- ד"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רייאב א"י * םישודק-ירחא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


עיגהלו ,ןקתל רשפא דימת
'אכפהתא'ל 'איפכתא'מ


אמש וא יוצר יתלב בצמ ןקתל תונמדזה אוה ינש חספ םאה
הרמאה העודי ,דחא דצמ * םדאה תדובעב שקבתמו יוצר בלש
יברה ,ינש דצמו ,"דובא אל םעפ ףא"ש םידמול ינש חספמש
ינויחו ףסונ בלש אוה ינש חספש 'רמאמ'ב ראבמ קדצ-חמצה
!?(איפכתא) ןושאר חספד הדובעה רחאל (אכפהתא) 'ה תדובעב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *(םיספדנה םירמאמב םינפ-לכ-לע) וניאישנ וניתובר ירמאמב וניצמ - ינש חספל עגונב
.ינש חספד ןיינעה ראבתנ םהבש ,שממ רפסמ-יתמ ,דבלב םידחא םירמאמ ,תומכב טעמ קרו ךא

ךירצ היה הרואכלש ףא - ולא םירמאמד ןויעו דומילב םיקסועה םג םיטעומש ,אלא ,דוע אלו
,תונורחאה םינשב קר םסרפתנו ספדנו ,'וכ זמרב קר ראבתנש שדח ןיינע ,ןכש ,ךפיהל תויהל
.תדחוימ תוניינעתה ררועל ךירצ

.ןמקלדכ ,רבסהו רואיב שרודה לודג יכה אלפ ונשי הז ןיינעבש טרפבו

:המדקהבו

ירמאמל עגונבש ףא ,ןדיד-ןודינבו .1ונילא בורקה רבדב ליחתהל שיש םיניינע המכב וניצמ
רואיב ונשי ,םוקמ לכמ ,ינש חספ ןיינעב םירמאמ רפסמ-יתמ קר םנשי וניאישנ וניתובר
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותב ינש חספ לש וניינעב

ח"ומ ק"כש טרפבו ,וז הרות התלגתנ ובש ,הז ונרודל תוכיישה תשגדומ אפוג הזבש -
- 'וכ הצפה לש ןפואבו ,סופדב המסרפל הוויצ ונרוד אישנ ר"ומדא

לודג" ,הרותה לש התומילשו התילכת יהוזש ,לעופל עגונב הארוה איהש הרות - רקיעו דועו
.3"השעמה אלא רקיע שרדמה אל" ,2"השעמ ידיל איבמש דומלת

:4ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוה-תרות ןושל הזו

ןטכיראפ לאמעלא ןעק ןעמ ,ןלאפראפ ןייק אטינ זיא סע - זיא וניינע ינש חספ"
ךרדב היהש ימ ,אמט היהש ימ וליפא .[ןקתל רשפא דימת .דובא אל םלועלש - אוה וניינע=]
ןייז ןקתמ ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ ,ונוצרב ןעוועג זיא סאד זא ,םכל וליפא ןוא ,הקוחר
."[ןקתל רשפא תאז-לכב ,ונוצרמ ,'םכל' היה רבדה םא וליפאו=]

ולאל סחיב קר אל ,ןקתל דימת רשפא ,דובא אל םעפ ףאש - אוה ינש חספ לש וניינע ,רמולכ
וליפא אלא ,סנוא דצמ קר אלו ,הקוחר ךרדב וא אמט היהש ימ םג אלא ,תורשכ תקזחבש
הנתינש תדחוימ הווצמ - ינש חספמ םידמלש יפכ ,ןקתל םילוכי ,םוקמ-לכמ ,"םכל" ,ונוצרב
ראובמכ) 5"ערגינ המל" םתנעטל הנעמכ ,ודעומב חספה תא בירקהל םילוכי ויה אלש ולא רובע
.(םיבותכה תוטשפב

,"ינש חספ ןיינע ןיבהל" ה"ד קדצ-חמצה לש ורמאמ לע בכעתהל שי ,וז המדקה ירחאלו
תומדקה 'ג ,"וניבר ירבדמ אצמנש תומדקה" לע דסוימ ,6ךתולעהב תשרפל הרותה-רואב ספדנש
ליעל רומאה םע רמאמה ןכות תא ךוותל דציכ רבסהו רואיב שורד הז ןיינעב ,רשא ,'וכ
.ןמקלדכ ,ינש חספ לש וניינע תודוא

:"ינש חספ ןיינע ןיבהל" ה"ד קדצ-חמצה לש רמאמה תדוקנו ןכות רואיב

,םירצמ תאיציל סחיב היינש הגרד ותויהל - ינשה שדוח ארקנה ,רייא שדוחב אוה ינש חספ
תאיציבש 7אינתב ראובמכ ,"ערמ רוס" ,םירצמ תאיציד ןיינעה תויהל ךירצ הליחתבש ,ונייה
רקיעו ,"'וכ ופקותב היה ןיידע לארשי תושפנבש ערהש ינפמ" ,"םעה חרב יכ" 8רמאנ םירצמ
,"בוט השעו" ,היינשה הניחבל אובל םילוכי הז ירחאלו ,"ערמ רוס"ד ןפואב התיה םתדובע
ירחאלו ,(הנושארה אגרד) איפכתא תניחב אוה םירצמ תאיציש - םדאה שפנב תינחורה הדובעבו
.אכפהתא תניחב - היינשה אגרדל םיאב ןכ

,דוסי תניחב אוה ינשה שדוחש 9רהוזב ראובמה יפ-לע - תוריפסב ןיינעה רואיבב ךישממו
,הז יפ-לעו .הל ינש - רייא אוהש דוסיהו ,ןסינ ונייהד ,הנושאר איהש ,תוכלמל ינש איהש
תניחב ונייה" ,"חתפה לע 'ה חספו" 10בותכש ומכ ,תוכלמה תריפס םע רושק ןושאר חספ
תריפס םע רושק ינש חספו ,"חתפ תארקנ איה ,'ה הארי המכח תישאר ,'הל רעשה הז ,תוכלמ
.דוסיה

,אצמיי לבו האריי לבב רוסא ןושארה"ש ,ןושאר חספ ןיב קוליחה תא ראבמ הז יפ-לעו
תאצל" ,"ערמ רוס" איה ןושאר חספד הדובעהש ןוויכמ - 11"תיבב ומע הצמו ץמח - ינשהו
רבכש ינש חספ לבא . . ורעבל ךירצש ץמחו רואשד תושק תורובג ןהש תואמטה תופילק 'גמ
גחב םחלה יתשד יוליעה תמגודו ןיעמ - "תיבב ומע הצמו ץמח - (אכפהתא תניחב) ערהמ אצי
.13השודקל ךפהנ ץמחה םגש ,12"הניפאת ץמח"ש תועובשה

:ללכו ללכ ןבומ וניא הז רואיב ,הרואכלו

ירחאל האבה ,אכפהתא ,בוט השע ,הדובעב היינש אגרד אוה ינש חספש רמול ןכתיי דציכ
לכש םיבותכה תוטשפ ךפיה הז ירה ;איפכתא - ערמ רוס - ןושאר חספד הדובעה תמדקה
!?ןושאר חספ איבה אלש ימל אלא וניא ינש חספ לש וניינע

:ךמצע עגהו

שרופמה - אוה (תינחורה הדובעב ןיינעה רואיב ללוכ) ינש חספד ןיינעה תוללכל דוסיה
,דוסו שורד ,זמר ,הכלה יפ-לע ןהו ,םיבותכה תוטשפ יפ-לע ןה ,רשא ,ךתולעהב תשרפב ארקב
ונשי ,זאש ,ןושאר חספ ברק אל היהתש הביס וזיאמ רשאכ קר תכייש ינש חספד תואיצמה לכ
דבלב וז אל ,ירה ,ןושאר חספ םיבירקמשכ ,ליגרה ךרד-לע ,לבא ,ינש חספב םילשהל בויח
.ינש חספ בירקהל רוסא - הזמ הריתי אלא ,ינש חספ בירקהל ךרוצ ןיאש

