- ז"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוויסב 'ג * רבדמב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"הבושת םהל ריזחה ,השמ"


- 'ףיקמ'ה רשקה ונשי םדוקש אוה הלכו ןתח לצא רדסה
דוחייה אב ןכמ רחאל קרו - הפוחהו תעבטה ,םינפה יוסיכ
רה םהילע הפכ" - ךכ לארשי תסנכו ה"בקה לצא םג * ימינפה
המדקה איה ,תווצמו הרותה םויק לע רכשה תניתנו "תיגיגכ
* לעופב תווצמו הרותה םויקב ימינפה דוחייל תינוציח
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


רמא ןנברל והל חתפד ימקמ הבר" ,2ארמגה ירבד 1וירמאממ דחאב ראבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
העפשהה םדוקש - "אתתעמשב חתפו אתמיאב ביתי ףוסבלו ןנבר וחדבו אתוחידבד אתלימ
.תימינפה העפשההל הנכהה והזש ,ינוציח בוריק תויהל ךירצ תימינפה

:הזב ןיינעהו

תחיש" םגש יפ-לע-ףא ,ןכש ,ינוציח ןיינע והזש ,ןילוח תחיש איה - אתוחידבד אתלימ
ןילוח תחישה הנה םכחה לש ותלעמ לדגתש לככו ,3"דומיל הכירצ םימכח-ידימלת לש ןילוח
ןיינע דימלתה לצא רסח םאו ,דבלב ןילוח תחיש תאז לכב הז ירה ,רתוי דומיל הכירצ ולש
.שממ ןילוח תחיש יהוזש בושחל לוכי ,לוטיבה

לבקמש םיניינעה םג ,ירה ,וכרע יפל קר דימלתה לבקמ ,ברה לש המכחה ירבד תא םגש ףאו
ןכ-ןיאש-המ ,המכחה ירבדב רתוי הכומנ אגרד יהוזש אלא ,המכח ירבד םה וכרע יפל דימלתה
- רבדה םעטו .ןילוח תחיש אלא וז ןיאש בושחלו ירמגל תועטל דימלתה לוכי ןילוח תחישב
.ינוציח ןיינע אוה ןילוח תחישש יפל

העפשה והזש ,המכחה תעפשהל הנכה םיווהמ - ינוציח בוריק םהש ולא ןילוח תוחישו
.תימינפ

- תימינפ העפשה תויהל לוכי הז ירחאל קרו ינוציח בוריק תויהל ךירצ הליחתש - הז רדס
,יתימא לבקמו יתימא עיפשמ לש ןפואב םהש דימלתו ברב אוה

ןוויכ ,לבקמ לש ןיינע ולצא ךייש אלו ,עיפשמ קר אוהש ,יתימא עיפשמ אוה ברהש ,ונייה
,לכה עדויש

לכ תא חינמש ןוויכ ,לבקמד ןיינעה קר ולצא שיש ,ונייה ,יתימא לבקמ אוה דימלתהו
.4"רומ תופטונ ויתותפש"ש דע ,ברה לא לוטיבה תילכתב דמועו םיניינע

ךירצ הליחתש אוה רדסה - יתימא לבקמו יתימא עיפשמ לש ןפואב םהש דימלתו בר לצא - זאו
.תימינפ העפשה תויהל לוכי ךכ-רחאו ,ינוציח בוריק תויהל

:5הלכו ןתח לצא רדסה אוה ןכו

הלכה ינפ תא הסכמ ןתחהש ,"שינעקעדאב"ה ןיינע ונשי הליחתש (6איה הרות) לארשי גהנמ
לש ןיינע ןכ םג והזש ,תעבט הלכל ןתחה ןתונ ןכ ירחאלו ,ףיקמ לש ןיינע והזש ,ףיעצב
ףיקמה והזש ,הפוחה ןיינע ונשי הזל ףסונו ;הלכה לש םייטרפה םיפיקמה והזש - ףיקמ
הנכה אוה - ינוציח ןיינע אוהש - ףיקמה ןיינע תוללכו .וידחי הלכהו ןתחה לע יללכה
.ימינפה דוחייהל

לע יכ" 7בותכש המ והזש ,ףיקמה תכשמה תויהל ךירצ דוחייה םדוקש - הלעמל םג אוה ןכו
לכ לע" ךשמנש ,ףיקמה ןיינע אוהש "הפוח"ה ןיינע תויהל ךירצ הליחתש "הפוח דובכ לכ
,א"זד ףיקמה ךשמנ ובש ,תוכלמ תניחב אוהש ארבנ דובכ - 8דובכ תוניחב 'ב םהש ,"דובכ
דוחייה תויהל לכויש הנכהה יהוזו ,המכחד ףיקמה ךשמנ ובש ,הניב תניחב אוהש לצאנ דובכו
.(א"וא דוחיי) המכח םע הניבד דוחייהו ,(ן"וז דוחיי) א"ז םע תוכלמד

לע יאקד ,הלכל הכשמהה רדסש - "הלבקנ תבש ינפ הלכ תארקל ידוד הכל" 9בותכש המ והזו
,ינוציח ןיינע אוה ךוליהש ,"ידוד הכל"ד ןיינעה ונשי הליחתש ,אוה ,לארשי תסנכ
.10"הלבקנ תבש ינפ" ןיינע אוהש ,תימינפ העפשהל הנכהה יהוזו ,ינוציח בוריק ,ונייהו

ה"בקהד ןיאושינה אוה וניינעש - ונתרות ןתמ ןמז ,תועובשה גחל ךייש ליעל רומאה
.הלכ תארקנש לארשי תסנכ םע ןתח ארקנש

,ירה ,"ןיאושינ ויהי חישמה תומיל . . ויה ןיסוריא הזה םלועה" 11שרדמב אתיאש ףאו -
רבכ ולעפנ םיניינעה לכש ,רמול ךירצ ךחרכ-לע ,12הרות-ןתמ םעפה דוע היהי אלש ןוויכ
.יוליגב ויהי אובל -דיתעלו ,םלעהב םה התע-תעלש אלא ,הרות-ןתמב

:תימינפ העפשה ךכ-רחאו ינוציח בוריקד רדסה ונשי הרות-ןתמב םג ,ןכלו

הרותה םויק רובע רכשה תניתנ .14הפוחה ןיינע תמגוד אוה - 13"תיגיגכ רה םהילע הפכ"
תניתנ תמגוד אוה - "םתעב םכימשג יתתנו 'וג וכלת ייתוקוחב םא" 15בותכש ומכ ,תווצמו
.16תעבטה

הרותה םויק ידי-לעש דוחיה - תימינפ העפשהל הנכהה והזש ,ינוציח בוריק אוה הז לכו
.תווצמו

תילכת"ש 17אינתב ראובמכ ,אקווד הטמל איה תווהתהה תנווכ רקיעש םעטה והזו
וינפ רואמ הדירי םהלו ליאוה םינוילעה תומלוע ליבשב וניא . . תומלועה תולשלתשה
.18תומצעה חכ ונשי הזה םלועבש ןוויכ - "ןותחתה הזה םלוע אוה תילכתה אלא ,ךרבתי

אקווד אלא ,הרותה תא לבקל םילוכי ויה אל םירצמ תולג םדוק הנה - אפוג הזה םלועבו
ךכל הביסהש 20ל"זח תשרדכו ,19הרותה תלבקל םילכ ושענ םירצמ תולגד לזרבה רוכ ידי-לע
."'וכ םתדרי םירצמל"ש יפל - איה הרותה תא ולביק לארשי ינבש

- 21"רומאל 'וג םיקולא רבדיו" הרות-ןתמב בותכש המ לע ףסונ רואיב ונשי הז יפ-לעו
תא ועמש לארשי ינב לכ ירהש ,םירחאל רמאל השוריפש ,"רומאל" תבית ןבומ וניא הרואכלד
,קדצ-חמצה לש ורמאמ לע דסוימ אוהש ,(22רמאמהב ליעל ראבתנש ומכ) הרובגה יפמ תורבדה
הרשעב תורבדה תרשע ךישמהל םיכירצש - (ןקזה ר"ומדא ישורדב םג הז רמאמ ונשי הארנכו
הזה-םלוע איה הנווכה רקיעש ןוויכ ,הטמל הרותה הנתינ ןכלש ,23(אקייד "רומאל") תורמאמ
.אקווד ןותחתה

לועפל איה הרות ןתמד הנווכה ןכ ומכ ,אקווד הטמה ליבשב איה תווהתהה תנווכש םשכו
.וטושפכ םירצמ אלא ,השודקד םילובגו םירצימ קר אל - םירצמד ןיינעה תא לטבלו

יפכ ,אטח לש ןיינע ךייש םש םגש ,םיינחורה תומלועב םג ונשי ,םירצמ"ד ןיינעה ,הנהד
לש ןיינע ונשי תוליצאה םלועב םגש דעו ,"'וכ והויחמו ט"טמל והוקפא"ש 24ארמגב וניצמש
ראובמהמ ןבומכ - "םירצמ" לש ןיינע ונשי םוצמצה ינפל םגש ,הזמ הריתיו ,"םירצמ"
ונשי ,26"השביל םי ךפה" ,(םירצמ תאיציל ךשמהב אבש) ףוס-םי תעירקד ןיינעהש 25תודיסחב
ןיינעה ונשי םוצמצה ינפל םגש חכומ הזמו ,םוצמצה ינפל םג ללוכ ,הלעמלש תוגירדמה לכב
.ףוס-ןיאבש לובגה חוכ והזש ,םילבגו םירצימ לש

