,ל א"ח ד"וקל (9

.ג"יס ינימש ם"ש תחיש (10

.נ"שו .3 הרעה 185 'מע ב"כח ש"וקל האר (11

.נ"שו .הפוסב תוכרב (12

.ח,דפ םיליהת (13

.מ"כבו .(ב,הל) רומא ת"וקלב םכל םתרפסו ה"ד שיר (14

.ריהבה רפס םשב - ב"פ ח"ש סדרפ (15

.ב,ולק ב"ח (16

.רייא 'ב "םוי םויה" האר (17

.מ"כבו .ג,וס ש"של םישורד ת"וקל האר (18

.א,ל ק"ב האר (19

.ג הנשמ (20

.ו"טפ ז"לרת הככו ךשמה הארו .דועו .(א,טי ז"ע - ס"שה לש ושוריפב ה"כו) י"שרפ .ו"זחמ (21

.דועו .ג,א ארקיו ת"הע י"שרפ .ו"טפס תונברקה השעמ 'לה ם"במר .נ"שו .א,ו ה"ר (22

.טי,זט םיטפוש (23

.א"ימ ג"פ תובא (24

.ז"טמו ו"מ םש (25

.ד"יה רפסל מ"סכה תמדקה (26

.ט"פ שיר (27

.ב"ערה 'יפ (28

.נ"שו .א,דק תבש האר (29

.ד"יפ אינת (30


היה הרואכל - "רמוא םלועה" - םלועה תעד יהמ הנימ-אקפנ יאמל
הליחתכל"ד ןפואב תויהל הכירצ הגהנההש ,הארוהה םצעב חותפל וילע
!"רעבירא

ינפמ קרו ,ךכב ונוצר ןיאש איכורככ קעצי םא םג ירה ,ןידה דצמ
ונוצרל תאז השעש ומכ רבדה בשחנ ,ינא הצור רמוא ותוא ןיפוכש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ונמצע תא ןיכהל איה התע ונתדובע
חישמל


?חישמב הנומאה ןיבל דיסח ןיב דחוימה רשקה והמ

.ןקזה ר"ומדא ייח תשרפ רוקחל הכולמה ירשמ דחא הכלמה החלש ,ןקזה ר"ומדא לע ונישלהשכ
.לודג לארשי אנושו רוכיש היהש ,"ןיוואשזרעד" היה רשה לש ומש

רפוסמו ,ןקזה ר"ומדא לש תירוביצה תונקסעה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש המישר הנשי -
,ןקזה ר"ומדא ;היסור ידוהיל השעש תולודגה תורצהו ןיוואשזרעד רשה תודוא הכוראב םש
היהו הלשממהל והורסמו תורתסנה ויעשפו ויתולווע לכ לע הלע ,דסייש םינקסע דעו ידי-לע
תונישלמהל ךייש היהש המ םג ,םהיניבו ,תורצ המכ השע זא דע לבא ."ףוס ן'סואימ א" ול
- ןקזה ר"ומדא לע

ןוויכמו ,בורקב אובי רשאו ,חישמב םינימאמ םידיסחש ,הכלמהל זא בתכ ןיוואשזרעד
הרטמל התע רבכ ףסכ ןקזה ר"ומדא ףסוא ,שדקמה-תיב תא תונבל ידכ הברה ןוממ זא וכרטציש
.וז

.לארשי ץראב תודמעמה רובע ףסכ ףסוא היה ןקזה ר"ומדא -

,חישמב ןימאמה - דיסח ארקנה והימ רשא ("טרעהרעד") ריכמו עדוי יוג םגש ,ןאכמ םיאור
.ותאיבל התע רבכ ומצע תא ןיכמ אלימבו ,הרהמב אובי רשאו

,חישמה תומיל הנכה אלא םניא הזה םלועה-תומי לכש םישיגרמ ונא ןיאש יפ-לע-ףא
רדעהו ,ל"נכ איה תמאה ,םוקמ-לכמ - תומילש ןכ םג הווהמ ומצעב הזה-םלוע ונתשגרהבו
.ןינעה תויתימאב ללכ עגופ וניא ונלש שגרהה

םיכאלמו תומשנ תודוא תודיסחב םירבדמש עמשו ,שטיוואבוילב םיליכשמהמ דחא רקיב םעפ
תונמדזהה תא לצינו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא םע ךרדב עוסנל ול ןמדזנ ךכ-רחא .המודהו
ךאלמ תוחפה לכל ותוא םיארמ ויה וליא ?םיכאלמ הארו םש והשימ היה יכו :ותוא לואשל
...םיכאלמ תודוא בשוח אוה םג היה ,דחא

םיסוסה תא זרזמו גיהנמ הלגעה-לעבו ,םיסוס תלגעב התע ונחנא םיעסונ :ע"נ יברה ול הנע
.הלודג יכה תוריהמב ונצפח זוחמל עיגנש ידכ תוזירזב עוסנל

זוחמל עיגהל - (םיעסונה לש) ונלש הבשחמה :תובשחמ שולש ןנשי וז העיסנבש ,אצמנו
לש םתבשחמו ;תבשה תואצוהל לבור הזיא חיוורהל - הלגעה לעב לש ותבשחמ ;םדקהב ונצפח
..."ןבת"ה תא תוריהמב סופתל ולכויש ידכ איה תוריהמב םתעיסנש םיבשוחש - םיסוסה

ליבשב וז העיסנב תיתימאה הנווכה ןיא ,"ןבת"ה תודוא םיבשוח םיסוסהש םושמ יכו :ןכבו
...!?ונצפח זוחמל תוריהמב עיגנ (םיעסונה) ונחנאש

...!?ךאלמ ךאלמה ןיא ,"ןבת"ה תודוא םיבשוח םיסוסהש םושמ יכו :ע"נ ר"ומדא םייסו

לכש בושחל רשפאו ,ומצעל תומילש אוה הזה-םלוע ונתשגרהבש םגה :ל"נה ןינעב אוה ןכו
תומיל הנכה אלא וניא הזה-םלועש איה תמאה הנה ,דבל הזה-םלועב םייחה ליבשב איה הנווכה
.חישמל ונמצע תא ןיכהל איה התע ונתדובע לכ ךכיפלו ,חישמה
ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה ,רייא שדוחה םיכרבמ ,ינימש תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 137-135 'מע (ח) ינש קלח