אל םעפ ףא"ש ינש חספ לש וניינעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרותב םג שגדומכו
,חספה תברקה רדעה לע ןוקית שרודה בצמ תודוא רבודמש ,ונייה ,"ןקתל דימת םילוכי ,דובא
וניינעו ,"םכל" ,ונוצרל היה רבדהש ןכתייש ,אלא ,דוע אלו ,הקוחר ךרד וא האמוט תביסב
ןטקכ" ,14םיקידצ תגרדב לארשי לכ ויה זאש ,ןושאר חספכ ,קידצ לש אגרדב וניאש - הדובעב
.הבושתה תדבע ידי-לע ןוקיתל קוקזו ,'וכ יוצר-יתלב בצמב אצמנש ,םא יכ ,15"ימד דלונש

היינשה אגרד לע יאק ינש חספש קדצ-חמצה לש רמאמה ןכות םע הז לכ םיאתי ךיא ,ןכ םאו
איפכתא תניחב ,ןושאר חספ ,הז ינפלש הדובעה תמדקה ירחאל האבה ,אכפהתא תניחב ,הדובעב
תוטשפ ךפיה) ינש חספד הדובעה תכייש ןושאר חספד הדובעה ירחאל םגש דבלב וז אל -
,הזמ הריתי אלא ,(ןושאר חספ ובירקהש ירחאל ינש חספ בירקהל ךייש אלש הכלההו םיבותכה
!?ןושאר חספד הדובעה תמדקה אלל ינש חספד הדובעל עיגהל תורשפא ןיאש

,הארנה יפכו ,תונורחאה םינשב ומסרפתנו ולגתנש םירמאמה ןיב אוה הז רמאמ ,רומאכו
דומילב םג תררועתמש הטושפ יכה הלאשל בל םימש אל ןכלש ,םהב םינייעמהו םידמולה םיטעמ
.יחטש

ךייח ר"ומדא ק"כ) התע תעל ,לבא ,ןמוקמ והזיאב רבדה ראבתנ ילוא שפחלו ןייעל שיו
ןושיל ולכוי אלש ןוויכמו ...החונמב ןושיל תכלל לכוי להקהש לדתשהל םיכירצ (:רמאו
-לע רשפא-ךרדב הזב רמול הארנש המ ראבל שי ,תטלוב יכה הישוק וצרתי אלש ןמז לכ החונמב
.םיענ המו בוט המ - רתוי בוט ץורית ואצמי םאו ,םינפ-לכ

:תוטשפב - הזב רואיבה רמול שיו

עגונב קר הז ירה - ןושאר חספ היה אל רשאכ קר ךייש ינש חספד ןיינעה לכש ליעל רומאה
בירקהל ול רוסא ןושארב בירקה םאו ,ינשב בירקמ ,ןושארב בירקה אל םאש ,חספ ןברקל
הז ךרד-לעו ,הצמ תליכאו ץמח רוסיא ,ומכ ,חספה יניינע ראשל ךייש הז ןיא לבא ;ינשב
חספ ןברק בירקה אלש ימ םגש - 'וכ איפכתא ,ערמ רוס ,םדאה שפנב תינחורה הדובעל עגונב
ץמח רוסיאמ רהזנ יאדווב ,("הקוחר ךרדב" וא ,"אמט" ותויהל ,הרות יפ-לע) ןסינב ד"יב
.(16תורשכ תקזחב לארשי לכ ירהש) 'וכ הצמ לכא יאדוובו ,והשמב

:יכ - רבדב הריתס לכ ןיאש ןבומ הז יפ-לעו

ירחאל האבה ,אכפהתא תניחב ,הדובעב היינשה הגרדל ךייש ינש חספש קדצ-חמצה לש ורואיב
היהיש חרכהב ינש חספל אובל ידכש ,ונייה) ןושאר חספד ,איפכתא תניחב ,הנושארה הגרדה
ץמח רוסיא םע הרושקה ,חספה גחל תכיישה תינחורה הדובעה לע יאק - (ןושאר חספ הליחת
,הנושארה הניחב תמדקה אלל הדובעב היינשה הניחבל עיגהל רשפא-יאש ,'וכ הצמ תליכאו
.טושפכ

ח"ומ ק"כ תרותב ןכו ,'וכ הכלההו םיבותכה תוטשפ יפ-לע ינש חספד ןיינעה ןכות וליאו
- ןושאר חספ תרומת ,ןושאר חספד ןורסיחה תא םילשהלו ןקתל ינש חספ לש וניינעש ,ר"ומדא
.ינשב םילשהלו ןקתל לוכי ןושארב בירקה אל םאש ,חספ ןברק לע יאק

דחיבו ,ןושארב חספ ןברק בירקה אלש המ םילשהלו ןקתל אוה ינש חספ לש וניינע :רמולכ
יזא ,איפכתא ,ערמ רוסד הדובעה ללוכ ,חספה יניינע ראש לכ ולצא ויהש ןוויכמ ,הז םע
.אכפהתא ,בוט השע ,הדובעב היינשה הניחבל עיגמ ינש חספב

,'וכ ןורסיח לש בצמב ויה אל "םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנאה"ש - רתוי קתמויו
רוס ,חספד הדובעה יניינע לכב ןורסיח םוש םלצא היה אל ,חספ ןברק ובירקה אלש ףא ,ןכלש
:אכפהתא תניחב ,בוט השע - היינשה הגרדל אובל םילוכי ןכלש ,איפכתא תניחב ,ערמ

,"אוהיבאו בדנב ןיקסוע ויהש ,ויה ןפצלאו לאשימ . . םישנא םתוא"ש 17ארמגב אתיא
.18"שדוקה ינפ תאמ םכיחא תא ואש וברק" :השמ יוויצ יפ-לע התיה םתאמוטש ,רמולכ

:"ערגינ המל" םתנעט םג תנבומ הז יפ-לעו

ירה - "ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" הנעטל םוקמ המ :ןבומ וניא הרואכל
בירקהל םילוכי םניא ןכלש ,"םדא שפנל םיאמט ונחנא" םרמואב וז הנעט לע םיבישמ םמצע םה
!?ודעומב 'ה ןברק

המל" ונעט ןכלו ,השמ יוויצ דצמ איה םתאמוט תביסש - רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו
'ה ןברק בירקהל לכונ אל הז ללגבש ןכתייה ,אמטיהל וניווטצנש ןוויכמ ,רמולכ ,"ערגינ
.ודעומב

,ינשה שדוחב חספ ןברק תא םילשהלו ןקתל תורשפאה םהל הנתינש - הלבקתנ םתנעט ,ןכאו
."תיבב ומיע הצמו ץמח"ש ,רומאכ ,ןושאר חספב רשאמ רתוי הלענ ןפואב ,הברדאו

ינש חספד יוויצה שדחתנ םתוכזבש ,רמולכ ,19"ןהידי-לע רמאתש ולא וכז"ש ,אלא ,דוע אלו
- תווצמו הרותה יניינע לככ) יניסמ השמל תורישי ונתינ אלש הרותב םידיחיה םייוויצהמ -
,םדא ידי השעמד אתתלד אתורעתא תמדקה ירחאל ,םא יכ ,(20"יניסמ הרות לביק השמ"
.ינש חספד יוויצה שדחתנ הז ידי-לעש ,"ערגינ המל" העיבתהו הנעטה ,ןדיד-ןודינבו

םוקמ ןיא זאש ,ןושארב חספ ןברק תברקה ןיב קוליחה) ןיינעה רואיבב ףיסוהל שיו
הדובעה האב םהירחאלש ,ןברקה תברקה דבלמ ,חספד הדובעה יניינע ראש יבגל ,ינש חספל
:תוריפסל עגונב - (ינש חספד

אחריב יאק ריתי האליע אגרדב אמית יאו . . 21רהוזב בותכש המ" ראבמ רמאמה ךשמהב
ואל - םירצמ תאיצי רחאש תינש הניחב אוה שפנב ןכו ,תוכלמהמ הלעמל דוסי ירהש ,אנינת
השרושש ,דוסימ רתוי הובג השרוש תוכלמהש ,הניפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבאד םושמ ,יכה
-לע-ףא ,רמולכ ,"אקווד ןפוסב ןתליחת ץוענו ,הלעב תרטע ליח תשא יכ ,ףוס-ןיאד תוכלממ
דצמ ,םוקמ-לכמ ,(ןושאר חספ - ןסינ) תוכלממ הלעמל אוה (ינש חספ - רייא) דוסיש יפ
ןושאר חספב יוליע שי ,םיניינעה שרוש דצמש ,אצמנו ,דוסיהמ הלעמל איה ירה תוכלמה שרוש
.(דוסי) ינש חספ יבגל (תוכלמ)

