- ו"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה רייאב ה"כ * יתוקוחב-רהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ


תוכלמ רבד


"ךתרותב ונקלח ןתו"


,עגייתהל ךירצ ,"תוימינפב" הרותה תא לבקל תוכזל ידכ
* דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע איה התלבק לע "החמש"ה לבא
יכה ןיינע ונשיש ,"ונתשורי הפי המ"ב ןנובתמ ידוהישכ
אוה יעבט ןפואב - ללכ העיגי אלל השוריב לבקמש הלענ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * החמש אלמתמתויחה ללוכש "שאר"ה תמגודב ,שדוחה ימי לכ תא ללוכש) ןוויס שדוח-שאר לש וניינע
ןיכרבתמ הינימ"ש ,ןוויס שדוח םיכרבמ תבש ,הז שדוק-תבשה םויב ללכנש - (1םירבאה לכד
רבדמ ואב (4שדוח שאר) הזה םויב 'וג ישילשה שדוחב" :3ארקב שרופמ - 2"ןימוי והלוכ
."יניס

:הזב םיניינעהמו

."וילע םלועה תומואל האנש הדריש - יניס רה" :5ארמגב אתיא

ירבדמ ןבומכ ,םלועה תוירמוחו תוימשג לע יאק - "םלועה תומוא" :6םדאה תדובעב וניינעו
וקלחב לטנ בקעיו (תוירמוחו תוימשג) הזה-םלועה וקלחב (םלועה תומוא) ושע לטנ"ש 7שרדמה
.הזה-םלוע יניינעל האנש לש שגר ושוריפ "םלועה תומואל האנש"ו ;"אבה-םלועה

-שאר ללוכש םיכרבמ תבש םג אלימבו - ןוויס שדוח-שארמ ליחתמו) הרות-ןתמד שודיחה והזו
ללשנש דבלב וז אלש - ("יניס רבדמ ואב"שכ תישענש הרות-ןתמל הנכהה דצמ - ןוויס שדוח
לש שגר השענש ,הזמ הריתי אלא ,הזה-םלוע יניינעב ("קאמשעג ןייק טינ טאה'מ") גונעתה
.הזה-םלועה יניינעל האנש

:ןיינעה רואיבו

,8ארקב שרופמכ ,םיימשג םיניינעל עגונב תוכשמהה םג ןללכבו ,תוכשמהה לכ תלעופ - הרות
םתעב םכימשג יתתנו" יזא ,(י"שר שוריפכ) "הרותב םילמע ויהתש" ,"וכלת ייתוקוחב םא"
.9םיימשג םיניינעב תוכשמהה לכ וכשמויש ,"'וגו

הרות -ןתמד הלועפה ;םיימשג םיניינע לטבמ וניא הרות-ןתמש יאדווב ירה ,ןכש ןוויכו
.םיימשג םיניינעב "קאמשעג"ה תא לטבל אלא הניא

תוכשמהב הבורמ תפסות השענ םיימשג םיניינעב "קאמשעג"ה לוטיב ידי-לע - הברדאו
:אפוג םיימשג םיניינעב

הז ירה ,תוימשגהב "קאמשעג"ה תא םילטבמ רשאכ וליאו ,לבגומ רבד איה - המצעלשכ תוימשג
.תולבגה אלל םיימשגה םיניינעה םיכשמנ אלימבו ,ינחור ןיינע ומכ ולצא

-שאר ברע ,ןוויס שדוח םיכרבמ תבשב ונדמועבש - 10"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו"
ונאש ןובשחה יפ-לע) ןוויס שדוחד הנבלה דלומ ירחאל רבכ םידמועשכ טרפבו ,ןוויס שדוח
יאדווב - 12"הנבלל ןינומ"ש לארשי ינבל ךיישש (11יעצמאה ךוליהה יפל דלומה ןיבשחמ
."יניס רבדמ ואב"ד ןיינעהב התלחתהש ,הרות-ןתמד הכשמהה רבכ הנשי

.הזה -םלועה יניינעל האנש ולצא היהתש הטלחה ומצע לע לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,ןכלו
לוכי ןיד יפ -לע םא םגש ,ונייה ,"הרותב םילמע"ד ןפואב הרותה דומילב ףיסוהל ,ךדיאלו
דחא קרפד ןפואב (13שפנב תועיבק - דחוימבו ללוכ) הרותל םיתיע תועיבקב הבוח ידי תאצל
.הרותב עגייתיו ףיסוי אלא ,הזב קפתסי אל ,םוקמ-לכמ ,14תיברע דחא קרפו תירחש

תויהל) הטלחהה תלבק ,ירה ,15"העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד ןיא"ש ןוויכו
,"םתעב םכימשג יתתנו" ,םיימשגה םיניינעה לכ תכשמה רבכ תלעופ המצעלשכ ("הרותב םילמע"
.הבורמ תפסותב

.[חמש ןוגינ ןגנל הוצ א"טילש ר"ומדא ק"כ]

* * *

אמלשב ,ןכבו .תוימינפבו החמשב הרותה תלבק :ךרבל גהונ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,הזל םיעיגמש אקווד ואל העיגיה ירחאל םגו ,הז לע הברה עגייתהל םיכירצ - תוימינפ
םיעיגמ רשאכ םגו ,("םעד ןיא ןראנ ךיז ןעק'מ") תואמר לש ןיינע הזב היהיש רשפאו
השענ ,תוינוציחהב יוניש השענ רשאכ ,יכ ,יוניש הזב תויהל לוכי - תמאב תוימינפל
;תוימינפהב םג יוניש יאדווב

המ"ב ןנובתמ ידוהי רשאכ ;חומשל המ לע שיו .דחא לכל ךיישה ןיינע הז ירה - החמש לבא
העיגי אלל השוריב לבקמש הלענ יכה ןיינע ונשיש ,לארשימ דחאו דחא לכד 16"ונתשורי הפי
.חומשל המ לע שי יאדווב ירה - 17ללכ

וא ,ידוהי םתס) ידוהי וילא סנכנ םעפש ,בושטידראבמ קחצי-יול 'ר צ"הרה לע 18םירפסמ -
הומת רבדה היהו .החמש בורמ דקור ותוא הארו ,רחשה תוכרב ורמואב רקובב (וידימלתמ דחא
לצא לאשו !?השוע המ וז החמשל - םיניינעה לכ ינפל ,הליפתה ינפל :רתויב ויניעב
רשואהב ןנובתה "יוג ינשע אלש" הכרבל ועיגהבש ,ול בישהו ,החמשה רשפל רע'בושטידראבה
תויהל לוכי היהש ,עמשמ ,"'וכ ינשע אלש" םיכרבמש ןוויכד ,וילא הכזש ("קילג רעד")
דוקירב דימ אצי ,ולש רשואהב ("טפאכעג ךיז טאה רע זא") ריכהש ןוויכו ...רחא ןפואב
!החמש בורמ

,תולמה שוריפ ("ךיז ןרעהוצ") עומשל טושפ ,םא יכ ,הז לע הכורא תוננובתהב ךרוצ ןיא
רשאכו !ללכ העיגי אלל הלענ יכה ןיינע ול ונתנש ,לעופב עריא המו ,תורקל לוכי היה המ
תויהל הממ דימ ול שי אלא ,'וכו ללפתיש דע ןיתמהל ךירצ וניא - ול עריאש רשואב ריכמ
.החמשב

ןוצר יהי" :19הנשמב אתיא - הז שדוק-תבשה םויב םידמולש - תובא יקרפד ישימח קרפב
."ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש . . ךינפלמ

.ןקזה וניבר לש ורודיסבש חסונהל תוינשמבש חסונה ןיב םייוניש המכ שיש ,ריעהלו

אלא ,"'וכ תובא יקרפ רמול ןיגהונ"ש בותכל קפתסה אל ןקזה ר"ומדאש םימעטה דחא והזו -
- 20ורודיסב עבקש אסריגה יפכ תובא יקרפ ורמאיש הצרש ןוויכ ,ורודיסב תובא יקרפ קיתעה

,21וז הנשמ לש קייודמה המוקמ אוה ןכיה תואחסונו תואסריג המכ שי וז הנשמל עגונב ןכו
.הז שדוק -תבשה םויב םידמולש קרפל וז הנשמ תכייש תואסריגה לכל לבא

:"ךתרותב ונקלח ןתו"

דחא לכל שיש םלועב קלחה לע יאקש ,עמשמ - קלח הזיא ,שרפל ילבמ ,םתס "ונקלח" ןושלהמ
.תימהבה ושפנו ופוג רוריב םע דחי ,וררבל ידכ םלועב קלח ול ןתינש ,לארשימ דחאו

ןפואב היהי ("ונקלח") םלועב קלחה רוריבש - "ךתרותב ונקלח ןתו" השקבה איה הז לעו
.("ךתרותב") הרותד רוריבה