רקיעה אוה השעמה


'היח'ה םע בוחה תא עורפל
'הדיחי'הו


תודיסחל תלוזה בוריקו תורשקתהה קוזיח

האולהה עורפל בייחתמש הוול ומכ ,ןועריפה בויח םע םג הרושק רודה אישנמ תועפשהה תלבק
רוטפ ןוא טלאצעגפא") רטפנו בוחה םלשמש ןפואב וניא ןועריפה בויחו .הוולמהל
,לשמנב הז ךרד-לעו ,הפקהב דוע ול םינתונ בוחה ןועריפ ידי-לעש אלא ,("ןראוועג
[...] .האלה ןכו ,םתוא עורפל בייחתמו ,תוחוכ דוע ול םינתונש

לש תולבגהה ןה - תולבגההמ האיצי לש העונתב אטבתמ הדיחי היחהב בוחה ןועריפ
יניינעד תולבגהה (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו ,("תולבגה ענעגייא יד ןופ ןייגסיורא")
.םלועה

יללכ ןיינע םג ונשי לבא ,ותאמ םיעבותש םייטרפ םיניינע דחאו דחא לכל שי יאדווב
ינא ונילפנו" ,םלועה יניינעמ הלדבה לש ןפואב תויהל םיכירצש - םידימלתה לכל ךיישה
הנוש אוהש וילע רכינ תויהל ךירצ בוחרב ותכל תעב דימלתו דימלת לכש ,ונייה ,"ךמעו
.םלועהמ ("שרעדנא סעפע")

לע (םא יכ ,דומילה םצע לע אל) ודגנ תונעט ויה ב"הראל ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוב תעב -
עדליוו א") תיארפ הגהנה יהוז .הבישיה תגהנהבש םלועה גהנמ יפ-לע רטשמו רדסה רדעה
.הלוכ הביבסה לש הכרע תא ("גיליב טכאמ סע") הליזומו התיחפמש - ודגנ ונעט - ("הגהנה
בוט ומצעלשכ הבישיב דומילהש ר"ומדא ח"ומ ק"כל בתכ - אקווד םימש-ארי - דחא ידוהי
המו ,רדס לש ןפואב תויהל ךירצ דומילה לבא ,הממיב תועש םירשע וליפא ודמליש ,אוה
םלועב גוהנה רדסה ועבקי אל המלו ,דומילה תעב קועצלו ("ךיז ןעלקאש") עעונתהל םיכירצ
תמאה לבא .הזב אצויכו ,הליחת ועבצאב תורוהל ךירצ הלאש לואשל הצור דחא דימלת רשאכש
.הלבגהמ הלעמל ,םלועהמ הלדבה לש ןפואב תויהל ךירצש ,רומאכ ,איה

:רייא 'ב - הז םויב תדחוימ חוכ-תניתנו

הרות-רפסה תביתכ תלחתה םויל ,תראפתבש תראפת ,רייא 'ב םוי תא רחב ר"ומאד ח"ומ ק"כ
[...] .ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

תובית ישארב זמורמכ ,הרות רפסב תוא שי לארשימ דחאו דחא לכלש עודיה יפ-לעו
-רפסה תביתכ תלחתה םוי ,רייא 'ב םוי ירה ,"הרותל תויתוא אוביר םישיש שי" ,"לארשי"ד
.לארשימ דחאו דחא לכ לש ,ותדובע תלחתה םג אלימבו ,ותדלוה-םוי ךרד לע אוה ,הרות

דחא לכש יתעצה - לעופב הדובעה רקיעה היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא ירהש - לעופל עגונבו
:םירבד 'ב ומצע לע לבקי דחאו

ק"כל ותורשקתה קזחתת ודי-לעש ןיינע הזיא ומצע לע לבקל ,ומצעל עגונב - 'אה ןיינע
.ר"ומדא ח"ומ

ימ היהי ,דחא ידוהי לע תוחפה לכל לועפל ומצע לע לבקל ,תלוזהל עגונב - 'בה ןיינעו
ח"אדב קימעמ תויהל ,תודיסחה יכרדלו ר"ומדא ח"ומ ק"כל וברקל ,ךרבא וא רוחב ,היהיש
.הליפתה תדובעב קסועו
יתלב - 43-40 'מע א ךרכ ת"ישה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ת"יש'ה רייא 'ב ליל תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


תדחוימה תוחילשה


ש"נא לע תדחוימ תוחילש יברה ליטה ד"לשת ןוושחרמ שדוחב
יגיצנל הרוה שודקה ורדחב תדחוימ החישב * שדוקה-ץראב
ל"הצ יסיסב לא האיציל תוצובק ןגראל ץראב ד"בח תוליהק
תודחוימ תורגא יתש בתכ יברה * םילייחה חור תא קזחל ידכ
עבטמו הקדצל עבטמ ךכל ףרצל הרוהו םילייחה ןיב וקלוחש
םילייחה ידי-לע הכרעהבו החמשב הלבקתה הלועפה * ףסונ
ותוא ולתו ףסונה עבטמה תא וררוח םהמ םיבר רשא םהידקפמו
הלוגסכ םראווצ לע


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ירבד - ןורכז רפס') רוש ה"ע רעבוד םולש 'ר ת"הרה םשר ד"לשת ףרוח תליחתמ ונמויב
:(זמ-ומ 'מע 'םולש

...תודעוותה :ד"לשת ןוושח שדוח-שארד 'ב ,חנ תשרפ תבש [שדוק-תבש יאצומב םשרנ]"
םיבר םימה ראיב ןכו ,הסנרפה תודרט - םיבר םימל עגונב החיש [יברה עימשה הכלהמב]
ש"יי םהל ןתנו לארשי ץראמ םינקסעל ארק .'וכ אבצב תודוקנ יתשמ הארוהו .אבצל עגונב
."...'וכ תויטרפב םהמיע רבדי רחמש רמאו ,אבצב תוליעפל עגונב םוויצו םייחל רמאל