:חספ ןברקב יולת הז ןיינעש ,רמול שיו

-ןודינבו .'וכ רוקמו שרושה םע תודחאו בוריק ,ונייה ,22בוריק ןושלמ אוה - "ןברק"
הרוקמו השרושל ,("חתפה לע 'ה חספו") תוכלמה תניחב ,חספד בוריקה - "חספ ןברק" ,ןדיד
.דוסיה תניחבמ הלעמלש ,ףוס-ןיאד תוכלמב

הרוקמו השרושב תדחאתמו תילעתמ תוכלמה תריפסש ,ונייה ,"חספ ןברק" ונשישכ :הז יפ-לעו
דוסימ הלעמלש תוכלמה שרושל יוליעה היה רבכש ןוויכמ ,ינש חספב (ךייש אלו) ךרוצ ןיא -
יפכ תוכלמה תניחבב םה חספה יניינעש ,ונייה ,"חספ ןברק" רסחשכ ןכ-ןיאש-המ ;(ינש חספ)
,(הרוקמו השרושל (חספ) תוכלמה תריפס תא הלעיש "ןברק"ה רסחש ןוויכמ) המוקמב איהש
תריפס ידי-לע ,איפכתא תניחב ,"ערמ רוס"ב איה חספד הדובעה יזא - דוסיה תניחבמ הטמל
הז ידי-לעו ,'וכ ערה ררבל ידכ (היישע הריצי ,האירב) ע"יבל תודרוי הילגרש תוכלמה
.ינש חספב ,אכפהתא תניחב ,"בוט השע" ,היינשה הגרדל ךכ-רחא םיאב

:לעופב הדובעל עגונב - ליעל רומאה לכמ םרומה

ןיא"ש ןוויכמ ירה ,(הזה ןמזב ירשפאה יפכ) תומילשב ויה חספד הדובעה יניינע רשאכ םג
תובקע"ב טרפבו ,תולגה ןמזב המכו-המכ-תחא-לעו ,23"אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ
- (הלואגל ןושארה רוד םג היהי יאדוובש) תולגה לש ןורחאה רוד ,הז ונרודל דע ,"אחישמ
.'וכ ןקתלו םילשהל המ שיש טושפ םגו ןבומ

,הברדאו ,'וכ ןקתל דימת םילוכי אלא ,דובא אל םעפ ףאש - ינש חספד הארוהה האב הז לעו
."תיבב ומע הצמו ץמח" ינש חספבש ,רומאכ ,זוע רתיבו תאש רתיב ,רתוי הלענ ןפואב

.לעופב השעמל איבי םירומאה םיניינעה לכב רובידהש ןוצר יהיו

,שממ לעופב חספ ןברק תברקה - ולא םיניינע לכב תומילשה תילכתל םיכוז הז ידי-לעו
,אלימבו ,דימו ףכית אב ונקדצ חישמש ,ונייה ,24"ךנוצר תווצמכ . . ךינפל השענ םשו"
.25"האבה הנשל" חספ ןברק ובירקי

תוזירז ,ולא םיניינעב רובידב תוזירזה םג ללוכ ,הדובעה יניינע לכב תוזירזהש ,ןבומו
,26"הדימ דגנכ הדימ" ,ה"בקהמ רכשה תלבקב םג תוזירז תלעופ - תכשמנ הלועפד ןפואב איהש
,המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע רהמל - תוטשפבו ,27הככ םימעפ המכ ,הברדאו
.29תולג הירחא ןיאש הלואג ,28"שדח ריש ךל הדונו"

ןיינע היהי אובל-דיתעל םגש 30עודיכ ,"בוט השע"ב קרו ךא הדובעה ןיינע לכ היהי זאו
השודקב תוילע לש ןפואב היהת הדובעה לכש ,אלא ,זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,הדובע לש
.ףוס ןיא דע ,יוליע רחא יוליעב ,אפוג

אלו הזה-םלועב אל החונמ םהל ןיא" - (תותכסמ דועו) תוכרב תכסמ םויסב ל"זח ןושלבו
."ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי 31רמאנש ,אבה-םלועב

םשו ,שדוקה ריע םילשוריב "ןויצב םיקולא לא האריי" - 32וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאו
-לע ןבומכ) שדקמה-תיבד "ןויצ" תניחב ,םישדוקה-שדוקב - אפוג םשו ,שדקמה-תיבב - אפוג
ימע ןויצל רמאל") לארשיב "ןויצ" תניחב רואיבב םירבד תשרפ שיר הרות-יטוקלב ראובמה יפ
ונימיב הרהמב ,(בלה תוימינפ תניחב ,3417;"אמלעב אנמיס אנא" ,"ןמיס ןושל" ,(33"התא
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,שממ
(ז"משת'ה ינש חספ ,רייאב ד"י ,רומא תשרפ 'ד ליל תחישמ)

.תוליפתה רצוא 'יסב 'יפ) "וניתובא יקולאו (כ"חאו) וניקולא" הדימעה תליפת שירב הליפתה ישרפמ האר (1
.(דועו

.ג"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ג"ה ג"פ .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .נ"שו .ב,מ ןישודיק (2

.ז"ימ א"פ תובא (3

.(115 'מע א"שת ש"הס) ה"ס א"שת ינש חספ תחיש .ינש חספ ,רייא ד"י "םוי םויה" (4

.ז,ט ךתולעהב (5

.ח-זסש 'מע (6

.אל קרפ (7

.ה,די חלשב (8

.ב,זיק ג"חז האר (9

.גכ,בי אב (10

.י"פס פ"ק 'לה ם"במר .הנשמב - א"ער ,הצ םיחספ (11

.ב,בנ תוחנמ .(החישה ףוגב ב"יס ןמקל הארו) ימויה רועיש - זי,גכ ונתשרפ (12

.נ"שו .ךליאו 31 ע"ס ב"כח ש"וקל האר (13

.נ"שו .ךליאו 118 ע"ס ח"יח ש"וקל האר (14

.נ"שו .א,בכ תומבי (15

.ב"ה ב"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (16

.ךליאו א"עס ,הכ הכוס (17

.ד,י ינימש (18

.ז,ט ךתולעהב י"שרפ (19

.א"פר תובא (20

.ב,בנק ג"ח (21

.21 הרעה 294 'מע ז"טח ש"וקלב ןמסנהב הארו .(טק) ו"מס ריהבה רפס (22

.כ,ז תלהוק (23

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות הארו .ףסומה תליפת חסונ (24

.83 'מע שיר ה"שת ש"הס האר (25

.ךליאו ב,ח הטוס הארו .א"עס ,צ ןירדהנס (26

.א ,ד"פ הטוס אתפסותמ ,םש םירמ ה"דותבו א,אי הטוס האר (27

.ב,זטק םיחספמ ,פ"שגהב "ונלאג רשא" תכרב חסונ (28

.א,וט חלשב אתליכממ ,םש םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות (29

.וכ ס"וס ק"הגא האר (30

.ח,דפ םיליהת (31

.ב,בי אב .זי,זל בשיו :ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .א,גס תבש (32

.זט,אנ היעשי (33

.א,הכר א"חז (34


אלש ןוויכמו ,החונמב ןושיל תכלל לכוי להקהש לדתשהל םיכירצ
ראבל שי ,תטלוב יכה הישוק וצרתי אלש ןמז לכ החונמב ןושיל ולכוי
...רשפא-ךרדב

- "ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" הנעטה רשפ המ
שפנל םיאמט ונחנא" םרמואב ,וז םתנעט לע ובישה םמצעב םה ירה
!?"םדא

חישמו הלואג ינינעב םישרודו םילאוש


הלאשה רסותשכ - הלאשל הנעמה


בירקהל םילוכי אל הנש תואמ-עשתו ףלאמ רתויש ןכתייה
!?תונברק

:תולגה ןמזל עגונב (רקיעבו) םג איה - "'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" - וז הנעט