:22הרותד רוריבה ןפואל םירוריבה ינפוא ראש ןיב קוליחה רואיבו

תא ,ערה ןמ בוטה תא םידירפמ ,ערו בוט ברועמה רבדבש - אוה םירוריבה ןיינע תוללכ
,יכ - המחלמ ךרדב אוה הז רוריב ,םנמא .םידבאמו םיחוד ערה תאו ,השודקל םילעמ בוטה
תדגנתמ (תינחור תויחו שפנ שי ,םמודב וליפא ,רבד לכבש 23עודיכ) רבדהב שיש שפנה
ךרוצ שי ןכלו ,דבאי המכו-המכ -תחא-לעו החדיי הנממ קלחש הנוצר ןיאש ןוויכ ,רוריבהל
.רוריבה תא לועפל ידכ המחלמ לש ןיינעב

ררבמה םדאה דצמ םג הזב ךרוצ שי ,ררבתמה רבדה דצמ המחלמ ךרדב רוריבב ךרוצה לע ףסונו
תויהל ךירצ ודצמ םג ירה ,םייוצר-יתלב םיניינעל הוואתמש תימהבה שפנ ול שיש ןוויכד -
.המחלמ ךרדב רוריבה

םע המחלמל ךירצ היה אל - תימהבה ושפנב ךוכיזו רוריב לעופ היה וליא :אילת אהב אהו
,יכ ,עשרב תורגתהל ול רתומ רומג קידצש 24ארמגב בותכש המ ךרד-לעו .ררבתמה רבדה
ןכ-ןיאש-המ ,'וכ ערהל הזיחא היהתש ארייתהל ול ןיא ,ער וב ןיאש רומג קידצ ותויהל
הזמש ,ערהל הזיחא היהת אלש רהזיהל ךירצ ,ער ןיידע וב שיש ןוויכ ,רומג וניאש קידצ
.25"ואציי ךממ ךייבירחמו ךייסרהמ"ד בצמו דמעמ אובל לוכי

,תווצמה ןיינעבש רוריבה םג ללכנ הזבש ,המחלמ ךרדב רוריבה ןיינע תוללכ והזו
המכ הזב שיו ,ןיליפת ונממ תושעל ודבעמו המהב רוע חקולש ,ןיליפת תווצמ :אמגודלו
אלש ,המחלמ לש ןיינע הזב תויהל ךירצ ירה - הזב אצויכו ,26המשל דוביע ומכ ,םיניד
אצויכו ,("המשל"ד ךפיה) תוינפ לש םיניינע וברעתי אלשו ,םירחא םיניינע הז רועמ ושעי
.הזב

:יכ ,המחלמ ךרדב וניא הרותה ידי-לעש רוריבה ,םנמא

לועפל הצור ךלמה רשאכש ןפואב אוה הכולמד רדסה ,הנהו ."ןנבר יכלמ ןאמ" 27ל"זח ורמא
רבדה השעייש רזוג קרו ,ולכיהב ראשנ אוה אלא ,רבדה םע קסעתהל ךירצ וניא ,םייוסמ רבד
ומצע דצמ ךלמהש ךכ ,םידבעהו םירשה ידי -לע ונוצרכ רבדה השענ אלימבו ,ךכו ךכ ןפואב
אוה הזכ ןפואבו .'וכ תושבלתה לש ןפואב אב וניאש ןוויכ ,רבד םושמ ארייתהל ךירצ וניא
,(ערהל הזיחא היהיש ךייש אל אלימבו) ררבתמה רבדהב קסעתהל ךירצ ןיאש - הרותד רוריבה
השענ ךכל םאתהבו ,הרותה יפ-לע רבדה תויהל ךירצ דציכ קוספלו הרותב דומלל ,םא יכ
.אליממ ךרדב רוריבה

לכתסא ה"בוק" ל"זר רמאמכ ,הרותה ידי-לע םישענ םלועה יניינע לכש ןוויכ - רבדה םעטו
ארוב" ודי-לעש "ה"בקה לש ותנמוא ילכ יתייה ינא תרמוא הרותה" ,28"אמלע ארבו אתיירואב
.29"םלועה תא

ויהש תוערואמה יטרפ לכל םג אלא ,תישארב ימי תששב םלועה תאירבל קר אל איה הנווכהו -
קדצ-חמצה לש רמאמב אבומכו .הרותה ידי-לע םישענ םלוכש ,ומויק ןמז ךשמ לכ םלועב ויהיו
וליאש ןבומ ירהו .םלועב ויהיש תוערואמ רמאו ,תוינשמ דמלש ,ט"שעבה תודוא רופיסה 30
דומיל תעב םרמואל ךירצ היה אל ,םירחא םיניינע דצמ ולא תוערואמ עדוי ט"שעבה היה
וזמרנ םהבש ,ולא תוינשמ יקרפ דומילמ ולא תוערואמ עדיש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו ,תוינשמה
יפכ תוינשמה דמל ט"שעבהש אלא .הרותהמ םיאב םלועבש תוערואמה לכ ,ןכש ,ולא תוערואמ
תוערואמה הזמ עדי ןכלו ,אמלע ארבו אתיירואב לכתסאש ה"בקה לש ותנמוא ילכ איה הרותהש
- המואמ עדוי היה אל ,וזכ אגרדב וניאש ימ ןכ-ןיאש-המ ,םלועב ויהיש

29"תואסקניפו תוארתפיד" השעש ירחאל םגש ,לכירדא ,ןמואה לשמכ הז ןיא - אפוג הזבו
ןכ-ןיאש-המ ,ןיינבה תא תונבלו 'וכ םיצעו םינבא חקיל ליחתהל ךירצ ("טנירפ-ולב")
הרותה קספ ידי-לע ,ןכלו ,אליממ ךרדב םלועה ןיינב השענ הדי-לעש הרותד תונמוא ילכהב
.אליממ ךרדבו םלועב רבדה השענ

,הרותד רוריבה ןפואב היהי םלועב וקלח רוריבש - "ךתרותב ונקלח ןתו" השקבה ןכות והזו
.'וכ הזיחאל םוקמ ןיאו ,המחלמב ךרוצ ןיא זאש

ןתו" תויהל ךירצ ,הרותד רוריבה ןפואב םלועב וקלח רוריב תויהל לכויש ידכ ,םנמא
הז ידי-לעו ,("ךתרותב ונקלח") הרותב יטרפה וקלח תא אוצמל ,ונייה ,"ךתרותב ונקלח
.("ךתרותב") הרותד רוריבה ןפואב (םתס "ונקלח") םלועב וקלח תא ררבל לכוי

לכ הרותב םיאצמנ ןכ ומכו ,הרותה לכב ,הרותב קלח שי לארשימ דחא לכלש - הזב ןיינעהו
הז ןיינעל ךיישה הרותב קלחהל ןווכמ רשאכו .ול םיאתמה םוקמב ןיינע לכ ,ולש םיניינעה
.הרותד רוריבה ןפואב וררבל לוכי יזא -

הרותב קוסעי ונורגב שח . . הרותב קוסעי ושארב שח" 31ארמגב בותכש המ ןבוי הז יפ-לעו
יפ-לע הזב רואיבהו - ?הליעומ הניא וז הצעש תובר םימעפ םיאור המל ,הרואכלד - "'וכו
יזא ,הז קלח דמלי רשאכו ,ונורגל וא ושארל ךיישש הרותב קלחה ונשי דחא לכ לצאש ,ל"נה
.תוימשגב האופרה םג אליממ ךרדב השענ תוינחורב האופרה ידי-לע ,ןכש ,שוחימה אפרתי
:הצע ול םינתונ ,ונורגל וא ושארל ךיישה הרותב קלחה אוה ןכיה עדוי וניאש ןוויכ ,םנמא
ול ךשמות יזא ,םיאתמה הרותב קלחל ןווכל חילציו ,ןוצר תע היהי םאו ,"הרותב קוסעי"
.האופרה

םג אצמנ םשש הרותב ולש קלחל ןיוכל הכזיש - "ךתרותב ונקלח ןתו" השקבה ןכות והזו
.הרותד רוריבה ןפואב םלועב וקלח ררבל לכוי הז ידי-לעו ,םלועב וקלח

,יכ - "ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש" םימידקמ "ךתרותב ונקלח ןתו" השקבה םדוקו
היהי אלימבו ,יוליגב תוקולא היהי זאש ,אובל-דיתעל היהי הרותד רוריבה ןיינע רקיע
.הרותהמ םיאב םיימשגה םיניינעה לכש יוליגב הארנ

,לארשימ דחאו דחא לכ ידי-לע 32"שדקמ יל ושעו"ד ןיינעה תויהל ךירצ הז ינפל םג ,םנמא
,הרותד רוריבה ןפוא וישכע םג תויהל ךירצ אלימבו

