- ה"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רייאב ח"י * רומא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה תורעהו תובוגת הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"אביקע יברד אבילא והלוכו"


התדירי םדוק ,הלעמל המשנה לצא םג ונשי םתס הרות דומיל
אוה ,הטמל המשנה תדירי רחאל שודיחה * הזה-םלועל הטמל
הז ידי-לעש ,העיגיו הדובעד ןפואב השענ דומילה רשאכ
םימה רופיסל אלפנ רואיב * הרותב תיתימא תורישעל םיאב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ןבאהו


ינשל םימיה קלחמו לידבמ - רמועב ג"ל - הז םויו ,הריפסה ימיב תעכ ונא םידמוע
אוה ומצע רמועב ג"ל םוי .ךליאו רמועב ג"למש םימיהו רמועב ג"ל ינפלש םימיה :םיגוס
.1החמשו ארגפד אמוי

לכל הארוה םהמו ,וידימלתו אביקע יברב םה םירושק ,טרפב רמועב ג"לו ,ללכב הריפסה ימי
.הרות ירדחו תובישיה ידימלתל טרפבו ונתאמ דחאו דחא

?הצקה לא הצקה ןמ יוניש ,אביקע יבר ייחב יוניש הללוחש תירקיעה הדוקנה יהמ

וא חילצי םא זא עדי אל ,הרות דומלל ותעד אביקע יבר ןתנשכ רשא ,2ל"זר ונל םירפסמ
השעמ האר ,ןכ-יפ-לע -ףא .לכ-רסחו היה לודג ינע יכ ,םיבר םיישק ול ויה הז דבלמ .אל
תולפונ םימ לש ןיפיט ןיפיט רשא ,אוה הארש השעמהו .הרותל וימי שידקהל הטלחה ידיל אבו
.התוא ןיקקוחו ןבא לע

,ןכ-יפ -לע-ףא ,תונטק תופיטהו ,םיכר םה םימהו ,השקו הקצומ איה ןבאה :אביקע יבר רמא
הנה ,שדוחל שדוחמו עובשל עובשמו ,םויל םוימ ,הפיט הפיט ןבאה לע לופיל םימה ודימתישכ
.עלסה תא םימה וצצופי ףוס לכ ףוס

דומילב דימתיו ,ונוצר לכב הרות דומלל טילחי םיישקה לכ תורמל םא המכו-המכ-תחא-לע
ותרטמל עיגי ףוס ףוס רשא קפס לכ ןיא ,הנשב הנש שדוחל שדוחמו עובשל עובשמו םויל םוימ
.הרות ןב תויהל

הליחתבש ףא אלא ,דוע אלו .ורודב הרותה לודגל אביקע יבר השענש ,היה ןכו ,השע ןכו
בר רשועב םג וכרבו 'ה וחילצה ,םיבהר לא הנפ אלו הרות דומלל ותעד ןתנו ,לודג ינע היה
.3

תיארנ םימעפלו ,הרותה דומילב וכרד תישארב דמועה דימלת לכל לכשה רסומו הארוה הזמ
.'וכ ,םייחב הב תלעות המו ,וז ךרדב חילצי םא ויניעב לודג קפסו ,השקו הכורא ךרדה ול

לכל םה םיריכזמ .תוקיפסה םיריתמו ,אביקע יברב םירושקה ,הלאה הריפסה ימי ואב הנה
םג - אלא ,דוע אלו ;חילציש רבדה רורב ,הרות דומלל טילחי ףקותבו תמאב םא רשא ,דימלת
- "וכלת יתוקוחב םא" :4הז עובש תשרפב בותכה רמואש ומכו ,םירחאה ויניינעב חילצי
לכ ומייקתיו ואוביו ,"'וג םתעב םכימשג יתתנו" - "הרותב םילמע ויהת" י"שר שוריפכו
.השרפב םש תורומאה תוכרבה

:דומלל שי יבר לש וידימלתמו

ג"למש םידימלתהו רמועב ג"ל ינפלש םידימלתה :םידימלת יגוס ינש אביקע יבר ול ויה
,ןמז ותואב ודמל הלאו הלאו ,אביקע יבר - ברה ותוא םהל היה םיגוסה ינש .ךליאו רמועב
ףאו ,רכז ראשנ אל ןושארה גוסה לש םידימלתהמ ןכ-יפ-לע-ףא .םמצע םיאנתה םתואבו
,םהירבחמ ןטק היה םרפסמש ףא ,ינשה גוסהמ םידימלתהש העשב הב ,ועדונ אל םהיתומש
5דעל תראפתלו םשל וססונתיו הזה םויה דע םיריאמ םהיתומשו םתרותו ,אילפמ ןפואב וחילצה
.

?אביקע יבר לש וידימלתב הלאה םיגוסה ינש ןיבש תילכתב לדבהל םרג המ

םולשב ויח ,לארשי-תבהא ךותמ הרות דומילל םחוכ ושידקהו םבל ומש ינשה גוסהמ םידימלתה
.ללכ הזל םבל ומש אלש ,ןושארה גוסהמ ,םהירבח ןכ-ןיאש-המ .הזב הז דובכ וגהנו ,תוערו
.6םייח םסל םייח תרות םהל היהתש וכז אלו וחילצה אל ןכלו

,םימש -תאריב אוה םדומילש םידימלתהמ טרפבו ,ללכב תובישיה ידימלתמ םיעבותו םישרוד
:םמצע םהב ולת לכה רשא םתוא םיעידומו ,תודיסחה חורב תודימה ןוקיתו

הבהאב ויחתו הזב הז דובכ וגהנת םא ,לארשי-תבהא חורב םירודחו הרותב םילמע ויהת םא
םכתבישיל תראפתלו דובכל םכמש היהו ,הלעמ הלעמל ולעתו וחילצת זא ,תוערו םולש ,הווחאו
.אבס לארשיל תראפתלו דובכלו

* * *

םיחכונה בורש ןוויכ ירה - אביקע יבר ייחמ דומילה תודוא 7רצחהב רבודמהל ךשמהב
.םהילא ךיישו ןבומה ןפואב רובידה תויהל ךרצוה ,םינטק םידלי ויה

,הרותה דומילל רסמתהש ירחאל הנה ,ינע אביקע יבר היה הליחתבש תורמלש רבודמהב ,ןכלו
.תוימשגב תורישע תודוא רבוד - רישע השענ

לבקל ידכ 'ה תא דובעל יואר ןיאש יפ-לע-ףאש 8ם"במרה ןיד-קספל םאתהב אוה הז ןיינעו
-לכמ ,"'וכ תמא ינפמ תמאה השוע"ש ,הבהאמ הדובע םא יכ ,המשל אלש הדובע יהוזש ,רכש
ךיראמש יפכו ,"רכש לבקל ידכ . . אלא םתוא ןידמלמ ןיא . . םינטקה תא ןידמלמשכ" ,םוקמ
זרזיש . . דמלמה ךרטצי חרכהב"ש ,הרותה דומילל םינטקה ךוניחל עגונב 9תוינשמה שוריפב
. םיזוגא ךל ןתאו ארק ול רמאיו ,וינש תונטקל ולצא םיבוהא םהש םירבדב דומילה לע ותוא
ול רמאי . . םינפלמ דבכנ ולצא היהש רבדה ותוא ויניעב לקיו ולכש קיזחיו לידגישכו .
אוה הזכ דומילש יפ-לע-ףא - "'וכו םידומח םידגב וא םיפי ןילענמ ךל חקאו ארק ודמלמ
.המשל אלש

םג םנשי ,םינטקה תא םיכנחמ םדי-לעש םיימשגה םיניינעה לכ ירה ,רבד לש ותתימאל ,םנמא
,םיימשג םיניינעב הטמל םידרויו םילשלתשמ רשאכש אלא ,10המשלד ןפואב םה םשו ,תוינחורב
.המשל אלשד ןפואב םישענ

םירבדה רואיב - אביקע יבר ייחב תוערואמה תודוא ליעל רבודמהב ףיסוהל שי ,ךכל םאתהבו
.םיניינעה תוימינפ יפ-לע

.11םירג ןב היהש - םיאנת ראש יבגל אביקע יבר לצא םידחוימה םיניינעהמ

קחצי ,םהרבא ינבמ דחאו דחא לכל השוריב האבש תורישעה ולצא התיה אל ,םירג ןב ותויהלו
13אינתב ראובמכ ,"ונתשורי הפי המו 'וכו ונקלח בוט המ ונירשא" ,12רמאנ הז לעש ,בקעיו
ונל שי ןכמ רתויו ןכ ,וב למע אלש קתע ןוה ול הלפנש השוריב חמשו שש םדאהש ומכ" והזש
השמ ונל הוויצ הרות") הרותה וילא תכייש ןכלש ,"וניתובא ונוליחנהש ונתשורי לע חומשל
וז תורישע ול ןיאש ,רג ןכ-ןיאש-המ ,הב עגייתמו הדמול וניא רשאכ םג (14"'וג השרומ
.תוימשגב םג ינע היה - םירג ןב - אביקע יברש לשלתשנ הזמו ,השוריב