םתא"ש ףאד "םדא שפנל םיאמט" לש ןפואב אוה תולגה ןמזב לארשי ינב לש םבצמו םדמעמ
-לכמ ,םייתניב קספה ילב םייחצנ םייחל דעו ,"םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה
,םייחה ןיב םניא רבכש ונינפלש תורודהל תוכיישה דצמ ,"םיתמ יאמט ונלוכ" ,םוקמ
תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנ ,םוקמ-לכמ ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ףאש - תוינחורב ותמגודו
רודהו ,ןושאר תיב ןברוחד רודהמ לחה ,ונינפלש תורודב ויהש םייוצר -יתלבה םינינעה דצמ
.ינש תיב ןברוחד

םיאצמנש ןכתייה ,"'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" :לארשי ינב םיקעוצ הז לעו
...!?תונברק בירקהל רשפא-יאו ,ברח שדקמה-תיבש ,תולגה ןמזב ןיידע

:רמוחו-לקו ןכש-לכמבו

(ב) ,דבלב םישנא המכ לש הנעט (א) התיה ,בותכב רבודמ התודואש "ערגינ המל" הנעטה
חספל ותוכייש דצמ תונברקה ראשד תומילשב וניאש ןברקו (ג) ,דבלב דחא ןברקל עגונבו
ומד תא וזיה אלו והובירקה אל ,(רובידה ינפל) הרות-ןתמ ינפל היהש ךכל ףסונש ,םירצמ
תויהל ןכומ 'הל תיב" ,שדקמו ןכשמה) תונברקה תברקהל דחוימה םוקמב חבזמה יבג לע
תמגודו ןיעמ) ףוקשמה לעו תוזוזמה יתש לע" םדה תניתנ םא יכ ,("תונברקה וב םיבירקמ
םמצע םיתבהש אלא דוע אלו ,"םהב ותוא ולכאי רשא םיתבה לע (חבזמה יבג לע םדה תאזה
.הערפ לש ותטילש תחת ,םירצמ ץראב ויה (םהבש לארשי ינב םע דחיב)

(ב) ,לארשי ינב לכל עגונב (א) איה ,תולגה ןמזל עגונב "ערגינ המל" הנעטה וליאו
-תיבב חבזמה יבג-לע בירקהל םיכירצ ויהש םתומילשב תונברקו (ג) ,תונברקה לכל עגונב
לארשי ינב לכ םילוכי אל םינש תואמ-עשתו ףלאמ רתוי ךשמבש ןכתייה - לארשי-ץראבש שדקמה
...!?שדקמה תיבב תונברק בירקהל

- "'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" ,תולגה ןמז לע לארשי ינב תנעטל הנעמהו [...]
:ינש חספ לש וניינעב

רבד הז ןיאש הרותה תרמוא לארשימ דחא לצא תחא םעפ חספ ןברק תברקהד ןורסיחל עגונב םא
ךשמב תונברקה לכ תברקהד ןורסיחל עגונב - ןורסיחה םימילשמו םינקתמש ןוויכ ,דובאה
ןוויכ דובאה רבד הז ןיאש יאדוובו יאדווב ,לארשי ינב לכ לצא הנש םייפלאל בורק
.ןורסיחה םימילשמו םינקתמש

םימילשמו םינקתמש הז ידי-לע ,אוה "ערגינ המל" הנעטל יתימאה הנעמהש ןבומ הזמ [...]
תונש םייפלאל בורק ךשמב םירסח ויהש ,םטושפכ ,תוימשגב תונברקה תברקהד םינינעה לכ תא
יונב"ש ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה שדקמה-תיבב םלשויו ןקותי הז לכש ,תולגה
(ויז שדוחב הנבנש) ןושאר תיב םג םילולכ ויהי ובו ,"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו
.ינש תיבו
יתלב - 194-192 'מע ג ךרכ א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב ו"ט תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


םידדובמ םניא םלועל םידיסחו יבר


יברל תורשקתהל עגונה לכב םימגפה ןקתל

ןייק אטינ זיא סע") דובא אל םעפ ףאש ונינע ינש חספש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
וליפאו ,הקוחר ךרדב היהש ימ ,אמט היהש ימ וליפא ,ןקתל דימת םילוכי ,("ןלאפראפ
.ןקתל םילוכי ןכ-יפ-לע-ףא ,ונוצרב היהש ,"םכל"

:יברל תורשקתהל עגונב הארוהו דומיל םג הווהמ הז םגתפ

קר אלו ,יברה תא ואר שממ לעופבש הלאכ םג םנשי .יברה לצא ויה אל םעפ ףאש הלאכ םנשי
יברה לצא ויה אל רבד לש ותימאלש ,ךכ ,רבד םלצא לעפנ אל לבא ,תובר םימעפ אלא תחא םעפ
םילוכי ,ןכש ןויכו .יברה תא וארש םהל המדנ קרו ,"טרעהרעד טינ ןבאה ייז" ,םעפ ףא
.דובא רבכ וישכעש בושחל

םכל הביסה םא וליפאו ,ןושאר חספ ובירקה אלש הלא םגש - ינש חספמ הארוהה האב הז לע
-ןודינב הז ךרד-לעו ,ינש חספ תברקה ידי-לע רבעה תא ןקתל םילוכי ,("םכל") םתמשאב איה
ריכהל אבהלו ןאכמ םילוכי 'וכ השגרהו הרכה םלצא התיה אל התע דעש הלא םגש ,ןדיד
.רבעה תא םג ןקתל הז ידי-לעו ,("ןרעהרעד") שיגרהלו

לצא אצמנש יברה לש חוכה דצמו ,םידדובמ םניא םידיסחו דדובמ וניא יברהש - רבדה םעטו
.ושיגרהו וריכה אל התע דע םא וליפאו ,שיגרהלו ריכהל התע םג םילוכי ,םידיסחה

תוינחורב "הווצמ יתמ" םע קסעתהל

הארוהו דומיל םג שי ,דובא אל םעפ ףאש ,ינש חספ לש וניינעמ תיללכה הארוהה לע ףסונ
םיאמט ויה רשא םישנא יהיו") ןושאר חספ בירקהל םילוכי ויה אל הללגבש האמוטה תביסמ
.ןמקלדכ ,תועד המכ הזב וניצמש - ("'וג אוהה םויב חספה תא תושעל ולכי אלו םדא שפנל

:"ויה הווצמ-תמב ןיקסוע . . םישנא םתוא"ש העדהמ הארוההו דומילה ראבל שיו

ךרדב וב עגפש ןהכ" - "ןירבוק ול ןיאו (ללח) ךרדב ךלשומ היהש לארשימ דחא" ,הווצמ-תמ
טוחשל ךלוה ןהכה רשאכ םג ,"ורבוקלו ול אמטהל בייח לודג ןהכ וליפא ,ול אמטמ הז ירה
םישנא םתוא"ש ,ןדיד-ןודינבכ ,חספה בירקהל לכוי אל ול אמטמש הז ללגבו ,חספה בירקהלו
."ויה הווצמ-תמב ןיקסוע . . (םדא שפנל םיאמט ויה רשא)

-אנמחר תוינחורב "ללח" אוהש לארשימ דחא בוחרב םישגופ רשאכש ,תוינחורב הז ךרד-לעו
וילע לועפל ,הז בצמו דמעממ ואיצוהל ידכ (ול אמטהל) ומע קסעתהל ךירצ - ןלציל
אלש ,ותדובעב רסחי הז ללגבש יפ-לע-ףא ,תבש תרימשו ןיליפת תחנה ומכ םיטושפ םיניינעב
אל הווצמ-תמב ןיקסועהש םשכ ,הזב אצויכו ,תוכיראב ללפתי אל ,יוארה ןויעב תודיסח דמלי
.חספ ןברק בירקהל םילוכי ויה

והזש - הווצמ-תמב תוקסעתהה ללגב ותדובעמ המואמ ערגיי אל רבד לש ופוסבש איה תמאהו
ןברק בירקהל ולכוי הווצמ-תמב תוקסעתהה ללגב ואמטנש ולא םגש ,ינש חספד ןיינעה תוללכ
.חספ
יתלב - 53-50 'מע א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת'ה ינש חספ יאצומ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