םילובגו םירצימהל סחיב אל) םירצמד ןיינעה תא לטבל - איה הרות-ןתמד הנווכה ,םנמא
.אקווד הז-תמועלב הטמל אוהש יפכ (אלא ,הלעמלש

הנעמהו ,27"םימשה לע ךדוה הנת" ,םהל ןתנית הרותהש םיכאלמה תנעט ראבל שי הז יפ-לעו
םתדרי םירצמל . . םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכנא 28הב ביתכ המ" םהל ובישהש
המ םיכאלמה ועדי יאדווב ,29"םלועל הרות המדק הנש םיפלא"ש ןוויכ ,הרואכלד - 18"'וכ
- ?הרותה םהל ןתניתש ושקיב המל ,םירצמ תאיצי תודוא הב בותכש ועדיש ןוויכו ,הב בותכ
םירצימ) "םירצמ"ה תא לטבל ידכ הרותה םהל ןתניתש ושקיב םיכאלמהש ,אוה ןיינעה ךא
הנווכהש "'וכ םכיניב שי ערה רצי 'וכ םתדרי םירצמל" הנעמה היה הז לעו ,םהלש (םילובגו
חוכ ונשי הזבש ,אקווד הז-תמועלב הטמל אוהש יפכ םירצמד ןיינעה תא לטבל איה הרות-ןתמד
.רתוי קומעו הלענ

השמ ידי -לע תויהל ךרצוה - "'וכ םתדרי םירצמל" - םיכאלמל הנעמהש ,תאז דועו
:אקווד וניבר

ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא" - ה"בקהל התיה םיכאלמה תנעטש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכל
שונא המ . . וינפל ורמא ,אב הרות לבקל ןהל רמא ,וניניב השא דוליל המ םלוע לש ונובר
םתדרי םירצמל" םהל תונעל ךירצ ה"בקה היה - 20"םימשה לע ךדוה הנת 30 . . ונרכזת יכ
?20"הבושת ןהל ריזחה השמל ה"בקה ול רמא" המלו ,"'וכו

דולי" ,אקווד ףוגב שבולמ ארבנ ידי-לע אקווד אובל ךרצוה הז הנעמש - אוה ןיינעה ךא
.(םיכאלמה ןושלכ) "השא

,ןויסינה ןיינעב ךרוצה והמ הרואכלד - תונויסנה ןיינעל עגונב 31ראובמה יפ-לע ןבויו
ארבנה לצא תישענש תלעותה ליבשב והזש - ןויסנב דומעי םדאה םא עדוי ה"בקהש העשב הב
הניא ןויסינב דומעיש הלעמלש העידיהש ,ונייהו ,לעופב ןויסינב דמועש הז ידי-לע
ןכ ומכו ,24הריחבה תא תחרכמ הניא ןכלש ,ףיקמ ךרדב איה הלעמלש העידיהש ןוויכ ,הקיפסמ
הדימעב ךרוצ שי ןכלו ,לעופ רסח חוכש ןוויכ ,ןויסינב דומעל וחוכבש המ קיפסמ אל
.לעופב ןויסינב

תולגל ידכ אוה האירבה םעטש 33םייח-ץעב אתיאדכ ,תווהתהה ןיינע תוללכל עגונב אוה ןכו
,םוקמ לכמ ,חוכב םיניינעה לכ םנשי הז ינפל םגש יפ-לע-ףאד - 'וכ ויתוחוכ תומילש
,34לעופ רסח חוכ ןיא הלעמלש יפ -לע-ףא ,ןכש ,לעופה לא חוכה ןמ ולגתיש איה הנווכה
לכ תויהל םיכירצ ,לעופ רסח חוכ ,הטמלו ,הטמה תווהתה ,איה הנווכהש ןוויכ ,םוקמ-לכמ
.35אקווד חוכהל ץוחמ אוה לעופה רשאכ איה תומילשהש - הטמהל םאתהב םיניינעה

הלעמלד העידיה יכ - "הבושת ןהל ריזחה השמל ה"בקה ול רמא"ש המ ןבוי הז יפ-לעו
,דבלב "חוכ" תניחבב איה ,אקווד הז-תמועלד םירצמב לועפל איה הרות-ןתמד הנווכהש
ארבנ ידי-לע הנעמה תויהל ךירצ ןכלו ,קיפסמ הז ןיא ,לעופ רסח חוכ ,הטמלש ןוויכו
.הז ןיינעבש "לעופ"ה והזש ,אקווד

:וניבר השמ לצא רתויב שגדומ הז ןיינעו

דבכ" 38וב רמאנו ,37והותה םלועמ ךשמנש ,"והיתישמ םימה ןמ יכ" 36רמאנ - השמ תודוא
,ונייה ,39בתכבש הרותמ הלעמל וליפאו הפ-לעבש הרותמ הלעמל ותויהל ,"ןושל דבכו הפ
בוט אל) 40"ערו בוטד אנליא" תארקנש הפ-לעבש הרותמ קר אל) רתוי תילענ הגירדמב היהש
םג אלא ,ערו בוט לש םיניינעב תשבלתמו תדרויש יפל ,(ערו בוטד אנליא אלא ,ו"ח ערו
לש םיניינעב תושבלתהמ ירמגל הלעמל איהש ,41"ייחד אנליא" תארקנש ,בתכבש הרותמ הלעמל
.ערו בוט

,"השמ" םשב ארקנש והזש - ופוגב השבלתנ ותמשנ רשאכ םג ולצא וריאה הלא םיניינע לכו
."והיתישמ םימה ןמ" וילע םירמוא ,ףוגב ותויהב םגש

,42ףוגה לע יאק "תיב"ש "הרוא ולוכ תיבה אלמתנ דלונשכ"ש 41ל"זר ורמאש המ םג והזו
.43הרות וז ,"הרוא אלמתנ" אוה םגש

לארשי ינב לש 44"םתולבסב אריו" ,םירצמל דרי - השמ לש ותלעמ לדוג לע טבה ילבמו
תוינחורב הדירי לש ןיינע והזש ,45"'וג הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמוחב השק הדובעב"
,'וכ

השמ רשקתה הז ידי-לע ,םוקמ-לכמ ,ףיקמ לש ןיינע אוה ("םתולבסב אריו") הייארש ףאו -
םיפיקמה תוחוכה ידי-לע םג ,ימינפ רויצב אוהש םדא לצא ,ןכש ,תוימינפב לארשי ינב םע
תופילקה םוקמב לכתסהש הז ידי-לעש ןושארה םדאב וניצמש יפכ ,ימינפ ןפואב אוה רשקתמ
דע םילבוס ונממש ,46'וכ תעדה ץע אטחד ןיינעה םרגנ ,(דבלב ףיקמ תניחבב איהש הייאר)
םג וב וריאהש המשנה דצמש ויתולעמ לכ תא הדצה חינה וניבר השמש ,ונייהו - הזה םויה
.םהל עייסלו לארשי ינב םע רשקתהל ידכ - 'וכ הטמל דריו ,ףוגב ותויהב

השמל ה"בקה ול רמא" הז םושמו ,הטמל הדיריה ןיינע רתויב שגדומ השמ לצאש ,אצמנו
,"'וכ םתדרי םירצמל" ,הטמל הדיריבש הלעמה תא ראבמ השמ אקוודש - "הבושת ןהל ריזחה
.רתוי הקומעו תימינפ הלעמ שי הזבש

ינב םע קסעתהל דרי השמש הז ידי-לע הנה ,אקווד הטמל הדיריה ןיינעבש הלעמה דצמו
אלא הלודג ךל יתתנ םולכ" 47ל"זר רמאמכ ,אפוג השמב יוליע ףסותינ ,םהילע לועפלו לארשי
."לארשי ליבשב

:הזב ןיינעהו

-לעש ,ונייהו ,"ודבע השמבו 'הב ונימאיו" 48בותכש ומכ - איה לארשי ינבב השמ תלועפ
ונימאיו" קוספב ההימתה תצרותמ הז יפ-לעו .'הב הנומאה תישענ ודבע השמב הנומאה ידי
רתויו - ןכ ומכ ,49"וניבר השמל דחא ףא תומדל רוסאש םשכ ,הרואכלד ,"ודבע השמבו 'הב
ונימאיו" רמאנ המל ןכ םאו ,ה"בקהל (וניבר השמ םג ללוכ) דחא ףא תומדל םג רוסא - הזמ
הנומאה תישענ ודבע השמב הנומאה ידי-לעש ,אוה קוספה שוריפ אלא - ?"ודבע השמבו 'הב
.'הב

הנומאה תישענ ,וניאישנ וניתוברב הנומאה ידי-לע אקוודש ,הז ירחאלש תורודב אוה ןכו -
.ודבע השמבו 'הב