העדהל טרפבו] השורי ידי-לע האב ללכ ךרדבש תורישעל הכז ותעיגיו ותדובע ידי-לע ,םנמא
16"םייוג ןומה בא" ארקנש םהרבאל םיסחייתמש יפל ,"וניתובאל" רמול םילוכי םירג םגש 15
איה העיגיו הדובע ידי-לע האבש תורישעהש ,הזמ הריתיו ,["ןרחב ושע רשא שפנה תא" ,
רוקמהו דומעהו דוסיה השענ אביקע יברש והזש - השורי ידי-לע האבש תורישעהמ רתוי הלודג
םתס ,הימחנ 'ר אתפסות םתס ,ריאמ 'ר ןיתינתמ םתס" 18ארמגב אתיאדכ ,הפ-לעבש הרותד
אביקע יברמ ודמלש הממ) "אביקע 'רד אבילא והלוכו ,ןועמש 'ר ירפס םתס ,הדוהי יבר ארפס
.תוינחורב ,תורישעה ןיינע תיתימא והזש ,(םורמא

19עובשה תשרפב בותכש ומכ - תוימשגב םג אביקע יבר לצא התיהש תורישעה הלשלתשנ הזמו
,21"'וגו םתיעב םכימשג יתתנו" ,יזא 20"הרותב םילמע ויהתש" ,"'וג וכלת יתוקוחב םא"
.22"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" ,םיבותכה תוטשפב םהש יפכ ,השרפב תורומאה תוכרבה לכו

ותעיגי ידי-לע הרותל הכזש אביקע יבר תמגודב - "הרותב םילמע ויהתש" קוידה םג והזו
:אקווד

דומילב שודיחהו ;הטמל התדירי םדוק ,הלעמל המשנה לצא םג ונשי - םתס הרותה דומיל
לע רבגתהל העיגיו הדובע לש ןפואב תויהל ךירצש - אוה הטמל המשנה תדיריב הרותה
תיתימאה תורישעל םיאב הז ידי-לעש ,ערה-רציו תימהבה שפנו ףוגה דצמש םיבוכיעו תועינמה
םג ללוכ ,וטושפכ "םתיעב םכימשג יתתנו" ,תוימשגב תורישע םג לשלתשנ הזמו ,הרותד
תוימשגה לע תלשומש תוינחורה לא ילכ תישענ ("םכימשג") תוימשגהש - ימינפה שוריפה
.23"םתיעב"ד ןיינעה תיתימא והזש ,שורדה ןמזבו שורדה ןפואב הב שמתשהל

ורמא הז לעש ,אקווד הפ-לעבש הרותל אביקע יבר לש ותוכייש ראבלו ףיסוהל שיו
:"אביקע 'רד אבילא והלוכ"

תווצמ ג"ירתב שבולמה ןוילעה ןוצר"ש - הפ-לעבש הרותל בתכבש הרות ןיבש םיקוליחהמ
תושרופמ אלו תומותס ןה . . תווצמה לכ . . םלענו רימט הסוכמו אלפומ אוה בתכבש הרותבש
תא םייקל דציכ םיעדוי ונא ןיא הדבל בתכבש הרות ידי-לע ירהש ,"תועודיו תויולגו
,ונייהו ,24אקווד הפ-לעבש הרותבש םירבדה ושריפו רואיב ידי-לע םא יכ ,תווצמה
-לעבש הרותב רקיעב איה (הזה-םלועב תווצמה תא םייקל דציכ) הזה-םלועל הרותד תוכיישהש
.הפ

ץע תארקנ הפ -לעבש הרותו ,"ייחד אנליא" ,25"םייחה ץע" תארקנ בתכבש הרותש םג והזו
הלדבהו רוריב לועפל םלועב תשבלתמ הפ-לעבש הרותש ןוויכ - 26"ערו בוטד אנליא" ,תעדה
.27בוטה ןמ ערה תא םידירפמ הז ידי-לעש ,'וכ רתומל רוסאה ןיבו רוהטל אמטה ןיב

תרשה יכאלמ רשאכש 28ל"זר רמאמכ - אקווד הטמל הרותה תדירי ןיינע רקיע והז ירהו
םירצמל" :וניבר השמ םהל בישה ,29"םימשה לע ךדוה אנת" ,הלעמל הרותה ןתניתש ושקיב
,םלועה רוריב לועפל אוה הרותה ןיינע רקיעש ,ונייה ,"םכיניב שי ערה-רצי 'וכ םתדרי
.אקווד הפ-לעבש הרות ידי-לע לעופב השענ הז ןיינעו

- "אביקע 'רד אבילא והלוכ" ,אביקע יברל הפ-לעבש הרותד תוכיישה ראבל שי הז יפ-לעו
,בוטה ןמ ערה תדרפהו תוצוצינה רוריבד ןיינעה רתויב ולצא שגדומ ,םירג ןב ותויהל ,יכ
.הפ-לעבש הרותד ןיינעה תוללכ והזש

- הפ-לעבש הרות דומע תויהל הכזש דע הרותב עגייתהלו דומלל אביקע יבר לע לעפ המ
[םילפונ] רידתש םימה אל ,ורמא ,וז ןבא קקח ימ רמא ,ראבה יפ לע דמוע היה תחא םעפ"
:31"םימ וקחש 30םינבא . . םוי לכב הילע

"ןבא" אבומ תומוקמ המכבו ,םיארבנה לכמ רתויב ןותחתה אוהש םמודה גוסמ אוה - 32ןבא
ךורע-ןיאהו ךרעה קוחיר ןיינעב ךאלכיבה 'אב וניצמו ,ןותחת רתויה ארבנל אמגוד רותב
רתוי ,ןושלה אתיא םימעפל הנה ,םיספדנה תודיסחה יבתכבש] ךרבתי היבגל תומלועה לכד
אתיא םימעפלו ,33ףוס-ןיא-רוא יבגל תוליצא ךורע-ןיא - תוליצא יבגל היישע ךורע-ןיאשמ
וינפל ןיווש םמוד ןבאו ק"אד המודקה הבשחמש - [34וינפל ןיווש תוליצאו היישע ,ןושלה
.ךרבתי

דע ,ץק ןיא דע הלעמ-הלעמלמ תולשלתשהה רדס לכ תויהל ךירצ ןבאה תווהתה ליבשבש ,אצמנו
ארבנל דע - 35ביטיהל בוטה עבט דצמ - ארבנה םע ארובה רושיק תויהל ,ארובה תואיצמל
.תילכת ןיא דע הטמ-הטמל אוהש

-הלעמד רוביחה ןיינע אוהש ,ךומנ םוקמל הובג םוקממ םידרויש - םימה ןיינע םג והזו
.תילכת ןיא דע הטמ-הטמ םע ץק ןיא דע הלעמ

,םירג ןב ,רתויב הנותחת אגרדב ותויה םעש - ומצעל עגונב אביקע יבר דמל הז ןיינעמו
םימל הלשמנש הרותב העיגיה ידי-לע ,םוקמ-לכמ ,וב למע אלש קתע ןוה השוריב ול ןיאש
,םור קמועל תחת קמועמ עיגהל ותלוכיבו וחוכב ,36ךומנ םוקמל הובג םוקממ םידרויש

,'וכ שער ךותמ תויהל םנמא הכירצ הלחתהה - הגרדהו רדסב תויהל ךירצ הז ןיינעש אלא
יבג לע םידרויש םימה תלועפ תמגודב - הגרדהו רדסב הדובעה תויהל הכירצ הז ירחאל לבא
יתוריסהו" 37בותכש ומכ ,ןבאה בלב הרותד הקיקחהל עגונב הז ךרד-לעו ,ןיפיט ןיפיט ןבאה
לש ןפואב הליחת ,38"ונשרגא טעמ טעמ"ד ןפואב תויהל ךירצש - "םכרשבמ ןבאה בל תא
.'וכ אכפהתא לש ןפואב ךכ-רחאו ,איפכתא