י"בשר לש וכרדב

רשואה םייולת םהבש תעדל םידליה לע" * יברה רמוא "םידליב דחוימב רושק רמועב ג"ל"
י"בשר לש הגהנהה רדסב גהנתהל לגוסמה םוי" אוה הז םוי * "ידוהיה םעה לכ לש הלואגהו
לש וכרדב םהידלי תא וכנחיש םירוה" יכ חיטבמ יברה * "וב זחאיהל םילוכי זאש ןוויכ
םירואית לש הנושאר המישר * "תחנל וכזי ,הרותב םיקסועש ןמזב 'הרעמב אבחתהל' ,י"בשר
יברה רצחב רמועב ג"ל תויודעוותהמו 'דאראפ'המ םיטוטיצו
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה רמא (68 'מע א ךרכ 'םחנמ תרות') י"שת רמועב ג"ל תודעוותהב

ללוכ ,'וכו םיארומאו םיאנת ,םיקידצ ראש םג םיאצמנ קידצ לש ןויצב
.י"בשר (רמועב ג"לל תוכיישב) דחוימבו

םוי - י"בשרד אלוליהה םוי ,רמועב ג"ל םויב ,רחמש ,עיצהל יננה ,ןכלו
ותוקלתסה םויכ אלד) אלוליה ,ןיאושינ תחמש ומכ ,הלודג יכה ותחמש ,ותחמש
.י"בשרה םג אצמנ םשש ,להואל םלוכ ועסי - (וב ןינעתמש שיש וניבר השמ לש

לגוסמה םוי

:יברה רמא (82 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ תרות') א"ישת רמועב ג"ל תודעוותהב

אקווד י"בשר לש ותלוכיבו וחוכב ןכלו . . בוט לוכה י"בשר לש ותגרדב
הכרבה ךפיהכ יולגב הארנש ןושלבו םוגרת ןושלב וליפא הכרבה ןיינע ךישמהל
...רתויב תילענ הכרבו ,הכרב לש ןינע והזש תולגל -

זחאיהל םילוכי זאש ןוויכ י"בשר לש הגהנהה רדסב גהנתהל לגוסמה םוי אוה
לע ששח וא תועטל םוקמ-תניתנ והשימ לצא התיה םעפ םא וליפא :ןכלו . . וב
שוריפ ול םיכישממ יזא - ..."יוזא טינ סעפע זיא סע זא" םייוסמ ןיינע
!בוטה תילכתד ןפואב םירבדה

הרות דומילב רדס יוניש

:יברה רמא - (150 'מע ח ךרכ 'םחנמ תרות') 'דאראפ'ה תעב - ג"ישת רמועב ג"ל

לע הרומ ,וירחא לשל וינפלש םימיה ןיב לידבמה - רמועב ג"ל - הז םוי
ןוצרב ,הדמתהב - דומילל ,הזל תוחוכ םג ךישממו הרותה דומילב רדסה יוניש
עיפשי זאו ;הרותה תבהאו 'ה תבהאל ילכו הנכה איהש ,לארשי תבהאב - ץרמנ
,םכמ דחאו דחא לכל הבורמ החלצהו הכרב ,הבחרהו האלמה ודימ ,ךרבתי 'ה
.םכתביבס לכלו םכירוהל

הרותה חוכמ םיסינ

'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) 'דאראפ'ה תעב - ז"טשת רמועב ג"לב יברה לש וירבדמ טוטיצ ןלהל
:(241-240

םתוארהלו םיסינ לועפל היה לוכי ,הרות איה ותואיצמ לכש ןוויכמ ,י"בשר
,ותרות ודמלו ויכרדב וכלהש ןוויכמ ,י"בשר לש םידימלתה .רשב יניעב לוכל
םהיתואצוהל בהז תורצואב שומיש םג הז ללכבו ,םיסינה תייארל ויה םיאכז
.םתסנרפו םהיתויוכרטצהו

:י"בשר ירבדמ קיפהל ןתינש תפסונ הארוה

םירחא םידליש ןמזב הדמתהבו הדיקשב דומלל לכונ ךיא ,םיבשוח םידלישכ
אבה ,ערה ונרצי לע רבגתהל לכונ דציכו ;םירחא םיניינעל םנמז םילצנמ
דומילה ינמזב המודכו קחשמ יניינעב קוסעל םיתפמה ,םירבח תומדב םג םימעפל
?הליפתה וא

תא רובעל רזוע - ה"בקה - אוהו הדליו דלי לכ םע אצמנ ה"בקה :י"בשר רמוא
.םיימשגה םייחב ומכ הרותב םיחילצמ הז ידי-לעש תולגה

:(םש) ז"טשת רמועב ג"לב יברה ירבדמ דועו

תודליהו "חישמה תאיבב ןימאמ ינא" ןוגינה ונגני םירבגהו םידליהש שקבא
.ףכ ואחמי תורבגהו

םידליה דיב הלואגהו רשואה

:(בכש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש) 'דאראפ'ה תעב - ז"ישת רמועב ג"ל

:לארשי ידליל דחוימב ,טרפב רמועב ג"למו ללכב הריפסה ימימ חקלה

םה רשאכ .ידוהיה םעה לכ לש הלואגהו רשואה םייולת םהבש תעדל םידליה לע
- תווצמה םויקו הרותה דומילב ,גוהנל םיכירצ םיידוהי םידליש יפכ וגהנתי
םירבחה לכל היח-המגוד ואריו תובישיה ישארו םירומה םירוהה לוקל ובישקי
...ולוכ לארשי םעלו םהל הלואגה תא איבת וז הגהנה - םביבס רשא

המדקהב (308 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) יברה חתפ כ"שת תנשב 'דאראפ'ה תליחתב וירבד תא
:האבה

.םידליל ךיישה ןונגסב םירמאנ יירבד ןכלו .םידליב דחוימב רושק רמועב ג"ל
ורמתשנו - דלי אוה היה ןהב - וללה םינשה תא רכוז דחא לכש ןוויכמ ךא
רבדה איבי ולא לצא םגש ינא הווקמ ,הפוקת התואמ םיבוט תונורכז ונורכיזב
...תלעות

...תחאו דחא לכ רובע תועמשמו ןכות ול שי הרותבש ןיינע לכש דחוימב

ךותמ ,םירוענה ץרמו תוחוכה שדחתי םירגובמה לצא םגש ךרבתי 'ה רוזעיו
,םירוענ ץרמב תווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב ךליאו ןאכמ ולעפי םהש ןוצר
יולת םהבו םהייח תא התע םינובה םידלי םע תויחו תולעפתה ,תובהלתה ולעפי
...תובורקה םינשב ידוהיה םעה דוסי - דיתעה

רמועב ג"למ תוארוה שולש

תוארוה שולש יברה דמיל (310-308 'מע כ"שת שדוק-תוחיש - כ"שת) 'דאראפ' ותואב
:םויה תוערואממ ונתדובעב

תא םידמלמ - תומלמ וקספש אביקע יבר ידימלת :םהו הז םוימ תוארוה שולש
- םלועב ותוחילש תא םייס הז םויבש ,י"בשר .לארשי תבהאד ןינעה לדוג
ה"בקה לש ותבהא תא האטיב י"בשר לש ותוחילש .ותחמש םוי והזש שיגדה
.הרות יזר םהל תולגל ול הרוה רשא ,לארשיל

ןכ ושעש וידימלתו בוט-םש-לעבה ידי-לע זוע רתיבו תאש רתיב ךשמנ הז רבד
.לארשי-תבהאבו םעונ יכרדב ,בוריק ידי -לע

הרותב (םג) הליפת

:(הנר-בנר 'מע ד ךרכ ,טקולמ - םירמאמה-רפס) ב"כשת רמועב ג"ל

,אוה ,הרות תרימא ידי-לע םימשג תדירי ךישמה אקווד י"בשרש הז לע םעטהו
הזד ,םלועהב יוניש אוה (םימשג תריצע הליחת היהש ירחאל) םימשג תדירי יכ
םג ,י"בשרבש אלא . . הליפת ידי-לע (ללכ ךרדב) אוה םלועב יוניש השענש
ידי-לע םימשג תדירי ךישמה ןכלו ,הליפתד הלעמה (םג) התיה ולש הרותה קסעב
...הרות

הריאה ולש הלגנה דומילב םגו] הרותה תוימינפ רוקמ היה י"בשרש תויהלו
הלעמלש ףוס-ןיא-רוא יוליגב ךישמה ולש הרות תרימא ידי-לע ןכל ,[תוימינפה
.הרותהמ