?וניבר השממ וא יברהמ ,רתוי זחוא אוה יממ ,בוזורמ ןנחלא 'ר דיסחה לצא םעפ ולאש
וניבר השמב הנומאה םג ולצא התיה אל ,יברב הנומאה ילול יכ ,יברהמ רתוי זחואש ,בישהו
- .50

הגירדמב ויהש ,ץראל וסנכנש רודה לע (רקיעבו) םג התיה לארשי ינב לע השמ תלועפו
-לכ וכרצוה אל ןכלו ,הייאר לש הגירדמב היה רבדמה רודש עודיכ ,רבדמה רודמ רתוי התוחפ
,העימש לש הגירדמב קר ויהש ץראל וסנכנש רודה ןכ-ןיאש-המ ,וניבר השמ לש ותלועפל ךכ
52קוספה ,ןכלו ,השמ לש ותלועפל רתויב וכרצוה ,"'וג עמש לארשי התעו" 51בותכש ומכ
(אלא ,תומש רפסב אל) רמאנ ,"'ה רבד תא םכל דיגהל 'וג םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא"
.ץראל וסנכנש רודל ,אקווד הרות-הנשמב

רודל הרות הנשמב ה"ע וניבר השמ הוויצ"ש 53אינתב ןקזה ר"ומדא קיידמש המ ןכ םג והזו
תפסוהב ןל-עמשמ-אק-יאמ הרואכלד - "'וכ םוי לכב םיימעפ עמש-תאירק תורקל ץראל וסנכנש
ןיינע דימת רוכזיש" ,עמש-תאירקד ןיינעב ךרוצה יכ - "ץראל וסנכנש רודל" תוביתה
וסנכנש רודל אקווד ךייש ,"'וכ ורצי דגנ דומעל לכוי הזב יכ . . ודוחי לע ושפנ-תריסמ
.הייאר תניחב ,רתוי תילענ הגירדמב ויהש רבדמה רוד ןכ-ןיאש-המ ,ץראל

הנווכה רקיע ,םוקמ-לכמ ,ץראל וסנכנש רודהמ רתוי תילענ הגירדמב היה רבדמה רודש ףאו
-המ ,תוישעמ תווצמ םויקד ןיינעה היה םדי-לעש ןוויכ ,אקווד ץראל וסנכנש רודהב איה
,(54הלבק ירפסב תועדה 'בכ) רובידה תניחבמ וא ,הבשחמה תניחבמ ויהש רבדמה רוד ןכ-ןיאש
.השעמה תניחבל םיכייש ויה אל ,ןפוא לכבו

,השמ לש ותלועפ רקיע התיה - רבדמה רודמ הגידמב הטמלש - ץראל וסנכנש רודהב אקוודו
ךל יתתנ םולכ" ,רומאכ ,ותמשנ דצמש הלעמה יבגל רתוי לודג יוליע ולצא השענ הז ידי-לעו
.אקווד הטמל הדיריה ידי-לע תישענש הלעמה דצמ אוה הז לכש ,"לארשי ליבשב אלא הלודג

ילול) דחא רסח אוביר םישיש לארשי ינב ויה וליאש הרות-ןתמב וניצמש המ םג והזו
.השמל וליפא ו"ח הרותה תנתינ התיה אל ,(דחאה

שש לכ םנשיש הז ידי-לעש - "וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" 55קוספב זמורמכו
ראובמכ) םילגרה רקיעבו ,("ילגר") םילגר תניחבב םהש הלא םג ללוכ ,לארשי ינב ףלא תואמ
ךשמנש ,ונייה ,"יכונא"ב התלחתהש הרותה הנתינ - (לוע תלבק ,לגרה תלעמ רחא םוקמב
.56השמל םג "יכונא" תניחב

ןושל "יתלגרת" ,לגרה ןיינע ידי-לע אקוודש - "םירפאל יתלגרת יכונאו" 57ביתכ ןכ ומכו
.58"יכונאש ימ יכונא" ,"יכונא" תניחבל םיאב ,לוע-תלבקד הדובעה יהוזש ,לגר

םחק" הליחת תויהל ךירצ ,"םירפאל יתלגרת יכונא"ד ןיינעה תויהל לכויש ידכ ,םנמא
והזש ,ןטקה ונב תא םירהל ודי תא ליפשמש באה 1לשמכ ,(קוספה ךשמהכ) "ויתועורז לע
יוליגהו הכשמהה ונשי הזבש ,ימינפה בוריקה ךכ-רחא היהי הז ידי-לעו ,ינוציח בוריק
."יכונא"ד

,ן"וזד ימינפ דוחייהל הנכה איה ףיקמה תכשמהש (החישה ףוגב ג"כ ףיעס) ליעל ראובמכו
,הדלוהה ןיינעב ףוס-ןיאה חוכ תולגתה השענ ודי-לעו ובש

רבד והזש םלועה ןימדמש ומכ אל"ש גוויזה ןיינעל עגונב 59רוא-הרותב ראובמ ןכלש -
- "לודג רבד אוה הלעמל םגו לודג רבד אוה יכ ,ןכ אל ,הז ירחא הליבט ךירצש ינפמ סואמ

אל ףוגה עבט דצמש רמוא אפורהש ףא ,דילוהל םילוכי םניאש הלאכ שיש שחומב םיאורש יפכו
.ףוס-ןיאה חוכ םע רושק הדלוהה ןיינעש ןוויכ ,רבד םוש רסח
'מע ינש קלח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"ישת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 229-216
.(ךליאו 82 'מע ט"פרת מ"הס .ךליאו ב,כ א"ח םיסרטנוק מ"הס) ב"פ ט"פרת ידוד הכל ה"ד (1

.נ"שו .א,זיק םיחספ (2

.נ"שו .ב,אכ הכוס (3

.םש םיחספ הארו .גי,ה ש"הש (4

.נ"שו .ךליאו 293 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (5

.ז"טס ד"צתס .א"יס ב"לתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,כ תוחנמ - לספנ ה"דות האר (6

.ה,ד היעשי (7

.מ"כבו .ךליאו ב,זמ ש"הש ת"וקל האר (8

."תבש תלבק רדס"ב (9

.(זמ 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ד"ישת ידוד הכל ה"דס האר (10

.ו"טפס ר"ומש (11

.דועו .ומקת .גכ 'מע ו"סרת ךשמה .ונש 'מע ו"נרת מ"הס האר (12

.א,חפ תבש (13

.ד"עס ,חצ א"גמ א"ות האר (14

.יתוקוחב פ"ר (15

.(ירשת חכ 'םוי םויה'ב קתענ) זער 'מע שיר ה"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (16

.ו"לפר (17

'מע א"ח ש"וקלב וספדנו (שידיאב) א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע והגוה - ןמקלד א"לסו ה"כס ןכו ,הז עטק (18
.ךליאו 88

.ךליאו א"עס ,דע ורתי א"ות האר (19

.ב"עס ,חפ תבש (20

.א,כ ורתי (21

.(ךליאו 196 'מע ינש קלח ג"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) םיקולא רבדיו ה"ד (22

.(ךליאו 249 'מע א קלח םש) ךליאו ג"ס וז הנש הכונח תאז ,ץקמ פ"ש תחיש הכוראב האר (23

.א,וט הגיגח (24

.דועו .ךליאו גסק ע"ס ת"רזע מ"הס האר (25

.ו,וס םיליהת (26

.ב,ח םש (27

.ב,כ ורתי (28

.א,טמ ב"חז .נ"שו .ד בשיו אמוחנת .ב ,ח"פ ר"ב .ד,צ םיליהת שרדמ האר (29

.ה,ח םיליהת (30

.מ"כבו .ב,הפק צ"מרד האר (31

.דועו .ה"גהב - ב,בפ םש האר (32

.'ג המדקה תומדקהה רעשב ןכו .ותליחתב (33

לעופ תניחבמ הלעמלש הגירדמ םג שיש רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ - .ג"פ (תוחצחצה רעש) אי רעש סדרפ האר (34
.(ל"ומה) ןיינעה רסח - לעופ רסח וניא חוכש ללכ רמול ךייש אל הבש ,חוכ תניחבמו

.73 הרעה 203 'מע א"ח ז"משת ש"הס םג האר (35

.י,ב תומש (36

.מ"כבו .א,טס ורתי .ךליאו ד,אנ תומש א"ות האר (37

.י,ד םש (38

.ב"ער ,וס חלשב א"ותב אבוה .א"ער ,חכ ג"חז האר (39

.א"יפ םייחה ץע סרטנוק .ו"כס ק"הגא אינת הארו .(מ"ערב) ב,דכק ג"חז (40

.ב,ב תומש י"שרפב אבוה .א,בי הטוס (41

.גנ 'מע שיר ח"פרת מ"הס (42

.ב,זט הליגמ (43

.אי,ב תומש (44

.די,א םש (45

םוי תחיש .(דר 'מע) ט"כקפ ז"לרת הככו ךשמה .ב,הפרתת (ו ךרכ) תישארב ת"הוא .א,ו תישארב א"ות האר (46
.(126 'מע ב"שת ש"הס) ג"ס ב"שת תועובשה גחד 'ב