:הרצקב םשורו ל"נה ףיסומ "ןוושחרמב 'ב ,ךל 'פ 'א םוי" תרחמל

םתלועפל עגונב תדחוימ החיש ,טונימ הרשעמ רתויל 'תודיחי'ל וסנכנ לארשי ץראמ ש"נא"
."אבצב

"תוינחורבו תוימשגב היילע"

תדוקנ .439-436 'מע 'א ךרכ ד"לשת שדוק-תוחישל תופסוהב רבכ ספדנ 'תודיחי'ה ןכות
:םירבדה

םתריסמו [יברה לש] ןאכ תויודעוותהב ועמשוהש הרות ירבד .ןאכמ חמשמה רבד תליטנ (א
"שודק םעו שדוקה ץרא תנגהב לעופב םשפנ רוסמל וכזש האלפנו הלודג תוכז ילעב" םילייחל
ל-א"ה תא לטבתו רדג תצרופ העבטמש החמשה תא םלצא לועפלו ןתינה לככ דע םמע דעוותהל -
."ךברקב רשא רז

.תודעוותההמ הקשמ תריסמ - תוימשגב ןיינעה רושיק (ב

.שדוקה-ץראב והשש ש"נאמ ןהו 770-ב ירשתב והשש ש"נאמ ןה ועסי וז תוחילשל (ג

ריכזמ הז רשקהב) םהיניע תוואכ הקדצ הזב ושעיש - הקדצל תועבטמ ינש םילייחל רוסמל (ד
.("תיאבצה תונברה" תא יברה

,תואחסונ יתש - םילייח ינשל - יברה ידי-לע - ובתכנש םיבתכמ םג ורגושיש ןכתיי (ה
ישיא ןפואב בתכנ וליאכ הז ירה תוינחורב לבא ,דרפנב לייח לכל בותכל תורשפא ןיאש םושמ
.דחא לכל

רושיקב םידמועה ש"נא ידי-לע ,רדסו ןוגריא ךותמ עצבתהל תוחרכומ ל"נה תולועפ (ו
.אבצה ישנא םע ידימת

תויעבל םורגל אל - הפ-לעב אלו בתכב אל - ןפוא םושב תונותיעב ל"נה םסרפל ןיא (ז
."םישקבמ םה הנאות"ש םתוא דצמ תורתוימ

תצפהל עגונב ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ןתלועפ ולעפי ל"נה תולועפש ןוצר-יהי (ח
.תולגה ץק זוריזו ,תוישעמ תווצמ םויק ,הרותה

-לע דחא זוחאו ,"ןאכ" ןובשח-לע - םיזוחא העשתו םיעשת :תועיסנהו תולועפה תואצוה (ט
.(רשעמה ןמ רשעמ) שדוקה-ץראב ש"נא ןובשח

ךשמה ,לעופב הלועפה ,העיסנה ךלהממ ןאכל חוודיש דחא רחבת םיעסונהמ הצובק לכ (י
.(ןהיתוריפ-תוריפו ןהיתוריפ) תואצותה

'תודיחי'ה ךלהמב .ו"ת םילשורימו ד"בח-רה-תלחנמ ,ד"בח-רפכמ ויה 'תודיחי'ל םיסנכנה
ינש ,השולשה םשב הקשמ קובקב דחא חקי ,השולש הצובק לכמ ורחבנש ןוויכמ :יברה שקיב
לכ וליאכ הז היהיו - השולשה םשב העיסנה תואצוהל לבקי ישילשו השולשה םשב הקדצ לבקי
.םיניינעה תשולש לכ תא לביק דחא

לבקי ימו ,הקדצה לבקי ימו הקשמה לבקי ימ ,השולשהמ ורחביש שקיב" םשר החישה םשור
-רה-תלחנמו ד"בח-רפכמ ש"נאל ,השדחהו הקיתעה םילשורימ התיכהל ארקו העיסנה תואצוה
."תואצוההב תופתתשההו - הקדצה ףסכ ,הקשמה ןתנ .ד"בח

:רמאו יברה דוע ףיסוה לוחיאה ירבדב

ונצראל החמש ךותמ ולעתו םיניינעה ראשבו הז ןיינעב חילציו רוזעי ה"בקה
,דחי םג תוינחורבו תוימשגב היילע היהתשו ,תחלצומו הבוט העשב השודקה
לארשי לכ תיילעו ,תוינחורב םהיתובשומ לכב לארשי לכ תיילעל הבוט הלחתהו
.ןדיד אלגעבו דחי םג תוימשגו תוינחורבו ,תוימשגב םהיתובשומ לכב

םילייחה םע שגפמה

ח"הרה בתכ ד"לשת ןוושחרמב א"יב .םיניינעה תומדקתה לע םיחוויד לבקמ יברה היה םוי-םוי
:ףלוו 'יש םירפא 'ר

וניכה ןכו ,םויה םיספדומ םיבתכמה .םילייחל םיבתכמה תריסמ עצבמל תונכהב םיקסעתמ"
."...תונוזמו הקשמ יקובקב 1000

לע חוויד שי ,ןוושחרמב ח"י-ז"ט לש עובשהמ ,םילשורי ףינס ד"בח-תדוגא-יריעצ לש ח"ודב
לש 'הקשמ'ה תא תוצובקה וקליח םהיתולועפ לכב" :אבצה תונחמב ורקיבש תוצובק עבשו םירשע
יפד ,הז עצבמל םילייחה רובע ואציש תורבוחה וקליח ןכ .תועבטמה ןכו א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ןיליפת תחנה ןיינעב תואמסיס םע ראוד תויולגו עמש-תאירק

םולש -תסירפ ורסמ ןכ .םילייחה םע ןיליפת חינהל םג ולדתשה םיירשפאה תומוקמה לכב"
םתחמשו עצבמל םילייחה תונעיה .םילייחה םע ודקרו וחמש .יעיבשה שדוחמ תוחיש יעטקו
תועבטמה תא תובהלתהבו החמשב ולביק .ןיליפת וחינה םיבר .רעושמה לכמ הלעמל התבר
."א"טילש ר"ומדא ק"כל םתכרב חולשל ושקיבו