י"בשר לש וכרדב

:(385 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת רמועב ג"ל

דומיל ןמזב 'הרעמ'ב אבחתהל - י"בשרמ תדמלנה - וז ךרדב םהידלי תא וכנחיש םירוה
ונייח'ל וכזי - 'וכו הרותה דומילל םיעירפמה םיניינעה לכמ קתנתהל רמולכ - הרותה
...םתוא םיבבוסה לכמו םמצעמ תחנל 'ונימי ךרואו

םידוהי לע תוכז דמיל

:(112 'מע ב ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת רמועב ג"ל

ךרבתי 'הו ,תוכז וילע ואצמי ,הנוכי לארשי םשב רשא ידוהי לכש לעפ י"בשר
,ידוהי לש ותוכז ידי-לעש דמילו לעפ םגו . . וכרד חילצהלו וכרבל ךירצ
,וביבסש ולא לכ ,םיבר םידוהי ליצהל וחוכב שי תווצמבו הרותב ףיסומה
לצא דחוימב . . החמש ידי-לע . . םהל ךרטצמה לכב תוכרב םהל 'דירוהל'ו
םהירבח םעו םמצע םע ולעפי .י"בשרו אביקע יבר לש וכרדב םיכלוהה םידלי
...םהל ךרטצמה לכב העושיו םשה תוכרב ולבקיש

תועפשהה לכ ךישמהל

:(154 'מע 'יבר יחבשמ') ט"כשת רמועב ג"לב רמאנש רמאמהמ עטק ןלהל

-לע תועפשהה לכ תא ךישמהל ירשפא ,חישמה תאיב ינפל אחישמד אתבקעב ,תעכ
,ללכב ,אקווד ךדואמ לכב לש ןפואבו הרותה דומילב הדיקשו הדמתה ידי
לש יוליגה והזו . . הליפתמ הלעמל והז הרותו .טרפב הרותה תוימינפו
רהוזב אבומ הרות תרימא ידי-לע תועפשהה לכ ךישמהל רשפאש הז ןכלו ,י"בשר
...אקווד

"רתויב דחוימ קידצ"

:(225 'מע ל"שת םירמאמה-רפס) ל"שת רמועב ג"ל

ןכלו . . רתויב דחוימ קידצ היהש י"בשרב אוה רבודמה םמצע םיקידצה ןיב
וניצמ אלש ןפואב ,זוע רתיו תאש רתיב אוה אקווד י"בשרד אלוליהה ןיינע
לכ ףוס דע וידימלת ידימלתו וידימלת םילבקמ הז םויב יכ ,םיקידצה ראשב
.הבהאו הארי ,הנומא יניינע ימינפ ןפואב אלא ףיקמ ןפואב קר אל תורודה
,לארשימ תחאו דחא לכל החמש םוי אוה רמועב ג"ל . . לעופב הכלה ךשמנ הזמו
.םיחפט הרשעמ הטמלש םיניינעב המוצע החמשל דע

תודעוותהה תליחתב 'הקשמ'

ןיב ,ךכל ףסונב .םירבד יברה עימשה ובש ,'דאראפ' 770 לומ םייקתה ל"שת תנש רמועב ג"לב
.תפסונ םעפ יברה דעוותה בירעמל החנמ

ךורכה לכ םע ,םויה יחכונה 'דאראפ'ה תא ונגריאש הלא םנשי" :רמאו םידקה וירבד תליחתב
לאומש ברל ש"יי קובקב קינעה יברה ."ךכב קלח ולטנש הלא לכל וקלחיו הז אופא ולטי ,ךכב
.וראפ םייח ברלו ןמטוב

רמאש תודיסחה רמאמש ,יברה רמא (133 'מע ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) רמאמה רחאלש החישב
.ולא םימיב ,תיטרפ-החגשהב וידיל עיגהש ,(תודיסח יבתכ ךירכת) 'לכיב'ב אצמנה לע ססובמ
..."הז לכיב יל רגישש לזייר ןב הדוהי - בוטל שיאה ותוא רוכזו"

תעכ .'ידוהי והימ' קוח לע הבחרהב יברה רביד - 'דאראפ'ב - םוי ותוא לש ורקובב
:רמא הז רשקהב וירבד תישארב .אשונה לע קיעזהל ףיסוה תודעוותהב

ןוויכמ ךא ,תופירח רתיב ךכ לע רבדל םיאתמה ןמז הז היה אל ,ץוחב ,רקובב
ןכלו לעופל םיעגונ םירבדהשכ דחוימב םלשומ יתלב רבד ריתוהל רשפא-יאש
...הזב רבדל ףיסוא

ה"לשתב עתפ תודעוותה

:ה"לשת רייאב ג"כ ןושאר םוימ 770-ב 'םימימת'ה דחא לש ובתכמ ןלהל

ודבעו םיקנט ואיצוה ,רמועב ג"לל א"טילש ר"ומדא ק"כמ אציש בתכמה רחאל ןבומכ ןאכ"
,םיעצבמב םירבדמשכ ,בתכמהמ עמשמש יפכ .הרות עצבמ רקיעבו םיעצבמה לכב ץרמ-הנשמב
.הרות עצבמב םג םיקסוע ןמז ותואב

תישישה הרדשב 'דאראפ' ושעו ,קרוי-וינב לועפל ואציש םיקנט 18 ויה ומצע רמועב ג"לב"
דואמ החלצה התיה ,םיעסונה וחווידש יפכ םגו םוצע םשור השע הזו ןטהנמב תישימחה הרדשבו
.םיעצבמה לכב הלודג

בוש .הטמל ונצר .החנמ תליפת ירחא היה הז .תודעווותה שיש ועידוה 770-ל ונרזחשכ דימ"
הליחתב ויה אל 'קה וידי לוטיל שקיב יברהשכ .העתפהב עיגה רבדה יכ ןכומ היה אל רבד
הזחמ - א"טילש ר"ומדא ק"כ דיל ודמע םיברש אופא אצי .לפס איבהל וצר דימו םימ וליפא
.תצק רזומ

.להקה ןיב וקלחי םיטסיקנטהו םיחולשהש ידכ 'הכרב לש סוכ' ר"ומדא ק"כ קליח ףוסבל"
אל םכותב 'קה ינאו םירוחב לש הצובק .תוארונ תופיחד ויהו םיטסיקנטכ ושגינ להקהמ םיבר
ק"כ לש ןמזה לע לבח היה טושפ יכ (יברה ידימ ולביקש הלאכ דימ ונחקל אלא) ונשגינ
קובקבל דחא לכל ומצעב גזמ יברה .ליגרכ אל ללכב היה הקולחה ןפוא יכ א"טילש ר"ומדא
.". . ןמז הברה חקל הזו

תודיסחהו הרותה תצפה

לופית" ה"ד רמאממ ,(רמועב ג"ל לע אלא ,ומצע רמועב ג"למ אל םעפה) ףסונ עטק םויסלו
:(467 'מע א"לשת םירמאמה-רפס) א"לשת רייאב ג"י - "םהילע

תצפה ידי-לע טרפבו ,םוקמו םוקמ לכב הרותה תצפה לש הדובעה ידי-לע
עובשב אוה (רמועב ג"ל) ולש אלוליהה םויש) י"בשר לש ותרות והזש ,תודיסחה
. . הרותה דצמ םהש ומכ םיניינעה לכ םיכשמנ זא הנה (וז תבשמ ךרבתמה ,הז
יוליגש המ והזו ,ןוסנרפתי לש ןפואב י"בשר תרות האב ט"שעבה ידי-לעש
. . וכז םייח הימעוט ןיינע אוהש ,אחישמד אתבקעב אוה י"בשרה לש ותרות
.'וכו חישמ לש ותרות יוליגתודיסחה ינייעממ


םישודק-ירחא תשרפ


םישודק-ירחא תוישרפ

- גונעתו הבהא ךותמ תווצמה תרימש לש תרדוסמ הדובעל ,םלועה םע הדובעל זמור - ירחא
.םיקידצה תדובע

הדידממ הלעמלש שפנ-תוריסמו לוע-תלבקל ,םלועהמ תושירפ לש הדובעל זמור - םישודק
.הבושת-ילעב תדובע - הלבגהו