.א,בל תוכרב (47

.פ"הע אתליכמ הארו .אל,די חלשב (48

.כ"קס םש ז"טבו ,במר ס"וס ד"וי ע"וש האר (49

.15 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (50

.א,ד ןנחתאו (51

.ה,ה םש (52

.ה"כפס (53

.נ"שו .ךליאו א,זל חלש ת"וקל האר (54

.אכ,אי ךתולעהב (55

.וטק 'מע ז"פרת מ"הס האר (56

.ג,אי עשוה (57

.ל"נה ט"פרת ידוד הכל ה"ד .ב,פ סחניפ .א,ב ארקיו ת"וקל האר (58

.ד"עס ,בצ א"גמ (59

.ב,ביק םיליהת (60


המ םיכאלמה ועדי יאדווב ,"םלועל הרות המדק הנש םיפלא"ש ןוויכ
ושקיב המל ,םירצמ תאיצי תודוא הב בותכש ועדיש ןוויכו ,הב בותכ
?הרותה םהל ןתניתש

וא יברהמ ,רתוי זחוא אוה יממ ,בוזורמ ןנחלא 'ר דיסחה תא ולאש
התיה אל ,יברה ילול יכ ,יברהמ רתוי זחואש ,בישהו ?וניבר השממ
וניבר השמב הנומאה םג ולצא

יבר יצוצינ


לארשי םש ןחייו


םידוהיל רוזעל אוה ,ט"שעבה ידי-לע ולעפנש םישודיחה דחא
ידוהי לכ לע הבוח * יאנת לכ אלל תוימשג יניינעב
לע םימילעמה םירבדה תא םהמ ריסהלו םידוהי ןיב בבותסהל
תוימינפ התיה הרות-ןתמ תעשב * םהלש תימינפה הדוקנה
תיללכה תודיסחה תרותב התלגתנ הז ירחאלו ,םלעהב הרותה
'ה תדובעב םיחקלו תורמא * וידימלתו ט"שעבה ידי-לע
(היינש המישר) תועובשה גח ימיב שדוקה תוחישמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הרותה תוימינפ יוליגל הרות-ןתממ

:(215 'מע 'ה ךרכ 'תויודעוותה') ב"ישת תועובשה גח

תרותב התלגתנ הז ירחאלו ,םלעהב הרותה תוימינפ התיה הרות-ןתמ תעשב
דע ,דבלב תויתוא ,ףיקמ ןפואב - וידימלתו ט"שעבה ידי-לע תיללכה תודיסחה
תוימינפ ושיבלהש ,ומוקמ-יאלממו ןקזה וניבר ידי-לע ד"בח תרותד יוליגהל
לודג דעו ןטקמ ,לארשי-ינב לכש ךכ ,ישונא לכשב הגשהו הנבהב הרותה
-לעו תודיסח םיניבמו תודיסח םידמול ,("ןדיא עטלא ןוא רעדניק עניילק")
הרשעמ הטמל ("ן'חישמ פארא טפעלש'מ") חישמה תאיב םילעופו םיכישממ הז ידי
.םיחפט

הרות-ןתמל הנכהכ לארשי-תבהא

:(210 'מע 'ח ךרכ םחנמ-תרות) ג"ישת תועובשה גח

,לארשי תבהא ידי-לע ,ןכש . . לארשי תבהאד המדקהה הכרצוה הרותה תלבקל
ןיבש תוקלחתהה ןכש ,המשנה םצע תא םיררועמ ,תוקלחתה אלל ,דחא שיאכ ןחיו
םלוכ - המשנה םצע דצמ לבא ,םייטרפה תוחוכהב קר איה וריבחל דחא ידוהי
.םיווש

תא לוכיבכ ה"בקה רשקמ זאש - הרות-ןתמד ןיינעה תויהל לוכי הז ידי-לעו
תומיאתמ תומשנה ,םצעה דצמש) לארשי-ינב לש םצעה םע ,"יכונא" ,ולש םצעה
"ישפנ אנא" תא לוכיבכ "םיחקול" לארשי-ינבשכ ,ונייה ,(הנלוכל דחא באו
םצעהל - ("תיבהי תיבתכ") הרותה ידי-לע - ומצע תא רסמש ,ה"בקהד םצעה
.לארשי-ינבד

ויחילשל םלשי יברה

:(איש 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת תועובשה גח

,'חוטב' אוה יברה .יברה ול םלשי יאדווב ,יברה תוחילשב קסועה ינולפ
.ול שורדה לכבו הבחרהב הסנרפ . . ול ךירצה לכב אלמי יאדווב אליממ

םימילעמה ריסהל

:(טמר 'מע ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשת תועובשה גח

לע םימילעמה םירבדה תא םהמ ריסהלו םידוהי ןיב בבותסהל ידוהי לכ לע הבוח
הווצמהש ,היברו הירפ ןיינעב ןקזה ר"ומדא תרותכו ,תימינפה הדוקנה
!ףסונ ידוהי היהיש גאדי ידוהיש איה הנושארה

:יברה רמא (261 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת תועובשה גחבו

םלועה תא םירהטמ ,לארשי יגהנמו ןנברדמש םיניינעו תווצמ לע הדפקה ידי-לע
.ךנוצר תווצמכ ךינפל השענו ,בורקב המילשה הלואגה תא םיכישממו

ט"שעבל תורשקתה

:(ולש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש) ז"ישת תועובשה גח

רודח תויהל וילע (ב"ויכו םיקסע) תימשגה ותסנרפ יניינעב קוסע ידוהישכ םג
תורשקתהה - הזל חוכ-תניתנו . . ה"בקהמ קר איה ותחלצה לכ רשא הרכהב
הכישממ וז הגהנהו . . הלעמל וקלחו הטמל וקלח דימת היה רשא בוט -םש-לעבל
.הטמ הטמל דע הלעמ הלעמלמ 'יוה תודחא הלגמו

םיאנת ילב ידוהיל הבוט

:(חנר 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) י"חשת תועובשה גח

םירתסנה םיקידצה לש הדובעה ךרדב ,ט"שעבה ידי-לע ולעפנש םישודיחה דחא
תכירכ אללו 'םיאנת' אלל תוימשג יניינעב םידוהיל רוזעל איה ,ב"עת תנשב
.םיינחור םיניינעב אל ףא רבדה

םיניינעה דחא ירה ,ידוהי ברקל ידכ תולדתשה יגוס לכ םישפחמש ןוויכמו
-תבהא אוה ומצע הזש רבדה םצע דבלמו .תוימשגב םג הבוט תלוזל תושעל :אוה
!תוינחורל תלוזה ברקל םג עייסמ הז ךכל ףסונב ירה ,לארשי

ט"שעבה תרותב תועיבק

:(כש 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת רייאב ח"כמ ,תרגאמ עטק טוטיצ ןלהל

םוקמ לכב הז ןוויכב תוליעפ ןנכתי . . הבוטל ונילע אבה תועובשה גחל רשקב
תרות איה איהש ט"שעבה תרותב דומיל עובקל ,דוחייב ויעפשומבו תעגמ ודיש
.ויתוגהנהו ויתוארוה יכרדב תכללו תודיסחה

'גוליד' ךרדב םיחולשל החלצה

:(171 'מע א"כשת שדוק-תוחיש) א"כשת תועובשה גח

ןיינע היהיש וצר הלעמלש םושמ איה ,הרות-ןתמו תומלועה תווהתהב הנווכה לכ
םיחולשה ולאל אלא "העורז אל ץרא"ל תכלל םיששוחה םתואכ אלו . . לעופ לש
('וכו הילרטסוא ,הקירמאו ב"הרא ,ו"ת ק"האבש) םיחולשה וחילציש . . לעופב
. גוליד ךרדב רכינ היהי םוי לכבו ,תאש רתיב םוי לכבו עבטהמ הלעמל ךרדב
תצפה תכאלמש 'ה רוזעיו . . םיררבתמה תוצוצינב שארב קלח ולטי םהו .
ןכו וארי םהמו . . יוליגב בוט היהיו ,םירתסהו תומלעה אלל היהת תונייעמה
.םיחפט הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תא ואיביו . . ושעי

ךאל'טשפ אלל

:(298 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת תועובשה גח

הלגנ ,ךאל'טשפ אלל ,לעופב הרותה דומילב עורזל !רקיעה אוה השעמה
הזו . . םוי לכב "הרות ןתמ"ה ונשי זאו ,ותמשנ שרוש יפל דחא לכ ,תודיסחו
יונפ םוי ול שיש ימ םגו . . ולש תוימשגה ללוכ ,ויניינע לכ תא "ספות"
. . הרותל שדקומו תושרב םא יכ ולש ישפוח םוי הז ןיא הסנרפה תגאדמ
דומיל היהיו . . בבל בוטבו החמשב תויהל ךירצש ושיגדה וניאישנ וניתובר
.הלוכ הנשה לכ ךשמב יפושב הרותה