:הריפסה ימי םע רושק הז ןיינעו

:לארשי -ינבד תוריגה ןיינע השענ םהבש ,הרות-ןתמל םירצמ-תאיצי ןיב םה הריפסה ימי
ידי-לע) הרות -ןתמב - תוריגה רמגו ,(הלימה ידי-לע) םירצמ-תאיציב - תוריגה תלחתה
.רמועה-תריפסד הדובעה הנתינ הז ןמזבו .39(ןברקו הליבט

םימיה תא רופסלו בשחל קר ךירצש - רתויב הטושפ הדובע איה הריפסד הדובעה ,הנהו
בשחנו ףסותינ ,הז םויב דחוימ ןיינע לעפנ אל םא םג ,רבועש םוי לכש ,ונייהו ,םירבועש
ראבמש יפכ - הנורחא הניחב אוהש ,רפסמה ןיינע אלא ןאכ ןיאש ןוויכ ,םימיה ןיינמב אוה
השרוש"ש) "ןבא" תביתד תויתואה רפסמו ןובשח ןיינעל 40הנומאהו דוחיה רעשב ןקזה ר"ומדא
רואה טועימ לע הרומ ןובשחה"ש ,41(ן"ב 'א אוה "ןבא" ירהש ,"'וכ ורפסמב ן"ב הלועה םשמ
רפסמו ןובשחה תניחב אוהש הנורחא הניחב אלא ונממ ראשנ אלש דע טועימ רחא טועימ תויחהו
."'וכ

םילוכי ,םוקמ-לכמ ,דבלב הנותחת אגרד ,ונייה ,הטושפ הדובע הריפסה תויה םעש ,אצמנו
יברל עגונב ליעל רומאה תמגודבו ךרד-לע - הרות-ןתמד יוליעה תילכתל הדי-לע אובל
-לעבש הרותד דומעה תויהל יוליעה תילכתל עיגה ,רתויב הנותחת אגרדב היהש ףאש ,אביקע
."אביקע 'רד אבילא והלוכ" ,הפ

ינפלש אביקע יבר ידימלת ןיב קוליחה תודוא 42ליעל רומאהב רואיב ףיסוהל שי ןכ ומכ
רסח היה רמועב ג"ל ינפלש םידימלתה לצאש ,רמועב ג"ל ירחאלש םידימלתהל רמועב ג"ל
:44ןבומ וניא הרואכלד - 43הזב הז דובכ וגהנ אלש ,םיער תבהא ,לארשי-תבהאד ןיינעהב
?התימ שנוע ,רומח יכה שנוע ושנענ ,הזב הז דובכ וגהנ אלש ליבשבש ןכתיי ךיא

לעו הרז-הדובע לע ה"בקה רתיו" 45ל"זר רמאמ שוריפב רחא םוקמב ראובמה יפ-לע ןבויו
העשבש - 46יעב אמעט הרואכלד - "הרות לש הסאמ לע רתיו אלו םימד-תוכיפשו תוירע-יוליג
תורומח תוריבע לע וליפא ןישינעמ ןיא אלימבו ,ללכ ותוא ןינד ןיא הרותב קסוע םדאש
לכ לע ונממ ןיערפנ אלימבו ,ותוא ןינד יזא ,הרותב קסוע וניא רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,רתויב
.םייוצר -יתלבה םיניינעה

:ןדיד-ןודינב רמול שי הז ךרד-לעו

וניבא ונכרב"ד ןיינעה ונשי יזא ,םיער תבהא ,לארשי-תבהא ךותמ אוה הרותה דומיל רשאכ
,ןכלו ,"וניבא ונכרב" היהיש לעופ "דחאכ ונלוכ"ד בצמו דמעמהש ,ונייה ,47"דחאכ ונלוכ
קדצ-ןובשח השועש העשב ומצעב עדויש יפכ) 'וכ דורי בצמו דמעמב אוה דיחיה רשאכ םג
םע דחי אלא ,טרפ רותב ותוא ןינד ןיא ,"דחאכ ונלוכ"ד ןיינעה דצמ ירה ,(הישפנד אתעדא
,ללכה לש תויוכזה בורב םייוצר-יתלבה ויניינע םיעלבנו םיללכנ ,ולוכ ללכה

ןוויכ ירה - םיער תבהא אלל ,לארשי-תבהא אלל אוה הרותה דומיל רשאכ ןכ-ןיאש-המ
,יטרפ ןיינע לכ לע םילכתסמו ,טרפ רותב ותוא ןינד יזא ,ללכה ןמ ומצע תא דירפמש
יכה שנוע םהילע שיש םירומח םיניינע המכו-המכ-תחא-לעו ,יוצר יתלב רבד לכ םיבישחמו
.'וכ רומח

ךותמ הרותה דומיל היה םלצאש - רמועב ג"ל ירחאלש אביקע יבר ידימלת לש הלעמה יהוזו
."דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב"ד ןיינעה ונשי זאש ,לארשי-תבהא
םימימת-יכמות תבישי לש םיריעצה םידימלתה ינפל החישמ - ה תוא דע .ג"ישת'ה רמועב ג"ל תוחישמ)
הרמאנש החישמ - ךליאו ה תואמ ;הגומ - הדשה ירעמ שטיוואבויל םימימת-יחא ידימלתו קרוי-וינד
'ע ינש קלח (ח) ג"ישת - תויודעוותה םחנמ-תרות .הגומ יתלב - החנמה תליפת רחאל םויה ותואב
(156-148
.ה"ס ג"צתס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (1

.ו קרפ נ"רדא האר (2

.א,נ םירדנ .םש נ"רדא (3

.יתוקוחב פ"ר (4

.ב,בס תומבי האר (5

.א,ז תינעת .ב,בע אמוי האר (6

.(ליעל) םיריעצה םידימלתל החישהב (7

.ה-ב"ה י"פ הבושת 'לה (8

.(תישימח תכו ה"ד) קלח פ"ר ןירדהנס (9

.ךליאו 78 'מע ו"טח ש"וקלמ ריעהל (10

.וכרעב ד"הדס האר (11

.רחשה-תליפת חסונב (12

.ג"לפ (13

.ד,גל הכרב (14

.ג"ה ד"פ םירוכיב 'לה ם"במרב ה"כו .ד"ה א"פ םירוכיב ימלשוריב י"ר תעד (15

.ה,זי ךל-ךל (16

.י"שריפבו ה,בי םש (17

.(י"שרפבו) א,ופ ןירדהנס (18

.יתוקוחב פ"ר (19

.פ"הע י"שרפו כ"ות (20

.ד,םש (21

.נ"שו .א,גס תבש (22

.117 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (23

.(ב,נק) ט"כס ק"הגא אינת (24

.ט,ב תישארב (25

.(מ"ערב) ב,דכק ג"חז (26

.ךליאו א"יפ םייחה-ץע סרטנוק .ג,גי רבדמב ת"וקל .ו"כס ק"הגא אינת האר (27

.ךליאו ב"עס ,חפ תבש (28

.ב,ח םיליהת (29

.טי,די בויא (30

.ו"פ נ"רד תובא (31

.ותלחתב 'ןבא' ךרע (א ךרכ) 'ד"בח - םיכרעה-רפס' םג האר (32

.ד"פ ג"ש סדרפה לע ןומירה-חלפב אבוה - ק"מרהל המילא רפס (33

.דועו .א,בנ צ"מרד .א"ער ,אכ עירזת ת"וקל (34

.ן"חה ירפסמ ה"ד הרעהב 334 'מע ד"כח ש"וקלב ןמסנה האר (35

.א"עס ,ז תינעת (36

.וכ,ול לאקזחי (37

.ל,גכ םיטפשמ (38

.ב-א,ומ תומבי האר (39

.(ב,דפ) ז"פס (40

.ג,זכ האר ת"וקל .ב,חע םיטפשמ א"ות (41

.(ליעל) ג"ס םיריעצה םידימלתל החישהב (42

.ב,בס תומבי (43

.150 'מע ב"לח ש"וקל םג האר (44

.ז"ה ג"פ הגיגח ימלשורי .ב ר"כיאד אתחיתפ (45

.דועו .114 'מע ח"שת מ"הס םג האר (46

.ב"לפ אינת הארו .הדימעה תליפתב "םולש םיש" תכרב (47


םג םנשי ,םינטקה תא םיכנחמ םדי-לעש םיימשגה םיניינעה לכ
םיניינעב הטמל םילשלתשמשכ קרו ,'המשל'ד ןפואב םה םשו ,תוינחורב
'המשל אל'ד ןפואב םישענ ,םיימשג

יבר ידימלת ושנענ ,הזב הז דובכ וגהנ אלש ליבשבש ןכתיי ךיא
?התימ שנוע ,רומח יכה שנועב אביקע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לארשי לש םתבוטב לדתשמ ה"בקה