ארובה תדובעב טרפו טרפ לכ ,רמולכ .ולא תודגונמ תודובע יתש רבחל ךירצ - םישודק-ירחא
.שפנ -תוריסמבו לוע-תלבקב ןהו גונעתבו הבהאב ןה רודח תויהל ךירצ
(ה"משת םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(א,זט) ןרהא ינב ינש תומ ירחא

רפוסמ םש ,ינימש תשרפל דומצב העיפומ איה ןיא ,ןרהא ינב תתימל ךשמהכ האב ונתשרפש ףא
ינימש תשרפ ףוסבש תורשכה ינידב ונתשרפ ןיבל םתומ רופיס ןיב הדירפמ הרותה .םתתימ לע
.ערוצמו עירזת תוישרפבו

יוויצה) השודקבש םירבדב רקיעב רבודמ ינימש תשרפ דע :רסמ שי תוישרפה רודיס תרוצל םג
,ינימש תשרפ ףוסב ;(םיאולימה ימי רדסו תונברקה תשרפ ,הנוהכ ידגב ,ןכשמה תיינב לע
לש תבורעת וב שי רשא ,םלועל םירושקה םיניד םיעיפומ ,ערוצמו עירזת תוישרפב ןכמ רחאלו
ףוס) "רוהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל" ידכ 'רוא הרות' םיכירצ ולא םיניינעב ;ערו בוט
קוסיעה ינפמ עתריהל ןיא :ונדמלל .םירופיכה -םוי תשרפ האב הלא לכ רחאל .(ינימש תשרפ
.הרפכלו הבושתל תורשפאה תדמוע דימת ןכש ,םלועה יניינעב
(116 'מע ,זכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,טי) ינא שדק יכ ויהת םישדק

(םינהוכ תרות) יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ ,םכמצע םתא םישדקמ םא

רתומב ךמצע שדק" ,םירתומה םירבדמ םג םישורפו םישודק תויהל םכילע - "ויהת םישודק"
."לארשי-ינב תדע לכ לא רבד" :אוה רשאב ידוהי לכל הנפומ הז יוויצ .(ן"במר האר) "ךל

רוסא רבדב לשכנש םדא םאה ?דחא לכל תכייש וזכ תילענ הדובעש רמול רשפא ךיא ,תמאבו
!?"ךל רתומב ךמצע שדק"ל ךייש

וביל לא םש םדאשכ - "יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ ,ינא שודק יכ" :רמאנ הז לע
,םימלענהו םיימינפה ויתוחוכ וב םיררועתמ ,םהב ןנובתמ אוהו ולא םיאלפנ םירבד
.וז הדובעל לושכמו ענומ לכ לע רבגתהל לוכי אוה םתועצמאבו
(323 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

תובא יקרפ


תוכלה יפוג ןה ןה


ןה ןה הדינ יחתפו ןיניק :רמוא אמסיח (ןב) רזעילא יבר
תובא) המכחל תוארפרפ ,תואירטמיגו תופוקת .תוכלה יפוג
(חי,ג

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

םא ןוגכ תורומח תוכלה ןהב שיו .רופיצ ןק ןושל ןיניק ןייורק ףועה תונברק - ןיניק
תוכלה - הדינ יחתפו ;הטמל הישעמש תאטחב ,הלעמל הישעמש הלוע וא ,הבדנב הבוח וברעתנ
תוליבט ה"צ לובטל הכירצ איהש םימעפו ,החתפל רוזחתש דע רומשל הכירצו התסו הדבאש הדינ
םילבקמש הפ-לעבש הרות רקיע - תוכלה יפוג ןה ןה ;'הווצמ - הנמזב הליבט' רמואה ירבדל
המכחל תוארפרפ ;תויתואה ןובשח - תואירטמיגו ;תולזמה ךוליה ןיינע - תופוקת ;רכש הילע
וללה תומכחה ךכ ,גונעת ךרד ,חוניקל הדועסה ףוסב לוכאל ןיליגרש תוארפרפה ומכ -
.תוירבה יניעב ןהילעב תא תודבכמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שרפמו

יפוג" קוידה והמ (ב .הדינ-יחתפו ןיניק ןיב הוושה-דצהו רשקה (א :ונתנשמב תולאשה
לעבל רשקה (ד .תואירטמיגו תופוקת ןיב הוושה-דצהו רשקה (ג ."הרות יפוג" אלו ,"תוכלה
.אמסיח (ןב) רזעילא יבר - רמאמה

:רואיבהו

קפס תמחמ םיאבה תונובשח"ל תורושק ולא תוכלה - "תוכלה יפוג ןה ןה הדינ יחתפו ןיניק"
,הנתנ המ עודי ןיאו ןהכל םתנתנ" םיניק תכסמ ףוסב ונינשש יפכ - "ןיניק" ."םהב עריאש
- "הדינ יחתפ ."'וג תודירפ עברא דוע איבהל הכירצ ,השע המ עודי ןיאו השעו ןהכה ךלה
.תדמוע איה םוי הזיאב השאה החכשש הז תמחמ אב (הצ,הל) הדינ לש הליבטה יוביר

ראש יבגל ולא םיניד לש םתובישחו םכרעב ו"ח טעמל ןיא ןכ-יפ-לע-ףאש ,ונעימשמ אנתהו
."תוכלה יפוג ןה ןה" - הרותבש תוכלהה

יניינע םהש אטישפ ?ןל-עמשמ-אק יאמ - "הרות יפוג" םהש הז ."תוכלה יפוג" אוה קוידהו
םידמולש הקמעההו ןויעה ותואב םתוא דומלל שי - "תוכלה יפוג" םהש אוה שודיחה .הרות
.הרותבש תוכלהה ראש

תואירטמיגו ,תולזמה ךוליה ןובשח אוה תופוקת - "המכחל תוארפרפ - תואירטמיגו תופוקת"
ךוליה ןובשח - םירבדה ינש ןיב רשקה והז .("הירטמואיג") תרובשת ,ץראה תדידמ תמכח -
.ץראה תדידמ ןובשח תמכחו םימשה אבצ

:אמסיח (ןב) רזעילא יבר - רמאמה לעבל דחוימב ךייש ןיינעהו

ךכו ךכ שיש הדבועה .םיב שי תופיט המכ רעשל עדויש רזעילא יבר לע דיעה עשוהי יבר
יברו .תמייוסמ הנווכו תילכת םשל הז רפסמ ארב ה"בקה אלא ,ו"ח הרקמב הניא םיב תופיט
.וז הנווכו הרטמ ןיבהו עדי ,הלודגה ותמכחב ,רזעילא

תונדה תוכלה תוברל ,הבש ןיינעו טרפ לכ :הרותב םג אוה ןכש רזעילא יבר ונדמלמ
םכרעב ו"ח טעמל ןיאו ,הלוכ הרותה לכ לש התומלשל םימרות ,החכישו קפס יניינעב
.םתובישחו
(182-181 'מע ה-א תובא-יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - א"משת'ה חרוק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש
רייאב ב"י

1(וט-ז,ט סומע) "םיישוכ ינבכ אלה" :הרטפה

.ג קרפ - תובא יקרפ

.(עובשה ךשמב הושדיק אל םא) הנבל שודיק - שדוק-תבש יאצומב

,ןושאר םוי
רייאב ג"י

ה"ע ןהאסרואינש בייל-הירא-לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.2ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,(ב"ישת-ט"סרת)

.3ןונחת םירמוא החנמב

,ינש םוי
ינש חספ - רייאב ד"י

.ארתב 'ינש' תינעת

.5ןונחת םירמוא ןיא

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.4"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.6ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ

דוגינב ,ןונחת ברעה רמול אלש עירכהל יברה הטונ ,םויה יאצומב הטימה-לע עמש-תאירקב
דע ט"ויו תבש איצוהל) וירחאלש הלילב ןונחת םירמוא םויה תאצ םעש ,םירחא ארגפד-ימיל
.7(הלילה תוצח

ישילש םוי
רייאב ו"ט

,ןכלו ,('הכרב ןתו'ו) 'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :תיברע
.8רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליא ןאכמו וז הליפתב

ישימח םוי
רייאב ז"י

.9ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישיש םוי
10רמועב ג"ל - רייאב י"ח

.9ןונחת םירמוא ןיא

.11םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

ברעב ותרופסת תא םיכרוע ,ללכב דעו תועובשה גח ברע דע רמועב ג"ל רחאל דלונש דלי)
.(גחה