הלבגהו הדידממ הלעמל

:(370 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת תועובשה גח

לכב קפתסהל ןיאש - ונתרות ןתמ ןמז - תועובשה גחמ רוכזל שיש הדוקנה
לובג-ילבה ידי-לע איה ךכל ךרדהו ,'תומצע'ה תא תחקל שי אלא ,םייוליגה
.תווצמו הרותבש

תובוט תוטלחהו תופסוה לבקל שי ,תועובשה גח עיגהב ,הנשו הנש לכב ןכלו
.ילובג יתלב ןפואב ,הליפתו הרות ,הקדצ - ןיווקה 'ג לכב תווצמו הרותב

החמש ךותמ "תוריג"

:(142 'מע 'ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת תועובשה גח

החמשב הרותה תלבק" תועובשה גח תארקל לחאל גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
'ג לכבו החמשב הדובעה איה 'ה תדובעב לודג ללכ ,הרואכל ."תוימינפבו
?החמשה ןיינע שגדוה תועובשה גחב אקווד המלו ,ןיווקה

לש וחרוכ-לעב עצבתהל לוכי וניא רויגו ,לארשי ורייגתנ תועובשה גחב :אלא
ךירצ רויגש םשכ ןכל - הנשו הנש לכב אוה הז ןיעמש ןוויכמו .רייגתמה
תועובשה גחב ידוהיה לש ותדובעש אוה לוחיאה ךכ ,(תוימינפבו) החמשב תויהל
."תוימינפבו החמשב" הזשכ אקווד איה ('וכו הרותה לוע תלבק ללוכ)

שפנ-תוריסמ ידי-לע קר

:(425 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת תועובשה גח

גח ירה ,'וכ ןושארה אוה םהרבאו 'וכ תובאבש ריחב אוה בקעיש תורמל
לוטיב - "השענ" ןיינעכ) וניבא קחצי לש (ותוכזבו) ןיינע אוה תועובשה
הרות לבקל רשפא שפנ-תוריסמ ידי-לע קרש םושמ ,(שפנ-תוריסמ ,ןוצרה לעבל
.(לעופב שפנ-תוריסמ ,"ןתמשנ החרפ" הרות -ןתמב םג ןכלו)

"ךל רתומב ךמצע שדק"

:(480 'מע א"לשת םירמאמה-רפס) א"לשת תועובשה גח

םגו יוויצ ןושל אוה "תישעו" ."תועובשה גח תישעו"ד ןיינעה תוללכ והז
. . לוגיעו בוביס ונייהד ,גוח ןושלמ אוה גחד ,גח השעיש ,החטבה ןושל
ךרד-לעו .רותיו לש ןפואב תונברקה ןיינע אוהש "תסמ" אוה יוליגהל ילכהו
םיברקמ הז ידי-לעו . . תונברוק םוקמב איהש ,הקדצה ידי-לע ,הזה ןמזב הז
,ךל רתומב ךמצע שדקב הדובעה ידי-לע וז הניחב םיכישממו . . הלואגה תא
הכרב תנשו הרות תנש השענש ,רותיווה ןיינע ךישממו .הקדצה ידי-לע טרפבו
.אחיוור ינוזמו ייח ,ינבב

םיווק השולשב העפשה

:(238 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל) ב"לשת רבדמב תשרפ שדוק-תבש

,"רבדמ" תניחבב אוהש ימ םג ,לארשימ דחאו דחא לכש - רבדמב היה הרות ןתמ
הז - וננוכ רבג ידעצמ 'המש ןוויכמו .הלוכ הרותה לכ תא לבקל אוה יואר
ותבוחמש הרורב הארוה הז ירה ,תיטרפ החגשהב אוה הזלה ידוהיה םע שגפנש
:ל"נה ןיווקה 'ג לכב הזלה ידוהיה לע עיפשהל ותוכזו

תחנה תווצמ טרפבו ,תווצמ םייקיש ;םייוצר יתלבה וירבדמ ומצע תא ענמיש
.הרותה תגשהו תנבהבש םעט-בוטהמ ומיעטהלו וריבסהל םגו . . ןיליפת

וילא עגונב "הרות ןתמ"הל םג הנכהו המדקה אוה וז הארוה םויקו
.[עיפשמה=]

ךוניחה ןיינעב תובוט תוטלחה

:(150 'מע 'ב ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת תועובשה גח

הטלחה םמצע לע ולבקיו ,'םייחל' ורמאי ,ךוניחה םוחתב םינקסע םהש ולא לכ
תבחרה ןהו ,רבכ םימייקה תודסומה תא ןה ,ךוניחה ןיינע תא קזחל הבוט
.תעגמ םדיש םוקמ לכבו ,רתי תצפהו

םידלי ברקל ךוניחב םיקסוע רשאכש ותחטבה םייקיו חיטבמ ךרבתי םשהו
ךותמ ,םינב ינבו םינבמ יתימא תחנ היהיש 'ךישממ' הז - םימשבש םהיבאל
.בבל בוטבו החמשב הנוכנה תואירב

דוד תובקעב תומחלמ

:(179 'מע 'ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תועובשה גח

תעדל שי ,ךלמה דוד תובקעב ,וביבסש הביבסהו םלועה םע םחליהל םיאצוי רשאכ
.'וכו היראהמ דחפ אל דודש םשכ דחפל הממ ןיא יכ

ונמזב היהש יפכ ,תומא 'דב רוגס ראשיהל התע ןמזה ןיא !לועפלו תכלל שי
ומכ אלא ,ץוחבמ ויה םיננעהו רבדמב לארשי-ינב תא ךילוהש ,ונבר השמ לש
...םלועה םע ול ויהש תומחלמ להינו ינומדא היהש דוד

העושי חימצמ גונעת

:(144 'מע ב ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת תועובשה גח

השעמ ,"בר ברע"ה וליפא ,דחא לכ האר ('אה םעפב) זאש ,הרות-ןתמ עיגהב
תא ולעפיש "רחבת ירשא" תא םייקיש ידוהי לכ עבתנ - שממ שחומב הבכרמ
ךשמנ הז ידי-לעו . . "אבר הימש אהי ןמא" תועצמאב הלעמלש גונעתה ןיינע
הרהמב ונקדצ חישמ ידי-לע לארשי ומעל הלודג העושי 'ה לש הלודגה ודימ
.ונימיב

םילגרה לכ תא ללוכ

:(180 'מע ב ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת תועובשה גח

ונייה ,םילגרה תשולש לכ תא ללוכה גח אוה ,"ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה גח
- תועובשה גחב - ובש םושמ . . "ונתחמש ןמז" תא םגו "ונתורח ןמז" תא םג
.םיניינעה לכ ונתינ הרות ןתמ ןמז

םיעורה תשולשמ חוכ-תניתנ

:(ךליאו 152 'מע ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת תועובשה גח

רטפנש) ךלמה דוד ,(הרות לביקש) וניבר השמ :םיעורה 'גב רושק תועובשה גח
.(ולש אלוליהה םוי הזש) ט"שעבהו ,(זא דלונ םגש םירמוא שיו ,םויב וב
.ולא םיעור 'ג לש םהיניינעמ הארוהו דומילו חוכ-תניתנ שי ןכלו

םילבקמש תובוטה תוטלחהה :הארוההו ,םייחצנ השמ ידי ישעמש ל"זר ורמא
.םייחצנ ויהי תווצמו הרות יניינעב

רמאנש ומכו תילכתב לוטיב לע ךדיאמו ,ףקות לע עיבצמ "ךלמ" :ךלמה דוד
ףקות ,ךלמ ךלמ דבעו ךלמ אוהש - ידוהי לכל הארוההו ."'וגו רכרכמו זזפמ"
.ו'כו ומצעל עגונהב לוטיבו תווצמו הרות יניינעב

יתימאה ונוצר ."אצמנ אוה םש םדא לש ונוצרש םוקמב" ותרות העודי :ט"שעבה
."אצמנ אוה . . ונוצרש םוקמבו" יוארכ גהנתהל אוה ידוהי לכ לש

לארשי-תבהאו השעמ ,הרות

'מע ב ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת תועובשה גחב יברה דמל םיעורה 'גמ םיפסונ םיחקל
:(150

הרותב םיתע תועיבקל חוכ קינעמה רבד - הרות דומיל - אוה השמ לש וניינע
.'וכו

.השעמל (םיניד יקספו) דומיל - דוד לש וניינע

הרותה תבהא ,לארשי תבהא לש ןפואב לארשי-ינב בוריק - ט"שעבה לש וניינע
.'ה תבהאו

:(ךליאו 280 'מע ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת תועובשה גח - ןכמ רחאלש הנשבו

ןיאש ןמזב םגו) תורשפ ילב לארשי-ינב ךוניחב קוסעל שיש דמלמ וניבר השמ
.(תוכז םוש ,הרואכל ,עפשומהל

.םיטרפה לכל הדירי ךות ךוניחב קוסעל הז ןיינע קזחמו ףיסומ ךלמה דוד

.תואלתמא לכ אלל ךוניחל רסמתהל - "םיכנחמה שאר" ט"שעבה
תובא יקרפ


"דבלב םיבוט םישעמו הרות"