'דדיה דדיה'

ינשב ,ראשה ןיב ,םירפוסמ ,תוניינעמ תודוזיפא םיללוכה םירוקיבהמ םיטרופמ תוח"וד
:ה"ע ףלוו רעבוד םולש 'ר ח"הרה ידי-לע יברל חלשנו בתכנ ןושארה .םיאבה תוח"וד

ףסכב עבטמה םהמ תונקל הסינו ,םילייחה לצא קודבל הסינ אוהש יל רמא . . םע יתחחוש"
,תיקסידל תאז םיפרצמו עבטמב רוח םישוע םילייח הברה ,ול רוכמל הצר אל דחא ףאו ,בר
.עימק שממ הזמ םישוע הברה

אוה . . ןייד [השמ]ל ושגינ . . ח"וד ורסמ חטב ,לומתא ויהש ןופצה[ב רוקיבה] ןיינעב"
התייה המצע הלועפה .התה לע 'םייחל' רמא אוה . . םיבתכמה ינש םע תרבוחה תא חקל
."ךורע ןיאל החלצהב

'ד"בח רפכ') יקסבומיליו אשוז 'ר ח"הרה ידי-לע יברל חלנשו בתכנ ףסונ טרופמ ח"וד
:(29-28 'מע 662 ןוילג

.ד"לשת הרש-ייח 'רפ ישיש םוי"

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

יתייהש תוצובקהמ ינא טרפמ ,עובשה חלשנש םילשורימ ד"בח-יריעצ לש יללכה ח"ודל ףסונ"
.ןוושח י"ח ישילש םויבו ןוושח ז"י ינש םויבו ןוושח ז"ט ןושאר םויב הלועפב יארחאה
ףרוצמ .הירבט די לע ונייה ישילש םויבו ,וחירי די לע העקבב ונייה ינשו ןושאר םויב
.הלועפה ריכזת ןאכ

:הלועפה רדס"

.ש"דא ק"כ לש תוחילשבו ד"בח-רפכמ ונאבש יתרמא ונעגהשכ (א"

ורש ןכו ,םיעדוי םלוכש םינוגינ המכ ורמא .םיגחב ונעמשש הממ הרות ירבד יתרמא (ב"
יכ שוריפב שגדוהו ונלביק רשא הקשמה וקליחו םילייחה לצא לבוקמ רבכ אוהש 'תצרפו'
.ש"דא ק"כמ חלשנ הקשמה

םילייחה ןיב תרבוחה וקליחו תרבוחב רשא אבצה שיאל חלשנש בתכמה וארק ןכ ירחא (ג"
.םוקמב ויהש

םליבשב ןתינ דחא .תועבטמ 'ב רוסמל א"טילש יברהמ תוחילש ונל שי יכ זרכוה (ד"
הז ולביקו ,םיצור םהש הפיא הקדצ םה ונתיש ינשה עבטמב ,םה םנוצר יפכ תושעל םילוכיו
.בוטו קזח ןוצר ךותמ

לש הלעמהו תוכזה רבסוהו ,הזב תורשפא שי ןיליפת חינהל הצורש ימ ונשקיבו ונרמא (ה"
םוקמ לכב ונייה הלועפב .הזל הבהא ךותמ ןיליפת וחינה םילייח הברה השעמלו ,ןיליפת
.שדוק ירבדו םינוגינ ויהו החמש ךותמ קר השענ הלועפה לכ .העש דע העש יצחמ

(א :ורמא םה .םכתאמ רוסמל המ שי םאה ,א"טילש יברה תוחילשב ונאבו רחאמ ,יתרמא (ו"
(ג .םידיסחה לכ םע 'קה ץראל אוביש (ב .םויהו דימת ונרובע גאודש הזמ ךורב היהי יברהש
'אה עבטמהמ תושעל םיצורש ורמאש םילייחהמ ולאכ שי .תוחפשמה לכל ןכו ונתוא ךרביש
םיריכמש ולאל ש"ד רוסמל ושקיבו ,םעפ דועו םעפ דוע אובנש ושקיב ןכ .'וכו הלוגס
םשור םהילע השעו - ןמזה לכ ךשמב דחא ףא םלצא היה אלש ,ורמא ןכו ,הארנה יפכו .ד"בחב
.םינבומה לכבו ישפנ ןיינעו קזח

ןכ .א"טילש יברהלו הלועפל - 'דדיה דדיה' וזירכהש תומוקמ שי ,ונייהש תומוקמהב"
ונתוא וויל [םימייוסמ] תומוקמבו 'וכו ד"בח ירפס םתיבל חולשל ושקיב תומוקמ[המ קלח]ב
.'וכו ןוחצינ ינוגינו החמש ךותמ

ונרקיב ןכ .'וכ לובגה דיל םיזועמב קר התיה ל"נה םיטרפה יפל הלועפה ךלהמ לכ"
.בגא ךרדבו - הלועפהמ קלחו - םירבד קרו ,ל"נה רודיס יפל היה אל לבא םייאבצ םיזוכירב
היה ל"נה תוחילשה יפל רדסלו ל"נה םיזוכירב רקבל לכונ םאב הבשחמהו תינכתה יפל ןכל
.ל"נהכ שממ לעופ לש ןיינעבו .הזב םג החלצהב היהישו דואמ דואמב יוצר

.ל"נה לכב הכרבו הכרדה שקבמה ,הצובקה לכ םשב

."ל"הצ ילייחל תרבוח ןכו הצובקל ךירדמ ןאכ ףרוצמ"

חטשב תוליעפה טוריפ

:יברל ףלוו 'יש םירפא ברה בתוכ ד"לשת ולסכב א"כבו ,דוע ךשמנ עצבמה

."?םילייחל תועבטמ ינש תקולח לש עצבמב ךישמהל םאה שדוקה ץראמ ולאש"

וניתולועפ" תרתוכה תחת ,ד"לשת רייאב 'ט םוימ ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמ לש ימינפ רזוחב
:בתכנ ,"דועו ,תומחלמה ימותיו תונמלא ,אבצה ישנא ברקב