לש בצמב םיאצמנשכ םויו םוי לכב תולעתהל רשפא ךיא
?תולג

ררועתהל הלוכי - םוי לכב תווצמו הרותב תודימתב תולעתהל וילעש [...] עמוש דליש העשב
ןמזב םיאצמנ רשאכ טרפבו ,דואמ השק רבד הז ירה ,תאז תושעל לוכי אוה דציכ :הלאש ולצא
?תולגה

םוקמ לכבש ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח המכ הארו אוב" [...] יאחוי רב ןועמש יבר רמוא
."'וכ םהמיע הניכש םודאל ולג . . ןהמיע הניכש ולגש

השקה) םודא תולגבו ,תולגה קמועב וליפא ,ןטק דלי וליפא ,אצמנ ובש םוקמב ,תרמוא תאז
.עגר לכו םוי לכ - וב ןכוש ,ותא דחי אצמנ ה"בקה - (רתויב

אצמנ ה"בקהש ןוויכ ,(הטושפ הנומא דצמ המכו-המכ-תחא-לע) לכשב וליפא אופא ןבומ [...]
"יוארכ ודבוע" תויהל (ה"בקהמ) תוחוכה םנשי - ידוהי דלי לכו ידוהי לכ םע דחי דימת
.תולגה ךשוחב וליפא תווצמו הרותב תולעתהל - םג ללוכ ,לכה עצבלו
'מע ג ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה - 'דאראפ'ה תעב - רמועב ג"ל תחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 304-303


?"ןהמיע הניכש ,ולגש םוקמ לכב"ש םעטה והמ

[...] לארשיל עגונב קר אל אוה "םינטקה לע םילודג ריהזהל ,תרמאו רומא"ד ןיינעה תוללכ
לארשי לש ןתבוטב לדתשמו לוכיבכ קסעתמ ה"בקהש [...] .לארשיו ה"בקהל עגונב םג אלא
,םהל ךרטצמה לכב ("והבהואו לארשי רענ יכ" בותכש ומכ ,"םינטק" םיארקנ וילא סחיבש)
לוכיבכ ףסותינ הז ידי-לעו ,רואו רהוז לש ןפואב ויהי לארשי-ינבד םיניינעה לכש דעו
.ה"בקה לצא

ןיינע אלא ,ומצע ינפב ןיינע הניא לארשי-ינב םע ה"בקה לש תוקסעתההש ,דועו תאז [...]
המכ הארו אוב" י"בשר ירבדב שגדומכ ,ךרבתי ותואיצמ ,לוכיבכ ,םע ("תרמאו רומא") דחא
לאגיל ןידיתע ןהשכ ףאו . . ןהמיע הניכש ולגש םוקמ לכבש ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח
:"'וכ ןהמיע הניכש

(רקיע) ןיאש ,עמשמ ,ב"ויכו "ןהמיע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףאו" ןושלה קוידמ
רבדבש תלעותה ליבשב אוה "ןהמיע הניכש ולגש םוקמ לכב"ש םעטהש רמול י"בשר לש ותנווכ
ידכ ,םתוא לואגל רתוי זרדזיו רהמי "רצ ול םתרצ לכב"ש ידי-לעש) הלואגה ןיינעל עגונב
לארשי לש ןתוביבחל עגונב אוה י"בשר לש ורמאמ ןכות אלא ,(םהמיע לאגיי אוה ףאש
ה"בקה אצמנ (הלואג וא תולג ,היהיש בצמו דמעמ הזיאב) דימתש הדבועה םצעב תשגדומה
ה"בוקו לארשי) תחא תואיצמ םה לארשיו ה"בקהש ינפמ אלא ,תילכתו הרטמ וזיאל אל - םהמיע
ךרוצ אלל) אליממ ךרדב יזא ,םייוסמ בצמו םוקמב םיאצמנ לארשישכ ,ןכלש ,(דח אלוכ
."ןהמיע הניכש" (הלועפב
נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה רמועב ג"ל ברע ,רומא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(168-167 'מע ג ךרכ

רקיעה אוה השעמה


דצה לע ומצע תא חינהל ךירצ"
"תוחילשה אלמלו


ומצע םע ותדובעב םג ףסותי הז ידי-לע

םיתפומ הברה זא םיאור ויהו ,הדשל תאצל רמועב ג"לב גהונ היה יעצמאה ר"ומדאש עודי
.םידיסח םירכז םינבב ודקפנ ותכרב ידי-לעש ,תורקע םישנל עגונב

-םייח 'ר ויחאל חולשל גהונ היה ,םידלי לע הכרב שקבל וילא םיאב ויהש םינמז ראשב]
ג"לב ןכ -ןיאש-המ ,'וכו ("למיירטש"ה וא) עבוכה שבול היה םהרבא-םייח 'רו ,םהרבא
.[םידיסח םירכז םינבב ךרבמו תושקבה לבקמ ומצעב היה ,הדשל ותאצב ,רמועב

ק"כ לצא םג שגדומ - םידיסח םירכז םינב תושעל ליבשב הדשל האיצי - הז ןיינע [...]
םינב תושעל ליבשב הדשל האיצי התיה ןאכל ותאיבש [...] הקירמאל ואובב ר"ומדא ח"ומ
אלא ,םתס ריעל וא ,הריבה ריעל ךלמה לכיהמ האיצי קר אל - הדשל האיצי :םידיסח םירכז
.ןותחתה רודכ יצחד הדיריה לדוג דצמ - אקווד הדשל האיצי

,"שובכל וכרד שיא" ,רמאמכ םלועה תא ושבכיש - םירכז םינב ליבשב (הזב הנווכהו)
.שפנ-תוריסמ ךותמ םיכלוה אלא ...תומלוע י"ש םהל ונתיש םישרוד םניאש - םידיסחו

יפ-לע סונא המירצמ דריו" - יברה לש תוחילשה םויק םג תויהל ךירצ הזכ ןפואב [...]
:"רובידה

אל הבש וזכ הרייעל תאצל - אוה ןעוט - לוכי ךיא .השבוכל ריע וזיאל תאצל םנמא השק
גשומ ול ןיא םש םיאצמנהמ דחא ףאש ןוויכ ...יברה תודוא רבדל ימ םע וליפא ול היהי
.רתויב הלודג הדירי וז ירה ,אלימבו ,ולאכ םיניינעב

תא חינהל ךירצ ,"רובידה יפ-לע סונא" ,יברה לש תוחילשה יהוזש ועדויב ןכ-יפ-לע-ףאו
."המירצמ דריו" ,תוחילשה אלמלו דצה לע ומצע

,ללכ ךרע יפל אלש רתוי הלודג הדירי וז התייה ומצע יברה לצא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
םגש אלא דוע אלו ...ומע קסעתה יברהש הדבועה םג ללוכ - "המירצמ דרייו" ,ןכ-יפ-לע-ףאו
,ןורחאה ץיקה ףוסב - יל רמא יברה ...תוקחוש םינפ ול הארה ,ונממ רעצ יברל היהש העשב
הז ןיא לבא ,("טנוזעג טמענ סע") ותואירבב ול הלועש - "תודיחי" יניינע תודוא ורבדב
...רכינ

ומצעב אוה .םילק םירבד שפחמ וניא ונל םגו ,םילק םירבד ומצעל שפיח אל יברה [...]
דחא לכ ךירצ ןכלו .שפנ-תוריסמ עבות ונתיאמ םגו ,שפנ-תוריסמ ךותמ םיניינעה לכ תא רבע
.תלוזה תבוטל תוחילשה יולימב קוסעלו דצה לע ומצע תא חינהל דחאו

ףסותינ ,תלוזה תבוטב קוסעל ,יברה לש תוחילשה תא אלמל ותומצע תחנה ידי-לעש איה תמאה
.ומצע םע ותדובעל עגונב םג

אוה לוכי .תמאה לא ןווכיו חילציש חוטב וניא - ומצע חוכב דבועשכ ,הזב הרבסההו
קסועשכ לבא .ןיינעה תתימא לע דומעל אלו ,תועש המכ ךשמב תודיסח רמאמב קמעתהל
לש וחוכב אלא ,ומצע חוכב ךלוה וניאש ןוויכ תמאה לא עיגי יאדווב - יברה לש ותוחילשב
.יברה
יתלב - 63-60 'מע א ךרכ י"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת'ה רמועב ג"ל ליל תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