עגפו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ אמסק ןב יסוי יבר רמא
:יל רמא .םולש ול יתרזחהו םולש יל ןתנו דחא םדא יב
םימכח לש הלודג ריעמ :ול יתרמא ?התא םוקמ הזיאמ ,יבר
ונמע רודתש ךנוצר ,יבר :יל רמא .ינא םירפוס לשו
םינבאו בהז ירניד םיפלא ףלא ךל ןתא ינאו ונמוקמב
ףסכ לכ יל ןתונ התא םא :ול יתרמא ?תוילגרמו תובוט
אלא רד יניא ,םלועבש תוילגרמו תובוט םינבאו בהזו
ךלמ דוד ידי-לע םיליהת רפסב בותכ ןכו .הרות םוקמב
,דוע אלו .ףסכו בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט ,לארשי
ףסכ אל ,םדאל ול ןיולמ ןיא םדא לש ותריטפ תעשבש אלא
םישעמו הרות אלא תוילגרמו תובוט םינבא אלו בהז אלו
רומשת ךבכשב ,ךתוא החנת ךכלהתהב ,רמאנש ;דבלב םיבוט
- ךתוא החנת ךכלהתהב :ךחישת איה תוציקהו ,ךילע
איה תוציקהו ,רבקב - ךילע רומשת ךבכשב ,הזה -םלועב
'ה םואנ בהזה ילו ףסכה יל ,רמואו .אבה-םלועל - ךחישת
(ט הנשמ ,ו קרפ) תואבצ

.ודובכ ץראה לכ אלמ רמאנש ודובכלו וחבשל ,שוריפ - בהזה ילו ףסכה יל :י"שר שוריפ

ליעל ונינשש יפכ ,שיאה לש ומולשב לואשל אנתה םידקה אל המל (א :ונתנשמב תולאשה
הז טרפ ןיא הרואכל - "םולש ול יתרזחהו םולש יל ןתנו" (ב ."םדא לכ םולשב םידקמ יווה"
יבר" ,לאשש ינפל ,"התא םוקמ הזיאמ יבר" לואשל שיאה םידקה המל (ג .ערואמה ןכותל עגונ
."ונמוקמב ונמע רודתש ךנוצר

לואשל םידקה אל ןכלו ,ךרדב וכוליה תעב םג אסריגמ הימופ קיספ אל יסוי יבר :רואיבהו
קרו ,(ודומילמ קיספהל הצר אלש וא ,וב שיגרה אלו ותנשמב דורט היהש) שיאה לש ומולשב
ןיבה ,הרותב יסוי יבר קסע ךרדב םגש הזמו .םולש ול ריזחה ,םולש ול ןתנ הלהש רחאל
ריעה ישנאל שמשל וריעל ונימזהל טילחהו ,גיהנמו בר תויהל יוארו אוה םכח דימלתש שיאה
.ךרד הרומו בר

ךל םיכירצ םאה :רמולכ - "התא םוקמ הזיאמ יבר" ,לאשו םידקה ,וז הרשמ ול עיצהש ינפלו
יסוי יבר בישהשכו .ךמוקמ תא אלמל םייוארה םירחא םימכח םיאצמנ ךריעבש וא ,ךריע ישנא
."ונמוקמב ונמע" רודל אובל ול עיצה זא ,"םירפוס לשו םימכח לש הלודג ריעמ" אוהש

תכרדהב קסעתהל יונפ היהיש ךכ ,הבחרהבו דובכב וסנרפיש יסוי יברל חיטבהו שיאה ףיסוהו
.ריעה ישנא

רתוי הברה הזש ףא) "תוילגרמו תובוט םינבאו בהז ירניד םיפלא ףלא" ול חיטבהו
תמייוסמ הלעמו ןורתי שי "ונמוקמב"ש ול זמר הזב יכ ,(ןבומכ ,יסוי יבר לש ותוכרטצהמ
םשג ךוכיזו רוריבד הדובעה לע זמור "תוילגרמו תובוט םינבא בהז" הנהד .'ה תדובעב
הרותה דומילד הדובעה דצמ :שיאה לש ותנעט התיה תאזו .(םפוגב 'ה ידבועד הדובעה) םלועה
שי וריעב ךא ;"םירפוס לשו םימכח לש הלודג ריע"ל תופידע הנשי םנמא (םתמשנב 'ה ידבוע)
."'וכ בהז ירניד םיפלא ףלא" םלועה םשג ךוכיזו רוריבד הדובעל בחרנ רכ

.אקווד הרותה וקב םה וניינעו ותדובע יכ ,ךכב ונוצר ןיאש יסוי יבר ול בישה הז לע

תילכת ול היהת םא וליפאש ונייה ,"םלועבש בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התא םא" :שיגדהו
התיה תאז יכ ,"הרות םוקמב אלא רד יניא" ,םלועה ךוכיזו רוריבד וז הדובעד תומילשה
.וניינע הזו ותדובע
-364 'מע ,תופסוה -ו קרפ ,תובא-יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - ד"לשת'ה רבדמב תשרפ תבש תחישמ)
(365

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רבדמב תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב 'ד

:הרות ןתמל תונכה

תירקיעה הנכההש ןבומכ - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
יקלח דומיל - דחוימבו ללוכ ,גחה תוכלה טרפבו] הרותה דומיל ידי-לע איה הרותה תלבקל
אייגוסה :אמגודל ,הרותד הלגנב ןה) הרות-ןתמד ןיינעה תאלפהו לדוג םיראבמה הרותה
ףסותינ הז-ידי-לעש 2!תודיסחה תרותב הרות ןתמ ישורד ןהו 1תבש תכסמב הרות-ןתמד
;לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוהה ידי-לע ןכו ,3[הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתהב
דומילב טרפבו ,תוקוספ תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק
.4ם"במרהל ד"יה רפס

רשקב ,''ה תואבצ' ,לארשי ידלי [טרפבו ,5םישנ לש ,םישנא] לש 'םיסוניכ' ןגראל םיכירצ
"ונתרות ןתמ ןמז"ב ,הרות ןתמל הנכה הרותב - הרות-ןתמ ינפל :'ונתרות ןתמ ןמז'ל
.6ןימולשתה ימיב - הרות-ןתמ ירחאל ןכו ...ומצע

.7'םימחרה בא' םירמוא ןיא

. תדובע תאז" :ישילשל םימייסמ 'אשנ' תשרפ ישימחו ינש ימיבו התע הרותה תאירקב :החנמ
.8(גל,ד) "ןהכה ןורהא . . יררמ ינב .

.ו קרפ - תובא-יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

.7'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :שדוק-תבש-יאצומ

ברעל רוא ,הלילב הטוס תכסמ לע 'םויס' יברה ךרע ןהבש (ה"לשת ,ט"ישת ומכ) םינש ויה
.ט"וי

ןושאר םוי
תועובשה גח ברע - ןוויסב 'ה

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןיינעב ןנובתהל שי הז םויב
-לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא ,תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד
.9'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה

.10םויה רפתסהל הווצמ

- הקדצב טרפבו ,םידסח-תולימגו ,הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.11"השדח החיתפ" לש ןפואב תדחוימ הפסוה

-לעו .תועובשה גח דעב םג ונתי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.12בוט-םוי ברעו שדוק-תבש ברע לכב הז ךרד

,תועובשה גחל עגונב הריתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.13לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה גח
.14יברל םידיסח [קדצ-הרומ :'ץ"ומ'

החמשב הרותה תלבקל" :תועובשה גחל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הגוהנה ותכרב
.15"תוימינפבו

:גחל תונכה

,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב :תסנכה-תיב טושיק
.16גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע תחיטשב וגהנ אל

תבשה-ןועש תא ןווכל רוכזל שי .גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 17הקולד שא ריאשהל יוצר
.18תועובש לילב שרדנכ הרואתל

קילדת ,זא הקילדה אלש ימ .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ :תורנה תקלדה
,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .19(גחה ינפל הקולד שאמ) הדועסה ינפל הלילב
השא ןכו ,קילדמה שיאש םירמוא שי .'ונייחהש'ו "בוט -םוי לש רנ קילדהל" :(20תבשב ומכ
.21שודיקב קר אלא הקלדהב 'ונייחהש' וכרבי אל ,המצעל תשדקמה

וכרבי זאש ,תועובשה גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.22"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה

ינש םוי
תועובשה גח - ןוויסב 'ו

רמועה תריפס ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע תיברע ללפתהל םיניתממ
.23בוט-םוי תסינכ ינפל ,"הנייהת תומימת"

:תובוט תוטלחה

ןכו ,םימש תאריב הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה גח"
הנשה-שארב תועיקתה ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל
.24"םירופיכה םוצד שודקה םויו

:תועובש ליל ןוקית

רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב הרות דומללו םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
.26םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימ .25ספדנכ 'ןוקית'

:27ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה

לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי"
.28"'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש

,הבר-אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (29הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(29הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
תאירק ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה-לעש עמש-תאירק ארוק היה אל ןהב תולילב
.30"עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש

:31'תועובש ליל ןוקית' חסונל יברהמ םינוקית

הפב דחא . . םינפב תנמאנ. . " :אוה הריצי רפסד םויסה ,24יתיארש םיסופדה לכב (א)
."בלב דחאו