ץראה יבחרב םיברה ויפינסו ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמ ךרענ םירופיכה-םוי תמחלמ ץורפ םע"
,םיליהת ,םירודיס ,ןיליפת םיללוכה תד יכרוצ קופיסו ,יתד יווהו דודיע ,הרבסה תולועפל
ישנא ברקב תונדגמו תווצמ ,תונמ חולשמ ,הכונח ימד ,תויכונח ,םירחא שדוק ירפסו תורבוח
תומחלמה יללח ימותיו תונמלא ,םילוחה-יתבב םיעוצפ םילייח ,תונושה תותיזחב אבצה
.ץראה יבחרב תונורחאה

ןיב םינושה םייתדה םינוגראה לכ לע תושעל לידגהש ימ וננוגרא היה ונתועידי בטימל"
.םהיתוחפשמו ל"הצ ילייח

תופיצרב רפסמ םימיל ,ונישנאמ תובר תואמ ועסנ ,םירופבו הכונחב ,ןוושח שדוחב"
אבצה תונחמב םירחא םירוקיב תואמ .םיניגמהו םימחולה תא חמשלו דדועל תנמ-לע תותיזחל
םג תובורק םיתיעל וולנ םהילא (שיא 4-5 תווצ לכ) ד"בח יתווצ ידי-לע וכרענ םה רשאב
הריש תולועפ ןכו תוחישו תואצרה ונתינ תותווצה ידי-לע .םידדוב םינגנמ וא תורומזת
םירופבו ,םורקיב םהב תומוקמב םילייחל תונדגמו תוינגפוס ונישנא ואיבה הכונחב .הרמזו
ולביק רשא םילייחה םג םה םיבר .ףרועבו תיזחב םילייחה תיברמ תא תונמ חולשמ עצבמ ףיקה
.שדוק ירפס וא/ו ןיליפת תוגוז

םורקיב רשא ,םיפינסב ונישנא ידי-לע דקפנ אל םילוחה-יתב לכב םיעוצפה לש םמוקמ"
תוביסמ תוכרענ ןהל תומחלמה תונמלא םע רשק םייק ןכ ומכ ,תובר םימעפ םורקיבו ורזחו
לכ - תונמו תויכונח ,תונמ חולשמ ןה תולבקמ ןכ ,םהידליל הווצמ-רב תוביסמ ,םעפ ידמ
.ותעב רבד

."...תודהי יניינעב קוזיחו הרבסה תרבוחו דודיע יבתכמ ונספדה ךכל ףסונ"

המחלמב ןוחצינל 'ה תכרב

לש יללכה רסמה תא דדחמ אוה וב ,ד"לשת ירשת שדוחב ינולפל יברה חלושש תיטרפ תרגא ןלהל
הלעמ ןכ ומכ .ןיליפת תווצמב דחוימבו ללכב תווצמה םויקב תוקזחתהו 'הב הנומאב קוזיח
:הב םיבשויה לעו השודקה ונצרא לע לעופב םיניגמה לש םתוכז תא סנ לע יברה

!הכרבו םולש

,ובתכמל הנעמב

םיניינעה לכב הלגנהו הארנה בוטב בוט רשבי שממ בורקב רשא ןוצר יהי
תולאשמ ,וגיהנמו םלועה ארוב ,ךרבתי 'ה אלמיש ירקיעה ןיינעבו ,בתוכש
:תמא תרותו םייח תרות ותרותב בותכה ןושלב ,הבוטל דחאו דחא לכ בבלו ובבל
יתתנו ,םכצראב רובעת אל ברחו 'וג דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו
םכתא ךלואו .םעל יל ויהת םתאו םיקולאל םכל יתייהו 'וג םככותב ינכשמ
.(גי-ו וכלת יתוקוחב 'פ) תויממוק

םויק רהמל הב רדה 'קה ונמע לעו 'קה ונצרא לע ןגמה דחא לכ תוכז לודגו
ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיקולא 'יוה יכ רמאנש ומכו ,בוט יכה ןפואבו וז הכרב
.(וט ,גכ אצת) שודק ךנחמ 'יהו ךינפל ךיביוא תתלו ךליצהל

אלו אריי אלו 'וכ ועישומו לארשי הוקמ 'יוהב םנוחטב לדוג ידי-לע טרפבו
םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא םכבבל ךרי לא רמאנש 'וכ דחפי
.(תוכיראב ש"ייע ,ז"פ ףוס םיכלמ תוכלה ם"במר)

די לש ןיליפת ,ןיליפת תווצמל הזב תדחוימ הלוגס ,םימעפ המכ רבודמכו
ולכש)ו (ולש שגדה) ובל דבעשל ינחורה םנכות ,שאר לש ןיליפתו (בלה דגנכ)
'ה תכרב ךישממ הזו ,טרפב ןיליפת תווצמו ללכב תווצמה הוצמ 'הל (ושאר)בש
המחלמב ןוחצינ - דחוימב המחלמ ישנאל עגונבו (ושארב) ולכשבו וידי השעמב
.(וט 'יס ש"ארהל ןיליפת 'לה תונטק תוכלהב הזב ראובמכ)

ןכומה ןמ הקדצ

לע הנגהה םע יתועמשמו רישי רשק רושקה םדאל ,הארנה יפכ ,יברה חלשש ףסונ בתכמ ןלהל
:היבשויו ץראה

!הכרבו םולש

אוה ןבומו .הקדצה תווצמ תלעמ לדוג תומוקמ המכב ראובמ - ובתכמל הנעמב
(הככ םימעפ המכש אלא) הדימ דגנכ הדימ איה ה"בקה לש ותדימש עודיהמ םג
םשה תוכרב הכישממ - 'וכו םולכ ול בייח וניאש יפ-לע-ףא ינעל הקדצ תניתנו
ונתיאמ דחאו דחא לכ ירהו .ולא תוכרבב הפיסומו ול ךרטצמהב הקדצה ןתונל
.םימיה לכ דימת םשה תוכרבל קוקז