ק"האבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
וחמשיש אוה ונוצר יכ ,13"שפנו בל לכב" החמש םישועו 12(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ
.14הז םויב

.15תדחוימ הפסוהב הקדצל תתל שי הז םויב

רכזל ,םיבורח לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .16רמועב ג"לב םיציב לוכאל וגהנ
.17הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש םיבורחה

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.18"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ

.19הז םויב 'לארשי-תבהא' לע תדחוימ השגדה

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.20"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו . . הבישיה

.21"בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"
ירחא ,רמועב ג"לל רוא ,םויה תסינכב ל"צ אתשהד תועיבקב הרואכלו - תוליגר םינשב תאז]
.[תיברע תליפת

[רמועב ג"לל רואב - אתשהד תועיבקב ,הרואכל] םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג
.22תויודעוותה

.15הקדצ לש תיבגמ םיכרוע וז תודעוותהב

רמאנ ילע י"בשר ירהו ,דמוע םלועה םהילע - ח"מגו הדובע הרותב ףיסוהל" 23ררוע יברה *
רייאב י"ח אוה רמועב ג"ל ירהו - י"ח רפסמב הקדצל הניתנ . . 'םלוע דוסי קידצו'
ג"ל רומזמ - הדובעב .(תוהמאה 'ד לכ תללוכש ,לחר בקעי ,קחצי ,םהרבא תובית-ישאר)
,עובשה תשרפב - הרותב .לארשי ינב לכ תורימז םיענ רותב ישי ןב דוד רפס ,םיליהתב
.". . [ת"תחב רועישה] הז םויל דחוימה וקלחב טרפבו

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ *
םינתונו ,25הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .24'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא וחמשיש הקיתמ ינימ םהל
.26זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז ידי-לעש ,". . 'הל תושעל

רתא לכב ,לודג םוסרפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .27רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצהל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.28ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.29הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

םיריטפמ ןהב תורבוחמה תוישרפה בורכ אלש ,םיזנכשאה גהנמכ (גי,דפר) ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (1
,םישודק תרטפהב ריטפהל אלש םיפידעמש םושמ עמשמ םש .אלתת 'יס הליגמד ד"פ יכדרממ ורוקמו ,קילסד יאמב
שובלב אבוה) תוישרפה יתש ןיעמ שי ירחא תרטפהבש ינפמ 'כ זמ תוא םש הדוגאבו ,םילשורי תובעותמ הב שיש
.זמ 'עה ד"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הכוראב הארו .(םש ש"החמו גצת 'יס

האר .הז םויב 'ד"בח ימי'ב ותבצמ םוליצ .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח ללוכ חול (2
.(וט קרפ ,ה"נשת ,תיעיבר הרודהמ .ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה) 'קחצי יול תודלות' 'סב ויתודוא

- תפצ ק"היעב ד"בח תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב רטפנ
.ד"בח ימי

."ךנעי . . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (3

.גיר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (4

ךומס לימ ו"ט ךותב רייאב ד"יב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
ח"רה תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל
ינש חספ (ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע םג חספד בויחה ונשי סירפמ [לאיחי ונבר וא]
םירזחמ םימיה תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו 'ומצע ינפב לגר' אוה
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה אלל

א"ח 'ס"שב םירואיבו םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
.מ"כבו ,ביר 'יס 'גהנמו הכלה ירעש' 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע

-לע ,הרואכל) תויהל ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו .םש ז"הדא רודיס (5
'דו חתפב 'ח) (שדחמ=) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד
.1056 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה - "רייאב ד"י אוהש" םש (יריצב

םויב התיה הברקהה םוקמ-לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,'םולשו םייח יכרד' 'סמ איבה יברה (6
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב

- "הליכאל אלא ותליחתמ אב וניאש" ינש חספל רתויב ךייש חספה-ןברוק תא םילכוא ובש הז ןמזש ןוויכ (7
.די ק"ס אלק 'יס םייחה-ףכב הזב תועדה הארו .(הגומ יתלב) 1414 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה

.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (8

'הימחנ ירבד'ה תומלשה .ה ס"וס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס (9
.[357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב וספדנ] ח"ס אלק 'יס ע"ושל

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (10
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' אירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקל - (תומוקמ המכב הז ךרד-לעו ,'ד ב"ס ךלמה-קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

םינשבו .ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גצת ס"וס ת"עש האר (11
.תודחוימ תוביס אלל םג ,הז םויב ןיאושינ םיכרוע יברה תוארוה פ"ע תונורחאה

'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (12
ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס ,די
.וסר 'מע

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) ז"הדא ק"גא (13

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח-תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (14
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.319 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה םג הארו .2017 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (15

'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (16
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .40 'מע 84 ןויליג מ"יב - הקלח לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה
.[רעה ע"ס

.1395 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (17

.גכר 'מע כ ךרכ ק"גא (18

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה (19

,ד"יס ח"לשת ינש חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה-תריפס - םידעומה ירעש' (20
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה-ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,". . אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

,שטיראפמ ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה-רפסמ ,םש םיגהנמה-רפס (21
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו

רמועב ג"לל רוא תיברע ינפל רשבו םיגדב הלודג הדועס םיחרואלו 'םיבשוי'ל םיכרוע ויה קדצ-חמצה ןמזב
.(פר-טער 'מע ש"ייעו .עדר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (בלח ילכאמ - הלילב - לכא ומצע צ"צה קר)

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (22

תוחיש-יטוקל ,"לעופב השעמב ןכ תושעל םתטלחהו םיבר תעצה ד"ע" ט"משת יתוקוחב 'פ 'א םוימ ובתכמב (23
,ל"נה לכ םילשהלו תושעל שי רמועב ג"ל ירחאל םגש טושפו ןבומ :.ב.נ" :בתכמה ילושבו .254 'מע בל ךרכ
."הישותל םיילפכבו ,[דובא רבד ןיא=] 'ןלאפראפ ןייק אטינ' :ןנילזא הינימד ינש חספ דומילכ

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (24
.271 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' - הבשחמב םלצא היהש רמול

,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי-ינב 'סב ראבתנו אבוה ,רמועב ג"לב תשקב םירוי תוקוניתהש גהנמה (25
תוחיש-יטוקל .77 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה' הארו .ו"לס ח"יפ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב ואבוהש םירפסבו
.תוכיראב 5 הרעה 121 'מע זל ךרכ

.268 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' ,1727 'מע ג"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (26

תנשב שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמ הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב רבכ היה ונייח-תיבב סוניכ (27
טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .ז"טשת
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה

ל"צ ב"ויכ לכבש םימעפ המכ יתוריעה" יברה תארוה תא אלמל דיפקהל שי ,זא ךורעל םיגהונש םיסרפה תלרגהב
לבקמה דלי ח"אצ םעטמ םוסריפב עיפוה ג"לשת תנשב .11 'מע 201 ןויליג מ"יב) "ל"קו שדוק ירפס תלרגה
יברהש ה"ע בובייל י"ר ח"הרה ח"אצ ר"ויל ה"ע בוקדוח א"מח 'ר ח"הרה רסמ הבוגתבו ,ירקיעה סרפכ 'לגרודכ'
'מע אנ ןויליג 'תורשקתה'ב הנעמה ןושל האר - וספדנש תועדומה תא דימשהל שישו ,הז סרפ ללכ סרוג וניא
.(14

תואצוה הרואכל" :ךרע -ירקי םיסרפ לע הלרגה ךרעש דסומל [רמועב ג"לל רשק אלל] יברה בישה םעפ ,בגא
.(11 'מע 209 מ"יב) "הווקמה וגישי הזמ תוחפ הברהב םג ארבס יפ-לעו - רתויבו הלודג םיסרפה

ןויצל היילעה םוקמב אוה ללכב םיקידצ ירבקש ןוויכ ,םויה 'ןויצ'ה לע תכלל םידיסחל יברה עיצה ןכו (28
.67 'מע י"שת 'תויודעוותה' - י"בשרה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי םויה'ו א,טיקת ג ךרכ םירוביד-יטוקלמ ,43 'מע םיגהנמה-רפס (29
.60 'מע םש י"שת תויודעוותהב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il