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו
'ג .תנמאנ. . " :ומצע-ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
,הקיתש :ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער
."תמא רובידו ,ןושלה תרימשו

ןנא" :י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,". . ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא" :רהוזבכ תויהל ךירצו
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

'תונווכ'ה ןווכל אלשו 'ןוצר יהי'ה תואחסונ תא רמול אלש אוה ש"נא ןיב ץופנה גהונה
.33'ןוקית'ב ספדנכ

.34תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב

,ויכרצל אציי .הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשמ ,ןכמ רחאל
לכ ךרביו ,35הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ שש וידי לוטיו
הניש ריבעמה ,תורצקה תוכרבה ;36המשנ ייקולא ;37רצי רשא ;36םידי תליטנ לע :תוכרבה
.38הרותה תכרבו

.39הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט

תבש לכב ומכ ,הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.40בוט-םויו

.םותי שידק .ונעישוה .ינש םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .םלש ללה

.41תור תליגמ םיארוק ןיא

,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.43תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי (42ןכ ינפל ףאו

.44םלוע לש ונוביר .תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.45'תומדקא' םירמוא ןיא

תורבידה תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
.46'ןוילעה םעט'ב םיארוק

.47הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבידה תרשע תאירק תעשב

םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק-יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
.48לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה

התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה ארוקה םגש םיגהונ שיו .ריטפמל םכחו לודג םילעמ
.49הדובכ ינפמ ,הדימעב

תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ .תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל
ריכזמ וניא ךא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .תומשנ
.50תומשנ

.51'רוכזי' תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר

.52"תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ תרכזהב

.53'םימחרה בא' רמול יאשר ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

.שידק-יצח .וללהי .ירשא

:ףסומ תליפת

.54"רפכל םיריעש ינשו" :("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב *
יפכו ,םירודיסה בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה
.55((קיריחב 'ל) "םהיונל" :''ה תלהת' רודיסב םג רבעב היהש

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה .םיפכ תאישנ
.56תילטב תוסוכמ םינהוכה

,"ךכרבי" :תוביתהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.57"םולש" ,"ךל" ,"ךילא" ,"ךנוחיו" ,"ךילא" ,"ךרמשיו"

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.58עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - "םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,תוביתה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הביתה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תבית ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תבית
'םורמב רידא' .58"ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תבית םירמוא םינהוכהשכו
.58וינפ לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא

םידרויש םוקמב .יברה לצא םג וגהנ ךכ .לבקתת שידק רחא דע ןכודה לע םיראשנ םינהכה
.59'חכ -רשיי' זא םהל רמול אלש רהזיהל שי ,ןכ ינפל

שיו םיפקת [םלחש ימ י"ע קר - ט"ויב דבלמ - רמאנה 'ע"שבר'מ ץוח] 60ולא םיגהנמ לכ *
,ןיפסומב ,תבשב וא םוי לכב םא ,ק"הראב גוהנכ) לעופב םיפכ םיאשונש םעפ לכב םהב קיידל
.(רוביצ-תינעת-תחנמב

דובכ-ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.61'זובי'זמב

הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .63שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :62בלח ילכאמ
םויה םיתוש ןכ-ומכ .65רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,64תחא העש םיניתממו
.66בוט-םוי תחמשל ןיי תיעיבר

םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
.68"ימוסבל" ןיא יאדו ךא .67הרותה וב הנתינש

םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה גחב 'הרות' רמול ,וניאישנ וניתובר לצא אוה גהנמ"
השמ תא םג ריכזהל גהונ היה יברה .70ךכ גוהנל ןוכנו .69"ט"שעבה ונרוממ רופיס רפסל
.71ךלמה דודו וניבר

ונרוד אישנ יברה גהנ [העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל

72ןקזה ונברל תובבה עברא ןוגינ תא הז םויב םינגנמ ,םילגרה תשולשמ דחא לש םויס לכבכ
.

73תועובשה גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה
.

ישילש םוי
.74גח-ורסא - ןוויסב 'ז

לע אלו רנה לע םיכרבמ ןיא .'יתעושי ל-א הנה' :ליגרכ םיליחתמ .הלדבה :גחה יאצומ
.םימשבה

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו-לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.75סוניכה דובכל תועובשה גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

רשקב ,םישנל םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל יברה עיצה ,76ט"לשת תנשב
תורנו הייתשו הליכאה תורשכ ,החפשמה-תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל
,ולא תויונמדזהב ורמאנש הרות-ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש
.ללכבו

:םימולשתה ימי

.77ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.78ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומילשב

.79ןימולשתה ימיב תאז השעי ,הטוס תכסמ לע 'םויס' תושעל קיפסה אלש ימ

תועובשה גחב םתאבהו ,תועובשה גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא 80רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ לעו ,הארוה יברה עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל ומצע

בוט המו ,תועובשה גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןוויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
תרעמבו ,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
.81ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה
.ץראל-ץוחב ינש בוט-םוי יגהנמו יניד ןאכ ואבוה אל (*

.ךליאו א,ופ (1

.ב"נשת ד"בח רפכ ,תצרפו תאצוה ,'תודיסחה רואב הרות ןתמ' :טקלב םג האר (2

.462 'מע ב"ח ח"משת'ה תוחישה רפס (3

גח ינפלש) "תבשה ךשמב - בוט המו" :םשו) 410 'מע ג"ח ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (4
.(תועובשה

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' (5

תרות' ,תורבידה תרשע תעימשל לארשי ידלי איבהל עצבמה לע יברה זירכהש הנושארה הנשב הנתינ הארוהה (6
םגו ,חכ קלח תוחיש יטוקלב ספדנש הגומה עטקב הללכנ אלש אלא ,1593 ע"ס ג"ח ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ
.ןכ-ירחאלש םינשב התע-תעל הונאצמ אל

.ז"הדא רודיס פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7

גהנמ םג םש אבוה המ םשל ע"צו) ד"בח-ללוכ חול ,ת"הרק רדסב 'ה תלהת רודיס ,14 'מע םיגהנמה-רפס (8
.(ונלצא גוהנ וניאש ,ק"ק

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה רפס (9

םש הרורב-הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (10
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה-רעשב

.טעק 'מע םש (11

.ג"ס 315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (12

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת 'תויודעוותה' (13

תוחישה-רפסב ,תוכיראב ןיינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (14
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (15
.נ"שו טפר 'מע

תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ריכזהל - תונליאו ,יניס-רה ביבס ולדגש - םיבשע) ולא םיגהנמ יכ םא (16
'ד"בח יגהנמ רצוא' - ד"בח-ללוכ חולב ףאו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה (םהילע וללפתיו ןליאה
.ש"עו ,גצר 'מע

רצוא' ,אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (17
.דכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

ה"כס ג"יפ 'התכלהכ תבש תרימש' האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (18
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח-השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא-עיבי ת"וש .ךליאו

ןמסנה הארו .דסח-תרותה לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא-הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (19
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציקב

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (20

.ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע (21

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (22

.ב"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (23

:יברה הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ ,ןוויסב 'ד םוי-םויה (24
.(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו ,ודמלל םיכירצ ,הז בתכמ"
.119 'מע ב"שת תוחישה-רפס הארו

םידיסח"ש ,ומצע 'ןוקית'ב םג רמאנה ,רומא 'פ רהוזמ ורוקמו ,םש א"מה פ"ע ,ג"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (25
.133 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה הארו ."הרותב םילמע ויהו ,הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה

דומלל שיש 'וכו א"דיחהמ איבמ סש 'מע ב"ח הרות לארשי גהנמ 'סב) אקווד 'ןוקית'ה תרימא תודוא הארוה
תויתוא אוה 'ןוקית'הש ,ה"ע ןמלסק ח"שר עיפשמה ח"הרהמו .ש"ייע ,םש בקעי קחכ אלד ,הז רדסב אקווד
רצואב האר ,(יעצמאה ר"ומדאמ ןמקל האר ,ןפוסב ןתליחת ץוענד ,הרות רתכ - הז הלילל ךייש ןכלו ,הרותה
.םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימש ,םשו .וצר 'מע ד"בח יגהנמ

תונשב 'ןוקית'בש םישידקה תרימאל אצי אל ףאו ,רוביצה םע אלו ,ורדחב 'ןוקית'ה תא רמוא היה יברה
.(וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ח"משתו ה"כשת תולבאה

.35 'מע 3 ןויליג שטיוואבויל ץבוק ,ד"שת תועובשה גח םדוק הבישיה ילהנמל צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (26

.3 'מע 'םולש תרות - תוחישה רפס'מ ,44 'מע םיגהנמה-רפס (27

ןיינעש תודיסחב ראובמה פ"ע ,ןמלסק ח"שר ח"הרה ריבסהו .אפש 'מע ו"סקת םירמאמה רפסל םינייצמו (28
.הרותה דומילב גונעתו ןוצרל הכזיש איה הזב הנווכהש - גונעתו ןוצר אוה רתכה