הקדצ תניתנ םהמ תענמנ תיאבצ תרגסמב םיאצמנה הלא - תובורק םימעפל הנהו
.םייחו םייורש םהב םידחוימה םיאנת ינפמ לעופב

רותב) ול הנתילו עבטמ ותא תחקל - הז בתכמ איבמה ידי תא יתשקב ןכלו
- ונוממבו ןכומה ןמ - הב םייקל לכוי רמ הצרי םאבש ידכב - הנתמב (יחולש
.הקדצה תווצמ

דחא קוספ - םינפ-לכ-לע :םייח תרות ונתרות דומילב הז רשקל - בוט המו
דחאב ,הפ-לעבש הרותב הכלה וא דחא רמאמו (?עובשה תשרפב) בתכבש הרותב
.(רמ לצא םיאצמנה םירפסהמ

דחא לכ תוכזו ותוכז לודגו היהי וב םוקמ לכב והרמשי תואבצ יקלא 'יוהו
וינבלו ול הכזי" םשה רשא ם"במרה ןושלבו 'קה ומע לעו 'קה ונצרא לע ןיגמה
."םלוע דע

רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבב

םיקידצ םימחולה לכ

םימחולה לא יברה לש םיבתכמ ינש ללכש אבה זורכה םילייחה ברקב ץפוה המחלמה ימי ךלהמב
:השודקה ונצרא לע םיניגמה

!לארשי ילייח"

.לארשי ילייחל םידעוימה א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כמ םיבתכמ ינש ןלהל"

םתרזח ינפל ,ירשת שדוחב וילא ואב רשא וידיסחמ תואמ המכמ דרפנש העשב תאז רסמ אוה
.הצרא

לע םידמועה לארשי ילייח תא רקבל ויחולש היהנ יכ ותשקב התיה הז דמעמב וירבד רקיע"
,(ןלהל םיאבומ הפ-לעבשו בתכבש הרותה יקוספ) הרות רבד םהל רוסמל ,ונמעו ונצרא תרמשמ
השעיש - ינשהו ,חטשב הקדצל ןתי לייחהש דחא) תועבטמ ינש םהמ דחא לכל ומשב רוסמל ןכו
.ולא םימיב םבתכש לארשי ילייחל ויבתכממ םיינש לש קתעה םגו ,(ונוצרכ לייחה וב

עודיה - א"טילש יברה ידי-לע ושענ ץיקה ישדוח ךשמב יכ ןייצל ונילע וז תונמדזהב"
יניעב אלפל ויהש) ליגרה רדגמ תואצויה תובגשנ תולועפ - ולש תילובג-יתלבה לארשי תבהאב
לתוכה דיל םינטקה לארשי ידלי סנכל שרד רקיעב .(םירבדה קמועל זא ודרי אלש םיבר
תדסי םיקנויו םיללוע יפמ' קוספל םאתהב תאז לכו הרות יקוספו יקרפ םהמע רמול ,יברעמה
תיבשהל ולא תוקונית לש םתליפת חוכבש שגדהו רוזח שיגדהו .'םקנתמו בייוא תיבשהל זוע
ויתוארוה יפל - ושענו ורזח וללה םירבדה .ונמויקל םילכנתמו ונילע םימקה םיבייואה תא
.המחלמה ץורפ ינפלש םירופיכה-םוי ברעבו תוחילסה ימיב ,באב העשת ברעב -

םוקמ לכב רשא לארשי תונבו ינב לא' יללכ בתכמ יברה םסרפשכ םירופיכה םוי ינפל"
וחצנ לארשי'ש ףיסוהו .תומואה ןיב לארשי לש דחוימה םדמעמ לע יברה עיבצה 'םוקמו
.'חישמה ךלמ אוה - וחישמ ןרק םורת רשא דע ,םהיתומחלמ לכב וחצניו

תמחלמל ואציו וארקנש םילייחה לכ יכ יברה שיגדה ,המחלמה ןמז ךות ,ויתוחישמ תחאב"
וילעש םירופיכה -םויב הליחתה ירה המחלמה יכ ,םירומג םיקידצ תגרדב םה םירופכה םוי
םהל האלפנו הלודג תוכז ירה םירופיכה-םוי רחאל ףאו .'רפכמ םוי לש ומוציע' ל"זח ורמא
.לארשי םעו השודקה ונצרא תנגהל םשפנ םירסומש

'עמשנ'ל 'השענ'ה תמידק תא אבצה ישנאמ דומלל שי יכ יברה ריבסה היינש תודעוותהב"
.םהילע םינוממה תודוקפ לעופב עצבל הנתיאה םתדימעב

דע 'דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו' דועיה םויקל הכזנ שממ בורקבש ןוצר-יהיו"
םויב ,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו' ונקדצ חישמ ידי-לע שממ בורקב 'תויממוק םכתא ךלואו'
."'דחא ומשו דחא 'ה היהי אוההתודיסחה ינייעממ


ערוצמ-עירזת


עירזת תשרפ

:ארובה תדובעב - "עירזת" - ונתשרפ םשמ הארוהה

םייוצמ םכותבש תוריפ בינמה ץע חימצמ ןיערגה ןכש ,לבגומ-יתלב חוכ ןומט העירזב
.םלוע דע האלה ךכו ,בוש עורזלו רוזחל ןתינ םתואש םיניערג

-דח ןפואב הבוט הלועפ תיישעב קפתסהל ןיא .ונוק תא םדאה תדובע תויהל הכירצ םג ךכ
.תוריפ-יריפו תוריפ 'חימצת'ש ןפואב תויהל וז הלועפ לע אלא ,ימעפ

תנמ לע חפוט" היהי עפשומהש גואדל שי ,תווצמו הרות יניינעב ידוהי לע םיעיפשמ רשאכ
.ףוס-ןיא דע ,האלה ןכו ,םיפסונ םידוהי לע עיפשיו "חיפטהל
(מ"דשת עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