יברו אביקע יבר ומכ ,הרותד רוריבה ןפואב התיה םתדובעש הלוגס ידיחי לצא וניצמש יפכ
-דיתעלד בצמו דמעמה והזש - םירחא ידי-לע תישענ התיה םתכאלמש ,ןועמש 'ר ןב רזעלא
,םיימשגה םירבדהב קסעתהל וכרצוה אלש - "םכנאצ וערו םירז ודמעו" 33בותכש ומכ ,אובל
אביקע 'רד אדבועהב וניצמש יפכ ,אליממ ךרדב רבדה השענ הרותב קספה ידי-לע אלא
םתדובעש ,ונייהו .35הניפסה ידרוי םע ןועמש 'ר ןב רזעלא 'רד אדבועהו ,34אתינורטמהו
תולשלתשהמ הלעמלש ןוצרה תניחב תא וכישמהש,36"םוקמ לש ונוצר ןישוע"ד ןפואב התיה
.תולשלתשה רדסב ,ונייה ,םוקמ תניחבב התיה וז הכשמהו ,(37רמאמהב ראובמכ)

.לארשימ דחאו דחא לכ לצא םג תויהל ךירצ - הז ןיעמו

תליפת רחא - "ךתרותב ונקלח ןתו 'וכ ןוצר יהי" תרימאד םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
:הרשע-הנומש

-יקוספב תוננובתהה איה הליחתש אוה רדסהו ,הלעמל הטמלמ אוה הליפתד רוריבה תוללכ
לוטיב ןיינעב עמש-תאירק תוכרבב תוננובתהה ךכ-רחאו ,םיארבנה תווהתה ןיינעב הרמזד
ךיישה ןיינע אוה הז לכ - תוקולאל לוטיבה תילכתב םה שדוקה-תויחו םינפואהש ,םיארבנה
ב"יב ויכרצ תשקב האב ,ל"נה תוננובתהה יניינע לכ ירחאלש ,תאז דועו ,םיארבנו תומלועל
.םלועה יניינע - הזב אצויכו ,"םינשה ךרבמ" ,תויעצמא תוכרב

היהי םיניינעה לכבש - "ךתרותב ונקלח ןתו 'וכ ןוצר-יהי" םירמוא הליפתה םויסב ,ןכלו
.הטמל הלעמלמ ,הרותד רוריבה ןפוא
-תרות' - ב"ישת'ה ןוויס שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ תבש תודעוותהמ - ד ףיעס דע)
תודעוותהמ - ךליאו ד ףיעסמ ;הגומ יתלב - 205-203 'מע (ה) ינש קלח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ
קלח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה ,ןוויס שדוחה םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש
(הגומ יתלב - 176-171 'מע (ח) ינש
.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (1

.א,חפ .ב,גס ב"חז האר (2

.א,טי ורתי (3

.ב,ופ תבש .פ"הע י"שרפו אתליכמ (4

.א"עס ,טפ תבש (5

.אנק'א 'מע סחניפ ת"הוא םג האר (6

.איק זמר תודלות ש"לי .ט"יפ ז"אדת (7

.יתוקוחב פ"ר (8

:םידחא ןורכזב (9

ידכש - (דכ,כ א לאומש) "לוכאל םחלה לא ךלמה בשייו" :שדוח-שאר ברע תבשד הרטפהב בותכה ןושלב זמורמכו
א"ות) ותמוק לפשנ הבישי י"עש ,"ךלמה בשייו" ע"והזש) ומצע תא ליפשיו דריי ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמש
תוכרב האר) "ימחלב ומחל וכל" רמאנ ז"עש ,הרותה דומיל י"ע ז"ה ,הטמל םיימשג םיניינע ךישמהל ((ותליחתב
.(ב,די הגיגח .א"עס ,זנ

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד-בל 'סב ראבתנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו .חכ,ט רתסא - בותכה ןושל (10

.ו"פר שדוחה-שודיק 'לה ם"במר האר (11

.ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא הארו .א,טכ הכוס (12

.351 'מע ז"יח ש"וקל .א,ז א"ח ד"וקל .(ז 'מע) ד"פ א"ח ב"רעת ךשמה .זל 'מע א"ח ך"נ ת"הוא האר (13
.דועו

.ב,טצ תוחנמ האר (14

.זי,אכ אריו ת"הע י"שרפב אבוה .ב"ער ,זט ה"ר (15

.רחשה-תליפת חסונ (16

.ג"לפ אינת האר (17

.ועק 'מע ה"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא .10 'מע םולש-תרות ש"הס האר (18

.ךליאו 118 'מע ג"יח ש"וקל םג הארו .כ הנשמ (19

.ג"ס ל"פ ללוכה-רעש האר (20

.הנשמה לע "תואחסונ ייוניש" האר (21

.ךליאו 106 'מע ד"שת .ךליאו בסק 'מע ט"נרת מ"הס האר (22

.(5 הרעה טמש 'מע) םשל "תורצק תורעהו תוהגה ,מ"מ"ב ןמסנהב הארו .א"פ א"הויהעש אינת (23

.ב,ז תוכרב (24

.זי,טנ והיעשי (25

.(א"יס) ח"ס ב"לס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .א"יה א"פ ןיליפת 'לה ם"במר האר (26

.(מ"ערב) ב,גנר ג"חז .א"עס ,בס ןיטיג האר (27

.א,חעק ג"ח .ב"ער ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח רהוז (28

.ותליחתב ר"ב (29

.נ"שו .ךליאו ח"לשס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ םג הארו .א,עק תודלות ת"הוא האר (30

.דועו .ךליאו גנ ע"ס ה"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא הארו .א,דנ ןיבוריע (31

.ח,הכ המורת (32

.ב,הל תוכרב הארו .ה,אס היעשי (33

.נ"רו י"שרפבו א,נ םירדנ האר (34

.ב,דפ מ"ב האר (35

.םש תוכרב (36

.(165 'מע (ח) ינש קלח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות) ה"פ (37

איה ירה ,תוימשגבש "קאמשעג"ה תא םילטבמ רשאכ ךא ,לבגומ רבד איה המצעלשכ תוימשג
תולבגה אלל םיימשגה םיניינעה םיכשמנ אלימבו ,ינחור ןיינעכ תישענ

ארבו אתיירואב לכתסא"ש ה"בקה לש ותנמוא ילכ איה הרותהש יפכ תוינשמה דמל ט"שעבה
םלועב ויהיש תוערואמה הזמ עדי ןכלו ,"אמלע

םאו ,"הרותב קוסעי" - ונורגל וא ושארל ךיישה הרותב קלחה ןכיה עדוי וניאש ןוויכ
האופרה ול ךשמותו םיאתמה הרותב קלחל ןווכל חילצי ,ןוצר תע היהי
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ץרא" ,יטרפה ךמוקמב ,ןאכ השע
"לארשי


?תיללכ הלואג איבהל יטרפ םדאמ םיעבות ךיא

יאמל - טרפבש טרפב ,םלועב הנטק הניפ קר איה יתדובעש ןוויכ :הלאשה לאשיהל הלוכי
םוש - ותעדל - הזל ןיא הרואכלש המכו-המכ-תחא-לעו ,הזב גהנתא דציכ ךכ-לכ הנימ-אקפנ
?םלועה לכ לע העפשה

- םלועה לכל תיללכ הלואג - הלואגה תא איביש ונממ םיעבות דציכ :אוה לאוש הזמ הריתיו
!?(ןמזבו םוקמב) םלועב ןטק קלח קר איה ,ותדובעש ןמזב וב

ךתדובע :"לארשי ץרא ןאכ השע" - ונרוד אישנמ הארוה ךל שי ,ידוהי לכל םירמוא הז לעו
- ומצע ינפב רחא ןמזבו םלועה לש רחא הצקב השענש המ תודוא הבשחמב אטבתהל הכירצ הניא
יטרפה ךמוקמב - "לארשי ץרא ןאכ" תיישעב (השעמו רוביד ,הבשחמב) ירמגל רסמתהל אלא
.יטרפה ךנמזמ עגר לכבו

םלועב ךקלחבש ןוויכ - (ןמז לכבו םוקמ לכב) םלועה לכב םג לעפת הז ידי-לע אקוודו
ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ"ש הזמ םג ןבומכ [...] םלועה יקלח לכ םיללכנ
הז ידי-לע םלועה לכב לועפל וחוכב שיש ןבומ ,וליבשב ארבנ םלועה לכש ןוויכש ,"םלועה
ןתנ םלועה תא" בותכש ומכ) ולוכ םלועה לכ תא וכותב ללוכ - יטרפה וקלחב - אוהש
.("םבילב