.נ"שו ,1 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (29

.100 'מע ב"שת תוחישה-רפס (30

.םילק םייונישב ,315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (31

.(158 'מע) םינפבכ וז תועט הנקתנ (ה"לשת םילשורי ,לוכשא תאצוהב םוליצ-סופד) םייהלדר תאצוהב (32
.(191 'מע ל"נה סופדב) םיסופד המכב ןקתנש ןמקלד תועטל ףסונב

א"י םוי-םויה .חי 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא :ב"ויכב 'עו .חיר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' האר (33
.דועו .א רדאב

רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה-ףכב אבומ ,תונווכה רעש (34
.םויכ 3.04 העשב ץראה זכרמב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה תעדל

.נ"שו 1 'מע םיגהנמה-רפס הארו ,(305 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ספדנ) ז"הדא רודיס (35

הארוה תאבומ גיר 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה'בו .ד ס"ר א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' - "יאשחב הארוה" (36
.לעופב ונגהנמ ןכש תודיחיב

וז הכרב יכ ,הנכרבי אל ויכרצל אצי אל םאש ,בתכ ג ק"ס םש ןחלושה-ידבבו ב"ס ה 'יס ןחלושה-תוצקב (37
הארו .ש"ייע ,ל"זיראה םשב ג ק"ס ו 'יס ףסוי-יכרבה כ"כ רבכו ,דימת ונקתנש רחשה-תוכרבמ קלח הניא
.תמדוקה הרעהבש 'תודיחי'ב

.(347 'מע א"ח ע"ושל תופסוה) ז"הדא רודיס (38

ידכ לוכאל בטומ" :קדצ -חמצה ר"ומדא םשב ,טבשב 'י םוי-םויה הארו .225 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל (39
."לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל

.ש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (40

'יס) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא ,ד"בח ידיסח לצא ללכ גוהנ וניא הז גהנמ ןכאו .וסק תוא רודיסה יקספ (41
.הש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .וצר .ב-אעק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' - (ג"יס דצת ,ז"יס צת

.256 'מעו ,251 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקל (42

.315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (43

ןכלו ,הרות-ןתמ םוי תמגודב איה תורבדה תרשע תאירקש ,כ"רד אתקיספמ (254 'מע ,גכ) ש"וקלב אבומכ םעטה
.ל"זח תנקתכ רוביצב התאירקל אקווד הנווכהש רורב ירהו .זא התעימשל לארשי ידלי תא סנכל שי

אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח-יתב ,ןכ-לע
,תולרגה תכירע רבדב .'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא ןיידע ועמש
הנה - גחב תאז תושעל םיבייח םאב .םיכוזל םיסרפה תא לעופב קינעהל םג זאו גח -ורסיאב תאז ןגראל ףידע
.הזב לקהל ןודל שי (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלושה-תוצקו בכש ס"וס הרורב-הנשמה פ"ע

לכ ןכו" :תורבידה תרשע תעימשל םידליה לכ איבהל הזב תולדתשהה לע יברה ףיסוהש ונאצמ תחא םעפ]
.[(378 'מע ג"ח ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות') "םירגובמה

.ז"הדא רודיס (44

-יטוקל .ז"יס מ"פ ללוכה -רעש הארו .ורודיסבו (ז"ס דצת) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא .םש םיגהנמה-רפס (45
,(אעק 'מע א"ח וביסמב ךלמה) ע"נ ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ יברה ךא .231 'מע גל ךרכ תוחיש
.(גש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל

ןיינעה טמשנ (שד 'מע) 'ד"בח יגהנמ רצוא'בש אלפלו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (46
.לילכ

.םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .44 'מע םיגהנמה-רפס (47

.ה"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (48

.ו"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (49

.נ"שו ,אכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,59 'מע םיגהנמה רפס ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (50

.טש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .233 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל (51

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (52
וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב (הבצמה ג"ע םושרל ןכו ,הליפתב) תומשנ ריכזהל
לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ
.(833 'מע ב"ח 'ךלמ ימי' ,ומא םשב וריכזה ,ויבא

'וביסמב ךלמה' - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (53
.טנ-חנ 'מע ב"ח

ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה-רעש ,םויה תבוחל ריעשו םחלה-יתש םע ריעש = (54
.בי

.םיקדקדמה די םהב הטלש אלש םינשיה זנכשא ירודיס לכב אוה ןכו (55

.נ"שו חכ-ז"כס ב"יפ 'השעמל הכלה תיציצ' .58 'מע א"ח םירוביד-יטוקל .ירשתב וט םוי-םויה (56

.ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (57

.11 'מע זמק ןויליג 'תורשקתה' האר ,הזב ומצע יברה תגהנה תודוא .42 'מע םיגהנמה-רפס (58

ונאש המ ד"עו) םינהכה תכרב םויס ינפל ע"שברה רמאי כ"פעא ,םייפכ-תאישנב םינגנמ ןיאש םוקמב ללפתמה
.(חנ ,חכק ז"הדא ע"וש האר .'םולש' תבית םרמואב ". . ינרמשתו" םירמוא

.ס ק"ס חכק 'יס ב"נשמ האר (59

98 'מע 936 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) 'םורמב רידא' תרימא םג - ש"נא ןיב םג ,ק"הראב ץופנה יפכו (60
- ותעדכ אלש חכומ םוי-םויהבו - םורמב רידא ירמגל טימשהש די,גכ ש"הוצק הארו .94 'מע 943 ןויליגו
.(כש 'מע א"ח םהרבאד-אתולצ רודיס ,ךדיאמו .752 'מע ז"משת א"ות רודיסב ,רודיסה סרטנוקב וירבדו

יגהנמ רצוא'בו ,נ"שו ,333 'מע ט"צרת תוחישה-רפסב האר ,תוקלתסהה םויל רשקב אנקסמהו ןוידה לע (61
.דכ קרפ ב"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ט"שעב לארשי יבר' האר ,תוקלתסהה תודוא .יש 'מע 'ד"בח
.הז םויב 'ד"בח ימי'ב ,הבצמה םוליצ

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) 'גהנמה ימעט'ב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (62
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

-ללוכ חול .זש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - יברה גהנמ .14 'מע ,ח 'תומישר' - צ"יירוהמ ר"ומדא גהנמ (63
.ד"בח

'יס ד"ויח 'גהנמו הכלה ירעש' .זט ק"ס טפ 'יס ד"וי ך"של םינייצמו ,הרטפהה ה"ד תועובש תכסמ ה"לש (64
הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז .חש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,אי
השש תדמועה 'הערמ' תניבג איצוהל ,"תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה בור) תועש שש
.(ןמטייו 'יש ז"רה הבונתד ברה ימוסריפמ - 'םעט תכשומ'ש ,תירגלוב הניבגל סחיב ןודל שיו ,םישדוח

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (65

.בי-י"ס םש ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (66
םיחספב שרופמ הרואכלו .87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ
.(אצי ןיי ידי ה"דותב ש"ע ,ב,חק

.בלש 'מע א"ח (קירטיח ברהל) םירבד-תומישר הארו .יח ףיעס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (67

רואיב .121 'מע ת"ש'ה ץיק תוחישה-רפס) "'!בוט לזמ' תועובשה גחב רמול םיגהונ ויה םינושארה םידיסח"
.(304 'מע ג"ישת שדוק-תוחישב ז"ע

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה-רפס ,ר"ומדא ק"כ תמישר (68

.140 'מע ד"שת תוחישה-רפס (69

.389 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש (70

.איש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (71

.גיש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גמ 'מע א"ח םינוגינה-רפס האר (72

ו"טשת תנשב התיה הנושארה הכולהתה .ביש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .252 'מע 'ח ךרכ תוחיש-יטוקל (73
.(נ"שו ,7 'עה 17 'מע טפ ןויליג .9 'מע המ ןויליג 'תורשקתה')

,24 'מע חכ קלח תוחיש -יטוקלב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (74
.אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלוש' 'סב ק"הלבו

םהש םוקמה גהנמכ לכב וגהניש השעמל םיקסופ ש"נא ינברמ םיבר - אכפיאו ק"הראב םיאצמנה ל"וח ינב רבדב
ךלמה'ו ,ב"ס א"פ ללוכה-רעשבו ,םתסב א"יס וצת 'יס ק"ודהמו ח"ס א 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,וב
,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי' סרטנוקב ואבוהש הזל םירתוסה תורוקמב ע"צו) הר 'מע ב"ח 'וביסמב
.(ה"נשת ןודנול

ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' .1581 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה' הארו .ט"יס ח"לשת ש"החד 'ב םוי תחיש (75
.294 'מע

.ו"נס 'תה תחנה ,תועובשה גחד 'ב םוי תחיש (76

.285 'מע ץ"חרת תוחישה-רפס - ז"הדא ירבדמ (77

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחיש (78

.473 'מע ג"ח ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (97

.249 'מע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקל ,מ"שת ןוויס ח"רעב (80

.259 'מע םש תוחיש-יטוקל ,מ"שת אשנ פ"ש תחישמ (81

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il