* * *

:עירזת תשרפ לש המשמ תפסונ הארוה

רוטפ אוהש ירה ,תוינחורבו תוימשגב ,"רישעת איה 'ה תכרב"ש ןוויכמש בושחל לולע ידוהי
.אל ותו ה"בקה לש ותכרבל ילכ ןיכהל אוה וילע לטומה לכו ,ותדובעב עגייתהלמ

רקיע ןכש ,הבקנ ןושל אוה 'עירזת' :ןלהלדכ ,ונתשרפ לש המשב ,הרותה ונתוא תדמלמ
לארשי תדובעש ,ךדמלל .אקווד השיאה ידי-לע השענ (הדילהו רוביעה ונייהד) הלועפה
ומצע ה"בקה ,תאז םע לבא ,(שיאל לשמנ רשא) ה"בקה לש וחוכב םנמא תישענ (השיאל ולשמנש)
ןכ-םא רורב .ךרבתי ול 'הריד' הזה-םלועה תא השועה איה-איהש ,וז הדובעל ,לוכיבכ ,קוקז
.תעגמ ודיש לככ הב ץמאתהלו עגייתהל םדא לע הבוח יכ
(מ"דשת עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


ערוצמ תשרפ

וליאו ,(ח,גי עירזת י"שר האר) 'היהת תאז' תשרפ 'ערוצמ' תשרפל וארק י"שר לש ונמזב
.'ערוצמ' הארוקל וגהנ םינורחאה תורודב

ךפהתת זאש ,אובל-דיתעל היהת וז הרהט לש התומלש .ערוצמה תרהט ינידב תקסוע ונתשרפ
."ריאי םויכ הליל" ,(טלק םיליהת) ביתכדכ ,רואל ךפהתי ךשוחהו הרהטל האמוטה

ונתשרפל וארק ,אובל-דיתעלד םייוליגהמ םיקוחר ןיידע ויהש ,םינושארה תורודה :הז יפל
,םינורחאה תורודב ,תאז תמועל .אובל-דיתעל היהת 'ערוצמ'ה תכיפה ,רמולכ ,"היהת תאז"
הזבש ,'ערוצמ' ונתשרפ תארקנ ,אובל-דיתעלד םייוליגה לש 'ןיעמ' שוחל ןתינ רבכ רשאכ
.'רוא הרות' - הרותב השרפל ךפהנ 'ערוצמ'ה - הרהטל האמוטה תכיפה רבד זמרנ
(100 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.'ערוצמ' - אוה המש ןכ-יפ-לע-ףאו ,ערוצמה תרהט ינידב ,רומאכ ,תקסוע ונתשרפ

ןוועה תא ןקתל םג ודעונ םה אלא ,ערה-ןושל ןווע לע דבלב שנוע םניא םיעגנ :אלא
- 'ערוצמ' ,המשכ תארקנ ערוצמה תרהט תשרפש ךכב זמרנ רבדה .הבושתב םדאה תא ריזחהלו
.עגנה תעפוה םע רבכ םיליחתמ ערוצמה לש ונוקיתו ותרהט

,ג"סרה הל וארקש יפכ) 'ותרהט םויב' אלו 'ערוצמ' םשב השרפל םיארוקש ךכל הביסה םג וז
.ומצע 'ערוצמ'ב הליחתמ הרהטהש רסמה תא שיגדהל ידכ - (םירחאו ,ם"במרה
(71 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,די) ערוצמה תרות היהת תאז

(וט ןיכרע) ער םש איצומ לש ותרות היהת תאז

םנשי ךא ."אוה לארשי אטחש יפ-לע-ףא" (דמ ןירדהנס) רמאמכ ,'לארשי' ארקנ ידוהי לכ
,דבלב יוניכ לאכ 'לארשי' םשה לא םיסחייתמ םהו ,רז םש ,רחא םש םהל םירחובה םישנא
.(דמ והיעשי) "הנוכי לארשי םשב"

ומש תא וב תולגלו רזהו ערה םשה תא לטבלו איצוהל שי הזכ ידוהי לצא - ער םש איצומ
."לארשי" ,יתימאה
(ו"לשת עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(ב ,די) ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז

:בוט-םש-לעבה רמוא

ןכלו ,הזה ערה ןיעמ יוצמ ומצע וב םגש ךכמ קיסהל בייח והערב והשלכ ער האורש ימ
ערה תא םג ,(תמייוסמ הדימב) ךכב ןקתמ אוה ירה ,ןכ השוע אוה רשאכ .ונקתל לדתשי
.הבוט האצותל איבה ורבחבש ערה ירהש ,ורבחבש

:בותכה זמרש והז

.(ער איצומ - ערוצמ) ונקתמו ורבחמ ערה תא איצומש ימל זמר - "ערוצמ"

?תלוזהמ ערה תא איצוהל ןתינ דציכ - "ערוצמה תרות היהת תאז"

.ורבחב הארש ערהמ ("ותרהט") ומצע תא רהטמו ןקתמש הז ידי-לע - "ותרהט םויב"
(דנ 'מע בוט-םש-רתכ)


ערוצמ-עירזת תוישרפה רוביח

האב תערצ אולהש) םלועה בושיי ךפיה לע - 'ערוצמ' וליאו ,םלועה בושיי לע הרומ 'עירזת'
יתש תולוכי אופא דציכ .(והערל םדא ןיבו ותשאל שיא ןיב דירפמה ,ערה-ןושל ןווע לע
?וידחי ןוכשל ולא תוישרפ

ךרדב הדובע לע הרומ 'ערוצמ' .בוט השע - תיבויח ךרדב 'ה-תדובע לע הרומ 'עירזת'
ינשב קוסעל שי יכ ,הרומ 'ערוצמ'ו 'עירזת' תוישרפ לש ןרוביח .ערמ רוס - הלילשה
.תחא הנועבו תעב םיווקה

וקב הדובעה אלא ,המצעל תוקסעתהו העיגי תשרוד הניא ערה תלילשד הדובעה :תורחא םילימב
.ערה תלילשו לוטיב תא אליממ תלעופה איה - בוט השע - בויחה
(ח"משת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

תובא יקרפ


תושרב ןיריהז ווה

ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ .ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש תושרב ןיריהז ווה
(ב הנשמ ב קרפ) וקחד תעשב םדאל ול ןידמוע ןיאו