ןאכ" תושעל וחוכב שי - םלועב ותוחילש היהת רשא היהת - ידוהי לכש ןבומ הזמו [...]
קסע לעב אוה םדא םא וליפא .ולוכ םלועה לכב ךכ לועפל - הז ידי-לעו ."לארשי ץרא (לכ)
וזיא ,בושחל הרואכל אוה לוכי אלימבו ,הזב-אצויכו תסנכ-תיב יאבג אלו ,םלועה יניינעב
שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב אקווד ךייש הז הרואכל) "לארשי ץרא" תשודק םע ול שי תוכייש
תסנכה-תיב ןיינבב תופתתשהה ידי-לע הזב ףתתשהל אוה לוכיש הזל ףסונ ירה - (הזב-אצויכו
תומילשב התוא השוע אוה רשאכ) תיטרפה ותדובע םג ירה ,הזב-אצויכו ונוממב שרדמה-תיבו
."לארשי ץרא" יקלח לכו הדובעה יניינע לכ הכותב תללוכ (וחוכ יפל
(א"שנת'ה בא-םחנמ שדוחה-םיכרבמ ,סחנפ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


רתויב םילודגה םיניינעה לועפל תוחוכ שי

שי ,"ומע 'יוה קלח" ,"שממ לעממ הקולא קלח" ותויהב ידוהיש ךכ לע הפסוהב אוה הז לכו
םישודק" יוויצ ול שיש דע ,רתויב םילודגה םיניינעה תא לועפל רתויב םילודגה תוחוכה ול
.אתוחינב ינומכ לוכי"ש הזב שוריפה עודיכו ,"ינא שודק יכ ויהת

ח"ומ ק"כ" ,ונרודבש השמד אתוטשפתאמ חוכ תפסות דחאו דחא לכ לבקמ הז לכבו [...]
.ונרוד אישנ ר"ומדא
(א"שנת'ה רייא שדוח-שאר ברעו שדוחה-םיכרבמ ,ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


םולש םה הרות-ןתמל ילכהו הנכהה
תודחאו


תועובשה גח דעו התעמ הז ןיינעב לדתשהל

:י"שריפב אבוה ,אתליכמב ל"זח תשרדכו .תודחאהו םולשה םה - הרות-ןתמל ילכהו הנכהה
העשב לארשיל הרות ןתיל ה"בקה שקיב" :טוקליבו ."דחא בלב דחא שיאכ ,לארשי םש ןחייו"
.'וכ תחא הדוגא םלוכ וושה יניסל ואבשכ ,'וכ ולא לע ולא םיקולח ויהו ,םירצממ ואציש
.םולש תבהוא איהש המואל ,הנתונ ינא ימלו ,םולש הלוכ הרותה ה"בקה רמא

:בותכה ןושלכו ,תווצמו הרות יניינעב תויהל םיכירצ - הרות-ןתמל הנכהד תודחאהו םולשה
הרותה ,וניינעו) "רהה דגנ ( - המ ליבשבו המבו .תודחאב ,דיחי ןושל) לארשי םש ןחייו"
.(היתווצמו

חנה םירפא םיבצע רובח" רמאנש ומכו ,םיצורש המ לכ לועפל םילוכי םולשה ידי-לעש ףאו
אל" ירה "םידחא םירבדו תחא הפש" היהש ידי-לעש ומכו ,הז קוספ לע ל"זר תשרדכו ,"ול
ךרדה וז אל ירה ,םויק ול ןיא םולשה זאש דבלמ ,הנה - "תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצביי
ישפנ אנא" ,לוכיבכ ה"בקהו הרותה-ןתמ אוה שקובמהשכ טרפבו ,הלעמלמ תועפשהה חירכהל
תושרשומ תומשנהש הז ידי-לע םא יכ רשפא-יא הז רשא ,ףיקמ אלו תוימינפ ,"תיבהי תיבתכ
תודחאה תויהל ךירצ ירה - "םיקידצ לש םהיתומשנב ?ךלמנ ימב" ןיינעב ראובמכו ,תומצעב
ותולדתשהב דוחייב אטבתת לארשי-תבהאב ולש העונתהש ,ונייה ,תווצמו הרות לש ןיינעב
.הרותל םברקל

:יתאב לעופ לש לעו

ןיינע לע ףסונ) הנשה תוללכד הרות-ןתמ ןמז - רקובב תועובשה גח דעו התעמ רשא םימיהב
ןמזב טרפבו ,(הווה ןושל ,"הרותה ןתונ" הכרבה ןושלכו ,טרפב םוי לכבש הרות-ןתמ
,תבשה ימיב - תוליהק םיליהקמש

דוחייב הז ןמזב רשא ,םהילע ותעפשהש םילארשיה השאלו שיאל ריבסהלו ראבל ,עידוהל ךירצ
תוכזהו בויחה לע ףסונ) לארשי-תבהאד ןיינעהב זוע רתיו תאש רתיב לדתשהל םתוכזו םתבוח
:שפנ לכל אוה הוושו ,לכל ונקיתש ,ורודיסב וניבר בתכש המ עודיו .טרפב םוי לכב הזבש
.("ךומכ ךערל תבהאו לש השע-תווצמ יילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק רמול ןוכנ"

תא ריבסהלו עידוהלו .התלבקו הרות-ןתמל הנכה איה לארשי-תבהאש ךיא ל"נה תא ריבסהל
- "ךיקולא 'יוה תא תבהאול ילכ אוה ךומכ ךערל תבהאו" :ןקזה וניבר לש ורמאמ

.דח אלוכ - לארשי תבהאו הרותה תבהא םשה תבהא ואצמנו

אוה לכה - הלעמלש המ לכ ,עד :שוריפ ;ךממ הלעמל המ עד" דיגמה ברה רמאמ םסרפל ךירצ
הלועפבו ,לוקש םלועה תא םדאה הארי רשא ל"זר רמאמכו ,רבדה יולת דחאו דחא לכב ,"ךממ
לוכי תחא הלועפב הנה ,ןדיד -ןודנב ןכו - 'וכ וא תוכז ףכל םא ועירכהל לוכי ולש תחא
.הרותה ןתמ לועפלו עירכהל
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' - ג"ישת'ה ,ןויס שדוחה םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 171-169 'מע (ח) ינש קלח ג"ישת

יבר יצוצינ


"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק"


תלבקו תניתנ תינשנו תרזוחשכ ,תועובשה גחב ,הנש לכב
ןיינעב תשדוחמ הפסוה תויהל הכירצ ,שדוחמ ןפואב הרותה
הזכ ןפואב וילע טיבהל שי ,ידוהי םישגופשכ * היישעה
-ןתמ ןמז אובב * !תוהמו תומצע רחב הבש תואיצמ יהוזש
תילכתב לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעה שגדומ ונתרות
אמויד יניינעמ תוארוהו םיחקל לש ןושאר טקל * תומילשה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה

'ח תרבוח תומישרב ספדנ) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןייצ א"צרת תנשמ ויתומישר ןמויב
:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונתוח תגהנה תא (15 'מע (('ג ןמוי)

[תופי םינפ רבסב=] י"פסב תעה לכ

.ןמזה רקיימ תרצעה ינפל םינורחאה םימי

ףקותה לכב תוחילשה יולימ

:יברה רמא (89 'מע ת"יש'ה - 'תויודעוותה') ת"יש'ה תועובשה-גחד 'ב םויב

הלעמל הטמלמ האלעה ןיינע שדחתנ זאש - הרות-ןתמד שודיחהמ הארוהה
ןותחתה תלעמ דצמ הז ןיא תאז לכבו ,(ןוילעה םע רושקו ךייש השענ ןותחתהש)
ידי-לעש ךרבתי ונוצרב הלעש ,(השורי וא הנתמ לש ןפואב) ןוילעה דצמ םא יכ
:איה - אליעלד אתורעתא היהת אתתלד אתורעתא

ידי-לע ונל וקנעוהש המ אלא םניא ונידיבש תוחוכהו תולעמה יכ תעדל ונילע
תילכתב תויהל ונא םיכירצ ,אליממו ,(ע"נ צ"יירהומ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ
...רבד םושב בשחתהל ילבמו ףקות לכב תוחילשה תא אלמל ,לוטיבה

ברע רבכ .הלואגה תא ךכב םיבכעמ ירה ,םיכחמ המ לע" :יברה לש ונושלבו
..."תוצח ירחא תבש

השודק אלא קפסה דצמ הניא ותשודק תועובשה גח לש ינש בוט םויש םשכו
השודק יניינע לכב הדובעב קוסעל שי ךכ ,(רפוס-םתחה בתכש ומכ) תיאדו
.תואדווה ףקותב (יברה לש תוחילשה יולימב ,ןדיד-ןודינבו)

הרותה דומיל ידי-לע הנכה

א"ישת ןוויס שדוח-שארב יברה רמא "המצע הרותה ידי-לע תויהל הכירצ הרות-ןתמל הנכהה"
."ירמגל רחא ןפואב איה הרותה תלבק" היהת יזאו .(122 'מע ג ךרכ א"ישת 'תויודעוותה')

ירהש ,אקווד םינורחאה ולאל השגדה ךות ,להוא יבשויל ןהו קסע ילעבל ןה תנווכמ הארוהה
.םהלש "סנזיב"ה והז