רמועב ג"ל תכולהת


ןיינעל םגו החמשה ןיינעל הלוגס םוי אוה רמועב ג"ל
תוכיישהו רשקה רתוי שגדומ םידיסח לצא" * לארשי-תבהאד
תרותב הראבתנו ,הרותה תוימינפ התלגתנ ודי-לעש - י"בשרל
תורושקה יברה לש תוארוהו תויואטבתה רורצ * "תודיסחה
היינש המישר - רמועב ג"ל תוכולהתל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:"הכולהת" לש הניינע תא יברה ריבסה (269 'מע ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת תנשב

רמועב ג"לב םייקתת םוקמו םוקמ לכבש ולדתשי - תונורחאה םינשב גוהנכ
...'הכולהת'

?'הכולהת' יהמ

(הרותד הלגנ לע םג דסוימ) תודיסח ישורדב ראובמה יפ-לע - ןיינעה ןכות
,'הכילה' תניחבל ,'םידמוע' ,הדימע תניחבמ אובל הטמל המשנה תדירי תילכתש
- הטושפכ הכולהתב םג (ראשה ןיב) יוטיב ידיל אב הז ןיינעו .'םיכלהמ'
,ולוכ רוביצה לכ) וידחי םלוכ םיכלוהו םיפסאתמ ('ןוצר תע'ב) ןמזל ןמזמש
יניעל םג ,לכ ןיעל יולג ןפואב תוארהלו שיגדהל ,("רוביצה ןמ שורפת לא"
אגרדמ הכילה לש ןפואבו ,םנוק ןוצר םייקל םיכלוה םידוהיש ,ץראה ימע
..."ליח לא ליחמ וכליי" ,אגרדל

הדשל האיציה תביס

דחא תא יברה ריבסה (336 'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת רמועב ג"ל תודעוותהב
,הדשל ויה םיאצוי ךכ-רחאו ,לארשי ידלי םיסנכתמ רמועב ג"לבש 'לארשי גהנמ'ל םימעטה
הליחתכלמש ןוויכמ ,תשקה התארנ אל י"בשר לש וימיבש זמרל ידכ ,'וכו תשק םהמיע םיחקולו
.("רעבירא הליחתכל") ךכב ךרוצ היה אל

:רבסהה ןכות

םע קסע םהל ןיאש ,לארשי ידלי לש ןניינע םג הזו ,תבשהו הרותה ןיינע שגדומ י"בשר לצא
.תבש - הרותה דומיל אלא וניא םניינע לכו ,םלועה יניינע

:הנוש ןפואב יברה ראיב (115-114 'מע ב ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת תנשב

םיאצוי ךכ ,הרותה תוימינפו הרותד (הלגנ) אילג ןיב תוציחמה תא ריסה י"בשרש םשכ
.םוקמ לכל תעגמ הרותהש תוארהל - הדשל שרדמה תיב ילתוכמ םידימלתה

הכולהתל "הלחתה"כ ןוגינ

יברה שקיב ,(167 'מע ג ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת רייאב ו"ט ,רהב תשרפ תבשב
ג"ל ."תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ"ש הכלהה קספ יפ-לע ,רמועב ג"לל תונכהה לע ריכזהל
."בוט יכ" וב לפכוהש 'ג םויב זא לח רמועב

:רמאו ףיסוה יברה

'דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה' קוספה התע ונגני - הלחתה רותבו
.םידיסח לצא גוהנה ןוגינה םע - (י"בשרל ךיישה)

ודי-לעש - י"בשרל תוכיישהו רשקה רתוי שגדומ םידיסח לצאש ,ריעהלו
ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב ,תודיסחה תרותב הראבתנו ,הרותה תוימינפ התלגתנ
םיזרזמו םירהממ הז ידי-לעו ,םידיסח םישענ ולוכ םלועה לכש דע ,הצוח
היב ןווקפי . . ךליד ארפס יאהב" - המילשהו תיתימאה הלואגה תא םילעופו
..."םימחרב אתולג ןמ

לארשי-תבהאל הלוגס םוי

:(193 'מע ג ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') יברה רמא ,'דאראפ'ה ךלהמב ,נ"שת תנשב

םיפסאתמו םילהקתמ - לארשי ידלי ךוניחב הבהאהו תודחאה תשגדהב ףיסוהל ידכ
לארשי-תודחא םע דחוימב םירושקה הלוגסה ימיב טרפבו ,ןמזל ןמזמ וידחי
ךשמב הבהאהו תודחאהב ףסוותי הז ידי-לע רשא ,רמועב ג"לכ ,לארשי -תבהאו
.הנשה לכ

םושמ םא ,הכולהת םויק לע יולגב רביד אל יברהש הנשב םג יכ ןיוצי
לארשי ידלי םע לועפל יברה עבת ,רחא קומינמ םא תאז הרשפיא אלש תועיבקה
.הז םויב

י"בשרה תרותב שגדומ

:יברה שקיב (1463 'מע ג ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת רומא תשרפ תבשב

- דחוימבו ,םילודגל עגונב ןה ,םידחוימ 'םיסנכ' רמועב ג"לב ךורעל לדתשהל
- ולא 'םיסנכ'בו . . (ןבומכ ,דרפנב) תודלי ןהו םידלי ןה ,םינטקל עגונב
תוביבח תא לארשי ידליב עוטנל ונייה ,הרותה תוביבח לדוג תודוא ורבדי
. . ןכ ומכו ."ותנמוא ותרות"ד בצמו דמעמב היה י"בשר יכ . . הרותה דומיל
לארשי-תבהאד ןיינעה שגדומכ . . "לארשי תבהא"ד ןיינעה תוללכ תודוא
ורשקי - ולא 'םיסנכ'ב הרות ירבד תרימא לע ףסונו . . י"בשר לש ותרותב
-תבהאד ןיינעל םאתהב לעופב השעמ - הקדצ תניתנו ,הליפתה ןיינע םע םג תאז
.לארשי

תולועפה תודוא) ל"נה םירבדה ןכות תא ורסמי יאדוובש ,ןייצו ףיסוה יברה
קפס" ויבגל םייקש םוקמב וליפאו ,םוקמו םוקמ לכב (רמועב ג"לב תודחוימה
.שממ לעופב תאז תושעל ולכוי םא "אקיפס

הכלה יפ-לע החמש

תא ךורעל שי"ש יברה ריהבמ (337 'מע ג ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת רמועב ג"לב
הצעהו ,יפושב רתיה - ךורע-ןחלוש יפ-לע רתומה ןפואב הכולהתה וא תודעוותהה ,סוניכה
ימיב םירתומה החמש יניינע ראש וא ,הרות לש הרמגל החמש ,'םויס' םע רשקל - הזל
."הריפסה

םייזכרמ םיחקל ינש

ריבעהל (271-270 'מע ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') יברה שקיב ח"משת רמועב ג"ל ינפל
תפסותו י"בשר תודוא םירופיסו םירובידל ףסונ) םילודגהו םינטקה ,תוכולהתה יפתתשמל
:םיירקיע םיחקל ינש (היתווצמו הרות תודהי יניינע לכב תוררועתה

."ותונמוא ותרות" ןיעמ - ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ךותמ הרותה דומיל (א

.י"בשר לש תוקבדל המודב - 'הב תוקבד (ב

אובל-דיתעל םג החמש

אוה לגוסמ הז םויש יברה רמא (1465 'מע ג ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת רמועב ג"לב
:החמשל דחוימב

ינב תחמשד ןיינעה תוללכל עגונב תדחוימ חוכ-תניתנ הנשי רמועב ג"ל םויב
."וישועב לארשי חמשי" - ה"בקה םע םתודחא לע לארשי

ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת רמועב ג"ל תחישב ,הז םויב החמשה לדוג ןיינעב דוע
:(1442 'מע

שי - םידעומה תחמשמ רתוי הלודג (רמועב ג"לב) י"בשר לש ותחמשש ןוויכמ
החמשה יבגל םג םוקמ-תסיפת הל היהתש ,וז החמשל עגונב םג אוה ןכש רמול
.אובל-דיתעלד

:החמשה ןיינעב דועו

:(296 'מע ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת רמועב ג"ל ברע ,רומא תשרפ שדוק-תבש

תא שיגדהל 'אלוליה' םשב ארקנש דעו . . החמש לש ןיינע םע רושק רמועב ג"ל
רמועב ג"לבש לארשי גהנממ םג ריעהלו .ןיאושינ תחמש - החמשה תלעמ לדוג
...ןיאושינ תחמש םישוע

תעל-תעמה לכ החמש

:יברה רמא (307 'מע ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת רמועב ג"לב