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

עדוותהל םיכירצ םתאש יפ-לע-ףא ,רוביצ יכרוצב םיקסעתמה ,םתא :תושרב ןיריהז ווה
.'וכו םיריהז ווה ,םיבר יקסע לע חקפל ידכ תושרל

:ר"ומדא ק"כ שריפ

לש הגהנה הניאש אטישפו ,'ה תדובעל ןיינע וז הארוהב ןיא הרואכל (א :ונתנשמב תולאשה
םישנאל קר תנווכמ איה ירהש ,שפנ לכל הוושה הארוה וז ןיא ,הרואכל (ב .אתודיסחד ילימ
שיש ונייה ,"תושרל עדוותת לאו" ונינש ןושאר קרפב (ג .תונוטלשה םע קסע םהל שיש
לש ןפואב לבא ,םמע קסעתהל שיש רמוא ןאכו ;ןוטלשל רכומו עודי תויהל אל לדתשהל
?תוריהז

:הזב ימינפה רואיבהו

יכ ,"תושרב ןיריהז ווה" :רמואו .ויתודימו ולכש - םדאבש "םיטילש"ל הנווכה "תושר"
בלהו חומה םיוואתמ םימעפל יכ .וב ריהז תויהל וילע ךא ,הז "ןוטלש"ל קוקזו חרכומ םדאה
ירה ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל ול ןיברקמ" ןהש ףאש תעדל םדאה לע זאו ,יוצר-יתלב רבד
.דבלב "ןתאנה"לו "ןמצע ךרוצל" הז

ול ןיברקמ"ב שוריפהו ,ערה-רציה ןוטלשל איה "תושר"ב הנווכהד רמול שי תצק רחא ןפואב
עיפוהל איה ערה -רציה תולובחתמ תחאש עודיה יפ-לע אוה ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל
תושעל וילע עיפשמש קר ,הבוט הגהנהב םג ,השעי רשא לכב ול "םיכסמ"ה םדאה לש "ובהוא"כ
תא דכול הז ידי-לעו ,"הדמולמ םישנא תווצמ" ךרדב ,תורירקב וא ,היינפ ךותמ וז הגהנה
.ןלציל-אנמחר םירוסא םירבדל םג ותיסמש דע ותשרב םדאה

"תושר"ה םע ללכ קוסעל אל םדאה יאשר ןידה תדיממ יכ ,אתודיסחד ילימב איה וז הדובעו
ערה-רציה םע קסעתהל בייח תודיסח תדימב ךא ;(לעופב השעמב םלש היהיש דבלבו) ערה-רציהד
תאז תושעל וילעש אלא ."ךירצי ינשב - ךבבל לכב" ל"זר רמאמכו ,בוטל וכפוהל תנמ-לע
."תושרב ןיריהז ווה" - הריתי תוריהז ךותמ

םירקמב .השודקד תודימהו לכשה - בוטה-רציל איה "תושר"ב הנווכהש דוע רמול שיו
שפנ-תוריסמ לש הדובע ידוהימ שרדנשכ ונייה - וז "תושר"ל וליפא תייצל ןיא םימייוסמ
.תעדו םעטמ הלעמלש

דצמ :"ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ"ו "ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש" והזו
לכשד תומילשה) התומילשל האיבמה הדובעב ונוצר (תודימו לכש) המשנה לש םייולגה היתוחוכ
ןיארנ" קר הז ירה םוקמ-לכמו .התואיצמ תלילשו לוטיב - שפנ-תוריסמ אלו (תודימו
.האנההו בוטה תיתימא םדאל ול עיגמ שפנ-תוריסמ לש הדובעה ידי-לע יכ ,"ןיבהואכ
(95 'מע תובא יקרפל םירואיב .ט"לשת'ה ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


1ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'ה

תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא םג 'םימחרה בא' הריפסבש תותבשב רמול תוגהונה תוליהק שי
קדנסה ,ןבה-יבא) תירבה -ילעבמ דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי
3'םימחרה בא' הלאכ םירקמב םירמוא ןיא 2הריפסבש תותבשב םג ,ד"בח גהנמל םלוא ,(להומהו
.

.ב קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב 'ז

.4אמק 'ינש' תינעת

ישימח םוי
רייאב 'י

.'ישימח' תינעת
,"הרהט תשרפ" תארקנ איה םינוש םירפסב .[ערוצמ] השרפה םש תא ריכזהלמ טמתשמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ" (1
"המודכו שדוחב םויה תא רמא וא בתכ רתויה לכל אלא ,והשלכ םשב הארוקל הצר אל ללכב [אוה] . . לבא
'יס ח"וא ע"ושו רוט) לארשי גהנמ ,םינורחאה תורודב :יברה רמא רתוי רחואמ .(239 'מע א"ח תוחיש-יטוקל)
,(100 'מע ז"ח ש"וקל) הז םשב הארוקל ([דועו ,תוחיש-יטוקל ,'םוי םויה' ,הרות יטוקלב ספדנ ןכו] חכת
.(הז ןויליג 'תודיסחה ינייעממ' רודמ האר) םעטה ריבסהו

םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק האר) הז שדוחב ורבגש תורצה ינפמ ,ןוויס שדוחה-םיכרבמ תבשמ ץוח (2
.(נ"שו ,דפר 'יסל

.י הרעה ג"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב הארו .ד"בח-ללוכ חול (3

התשמ ךותמ אמש ןיששוחש יפל תוכוסו חספ ירחאש ינשו ישימחו ינש ימיב תונעתהל וגהנ זנכשא תונידמב (4
.(בצת 'יס ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט) ירשתו ןסינ ישדוח ואציש דע םיניתממו ,הריבע ידיל ואב דעומה תחמשו

היה ר"ומדא ק"כש תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב
םיגהונה ,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתמ
תואירב תשלוח לשב ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - [ומצע יברה גהנ ךכ-] תונעתהל
וקב ['ןוצר ימי' םהש ןוויכ ,תווצמו הרות יניינע לכב] ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ,ףוגה
.258 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il