."ןוויס שדוח שאר ,הזה םויהמ הליחתמ הרות ןתמל הנכהה" :(םש) רמא דועו

תועובשב תיתודיסח תודעוותה

ראשה ןיב ןייצ (א"ישת) הנש התואב לבת יבחרמ לכב ש"נאל יברה רגישש קרבמב
:(123 'מע םש 'תויודעוותה')

.תיתודיסח תודעוותה וכרעי חטבו

םילימ יברה רביד הליפתה ירחאו ,שדוק תבשב תועובשה גח ברע לח ,א"ישת ,הנש התואב
השענ תמדקה התיה - ןוויסב השימח - הז םויבש העד שי :(124 'מע םש) ןנכותו תורופס
הכירצ ןוויסב השימחבש - הנשו הנש לכב הרות-ןתמד הנכהל עגונב םג ןבומ הזמו .עמשנל
.עמשנל השענ תמדקהד ןיינעה ןכותל עגונב םויה תדובע תויהל

"הלגנ לש ןחלוש"

ידכ תאזו ,הלגנב תינרות החיש ועימשהב להקה תא יברה עיתפה א"ישת תועובשה גחד 'א םויב
וליצב ףפותסהל ואבש םינברהשכ - "הלגנ לש ןחלוש" םייקל ,קדצ-חמצה גהנש גהנמ םייקל
.הכלה יניינעב םהיתולאש םיעיצמ תועובשה-גחב

אוה הפ-לעבש הרות דומילב בויחה םא ם"במרהו ש"ארה תקולחמ רואיב :החישה לש הנכות
לע (תוקוספ תוכלה) ימלשוריה דומלתה תלעמ ראבל יברה ךישמה םשמ .תוכלהה ימעט םג עדיל
שיגדה אוה תאז-לכב ,"יניס" היהש ףאש ףסוי ברב םייסו .(תוכלהה ימעט) ילבב דומלת
.םימעט אלל תוכלה - תורבדה -תרשע ונתינ ובש ,"אמוי יאה" תלעמ תא אקווד

חוכ-תניתנ םג איהש הכרב

גחב יברה רמא "תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ותכרב חסונ לע
:(142 'מע ג ךרכ 'תויודעוותה') א"ישת תועובשה

,אמלעב הכרב הניאש ,קידצ לש הכרב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותכרב ןכות והזו
...החמשב (אלא ,הייפכ ךותמ אל) היהת הרותה תלבקש - חוכ תניתנ םג אלא
הלבק (םג אלא ,הטמל הלעמלמ קר אל) תויהל לכות יזאו ,רדג תצרופש
.תוימינפב

"האלפנ האיצמ" אוה ידוהי לכ

:(592 'מע ג ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת תועובשה גחד 'ב םוי

רחב הבש תואיצמ יהוזש הזכ ןפואב וילע טיבהל םיכירצ ,ידוהי םישגופ רשאכ
ידוהי ותוא רובע והשמ תושעל ולש תוקקותשהה לדוג ןבומו . . !תוהמו תומצע
ןוה ,האלפנ האיצמ אצמש םדא תמגודב ,המוצעו הבר החמשב תאז השוע אוהו . .
!רקי

לע טבה ילבמו ,'ה תדובעב (הלה לש) ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ונייהו
. . 'וכו ודובכב רהזייש ןבומו 'וכו הניבו המכח תוחוכהל עגונב ויתולעמ
,ינב - ויכרצ לכ תא ה"בקה ול ןתונ - הזכ ןפואב ותדובע דבוע אוה רשאכו
!םיבוכיעו תועינמ אלל ותדובע דובעל לכויש ידכ . . יחיוור ינוזמו ייח

"רדע"ל דבוא ידוהי בישהל

:(1557 'מע ג ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת תועובשה גחד 'ב םוי

עגונב ןה ,תלוזה לש ותבוטל גואדלו לדתשהל ךירצ לארשימ דחאו דחא לכ
תא קפסל גאודש העורה תמגודב ,תינחורה ותבוטל עגונב ןהו ,תימשגה ותבוטל
.ןאצה יכרצ לכ

,רבדמה דע וירחא ץורל םיכירצ - "רדע"המ חרבש םייוסמ ידוהי םיאור רשאכו
.(וניבר השמל עגונב שרדמה רופיס ךרד-לע) תודהיה קיחל - "רדע"ל ובישהלו

יכ ,רתויב ךומנ בצמו דמעמב אצמנש ידוהי תודוא רבודמש תורמל :תרמוא תאז
ךרעה תותיחפ לדוג תא ראבל ךרוצ ןיאו) םשמ חרבו "רדע"ה ךותב היה אוה
קיחל ובישהלו ,הז ידוהי לע םג לועפל םיכירצ ,ןכ-יפ-לע-ףא - (הזבש
.תודהיה

םיאצמנה םידוהיל עגונב םג "העור" לש ןפואב הדובעה תוללכ ידי-לעו
ובש םוקמ ,"יניס רבדמ" ונממ םישועו ,"רבדמ"ה תא םיכפהמ - "רבדמב"ב
.לארשיל הרותה הנתינ

שממ-לעופב ידוהי לע לועפל

:(1533 'מע ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת תועובשה גחד 'ב םוי

הרותה תניתנד ןיינעה תוללכד ,"םערוטש"ה ונשיו ,תועובשה גחב םיאצמנ רשאכ
לדתשהל וילע רקובב רחמ ןכלו ,"רקיעה אוה השעמה"ש ידוהיל ול םירמוא -
תווצמ ראשל עגונב הזב אצויכו ,שממ לעופב ןיליפת חינהל ,ידוהי לע לועפל
תילכתכ םא יכ ,רתוי תילענ הרטמ תגשהל יעצמא רותב אל תאזו . . תוישעמ
יוליע ונשי :הברדאו ,השעמה ןיינעב תדחוימ השגדה הנשיש ןוויכמ ,המצעל
."לודג השעמ" היהי אובל-דיתעל ןכש ,דומילה ןיינע יבגל השעמה ןיינעב
. ןאכ רבודמה תנווכו . . עמשנל השענ תמדקה :אוה הרותה תלבקל יאנתה ירהו
,ומצע תועובשה גחב תושעל םילוכיש ,לעופב-השעמ לש םיניינעל עגונב ןה .
גחבו ,גחה ירחאל קר תושעל םילוכיש ,לעופב-השעמ לש םיניינעל עגונב ןהו
.ולא םיניינע לכל עגונב תובוט תוטלחה םילבקמ ומצע

"הנוילעה לע םידיסחה די"

:(2228 'מע ד ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת תועובשה גחד 'ב םוי

ידי-לע תבחרתמו תטשפתמו תכלוהו ,דע ימלועל ריאתו חרזת ט"שעבה תרות
ירבד" רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר
םידיסחה תלחנ הניא תודיסחה תרות רשא וריהבה םהו ;"דעל םימייק םיקידצ
וניקולא םשב" ונחנאו. . !לארשימ דחאו דחא לכ לש םתלחנ םא יכ ,דבלב
"הנוילעה לע םידיסחה די"ש החטבהב ןוחטיבו ,בבל בוטו החמש ךותמו ,"לוגדנ
וניתובר לש תודיסחה תרות ןהו הרותד הלגנ ןה ,הרותה דומילב םיקסוע -
תצפהב םיקסועו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותל דע וניאישנ
עיגהל תורשפא שיש "הצוח" - "הצוח"ה םוקממ םישועש דע ,הצוח תונייעמה
."םילשורי תוצוח" תניחבב היהיש וב לועפלו וילא

דחא בלב דחא שיאכ

:(86 'מע ג ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת תועובשה גחד 'ב םוי

תילכתב לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעה שגדומ "ונתרות ןתמ ןמז" אובב
הבהא לש שגר ,םא יכ ,הטושפכ תקולחמו דוריפ ןיאש יעבמ אל - תומילשה
וליפא תועד-יקוליחל םוקמ ןיאו . . לארשי-תבהא ,והערל שיא ןיב הווחאו
.לארשי תודחא לש בצמו דמעמב םיאצמנש ןוויכמ ,השודק יניינעב

שיאכ" - לעופב השעמל עגונב ןה ,רמולכ ,"דחא בלב דחא שיאכ" - אפוג הזבו
."דחא בלב" - בלבש שגרל עגונב ןהו ,"דחא

קתניי אל שלושמה טוחה

:(419 'מע ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת תועובשה גחד 'ב םוי

תוחוכה לכ תא לצנל ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש עודיה ןושלכ) "םכלוכ ןכה ודמע"
הליפת ,הרותב ףיסוהל . . "ונתרות ןתמ ןמז"ד "יאכז םוי"ב םינתונש םילענה
הז םירושקש יפכ ,ט"שעבהו ךלמה דוד ,ונבר השמ לש םניינע ,םידסח-תולימגו
תלת" עודיה ןושלבו ,"'וכ ליחתה םשמ 'וכ קספש םוקממ" ,רומאכ ,הזב
,ונבר השמ - אוה דחא לבקמה םגו ,"דחא העורמ ונתנ םלוכ" רשא ,"ןירשק
דחא לכל - רבחמה עצוממ תניחב ,ה"בקה לש ותוחילשב םיניינעה לכ תא ןתנש
.הנתמ לש ןפואבו תופי םינפ רבסב ,לארשימ דחאו