אוה ןכו (הברתמו ךלוה םרפסמו) לארשיב תושודק תוליהק המכב גהנמה טשפ רבכ
,תעל-תעמה תלחתהמ ,תעל תעמה לכ ךשמב איה רמועב ג"לד החמשהש - ד"בח גהנמ
ללוכ .תעל-תעמה לכ ךשמב ,('וכ העשל העשמ) ףיסומו ךלוהו ,רמועב ג"ל ליל
ןיידע הנשי ,םוקמ-לכמ ,ד"לה םוי ורפס רבכש ףאד ,וירחאלש הלילב םג
קספה אלל) וילא ךומסה רמועב ג"לה םויד העפשהה (הליל תוצח ינפל טרפבו)
דעו) הריפסה ימי ראש לכב רמועב ג"לד העפשהה תכשמנ ודי-לעו ,(םהיניב
.(הלוכ הנשה לכ לע תכשמנ הלועפל

החמשו לארשי תבהא

-תבהאד ןיינעה םע החמשה ןיינע תא רשקמ אוה םהבו (מ"דשת תנשב) יברה רמואש םירבד הנהו
:לארשי

- י"בשר לש לארשי תבהא תדימ תשגדומ רמועב ג"לד החמשה ןיינע תוללכב
לכש (הפ-לעבש הרותב תיחצנ הארוה השענש דע) הוויצו הצר י"בשרש עודיכ
ותחמש תישענ ,ולש לארשי תבהא דצמש ,רמולכ ,ותחמש םויב וחמשי לארשי-ינב
.לארשימ תחאו דחא לכ תחמש -

םידקורו םיידיב ןיקפסמש דע ,תולעפתהו שער לש ןפואב ,היולג החמש הברדאו
...'וכ םיילגרב

הרותה תוימינפב הפסוה

:(1721 'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת רמועב ג"ל

,רמועב ג"לד הארוהה ,ןכלו .הרותה תוימינפ יוליג - אוה י"בשר לש וניינע
יוליג םע םירושקה םיניינעה לכב ףיסוהל שיש - איה י"בשר לש ותחמש םוי
.הרותה תוימינפ תצפהו

:(1734 'מע םש) תפסונ הארוהו

לכב תדחוימ חוכ-תניתנ הנשי - הנשב הנש ידמ רמועב ג"לד םויה אב רשאכ
תא רשקל לארשי גהנמ . . ףטו םישנו םישנא ,לארשימ תחאו דחא לכל ל"נה
ףוגה תחמש םע םירושקה םיניינעל דע לארשי ידלי םע רמועב ג"לד החמשה
."שודק יוג" לש ףוג תודוא רבודמ ירהש - וטושפכ

לקשמה תבושת

:(339 'מע ג ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת רמועב ג"ל

רבגתנש ,רמולכ ,י"בשר דגנ םהש םיניינעב דגנכש דצה ףיסוה וז הנשבש ןוויכ
יניינעב רתוי דוע ףיסוהל םיכירצש הארוה וז ירה - 'וכ רתויב תולגה ךשוח
.י"בשר לש ויניינעל עגונב - דחוימבו ללוכ ,השודק

,ןבר תיב לש תוקונית לכ רשא לעופב וארייש - רומאה ןיינעב - שארל לכלו
ףסותינ םדי-לעו ,י"בשר לש ותחמשב םיחמש ,םולשו סח ללכה ןמ אצוי אלל
תובישיה ישארו םידמלמה לע םג םילעופש דעו ,םתיבב םג י"בשר לש ותחמשב
הנשה לכ לע וז החמש םיכישממש ןפואבו ,י"בשר לש ותחמשב רתוי דוע ופיסויש
...הלוכ

...!תולגה לוטיב םע םג הרושק י"בשר לש ותחמשב החמשה רשאכ דחוימבו

...דש וא ךאלמ ,יוג

'מע ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת רומא תשרפ תבש תודעוותהמ תניינעמ הרימאב םייסנו
:(102

רתתסהל ץלאנש ךכל עבטה ךרדב איבהש ,י"בשר רמאש םירבדה לע רפוסמ ארמגב
דציכ הארוה ונדמלל אלא ?ארמגה ךכ לע תרפסמ המ םשל ,הרואכל .'וכו הרעמב
תולגב םיאצמנש י"בשר עדיש תויה םע .'וכו םלועה תומוא לע י"בשר טיבה
ומצע תא תומרל םידוהיל רוסא - םתבוטלו םלועה תומואל עיגהל םיקוקזו
ךרד אובי עויסהש רחב 'הש אלא ,םידוהיל רזועה אוה 'ה תמאב יכ תעדל וילעו
תעב - וא ךאלמ 'ודירוי' וילע לטומה תא השעי אל יוגה םאו ,יוגה תועצמאבו
...!שרדנה תא השעיש דש - ךרוצהתודיסחה ינייעממ


רומא תשרפ


רומא תשרפ

תוכז דומילו חבש ירבד תרימאב הברה ,רומא :'ה-תדובעב - "רומא" - ונתשרפ םשמ הארוהה
.אוה רשאב ידוהי לכ לע

ןכלש ,ובש ערה תא הלגמו ררועמ תלוזה לש ותונגב רובידה םא :רמוחו-לק םירבדה ירהו
- (םירבדמ וילעש םדאהו עמושה ,רפסמה) "יאתילת ליטק" ערה-ןושלש (וט ןיכרע) ל"זר ורמא
.ובש בוטה תא הלגמ תלוזה לש וחבשב רובידהש המכו-המכ-תחא-לע
(158 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,אכ) םהלא תרמאו . . םינהכה לא רמא

(י"שר) םינטקה לע םילודג ריהזהל ,תרמאו רומא

.רואו רהוז ןושלמ - "ריהזהל"

רוא יוליגב תוכזלו 'רוהזל' הדובעו הרותב םילודגה םילוכי דציכ - "םילודג ריהזהל"
?הלענ

רשאכש (זט הרומת) ל"זח ורמאש יפכו .םעה יטושפ םע םתדובע תוכזב - "םינטקה (ידי) לע"
."'ה םהינש יניע ריאמ" יזא ,ינעל המורת קינעמ רישעה
(151 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.השעמה חוכ אוה 'ןטק'הו ,לכשה חוכ אוה 'לודג'ה .'ןטק'ו 'לודג' שי םדאה שפנ ךותב םג
.השעמה חוכ - 'ןטק'ה תא ןווכלו 'ריהזהל' ךירצ ,לכשה חוכ ,'לודג'הש ,הרותה הווצמ
דומלת לודג" (מ ןישודיק) ל"זח רמאמכו ,אקווד תושעל תנמ-לע הרות דומלל םיכירצ :רמולכ
."השעמ ידיל איבמש
(327 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

:"םינטקה לע םילודג ריהזהל" - ךוניח לע דחוימ שגד הרותה המש םהבש םיניינע השולש שי
.(גיק תומבי האר) םינהכ תאמוטו ,םיצקש תליכא ,םד תליכא

:ךוניחב תוארוה שולש הזב שי

האר י"שר) םדב םיפוטש ויה לארשי-ינב ירהש ,םדאב תשרשומ תוגהנתה תלמסמ - םד תליכא
-יא וליאכ הנעטל םוקמ ןיאש ,ןאכמ .ךכ לע םינטקה תא ריהזהל וניווטצנ תאז-לכב .(בי
.וב לגרוה רבכש רבדב ךנוחמה לע עיפשהל רשפא

הצק םדא לש ושפנש רבד םה םיצקש ןכש ,רתויב הסגו התוחנ תוגהנתה תלמסמ - םיצקש תליכא
לש ותוסג ללגבש הנעטל םוקמ ןיא ךכו .הזמ ןטקה תא קיחרהל ונא םיווצמ תאז-לכב .םהב
.החכותהו ךוניחה ירבד וינזואב וסנכייש יוכיס ןיא ךנוחמה

םה הרהטהו האמוטה יגשומ םצע ןכש ,שונא תניבמ םיבגשנה םירבד תגציימ - םינהוכ תאמוט
םוקמ ןיאש ונדמלמ רבדה .הז ןיינעב םג םינטקה תא ךנחל וניווטצנ תאז-לכבו ,םיילכש-לע
ןימאמ וניאש ןעוט הלהשכ ,לוע-תלבקבו הנומאב םייולתה םירבד ךנוחמל ריבעהל השקש הנעטל
.הזכ ןיינעב םג "םינטקה לע םילודג ריהזהל" ונתבוחמ אלא ,םהב
(680 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

."'וג ךרימאה 'הו 'וג תרמאה 'ה תא" ,(וכ אובת) ביתכדכ ,חבשו תראפת ןושל - "רומא"
לארשי םיחבשמש חבשה והזש ,"ךרימאה"ו "תרמאה" דגנכ ןווכמ "תרמאו" "רומא" ןושלה לפכ
.לארשי תא ה"בקה חבשמש חבשהו ה"בקה תא

:"םינטקה לע םילודג ריהזהל"ב םיזמרנ םירבדה ינש

;לארשי תא חבשמ ה"בקה - "םינטקה לע םילודג ריהזהל"

.ה"בקה תא םיחבשמ לארשי - "םינטקה (ידי) לע םילודג ריהזהל"
(ז"משת'ה רומא תשרפ תבש תחישמ)

* * *

רבד לכמ םשירפהלו 'ה תדובעב םינטקה לע עיפשהל איה 'ה-תדובעב םילודגה לש םתבוח
"ריהזהל") םתמשנב ןומטה בוט-יכ-רואה יוליג ידי-לע - ?תאז תושעל םהילע דציכ .רוסא
.(רואו רהוז ןושלמ
(158 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


וימעב אמטי אל שפנל . . ןרהא ינב םינהכה לא רמא
(א,אכ)

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

ןכש .הבושתל םתוא םיררועמו םעה תא םיחיכומה ,השעמ ישנא ולא - "ןורהא ינב םינהוכה"
.ינחור דסח תיישעב םיקוסע ולא םישנא םגו ,דסחה שיא אוה ןורהא

וילע ,תוירבה תא חיכומו "וימע" ךותב דמוע אוהשכ ,הזכ םדא - "וימעב אמטי אל שפנל"
תא םיאמטמ ולא םירבד ןכש ,תוישיא תוינפ ול ויהי לבלו ךכמ האצותכ האגתי לבל רהזיהל
.ושפנ
(במ 'מע הרות-רוא)


(ג,אכ) אמטי הל . . הלותבה ותחאלו

,לוכיבכ ,ומצע תא 'אמטל' דיתע ה"בקה :לארשי לש םתלואג לע קוספה תא שריפ (ןאכ) רהוזה
."יתלאגא ישובלמ לכו" ,(גס היעשי) ביתכדכ ,לארשי תא לואגלו םודא תא שינעהל ידכ

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

,םירצמל ומצעבו ודובכב ה"בקה דרי זאש ,םירצמ תאיצי תעשב ,םימלועל היה רבכ רבדה
רשאכ ,תולגה ןמזב ,תעכ םגש אלא ,דוע אלו .לארשי תא לואגל ידכ ,םילוליג האלמ התיהש
.םתאמוט ךותב םתיא הניכשה תנכוש ,םימעה ץרא תאמוטב םיעוקש לארשי-ינב
(חעקת 'מע ארקיו הרותה-רוא)

* * *

םייולגה תוחוכב אלא םגופ וניא אטחה .םוקמה ינפל לארשי לש םתביח הלודג המכ הארו אוב
אלא תכייש הניא ,לארשי יאטח לש האצות איהש ,תולגה ףאו ;שפנה םצעב אל ךא ,שפנה לש
איצוהל ידכ ,לוכיבכ ,ומצע תא 'אמטל' ה"בקה ןכומ תאז-לכבו .דבלב םייולגה תוחוכב
.םשפנ םצע לש אלו דבלב םייולגה םהיתוחוכ לש תולגב רבודמש ףא ,תולגה ןמ םידוהי
(157 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

תובא יקרפ


םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו


יווהו .הרותב קוסעו קסעב טעממ יוה רמוא ריאמ יבר
ךל שי - הרותה ןמ תלטב םאו .םדא לכ ינפב חור-לפש
רכש שי - הברה הרותב תלמע םאו ;ךדגנכ הברה םילטב
(י הנשמ ,ד קרפ) ךל ןתיל הברה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

.המכחב ךממ ןטק אוהש יממ וליפא דומלל - "םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו"

:ר"ומדא ק"כ שריפ

ינפב" אסריגה תא ףידעה (רודיסב ,ןאכ) ןקזה ר"ומדא - "םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו"
."םדאה לכ ינפב" אסריגה לע "םדא לכ

:רמול שי רבדה םעטב

:תויללכ םיכרד יתש ידי-לע ,לוכה ינפב חור-תולפשל עיגהל רשפא

ורבחמ הלענ אוה םא םגו ,ורבחמ אקווד תומלש לבקמ דחא לכש הזב ןנובתהל - הנושארה
ורבח תא םילשמ הב רביא לכו ,המלש תחא המוק םה לארשי לכ יכ ,ול ךירצ אוה ןיידע
וז תוננובתה .(וצפח -זוחמל עיגמ שארה ןדי-לע יכ ,שארה תא תומילשמ םיילגרה וליפאו)
.לארשימ םדא לכ ינפב חור-לפש תויהל ותאיבמ

םושמ אטח הלהש ןכתיי יכ ,עשרמ וליפא עורג אוהש הזב ןנובתהל - איה היינשה ךרדה
תוננובתה .הברהב ונממ עורג אוה וליאו ;דחוימב לודג ורציש וא ,הזל והואיבה תוביסנהש
המכב רהזנ וניאש ומצעב אצמיש ןכתיי יכ) יוג ינפב םג חור-לפש תויהל ותאיבמ וז
.(ירכנה םג ריהז םהב םיניינע

.תובצעל אל לבא ,חור-תולפשל האיבמ םנמא הנושארה :תוננובתהה יגוס ינש ןיב ףסונ לדבה
תוננובתהה וליאו .ורבחל קוקז אוהש אלא ,וכרע תותיחפ לע הרומ וניא הז 'ןובשח' ירהש
.תורירמל םינפ-לכ-לע וא ,תובצעל םג האיבמ היינשה

לע יאק "םדא לכ ינפב" :ולא תוננובתה יגוס ינש דגנכ תונווכמ ונתנשמב תואסריגה יתשו
תא םג ללוכ "םדאה לכ ינפב" וליאו ;"םדא םייורק םתא" ל"זר רמאמכ ,דבלב לארשי-ינב
.םלועה-תומוא

ידיל האיבמ הניא וז תוננובתה יכ ,הנושארה (תוננובתה) הסריגב ןקזה ר"ומדא רחב ןכלו
.החמשב תויהל הכירצ 'ה תדובע ירהו ,תובצע

(תוננובתה) הסריגב ןקזה ר"ומדא רחב (ל קרפ שיר) אינתה רפסבש המ םג ןבומ רומאה רואל
:"םדאה לכ ינפב" - היינשה

,"ובלבש תודבכ ינפמ" ורצי םע םחליהל לוכי וניא םדאהשכ ,בלה םוטמטל הצעב םש רבודמ
םשרושש) תובצעו תורירמ - התמגודבו הנימב אוהש רבדב וז "תודבכ" עינכהל םיכירצ ןכלו
.(הגונמ
(201 -204 'מע ,ה-א םיקרפ ,תובא יקרפל םירואיב - 1212 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "עובשה חול"לםיידיה תועבצא בוליש

,ןטקה ונבו ותשא םיארנ ובש ןותיעמ עטק יברל חלשש םדאל הנעמ ספדנ 1'ךלמ רבד' ץבוקב
:יברה בישהו

.ולטבל יאדכש ןפואב תועבצאה תבלשמש רכינ וטופהב

2ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב אוהו ,םיידיה תועבצא בולישמ תוענמיהל רוקמה המ יתלאשנ
ויה םעזה תעבו . . םינושארה םימכח גהנמ" :הרשע-הנומש תליפתב וידי תחנה ןיינעל
קבוחש ונייהד ,ותאריו ובר תמיאמ ויתועבצאב וידי תא קבוחו . . ובר ינפל דבעכ םידמוע
םישוע ויהש םימכחהמ שיו .רעטצמשכ ויתועבצא רבושש םדאכ ,הז לשב הז וידי לש ויתועבצא
דירומ הזב יכ ,םולש תעב ויתועבצא קובחל אלש רהזיל בוט
םוקמ לכמו .םולש תעב ףא ןכ
.3ז"טה ירבדמ ,ןויליגה לע ןייוצמכ ,ורוקמו .". . ומצע לע ןיד

ןיד רזגנ רשאכש ,4ארקיו תשרפ רהוזב רומאה יפ-לע אוהו ,ורוקמ ןייצ אל ז"טה הנהו
ךותב ונימי די תועבצא תא הטמל הפ םדאה בלשמ ,ותנווכ אלב יזא ,אטוחה םדאה לע הלעמלמ
תורובגהמ האבש הריזגל ומיכסה ןימי דיבש םידסחה םגש תוארהל תאזו ולאמש די תועבצא
רשע בלשלו רבחל אלש רהזיהל שיד בתכש ,7שדוקה-חור רעשל ןייצ 6םייחה-ףכבו .5לאמש דיבש
.ש"ע ,הז םע הז לאמשו ןימי תועבצא