"ןכומ ילכ" ויהי ". . שלושמה טוח"ב וניתדובעו ונישעמש ןוצר-יהיו
...תשלושמה תומילשו ,תישילשה הלואג ,ישילשה שדקמה תיב ןיינבל

הישותל םיילפכב הפסוה

:(ךליאו 429,428 'מע ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי

ןפואב הרותה תלבקו תניתנ תינשנו תרזוחשכ ,תועובשה גחב הנשו הנש לכב
.היישעה ןיינעב תשדוחמ הפסוה תויהל הכירצ ,שדוחמ

דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב ןה ,התע דע השענש המ לכב קפתסהל ןיא :רמולכ
,תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע ללכהו תלוזה םע הדובעב ןהו ,ומצע ינפב דחאו
ןיינעב ריבגהלו ףיסוהל דחאו דחא לכ ךירצ אתשה תועובשה גחמ ,הברדא אלא
הפסוה - ללוכ . . "םיילפכ" ףיסומ . . זוע רתיבו תאש רתיב . . היישעה
ןוויס ב"י דע") ןימולשתה ימיב ךלוהו ףיסומו ,תועובש יבגל תועובש יאצומב
...הלוכ הנשה לכבו ("ללכב דעו

ה"בקה לש םיחולש


וידיסח ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכייש םהל שיש ולא לכ ,ןכלו
הבש ,ותרות ודמלש ולא ןהו ,םינפ לא םינפ ותוארל וכזש ולא ןה ,וירשוקמו
הבוחה םהילע תלטומ - "תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" תניחבב ,ותומצע תא סינכה
ונרוד אישנ לש ותוחילש תא אלמל ,רמולכ ,תירוביצ תונקסעל רסמתהל תוכזהו
דחאו דחא לכש ךכל הפסוהב - הז לכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב
תילכת יולימ ידי-לע . . םלועב םימש םש שדקל ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ
ועבצאב הארמ - יולגב וארי ולוכ םלועבש דע . . ףוגב המשנה תדיריד הנווכה
."דעו םלועל ךולמי 'ה"ש - הז רמואו

םישדח םירועיש ףיסוהל

:(281 'מע ג ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת תועובשה גחד 'ב םוי

ומצע לע לבקלו - הרותה דומילב ולש םירועישב שדחמ ןנובתי דחאו דחא לכ
. הגשהו הנבהב הרותה דומיל - טרפבו ,הרותה דומילב ףיסוהל תושדח תוטלחה
. . ףט ןהו . . םישנ ןה ,םישנא ןה ,'וכ אלפנ דוחיי השענ הז ידי-לעש - .
רקיעו דועו ,םיעובקה םירועיש ןה - הרות ירועיש לכב תוכיאבו תומכב הפסוה
לכל םיוושה ,םייללכה םירועישב ןהו . . הרותב םישדח םירועיש ףיסוהל -
,ולא םירועיש דומיל תרימש קוידב הפסוהה לע ףסונ) ת"תח ירועיש ומכ ,שפנ
תנבהו דומילהל תורסמתה רתיב הגשהו הנבה תפסותב (םג - תויחו תובהלתהבו
. . םוי לכב ם"במרה ירועיש דומילב םג הפסוה . . לכשבש ד"בחב ,דומילה
בוט המו .'וכ ןויעב ודמליי רועישהמ םינפ-לכ-לע תחא הכלהש - השגדהב םגו
.םיברב הרות ירועישב הפסוהה היהת - ירשפאה םוקמ לכבש

ר"ומדא ינפ רויצמ תלעותה

:(286 'מע 'ג ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') נ"שת תועובשה גחד 'ב םוי

ונב ינפ ראות ןכו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ינפ ראות תוארל וכזש הלא
םתבשחמב םירייצמו . . ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ומוקמ אלממ ודיחי
לש ןיינע תלעופ וז הייארש - 'תודיחי'ב םתוארל וכזש יפכ םהינפ תנומת
אלא ,הבשחמב קר אל ,"םיבוט םישעמו תווצמ םיקידצ לש םהיתודלות" ,הדלוה
םירבא ח"מרב ,וטושפכ השעמל דעו ,(השעמ יוה ויתפש תמיקע) רובידב םג
.םידיג ה"סשו

הלואגל זמר

:(264 'מע ג ךרכ א"שנת 'תויודעוותה') א"שנת תועובשה גחד 'ב ליל

(דוד לארשי השמ) םיעורה תשולש לש תומשהד תובית-ישארהש ,ףיסוהלו ריעהלו
,"ןילאגנ ןה דימ" - ל"זח ןושל לע זמרמ הזש ,(ליעל רבודמכ) "דימ" אוה -
םלועה תוימשגד ימשג ןמזב דימ ,דימ האב המילשהו תיתימאה הלואגהש
.("םכל")תודיסחה ינייעממ


יתוקוחב-רהב


(ג,הכ) ךדש ערזת םינש שש

?עבשה תנשב תובשל איה הווצמה אולהו ,םינשה שש תדובע לע םג תווצל בותכה ךרצוה עודמ

:םיכרד יתשב תאז ריבסהל רשפא

תבייחמ הטימש תווצמ .תיעיבשה הנשב התיבשל המדקהו הנכה איה םינשה שש ךשמב הדובעה (א
תיסינ ךרדב ויכרצ תא ול קפסי ה"בקהש המלש הנומאב ןימאהלו ותדובעמ קתנתהל םדאה תא
יפ-לע הדובע תונש שש ןכ ינפל תושורד ךכל תוכזל ידכ ;("םינשה שולשל האובתה תא תשעו")
.הרותה יניד

תא ךכזלו ררבל לכוי םדאש ידכ ,רמולכ .עבשה תנש תוכזב תירשפא םינשה שש תדובע (ב
םלועהמ הלעמל איהש הדובעב קוסעלו םיתיעל ךכמ לודחל וילע ,הדובעה תונש ששב םלועה
.וררבל חילצי ,'םלועל רזוח' אוה רשאכ ,זאו ;(עבשה תנש)
(273 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג ,הכ ךמרכ רומזת

-תיב תואבצ 'ה םרכ יכ" ,(ה היעשי) ביתכדכ ,םרכל לושמה ,ידוהי לכל זמור - "ךמרכ"
."לארשי

תא רמזלו לקסל ,המינפ ושפנב "םרכה תדובע" תא עצבל בייח ידוהי לכ - "ךמרכ רומזת"
.ןהב אצויכו הוואת ,האנש ,האנק - הבש תוערה תודימה
(אמ ארקיו הרות-יטוקיל)


(ז-ו,הכ) ךתמהבלו . . הלכאל םכל ץראה תבש התיהו

.("הער היח יתבשהו" ןושלמ "תבש") תוירמוחהו תויצראה לוטיבו תתיבש - "ץראה תבש"
םג אלא ,הליפתהו הרותה קסע תעשב קר אל תויהל הכירצ וז הדובע

אוה םהבש ,םהב אצויכו ותייתשבו ותליכאב םג ,םדאה יניינע לכב - "ךתמהבלו . . הלכאל"
.המהבל המוד
(407 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,הכ) לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו

ןמ ךתמהבל הלכ ,הדשה ןמ היחל הלכ ;תיבה ןמ ךתמהבל לכאה ,הדשה ןמ תלכוא היחש ןמז לכ
(י"שר) תיבה

הדשה רשאכ ,הריצקהו העירזה תונש תשש :'שי'ה לוטיב אוה הטימשה תווצמ לש הנכות
הדשה רשאכ ,הטימשב וליאו ;תואיצמו תושי תניחבב ןה ,הדשה לעבל םיכייש הלוביו
.'שי'ה לוטיב והז - םדאה-ינב ראש לכל הווש תיבה לעבו ,םירקפומ היתוריפו

םיווש היחהו םדאה - לוטיבה םצוע תמחמ ןכש ,היח תליכאב םדא תליכא בותכה הלת ךכיפל
.לוכיבכ
(במ ארקיו הרות-יטוקיל)


יתכרב תא יתיויצו . . תעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו
(כ,הכ) תיששה הנשב םכל

תחא טמשמ תיעיבש המ" (זצ ןירדהנס) ל"זר רמאמכ ,יעיבשה ףלאל תזמור - "תיעיבשה הנש"
."הנש םיפלא-תששל תחא טמשמ םלועה ךכ ,םינש ששל

זא היהת דציכ ,(אס הדינ) אובל-דיתעל תולטב תווצמש רחאמ - "תיעיבשה הנשב לכאנ המ"
!?םדאה תדובע אלל הלעמלמ האב הכשמה ןיא ירהו ;יקולא רוא תעפשהו תכשמה