לשב ןימי לש תועבצאה בלשל ,הלוחל ןכש-לכו ,אירבל ןיאו" :בתכ 8קובי-רבעמ רפסבו
."םברעל ןיאו םיילאמשו םיינמי םינוילע תוחוכ םה יכ ,לאמש

תועבצא בלשל קר אוה ששחהש 11קייד 10יח-ןחלוש רפסבש איבה 9שפנהו-ףוגה-תרימש 'סבו
םלועהש ןייצ ךא ,לאמשה לע ןימיה ריבגמ ןימיב לאמש בלשמשכ יכ ,אכפיא אלו לאמשב ןימי
קלח תועמשממ ,ירמגל הז קוידמ וב רזח ורפס שארבש תוטמשהבו .ןפוא לכב הזמ םירהזנ
.םבלשל ןיא ןפוא לכבש ,[ז"הדא ע"וש ןושלמ רורב ןכו] 12תורוקמהמ
אל ,םינווגמו םיבר ויתורוקמש ,ב"ויכו הז ץבוקבש לבח .182 'מע ,ט"נשת ד"בח-רפכ ,'תצרפו' תאצוה (1
םא - רתויבו ,הלאשה קויד תא ררבל תורשפאה לע דואמ השקמה רבד ,הנעמ לכ וטקיל ונממ רוקמה תא ונייצ
ונילע םיאבה םיצבקבו תואבה תואצוהב תאז ונקתי יאוולהו .חיכש רבד אוהו .ומצע הנעמב יהשלכ תועט הלפנ
.הבוטל

.אצ 'יס ףוס (2

.ג ק"ס ףוס הצ 'יס (3

.א"ע דכ ףד ג"ח (4

לכ לע םיכרכ ט"י ,רתויב בחרנו שדח טוקיל-רפס) 'רהזה ע"וש'בש אלפלו .ד תוא רהוז-יצוצינבו ש"ייע (5
.אשונב המואמ ןייוצ אל ה"צו א"צ 'יס (ולא םינשב ספדנש ,ורדסכ ח"וא ע"וש

.חכ ק"ס אצ 'יס (6

."'ה תארי שוריפ םע ספדנהב ,א"ע ד"וי ףד" (7

ןלהלד שפנהו ףוגה תרימש 'סב ונממו ,איקת 'מע 'לוכשא' תאצוה םיגהנמה-ימעטב] 'קדצ יתפש' קלח (8
.ד"יפ ['תמא תפש' תועטב וקיתעה ליעלד רהוז-יצוצינבו

.תורעהב ש"ייע ,חע 'יס (9

.ג"צרת תנשב ספדנ ,הנכס םושמ םירוסאה םירבד לע ב"א רדסב ,קצאש ק"דבא בקעי םייח ר"רהומל (10

שיא ןב'ה ןושלמ עמשמ ןכו ,ל"נה רהוזה תועמשמ ןכ הרואכלו ,א"ס ומ 'יס םינקז-תרטע 'סב חוסינהמ (11
.םיבולישה ינש ןיב תואיצמב קוליחה המ ע"צ לבא .סחניפ פ"ס היינש הנש 'יח

ס"שהמ ,רתסנו הלגנ פ"ע ,(טומאז תנידמב) ןאייגנולפ ק"קמ הירכז ר"רהומ יקולאה לבוקמהמ) הריכז רפס (12
,ל"נה ק"הור רעשב עמשמ ןכו .(ט"סת ,גרובמהב הנושארל ספדנ ,וירוגו ל"זיראה יבתכו רהז םיקסופהו
.ט"יפ ללוכה-רעש קלח ,'הדובעה שרושו דוסי' 'סב ןכו .ל"נה קובי-רבעמב םג הרואכלותונברקד 'םימלועה ןוביר'

םדוק" ןיליפתו תילט םיחינמש הארוהה הספדנ ,2םיגהנמה-רפסב ונממו 1'םוי םויה' חולב
."'והזיא' קרפ תרימא

,דימת) הנכותמו .אבהל וא רבעשל תכייש םא 'םימלועה ןוביר' תרימאל רשקב יתלאשנ
לע אלו רבעשל לע יאק וז הרימאש חכומ ,3חמ 'יס ז"הדא ע"ושו רוטב הרוקממ ןכו ,(תרוטק
.ןיליפתו תילט תחנה ינפל הרמואל ךירצ ןכ-םאו .אבהל

,הביתה ינפל רבעשכ ,יברהש ,ובתכ (גי תוא) ה"כשת תנשמ יברה תוגהנהמ תומישרב ןכאו
.'ןמוקמ והזיא'מ ליחתהל גהנ

'םימלועה ןוביר'הו דימתה ןברק ינפלש ןוצר-יהיה םירמוא ןיא עודמ ןויע ךירצ ,בגאו
.החנמ תליפת ינפל םג ,תרוטקה רחאלש


ארוקה ץורי ןעמל ,דומעל אלו ךיראתל ןייצל ,םויכ הז חולל םינייצמה לכל הבר השקבבו .בא-םחנמב ט"י (1
.(ק"הלבו ,מ"מ םע תורודהמה) ירוקמה סופדה יפכ ףד-לע -ףד םניא ןהידומעש תואצוהב םג וב

.5 'מע (2

.םש ןייע ,ז ק"ס א 'יס השירדב רבדה הארנ דחוימבו (3
תבשב 'תוליהק תלהקה'ל ןמזה

(ןקזה ר"ומדאדו) ח"וא ע"ושוטב ירהש ?שדוק-תבשה םויב 'תוליהק תלהקה'ל יוצרה ןמזה והמ
לע רבודמ ,תבשב הרות דומילל תוליהק תלהקהל רשקב תובר םימעפ וריכזה יברהש ,צ"ר 'יס
.הירחא וא הרותה-תאירק ינפל אלו ,הנישהו תבש תדועס ירחא הנמזש השרד

ינפל השרד לע רבודמ (הנ 'יס לאיתוקי-תרות ,כק 'יס ח"וא קיש ם"רהמל םינייצמ) ת"ושב
אלש ידכ תאז ושע ,הרותה -תאירק ינפל םישרודש תומוקמבש ,םינעוט ,תואיצמב .ףסומ תליפת
דימ ,עבקנ רבדהש רחאל תונושארה םינשב ,'להקה' תושעל וגהנ ונייח-תיבב .רוביצה רזפתי
.(תסנכה-תיבמ יברה תאצ םע) ףסומ רמג רחאל

הרות םידקהל שי"ש ונכותו ,ןודנב יברה םשב םינש רפסמ ינפל םסרפתהש הנעמ יל רוכז
המו ,רבדה תונוכנ עדויש ימ לכמ השקבבו ."הפ-לעבש הרות ינפל (הרותה תאירק=) בתכבש
וז התיה םא ררבל םג רשפאתי ילואו ,םוסרפל תאז רוסמל - הנעמה(ו הלאשה) יטרפ - בוט
.המודכו תיללכ וא תיטרפ הארוהתורעהו תובוגת


ישיש לילב םירוענ תויהל

יצוצינ' רודמה תרגסמב אבוה ךליאו 14 'מע (חלש ןוילג) יחיו תשרפד "תורשקתה" תרבוחב
רבד-לע ג"ישת זומתב ב"י תודעוותהמ םש איבמו ."ורוקמו ידיסח גהנמ" תרתוכב רמאמ 'יבר
רמאמה םויסל בורקו ,(תבש ברעל ךיישה הלילה) ישיש לילב םירועינ תויהל םידיסחה גהנמ
ויבאמ הזב הארוה ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ק"כ לצא התיה "העומשה יפ-לע"ש איבמ
.ל"צז קחצי-יול יבר ק"הגה

טרס יפ -לע - ןקותמו רדוסמ ןפואב) םייתנשכ ינפל הספדנ ל"נה זומתב ב"י תחישש ריעהלו
-תרותב הנורחאלו) 258,257 'תורשקתה' תונוילגב ומסרפתה תודעוותההמ םיקלחו ,(הטלקה
ונבל קחצי-יול יבר ק"הרה ק"כ בתכממ 169 הרעהב ואיבה ((66 'מע) םשו ,יעישת ךרכ םחנמ
עובש לכב רועינ 'יהת ,רתויב ךל השק אל םא" :ק"הלזו ט"פרת תנשמ ע"יז ר"ומדא ק"כ
."רתסנו הלגנ קר זא דמלתו ,הלילה לכ ק"שעו םויל רוא עובשו

.ריעהל אלא יתאב אלו

ו"ת םילשורי ,ץיבוקרב ןרהאזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il