יפלא תישב ,וישכע ונישעמו ונתדובע ידי-לע - "תישישה הנשב םכל יתכרב תא יתיוויצו"
אלו ,המצע דצמ 'אליעלד אתורעתא' תניחבב יעיבשה ףלאב הכשמהה היהת ,אמלע יווהד ןינש
.םדאה תדובעמ הרישי האצותכ
(זפק ארקיו הרותה-רוא)


(ג ,וכ) וכלת יתוקחב םא

ןושלמ (ג ,(י"שר) הרות למע (ב ,תילכש-לע הקוח (א :"יתוקוחב" תביתל תויועמשמ שולש
.וזב וז תורושק ןתשולשו .הקיקח

,הניבהלו הדמולל והוויצ ה"בקהש ללגב ,לוע-תלבק ךותמ הרותב קוסעל ידוהי לע - הקוח
.הבש ילכשה םעט-בוטה ללגב אלו

יפכמ רתוי הברה הב למעו עגייתמ ,ארובה יוויצ ללגב הרותב קסועש ימ - הרות למע
תדימ יפל אלא עגייתמ וניא הרותבש ילכשה םעונה תמחמ דמולה וליאו) ועבטו ותוליגר
.(שיגרמש םעונה

,ןבאה לע תוקוקחה תויתואכ ,התיא דחא רבד השענש דע המע דחאתמ הרותב עגייתמה - הקיקח
.ןבאה םע דחא רבד ןהש
(1012 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד-ג,וכ) םתעב םכימשג יתתנו . . וכלת יתקחב םא

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

ללפתה .םשג תדרל ליחתהו ,ךרדב םעפ ךלה אסוד ןב אנינח יברש (דכ תינעת) ארמגב רפוסמ
:בותכה זמרש והז .םשגה קספ דימו ,"?רעצב אנינחו תחנב ולוכ םלועה לכ" :רמאו אנתה

יזא ,םיקידצ םכלוכ ויהת םא - "וכלת יתוקוחב םא"

.םיברה דגנכ - קידצ אוהש - דיחיה תליפת ליעות אל זא - "םתיעב םכימשג יתתנו"
(גמ 'מע הרות-רוא)


(במ,וכ) םהרבא . . קחצי . . בוקעי יתירב תא יתרכזו

:ילופינאמ איסוז יבר שודקה ברה לש ודכנ היהש ידוהיל םעפ רמא ןוסרואינש קחצי-יול יבר

תרכזה םצע אלא ?ונלש תובאה תוכזהו סוחייה תא החכותב ריכזהל ןוכנל הרותה תאצומ עודמ
הלודג החכות ךל ןיא - ונבצמו ונדמעמב בשחתהב - בקעיו קחצי ,םהרבא יאצאצ ונתויה
...וזמ

-חמצ'ה ר"ומדאל ןב רחא ןב היה קחצי-יול ר"רה) ימצעל ןווכתמו ,ךל תאז רמוא ינא
.('קדצ
(העומשה יפמ)

תובא יקרפ


"םימש םשל איהש תוקלחמ לכ


םשל הניאשו ;םייקתהל הפוס ,םימש םשל איהש תקולחמ לכ
םשל איהש תקולחמ איה וזיא .םייקתהל הפוס ןיא ,םימש
וז ?םימש םשל הניאשו .יאמשו ללה תקולחמ וז ?םימש
(זי הנשמ ה קרפ) ותדע לכו חרוק תקולחמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

םימייקתמ איהה תקולחמה ישנאש רמולכ - "םייקתהל הפוס ,םימש םשל איהש תקולחמ לכ"
.ללה-תיב ידימלת אלו יאמש-תיב ידימלת אל ,ודבא אלש ,יאמשו ללה תקולחמכ םידבוא םניאו
תקולחמהו .הניינעמ שקובמהו התילכת - "הפוס" שוריפ יתעמש ינאו .ודבא ותדעו חרוק לבא
ומכ םייקתמ הזו ,תמאה תא גישהל תקולחמ התואמ שקובמה ףוסהו תילכתה ,םימש םשל איהש
.ללה-תיבכ הכלהש יאמשו ללה תקולחמב ררבתנש ומכו ."תמאה ררבתי חוכיווה ךותמ" בותכש
ףוסה הזו ,חוצינה תבהאו הררשה תשקב איה הב הצרנה תילכת ,םימש םשל הניאש תקולחמו
דובכה תשקב התייה םתנווכ ףוסו תילכתש ותדעו חרוק תקולחמב וניצמש ומכ .םייקתמ וניא
.ךפהל ויהו - הררשהו

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שוריפ

ןיינע תוללכ תאטבמ איהש) יאמשו ללה תקולחמ המגודלו ,הרותב תקולחמ לש הנווכה
תקולחמה םצע הניא ,(יאמשו ללה ,'לאמשו 'ןימי' ןיב הלדבהה דצמ האבה ,הרותב תקולחמה
הנווכה אלא ,(הרותה תמכוח יוליגב הדיריב ,תורודה תדיריב הרושק וז תקולחמ ירהש) ו"ח
ועיגי (הרובגה וקלו דסחה וקל) ןאכלו ןאכל תורבס לש אירטו-אלקשה ידי-לעש ידכ איה
.תועדה יתש ןיב תודחאו םולש השענ הז ידי-לעו ,הכלהה רוריב ,תמאה רוריבל

:"םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אוביש דע ,הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" ךרד-לעו
םיבותכה ינשש אלא ,ינשה בותכה תא ללושו דחא בותכ יפכ עירכמ וניא ישילשה בותכה
תחאל המיכסמ הניא הערכהה יכ ,עירכמה ירבדכ הכלה ןכלו .ותערכה יפ-לע הזל הז םימיאתמ
.עירכמה תעדל תומיכסמ ןהיתשו ,ןהיתש תללוכ איה אלא ,תועדה יתשמ

הזב הנווכהש רמולכ ,םימש םשל תקולחמ איה יאמשו ללה תקולחמש ןוויכמש ,ןבומ הז יפל
הז ידי-לע האבה תוללכתההו תודחאה אלא ,(תועד יתש) ו"ח דוריפו תקולחמ הניא
תועדה יתש לש תוילכשה תורבסה (א :םימעט ינשמ תאזו ,םייקתהל הפוס ןכל ,("ישילש")
תודחאו םימש םשל ןתנווכ יכ ,םייח םיקולא ירבד ולאו ולא ,תמא ןהיתש יכ ,םייקתהל ןפוס
הקספנש ירחאל םג אוה ןכו (דסחה םלועב ללה -תיב ירבדו ,הרובגה םלועב יאמש-תיב ירבד)
תיבכ הכלה הזה ןמזב יכ .לעופב הכלהו הנקסמב םג םייקתהל ןפוס תועדה יתש (ב .הכלהה
.יאמש -תיבכ הכלה אובל-דיתעלו ,ללה
(586 'מע ,ב קלח נ"שת תוחישה-רפס)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םיאישנה תומשל םש ףוריצ

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

,רחא םש ףוריצ וא יוניש ידכ ךות ,וניאישנ וניתובר םש לע דליל םש תאירק ןיינעב
:תולאש שולש ררועתהל תויושע

.(לאומש-םהרבא ,לשמל) יבר לש ומשל ליגר םש ףוריצ (א

ומשש אבס ,המגודל) יבר לש ומשל ההז ויתומשמ דחא וא ומש רשא םדא רחא םש תאירק (ב
.םהינש רחא היהי (ןמלז ,ונלש המגודבו) ףתושמה םשהש הנווכ ךותמ ,(ןמלז-המלש היה

םדועש ,בסה וא באהש ינפמ ,(דבלב םחנמ וא ,דבלב ףסוי) יבר לש ומשמ קלח תאירק (ג
.תומשה דחאכ םיארקנ ,םייח

תניחבב ,יבר לש םש םע ליגר םש ףרצל אלש התיה תחוורה הארוההש םיעדוי ונא ללכ ךרדב
.לוחב שדוק בוריע

ןיינעה ,(יבר ירחא םגו םדא םתס ירחא םג היהיש) םש ותוא תאירקב הנווכ ףוריצ יבגל
.תוחפ רורב

ןיאש הארנ ,(ל"נכ) םשה לכ תא דלונל אורקל רשפאתמ אל רשאכ ,םשמ קלח תאירק ןיינעב
.שרופמב יברה תאז רמוא ףא תונושארה םינשהמ תוחישה תחאב .ששח

תובושת ןה וללה תובושתה יכ רוכזל יואר .ןודנב וניאישנ וניתוברמ תובושת שולש ןלהל
:תיללכ הארוה הזב שי הדימ וזיאב רורב אל ןכ לעו ,םייטרפ םישנאל ונתינש

:יברה בתוכ ,1ז"טשת תבטב ב"י םוימ שדוק-תרגיא ילושב

ר"ומדא ח"ומ ק"כ הצר אל םיאישנה תומשל עגונהב - תומשב ףוריצ רבד-לע בתכש המב"
."םש דוע םהיתומשל ופרציש

."ןמלז-רואינש-םייח" םנבל אורקל וצרש םירוהב ןאכ רבודמה

ףוריצ לש עודיה יללכה םעטה לע ףסונ - יברה ידי-לע ןיינעה תלילשל םעטהש רמול שיו
הלוחל םשה יוניש ןיינעל גוהנכ ,רחא םש הז ירה םש דוע םיפרצמ םאש ,אוה - לוחו שדוק
קר אלא ירוקמה םשה תא םינשמ ןיאש ,ונתטישל (2"רזגנ אל ינולפ לע . . אוה רחא")
,דיסחה הדוהי יבר תאווצל עגונב קדצ-חמצהו ןקזה ר"ומדא ידי-לע קספנכו ;םש םיפיסומ
.3ךכב יד - ןהמ תחאל םש םיפיסומ םאש ,םיווש ויהי אלש התומחו הלכ םשל עגונב

:בתוכ ,4ז"שת רדאב 'ו םוימ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכמב

ףתשל הנווכהו ,בוד לאיחי ונקז םשב םתטלחהכ םנבל םשה תאירק תודוא ותלאש לע הנעמב"
אלו השעי אל - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לש ומשל ןווכל בוד תאירקב
."לוחו שדוק ןיב ןיברעמ ןיא יכ ,ןווכי

ינריעהו .ההז הרקמה וליאכ ,וז תרגיאל ל"ומה ןייצ ,ליעלד 'א רוקמ לש ןויליגה-ילושב
,ןיקלנ 'פשמ) םירוהב ,בתכמה ןושלמ םג חכומכ ,ןאכ רבודמה יכ ,ןוכנ הז ןיאש דחא םכח
םג הזב ןווכל וצר ךא ,("בוד לאיחי" ומשש) אבסה םש-לע םנבל אורקל וטילחהש (לואירטנומ
.לוחב שדוק ברעל אלש הבושתה התיה הז לע ףאו ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ לש ומשמ קלחל

םש תאירק רבד-לע ,א"שנת ןוויס שדוחמ לאושל הנעמ ספדנ 5'ויתוחרואב הכלנ' רפסב
וא הצר (דליה בס) ויבא וליאו ,וניאישנ וניתוברמ דחא םש-לע ותורקל היה ונוצרש ,ונב
:יברה בישהו .חונמה ויבא םש-לע ותורקל הוויצ

,'יש ויבא יוויצו ןוצרכ"

.'ךיבא תא דבכ' (התע הז רבודמכו) שדחמ הרותה תא ולביקש תועובשה גח רחאל טרפב"

."ל"נה םש ירחאל תומש דוע ףיסוהל לוכיו"

וניתובר תומשל הנווכהש ,"תומש דוע" ףיסוהל לאושל רשפאמ יברהש ,אוה ונניינעל עגונה
.אבסה םש רחאל ,ונבל ןהב אורקל הצרש וניאישנ

ק"כ הנעמ עודיש יברה בתכ םשש ,הצר 'מע ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'מ ןה ריעה םש ל"ומה
,ל"ז י"ראה יבתכב בותכש המ יפ-לע אוהו ,םיניינע ולאב ברעתמ וניאש צ"יירוהמ ר"ומדא
ןאכ - תאז לכבו .דלונה תמשנל ךיישה םשל ןווכל ךיא ןויערה םירוההל ןתינ הלעמלמ רשא
רחא םש ףרצל יוצר אלש ,ל"נה 'ב רוקממ ןהו ;םתעדכ אלשו תושעל ךיא םירוהל יברה הרומ
.םיאישנה תומשל

ןוצר"בש םשה תא םידקה ףא אלא ,אבסה תעד תא לביק יברהש דבלב וז אל ,ןאכ םינפ-לכ-לע
ןיינע ללגב ,הרירב תילב :הז לכ ילואו) םירוהה תעד יפ-לעש םשה ינפל "ויבא יוויצו
םירוהל ריאשה - תאז םעו .(םיחיכש יד םהו ,םימוד םירקמל הנימ-אקפנו .המודכו תיב-םולש
.םוקמ שי הזל םגש ירה .וניתובר תומש ללוכ ,ןכ-ירחא ףסונ םשל תורשפאה תא

םירבדבש 6אפ 'יס (מ"שת י"נ) ז"הדא ק"גאמ ריעהל ,ב"ויכב בא דוביכ ןיד ןיינעב ,בגא]
הזיאב ,תינולפ השא תאשל תודוא הווצמ באה רשאכ ומכ) ". . דוביכ והזיא"ב םיללכנ םניאש
הז לע בתכ רבכו ,באה לוקב עומשל הווצמ ןיא ,(ללפתהל חסונ הזיאב וא הרות דומלל ריע
.[7"הרואכל םירתוס םיארנה תומוקמה בשייל ,הברה רבדל דוע הזב שיו" ז"הומדא

וניאישנ וניתובר לש תומשה ינש ךותמ דבלב דחא םש תאירק לע ,תישילשה הלאשה ןיינעב
וא ףסוי) צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תומשמ דחאכ ומש באהש ,םיחולשהו ש"נאמ המכ לע עודי -
.הלימ-תירבב קדנס היה יברהש םהמו ,ינשה םשה תא ונבל ןתנ יברה תמכסהב ןכלו ,(קחצי

ןהילבקמל ועגנש תויטרפ תוארוה ויה טלחהבש הארנ תובושתה ןווגממ :םויסל תיללכ הרעה
.ללכה לע ףרוג ןפואב דמלל ידכ ןהב ןיאו.זצר 'מע ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב קתענ .וטר 'מע בי ךרכ ק"גא (1

'יס ע"הא ע"וש .ד"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר .'קחצי ףסוי להוא' םיליהת ס"וסב ספדנה םשה יוניש חסונ (2
.חי ףיעס טכק

.וכ-הכ 'יס ע"הא 'גהנמו הכלה ירעש' .גנק 'יס ע"הא קדצ-חמצה ת"וש (3

.דיר 'מע ט"ח ק"גא (4

.235 'מע (5

.מר 'יס ףוס ד"וי א"רגה רואיבב ראובמ ןכו ,ועק 'מע (6

ןישודיק הנקמה .זכק ןמיס ש"ביר ת"ושמו גנ 'יס ב"ח ץ"בשתמ איבהש דכר 'יס ב"ח ם"שרהמ ת"וש האר (7
.ו"ט השע ג"סרל צ"הסב אלרעפ פ"ירה תוהגה .םש הדמח ילכ .םישודק פ"ר ל"רהמל א"וג .ב,אל

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ו"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

ךרבמו ,('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישימח' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל .1הירחאלו הינפל

ץוח) האירקה תא בטיה להקה עמשיש ןפואב ךא ,ךומנ לוקב החכותה יקוספ תא םיארוק
(דמ,וכ) "תאז םג ףאו" קוספבו ,(ליגר לוקב ארקנה - במ,וכ - "יתירב תא יתרכזו" קוספהמ
.2ליגר לוקב אורקל םירזוח

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
.4"קזחתנו קזח קזח" :3הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה

.יעיברה םויב ןוויס שדוח-שאר .םיקלח 12-ו 7:09 יעיבר םוי ליל :דלומה .שדוחה םיכרבמ

.6תסנכה-תיבב הלימ-תירב שי םא םג ,5'םימחרה בא' םירמוא

.תודעוותה םוי

לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב"
תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ ,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה
לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב
דומילב ףיסוהל ,תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה
,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו ,(רודיהב תווצמה םויקו הרותה
.7"(הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע

.ה קרפ - תובא יקרפ
.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (1

חספ ןיב 'סב ואבוה ,דועו ד"ס חע 'יס ע"וש רוציק ,ז"ס חכת 'יס ח"רפה תעדכ ,גוהנל םיליגר ןכ (2
םר לוקב ןארק ל"זיראהש תונווכה-רעשו ח"עפמ םש אבומכ אלו ,םיזנכשאה גהנמכ ,ךליאו ד"נס ד"פ תועובשל
.םידרפסה גהנמכ

ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה ןחלוש 'סב ש"מכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול .םש םיגהנמה-רפס (3
םג [אלא ,וכרבמ להקה קר אל]ו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ" :םעטהו .קספה
רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה ונלש אחסונ יכ ,[להקל תאז] רמוא [הלועה] אוה
.גפר ןויליג ,יחיו פ"של 'תורשקתה'ב הז רודמבו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ

צ"הרהל םייח-תוחרואו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ

.ז"הומדא רודיס (5

'לה 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק'ב ז"הדא ןושלב קוידה הכוראב האר - ןמז ותואב ועריאש תורצה ינפמ (6
.גי ק"ס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצקכ אלד ,דפר 'יסל םיאולימ ,תבש

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (7


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il